Ciekawe / czerwiec, 2020

KIO 505/20

(...) Zdaniem Izby zamawiający w każdym przypadku oświadczając "Zgodnie z SIWZ", nie udzielił odpowiedzi na te pytania. Oświadczenie takie nie stanowi rzeczywistego wyjaśnienia, gdyż odsyła jedynie SIWZ. (...)

Obowiązkiem wykonawcy jest współdziałanie z zamawiającym polegające na zadawaniu pytań wyjaśniających treść SIWZ (wyrok SN z 5 czerwca 2014 r. sygn. akt CSK 626/13), analogicznym obowiązkiem zamawiającego jest udzielanie rzetelnych i jasnych wyjaśnień.

Pogląd, że w sytuacji braku jednoznaczności postanowień SIWZ zarzut dotyczący wprowadzenia zamawiającego w błąd przez złożenie oświadczenia dotyczącego tych postanowień kształtuje się w orzecznictwie Izby (vide przykładowo: wyrok z 27 czerwca 2019 r. sygn. akt KIO 1067/19, wyrok z 26 września 2019 r. sygn. akt KIO 1773/19) i Izba w tym składzie orzekającym go podziela. O możliwości odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp decyduje treści SIWZ. Naruszeniem tego przepisu będzie zatem odrzucenie oferty na podstawie wymagań SIWZ, które nie zostały wyraźnie zapisane. Sankcyjny charakter czynności wykluczenia wymaga bowiem literalnej wykładni przepisu. Pogląd, że treść oferty nie podlega uzupełnieniu w odniesieniu do informacji, od których uzależnione jest przyznanie punktów wyrażany jest w orzecznictwie KIO (vide: wyrok KIO z 22 października 2019 r.) i Izba w tym składzie orzekającym go podziela.

pełna treść KIO 505/20