Raport ze SpotKIO – 14.11.2019 r – Warszawa

2019-11-27 – Marcin Kalmus komentarze (2)

Propozycja nowej formuły SpotKIO

Raport SpotKIO - 14.11.2019 r. - Warszawa

Główne tematy spotkania:

1. Kłopoty z jednoznaczną identyfikacją plików przesyłanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Jak ocenić oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą.
3. Zamówienia „podobne” – jakie ryzyka należy uwzględnić przy udzielaniu.
4. Tryb udzielenia zamówienia na asystę techniczną systemu informatycznego.
5. Uzasadnienie zastosowania art. 6a Pzp.
6. Jak zapobiegać błędom w ofertach związanych z nieprzedłużeniem obowiązywania wadium w przypadku zmiany składania i otwarcia ofert.
7. Propozycja nowej formyły spotkio.

Kłopoty z jednoznaczną identyfikacją plików przesyłanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Czwartkowe spotkanie rozpoczął Maciej Tomaka – Dyrektor Zarządzający SzuKIO.pl. Przedstawił uczestnikom wątpliwości dotyczące jednoznacznej identyfikacji plików przesyłanych w trakcie postępowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Brak takiej identyfikacji może spowodować, że np. kwalifikowanej usłudze walidacji podpisu elektronicznego zostanie poddany inny plik, niż ten faktycznie złożony przez wykonawcę. Jest to o tyle istotne, że np. raporty z kwalifikowanej walidacji plików stanowią niejednokrotnie dowód przedstawiany na rozprawie przed KIO, a identyfikacja pliku odbywa się wyłącznie po nazwie. Jak wiadomo, można stworzyć nieskończenie wiele plików o takiej samej nazwie, pod warunkiem że znajdują się one w różnych lokalizacjach zapisu (folderach), dlatego też weryfikacja wyłącznie nazwy pliku jest bardzo ułomna.

Rozwiązaniem tego problemu jest tworzone w SzuKIO.pl narzędzie do obliczania sumy kontrolnej pliku – suma taka generowana z użyciem algorytmu SHA-2 pozwala na jednoznaczne potwierdzenie, że weryfikowany plik jest dokładnie tym samym plikiem, który został przesłany przez wykonawcę.

Taka suma kontrolna może mieć bardzo dużo zastosowań – poza jednoznacznym potwierdzeniem tożsamosci odebranego plku z nadanym, pozwala również np. zweryfikować czy plik przesłany do zamawiającego nie uległ jakiemuś uszkodzeniu podczas transmisji danych przez sieć.

Wytłumaczmy to na przykładzie pliku oferty przesyłanej przez e-Puap i Miniportal UZP:

Wykonawca po przygotowaniu oferty zgodnie z instrukcją Miniportalu dokonuje jej zaszyfrowania w dedykowanej aplikacji. W wyniku tej operacji otrzymuje zaszyfrowany folder skompresowany (ZIP). Jeżeli na tym etapie wygeneruje sumę kontrolną pliku to np. może poprosić zamawiającego aby takiej samej operacji (wygenerowania sumy kontrolnej) dokonał na pliku odebranym z e-Puapu. Porównanie obydwu sum jednoznacznie potwierdzi czy pliki są identyczne i czy nie doszło do żadnej zmiany pliku lub jego uszkodzenia.

Przykład sumy kontrolnej wygenerowanej z algorytmem SHA-2 dla pliku tekstowego, w którego treści wpisano: 001

„7a3e6b16cb75f48fb897eff3ae732f3154f6d203b53f33660f01b4c3b6bc2df9”

Przykład sumy kontrolnej wygenerowanej z algorytmem SHA-2 dla pliku tekstowego, w którego treści wpisano: 002

„a1dd6837f284625bdb1cb68f1dbc85c5dc4d8b05bae24c94ed5f55c477326ea2”

Jak widać, sumy kontrolne są diametralnie różne pomimo tego, że w treści pliku zmieniono tylko jedną cyfrę!

Podobnie zupełnie różna wartość zostanie zwrócona w przypadku uszkodzenia pliku, choćby w najmniejszym fragmencie przesyłanych danych. Takie uszkodzenie podczas teletransmisji skutkowało będzie również negatywną weryfikacją podpisu kwalifikowanego, którym taki plik został opatrzony. Może to przesądzić o nieważności składanej oferty, jeżeli dotyczy pliku niepodlegającego uzupełnieniu.

Link do wersji testowej narzędzia do weryfikacji sum kontrolnych: https://szukio.pl/sumy-kontrolne

UWAGA! Narzędzie działa wyłącznie w przeglądarce internetowej na stacji klienta. Żadne pliki nie są przesyłane, zatem nie trzeba się martwić np. zabezpieczeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Jak ocenić oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą.

