Ciekawe / wrzesień, 2020

KIO 1052/20

(...)W orzecznictwie KIO wypracowano pogląd, że zasada proporcjonalności oznacza, że warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia.(...)

(...) oceny warunku udziału w postępowaniu należy dokonywać przez pryzmat przedmiotu zamówienia, a nie indywidulanych możliwości konkretnego wykonawcy. To nie interes podmiotu determinuje ocenę warunku, ale cel któremu służyć ma postawiony warunek (...)

(...) W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej określenie "proporcjonalny" używane jest w znaczeniu "zachowujący właściwą proporcję". Na to jak należy rozumieć tą zasadę zwracał uwagę Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 23 grudnia 2009 r. w sprawie Serrantoni Srl i Consorzio stabile edili Scrl przeciwko Comune di Milano (C-376/08). Wskazał, że przy określaniu, jacy wykonawcy nie mogą wziąć udziału w postępowaniu, niezbędne jest zachowanie zasady proporcjonalności, a więc ograniczania konkurencji gwarantowanej w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w stopniu jak najmniejszym i jedynie niezbędnym dla osiągnięcia celów. W wyroku z 27 października 2005 r. w sprawie Contse SA przeciwko Instituto Nacional de Gestion Sanitaria (C-234/03) Trybunał orzekł, że naruszeniem Traktatu jest żądany przez zamawiającego wymóg doświadczenia, który powinni udowodnić wykonawcy, jeśli nie jest niezbędny dla oceny zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.(...)

pełna treść KIO 1052/20