Ciekawe / lipiec, 2020

KIO 599/20

(...) W ocenie Izby nieprawidłowe wniesienie wadium polegać może w szczególności na wniesieniu wadium w formie innej, niż przewidziana w art. 45 ust. 6 Pzp lub w sytuacji, gdy termin jego ważności upływa wcześniej niż termin związania ofertą. (...)

(...) Przepisy dotyczące wadium, za wyjątkiem możliwości rezygnacji z żądania wadium przez zamawiającego, mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Zamawiający nie może zatem odstępować od ich stosowania. (...)

W konsekwencji stwierdzić należy, że wadium wniesione przez odwołującego nie obejmuje całego okresu związania ofertą. Gwarancja jest ważna od 17 lutego 2020 r. do 15 maja 2020 r. do godz. 16.00, podczas gdy 90 dniowy okres związania ofertą upływał 17 maja 2020 r. Termin ważności wadium nie ulegnie przedłużeniu do 18 maja 2020 r. (poniedziałek). Stosownie do treści gwarancji przedłużenie to mogłoby nastąpić, jedynie w sytuacji, gdyby bank nie pracował w 15 maja 2020 r. (...) Uwzględnieniu indywidulanych uwarunkowań wykonawców przy wnoszeniu wadium stoi na przeszkodzie również bezwzględnie obowiązujący charakter przepisów dotyczący wadium. Przepisy ustawy dotyczące wadium - za wyjątkiem wynikającej z art. 45 ust. 2 Pzp możliwości odstąpienia od żądania wniesienia wadium w postępowaniach o niższej wartości - mają charakter iuris cogentis i nie mogą być modyfikowane. (...)

pełna treść KIO 599/20