O wznowieniach zamówień i szacowaniu ich wartości

2016-08-19 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Szacowanie wartości po nowelizacji - wątpliwości związane z ostatnimi zmianami Pzp

W wyniku zmiany brzmienia art. 34 ust. 1 pojawiło się w ustawie Prawo zamówień publicznych (Pzp), znane do tej pory wyłącznie z dyrektyw pojęcie dostaw i usług podlegających wznowieniu. Zmiana ta wynika z bezpośredniej implementacji Art. 5 ust. 11 Dyrektywy 2014/24/UE.

Interpretacji tego pojęcia dokonał Urząd Zamówień Publicznych w przedstawionych wynikach kontroli z dnia 2014-02-07, KD/23/13. Zgodnie z prezentowanym tam stanowiskiem:

"Wykładnia systemowa Dyrektywy nakazuje przyjąć, że termin "wznowienia" zamówienia, którym posłużył się ustawodawca wspólnotowy, jest odpowiednikiem "zamówień uzupełniających", o których mowa w przepisach ustawy Pzp. A zatem, przy obliczaniu wartości szacunkowej wartości zamówienia uwzględnia się całkowitą kwotę szacunkową, obejmującą wszelkie opcje lub wznowienia zamówienia (art. 9 ust. 1 akapit pierwszy Dyrektywy, por. także art. 31 ust. 4 lit. b Dyrektywy)."

Cytowane powyżej stanowisko UZP odnosi się do uchylonej Dyrektywy 2004/18/WE, jednakże w związku z przeniesieniem regulacji tam powołanych do Dyrektywy 2014/24/UE, pozostaje nadal aktualne.

Przyjmując zatem, iż na gruncie Pzp wznowione zamówienia = zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, (przed nowelizacją nazywanych zamówieniami uzupełniającymi), jak ustalić wartość szacunkową zamówień w których przewidziano wznowienia? W oparciu o regulacje z art. 32 ust. 3 czy też art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2?
Co ciekawe, z literalnego brzmienia art. 34 ust. 2 wynika, że zakaz wyboru podstawy ustalenia wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, obowiązuje wyłącznie w stosunku do usług lub dostaw powtarzających się okresowo. Z niewyjaśnionych przyczyn nie objęto dyspozycją tego przepisu dostaw lub usług podlegających wznowieniu w określonym czasie.

A może jednak to nie są tożsame zamówienia i czym innym są zamówienia udzielane w trybie z wolnej ręki, a czym innym zamówienia podlegające wznowieniu? Za taką wykładnią przemawiałaby zasada wyrażona w § 10 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tj. Dz.U. 2016 poz. 2830) zgodnie z którą do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami.

W piśmiennictwie dotyczącym wznawianych zamówień na gruncie dyrektyw, podkreśla się przede wszystkim, iż jest to narzędzie w jakie wyposażono zamawiającego, w celu oddziaływania na prawidłową jakość realizowanych zamówień. Często słyszymy o kłopotach w realizacji kontraktów, nierzetelności wykonawców itp. Czy wykonawca mający świadomość, że od oceny jakości jego pracy, uzależniona jest decyzja zamawiającego o kontynuowaniu współpracy i udzieleniu mu dalszych zamówień, pozwoli sobie na nienależyte działanie? Wydaje się, że w czasach walki o zamówienia, działanie takie byłoby ze wszech miar nieuzasadnione.

Być może wolą ustawodawcy, było wprowadzenie do Pzp nieuregulowanej szczegółowo instytucji dostaw lub usług podlegających wznowieniu w określonym czasie, analogicznie jak uczynniono to z opcją wspominając jedynie o niej w art. 34 ust. 5.

Wątpliwości tych nie rozwiewa również Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 366), wspomniano w punkcie I.7 jedynie że: „Określono (w projekcie - przyp. aut.) sposób szacowania zamówień na usługi i dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu.”

Na wypracowanie linii orzeczniczej w tym zakresie przyjdzie nam poczekać. Jednakże wizja w której zamawiający może opisać w dokumentach zamówienia zasady wznowienia zamówienia, a następnie wyłącznie o nie je realizować, jest bardzo kusząca. Takie rozwiązanie wydaje się szczególnie atrakcyjne w zakresie dostaw, których udzielenie w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 7 jest obwarowane spełnieniem szeregu wymagań, więc być może ten czas nie będzie jednak zbyt długi…

Autor

Marcin Kalmus, Konsultant ds zamówień publicznych w SzuKIO.pl

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-04-25 - Warszawa - (czwartek)
2019-05-16 - Warszawa - (czwartek)
2019-06-13 - Warszawa - (czwartek)
2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)
2020-03-26 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych. Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

e-KRK – jak uzyskać i zweryfikować poprawność zaświadczenia elektronicznego

Elektroniczne zaświadczenie o niekaralności w zamówieniach publicznych 2020-01-17 » Marcin Kalmus

Planowanie zamówień publicznych wg nowej ustawy PZP 2019-12-15 » Agnieszka Szajkowska

Nowe PZP - Polityka zakupowa państwa 2019-12-12 » Agnieszka Szajkowska

Raport ze SpotKIO – 14.11.2019 r – Warszawa 2019-11-27 » Marcin Kalmus

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych! 2019-10-07 » Ilona Zalewska

Polecane

Projekt nowej ustawy PZP już jest na RCL 2019-01-24 » Maciej Tomaka