KIO 1911/14 – Wyrok KIO – 2014-09-29 – 214 fragmentów

Oddala odwołanie

on został na twierdzeniu o braku możliwości poniesienia przez Odwołującego szkody w wyniku rzekomego naruszenia przez Zamawiającego wskazanych w petitum odwołania przepisów Pzp, z ...
wniesienia odwołania z uwagi na brak możliwości poniesienia szkody w Postępowaniu Izba stwierdziła, że okoliczność ta nie została w żaden sposób przez Zamawiającego udowodniona. Nie jest bowiem wystarczające, w kontekście brzmienia przepisu art. 93 ...
RIPOK Zabrze, a także - wobec braku możliwości zagospodarowania całego strumienia odpadów z Gminy Bobrowniki w ww. instalacji z uwagi na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 305 fragmentów

Uwzględnia odwołania

i odrostów. Odwołujący podkreślił, że w każdej pozycji cenowej kosztorysu BUD − wykaszanie traw, chwastów, samosiejek, drobnych krzaków i odrostów, (w Rejonie Garwoli i poza nim ...
przez Zamawiającego, który wymagał zaokrągleń w odniesieniu do każdej pozycji kosztorysu (pkt. 10.10 SIWZ). Brak stosownych zaokrągleń Zamawiający traktował bowiem ...
dokonać dokonując weryfikacji prawidłowości przedłożonych kosztorysów potwierdzają bowiem tylko, że przy przyjętej przez Zamawiającego kalkulacji w kosztorysie Odwołującego dojdzie do przekroczenia wskaźnika granicznego dla pozycji nr 1 z uwagi na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 131 fragmentów

Oddala odwołanie

o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 maja 2014 r. pod pozycją 2014/S 089-155477. W dniu 8 września 2014 r ...
złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w konsekwencji do odrzucenia oferty odwołującego w części XII zamówienia pomimo braku ku temu podstaw faktycznych i ...
jedynie formalnym przeniesieniem wartości pomiędzy pozycjami, ale ma dla zamawiającego konkretny wymiar finansowy. Takie postępowanie, w ocenie Izby, nie zasługuje na ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2014 – 179 fragmentów

sposób wynagrodzenia wykonawcy zamawiający wskazał kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. W trakcie prowadzonego postępowania Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni wyraził sprzeciw wobec ww ...
to bardzo kosztowne ani pracochłonne w przypadku projektu zamiennego). Brak czasu na opracowanie projektu zamiennego ...
poszczególnych odcinków barier (symbole użyte w opisach) wskazują na zastosowanie rozwiązań konkretnego producenta, choć brak wskazania jego nazwy. Droga krajowa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 300 fragmentów

Oddala odwołanie

wraz z kosztami składowania odpadów w miejscu do tego przeznaczonym. Z kolei w Tabeli Nr 2 Załącznik Nr 2 do oferty w kosztorysie ofertowym Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pozycji kosztorysowych. Wezwanie przez Zamawiającego ZUK ...
bieżąco. Mowa o tym zarówno w Tabeli nr 1 (ceny jednostkowe), a także w Tabeli nr 2 w szczególności w pozycjach: od 1 do 6, w pozycjach 13 do 14, w pozycjach 19 do 26 oraz w pozycji 30, w której to występuje konieczność .zbieranie wszelkich zanieczyszczeń w Rejonie wraz z ich wywozem - w ciągu miesiąca." Pozycja ta ma charakter jednorazowej czynności zlecanej indywidualnie przez zamawiającego w sposób odrębny od pozostałych usług. Tym samym wykonawca winien w pierwszej kolejności, zgodnie z brzmieniem ...
zastosowała do wyliczenia ceny określonych w SIWZ całościowo standardów dla poszczególnych usług. W każdej ze wskazanych pozycji nie skalkulowała co najmniej elementu "sprzątania" (brak skalkulowania innych elementów został omówiony w innej części odwołania) wkalkulowując ją w pozycję nr 30 "zbieranie wszelkich zanieczyszczeń w Rejonie wraz z ich wywozem - w ciągu miesiąca." Pozycja nr 30 może kumulować w sobie codzienne - bieżące czynności zbierania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 287 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

innymi odwołujący zadał pytanie dotyczące kosztorysów ofertowych dla zadania nr 4. Wskazano w przedmiotowym piśmie, iż w pkt 10.4 SIWZ jest zastrzeżenie, że oferta (w szczególności wartość pozycji danego kosztorysu) nie może przekroczyć określonego wyniku ...
zastrzeżeniem, że wartość netto danej pozycji nie mogła przekroczyć limitu 100%, liczonego w kosztorysach: a) "BUD-wykaszanie traw, chwastów ...
krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie", "Sprzątanie pasa drogowego" od pozycji razem netto danego kosztorysu, natomiast b) "Bieżące utrzymanie dróg ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 119 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

roku wniósł o oddalenie odwołania. W uzasadnieniu podniósł, że zgodnie z pkt 18.2. SIWZ - kosztorysy ofertowe, należało sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej w formie wydruków z komputerowych programów kosztorysowych, ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. Zamawiający nie ustanawia ...
SIWZ. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 18.2. SIWZ - kosztorysy ofertowe, należało sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej w formie wydruków z komputerowych programów kosztorysowych, ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. Zamawiający nie ustanowił ...
Przedmiarów robót. Ponadto zamawiający wskazał w SIWZ, iż Wykonawca obliczając cenę oferty musiał uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe a cena oferty winna ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 404 fragmenty

Uwzględnia oba odwołania

przez wykonawców kalkulacji ceny ofertowej w oparciu o metodę tzw. przerzucania kosztów pomiędzy poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego. Tym samym w danej cenie jednostkowej winny być ...
związane z wykonaniem prac opisanych w pozycji, której dotyczy wycena i nie mogą się w niej znaleźć koszty wykonania prac, czy usług opisanych w innych pozycjach kosztorysu. Zdaniem Odwołującego Transprojekt od tego ...
przesunięcia wartości cenowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami formularza cenowego, ani zastrzeżenia o braku możliwości uwzględnienia w cenie jednostkowej kosztów ponoszonych przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 563 fragmenty

Uwzględnia odwołania

nie dają podstawy do stwierdzenia braku rzetelności w obliczeniu ceny oferty. Wyjaśnienia udzielone ...
licencjonowania, podczas gdy Odwołujący Galaxy w swojej ofercie nie wypełnił wymaganej pozycji. Zdaniem Odwołującego podał on w złożonej ofercie wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące urządzeń, w tym producenta, model, typ i ...
ilości zgodnie ze sposobem licencjonowania. W treści formularza zawarł bowiem następującą informację dotyczącą tej pozycji: "**Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2014 – 80 fragmentów

szacuje cenę oferty sporządzając kalkulację w ramach kosztorysu ofertowego uproszczonego. Przedmiar w każdym przypadku stanowi zatem element ...
umowy. Przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia, brak załączenia do oferty kosztorysu ofertowego nie ma znaczenia dla ...
wynagrodzenia, będzie miał obowiązek wykonać w trakcie realizacji zamówienia również pozycje, które faktycznie nie zostały ujęte w jego kosztorysie ofertowym, ale są ujęte w przedmiarze robót, projekcie technicznym, specyfikacji ...

« poprzednie 2 następne »