Moment powstania obowiązku podatkowego w robotach budowlanych

2017-11-30 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego zadane Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej

moment-powstania-obowiazku-podatkowego-w-robotach-budowlanych

W dn. 28 listopada Naczelny Sąd Administracyjny zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne w sprawie momentu powstania obowiązku podatkowego w robotach budowlanych – wątpliwości dotyczyły rozstrzygnięcia czy moment powstania obowiązku podatkowego następuje z chwilą faktycznego wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, czy też w momencie akceptacji wykonania tych robót przez zamawiającego, wyrażonej w protokole odbioru.

Dyskutowaliśmy o tym na SpotKIO

Rozstrzygnięcie tej kwestii jest niezwykle istotne dla wykonawców robót budowlanych (w zakresie prawidłowego i terminowego rozliczania podatku VAT) oraz zamawiających, którzy zobowiązani są konstruować prawidłowe zapisy umowne dotyczące terminów wystawiania faktur (termin ten nie może przekraczać maksymalnych określonych w art. 106i ustawy o VAT).

Do tej pory prezentowano stanowisko podkreślane przez Urząd Zamówień Publicznych w Opinii „Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych”, powołującej się na interpretację ogólną Ministra Finansów nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 z dnia 1 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2016 r. poz. 31), że:

"[…]za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym - w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części - wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi). II. Z wyjaśnień zawartych w interpretacji Ministra Finansów jednoznacznie wynika, że** powstanie po stronie wykonawcy usługi budowlanej lub budowlano-montażowej (robót budowlanych) obowiązku podatkowego (podatku VAT) jest niezależne od dalszych czynności formalnych dokonywanych w relacji usługobiorca-usługodawca takich jak przyjęcie i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanych robót budowlanych**. W związku z powyższym, należy wskazać, że unormowania zawarte w omawianych przepisach ustawy o VAT winny znajdować odzwierciedlenie w postanowieniach poszczególnych umów w sprawach zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi budowlane lub budowlano-montażowe. "

W kwestii tej zajął stanowisko również między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - w Interpretacji indywidualnej z dn. 11.09.2017 r. znak sprawy IPPP1/443-675/14-2/MPe podkreślając, iż:

"Z uwagi na powołane przepisy prawa oraz elementy stanu faktycznego wskazać należy, że w niniejszej sprawie moment powstania obowiązku podatkowego wyznacza art. 19a ust. 1 ustawy. W myśl powołanej normy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. O wykonaniu świadczonych przez Wnioskodawce usług będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług wynikające z charakteru świadczenia."

oraz:

"Zatem należy zauważyć, że sporządzenie poszczególnych raportów potwierdza fakt wykonania przez Wnioskodawcę usług będących przedmiotem umowy zawartej z Zamawiającym. Tym samym należy wskazać, że momentem powstania obowiązku podatkowego dla świadczonych usług nadzoru będzie ów moment sporządzenia raportu. To w chwili sporządzenia raportu Wnioskodawca potwierdza wykonanie danego zakresu prac - dochodzi do faktycznego zakończenia czynności do których zobowiązana jest Spółka."

Praktyka

Pokusiłem sie o przejrzenie kilku losowo wybranych wzorów umów w postępowaniach na roboty budowlane ogłaszanych w 2017 r. i znalazłem tam takie oto zapisy:

  1. "Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku."

  2. "Podstawą wystawienia faktury będzie końcowy protokół odbioru robót bez uwag zatwierdzony przez inspektora nadzoru w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy"

  3. "Podstawą wystawienia faktury będzie oryginał protokołu odbioru sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr ... do niniejszej umowy"

Jak widać istnieje grupa Zamawiających, którzy nie zawierają w swoich umowach regulacji zgodnych z opinią UZP oraz Interpretacją Ministra Finansów. Jednak na pytanie czy postępują właściwie odpowie dopiero TSUE po rozpatrzeniu pytań prejudycjalnych Naczelnego Sądu Administracyjnego. Będziemy śledzić losy tego zapytania i niezwłocznie po zajęciu stanowiska przez TSUE poinformujemy o tym naszych czytelników.

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-04-25 - Warszawa - (czwartek)
2019-05-16 - Warszawa - (czwartek)
2019-06-13 - Warszawa - (czwartek)
2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)
2020-03-26 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych. Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

e-KRK – jak uzyskać i zweryfikować poprawność zaświadczenia elektronicznego

Elektroniczne zaświadczenie o niekaralności w zamówieniach publicznych 2020-01-17 » Marcin Kalmus

Planowanie zamówień publicznych wg nowej ustawy PZP 2019-12-15 » Agnieszka Szajkowska

Nowe PZP - Polityka zakupowa państwa 2019-12-12 » Agnieszka Szajkowska

Raport ze SpotKIO – 14.11.2019 r – Warszawa 2019-11-27 » Marcin Kalmus

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych! 2019-10-07 » Ilona Zalewska

Polecane

Elektronizacja zamówień publicznych - spojrzenie z perspektywy poprzednich doświadczeń 2017-02-21 » Lech Wendołowski