To oficjalne: Elektronizacja przesunięta do 1 stycznia 2021 r.

2019-09-03 – Ilona Zalewska komentarze (0)

30 sierpnia 2019 r. opublikowano Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która w art. 11 zmienia terminy obowiązywania pełnej elektronizacji w zamówieniach publicznych.

Elektronizacja oficjalnie od 1 stycznia 2021

Już oficjalnie wiemy, że przesunięty w czasie, z dnia 1 stycznia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r., zostaje obowiązek pełnej elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Art. 11. W ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, od dnia 1 stycznia 2021 r.”;

2) w art. 18a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r.:”.

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Sprawdź nowe SzuKIO! Teraz bezpłatny test przez 14 dni dla każdego

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-28 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Ilona Zalewska

Starszy Inspektor w Administracja samorządowa

Sprawdź nowe SzuKIO! Bezpłatnie przez 14 dni

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Nowości na blogu:

Ankieta diagnostyczna na potrzeby rozprawy doktorskiej

Wpływ orzecznictwa na stosowanie ustawy Pzp 2019-09-17 » Joanna Marczewska

5 najpopularniejszych wyroków w na przełomie sierpnia i września 2019 r. 2019-09-11 » Maciej Tomaka

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2019-09-10 » Ilona Zalewska

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego (UZP) 2019-09-09 » Ilona Zalewska

Dodatek stażowy nie będzie się wliczał się do płacy minimalnej. 2019-09-04 » Ilona Zalewska

Polecane

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego (UZP) 2019-09-09 » Ilona Zalewska