Blog Grzegorz Mazurek

Zmiany i konflikty w konsorcjach w zamówieniach publicznych - część 1

2020-09-05 – Grzegorz Mazurek komentarze (0)

Zmiany i konflikty w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiany i konflikty w konsorcjach w zamówieniach publicznych.

Wykonywanie zamówienia publicznego wymaga często połączenia potencjałów wielu podmiotów, które wspólnie - w sposób płynny i elastyczny realizują dane zamówienie. Przedsiębiorcy łączą również swoje potencjały często po to, aby móc złożyć ofertę, ale nie ustalają rzeczywistych zasad współpracy w zakresie realizacji, wprowadzając jedynie ogólne regulacje w umowach konsorcjum.

Współpraca wykonawców wymaga stworzenia pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum i zawarcia umowy konsorcjum regulującej prawa i obowiązki konsorcjantów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas realizacji umowy w sprawie zamówienia – w przypadku wyboru oferty konsorcjum. Z uwagi na prostą formę zawiązania konsorcjum oraz odpowiedniego stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych dotyczących wykonawcy, wobec wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy często korzystają z tej formy współpracy. Ogólne postanowienia umowne oraz brak kompleksowej regulacji tego stosunku prawnego łączącego wykonawców, w tym brak wymogów co do treści umowy konsorcjum na gruncie Prawa zamówień publicznych (poza obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika reprezentującego konsorcjum tj. regulacja z art. 23 ust. 2 Pzp) – powoduje, że ewentualne spory między konsorcjantami lub między jednym z konsorcjantów a zamawiającym rozstrzygane są przez Krajową Izbę Odwoławczą i Sądy w odniesieniu do indywidualnych przypadków . Wspomniane spory występują w praktyce zarówno już w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również - dotyczą realizacji już zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Spory te często występują tylko wewnątrz konsorcjum, natomiast niekiedy – przedkładane są Zamawiającemu oraz innym organom. W trakcie postępowania i realizacji występuje kilka różnych rodzajów zmian i konfliktów – zmiana lidera konsorcjum, zmiany w składzie konsorcjum (wystąpienie z konsorcjum, podleganie wykluczeniu przez jednego z członków konsorcjum), następują również próby wypowiedzenia pełnomocnictw konsorcjum. W pierwszej części publikacji – przeanalizowane zostaną możliwości konfliktów i zmian na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia. W kolejnej publikacji – zostaną przeanalizowane możliwości zmian i konfliktów na etapie wykonania zamówienia.

Zmiany i konflikty w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Zmiana lidera Konsorcjum w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Problem konfliktów między konsorcjantami czy też zmian w składzie konsorcjum lub zmian umowy między konsorcjantami – nie spowodowanych bezpośrednio konfliktem, może ujawnić się już na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po złożeniu ofert. Należy w tym zakresie wskazać na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 lipca 2018 r., sygn. KIO 1232/18. Izba odniosła się w nim do problemu zmiany lidera konsorcjum w ten sposób – że jeden z dotychczasowych członków konsorcjum wstąpił w miejsce lidera, podczas gdy dotychczasowy lider pozostał w konsorcjum jako jego członek. Zmiana dokonała się zatem w ramach konsorcjum i nastąpiła na mocy aneksu do umowy między konsorcjantami. W tym stanie faktycznym Izba wskazała:

Zmiana taka [lidera konsorcjum] nie niesie za sobą żadnych konsekwencji prawnych, gdyż skład członków Konsorcjum pozostał taki sam jak na etapie złożonej oferty. Zaznaczenia wymaga, że instytucja konsorcjum jest nieunormowana w tym sensie, że Kodeks cywilny nie reguluje umowy konsorcjum. Jej zawarcie możliwe jest w oparciu o wynikającą z art. 3531 k.c. zasadę swobody umów. Istota konsorcjum polega na przyjęciu przez jego członków zobowiązania do współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez podejmowanie oznaczonych w umowie działań. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokonując czynności względem pełnomocnika, zamawiający dokonuje jej zatem ze skutkiem dla wszystkich konsorcjantów. Co istotne, powołanie reprezentanta nie pozbawia poszczególnych członków konsorcjum prawa do osobistego działania.

