Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

"istotna zmiana treści oferty" (448)
odległość kuchni (55)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
obronności i bezpieczeństwa (77)
zaświadczenie z zus (344)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (290)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
vi ga 192/10 (11)
"dodatni wynik finansowy" (33)
v ca 1500/08 (2)
"jedna usługa" (294)
szczecin (1349)
xii ga 448/08 (1)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (582)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
art. 90 ust. 1 (5546)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
kio_510_11 (17)
poprawienie ceny ryczałtowej (718)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
ii ca 430/09 (1)
tajemnica opis techniczny (782)
iso 9001 (228)
niepodpisany formularz cenowy (732)
rozwojowe (251)
i ca 235/09 (5)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
1516/12 (6)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
v ga 61/10 (3)
sąd najwyższy strona internetowa (943)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
kio 445/12 (3)
"art. 91 ust. 3" (146)
oferta wariantowa dostawa (244)
otwarcie ofert (4311)
istotne zmiany umowy (6198)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
saldo (147)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (21)
ii ca 258/09 (2)
umowa o pracę (5948)
rup (10)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
warunek doświadczenia (5070)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
iv ca 891/09 (1)
"przerzucanie kosztów" (17)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
1 grosz (19241)
know (319)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
"kredyt odnawialny" (16)
"zmiany podmiotowe" (43)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
c-103/88 (99)
naruszenie art. 29 ust. 2 (18709)
prawo nie działa wstecz (34)
zmiana producenta (3086)
93 ust. 1a (919)
kodeks cywilny (3614)
brak-wadium (71)
zdolność ekonomiczna (1066)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (49)
421/12 (6)
ii ca 279/08 (1)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
v ca 1360/09 (6)
zezwolenie (981)
uzupełnienie ceidg (41)
kio 457/12 (11)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
prokurent (543)
1353/13 (7)
referencje należyte wykonanie (2604)
lex retro non agit (14)
referencje członka konsorcjum (894)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
x ga 254/10 (7)
25 ust. 1 (10221)
prawo pocztowe (2069)
1041/11 (3)
ix ga 228/09 (2)
oddział (3287)
wieloletnia prognoza finansowa (27)
c-599/10 (31)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2430)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
x ga 260/08 (19)
oddala odwołanie (8658)
1247/11 (3)
zastrzeżenie oferty (4873)
finansowanie (1330)
"kryteria oceny ofert" (3694)
koordynator projektu (155)
wyższa stawka podatku vat (533)
"sprzęt medyczny" (349)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (49)
wpis (22595)
art. 2 pkt 11 (16072)
office (129)
ii ca 9/11 (66)
zatarcie skazania (41)
v ca 570/08 (10)
zakres pełnomocnictwa (2879)
ujemna cena (154)
art. 36 ust. 5 (4094)
art 94 ust 3 (1706)
kio 41/11 (12)
wolnej ręki (1099)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
system pobierania krwi (92)
świadectwo wykonania (848)
wadium części zamówienia (1262)
"korekta finansowa" (37)
informacje ze stron internetowych (3644)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
89 ust. 1 pkt 1 (12049)
koncentracja środków ochrony (223)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
nie wpisał stawki podatku vat (449)
2479/11 (3)
niemiec (483)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
art. 4 pkt 5 (18321)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
"termin wykonania zamówienia" (685)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
kio_545_11 (7)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11263)
"zaprojektuj i buduj" (16)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
32 ust. 4 (3713)
"przedłużenie terminu składania ofert" (353)
1275/12 (5)
"zmiana podwykonawcy" (23)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
wynagrodzenie barterowe (2)
poprawianie omyłek (710)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
kryterium okres gwarancji (1370)
ii ca 464/09 (1)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
"art. 29 ust. 4" (16)
"art. 32 ust. 2" (128)
prawo opcji w robotach budowlanych (190)
podmioty powiązane (889)
art. 85 ust. 5 (2038)
przychód (581)
xii ga 160/08 (2)
1201/12 (7)
"art. 9 ust. 2" (223)
równość stron (889)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
uzupełniony dokument data (2187)
sumowanie polis (65)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (3291)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (15)
modyfikacja oferty (3556)
rażąco niska cena 10% (1548)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (2311)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
zakaz powierzania podwykonawcom (65)
919/08 (11)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
kio 425/12 (6)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
viii ga 244/09 (2)
ii ca 304/08 (1)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
obronności (62)
iv ca 271/10 (2)
unieważnia umowę (2751)
brak daty wystawienia referencji (408)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (535)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
kio_1525_11 (7)
podwykonawstwa (686)
rfid (25)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
ii ca 397/13 (4)
protokół z usterkami (264)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
parametry papieru (150)
inne kryteria (5956)
zakaz podwykonawców (411)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (21)
73/10 (8)
krk po terminie składania ofert (336)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
"odstąpienie od umowy" (371)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
202/09 (17)
"oferta równoważna" (406)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
brak wpłaty wadium (1023)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (2378)
kyocera (17)
v ca 787/08 (1)
"zmiana treści oferty" (1127)
art. 184 (2168)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
art.6a (45)
iii czp 123/07 (15)
uwzględnia opozycję (412)
czynność techniczna (9162)
kio 162/12 (5)
kio/uzp 745/08 (22)
dokumenty podmiotów (7504)
jednego producenta (3255)
x ga 100/10 (2)
iv ca 33/09 (4)
nie leży w interesie (1072)
thales (67)
kary umowne wygórowane (130)
zmiana terminu płatności (1134)
intercity (60)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (606)
1960/11 (3)
ii ca 693/05 (51)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
ponowne badanie ofert (6227)
art. 26 ust. 3 (10931)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
vi ga 240/10 (2)
"tylko ceny brutto" (5)
średnioroczne zatrudnienie (52)
1265/09 (5)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
art. 91 ust. 1 (5473)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (55)
ii ca 201/05 (4)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
podpis bez za zgodność z oryginałem (730)
"zdolnośc kredytowa" (792)
dokumenty (14424)
ii ca 207/11 (4)
"art 4 pkt 8" (120)
626/12 (4)
kio 1526/10 (4)
"art. 94 ust. 3" (92)
bilety lotnicze (50)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
projekt (6373)
ix ga 199/11 (1)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
istotna zmiana umowy (6198)
polisa oc pkd (55)
85 ust. 2 (2377)
odstępne (4)
złożył nieprawdziwe informacje (2737)
koncesja (471)
art. 31 (8751)
830/10 (3)
2343/12 (5)
uczciwej konkurencji (8966)
kio/uzp 22/07 (143)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
związanej z przedmiotem zamówienia (9207)
"wiedza i doświadczenie" (719)
2649/11 (18)
183 ust. 2 (1637)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
zachowanie formy pisemnej (1943)
obiektywny charakter (2423)
c-470/99 (24)
opinia bankowa obroty (195)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
integracja (545)
nadmierne warunki udziału (1023)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (217)
x ga 241/10/za (1)
x ga 22/08 (58)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
zasady uczciwej konkurencji (8894)
ii ca 586/05 (4)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
orzeczenie (5257)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
kio 19/09 (157)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (121)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1376)
89 ust. 1 pkt. 2 (12051)
185 ust. 5 (3109)
język polski (1791)
ekonomika postępowania (223)
xii ga 13/09 (7)
xix ga 80/07 (18)
"art.46 ust. 4a" (437)
omyłka pisarska (1304)
sk 22/08 (15)
kio 12/14 (186)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
viii ca 442/05 (1)
błędna stawka vat w ofercie (904)
spółka jawna zus (97)
"pozycja dominująca" (85)
iv ca 288/06 (2)
unieważnienie postepowania (12253)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
błędnie wyliczony vat (758)
niejednoznaczność siwz (349)
"chyba, że udowodni" (159)
utajnienie sprawozdania finansowego (71)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (571)
1629/11 (5)
art. 32 ust. 5 (3745)
brak ceny jednostkowej (1995)
siły wyższej (110)
krk szwecja (7)
pełnomocnictwo do wadium (663)
v ca 422/06 (1)
x ga 178/07 (1)
x_ga_213_11 (13)
odtajnienie wykazu osób (289)
1199/12 (6)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
udostępnienie wiedzy (2317)
"art. 93 ust. 1a" (21)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (255)
szukio (5)
nazwa postępowania (6439)
oferty o takiej samej cenie (3803)
it.expert (95)
"wskaźnik płynności" (42)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
turów (54)
szkoda (3963)
pojemniki (320)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
zmiana przedmiotu zamówienia (10287)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
sprint (97)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (188)
brak projektu wykonawczego (1427)
odtajnienie harmonogramu (74)
kryterium odległości (365)
art. 144 pzp (624)
usługi turystyczne vat (31)
kio_uzp_1514_09 (6)
nieistotne zmiany umowy (6198)
kio 122/11 (5)
jedna usługa dwie umowy (2321)
legionowo (82)
wycofanie zwrot oferty (592)
zmiana ryczałtu (269)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
pilność (57)
przejrzystość (723)
praw wyłącznych (10661)
co powinny zawierać referencje (2334)
przewlekłość postępowania (83)
należycie protokół odbioru (1358)
cena dumpingowa (169)
"cena ryczałtowa" (944)
"dialog konkurencyjny" (368)
błąd projektowy (988)
umowa warunkowa (389)
omyłka rachunkowa (1257)
prokura oddzielna (24)
sita (165)
24 ust 2 pkt 1 (13502)
przejęcie praw autorskich (33)
naruszenie art 144 (718)
lista podwykonawców (186)
źle obliczony vat (103)
ix ca 672/11 (1)
grupa kapitałowa definicja (179)
x ga 23/07/za (39)
bezwarunkowa (518)
warunki udziału (14081)
opłata skarbowa (94)
kio/31/11 (6)
art. 29 (22175)
oferta po terminie (17993)
wykaz narzędzi (663)
berger bau (36)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1070)
standstill (48)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
v ca 214/06 (12)
85 ust.4 (1264)
ii ca 688/09 (1)
1070/11 (4)
kio_1016_12 (17)
dwukrotne uzupełnienie (475)
panep (6)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
viii ga 137/12 (13)
niskie ceny jednostkowe (901)
zatrzymanie wadium 2014 (92)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
x ga 5/07 (7)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
odrzuca odwołanie (15680)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
art. 26 ust.3 (8404)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
próbka systemu (393)
ochrona osób i mienia (492)
dostawa leków (242)
energa (131)
definicja ceny (1936)
odmowa zawarcia umowy (746)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
476/12 (4)
26 ust.3 (8404)
800/12 (4)
subiektywne kryteria (581)
kio 1050/12 (5)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
bezstronność (328)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (86)
szacowanie wartości zamówienia (751)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (77)
podmiot trzeci (2837)
zamówienie uzupełniające (2731)
"art. 2 pkt 1" (285)
różnica 1 grosza (2577)
nieuczciwej konkurencji (8966)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
wadium w kilku formach (269)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (22)
toshiba (62)
c 538/07 (15)
niezgodnosc z siwz (5187)
xii ga 488/11 (1)
758/10 (3)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (202)
wolna ręka prawa autorskie (135)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
iii czp 146/93 (17)
"art. 297" (88)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
rozszerzenie zarzutów (1388)
materiały równoważne (1298)
skład sądu konkursowego (108)
referencje własne (1778)
roche diagnostics (122)
xii ga 222/07 (2)
udostępnienie osoby (2591)
"uchwała kio" (400)
kredyt odnawialny (21)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (2280)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
kluczowe części zamówienia (1298)
istotna zmiana treści oferty (7762)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (389)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
"iii czp 25/07" (10)
omyłka formularz oferty (1683)
protokół z postępowania (5417)
harmonogram tajemnica (188)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
cena oferty w euro (1586)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
asysta techniczna (122)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
iv ca 1324/08 (1)
iv ca 180/11 (3)
vi ga 164/11 (2)
x ga 458/09 (7)
"art. 136" (23)
kio_1193_13 (6)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
cena (9145)
oryginał gwarancji wadialnej (260)
"zasoby finansowe" (83)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (298)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (5498)
stawka vat odrzucenie oferty (1518)
"termin związania ofertą" (863)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
art. 12a (391)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
konsalnet rażąco niska cena (12)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
uzupełnianie referencji (780)
"krajowy rejestr karny" (543)
ezt (70)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
cena jednostkowa zero (1685)
"26 ust. 4" (1921)
usługi hotelarskie (35)
nadzór inwestorski (534)
zakończenie postępowania (4126)
v ca 1377/05 (3)
vi ga 79/07 (3)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (819)
usługi opiekuńcze (77)
zmiana wykazu (4304)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
"system informatyczny" (1017)
pożyczka (132)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
philips (170)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
strona internetowa (3894)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
wadium podmiot trzeci (450)
"zakończenie postępowania" (467)
41/11 (20)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (4035)
nierealny termin realizacji (2472)
iberdrola (13)
xix ga 156/07 (1)
wykaz punktów serwisowych (244)
x ga 98/07/za (1)
rentowności (147)
iii ca 1019/06 (6)
opcja (518)
"usługi transgraniczne" (13)
v ca 936/12 (5)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
xii ga 88/09 (20)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
błąd w gwarancji (1141)
ocena (16208)
karta oceny ofert (1572)
art.22 ust.5 (1922)
2805/10 (5)
bezpieczeństwo państwa (616)
wycinka drzew (74)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
modyfikacja formularza ofertowego (1099)
zakup czasu antenowego (10)
xix ga 302/10 (19)
ii ca 529/04 (4)
kio 2746/10 (17)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
pkd (135)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
wystawca referencji (385)
odbiór odpadów (588)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
hl7 (31)
różne stawki podatku vat (664)
zbyt krótki termin realizacji (381)
982/10 (4)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
zasada swobody umów (844)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
"zasada równego traktowania" (3853)
po przecinku (374)
podmiot nieuprawniony (6131)
naruszenie art 29 (17191)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
oferta spółki cywilnej (2514)
użyczenie zdolności finansowej (95)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
brak numeru katalogowego (480)
1093/08 (35)
"kryteria podmiotowe" (101)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
kio 1525/11 (7)
finanse publiczne (2414)
atest higieniczny (84)
zmiana kryteriów oceny ofert (4773)
nie będzie brał udziału (11461)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
zakres dokumentacji projektowej (2549)
kryterium (6613)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
kio 1756/10 (10)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
kio 414/12 (6)
ubezpieczenie grupowe (45)
odstąpienie (2121)
spółka komandytowa (318)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
art. 49 ust. 3 (1877)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2164)
wydruk ze strony internetowej (1030)
"art. 46 ust. 4a" (437)
zdolność kredytowa pod warunkiem (576)
konwalidowanie (20)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
xxiii ga 418/09 (3)
okres gwarancji (2307)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
"zmiany umowy" (431)
spółka cywilna wykonawca (2583)
