Blog Ilona Zalewska

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje rozszerzona obligatoryjna podstawa wykluczenia.

2022-01-13 – Ilona Zalewska komentarze (42)

Zmiany w przesłankach wykluczenia.

Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw poszerzono obligatoryjne przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 108 w ust. 1 w pkt 1 lit. c) ustawy Pzp. (zob. Art. 10 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw).

Z dniem 1 stycznia 2022 r., obligatoryjna przesłanka wykluczenia, o której mowa powyżej, została rozszerzona poprzez dodanie odesłania do art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy Pzp otrzymał następujące brzmienie:
„c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),”.

Co bardzo ważne Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw nie zawiera przepisów przejściowych w stosunku do wprowadzanej zmiany.

W mojej opinii nowa przesłanka wykluczenia znajduje zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r. i dotyczy zarówno postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych jak i toczących się obecnie, w tym również postępowań, w których termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert wyznaczono po 1 stycznia 2022 r.

Jeżeli zatem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wszczętym przed dniem 1 stycznia 2022 r., w którym termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert wyznaczono już po 1 stycznia 2022 r., aby być w zgodzie z obowiązującymi przepisami, należy dokonać zmian treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) polegających na wprowadzeniu aktualnego brzemienia omawianego przepisu - dotyczy to tylko sytuacji, gdy w tych dokumentach cytowano bezpośrednio postanowienia zawarte w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy Pzp.

W takim przypadku, może okazać się także konieczne wprowadzenie zmian do przygotowanego przez Zamawiającego wzoru oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, będącego załącznikiem do SWZ (dotyczy postępowań krajowych).

Jeżeli w treści ogłoszenia o zamówieniu i SWZ nie cytowano zapisów zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy Pzp tylko przywołano ten przepis, wówczas postępowanie może być kontynuowane bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w omawianym zakresie.

Jeżeli aktualnie prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia, w którym termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert już minął nie można już zmienić treści SWZ, w tym opisanych tam podstaw wykluczenia, czy też wzorów formularzy oświadczeń o braku podstaw wykluczenia. Nowa przesłanka wykluczenie obowiązuje również i w takim przypadku.

Pamiętać należy o tym, że oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składane odpowiednio  wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wraz z ofertą, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie albo ofert. Nie wymaga ono uaktualnienia po 1.01.2022 r. gdyż na dzień składania wniosków albo ofert było aktualne. Nie oznacza to jednak, iż o udzielenie zamówienia mogą, po 1.01.2022 r., ubiegać się Wykonawcy prawomocnie skazani za przestępstwa określone w art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wręcz przeciwnie, takich Wykonawców, zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 ustawy Pzp wyklucza się z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. A więc w przypadku, gdy Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do złożenia informacji z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i Wykonawca składa w/w dokument po 1.01.2022 r., informacja ta powinna potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania już w nowym brzmieniu.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione od dnia 1.01.2022 r. (z adnotacją "NIE FIGURUJE") oczywiście potwierdzą brak podstaw  wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy Pzp. 

Pamiętać należy, że w przypadku złożenia po 1.01.2022 r., informacji z KRK wystawionej przed 1.01.2022 r. zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, a więc Zamawiający powinien zastosować dyspozycję zawartą w art. 126 ust. 3 ustawy Pzp i wezwać Wykonawcę  do złożenia informacji z KRK aktualnej na dzień ich złożenia.

Urząd Zamówień Publicznych opublikował opinie pn. "Zmiana art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp wprowadzona ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2054) w kontekście postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będących w toku", w której stwierdzono, iż "do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Pzp wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., w związku ze zmianą art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp wprowadzoną ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, ma zastosowanie ustawa Pzp w jej dotychczasowym brzmieniu".

Co do zasady, tak właśnie powinno być, że nowe przepisy mają zastosowanie do postępowań wszczętych w czasie ich obowiązywania. Jeżeli jednak nie wynika to wprost z ustawy (czyt. nie ma przepisów przejściowych) to regulacja prawna obowiązuje od dnia jej wejścia w życie.