Z powyższego fragmentu orzeczenia KIO wynika nie tylko, że zmiana lidera – w ramach konsorcjum jest uprawniona, ale również iż obligatoryjna czynność, o której mowa w art. 23 ust. 2 Pzp – tj. ustanowienie przez konsorcjum pełnomocnika, nie wyłącza jednocześnie możliwości osobistego działania poszczególnych członków konsorcjum w ramach postępowania. Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku 13 sierpnia 2008 r., sygn. KIO/UZP 791/08:

Należy uznać przez fakt udzielenia pełnomocnictwa wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie wyzbywają się prawa do osobistego działania w imieniu własnym a nie w imieniu całego konsorcjum.

Wydaje się jednak, że samodzielne działania o których mowa w ww. wyrokach dotyczą jedynie tego członka konsorcjum, który ich dokonuje – natomiast pozostają bez wpływu na sytuację konsorcjum i pozostałych wykonawców współpracujących w jego ramach.

Odnosząc się do zmiany w zakresie lidera konsorcjum, KIO wskazała również, że:

Okoliczność, że Zamawiający nie został powiadomiony o powyższej zmianie nie ma wpływu na skuteczność złożonego odwołania. Ustawa pzp nie nakłada na wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia takiego obowiązku.

Tym samym – zdaniem Izby zmiana lidera – o ile ma miejsce w ramach zawiązanego przed złożeniem oferty konsorcjum – jest dopuszczalna, co więcej nie przekazanie informacji o tej zmianie zamawiającemu nie rodzi negatywnych konsekwencji po stronie konsorcjum.

2. Zmiana w składzie konsorcjum w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – stanowiska dopuszczające wyjątkowo zmiany.

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może zdarzyć się sytuacja, w której konsorcjant lub część konsorcjantów będzie chciała lub nie będzie mogła nadal uczestniczyć w postępowaniu. Mamy wówczas do czynienia ze zmianą podmiotową w dotychczasowym konsorcjum.

Na wstępie należy wskazać na opinię prawną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – dotyczącą następstw okoliczności ogłoszenia upadłości jednego z konsorcjantów.

Szczególne znaczenie mają zmiany podmiotowe konsorcjum w postępowaniach, w którym w pierwszym etapie zamawiający bada spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, a następnie zaprasza wykonawców spełniających warunki udziału do składania ofert. W opinii pn. Wpływ ogłoszenia upadłości konsorcjanta na udział konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz na realizację umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, UZP wskazuje:

W przypadku, gdy dany podmiot – występujący jako indywidualny wykonawca, czy jako zespół wykonawców działających w formie konsorcjum, spełnia warunki udziału w postępowaniu (i ewentualnie zajmuje określoną pozycję w rankingu), winien być przez zamawiającego zaproszony do złożenia oferty. Z powyższego wynika więc, że oferty takiej nie może złożyć podmiot, który nie brał udziału w pierwszym etapie, bowiem zamawiający nie dokonał oceny jego podmiotowej kwalifikacji do realizacji określonego zamówienia publicznego. Wyklucza to możliwość rozszerzenia składu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia po etapie prekwalifikacji. Analogicznego zakazu nie można jednak wywieść w odniesieniu do sytuacji, w której dochodzi do ograniczenia kręgu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w II fazie postępowania dwuetapowego. Analiza tego przypadku musi być jednak dokonywana każdorazowo przy uwzględnieniu ogólnych zasad systemu zamówień publicznych, a w szczególności zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Tego rodzaj złagodzenie – znajduje uzasadnienie w stanowisku w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie C-396/14.

