KIO 1801/14 – Wyrok KIO – 2014-09-15 – 287 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

innymi odwołujący zadał pytanie dotyczące kosztorysów ofertowych dla zadania nr 4. Wskazano w przedmiotowym piśmie, iż w pkt 10.4 SIWZ jest zastrzeżenie, że oferta (w szczególności wartość pozycji danego kosztorysu) nie może przekroczyć określonego wyniku ...
zastrzeżeniem, że wartość netto danej pozycji nie mogła przekroczyć limitu 100%, liczonego w kosztorysach: a) "BUD-wykaszanie traw, chwastów ...
krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie", "Sprzątanie pasa drogowego" od pozycji razem netto danego kosztorysu, natomiast b) "Bieżące utrzymanie dróg ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 119 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

roku wniósł o oddalenie odwołania. W uzasadnieniu podniósł, że zgodnie z pkt 18.2. SIWZ - kosztorysy ofertowe, należało sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej w formie wydruków z komputerowych programów kosztorysowych, ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. Zamawiający nie ustanawia ...
SIWZ. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 18.2. SIWZ - kosztorysy ofertowe, należało sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej w formie wydruków z komputerowych programów kosztorysowych, ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarach robót. Zamawiający nie ustanowił ...
Przedmiarów robót. Ponadto zamawiający wskazał w SIWZ, iż Wykonawca obliczając cenę oferty musiał uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie pozycje przedmiarowe a cena oferty winna ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 404 fragmenty

Uwzględnia oba odwołania

przez wykonawców kalkulacji ceny ofertowej w oparciu o metodę tzw. przerzucania kosztów pomiędzy poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego. Tym samym w danej cenie jednostkowej winny być ...
związane z wykonaniem prac opisanych w pozycji, której dotyczy wycena i nie mogą się w niej znaleźć koszty wykonania prac, czy usług opisanych w innych pozycjach kosztorysu. Zdaniem Odwołującego Transprojekt od tego ...
przesunięcia wartości cenowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami formularza cenowego, ani zastrzeżenia o braku możliwości uwzględnienia w cenie jednostkowej kosztów ponoszonych przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 563 fragmenty

Uwzględnia odwołania

nie dają podstawy do stwierdzenia braku rzetelności w obliczeniu ceny oferty. Wyjaśnienia udzielone ...
licencjonowania, podczas gdy Odwołujący Galaxy w swojej ofercie nie wypełnił wymaganej pozycji. Zdaniem Odwołującego podał on w złożonej ofercie wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące urządzeń, w tym producenta, model, typ i ...
ilości zgodnie ze sposobem licencjonowania. W treści formularza zawarł bowiem następującą informację dotyczącą tej pozycji: "**Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2014 – 80 fragmentów

szacuje cenę oferty sporządzając kalkulację w ramach kosztorysu ofertowego uproszczonego. Przedmiar w każdym przypadku stanowi zatem element ...
umowy. Przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia, brak załączenia do oferty kosztorysu ofertowego nie ma znaczenia dla ...
wynagrodzenia, będzie miał obowiązek wykonać w trakcie realizacji zamówienia również pozycje, które faktycznie nie zostały ujęte w jego kosztorysie ofertowym, ale są ujęte w przedmiarze robót, projekcie technicznym, specyfikacji ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 232 fragmenty

Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie

50 % ceny tej jednostki czasu w pozycji "Koszty administracyjne od rozpoczęcia Usługi ...
pracę Personelu Konsultanta oraz wysokość pozycji ryczałtowych nie będą podlegały zmianom w stosunku do Kosztorysu Ofertowego." W § 6 IPO określone zostały zasady ...
niego sposób wyceny oferty, a w szczególności pozycji "Usługi zarządzania" w formularzu cenowym, odpowiada wymaganiom SIWZ ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 518 fragmentów

Oddala odwołanie

że "przedłożony opis techniczny dla pozycji SIWZ WI-20 Zadanie I, "wobec braku jednoznacznego wskazania typów dysków twardych oferowanych w zestawie, nie potwierdza jednoznacznie spełnienia ...
technicznych wymaganych przez Zamawiającego. - Przedłożony w terminie wskazanym do uzupełnienia dla pozycji Zadania I oznaczonej w SIWZ jako WI-20, opis techniczny, wobec braku jednoznacznego wskazania typów dysków twardych oferowanych w zestawie, nie potwierdza jednoznacznie spełnienia ...
Stwierdzenie przez Zamawiającego, że przedłożony w terminie wskazanym do uzupełnienia dla pozycji Zadania I oznaczonej w SIWZ jako WI-20, opis techniczny, wobec braku jednoznacznego wskazania typów dysków twardych oferowanych w zestawie, nie potwierdza jednoznacznie spełnienia ...

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Irena Skubiszak-Kalinowska, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, Numer 7, 2014

uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę ...

Rażąco niska cena

Piotr Suliga, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce, Numer 7, 2014

Informujemy, że podtrzymujemy ceny podane w ofercie. Niektóre pozycje w kosztorysie wyceniliśmy być może niżej niż ...
niezachwianej pewności, że te kilka pozycji z kosztorysu ofertowego, które w sumie składają się na 150 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 343 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

oferty o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ...
pola widzenia całości ceny oferty. W niniejszej sprawie łączna ocena powyższych okoliczności, tj. brak wyceny wskazanej powyżej pozycji, co może wskazywać na zmniejszenie ...
jest zrozumiałe działanie Zamawiającego, który w odniesieniu do braku wypełnienia jednej pozycji (Zasilająca sieć kablowa NN) podejmuje działania, a wobec tożsamego braku innej pozycji pozostaje bezczynny. Uwzględnieniu podlegał również ...

« poprzednie 2 następne »