Blog Ilona Zalewska

Zamówienie publiczne związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

2022-03-14 – Ilona Zalewska komentarze (4)

Zamówienia publiczne bez zastosowania ustawy Pzp ale z obowiązkowym zamieszczeniem w BZP informacji o udzieleniu zamówienia.

W dniu 12 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 583 opublikowana została ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ww. ustawie znajdziemy uregulowania dotyczące formalności, jakich należy dopełnić w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

Ww . ustawa wyłącza obowiązek stosowania ustawy Pzp. Nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) do:
A. zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na:
1) zakwaterowaniu;
2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1–3;
5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów
podstawa prawna Art. 12 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pamiętać należy o tym, że zgodnie z regulacjami omawianej ustawy, Wojewoda, inny organ administracji publicznej, jednostka podległa lub nadzorowana przez organy administracji publicznej, jednostka sektora finansów publicznych, inny organ władzy publicznej, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny, w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym udzielono zamówienia, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 6, podając:
1) nazwę i adres siedziby zamawiającego;
2) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
4) cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
6) nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.

B. zamówień publicznych niezbędnych do realizacji zadań dotyczących możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii;

C. zamówień publicznych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego oraz usług dla gmin niezbędnych do realizacji przez nie zadań w zakresie omawianej ustawy
podstawa prawna Art. 8 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

D. zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia prawa do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz
dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5
podstawa prawna Art. 26 ust 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

E. zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia opieki medycznej i pomocy
podstawa prawna Art. 80 pkt. 5) lit. c) ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

F. zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do realizacji poleceń, o których mowa w art. 7a ust. 1
Polecenia, o których mowa w ust. 1, są wydawane w celu:
1) zapewnienia właściwego funkcjonowania, ochrony, wzmocnienia lub odbudowy infrastruktury krytycznej;
2) przejęcia kontroli nad sytuacją kryzysową, której wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska, jest szczególnie negatywny;
3) usunięcia skutków sytuacji kryzysowej, o której mowa w pkt 2
W tym przypadku Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia, w której podaje:
1) nazwę (firmę) i adres siedziby zamawiającego;
2) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;
3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
4) cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;
5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
6) nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa
podstawa prawna Art. 82 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 
Zgodnie z art. 116. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

Dyskusja:

(anonim) 2022.04.18 20:03

FINANCIAL AGENT LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of FINANCIAL AGENT LIMITED Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds.
You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable.
Leasing Price : 6%+2%
Buying Price: 38%+2%

Contact us for more details on our terms and procedure of transaction.

NAME :Jason Edward
EMAIL :financialagentltd@gmail.com
SKYPE :financialagentltd@gmail.com

(anonim) 2022.04.18 20:03

FINANCIAL AGENT LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of FINANCIAL AGENT LIMITED Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds.
You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable.
Leasing Price : 6%+2%
Buying Price: 38%+2%

Contact us for more details on our terms and procedure of transaction.

NAME :Jason Edward
EMAIL :financialagentltd@gmail.com
SKYPE :financialagentltd@gmail.com

(anonim) 2022.04.18 20:03

FINANCIAL AGENT LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of FINANCIAL AGENT LIMITED Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds.
You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable.
Leasing Price : 6%+2%
Buying Price: 38%+2%

Contact us for more details on our terms and procedure of transaction.

NAME :Jason Edward
EMAIL :financialagentltd@gmail.com
SKYPE :financialagentltd@gmail.com

(anonim) 2022.04.18 20:03

FINANCIAL AGENT LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of FINANCIAL AGENT LIMITED Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds.
You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable.
Leasing Price : 6%+2%
Buying Price: 38%+2%

Contact us for more details on our terms and procedure of transaction.

NAME :Jason Edward
EMAIL :financialagentltd@gmail.com
SKYPE :financialagentltd@gmail.com

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Ilona Zalewska

Konsultant ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym także tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ukończyła prawnicze studia wyższe, Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej oraz Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zamówień publicznych CONTRAHENDIS Ilona Zalewska świadczy usługi z zakresu doradztwa przy udzielaniu zamówień publicznych, także w projektach współfinansowanych ze środków UE. Jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz autorką publikacji w prasie branżowej.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Zamawiający będą mogli dokonywać potrąceń kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Art. 15r(1) tzw. specustawy covidowej został uchylony.

Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 2022-09-06 » Ilona Zalewska

Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych - AKTUALIZACJA 2022-06-20 » Ilona Zalewska

Nowe podstawy wykluczenia. 2022-04-21 » Ilona Zalewska

Sprawozdanie z udzielonych zamówień 2022-02-17 » Ilona Zalewska

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje rozszerzona obligatoryjna podstawa wykluczenia. 2022-01-13 » Ilona Zalewska

Polecane

Czy środki na rachunku VAT potwierdzają zdolność finansową wykonawcy? 2020-06-24 » Marcin Kalmus