Ciekawe / kwiecień, 2020

KIO/KU 24/19

… upływ terminu związania ofertą nie powoduje utraty przez ofertę waloru stanowczości, polegającego na umożliwieniu Zamawiającemu doprowadzenia do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego poprzez samo przyjęcie oferty.

Upływ terminu nie decyduje o nieskuteczności oferty, a jedynie o braku obowiązku po stronie wykonawcy do zawarcia umowy na wcześniej obowiązujących warunkach.

Co ciekawe, taka zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą była wyrażana dwukrotnie, raz na wezwanie Zamawiającego, raz samodzielnie przez Wykonawcę. Sam zaś upływ obu terminów spowodowany był przedłużającym się czasem prowadzenia postępowania. Wykonawca w takiej sytuacji nie może być "karany" za brak prawidłowej organizacji pracy po stronie Zamawiającego lub korzystanie ze środków ochrony prawnej przez innych wykonawców. (…) Przepis nie odnosi się do bierności wykonawcy, a tym bardziej do sytuacji, gdy możliwość przedłużenia terminu związania ofertą leży w gestii tylko wykonawcy, ponieważ zamawiający jednokrotną możliwość wezwania już wyczerpał. W sytuacji jak w postępowaniu kontrolowanym nie mamy do czynienia z wezwaniem Zamawiającego, na które Wykonawca musi zareagować. Obowiązku braku reakcji nie można utożsamiać z zaistnieniem przesłanki do odrzucenia oferty i niewyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania. Zgoda w rozumieniu art. 85 ust. 2 ustawy Pzp nie może mieć charakteru dorozumianego.

pełna treść KIO/KU 24/19