Blog Ilona Zalewska

Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2021-02-26 – Ilona Zalewska komentarze (10)

15 lutego 2021r. opublikowano jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. poz. 289)

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2021r. wraz z wejściem w życie nowej ustawy Pzp weszły w życie zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (udfp). Zmiany, o których mowa poniżej wynikają z przepisów wprowadzających nową ustawę Pzp, a dokładniej z art. 38 przywołanej ustawy (Dz.U. 2019, poz. 2020). W skrócie:
1. Modyfikacji uległa treść art. 4 ust. 2, art. 17 ust. 1, 1b, 1c, 2 i 3–6 oraz art. 17a ust. 2 pkt 1 udfp. Przepisy te określają zakres odpowiedzialności osób uczestniczących w procedurach związanych z zamówieniami publicznymi, w tym katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Uchylono pkt 6 w art. 17 ust. 1 udfp, w którym była mowa o odpowiedzialności za niezawiadomienie w terminie Prezesa UZP o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W art. 17 udfp dodano ust. 1bb i 1bc, z których wynika, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych będzie rozstrzygnięcie konkursu lub zawarcie umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

15 lutego 2021r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. poz. 289)

Dla Zamawiajacych najistotniejsze znaczenie ma brzemienie art. 17 uondfp.

**Art.17. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych**:
1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;
2) ustalenie wartościzamówienia publicznego lub jego części lub konkursu, jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowa-nia przepisów ozamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego oniższej wartości;
3) określenie warunków udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego lub wymaganych od wykonaw-ców środków dowodowych wsposób niezwiązany zprzedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;
4) określenie kryteriów oceny ofert;
5) nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o zamówieniu,  ogłoszenia  o ustanowieniu  systemu  kwalifikowania  wykonawców, ogłoszenia  o sprostowaniu,  zmianach  lub  dodatkowych  informacjach  odnośnie  do  takich  ogłoszeń,  ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o wyniku postępowania lub ogłoszenia o wykonaniu umowy;
5a) niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
5b) łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy.
6) (uchylony)
1a. Działanie lub zaniechanie określone w ust. 1 nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jeżeli:
1) zostało skorygowane w sposób zapewniający zgodność danej czynności i toku postępowania z przepisami o zamówieniach publicznych;
2) nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.
1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcy, który nie został wybrany wtrybie lub procedurze, określonych wprzepisach  o zamówieniach publicznych;
2) z  naruszeniem  przepisów  ozamówieniach  publicznych  dotyczących  przesłanek  stosowania  trybu  negocjacji  bez ogłoszenia lub zamówienia zwolnej ręki.
1ba. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy ramowej:
1) bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;
2) z  naruszeniem  przepisów  o zamówieniach  publicznych  dotyczących  przesłanek  stosowania  trybu  negocjacji  bez ogłoszenia lub trybu zamówienia z wolnej ręki.
1bb. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest rozstrzygnięcie konkursu bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
1bc. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w ust.1 i1b–1bc, jeżeli miało ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcie umowy ramowej, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej, zawarcia umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi lub rozstrzygnięcia konkursu.
1d. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy ramowej w sposób, który mógłby zakłócać konkurencję.
2. Naruszeniem  dyscypliny  finansów  publicznych  jest  zawarcie  umowy  wsprawie  zamówienia  publicznego  lub umowy ramowej:
1) bezzachowania formy określonej przepisami o zamówieniach publicznych;
2) na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych;
3) (uchylony)
4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.
3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania lub konkursu.
4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie po stronie zamawiającego, lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania lub konkursu, oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie ztego postępowania lub konkursu.
5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  lub  konkursu  osoby  podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania lub konkursu na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.
6a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej z istotną zmianą warunków udzielenia zamówienia publicznego określonych wumowie ramowej.
7. (uchylony)

Dyskusja:

(anonim) 2021.05.31 14:20

Witam Szanowni Państwo, Potrzebujecie pomocy finansowej? Jestem Susan Benson. Jestem pożyczkodawcą, a także konsultantem finansowym.

Potrzebujesz kredytu biznesowego, pożyczki osobistej, pożyczki hipotecznej lub pożyczki na realizację swojego projektu? Jeśli tak, to polecę Ci kontakt z moją firmą. Świadczymy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe, w tym pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe. Aby uzyskać więcej informacji, napisz do nas e-mailem: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) lub wyślij mi wiadomość bezpośrednio na WhatsApp przez: +447903159998 i otrzymaj natychmiastową odpowiedź.

