Nowe wieści w sprawie postępowania na "Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu"

2018-02-27 – Marcin Kalmus komentarze (2)

22 lutego w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku SpotKIO, którego tematem przewodnim była „Elektronizacja zamówień publicznych”

nowe-wiesci-w-sprawie-postepowania-na-zaprojektowanie-budowe-i-wdrozenie-platformy-e-zamowienia-wraz-z-usluga-hostingu

Nowe informacje o postępowaniu Ministerstwa Cyfryzacji na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu.

Na warszawskim SpotKIO które odbyło się 22 lutego, rozmawialiśmy między innymi o tym, że od grudnia 2017 (od upływu terminu otwarcia ofert) brak jest jakichkolwiek oficjalnych wiadomości o losach postępowania Ministerstwa Cyfryzacji prowadzonym w celu wyłonienia wykonawcy, który zbuduje Platformę e-Zamówienia. Jednak tego własnie dnia na stronie internetowej KIO pojawiła się taka oto informacja:

"W dniu 22 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: European Dynamics Luxemburg SA, European Dynamics S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Cyfryzacji na: "zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu. Numer referencyjny: 11/MC/PN/17i” (sygn. akt: KIO 261/18)".

Platforma ta ma być, wszakże centralnym punktem budowanego systemu elektronicznych zamówień, którego wdrożenie winno umożliwić pełną elektroniczną komunikację (w tym składania ofert i wniosków) od 18 października 2018 r. Na razie niestety nie znamy okoliczności jakie zdecydowały o wydaniu przez KIO postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, ale być może jesteśmy o kolejny krok bliżej do rozstrzygnięcia postępowania i zawarcia umowy. Będziemy na bieżąco monitorować i informować o losach tego postępowania.

Temat elektronizacji zamówień publicznych, również w kontekście budowy Platformy e-zamówienia poruszany był już na Blogu SzuKIO.pl we wpisach:

 1. „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”
 2. „Elektronizacja zamówień publicznych - spojrzenie z perspektywy poprzednich doświadczeń”
 3. „Już jest Rozporządzanie w sprawie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych”
 4. „Kierunki cyfryzacji zamówień publicznych. Rozwiązania komercyjne vs. publiczne”
 5. „Jak przygotować się do nadchodzącej w 2018 r. elektronizacji zamówień publicznych”

O czym dyskutowaliśmy na SpotKIO

1. Elektronizacja zamówień publicznych

Głównym tematem była oczywiście elektronizacja zamówień. Oprócz losów postępowania Ministerstwa Cyfryzacji na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu i szans na dotrzymanie terminu wdrożenia tej Platformy od 18 października 2018 r. dyskutowaliśmy jeszcze innych problemach związanych z elektronizacją:

a) czy wymóg składania oświadczeń w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 18 kwietnia dotyczy wyłącznie JEDZ, czy też wszystkich oświadczeń, o których mowa w art. 25a Pzp, a więc również tych składanych w postępowaniach o wartości nie przekraczającej progu unijnego. Temat ten wywołały rozbieżności interpretacyjne pomiędzy art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1020) który brzmi:

"Przepis art. 10a w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r."

a § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych:

"2. Do postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wszczętych w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 17 października 2018 r., przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów dotyczących składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a tej ustawy, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r."

Zdaniem uczestników:

Pierwszeństwo mają tu przepisy rangi ustawowej, zatem wymóg przekazywania od 18 kwietnia 2018 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dotyczy wyłącznie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

b) zasadach składania JEDZ w postępowaniach wszczętych po 18 kwietnia 2018 z uwzględnieniem wytycznych UZP

Zdaniem uczestników:

W związku z brakiem rozwiązania systemowego umożliwiającego przekazywanie JEDZ za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które funkcjonowałoby od 18 kwietnia 2018 r., zaproponowany przez Urząd Zamówień Publicznych sposób przekazywania jednolitego dokumentu jako pliku zabezpieczonego hasłem i podawanie tego hasła w ofercie / wniosku (które to do 18 października nadal będą składane w formie pisemnej) wydaje się rozsądnym rozwiązaniem.

c) konsekwencjach złożenia JEDZ w postępowaniach wszczętych po 18 kwietnia 2018 r.:

 • w formie elektronicznej jednakże nie za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. na nośniku danych załączonym do oferty,
 • w formie pisemnej,
 • w przypadku przekazania JEDZ w pliku niezaszyfrowanym umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią,

Zdaniem uczestników:

 • Przekazanie JEDZ na nośniku danych załączonych do oferty nie spełnia za dość przekazaniu JEDZ za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10a ust. 1 Pzp) - jednak będzie zachowana elektroniczna postać dokumentu, a tylko uchybienie formie jest zastrzeżone sankcją nieważności (art. 10a ust. 5 Pzp)
 • Przekazanie JEDZ w formie pisemnej jest niedopuszczalne i zastrzeżone rygorem nieważności.
 • Przekazanie JEDZ w niezaszyfrowanym pliku umożliwiającym zapoznanie się z jego treścią powinno być taktowane analogicznie, jak w obecnym stanie prawnym przekazanie oferty pisemnej niewłaściwie zabezpieczonej.

