Ciekawe / czerwiec, 2020

KIO 445/20

(...) Zamawiający powinien był bowiem, zamiast oświadczenia wykonawcy, które niczego do jego wiedzy nie wnosi, poprosić wykonawcę o konkretne informacje związane z doświadczeniem posiadanym przez wskazane w ofercie osoby w wymaganym zakresie (...)

(...) Skoro Zamawiający już postanowił przeprowadzić procedurę wyjaśnień, powinien ją przeprowadzić skutecznie, aby uzyskać informacje pozwalające mu na dokonanie oceny kwestionowanego doświadczenia. (...)

Zamawiający co prawda poprosił wykonawcę o wyjaśnienia, jednak nie przeprowadził ich skutecznie i racjonalnie. Jak sam wskazał w dokumentach, wyjaśnienia wykonawcy budziły jego wątpliwości - co jest zrozumiałe - lecz rozwiązanie, które zastosował w ostatnim wezwaniu nie może być zaakceptowane jako adekwatna metoda. Nie ma bowiem większego sensu, by Zamawiający, mając wątpliwości co do informacji podanych wcześniej przez wykonawcę, rozstrzygał je wyłącznie na podstawie powtórnego oświadczenia wykonawcy - które de facto wcześniej już zakwestionował, skoro powziął wątpliwości co do jego prawdziwości. Zamawiający musi więc to złożone oświadczenie lub dokumenty sprawdzić, potrzebuje więc konkretnych informacji, które jak najbardziej ma prawo zweryfikować. Dlatego w ramach wyjaśnień może (a nawet powinien) zażądać dodatkowych informacji czy dowodów, które pozwolą mu dokonać oceny, czy kwestionowane informacje są prawdziwe, czy też nie. Może w tym celu zwrócić się też o informacje do podmiotów trzecich.

pełna treść KIO 445/20