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi finansowe i staramy się pomóc Ci spełnić wszystkie Twoje aspiracje. Specjalizujemy się w dostarczaniu strukturyzowanych rozwiązań finansowych dla osób fizycznych i firm w najbardziej efektywny i najszybszy sposób.

Oto kilka powodów, dla których warto skontaktować się z nami w sprawie pożyczki;
* Wygoda - Możesz ubiegać się o pożyczkę w dowolnym miejscu i czasie.
* Elastyczna kwota - Ty decydujesz, ile chcesz pożyczyć.
* Szybkie bezpośrednie finansowanie - otrzymaj pożyczkę w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia.
* Elastyczna stopa procentowa - przystępna stopa procentowa w wysokości 3%.
* Wysokie wskaźniki akceptacji - masz 99,9% szans na uzyskanie pożyczki
* Elastyczna spłata - musisz wybrać datę spłaty, tygodniową, miesięczną lub roczną na okres od 1 do 30 lat.
* Prosta aplikacja online.
* Spersonalizowane wskazówki i wiedza.
* Brak ukrytych opłat

Nie trać okazji z powodu braku środków finansowych. Skontaktuj się z moją firmą już teraz, możemy pomóc Ci w uzyskaniu pożyczki, ponieważ pomogliśmy wielu osobom i organizacjom, które borykają się z trudnościami finansowymi na całym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty pożyczki, prześlij nam swoją prośbę o pożyczkę na adres e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com
WhatsApp / Telegram: +447903159998

Pośrednicy / konsultanci / brokerzy mogą przyprowadzać swoich klientów i są w 100% chronieni. Z pełnym przekonaniem będziemy współpracować z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron.

(anonim) 2021.07.22 18:11

Gdzie uzyskać wiarygodną pożyczkę?

Uzyskanie legalnej firmy kredytowej zawsze było dużym problemem. Do klientów, którzy mają problemy finansowe i potrzebują na nie rozwiązania. Kwestia kredytu i przedpłat to coś, o co klienci zawsze martwią się, szukając pożyczki u legalnego pożyczkodawcy. Jednak dzięki firmie HILLTOP FINANCE dokonaliśmy tej zmiany w branży pożyczkowej. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać szybką pożyczkę (hilltopfinance@pm.me)

Dlaczego powinienem otrzymać pożyczkę od HILLTOP?

W HILLTOP staramy się być najlepszą firmą pożyczkową online pod względem naszych usług i zadowolenia klientów. 90% naszych wnioskodawców oferuje pożyczki bez zabezpieczenia
- przy oprocentowaniu nawet 3%
- bez wymogu zdolności kredytowej
- wymaga bardzo mało formalności
- planowane terminy spłaty są elastyczne
- wypłata pożyczki w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku
- bardzo przyjazne środowisko.

Jak uzyskać pożyczkę od HILLTOP?

Oferujemy niezabezpieczone pożyczki w wysokości od 3000 do 500000 w USD/EUR/PUNKT. W dalszym ciągu obowiązują inne równoważne waluty. Teraz pospiesz się i wybierz formularz wniosku, aby uzyskać pożądaną pożyczkę na konsolidację, działalność gospodarczą, remont domu i inne istotne kwestie.

e-mail: hilltopfinance@protonmail.com

e-mail: hilltopfinancefirm@gmail.com

whatsapp: kliknij link, aby wysłać wiadomość bezpośrednią https://wa.link/gig6hb

(anonim) 2021.09.29 10:13

Witam i witam w Spotcap Global Loan Services, Nazywam się Claudia Klein, jestem Niemką i oferuję wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe.

Czy pilnie potrzebujesz wsparcia finansowego? Potrzebujesz pożyczki na różne cele? jeśli odpowiedź brzmi tak, radzę skontaktować się z moją firmą przez | spotcapglobalservices@gmail.com | lub napisz do mnie na WhatsApp: +4915758108767 | i mieć pożyczkę na swoim koncie w ciągu 24 godzin, ponieważ świadczymy doskonałe usługi pożyczkowe na całym świecie.

Oferujemy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe (Pożyczka Osobista, Pożyczka Biznesowa i wiele innych), oferujemy zarówno pożyczki długoterminowe, jak i krótkoterminowe, a także możesz pożyczyć do 15 mln euro. Moja firma pomoże Ci osiągnąć różnorodne cele dzięki szerokiej gamie produktów pożyczkowych.

