KIO 1214/14 – Wyrok KIO – 2014-07-02 – 141 fragmentów

Oddala odwołanie

gdzie stwierdzono, że pominięcie danych pozycji kosztorysu stanowi o tym, że zakres zawartych w nich prac w ogóle nie został zaoferowany zamawiającemu ...
Nie można uznać, że wartość pozycji została wyceniona, skoro cena jednostkowa pozycji nie została określona [...]. Brak ceny jednostkowej uniemożliwia również dokonywanie poprawy omyłek rachunkowych w cenie ofertowej w trybie art. 88 ust. 1 ...
a zatem niedokładności lub niejasności. Brak wyceny wymaganych przez zamawiającego pozycji nie podlega zatem poprawieniu jako omyłka w treści oferty, zaś ciężar starannego sporządzenia i przygotowania oferty w tym zakresie całkowicie obciąża wykonawcę. Nie sposób bowiem, w stosunku do tak ważnego elementu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 72 fragmenty

Oddala odwołanie

oferta zawiera rażąco niską cenę. W tym stanie faktycznym zamawiający uznał ...
nie złożył podanych przez odwołującego w odwołaniu kalkulacji. Przykładowo odwołujący wskazał na brak złożenia przez wykonawcę OMEGA określonych ...
ustawy Pzp wskazanych przez odwołującego w treści wniesionego odwołania. Izba w poczet materiału dowodowego zaliczyła dokumentację ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 424 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

uwzględnieniem zawiadomienia odwołującego o poprawieniu w dziale LVIII formularza kalkulacji cenowej nazwy proponowanego producenta dla pozycji 1 (amortyzator przód P strona ...
przekazanego mu uzasadnienia wynika, że braku możliwości poprawienia jego oferty w trybie art. 87 ust. 2 ...
3 pzp Zamawiający upatruje zasadniczo w dwóch okolicznościach: po pierwsze - w braku możliwości poprawienia niezgodności w poz. 1 i 2 działu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 277 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w szczególności w odniesieniu do kosztorysów, kart katalogowych urządzeń, wskazania ilości ...
robót. Ta zasada wyliczania wartości pozycji przedmiarowych została pominięta przez Konsorcjum Mermaid przy kalkulacji całego kosztorysu dotyczącego Automatyki. Wartość całego kosztorysu dla automatyki winna być obniżona ...
są niższe niż wartości poszczególnych pozycji. Odwołujący wyjaśnił w piśmie procesowym, że powyższa niezgodność powstała w związku z wypełnianiem formularza w programie Excel. Na rozprawie natomiast wyjaśnił, że błąd w obliczeniu ceny kosztorysu polegał na pominięciu marży na poszczególnych pozycjach. Kwota wskazana jako wartość obejmuje ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 346 fragmentów

Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

równe traktowanie wykonawców, a polegające w szczególności na uznaniu w tych samych pozycjach kosztorysu cen jednostkowych odwołującego za rażąco niskie, w sytuacji, gdy ceny te są porównywalne, równe, a w niektórych przypadkach wyższe od cen ...
równe traktowanie wykonawców, a polegające w szczególności na uznaniu w tych samych pozycjach kosztorysu cen jednostkowych odwołującego za rażąco niskie, w sytuacji, gdy ceny te są porównywalne, równe, a w niektórych przypadkach wyższe od cen ...
oferty jako sumę wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego uzyskanych w wyniku mnożenia określonych przez zamawiającego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 272 fragmenty

Oddala odwołanie

istotna na wykonania przedmiotu zamówienia - pozycja kosztorysów w postaci wykonania odwodnienia, ma cenę ...
dokonać choć posiłkowej oceny poszczególnych pozycji kosztorysów, które miały doprowadzić STD N ...
przeszło 25 % niższa od drugiej w kolejności ceny zawartej w ofercie Odwołującego, zaś poszczególne pozycje z oferty STD N. są ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 361 fragmentów

Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

żądanie przedstawienia dokumentów nie wymaganych w treści ogłoszenia oraz SIWZ, przy jednoczesnym braku wystosowania analogicznego wezwania do pozostałych ...
żadnych konkretnych okoliczności uzasadniających przyjęty w kosztorysach poziom cen wykonania przepompowni. Odwołujący ...
należyte zamówienia nie jest możliwe. Brak uregulowania ustawowych definicji rażąco niskiej ceny, brak tejże definicji w dyrektywach jednoznacznie wskazuje na trudność ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 140 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

jej z argumentami zamawiającego przywołanymi w uzasadnieniu odrzucenia oferty odwołującego oraz podczas rozprawy - a raczej brak jakiegokolwiek uzasadnienia przez zamawiającego tego ...
nie muszą być jednoetapowe, gdyż w miarę uzyskiwania wyjaśnień mogą powstawać kolejne pytania. A w przypadku podania w ofercie wyłącznie ceny globalnej (bez jej rozbicia w formularzu ofertowym/cenowym), prawdopodobnie takie nawet być nie mogą. W sytuacji bowiem, w której częścią oferty jest szczegółowy formularz cenowy lub kosztorys, zamawiający może od razu zwrócić się o wyjaśnienie poszczególnych pozycji lub też przedstawienie dowodów, czy zadeklarowane ceny są realne. W przypadku jednej ceny globalnej oferty ...
a uzasadnienia odrzucenia oferty odwołującego brak. Czynność ta zatem wymaga dokończenia w celu rozstrzygnięcia powstałych wątpliwości. W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji uwzględniając odwołanie. O kosztach ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 154 fragmenty

Oddala odwołanie

19,29 m3, 4. w zestawieniu materiałów brak świetlówek - 598 szt. - w kosztorysie robót sanitarnych: grzejniki stalowe: jest ...
i przekazaniu do eksploatacji, a w pkt 3 wskazał m.in., że brak kosztorysów w złożonej ofercie spowoduje jej odrzucenie. Odwołujący podniósł, że SIWZ brak jest postanowień stanowiących, że taki efekt wywołuje również brak w kosztorysie ofertowym poszczególnych pozycji przedmiarowych. Ponadto w dziale XII SIWZ (pkt 8 ...
600*800 lub równoważne, odwołujący w ogóle nie wycenił, ani nie zawarł pozycji obejmujących ww. typy grzejników w kosztorysie ofertowym. Była to omyłka osoby zajmującej się kosztorysowaniem, która w trakcie przygotowywania kosztorysu uwzględniła wyłącznie typy grzejników znajdujących ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 70 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę wyrażoną w treści tego przepisu, w tym w szczególności poprzez brak zawarcia w informacji o odrzuceniu oferty odwołującego ...
nie wskazał, ani jednej ceny (pozycji), która w jego ocenie jest rażąco niska ...
i ustalona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zamawiający dokonując badania ofert w celu ustalenia, czy nie ma ...

« poprzednie 2 następne »