Ciekawe / wrzesień, 2020

KIO 334/20, KIO 335/20, KIO 338/20, KIO 340/20

(...) O tym czy mamy do czynienia z zamówieniem powyżej wartości 30 000 euro nie decyduje fakt zamieszczenia ogłoszenia w stosownym publikatorze, czy też pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte w SIWZ, ale rzeczywista wartość zamówienia (...)

(...) bez znaczenia dla uprawnień wykonawców co do możliwości składania środków odwoławczych jest fakt, że Zamawiający - nie będąc do tego zobligowanym - stosuje do prowadzonego postępowania określony tryb i zasady obowiązujące w ustawie Pzp (...)

W konsekwencji, Odwołujący w przedmiotowym postępowaniu nie mógł skorzystać ze środka ochrony prawnej, jakim są odwołania. Powyższego nie zmienia błędne pouczenie wykonawców w tym zakresie, jakie zamieszczono w SIWZ. (...) W odniesieniu do kosztów postępowania należy stwierdzić, że wbrew twierdzeniom Zamawiającego, znajdują do nich zastosowanie ustawy Pzp oraz przepisów wykonawczych. Skoro ustawa nakazuje odrzucenie odwołania, jeżeli w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy, to odrzucenie takie musi być dokonane w granicach formalnych określonych przez ustawę, tj. w formie postanowienia, z rozstrzygnięciem o kosztach postępowania. Stosownie bowiem do art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba orzeka o kosztach postępowania odwoławczego.

pełna treść KIO 334/20, KIO 335/20, KIO 338/20, KIO 340/20