Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2019-09-10 – Ilona Zalewska komentarze (0)

Zmienione Wytyczne obowiązują od dnia ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim tj. od 09.09.2019 r.

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (MIiR/2014-2020/12(4)).

W nowych Wytycznych pojawiły się liczne zmiany w zakresie procedury wyboru wykonawców w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zmienione Wytyczne obowiązują od dnia ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim tj. od 09.09.2019 r.

Do tego czasu obowiązującą wersją dokumentu była ta z 19 lipca 2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017)

Najistotniejsze zmiany dotyczące udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE:

1. Nowe wyłączenia od obowiązku stosowania procedury rozeznania rynku albo zasady konkurencyjności dotyczą:

  • zamówień określonych w art. 4d Pzp,
  • zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem,
  • zamówień, których przedmiotem są usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (z wyłączeniem usług świadczonych w placówkach wsparcia dziennego i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego), sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie

-- świadczone osobiście przez osoby wskazane lub zaakceptowane przez uczestnika projektu, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

2. Zmodyfikowano wyłączenie pozwalające na odstąpienie od stosowania zasady konkurencyjności w przypadku niepowodzenia wyboru wykonawcy.

Dotychczas warunkiem uzyskania zwolnienia było jednorazowe przeprowadzenie procedury i brak ofert lub też wpływ ofert podlegających odrzuceniu. Po zmianie warunkiem jest nie tylko brak ofert, ich odrzucenie lub wykluczenie wszystkich wykonawców, ale także prawidłowe przeprowadzenie procedury na zasadach konkurencyjności.

3. Szacowanie wartości zamówienia:

  • wniosek o dofinansowanie staje się dokumentem potwierdzającym dokonanie oszacowania wartości zamówienia.
  • Usunięto zapisy mówiące o tym, iż oszacowania dla dostaw i usług należy dokonać nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania a dla robót budowlanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed tym dniem. Jednocześnie jednak podkreślono, że beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy Pzp mają w pierwszej kolejności dokonać oszacowania zgodnie z tą ustawą (a więc m.in. muszą respektować te terminy, które zniknęły z Wytycznych).

4. Rozeznanie rynku:

  • wprowadzono zasadę zgodnie, z którą jeżeli ustalona w wyniku rozeznania rynku cena rynkowa zamówienia przekracza 50 000,00 zł netto, stosuje się zasadę konkurencyjności;
  • dopuszczono możliwość zastosowania Zasady konkurencyjności dla zamówień o wartości mniejszej niż 50 000 zł netto. Gdy beneficjent się zdecyduje na taki krok, to musi przeprowadzić postępowanie z respektowaniem wszelkich jego zasad i wymogów określonych w Wytycznych.

5. Zasada konkurencyjności:

Doprecyzowano kwestię użycia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Co do zasady takich odniesień nie powinno się zamieszczać w treści opisu przedmiotu zamówienia. Można to uczynić jedynie wówczas, gdy dopuści się rozwiązania równoważne oraz gdy nie ma możliwości innego doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia.

6. Zakończenie postępowania:

Zakres informacji o wybranym wykonawcy będzie obejmował nazwę wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę oferty.

7. Zmiany umowy:

  • doprecyzowano sposób określenia przez zamawiającego okoliczności pozwalających na wprowadzenie istotnych zmian do zawartej umowy (podobnie jak jest to uregulowane w ustawie Pzp).
  • dodano wymogi określenia przesłanek dokonania takiej zmiany za pomocą jednoznacznych postanowień umownych, które określają zakres zmian i charakter oraz warunki ich wprowadzenia.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym katalogiem najnowszych zmian. Pamiętać należy o tym, że do postępowań wszczętych po wejściu w życie nowej wersji Wytycznych stosować już należy znowelizowane ich postanowienia. Dlatego bardzo ważne jest, aby na bieżąco śledzić zmiany w tym zakresie.

Link do zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Link do Monitora Polskiego

Przeglądanie posta tylko dla zalogowanych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Sprawdź nowe SzuKIO! Teraz bezpłatny test przez 14 dni dla każdego

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-28 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Ilona Zalewska

Starszy Inspektor w Administracja samorządowa

Sprawdź nowe SzuKIO! Bezpłatnie przez 14 dni

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Nowości na blogu:

Ankieta diagnostyczna na potrzeby rozprawy doktorskiej

Wpływ orzecznictwa na stosowanie ustawy Pzp 2019-09-17 » Joanna Marczewska

5 najpopularniejszych wyroków w na przełomie sierpnia i września 2019 r. 2019-09-11 » Maciej Tomaka

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego (UZP) 2019-09-09 » Ilona Zalewska

Dodatek stażowy nie będzie się wliczał się do płacy minimalnej. 2019-09-04 » Ilona Zalewska

To oficjalne: Elektronizacja przesunięta do 1 stycznia 2021 r. 2019-09-03 » Ilona Zalewska

Polecane

Poradnik JEDZ 2016-09-05 » Marcin Kalmus