Logowanie

KIO 2173/15, KIO 2174/15, KIO 2193/15, KIO 2194/15 – Wyrok KIO – 2015-10-26 – 938 fragmentów

Uwzględnia odwołania, Oddala odwołanie

z ubiegania się o zamówienie w części I zamówienia ze względu na brak wykazana spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wskutek błędnej oceny oświadczenia o udostępnieniu zasobów w postaci wiedzy i doświadczenia; 2 ...
o kodzie 20 03 01 w ramach tych nowych pozycji / usług wyniosła 22.308,24 ...
jednakowo sporządzono formularze ofertowe i kosztorysy; z kolei w sprawie KIO 1874/10 wykonawca niewykonywał wezwania do uzupełnienia braków po to, aby wybrano ofertę ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 299 fragmentów

Oddala odwołanie

nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przez brak spełnienia warunku posiadania bazy magazynowo ...
ust. 3 ustawy Pzp przez brak wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy zamawiający posiada wiedzę na temat braku spełnienia wymogów SIWZ przez wykonawcę ...
ust. 1 ustawy Pzp przez brak wezwania przystępującego do złożenia wyjaśnień, dotyczących rażąco niskiej ceny w sytuacji, kiedy zamawiający posiada pełną ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 185 fragmentów

Oddala oba odwołania

Każdy z oferentów winien przygotować kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru i z zastosowaniem podanych w nim podstaw wyceny, a zmiana w pozycjach kosztorysowych norm nakładów RMS to w myśl zasad kosztorysowania zmiana pozycji katalogowej KNR na pozycję "wycena indywidualna". Odwołujący podniósł, że ...
normy nakładów rzeczowych RMS prawie w każdej pozycji, przez co te pozycje automatycznie stały się "wycenami indywidualnymi", co czyni złożone w postępowaniu kosztorysy ofertowe niezgodnymi z wymaganiami SIWZ ...
się na twierdzeniu, że błędy w wyliczeniu poszczególnych pozycji kosztorysów (przy czym nie wiadomo, których pozycji to dotyczy) miały niewątpliwy wpływ ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 136 fragmentów

Oddala odwołanie

następnie wypełnionych przez wykonawców (jako kosztorysy ofertowe) dotyczących wykonania obiektów inżynierskich znajdują się pozycje, w których należało wycenić m.in ...
cenowa uwzględnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. Zarzucił brak w wyjaśnieniach Metrostav jakichkolwiek cen, kalkulacji ...
przedłożonych przez Metrostav jest efektem braku możliwości wykazania, że cena zaproponowana w jego ofercie jest cena realna ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 364 fragmenty

Oddala odwołania

się na udział podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków w Postępowaniu nie wykazało (nie złożyło oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia) spełniania warunków w Postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem oferenta ...
zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego kosztorysem szacowana wartość zamówienia wynosi 58 357 466,18 zł. W toku weryfikacji ofert, Zamawiający powziął ...
kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w formularzach cenowych. Wykonawca w kolumnie nr 4 formularza określi ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 181 fragmentów

Oddala odwołanie

prosząc m.in. o podanie pozycji, w której zostały ujęte koszty dystrybucji ...
powołuje się przede wszystkim na brak ujęcia w kosztach trzeciego pojazdu oraz brak ujęcia w kosztach odpowiedniej ilości odpadów wielkogabarytowych ...
ma obowiązek ująć dany koszt w kalkulacji. Natomiast nie musi to być osobna pozycja, gdyż przy cenie ryczałtowej przedstawiane kosztorysy mają tylko charakter informacyjny. Odnosząc ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 172 fragmenty

Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

dokumentacji zgodnie z wzorem ustalonym w SIWZ, gdzie w pozycji "5" Tabeli koszt pełnienia obowiązku ...
oferty. Przedstawiono kalkulację ceny oferty, w której uwzględniono następujące pozycje: efektywny czas pracy projektantów (Te ...
art.7 ust.1, ponieważ w jego ocenie zamawiający przyjął bezkrytycznie wyjaśnienia wykonawcy wybranego pomimo braku szczegółowych wyjaśnień, co do kalkulacji ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 122 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

przekreślało możliwości dokonania modyfikacji, przy braku precyzji w ustaleniu sposobu jego wypełnienia. Odwołujący ...
rozliczeniowych został zmodyfikowany przez Odwołującego w stosunku do wzoru z załącznika nr 10 do siwz w ten sposób, iż wykonawca przyjął systematykę odpowiadającą kosztorysom, wskazując oddzielnie wartości kosztorysowe robót w częściach od I do XIII ...
ustalenie znaczenia załączonych do oferty kosztorysów, którym Zamawiający poświęcił szereg postanowień w siwz. Zawierały one szczegółowy opis wycenionych w ofercie pozycji i na etapie oceny ofert ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 334 fragmenty

Oddala odwołanie

robota budowlana wskazana przez Odwołującego w pozycji 1 wykazu robót budowlanych nie ...
konieczności na roboty zamienne, a w załączonym kosztorysie wykazano pozycję Konserwacja systemu ochrony o wartości ...
niezakończenie rzeczowego umownego zakresu prac w odniesieniu do pozycji Konserwacja systemu ochrony. Umowa była ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Szczecinie – 2015 – 537 fragmentów

Uchylono zaskarżoną decyzję

2 G. powołał się na brak możliwości wykonania robót w pierwotnym terminie w związkuz równolegle prowadzonymi pracami [...] Zarządu Dróg Wojewódzkich w K., związanymi z przebudową drogi ...
kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym - brak miejsca na przepisowe odstępy od sieci w stosunku do kanalizacji sanitarnej, przedłużenie ...
kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym - brak miejsca na przepisowe odstępy od sieci w stosunku do kanalizacji sanitarnej, przedłużenie ...

« poprzednie 2 następne »