Następnie rozważaliśmy jakie działania powinien podjąć Zamawiający, któremu wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Zgodnie z (art. 24 ust. 11 Pzp) wykonawca winien złożyć takie oświadczenie dopiero po zapoznaniu się z kręgiem innych wykonawców, którzy złożyli oferty i w stosunku do nich oświadczyć, że należy, bądź nie z nimi do grupy kapitałowej. Często się jednak zdarza, że wykonawcy nienależący do żadnej grupy kapitałowej składają takie oświadczenie wraz z ofertą.

Uczestnicy uznali, że oświadczenie takie należy przyjąć za prawidłowe. W sytuacji takiej u Zamawiającego nie materializuje się obowiązek do wezwania do uzupełnienia takiego oświadczenia. Stanowisko takie znajduje oparcie w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-03-20, KIO 408/18:

"Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, że tylko wówczas, gdy w postępowaniu została złożona jedna oferta, możliwe jest złożenie takiego oświadczenia wraz z ofertą. Otóż na etapie przygotowania i składania ofert wykonawcy nie poosiadają wiedzy na temat ilości ofert i podmiotów, które je złożyły. Jednakże jeżeli sytuacja podmiotowa, organizacyjna i kapitałowa wykonawcy jest taka, że nie mieści się ona w hipotezie normy prawnej regulującej te powiązania, tj. świadczące o przynależności do grupy kapitałowej, to złożenie takiego oświadczenia na tym etapie, jest w ocenie Izby, w pełni dopuszczalne. Jest ono również dopuszczalne, gdy podmiot, co prawda przynależy do grupy kapitałowej, lecz żaden z jej pozostałych członków nie złożył w postępowaniu ofert. Wówczas oświadczenie takie jest prawdziwe na moment przygotowania się wykonawcy do postępowania i nie ma co do zasady konieczności powielania jego złożenia. Normy prawne obejmujące obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (art. 24 ust. 11 ustawy Pzp) są powiązane z procedurą oceny braku podstaw do wykluczenia, tj. mechanizmów mających na celu ochronę uczciwej konkurencji (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) - powinny być zatem oceniane i wykładane ze względu na cel, dla jakiego zostały wprowadzone do krajowego systemu prawnego. W ocenie Izby wskazany w treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 3-dniowy termin ma charakter minimalny i nic nie stoi na przeszkodzie, w kontekście ochrony stojących za tymi regulacjami zasad zamówień publicznych, aby wykonawca z wyprzedzeniem złożył oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w znaczeniu ogólnym, które to oświadczenie może wynikać z faktu, np. braku powiązań kapitałowych, osobowych i organizacyjnych danego wykonawcy."

Źródło: https://szukio.pl/fragmenty/3177 fraza wyszukiwania: grupa kapitałowa wraz z ofertą

Zamówienia „podobne” – jakie ryzyka należy uwzględnić przy udzielaniu.

Kolejny temat dotyczył zasad udzielania zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w postępowaniach dotyczących robót budowalnych.

Zadano pytanie, czy wystarczające jest wskazanie w zamówieniu pierwotnym procentowej wartości przewidywanych zamówień podobnych i określenie ramowego charakteru wykonywanych robót np. poprzez określenie, że będą one dotyczyły robót wyspecyfikowanych w zamówieniu podstawowym.

Uczestnicy zgłaszali zastrzeżenia do takiego trybu postępowania, wskazując że powyższy sposób oszacowania i opisu zamówień podobnych na roboty budowlane nie czyni zadość wymogom art. 31 Pzp w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i art. 33 Pzp w zakresie sposobu ustalenia wartości wykonywanych robót. Podnoszono, że zamówienia podobne winny co do zasady dotyczyć robót ujętych w dokumentacji projektowej (i oszacowanych), których zmawiający nie zleca od razu w zakresie zamówienia pierwotnego np. z powodów braku finansowania całości.

Tryb udzielenia zamówienia na asystę techniczną systemu informatycznego.

Następnie omawialiśmy zasady realizacji zamówień na asystę techniczną systemów komputerowych. Uczestnicy stwierdzili, że co do zasady postępowania takie winny być ogłaszane w procedurze konkurencyjnej. W tym celu zamawiający wykupując licencję, czy też nabywając system, powinien zapewnić sobie dostęp do informacji (prawa autorskie na odpowiednich polach eksploatacji) pozwalających każdemu wykonawcy dysponującemu odpowiednią wiedzą i fachowym zespołem, na wykonywanie takiej usługi.

Uzasadnienie zastosowania art. 6a Pzp.

Ciekawa dyskusja wywiązała się w sprawie konieczności uzasadniania zastosowania art. 6a Pzp Uczestnicy dyskusji prezentowali dwa odmienne poglądy.

