Ciekawe / czerwiec, 2020

KIO 463/20

(...) w opinii Izby - niedopuszczalne jest manipulowanie treścią SIWZ w sposób zawężający wymaganie odnoszące się do konkretnego produktu referencyjnego. (...)

Zdaniem Izby - podanie przez Zamawiającego modelu gniazda czy listwy, który posiada określone i opisane przez producenta właściwości techniczne i funkcjonalne wymaga zaoferowania produktu, który posiada te same cechy, przy czym nie musi być on identyczny.

Jeżeli zatem Zamawiający w SIWZ wskazał konkretne gniazdko czy listwę, to należało przyjąć, że pod tymi produktami kryją się sprecyzowane cechy techniczne i funkcjonalne deklarowane przez producenta. Jednocześnie, jeżeli dana właściwość techniczna bądź funkcjonalna jak podana w opisie producenta, nie miała dla Zamawiającego istotnego znaczenia, to powinien on to określić na gruncie SIWZ, po dokładnym zbadaniu przedmiotu zamówienia, a nie pozostawiać sobie i niektórym uczestnikom marginesu swobodnego uznania. Uznając, że zaoferowany przedmiot zamówienia w części spornej jest gorszy w stosunku do wymaganego produktu referencyjnego, z powodu nieposiadania omawianych wyżej cech, Zamawiający powinien podjąć stosowne środki prawne.

pełna treść KIO 463/20