Ciekawe / czerwiec, 2020

KIO 703/20

(...) zauważenia wymaga, że wykonawca, który rzetelnie skalkulował cenę oferty, powinien dysponować szczegółami kalkulacji oraz przyjętymi do niej założeniami, co pozwala na sprawne przygotowanie wyjaśnień. (...)

(...) Wyjaśnienia dotyczące ceny nie mają bowiem (a z pewnością nie powinny mieć) charakteru nowo tworzonej koncepcji, ale mają przedstawiać to, co już wykonawca opracował, przeanalizował i skalkulował przed złożeniem oferty. (...)

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, a sposób komunikacji między Zamawiającym a wykonawcami określają postanowienia SIWZ. Wykonawca jako profesjonalista nie może polegać na jakichkolwiek ustnych obietnicach pracowników Zamawiającego i od nich uzależniać wywiązywanie się z ciążących na nim obowiązków. (...) zakładając, że rzeczywiście zaistniały problemy z zalogowanie się na platformę oraz że pracownik Zamawiającego przekazał ustną informację o przedłużeniu terminu na złożenie wyjaśnień, to sposób, w jaki zachował się Odwołujący, należy uznać za nieusprawiedliwiony. Dokładając należytej staranności wykonawca powinien po pierwsze zgłaszać w przewidzianej formie niemożność odczytania korespondencji, o której wiedział, że została do niego skierowana, po drugie powinien stosować się do wezwań wyrażonych we właściwej formie, a nie polegać na ustnych informacjach(...)

pełna treść KIO 703/20