Ciekawe / sierpień, 2020

KIO 973/20

Według zapatrywania Izby - nie wpisanie w formularzu cenowym wszystkich cen jednostkowych netto nie mieści się w dyspozycji art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp i nie można tej sytuacji uznać za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty z SIWZ.

Izba stanęła na stanowisku, że dokonanie poprawienia - dopisania cen jednostkowych netto spowoduje istotną zmianę treści oferty polegającą na tym, że pierwotnie oferta nie zawierała essentialia negotii, a wskutek uzupełnienia powstała nowa treść oferty.

Ustawodawca przewidział jedynie dopuszczalność poprawienia omyłek, które są zwykle drobnymi pomyłkami, a nie przewidział poprawienia formularza cenowego poprzez dokonanie wpisania wszystkich wymaganych treścią SIWZ cen jednostkowych, które mają opisane na gruncie SIWZ znaczenie w zakresie tego co zawierają jako elementy kosztowe, a także w jaki sposób będzie następowało rozliczenie sukcesywnej dostawy pomiędzy stronami. (...) jeżeli Odwołujący uważał, że ceny jednostkowe netto wymagane treścią SIWZ nie mają istotnego znaczenia dla realizacji zamówienia, to mógł on wystąpić do Zamawiającego w trybie przepisu art.38 ust.2 i ust.4 ustawy Pzp o zmianę SIWZ poprzez usunięcie cen jednostkowych z formularza cenowego i wzoru umowy jako elementu nie istotnego, czego nie uczynił.

pełna treść KIO 973/20