KIO 1831/14 – Wyrok KIO – 2014-10-14 – 390 fragmentów

Oddala odwołanie

kalkulacji odnoszących się do wskazanych pozycji kosztorysowych. Dodatkowo, wątpliwości Zamawiającego wzbudził fakt, że Odwołujący w swojej ofercie dla grupy robót ...
dróg nie oznacza, że doszło w tym zakresie do zawarcia w treści oferty elementów niezgodnych z treścią SIWZ. Brak określenia przez Zamawiającego w treści SIWZ wymogu, iż ceny jednostkowe mają być różne w zależności od rodzaju drogi nie ...
datę graniczną - termin składania ofert w Postępowaniu tj. 16.06.2014] 5 miesięcy 15 dni. W świetle powyższego, należy uznać, że warunek w zakresie zimowego utrzymania dróg spełnia już sama pozycja nr 1 z zestawienia. Z kolei warunek w zakresie bieżącego utrzymania dróg, [nawet ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 594 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

ReDrog s.c. B. K. & W. K. oraz ZPUH W. K. ReDrog, 2) zaniechania wykluczenia Konsorcjum MADROCAR z powodu braku wykazania spełniania przez Konsorcjum warunków udziału w postępowaniu z zakresie niezbędnej wiedzy ...
podstaw i przesłanek jego zastosowania [w dokumentacji udostępnionej Odwołującemu brak takowych wezwań i wyjaśnień]. Podkreślenia ...
Serwis z SIWZ, polegający na braku wyceny wszystkich elementów oferty nie został w odwołaniu postawiony, a dopiero sformułowany ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2014 – 177 fragmentów

że przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), żądanie zamawiającego załączenia kosztorysu zasadniczo powinno służyć wykonawcom jedynie ...
wynagrodzenia, będzie miał obowiązek wykonać w trakcie realizacji zamówienia również pozycje, które faktycznie nie zostały ujęte w jego kosztorysie ofertowym, ale są ujęte w przedmiarze robót, projekcie technicznym, specyfikacji ...
wnioskach pokontrolnych. Ta przyczyna oraz brak złożenia wymaganego kosztorysu ofertowego nakazywała odrzucenie oferty tego ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2014 – 177 fragmentów

że przy ryczałtowym charakterze wynagrodzenia (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), żądanie zamawiającego załączenia kosztorysu zasadniczo powinno służyć wykonawcom jedynie ...
wynagrodzenia, będzie miał obowiązek wykonać w trakcie realizacji zamówienia również pozycje, które faktycznie nie zostały ujęte w jego kosztorysie ofertowym, ale są ujęte w przedmiarze robót, projekcie technicznym, specyfikacji ...
wnioskach pokontrolnych. Ta przyczyna oraz brak złożenia wymaganego kosztorysu ofertowego nakazywała odrzucenie oferty tego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 316 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

eksploatacji, stanowiących podstawę oceny ofert w kryterium koszty eksploatacji, a w rezultacie brak oceny oferty Odwołującego w podanych kryteriach oceny ofert; 2 ...
L. A. na stanowisko technologa. W konsekwencji Odwołujący wskazał, że w ofercie EQUIPO brak zobowiązań: spółki SOLVEX Kft do ...
nie podzieliła stanowiska Zamawiającego przedstawionego w pisemnej odpowiedzi na odwołanie, odnoszącego się do braku po stronie Odwołującego interesu w uzyskaniu niniejszego zamówienia, opartego na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 172 fragmenty

Oddala odwołanie

do niej wszelkich procedur przewidzianych w Pzp w celu skorygowania stwierdzonych w zawartym w niej kosztorysie ofertowym omyłek oraz oparcie rozstrzygnięcia o nierzeczywistą przesłankę, tj. brak wyceny pozycji kosztorysowych od 38 do 41, w sytuacji w której pozycje te zostały przez Odwołującego wycenione ...
z uwagi na fakt, że w kosztorysie nie znalazła się wycena jednej pozycji nosi znamiona kompletnego braku racjonalności, a przede wszystkim poszanowania norm prawnych. W ocenie Odwołującego wskazany przez Zamawiającego brak wpisuje się w hipotezę normy prawnej uregulowanej w przepisie art. 87 ust. 2 ...
pkt 3 Pzp i dopiero brak zgody na dokonanie poprawki mógłby skutkować odrzuceniem oferty. W ocenie Odwołującego prawidłowe działanie Zamawiającego w zaistniałym stanie faktycznym powinno polegać na zerowaniu pozycji nie ujętej w kosztorysie, względnie, w ramach przeprowadzenia działań arytmetycznych, Zamawiający ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 301 fragmentów

Oddala odwołanie

zarzutu d) zamawiający zaznaczał, że w przedmiarze była podana ilościowa pozycja odwożenia trawy, jednakże ze względu na charakter wynagrodzenia kosztorysowego w oparciu na obmiar z natury ...
należności wynikającej z noty księgowej w terminie 14 dni na konto Zamawiającego od daty doręczenia. W przypadku braku zapłaty ww. terminie Zamawiający skieruje ...
4) każdorazowo za stwierdzony przypadek braku realizacji obowiązków określonych w § 2 ust. 2; ust. 3 oraz w § 11 ust. 2 niniejszej umowy, karę umowną w wysokości 1% wartości umowy. 3 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 203 fragmenty

Oddala odwołanie

identyczny układ. Po dokonaniu kalkulacji pozycji z "nowego" Formularza w odrębnym arkuszu kalkulacyjnym pracownik odwołującego ...
ostatnia ze wskazanych "niezgodności" dotyczy braku sformułowania w pozycji: "Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grub ...
zostały wycenione. Odwołujący podsumował, że w związku z powyższym, pomimo zaistniałych omyłek w kilku pozycjach Formularza cenowego - w istocie wycenił i zaoferował przedmiot ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2014 – 149 fragmentów

wykonanych prac, po cenach przedstawionych w kosztorysie [wynagrodzenie kosztorysowe], to jakiekolwiek braki w tym kosztorysie, których nie można uznać za omyłki w myśl art. 87 ust. 2 ...
wynagrodzenie kosztorysowe obowiązek odrzucenia oferty, w której nie zawarto wyliczenia wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego - tj. w przypadku niniejszej oferty - kosztorysu ofertowego - etap III. W związku z powyższym, zdaniem organu kontroli, w okolicznościach przedmiotowej sprawy zamawiający powinien ...
jest, iż przy wynagrodzeniu ryczałtowym kosztorysy załączane do oferty mają charakter informacyjny, a braki w nich nie są podstawą do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 214 fragmentów

Oddala odwołanie

on został na twierdzeniu o braku możliwości poniesienia przez Odwołującego szkody w wyniku rzekomego naruszenia przez Zamawiającego wskazanych w petitum odwołania przepisów Pzp, z ...
wniesienia odwołania z uwagi na brak możliwości poniesienia szkody w Postępowaniu Izba stwierdziła, że okoliczność ta nie została w żaden sposób przez Zamawiającego udowodniona. Nie jest bowiem wystarczające, w kontekście brzmienia przepisu art. 93 ...
RIPOK Zabrze, a także - wobec braku możliwości zagospodarowania całego strumienia odpadów z Gminy Bobrowniki w ww. instalacji z uwagi na ...

« poprzednie 2 następne »