KIO 592/15, KIO 598/15, KIO 602/15 – Wyrok KIO – 2015-04-15 – 455 fragmentów

Oddala odwołania, Uwzględnia odwołanie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22 października 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2014/S 203-359762. Sprawa ...
dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac ...
Zawiera ona szczegółowo wymienione wszystkie pozycje cenotwórcze dla usługi pełnienia funkcji "Inżyniera Kontraktu" w określonym czasie i zakresie. Nie jest zatem prawdziwe, w ocenie odwołującego Konsorcjum BUD-INVENT ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 401 fragmentów

Oddala odwołania

te czynności. Odwołujący wypełnił ten kosztorys dla każdej pozycji, a łącznie za usługę zaproponował ...
związane z wykonaniem czynności wymienionych w pozycjach 1, 4, 6-16, 18 ...
odrzucenia oferty wyłącznie z zawarcia w niej rażąco niskiej ceny, brak potwierdzenia tego powoduje, że że ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 243 fragmenty

Oddala odwołanie

i przyjęła, iż we wszystkich pozycjach kosztorysu powinna być wskazana ta sama stawka roboczogodziny, również w takim przypadku oferta Odwołującego nie ...
omyłkowo założył, że stawki roboczogodziny w poszczególnych pozycjach kosztorysu nie muszą być takie same, jak w formularzu ofertowym oraz na stronie tytułowej kosztorysu, w takim przypadku Zamawiający winien dokonać poprawienia oferty wskazując w kosztorysie cenę roboczogodziny określoną w ofercie, w wysokości 10 zł. Zamawiający dysponował ...
za roboczogodzinę jaka była zastosowana w kosztorysie - w wysokości 17, 60 zł netto, pomimo braku racjonalnych przesłanek do poprawienia stawki ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2015 – 198 fragmentów

najniższą cenę za wykonanie zamówienia. W ocenie Prezesa UZP dokonanie odpowiednich przesunięć w poszczególnych pozycjach formularza mogło bowiem doprowadzić do ...
wykonane, gdyż niedookreśloność przedmiotu zamówienia w sensie ilościowym wynika z braku możliwości dokładanego przewidzenia rzeczywistych potrzeb Zamawiającego mogących się pojawić w toku realizacji umowy. Powyższe - jego ...
podstawie więcej niż jednej zawartej w kosztorysie ofertowym stawki na etapie przed zawarciem umowy nie można w sposób precyzyjny określić, która ze ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 444 fragmenty

Oddala odwołania

są zabezpieczone. Interes prawny Odwołującego w zaskarżeniu czynności odrzucenia jego oferty przejawia się w tym, jak wskazał Odwołujący, że jego oferta, w przypadku podzielenia argumentów co do braku podstaw do jej odrzucenia, byłaby ...
że Zamawiający nie wzywał wykonawcy, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wobec braku tego dokumentu, lecz w trybie prawa do złożenia wyjaśnień. W następstwie tego wezwania Instal Kraków ...
3 i 4 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust 1 ustawy Pzp a brak odrzucenia oferty przez Zamawiającego narusza ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 583 fragmenty

Oddala odwołanie

ustalenia wartości szacunkowej zamówienia był kosztorys inwestorski opracowany w dniu 9 grudnia 2014r ...
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: "uznk"), w szczególności w zakresie braku wystąpienia informacji organizacyjnych przedsiębiorstwa lub ...
do realizacji zaprojektowanych robót. Różnica w kosztach zapewnienia materiałów (rur preizolowanych) pomiędzy kosztorysem ofertowym a ofertą Konsorcjum Inżynieria może odpowiadać - w ocenie Odwołującego - co najwyżej marży ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 241 fragmentów

Oddala odwołanie

jest jednym z wymagań, wskazanych w SIWZ stawianych przez Zmawiającego. Brak konieczności najmu bazy, a więc ...
za poszczególne jego części czy pozycje kosztorysu, tym niemniej należy dopuścić możliwość ...
Odwoławczej z którego wynika, że w przypadku kosztorysu oceniane mogą być poszczególne pozycje kosztorysu w zakresie rażąco niskiej ceny o ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 204 fragmenty

Oddala odwołanie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 24 lutego 2015 roku pozycja 41038. 2 marca 2015 Odwołujący ...
ograniczania zasad uczciwej konkurencji np. brak możliwości wykazania się niejednym a kilkoma zadaniami, czemu tylko w mieście a nie również w terenie pozamiejskim. Odpowiedź Zamawiającego była ...
000 m2 oznakowania poziomego w tym min. 10 000 m2 oznakowania grubowarstwowego w technologii chemoutwardzalnej gładkiej na terenie miast. Z kosztorysu w roku 2015 wynika, że Zamawiający w ramach oznakowania grubowarstwowego przewidział do wykonania jak w roku 2014 zarówno oznakowanie w technologii chemoutwardzalnej gładkiej, jak i w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej oraz dodatkowo w technologii chemoutwardzalnej do natrysku. Sytuacja jest analogiczna do tej w roku 2014. Przedmiot zamówienia ten sam, warunek udziału w postępowania i sposób oceny prawie identyczny (inna kolejność wyrazów w zdaniu i zamiast wyrazu "zamówienie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 184 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

kryterium: 5 pkt. Zdaniem Izby, w braku zakazu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca ...
że ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych została wprowadzona w celu ochrony wierzycieli będących często w słabszej pozycji w stosunku do dłużnika). Oczywiście, może ...
gwaranta, Izba stwierdziła, iż taki brak w treści gwarancji - niesporny co do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 402 fragmenty

Oddala odwołania

wtórną, aczkolwiek potwierdzają, iż już w dacie kształtowania tego kosztorysu, a bynajmniej w dacie złożenia oferty Odwołujący II ...
z o.o. oraz zestawienia kosztorysów wykonania robót budowlanych w innych postępowaniach, gdyż w ocenie Izby nie mają one ...
przez specyfikację techniczną wykonania zamówienia. W kosztorysie ofertowym, jako podstawę wyceny każdej z pozycji przyporządkowany został konkretny nr ST. Każda z kolei ST w pkt 9 wskazywała, jakie czynności wchodzą w skład tej wyceny. Stąd też ...

« poprzednie 2 następne »