kio 173/11 (9)
"porównywalność ofert" (171)
x ga 523/10 (2)
xii ga 86/09 (1)
utajnienie referencji (211)
przeciwnikiem skargi (373)
478/12 (10)
imienny wykaz osób (209)
ii ca 585/06 (6)
zmiana oferty przez wykonawcę (10626)
"zakres podwykonawstwa" (131)
control process (68)
"na dzień składania ofert" (1058)
zawarcie umowy (10710)
i ca 540/09 (1)
959/09 (35)
tonery do drukarek (71)
"spółka komandytowa" (343)
"art. 183" (1295)
ii ca 1398/05 (5)
skamex (47)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
kod ean (4)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (624)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
iv ca 648/07 (1)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
xii ga 416/10 (1)
kio_707_11 (31)
krs komplementariusza (41)
637/11 (24)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
hotel (114)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (241)
v gaz 4/08 (4)
udostępnienie osób (2216)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
uzupełnienie dokumentów (5982)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (10)
powiązania kapitałowe (156)
kio 1287/12 (8)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
ix ga 115/06 (4)
zwrot wadium w formie gwarancji (591)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
ustawy nie stosuje się (8235)
"art. 22 ust. 5" (59)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
ii ca 70/09 (6)
"ubezpieczenie oc" (352)
wadium osoba trzecia (503)
nieczytelne odwołanie (1104)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
wykaz usług wykonywanych (3282)
"art. 4 pkt 5" (21)
ii ca 285/10 (1)
kio_2205_11 (5)
udostępnienie ofert (3586)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (247)
"art. 8 ust. 3" (385)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
inwentaryzacja (352)
usa (129)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
ii ca 39/09 (4)
poleganie na zasobach finansowych (1098)
baza magazynowo transportowa (58)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
ubezpieczenie oc (506)
oferta ocena oferty (15030)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (37)
podpis elektroniczny (954)
"art. 17" (788)
"aukcja elektroniczna" (339)
x ga 48/09 (8)
krk prokurenta (46)
przenoszenie kosztów (1273)
oticon (31)
w przygotowaniu postępowania (4249)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (180)
"unieważnienie umowy" (412)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
błedna stawka vat (910)
x ga 307/09 (4)
xix ga 195/09 (11)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
zwrot odwołania wpis (15857)
"art. 142 ust. 2" (10)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
xix ga 158/07 (4)
ii ca 67/05 (3)
minimalne wynagrodzenie (2085)
informacja banku forma (617)
iso producenta (311)
kio 2307/10 (25)
viii ga 136/09 (5)
dialog konkurencyjny (387)
"187 ust. 3" (170)
poprawianie kosztorysu (353)
nadmierne kary umowne (170)
artykuły biurowe (140)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
referencje konsorcjum (1524)
refundacja (56)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
data referencji (1980)
narodowy bank polski (213)
zawarcie umowy pod warunkiem (5786)
poprawa omyłek (819)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (3995)
i ca 601/05 (3)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
art. 190 ust. 7 (2013)
interes w przystąpieniu (6858)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
496/10 (6)
art. 34 (2768)
jednorazowe wezwanie (435)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
ubezpieczenie kontraktu (452)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
x ga 349/09 (1)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
"xii ga 102/09" (53)
około (1689)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
izabela kuciak (872)
kio 1159/12 (6)
rozliczenie uzupełniajace (496)
solid (131)
opis przedmiotu (9803)
x ga 569/11 (1)
396/11 (7)
ix ca 220/09 (2)
pełnomocnictwo przed kio (2289)
"art. 146 ust. 6" (157)
zmiana podmiotu (5609)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
x ga 20/10/za (1)
xix ga 599/07 (1)
rażąco niska cena zysk (707)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
c-448/01 (18)
kio/uzp 924/10 (7)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (363)
dyskryminacja (369)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
rażące niedbalstwo (65)
pocztowe (2090)
papiery wartościowe (167)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (1604)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
antywirus (3)
umowa ramowa (412)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (183)
omyłka samodzielnie (1211)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
ii ca 29/05 (37)
"dokument równoważny" (115)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
przetarg ograniczony (16010)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
protokół konieczności (3052)
zmiana treści siwz (8806)
x ga 2/07 (30)
łączenie doświadczenia (1310)
nieścisłości siwz (536)
lista podmiotów (702)
vi ga 142/08 (1)
krs z hiszpanii (49)
xii ga 132/08 (1)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
kio 51/11 (14)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
poświadczenia (2284)
nieprecyzyjny warunek (2108)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
kio 1549/12 (5)
czynności w postępowaniu (19751)
zaświadczenie us (105)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
art 144 (761)
badania naukowe (510)
1797/11 (7)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
nieaktualne krk (320)
dobre obyczaje (515)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
termin płatności składki po upływie terminu składania (280)
"art. 198b" (410)
84/12 (7)
ii ca 836/09 (1)
art.46 ust. 4a (461)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
wadium treść (1883)
udział podmiotów trzecich (2696)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
x ga 140/08/za (1)
certyfikat iso podwykonawca (67)
1667/09 (4)
utajnienie polisy (56)
1255/12 (4)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (497)
v ca 2224/03 (10)
"udostępnienie polisy" (3)
treść oferty (16428)
wykaz usług (4203)
informacja krk (462)
kio/uzp 873/09 (5)
zus osób fizycznych (171)
"oferta wstępna" (224)
uzupełnienie jednorazowe (314)
"art. 144 pzp" (54)
uznanie odwołania (9857)
rwe (18)
producent (3980)
ii ca 641/07 (3)
x ga 235/09/za (1)
"przystąpienie do długu" (3)
szkolenia (1804)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
144 ust. 1 (760)
komplementariusz (80)
kio 459/12 (18)
brak podpisu kosztorysu (307)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
"przedłużenie terminu składania ofert " (353)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (7340)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
kio/uzp 193/08 (6)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
ii ca 647/09 (1)
x ga 79/10 (3)
xix ga 104/07 (3)
remondis (132)
oświadczenie przed notariuszem (381)
brak pełnomocnictwa (2624)
uniewaznienie postepowania (12253)
atest pzh (84)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
ii ca 997/06 (2)
"termin składania ofert" (4586)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
tonery (87)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
2704/10 (3)
zmiana terminu rozpoczęcia (1931)
warunki podmiotowe (2325)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
kary (1505)
kio 1600/10 (6)
v ca 1110/04 (11)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
tożsamość przedmiotowa (707)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
kio 1321/11 (3)
microsoft windows lub równoważny (71)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (240)
umowa na czas oznaczony (3619)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
zakres referencji (2938)
zmiana korzystna (1509)
nie skonkretyzował warunku (628)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
"użyteczności publicznej" (471)
warunki atmosferyczne (261)
1821/11 (3)
naprawa pojazdów (173)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
"oferta dodatkowa" (379)
odpady medyczne (199)
równoważność norm (419)
doświadczenie osoby (4438)
szpital (2547)
1071/11 (5)
warbud (308)
1835/10 (6)
znajomość języka polskiego (170)
"wykazanie równoważności" (123)
indra (18)
wyższe wykształcenie (432)
kio/uzp 799/08 (7)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
vi ca 210/08 (2)
x ga 154/11 (2)
"udostępnienie doświadczenia" (92)
brak dokumentacji wykonawczej (2286)
gpa (27)
brak nazwy urządzenia (2189)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
art. 297 (334)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (68)
art 6a (483)
x ga 140/08 (42)
x ga 154/07 (3)
1323/12 (6)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (353)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
wniosek o upadłość (293)
niejasne zapisy siwz (1738)
skuteczne wniesienie wadium (892)
kio 41/12 (14)
pribex (13)
46/10 (21)
gwarancja wadialna wadliwa (278)
postępowanie kończy się z chwilą (328)
"zmiana terminu wykonania umowy" (22)
funkcjonalność system (1243)
Łódzka kolej aglomeracyjna (4)
charakter referencji (1903)
obiekt kubaturowy (186)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
multikom (36)
art. 22 ust. 1 (13225)
krk niemieckie (30)
wajda (51)
"z wolnej ręki" (1081)
iii czp 103/10 (14)
termin na złożenie wyjaśnień (11936)
karty katalogowe (484)
"art. 146" (1553)
rażąco niskiej ceny (1740)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (5001)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
kio/uzp 1337/09 (3)
kio/uzp 812/09 (10)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
x ga 69/09 (3)
doświadczenie kierownika budowy (1035)
błąd zamawiającego (5102)
art. 17 ust. 2 (9531)
kio_2796_11 (5)
klauzule społeczne (373)
dostawa artykułów spożywczych (75)
stanowi treść oferty (13147)
ix ga 37/06 (4)
podpis na ofercie (2435)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
630/10 (2)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1158)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (11588)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
i ca 220/07 (1)
nieczytelna kopia (300)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
ograniczenie konkurencyjności (876)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
art. 17 (9574)
"art. 30 ust. 5" (143)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
636/12 (6)
"art. 49 ust.3" (19)
2081/12 (7)
kz (147)
"rozwiązanie umowy" (218)
udział podmiotu trzeciego (3181)
brak pozycji (5528)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
xii ga 230/07 (2)
xii ga 391/08 (9)
24 ust. 1 pkt 1 (13488)
x ga 25/08 (65)
tbd (27)
iii ca 490/04 (2)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (47)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
pwpw (37)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
brak równoważności (693)
1181/10 (3)
tonery gwarancji (24)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
podkryteria (104)
14/10 (327)
błędna stawka podatku vat (821)
oferta otwarta przed terminem (788)
treśc referencji (2923)
radiofarmaceutyki (5)
alplast (25)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
interes (10055)
"brak strony" (81)
"karta katalogowa " (519)
vi gz 61/10 (1)
ii ca 82/12 (1)
pojęcie zarzutu (2117)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (628)
xix ga 82/09 (2)
kio/uzp 947/09 (2)
art 46 ust. 4a (606)
iv ca 689/08 (4)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
art. 23 ust. 2 (10388)
art. 16 pzp (7984)
ii ca 233/06 (1)
2213/12 (4)
inne omyłki polegające na niezgodności (1778)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
dostawca a podwykonawca (366)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (3)
konstancin-jeziorna (80)
parafka (51)
wskaźnik płynności finansowej (69)
"art. 142" (503)
kio 292/13 (5)
niedopuszczalne negocjacje (1336)
678/08 (5)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
73/11 (19)
93/12 (11)
niezgodność z siwz (4639)
kio/uzp 1243/08 (7)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
istotne elementy umowy (5811)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
"prawa autorskie" (202)
grupy kapitałowej (389)
nieporównywalność ofert (185)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
xii ga 293/11 (1)
sumowaniu (539)
konflikt interesów (89)
potrzeby zamawiającego (6063)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
agencja rynku rolnego (30)
pierwotne warunki zamówienia (3380)
brak wskazania podwykonawców (1119)
06 austria istotna zmiana (56)
sam sobie wystawił referencje (811)
kio 860/11 (5)
229/12 (27)
licytacja elektroniczna (96)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
użycie nazw własnych (1571)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
wizja lokalna obowiązek (255)
kio/uzp 759/08 (5)
porty lotnicze (220)
v ca 484/08 (1)
co stanowi treść oferty (14181)
zagospodarowanie odpadów (387)
zasada bliskości (79)
składki społeczne niemcy (39)
uniewaznienie umowy (8596)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (85)
"prezentacja oprogramowania" (17)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
definicja dokumentacji projektowej (726)
niska cena (1880)
art. 189 kpc (176)
2238/11 (6)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
oświadczenie woli (3532)
zmiana stawki podatku vat (893)
art. 26 ust. 4 (10612)
"podmiot trzeci" (1392)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
brak oświadczenia (10589)
arcadis (42)
x ga 309/08 (1)
chiny (70)
miasto gorzów (59)
udostępnienie referencji (936)
zus dla spółki cywilnej (137)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
pozycja 0 zł (3664)
formularz (4952)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (1798)
skarga (21962)
inwestor zastępczy (227)
"93 ust. 1 pkt 7" (1972)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
tubisz rażąco niska cena (79)
"art. 82 ust. 3" (794)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
płynność (184)
parafowanie oferty (337)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (12)
0 zł (10967)
ii ca 207/08 (6)
kio/kd 99/10 (9)
zły vat (143)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
niepodpisana oferta (5505)
iii ckn 1320/00 (6)
kryterium oceny ofert (6241)
46 ust. 3 (2772)
bezwarunkowa gwarancja (319)
niepodpisany kosztorys (857)
"dysponowanie osobami " (1425)
kio 707/12 (5)
358/10 (7)
kompatybilność (288)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (111)
linii kredytowej (176)
sprawowanie nadzoru autorskiego (114)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
wadium w częściach konsorcjum (427)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
związanie wyrokiem (8379)
zmiana składu konsorcjum (3379)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
data wystawienia dokumentu (980)
aktualny krs oznacza (535)
zbiorowa polisa (51)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (128)
uprawnienia telekomunikacja (214)
art. 185 ust. 5 (2603)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (964)
awarie (608)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
zakłady usługowe "ezt" (24)
harmonogram robót (768)
zmiana terminu składania ofert (5452)
kio 20/12 (214)
v ca 871/08 (2)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (219)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
poprawa kosztorysu (456)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (438)
przedwczesne (947)
185 ust. 6 (2343)
znak towarowy (601)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (54)
zwłoka opóźnienie (158)
xii ga 568/11 (1)
iii ca 416/05 (2)
polskie normy (2829)
wydruk z konta bankowego (50)
złożenie dokumentów bez wezwania (5585)
kio 71/11 (10)
brak podpisu na ofercie (1929)
nadzór autorski (332)
vi ca 464/05 (62)
1759/10 (4)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
1993/10 (2)
69 (1166)
181/08 (6)
odtajnienie kosztorysu (48)
potwierdzenie czynności (12463)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
protokół odbioru potwierdza (1829)
art. 34 ust. 5 (2910)
"art. 34" (251)
"art. 4 pkt 8" (120)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
różna interpretacja kryteriów (1188)
ii ca 2194/05 (87)
mieszane (210)
i cz 103/07 (1)
xii ga 232/11 (1)
ix ga 147/07 (1)
v ca 3036/10 (18)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
i ca 101/09 (3)
łączenie usług (1773)
zaświadczenie z krk (343)
blok operacyjny (217)
zaprojektuj i wybuduj (342)
"art. 27" (976)
usługi prania (149)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
iii ca 454/08 (2)
dzierżawa pomieszczeń (87)
charakter stosunku (5823)
ii ca 718/09 (8)
nazwa producenta (1981)
art. 46 ust. 1 (3082)
"wykładnia językowa" (364)
krk (461)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
zintegrowany system informatyczny (420)
"obsługa prawna" (99)
współuczestnik (10)
c-496/99 (11)
1138/11 (4)
832/09 (4)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
"własne referencje" (10)
"podatek vat" (1784)
art. 51 (2297)
"wskaźnik bieżącej płynności" (23)
pełnomocnictwo oryginał (981)
ix ga 137/06 (18)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
2314/11 (4)
vi ga 174/11 (1)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
"referencje" (3085)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
art. 38 ust. 1a (857)
wezwanie musi być precyzyjne (1599)
1971/09 (8)
kio 786/10 (15)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
wimax (6)
