Planowanie zamówień publicznych wg nowej ustawy PZP

2019-12-15 – Agnieszka Szajkowska komentarze (0)

Planowanie zamówień publicznych. Wprowadzenie do nowej ustawy Pzp z 2019 roku.

Nowe PZP - Plany zamówień

Planowanie w nowym PZP

Zamawiający publiczni (…) nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych (…) oraz na stronie internetowej zamawiającego[1].

[1] Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

Zgodnie z definicją postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest to postępowanie wszczynane przez przekazanie albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu[2].

[2] Art. 7 pkt. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przepisy ustawy stosuje się przez zamawiających publicznych do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, oraz do udzielania zamówień klasycznych, których wartość dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej zamówieniami bagatelnymi[3].

[3] Art. 2 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Natomiast zamawiający udzielający:

 1. zamówień sektorowych oraz organizujących konkursy, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych;
 2. zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych oraz zamawiających sektorowych;
 3. zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych (w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy),

nie stosują nowej ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień do progów unijnych, co oznacza, że nie są zobowiązani do planowania zamówień publicznych do progów unijnych.

Reasumując, zamawiający klasyczni zobowiązani są do planowania wszystkich zamówień publicznych od 130 000 złotych, natomiast zamawiający sektorowi oraz „obronni” zobowiązani są do planowania wyłącznie zamówień powyżej progów unijnych.

Przedmiot planowania

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia;
 2. rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;
 3. przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia;
 4. orientacyjnej wartości zamówienia;
 5. przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia[4]]. ###### [4] Art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ustawodawca zniósł obowiązek wskazania kwartału/miesiąca przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co należy ocenić negatywnie. Każda wiedza na temat przyszłego postępowania jest istotna z punktu widzenia samych wykonawców. Taka informacja mogłaby przyczynić się do większej konkurencyjność w postępowaniu. Moment wszczęcia postępowania determinuje obowiązki po stronie wykonawcy, jak zaangażowanie zasobów ludzkich do przygotowania rzetelnej oferty, nierzadko pewne decyzje biznesowe jak zakup sprzętu, zatrudnienie dodatkowych pracowników czy szukanie partnerów do konsorcjum.

Zamawiający nie jest zobowiązany do formułowania opisu przedmiotu zamówienia, wystarczające może być podanie wyłącznie pełnej nazwy zamówienia, o ile spełni ona swoją funkcję informacyjną. Wskazując rodzaj nabywanych świadczeń, zamawiający powinien posłużyć się terminologią dostaw, usług lub robót budowlanych.

W planie postępowań zamawiający powinien również określić tryb lub procedurę w oparciu, o którą zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz orientacyjną wartość zamówienia, która stanowi co do zasady ustaloną w momencie sporządzania planu, przybliżoną wartość nabywanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Wartość orientacyjna nie jest szacunkową wartością zamówienia, którą ustala się zgodnie z art. 28-36 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Unormowania dotyczące szacunkowej wartości zamówienia publicznego w nowej ustawie mają charakter porządkowy w stosunku do obecnych przepisów[5].

[5] Na podstawie: www.uzp.gov.pl „Przygotowanie przez zamawiających planu postępowań o udzielenie zamówień”

Nowością, która zapewne przysporzy trudności interpretacyjnych, jest dopuszczenie przez ustawodawcę możliwości dzielenia zamówienia na części, nawet jeśli prowadziłoby to do niestosowania przepisów ustawy, o ile jest to uzasadnione „obiektywnymi przyczynami”. W ustawie niestety nie ma definicji „obiektywnych przyczyn”, nie ma również odesłania do innych przepisów ustawy. W mojej ocenie możliwe są 3 scenariusze:

 1. ustawodawca miał na myśli rozdział „Stosowanie przepisów ustawy do zamówień o charakterze mieszanym”, gdzie usystematyzowano zamówienia mieszane w zakresie zamówień klasycznych, sektorowych czy w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
 2. mimo tożsamości podmiotowej, przedmiotowej oraz czasowej zamówienia zamawiający ma uprawnienie do wydzielenia części zamówienia w związku z jego celem, przeznaczeniem samym w sobie;
 3. w przypadku gdy instytucja zamawiająca składa się z kilku odrębnych jednostek operacyjnych oraz w przypadku gdy jedna z tych jednostek jest samodzielnie odpowiedzialna za zamówienie lub niektóre jego kategorie, wartości mogą być szacowane na poziomie przedmiotowej jednostki[6].
[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Użycie przez ustawodawcę sformułowania „obiektywne przyczyny” wywoła na pewno jeszcze inne trudności interpretacyjne. Zamawiający zobowiązani są do zapewnienia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień. Aktualizację planu zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego. Tym samym, jeśli zamawiający po opracowaniu planu, w szczególności w toku czynności przygotowujących wszczęcie postępowania ustali, iż zasadnym jest rozszerzenie albo ograniczenie zakresu zamówienia, zmiana trybu lub procedury, lub modyfikacja innych informacji zawartych w ww. dokumencie, to udzielenie zamówienia w tym zakresie będzie możliwe i będzie rodziło obowiązek wprowadzenia zmian do planu postępowań.

