Blog Ilona Zalewska

Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2021-02-26 – Ilona Zalewska komentarze (0)

15 lutego 2021r. opublikowano jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. poz. 289)

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2021r. wraz z wejściem w życie nowej ustawy Pzp weszły w życie zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (udfp). Zmiany, o których mowa poniżej wynikają z przepisów wprowadzających nową ustawę Pzp, a dokładniej z art. 38 przywołanej ustawy (Dz.U. 2019, poz. 2020). W skrócie:
1. Modyfikacji uległa treść art. 4 ust. 2, art. 17 ust. 1, 1b, 1c, 2 i 3–6 oraz art. 17a ust. 2 pkt 1 udfp. Przepisy te określają zakres odpowiedzialności osób uczestniczących w procedurach związanych z zamówieniami publicznymi, w tym katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Uchylono pkt 6 w art. 17 ust. 1 udfp, w którym była mowa o odpowiedzialności za niezawiadomienie w terminie Prezesa UZP o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W art. 17 udfp dodano ust. 1bb i 1bc, z których wynika, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych będzie rozstrzygnięcie konkursu lub zawarcie umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

15 lutego 2021r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. poz. 289)

Dla Zamawiajacych najistotniejsze znaczenie ma brzemienie art. 17 uondfp.

**Art.17. 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych**:
1) opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;
2) ustalenie wartościzamówienia publicznego lub jego części lub konkursu, jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowa-nia przepisów ozamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego oniższej wartości;
3) określenie warunków udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego lub wymaganych od wykonaw-ców środków dowodowych wsposób niezwiązany zprzedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;
4) określenie kryteriów oceny ofert;
5) nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o zamówieniu,  ogłoszenia  o ustanowieniu  systemu  kwalifikowania  wykonawców, ogłoszenia  o sprostowaniu,  zmianach  lub  dodatkowych  informacjach  odnośnie  do  takich  ogłoszeń,  ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o wyniku postępowania lub ogłoszenia o wykonaniu umowy;
5a) niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
5b) łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy.
6) (uchylony)
1a. Działanie lub zaniechanie określone w ust. 1 nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jeżeli:
1) zostało skorygowane w sposób zapewniający zgodność danej czynności i toku postępowania z przepisami o zamówieniach publicznych;
2) nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.
1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcy, który nie został wybrany wtrybie lub procedurze, określonych wprzepisach  o zamówieniach publicznych;
2) z  naruszeniem  przepisów  ozamówieniach  publicznych  dotyczących  przesłanek  stosowania  trybu  negocjacji  bez ogłoszenia lub zamówienia zwolnej ręki.
1ba. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy ramowej:
1) bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;
2) z  naruszeniem  przepisów  o zamówieniach  publicznych  dotyczących  przesłanek  stosowania  trybu  negocjacji  bez ogłoszenia lub trybu zamówienia z wolnej ręki.
1bb. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest rozstrzygnięcie konkursu bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
1bc. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w ust.1 i1b–1bc, jeżeli miało ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcie umowy ramowej, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia lub zawarcia umowy ramowej, zawarcia umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi lub rozstrzygnięcia konkursu.
1d. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy ramowej w sposób, który mógłby zakłócać konkurencję.
2. Naruszeniem  dyscypliny  finansów  publicznych  jest  zawarcie  umowy  wsprawie  zamówienia  publicznego  lub umowy ramowej:
1) bezzachowania formy określonej przepisami o zamówieniach publicznych;
2) na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych;
3) (uchylony)
4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą, z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.
3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania lub konkursu.
4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez kierownika zamawiającego, członka komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie po stronie zamawiającego, lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania lub konkursu, oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie ztego postępowania lub konkursu.
5. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  lub  konkursu  osoby  podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania lub konkursu na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi lub umowy ramowej z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.
6a. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego na podstawie umowy ramowej z istotną zmianą warunków udzielenia zamówienia publicznego określonych wumowie ramowej.
7. (uchylony)

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Ilona Zalewska

Konsultant ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym także tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ukończyła prawnicze studia wyższe, Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej oraz Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zamówień publicznych CONTRAHENDIS Ilona Zalewska świadczy usługi z zakresu doradztwa przy udzielaniu zamówień publicznych, także w projektach współfinansowanych ze środków UE. Jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz autorką publikacji w prasie branżowej.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Przepis art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19 kładzie nacisk na pojęcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nie na reżim przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie których umowa taka została zawarta.

Ustawa o COVID-19, a umowy o zamówienie publiczne zawierane przed wejściem w życie obecnego Prawa zamówień publicznych. 2021-03-25 » Ilona Zalewska

O stanowisku Prezesa UODO ws. przekazywania zamawiającemu danych osobowych o stanie zdrowia pracowników. 2021-03-17 » Ilona Zalewska

Wadium - błędy w okresie przejściowym 2021-02-09 » Marcin Kalmus

Roczne sprawozdanie a zamówienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-01-28 » Ilona Zalewska

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach 2021-01-27 » Ilona Zalewska

Polecane

28.03.2019 SpotKIO w Warszawie 2019-04-16 » Marcin Kalmus