Blog Martyna Lubieniecka

Obligatoryjne podstawy wykluczenia w Nowym Pzp

2020-12-22 – Martyna Lubieniecka komentarze (0)

Porównanie postaw wykluczenia w uchylanym i Nowym Pzp

OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA – PORÓWNANIE

1. Odrzucenie oferty/wniosku zamiast wykluczenia wykonawcy 

Nowa ustawa PZP

Art.  226.

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

2) została złożona przez wykonawcę:

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

Art.  146.  

1. Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli:

2) został złożony przez wykonawcę:

a)podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Obecna ustawa PZP 

Art. 24 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

(…)

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia

Komentarz

Instytucja „niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu”  nie będzie już funkcjonowała na gruncie Pzp. Obecnie będzie to przesłanka odrzucenia oferty.

2. Dostosowany katalog przestępstw, „odpowiedni czyn zabroniony”

Nowa ustawa PZP

Art. 108. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi o pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

Obecna ustawa PZP 

Art. 24.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 (…)

 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm. 11) ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

Komentarz: 

Katalog przestępstw w nowej ustawie Pzp, za których popełnienie wykonawca będzie wykluczony z postępowania dostosowano do katalogu przestępstw z art. 57  Dyrektywy. 

Dodano także sformułowanie, że wyklucza się wykonawcę, którego prawomocnie skazano za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Jest to gwarancja równego traktowania wszystkich wykonawców, w tym wykonawców zagranicznych - miernikiem bowiem będzie „odpowiedniość danego czynu zabronionego”, co oznacza, że wykluczony będzie wykonawca, który popełnił podobny czyn do czynu wskazanego w polskim ustawodawstwie. Odpowiedniość ma odzwierciedlać tożsamość tego czynu, a nie musi zawierać wszystkich dyspozycji określonych w polskich normach prawnych.

3. Dostosowany katalog przestępstw, „odpowiedni czyn zabroniony”

Nowa ustawa PZP

Art. 108. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

(…)

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1

Obecna ustawa PZP 

Art. 24.

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

(…)

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13

Komentarz:

Katalog przestępstw za których popełnienie wykonawca będzie wykluczony z postępowania dostosowano do katalogu przestępstw z art. 57  Dyrektywy. Dodano także sformułowanie, że wyklucza się wykonawcę, którego prawomocnie skazano za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Jest to gwarancja równego traktowania wszystkich wykonawców, w tym wykonawców zagranicznych - miernikiem bowiem będzie „odpowiedniość danego czynu zabronionego”, co oznacza, że wykluczony będzie wykonawca, który popełnił podobny czyn do czynu wskazanego w polskim ustawodawstwie. Odpowiedniość ma odzwierciedlać tożsamość tego czynu, a nie musi zawierać wszystkich dyspozycji określonych w polskich normach prawnych.

4. Termin uiszczenia podatków lub opłat 

Nowa ustawa PZP

Art. 108. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

(…)

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

Obecna ustawa PZP 

Art. 24.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

 (…)

15) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

 

Komentarz:

W art. 108 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp wskazano dokładny termin (upływ terminu składania wniosków lub ofert) przed upływem którego należy dokonać płatności należnych opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne.

5. „Nieprawdziwe informacje”- zamierzone działanie

Nowa ustawa PZP

Art. 109 

1. postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

(…)

8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych

Obecna ustawa PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

(…)

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

 

Komentarz: 

Obligatoryjną przesłankę nieprawdziwych informacji z art.24 ust.1 pkt 16) ustawy Pzp przeniesiono do podstaw fakultatywnych – art. 109 ust. 1 pkt 8)

6. „Nieprawdziwe informacje”- lekkomyślność

Nowa ustawa PZP

Art. 109 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

(…)

10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Obecna ustawa PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

(…)

17) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Komentarz:

Obligatoryjną przesłankę nieprawdziwych informacji z art.24 ust.1 pkt 17) ustawy Pzp przeniesiono do podstaw fakultatywnych – art. 109 ust. 1 pkt 10)

7. Bezprawny wpływ na zamawiającego 

Nowa ustawa PZP

Art. 109 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

(…)

9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Obecna ustawa PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

(…)

18) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Komentarz:

Obligatoryjną przesłankę bezprawnego wpływu na zamawiającego  z art.24 ust.1 pkt 18) ustawy Pzp przeniesiono do podstaw fakultatywnych – art. 109 ust. 1 pkt 9)

8. Zakłócenia konkurencji 

Nowa ustawa PZP

Art. 108. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

(…)

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Obecna ustawa PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

(…)

19)  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

Komentarz:

Zmieniono treść przepisu, w nowej Pzp zakłócenie konkurencji trzeba będzie odnosić do przepisu art. 85 ust.1 nowej ustawy.

9. Zmowa przetargowa / zakłócenie konkurencji

Nowa ustawa PZP

Art. 108. 

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

(…)

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie

Obecna ustawa PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

(…)

20)  który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

23) - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Komentarz:

Zmieniono treść przepisu. W nowej ustawie Pzp zamawiający ma możliwość stwierdzenia na podstawie wiarygodnych przesłanek, iż wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, a zatem nie musi niczego udowadniać, w szczególności za pomocą stosownych środków dowodowych.

Ustawodawca zdecydował się na połączeniu obu obecnych przepisów (art. 24 ust.1 pkt 20 i pkt 23)) w jedną obligatoryjną podstawę wykluczenia i ujął je w przepisie art. 108 ust.1 pkt 5) nowej ustawy Pzp.

10. Zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne 

Nowa ustawa PZP

Art. 108. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

(…) 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne

Obecna ustawa PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

(…)

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 i 1214)

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Komentarz:

Połączono dwie przesłanki – art. 24 ust. 1 pkt 22) i 21) w jedną podstawę art. 108 ust.1 pkt 4).

Nowość!

Wprowadzono nową obligatoryjną podstawę krajową:

Z postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych - 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług - 10 000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798).

 

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Martyna Lubieniecka

Martyna Lubieniecka

radca prawny w dużej firmie budowlanej, moderator i ekspert SzuKIO

Jest radcą prawnym z kilkunastoletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych. Przygodę z zamówieniami zaczęła od pracy w Departamencie Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych, a następnie świadczyła usługi prawne z zakresu zamówień publicznych na rzecz zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Posiada zatem szerokie doświadczenie w różnych obszarach zamówień publicznych, zdobyte nie tylko z pozycji kontrolera, lecz również z perspektywy uczestników rynku zamówień. Zamówienia są jej pasją, dlatego dzieli się swoją wiedzą na ich temat, publikując liczne artykuły w prasie czy też w internecie, a także prowadząc szkolenia – zarówno stacjonarne, jak i online. Reprezentuje zamawiających oraz wykonawców jako pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. Jest członkinią Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Kontakt: martyna.lubieniecka @ op.pl lub lub m.lubieniecka @ e-zam.pl 609 286 519

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Przepis art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19 kładzie nacisk na pojęcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nie na reżim przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie których umowa taka została zawarta.

Ustawa o COVID-19, a umowy o zamówienie publiczne zawierane przed wejściem w życie obecnego Prawa zamówień publicznych. 2021-03-25 » Ilona Zalewska

O stanowisku Prezesa UODO ws. przekazywania zamawiającemu danych osobowych o stanie zdrowia pracowników. 2021-03-17 » Ilona Zalewska

Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2021-02-26 » Ilona Zalewska

Wadium - błędy w okresie przejściowym 2021-02-09 » Marcin Kalmus

Roczne sprawozdanie a zamówienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-01-28 » Ilona Zalewska

Polecane

Skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 2019-02-12 » Irena Skubiszak-Kalinowska