Blog » Marcin Kalmus - zamówienia publiczne, zmiany w prawie, nowinki w SzuKIO

Wadium - błędy w okresie przejściowym

2021-02-09 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Przesłanki zatrzymania wadium w starej i nowej ustawie Pzp

Dopuszczalne formaty plików przy komunikacji elektronicznej w Pzp

2020-08-17 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Uprawnienia zamawiającego do ograniczenia przyjmowanych formatów plików

Nowe PZP jeszcze nie weszło w życie, a już będzie nowelizowane!

2020-07-27 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

Wzory ogłoszeń do nowego PZP dla zamówień poniżej progów unijnych

2020-07-24 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

Czy środki na rachunku VAT potwierdzają zdolność finansową wykonawcy?

2020-06-24 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Wpływ split payment na badanie zdolności finansowej wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego

Raport z pierwszego SpotKIO online

2020-03-20 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Dyskusja zdominowana przez bieżące problemy związane z pandemią Koronawirusa

temat COVID-19 »

Elektroniczne zaświadczenie o niekaralności w zamówieniach publicznych

2020-01-17 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

e-KRK – jak uzyskać i zweryfikować poprawność zaświadczenia elektronicznego

Nowe PZP uchwalone !

2019-09-26 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Senat przyjął Nowe PZP bez poprawek. Zobacz tekst nowej ustawy na www.prawo.szukio.pl

temat Nowe PZP! »

Raport ze SpotKIO - 14.06.2019 Warszawa

2019-07-22 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Nadmierne kryteria / Forma pełnomocnictwa / Ogłoszenia ex ante w TED w WR

temat Ogłoszenia ex ante w TED w WR »

Jak złożyć sprawozdanie finansowe w postępowaniach o wartości poniżej „progu unijnego”

2019-07-04 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Rożnica pomiędzy kopią, a wizualizacją dokumentu elektronicznego

temat Wizualizacja vs. kopia »

Raport ze SpotKIO - 16.05.2019 Warszawa

2019-06-06 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Problemy z elektronicznym otwarciem ofert, KRK i art. 6a - główne tematy dyskusji

TSUE przesądził o momencie powstania obowiązku podatkowego w robotach budowlanych

2019-05-06 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

W określonych okolicznościach obowiązek podatkowy może powstać dopiero w momencie odebrania robót budowlanych

Od 18 kwietnia obowiązują e-Faktury w zamówieniach publicznych

2019-04-20 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Sprawdź jak założyć konto na Platformie PEF i korzystaj z e-Faktur

temat e-Faktury w Pzp »

28.03.2019 SpotKIO w Warszawie

2019-04-16 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Wykluczenie za rażące niedbalstwo i elektronizacja zdominowały dyskusję

Printscreen z podglądu e-KRK opatrzony kwalifikowanym podpisem jest niedopuszczalny

2019-04-10 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

W jakiej postaci Wykonawca może złożyć informację z KRK wystawioną w formie elektronicznej

temat e-KRK »

Raport ze SpotKIO – Warszawa 17.01.2019r.

2019-03-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Główne tematy: kwalifikowane podpisy elektroniczne i forma dokumentów elektronicznych

Uruchomiono krajowy serwis JEDZ (ESPD)

2019-03-15 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

UZP udostępniło serwis umożliwiający tworzenie, edycję oraz odczyt Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia

temat JEDZ »

Użycie algorytmu SHA-1 nie dyskwalifikuje ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego

2019-02-14 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Oferty i inne dokumenty elektroniczne przy podpisywaniu których, po 1 lipca 2018 r.. użyto algorytmu SHA-1 do obliczenia skrótu dokumentu są ważne!

temat Podpis Elektroniczny: SHA-1 » Jak zweryfikować algorytm podpisu Uwaga na podpisy z SHA-1

