KIO 1271/14 – Wyrok KIO – 2014-07-08 – 209 fragmentów

Oddala odwołanie

udzielanego zamówienia. Jednocześnie wszystkie pozostałe pozycje, a przynajmniej wszystkie pozycje scalone w kosztorysie Odwołującego są na poziomie niższym niż w kosztorysie inwestorskim. W kosztorysie inwestorskim poz. 46 - agregaty fontannowe ...
okazało na rozprawie, pomimo użycia w uzasadnieniu decyzji zwrotu "w szczególności", właśnie zaniżenie wyceny poz. 46 kosztorysu sanitarnego oraz brak złożenia, pomimo skierowanego wezwania, wyjaśnień uzasadniających cenę tej pozycji, było podstawą do negatywnej ich ...
wyjaśnień odnośnie wyceny poz. 46 kosztorysu sanitarnego, gdyż to właśnie ta pozycja, wyczerpująca zarówno w kosztorysie inwestorskim, jak i w kosztorysach pozostałych ofert (uwzględniając jej zagregowanie z innymi pozycjami kosztorysu sanitarnego o znikomej w stosunku do tej poz. wartości ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 449 fragmentów

Oddala odwołanie

odwołującego sklasyfikowana została na drugiej pozycji. Oferta złożona przez Asseco zawierała najniższą cenę. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie dokonał ...
art. 90 ust 3 pzp, w ramach którego brak udzielenia wyjaśnień stanowi odrębną przesłankę ...
sygn. akt KIO 2793/10). Brak udostępnienia Odwołującemu dokumentu w postaci wyjaśnień Wykonawcy Asseco Poland ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 202 fragmenty

Oddala odwołanie

cen rynkowych, c) cen przedstawionych w ofertach innych wykonawców; 3) oczywisty brak ekwiwalentności w stosunku do przedmiotu zamówienia sugerujący ...
Odwołujący uznał, że budując swoją pozycję jest w stanie zrealizować ten projekt z ...
zysk z realizacji zamówienia. Każda pozycja w zestawieniu cenowym (Pkt lll.1 Oferty) zawiera marżę Odwołującego w wysokości 15%-20% w zależności od pozycji, zaś w pkt III.2 Oferty marża ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 77 fragmentów

Oddala odwołanie

że przez to jednoznacznie pominięto w kosztorysie ofertowym pierwotne pozycje z przedmiaru co uniemożliwia rozliczenie ...
stanowiącymi załącznik do SIWZ, tzn. w szczególności sporządził kosztorys ofertowy w tabeli według założeń zamawiającego, ujął w tym kosztorysie wszystkie pozycje robót opisane w przedmiarach i nie dopisał żadnej nowej pozycji, która by nie była ujęta w przedmiarach. W tym sensie odwołujący wypełnił całkowicie postanowienia SIWZ zawarte w rozdziale XII. Według odwołującego całkowicie ...
wezwania zamawiającego do dokonania zmian w kosztorysie ofertowym. W SIWZ istniało skutecznie prawne pouczenie, że w przypadku pominięcia pozycji oferta będzie podlegała odrzuceniu. Błędne pozycje należy traktować jako pominięte wobec braku możliwości ich poprawienia. Cena ma ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 256 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

min 5000m.kw. Jednak brak podania jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego w tym zakresie pozbawia tym samym ...
powierzchnię wewnętrzną oraz powierzchnię netto. Brak w nich określenia pojęcia " powierzchnia obiektu ...
obowiązek wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu spoczywa na wykonawcy. . Uznał za nieuzasadniony zarzut braku zdefiniowania pojęcia powierzchnia użytkowa, gdyż ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 141 fragmentów

Oddala odwołanie

gdzie stwierdzono, że pominięcie danych pozycji kosztorysu stanowi o tym, że zakres zawartych w nich prac w ogóle nie został zaoferowany zamawiającemu ...
Nie można uznać, że wartość pozycji została wyceniona, skoro cena jednostkowa pozycji nie została określona [...]. Brak ceny jednostkowej uniemożliwia również dokonywanie poprawy omyłek rachunkowych w cenie ofertowej w trybie art. 88 ust. 1 ...
a zatem niedokładności lub niejasności. Brak wyceny wymaganych przez zamawiającego pozycji nie podlega zatem poprawieniu jako omyłka w treści oferty, zaś ciężar starannego sporządzenia i przygotowania oferty w tym zakresie całkowicie obciąża wykonawcę. Nie sposób bowiem, w stosunku do tak ważnego elementu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 72 fragmenty

Oddala odwołanie

oferta zawiera rażąco niską cenę. W tym stanie faktycznym zamawiający uznał ...
nie złożył podanych przez odwołującego w odwołaniu kalkulacji. Przykładowo odwołujący wskazał na brak złożenia przez wykonawcę OMEGA określonych ...
ustawy Pzp wskazanych przez odwołującego w treści wniesionego odwołania. Izba w poczet materiału dowodowego zaliczyła dokumentację ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 424 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

uwzględnieniem zawiadomienia odwołującego o poprawieniu w dziale LVIII formularza kalkulacji cenowej nazwy proponowanego producenta dla pozycji 1 (amortyzator przód P strona ...
przekazanego mu uzasadnienia wynika, że braku możliwości poprawienia jego oferty w trybie art. 87 ust. 2 ...
3 pzp Zamawiający upatruje zasadniczo w dwóch okolicznościach: po pierwsze - w braku możliwości poprawienia niezgodności w poz. 1 i 2 działu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 277 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w szczególności w odniesieniu do kosztorysów, kart katalogowych urządzeń, wskazania ilości ...
robót. Ta zasada wyliczania wartości pozycji przedmiarowych została pominięta przez Konsorcjum Mermaid przy kalkulacji całego kosztorysu dotyczącego Automatyki. Wartość całego kosztorysu dla automatyki winna być obniżona ...
są niższe niż wartości poszczególnych pozycji. Odwołujący wyjaśnił w piśmie procesowym, że powyższa niezgodność powstała w związku z wypełnianiem formularza w programie Excel. Na rozprawie natomiast wyjaśnił, że błąd w obliczeniu ceny kosztorysu polegał na pominięciu marży na poszczególnych pozycjach. Kwota wskazana jako wartość obejmuje ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 346 fragmentów

Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

równe traktowanie wykonawców, a polegające w szczególności na uznaniu w tych samych pozycjach kosztorysu cen jednostkowych odwołującego za rażąco niskie, w sytuacji, gdy ceny te są porównywalne, równe, a w niektórych przypadkach wyższe od cen ...
równe traktowanie wykonawców, a polegające w szczególności na uznaniu w tych samych pozycjach kosztorysu cen jednostkowych odwołującego za rażąco niskie, w sytuacji, gdy ceny te są porównywalne, równe, a w niektórych przypadkach wyższe od cen ...
oferty jako sumę wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego uzyskanych w wyniku mnożenia określonych przez zamawiającego ...

« poprzednie 2 następne »