Ciekawe / lipiec, 2020

KIO 587/20

(...) Oddanie do dyspozycji obiektów lub ich części stanowiących własność osoby trzeciej, na potrzeby realizacji przedmiotowej usługi nie jest tożsame z podwykonawstwem (...)

(...) w ofercie jednoznacznie zadeklarowano samodzielne wykonanie przedmiotu umowy, co nie stoi w sprzeczności z dokumentacją postępowania, w tym informacjami zastrzeżonymi jako zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa. (...)

Powyższe nie wskazuje na przewidywany udział realizacji zamówienia podmiotu mającego status podwykonawcy mającego realizować umowę definiowaną w art. 2 pkt 9b ustawy pzp tj. stanowiącą wykonanie części zamówienia.

pełna treść KIO 587/20