Logowanie

KIO 317/16, KIO 320/16, KIO 327/16, KIO 328/16 – Wyrok KIO – 2016-03-22 – 481 fragmentów

Oddala odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

pomocniczą dla wykonawców do sporządzenia kosztorysów ofertowych. Zamawiający wskazał w pkt 24, że wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny w składanych kosztorysach. W tych okolicznościach - na etapie składania ofert kosztorysy nie są dokumentami niezbędnymi dla ...
zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych ...
wskaźnik na poziomie 32 dB. W tych okolicznościach brak przeprowadzenia dowodu przez Odwołującego na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 261 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

realizację zamówienia. Odwołujący wskazał na brak szeregu pozycji w przedmiarze robót oraz w kosztorysie złożonym przez Konsorcjum EKOLOG wraz ...
poszczególnych kosztów wskazanych przez odwołującego w odwołaniu. Wobec roli kosztorysu w przedmiotowym postępowaniu, oraz charakteru wynagrodzenia, brak w kosztorysie danych robót samo w sobie nie świadczy o braku wyceny danej części prac. O ...
powyższym nie może również decydować brak konsekwencji w sposobie ujęcia w kosztorysie poszczególnych robót. Brak jest również pewności co do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 253 fragmenty

Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

wymogami siwz oraz przepisami prawa; W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wyjaśniał, że: 1. Brak rzetelności wyjaśnień w przedmiocie zastosowania rażąco niskiej ceny W toku postępowania przetargowego, Zamawiający wezwał PROKONCET do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, w związku ze spełnieniem przesłanek wskazujących na możliwość zawarcia w ofertach cen rażąco niskich. W odpowiedzi na wezwanie, dnia 12 ...
iż jest wystarczająca do uznania braku zastosowania rażąco niskiej ceny w zakresie formularzy cenowych dla zadań ...
urządzenia niezbędne do prowadzenia żądań w ramach przedmiotowego kontraktu, w związku z tym brak jest konieczności wydawania środków na zakup nowych. Pomijając w tym miejscu kwestie merytoryczne tegoż ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 578 fragmentów

Oddala odwołanie

być ono rzetelne i przekonujące. W zakresie braku rażąco niskiej ceny Odwołujący argumentował ...
odniesienia do zapisów SIWUR, nawet w sytuacji, gdy Zamawiający postanowił odrębnie oceniać ceny wskazane w ofercie. Pomimo tego, że Zamawiający w tym przypadku zachował prawo do badania każdej pozycji z formularza ofertowego, to samo ...
przez Zamawiającego za pośrednictwem Wykonawcy. W związku z tym, brak jest podstaw do postawienia zarzutu, że w takim przypadku Wykonawca zaoferował cenę poniżej kosztów realizacji usługi." W odniesieniu do zarzutu bezpodstawnego uznania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 103 fragmenty

Oddala odwołanie

116 przedmiaru robót) oraz 4 pozycji w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót dotyczącym ...
Klukowo na terenie gminy Klukowo w lok. 7+930,00 - 11+865,23 (tj. pozycji: 29, 32, 33 i 33 kosztorysu ofertowego oraz pozycji: 94, 99, 100 i 101 przedmiaru robót). Odwołujący złożył w załączeniu do oferty kosztorysy ofertowe, w tym kosztorysy ofertowe, stanowiące załącznik nr 2 ...
zamawiającego (poz. 24, 27, 30 kosztorysu ofertowego 2.2. oraz pozycja 39 kosztorysu ofertowego 2.2), a więc w odniesieniu do tych pozycji, na które wskazywał w toku rozprawy zamawiający, jak i tych, które przywołał odwołujący w treści odwołania. Zamawiający miał możliwość ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 230 fragmentów

Oddala odwołanie

podniósł, że dla prac wykazanych w pozycjach 8.11 i 9.10 ...
przystępującego i odwołującego wykazało, iż w wielu pozycjach odwołujący zaoferował ceny nawet kilkukrotnie ...
niskiej ceny dotyczy jedynie wskazanych w odwołaniu pozycji i rozpoznała odwołanie w granicach podniesionego zarzutu. Odnosząc się do pozycji 5.7 formularza cenowego - "Brak szczeliny pomiędzy płytą fundamentową, a ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 823 fragmenty

Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala zarzuty odwołania, Oddala zarzuty odwołania, Oddala zarzuty odwołania

wykazanej przez wykonawcę ceny jednostkowej w kosztorysie. Stwierdził również, że rzetelne ujęcie ...
Izba przyjęła jako twierdzenia przystępującego w tej sprawie. Zestawienie złożone przez odwołującego w sprawie KIO 228/16 dot. elementów kosztowych w poszczególnych pozycjach, które powinny być ujęte w kalkulacji kosztów (9 szt.), Izba przyjęła jako twierdzenia odwołującego w tej sprawie. Nadto, Izba rozważyła ...
koszt jednostkowy od ceny jednostkowej w kosztorysie, co dotyczy pozycji: 2.2.1, 2.2 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 144 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

dokładnie za 57% ceny z kosztorysu zamawiającego. II. Zaniechanie wykluczenia - brak KRK dla urzędującego Członka Zarządu Odwołujący podniósł, że wykonawca, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt ...
do oferty. Jak zauważył odwołujący, brak w ofercie zaświadczenia o niekaralności dla ...
S.A. do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a w przypadku zaniechania odpowiedzi na wezwanie albo uzupełnienia dokumentów w sposób niepotwierdzający braku podstaw do wykluczenia na dzień ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 143 fragmenty

Oddala odwołanie

należy się z Przystępującym, iż w zakresie zakwestionowanych niskich cen poszczególnych pozycji kosztorysów ZUE S. A. istotnym są ...
4, z których wynika, że: W przypadku wstawienia przez wykonawcę w jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót cyfry "0" lub w ogóle jej niewypełnienie, pozycje takie będą uznane za włączone do innych pozycji wypełnionego Przedmiaru Robót. Zatem sam Zamawiający dopuścił swobodę w konstruowaniu poszczególnych pozycji w kosztorysie, wbrew twierdzeniom Odwołującego. Przystępujący odniósł ...
Ponadto również złożony przez Odwołującego kosztorys wskazywał, iż niektóre pozycje zostały przez niego wycenione drożej w stosunku do pozycji wycenionych przez wykonawcę ZUE S ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 295 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

dotyczące zakresu zrealizowanej usługi, wobec braku takiej informacji w treści złożonych referencji, wynikać powinny ...
wskazuje na inne elementy zawarte w wynagrodzeniu (gaśnice proszkowe, śniegowe, koce, agregaty, próby ciśnieniowe węża). Brak jest potwierdzenia należytego wykonania tych usług. Również w zakresie przedstawionych do wykazu głównych ...
Żeglugi Powietrznej, co już wprowadziło w błąd Zamawiającego i doprowadziło do wyboru jego oferty w dniu 15 grudnia 2015 r. Brak jest okazania jakiejkolwiek umowy między ...

« poprzednie 2 następne »