Blog » Ilona Zalewska - zamówienia publiczne, zmiany w prawie, nowinki w SzuKIO

Zmiana rozporządzenia ws. "dokumentów"

2023-09-20 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Zmiana rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2022-10-26 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Zmiany wysokości wynagrodzenia w umowach zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

2022-09-06 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Zamawiający będą mogli dokonywać potrąceń kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Art. 15r(1) tzw. specustawy covidowej został uchylony.

Nowe podstawy wykluczenia.

2022-04-21 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wprowadzono nowe podstawy wykluczenia wobec osób i podmiotów wpisanych na listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych.

Zamówienie publiczne związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

2022-03-14 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne bez zastosowania ustawy Pzp ale z obowiązkowym zamieszczeniem w BZP informacji o udzieleniu zamówienia.

Sprawozdanie z udzielonych zamówień

2022-02-17 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Rok sprawozdawczy 2021 rokiem szczególnym. Niektórzy z Zamawiających będą zobligowani do przesłania do Prezesa UZP dwóch sprawozdań.

Ustawa o COVID-19, a umowy o zamówienie publiczne zawierane przed wejściem w życie obecnego Prawa zamówień publicznych.

2021-03-25 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Przepis art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19 kładzie nacisk na pojęcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nie na reżim przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie których umowa taka została zawarta.

O stanowisku Prezesa UODO ws. przekazywania zamawiającemu danych osobowych o stanie zdrowia pracowników.

2021-03-17 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19 nie może stanowić podstawy prawnej do przetwarzania przez pracodawcę innych danych o pracowniku (danych o stanie zdrowia) i w warunkach innych niż wynikające wprost z przepisów prawa pracy.

Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2021-02-26 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

15 lutego 2021r. opublikowano jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. poz. 289)

Roczne sprawozdanie a zamówienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19

2021-01-28 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Nie ma obowiązku uwzględniania w sprawozdaniu informacji o zamówieniach udzielonych na podstawie art. 6 lub 6a ustawy o COVID.

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

2021-01-27 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Do dnia 1 marca (włącznie) przekazujemy sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za rok 2020.

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych!

2019-10-07 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Tylko u nas dostępny jest już tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych!

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych.

2019-10-02 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia VAT / Wiążące Informacje Stawkowe

2019-09-24 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Odwrotne obciążenie VAT zostanie zastąpione mechanizmem podzielnej płatności

Dodatek stażowy nie będzie się wliczał się do płacy minimalnej.

2019-09-04 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

Wykonawcy będą musieli wypłacić wyższe wynagrodzenie minimalne w przypadku osób, którym przyznali dodatek stażowy.

To oficjalne: Elektronizacja przesunięta do 1 stycznia 2021 r.

2019-09-03 - Ilona Zalewska - prawnik, konsultant ds. zamówień publicznych.

30 sierpnia 2019 r. opublikowano Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która w art. 11 zmienia terminy obowiązywania pełnej elektronizacji w zamówieniach publicznych.