Blog Marcin Kalmus

Elektroniczne zaświadczenie o niekaralności w zamówieniach publicznych

2020-01-17 – Marcin Kalmus komentarze (1)

e-KRK – jak uzyskać i zweryfikować poprawność zaświadczenia elektronicznego

ekrk

Elektronizacja zamówień zagościła w zamówieniach publicznych już na dobre. Jednak cały czas powstają wątpliwości jak uzyskiwać i w jakiej formie składać elektroniczne dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także jakie są możliwości ich weryfikacji. e-KRK poświęciłem już wpis „Printscreen z podglądu e-KRK opatrzony kwalifikowanym podpisem jest niedopuszczalny”. Wskazałem w nim między innymi podstawę prawną wydawania zaświadczeń oraz omówiłem formę/formaty plików, w jakiej są wydawane. W przedmiotowym wpisie przedstawię natomiast instrukcję, jak wykonawca może uzyskać elektroniczne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz jakie możliwości weryfikacji przekazanego dokumentu elektronicznego ma zamawiający.

Jak Wykonawca może uzyskać e-KRK

Ministerstwo Sprawiedliwości utworzyło dedykowaną „e-Platformę MS - Krajowy Rejestr Karny” dostępną pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Jest to jedyne narzędzie, w którym możemy uzyskać elektroniczne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. W tym celu musimy:

1. Założyć konto na e-Platformie MS i zalogować się

Założenie konta jest darmowe. Przy rejestracji określamy czy rejestrujemy konto podmiotu, czy też osoby fizycznej. Proces zakładania konta kończymy, klikając link aktywacyjny przesłany nam na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.

2. Złożyć elektroniczny wniosek o wydanie zaświadczenia

 • W tym celu należy na górnej belce z menu „Wnioski i zapytania” wybrać opcję „Wniosek o osobę” (jeżeli zarejestrowano konto dla podmiotu, to będzie dostępna opcja „Wniosek o podmiot”).

 • We wniosku część pól wypełnia się automatycznie danymi podanymi przy rejestracji konta, natomiast pozostałe należy uzupełnić ręcznie. Musimy uzupełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką.

 • W polu „Rodzaj danych” zaznaczamy „Kartotekę karną”

 • W polu „Zakres danych, które były przedmiotem informacji o osobie” podajemy „art 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych” – jest to podstawa ujęta szeroko, co pozwala posługiwać się wydanym zaświadczeniem w różnych postępowaniach, niezależnie od zakresu podstaw wykluczenia dookreślonego przez danego zamawiającego.

W przypadku składania wniosku przez osobę fizyczną o wydanie wniosku dotyczącego tej osoby, pole to może pozostać niewypełnione. Jednakże sytuacja zmienia się jeżeli wnioskującym jest np. spółka prawa handlowego wnioskująca o wydanie zaświadczenia dotyczącego niekaralności wspólników spółki – w takim przypadku informacja o niekaralności jest ograniczona jedynie zakresu wskazanego we wniosku. Szczegółowe wyjaśnienie znajdziemy w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2018-12-28, KIO 2552/18:

