Blog Maciej Tomaka

5 najpopularniejszych wyroków w na przełomie sierpnia i września 2019 r.

2019-09-11 – Maciej Tomaka komentarze (0)

Podpis elektroniczny, rażąco niska cena, szacowanie wartości zamówienia oraz pełnomocnictwo

5 najpopularniejszych wyroków na przełomie sierpnia i września 2019

Lista popularnych wyroków dostępna jest pod adresem https://szukio.pl/popularne-dokumenty

5 najpopularniejszych wyroków KIO:

KIO 1479/19 kwalifikowana usługa walidacji

KIO 1443/19 pełnomocnictwo wystawione po terminie otwarcia ofert

KIO 1029/19 podpisywanie dokumentów na platformie

KIO 1480/19 rażąco niska cena a zawyżona szacunkowa wartość zamówienia

KIO 1307/19 rażąco niska cena a metoda szacowania wartości zamówienia

Pełne treści orzeczeń dostępne tylko dla użytkowników z pełnym dostępem. Wyrok KIO 1029/19 dostępny jest dla użytkowników zalogowanych (bezpłatny dostęp).

Poniżej najistotniejsze informacje z wyroków KIO:

KIO 1479/19 Kwalifikowani dostawcy usług zaufania mogą także oferować usługi nie będące kwalifikowanymi usługami zaufania. Powyższe wynika choćby z samej definicji "kwalifikowanego dostawcy usług zaufania". Zgodnie z legalną definicją pojęcie to oznacza dostawcę usług zaufania, który świadczy przynajmniej jedną kwalifikowaną usługę zaufania i któremu status kwalifikowany nadał organ nadzoru. Ponadto analiza informacji wynikających ze strony internetowej https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/ prowadziła do wniosku, że podmioty umieszczone na tej liście świadczą również usługi niezaufane.

KIO 1443/19 Prawidłowe pełnomocnictwo przedłożone na wezwanie zamawiającego winno potwierdzać istnienie umocowania do dokonania danej czynności na dzień jej dokonania. Zatem możliwe jest przedłożenie pełnomocnictwa z datą adekwatną do daty dokonania czynności, a także z datą późniejszą, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika, iż pełnomocnik był umocowany do dokonania czynności w chwili jej dokonania np. w chwili złożenia oferty.

KIO 1029/19 Reasumując, skład orzekający uznał, że skoro z dokumentacji postępowania nie wynikał obowiązek podpisania oddzielnie każdego z załącznika oferty to złożenie przez Odwołującego podpisu pod wszystkimi dokumentami załączonymi w Systemie powoduje, że należy uznać, że złożona przez niego oferta spełniała wymóg określony w art. 10 a ust. 5 Pzp, bowiem została złożona w formie elektronicznej i została podpisane podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem. (wyrok dostępny także dla kont bezpłatnych)

KIO 1480/19 Można przyznać rację Zamawiającemu, z którego stanowiska wynika, że ceny oferowane na rynku związanym z przedmiotem zamówienia, należy uznać za bardziej miarodajne dla ustalenia, czy w złożonych ofertach występuje rażąco niska cena, niż szacunkową wartość zamówienia. Skład orzekający Izby podziela także stanowisko, że wskazane w ww. przepisie mierniki nie mają charakteru automatycznego i bezwzględnie wymaganego do zastosowania.

KIO 1307/19 Zamawiający dokonał szacunku nie na podstawie własnej kalkulacji tylko w wyniku zapytania o cenę, przedstawiając potencjalnym wykonawcom opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzyskał dwie odpowiedzi, które jako wynik średniej arytmetycznej stanowiły ustalenie szacunkowej wartości zamówienia. (…) Izba odnosząc się do powyżej przedstawionego sposobu ustalenia wartości szacunkowej stwierdza raczej brak staranności po stronie zamawiającego w tym zakresie a co powoduje brak adekwatności ustalonej wartości do podstawy ustalenia zarzutu rażąco niskiej ceny.

Powiadomienia o nowych wyrokach

Aby otrzymać indywidualne powiadomienie, wystarczy utworzyć alert po wpisaniu frazy w wyszukiwarce.

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Maciej Tomaka

Maciej Tomaka

Twórca i dyrektor zarządzający SzuKIO.pl

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

Nowe PZP jeszcze nie weszło w życie, a już będzie nowelizowane! 2020-07-27 » Marcin Kalmus

Nowe Pzp - projekt Rozporządzenia w sprawie planu postępowań 2020-07-26 » Marcin Kalmus

Wzory ogłoszeń do nowego PZP dla zamówień poniżej progów unijnych 2020-07-24 » Marcin Kalmus

Tarcza 4.0 - Koniec publikacji ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i inne zmiany 2020-06-25 » Marcin Kalmus

Czy środki na rachunku VAT potwierdzają zdolność finansową wykonawcy? 2020-06-24 » Marcin Kalmus

Polecane

Zakres uzupełnianych dokumentów w świetle wyroku TSUE C-387/14 2017-08-17 » Marcin Kalmus