Blog Ilona Zalewska

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

2021-01-27 – Ilona Zalewska komentarze (2)

Do dnia 1 marca (włącznie) przekazujemy sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za rok 2020.

Obowiązek sporządzenia i przekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach spoczywa co do zasady na każdym zamawiającym, który udzielił w danym roku zamówienia publicznego, w tym również zamawiających, którzy udzielili zamówień z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Pzp.

Pamiętać należy o tym, że obowiązkowi sprawozdawczemu podlegają wyłącznie te wydatki, które są dokonywane przez zamawiającego na podstawie umów stanowiących zamówienie publiczne (art. 7 pkt 32 nowej ustawy Pzp), tj. umów odpłatnych zawieranych między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług. Pamiętać należy o tym, że pod pojęciem umowy kryje się nie tylko forma pisemna ale również ustna (zlecenie, zamówienie, bezpośredni zakup).

W świetle definicji udzielenia zamówienia publicznego, zawartej w art. 7 pkt 25 nowej ustawy Pzp (art. 2 pkt 13 starej ustawy Pzp), pod pojęciem „udzielenie zamówienia” należy rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. A zatem, dla powstania obowiązku sprawozdawczego za dany rok decydujące znaczenie ma data zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. w przypadku gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w danym roku, będzie ona podlegać uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach przekazywanym za dany rok. Inne czynności dokonane w postępowaniu o udzielenie zamówienia niż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak np. czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, nie mają znaczenia dla ustalenia obowiązku sprawozdawczego za dany rok.

Art.82.

1. Zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, zwane dalej „sprawozdaniem”, w tym o zamówieniach wyłączonych na podstawie niniejszego działu rozdziału 1 oddziału 2, zamówieniach klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130000 złotych, a także o zamówieniach sektorowych oraz zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

2. Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

3. Zamawiający może skorygować sprawozdanie, jeżeli stwierdzi, że zawarte w nim informacje są nieaktualne lub niepoprawne.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór, sposób przekazywania oraz sposób i tryb jego korygowania, mając na względzie wymagania dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia prawidłowych i aktualnych informacji, w celu monitorowania systemu zamówień, a także zasadność wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

Wyżej wymieniona regulacja prawna, podobnie jak dotychczasowy art. 98 starej ustawy Pzp, jest instrumentem realizacji zasady jawności postępowania. Każdy zamawiający jest zobowiązany przekazać sprawozdanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do 1 marca roku następującego po roku, którego ono dotyczy.

Ustęp 4 w/w regulacji prawnej zawiera delegację dla ministra właściwego do spraw gospodarki do wydania rozporządzenia określającego zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzór oraz sposób przekazywania. W odniesieniu do poprzedniej ustawy Pzp 15 grudnia 2016 r. przez Ministra Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038).

W odniesieniu do nowej ustawy Pzp rozporządzenie takie nie zostało jeszcze wydane. Nie zwalnia to jednak zamawiających z przygotowania i złożenia sprawozdania. Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2020) cyt. „Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. (…) 98 ust. 4 (…) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie (...) art. 82 ust. 4 (…) nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”

Sprawozdanie za rok 2020 przygotujemy na wzorze z dotychczasowego rozporządzenia. Nowością jest jedynie możliwość przesłania ”korekty” do złożonego już sprawozdania. W dotychczasowej wersji sprawozdania nie było takiej możliwości.

Ostatnio serwis przeszedł mały lifting, w wyniku, którego wprowadzono również możliwość korekty sprawozdania.

Kilka wskazówek praktycznych :

Pamiętać należy o tym, że sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych - http://sr.uzp.gov.pl 

Do złożenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok 2020 nie jest konieczne posiadania konta na platformie e-Zamówienia. Wystarczy posiadać login i hasło do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy pomocy którego można logować się do systemu, wprowadzając identyfikator użytkownika (login-BZP) oraz hasło-BZP.

Po zalogowaniu i wybraniu opcji dotyczącej rocznego sprawozdania (górna części strony, zakładka Sprawozdania) należy wypełnić formularz sprawozdania, zaznaczając właściwe opcje i wypełniając odpowiednie pola, a na koniec przejść do ostatniej strony formularza i wybrać opcję „Przesłanie”.

Potwierdzeniem, że sprawozdanie wpłynęło do Urzędu Zamówień Publicznych w wersji elektronicznej, jest pojawienie się na stronie systemu oraz w formularzu sprawozdania numeru referencyjnego i daty, wygenerowanych przez system. Dodatkowo system do przesyłania rocznych sprawozdań przesyła również na adres e-mailowy podany we wniosku o aktywację konta powiadomienia o przekazaniu rocznego sprawozdania.

Zamawiający może także w każdej chwili przerwać wpisywanie danych do sprawozdania. Takie sprawozdanie przechowywane jest w Systemie w Przerwanej sesji. Aby kontynuować wprowadzanie danych do sprawozdania, po zalogowaniu się do Systemu do przesyłania rocznych sprawozdań należy wybrać opcję „Przerwane sesje”.

Nowością jest to, iż po przesłaniu sprawozdania zamawiający może je skorygować, jeżeli stwierdzi, że zawarte w nim informacje są nieaktualne lub niepoprawne. W tym celu należy wejść w zakładkę Sprawozdania - Przesłane sprawozdania, gdzie pojawi się tabelka ze złożonymi sprawozdaniami, a po lewej stronie znajdziemy kafelek KOREKTA, który umożliwi wprowadzenie zmian.

Nadal aktualne pozostają wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania opublikowane na stronie UZP.

