Blog Ilona Zalewska

Sprawozdanie z udzielonych zamówień

2022-02-17 – Ilona Zalewska komentarze (3)

Rok sprawozdawczy 2021 rokiem szczególnym. Niektórzy z Zamawiających będą zobligowani do przesłania do Prezesa UZP dwóch sprawozdań.

Do dnia 1 marca 2022 r. (włącznie) należy przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za rok 2021.

W sprawozdaniu za dany rok należy uwzględnić tylko te umowy, które zostały w tym roku zawarte. Pamiętać należy o tym, że inne czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia niż zawarcie umowy (np. wybór najkorzystniejszej oferty) nie mają znaczenia dla ustalenia obowiązku sprawozdawczego. Ponadto w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach nie uwzględniamy także tych umów, które były wykonywane w trakcie tego roku kalendarzowego, lecz ich zawarcie miało miejsce w roku poprzednim.

Na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy Pzp Minister Rozwoju i Technologii wydał rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2463).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., przy czym zgodnie z § 4 ust. 1 w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia oraz postępowań o zawarcie umowy ramowej wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r. do sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jeżeli zatem w roku sprawozdawczym udzielono zamówień (zawarto umowy) zarówno w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. poz. 1086) jak i w wyniku postępowań przeprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) zamawiający przekazuje Prezesowi UZP dwa sprawozdania.

Przypominamy, że sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną.

W zależności od stanu prawnego zgodnie, z którym były udzielane zamówienia objęte obowiązkiem sprawozdawczym, sprawozdania o zamówieniach udzielanych:

A)     na podstawie ustawy Pzp z 2004 r. – przekazuje się drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie: http://sr.uzp.gov.pl/ 

Należy posiadać login i hasło do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, pozwalające na zalogowanie się do systemu (login-BZP oraz hasło-BZP).

Po zalogowaniu się należy odnaleźć formularz sprawozdania (zakładka „Sprawozdania” w górnej części strony) oraz wypełnić go, zaznaczając właściwe opcje i wpisując dane w odpowiednie pola. Na koniec należy przejść do ostatniej strony formularza i wybrać opcję „Przesłanie”.

Potwierdzeniem, że sprawozdanie w wersji elektronicznej wpłynęło do UZP, jest pojawienie się – zarówno na stronie systemu, jak i w formularzu sprawozdania – numeru referencyjnego i daty wygenerowanych przez system. Dodatkowe powiadomienie zostanie też przesłane z systemu na adres e-mailowy podany we wniosku o aktywację konta.

Co ważne, zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie danych do sprawozdania, ponieważ częściowo wypełniony formularz będzie w takiej sytuacji przechowywany w systemie. Aby kontynuować wprowadzanie danych do sprawozdania, należy ponownie zalogować się do systemu i wybrać opcję „Przerwane sesje”.

B)    na podstawie ustawy Pzp z 2019 r. – przekazuje się przy użyciu formularza umieszczonego i udostępnionego na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/

Aby przekazać roczne sprawozdanie, należy posiadać konto na Platformie e-Zamówienia.

Każdy Zamawiający zobowiązany do przekazania sprawozdania musi posiadać konto na platformie e-Zamówienia, nawet jeżeli realizował w trakcie roku sprawozdawczego jedynie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. zł netto i dotychczas nie miał potrzeby korzystania z platformy.

Aby wypełnić formularz rocznego sprawozdania, należy:

1.     zalogować się na Platformie e-Zamówienia

2.     wybrać kafelek „Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach”

W przypadku pojawienia się komunikatu „Nie masz uprawnień do wykonania tej akcji” należy sprawdzić ustawienia konta (administrator konta musi dodać, osobie mającej przygotować sprawozdanie, uprawnienia do Przygotowywania sprawozdań rocznych).

3.     wybrać opcje dot. rocznego sprawozdania

4.     wypełnić odpowiednie sekcje i pola formularza zaznaczając właściwe opcje.

Aby przekazać sprawozdanie do Prezesa UZP, należy kliknąć przycisk „Przekaż” wybierając odpowiednie sprawozdanie z listy.

Po poprawnym przekazaniu sprawozdania System przesyła potwierdzenie przekazania oraz zmienia status sprawozdania na „Przekazane aktualne”. Sprawozdanie przekazane opatrywane jest przez System numerem oraz datą przekazania.

