Raport ze SpotKIO - 16.05.2019 Warszawa

2019-06-06 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Problemy z elektronicznym otwarciem ofert, KRK i art. 6a - główne tematy dyskusji

raport-spotkio-maj-2019

Kolejne SpotKIO za nami. Choć elektronizacyjne tematy budzą coraz mniej kontrowersji, to i tych na naszym spotkaniu nie zabrakło. Ciekawa dysputa wywiązała się również w zakresie stosowania art. 6a Pzp. Temperatura dyskusji pokazała, że nawet tak dawno wprowadzone do Pzp rozwiązania, nadal nie zostały do końca wyjaśnione. Ale po kolei.

Problemy z otwarciem elektronicznych ofert

Rozpoczęliśmy od omówienia Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dn. 12.04.2019 r. sygn. KIO 574/19, w którym Izba rozstrzygała między innymi w sprawie problemów z otworzeniem elektronicznej oferty składanej przy użyciu MiniPortalu UZP. Niestety ofertę udało się zamawiającemu otworzyć dopiero po zakończonej sesji otwarcia ofert (choć jeszcze tego samego dnia). Skład orzekający stanął na stanowisku że:

"Krajowa Izba Odwoławcza zdaje sobie sprawę, iż nastąpiły znaczące zmiany w procedurze udzielenia zamówienia publicznego, związane z jej elektronizacją, w tym poprzez składanie ofert w formie elektronicznej, jednakże naczelne zasady udzielania zamówień publicznych, jak do tej pory, nie uległy zmianie, co powoduje, że ich prawidłowe zastosowanie, jak najbardziej podlega badaniu przez Izbę i nie może podlegać interpretacji rozszerzającej zakres możliwego zastosowania. Okoliczność, iż oferty złożone w postaci elektronicznej, z zasady niemożliwe są do korygowania po ich złożeniu, albowiem w systemie informatycznym pozostawałby "jakiś ślad" nie może powodować uznania, że oferty składane w formie papierowej mogły być traktowane inaczej. Za każdym razem zamawiający miał i ma obowiązek ich prawidłowego zabezpieczenia, czy to przez umieszczenie ich w szafie pancernej, czy w programie komputerowym na odpowiedniej platformie internetowej, a co za tym idzie do ich równego traktowania względem wszystkich wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe zasady, w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych, nie zostały wyłączone w związku z elektronizacją zamówień, co oznacza, że nadal aktualne są procedury publicznego i jawnego otwarcia ofert wraz z podaniem wymaganych ustawą informacji. Zaniechanie tych czynności stanowi naruszenie przepisów ustawy Pzp, niemożliwych do sanowania na późniejszym etapie postępowania."

fraza wyszukiwania: „oferty złożone w postaci elektronicznej”

Możliwość ograniczenia podwykonawstwa dla osób z zawartymi umowami cywilno-prawnymi

W trakcie spotkania rozważaliśmy również możliwość zastrzeżenia przez Zamawiającego w SIWZ, że podwykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Jako uzasadnienie podano tu przykład, gdy wykonawca wskazał jako podwykonawców osoby fizyczne, z którymi zawarł umowy cywilno-prawne (um. zlecenia). Zakres czynności tych osób, odpowiadał określonym przez Zamawiającego zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp czynnościom polegającym na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wg. uczestników możliwość korzystania z podwykonawców przy realizacji zamówień publicznych jest zasadą, a wszelkie próby jej ograniczenia muszą być szczególnie uzasadnione. Jako problem wskazywano również trudności dla zamawiających w rozróżnieniu, kiedy powinniśmy mieć do czynienia z zatrudnieniem na umowę o pracę, a kiedy dopuszczalna jest współpraca na umowę cywilno-prawną. Do prawidłowej interpretacji obligatoryjnych elementów stosunku pracy pomocna może być wykładnia, jakiej dokonał Sądu Okręgowego w Warszawie w Wyroku z dnia 2017-10-24, XXIII Ga 1295/17

"Odnosząc się do kwestii pracowniczego podporządkowania członków Sąd Okręgowy chciałby wskazać, że w pełni podziela pogląd Sadu Najwyższego wyrażony w wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dn. 22 kwietnia 2015r., sygn. II PK 153/14, publik. Monitor Prawa Pracy rok 2015, Nr 9, str. 482, że: Podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy, w procesie świadczenia pracy, stanowi swoistą linię demarkacyjną, pozwalającą na wyróżnienie elementu konstrukcyjnego stosunku pracy. Na podporządkowanie pracownika składa się kierownictwo podmiotu zatrudniającego oraz wyznaczanie przez niego czasu i miejsca wykonywania pracy. Przyjmując takie założenie można twierdzić, że termin "kierownictwo" odnajduje się jedynie w zakresie świadczenia pracy."

fraza wyszukiwania: "Art. 29. ust. 3a"

KRK osoby z miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zastanawialiśmy się, czy dopuszczalne jest złożenie przez osobę mającą miejsce zamieszkania poza granicami RP informacji wystawionej przez polski KRK. Choć § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie przewiduje wprost takiej możliwości, to podnoszono że uznanie takiego KRK za prawidłowe powinno być dopuszczalne. Jako argument podawano tu, że w oparciu o system ECRIS (Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych) możliwe jest uzyskanie informacji o niekaralności wystawione przez polski KRK, a odnoszące się do skazania takiej osoby.

