Logowanie

Wynagrodzenie wykonawcy a roboty zamienne i dodatkowe (część III)

Łucja Lapierre, Buduj z Głową, BzG 3/2011

Wynagrodzenie wykonawcy a roboty zamienne i dodatkowe (część III)

Lapierre Łucja, Buduj z Głową, BzG 3/2011

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2012 – 63 fragmenty

sporządzony został protokół konieczności wykonania robót dodatkowych a w dniu 30 czerwca 2009 r., Gmina (…) umową o zamówienie publiczne, zleciła dotychczasowemu wykonawcy realizacje robót dodatkowych. Zakres rzeczowy prac, wynikający z ...
ocenie podstawę prawną zastosowania trybu zamówienia z wolnej reki wynikającą ze wskazanego przepisu ustawy - Prawo zamówień publicznych i stwierdziła, iż istotą robót dodatkowych jest ich nieprzewidywalność oraz to, że wykraczają poza przedmiot zamówienia i dokumentację projektową a ponadto zamówienie dodatkowe jest niezbędne do - 3 - Sygn ...
oparciu o przesłankę związaną z zamówieniem dodatkowym, albowiem konieczność zamówienia dodatkowego nie warunkowała prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego a także nie wystąpił stan niemożliwości przewidzenia konieczności zlecenia robót dodatkowych. Komisja I instancji uznała ,iż ...

Zmiany umów w zakresie zamówień publicznych w wybranych krajach UE (cz. II) - Hiszpania i Portugalia

Piasta Dariusz, Buduj z Głową, BzG 2/2014

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2011 – 69 fragmentów

Nie uwzględniono zastrzeżeń

wolnej ręki w przypadku udzielania zamówień dodatkowych jest brak możliwości przewidzenia sytuacji powodującej konieczność wykonania robót dodatkowych, a konieczność powinna mieć charakter obiektywny ...
Prezesa Urzędu, że potrzeba udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe jest wynikiem działań lub zaniechań ...
Pzp przesłanek warunkujących możliwość udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe z wolnej ręki. Powyższy przepis zezwala na udzielenie zamówienia w trybie niekonkurencyjnym w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, gdy jednocześnie zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a konieczność ta powstała na skutek ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2016 – 130 fragmentów

zwiększonej liczbę stanowisk pracy, montaż dodatkowych instalacji, a także zamiana drzwi. Tym samym, skoro zamówienie podstawowe mogło zostać ukończone bez ww. robót, przesłanka wskazująca, że wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - jest niemożliwa do zastosowania w ...
zwłaszcza z funduszy europejskich; 3) zamówienie podstawowe nie mogło zostać należycie zrealizowane bez wykonania dodatkowych robót, a wykonanie zamówienia dodatkowego było warunkiem koniecznym do prawidłowego i gospodarnego wykonania zamówienia podstawowego, bo w trakcie trwania ...
od wystąpienia siedmiu przesłanek: 1) zamówienia należy udzielić dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych; 2) zamówienie dodatkowe nie było objęte zamówieniem podstawowym; 3) zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia; 4) zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego; 5) wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne; 6) konieczność wykonania zamówienia wyniknęła na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia; 7a) z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2011 – 65 fragmentów

300 Nowe Miasto Lubawskie Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radomnie - roboty dodatkowe Tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki na podstawie ...
tylko dotychczasowemu wykonawcy, realizującemu kompleksowo roboty budowlane. Dodatkowo podkreślał, że zamówienie podstawowe jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a roboty dodatkowe nie były objęte zamówieniem podstawowym. Jednocześnie należy zauważyć, że ...
taka sytuacja. Prace związane z zamówieniem podstawowym zostały zakończone w lipcu 2010 r., a umowa na roboty dodatkowe została podpisana w dniu 3 ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2010 – 61 fragmentów

Nie uwzględniono zastrzeżeń

zwiększenia przychodów. Powierzenie natomiast wykonania robót dodatkowych dotychczasowemu wykonawcy przyczyni się do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, gdyż istnieje konieczność ścisłej koordynacji robót. Realizacja zadaszenia po zakończeniu robót objętych zamówieniem podstawowym wiązałoby się z licznymi pracami rozbiórkowymi, czyli dodatkowymi kosztami realizacji. Dodał również, że ...
obiektu nie jest możliwe oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego a wykonania robót nie dało się wcześniej przewidzieć ...
działania w celu właściwego zaplanowania a następnie realizacji zamówienia. Ponadto, zamawiający nie wykazał, aby zamówienie dodatkowe było niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. W opinii Izby, co przyznaje również zamawiający, przedmiotowe roboty mają polepszyć walory użytkowe obiektu a także zwiększyć możliwość jego wykorzystania. Pierwotnie zakładany zakres zamówienia podstawowego był w pełni funkcjonalny ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2011 – 57 fragmentów

dotyczyć jedynie takich usług lub robót budowlanych, które zamawiający objął zakresem zamówienia podstawowego i które przewidział przed wszczęciem zamówienia podstawowego. A zatem, zamówienia uzupełniające cechuje ich przewidywalność odnosząca ...
taka sytuacja. Prace związane z zamówieniem podstawowym zostały zakończone w dniu 9 listopada 2009 r., a umowa na roboty "dodatkowe" została podpisana w dniu 6 ...
2009 r. Tym samym, skoro zamówienie podstawowe mogło zostać ukończone bez wykonania dodatkowych robót wymienionych w protokole konieczności, przesłanka wskazująca, że wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego - jest niemożliwa do zastosowania w ...

Kontrola kosztów realizacji zamówienia na roboty budowlane

Jacewicz Adam R., Buduj z Głową, BzG 1/2005

6 ustawy Pzp, w formie zamówienia z wolnej ręki. Na wykonanie robót dodatkowych strony zobowiązane są do zawarcia ...
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Najczęściej konieczność wykonania robót dodatkowych wynika z potrzeb ujawnionych w ...

1 następne »