Skan oferty opatrzony kwalifikowanymi podpisami jednak może być dopuszczalny

2019-02-08 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Zmiana linii orzeczniczej KIO w zakresie dopuszczalności składania skanu oferty

temat Podpis Elektroniczny: SKAN » Odrzucenie skanu oferty z podpisem

Odrzucenie oferty podpisanej elektronicznie w przypadku skanu z podpisem

2019-01-08 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Oferta wydrukowana, podpisana własnoręcznie, a następnie zeskanowana i podpisana przez tę samą osobę elektronicznie podlega odrzuceniu

temat Podpis Elektroniczny: SKAN » Odrzucenie skanu oferty z podpisem

Uwaga na podpisy kwalifikowane z funkcją skrótu SHA-1

2018-12-20 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Oferta podpisana po 1 lipca 2018 r. z użyciem SHA-1 podlega odrzuceniu.

temat Podpis Elektroniczny: SHA-1 » Jak zweryfikować algorytm podpisu Uwaga na podpisy z SHA-1

Raport ze spotkio w Warszawie - 10.12.2018 r.

2018-12-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Główne tematy: Czy skan oferty z podpisem kwalifikowanym jest ważny i nieważność podpisów kwalifikowanych z SHA-1

Czy warto poszerzać wiedzę o zamówieniach na studiach podyplomowych

2018-09-26 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Zastanawiasz się nad podjęciem dalszych studiów - sprawdź jakie korzyści da Ci przystąpienie do programu SzuKIO Student

Jak prawidłowo liczyć terminy w zamówieniach publicznych?

2018-09-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Nie popełnij błędów związanych z niewłaściwie obliczonymi terminami w przetargu

Czy zamawiający musi wezwać do uzupełnienia dokumentów, którymi już dysponuje

2018-07-23 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Obligatoryjność wezwania do uzupełnienia dokumentów w kontekście uprawnienia wykonawcy do ich nieskładania - analiza art. 26 ust. 6 Pzp

Realnie udostępnione zasoby innego podmiotu mogą być punktowane w kryteriach selekcji

2018-07-05 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Ważny głos KIO w zakresie możliwości punktowania udostępnionego potencjału innego podmiotu przy ustalaniu tzw. "krótkiej listy"

Odroczenie elektronizacji w zamówieniach o wartości poniżej progu unijnego

2018-06-18 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Projekt zmiany PZP w związku z wdrożeniem RODO w Polsce

2018-05-28 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Ustawa wdrażająca RODO podpisana przez Prezydenta - wchodzi w życie 25 maja

2018-05-24 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Sprawdź jakie nowe rozwiązania przewidziano w zakresie ochrony danych osobowych

Wszczęcie postępowania – kiedy można opublikować ogłoszenie na stronie internetowej

2018-04-12 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Nie popełnij błędu w przedelektronizacyjnej gorączce zamówieniowej związanej z wprowadzeniem elektronicznego JEDZ

Polisa OC w zamówieniach publicznych

2018-03-16 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Jak prawidłowo ustalić wysokość sumy ubezpieczenia zawodowego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu

Nowe wieści w sprawie postępowania na "Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą hostingu"

2018-02-27 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

22 lutego w Warszawie odbyło się pierwsze w tym roku SpotKIO, którego tematem przewodnim była „Elektronizacja zamówień publicznych”

Jak przygotować się do nadchodzącej w 2018 r. elektronizacji zamówień publicznych

2018-02-01 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Co czeka zamawiających i wykonawców po 18 kwietnia, a co po 18 października 2018 r.

Self-cleaning – realność i skuteczność działań podejmowanych w celu samooczyszczenia

2018-01-25 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Przykłady działań uznanych za skuteczne lub nie, podejmowanych przez wykonawców w celu wykazania swojej rzetelności

Self-cleaning - samooczyszczenie - "drobne wykroczenie" nie musi oznaczać obowiązku wykluczenia wykonawcy

2018-01-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Kiedy i w jakich okolicznościach dopuszczalne jest skorzystanie z instytucji samooczyszczenia o której mowa w art. 24 ust. 8 Pzp

Niejawna jawność – projekt Ustawy o jawności życia publicznego dotyczy również zamówień publicznych

