Ciekawe / maj, 2020

KIO 781/18

… zamawiający dysponując dokumentami, z których wynika, że wykonawca nie spełnia wymogów siwz lub których treść jest sprzeczna z innymi złożonymi przez wykonawcę dokumentami, nie może ich ignorować wyłącznie dlatego, że dokumenty te nie były wymagane ....

... zamawiający musi dochować należytej staranności m.in. przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie może dokonywać jej wybiórczo z pominięciem dokumentów, którymi dysponuje, jeżeli wynikają z nich wątpliwości co do spełniania wymogów.

... Jednocześnie nie można uznać, że takie wezwanie (art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), po wcześniejszym samouzupełnieniu dokumentu przez wykonawcę, prowadzi do - niedopuszczalnego w świetle jednolitego orzecznictwa - dwukrotnego wzywania. (…) ... w świetle art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, samouzupełnienie dokumentów nie pozbawia wykonawcy prawa bycia poinformowanym, podobnie jak inni wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, jakimi konkretnie wadami dotknięte są złożone przez niego dokumenty lub jakich dokumentów on nie złożył oraz jakie dokumenty lub informacje musi w związku z tym uzupełnić...

pełna treść KIO 781/18