Ciekawe / wrzesień, 2020

KIO 467/20

(...) Nie uzasadnia możliwości rozpoznania odwołania stosowanie przez Zamawiającego analogicznych rozwiązań jak w ustawie, czy też odwoływanie się do nich, bowiem przyjęcie danych przepisów nie powoduje, że Zamawiający jest obowiązany je stosować (...)

(...) W odniesieniu do usług społecznych o wartości poniżej progów określonych w art. 138g ust. 1 ustawy, ustawa nie zawiera regulacji uprawniających wykonawców do skutecznego korzystania ze środków ochrony prawnej (...)

Zaznaczenia wymaga, że brak obowiązku stosowania w określonych ustawą progach kwotowych dla zamówień na usługi społeczne ściśle określonych regulacji ustawowych powoduje, że nie istnieją dookreślone normy i zasady postępowania dla wybranej przez podmiot zamawiający procedury udzielenia zamówienia. (...) Zapożyczenie danych rozwiązań nie powoduje, że w danej procedurze zamówieniowej stają się one rozwiązaniami ustawowymi, a ich ocena dokonywana jest jak naruszeń ustawowych z pełnym wykorzystaniem ustawy. (...)

pełna treść KIO 467/20