Ciekawe / maj, 2020

KIO 83/20

(...) Zamawiający bez wątpienia dokonał czynności sprostowania kwot jakie zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, a czynność ta - nie zależnie od jej przyczyn - była niedopuszczalna. (...)

(...) Obowiązkiem zamawiającego jest zatem zachowanie szczególnej staranności podczas podawania tej kwoty do publicznej wiadomości - zarówno bezpośrednio przed otwarciem ofert jak i przy jej publikacji na stronie internetowej.(...)

Izba uznała za nieistotną dla rozstrzygnięcia sprawy kwestię, czy Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał prawidłowe kwoty przeznaczone na realizację przedmiotu zamówienia, a na stronie internetowej opublikował błędne, czy też kwoty podane bezpośrednio przed otwarciem ofert były tożsame z opublikowanymi na stronie internetowej. Z uwagi na gwarancyjny charakter rozwiązania wyrażonego w art. 93 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 86 ust. 3 Pzp zamawiający jest związany wysokością kwoty jaką przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. (...) Skutkami braku zachowania takiej staranności nie mogą być obarczani wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Za pozbawione znaczenia dla rozstrzygnięcia Izba uznała również przyczyny, dla których Zamawiający zdecydował się dokonać sprostowania ww. kwot.

pełna treść KIO 83/20