Logowanie

KIO 271/16 – Wyrok KIO – 2016-03-11 – 230 fragmentów

Oddala odwołanie

podniósł, że dla prac wykazanych w pozycjach 8.11 i 9.10 ...
przystępującego i odwołującego wykazało, iż w wielu pozycjach odwołujący zaoferował ceny nawet kilkukrotnie ...
niskiej ceny dotyczy jedynie wskazanych w odwołaniu pozycji i rozpoznała odwołanie w granicach podniesionego zarzutu. Odnosząc się do pozycji 5.7 formularza cenowego - "Brak szczeliny pomiędzy płytą fundamentową, a ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 823 fragmenty

Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala zarzuty odwołania, Oddala zarzuty odwołania, Oddala zarzuty odwołania

wykazanej przez wykonawcę ceny jednostkowej w kosztorysie. Stwierdził również, że rzetelne ujęcie ...
Izba przyjęła jako twierdzenia przystępującego w tej sprawie. Zestawienie złożone przez odwołującego w sprawie KIO 228/16 dot. elementów kosztowych w poszczególnych pozycjach, które powinny być ujęte w kalkulacji kosztów (9 szt.), Izba przyjęła jako twierdzenia odwołującego w tej sprawie. Nadto, Izba rozważyła ...
koszt jednostkowy od ceny jednostkowej w kosztorysie, co dotyczy pozycji: 2.2.1, 2.2 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 144 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

dokładnie za 57% ceny z kosztorysu zamawiającego. II. Zaniechanie wykluczenia - brak KRK dla urzędującego Członka Zarządu Odwołujący podniósł, że wykonawca, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt ...
do oferty. Jak zauważył odwołujący, brak w ofercie zaświadczenia o niekaralności dla ...
S.A. do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a w przypadku zaniechania odpowiedzi na wezwanie albo uzupełnienia dokumentów w sposób niepotwierdzający braku podstaw do wykluczenia na dzień ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 143 fragmenty

Oddala odwołanie

należy się z Przystępującym, iż w zakresie zakwestionowanych niskich cen poszczególnych pozycji kosztorysów ZUE S. A. istotnym są ...
4, z których wynika, że: W przypadku wstawienia przez wykonawcę w jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót cyfry "0" lub w ogóle jej niewypełnienie, pozycje takie będą uznane za włączone do innych pozycji wypełnionego Przedmiaru Robót. Zatem sam Zamawiający dopuścił swobodę w konstruowaniu poszczególnych pozycji w kosztorysie, wbrew twierdzeniom Odwołującego. Przystępujący odniósł ...
Ponadto również złożony przez Odwołującego kosztorys wskazywał, iż niektóre pozycje zostały przez niego wycenione drożej w stosunku do pozycji wycenionych przez wykonawcę ZUE S ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 295 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

dotyczące zakresu zrealizowanej usługi, wobec braku takiej informacji w treści złożonych referencji, wynikać powinny ...
wskazuje na inne elementy zawarte w wynagrodzeniu (gaśnice proszkowe, śniegowe, koce, agregaty, próby ciśnieniowe węża). Brak jest potwierdzenia należytego wykonania tych usług. Również w zakresie przedstawionych do wykazu głównych ...
Żeglugi Powietrznej, co już wprowadziło w błąd Zamawiającego i doprowadziło do wyboru jego oferty w dniu 15 grudnia 2015 r. Brak jest okazania jakiejkolwiek umowy między ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 661 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

kątem przynależności kulturowo- chronologicznej. Tymczasem w kosztorysie Wykonawcy ARTEFAKT brak kosztów mycia, podpisywania zabytków. Odwołujący ...
nagranie 212 płyt ze sprawozdaniami. W kosztorysie Konsorcjum Testa brak pozycji związanej ze wskazanymi wyżej wydatkami ...
ma racji Odwołujący podnosząc, że brak jest takiej pozycji w kosztorysie Przystępujących. Koszty te zostały uwzględnione w pkt 5 Odpowiedzi na wezwanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 313 fragmentów

Oddala odwołanie

oraz o zakwalifikowaniu na drugiej pozycji oferty odwołującego. Ponadto, w tej dacie zostały odwołującemu udostępnione dokumenty, jakie zostały złożone w postępowaniu. Odwołanie dotyczy niezgodnych z ...
ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Pzp przejawia się w tym, że jego oferta zajęła drugą pozycję w kolejności oceny i mógłby uzyskać ...
potwierdzenia realności kalkulacji cenowych danych pozycji w przedstawionej tabeli. Izba dopuściła również ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 125 fragmentów

Oddala odwołanie

wykonywał zakres rzeczowy usług wchodzący w przedmiot zamówienia tj. będzie wykonywał usługi w zakresie hodowli tj. wykonywanie rabatowałków na pozycji 452B i 469E ...
G. nie posiada żadnego doświadczenia w zakresie wykonywania usług leśnych. Wobec braku własnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu usług leśnych objętych postępowaniem ...
zasadnie być ocenione jako iluzoryczne. W okolicznościach sprawy, wydaje się za uzasadniony wniosek, że zasoby w postaci wiedzy i doświadczenia mają być wykorzystane w istocie tylko w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - a nie w celu realnego ich wykorzystania w trakcie realizacji zamówienia. Potwierdza to brak jednoznacznego i jasnego określenie zakresu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 431 fragmentów

Oddala odwołanie

S.A.", zakwalifikowaniu na drugiej pozycji oferty wykonawcy Veolia Industry Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu, a na trzeciej pozycji oferty odwołującego. Odwołanie dotyczy niezgodnych ...
zł brutto. Odwołujący budował swój kosztorys w oparciu o następujące składniki cenotwórcze wskazane przez zamawiającego w SIWZ: 1. Liczba zatrudnionych 29 ...
nie żądał szczegółowych kalkulacji cenowych w dokumentach oferty, np. kosztorysu ofertowego według podanego wzoru, nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 241 fragmentów

Oddala odwołanie

3 SIWZ - oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w ust. 2 Cz. III SIWZ. Ponadto zamawiający zaznaczył, że brak kosztorysu ofertowego skutkować będzie odrzuceniem oferty ...
także nie dotyczy tego, czy kosztorys ofertowy przystępującego obejmuje wszystkie pozycje przedmiaru robót. Sporne jest natomiast to czy za zaoferowane w poz. 350, 351, 223 i ...
niższe niż wskazane przez przystępującego w jego ofercie. Brak jest dowodu na to, że koszt tych pozycji zaoferowanych przez przystępującego nie obejmuje ...

« poprzednie 2 następne »