Ciekawe / maj, 2020

KIO 2280/19

... wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz dokument JEDZ składane są w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności, w związku z czym pełnomocnictwo do ich złożenia powinno być udzielone w tej samej formie ...

Ocena umocowania powinna być dokonana z uwzględnieniem okoliczności, w jakich pełnomocnictwo zostało udzielone i nie może abstrahować ani od treści pierwotnego pełnomocnictwa i przyczyn uznania go za nieprawidłowe, ani od treści wezwania do uzupełnienia.

... chociaż pełnomocnictwo załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu było niewątpliwie nieprawidłowe ze względu na niezachowanie formy, to jednak wyrażało ono wolę mocodawcy w zakresie umocowania do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (nieznaczna nieścisłość we wskazanej w tym pełnomocnictwie nazwie postępowania nie uzasadnia - zdaniem Izby - wątpliwości co do tego, jakiego postępowania ono dotyczy). Wola ta została uzewnętrzniona przed dokonaniem czynności przez pełnomocnika. Następnie należało uwzględnić fakt, że pełnomocnictwo z 20 września 2019 r. było analogiczne co do treści, a jednocześnie spełniało - niewypełnione przez wcześniejsze pełnomocnictwo - wymagania co do formy. ... .. nie można pominąć, że uzupełnione pełnomocnictwo stanowi literalne zastosowanie się do treści wezwania, przez wskazanie, że obejmuje ono umocowanie do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz dokumentu JEDZ w momencie dokonywania tych czynności...

pełna treść KIO 2280/19