tablice rejestracyjne (14)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
iii ca 177/10 (2)
ii ca 675/04 (3)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
kio_133_12 (8)
"wycofanie oferty" (67)
świadectwo przejęcia (156)
nieprawdziwe (2684)
iii czp 85/05 (23)
oferta wariantowa (367)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (414)
"wadliwe pełnomocnictwo" (454)
art.87 (4127)
brak podpisu (2288)
formularz cenowy (1828)
brak wskazania producenta (2138)
kio/uzp 1173/08 (3)
wartość zamówienia (11603)
341/12 (12)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (727)
doświadczenie kierownika (1341)
oferta wstępna (1238)
odrzucenie oferty (15153)
art. 26 ust.4 (5957)
wadium wniesione przez konsorcjum (958)
opłacenie polisy (361)
poświadczenie należytego wykonania (1306)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
zus hiszpański (6)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (913)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
"art. 86 ust. 2" (54)
kio 54/12 (12)
1422/07 (10)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
kio 2/11 (202)
art. 94 ust. 2 (1573)
i ca 134/06 (20)
i1 ca 202/09 (1)
v gaz 94/09 (2)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
v csk 444/06 (26)
art. 101 (1095)
483/11 (6)
akredytacja (166)
x ga 86/08/za (1)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
obiekt budowlany (2321)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
"art. 189 ust. 6" (19)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
ii ca 284/10 (2)
kio_1469_10 (9)
inne omyłki (2660)
brak ceny w ofercie (7372)
roboty uzupełniające (1616)
i ca 337/08 (4)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
1388/11 (3)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
art. 146 ust. 6 (1941)
x ga 123/10 (2)
okres związania ofertą (5142)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
zwrot próbek (374)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (274)
gwarancja bankowa kopia (223)
"kopia gwarancji" (24)
"linia kredytowa" (74)
licytacji (99)
"inspektorat uzbrojenia" (69)
najem sali (8)
uzupełnienie wadium (977)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
kio_1114_12 (6)
1444/11 (5)
tożsamość (809)
"system informacji prawnej" (50)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
forma pisemna (2616)
ix ca 709/09 (3)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
oświadczenie wiedzy (4982)
"związanie wyrokiem" (15)
wykaz osób tajemnica (540)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
oferta dodatkowa (9192)
art 38 ust 4 (3681)
"utajnienie wykazu osób" (8)
definicja podwykonawcy (525)
oferta wstępna 26 (846)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
geomar (39)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
87/07 (22)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
stosunek pracy (4600)
v ca 264/04 (17)
v ga 122/10 (30)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
kio 545/11 (11)
brak pieczęci (502)
"sposób obliczenia ceny" (1388)
kio 293/12 (4)
gaz-system (74)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
ii ca 2230/05 (2)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
bank gospodarstwa krajowego (83)
2191/10 (6)
brak wykazu usług (3712)
usługi niepriorytetowe (179)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
oferta złożona przez oddział (2815)
metodologia (322)
sanawia (2)
970/12 (6)
pełnomocnictwo dla lidera (965)
certyfikaty (2383)
nadmierne warunki (1241)
"powołanie biegłego" (231)
"nie wniósł wadium" (1051)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (846)
sumowanie zdolności finansowej (115)
xii ga 374/10 (2)
autoryzowany przedstawiciel (223)
v ca 1213/02 (15)
art. 189 ust. 2 (5112)
przedwczesny zarzut (906)
183/11 (15)
v ca 537/08 (9)
krk komplementariusz (26)
art. 93 (4857)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
wadliwe referencje (818)
interes publiczny 145 (395)
1060/13 (4)
meble biurowe (95)
"brak w ofercie" (679)
wartość polisy oc (373)
deweloper (11)
art. 22 ust.4 (6675)
wadium wpłynęło po terminie (572)
489/06 (32)
Ćwik i partnerzy (9)
poprawienie stawki vat (639)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
usługi szkoleniowe (296)
"potrzeby zamawiającego" (1483)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (2815)
art. 29 ust. 1 (22089)
word warszawa suzuki (2)
rażąco (2502)
46 ust. 5 pkt 1 (2902)
członek komisji (1074)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (146)
łączenie polis (161)
xii ga 292/11 (1)
sytuacja ekonomiczna (2424)
cena słownie (8157)
art. 12a wadium (53)
niezgodny z siwz (13979)
"zdolność finansowa" (721)
brak podpisu pod ofertą (1755)
internat użytecznosci publicznej (4)
na korzyść wykonawcy (2403)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (420)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (40)
kio 2777/11 (3)
online skills (19)
kognicji (281)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3094)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (900)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
art. 180 ust. 5 (4698)
teoria wysłania (31)
aktualizacja dokumentacji (431)
kio 2191/10 (6)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
"produkt równoważny" (283)
usługi sprzątania rażąco niska cena (160)
referencje dla konsorcjum (1409)
art 87 ust 1 (5955)
"86 ust. 4" (191)
70/09 (16)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (243)
lotos (30)
poczta polska sa (622)
xii ga 143/09 (16)
kio 2816/10 (17)
formalizm postępowania (387)
"uzupełnienie referencji" (73)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
tego samego rodzaju (11156)
"dokumenty niewymagane" (1366)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
koncepcja architektoniczna (143)
kio/uzp 540/09 (11)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
sukcesja generalna (30)
budynek użyteczności publicznej (272)
"uzupełnienie odwołania" (105)
tonery oryginalne (37)
zamówienia podzielone na części (4883)
art. 42 ust. 1 (3145)
iv ca 588/04 (3)
1234/09 (10)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (101)
93 ust. 1 pkt. 7 (5124)
unieważnienie aukcji (316)
wpis od odwołania na dwie części (6666)
x ga 58/09 (4)
24 ust. 2 pkt 2 (13462)
energy star (44)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
open office (22)
uprawnienia sep (26)
termin składania ofert (8545)
podwykonawca (1846)
podmiot powiązany (1025)
przedłużenie terminu związania (1372)
impel catering (39)
poprawa ceny jednostkowej (446)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4165)
tramwaje warszawskie (37)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
cosmic (7)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
opinia bankowa tajemnica (102)
wadium konsorcjum (895)
iii ca 212/06 (2)
x ga 145/08/za (1)
warunki zmiany umowy (6552)
niewykonanie wyroku kio (8577)
równoważność oferty (776)
art. 87 ust. 2 (5950)
karty sim (2013)
38 ust. 1a (857)
sodexo (28)
"wiedzy i doświadczenia" (3644)
"87 ust. 2 pkt 2" (361)
termin ważności wadium (825)
art. 47 (1763)
próbka uzupełnienie (335)
vi ga 107/04 (3)
udowodnić (4960)
sprzeciw (1133)
"parafa" (188)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (421)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (9376)
v gaz 22/08 (7)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
"zp-1" (328)
viii ga 98/09 (2)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1375)
równe traktowanie (8272)
iii ca 112/06 (1)
1758/11 (6)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
nadmierne wymagania (1221)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
nieaktualny krs (737)
kio 2396/12 (10)
kio 1949/11 (6)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
vi ga 39/11 (4)
kio/uzp 607/09 (2)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (300)
prawo do informacji (12616)
vi ga 121/10 (1)
odrzucenie (15995)
"omyłka rachunkowa" (1020)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
zła stawka podatku vat (77)
upadłość członka konsorcjum (140)
i ckn 304/00 (133)
dłuższy okres gwarancji (361)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (37)
"przeciwnik skargi" (284)
podmiot prawa publicznego (5902)
192 ust. 2 (7851)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (2676)
forma zobowiązania (2510)
"odmowa udostępnienia" (173)
ii ca 683/11 (1)
"protokół odbioru" (778)
ii ca 435/08 (1)
microsoft (252)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
"art. 145" (138)
zmiany podmiotowe (1667)
bony towarowe (20)
szacowanie (790)
"art. 179 ust. 1" (6628)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4165)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (4)
972/12 (3)
art. 8 ust. 3 (15649)
disclosure scotland (5)
vi ga 68/09 (5)
ii ca 220/11 (1)
forma dokumentów (5379)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
pozycja zerowa (111)
zaświadczenie zus spółka cywilna (119)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
uzupełnienie dokumentu po terminie (6580)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
art 180 ust 5 (4265)
xix ga 18/10 (19)
art. 183 ust. 2 (1637)
x ga 223/07 (6)
samodzielne uzupełnienie (2257)
niemożliwą do usunięcia wadą (443)
krajowy rejestr karny (640)
oczywista omyłka (2018)
ii ca 1950/05 (2)
"art. 38 ust. 4b" (25)
kio 2706/10 (5)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
typ urządzenia (2445)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
sumowanie zamówień (535)
rezygnacja z części zamówienia (408)
"interes przystępującego" (104)
ii ca 616/05 (3)
umowy wieloletnie (416)
grupa kapitałowa zmowa (32)
unieważnienie konkursu (828)
usługa pocztowa (964)
świadectwo zgodności we (432)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
c-414/97 (15)
art 22 ust 4 (12482)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3025)
x ga 256/10/za (1)
xix ga 265/08 (4)
cena rażąco niska (1773)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
postać leku (128)
inna cena słownie i cyfrowo (492)
887/09 (8)
v cz 48/05 (2)
art. 192 ust. 2 (7851)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
consortia (111)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
art. 25 ust. 1 (10221)
notariusz (410)
kosztorys ofertowy (2122)
v ca 379/08 (1)
xix_ga_461_12 (7)
data zobowiązania (3197)
sygnity (334)
dostawa czy robota budowlana (153)
v ca 2506/07 (39)
pisemność (33)
"uzupełnienie faksem" (5)
pkp s.a. (788)
"brak tłumaczenia" (63)
uzupełnienie próbki (335)
definicja podwykonawstwa (160)
rozbicie ceny ofertowej (440)
kio 254/11 (4)
kio 345/09 (3)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
2866/12 (6)
przeprowadzenie prezentacji (613)
art. 23 kp (129)
ca 3036/10 (18)
autoryzowany (508)
cena jednostkowa (2283)
kio/uzp 1455/08 (10)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
kio/uzp 1379/09 (16)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
cena jednostkowa ujemna (60)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1061)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
"art. 190 ust. 7" (385)
iii_czp_147_08 (6)
gwarancja jakości (965)
"kryteria niemierzalne" (18)
"art. 51" (414)
ii csk 675/10 (10)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
art. 6 kc (4133)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (85)
pbg (93)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (8)
polisa podlimity (15)
francuski krs (25)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (713)
49/10 (19)
art. 8 ust.3 (10077)
iv ca 1176/09 (5)
maksymalna cena (2010)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
"26 ust. 2c" (41)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
"art. 93 ust. 4" (61)
"cesja wierzytelności" (29)
brak pieczątki (316)
nieprawdziwe informacje wina (86)
zmiana stawki vat (1010)
koncepcja (1038)
oferta nie została podpisana (5991)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
przedmiot konkursu (917)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
kio 51/12 (5)
"zamówienia dodatkowe" (488)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
art 26 2b (1507)
brak wadium (1743)
"znaki towarowe" (610)
art 145 (620)
zaokrąglanie cen jednostkowych (52)
turcja (28)
niejasne (2994)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (264)
762/13 (5)
pokój (210)
ryczałt (327)
protokół postępowania (5417)
zasada konkurencyjności (916)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
"powiązania osobowe" (23)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
płatność podwykonawcy (339)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
ii ca 37/06 (4)
691/11 (5)
art. 90 ust. 3 (4955)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
udostępnienie samego siebie (1733)
polisa ubezpieczeniowa (660)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (82)
rażąco niska cena domniemanie (383)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (806)
zakres krk (464)
pełnomocnictwa (3359)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
bogdanka (97)
punkty serwisowe (473)
niekompletny formularz ofertowy (596)
ii ca 488/09 (4)
organizacja szkoleń (320)
legitymacja czynna (246)
iii ca 455/08 (2)
próbka (667)
tożsamość czasowa (121)
bilans (576)
98/10 (8)
nie odczytano ceny oferty (515)
doświadczenie dostawy (2821)
art. 38 ust. 4a (372)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (13488)
brak opłaconej polisy (391)
2336/13 (3)
kio_1201_12 (6)
poprawienie omyłki (2163)
"niemożliwość świadczenia" (89)
zmiana terminu art. 144 (641)
szwedzkie krk (5)
antydatowanie (40)
"art 26 ust 4" (1631)
szacowanie wartości (752)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (85)
art.+94+ust.+3 (92)
vii cz 536/10 (2)
deklaracja zgodności (1244)
działalność twórcza (68)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
"wyjaśnienie referencji" (13)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
fałszywe oświadczenie (262)
eurovia (103)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2098)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
"błędna stawka podatku vat" (154)
art. 179 ust. 1 (7025)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
haccp (39)
termin płatności (1553)
vat 0 % (1686)
opłacona polisa (361)
art 82 ust 1 (2175)
krs chiny (16)
"1 grosz" (96)
nienależyte wykonanie (6292)
"należyte wykonanie" (3547)
interes faktyczny (6970)
v ca 421/07 (15)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
niemiecki krk (30)
zaświadczenie z banku (475)
"art. 140 ust. 3" (57)
1377/11 (2)
kio/kd 46/10 (10)
spółka zależna (2664)
1085/11 (2)
brak części formularza ofertowego (2162)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (5)
kio/uzp 780/10 (9)
"oczywista omyłka pisarska" (1068)
cena 1 grosz (7947)
"sukcesja generalna" (23)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
data wniesienia wadium (1139)
kopia gwarancji wadialnej (170)
brytyjski krk (8)
art. 2 pkt 13 (11638)
kosztorys szczegółowy (1481)
cena zero złotych (6048)
żądanie próbek (524)
"93 ust. 4" (61)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
art. 38 ust. 6 (3537)
"art. 82 ust. 1" (174)
"tego samego rodzaju" (285)
ceidg po terminie (51)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (189)
astaldi (40)
ceny jednostkowe (2283)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
wojskowy instytut medyczny (47)
xix ga 167/07 (4)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (3)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (429)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
na pierwsze żądanie (7129)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
zakazany podział zamówienia na części (145)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
usługi pocztowe wolna reka (93)
art. 22 ust. 2 (13227)
"zmiana wynagrodzenia" (140)
art. 24 ust. 2 (12750)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
766/09 (23)
wielka brytania (186)
ii ca 577/06 (7)
bęben (52)
zeznania świadków (436)
naruszenie art. 87 (5595)
wolna reka (1099)
v gaz 21/08 (6)
"wykładnia funkcjonalna" (60)
"art. 38 ust. 1" (482)
oświadczenie o spełnianiu warunków (9248)
upływ ważności wadium (579)
iii ca 262/05 (7)
vi ga 83/10 (4)
wykształcenie wyższe (432)
termin na wniesienie odwołania (21718)
stowarzyszenie (277)
v ca 3270/12 (26)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
swift (15)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
1431/08 (13)
zakup nieruchomości (153)
529/13 (4)
art. 22 (13259)
materiały promocyjne (84)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
kozienice (59)
ii ca 1219/06 (4)
xxiii ga 666/11 (1)
i ca 67/09 (2)
planeta (28)
88/11 (4)
oprogramowanie (1925)
podwykonawca 2014 (430)
xix ga 235/11 (4)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
art.38 (1884)
w sprawie dokumentów (13888)
kv projekty (123)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
xii_ga_254_08 (3)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
1366/12 (2)
próbek (667)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
x ga 25/09 (17)
ii ca 404/09 (7)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
oryginał zobowiązania (1442)
cykl życia produktu (38)
własne referencje (1778)
ubezpieczenia grupowe (45)
umowa współpracy (1628)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
1548/11 (5)
rażąco niska cena ochrony (1040)
v ca 1051/10 (7)
iv ca 1499/11 (1)
kio 350/11 (8)
51/09 (23)
pozacenowe kryteria (66)
poprawa innej omyłki (777)
dialog poufny (14)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
"świadczenie niemożliwe" (221)
