KIO 867/11 – Wyrok KIO – 2011-05-06 – 58 fragmentów

Oddala odwołanie

wynikała zarówno z porównania wartości zamówienia (wartość szacunkowa bez zamówień uzupełniających - a taka powinna służyć porównaniu ...
stwierdzając, iż Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 18.614.253 zł w tym wartość zamówień uzupełniających na kwotę 6.204.751 zł, więc faktyczna wartość zamówienia opiewa na kwotę 12.409.502 zł, gdyż zamówienia uzupełniające, choć powiązane funkcjonalnie oraz proceduralnie z zamówieniem podstawowym, są zupełnie nowym i samodzielnym zamówieniem. W sytuacji, gdy jako punkt ...
stwierdzeniem, że wysokość szacunkowej wartości zamówienia (bez wartości zamówień uzupełniających), środków, które zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, czy ceny innych ofert są ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 51 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

zł, z czego wartość przewidywanych zamówień uzupełniających wynosi 977.063, 42 zł ...
z o.o. do wartości zamówienia uwzględniającej wartość przewidywanych zamówień uzupełniających. Tymczasem stosownie do art. 36 ...
pkt 6 i 7 Pzp zamówienia uzupełniające stanowią nową umowę - nowe zamówienie, udzielane dotychczasowemu wykonawcy w trybie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 156 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

postępowania podaje, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 5 047 526,75 zł, w tym 10% zamówień uzupełniających. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 5 100 000,00 ...
75 zł, w tym wartość zamówień uzupełniających 458 886,07 zł. SIWZ ...
nieprzekraczające łącznie wartości 10% wartości zamówienia podstawowego, będą wykonywane przez Wykonawcę, jako usługi uzupełniające w trybie zamówienia z wolnej ręki udzielonego przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 150 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

że wartość szacunkowa każdego z zamówień udzielonych w trybie zamówienia z wolnej ręki, udzielonych na ...
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego - udzielanie zamówień uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. W przypadku usług, zamówienia uzupełniające mogą stanowić nawet 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zatem zamawiający prowadząc postępowanie ...
może przewidzieć, w warunkach postępowania, zamówienia uzupełniające, co w konsekwencji pozwala zamawiającemu udzielać zamówień uzupełniających zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tak jak w przypadku ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 67 fragmentów

zgodnie z którymi: "3. Zlecenie zamówień uzupełniających i/lub robót zamiennych będzie ...
przesłanek określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych lub wymienionych w § 13 Umowy. 4. Wynagrodzenie za zamówienia uzupełniające i roboty zamienne ustalone będzie ...
Odwołującego. Zgodnie z nimi: "1. Zamówienia uzupełniające będą wykonywane na podstawie protokołów ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2012 – 29 fragmentów

podziemiach Rynku Głównego - część 3 - zamówienie uzupełniające - wykonanie dźwiękowego systemu zabezpieczenia p ...
w protokole postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego uzasadnieniu zastosowania trybu z wolnej ...
jak też nie udowodnił, że zamówienie uzupełniające było przewidywane w SIWZ i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 – 88 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

do wykonania i za jedno zamówienie uznać cały kompleks. Sporu tego ...
budowlanych można traktować jako jedno zamówienie. Są to zamówienia dodatkowe oraz niektóre zamówienia uzupełniające (art. 67 ust. 1 pkt ...
5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych), jakkolwiek przy zamówieniach uzupełniających z zastrzeżeniem, że będą one ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2012 – 69 fragmentów

podziemiach Rynku Głównego część 3 - zamówienie uzupełniające - wykonanie dźwiękowego systemu zabezpieczenia p ...
podziemiach Rynku Głównego część 3 - zamówienie uzupełniające - wykonanie dźwiękowego systemu zabezpieczenia p ...
ma mowy o "powtórzeniu dostaw zamówienia podstawowego" tylko o rozszerzeniu dostawy. Zamawiający stwierdził, że udzielając zamówienia uzupełniającego na system DSO rozszerzył dostawę ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2014 – 115 fragmentów

i Wolności w Jeleniej Górze - zamówienie uzupełniające.". Dnia 30 maja 2014 roku ...
projektem, na który udzielono pierwotnego zamówienia, zgodnie z procedurą otwartą lub ograniczoną". Skoro zatem zamówienie uzupełniające zostało wykonane w oparciu o ...
to nie sposób uznać, że zamówienie uzupełniające pozostaje w zgodności z podstawowym ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 37 fragmentów

Oddala odwołanie

813,01 zł netto na zamówienia uzupełniające. Po odjęciu wartości robót uzupełniających, a także uwzględnieniu podatku VAT ...
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pięciu wykonawców złożyło Zamawiającemu swoje ...
wyjaśnień przez pryzmat całego przedmiotu zamówienia - wyjaśnień o takiej właśnie treści ...

« poprzednie 7 następne »