2017-12-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Proponowane są zmiany Pzp m.in. w zakresie podstaw wykluczenia, czy przesłanek rozwiązania umowy. Dodatkowo osoby uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane będą do składania oświadczeń majątkowych

Kierunki cyfryzacji zamówień publicznych. Rozwiązania komercyjne vs. publiczne

2017-12-14 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Ministerstwo Rozwoju planuje stworzyć publiczny Portal e-usług dla zamawiających

Plan postępowań o udzielenie zamówień - art. 13a Pzp

2017-12-06 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Porady praktyczne dotyczące zasad sporządzania planu postępowań

Moment powstania obowiązku podatkowego w robotach budowlanych

2017-11-30 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Pytanie prejudycjalne Naczelnego Sądu Administracyjnego zadane Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Kara pieniężna za złożenie niepełnej / błędnej oferty - sposób na poprawę jakości ofert?

2017-11-24 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Możliwość zastosowania kar za wadliwe złożenie oświadczeń i dokumentów w prawie polskim na gruncie obowiązujących Dyrektyw. Zakres uzupełnianych dokumentów

Od 1 stycznia zmieni się kurs euro oraz wysokość progów w zamówieniach publicznych

2017-11-24 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Projekty rozporządzeń w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Jednak można podpierać się potencjałem podmiotu trzeciego, jeśli nie został wskazany w ofercie?

2017-11-06 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Czy wyrok TSUE C-387/14 w tym zakresie znajduje zastosowanie w obowiązującym stanie prawnym?

O (nie)jednolitości linii orzeczniczej KIO na przykładzie oceny naruszenia art. 42 ust. 1 Pzp

2017-10-26 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Termin na udostępnienie SIWZ na stronie internetowej, gdy ogłoszenie w DUUE publikuje się w dzień wolny

II SpotKIO w Ministerstwie Rozwoju - "Nowe regulacje PZP"

2017-10-10 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Relacja z kolejnej interesującej i konstruktywnej dyskusji praktyków o przyszłości Pzp

Odwołania w postępowaniach na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750 000 euro

2017-10-10 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Sąd Okręgowy w Olsztynie usankcjonował możliwość korzystania ze środków ochrony prawnej w takich postępowaniach.

Zakres uzupełnianych dokumentów w świetle wyroku TSUE C-387/14

2017-08-17 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Czy można skutecznie wykazać spełnianie warunku opierając się na zasobach podmiotu nie wskazanego w ofercie

Ofensywa UOKiK w walce ze zmowami przetargowymi

2017-08-09 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Dowiedz sie już dziś się jak wykrywać i zwalczać zmowy przetargowe - UOKiK organizuje cykl bezpłatnych szkoleń

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie okoliczności zatrzymania wadium

2017-07-20 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Wadium podlega zatrzymaniu również w okolicznościach niewłaściwego uzupełnienia dokumentów

Już można posługiwać się wydrukiem elektronicznego zaświadczenia z ZUS w zamówieniach publicznych

2017-07-10 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Prawnie usankcjonowano możliwość składania wydruku z systemu ZUS na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Odwołania poniżej progu unijnego - zmiana linii orzeczniczej KIO

2017-07-05 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Już jest Wyrok dopuszczający możliwość kwestionowania zaniechań skutkujących wyborem oferty najkorzystniejszej.

SpotKIO w grodzie Kraka

2017-06-14 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Relacja z krakowskiego SpotKIO z 22.05.2017 r.

Relacja z warszawskiego SpotKIO 29.05.2017 r.

2017-06-14 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Dyskusja nad zasadami nabywania doświadczenia przez konsorcjantów

Nowe wzory ogłoszeń w postępowaniach dotyczących zawierania umów koncesji

2017-05-30 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Z dniem 9.06.2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

Korekty finansowe przy dotacjach unijnych

2017-05-26 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

W jakich sytuacjach nakładane są korekty finansowe, kiedy są zasadne – jak ich unikać

„Zamawiający może...” - Uprawnienie czy obowiązek?

