KIO 824/14 – Wyrok KIO – 2014-05-09 – 290 fragmentów

Oddala odwołanie

żadnego z uczestników postępowania, profesjonalistów w obrocie gospodarczym. Potwierdzeniem powyższego twierdzenia był brak pytań w tym zakresie oraz utrzymanie prawidłowej proporcji w dwóch ofertach. W ofercie ERBUD wartość rozbudowy i ...
wartości brutto całości zamówienia. Ponadto w ofercie zamawiający stwierdził brak oświadczenia na temat wielkości średniego ...
ryczałtowa i koszt wykonania zamówienia, w żadnej pozycji tego dokumentu nie pojawia się ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 103 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

są: po pierwsze pozorne, a pozycje w kosztorysie ujęte są zgodnie z przedstawionym w SIWZ przedmiarem i sporządzone w pełni w oparciu o ten przedmiar, a ...
przy robotach budowlanych i wymaganiu w postępowaniu złożenia kosztorysu opracowanego na podstawie przedmiaru robót, jest pominięcie pewnych pozycji lub kwot czy podanie kwoty ...
jednostkowej oraz wartości prac netto w poszczególnych pozycjach kosztorysu (co jest sytuacją bardzo analogiczną ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 339 fragmentów

Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

złotych będących konsekwencją sprostowania danych w przedmiarze robót (poz. 37) i zestawieniu kosztów w zakresie pozycji numer 37 Zadanie nr 8 " Likwidacja oczyszczalni Ścieków w Zalasowej" w sytuacji, gdy brak było podstaw do sprostowania wskazanej ...
kwestionując jedynie jej fragment (jedną pozycję wykazu materiałów), nie dostrzegając w nim omyłki oraz pomijając fakt prawidłowości kosztorysu ofertowego Odwołującego, z drugiej strony w sposób nieuprawniony dokonuje wyboru oferty WOLIMEX jako najkorzystniejszej, w której jako oczywistą omyłkę rachunkową ...
odnoszące się do odwołania do kosztorysu ofertowego oraz odwołanie się do cen zaoferowanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu za dane materiały bowiem kosztorys ofertowy przygotowany jest przez Zamawiającego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 315 fragmentów

Oddala odwołanie

wytknął Odwołującemu nieistotne uchybienia i braki w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty. Odwołujący ...
po przecinku (pkt 7). Wycenę w ofercie należy przedłożyć w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego cenę jednostkową za pozycję kosztorysową wraz z zestawieniem cen ...
uzupełnieniu. Ponadto wskazano na szereg braków w wyszczególnionych pozycjach kosztorysu ofertowego. Dodatkowo poinformowano, iż dołączony ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 68 fragmentów

Oddala odwołanie

zamówienia i należy ją wycenić w kosztorysie ofertowym. Ponadto w pkt III ppkt 6 lit ...
została sklasyfikowana na 5- tej pozycji w kryterium cena, jednak z uwagi na błąd w obliczeniu ceny oferty polegający na ...
odwołującego została sklasyfikowana na 5 pozycji w kryterium cena nie pozbawia odwołującego rozumianego szeroko interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 60 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

bądź odstąpienia od umowy, wobec braku kosztorysu szczegółowego, nie będzie mógł dokonać rozliczenia. W projekcie umowy wskazano, że może ...
zaniżone o 500 - 1000 zł w stosunku do kosztorysu inwestorskiego bądź kosztorysów pozostałych wykonawców (przykładowo pozycja warta około 1000 zł została ...
zobowiązania, które powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści oferty. Tym samym brak było podstaw do odrzucenia oferty Odwołującego z uwagi na brak załączenia do jego oferty kosztorysu szczegółowego z tabelą elementów scalonych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 819 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

weryfikacji i zatwierdzeniu przez zamawiającego. W przypadku braku wyceny którejkolwiek pozycji w dołączonych do oferty kosztorysach, Zamawiający w celu udzielenia zamówień, o których mowa w ust. 5 udzielał będzie jej jak w przypadku pozycji z ceną zerową. Zamawiający nie dokonał modyfikacji postanowień SIWZ w powyższym zakresie. Dalej wzór umowy ...
jest utrwalona linia orzecznictwa KIO w zakresie cen cząstkowych, gdzie wykonawcy w kosztorysach ofertowych niejednokrotnie zaniżają poszczególne pozycje celem obniżenia końcowej ceny ofertowej ...
odwołującego nakazania unieważnienia ogółu czynności w niniejszym postępowaniu. W żadnym wypadku zamawiający nie wymagał w kosztorysie ofertowym podania osobnej pozycji - kosztów nieprzewidzianych. Zarzut nr 11 ...

Omyłki i błędy w ofertach wykonawców - analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej – 184 fragmenty

Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

zasady nie podlega również poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp brak wyceny poszczególnych pozycji kosztorysowych w sytuacji, w której zamawiający przyjął kosztorysową formę wynagrodzenia. Jak podkreślono w wyroku z dnia 11 lutego ...
uwzględnieniem ilości ustalonej obmiarem powykonawczym. Brak wyceny którejś z pozycji kosztorysu ofertowego, nie jest omyłką, lecz ...
jednostkową, jak i wartość tej pozycji. Podobnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza m.in. w wyroku z dnia 21 października 2011 r.26 W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej, odwołujący w swojej ofercie, w kosztorysie ofertowym nie przedstawił wyceny montażu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 172 fragmenty

Oddala odwołanie

że nie dotyczy to sytuacji, w której zamawiający, jako Beneficjent, zwróci się z żądaniem wypłaty. Brak takiego jednoznacznego stwierdzenia, przy uwzględnieniu ...
zamawiający wymagał: "Jeśli nie wyodrębniono pozycji w Rozbiciu ceny ofertowej, to należy ...
wykazane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Rozbicia Ceny Ofertowej muszą pozostawać w odpowiednim stosunku do kosztów wykonania robót opisanych w kontrakcie.", "Wszystkie koszty ogólne, zyski ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2014 – 175 fragmentów

została uznana za najkorzystniejszą, podał w pozycji 9 formularza - praca równiarki samojezdnej ...
oddzielnie dokonywał punktacji prac wskazanych w pozycjach 1-8 oraz 1-9 ...
nie stwierdziła rażąco niskiej ceny w wybranej ofercie w pozycjach 7-10 formularza ofertowego, a tym samym usprawiedliwiające brak reakcji na czyn nieuczciwej konkurencji w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w świetle szczegółowego i wyczerpującego uzasadnienia ...

« poprzednie 2 następne »