28.03.2019 SpotKIO w Warszawie

2019-04-16 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Wykluczenie za rażące niedbalstwo i elektronizacja zdominowały dyskusję

raport-spotkio-2019-03-28

Lekkomyślność i niedbalstwo wykonawcy przy przedstawianiu informacji – rzadko stosowane przesłanki wykluczenia

Przyczynkiem do ciekawej dyskusji o stosowaniu w praktyce przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp stał się Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 271/19 z 7 marca 2019 r. Wyrok ten w sposób jednoznaczny potwierdza obowiązek wykluczenia wykonawcy, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedstawienie takich informacji zamyka drogę do konwalidowania oferty poprzez procedurę wezwania do uzupełniania dokumentów, czy też wyjaśnień. Wykonawca, który będąc profesjonalistą nie zweryfikował przedstawianych informacji, czym dopuścił się co najmniej niedbalstwa i podlega obligatoryjnemu wykluczeniu.

Niezwłocznie poinformujemy Państwa, gdy tylko pisemne uzasadnienie tego wyroku będzie dostępne w SzuKIO.

Kolejne poruszane zagadnienia dotyczyły bardzo istotnego tematu, jakim jest elektronizacja zamówień publicznych. Choć wydawałoby się, iż sporo wątpliwości, o których pisaliśmy zostało już wyjaśnionych np. „Podpis elektroniczny SHA-1 jest ważny - ukształtowana linia orzecznicza” czy też „Skan oferty podpisany podpisem kwalifikowanym może być uznany za ważny (KIO 119/19)”, to okazuje się, że lista problemów jest znacznie dłuższa.

E-Faktury w zamówieniach publicznych

O e-fakturowaniu pisałem już Państwu we wpisie „Elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych – elektronizacja zamówień to nie tylko etap postępowania” Na SpotKIO dyskutowaliśmy między innymi o relacji art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, do art. 12 ust. 1 tejże ustawy:

„Art. 4. ust. 3 W przypadku zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o umowie koncesji albo ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zamawiający może w umowie, w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o zawarcie umowy koncesji albo postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego wyłączyć stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.”

„Art. 12. ust. 1 Do zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, umów koncesji, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o umowie koncesji, oraz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przepisy niniejszej ustawy stosuje się od dnia 1 sierpnia 2019 r.”

Uznaliśmy, że regulacja art. 12 ust. 1 jest lex specialis w stosunku postanowień art. 4 ust. 3. Zatem należy je odczytywać w ten sposób, że do zamówień wyłączonych ze stosowania Pzp ze względu na wartość (art. 4 pkt 8 Pzp) Zamawiający nie może wyłączyć obowiązku przyjmowania faktur elektronicznych od 1 sierpnia 2019 r.. Może to natomiast zrobić w stosunku do zamówień wyłączonych ze stosowania Pzp na podstawie innej niż wartość (np. ze względu na przedmiot zamówienia).

Wykonawcy z Wielkiej Brytanii i możliwość składania przez nich elektronicznych ofert.

W Wielkiej Brytanii nie są dostępne kwalifikowane podpisy elektroniczne, co znacząco utrudnia pochodzącym stamtąd wykonawcom składanie elektronicznych ofert, które to pod rygorem nieważności muszą być opatrzone takim podpisem (art. 10a ust. 5 pzp).

Na stronie Komisji Europejskiej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/UK możemy przekonać się, że brak jest dla tego Państwa wyspecyfikowanych dostawców kwalifikowanych usług zaufania.

Uczestnicy uznali, jako właściwą ścieżkę postępowania rekomendowanie Wykonawcom pochodzącym z Wielkiej Brytanii a chcącym składać oferty polskim zamawiającym, aby zakupili kwalifikowany podpis elektroniczny w innym państwie lub też skorzystali z usług pełnomocnika dysponującego takim podpisem.

Czy walidacja podpisu musi być dokonana wyłącznie przez kwalifikowanego dostawce usług zaufania?