jednokrotne wzywanie (420)
cena jednostkowa 0 (1431)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
usługi ochroniarskie (27)
uzupełnienie harmonogramu (548)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1042)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
v ca 405/10 (3)
"jednokrotnie" (820)
sprzĘt medyczny (860)
kio 134/09 (20)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
xii ga 37/09 (2)
v ca 538/08 (9)
art. 23 ust. 3 (9219)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
"art. 181 ust. 1" (223)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
żądał dokumentów (8282)
v ca 84/07 (8)
keymark (9)
opinia bankowa (670)
109/09 (30)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
kio_1776_10 (7)
kopia pełnomocnictwa do oferty (990)
licytacja (99)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
protokół odbioru robót (1366)
"dowód opłacenia polisy" (50)
"iii czp 74/05" (230)
kio/uzp 298/09 (4)
na rzecz różnych odbiorców (854)
kryteria oceny ofert inne niż cena (3999)
art 93 ust 4 (4708)
opinia prywatna (659)
weksel (19)
opisanie równoważności (583)
art. 186 (2822)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (1899)
spółdzielnia naprzód (294)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
współfinansowane ze środków (385)
"art. 111" (180)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
i ca 368/11 (1)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
świadectwo pochodzenia towarów (87)
"art. 36 ust. 4" (181)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
xii ga 129/10 (2)
109/11 (6)
niejasności siwz (468)
"art. 142 ust 2" (10)
kio_uzp_1564_09 (4)
229/09 (10)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
oświadczenie o zgodności z siwz (4912)
xix ga 213/08 (1)
"urząd dozoru technicznego" (51)
wydłużenie rękojmi (104)
ostrołęka (162)
"art. 104" (322)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
sufo (62)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
zdolność finansowa (1700)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
wadium na niepełny okres związania ofertą (681)
"iii ca 88/09" (16)
enigma (100)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
x_ga_81_09 (6)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
unieważnienie czynności (11549)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
c-399/98 (9)
zaświadczenia o niekaralności (354)
fundacja (223)
art. 40 ust. 6 (4151)
równoważności (699)
26 ust. 2a (1594)
x ga 143/10/za (1)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2085)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
pojęcie dostawy (1220)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
wartość polisy (782)
dokumenty przedmiotowe (10586)
ii ca 231/06 (1)
ii ca 337/11 (1)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1157)
toner (87)
formularz oferty (4902)
vat na usługi szkoleniowe (114)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (850)
formalności przed podpisaniem umowy (152)
kio 1818/11 (5)
pierwsze pisemne żądanie (3141)
alstom rafako (13)
85 ust. 4 (2243)
odwołanie na treść siwz (13228)
"zakres konkursu" (5)
358/11 (15)
x ga 59/09 (14)
"treść oferty" (6588)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
mikronika (26)
niekaralność (618)
1050/12 (5)
kampania promocyjna (32)
art. 185 ust. 6 (2343)
oryginał pełnomocnictwa (981)
lepsze parametry (682)
"istotna zmiana umowy" (26)
xix ga 225/10 (14)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
referencja treść (2923)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
kognicja (347)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
status wykonawcy (1406)
sformalizowane (337)
vi ga 85/10 (2)
ii ca 137/07 (10)
vi ga 51/06 (6)
vi ga 169/10 (1)
brak numerów katalogowych (480)
art. 144 (761)
viii ga 248/09 (4)
kio 1081/10 (6)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
v ca 1805/09 (2)
umowy ramowe (412)
art. 22 ust 4 (12482)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
ix ca 196/05 (5)
x ga 178/09 (6)
vii ga 147/08 za (9)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (441)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (10487)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
cofnął skargę (3904)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (193)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
sucg (4)
wykluczenie nienależyte wykonanie (4997)
pisemne zobowiązanie (2249)
1815/11 (7)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
możliwość zmiany umowy (6023)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
roboty tożsame (1494)
"informacja banku" (372)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
spółka "w organizacji" (77)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1130)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (44)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
częściowe odrzucenie odwołania (2305)
art.144 ust.1 (384)
faktury (2395)
pierwszeństwo wykładni literalnej (89)
profesjonalista (529)
zaświadczenie o niekaralności (354)
"sukcesja uniwersalna" (25)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
v ca 1108/08 (1)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
ujemna cena jednostkowa (60)
ciąg pełnomocnictw (584)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
zasoby podmiotu trzeciego (1394)
właściwości wykonawcy (2022)
licencji (1021)
iv ca 51/11 (2)
x ga 231/10 (1)
v ca 719/10 (1)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
zamówienia in house (93)
kio/uzp 3/09 (92)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (6198)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
"art. 180 ust. 3" (485)
komunikat swift (6)
izba (15344)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
dokumenty podmiotowe (2217)
art.189 (4884)
termin zadawania pytań (773)
lex omega (24)
art. 35 (3645)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
kompania węglowa (388)
oprogramowanie windows (229)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
cpv (403)
x ga 146/08 (2)
ustawa o cenach (9102)
ii ca 689/04 (6)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (682)
świadczenie usług pocztowych (608)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
art. 58 k.c. (498)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
cesja wierzytelności (48)
konsorcjum doświadczenie (2840)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
iv ca 120/11 (1)
vii ca 453/09 (1)
produkt leczniczy (286)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
28.09.2011 rażąco (8)
brak płatności częściowych (497)
protokół odbioru jako poświadczenie (467)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
termin realizacji unieważnienie (7413)
i ca 40/07 (5)
zakres polisy oc (524)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (409)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
wodzisław (59)
art. 5 (20726)
art. 94 ust. 3 (1547)
brak pkd (132)
"udostępnienie zasobów" (627)
wypowiedzenie umowy (659)
iii ca 446/08 (5)
zabezpieczenie należytego (1988)
art. 181 ust. 2a (194)
"art. 182 ust. 5" (9)
uzupełnienie oferty (6109)
art. 94 ust. 3 pzp (1300)
"rażąco niska cena" (1564)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
ii ca 570/04 (7)
zamówienie sektorowe (725)
2498/10 (19)
wykładnia językowa (642)
fordewind (8)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
x ga 295/09 (2)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
2317/10 (4)
"rażąco niska" (1731)
należyta staranność wartość zamówienia (2619)
wydruk z banku (153)
zus spółka jawna (97)
pfron (61)
inspire (15)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
ii ca 752/05 (15)
iv ca 142/11 (5)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
iv ca 766/11 (1)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
"doradztwo prawne" (41)
oferta termin związania ofertą (8286)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
brak pozycji kosztorys (1660)
xix ga 408/07 (4)
ca 137/09 (15)
xix ga 91/07 (4)
demonstracja (44)
umowa użyczenia (262)
29 ust. 1 (22089)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
wezwanie rażąco niska cena (1318)
umorzenie (5947)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
uzupełnił bez wezwania (2009)
usługi turystyczne (108)
art. 145 ust. 1 (694)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (19991)
tylko jeden wykonawca (8757)
interpretacja siwz (3410)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
wadium 46 ust. 4a (456)
poświadczenie referencje (859)
fidic lub równoważne (106)
autokorekty (8)
poprawa vat (376)
"zamówienie uzupełniające" (435)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1109)
sprzęt komputerowy (1039)
art. 87 ust 2 (5950)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
należyte (6861)
oferty równoważne (2436)
świadczenie ciągłe (998)
oracle (154)
wybór trybu (13693)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (29)
"art. 26 ust. 3" (5021)
pelnomocnictwo (3359)
vii ca 363/08 (1)
iv ga 39/08 (1)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
odwołanie na dwie części (7223)
projekt budowlany (3451)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (2783)
vi ga 29/08 (15)
wydruk z krs (211)
art 67 (2013)
zmiana stron umowy (6356)
vi ga 79/09 (3)
"art. 26 ust. 2d" (27)
xii ga 456/08 (1)
wyjątkowa sytuacja (1204)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
zgodność z oryginałem (2385)
alcatel thales (9)
art. 29 ust. 2 (22076)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
wizja lokalna (298)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
unieważnienie zmiana okoliczności (6342)
17 stycznia 2008 (3787)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (528)
"art. 4 pkt 3" (95)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (462)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
procentowy wskaźnik graniczny (24)
odrzuca (15995)
1456/12 (3)
protokół odbioru końcowego (686)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
konkurencja (9399)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
jawność postępowania (897)
wyrok kio (10121)
sumowanie (539)
465/11 (42)
podpis pod ofertą (2195)
"brak opłaconej polisy" (13)
kio 822/11 (7)
francuski krk (16)
kio/uzp 707/08 (12)
x ga 74/11 (3)
termin przyłączenia się do protestu (676)
848/12 (4)
niezgodność oferty (5080)
exatel (93)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
1553/10 (6)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
2630/11 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
uzupełnienie tłumaczenia (1295)
nadmierny warunek doświadczenia (717)
zmiana podmiotowa konsorcjum (740)
błąd formalny (1706)
ii ca 460/05 (8)
182 ust. 3 pkt 1 (2498)
c-328/92 (12)
87 (5968)
xix ga 112/08 (1)
art 87 ust 2 (5950)
"iii czp 25/10" (10)
art. 179 ust. 1 pzp (6945)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (717)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
szczepionki (44)
"niedozwolone negocjacje" (97)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
ceidg z datą po terminie składania ofert (27)
kary umowne (594)
wykaz głównych usług (1486)
iv ca 351/09 (1)
solid security (49)
promed (110)
art. 26 ust. 2a (1405)
strabag (327)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1316)
"gwarancja bankowa" (489)
iii ca 214/05 (1)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
"samokontrola" (26)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
krk holandia (8)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
wadium na niepełny okres (773)
kio 700/11 (8)
polska agencja informacji i inwestycji (70)
xii ga 393/10 (1)
i ca 273/09 (1)
"uzupełnienie zobowiązania" (85)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
"otwarcie ofert" (2537)
unizeto (154)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (1847)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
x ga 311/07 (6)
usługi powtarzające się okresowo (119)
24 ust. 2 pkt 3 (13377)
x ga 341/07 (3)
ix ca 297/10 (1)
teatr szekspirowski (9)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
"brak wadium" (71)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (159)
nieprawdziwe informacje (2482)
obsługę prawną (2432)
pozacenowe (77)
aktualizacja oprogramowania (224)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
"art. 38 ust. 4" (609)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
porównywalność ofert (360)
xii ga 133/09 (4)
z referencji nie musi wynikać (2128)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (43)
inne dokumenty określające obroty (1154)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (568)
"art. 91 ust. 2" (283)
doradztwo prawne (410)
xix ga 581/06 (7)
referencja (3085)
kryterium doświadczenie (2874)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
usługi tłumaczeń (1132)
wiedza (2974)
xii ga 350/09 (14)
ix gc 155/08 (2)
użyczanie zdolności finansowej (75)
usługi hotelowe (44)
2817/10 (8)
"unieważnienie postępowania" (4967)
walory artystyczne (13)
wykładnia siwz (3022)
dobre obyczaje kupieckie (68)
bumar (32)
zatrzymanie wadium brak krk (38)
udostępnienie dokumentów (3272)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
vi ca 232/10 (2)
xii ga 282/11 (1)
wykaz stawek i narzutów (125)
unix (36)
kio 2040/13 (3)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
"wartość zamówienia podstawowego" (144)
art. 27 ust. 1 (8496)
proporcjonalność (335)
143/12 (7)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
oferty nieporównywalne (1465)
windows (285)
usługi prawnicze (191)
kio/uzp 133/09 (25)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
mon (110)
hawe (11)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (9473)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
xii ga 340/09 (9)
salans (5)
353 kc (259)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
xix ga 514/08 (2)
c-314 (8)
niekompletna lista grupy kapitałowej (32)
163/08 (11)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
wyłączne (9781)
nieproporcjonalne warunki (938)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
opłata (532)
art 29 (24185)
meble (243)
kio/uzp 878/09 (23)
gdańsk (944)
art. 230 ksh (40)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1100)
ii ca 1063/05 (17)
xix ga 102/09 (7)
naruszenie konkurencji (9188)
vi ga 92/07 (1)
brak pieczęci imiennej (151)
"oferty nieporównywalne" (150)
2427/11 (5)
"przejęcie pracowników" (15)
słowacja krk (2)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
"usługi prawnicze" (42)
vi ca 32/11 (2)
krk spółka cywilna (123)
franszyza redukcyjna (14)
art. 87 ust. 1 (5955)
brak wyceny pozycji (1499)
parafa zamiast podpisu (37)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
xii ga 362/08 (4)
kio 179/12 (3)
"art. 36 ust. 5" (121)
kio 1553/10 (7)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
ponowne wniesienie wadium (1158)
"produkt leczniczy" (225)
"uzupełnienie próbek" (41)
krk nie figuruje (121)
1787/11 (4)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (5569)
ii ca 319/07 (2)
v ga 40/09 (19)
zmiana ceny (5753)
urssaf (5)
kto podpisuje referencje (114)
forma wadium (962)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (113)
spółka cywilna reprezentacja (590)
"powtórzenie aukcji" (29)
art.29 ust.3 (1795)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
moment zakończenia postępowania (1146)
xii ga 59/09 (15)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
"art. 29 ust. 3" (445)
awaria (608)
"art. 32 ust. 1" (270)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (5659)
warunek zawieszający (100)
"nowy zarzut" (242)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
kosztorys przy ryczałcie (198)
"interes prawny" (4746)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
forma uzupełnienia oferty (2999)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
błąd vat (1337)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
x ga 352/11 (1)
xix ga 214/08 (12)
dysponowanie potencjałem (2807)
kosztorys ryczałt (200)
art.26 (6234)
x ga 255/09/za (2)
"zasada koncentracji" (176)
forma pisemna zobowiązania (1410)
ii ca 455/06 (6)
xxiii ga 416/11 (23)
podpis bez pieczęci (289)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (536)
art. 25 ust. 2 (10215)
"roszczenie o zawarcie umowy" (19)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
i c 317/09 (15)
nieistniejąca stawka vat (655)
1123/10 (10)
wykaz robót (3448)
wskaźniki ekonomiczne (306)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1170)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (725)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
"poprawienie omyłek" (1192)
186 ust.2 (3150)
xii_ga_451_10 (3)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (201)
wydruk strony internetowej (865)
interwencja uboczna (55)
natychmiastowa (368)
omyłka w nazwie produktu (546)
wadium w formie kopii (320)
sumowanie wartości polis (59)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
zmiana terminu 144 (641)
zawartośc referencji (244)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
315/12 (4)
zmiana terminu zawarcia umowy (7323)
"unieważnia umowę" (22)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
kio 23/12 (221)
sytuacji ekonomicznej (2424)
"ustalenie wartości zamówienia" (392)
kio 223/12 (18)
poprawienie innej omyłki (1931)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
iii czp 52/11 (88)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
x ga 101/08/za (2)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