Opinia UZP jest w mojej ocenie przydatna dla osób, które cytując w swoich dokumentach postanowienia zawarte w art. 108 ustawy Pzp, nie zmieniły ich treści, w sytuacji, gdy otwarcie ofert odbyło się po 1 stycznia 2022 r.

Jak wiadomo za realizację postępowania zgodnie z ustawą Pzp odpowiada ostatecznie Zamawiający, a więc to do niego należy wybór pomiędzy przedstawionymi stanowiskami.

Dyskusja:

(anonim) 2022.01.31 22:45

Witam, jeśli potrzebujesz solidnej i godnej zaufania firmy, aby uzyskać pożyczkę na sfinansowanie swojego projektu, działalności, pożyczkę na zakup domu lub samochodu, nie szukaj dalej niż Sunshine Financial Group Inc. usługi pożyczkowe, zarówno pożyczki zabezpieczone, jak i niezabezpieczone, pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe oraz wiele innych z subsydiowaną stopą procentową w wysokości 3% rocznie. Aby uzyskać więcej informacji, napisz do nas przez e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) lub wyślij mi wiadomość bezpośrednio na WhatsApp pod numerem: +447360502110 i otrzymaj natychmiastową odpowiedź

Jesteśmy kompleksową firmą świadczącą usługi finansowe i jesteśmy zobowiązani pomóc Ci spełnić wszystkie Twoje aspiracje. Specjalizujemy się w dostarczaniu ustrukturyzowanych rozwiązań finansowych dla osób fizycznych i firm w najbardziej efektywny i najszybszy sposób.

Zdaję sobie sprawę, że uzyskanie legalnej pożyczki zawsze było ogromnym problemem. Dla osób, które mają problemy finansowe i potrzebują ich rozwiązania, wiele osób ma trudności z uzyskaniem pożyczki kapitałowej w lokalnych bankach lub innych instytucjach finansowych z powodu wysokie oprocentowanie, niewystarczające zabezpieczenia, stosunek zadłużenia do dochodów, niska ocena kredytowa lub inne powody

Koniec z czekaniem i stresującymi wizytami w bankach. Nasza usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - możesz otrzymać pożyczkę i realizować transakcje zawsze i wszędzie, gdzie tego potrzebujesz

Zapewniamy 24-godzinne usługi pożyczkowe światowej klasy. W przypadku zapytań / pytań? - Wyślij e-mail do | sunshinefinancialgroupinc@gmail.com | lub napisz do nas na WhatsApp: +447360502110 | & Odbierz natychmiast odpowiedź.

(anonim) 2022.03.11 05:43

Thank you for sharing this helpful recipes. When I read one of your recipe ideas, I find myself working faster and more silently. In my spare time, I enjoy reading your blog postings and learning new things. I'd want to express my gratitude for your efforts. Outstanding effort <a href="https://www.globaltravelsdoc.com/buy-real-and-fake-documents-online/">BUY REAL AND FAKE DOCUMENTS ONLINE</a>

(anonim) 2022.03.11 05:43

Thank you for sharing this helpful recipes. When I read one of your recipe ideas, I find myself working faster and more silently. In my spare time, I enjoy reading your blog postings and learning new things. I'd want to express my gratitude for your efforts. Outstanding effort <a href="https://www.globaltravelsdoc.com/buy-real-and-fake-documents-online/">BUY REAL AND FAKE DOCUMENTS ONLINE</a>

(anonim) 2022.05.31 03:59

Jestem TJ, chciałbym podzielić się niezwykłym świadectwem tego, jak otrzymałem 200.000 euro, POŻYCZKĘ za pośrednictwem inwestycji kredytowej ELENA NINO i wszelkiego rodzaju. jeśli jesteś zainteresowany pożyczką skontaktuj się przez e-mail: Elenanino0007@outlook.com

(anonim) 2022.05.31 03:59

Jestem TJ, chciałbym podzielić się niezwykłym świadectwem tego, jak otrzymałem 200.000 euro, POŻYCZKĘ za pośrednictwem inwestycji kredytowej ELENA NINO i wszelkiego rodzaju. jeśli jesteś zainteresowany pożyczką skontaktuj się przez e-mail: Elenanino0007@outlook.com

(anonim) 2022.06.04 23:30

Czy masz depresję finansową? Szukasz POŻYCZKI?

