Blog Ilona Zalewska

Zmiana rozporządzenia ws. "dokumentów"

2023-09-20 – Ilona Zalewska komentarze (0)

Zmiana rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

W dniu 7 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1824 zostało ogłoszone  rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Ww. rozporządzenie wprowadza zmiany w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, § 11 ust. 1 oraz § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

§ 4 ust. 1 pkt 1 - dodano po wyrazach „ma siedzibę lub miejsce zamieszkania” wyrazy „lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument”.

Tym samym zgodnie ze zmienionym brzmieniem § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.

§ 4 ust. 3 zdanie pierwsze - dodano w trzech miejscach po wyrażeniu odnoszącym się do siedziby lub miejsca zamieszkania wykonawcy wyrażenia odnoszące się do miejsca zamieszkania osoby, której dokument dotyczy.

Zmiana ta jest konsekwencją zmiany § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, która pozwala na złożenie jako podmiotowego środka dowodowego informacji z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, innego równoważnego dokumentu – wystawionego w kraju miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy informacja albo dokument. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem § 4 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

§ 11 ust. 1 - dodano pkt 6.

Do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stosuje się § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, jednakże zamiast oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 7.

§ 13 ust. 2 - dodano zdanie drugie wyłączające stosowanie § 13 ust. 2 rozporządzenia do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Ma to na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do art. 395 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy Prawo zamówień publicznych, w którym m.in. wyłączono stosowanie do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa regulacji dotyczącej podmiotowych środków dowodowych, zawartej w szczególności w art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, analogicznej do regulacji zawartej w § 13 ust. 2 rozporządzenia. Wyłączenie stosowania § 13 ust. 2 rozporządzenia do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa będzie miało również wpływ na brak zastosowania § 13 ust. 5 w zakresie odesłania do § 13 ust. 2.

Omawiane zmiany wejdą w życie z dniem 22 września 2023r. i będą miały zastosowanie do postępowań wszczętych od tej daty.

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Ilona Zalewska

Konsultant ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym także tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ukończyła prawnicze studia wyższe, Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej oraz Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zamówień publicznych CONTRAHENDIS Ilona Zalewska świadczy usługi z zakresu doradztwa przy udzielaniu zamówień publicznych, także w projektach współfinansowanych ze środków UE. Jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz autorką publikacji w prasie branżowej.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Od 1 stycznia 2024 r. - 1 euro = 4,6371 zł

Nowy kurs złotego w stosunku do euro i nowe progi unijne. 2023-12-12 » Ilona Zalewska

Oferta pracy w SzuKIO orzecznictwo 2022-11-10 » Maciej Tomaka

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2022-10-26 » Ilona Zalewska

Planowane zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych. 2022-10-03 » Ilona Zalewska

Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 2022-09-06 » Ilona Zalewska

Polecane

Raport ze SpotKIO – Warszawa 17.01.2019r. 2019-03-19 » Marcin Kalmus