Sytuacja może polegać na tym, że jeden konsorcjant lub konsorcjanci pozostający w konsorcjum - samodzielnie spełniają warunki udziału w postępowaniu i są w stanie zrealizować przedmiot zamówienia samodzielnie. Przedmiotowe zagadnienie znajduje odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie C-396/14. W wyroku tym, TSUE wskazał, że zasadą jest konieczność zachowania prawnej i materialnej tożsamości wykonawców na każdym etapie danego postępowania o udzielenie zamówienia. Jednocześnie wskazał też, że wymóg ten może zostać złagodzony w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji.

W dalszej części orzeczenia Trybunał – odnosząc się już wprost do możliwości udziału w postępowaniu byłego członka konsorcjum jako samodzielnego wykonawcy, wskazuje:

Zasadę równego traktowania wykonawców określoną w art. 10 dyrektywy 2004/17 w związku z art. 51 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż podmiot zamawiający nie narusza tej zasady, kiedy zezwala jednemu z dwóch wykonawców, którzy wchodzili w skład grupy przedsiębiorstw zaproszonej jako taka przez ten podmiot do składania ofert, na zastąpienie tej grupy w następstwie jej rozwiązania i na udział, we własnym imieniu, w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie procedury negocjacyjnej, o ile zostało wykazane, po pierwsze, że wykonawca ten sam spełnia wymogi określone przez wspomniany podmiot, a po drugie, że jego dalszy udział w tym postępowaniu nie wiąże się z pogorszeniem sytuacji konkurencyjnej innych oferentów.

Tym samym możliwość dalszego udziału w postępowaniu została uzależniona od dwóch czynników – samodzielnego spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz niepogorszenie sytuacji konkurencyjnej pozostałych wykonawców biorących udział w tym samym postępowaniu. Można wnioskować per analogiem, że zmianę o podobnym charakterze a zarazem także dopuszczalną – stanowiłaby również sytuacja, w której skład konsorcjum częściowo uległyby zmianie – poprzez opuszczenie konsorcjum przez jednego lub więcej jego członków a pozostali konsorcjanci wspólnie podtrzymaliby zamiar ubiegania się o udzielenie zamówienia i jednocześnie wspólnie spełnialiby warunki udziału w postępowaniu. Również regulacja ustawy Pzp – nie ogranicza takich zmian. 

Za możliwością niektórych zmian w składzie konsorcjum – już po złożeniu oferty – wypowiedziała się KIO w wyroku z dnia 12 stycznia 2010 r., sygn. KIO/UZP 1638/09, w którym Izba – porównując możliwe rodzaje zmian składu konsorcjum, wskazuje:

Przede wszystkim należy rozróżnić sposoby zmiany składu osobowego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niewątpliwie działaniem nieprawidłowym byłoby zezwolenie na udział grupie wykonawców, która po zmianie składu nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub podlega wykluczeniu i byłoby to sprzeczne z przepisami (np. art. 60d ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), sprzeciw wobec działania jako nieprawidłowego budziłaby również, zdaniem Izby, zgoda na dopuszczenie do udziału w postępowaniu podmiotu, który nie występował w chwili złożenia wniosku w ramach grupy wykonawców. Natomiast na obecnym etapie postępowania i w stosunku do C. zmiana składu podmiotowego konsorcjum W. nie ma wpływu na chęć pozostałych członków tego konsorcjum ubiegania się o udzielenie zamówienia ani na jego potencjał, nie ma również znaczenia dla Zamawiającego (skoro zgodził się na tę zmianę, a co więcej - nawet jest ona przez niego aprobowana ze względu na jego wcześniejsze wątpliwości etyczne związane z faktycznymi i osobowymi związkami z tym podmiotem). Zmiana ta nie ma wpływu również na sytuację innych wykonawców, którzy złożyli wnioski (oczywiście poza ich chęcią wyeliminowania konkurenta z udziału w postępowaniu). Zatem w tym przypadku Izba uznałaby za możliwą taką zmianę składu konsorcjum W.