xvi gc 682/08 (3)
vi gz 51/06 (2)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
forposta (21)
oferta w języku polskim (1945)
art 46 ust 4a (606)
v ga 87/10 (1)
oferta niepodpisana (6081)
nadleśnictwo (310)
bezprzedmiotowe (1456)
identyfikacja podpisu (258)
iv ca 534/06 (2)
niepriorytetowe (244)
autoryzacja producenta (210)
certyfikat prince 2 (66)
generyczne (16)
art. 183 ust. 2 pzp (1189)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
xix ga 79/07 (1)
wolna ręka prawa wyłączne (615)
mba (8)
5 ust. 1b (994)
x ga 75/08 (9)
grupowe ubezpieczenie (45)
metodą kalkulacji szczegółowej (564)
sumowanie wartości usług (369)
regenerowane (32)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (256)
braki formalne przystąpienia (3305)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
vii ga 36/08 (7)
świadczenie okresowe (816)
uzupełnienie formularza cenowego (949)
sumowanie zdolności kredytowej (56)
"grupa kapitałowa" (324)
składka polisa (338)
vi ca 629/09 (1)
ii ca 918/06 (1)
badanie ofert (9438)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
"criminal records bureau" (4)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
utajnienie (639)
alstom (68)
iii ca 833/04 (4)
2379/11 (3)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (1851)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
"94 ust. 3" (92)
ubezpieczenie (2304)
doświadczenie "3 lat" (1389)
v csk 456/09 (18)
ii ca 849/09 (1)
"kio 20/12" (4)
v ca 1514/02 (16)
zatrzymane wadium (73)
data uzupełnianych dokumentów (1836)
art. 8 ust 3 (17283)
uprawnień (6940)
oferty wariantowe (367)
1661/11 (3)
grontmij (149)
54/12 (14)
kryterium oceny ofert doświadczenie (3143)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
brak środków (9959)
"zapytanie o cenę" (594)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
art 38 (3797)
ge medical (177)
152/11 (8)
68/11 (10)
art.51 ust.2 (384)
"zamówień publicznych" (24852)
"inter system" (25)
art. 38 ust. 4b (99)
grupa kapitałowa 2013 (170)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
kio 821/11 (9)
krk po terminie (456)
121/11 (5)
wilim (253)
błąd projektanta (312)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
54/10 (19)
uzupełnienie treści oferty (6600)
2216/13 (5)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (2990)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (306)
zatrzymania wadium (606)
przekształcenie (238)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
wadium termin związania ofertą (1416)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
x ga 73/07 (6)
referencje podmiotu trzeciego (973)
2725/11 (9)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
zmiana terminu umowy (6964)
art. 16 (10013)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
pisemnie (5282)
alstal (33)
faktura wykonanie usługi (1576)
odrzucenie oferty interes (8512)
duplikat (16)
błąd co do prawa (2987)
ponowne wezwanie (4499)
realność udostępnienia (226)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (144)
utrata statusu wykonawcy (270)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
stadion wrocław (43)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1078)
1013/10 (7)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
uzupełnienie wyroku kio (5661)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
art 25 ust 1 (10221)
ix ga 109/09 (8)
luksemburg (65)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1014)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
błędne tłumaczenie (1022)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
odtajnienie informacji (482)
23.02.2011 (28)
data wystawienia referencji (417)
zakres świadczenia (8053)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (35)
criminal record bureau (6)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (618)
koncesja podwykonawcy (119)
pełnomocnictwo odwołanie (3567)
"zmiana ogłoszenia" (385)
stalowa wola (112)
x ga 354/07 (2)
v ga 84/11 (4)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (49)
polsuper (31)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
odtajnienie (510)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (5837)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4217)
brak nazwy producenta (1745)
1719/10 (14)
brak tłumaczenia na język polski (865)
koncesja na obrót paliwami (26)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
kio 478/12 (10)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
utajnił formularz cenowy (167)
"sumowanie doświadczenia" (26)
gwarancja wadium (1104)
art. 4 pkt 8 (15568)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
test (880)
2710/10 (10)
2222/11 (17)
tamex (57)
poczta (942)
xix ga 237/07 (1)
x ga 124/11 (1)
certyfikat zamiast polisy (64)
niepełnosprawne (292)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
zamówienia podobne (5943)
xix ga 371/10 (1)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (24)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
crb (5)
nowe zarzuty (6478)
"gwarancja producenta" (122)
komputery (785)
560/09 (9)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
arimr (77)
kto wystawia referencje (261)
rental right (2)
inna omyłka w kosztorysie (864)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
sukcesja uniwersalna (29)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
kio/uzp 1564/09 (4)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
tusze (36)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
nadmierny warunek (831)
art. 26 ust.2b (966)
pkp (699)
art. 23 (10428)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
prawo opcji roboty budowlane (190)
próbka system informatyczny (96)
xix ga 409/07 (1)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
kio/uzp 1876/09 (6)
44/09 (15)
i 1 ca 514/10 (1)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
kosztorys (2612)
xii ga 39/09 (1)
usługa sprzątania (718)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
715/11 (8)
i aca 357/10 (18)
kio/kd 44/11 (18)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (190)
mace (9)
822/11 (7)
wpis do działalności regulowanej (1165)
tugeb (5)
termin wykonania (14372)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
zakres równoważności (674)
tłumaczenie przysięgłe (381)
24 ust. 1 pkt 3 (13377)
290/11 (5)
xix ga 472/07 (2)
brak strony formularza cenowego (1721)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (8)
kio_2746_10 (17)
kio 711/12 (6)
data dokumentu (6606)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
"jednokrotne wezwanie" (70)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
ix ca 23/12 (9)
wykładnia literalna siwz (954)
706/11 (24)
art.7 (12416)
rezygnacja podwykonawcy (96)
kio/uzp 2490/10 (8)
iv ca 340/05 (9)
nakazuje odrzucenie (12546)
kio 293/11 (10)
stręciwilk (877)
milczenie wykonawcy (142)
warunki proporcjonalne (1099)
grupa kapitałowa konkurencja (380)
xii ga 200/11 (1)
instalacja solarna (76)
c-21/03 (46)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (242)
"zasada swobody umów" (263)
vii cz 410/10 (1)
v ck 97/03 (8)
nieprawdziwe referencje (958)
będzie dysponował (6550)
1319/10 (2)
przesłanie kopii przystąpienia (552)
preferowanie producenta (517)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (149)
x ga 110/09/za (1)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
v ca 1973/11 (14)
pkp intercity (68)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
94 ust. 3 (1547)
certyfikat iso 9001:2000 (86)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
faktura (2395)
podmiot zbiorowy (449)
x ga 168/11/za (1)
proporcjonalny (966)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
przyrzeczenie publiczne (115)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
viii ga 58/09 (12)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
c-525/03 (5)
kio/kd 22/09 (8)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
termin wykonania zamówienia niezgodny (14769)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
kio/1536/10 (5)
art. 9 ust. 2 (15126)
dostawa autobusów (182)
roboty budowlane definicja (1617)
"papiery wartościowe" (166)
29 ust. 2 (22076)
"brak interesu" (717)
sumowanie doświadczenia (312)
"bank zagraniczny" (6)
monopolista (62)
109/12 (12)
art 6 (21057)
26 ust. 2 b (7993)
dokumenty francuskie (161)
iii czp 107/12 (12)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
"umowa warunkowa" (6)
63/12 (19)
podstawa dysponowania osobami (3063)
biletów lotniczych (50)
broker (69)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
subiektywne (885)
zawarcie umowy po terminie (10265)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
"przedmiot konkursu" (21)
csk 456/09 (19)
art 12a (391)
termin związania ofertą (8518)
26 ust. 2b (1506)
obowiązek wizji lokalnej (255)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (74)
barter (4)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
prince ii (65)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
"usługi pocztowe" (183)
alpine bau (30)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (619)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
art 26 ust 3 (10931)
"definicja podwykonawstwa" (4)
referencje a kary umowne (109)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
informatyzacja (149)
bład w obliczeniu ceny vat (1105)
ii ca 88/09 (35)
oferta złożona po terminie (16941)
zwiększenie konkurencyjności (366)
iv ca 140/08 (21)
iv ca 772/05 (4)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
1249/09 (8)
856/11 (2)
kopia aneksu (187)
inpost (28)
maxto (57)
novartis (20)
"jawność umów" (24)
trojan (300)
art 24 ust 2 pkt 1 (13502)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
uzupełniajace (2754)
1900/11 (5)
uzupełnił dokumenty faksem (829)
dowód osobisty (644)
"brak pełnomocnictwa" (112)
żądanie unieważnienia postępowania (9508)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
vii ga 163/09 za (10)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
x ga 60/08 (3)
kio/uzp 1311/10 (8)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1289)
1164/11 (5)
vii ga 136/09 za (6)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (440)
v ca 788/08 (11)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (1477)
zmiana nieistotna (8648)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
"karty katalogowe" (428)
art. 144 ust. 1 (760)
v ca 360/08 (1)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
art. 84 ust. 1 (1519)
ii ca 792/07 (1)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
"kio 100/12" (15)
"naruszenie art. 29" windows (45)
"brak podpisu" (193)
v ca 985/08 (1)
zużyte opony (26)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
art. 145 (620)
uzupełnianie dokumentów (2484)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
niedoszacowanie (103)
china (35)
uniewaznienie postępowania (12253)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
"kluczowe części" (25)
26 ust. 3 (10931)
cezary machnio (21)
"termin płatności" (375)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
polisa obejmuje kilka podmiotów (169)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (594)
należycie (6861)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
ix ca 661/09 (5)
criminal records bureau (4)
adblue (9)
równoważne (2271)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
ix ga 46/08 (1)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
przedmiar a ryczałt (157)
roboty budowlane wraz z dostawą (2277)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1142)
treść formularza oferty (4750)
cena ryczałtowa (1627)
engave (14)
llc (28)
art. 46 ust. 3 (2772)
brak wpływu na wynik postępowania (8838)
certyfikat ubezpieczenia (324)
przedmiot działalności określony krs (683)
708/10 (6)
x ga 78/09 (2)
art.46 ust.3 (741)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
kryterium serwisu (700)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
kio 2550/10 (8)
związanie ofertą (8741)
krótki termin realizacji (930)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
dowód wniesienia wadium (1113)
rozkład ciężaru dowodu (305)
nabycie przedsiębiorstwa (829)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (195)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
"art. 32 ust. 4" (102)
kierownik robót elektrycznych (494)
epuap (66)
usługi pocztowe (964)
1019/06 (6)
brak producenta w ofercie (3239)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
kio/uzp 431/10 (3)
dokumentacja budowlana (5136)
zakład opieki zdrowotnej (1244)
potwierdzenie referencji (2838)
należyte wykonanie usługi (4269)
art. 36 (4296)
oświadczenie producenta (3198)
jakościowe kryteria oceny ofert (856)
"wyrok wiąże" (3)
art. 142 ust. 2 (970)
zmiana postanowień umowy (5653)
referencje data wystawienia (476)
ii ca 342/06 (10)
rażąco niska cena usługi (1354)
"iv ca 142/11" (5)
art. 91 ust. 2 (5473)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
dalszy podwykonawca (945)
sumowanie szkoleń (68)
ii ca 386/05 (2)
kio 2159/13 (4)
izrael (38)
bony (67)
interes przystepującego (4523)
kara umowna należyte wykonanie (460)
sprawozdanie finansowe (895)
"definicja podwykonawcy" (18)
przedawnienie (110)
"zamiast polisy" (13)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
pol-aqua (111)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
konkurs (1086)
iii czp 25/10 (30)
prawo opcji na roboty budowlane (190)
zasoby podmiotów trzecich (1394)
zwrot oferty bez otwierania (175)
ga 122/10 (30)
zmiana umowy (7212)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
pełnomocnictwo do odwołania (3567)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
zmiany istotne (8648)
1010/12 (5)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
wykluczenie (10727)
zamawiający wyłączył faks (63)
ograniczenie zakresu zamówienia (15602)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (157)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
sam sobie wystawił (1818)
import docelowy (20)
odbiór odpadów komunalnych (375)
xii ga 138/07 (1)
płynność finansowa (161)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
xii ga 311/09 (5)
rękojmia (662)
rzetelność (630)
częściowe uwzględnienie (2410)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
podwykonawstw (686)
v ca 1784/08 (2)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1281)
art. 6a (483)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
kio 1020/13 (3)
v ca 1314/08 (1)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
prezentacja próbki systemu (120)
tyco (78)
kd 58/10 (4)
kio/uzp 320/10 (4)
"art. 16" (379)
xii ga 102/09 (41)
jednokrotne wezwanie (518)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
xii ga 414/09 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (719)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
kio/uzp 38/09 (27)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
warunki płatności (1443)
sumowanie polis oc (51)
forma uzupełniania dokumentów (1667)
interwenient (121)
ii_ca_373_12 (5)
nadzór autorski wolna ręka (76)
xix ga 471/08 (2)
strona z (17545)
kio 1292/11 (11)
system informacji prawnej (4130)
art. 91 ust. 3 (6114)
"art. 92 ust. 2" (83)
zła stawka vat (94)
przeciwnik skargi (343)
dzielenie zamówień (646)
zmiana wykonawcy (10390)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
ogłoszenie upadłości (288)
wykluczenie podwykonawcy (1643)
odpady (1249)
x ga 83/06 (3)
"brak ceny jednostkowej" (13)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (2902)
doświadczenie konsorcjum (2840)
referencje powinny zawierać (2059)
sprawozdania finansowe (895)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (3385)
naruszenie zasady jawności (863)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
błędny formularz oferty (2154)
kryteria oceny ofert (6241)
z referencji nie wynika (2880)
krk od prokurenta (44)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
v ca 1281/12 (2)
ważność pełnomocnictwa (622)
36a (118)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
kio/uzp 59/10 (14)
wyjaśnienia wykonawcy (11950)
"grupy kapitałowej" (413)
impel security (100)
filgrastim (3)
dwóch miejsc po przecinku (369)
polisa oc grupa kapitałowa (37)
cena zero (6070)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
brak czytelnego podpisu (352)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (957)
"nota pokrycia" (11)
2103/11 (3)
art. 29 ust. 3 (21046)
dokumenty po terminie składania ofert (7927)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
brak wpisu do ewidencji (709)
286/13 (7)
referencje oświadczenie woli (759)
zamówienie dodatkowe (9565)
vi ca 586/05 (3)
ii ca 109/05 (17)
"powiązania kapitałowe" (93)
wadium w konsorcjum (895)
ii ca 139/05 (3)
plan zamówień (1350)
"art. 189 ust. 2" (4658)
"istotna zmiana okoliczności" (160)
brak podpisu oferty (1929)
180 ust.4 (2858)
"art. 67" (589)
vi ga 28/07 (14)
i ca 381/07 (2)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (2)
companies house (6)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
wyjaśnienie próbek (555)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
wdrożenie (1882)
kio/uzp 31/10 (231)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
formularz ofertowy (3203)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (778)
oc konsorcjum (268)
art. 180 ust. 7 (4450)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
krk francuskie (16)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (5)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
