Logowanie

KIO/KD 57/13 – Uchwała KIO – 2013-06-28 – 109 fragmentów

1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamówienia uzupełniające. Przepisy Prawa zamówień publicznych nie mogą uniemożliwiać zamawiającemu ...
i stworzył sobie możliwość udzielania zamówień uzupełniających. Większość zlecanych robót - 21 z 36 wyczerpywała przesłanki udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust ...
zamawiającym, iż gdyby udzielił on zamówienia uzupełniającego lub mieszanego na roboty dodatkowe i uzupełniające, w obu przypadkach zamówienie zostałoby udzielone temu samemu wykonawcy i w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przyjmując ten ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 49 fragmentów

Oddala odwołanie

ww. Wykonawców ceny za realizację zamówień, w ocenie Odwołującego rażąco niskie ...
prawo opcji do 20% oraz zamówienia uzupełniające do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający podał, że na realizację zamówienia przeznaczy kwotę 6 987 470 ...
analizowanym stanie faktycznym wartość szacunkowa zamówienia (bez prawa opcji i zamówień uzupełniających) wynosi 5 822 892,15 ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2015 – 96 fragmentów

1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp), jako zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego nr 21/WZI/2010 ...
ukaranie MKO ustaliła, że 11 zamówień udzielonych w trybie z wolnej ręki stanowiło zamówienia uzupełniające do zamówienia podstawowego udzielonego w 2010 r ...
zamawiającego zawierała informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, natomiast ogłoszenie zamieszczone w Dzienniku ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 45 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

lit. b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcy w zakresie posiadanej wiedzy ...
budowlanych można traktować jako jedno zamówienie. Są to zamówienia dodatkowe oraz niektóre zamówienia uzupełniające (art. 67 ust. 1 pkt ...
5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych), jakkolwiek przy zamówieniach uzupełniających z zastrzeżeniem, że będą one ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 48 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

netto oraz kwota rezerwy na zamówienia uzupełniające w wysokości 1.538.248 ...
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie ze specyfikacją SIWZ oraz ...
niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający wartość przedmiotowego zamówienia wraz zamówieniem uzupełniającym oszacował bowiem na kwotę 15 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 92 fragmenty

Oddala odwołanie

6 SIWZ, zamawiający przewidział udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art ...
zważyła co następuje. Zamawiający przewidział zamówienia uzupełniające, wynoszące zgodnie z art. 67 ...
Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art ...

UZP/ZO/0-448/07 – Wyrok ZA – 2007-04-24 – 30 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert

ust.8 SIWZ przewidziała udzielenie zamówień uzupełniających, które stosowanie do przepisu art ...
jaka zamierza przeznaczyć na realizację zamówienie powiększoną o 20 % na ewentualne zamówienia uzupełniające. Dlatego nie znaleziono podstaw do ...
skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2014 – 45 fragmentów

pkt 6 ustawy Pzp, pn.: "Zamówienie uzupełniające: Połączenie al. Rejtana z ul ...
89 euro), w tym wartość zamówień uzupełniających 4 063 810,09 zł ...
wymiana elementów ulic - krawężników. Przedmiot zamówienia uzupełniającego obejmował: 1. Wykonanie nowych warstw ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 – 56 fragmentów

Oddala odwołanie

286,17 euro, w tym zamówienia uzupełniające. 29 kwietnia 2009 r. Odwołujący ...
26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełniania opisanych w tymże przepisie dokumentów ...
dla Wykonawców (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) "Cena oferty powinna zostać wyliczona ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 49 fragmentów

Oddala odwołanie

ogłoszenia oraz na czynność udzielenia zamówienia uzupełniającego w tym trybie, czym jego ...
8 ust 1 poprzez udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie negocjacji bez ogłoszenia ...
10], że (…) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust ...

« poprzednie 7 następne »