3. Zmiana w składzie konsorcjum w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – stanowiska restrykcyjne.

Podkreślenia wymaga, że w orzecznictwie KIO zaprezentowano restrykcyjne traktowanie zmian, przy czym – wskazać należy, że Krajowa Izba Odwoławcza podkreśla również, iż zmiany samodzielne – polegające np. na „wypowiedzeniu pełnomocnictwa konsorcjum” – są bezskuteczne względem Zamawiającego.

W wyroku z dnia 18 kwietnia 2012, sygn. KIO 684/12, 686/12, Izba wskazała:

Zmiany w składzie konsorcjum mogą mieć miejsce do momentu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu, w postępowaniach etapowych. Potem zmiana w składzie konsorcjum oznaczałaby, że w postępowaniu bierze udział inny wykonawca niż ten, którego badano, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zmiana składu przedstawicieli w konsorcjum jest jednoznaczną zmianą oferenta. Dlatego konsorcjum, którego skład uległ zmianie po złożeniu oferty, podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez nie oferta podlega odrzuceniu.

Również w wyroku z dnia 11 lutego 2010 r., sygn. KIO/UZP 1904/09, Izba odniosła się do skutków konfliktu miedzy konsorcjantami mającego miejsce po złożeniu oferty w postępowaniu. Konflikt dotyczył zaoferowanej w ofercie ceny - konsorcjant poinformował zamawiającego, że cena złożonej oferty nie jest ceną ustaloną wspólnie przez konsorcjantów – a samowolnie wskazaną przez lidera. Konsorcjant oświadczył zamawiającemu, że w związku z samowolna zmianą przez lidera ustalonej wspólnie ceny -  zgodnie z art. 101 § 1 kc odwołuje ze skutkiem natychmiastowym pełnomocnictwo udzielone przedstawicielowi lidera do reprezentowania w postępowaniu, a w razie wyboru przez zamawiającego oferty konsorcjum, zmuszony będzie uchylić się od skutków prawnych złożonego przez pełnomocnika konsorcjum oświadczenia w zakresie oferowanej ceny dostaw wyrobów, będących przedmiotem tego postępowania. 

W przedmiotowej sprawie Izba wskazała:

Generalnie należy przyjąć, iż na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - po terminie otwarcia ofert nie są dopuszczalne zmiany polegające na tym, iż z konsorcjum występuje jeden z jego uczestników. Powyższe ma bowiem kolosalne znaczenie w ocenie, dokonywanej przez Zamawiającego, odnoszącej się zarówno do spełniania warunków podmiotowych jak i przedmiotowych. Wystąpienie jednego z członków konsorcjum należy porównać do czynności wycofania oferty oraz do czasu, w którym wykonawca pozostaje nią związany.

Skuteczne wycofanie oferty, zgodnie z przepisem art. 84 ust. 1 ustawy Pzp, może nastąpić jedynie przed upływem terminu składania ofert. Odnośnie zaś terminu związania ofertą, to zgodnie z przepisem at. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w przedmiotowym postępowaniu termin związanie ofertą wynosi 60 dni.

W tym też kontekście, każdy wykonawca, który składa ofertę jako podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innym wykonawcą, tzw. konsorcjum, bez względu na oświadczenia członków konsorcjum, pozostaje związany złożoną ofertą do upływu czasu wynikającego z przepisu art. 85 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Jednocześnie - odnosząc się do odwołania pełnomocnictwa konsorcyjnego Izba uznała, że w przedmiotowej sprawie było ono bezskuteczne:

W ocenie Izby Zamawiający, w zaistniałych okolicznościach przedmiotowego postępowania, błędnie powołuje się na możliwość zastosowania przez jednego z członków konsorcjum  i powieloną przez niego samego - przepisu art. 101 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ustawy Pzp umożliwiającą skuteczne wypowiedzenie pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum. Przepisy ustawy - Kodeks cywilny znajdują swoje zastosowanie do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Czynności związane ze złożeniem oferty przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz dalsze czynności wykonywane w postępowaniu znajdują swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych. Nie zachodzi więc konieczność korzystania z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących wypowiedzenia pełnomocnictwa.