Zamawiający może przerwać wpisywanie danych do sprawozdania. Sprawozdanie takie jest przechowywane na liście sprawozdań (status „Robocze”) i w każdej chwili można kontynuować wprowadzanie danych, wybierając opcję „Edycja”. Nie ma ograniczenia czasowego przechowywania wersji roboczych sprawozdań.

Zasady sporządzania sprawozdań:

a) w sprawozdaniu wydatki wykazywane są w kwocie netto (bez podatku VAT);

b) wartość umowy na czas określony wykazuje się za cały okres jej obowiązywania;

c) w sprawozdaniu umowy na czas nieokreślony wykazuje się wpisując kwotę , obliczoną w następujący sposób: zobowiązanie za 1 miesiąc umowy x 48 miesięcy

d) w sprawozdaniu umowy zlecenie wykazuje się, wpisując ich wartość brutto.

e) Zamawiający nie uwzględniają w treści rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach informacji o zamówieniach udzielonych z wyłączeniem procedur stosowania ustawy Pzp w oparciu, o przepisy innych ustaw.

Zgodnie z interpretacją UZP jeśli jednak udzielając zamówienia zamawiający nie stosował przepisów ustawy Pzp ze względu na wartość zamówienia w związku z art. 2 ust 1 ustawy Pzp, gdy na przykład wartość zamówienia klasycznego była niższa od kwoty 130 000 zł, powinien uwzględnić wartość takiego zamówienia w sekcji IX sprawozdania, w rubryce przeznaczonej dla informacji o udzielonych zamówieniach klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł, zgodnie z dyspozycją § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia.

f) w przypadku likwidacji gminnej jednostki budżetowej urząd gminy przejmuje wszystkie zobowiązania likwidowanej jednostki, a zatem także te wynikające z udzielonych przez tę jednostkę zamówień publicznych. Z dniem likwidacji na urzędzie gminy będą ciążyć obowiązki wynikające z zawartych przez zlikwidowaną jednostkę budżetową umów w sprawie zamówienia, w tym związane ze złożeniem sprawozdania.

Zgodnie ze stanowiskiem UZP informacje o tych zamówieniach urząd gminy powinien przekazać łącznie z informacjami w zakresie zamówień udzielonych przez obsługiwaną przez niego jednostkę samorządu terytorialnego tj. zbiorczo w jednym sprawozdaniu.

Dyskusja:

(anonim) 2022.02.22 09:42

Może Pani pomoże. Zakładam konto jednostki wyłącznie w celu sporządzenia sprawozdania, ale nie widzę kafelka Roczne sprawozdanie. Jestem w roli użytkownika, mam zaznaczone uprawnienie do sporządzania sprawozdań. Czy muszę czekać na jakieś zewnętrzne skonfigurowanie konta? Przy logowaniu się supervisora jest komunikat, że konto nieaktywne. Pod danymi jednostki klikam Wyślij. Przychodzi potwierdzenie na maila, że dokonano aktualizacji i dalej nic.

(anonim) 2022.02.22 14:19

Aby nadać uprawnienia do sprawozdań rocznych należy w rubryce , gdzie pojawia się nazwisko osoby która jest użytkownikiem bądź supervisorem, rozszerzyć okno poprzez naciśnięcie trzech kropek znajdujących się w prawym rogu i wybrać uprawnienia jakie nas interesują.

(anonim) 2022.02.28 13:20

Dzień Dobry a w zamówieniach pobniżej progu czyli tych 130tys to podajemy tylko i wyłącznie kwoty z zawartych umów czy również np roboty oświetleniowe za 15tysięcy lub np fakture za anteny na 8tys??

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Ilona Zalewska

Konsultant ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym także tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ukończyła prawnicze studia wyższe, Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej oraz Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zamówień publicznych CONTRAHENDIS Ilona Zalewska świadczy usługi z zakresu doradztwa przy udzielaniu zamówień publicznych, także w projektach współfinansowanych ze środków UE. Jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz autorką publikacji w prasie branżowej.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Zamawiający będą mogli dokonywać potrąceń kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Art. 15r(1) tzw. specustawy covidowej został uchylony.

Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 2022-09-06 » Ilona Zalewska

Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych - AKTUALIZACJA 2022-06-20 » Ilona Zalewska

Nowe podstawy wykluczenia. 2022-04-21 » Ilona Zalewska

Zamówienie publiczne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. 2022-03-14 » Ilona Zalewska

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje rozszerzona obligatoryjna podstawa wykluczenia. 2022-01-13 » Ilona Zalewska

Polecane

Subiektywizm obiektywnej oceny ofert 2016-10-03 » Marcin Kalmus