2. Zastrzeganie kluczowych części zamówienia (art. 36a ust. 2 Pzp) w kontekście możliwości polegania w tym zakresie na potencjale innego podmiotu przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22a Pzp):

 • sposób konstruowania warunków udziału (w tym z uwzględnieniem spełniania warunków przez konsorcja),
 • ocena realności udostępnionego zasobu,
 • określanie co jest kluczową częścią zamówienia i ocena zasadności zastrzeżenia osobistego wykonania,

Zdaniem uczestników:

Zamawiający winni bardzo rozważnie podejmować decyzję o zastrzeganiu kluczowych części zamówienia do osobistego wykonania przez wykonawcę. Zobowiązani są każdorazowo dokonać analizy, czy takie zastrzeżenie jest proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i oczekiwanego rezultatu. W przypadku dokonania takiego zastrzeżenia muszą w równie przemyślany sposób konstruować warunki udziału w postępowaniu, w szczególności z możliwością ich wykazywania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Dialog konkurencyjny

W związku z uchyleniem w lipcu 2016 r. art. 60e ust. 2 Pzp „Zamawiający może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań będących przedmiotem dialogu.” omawiano możliwość i zakres dopuszczalności zmian wymagań opisanych przez zamawiającego na etapie ogłoszenia o zamówieniu.

Zdaniem uczestników:

W ocenie uczestników zmiany wymagań opisanych przez zamawiającego na etapie ogłoszenia o zamówieniu są możliwe na etapie konstruowania ostatecznego opisu przedmiotu zamówienia i zaproszenia doskładania ofert, jednakże do oceny ich dopuszczalności można pomocniczo posłużyć się katalogiem dopuszczalnych zmian umowy o którym mowa w art. 144 Pzp

4. Usługi społeczne

Artykuły art. 138i i 138j Pzp zawierają odmienne uregulowania określające moment wszczęcia postępowania na usługi społeczne dla zamawiających klasycznych i dla zamawiających sektorowych (w art. 138j nie ma rozwiązania analogicznego jak w 138i ust. 3 dotyczącego zamówienia z wolnej ręki) - rozważano możliwość prowadzenia przez zamawiających sektorowych zamówienia na usługi społeczne w tym trybie.

Zdaniem uczestników:

Zamawiający sektorowi są uprawnieni do korzystania z trybu z wolnej ręki przy zamawianiu usług społecznych, jeżeli spełnione są ustawowe przesłanki zastosowania tego trybu.

Dyskusja:

Marcin Kalmus 2018.02.28 08:06

W dniu 27.02.2018 r. wybrano ofertę Enterprise Services Polska Sp. z o.o. ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa z ceną 9 984 254,40 zł brutto. Termin na wniesienie odwołań upływa 9 marca.

Marcin Kalmus 2018.04.09 19:27

Umowa na Platformę e-zamówienia zawarta ! Prace ruszyły, ale czy zdążą przed 18 października?

https://www.gov.pl/cyfryzacja/ruszaja-prace-nad-platforma-ezamowien-zawarto-umowe-z-wykonawca

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-04-25 - Warszawa - (czwartek)
2019-05-16 - Warszawa - (czwartek)
2019-06-13 - Warszawa - (czwartek)
2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)
2020-03-26 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych. Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

e-KRK – jak uzyskać i zweryfikować poprawność zaświadczenia elektronicznego

Elektroniczne zaświadczenie o niekaralności w zamówieniach publicznych 2020-01-17 » Marcin Kalmus

Planowanie zamówień publicznych wg nowej ustawy PZP 2019-12-15 » Agnieszka Szajkowska

Nowe PZP - Polityka zakupowa państwa 2019-12-12 » Agnieszka Szajkowska

Raport ze SpotKIO – 14.11.2019 r – Warszawa 2019-11-27 » Marcin Kalmus

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych! 2019-10-07 » Ilona Zalewska

Polecane

Środki ochrony prawnej według Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych 2018-07-18 » Katarzyna Pyrka