vi ca 693/08 (1)
art. 58 kc (814)
"na korzyść wykonawcy" (325)
brak cen jednostkowych (1622)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
brak potwierdzenia otrzymania (5555)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (10)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
wartość robót brutto czy netto (1032)
"kryterium odległości" (8)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
art. 26 ust. 2b (1506)
inna omyłka (2660)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (41)
wybór oferty po terminie związania (7994)
generalny wykonawca (2263)
referencje nie potwierdzają (1822)
26 ust.2b (966)
kio/kd 33/12 (4)
zakup licencji (364)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
utajnienie wyjaśnień (450)
xix ga 202/09 (2)
zmowa wykonawców (137)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (957)
718/12 (9)
usługa kompleksowa (1290)
gospodarz postępowania (108)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
zamówienia uzupełniajace (2731)
dzierżawa łączy (184)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
art. 8 pzp (11300)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (6138)
powtórzenie prezentacji (403)
iv ca 726/11 (1)
opłaconą polisę (361)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
aneks do umowy (823)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11494)
144a (15)
interes publiczny (10052)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (89)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
dostawa energii elektrycznej (307)
ix ga 258/10 (1)
v ca 1209/11 (2)
iv ca 1322/11 (1)
udostępnienie potencjału finansowego (935)
wadium w pieniądzu (286)
przerwa w terminie związania ofertą (280)
art. 49 (1899)
zwrot zatrzymanego wadium (61)
iii ca 582/08 (1)
ii ca 785/10 (1)
xxiii ga 203/09 (3)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
konsorcjum koncesja (177)
ulotki (312)
kio/uzp 338/09 (30)
zp-11 (55)
in dubio pro reo (35)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
oczywista omyłka pisarska (1165)
kio 1980/12 (5)
znaki towarowe (601)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (164)
art. 27 ust. 2 (8496)
certyfikat do polisy (188)
kio 1874/10 (10)
warunek proporcjonalny (784)
kio 33/12 (24)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1266)
rozwiązania równoważne (1227)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (302)
oferta alternatywna (1272)
iii ca 177/10 (2)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (454)
zasady równego traktowania (7549)
polisa oc prace projektowe (59)
"pojęcie zarzutu" (2)
oryginał wadium (601)
sumowanie obrotów (116)
v ga 141/09 (3)
certificate of compliance (2)
"zmiana umowy" (431)
przebudowa budowa (1252)
know how (316)
c-337/98 (8)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
wyjaśnienia siwz (9900)
prototyp (101)
240/10 (4)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
koncepcja realizacji (894)
przerwanie ciągłości wadium (16)
naruszenie zasady pisemności (362)
pge (171)
brak terminu w ofercie (13391)
"§ 3 ust. 4" (159)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (183)
nowy zarzut (5825)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (941)
xix ga 461 (20)
usługa okresowa (777)
1437/10 (5)
pozwolenie radiowe (84)
vii ca 881/05 (10)
pełnomocnictwo w kopii (891)
c-31/87 (8)
"niewykonanie wyroku" (445)
próbka treść oferty (734)
kio 618/11 (2)
zmiana terminu (10611)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
kryteria wyboru (5775)
nie leży w interesie publicznym (952)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
dwie opinie bankowe (276)
krk komplementariusza (26)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
definicja oferty (2925)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
własnoręczny podpis (288)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
x ga 2/08/za (1)
nieprawdziwe oświadczenie (2658)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (16485)
próbka niezgodna z siwz (682)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9325)
kio 82/12 (4)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
doświadczenie zawodowe (2370)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
uchwała zarządu (635)
referencje wystawione przez siebie (832)
projekt zamienny (478)
kio 31/11 (16)
definicja referencji (791)
centertel (88)
v ca 1328/08 (1)
niepełnosprawnych (292)
podobne (6030)
xix ga 91/07 (4)
osobiste wykonanie (903)
650/11 (2)
x ga 12/07 (11)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
v ca 960/02 (10)
ii ca 1239/06 (2)
grota (36)
dodatni wynik finansowy (73)
"licencja niewyłączna" (10)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
zmiana wynagrodzenia (5845)
189 ust. 2 pkt 3 (4807)
art 85 (2149)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
xix ga 179/13 (16)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (8737)
niezgodność treści oferty (5565)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
miejsca po przecinku (403)
wadium po terminie (2004)
iii ca 102/09 (15)
otwarcie ofert przed upływem terminu (1881)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1302)
1305/11 (2)
xix ga 128/08 (47)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (2542)
brak pozycji kosztorysu (1660)
wyjaśnienia złożone po terminie (11832)
prezentacja (658)
1542/10 (4)
"usługi prawne" (31)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (778)
dzielenie zamówienia na części (555)
wadium gwarancja (1104)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
usługi finansowe (3020)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (42)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (12537)
"samodzielne uzupełnienie" (41)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
22 ust. 4 (12482)
xii ga 451/10 (3)
budimex (411)
bezusterkowy odbiór (35)
harmonogram realizacji (1098)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
v ga 87/11 (2)
tłumaczenie na język polski (1078)
jedna usługa kilka umów (651)
ochrona praw wyłącznych (5061)
błąd pisarski (875)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
1107/04 (5)
powszechne usługi pocztowe (260)
doświadczenie wykonawcy (6523)
zwrot wadium (1554)
kredyt (525)
płynność finansowa konsorcjum (68)
opozycja (423)
nieproporcjonalne (1127)
kio/uzp 391/09 (3)
kio 2583/11 (4)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
oferta otwarcie ofert (4081)
zobowiązanie podmiotów (3463)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
produkty lecznicze (261)
naruszenie dyscypliny (1230)
uwzględnił odwołanie (17470)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1000)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (567)
v ca 1468/10 (3)
vii ga 36/09 (1)
usługi okresowe (777)
xix ga 268/09 (10)
brak podziału zamówienia na części (1506)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2309)
podpis podwykonawca (322)
"zmiana składu" (40)
x ga 327/07 (1)
moment wszczęcia postępowania (1716)
limit debetowy (8)
i.1. ca 351/06 (1)
telekomunikacja polska (389)
interes prawny (9018)
1980/09 (11)
uzupełnienie (6427)
art 46 4a (606)
umowa barterowa (3)
2246/10 (3)
art. 26 ust 2b (1506)
umowa odpłatna (760)
pkp energetyka (78)
"93 ust. 1 pkt 6" (190)
termin realizacji zamówienia (10744)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (4682)
potencjał techniczny (2644)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
specyfikacja techniczna (7095)
"wykaz osób" (1397)
art 43 (2308)
ważność referencji (402)
szpital wolski (19)
293/11 (11)
parametry techniczne (4361)
faktura potwierdza (2006)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
"częściowe przystąpienie" (2)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
art.90 (1912)
uzupełnienie referencji (1858)
ibm (233)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
gierańczyk (30)
kio 2181/10 (2)
v ca 2307/09 (3)
248/12 (19)
warunek doświadczenie (5070)
trzy miejsca po przecinku (235)
isok (14)
xii ga 254/08 (4)
wykaz wykonanych zamówień (6605)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
żądanie oświadczenia producenta (2790)
viii ga 13/08 (5)
zwłoka (337)
błędny wykaz dostaw (767)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (1932)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
zwolnienie z vat (312)
intergraph (61)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
niezgodność z treścią siwz (4569)
kio 1898/11 (3)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (138)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
ograniczenie konkurencji (8393)
brak formularza ofertowego (2852)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
x ga 83/06/p4 (3)
i ca 331/10 (1)
centrum personalizacji dokumentów (18)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
nota pokrycia (48)
świadczenia zdrowotne (922)
dokument przedmiotowy (11648)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
termin wniesienia wadium (1998)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
fałszywe informacje (243)
kio 1562/11 (24)
droga elektroniczna (1538)
próbka jest dokumentem (567)
złożył dwie oferty (10181)
fujifilm (18)
x ga 51/09 (3)
ii ca 206/06 (3)
konwalidacja pełnomocnictwa (76)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
zobowiązanie (5140)
oferta równoważna (2202)
"art. 51 ust. 2" (98)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
tej samej marki (863)
"umowa pod warunkiem" (21)
krk słowacja (2)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
"zwrot wadium" (190)
1623/11 (16)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (26)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (695)
rozliczenie kosztorysowe (520)
v ca 3128/10 (1)
niezgodnosc siwz (4639)
kio/2785/10 (3)
odstąpienie od umowy (1640)
"przyrzeczenie publiczne" (36)
c-389/92 (12)
zamówienia tożsame (3296)
wysokość kar umownych (694)
x ga 268/07 (2)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
kio/uzp 27/09 (148)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
bez udziału podwykonawców (1330)
pełnomocnictwo notarialnie (266)
art. 22 ust. 4 (12482)
istotna zmiana oferty (8081)
istotna zmiana okoliczności (7002)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
uwzględnia odwołanie (17470)
język postepowania (1989)
pełnomocnictwo aukcja (98)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (5146)
art. 24 ust. 4 (12279)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
x ga 42/10 (2)
xii ga 304/07 (1)
prezentacja, próbki, testy (50)
93 ust. 4 (5054)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
unieważnienie części (6941)
wielka brytania krk (19)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
x ga 45/08/za (1)
wadium euro (346)
kio 1745/13 (5)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
"art. 85 ust. 2 " (224)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
v ca 307/09 (10)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (4081)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
v ca 571/08 (8)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
kio 11/09 (215)
kio 1639/11 (19)
waloryzacja cen (123)
art. 24 (12776)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
ii ca 753/10 (1)
"art. 91" (4930)
konkurs architektoniczny (66)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (54)
nie może przekroczyć (1883)
pomoc publiczna (5397)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
openoffice (11)
poważne wykroczenie zawodowe (76)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
dyrektywa obronna (24)
"dobre obyczaje" (439)
wskazanie konkretnej daty (2883)
x ga 287/08 (2)
"art. 84" (226)
"zdolność kredytowa" (792)
bialmed (21)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
certyfikat meble (48)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
art 8 ust 3 (17283)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
aż do zawarcia umowy (1049)
vi ga 104/10 (2)
27 ust. 5 (7970)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
wygórowana kara umowna (130)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
saternus (2)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
niejawne (5602)
biuletyn nr 3 (2802)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
art.26 ust.2 b (4645)
uzupełnienie opisu (3721)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (661)
wezwanie do wyjaśnień (6463)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2496)
referencje podwykonawcy (695)
zerwanie umowy (79)
równowaga stron (202)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (89)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
obsługa bankowa (460)
igły (81)
ii ca 353/10 (1)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
kio 874/13 (3)
odległość (622)
katalogi producenta (914)
dokumenty nie wymagane (12623)
kio 823/12 (5)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4323)
zasada koncentracji (257)
rozszerzenie rękojmi (153)
ćwik (90)
kryterium jakość (1721)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
29 ust. 3 (21046)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
rażąca cena (1454)
art 7 (22618)
strafregisterbescheinigung (2)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
sektorowe (727)
kc (4062)
cisco (105)
kio 1247/13 (7)
lek (294)
iii czp 53/11 (58)
upadłość wykonawcy (325)
zmiana wartości umowy (5784)
vat szkolenia (352)
"jawność postępowania" (518)
xii ga 226/10 (1)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
solaris (80)
omyłki pisarskie (1304)
kio 1337/12 (20)
ujawnienie źródła zapytania (151)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
kio_uzp_694_09 (15)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
przesunięcia asortymentowe (5)
zmiany nieistotne (8648)
jedyny wykonawca (12476)
uzp/zo/0-533/06 (12)
art 26 ust 4 (10612)
brak wyceny (2196)
usługa w trakcie realizacji (3039)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
dokumenty rosyjskie (39)
zmiana podmiotowa (1667)
wykonawca uchyla się (2531)
kryterium parametry techniczne (1983)
polisa podmiotu trzeciego (272)
nie złożyli ofert dodatkowych (9899)
zarzut przedwczesny (906)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
"zmiana terminu realizacji" (104)
koncesje (471)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
kio/uzp 1874/10 (10)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
wykaz wykonanych usług (3994)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (189)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
578/11 (3)
art. 67 ust 1 pkt 1 (2158)
451/09 (3)
referencje dla podwykonawcy (654)
certyfikat ibm (77)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
"opłaconej polisy" (327)
wydłużenie terminu realizacji umowy (578)
zwolnienie od kosztów (765)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
vi ga 87/07 (5)
błąd w nazwie producenta (777)
"tauron" (77)
x ga 257/09/za (1)
"spoza unii europejskiej" (5)
1944/11 (9)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
kio 1066/10 (29)
nieuczciwa konkurencja (8966)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
2643/10 (4)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
wadium oferty częściowe (393)
iii ca 583/08 (5)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
art. 387 (394)
kio/ku 83/10 (19)
marsh (8)
kio/uzp 1500/09 (7)
art. 12a ust. 2 (390)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
minimalny zakres umowy (2853)
ii ca 137/09 (13)
art. 146 (2005)
protokół odbioru dostawy (866)
braki w formularzu oferty (4301)
inspektorat uzbrojenia (51)
art. 87 ust 2 pkt 3 (6398)
xii ga 517/09 (6)
"realność udostępnienia" (43)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (558)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
art 29 ust 2 (22076)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
26 ust. 4 (10612)
dzielenie zamówienia (646)
"tłumaczenie przysięgłe" (392)
umowy (11595)
wadliwe wadium (611)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
udostępnienie koncesji (154)
umowa zlecenia (1623)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
wykaz wykonanych (6000)
błąd w siwz (3877)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
oferta oferta równoważna (2135)
definicja modernizacji (442)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
100/12 (20)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (747)
ramowa (443)
"zmiana istotna" (253)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
xxiii ga 380/11 (4)
ustalone standardy jakościowe (482)
ciężar dowodu rażąco niska cena (630)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
monistyczny (8)
0,00 złotych (240)
"xii ga 117/09" (6)
art. 31a (123)
x ga 375/06 (2)
gwarancja producenta (1082)
179 szkoda (3130)
x ga 163/10 (2)
odmówił podpisania umowy (787)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1018)
xix ga 162/10 (17)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
x ga 296/08 (6)
brak okresu gwarancji (2092)
art. 5 ust. 1a (2938)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
uniwersytet szczeciński (28)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
telekomunikacyjne (694)
art 25 ust 1 pkt 2 (10764)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
"brak projektu wykonawczego" (3)
art. 140 ust. 3 (1138)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
"cena 0" (77)
spółka komandytowa krk (36)
ceidg po terminie składania ofert (40)
kio 4/13 (69)
x ga 332/09 (6)
wygórowane kary umowne (130)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (5161)
