KIO 404/15, KIO 409/15 – Wyrok KIO – 2015-03-17 – 402 fragmenty

Oddala odwołania

wtórną, aczkolwiek potwierdzają, iż już w dacie kształtowania tego kosztorysu, a bynajmniej w dacie złożenia oferty Odwołujący II ...
z o.o. oraz zestawienia kosztorysów wykonania robót budowlanych w innych postępowaniach, gdyż w ocenie Izby nie mają one ...
przez specyfikację techniczną wykonania zamówienia. W kosztorysie ofertowym, jako podstawę wyceny każdej z pozycji przyporządkowany został konkretny nr ST. Każda z kolei ST w pkt 9 wskazywała, jakie czynności wchodzą w skład tej wyceny. Stąd też ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 228 fragmentów

Oddala odwołanie

niektórych elementów wyceny, czy niektórych pozycji w kosztorysie stanowiącym element oferty, jeżeli cena ...
ugruntowaną linią orzeczniczą KIO "Podanie w jednej pozycji kosztorysu wartości 0 zł nie wywołuje skutku w postaci niezgodności treści oferty z treścią s.i.w.z., szczególnie w sytuacji gdy zamawiający określając postanowienia s.i.w.z. nie zawężał możliwości określenia ...
postępowania. 2) Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia W tym miejscu należy wskazać, że Zamawiający w pkt 6.3 ppkt 6 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 121 fragmentów

Oddala odwołanie

Odwołującego wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, w celu ustalenia przyczyn pominięcia przez niego w kosztorysie ofertowym jednej pozycji objętej przedmiarem robót, stanowiącym załącznik ...
290 m. Oferta Odwołującego zawiera kosztorys uproszczony, w którym wyceniono wszystkie pozycje przedmiarów z załączników 3A ...
podatku VAT) dało cenę uwidocznioną w formularzu oferty jako cenę za realizację całości zamówienia. W kosztorysie, w tym również w tabeli elementów scalonych, nie wyceniono dwóch pozycji z przedmiaru 3D. Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła, że odwołanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 220 fragmentów

Oddala odwołanie

co zamawiający, że nawet gdyby w kosztorysie brakowało jednej ceny to stanowi to brak merytoryczny rzutujący na ocenę oferty. Wynagrodzenie w tym postępowaniu ma charakter stricte ...
ceny jednostkowe netto na wszystkie pozycje wymienione w kosztorysie ofertowym, a następnie przemnoży je ...
samym wykonawca określi wartość netto pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym. Po zsumowaniu cen netto za poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego wykonawca określa cenę netto ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 82 fragmenty

Oddala odwołanie

przytoczonej argumentacji Odwołujący stwierdził, iż brak podania w ofercie nazwy ubezpieczyciela/ubezpieczycieli oraz ...
utożsamione z "przemilczeniem" lub pominięciem w kosztorysie pewnych pozycji lub zaniechaniem ich wyceny (wyrok ...
i nie czyni tego również w toku postępowania odwoławczego. Wezwanie Odwołującego do wyjaśnień w tym przedmiocie w istocie prowadziłoby do uzupełnienia treści oferty i sanowania określonego braku oferty co jest niedopuszczalne w świetle art. 87 ust. 1 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 175 fragmentów

Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Zamawiający nie odrzucił tej oferty, w której wprawdzie wykonawca nie skreślił żadnej z pozycji, ale podkreślił tę wybraną oraz ...
było umożliwienie brania pod uwagę w postępowaniu o zamówienie publiczne ofert ...
błędów, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania kosztorysu ofertowego. Należy również podkreślić, że ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 176 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

nieprawidłowości oceny Zamawiającego Odwołujący zestawił {w tabeli zamieszczonej w odwołaniu} te kosztorysy w zakresie cen jednostkowych i wartości 9 pozycji (34-36, 43-49), wyliczając w podsumowaniu łączną różnicę wartości na ...
odrzuceniu na podstawie przesłanek określonych w art. 189 ust. 2 pzp. Nie zgłaszano w tym zakresie odmiennych wniosków. Z uwagi na brak podstaw do odrzucenia odwołania lub ...
odwołania odnośnie sposobu kalkulacji wybranych pozycji kosztorysu, w których Odwołujący doszukał się kolejnych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 392 fragmenty

Oddala odwołania

niektórych elementów wyceny, czy niektórych pozycji w kosztorysie stanowiącym element oferty, jeżeli cena ...
akt: KIO 1902/13): "Podanie w jednej pozycji kosztorysu wartości 0 zł nie wywołuje skutku w postaci niezgodności treści oferty z treścią s.i.w.z., szczególnie w sytuacji, gdy zamawiający określając postanowienia s.i.w.z. nie zawężał możliwości określenia ...
tego jest niewątpliwie częsta obszerność kosztorysów, zawierających setki i tysiące pozycji. Zresztą błędy w kosztorysie ofertowym, niewielkie w swej treści, ale bardzo niekorzystne w skutkach dla zamawiającego, dały początek ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 921 fragmentów

Oddala odwołania

robót, złożenie oferty z pominięciem w kosztorysie ofertowym przez oferenta niektórych pozycji cenotwórczych uwzględnionych przez zamawiającego w przedmiarze robót albo wynikających z dokumentacji projektowej oraz uwzględnienie w tym kosztorysie pozycji nieujętych w projekcie i przedmiarze robót powoduje ...
robót, złożenie oferty z pominięciem w kosztorysie ofertowym przez oferenta niektórych pozycji cenotwórczych uwzględnionych przez zamawiającego w przedmiarze robót albo wynikających z dokumentacji projektowej oraz uwzględnienie w tym kosztorysie pozycji nieujętych w projekcie i przedmiarze robót powoduje ...
nie muszą być jednoetapowe, gdyż w miarę uzyskiwania wyjaśnień mogą powstawać kolejne pytania. A w przypadku podania w ofercie wyłącznie ceny globalnej (bez jej rozbicia w formularzu ofertowym/cenowym), prawdopodobnie takie nawet być nie mogą. W sytuacji bowiem, w której częścią oferty jest szczegółowy formularz cenowy lub kosztorys, zamawiający może od razu zwrócić się o wyjaśnienie poszczególnych pozycji lub też przedstawienie dowodów, czy zadeklarowane ceny są realne. W przypadku jednej ceny globalnej oferty ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 225 fragmentów

Oddala odwołanie

z SIWZ przenoszeniu kosztów pomiędzy pozycjami kosztorysu przez innych wykonawców niż Transprojekt ...
a uzupełnienia o oświadczenie, co braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - w odniesieniu do Wykonawców SGS Tecrios ...
4 Instrukcji, przenoszenie kosztów pomiędzy pozycjami kosztorysu. Podał również, że taką informację w stosunku do oferty wykonawcy ECMG powziął na rozprawie w dniu 2 grudnia 2014 r. W toku rozprawy przed Izbą w dniu 23.02.2015 r ...

« poprzednie 2 następne »