Zgodnie z pierwszym, bardziej liberalnym poglądem – do zastosowania art. 6a tj. udzielenia zamówienia zgodnie z wartością danej części wystarczające jest spełnienie przesłanek materialno-prawnych dotyczących wartości danej części i wartości łącznej wartości wszystkich udzielanych części. Przeciwnicy wskazywali, że oczywiście powyższe przesłanki muszą zostać spełnione, ale nie zwalnia nas to z ogólnych zasad zamówień w szczególności tych dotyczących zasad podziału zamówienia na części. Pogląd ten znajduje oparcie w Opinii Urzędu Zamówień Publicznych „Stosowanie art. 6a ustawy Pzp”:

"W przypadku, gdy wartość części zamówienia nie przekracza kwot wskazanych w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (oraz wynosi nie więcej niż 20 % wartości zamówienia) dopuszczalne jest udzielnie zamówienia na tę część z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. W takiej sytuacji nie mamy jednak do czynienia z automatycznym odstąpieniem od stosowania ustawy Pzp, bowiem zamawiający powinien mieć na względzie przepisy ogólne ustawy, a w szczególności art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Sens normatywny tego przepisu sprowadza się do ustalenia, iż zamawiający nie może dokonywać podziału zamówienia w taki sposób, aby na skutek ustalenia wartości dla każdej z wydzielonych części zamówienia doszło do nieuprawnionego wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp. Nie jest zatem zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który bez uzasadnionej przyczyny zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp."

Źródło: https://szukio.pl/fragmenty/3180 fraza wyszukiwania: "Art. 6a."

Jak zapobiegać błędom w ofertach związanych z nieprzedłużeniem obowiązywania wadium w przypadku zmiany składania i otwarcia ofert.

W trakcie prowadzonego postępowania zdarzają się sytuacje, w których musimy zmienić nieznacznie (np. o 1-2 dni) termin składania i otwarcia ofert. Zdarzyło się Wam, że Wykonawca, który zdążył już złożyć ofertę na pierwotny termin, zapomniał przedłużyć terminu związania / wniesienia wadium na tak przedłużony termin i jego oferta z tego powodu podlegała odrzuceniu?

Rozwiązanie tego problemu zaproponowała Elżbieta Tomaka. Otóż dokonując takiej zmiany terminu składania i otwarcia ofert, należy odpowiednio skrócić termin związania ofertą. Wszak ustawa określa nam terminy maksymalne. Wykonawcy, którzy złożyli już oferty, nie będą w takiej sytuacji zobowiązani np. do przedłużania ważności gwarancji wadialnych.

Propozycja zmiany formuły SpotKIO

W końcowej części spotkania dyskutowaliśmy o propozycji Małgorzaty Sobolewskiej, a dotyczącej zmian w formule naszego spotkania. Zaproponowała, aby podczas naszych kolejnych spotkań w pierwszej części dyskusja dotyczyła Nowego Pzp.

W zaproszeniu na spotkanie będziemy ogłaszali jego temat przewodni obejmujący wybrany fragment zagadnień uregulowanych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która to zacznie obowiązywać od 2021 roku.

Druga część spotkania tak jak dotychczas, dotyczyła będzie problemów zgłaszanych przez uczestników.

Powyższa propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Ilość wiedzy, jaką trzeba opanować, aby prawidłowo udzielać zamówień pod rządami nowej ustawy, jest bardzo obszerna. Sukcesywne zapoznawanie się z jej elementami i rzeczowa dyskusja na SpotKIO, pozwolą na prawidłowe przygotowanie się do nadchodzących zmian.

Dyskusja:

Katarzyna 2019.12.06 10:36

Formuła spotkań w gronie specjalistów od zamówień publicznych jest jak najbardziej potrzebna, ale pozwolę sobie na drobną złośliwość, że zamówienia publiczne i specjaliści w tej dziedzinie funkcjonują w całej Polsce, tak więc może warto byłoby stworzyć formułę spotkań w całym kraju, a nie tylko w Warszawie :-).

Maciej Tomaka 2019.12.09 23:22

Żadna uszczypliwość :) Odbywały się już spotkania w innych miastach i zamierzamy do tego wrócić. Obecnie niedobór czasu nie pozwala nam zorganizować kolejnych spotkań poza Warszawą. Dziękuję za cenną uwagę :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Marcin Kalmus

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych, moderator i ekspert SzuKIO.pl

Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Kontakt: marcin.kalmus @ szukio.pl lub 793 991 891

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19

Komentarz do wytycznych KE dotyczących zamówień publicznych w związku z COVID-19 2020-04-02 » Dr Paweł Nowicki

Unieważnienie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 - Rekomendacje SzuKIO.pl 2020-04-01 » Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus

Szacowanie wartości zamówienia - Rekomendacje SzuKIO.pl 2020-04-02 » Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus

Termin składania ofert - Rekomendacje SzuKIO.pl 2020-03-31 » Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus

Tarcza antykryzysowa - aktualizacja projektu 2020-03-27 » Martyna Lubieniecka

Polecane

Kolejne SpotKIO "Nowe regulacje PZP" w Ministerstwie Rozwoju 2017-08-22 » Marcin Kalmus