przychód netto ze sprzedaży (175)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (67)
vi ga 7/09 (10)
ix ga 89/07 (1)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
"przystąpienie do odwołania" (220)
naruszenie art. 38 ust. 6 (3666)
"inna omyłka" (809)
xix ga 92/11 (14)
andra (45)
zakres ubezpieczenia (2126)
usługa ciągła (1093)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
v ca 671/08 (10)
zwolniony z vat (197)
185 ust. 2 (2736)
brak pozycji kosztorysowej (940)
kio/uzp 19/09 (157)
kio_786_10 (10)
krk austria (21)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
niepodpisany formularz ofertowy (1508)
2319/11 (4)
referencje potwierdzają (1822)
xii ga 117/09 (7)
rozbieżnie słownie (314)
"art. 12a ust. 2" (51)
oferta częściowa (2436)
"art. 151" (58)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
zarzuty spóźnione (1413)
338/09 (30)
niespójność ogłoszenia i siwz (187)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
art. 7 (22618)
brak harmonogramu (1117)
art.185 ust.6 pzp (797)
fabrycznie nowy (709)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
art 36 ust 4 (4136)
"art. 144" (358)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
certyfikat/atest (24)
1306/11 (5)
ii ca 584/05 (17)
dzierżawa analizatora (139)
oświadczenie art 24 konsorcjum (3963)
wykaz głównych dostaw (613)
cztery miejsca po przecinku (170)
"odmowa podpisania umowy" (76)
v ca 330/10 (1)
x_ga_67_08 (50)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1053)
art 67 ust 1 (2007)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (140)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
kio 204/12 (5)
dysponuje lub będzie dysponował (3649)
art. 95 ust. 2 (1561)
parafka zamiast podpisu (11)
w wykazie wskazał za dużo osób (1091)
niewłaściwy podatek vat (1303)
najkorzystniejsza oferta (13538)
zawieszona działalność (124)
dwie próbki (529)
czytelny podpis (375)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
inna omyłka ilość (1367)
"polisa oc" (328)
czechy (125)
rozwiązania alternatywne (739)
upadłość konsorcjanta (18)
ii ca 199/10 (3)
ekonomiczny (2711)
"kio 1535/11" (4)
ministerstwo finansów (498)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
uprawnienia (6279)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2159)
nie ma wpływu na wynik postępowania (8920)
netia (133)
brak wyboru oferty (12343)
należycie wykonane (6292)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
"opinia bankowa" (292)
"nieprawdziwe referencje" (10)
361/12 (5)
odwołanie (22190)
rażąco niska cena 2013 (507)
protokół odbioru częściowego (507)
inna omyłka vat (839)
oświadczenie producenta o gwarancji (1087)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
istotne postanowienia umowy (6856)
utajnienie wykazu osób (310)
parafowanie umowy (245)
kio_uzp_919_08 (11)
kio/ku 53/11 (4)
ryczałt brak kosztorysu (187)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (183)
zmiany w treści oferty (10218)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5124)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
siła wyższa (106)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
ii ca 544/08 (4)
dostawa (8721)
zamknięty katalog dokumentów (909)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
unieważnienie (12256)
błędne tłumaczenie dokumentu (970)
zamierza przeznaczyć (1991)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
dialog (423)
najwyższa staranność (871)
12a (391)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
iv ca 11/09 (32)
przedłużenie gwarancji wadialnej (259)
przekształcenie wykonawcy (217)
c-454/06 (21)
iso/iec 27001 (16)
metodyka (314)
art. 29 ust. 4 (19825)
uznanie odwołania przez zamawiającego (9515)
cena 0 złotych (4720)
korekty finansowe (409)
ca 421/07 (17)
elektrownia turów (22)
"x ga 706/11" (5)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
tożsame (2999)
art. 86 ust. 1 (1520)
445/12 (3)
xix ga 194/07 (14)
art. 26 2b (1507)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (371)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
wniesienie wadium (2016)
odszkodowanie (418)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (221)
różny vat w ofertach (1197)
opcje (518)
spółka w organizacji (770)
xix ga 524/09 (3)
nisko rażąca cena (559)
"art. 43" (262)
kio/uzp 476/09 (10)
kalisz (236)
forma pisemnego zobowiązania (1663)
gwarancja tuz (41)
spółka cywilna (2686)
lub równoważne (2134)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
x ga 74/09 (1)
xix ga 120/07 (4)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
"26 ust. 2b" (952)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
punktacja (1206)
informatyczne (1698)
odrzucenie skargi (15630)
starpol (11)
data wszczęcia postępowania (5117)
iii czp 73/05 (25)
kio/uzp 1077/08 (8)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
centrum usług wspólnych (623)
1447/10 (4)
wadliwy przedmiar (371)
pit (64)
china overseas engineering group (13)
1293/13 (2)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
"art. 29" (2794)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1107)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (2479)
data pełnomocnictwa (1667)
art. 26 ust. 2c (269)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
losowanie (11)
"fidic lub równoważne" (31)
kio/uzp 959/09 (35)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
pit osoba fizyczna (24)
zamówienia publiczne (22821)
zasada jawności (877)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
vii ga 44/05 (3)
ciągłe (1187)
2010 (11772)
przyspieszona (250)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
ii ca 295/11 (1)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
zamiast polisy certyfikat (56)
kio_2793_10 (19)
"ubezpieczenie majątku" (13)
zmiana terminu płatności w umowie (689)
niewniesienie wadium (2155)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
818/11 (3)
c_196_08 (3)
przedpłata (14)
i ckn 1159/00 (51)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
praxis (9)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
równoważne materiały budowlane (671)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
lek równoważny (72)
niekorzyść wykonawcy (521)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
brak tłumaczenia (1750)
"art 24 ust 1 pkt 9" (272)
vi ca 527/05 (15)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
złożenie dwóch ofert (10181)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
kserokopia gwarancji (255)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
v ca 383/07 (2)
242/10 (17)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
vi ga 50/09 (1)
iv ca 136/10 (2)
ix ga 265/11 (1)
vi ga 64/08 (1)
nowe okoliczności (5893)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (35)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
aport (31)
japonia (25)
iv ca 136/06 (1)
polkomtel (91)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3052)
kara finansowa (984)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (55)
ii ca 129/07 (3)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
9/09 (152)
pkp plk (103)
"art. 86 ust. 4" (222)
brak krk wykluczenie (406)
rotacja środków pieniężnych (4)
wejherowo (59)
"27 ust. 5" (14)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
in house (93)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
v ca 359/08 (2)
oddział przedsiębiorcy (573)
podwykonawców (1846)
skanska (364)
sekocenbud (112)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
zaokrąglanie ceny (85)
oryginał (3457)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
ii ca 158/09 (4)
czyn nieuczciwej (3622)
1161/12 (6)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
kio/uzp 198/09 (9)
interes przystępującego (4523)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
wykaz dostaw (1619)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
x ga 92/11 (6)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2052)
zobowiązanie warunkowe (276)
tubisz "rażąco niska cena" (70)
okres ważności wadium (686)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
podstawa dysponowania (4071)
x ga 230/08 (1)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
folder (264)
"wolnej ręki" (1169)
informacje niejawne (3109)
xix ga 175/10 (32)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
informacja z banku (1179)
339/12 (4)
x ga 117/08 (1)
iii_czp_53_11 (55)
wyjaśnienia oferty (10738)
kio/uzp 238/10 (3)
art. 32 ust.2 (3444)
brak wskazania nazwy producenta (1489)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
równość stron kary umowne (150)
brak ceny brutto (2997)
567/09 (2)
rażąco niska cena cena jednostkowa (822)
wykluczenie wykonawcy (10444)
kody źródłowe (171)
art. 85 ust. 1 (2145)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (117)
dokumenty przed podpisaniem umowy (3871)
wykazanie równoważności (549)
poprawa innych omyłek (886)
dysponowanie referencjami (1515)
domestos (5)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
vat ryczałt (152)
likwidacja (upadłość) (244)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
dowód opłaconej polisy (283)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
krakowski park technologiczny (5)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
razaco niska cena (1773)
kio/uzp 70/08 (6)
1642/10 (4)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
krk hiszpańskie (12)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (503)
udostępnianie uprawnień (886)
autoryzowany serwis (194)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
nie zamieścił ogłoszenia (6322)
orange (72)
"poświadczenie" referencje (859)
619/08 (11)
iii czp 68/06 (13)
xii ga 227/10 (1)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
utracił status wykonawcy (229)
gugik (24)
upadłość (333)
rozbudowa systemu (1050)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
zamiana kary umownej (84)
zmiana istotnych postanowień umowy (5699)
2234/12 (5)
v ca 2056/07 (25)
formularz cenowy ryczałt (135)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
"wadium po terminie" (11)
vii ca 911/08 (1)
referencje dla samego siebie (1246)
wada postępowania (1894)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
"brak tłumaczenia na język polski" (22)
dowód zapłaty polisa (159)
ix gc 159/08 (2)
wykaz materiałów (3053)
termin realizacji dostaw (2067)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
krk usa (14)
art 87 ust. 2 (5950)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
domniemywać (785)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
przedwczesne odwołanie (937)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
"podpis elektroniczny" (700)
878/09 (23)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2427)
dokumenty po terminie (13908)
siemens ag (67)
v ca 77/08 (2)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (5867)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
deklaracja ce (420)
zamówienia dodatkowe (9565)
art. 180 (4472)
rachunek zysków i strat (380)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
rażąco wysoka cena (570)
wartość zrealizowanej części (3262)
kio/uzp 938/09 (7)
nierówne traktowanie (8272)
prokura samoistna (36)
2781/11 (4)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
kio/kd 19/10 (6)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
kio 1910/11 (6)
grupa interwencyjna (67)
"art. 186 ust. 2" (1639)
v ga 13/09 (18)
pilna potrzeba (173)
kio 637/11 (19)
36b ust. 2 (35)
v ca 47/07 (19)
vi ca 206/11 (1)
poświadczenie (1977)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (181)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
aneksowanie umów (20)
protokół zamiast referencji (315)
kio 1123/10 (12)
"zmiana treści umowy" (47)
usługi priorytetowe (213)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
kara umowna (594)
parafa podpis (133)
emas (20)
referencje ogólne (1377)
obiekt użyteczności publicznej (292)
bez ograniczeń (10929)
1135/10 (4)
wykaz osób (4235)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
polecenie zmiany (381)
przedmiar (1699)
usługi badawcze (465)
rapid (24)
dowód oświadczenie producenta (2491)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (40)
licencja open source (44)
termin wykonania zamówienia (14142)
odwołanie przedwczesne (1055)
v ca 2024/09 (7)
kio 1207/12 (8)
1741/10 (6)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
ilość zamówienia (5814)
świadczenie niemożliwe (2042)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
przystąpienie do długu (63)
zagubienie oferty (18)
ii ca 183/05 (2)
ii ca 108/11 (3)
230 ksh (40)
dystrybutor (634)
niezaskarżenie wezwania (1445)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (459)
"art. 22 ust. 4" (619)
art. 67 (2013)
kio 42/12 (18)
badanie rzetelności wykonawcy (575)
it expert (95)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1174)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
nieregenerowane (32)
aktualna informacja z krk (335)
kio 2531/11 (8)
v ca 52/08 (2)
iv ca 521/08 (4)
i ca 608/09 (4)
x ga 442/10 (1)
abm solid (62)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
kio 2565/10 (2)
błędnie wpisany vat (510)
odrębne zamówienie (4824)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (6157)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
iv ca 566/09 (1)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
gratis (7)
termin realizacji (10949)
xix ga 245/07 (6)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
treść pełnomocnictwa (3011)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
nieotwarcie oferty (4311)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
certyfikat polisy (188)
opis warunków (8539)
uzupełnienie próbek (335)
województwo podkarpackie (101)
harmonogram (1230)
energia elektryczna (474)
art. 32 ust. 1 (3924)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1179)
rozwiązanie umowy (3161)
viii ga 124/07 (11)
"zastrzeżenie oferty" (23)
kio 520/11 (2)
wyroki kio (10121)
"dialog techniczny" (24)
kontrola doraźna (585)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
"prezentacja próbki" (34)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (414)
upadłość konsorcjum (177)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
xii ga 62/08 (2)
kio 2182/13 (11)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
usługi ubezpieczeniowe (704)
błąd w vat (1337)
częściowe uwzględnienie zarzutów (2569)
wybór po terminie związania ofertą (7994)
zwiększenie środków (1473)
różne stawki vat w ofertach (821)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
transgraniczne (49)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (46)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1130)
1162/13 (2)
"oświadczenie producenta komputera" (13)
stawka podatku vat (1295)
"krótki termin składania ofert" (36)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
"dwie ceny" (36)
"błędna stawka vat" (94)
x ga 21/08 (16)
art. 22 ust. 5 (12514)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
vii ga 147/08 (9)
2294/11 (13)
xii ga 1/09 (6)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
uzasadnienie wyroku (15449)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
"data wystawienia referencji" (31)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
kio 854/11 (10)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
kio 1670/11 (4)
xix ga 40/08 (16)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
"razaco niska cena" (1791)
warunki przedmiotowe (11837)
"kara umowna" (586)
obsługa prawna (2432)
"zmowa przetargowa" (75)
razaco_niska_cena (1791)
i1 ca 143/11 (1)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
art. 93 ust. 1a (919)
ix ga 131/10 (3)
kio/uzp 301/10 (6)
355 kc (175)
pocztowych (2090)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
kio 1822/11 (10)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (68)
art. 25 (10248)
"podział spółki" (6)
kosztorys pomocniczy (597)
wiedza i doświadczenie (1887)
"disclosure scotland" (7)
zamówienie podstawowe (5111)
przeciwko środowisku (275)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
"powtarzające się okresowo" (51)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
kio_1535_11 (4)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (4884)
"wizja lokalna" (284)
tryb postępowania (17103)
xii ga 429/09 (49)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
lokata (65)
kio_628_11 (5)
290/13 (6)
przeciwnikiem skargi jest (328)
certyfikat równoważny (671)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
aukcja elektroniczna (319)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
różne stawki vat (734)
udział w realizacji zamówienia (9680)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
disclosure (8)
9296 (17)
xiii ga 379/12 (11)
opis usługi (5933)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
"uwzględnił opozycję" (95)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (291)
usługa druku (889)
nieczytelny podpis oferty (352)
kio/uzp 741/09 (6)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
kwota ubezpieczenia (2212)
kopia gwarancji (688)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
ix ca 182/06 (2)
x ga 387/06 (1)
udostępnienie zasobów (1174)
skrócenie terminu składania ofert (411)
parafa (170)
"art. 182 ust. 4" (12)
know-how (246)
udostępnianie ofert (1529)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (496)
zeto (133)
pisemność postępowania (33)
x ga 33/09 (4)