Zasady stosowania art. 6a Pzp

Zgodnie z art. 6a Pzp:

”W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający *może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia*, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.”

Stosowanie tego przepisu pozwala zamawiającym zastosować łagodniejszy reżim do udzielenia części zamówienia spełniających ww. wymagania.

Uczestnicy byli zgodni, że pierwszym krokiem umożliwiającym zastosowania art. 6a jest zaplanowanie udzielenia zamówienia w częściach (z których każda stanowi przedmiot osobnego postępowania). Następnie zamawiający badając przesłanki wartościowe, może zdecydować, które z tych części udzieli w reżimie łagodniejszym, niż wynikający z całkowitej wartości zamówienia ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 4 Pzp

Taka sytuacja jest modelowa. Problematyczna jest natomiast ocena, czy w przypadku gdy w trakcie roku pojawi się tożsame zamówienie nieplanowane, można go udzielić z zastosowaniem art. 6a. Aby lepiej zobrazować problem, posłużymy się następującym przykładem zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego:

Planowany termin udzielenia Wartość zamówienia netto (w euro) % wartości zamówienia
Część 1 styczeń 25 000 2,5%
Część 2 marzec 20 000 2,0%
Część 3 kwiecień 275 000 27,5%
Część 4 czerwiec 30 000 3,0%
Część 5 sierpień 150 000 15,0%
Część 6 wrzesień 500 000 50,0%
SUMA: 1 000 000 100%

Zamawiający może zdecydować o udzieleniu Części nr 1, 2 i 4 z zastosowaniem art. 6a, gdyż łączna wartość tych części wynosi 7,5% wartości zamówienia – 75 tys. euro, a więc nie przekracza progu wartościowego dla dostaw / usług 80 tys. euro.

Po udzieleniu części 1 i 2, w kwietniu Zamawiający otrzymał dodatkowe środki na sprzęt komputerowy w wysokości 5 000 euro netto. Powstaje zatem pytanie, czy może go udzielić w trybie art. 6a Pzp i tu wśród uczestników zdania były podzielone.

Zgodnie z pierwszym z prezentowanych poglądów udzielenie takiego zamówienia z zastosowaniem art. 6a jest możliwe – nadal spełnione są określone w tym przepisie przesłanki wartościowe. Wartość tych części (1, 2 i 4 oraz zamówienia nowego) wynosi równo 80 tys. euro i łącznie nie przekracza 20% wartości zamówienia.

Natomiast zwolennicy poglądu przeciwnego uznawali, że do zamówień nowych art. 6a nie znajduje zastosowania, gdyż odnosi się on wyłącznie do zaplanowanych z góry części zamówienia.

Zapraszamy na kolejne SpotKIO – rozdajemy darmowe wejściówki

Zapraszamy na kolejne SpotKIO, które odbędzie się już 13 czerwca (czwartek) w Golden Floor , Al. Jerozolimskie 123 A w Warszawie

Szczegóły i zapisy na https://szukio.pl/spotkio

UWAGA! Dla pierwszych 3 osób które zdecydują się na uczestnictwo w SpotKIO po raz pierwszy mamy darmowe wejściówki. Wystarczy napisać email na adres szukio@szukio.pl w temacie wiadomości podając „SPOTKIO 13.06”, a w treści hasło: "art. 6a" i dane osoby zgłaszanej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przeglądanie posta tylko dla zalogowanych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Sprawdź nowe SzuKIO! Teraz bezpłatny test przez 14 dni dla każdego

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-28 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych. Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Sprawdź nowe SzuKIO! Bezpłatnie przez 14 dni

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Nowości na blogu:

Tylko u nas dostępny jest już tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych!

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych! 2019-10-07 » Ilona Zalewska

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych. 2019-10-02 » Ilona Zalewska

Nowe PZP uchwalone ! 2019-09-26 » Marcin Kalmus

Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia VAT / Wiążące Informacje Stawkowe 2019-09-24 » Ilona Zalewska

Wpływ orzecznictwa na stosowanie ustawy Pzp 2019-09-17 » Joanna Marczewska

Polecane

Uruchomiono krajowy serwis JEDZ (ESPD) 2019-03-15 » Marcin Kalmus