Oferujemy pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe, pożyczki studenckie, pożyczki samochodowe i pożyczki w wysokości od ($) 5 000,00 € do ($) 5 000 000,00 €, dolar/euro, z oprocentowaniem 3%. Pożyczki muszą mieć uzasadnione i zgodne z prawem cele.

INFORMACJE O KREDYTOWIE

Twoje imiona ......................
Twój kraj......................
Twoje miasto.......................
Twój stan........................
Twój adres .....................
Twoja praca .................
Twój stan cywilny ...................
płeć ............/wiek ........................
numer telefonu......................
Miesięczny przychód........................
Okres kredytowania ........................
Wymagana kwota pożyczki ............

Dziękujemy i mamy nadzieję, że wkrótce skontaktujemy się z Tobą, abyśmy mogli przesłać Ci warunki pożyczki i harmonogram spłat.

Podpis,
Przewodniczący Wykonawczy
Suzanne Klatten.
E-MAIL: financesus@hotmail.com

(anonim) 2022.06.04 23:31

Czy masz depresję finansową? Szukasz POŻYCZKI?

Oferujemy pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe, pożyczki studenckie, pożyczki samochodowe i pożyczki w wysokości od ($) 5 000,00 € do ($) 5 000 000,00 €, dolar/euro, z oprocentowaniem 3%. Pożyczki muszą mieć uzasadnione i zgodne z prawem cele.

INFORMACJE O KREDYTOWIE

Twoje imiona ......................
Twój kraj......................
Twoje miasto.......................
Twój stan........................
Twój adres .....................
Twoja praca .................
Twój stan cywilny ...................
płeć ............/wiek ........................
numer telefonu......................
Miesięczny przychód........................
Okres kredytowania ........................
Wymagana kwota pożyczki ............

Dziękujemy i mamy nadzieję, że wkrótce skontaktujemy się z Tobą, abyśmy mogli przesłać Ci warunki pożyczki i harmonogram spłat.

Podpis,
Przewodniczący Wykonawczy
Suzanne Klatten.
E-MAIL: financesus@hotmail.com

(anonim) 2022.06.04 23:32

Czy masz depresję finansową? Szukasz POŻYCZKI?

Oferujemy pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe, pożyczki studenckie, pożyczki samochodowe i pożyczki w wysokości od ($) 5 000,00 € do ($) 5 000 000,00 €, dolar/euro, z oprocentowaniem 3%. Pożyczki muszą mieć uzasadnione i zgodne z prawem cele.

INFORMACJE O KREDYTOWIE

Twoje imiona ......................
Twój kraj......................
Twoje miasto.......................
Twój stan........................
Twój adres .....................
Twoja praca .................
Twój stan cywilny ...................
płeć ............/wiek ........................
numer telefonu......................
Miesięczny przychód........................
Okres kredytowania ........................
Wymagana kwota pożyczki ............

Dziękujemy i mamy nadzieję, że wkrótce skontaktujemy się z Tobą, abyśmy mogli przesłać Ci warunki pożyczki i harmonogram spłat.

Podpis,
Przewodniczący Wykonawczy
Suzanne Klatten.
E-MAIL: financesus@hotmail.com

سارة عبدالله 2022.06.04 23:34

Czy masz depresję finansową? Szukasz POŻYCZKI?

Oferujemy pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe, pożyczki studenckie, pożyczki samochodowe i pożyczki w wysokości od ($) 5 000,00 € do ($) 5 000 000,00 €, dolar/euro, z oprocentowaniem 3%. Pożyczki muszą mieć uzasadnione i zgodne z prawem cele.

INFORMACJE O KREDYTOWIE

Twoje imiona ......................
Twój kraj......................
Twoje miasto.......................
Twój stan........................
Twój adres .....................
Twoja praca .................
Twój stan cywilny ...................
płeć ............/wiek ........................
numer telefonu......................
Miesięczny przychód........................
Okres kredytowania ........................
Wymagana kwota pożyczki ............

