Ciekawe / wrzesień, 2020

KIO 709/20, KIO 715/20

(...) narzucony zakres i stopień szczegółowości informacji, które wykonawca był zobowiązany uwzględnić w ramach wyjaśnień ceny oferty, co najmniej utrudniał przedstawienie wyjaśnień, w tym zwłaszcza w zakresie rzeczywistego kalkulowania ceny oferty (...)

(...) należy dodać, że generalnie celem wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny nie powinno być uzyskanie od wykonawcy informacji służących do sprawdzenia zgodności jego oferty z siwz. (...)

(...) W tym celu zamawiający może bowiem żądać od wykonawcy w siwz przedstawienia określonych dokumentów przedmiotowych, w tym nawet próbek, natomiast jeśli tego zaniechał, nie może na etapie oceny ofert "uzupełnić" swoich wymagań pod pozorem wezwania do wyjaśnienia ceny oferty. Tym samym wezwanie zamawiającego w zakresie ww. informacji wykraczało poza wymagania określone w siwz i poza ramy niezbędne do badania realności ceny oferty. (...)

pełna treść KIO 709/20, KIO 715/20