Ciekawe / czerwiec, 2020

KIO 781/20

Nie ulega wątpliwości, iż dokumenty referencyjne składane wraz z wykazem są dokumentami abstrakcyjnymi, będącymi oświadczeniami wiedzy niezwiązanymi z konkretnym postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.

... Nie muszą wiernie odzwierciedlać wymagań sformułowanych w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, a mają one jedynie wykazać fakt wykonania danych robót w sposób należyty. Nie muszą zawierać w swej treści słowa "referencje" by za takowe być uznane.

Jeżeli więc w przedmiotowej sprawie Zamawiający dokonał odbioru, a wyznaczył dodatkowy termin na usunięcie stwierdzonych wad, nie może być mowy, że przy odbiorze stwierdzono wady o charakterze istotnym, stanowiące o nienależytym zrealizowaniu zobowiązania... Rozporządzenie o dokumentach stanowi, że ocenia się, czy prace zostały należycie wykonane, w szczególności czy wykonano je zgodnie z przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej - każda "pozytywna" ocena tych aspektów, będzie oznaczała należyte wykonanie. (...) celem dokumentów składanych na potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia jest potwierdzenie wykonania robót należycie, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Dokumenty takie nie muszą zawierać innych elementów odnoszących się choćby do zakresu prac ustalonego warunkiem dla konkretnego postępowania. W ocenie Izby potwierdzeniem prawidłowości zrealizowanych prac będzie już stwierdzenie, że "roboty wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną"

pełna treść KIO 781/20