Wiemy, że uzyskanie legalnej pożyczki zawsze było ogromnym problemem Dla osób, które mają problemy finansowe i potrzebują ich rozwiązania, wiele osób ma trudności z uzyskaniem pożyczki kapitałowej w lokalnych bankach lub innych instytucjach finansowych ze względu na wysokie oprocentowanie stawkę, niewystarczające zabezpieczenia, stosunek zadłużenia do dochodów, niską zdolność kredytową lub jakiekolwiek inne powody

Koniec z czekaniem i stresującymi wizytami w bankach. Nasza usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - możesz uzyskać pożyczkę i realizować transakcje zawsze i wszędzie, gdzie tego potrzebujesz

Zapewniamy 24-godzinne usługi pożyczkowe światowej klasy. W przypadku zapytań / pytań? - Wyślij e-mail do | spotcapglobalservices@gmail.com | lub napisz do nas na WhatsApp: +4915758108767 | & Odbierz odpowiedź w mgnieniu oka.

Twoja rodzina, przyjaciele i koledzy nie muszą wiedzieć, że masz mało gotówki, po prostu napisz do nas, a otrzymasz pożyczkę.

Twoja wolność finansowa jest w Twoich rękach!!

(anonim) 2021.12.02, czwartek, 09:55

Potrzebujesz pożyczek prywatnych lub biznesowych na różne cele?
teraz oferujemy pożyczki z podwyższonym oprocentowaniem 3%.
Nasza pożyczka jest zabezpieczona i chroniona.
esselfinance01@gmail.com
esselfinance01@gmail.com
Z poważaniem

Finanse Essel

(anonim) 2021.12.02, czwartek, 09:55

Potrzebujesz pożyczek prywatnych lub biznesowych na różne cele?
teraz oferujemy pożyczki z podwyższonym oprocentowaniem 3%.
Nasza pożyczka jest zabezpieczona i chroniona.
esselfinance01@gmail.com
esselfinance01@gmail.com
Z poważaniem

Finanse Essel

(anonim) 2021.12.02, czwartek, 09:55

Potrzebujesz pożyczek prywatnych lub biznesowych na różne cele?
teraz oferujemy pożyczki z podwyższonym oprocentowaniem 3%.
Nasza pożyczka jest zabezpieczona i chroniona.
esselfinance01@gmail.com
esselfinance01@gmail.com
Z poważaniem

Finanse Essel

(anonim) 2021.12.02, czwartek, 09:55

Potrzebujesz pożyczek prywatnych lub biznesowych na różne cele?
teraz oferujemy pożyczki z podwyższonym oprocentowaniem 3%.
Nasza pożyczka jest zabezpieczona i chroniona.
esselfinance01@gmail.com
esselfinance01@gmail.com
Z poważaniem

Finanse Essel

(anonim) 2021.12.02, czwartek, 09:55

Potrzebujesz pożyczek prywatnych lub biznesowych na różne cele?
teraz oferujemy pożyczki z podwyższonym oprocentowaniem 3%.
Nasza pożyczka jest zabezpieczona i chroniona.
esselfinance01@gmail.com
esselfinance01@gmail.com
Z poważaniem

Finanse Essel

(anonim) 2021.12.02, czwartek, 09:55

Potrzebujesz pożyczek prywatnych lub biznesowych na różne cele?
teraz oferujemy pożyczki z podwyższonym oprocentowaniem 3%.
Nasza pożyczka jest zabezpieczona i chroniona.
esselfinance01@gmail.com
esselfinance01@gmail.com
Essel

(anonim) 2021.12.02, czwartek, 09:55

Potrzebujesz pożyczek prywatnych lub biznesowych na różne cele?
teraz oferujemy pożyczki z podwyższonym oprocentowaniem 3%.
Nasza pożyczka jest zabezpieczona i chroniona.
esselfinance01@gmail.com
esselfinance01@gmail.com
Essel

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Ilona Zalewska

Konsultant ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym także tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ukończyła prawnicze studia wyższe, Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej oraz Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zamówień publicznych CONTRAHENDIS Ilona Zalewska świadczy usługi z zakresu doradztwa przy udzielaniu zamówień publicznych, także w projektach współfinansowanych ze środków UE. Jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz autorką publikacji w prasie branżowej.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Nowy obowiązek wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

O prowadzeniu rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. 2021-11-25 » Ilona Zalewska

Ustawa o COVID-19, a umowy o zamówienie publiczne zawierane przed wejściem w życie obecnego Prawa zamówień publicznych. 2021-03-25 » Ilona Zalewska

O stanowisku Prezesa UODO ws. przekazywania zamawiającemu danych osobowych o stanie zdrowia pracowników. 2021-03-17 » Ilona Zalewska

Wadium - błędy w okresie przejściowym 2021-02-09 » Marcin Kalmus

Roczne sprawozdanie a zamówienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-01-28 » Ilona Zalewska

Polecane

Już jest Rozporządzanie w sprawie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 2017-07-07 » Marcin Kalmus