Warto również zaznaczyć, że w orzecznictwie KIO wskazuje się, że zmiana podmiotowa składu konsorcjum już po złożeniu oferty jest niedopuszczalna – jeżeli niemożliwa, czy niedopuszczalna jest ponowna ocena spełniania warunków udziału w danym postępowaniu – tak m.in. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. KIO 1584/13.

Pomimo, iż ogłoszenie upadłości członka konsorcjum ma charakter obiektywny tj. niezależny od woli pozostałych członków konsorcjum, okoliczność ta ma bezpośredni wpływ na sytuację konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przy realizacji umowy ramowej Zamawiający nie bada po zaproszeniu do składania ofert ostatecznych spełniania warunków udziału w postępowaniu. Rację należy przyznać Zamawiającemu, że w tym zakresie można mówić o luce prawnej w przepisach Pzp. Z jednej bowiem strony wykonawca (konsorcjum) był już oceniany, wykazał, że warunki spełnia i zawarto z nim umowę ramową, jednocześnie z drugiej strony nie nastąpił jeszcze etap realizacji tej umowy rozpoczynający się od złożenia oferty do zawarcia umowy wykonawczej, a w związku z upływem czasu, możliwe są różne zmiany, w tym zmiany podmiotowe po stronie wykonawców. Nie zwalnia to jednak Zamawiającego z należytego i zgodnego z przepisami prawa dalszego prowadzenia postępowania. Jeżeli zatem niemożliwa, czy też niedopuszczalna jest ponowna ocena spełniania warunków udziału, to otrzymawszy na wystosowane zaproszenia ofertę pochodzącą od innego zmienionego, różniącego się składu osobowego konsorcjum, Zamawiający winien taką ofertę odrzucić, bowiem, jak zaznaczono, niemożliwy jest powrót do takiego stanu postępowania, w którym dokonuje się ponownej prekwalifikacji wykonawców.”.

Było to odniesienie się do możliwości składania ofert w trakcie umowy ramowej, gdzie KIO nakazało odrzucenie oferty ze zmienionym składem konsorcjum.

Konsorcja „pozorne” w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Częstą praktyką wykonawców jest zawieranie konsorcjum tylko po to, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu, natomiast zamówienie – będzie w istocie realizowane wyłącznie przez jednego wykonawcę. Jakkolwiek trudno udowodnić takie działania – warto wskazać, że nie są one akceptowane w orzecznictwie.

W tym miejscu warto ponownie wskazać na orzeczenie z dnia 11 lutego 2010 r., sygn. KIO/UZP 1904/09 - należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem poruszony przez Izbę w przedmiotowym orzeczeniu – mowa w nim o tzw. konsorcjach pozornych, czyli zawiązywanych jedynie w celu spełnienia wymogów podmiotowych czy przedmiotowych określonych w postępowaniu. KIO odniosła się do tej kwestii w następujący sposób:

[...] jeżeli wybrany wykonawca, składający swoją ofertę jako konsorcjum firm, złożył w postępowaniu najkorzystniejszą ofertę i został zaproszony do podpisania umowy z zastrzeżeniem wcześniejszego złożenia umowy konsorcjum i takiej umowy nie składa, to zachodzi podejrzenie czy konsorcjum zawiązane w celu realizacji zamówienia nie zostało zawiązane "dla pozoru". Pozorność ta będzie polegała na czysto hipotetycznym założeniu wspólnej realizacji zamówienia.

Dla przypomnienia jedynie Izba przytacza definicję wykonawcy określoną w art. 2 pkt 11 ustawy Pzp, cyt.: "Ilekroć w ustawie jest mowa o wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielnie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zwarła umowę w sprawie zamówienia publicznego".

