Ciekawe / sierpień, 2020

KIO/KD 28/18

(...) Fakt wszczęcia, a także i przeprowadzenia postępowania w oparciu o dobrowolne stosowanie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp nie czyni z tego faktu obowiązku zamawiającego do stosowania w pełni przepisów tej ustawy. (...)

Fakt dobrowolnego prowadzenia postępowania według przepisów Pzp nie tworzy dla Zamawiającego obowiązku stosowania przepisów tejże ustawy, a tym samym nie tworzy legitymacji dla wykonawców do wnoszenia odwołań od czynności podjętych w takim postępowaniu.

(...) Izba wskazuje, że w dotychczasowym orzecznictwie KIO jest utrwalona jednolita linia orzecznicza z której wynika stanowisko, iż każdy Zamawiający- w tym również zamawiający sektorowy może prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy Pzp mimo, iż ze względu na przepisy szczególne ustawy Pzp nie ma takiego obowiązku. (...) Powyższe wynika z szeregu przykładowych orzeczeń - Postanowień KIO: z dnia 30 marca 2012 r. sygn. akt: KIO 563/12; z dnia 15 czerwca 2012 r sygn. akt KIO 1119/12; z dnia 21 czerwca 2012 r. sygn. akt KIO 1217/12; z dnia 9 stycznia 2013 r sygn. akt KIO 2824/12; z dnia 11 sierpnia 2014 r. sygn. akt: KIO 1554/14; z dnia 11 sierpnia 2014 r. sygn. akt KIO 1556/14 ;z dnia 25 maja 2015 r. sygn. akt: KIO 971/15; z dnia 31 lipca 2017 r. sygn. akt: KIO 1504/17; z dnia 10 sierpnia 2017 r. sygn. akt: KIO 1559/17; z dnia 12 października 2017 r. sygn. akt: KIO 2080/17.

pełna treść KIO/KD 28/18