"Podkreślić należy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 a ustawy z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 poz. 1218) spółka handlowa - w tym wypadku wykonawca, który składał zapytanie w odniesieniu do wspólników spółki - nie jest z mocy ustawy uprawniona do uzyskania pełnej informacji co do karalności wspólników spółki. Ww. przepis zezwala na zapytanie o karalność organów, wspólników lub prokurentów takich spółek tylko w przypadkach, gdy z przepisów wynika wymóg niekaralności wymienionych wcześniej osób. Dlatego też podanie przez spółkę w Zapytaniu, w punkcie 11 Prawo zamówień publicznych oraz szczegółowo wpisał art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy ogranicza zakres informacji do treści tego zapytania. Podkreślić należy, że zgodnie z treścią ww. przepisu ustawy KRK nie jest możliwe wniesienie Zapytania o nieograniczonym zakresie, tak jak chciałby tego Odwołujący, co miałoby nastąpić przez niewskazanie tego zakresu, bądź częściowe wskazanie. Przepisy przewidują, że w przypadku, gdy Zapytanie składa spółka handlowa to musi ona określić zakres tego Zapytania, natomiast gdy tego nie uczyni - nie poda żadnego zakresu - wzywana jest do uzupełnienia braku formalnego wniosku. Tym samym określenie zakresu Zapytania kierowanego przez spółkę handlową jest niezbędne i jedynie w zakresie jaki został przez spółkę handlową wskazany w Zapytaniu udzielana jest Informacja. W rozpoznawanym przypadku rzecz dotyczy Informacji z KRK dla wspólników spółki jawnej, przy czym Zapytania składane były przez spółkę jawną reprezentowaną przez swojego przedstawiciela. Określenie skonkretyzowanego zakresu informacji w Zapytaniu spółki jawnej powodowało, że, po pierwsze - w świetle przepisów ustawy KRK informacja mogła zostać udzielona i po drugie - udzielona została informacja co do tego właśnie zakresu. Słusznie podał Zamawiający, że gdyby Informacja z KRK przedstawiona przez Odwołującego dla wspólników składając ich osobiste wnioski o udzielenie informacji (art. 7 ust. 1 ustawy KRK) to w przypadku nieoznaczenia zakresu informacji, adnotacja na wniosku dotyczyłaby całości wpisów w Rejestrze. Natomiast dokumenty złożone przez Odwołującego - spółkę jawną na Zapytanie spółki jawnej o wspólników tej spółki odnosi się tylko i wyłączenie do zakresu danych podanych w Zapytaniu czyli - Prawo zamówień publicznych oraz szczegółowo wpisał art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy. Izba wskazuje, że istotą jest podanie zakresu Zapytania, natomiast jego umiejscowienie w punkcie 11 czy też 13 składanego przez spółkę Zapytania oceniane jest przez przyjmującego Zapytanie. Skoro Zapytanie to nie było uzupełniane w procedurze usuwania braków formalnych (art. 19 ust.4 w zw. ust.2, 2a, 2c ustawy KRK), co byłoby niezbędne i konieczne, gdyby Zakres nie został określony, to oznacza to, że przyjmujący Zapytanie uznał, że istotne jest wskazanie zakresu a nie jego samo techniczne wpisanie w punkcie 11 czy 13 Zapytania."

źródło: https://szukio.pl/fragmenty/3216 fraza wyszukiwania: „nie wskazał zakresu KRK”

 • Zapisać wniosek, a następnie podpisać Profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym

3. Dokonać opłaty za wniosek

 • Opłata jest możliwa tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności udostępnionego w e-Platformie MS. Udostępnione są płatności poprzez przelew bankowy, kartę płatniczą lub płatność BLIK / MASTERPASS.
 • po uzyskaniu statusu wniosku „Opłacony” możemy przesłać wniosek.

4. Wydanie wniosku i jego pobranie

 • Wydane zaświadczenie o niekaralności pobieramy bezpośrednio z e-Platformy MS.
 • Do pobrania udostępniony jest folder skompresowany (ZIP). Po zapisaniu go na dysku i rozpakowaniu (np. darmowym programem 7-zip) otrzymujemy 3 pliki:
  • 1234567.pdf – zawierający wizualizację wydanego zaświadczenia. UWAGA! Pomimo informacji w stopce dokumentu o podpisie elektronicznym plik ten nie jest takim podpisem opatrzony i nie może być traktowany jako oryginał dokumentu elektronicznego!
  • 1234567.xml – oryginał e-KRK – plik ten bez odpowiedniego „wizualizatora” jest nieczytelny, dlatego nie zaleca się go otwierać, a jeżeli już to tylko do odczytu. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w treści pliku spowoduje nieprawidłową walidację kwalifikowanego podpisu elektronicznego!
  • 1234567.xml.xades – plik kwalifikowanego podpisu elektronicznego pracownika Ministerstwa sprawiedliwości upoważnionego do wydawania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego.

Jak przekazać e-KRK Zamawiającemu

Najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest przekazanie Zamawiającemu całego pobranego folderu skompresowanego (zip), jaki pobieramy z e-Patformy MS.