Aktualizacja planów

Pojęcie „aktualizacji” może również przysporzyć wiele trudności interpretacyjnych. Zamawiający nie mają bowiem określonych ram czasowych, wskazanych terminów od kiedy czy do kiedy mają obowiązek opublikować zaktualizowany „Plan zamówień publicznych”. Dokonując wykładni literalnej oraz celowościowej Zamawiający powinni informować (poprzez publikacje w Biuletynie Zamówień Publicznych) niezwłocznie o zmianie jaka nastąpiła w planie zamówień. Zakres zmiany, który będzie podlegał obowiązkowi informacyjnemu określa sam plan, sensu stricto jeśli coś ulega w nim zmianie, co było opublikowane, powinno zostać zaktualizowane. Jednocześnie jeżeli pojawią się nowe potrzeby zakupowe również muszą one znaleźć się w aktualniejszej wersji Planu zamówień publicznych wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami (sumowania, wydzielania itd.).

Obowiązek publikacji Planu zamówień publicznych w Biuletynie zamówień publicznych należy ocenić pozytywnie. Wykonawcy będą mieli jedną bazę danych o zamówieniach publicznych w całym kraju.

Ponadto jeśli zamawiający na podstawie przyjętego budżetu lub planu finansowego nie przewiduje udzielania zamówień, do których zastosowanie znajdują przepisy ustawy, nie jest zobligowany do przygotowania i upublicznienia planu postępowań.

W aktualnej ustawie Prawo zamówień publicznych do 30 000 euro nie stosuje się jej, z wyłączeniem przepisów o szacowaniu wartości zamówienia. Natomiast w nowej ustawie stosuje się ją do wszystkich zamówień powyżej 130 000 złotych oraz (część przepisów) do zamówień tzw. bagatelnych, których wartość znajduje się w przedziale od 50 000 do 130 000 złotych. Stosowanie przeciwnych znaczeń: „ustawy nie stosuje” się versus ” ustawę stosuję się” – nie ma znaczenie dla tzw. „wyłączenia z 6a”, umiejscowionego w art. 30 ust. 4 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Stworzenie nowego rodzaju zamówień, tj. „zamówień bagatelnych” rodzi natomiast inne skutki z punktu widzenia planowania zamówień publicznych wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązani będą do jeszcze bardziej skrupulatnego planowania wszystkich zamówień. Margines planowania zamówień publicznych obniżył się z 30 000 euro do 50 000 złotych. Zamawiający zobowiązani są bowiem do publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Niewywiązanie się z takiego obowiązku będzie naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (art. 17 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Cel planowania

Planowanie zamówień publicznych ma doniosły wpływ na zamówienia publiczne tj.:

 1. zwiększa dostępność wykonawców do informacji na temat planowanych zamówień, a tym samym umożliwienie lepszego przygotowania się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 2. pewność w podejmowaniu decyzji co do trybu udzielanie zamówienia publicznego Pełne wykorzystanie możliwości wynikających z nowej ustawy, m.in. art.30 ust.4;
 3. sprzyja przejrzystości działań zamawiających oraz umożliwia kontrolę prawidłowości postępowań, w tym zachowania właściwych trybów udzielania zamówień.

Zdaniem autora

Dla Zamawiających obowiązek planowania nie jest niczym nowym. Nowa ustawa PZP poza obowiązkiem aktualizacji planu oraz jego publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych nie zmienia w sposób znaczny reguł przygotowywania planu. Istotnym jest jednak to, że poprzez wprowadzenie obowiązku aktualizacji planu Zamawiający będą zobowiązani do szczegółowego odnoszenia się do Planu Zamówień Publicznych w ciągu całego okresu do którego dane planowanie się odnosi. Plan Zamówień Publicznych będzie dokumentem nieustannie podlegającym modyfikacji. Dawniej obowiązek planowania zazwyczaj skupiał się w pierwszym kwartale każdego roku, od 2021r. będzie trwał nieprzerwanie każdego dnia.

Reasumując, jesteśmy na rok przed wejściem w życie nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych i również w momencie planowania zamówień publicznych na rok 2020. Warto już teraz, patrząc przez pryzmat nadchodzącej ustawy wprowadzić takie rozwiązania w swoich instytucjach zamawiających, które skutecznie przygotują nie tylko pracowników zamawiającego, ale i wykonawców do nowych reguł planowania zamówień publicznych od 2021r.

Przeglądanie posta tylko dla zalogowanych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Agnieszka Szajkowska

Prawnik specjalizujący się w zamówieniach publicznych od ponad 13 lat. Wieloletni pracownik administracji samorządowej oraz rządowej. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie m.in. w: wprowadzaniu procesów zakupowych, planowaniu zamówień publicznych czy przygotowywaniu dokumentacji przetargowych. Uczestniczyła w dużych projektach infrastrukturalnych i kilkuset postępowaniach, w większości o wartościach powyżej tzw. progów unijnych.

Agnieszka Szajkowska

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Zmiany jakich dokonano w projekcie ustawy, przekazując go do Sejmu

Tarcza antykryzysowa - aktualizacja projektu 2020-03-27 » Martyna Lubieniecka

Komentarz do "tarczy antykryzysowej" na podstawie projektu 2020-03-26 » Martyna Lubieniecka

Raport z pierwszego SpotKIO online 2020-03-20 » Marcin Kalmus

Elektroniczne zaświadczenie o niekaralności w zamówieniach publicznych 2020-01-17 » Marcin Kalmus

Nowe PZP - Polityka zakupowa państwa 2019-12-12 » Agnieszka Szajkowska

Polecane

Znaczące usprawnienia funkcjonalności 2016-09-07 » Maciej Tomaka