Dziękujemy i mamy nadzieję, że wkrótce skontaktujemy się z Tobą, abyśmy mogli przesłać Ci warunki pożyczki i harmonogram spłat.

Podpis,
Przewodniczący Wykonawczy
Suzanne Klatten.
E-MAIL: financesus@hotmail.com

سارة عبدالله 2022.06.04 23:34

Czy masz depresję finansową? Szukasz POŻYCZKI?

Oferujemy pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe, pożyczki studenckie, pożyczki samochodowe i pożyczki w wysokości od ($) 5 000,00 € do ($) 5 000 000,00 €, dolar/euro, z oprocentowaniem 3%. Pożyczki muszą mieć uzasadnione i zgodne z prawem cele.

INFORMACJE O KREDYTOWIE

Twoje imiona ......................
Twój kraj......................
Twoje miasto.......................
Twój stan........................
Twój adres .....................
Twoja praca .................
Twój stan cywilny ...................
płeć ............/wiek ........................
numer telefonu......................
Miesięczny przychód........................
Okres kredytowania ........................
Wymagana kwota pożyczki ............

Dziękujemy i mamy nadzieję, że wkrótce skontaktujemy się z Tobą, abyśmy mogli przesłać Ci warunki pożyczki i harmonogram spłat.

Podpis,
Przewodniczący Wykonawczy
Suzanne Klatten.
E-MAIL: financesus@hotmail.com

سارة عبدالله 2022.06.04 23:35

Czy masz depresję finansową? Szukasz POŻYCZKI?

Oferujemy pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe, pożyczki studenckie, pożyczki samochodowe i pożyczki w wysokości od ($) 5 000,00 € do ($) 5 000 000,00 €, dolar/euro, z oprocentowaniem 3%. Pożyczki muszą mieć uzasadnione i zgodne z prawem cele.

Dziękujemy i mamy nadzieję, że wkrótce skontaktujemy się z Tobą, abyśmy mogli przesłać Ci warunki pożyczki i harmonogram spłat.

Podpis,
Przewodniczący Wykonawczy
Suzanne Klatten.
E-MAIL: financesus@hotmail.com

(anonim) 2022.06.20 07:45

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.06.20 07:45

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.06.20 07:46

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.06.20 07:46

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.06.20 07:46

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.06.20 07:46

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.06.20 07:46

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.06.20 07:46

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.06.20 07:46

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.06.20 07:46

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.06.20 07:46

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.06.20 07:46

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.06.20 07:46

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.06.20 07:46

Cześć
Przepraszamy za ten sposób kontaktu.
Przy okazji, jeśli zrobię ten post, to tylko po to, żeby zobaczyć, czy masz
już skorzystał z finansowania w wysokości od 10 000 do 100 000 euro uruchomionego przez bank MFW we współpracy z ONZ i Banque BCE de FRANCE, aby pomóc Ci uzyskać bezzwrotną dotację na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zwiększyć rentowność biznesu dla odzyskanie nowego roku i pomoc rodzinom, skończyć z pożyczkami online, które są kontynuacją oszustwa Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

WhatsApp: +447362038840

(anonim) 2022.07.22 06:14

Cześć, przepraszam za taki kontakt. Nawiasem mówiąc, jeśli opublikuję tę publikację, to tylko po to, aby zobaczyć, czy skorzystałeś już z finansowania od 10 000 do 100 000 euro zapewnionego przez Bank MFW we współpracy z ONZ, a Banque BCE de FRANCE został utworzony, aby pomóc Ci w bezzwrotna dotacja na Twoje projekty lub na wszystkie Twoje potrzeby i zdobądź dochodowy biznes na tegoroczną zbiórkę pieniędzy i pomóż rodzinom anulować pożyczki online szukając oszustw. Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji przez e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

(anonim) 2022.07.26 13:08

Kredyt między osobami fizycznymi
Oddajemy do Twojej dyspozycji kredyt między osobami fizycznymi od 1000 do 700 000 euro na bardzo prostych warunkach. Skontaktuj się ze mną przez WhatsApp: +39 3884583459
e-mail: calorsnuma@gmail.com