W związku z podnoszonymi podczas spotkania wątpliwościami, jakie pojawiły się po lekturze Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2019-01-08, KIO 2639/18

"Istotą sporu, a w konsekwencji zarzutów naruszenia wskazanych w odwołaniu przepisów, jest natomiast to, czy zakwestionowane przez Zamawiającego JEDZ-e zostały podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z wymogami SIWZ i obowiązującymi przepisami prawa, jak twierdzi Odwołujący, czy innym podpisem, na co zdaniem Zamawiającego wskazuje brak możliwości ich walidacji zgodnie z art. 33 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego Dyrektywę 1999/93/WE (Rozporządzenie elDAS), który stanowi, iż kwalifikowaną usługę walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych może świadczyć wyłącznie kwalifikowany dostawca usług zaufania, który: a) zapewnia walidację zgodnie z art. 32 ust. 1; oraz b) umożliwia stronom ufającym otrzymanie wyniku procesu walidacji w automatyczny, wiarygodny i skuteczny sposób oraz przy użyciu zaawansowanego podpisu elektronicznego lub zaawansowanej pieczęci elektronicznej dostawcy kwalifikowanej usługi walidacji."

W imieniu uczestników SpotKIO zwróciłem się do 5 polskich dostawców kwalifikowanych podpisów z takim oto zapytaniem:

„Czy walidacja podpisu jaka jest udostępniona w Państwa oprogramowaniu do składania i weryfikacji podpisów może być uznana za kwalifikowaną usługę walidacji w myśl art. 33 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE?

A jeżeli nie, to czy świadczycie Państwo taką kwalifikowaną usługę walidacji i jaki jest jej koszt?”

Poniżej zamieszczam odpowiedzi, jakie uzyskałem:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

„Podpis Elektroniczny PWPW SIGN 5 jest aplikacją służącą do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego na pliku przeznaczoną do użytkowania na pojedynczym komputerze. Aplikacja może wchodzić w skład Bezpiecznego Urządzenia do składania podpisu (zgodnie z Ustawą o podpisie elektronicznym z 2001 roku) i jest podstawową aplikacją służącą do składania i weryfikacji podpisu cyfrowego w ramach Centrum Certyfikacji Sigillum.

Aplikacja PWPW SIGN 5 została przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

PWPW SIGN 5 implementuje normy ETSI wykorzystując pakiet bibliotek „Digital Signature Services” w wersji 5-ej opublikowanych przez Connecting Europe Facility (CEF). Oprogramowanie umożliwia złożenie podpisu oraz jego weryfikację zgodnie z wymogami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. (eIDAS) oraz z towarzyszących mu aktów wykonawczych.”

Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.

„Nie świadczymy takiej usługi.

Kwalifikowana usługa walidacji podpisów/pieczęci jest odrębną usługą eIDAS, wymaga odrębnego wpisu na listę TSL.

Produktem tej usługi jest potwierdzenie ważności danego podpisu/pieczęci, opieczętowane kluczem służącym do realizacji usługi walidacji.”

Pozostali dostawcy tj. Eurocert Sp. z o.o., Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., oraz Asseco Data Systems S.A., niestety do dnia publikacji wpisu nie udzielili odpowiedzi.

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-04-25 - Warszawa - (czwartek)
2019-05-16 - Warszawa - (czwartek)
2019-06-13 - Warszawa - (czwartek)
2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)
2020-03-26 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych. Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

e-KRK – jak uzyskać i zweryfikować poprawność zaświadczenia elektronicznego

Elektroniczne zaświadczenie o niekaralności w zamówieniach publicznych 2020-01-17 » Marcin Kalmus

Planowanie zamówień publicznych wg nowej ustawy PZP 2019-12-15 » Agnieszka Szajkowska

Nowe PZP - Polityka zakupowa państwa 2019-12-12 » Agnieszka Szajkowska

Raport ze SpotKIO – 14.11.2019 r – Warszawa 2019-11-27 » Marcin Kalmus

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych! 2019-10-07 » Ilona Zalewska

Polecane

Obowiązkowa zawartość ogłoszenia o zamówieniu w trybie „unijnym”, a limit znaków 2017-03-16 » Marcin Kalmus