Na zakończenie uspakajamy, że obecnie obowiązujące przepisy prawne nie przewidują sankcji za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień. Przy kontroli udzielania zamówień np. przez Regionalną Izbę Obrachunkową czy Najwyższą Izbę Kontroli zaniechanie dopełnienia ustawowego obowiązku terminowego sporządzenia sprawozdania powinno być wykazane jako uchybienie zamawiającego. Uchybienie to nie skutkuje jednak naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Dyskusja:

(anonim) 2021.05.31 14:21

Witam Szanowni Państwo, Potrzebujecie pomocy finansowej? Jestem Susan Benson. Jestem pożyczkodawcą, a także konsultantem finansowym.

Potrzebujesz kredytu biznesowego, pożyczki osobistej, pożyczki hipotecznej lub pożyczki na realizację swojego projektu? Jeśli tak, to polecę Ci kontakt z moją firmą. Świadczymy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe, w tym pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe. Aby uzyskać więcej informacji, napisz do nas e-mailem: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) lub wyślij mi wiadomość bezpośrednio na WhatsApp przez: +447903159998 i otrzymaj natychmiastową odpowiedź.

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi finansowe i staramy się pomóc Ci spełnić wszystkie Twoje aspiracje. Specjalizujemy się w dostarczaniu strukturyzowanych rozwiązań finansowych dla osób fizycznych i firm w najbardziej efektywny i najszybszy sposób.

Oto kilka powodów, dla których warto skontaktować się z nami w sprawie pożyczki;
* Wygoda - Możesz ubiegać się o pożyczkę w dowolnym miejscu i czasie.
* Elastyczna kwota - Ty decydujesz, ile chcesz pożyczyć.
* Szybkie bezpośrednie finansowanie - otrzymaj pożyczkę w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia.
* Elastyczna stopa procentowa - przystępna stopa procentowa w wysokości 3%.
* Wysokie wskaźniki akceptacji - masz 99,9% szans na uzyskanie pożyczki
* Elastyczna spłata - musisz wybrać datę spłaty, tygodniową, miesięczną lub roczną na okres od 1 do 30 lat.
* Prosta aplikacja online.
* Spersonalizowane wskazówki i wiedza.
* Brak ukrytych opłat

Nie trać okazji z powodu braku środków finansowych. Skontaktuj się z moją firmą już teraz, możemy pomóc Ci w uzyskaniu pożyczki, ponieważ pomogliśmy wielu osobom i organizacjom, które borykają się z trudnościami finansowymi na całym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty pożyczki, prześlij nam swoją prośbę o pożyczkę na adres e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
WhatsApp / Telegram: +447903159998

Pośrednicy / konsultanci / brokerzy mogą przyprowadzać swoich klientów i są w 100% chronieni. Z pełnym przekonaniem będziemy współpracować z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron.

(anonim) 2021.07.22 18:10

Gdzie uzyskać wiarygodną pożyczkę?

Uzyskanie legalnej firmy kredytowej zawsze było dużym problemem. Do klientów, którzy mają problemy finansowe i potrzebują na nie rozwiązania. Kwestia kredytu i przedpłat to coś, o co klienci zawsze martwią się, szukając pożyczki u legalnego pożyczkodawcy. Jednak dzięki firmie HILLTOP FINANCE dokonaliśmy tej zmiany w branży pożyczkowej. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać szybką pożyczkę (hilltopfinance@pm.me)

Dlaczego powinienem otrzymać pożyczkę od HILLTOP?

W HILLTOP staramy się być najlepszą firmą pożyczkową online pod względem naszych usług i zadowolenia klientów. 90% naszych wnioskodawców oferuje pożyczki bez zabezpieczenia
- przy oprocentowaniu nawet 3%
- bez wymogu zdolności kredytowej
- wymaga bardzo mało formalności
- planowane terminy spłaty są elastyczne
- wypłata pożyczki w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku
- bardzo przyjazne środowisko.

Jak uzyskać pożyczkę od HILLTOP?

Oferujemy niezabezpieczone pożyczki w wysokości od 3000 do 500000 w USD/EUR/PUNKT. W dalszym ciągu obowiązują inne równoważne waluty. Teraz pospiesz się i wybierz formularz wniosku, aby uzyskać pożądaną pożyczkę na konsolidację, działalność gospodarczą, remont domu i inne istotne kwestie.

e-mail: hilltopfinance@protonmail.com

e-mail: hilltopfinancefirm@gmail.com

whatsapp: kliknij link, aby wysłać wiadomość bezpośrednią https://wa.link/gig6hb

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Ilona Zalewska

Konsultant ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym także tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ukończyła prawnicze studia wyższe, Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej oraz Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zamówień publicznych CONTRAHENDIS Ilona Zalewska świadczy usługi z zakresu doradztwa przy udzielaniu zamówień publicznych, także w projektach współfinansowanych ze środków UE. Jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz autorką publikacji w prasie branżowej.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Nowy obowiązek wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

O prowadzeniu rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. 2021-11-25 » Ilona Zalewska

Ustawa o COVID-19, a umowy o zamówienie publiczne zawierane przed wejściem w życie obecnego Prawa zamówień publicznych. 2021-03-25 » Ilona Zalewska

O stanowisku Prezesa UODO ws. przekazywania zamawiającemu danych osobowych o stanie zdrowia pracowników. 2021-03-17 » Ilona Zalewska

Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2021-02-26 » Ilona Zalewska

Wadium - błędy w okresie przejściowym 2021-02-09 » Marcin Kalmus

Polecane

Znaczące usprawnienia funkcjonalności 2016-09-07 » Maciej Tomaka