Folder ten zawiera wszak zarówno wizualizację zaświadczenia (w pdf) jak i oryginalny dokument elektroniczny wraz z wymaganym podpisem. W przypadku „rozpakowania” tego folderu i przesyłania poszczególnych plików istnieje ryzyko pomyłki niewysłania któregoś z wymaganych plików, co może rodzic dla Wykonawcy negatywne konsekwencje.

Jeśli jednak zdecydujemy się na przesyłanie poszczególnych plików, to absolutnym minimum jest przekazanie pliku xml zawierającego oryginał dokumentu i pliku xades zawierającego podpis osoby upoważnionej.

Jak Zamawiający może zweryfikować poprawność przekazanego e-KRK

e-Platforma MS udostępnia możliwość wizualizacji wydanych zaświadczeń. Funkcjonalność ta jest udostępniona pod adresem internetowym https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web/visualize.

 • W celu wizualizacji dokumentu wystarczające jest wczytanie do serwisu pliku xml zawierającego oryginał wydanego e-KRK.
 • Po wskazaniu ścieżki do pliku xml i kliknięciu przycisku „Zapisz” otwiera nam się okno udostępniające możliwość zapisania na własnym dysku folderu skompresowanego zawierającego między innymi wygenerowaną wizualizację (wizualizacja nie dokonuje się zatem jako podgląd na platformie, tylko system generuje plik PDF z podglądem).
 • wygenerowany w narzędziu do wizualizacji folder skompresowany (zip) zawiera oprócz pliku pdf z wizualizacją również plik xml z oryginałem zaświadczenia i plik xades z podpisem kwalifikowanym, a więc osoba dokonująca wizualizacji otrzymuje dokładnie taki sam zestaw plików jak osoba wnioskująca o wydanie zaświadczenia.
 • nie można zapominać, że zamawiający zobowiązany jest również do weryfikacji poprawności kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Może tego dokonać, korzystając bądź to z oprogramowania dostarczanego przez wystawców kwalifikowanych podpisów elektronicznych, bądź też z dostępnych w internecie narzędzi online do weryfikacji takich podpisów.

Przeglądanie posta tylko dla zalogowanych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28

Dyskusja:

Tomasz 2020.02.06 10:45

To pięknie zebrane. Tylko....
pamiętajmy, że to jest system niedostosowany co do zasady do założeń docelowych dla zamówień publicznych, zgodnie z którymi to Zamawiający powinien mieć uprawnienie do właściwej weryfikacji zdalnej w rejestrze eKrk po uzyskaniu odpowiedniej zgody w JEDZ (lub innym oświadczeniu).
Obecnie to Wykonawca musi nadal wygenerować i przekazać Zamawiającemu DOKUMENT (Zaświadczenie), który jest następnie jedynie weryfikowany przez Zamawiającego.
Moim skromnym zdaniem jeżeli jest system eKRK należy zmienić sposób dostępu do niego przez Zamawiających.
Ponadto już ok. rok temu padały deklaracje o stworzeniu "okienka" dla przedsiębiorców, tj, miejsca w którym będą mogli oni pobierać wszelkie zaświadczenia związane z prowadzoną działalnością w jednym miejscu. Dostęp do tego narzędzia mieli mieć również zamawiający., aby móc realizować ideę o której wspomniałem powyżej. Jak na razie nie odnotowałem jego istnienia. Może po prostu nie zauważyłem.

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Marcin Kalmus

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych, moderator i ekspert SzuKIO.pl

Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Kontakt: marcin.kalmus @ szukio.pl lub 793 991 891

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Tarcza 4.0 weszła w życie 24.06.2020 r.

Tarcza 4.0 - Koniec publikacji ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i inne zmiany 2020-06-25 » Marcin Kalmus

Czy środki na rachunku VAT potwierdzają zdolność finansową wykonawcy? 2020-06-24 » Marcin Kalmus

Dopuszczalność zmiany umowy zawartej po wejściu w życie "Tarczy antykryzysowej" 2020-04-17 » Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus

e-Umowy w zamówieniach publicznych 2020-04-10 » Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus

Problemy z zawarciem umowy w świetle COVID-19 2020-04-07 » Agnieszka Szajkowska

Polecane

Nieprawidłowe formularze ogłoszeń w TED 2016-07-11 » Marcin Kalmus