(anonim) 2022.07.30 04:38

Cześć
Chcę zwrócić moją własność ze względu na stan zdrowia.
Piszę tę wiadomość ze złamanym sercem i łzami w oczach. Chcę wydać 150 000 dolarów na osobę dobrej woli bojącą się Boga.
Jestem chora, mam raka piersi i mam większe szanse w życiu, więc chcę oddać.
Aby uzyskać więcej informacji na temat mojej darowizny, napisz do mnie na adres:
WhatsApp: +447362038840
e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

(anonim) 2022.08.03 06:28

Cześć
Chcę zwrócić moją własność ze względu na stan zdrowia.
Piszę tę wiadomość ze złamanym sercem i łzami w oczach. Chcę wydać 150 000 dolarów na osobę dobrej woli bojącą się Boga.
Jestem chora, mam raka piersi i mam większe szanse w życiu, więc chcę oddać.
Aby uzyskać więcej informacji na temat mojej darowizny, napisz do mnie na adres:
WhatsApp: +447362038840
e-mail: annakristinkristinsdottir94@gmail.com

(anonim) 2022.08.12 13:15

Witam Panie i Panowie, Po co ubiegać się o pożyczkę i mieć długi, skoro można zainwestować w Kryptowalutę.

Nazywam się Sharon Tate Reeves, jestem brokerem i ekspertem w handlu i inwestycjach kryptowalutowych. Wiele osób musiało słyszeć o kryptowalutach (Bitcoin, Ethereum itp.) i o tym, jak ludzie zarabiają na tym dużo pieniędzy, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać. Cóż, przynoszę ci dobre wieści. Prowadzę program do handlu kryptowalutami, wykorzystując swoją strategię i analizę, aby zarobić więcej. W rzeczywistości możesz zarobić ponad 10 000 euro tygodniowo na handlu i inwestowaniu w kryptowalutę, jeśli użyjesz mojej strategii.

Korzyści są takie, że poznasz cały proces i strategię i zarobisz w ciągu tygodnia.

Uwaga: finansowanie, wypłaty i portfele są wykonywane tylko przez Ciebie, więc Twoje pieniądze są zabezpieczone.
Zarobię tylko 20% prowizji za handel na Twoim koncie po pomyślnej wypłacie.

Poniżej moje dane kontaktowe:

E-mail: eclipseforexbroker@gmail.com
Test/WhatsApp: +1 (201) 754-8785

To bardzo bezpieczny i legalny sposób na zarabianie pieniędzy. Wszyscy wiemy, jak szybko rośnie inflacja i musimy zdywersyfikować nasze dochody. To dla Ciebie szansa.

(anonim) 2022.08.16 14:42

Urgent Loans, contact us today
Do you need a loan to settle your debt and start up your own Business? What are you waiting for, here is a quick and easy way for you to get a financial assistant without any problem or delay. Kindly contact us today for more information.
E-mail: shadiraaliuloancompany1@gmail.com
WhatsApp: +919821024828

(anonim) 2022.08.16 14:42

Urgent Loans, contact us today
Do you need a loan to settle your debt and start up your own Business? What are you waiting for, here is a quick and easy way for you to get a financial assistant without any problem or delay. Kindly contact us today for more information.
E-mail: shadiraaliuloancompany1@gmail.com
WhatsApp: +919821024828

(anonim) 2022.08.16 14:42

Urgent Loans, contact us today
Do you need a loan to settle your debt and start up your own Business? What are you waiting for, here is a quick and easy way for you to get a financial assistant without any problem or delay. Kindly contact us today for more information.
E-mail: shadiraaliuloancompany1@gmail.com
WhatsApp: +919821024828

(anonim) 2022.08.16 14:42

Urgent Loans, contact us today
Do you need a loan to settle your debt and start up your own Business? What are you waiting for, here is a quick and easy way for you to get a financial assistant without any problem or delay. Kindly contact us today for more information.
E-mail: shadiraaliuloancompany1@gmail.com
WhatsApp: +919821024828

