UZP/ZO/0-2554/06 – Postanowienie ZA – 2006-10-05 – 44 fragmenty

Odrzuca odwołanie

do udziału w postępowaniu ( potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Panią Ewę Reszkę) z oryginałem umowy złożonym przez Odwołującego do ...
Generalnie sporządzanie odpisów dokumentów i poświadczanie zgodności odpisu lub kopii za zgodność z oryginałem przysługuje notariuszom. Radcowie prawni lub adwokaci mają prawo potwierdzać za zgodność z oryginałem dokumenty, jedynie w ściśle określonych ...
przez Konsorcjantów. Wykonawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem jedynie dokumenty wymienione w Rozporządzeniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 134 fragmenty

Oddala odwołanie

zarzut odwołującego dotyczący braku poświadczenia kopii za zgodność z oryginałem. Przystępujący podkreślił jednakże, iż wskazane ...
Zamawiający muszą być złożone zgodnie z wyborem wykonawcy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność za pomocą klauzuli "Za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób ...
w przypadku niezgodności jej treści z treścią siwz. Wymóg poświadczania kopii za zgodność z oryginałem nie dotyczy treści merytorycznej oferty ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 104 fragmenty

Oddala odwołanie

imieniu danego podmiotu, w tym poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wykonywane są przez osoby ...
tłumaczenie zostało złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, na której widnieje też poświadczenie zgodności kopi z oryginałem, nie ma żadnego wpływu na ważność lub zgodność oferty z ustawą. Wykonawca złożył pełnomocnictwo (lub ...
może być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokument został więc ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 148 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

1:2009. Odwołujący się wraz z ofertą złożył m.in. deklarację zgodności wystawioną przez VH TECH. Dokument został złożony w postaci kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Prezesa Zarządu odwołującego się ...
jest również fakt poświadczenia załączonej kopii za zgodność z oryginałem przez niezidentyfikowaną osobę w sytuacji, gdy na kopii tej znajduje się jeszcze jedna klauzula "Za zgodność z oryginałem" wraz z podpisem Prezesa Zarządu odwołującego się Pana Tomasza Dembskiego. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia dokumenty składane w kopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oczywistym jest, iż ...
w jego imieniu, w tym poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, wykonywane są przez osobę ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 244 fragmenty

Oddala odwołanie

by jedynym podmiotem uprawnionym do poświadczania kopii za zgodność z oryginałem był wyłącznie wykonawca. W związku z powyższym, w ocenie odwołującego, potwierdził ...
lub adwokat nie mogą poświadczyć za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa, dołączonego do oferty. Jedynym organem uprawnionym do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem jest notariusz. Zgodnie z art. 79 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1991 r ...
do zasady, uprawnienia wykonawcy do poświadczania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, a ust. 2 poświadczania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem przez wykonawców wspólnie ubiegających się ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 68 fragmentów

Oddala odwołanie

ten powinien być złożony w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podmiot, - pełnomocnictwa ...
musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę, - alternatywnie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Podmiot, tj. ARCELORMITTAL dokumentów ...
dla pełnomocnictwa, a więc formy "oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę". Dopiero na obecnym ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 184 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

dokumenty nie odpowiadają wymaganiom dotyczącym poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących tych podmiotów; 5 ...
powinny być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci, na zasobach którego się polega. Za niedopuszczalne zatem według Odwołującego uznać należy poświadczanie tego typu dokumentów przez samego ...
wystawca dokumentu upoważnił wykonawcę do ,,poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów Apator Rector Sp. z o.o.". W ocenie Izby ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 99 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty." Za dopuszczalną formę złożenia dokumentów dotyczących ...
zobowiązania podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez lidera konsorcjum nie uzasadniają ...
zobowiązania podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez lidera konsorcjum było nieprawidłowe ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 151 fragmentów

Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

wyjaśnień oświadczenia Carbo Holding sp. z o.o. oraz Freightliner Group Limited z siedzibą w Londynie z dnia 25 października 2010r. w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Freightliner PL sp. z o.o. Tym samym Freightliner PL sp. z o.o. uzupełnił ten sam ...
warunków udziału w postępowaniu także z innych powodów. Oświadczenia te są, bowiem złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Freightliner PL sp. z o.o. Zgodnie z sekcją III pkt III.2 ...
to dokumenty dotyczące podmiotów trzecich, z zasobów, których wykonawca korzysta, muszą być odpowiednio poświadczane "za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę, jeżeli dotyczą wykonawcy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 306 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

r. ERBUD przekazał kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika ERBUD, a więc przez osobę nieuprawnioną do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących podmiotu PRO-MEDICUS ...
Dyrektora Oddziału Mirosława Młynarskiego do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących innych podmiotów, które ...
zamówienia, jest jedynie umocowanie do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów dotyczących ERBUD. Również Zamawiający ...

1 następne »