KIO 1505/14 – Wyrok KIO – 2014-08-07 – 128 fragmentów

Oddala odwołanie

zgodnie z własną techniką, co - w ocenie odwołującego - w oczywisty sposób stawia firmę PS Teatr w uprzywilejowanej pozycji w momencie, gdy konkuruje się wyłącznie ...
miały wpływu na zmianę uprzywilejowanej pozycji PS Teatr i zniwelowanie naruszenia zasady uczciwej konkurencji. W ocenie Odwołującego argumentacja podniesiona w treści uzasadnienia odwołania jest zgodna ...
rozprawie (Wartość ofert, Oferta LTT w rozbiciu na części zgodnie z optymalizacją projektu). 12. Kosztorysu szczegółowego oświetlenia technologicznego złożonego przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 112 fragmentów

Oddala odwołanie

do przyjętego sposobu poprawy błędów w ofercie przystępującego, odwołujący podniósł, że zamawiający w SIWZ wskazał wyraźnie, że "wszystkie opisy pozycji zapisane w kosztorysach ofertowych muszą być zgodne z opisami pozycji w przedmiarach robót". Natomiast zamawiający dokonując ...
zarzuty są bezzasadne i odwołanie w tej części winno zostać oddalone. Stwierdził także, że brak wpisania cen jednostkowych i wartości nie przesądza o braku możliwości poprawy takich omyłek. Po przeliczeniu poszczególnych pozycji kosztorysowych i porównaniu z wartością kosztorysu, można było uzupełnić wartość ceny ...
za to należało odrębne wynagrodzenie. Brak jest w takiej sytuacji podstaw do wnioskowania, że niewycenienie pewnych pozycji kosztorysu jest tożsame z oświadczeniem o ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 685 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

zupełnie nieprzekonujące wywodzenie treści oferty w zakresie zaoferowanej przyczepy na podstawie wyceny tej pozycji, tudzież na podstawie sposobu zredagowania wyjaśnień dotyczących ceny tej pozycji, który polegał na skopiowaniu bez zmian fragmentu kosztorysu ofertowego. Z pewnością nie stanowiło ...
i poz. 2.10.13 kosztorysu pn. Wydzielona Komora Fermentacyjna - WKFz w stosunku do odpowiednich pozycji przedmiaru - sprowadzające się do zaoferowania ...
odniósł się do każdej z pozycji przedmiaru wymienionej w pkt 2) wezwania powyżej, wpierw każdą z nich wyklejając w postaci niezmienionej z odpowiedniego miejsca kosztorysu ofertowego, a następnie pod tak zlokalizowaną pozycją składając dłuższe lub krótsze wyjaśnienia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2014 – 142 fragmenty

Umarza postępowanie odwoławcze

wezwał do wyjaśnienia niskich cen w branży technologicznej w wyszczególnionych pozycjach oraz podkreślił, że szczególną uwagę ...
wyjaśnienia dotyczące wskazanych przez Zamawiającego pozycji kosztorysu ofertowego. Natomiast odnośnie suszarni osadu ...
bez istnienia podstawy faktycznej, a w konsekwencji prawnej (brak podstaw do stwierdzenia zaistnienia art ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2014 – 157 fragmentów

Umarza postępowanie odwoławcze

1 Instrukcje dla wykonawców: wstawienie w pozycji kosztorysu ofertowego zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Mając na ...
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający określił w SIWZ w punkcie 25.4.: "Kosztorys ofertowy należy wypełnić według następujących zasad: 1) wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową, 2) wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty ...
miejsc po przecinku,… Wykonawca wskazał w treści oferty wartość 0,00 dla pozycji kosztorysu ofertowego 6.2.2 oraz ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 277 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

dB - niezgodnie z wymaganiami SIWZ w tym zakresie - strona 4 SIWZ - poz. 8 w tabeli - parametr wymagany - do 55 dB. W pozycji nr 8 wykonawca wybrany uczynił ...
roboty dodatkowe lub uzupełniające, co w sytuacji braku wyceny wszystkich wymaganych pozycji kosztorysu uniemożliwić może również rozliczenie wykonanych ...
wyboru oferty została ustanowiona cena. W rozdziale III SIWZ Opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający w tabeli na stronie 4 podał "Wymagane parametry urządzenia." W pozycji 2 określono parametr temperatura wody ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2014 – 50 fragmentów

Umarza postępowanie odwoławcze

nie powodowały zmiany treści oferty, w szczególności zaniechanie poprawienia omyłek w treści kosztorysu ofertowego. 4. Art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust ...
które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, a dopiero w razie braku zgody wykonawcy na ich poprawienie, może ofertę odrzucić. W ocenie Odwołującego odpowiedzialność za zaistniały ...
że aż trzech doświadczonych wykonawców (w tym Odwołujący) popełniło omyłkę polegającą na dodaniu do przedmiaru pozycji 6.2 o pierwotnym opisie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 102 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

od wszystkich oferentów biorących udział w niniejszym postępowaniu. Ponadto Odwołujący zauważył również, iż kosztorysy inwestorskie są szacowane cenowo w oparciu o średnie poziomy elementów ...
wątpliwości), albo oczekiwał, że wykonawca w takiej sytuacji szczegółowo zanalizuje każdą pozycję cenową ofert, w szczególności - gdy wszyscy wykonawcy - w tym również Odwołujący - złożyli w swoich ofertach kosztorysy ofertowe, które podlegały ocenie Zamawiającego. Brak wskazania, jakie pozycje kalkulacji ceny oferty wymagają - według ...
szczegółowego udzielenia wyjaśnień co do pozycji kosztorysowych całości oferty. W takiej sytuacji brak szczegółowego odniesienia się wykonawcy do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 376 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

inny zakres rzeczowy wykonania zadania. W tych okolicznościach brak jest jakiejkolwiek pewności co do ...
ofertowej oraz późniejszego rozliczania się w toku wykonywania zamówienia jest poprawne określenie w ramach formularza TER pozycji w kolumnie d ("Rodzaj robót') - skorelowanej ...
jej niezgodności z treścią SIWZ, w zakresie braku wszystkich pozycji wymaganych bezwzględnie w przedmiarach robót, do zastosowania procedury ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 161 fragmentów

Oddala wszystkie odwołania

zamówień publicznych. Odmówienie odwołującemu interesu w uzyskaniu zamówienia i brak merytorycznego rozpoznania jego zarzutów odnoszących ...
warunkujących dopuszczalność wniesienia odwołania określonych w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz brak wpływu zarzucanych naruszeń na wynik ...
fakt, że - jak nawet wskazuje w odwołaniu - obliczone ceny poszczególnych pozycji nie do końca odpowiadają temu rachunkowo), nie znajdujące odzwierciedlenia w treści ofert. W ofertach bowiem - zgodnie z wzorem ...

« poprzednie 2 następne »