KIO 1637/15 – Wyrok KIO – 2015-08-24 – 557 fragmentów

Oddala odwołanie

Odwołujący stwierdził, że jednocześnie przy braku własnej infrastruktury w lokalizacji Zamawiającego operatorzy posiłkują się ...
i powrót do pkt 3 w przypadku zawyżonych oczekiwań finansowych lub braku zgody na wejście w nieruchomość. 7) Zamówienie i otrzymanie ...
Scenariusz realizacji przez Konsorcjum łączy w oparciu o usługę LLU Według Odwołującego w przypadku braku własnej infrastruktury w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego, Konsorcjum T ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 154 fragmenty

Oddala odwołanie

argumentacją, ze jeżeli wykonawca pominie w złożonym kosztorysie ofertowym, nawet wbrew wyraźnemu oczekiwaniu zamawiającego, określoną pozycję kosztorysową konieczne jest niejako automatyczne ...
odwołuje się do wyceny wedle pozycji kosztorysu szczegółowego. W odniesieniu do technologii wykonania zbiornika ...
oddalenie odwołania podtrzymując stanowisko zawarte w pisemnej odpowiedzi na odwołanie. Stwierdził, że w złożonym przez wykonawcę na wezwanie kosztorysie brak jest wyceny szeregu z wymaganych prac, tj. w poz. 1, 2 i 3 brak wyceny inspekcji kamerą, w poz. 1, 2, 3, 6, 11, 12 i 17 brak wyceny prac zagospodarowania materiałów uzyskanych w wyniku prowadzonych robót, w poz. 14 kosztorysu (str. 21) brak jest wyceny robót ziemnych. Stwierdził, że uwzględnienie brakujących pozycji w innych częściach kosztorysu jest niemożliwe, a przy tym ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 242 fragmenty

Oddala odwołanie

roboty nie objęte kontraktem zasadniczym, w tym m.in. przygotowanie Opisów Przedmiotów Zamówienia, oszacowań itp. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z powyższych obowiązków i braku przekazania żądanych materiałów, za każdy ...
4.2.2. ppkt 34 - Brak uwzględnienia kosztów związanych z Doradztwem w zakresie roszczeń lub sporów dotyczących ...
OPZ pkt. 5 ppkt. 12 - Brak kosztów wyposażenia zespołu ekspertów i inspektorów w niezbędne wsparcie i techniczną pomoc ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 226 fragmentów

Oddala odwołanie

uzasadnienia twierdzenia wykonawcy Budimex przedstawione w piśmie z dnia 16 lipca 2015 roku, jakoby brak było podstaw do wezwania spółki do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ...
50 zł. Podobna dysproporcja występuje w pozycji dotyczącej mapy sytuacyjno-wysokościowej do ...
art. 3 powołanej ustawy nowelizującej. W dalszej kolejności ustalono, że odwołanie nie zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 217 fragmentów

Oddala odwołanie

wycena. Przystępujący zakwestionował wycenę zawartą w złożonych kosztorysach wskazując przykłady zawyżonych pozycji. Podkreślono, że ta baza kosztorysowania ...
by złożony przez Odwołującego dowód w postaci kosztorysów na dostawę wyposażenia wraz z ...
Zamawiający nie oczekiwał wyceny wg kosztorysu. Zamawiający wyodrębnił w formularzu oferty pozycję wyposażenia nie dlatego, że jest to istotna pozycja z całości zamówienia, bądź pozycja istotna dla rozliczeń z wykonawcą ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 153 fragmenty

Oddala odwołanie

powinien zostać bardziej precyzyjnie rozpisany w szczegółowej kalkulacji (Wykonawca na rozpisanie tej pozycji poświęcił niewielki akapit swojego uzasadnienia ...
i wycenę, nie zaś ujęcie w jednej pozycji "koszty pośrednie". Mając na uwadze ...
3 ustawy Pzp. Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Szczecinie – 2015 – 208 fragmentów

Uchylono zaskarżoną decyzję

przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.W uzasadnieniu NSA podkreślił, że składzie orzekającym w rozpoznawanej sprawie, brak jest możliwości stosowania art. 24 ...
decyzji administracyjnej zostały precyzyjnie określone w art. 107 k.p.a., co powoduje, że braki w tym zakresie stanowią o wadliwości tego aktu (wyrok WSA w W. z dnia 18 marca 2004 ...
sytuacje:- niepełność uzasadnienia,- pozorność uzasadnienia, w tym sprzeczność uzasadnienia z obiektywnymi motywami,- brak uzasadnienia obligatoryjnego,- niepowiązanie uzasadnienia z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 235 fragmentów

Oddala odwołanie

a wartość robót wynikająca z kosztorysów inwestorskich wynosiła: 107 000 000 zł. Wskazał, że w powołanym zakresie Przystępujący powołał się ...
wykonał projekt budowlany wraz z kosztorysem i specyfikacjami technicznymi w zakresie modernizacji nawierzchni lotniska w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów, na ...
kierowcy Zamawiającego) z uwagi na brak przedłożenia w tym zakresie do akt sprawy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 310 fragmentów

Oddala odwołanie

wszystkie dane do dokonania poprawy kosztorysu w ww. pozycji 17, w związku z czym nie będzie zmuszony w sposób istotny ingerować w treść oferty, Izba uznała, że ...
to, że omyłka dotyczyła opisu pozycji w kosztorysie ofertowym to była związana z ...
roboty dodatkowe lub uzupełniające, co w sytuacji braku wyceny wszystkich wymaganych pozycji kosztorysu uniemożliwić może również rozliczenie wykonanych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 202 fragmenty

Oddala odwołanie

wynagrodzenia, jakiekolwiek przedkładane przez wykonawcę kosztorysy mogą mieć jedynie charakter informacyjny. Powyższe ma istotne znaczenie w niniejszej sprawie, bowiem Zamawiający w żądaniach wyjaśnień domagał się szczegółowych informacji odnośnie poszczególnych pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych, a z ...
na podstawie rażąco niskiej ceny w sytuacji zakwestionowania tylko niektórych elementów wyceny, czy niektórych pozycji w kosztorysie ofertowym, jeżeli cena całkowita oferty ...
na wysokość zaoferowanej ceny, ujęte w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Ceny jednostkowe z pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych, jako że ...

« poprzednie 2 następne »