Blog Marcin Kalmus

Nowe PZP jeszcze nie weszło w życie, a już będzie nowelizowane!

2020-07-27 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

Dzięki długiemu vacatio legis jakie ustanowił ustawodawca dla ustawy  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (wejdzie w życie od stycznia 2021 r.) udało się zidentyfikować kilka potencjalnych problemów jakie mogłoby powstać przy praktycznym zastosowaniu nowych regulacji. Wprowadzenie projektowanych zmian w chwili obecnej, nie będzie skutkowało problemami przy interpretacji, gdyz żadne postępowania w oparciu o nowe Pzp jeszcze sie nie toczą.

Udostępniony na stonie RCL "Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych"

Wprowadzono zmiany dostosowujące brzmienie przepisów do brzmienia dyrektyw, tak by uniknać wątpliwości interpretacyjnych - projektowane zmiany w  art. 24, art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 89 ust. 3 oraz art. 366 ust. 1 pkt 1 i 2

W projekcie (poza zmianami techniczno-legislacyjnymi) wyodrębnioono trzy główne obszary które wymagały doprecyzowania.

Zmiany w zamówieniach o wartości mniejszej niz progi unijne

Zmiany dotyczą głównie trybu podstawowego, który realizowany jest wyłacznie na podstawie przepisów krajowych i nie znajduje wprost odzwierciedlenia w przepisach regulujacych udzielanie zamówień o wartoście równej lub większej niż progi unijne.  Przyjecie takiego rozwiązania skutkuje tym, iż orzecznictwo wydane na podstawie Dyrektyw i przepisów krajowych je implementujacych, nie zawsze znajdzie zastosowanie i będzie mogło być wykorzystywane przy interpretacji tych przepisów,  jedynie w ograniczonym zakresie. Zatem przepisy krajowe muszą być jak najbardziej jasne i precyzyjne.

Do najważniejszych zmian w trybie podstawowym możemy zaliczyć:

 • wprowadzenie rozróżnienia ofert dodatkowych (występujących w wariancie II trybu podstawowego - art. 275 pkt 2 nowego Pzp) od ofert ostatecznych (występujących w wariancie III trybu podstawowego - art. 275 pkt 3 nowego Pzp) - projektowana zmiana art. 293
 • wskazanie, iż wykonawca w wariancie II nie musi brać udziału w negocjacjach, aby móc złozyć ofertę dodatkową - projektowana zmiana art. 293 ust. 1
 • wskazanie, iż wykonawca w wariancie III  musi brać udział w negocjacjach, aby móc złozyć ofertę ostateczną - projektowana zmiana art. 293 ust. 2
 • doprecyzowanie, iż SWZ przekazywany w wariancie III wraz z zaproszeniem do złożenia ofert ostatecznych, nie może być zmieniany po upływie terminu składania ofert w zakresie który prowadziłby do zmiany ogłoszenia o zamówieniu - projektowane zmiany w art. 295 ust. 3 i 4
 • skrócenie minimalnego terminu na złożenie ofert dodatkowych w wariancie II do 3 dni - projektowana zmiana art. 296 ust. 1
 • przesądzenie, że w wariancie II wykonawca nie ma obowiązku składania oferty dodatkowej, ale jeżeli już zdecyduje sie na złożenie takiej oferty, to nie może ona byc mniej korzystna od oferty złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu - projektowana zmiana art. 296 ust. 3
 • przesądzenie, że w wariancie III wykonawca zawsze będzie składał ofertę ostateczną, która spełnia minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, określone przez zamawiającego w opisie potrzeb i wymagań

 

Zmiany w zakresie umów w sprawie zamówienia publicznego:

 • wprowadzenie regulacji analogicznej jak obecnie obowiązujaca, a przywracającej możliwość zawierania umów na okres dłuzszy niz 4 lata - projektowana zmiana art. 434 ust. 1
 • doprecyzowanie wysokości kar umownych do maksymalnie 20 % wartości netto umowy - projektowana zmiana art. 436 pkt 3
 • zmiana zasad waloryzacji umowy w przypadku jej zawarcia po okrese dłuższym niż 180 dni od otwarcia ofert - projektowana zmiana art. 439 ust. 3

Zmiany w zakresie kontroli

 • wskazanie, że przepisy dotyczące kontroli prowadzonej przez Prezesa UZP mają szerszy zakres niż li tylko do postępowań i umów - będą one odpowiednio stosowane również do kontroli zgodności z przepisami ustawy postępowania o zawarcie umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupu, systemu kwalifikowania wykonawców lub konkursu oraz do kontroli zawarcia lub zmiany umowy ramowej - projektowane zmiany  art. 596 ust. 1 pkt 4, art. 597 ust. 4, art. 603 ust. 1 i 2, art. 607, art. 608 ust. 1 i 2, art. 609 ust. 1 pkt 1, art. 613 ust. 1 i 2

 

 

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Marcin Kalmus

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych, moderator i ekspert SzuKIO.pl

Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Kontakt: marcin.kalmus @ szukio.pl lub 793 991 891

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Standaryzacja informacji o planowanych postępowaniach

Nowe Pzp - projekt Rozporządzenia w sprawie planu postępowań 2020-07-26 » Marcin Kalmus

Wzory ogłoszeń do nowego PZP dla zamówień poniżej progów unijnych 2020-07-24 » Marcin Kalmus

Dopuszczalne formaty plików przy komunikacji elektronicznej w Pzp 2020-08-17 » Marcin Kalmus

Tarcza 4.0 - Koniec publikacji ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i inne zmiany 2020-06-25 » Marcin Kalmus

Czy środki na rachunku VAT potwierdzają zdolność finansową wykonawcy? 2020-06-24 » Marcin Kalmus

Polecane

Czy można składać oferty z zastrzeżeniem nieuwzględnienia okoliczności związanych z COVID-19? 2020-04-05 » Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus