Realnie udostępnione zasoby innego podmiotu mogą być punktowane w kryteriach selekcji

2018-07-05 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Ważny głos KIO w zakresie możliwości punktowania udostępnionego potencjału innego podmiotu przy ustalaniu tzw. "krótkiej listy"

2018-07-03-realnie-udostepnione-zasoby-innego-podmiotu-moga-byc-punktowane-w-kryteriach-selekcji 14 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, której mocą z art. 25a ust. 3 Pzp oraz art. 36b w ust. 2, wykreślono frazę "lub kryteriów selekcji" [1]. Zmiana ta była interpretowana jako zakaz przyznawania punktów za udostępnione zasoby podmiotu trzeciego w prekwalifikacji postępowań wieloetapowych.

Nowelizacja art. 25a ust. 3 i 36b ust. 2 Pzp była odpowiedzią ustawodawcy na dostrzeżony problem „handlu referencjami”. Za nieakceptowalną uznano sytuację, w której wykonawca w celu uzyskania większej liczby punktów w selekcji do kolejnego etapu postępowania, wykazywał zasoby innego podmiotu (najczęściej dotyczące wiedzy i doświadczenia), a podmioty te nie brały potem w ogóle udziału w realizacji zamówienia.

[1] O wątpliwościach, jakie powstały w związku z tą nowelizacją oraz o tym, czym są kryteria selekcji, pisałem już Państwu we wpisie „14 grudnia wchodzi w życie ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi - Zmieniają się zasady prekwalifikacji, a więc zmiany w Pzp związane są nie tylko sensu stricto z ustawą koncesyjną!”

Udostępnione zasoby innego podmiotu mogą być punktowane w ramach oceny kryteriów selekcji

Do takich wniosków doszła Krajowa Izba Odwoławcza w Wyroku z dnia 7 maja 2018 r. sygn. KIO 699/18, KIO 736/18. Przedmiotem sporu w omawianej sprawie było między innymi ustalenie, czy Zamawiający może oceniać w kryteriach selekcji udostępniony potencjał innego podmiotu oraz czy informację o dopuszczeniu oceny udostępnionych zasobów powinien zawrzeć już w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Kiedy zasoby innego podmiotu mogą być oceniane

Zasoby innego podmiotu mogą być oceniane i punktowane w ramach kryteriów selekcji, tylko jeżeli zasoby zostały udostępnione w sposób realny [2] tj. gwarantujący rzeczywisty wpływ na jakość realizowanego zamówienia, a Zamawiający przewidział taką możliwość już w ogłoszeniu o zamówieniu.

[2] Szerzej o ocenie realności udostępnienia zasobu można przeczytać we wpisie" "Art. 22a ust. 4 i 6 - realność udostępnianych zasobów – wątpliwości interpretacyjne"

Porady praktyczne dla Zamawiających:

1. Pamiętaj, że ustalając kryteria selekcji jesteś zobowiązany do stosowania podobnych zasad jak przy konstruowaniu warunków udziału w postępowaniu - kryteria selekcji muszą być obiektywne i niedyskryminacyjne.

2. Ustal je tak, aby nie utrudniać dostępu wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia.

Skoro ustawodawca przewidział możliwość szczególnego określenia warunków udziału w postępowaniu dla konsorcjantów – oczywiście o ile jest to obiektywnie uzasadnione (vide art. 23 ust. 5 Pzp), to tym bardziej jest to dopuszczalne i zalecane w kryteriach selekcji, które również muszą być niedyskryminacyjne.

3. W celu realizacji zasady przejrzystości o dopuszczalności oceny zasobów innego podmiotu i zasadach tej oceny musisz poinformować już w ogłoszeniu o zamówieniu.

4. Przyznając punkty za wykazany potencjał innego podmiotu jesteś zobowiązany do badania rzeczywistego wpływu na przyszłą realizację, a więc realności jego udostępnienia.

Porady praktyczne dla Wykonawców:

1. Startując w postępowaniu, w którym występuje wstępna selekcja kandydatów (np. przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) upewnij się, że zamawiający przewidział możliwość oceny podmiotów, na których zasobach zamierzasz polegać.

2. Jeżeli zamawiający takiej możliwości nie dopuścił, a uważasz, że takie ograniczenie nie jest uzasadnione - skorzystaj z dostępnych możliwości np. zadawanie pytań, środki ochrony prawnej.

W szczególnych okolicznościach zamawiający może punktować jedynie własne zasoby wykonawcy np. w sytuacji, w której zastrzegł obowiązek osobistego wykonania zamówienia. Każdą sytuację należy jednak oceniać indywidualnie. W mojej ocenie np. przy przyznawaniu punktów za dysponowanie określonym sprzętem nawet w przypadku zastrzeżenia osobistego wykonania zamówienia, niedopuszczenie wykazywania sprzętu udostępnionego będzie dyskryminujące.

3. Pamiętaj, że musisz wykazać zamawiającemu, że udostępniony zasób, który podlega punktacji realnie wpływa na lepszą / efektywniejszą realizację zamówienia - udostępnienie musi być realne.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę okoliczności rozpatrywanej sprawy oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, Krajowa Izba Odwoławcza zajęła stanowisko, które w mojej ocenie jest pożądanym kierunkiem wykładni obowiązujących przepisów. Nie wprowadzono tu automatyzmu i rygorystycznej wykładni, nakazującej Zamawiającemu w każdym postępowaniu dopuszczenie oceny zasobów innych podmiotów w kryteriach selekcji. W rozstrzygnięciu podniesiono, że:

"[...] powołanie się na potencjał podmiotów trzecich celem wykazania obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów i zasad (kryteriów selekcji) będzie możliwe w sytuacji, gdy skorzystanie z takiego potencjału będzie realne - mające rzeczywisty wpływ na realizację tego zamówienia. Korzystanie z takiego potencjału w ramach kryteriów selekcji nie może przybrać zatem fikcyjnego charakteru. W konsekwencji w ocenie Izby - mając na względzie uregulowania unijne oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE - dopuszczalnym będzie powoływanie się przez wykonawcę na potencjał podmiotów trzecich w kryteriach selekcji, w sytuacji gdy Zamawiający taką możliwość przewidzi w treści ogłoszenia, a jednocześnie - co jest istotne - powoływane doświadczenie, będzie miało charakter realny."

https://szukio.pl/fragmenty/2152
fraza wyszukiwania: powołanie się na potencjał podmiotów trzecich celem wykazania

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-04-25 - Warszawa - (czwartek)
2019-05-16 - Warszawa - (czwartek)
2019-06-13 - Warszawa - (czwartek)
2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)
2020-03-26 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych. Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

e-KRK – jak uzyskać i zweryfikować poprawność zaświadczenia elektronicznego

Elektroniczne zaświadczenie o niekaralności w zamówieniach publicznych 2020-01-17 » Marcin Kalmus

Planowanie zamówień publicznych wg nowej ustawy PZP 2019-12-15 » Agnieszka Szajkowska

Nowe PZP - Polityka zakupowa państwa 2019-12-12 » Agnieszka Szajkowska

Raport ze SpotKIO – 14.11.2019 r – Warszawa 2019-11-27 » Marcin Kalmus

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych! 2019-10-07 » Ilona Zalewska

Polecane

Raport ze SpotKIO - 16.05.2019 Warszawa 2019-06-06 » Marcin Kalmus