KIO 2479/14 – Wyrok KIO – 2014-12-08 – 96 fragmentów

Oddala odwołanie

nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego ...
jest do określenia wartości wszystkich pozycji występujących w przedmiarze robót. 5. Wykonawca nie ...
poszczególnych rodzajów robót netto wskazanych w kosztorysie ofertowym" - co stanowiło merytoryczną treść złożonej oferty i w konsekwencji powyższy brak spowodował jej niezgodność z SIWZ ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 145 fragmentów

Oddala odwołanie

Pzp przez odrzucenie oferty odwołującego w sytuacji, gdy brak było przesłanek do dokonania takiej ...
zakwestionował także ceny jednostkowe zawarte w pozycji 5 i 6 formularza cenowego ...
niską ceną) wymagać składania pełnych kosztorysów, chyba, że były one przewidziane w warunkach zamówienia (w specyfikacji dla przedmiotowego zamówienia brak tego typu wymagania) (vide: wyrok ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 245 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

jego elementy takie jak: poufność, brak ujawnienia i zabezpieczenie informacji. Dane i informacje zawarte w tych wyjaśnieniach mają wartość gospodarczą ...
ich rozpowszechnianie może zagrażać konkurencyjnej pozycji wykonawcy w segmencie rynku Sygn. akt KIO ...
zamawiający zawarł następujące informacje: Charakterystykę kosztorysu łódzkiego systemu w tym złożoność czynników wpływających na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 33 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 września 2014 r. pod pozycją 321470. W dniu 10 listopada 2014 r ...
oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, wykazie robót ...
się ze stanowiskiem zamawiającego o braku identyfikowalności podpisu złożonego na formularzu ofertowym i kosztorysie. W ocenie Izby, identyfikację własnoręcznego podpisu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 154 fragmenty

Oddala odwołanie

umowy (art. 93.1.7., w zw. z art. 146.6.upzp), wobec braku faktycznych podstaw do jego unieważnienia ...
czynności, jeśli są one przewidziane w umowie z danym klientem (nie są do tego zobligowane). Brak było zatem podstaw do odrzucenia ...
kosztów związanych z przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym brak było podstaw do odrzucenia przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 141 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

o.o. pod kątem błędów w obliczeniu ceny oferty. W załączeniu odwołujący przekazał kosztorys ofertowy ze wskazaniem błędów. Wskazał ...
wynika, że robota budowlana wykazana w pozycji 1 polegająca na umocnieniu sztucznej ...
odwołującego jest zasadny. Potok Łepczyński - pozycja 3 wykazu, w świetle ustawowych definicji, stanowi inny ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 389 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

niewykonanie obowiązków umownych przez wykonawcę. Brak tych informacji może również spowodować przyjęcie przez wykonawców w cenie oferty różnych kosztów świadczenia ...
nieruchomości. b) Zamawiający nie przewidział w tym zakresie procedury postępowania na wypadek braku możliwości uzyskania od właściciela nieruchomości ...
z nieruchomości, jakie Zamawiający przewiduje w okresie trwania umowy. Brak tych informacji uniemożliwia wykonawcy prawidłowe ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 262 fragmenty

Oddala odwołanie

do takiego działania, ponieważ pominięcie w kosztorysie niektórych pozycji w istocie oznacza brak zadeklarowania ich wykonania, co winno skutkować stwierdzeniem braku zgodności oferty z wymaganiami SIWZ ...
przy obliczaniu ceny należało uwzględnić w kosztorysie ofertowym wszystkie opisane w nim pozycje. Zamawiający pismem z 13 sierpnia ...
Zamawiający, wykonawcy musieli wypełnić 52 kosztorysy. Konsorcjom SALINI prawidłowo wypełniło 2560 pozycji, popełniając błąd w ośmiu pozycjach. Poprawienie oferty doprowadziło do minimalnej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 241 fragmentów

Oddala odwołanie

rzeczowy prac przewidzianych do realizacji w danym miesiącu według pozycji elementów scalonych wraz z ich ...
wykonanie całości prac stanowiących scalone pozycje przewidziane w harmonogramie rzeczowo- finansowym. Z treści ...
nie wyjaśnia to owej różnicy w cenie. W części "kosztorysowej" wyjaśnień odwołujący przedstawił najpierw kosztorys uproszczony wskazanych przez zamawiającego pozycji, a w kolejnych wyjaśnieniach - kosztorys bardziej szczegółowy, nie wskazał jednak, z jakich powodów poszczególne pozycje osiągnęły właśnie taki poziom wartości. Z porównania tych wartości w ofercie odwołującego oraz w ofertach obu przystępujących wynika, że ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 141 fragmentów

Oddala odwołanie

udowodnienia zamawiającemu okoliczności wskazujących na brak zaoferowania ceny rażąco niskiej spoczywa w całości na wykonawcy, do którego ...
KIO 2237/14 jego wątpliwości - W szczególności proszę o wyjaśnienie kalkulacji każdej z pozycji Formularza cenowego (zał. Nr 4 ...
nasadzeń. Odwołujący sporządził do oferty kosztorys zgodnie z wymaganym drukiem wyceniając każdą z pozycji drzewa, krzewy itp. W konsekwencji wezwania do wyjaśnień - w przedmiocie zapytania Zamawiającego - w szczególności proszę o wyjaśnienie kalkulacji każdej z pozycji Formularza cenowego (zał. Nr 4 ...

« poprzednie 2 następne »