KIO 208/15 – Wyrok KIO – 2015-02-16 – 107 fragmentów

Oddala odwołanie

02-819 Warszawa - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 83 ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 Pzp, jako ofertę niezgodną ...
02-819 Warszawa - na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 83 ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 Pzp, jako ofertę niezgodną ...
Takie postępowanie jest sprzeczne z art. 83 ust. 3 Pzp Narusza również zasady uczciwej konkurencji określone w art. 7 ust. 1 Pzp, ponieważ pozostali wykonawcy ...

UZP/ZO/0-315/06 – Wyrok ZA – 2006-02-09 – 10 fragmentów

Oddala odwołanie

01.2006r zarzucając naruszenie art. 83 ust.3 oraz art. 89 ust.1 pkt.2, art. 7 ust.1 i art. 2 pkt 5 ustawy PZP ...
i zamówienia. Jednocześnie wskazując na art. 83 ust.3 ustawy PZP określił, iż wykonawca ...
jest uprawnieniem Zamawiającego. Zgodnie z art. 83 ust.3 ustawy PZP Zamawiający mógł także ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 28 fragmentów

Oddala odwołanie

tegoż ogłoszenia stanowiły naruszenie przepisów art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 4, art. 26. Ust. 2b i art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia ...
w obowiązujących przepisach prawa - przepis art. 83 ust. 3 ustawy Pzp pozwala Zamawiającemu na ...
otrzymała następującą treść: "Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza ograniczenie ...

UZP/ZO/0-1519/04 – Wyrok ZA – 2004-09-21 – 9 fragmentów

Oddala odwołanie

protest podlega odrzuceniu na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca ...
formalnych lub jego oddalenia. Powołując art. 83 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych wskazał ...
dla Odwołującego skutków przewidzianych w art. 83 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych. Zespół ...

UZP/ZO/0-1115/07 – Wyrok ZA – 2007-09-11 – 19 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i unieważnia postępowanie

traktowanie wykonawców, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2 art. 25 oraz art. 29 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 2, art. 41 pkt 7, art. 38 ust. 5 i art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia ...
zamówieniu, poprzez błędne zastosowanie przepisu art. 83 ust. 3 ustawy, b) podzielenie zamówienia na ...
wszystkim z niewłaściwej wykładni przepisu art. 83 ust. 3 ustawy. W opinii Zamawiającego wymieniony ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2013 – 16 fragmentów

Umorzyć postępowanie odwoławcze

przetargu, zarzucając zamawiającemu naruszenie : 1. art. 83 ust. 2 Pzp poprzez przyjęcie, że ...
przedmiot zamówienia jest podzielny; 2. art. 83 ust. 3 Pzp w związku z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez podział zamówienia ...
sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 3. art. 83 ust. 3 Pzp poprzez dopuszczenie możliwości złożenia ...

UZP/ZO/0-2833/05 – Postanowienie ZA – 2005-10-07 – 13 fragmentów

Unieważnia postępowanie

Nie jest zasadny zarzut naruszenia art. 183 w zw. z art. 83 ust. 3 ustawy poprzez wykroczenie poza zakres ...
zasadnym jest również zarzut naruszenia art. 61 ust. 1 kc w zw. z art. 14 Pzp, bowiem kwestię tę reguluje art. 83 ust. 3 ustawy nakazując Zamawiającemu zwrot oferty złożonej po terminie zatem art. 61 ust. 1 kc jest wyłączony (rozstrzygnięcie ...
z urzędu, stąd z mocy art. 191 ust. 3 Pzp postanowiono jak w sentencji ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2008 – 33 fragmenty

punktach: 1.naruszenie zasad z art. 7 pzp, a także art. 22 ust. 2, art. 25, art. 29 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 2, art. 41 pkt 7, art. 38 ust. 5, art. 83 ust. 3 pzp poprzez ograniczenie możliwości składania ...
postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą; art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 25, art. 26 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 2, art. 41 pkt 7, art. 38 ust. 5, a także art. 83 ust. 3 pzp poprzez błędną ich wykładnię i zastosowanie. Na podstawie art. 198 ust. 2 pzp skarżący wniósł o ...
częściowe może złożyć jeden wykonawca (art. 83 ust. 3 pzp). Jaka to będzie liczba ...

UZP/ZO/0-37/07 – Wyrok ZA – 2007-01-19 – 12 fragmentów

Oddala odwołanie

ofert, natomiast zgodnie z przepisem art. 180 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień ...
zamówień publicznych. Zgodnie z przepisem art. 83 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ...
do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy Prawo ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 – 47 fragmentów

Oddala odwołanie

traktowanie wykonawców, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 2, art. 25 oraz art. 29 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 2, art. 41 pkt 7, art. 38 ust. 5, a także art. 83 ust. 3 ustawy, ze względu na: 1 ...
wskazał jednocześnie, że: 1. Przepis art. 83 ust. 3 ustawy pozwala mu na dokonanie ...
oparciu o przepis prawa, tj. art. 83 ust. 3 ustawy, który upoważnia go do ...

1 następne »