KIO 1279/11 – Wyrok KIO – 2011-06-30 – 48 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

netto oraz kwota rezerwy na zamówienia uzupełniające w wysokości 1.538.248 ...
wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie ze specyfikacją SIWZ oraz ...
niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający wartość przedmiotowego zamówienia wraz zamówieniem uzupełniającym oszacował bowiem na kwotę 15 ...

UZP/ZO/0-448/07 – Wyrok ZA – 2007-04-24 – 30 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert

ust.8 SIWZ przewidziała udzielenie zamówień uzupełniających, które stosowanie do przepisu art ...
jaka zamierza przeznaczyć na realizację zamówienie powiększoną o 20 % na ewentualne zamówienia uzupełniające. Dlatego nie znaleziono podstaw do ...
skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 92 fragmenty

Oddala odwołanie

6 SIWZ, zamawiający przewidział udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art ...
zważyła co następuje. Zamawiający przewidział zamówienia uzupełniające, wynoszące zgodnie z art. 67 ...
Pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2014 – 45 fragmentów

pkt 6 ustawy Pzp, pn.: "Zamówienie uzupełniające: Połączenie al. Rejtana z ul ...
89 euro), w tym wartość zamówień uzupełniających 4 063 810,09 zł ...
wymiana elementów ulic - krawężników. Przedmiot zamówienia uzupełniającego obejmował: 1. Wykonanie nowych warstw ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 – 56 fragmentów

Oddala odwołanie

286,17 euro, w tym zamówienia uzupełniające. 29 kwietnia 2009 r. Odwołujący ...
26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełniania opisanych w tymże przepisie dokumentów ...
dla Wykonawców (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) "Cena oferty powinna zostać wyliczona ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 – 53 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

439,59 euro, w tym zamówienia uzupełniające. Termin składania ofert upłynął 18 ...
1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a zbadanie, czy wykonawca ...
6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli stosownie do wyniku ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 – 66 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

958,15 złotych (w tym zamówienia uzupełniające). 16 września 2008 r. Odwołujący ...
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca ...
6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli stosownie do wyniku ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2014 – 42 fragmenty

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Wartość zamówienia: 1.788.275,00 zł (444.888,79 euro); zamówienia uzupełniające 894.137,50 zł (222 ...
biegły wskazał, że "Opis przedmiotu zamówienia preferuje wykonawców oferujących montaż barier ...
rynku wykonawcy, nie chcąc realizować zamówienia z wykorzystaniem produktów tej firmy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 49 fragmentów

Oddala odwołanie

ogłoszenia oraz na czynność udzielenia zamówienia uzupełniającego w tym trybie, czym jego ...
8 ust 1 poprzez udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie negocjacji bez ogłoszenia ...
10], że (…) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 58 fragmentów

Oddala odwołanie

wynikała zarówno z porównania wartości zamówienia (wartość szacunkowa bez zamówień uzupełniających - a taka powinna służyć porównaniu ...
stwierdzając, iż Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 18.614.253 zł w tym wartość zamówień uzupełniających na kwotę 6.204.751 zł, więc faktyczna wartość zamówienia opiewa na kwotę 12.409.502 zł, gdyż zamówienia uzupełniające, choć powiązane funkcjonalnie oraz proceduralnie z zamówieniem podstawowym, są zupełnie nowym i samodzielnym zamówieniem. W sytuacji, gdy jako punkt ...
stwierdzeniem, że wysokość szacunkowej wartości zamówienia (bez wartości zamówień uzupełniających), środków, które zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, czy ceny innych ofert są ...

« poprzednie 7 następne »