Blog Ilona Zalewska

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2019-09-10 – Ilona Zalewska komentarze (0)

Zmienione Wytyczne obowiązują od dnia ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim tj. od 09.09.2019 r.

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę Wytycznych w zakresie kwalifikowalności (MIiR/2014-2020/12(4)).

W nowych Wytycznych pojawiły się liczne zmiany w zakresie procedury wyboru wykonawców w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zmienione Wytyczne obowiązują od dnia ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim tj. od 09.09.2019 r.

Do tego czasu obowiązującą wersją dokumentu była ta z 19 lipca 2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017)

Najistotniejsze zmiany dotyczące udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE:

1. Nowe wyłączenia od obowiązku stosowania procedury rozeznania rynku albo zasady konkurencyjności dotyczą:

  • zamówień określonych w art. 4d Pzp,
  • zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem,
  • zamówień, których przedmiotem są usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (z wyłączeniem usług świadczonych w placówkach wsparcia dziennego i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego), sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie

-- świadczone osobiście przez osoby wskazane lub zaakceptowane przez uczestnika projektu, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

2. Zmodyfikowano wyłączenie pozwalające na odstąpienie od stosowania zasady konkurencyjności w przypadku niepowodzenia wyboru wykonawcy.

Dotychczas warunkiem uzyskania zwolnienia było jednorazowe przeprowadzenie procedury i brak ofert lub też wpływ ofert podlegających odrzuceniu. Po zmianie warunkiem jest nie tylko brak ofert, ich odrzucenie lub wykluczenie wszystkich wykonawców, ale także prawidłowe przeprowadzenie procedury na zasadach konkurencyjności.

3. Szacowanie wartości zamówienia:

  • wniosek o dofinansowanie staje się dokumentem potwierdzającym dokonanie oszacowania wartości zamówienia.
  • Usunięto zapisy mówiące o tym, iż oszacowania dla dostaw i usług należy dokonać nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania a dla robót budowlanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed tym dniem. Jednocześnie jednak podkreślono, że beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy Pzp mają w pierwszej kolejności dokonać oszacowania zgodnie z tą ustawą (a więc m.in. muszą respektować te terminy, które zniknęły z Wytycznych).

4. Rozeznanie rynku:

  • wprowadzono zasadę zgodnie, z którą jeżeli ustalona w wyniku rozeznania rynku cena rynkowa zamówienia przekracza 50 000,00 zł netto, stosuje się zasadę konkurencyjności;
  • dopuszczono możliwość zastosowania Zasady konkurencyjności dla zamówień o wartości mniejszej niż 50 000 zł netto. Gdy beneficjent się zdecyduje na taki krok, to musi przeprowadzić postępowanie z respektowaniem wszelkich jego zasad i wymogów określonych w Wytycznych.

5. Zasada konkurencyjności:

Doprecyzowano kwestię użycia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Co do zasady takich odniesień nie powinno się zamieszczać w treści opisu przedmiotu zamówienia. Można to uczynić jedynie wówczas, gdy dopuści się rozwiązania równoważne oraz gdy nie ma możliwości innego doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia.

6. Zakończenie postępowania:

Zakres informacji o wybranym wykonawcy będzie obejmował nazwę wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę oferty.

7. Zmiany umowy:

  • doprecyzowano sposób określenia przez zamawiającego okoliczności pozwalających na wprowadzenie istotnych zmian do zawartej umowy (podobnie jak jest to uregulowane w ustawie Pzp).
  • dodano wymogi określenia przesłanek dokonania takiej zmiany za pomocą jednoznacznych postanowień umownych, które określają zakres zmian i charakter oraz warunki ich wprowadzenia.

Zachęcam do zapoznania się z pełnym katalogiem najnowszych zmian. Pamiętać należy o tym, że do postępowań wszczętych po wejściu w życie nowej wersji Wytycznych stosować już należy znowelizowane ich postanowienia. Dlatego bardzo ważne jest, aby na bieżąco śledzić zmiany w tym zakresie.

Link do zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Link do Monitora Polskiego

Przeglądanie posta tylko dla zalogowanych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Ilona Zalewska

Konsultant ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym także tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ukończyła prawnicze studia wyższe, Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej oraz Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zamówień publicznych CONTRAHENDIS Ilona Zalewska świadczy usługi z zakresu doradztwa przy udzielaniu zamówień publicznych, także w projektach współfinansowanych ze środków UE. Jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz autorką publikacji w prasie branżowej.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wprowadzono nowe podstawy wykluczenia wobec osób i podmiotów wpisanych na listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych.

Nowe podstawy wykluczenia. 2022-04-21 » Ilona Zalewska

Zamówienie publiczne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. 2022-03-14 » Ilona Zalewska

Sprawozdanie z udzielonych zamówień 2022-02-17 » Ilona Zalewska

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje rozszerzona obligatoryjna podstawa wykluczenia. 2022-01-13 » Ilona Zalewska

Nowy kurs złotego w stosunku do euro i nowe progi unijne. 2022-01-05 » Ilona Zalewska

Polecane

Raport ze SpotKIO - 14.06.2019 Warszawa 2019-07-22 » Marcin Kalmus