2017-04-21 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Możliwość rezygnacji z procedury odwróconej. Obowiązek stosowania przewidzianych fakultatywnych podstaw wykluczenia

Art. 22a ust. 4 i 6 - realność udostępnianych zasobów – wątpliwości interpretacyjne

2017-04-11 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Możliwość polegania na zasobach innego podmiotu w postępowaniach na roboty i usługi, a obowiązek wykonania przez te podmioty zakresu zamówienia wynikającego z udostępnionego zasobu.

Relacja z marcowego spotkio w Warszawie

2017-03-30 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Dyskusja zdominowana przez tematykę rażąco niskich cen jednostkowych

Obowiązkowa zawartość ogłoszenia o zamówieniu w trybie „unijnym”, a limit znaków

2017-03-16 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Wątpliwości co do minimalnego zakresu obligatoryjnych informacji w głoszeniu „unijnym” w zakresie podstaw wykluczenia i warunków udziału. Rozbieżności pomiędzy Dyrektywą 2014/24/UE, a znowelizowaną ustawą Pzp?

Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp w przypadku przedawnienia ostatecznej decyzji

2017-03-14 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Zaleganie z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Podważanie dokumentu urzędowego (zaświadczenie z ZUS/KRUS/US) – Dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia - studium orzecznia KIO

Oświadczenie o grupie kapitałowej w licytacji elektronicznej

2017-02-15 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej występuje obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia?

e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne

2017-02-13 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Publiczna prezentacja założeń projektu która odbyła się w Ministerstwie Cyfryzacji w dn. 10 lutego 2017 r.

Proporcjonalność wymagań stawianych wykonawcom

2017-01-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Adekwatność wymagań opisu przedmiotu zamówienia (w tym zatrudnienia na umowę o pracę), warunków udziału, kryteriów oceny, i zasad realizacji zamówienia publicznego

Wejście w życie znowelizowanych w lipcu przepisów Pzp

2016-12-29 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

W styczniu zaczynają obowiązywać regulacje dotyczące in-house oraz obowiązku powoływania zespołu w postępowaniach na usługi i roboty budowlane

Zmiana zakresu definicji „interesu w uzyskaniu danego zamówienia”

2016-12-20 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Wyrok ETS C-689/13 i jego konsekwencje - interes w unieważnieniu postępowania

14 grudnia wchodzi w życie ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

2016-12-13 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Zmieniają się zasady prekwalifikacji, a więc zmiany w Pzp związane są nie tylko sensu stricto z ustawą koncesyjną!

Opis przedmiotu zamówienia – wymagania funkcjonalne

2016-12-05 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Zmiana art. 30 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - najnowsze orzecznictwo

Stosowanie znowelizowanego art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a – zamówienie z wolnej ręki

2016-11-17 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze uzasadniające udzielenie zamówienia z wolnej ręki

Wykazywanie warunków udziału w oparciu o potencjał innego podmiotu.

2016-10-25 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Problemy praktyczne z podwykonawstwem w zakresie usług i robót budowlanych.

Kolejna nowelizacja Pzp!

2016-10-14 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Tekst ujednolicony Pzp - stan na 07.10.2016 r.

Problemy praktyczne z oceną ofert

2016-10-12 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Ograniczenie liczby części zamówienia, które mogą zostać udzielone jednemu wykonawcy.

Planowanie zamówień

2016-09-26 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Wymóg w nowoczesnej organizacji, czy wyłącznie ustawowy obowiązek?

O wznowieniach zamówień i szacowaniu ich wartości

2016-08-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Szacowanie wartości po nowelizacji - wątpliwości związane z ostatnimi zmianami Pzp

Jak prawidłowo stosować Pzp w okresie przejściowym

2016-07-19 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Przepisy Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wchodzą w życie co do zasady po 14 dniach od ogłoszenia - sprawdź wyjątki !

Nieprawidłowe formularze ogłoszeń w TED

2016-07-11 - Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych, SzuKIO.pl

Jak prawidłowo przygotować ogłoszenie na stronie TED po 18.04.2016 r.