W tym też względzie, w ocenie Izby doszłoby do naruszenia przepisów ustawy Pzp, w szczególności związanych z oceną podmiotową wykonawcy - konsorcjum, które to naruszenie ma wpływ na wynik tego postępowania.

Należy zatem wskazać, że wybór oferty konsorcjum w takiej sytuacji a następnie podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego - byłoby niezgodne z przepisami prawa zamówień publicznych, a sama umowa byłaby nieważna. W dalszej części Izba wskazuje: 

Ideą zawiązania konsorcjum nie jest tylko i wyłącznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, ale również wspólna realizacja danego zamówienia publicznego. Odejście od tego modelu powoduje możliwość pozornego zawiązywania konsorcjów, w których lider konsorcjum (podmiot wiodący) niejako dobiera sobie innych wykonawców, którzy jedynie dla spełnienia warunków podmiotowych zostali zaproszeni do udziału w konsorcjum. Natomiast aspekt faktycznej realizacji umowy spoczywał będzie jedynie na liderze konsorcjum (podmiocie wiodącym posiadającym stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy). Z takim postępowaniem nie sposób się zgodzić, gdyż przyzwalając na powyższe zachowanie, następuje ominięcie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, które z kolei prowadzi do zawarcia nieważnej umowy w trybie art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Należy jednak w tym miejscu wskazać, że w ocenie autora - udowodnienie założenia konsorcjum "pozornego” jest bardzo trudne i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach byłoby to możliwe. Dlatego – taka praktyka – istnieje i będzie istnieć – i tylko w wyjątkowych sytuacjach – dojdzie do jej ujawnienia.

Podsumowanie.

Podsumowując - w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego skuteczna zmiana składu osobowego jest co do zasady niemożliwa, poza wyjątkowymi sytuacjami w trybach dwuetapowych.

Należy również wskazać, że co do zasady – odwołanie pełnomocnictwa konsorcjalnego jest przed Zamawiającym bezskuteczne w związku z terminem związania ofertą, który do upływu – musi być podtrzymywany.

Podkreślenia więc wymaga wyjątkowość i restrykcyjne traktowanie możliwości zmiany składu konsorcjum w trakcie postępowania (ubiegania się o kontrakt).

Inaczej natomiast wyglądają możliwości zmian w składzie konsorcjum w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, natomiast zostanie to szerzej omówione w kolejnej publikacji.

Przeglądanie posta tylko dla zalogowanych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek

adwokat i radca prawny

Mec. Grzegorz Mazurek – adwokat i radca prawny. Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej w latach 2007-2009, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych w latach 2014-2016. Posiada praktyczne doświadczenia na wszelkich rodzajach postępowań przetargowych oraz prowadzi postępowania sądowe – gospodarcze, cywilne (należyte wykonanie umów), karne i z zakresu dyscypliny finansów publicznych – dotyczące wydatkowania środków publicznych. Łączy w sobie umiejętności specjalisty ds. zamówień publicznych — tworzącego dokumentacje przetargowe oraz prawnika procesowego – egzekwującego umowy i dokumenty w sądach.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Przepis art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19 kładzie nacisk na pojęcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nie na reżim przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie których umowa taka została zawarta.

Ustawa o COVID-19, a umowy o zamówienie publiczne zawierane przed wejściem w życie obecnego Prawa zamówień publicznych. 2021-03-25 » Ilona Zalewska

O stanowisku Prezesa UODO ws. przekazywania zamawiającemu danych osobowych o stanie zdrowia pracowników. 2021-03-17 » Ilona Zalewska

Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2021-02-26 » Ilona Zalewska

Wadium - błędy w okresie przejściowym 2021-02-09 » Marcin Kalmus

Roczne sprawozdanie a zamówienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-01-28 » Ilona Zalewska

Polecane

Elektronizacja zamówień publicznych - spojrzenie z perspektywy poprzednich doświadczeń 2017-02-21 » Lech Wendołowski