KIO 93/15, KIO 94/15 – Wyrok KIO – 2015-02-03 – 442 fragmenty

Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

koszt elementów montażowych zgodnie z kosztorysem był wyceniany w osobnych pozycjach tj. na str. 128 punkt ...
reflektorów, które to zostały wycenione w osobnych pozycjach kosztorysu. Tym samym podniesiony zarzut nie został uwzględniony. W zakresie zarzutu trzeciego z grupy ...
miał możliwość dokonać tego samodzielnie w oparciu o wartości wskazane w kosztorysach szczegółowych. Dlatego też uznał, że brak jest podstaw do odrzucenia oferty ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 266 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

siebie oferty załączył m.in.: − kosztorys cenowy oferty, w którym w pozycji: "Usługa transportowa zagospodarowania (dowóz sadzonek ...
o poprawieniu niewłaściwego oznaczenia jednostek w dwóch pozycjach kosztorysu: w pozycji: "Usługa transportowa zagospodarowania (dowóz sadzonek ...
o poprawieniu niewłaściwego oznaczenia jednostek w dwóch pozycjach kosztorysu: w pozycji: "Usługa transportowa zagospodarowania (dowóz sadzonek ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 114 fragmentów

Oddala odwołanie

wykonawcy. Odwołujący wskazał ponadto, że brak pozycji w kosztorysie nie może budzić wątpliwości co ...
dotyczących możliwości uznania za omyłkę braku wyceny danej pojedynczej pozycji w kosztorysie ofertowym i przyjęcia ceny takiej pozycji 0,00 zł. Z informacji przekazanej Odwołującemu w dniu 14 stycznia 2015 roku ...
Zasada poprawienia takiej omyłki dotyczy pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym ale nie wycenionych przez Wykonawcę, a nie całkowitego braku pozycji w kosztorysie Wykonawcy". Skład orzekający Izby uznał ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 89 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

e- mail. Wszystkie wskazane wyżej braki w ofercie Odwołującego nie dotyczą merytorycznej ...
formularza Oferty, ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiących integralną część oferty, w których podane są ceny jednostkowe netto dla poszczególnych pozycji wykonania robót, wartości końcowe netto ...
przepisu, z uwagi na fakt braku drugiej strony formularza ofertowego. Należało w pełni podzielić argumenty Odwołującego, iż ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 321 fragmentów

Oddala odwołanie

zł. Łącznie różnica między ofertami w tych pozycjach wynosi więc ok. 4,7 mln zł, przy różnicy w pozycji "inne" wynoszącej ok. 2,9 ...
podczas rozprawy stwierdzić, że ewentualne braki w poz. 5 formularza ofertowego określonych kosztów mogą być ujęte w innych pozycjach formularza ofertowego, byleby ujęcie określonych ...
serwisu, za autorem swojej opinii w poz. 5, choć generalnie dopuszczał możliwość jej alokacji w innych pozycjach. Ta niekonsekwencja przejawia się także w odwoływaniu się do wyliczeń zawartych w odwołaniu o sygn. akt: KIO 2648/14, co do braku istnienia jakiegokolwiek buforu finansowego w jakiejkolwiek pozycji z pięciu składających się na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 184 fragmenty

Oddala odwołanie

też żadne normy, mierzalne wytyczne, kosztorysy opisujące i pozwalające na ścisłe wyliczenie kosztów w takim rozbiciu, jak żądał Zamawiający w piśmie z dnia 3 grudnia ...
jaka wartość została przypisana konkretnym pozycjom (czy to wymienionym w "Wykazie wycenionych elementów rozliczeniowych" czy to pozycjom wymienionym w wezwaniu z dnia 3 grudnia ...
wskazane przez niego ceny niektórych pozycji wymienionych w "Wykazie wycenionych elementów rozliczeniowych" były ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 426 fragmentów

Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

zamówienia) wykonawca nie przedłożył ich w wymaganym zakresie: brak kompletu umów o pracę oraz ...
jedynie prawa współwłasności urządzenia. Jednocześnie w ww. piśmie Zamawiający żądał wyjaśnienia w powołaniu na art. 87 ust. 1 ustawy wskazując, iż brak ww. dokumentu wykazanego jako własność ...
niskiej ceny wyłącznie na podstawie w/w pozycji. W związku z powyższym zarzutem Odwołujący ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 176 fragmentów

Oddala odwołanie

etapu prac. Kolejne, wskazane poniżej pozycje posiadają błędy w postaci podania łącznej ceny, za poszczególne podpunkty, co w przypadku braku wskazania przez konsorcjum cen każdego ...
wagi do załączenia do oferty kosztorysów, pismo zamawiającego z 27.11.2014 r., w którym zamawiający nie zgodził się na łączną wycenę w ofercie różnych pozycji wyceny wynagrodzenia; 2) określenie ceny ...
skutków wobec wykonawców, a więc brak stwierdzenia w specyfikacji do czego będą służyć kosztorysy ofertowe wskazuje na informacyjny charakter tych kosztorysów, a nie na przewidywanie zastosowania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 89 fragmentów

Oddala odwołanie

do wykorzystywania możliwości niskich cen w niektórych pozycjach przy dość wysokich kosztach w innych pozycjach. Podniósł, że w kosztorysie uwzględnił zakres związany z transportem sadzonek, który jest pozycją kompleksową, na którą składa się ...
budzi uzasadnione wątpliwości, zwłaszcza, że w pozostałych pozycjach kosztorysu, które wskazują jako jednostkę ciągnikogodzinę ...
ta była przypisana do danej pozycji kosztorysu) oraz status odwołującego, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, Izba ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 527 fragmentów

Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

o kilkadziesiąt procent niższa niż kosztorys inwestorski w niniejszym postępowaniu [szacunkowa wartość zamówienia ...
należało uznać stanowisko zamawiającego, który w trybie tym badał jednostkowa cenę ryczałtowa z pozycji 2, stanowiącej odrębne kryterium oceny ofert w oderwaniu od ceny z pozycji 1. Cenę, choćby w myśl art. 536 KC, można ...
13, 14, 16. Wszystkie te pozycje, obejmujące napawanie rożnych elementów infrastruktury kolejowej [szyny, iglice, krzyżownice] w kategorii 1 - zużycie do 5 mm oraz w kategorii 3 - zużycie powyżej 10 ...

« poprzednie 2 następne »