(anonim) 2022.08.16 14:42

Urgent Loans, contact us today
Do you need a loan to settle your debt and start up your own Business? What are you waiting for, here is a quick and easy way for you to get a financial assistant without any problem or delay. Kindly contact us today for more information.
E-mail: shadiraaliuloancompany1@gmail.com
WhatsApp: +919821024828

(anonim) 2022.08.16 14:42

Urgent Loans, contact us today
Do you need a loan to settle your debt and start up your own Business? What are you waiting for, here is a quick and easy way for you to get a financial assistant without any problem or delay. Kindly contact us today for more information.
E-mail: shadiraaliuloancompany1@gmail.com
WhatsApp: +919821024828

(anonim) 2022.08.22 13:50

I have been working with him on getting my credit score been boosted across the Equifax, TransUnion and Experian report. He made a lot of good changes on my credit report by erasing all the past eviction, bad collections and DUI off my credit report history and also increased my FICO score above 876 across my three credit bureaus report you can contact him for all kind of hacks . Email him here ethicalhackers009@gmail.com for more details,Whatsapp No:+14106350697 if you want to chat them up,One thing i can assure you would not regret this at all

(anonim) 2022.08.22 13:50

I have been working with him on getting my credit score been boosted across the Equifax, TransUnion and Experian report. He made a lot of good changes on my credit report by erasing all the past eviction, bad collections and DUI off my credit report history and also increased my FICO score above 876 across my three credit bureaus report you can contact him for all kind of hacks . Email him here ethicalhackers009@gmail.com for more details,Whatsapp No:+14106350697 if you want to chat them up,One thing i can assure you would not regret this at all

(anonim) 2022.09.06 17:10

racoongo. com ma bardzo prostą strona internetową która ułatwia proces wyszukiwania dla siebie pożyczki który zajmuje 15 minut, wszystkim polecam

(anonim) 2022.09.08 17:20

Are you looking for finance? Do you need loan for to settle your bills, like personal loan, finance issue, business loan to setup your own business or business expandion, project funding and your financial score is very low, I am able to fund you the amount you need ranging from $1000-$50M and a suitable Interest rates 3% that will makes life easier for you. more info Kindly contact me via
Asia Loan Company Ltd
asialoancompanyltd@gmail.com
Call/Whats-App +919319926618
Dr. Sipos Csaba

(anonim) 2022.09.08 17:20

Are you looking for finance? Do you need loan for to settle your bills, like personal loan, finance issue, business loan to setup your own business or business expandion, project funding and your financial score is very low, I am able to fund you the amount you need ranging from $1000-$50M and a suitable Interest rates 3% that will makes life easier for you. more info Kindly contact me via
Asia Loan Company Ltd
asialoancompanyltd@gmail.com
Call/Whats-App +919319926618
Dr. Sipos Csaba

(anonim) 2022.09.21, środa, 15:22

wszystkim polecam racoongo bardzo szybko mogłem znaleźć pożyczkę na wygodnych dla mnie warunkach

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Ilona Zalewska

Konsultant ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym także tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ukończyła prawnicze studia wyższe, Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej oraz Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zamówień publicznych CONTRAHENDIS Ilona Zalewska świadczy usługi z zakresu doradztwa przy udzielaniu zamówień publicznych, także w projektach współfinansowanych ze środków UE. Jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz autorką publikacji w prasie branżowej.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Zamawiający będą mogli dokonywać potrąceń kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Art. 15r(1) tzw. specustawy covidowej został uchylony.

Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 2022-09-06 » Ilona Zalewska

Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych - AKTUALIZACJA 2022-06-20 » Ilona Zalewska

Nowe podstawy wykluczenia. 2022-04-21 » Ilona Zalewska

Zamówienie publiczne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. 2022-03-14 » Ilona Zalewska

Sprawozdanie z udzielonych zamówień 2022-02-17 » Ilona Zalewska

Polecane

Projekt zmiany PZP w związku z wdrożeniem RODO w Polsce 2018-05-28 » Marcin Kalmus