Blog Marcin Kalmus

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie okoliczności zatrzymania wadium

2017-07-20 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Wadium podlega zatrzymaniu również w okolicznościach niewłaściwego uzupełnienia dokumentów

Pytanie prawne w zakresie okoliczności zatrzymania wadium

Sąd Apelacyjny rozstrzygając zasadność zatrzymania wadium w sytuacji, w której Wykonawca uzupełnił dokumenty na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, jednakże nie potwierdzały one spełniania warunku udziału w postępowaniu, zwrócił się do Sadu Najwyższego z następującym wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego:

„Czy niezłożenie dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw na wezwanie zamawiającego w rozumieniu art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tj. Dz. U. 2010 r., Nr 113 poz. 759) oznacza tylko przypadek całkowitej bierności wezwanego wykonawcy czy także obejmuje sytuację, w której wykonawca składa dokument lub oświadczenie, z którego jednak nie wynika potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego?”

W uzasadnieniu wniosku Sąd Apelacyjny podnosił, że za interpretacją przepisu art. 46 ust. 4a Pzp, zgodnie z którą, możliwe jest zatrzymanie wadium nie tylko w sytuacji całkowitej bierności wykonawcy wobec wezwania zamawiającego, ale również gdy przy uzupełnianiu dokumentów nie dochowuje on należytej staranności (a wiec można mu postawić zarzut zaniedbania), przemawia treść tego przepisu nadana ustawą z dnia 28 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw - DZ. U. 2016 r., p.1020) treść, gdyż obecnie przepis mówi o niezłożeniu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.

Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie przesłanek zatrzymania wadium

22 czerwca Sąd Najwyższy podjął Uchwałę (sygn. III CZP, 27/17) w której zajął stanowisko w sprawie okoliczności zatrzymania wadium w sytuacji gdy wykonawca uzupełnia dokumenty ale nie potwierdzają one spełniania warunku udziału w postępowaniu:

„Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 18 października 2014 r. (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 907) także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.”

Autor

Marcin Kalmus, Konsultant ds zamówień publicznych w SzuKIO.pl

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Marcin Kalmus

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych, moderator i ekspert SzuKIO.pl

Pasjonat zamówień publicznych, zajmujący się nimi od 2006 r. Reprezentuje głównie Zamawiających z sektora samorządowego (zarządzanie zielenią miejską / inwestycje infrastrukturalne), dla których przeprowadził już ponad 1700 postępowań przetargowych. Specjalizuje się w elektronicznych trybach udzielania zamówień oraz szeroko pojętej elektronizacji zamówień. Autor szeregu publikacji z tej tematyki. Prowadzi również blog poświęcony zamówieniom publicznym. Od 2016 r. współpracuje z serwisem SzuKIO.pl jako konsultant ds. zamówień publicznych, udzielając porad klientom serwisu, a także odpowiada za jego rozwój merytoryczny. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Kontakt: marcin.kalmus @ szukio.pl lub m.kalmus @ e-zam.pl lub 514-126-966

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Przepis art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19 kładzie nacisk na pojęcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nie na reżim przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie których umowa taka została zawarta.

Ustawa o COVID-19, a umowy o zamówienie publiczne zawierane przed wejściem w życie obecnego Prawa zamówień publicznych. 2021-03-25 » Ilona Zalewska

O stanowisku Prezesa UODO ws. przekazywania zamawiającemu danych osobowych o stanie zdrowia pracowników. 2021-03-17 » Ilona Zalewska

Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2021-02-26 » Ilona Zalewska

Wadium - błędy w okresie przejściowym 2021-02-09 » Marcin Kalmus

Roczne sprawozdanie a zamówienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-01-28 » Ilona Zalewska

Polecane

e-Umowy w zamówieniach publicznych 2020-04-10 » Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus