Blog Grzegorz Mazurek

Zmiany i konflikty w konsorcjach w zamówieniach publicznych - część 2

2020-09-15 – Grzegorz Mazurek komentarze (0)

Zmiany i konflikty konsorcjantów w trakcie wykonywania zamówienia publicznego

1. Wprowadzenie - Zmiany i konflikty konsorcjantów w trakcie wykonywania zamówienia publicznego

Jak już wskazano w części 1, dotyczącej zmian w trakcie samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Przedsiębiorcy łączą swoje potencjały w trakcie postępowania często po to, aby móc złożyć ofertę, ale nie ustalają rzeczywistych zasad współpracy w zakresie realizacji, wprowadzając jedynie ogólne regulacje w umowach konsorcjum.

W konsekwencji – powoduje to często występowanie sytuacji konfliktowych, związanych z brakiem szczegółowego ustalenia zasad współpracy. W praktyce konflikty między konsorcjantami dotyczą na przykład zasad reprezentacji konsorcjum przed zamawiającym. W szczególności chodzi o spory, co do tego czy partnerzy konsorcjum mogą reprezentować konsorcjum wobec zamawiającego z pominięciem lidera konsorcjum lub czy zamawiający może przekazywać dokumenty czy informacje niezbędne do realizacji zamówienia bezpośrednio partnerom konsorcjum w celu przyspieszenia jego realizacji. Konflikty tworzą się również na tle nieprecyzyjnych postanowień umowy konsorcjum, co do sposobu wspólnego wykonywania przez konsorcjantów poszczególnych świadczeń wynikających z umowy o zamówienie czy co do sposobu wspólnego ustalania modelu wykonywania tych świadczeń. Bywa, że skutkiem konfliktu miedzy konsorcjantami bywa nienależyte wykonanie umowy o zamówienie lub jej niewykonanie w ogóle.

W zakresie prawnym - wpływ konfliktu między konsorcjantami w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest ograniczony głównie do sytuacji samego konsorcjum i jego członków, natomiast konflikt na etapie realizacji zamówienia ma niebagatelny wpływ na wykonanie zamówienia, ale również na obowiązki samego zamawiającego. Dochodzi zatem do sytuacji, w której zamawiającego mogą dotknąć niekorzystne skutki związane z konfliktem między wykonawcami wspólnie realizującymi zamówienie.

2. Zrzeczenie się prawa do wypowiedzenia pełnomocnictwa a bezskuteczność wypowiedzenia w trakcie wykonywania zamówienia.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 lipca 2018 r., sygn. akt II CSK 562/17 – odniósł się szczegółowo do problemu wypowiedzenia umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa przez jednego z partnerów. Przedmiotowy wyrok został wydany w sprawie, w której dwa podmioty ustanowiły konsorcjum w celu udziału w postępowaniu, którego przedmiotem była budowa zajezdni. Umowa konsorcjum zawarta została na czas określony - nie krótszy niż czas wykonania przez konsorcjum wszystkich obowiązków i uprawnień wynikających lub mających związek z umową o zamówienie publiczne. Jednocześnie partner udzielił liderowi konsorcjum – pełnomocnictwa, które upoważniało lidera do dokonywania rozliczeń z zamawiającym, wystawiania faktur oraz przyjmowania wynagrodzenia – na rzecz i w imieniu wszystkich członków konsorcjum i każdego z osobna. W przedmiotowym pełnomocnictwie – mocodawca zrzekł się prawa do jego odwołania. Oferta konsorcjum została wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza – w efekcie czego zamawiający i konsorcjum zawarli umowę w sprawie zamówienia. W trakcie wykonywania zamówienia, partner udzielający pełnomocnictwa – wypowiedział umowę konsorcjum oraz odwołał udzielone pełnomocnictwo. Następnie zażądał bezpośrednio od zamawiającego wypłaty części wynagrodzenia.

Na kanwie powyższego stanu faktycznego Sąd Najwyższy odnosząc się do charakteru pełnomocnictwa konsorcyjnego, wskazał:

Co do zasady, trzeba się zgodzić z powodem, że stosunek pełnomocnictwa opiera się na zaufaniu, którym udzielający go podmiot darzy umocowaną przez siebie osobę. Z art. 101 § 1 k.c. wynika, że pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą jego udzielenia. […]

Zawarcie przez osoby wspólnie zabiegające o udzielenie im zamówienia publicznego (art. 23 ust. 1 u.z.p.) umowy o współdziałanie w postępowaniu przetargowym, a następnie przy wykonywaniu udzielonego tym podmiotom wspólnie jako wykonawcy zamówienia oraz oparcie w niej ich relacji z zamawiającym na pełnomocnictwie, którego partner udzielił liderowi konsorcjum, stanowi o nawiązaniu między nimi takiego stosunku prawnego, w którym mocodawca może skutecznie zrzec się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą jego udzielenia. Stosunek, w jakim pozostają współdziałający jako wykonawca zamówienia publicznego istotnie angażuje także interesy zamawiającego, któremu przez czas związania umową i jej wykonywania musi być zagwarantowana pewność, że ma do czynienia z jednym ośrodkiem decyzyjnym i nie jest wikłany w konflikty między konsorcjantami. W okolicznościach ustalonych w sprawie, złożenie przez powoda liderowi konsorcjum oświadczenia o wypowiedzeniu pełnomocnictwa udzielonego do reprezentowania także powoda jako partnera konsorcjum wobec pozwanego jako zamawiającego nie mogło - z uwagi na zastrzeżenie w pełnomocnictwie podanym do wiadomości pozwanego jego nieodwołalności z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą jego udzielenia - rodzić skutków prawnych. Skutki te musiałby bowiem polegać na konieczności respektowania różnych - także sprzecznych ze sobą - dyspozycji, co do sposobu, w jaki zamawiający miałby współdziałać z wykonującymi zawartą z nim umowę. Przyjmując, że oświadczenia powoda, które składał zamawiającemu po tym jak złożył wobec konsorcjanta oświadczenie o wypowiedzeniu mu pełnomocnictwa były nieskuteczne wobec pozwanego, Sąd Apelacyjny nie dopuścił się naruszenia art. 98 k.c. w zw. z art. 353 § 1 k.c. w zw. z art. 354 k.c.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że stosunek łączący konsorcjantów wykonujących umowę w sprawie zamówienia publicznego uzasadnia zastrzeżenie zrzeczenia się prawa do odwołania pełnomocnictwa oraz, że odwołanie takiego pełnomocnictwa w trakcie realizowania zamówienia jest bezskuteczne w stosunku do zamawiającego. Bezskuteczne są również oświadczenia składane bezpośrednio zamawiającemu przez konsorcjanta, który wypowiedział umowę konsorcjum i odwołał pełnomocnictwo – także te dotyczące żądania zapłaty wynagrodzenia.

Jednocześnie Sąd Najwyższy podkreślił, że konflikt konsorcjantów nie może wywoływać negatywnych skutków dla Zamawiającego:

Umowa o współdziałanie zawierana przez osoby zamierzające wspólnie uzyskać status wykonawcy, do czego upoważnia art. 23 ust. 1 P.z.p., musi gwarantować stabilność stosunku między nimi na czas wykonywania zamówienia publicznego. Konflikty między wykonawcami współdziałającymi przy wykonywaniu wspólnie im udzielonego zamówienia publicznego (art. 23 ust. 1 P.z.p.) nie powinny przenosić się na ich relacje z zamawiającym i dlatego umowa o współdziałanie powinna określać mechanizmy ich likwidowania, bez destabilizowania stosunku prawnego, w którym wykonawcy pozostają z zamawiającym. Możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego została przewidziana przez ustawodawcę dla poprawienia sytuacji, w jakiej znajdują się podmioty zabiegające o udzielenie im zamówienia publicznego, ale nie może ona stanowić zagrożenia dla interesów zamawiającego i widoków na osiągnięcie celu, do którego zmierzał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Osiągnięciu takiego stanu służy oparcie relacji między współdziałającymi konsorcjantami na pełnomocnictwie, którego jeden z nich udziela drugiemu do działań podejmowanych wobec zamawiającego, a mających związek z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

Z treści uzasadnienia wyroku wynika, że umowa konsorcjum powinna zawierać postanowienia na wypadek wystąpienia konfliktów między wykonawcami. Postanowienia te powinny określać mechanizm rozwiązywania ewentualnych sporów – tak aby nie wpłynęło to w żadnym stopniu na stosunek łączący konsorcjum i zamawiającego.

W omówionej powyżej sprawie - konflikt miedzy konsorcjantami nie wpłynął na wykonanie zamówienia, bowiem konsorcjanci wykonali prace zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, a cała inwestycja została ukończona i odebrana przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Natomiast zdarzają się również sytuacje, w których podczas wykonywania zamówienia członek konsorcjum odstępuje od wykonania swojej części lub konieczne jest jego wyłączenie. Zdarza się również, ze konsorcjant nie jest w stanie dalej uczestniczyć w realizacji zamówienia z powodu ogłoszenia upadłości a następnie zajęcia majątku przez syndyka.  

3. Wypowiedzenie umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa przez jednego z członków konsorcjum

Jedną z takich sytuacji jest wypowiedzenie umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa przez jednego z członków konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art. 23 ust. 2 Pzp zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika reprezentującego wszystkich wykonawców. Natomiast przedmiotowe pełnomocnictwo wymagane jest jedynie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przy podpisywaniu umowy – nie musi zatem obejmować etapu realizacji zamówienia. Również w orzecznictwie zarysował się problem wypowiedzenia umowy konsorcjum wraz z pełnomocnictwem na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wpływ na sytuację Zamawiającego.

Pogląd iż rozwiązanie umowy konsorcjum po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego pozostaje bez wpływu na sytuację zamawiającego został wyrażony w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 kwietnia 2015 r. sygn. KIO 703/15.

Orzeczenie dotyczyło sprawy, w której konsorcjum ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego złożyło w trakcie postępowania umowę konsorcjum, w której znajdowały się postanowienia o możliwości wypowiedzenia umowy przez konsorcjantów. Odwołujący wykonawca podnosił, iż takie zastrzeżenie w umowie konsorcjum stanowi podstawę odrzucenia oferty. Izba uznała, że podstawa do odrzucenia oferty konsorcjum nie zachodzi, uzasadniając to w następujący sposób:

Dostrzeżenia wymaga, że - po pierwsze - nie ma na obecnym etapie obowiązku złożenia takiej umowy (co wynika z art. 2 ust. 4 ustawy) a i nawet później, po podpisaniu umowy Zamawiający nie ma instrumentu, który by pozwalał mu na stosowanie określonych konsekwencji z powodu takiej lub innej treści tej umowy. Po drugie, zgodzić się trzeba z tymi poglądami, które akcentują, że fakt następczego wypowiedzenia umowy konsorcjum przez jej członka (członków) pozostaje bez wpływu na obowiązki podmiotów, które działając w ramach konsorcjum podpisały określoną umowę i tym samym zobowiązały się do określonych świadczeń na rzecz drugiej strony tej umowy i za to odpowiadają solidarnie. Powyższe przemawiało za uznaniem, że fakt zamieszczenia w umowie konsorcjum klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia pozostaje neutralny dla oceny oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz możliwości jej wyboru w postępowaniu o zamówienie publiczne.

4. Zaprzestanie wykonywania zamówienia przez jednego z członków konsorcjum/wyłączenie członka konsorcjum.

W orzecznictwie – jak już wcześniej wskazano – przyjmuje się, że zmiany podmiotowe w konsorcjum w postaci zastąpienia dotychczasowego konsorcjanta przez nowy podmiot są niedopuszczalne już od momentu złożenia oferty a zatem również na etapie realizacji zamówienia. Prowadziłyby to bowiem do niedopuszczalnej zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zaprzeczałaby podstawowej zasadzie prawa zamówień publicznych tj. udzieleniu zamówienia wykonawcy wybranemu w jednym z trybów przewidzianych w ustawie – zgodnie z art. 7 ust. 3 Pzp zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.

Na niedopuszczalność zmiany konsorcjanta – już na etapie realizacji umowy o zamówienie - wskazywano wielokrotnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. W wyroku z dnia 15 listopada 2017 r., sygn. akt II CSK 19/17 Sąd Najwyższy zajął w przedmiotowej kwestii stanowisko akcentując znaczenie zasady wyrażonej w przepisie art. 7 ust. 3 Pzp także na etapie realizacji umowy o zamówienie:

W odniesieniu do zmiany wykonawcy, z uwagi na to, że ma na celu obejście ustawy, przyjmuje się skutek nieważności umowy, z mocy art. 58 § 1 k.c. Podmiotowe przekształcenie umowy, dokonane w celu zmiany podmiotu zobowiązanego do wykonania zamówienia publicznego, pozostaje bowiem zawsze w sprzeczności z celem udzielania zamówień; zasada wynikająca z art. 7 ust. 3 p.z.p. ma swoje konsekwencje również po etapie zawarcia umowy.

Z kolei w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2004 r., sygn. akt V CK 97/03 zwrócono uwagę, że zmianie konsorcjanta na etapie realizacji umowy o zamówienie prowadziłaby do powierzenia realizacji zamówienia podmiotowi, który nie podlegał weryfikacji w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zamówienie publiczne może być udzielone (…) wyłącznie dostawcy lub wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w ustawie, a więc takiemu oferentowi, który uczestniczył w jawnym przetargu i był poddany rygorom procedury przetargowej.

Analogiczne stanowisko wyrażono również w wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 marca 2010 r., sygn. akt XII Ga 106/10:

Z zasady legalizmu działania zamawiającego można bowiem wywieść nakaz powierzenia wykonania zamówienia tylko takiemu wykonawcy, który uczestniczył w postępowaniu oraz nakaz powierzenia wykonania zamówienia wykonawcy, który został wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy.

Interes zamawiającego zabezpiecza regulacja z art. 141 Pzp dotycząca odpowiedzialności solidarnej wykonawców wspólnie wykonujących zamówienia. Zatem w sytuacji kiedy jeden z partnerów konsorcjum zaprzestaje wykonywać swoją część prac – na pozostałych partnerach w dalszym ciągu ciąży odpowiedzialność za wykonanie zamówienia. Przepisy nie przewidują również możliwości wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia wyłącznie przez jednego konsorcjanta – i w zakresie części, którą ten konsorcjant wykonuje. Zamawiający traktuje bowiem konsorcjum jako de facto jeden podmiot – zatem nie istnieje wiele stosunków prawnych na liniach zamawiający – konsorcjanci, a jeden łączący zamawiającego i konsorcjum jako całość.

W orzecznictwie wskazuje się, że z solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów wobec zamawiającego wynikają możliwość żądania przez niego wykonania świadczeń składających się na umowę o zamówienie przez poszczególnych konsorcjantów.

Tytułem przykładu w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt V ACa 1439/17 wskazano na wynikające z art. 141 Pzp w połączeniu z art. 366 § 1 Kc nieograniczone uprawnienie zamawiającego do wyboru konsorcjanta mającego spełnić świadczenie wynikające z umowy o zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zawarcie umowy ponoszą zgodnie z art. 141 ustawy prawo zamówień publicznych solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, zatem zgodnie z art. 366 § 1 KC, wierzyciel mógł żądać całości świadczenia od każdego z wykonawców z osobna. Uprawnienie wierzyciela do wyboru dłużnika, od którego może on żądać spełnienia świadczenia w całości lub w części, nie podlega ograniczeniom, chyba że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający w inny sposób określił warunki realizacji zamówienia […] Wzajemny podział zadań pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ma jedynie skutek wewnętrzny dla przyszłych roszczeń regresowych pomiędzy nimi (argument z art. 376 § 1 KC).

Z kolei w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. akt VI ACa 1197/16 wskazano, że wspomniane wcześniej uprawnienie zamawiającego nie może być ograniczone w szczególności przez treść umowy konsorcjum:

Umowa zawarta w trybie zamówienia publicznego pozostaje ważna, bo konsorcjum jest niczym innym jak wewnętrzną relacją pomiędzy podmiotami znajdującymi się po jednej ze stron umowy, na którą ich kontrahent nie ma żadnego wpływu i która nie kształtuje umowy zawartej z zamawiającym. W takim przypadku do relacji pomiędzy stronami takiego stosunku zastosowanie znajdą reguły ogólne, z tym zastrzeżeniem, że wykonawcy wyłonieni w procedurze podlegającej zamówieniom publicznym są solidarnie odpowiedzialni za wykonanie umowy, bez względu na to, jaka łączy ich relacja (vide: art. 141 ZamPublU).

5. Upadłość jednego z konsorcjantów.

Natomiast inaczej należy interpretować upadłość jednego z konsorcjantów. Wówczas dalsze wykonywanie przez niego zamówienia oczywiście nie jest możliwe – ale skutek upadłości wpływa nie tylko na relację między konsorcjantami a również na relację miedzy upadłym konsorcjantem a zamawiającym. Mimo tego – w związku z zasadą solidarnej odpowiedzialności konsorcjantów w dalszym ciągu pozostali konsorcjanci zobowiązani są do wykonania całości zamówienia w tym części wykonywanej dotychczas przez upadłego partnera. Prezes UZP w opinii prawnej pn. Zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy w kontekście upadłości członka konsorcjum, wskazuje:

Mając na uwadze istotę odpowiedzialności solidarnej ukształtowanej na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 366 i n. k.c.), na której oparta jest wspólność praw i obowiązków podmiotów tworzących konsorcjum (arg. z art. 141 ustawy PZP), należy stanąć na stanowisku, iż skutek w postaci wygaśnięcia zobowiązania z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w wyniku odstąpienia od umowy dokonanego przez syndyka, odnosi się wyłącznie do relacji pomiędzy zamawiającym a upadłym wykonawcą. Za takim stanowiskiem przemawia brak wzajemnej reprezentacji dłużników solidarnych na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego (arg. z art. 371, art. 372 i art. 373 k.c.). W tym miejscu można przywołać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2008 r. (sygn. akt V CSK 488/07 ), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że w świetle art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze wymagalność wierzytelności przysługującej wierzycielowi w stosunku do upadłego nie zmienia treści stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wierzycielem oraz współdłużnikami. W konsekwencji, świadczenie pieniężne współdłużników płatne jest w terminie pierwotnym, wynikającym z treści zobowiązania. Podobnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 17 kwietnia 2008 r. (sygn. akt I ACa 189/08) stwierdził, że ogłoszenie upadłości jednego z dłużników solidarnych, a nawet ostateczna likwidacja, nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności pozostałych dłużników solidarnych.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że uznanie, iż oświadczenie o odstąpieniu od umowy w sprawie zamówienia publicznego złożone przez syndyka wywołuje skutki prawne wyłącznie pomiędzy upadłym a zamawiającym, prowadzi do wniosku, że zgodnie z przyjętą na gruncie ustawy PZP solidarną odpowiedzialnością wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie (art. 141 ustawy PZP), zobowiązanie z tytułu umowy w sprawie zamówienia publicznego trwa nadal pomiędzy zamawiającym a pozostałymi uczestnikami konsorcjum, którzy w dalszym ciągu są zobowiązani do wykonania tej umowy. Jednakże kluczowe znaczenia dla rozstrzygnięcia powyższej kwestii ma ustalenie skutków prawnych odstąpienia od umowy dokonanego przez syndyka zgodnie z przepisami ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 98 tej ustawy).

Ponadto w opinii prawnej pn. Wpływ ogłoszenia upadłości konsorcjanta na udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz na realizację umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Prezes UZP wskazuje:

Ogłoszenie upadłości jednego z dłużników solidarnych, a nawet ostateczna likwidacja, nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności pozostałych dłużników solidarnych. Wierzyciel ma prawo poszukiwania zaspokojenia u pozostałych dłużników odpowiadających solidarnie (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2008 r., sygn. akt I ACa 189/08). Nie ma zatem potrzeby dokonywania zmiany umowy zawartej między zamawiającym a konsorcjum, jak i również konieczności wyrażania przez zamawiającego zgody na dokonanie przez upadłego członka konsorcjum cesji praw i obowiązków wynikających zawartej umowy o zamówienie publiczne na pozostałe podmioty współtworzące konsorcjum.

Solidarna odpowiedzialność w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

Art. 445 ust. 1 nowej ustawy Pzp jest odpowiednikiem dotychczasowego art. 141 Pzp 2004. Stanowi wręcz jego literalne powtórzenie.

W związku z powyższym – dotychczasowe orzecznictwo powinno być stosowane analogicznie w kontekście nowego stanu prawnego.

Wyjątek stanowi tryb partnerstwa innowacyjnego – gdyż zgodnie z art. 445 ust. 2 nowej Pzp - w takim przypadku wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w części, którą wykonują zgodnie z umową zawartą między tymi wykonawcami. Niemniej jednak – uwzględniając, że partnerstwo innowacyjne jest stosowane bardzo rzadko – należy podkreślić, że orzecznictwo wskazane w niniejszym opracowaniu – jest aktualne w zakresie praktycznym do wszystkich postępowań prowadzonych w pozostałych trybach ustawy.

Przeglądanie posta tylko dla zalogowanych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek

adwokat i radca prawny

Mec. Grzegorz Mazurek – adwokat i radca prawny. Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007-2009, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w latach 2014-2016. Posiada praktyczne doświadczenia na wszelkich rodzajach postępowań przetargowych oraz prowadzi postępowania sądowe – gospodarcze, cywilne (należyte wykonanie umów), karne i z zakresu dyscypliny finansów publicznych – dotyczące wydatkowania środków publicznych. Łączy w sobie umiejętności specjalisty ds. zamówień publicznych — tworzącego dokumentacje przetargowe oraz prawnika procesowego – egzekwującego umowy i dokumenty w sądach.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Przepis art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19 kładzie nacisk na pojęcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nie na reżim przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie których umowa taka została zawarta.

Ustawa o COVID-19, a umowy o zamówienie publiczne zawierane przed wejściem w życie obecnego Prawa zamówień publicznych. 2021-03-25 » Ilona Zalewska

O stanowisku Prezesa UODO ws. przekazywania zamawiającemu danych osobowych o stanie zdrowia pracowników. 2021-03-17 » Ilona Zalewska

Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2021-02-26 » Ilona Zalewska

Wadium - błędy w okresie przejściowym 2021-02-09 » Marcin Kalmus

Roczne sprawozdanie a zamówienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-01-28 » Ilona Zalewska

Polecane

Spotkio 27 lutego 2017 r. w Warszawie - Relacja 2017-03-21 » Maciej Tomaka