usługa szkoleniowa (296)
podkryterium (175)
podkryteria cenowe (25)
oferta wpłynęła po terminie (5142)
tego samego producenta (3956)
zwrot odwołania (16868)
podstawa dysponowania osobą (3063)
"zamówienie dodatkowe" (488)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
xix ga 256/07 (1)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (192)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
"odtajnienie dokumentów" (110)
46 ust. 4 a (2999)
błędny podatek vat (1112)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
110/14 (3)
zmiana wykazu osób (2960)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
art. 92 ust. 1 (2552)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (61)
c-44/96 (11)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (333)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
umowa ryczałtowa (1451)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
powierzy podwykonawcom (751)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (1973)
iv ca 629/08 (1)
"nadzór autorski" (250)
iv ca 1299/09 (19)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
x ga 300/09 (3)
xii ga 308/08 (3)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
skrócenie terminu realizacji (447)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
zmiana wysokości wadium (1107)
26 ust. 2d (200)
2184/13 (4)
"referencje konsorcjum" (27)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (276)
składki zdrowotne niemcy (28)
kara umowna za opóźnienie (251)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
spóźnione zarzuty (1247)
"istotna zmiana" (1760)
wezwanie do uzupełnienia (5647)
impel (625)
iii czp 74/05 (232)
"art 6a" (45)
próbki (667)
ix ga 121/07 (1)
rażąco niska (1780)
nieaktualny odpis z krs (613)
xii ga 106/10 (2)
spółka cywilna zus (146)
tłumaczenie sysmark (9)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
"art. 26 ust. 2" (1298)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (2525)
małżonków (15)
198f (148)
wstępne ogłoszenie (1012)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (17)
cofnięcie odwołania (3892)
"iii czp 52/11" (99)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
art. 84 (1523)
brak wyceny materiału (1338)
serwis na terenie polski (240)
grzegorz mazurek (291)
"art. 26 ust. 2c" (41)
kio 2184/13 (4)
koncert (15)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
wykładnia postanowień siwz (2466)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
"dłuższy niż 4 lata" (9)
nieprecyzyjne (3321)
i ca 117/12 (40)
oferta (18628)
ii ca 757/06 (1)
i ca 168/09 (8)
ryzyko (1549)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (23)
xix ga 72/08 (2)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
równe traktowanie wykonawców (8186)
kpc (1093)
wykładnia rozszerzająca (488)
x ga 251/10/za (1)
art. 6a ustawy pzp (352)
utwór (173)
166/13 (8)
zmiana ogłoszenia (7362)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (7)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
niezależny podmiot (4555)
i ca 251/08 (3)
v ca 901/08 (3)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
v ca 46/07 (4)
"zmowa cenowa" (30)
termin zawarcia umowy (10355)
x ga 176/10/za (1)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
brak formularza oferty (4301)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
"pkp plk" (96)
x ga 81/09 (10)
v ga 127/11 (1)
unieważnienie umowy (7799)
art. 43 ust. 3 (2552)
kio 1863/10 (11)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
upływ terminu związania z ofertą (4130)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
art. 151 (499)
iv ca 429/10 (5)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
x ga 88/06 (5)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
odwołanie po terminie (21024)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
próbka system (393)
ii ca 1049/05 (3)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (333)
udostępnianie załączników do protokołu (894)
uzupełniające (2754)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (269)
ii ca 835/04 (5)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4366)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
cena 0 zł (4794)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
art. 138c (104)
rażaco niska cena (1773)
wadium w walucie obcej (15)
pozacenowe kryteria ofert (77)
c-176/98 (36)
3 miejsca po przecinku (364)
ii ca 762/07 (2)
cena oferty (9027)
pracownik ochrony (1940)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
różny vat (1218)
dostawa bonów (57)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
pełny odpis krs (651)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3199)
889/08 (6)
"art. 49 ust. 3" (20)
kio/uzp 80/07 (47)
"nieporównywalność ofert" (126)
wykaz osob (4235)
art.38 ust.1 (1849)
art. 46 ust. 5 (2676)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
sanepid (29)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
impel rażąco niska cena (95)
"art. 85 ust. 2" (224)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (45)
norma emisji spalin (59)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
zus us spółka cywilna (36)
krk niemcy (41)
brak interesu (8520)
kio 685/12 (4)
uzupełnianie próbek (173)
forma oferty (5684)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3174)
xii ga 413/08 (3)
kio/uzp 694/09 (22)
2480/12 (7)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
art. 24b (63)
"niekonkretna oferta" (94)
usługi ciągłe (944)
art. 42 (3151)
art. 5 ust. 1b (893)
dynamiczny system zakupÓw (107)
martela (16)
ryczałt kosztorys (200)
apostille (15)
v ca 2739/11 (7)
uzupełnienie kosztorysu (877)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
uzasadnione przyczyny (2731)
krk zakres (438)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
gwarancja bankowa w kopii (241)
art. 91 ust. 4 (5944)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
miejsce złożenia oferty (9258)
xix ga 328/06 (2)
"prezentacja systemu" (40)
brak podpisu na referencjach (536)
pesa (110)
oferta niekompletna (1939)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
art 4 pkt 8 (14203)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
odwołanie bezprzedmiotowe (1603)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
kio 1218/13 (2)
kio 2911/12 (6)
"roboty dodatkowe" (350)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
wrobis (53)
operator wyznaczony (559)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (68)
ii ca 1355/05 (19)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (3663)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (688)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1267)
x ga 316/07 (2)
usługi sprzątania (718)
główny urząd statystyczny (233)
unieważnienie czynności wyboru (10897)
uprawnienia budowlane (3098)
"art. 68 ust. 2" (23)
art 36 ust 5 (4094)
dialog techniczny (270)
subiektywne kryterium (669)
"spółka cywilna" zaświadczenie (137)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
wycofanie+oferty (67)
podwykonawstwo (545)
1563/12 (3)
kio 1318/10 (7)
polisa oc konsorcjum (234)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (2779)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
v ga 124/09 (1)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
informacja o grupie kapitałowej (423)
logo producenta (85)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1098)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
858/12 (4)
26 ust 2b (1506)
"żądanie próbek" (36)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
iv ca 915/08 (2)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (17)
zmiana treści umowy (6781)
usługi telekomunikacyjne (550)
podpis oferty (2182)
art. 7 ust. 1 (22536)
brak odpowiedzi na wezwanie (5478)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
ogłoszenie wstępne (1012)
"wysokość kar umownych" (120)
"art. 29 ust. 2" (1224)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
brak uzupełnienia dokumentów (6049)
"oferta alternatywna" (34)
rażąco niska cena 2014 (418)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (4700)
zmiana terminu realizacji (6866)
kuchnio (871)
xii ga 366/10 (1)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
uzupełnienie faxem (310)
wykonawca (20440)
art. 146 ust.6 (1061)
x ga 83/08 (5)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
"do czterech miejsc po przecinku" (23)
usługa o charakterze ciągłym (744)
rażąco niska cena dostawy (748)
nieważność umowy (1451)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
błąd co do formy (2216)
"art. 6a" (45)
kio/uzp 286/08 (11)
xix ga 520/06 (5)
i ca 302/11 (1)
ix ca 724/08 (1)
subiektywna ocena ofert (915)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
1967/10 (6)
csk 366/06 (3)
art. 189 ust. 6 (4542)
"art. 60b" (18)
prokurent krk (44)
spółka jawna dokumenty (1831)
usługi prawne (7570)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (740)
"art. 36b ust. 2" (11)
cena usługi prawnicze (122)
i1 ca 154/11 (1)
cena 0,00 (204)
art. 57 kpa (36)
bombardier (36)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
art. 86 ust. 2 (1519)
dysponowanie (5917)
"odrzuca odwołanie" (6514)
586/08 (2)
art. 12a ust.2 (364)
sumować doświadczenie (312)
ii ca 679/10 (3)
953/13 (21)
"art. 6" (1968)
"płyta cd" (113)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
art. 196 ust. 4 (505)
kio 1535/11 (4)
xii ga 314/11 (31)
v ca 1639/08 (1)
1533/12 (5)
jednokrotność wezwania (55)
niemożliwa do przewidzenia (2226)
xii ga 358/10 (2)
xii ga 149/07 (2)
"art. 24b" (40)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (57)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (447)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
opłacona faktura (183)
przychód netto (305)
i ca 251/07 (2)
grecja (64)
wadium gwarancja bankowa (557)
numer uprawnień (2208)
art 140 (1029)
przekaz pocztowy (41)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (3637)
art.186 ust.2 (2354)
eod (24)
2741/10 (3)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (129)
nie wpłacenie wadium (218)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1353)
wadium wpłacone w kasie (29)
v ca 2037/08 (7)
rażąco niska cena (1773)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (5585)
minimalna wartość dostaw (806)
iii czp 66/95 (28)
cena 0 (4870)
x ga 499/10 (2)
protokół odbioru końcowego robót (616)
ag complex (47)
vi ga 93/10 (2)
"art. 7 ust. 3" (1338)
wyjaśnienie oferty (10738)
art 32 (3937)
kopia wadium (472)
skarga na postanowienie (15891)
457/12 (16)
"art. 94 ust. 1" (248)
xii ga 412/11 (2)
vi ga 49/10 (7)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (2516)
ii ca 693/5 (16)
art. 51 ust. 2 (2293)
cezar (45)
x ga 109/05/p1 (6)
tauron (77)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
art.75 (62)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
swoboda umów (878)
kryterium rabat (205)
xii ga 2/09 (4)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
obiektywne czynniki (1146)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1572)
art. 51 ust. 1a (644)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1236)
kio_uzp_1117_09 (11)
"186 ust. 2" (1655)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
v ca 29/03 (20)
art. 2 pkt 7a (521)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
istotna zmiana (8648)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
kio_uzp_1085_09 (6)
art 89 ust 1 pkt 1 (12049)
xix ga 372/09 (3)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
oddział spółki (1343)
lte (12)
treść gwarancji wadium (1108)
vi ga 33/09 (3)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
manipulowanie cenami (132)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
dowód opłacenia polisy (283)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
dgp dozorbud (96)
treść zobowiązania (4789)
vat zmiana umowy (1512)
"błędny adres" (8)
dysponowanie osobami (4318)
zamówienie wspólne (5592)
udzielanie zamówień uzupełniających (1406)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
nie przesłał kopii przystąpienia (1405)
kio 400/14 (4)
"istotne zmiany umowy" (26)
podpis na referencjach (552)
ii ca 724/06 (3)
vii ga 24/08 (13)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
gwarancja wadialna (592)
farmaceutyczny (173)
wycofanie wniosku (759)
brak podpisu na dokumencie (1927)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (269)
art. 38 ust. 1 (3788)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
prezentacja, próbki (115)
kio 1469/10 (15)
ograniczenie podwykonawców (1659)
zapoznać się z jego treścią (4391)
x ga 367/09 (1)
brak interesu prawnego (7804)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
opóźnienie a zwłoka (178)
podział zamówienia (1790)
interes publiczny a interes prywatny (582)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1256)
c-24/91 (7)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1369)
e-podatki (25)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (603)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (411)
barterowa (3)
kio 287/11 (8)
nie złożył pełnomocnictwa (3534)
zasada równego traktowania oznacza (5522)
x ga 41/07 (10)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1086)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (925)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (6283)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (5562)
kio/uzp 1526/10 (4)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
krakowski holding komunalny (18)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
ubezpieczenie na życie (358)
uzupełnienie odwołania (6197)
doświadczenie (6617)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (154)
uzupełnienie certyfikatu (1310)
zaliczki (121)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
art. 85 ust. 2 (2146)
rażąco nisko cena (1773)
v ga 1/12 (163)
nieproporcjonalny warunek (784)
wadium zatrzymanie wadium (553)
kio 1815/11 (7)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
art. 13 (14064)
v ca 142/09 (5)
"niemożność porównania ofert" (17)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
oferta oferta wariantowa (363)
art.29 (3075)
cena ujemna (154)
niekompletny dokument (1808)
"zarzut spóźniony" (131)
opłaconej polisy (361)
1535/11 (4)
farmacol (13)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
"znajomość języka polskiego" (20)
koleśnikow główny urząd geodezji (8)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
sposób obliczenia ceny (3142)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (3)
kio 1437/10 (5)
przynależności do grupy (149)
vat 0 (1554)
art 87 (5965)
wskaźnik rentowności (43)
wynagrodzenie za roboty zamienne (403)
druk oferty (1442)
iii ca 727/05 (7)
vi_ga_192_10 (11)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (9753)
umowa o podwykonawstwo (593)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
data wystawienia (1023)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
"wizji lokalnej" "art. 29" (105)
umowa konsorcjum (3985)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
umowa zlecenie (1815)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
xii gz 74/10 (2)
wadium w formie kopii 2013 (74)
pełnomocnictwo substytucja (38)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
1016/12 (19)
tożsamość zamówienia (794)
faksymile (17)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
przed podpisaniem umowy (4545)
sytuacja finansowa (4185)
iv ca 508/05 (4)
określenie wartości zamówienia (12106)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
ciągłość wadium (116)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (326)
1037/11 (4)
rada administracyjna (1880)
kosztorysowe (1280)
vii ga 9/09 (6)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
i aca 1018/05 (26)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
certyfikaty meble (53)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
kio 529/13 (4)
xii_ga_314_11 (39)
iv ca 690/08 (1)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
art 24 ust. 1 pkt 1 (13488)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
art. 181 (1187)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
"22 ust. 5" (61)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
"niewykonanie wyroku kio" (116)
krs po terminie składania ofert (961)
kto może wystawić referencje (260)
autoryzowany kanał (54)
remondis bydgoszcz (11)
2124/11 (4)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
handel referencjami (115)
v ca 484/04 (2)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
linia gwarancyjna (198)
dopuszczenie do obrotu (1616)
salini (20)
"błędna podstawa prawna" (71)
281/12 (17)
charakter wynagrodzenia (4742)
nieprawidłowy vat (2082)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (244)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (276)
cesja (99)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
zamówień publicznych (22821)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
podpis nieczytelny (375)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
hitachi (49)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
brak daty na oświadczeniu (5348)
fortum (9)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
zmiana treści oferty (9265)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
kosztorys inwestorski (625)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
kio/483/11 (3)
komplementariusz krk (26)
"art. 185 ust. 4" (100)
"art. 12a" unieważnienie (84)
"art. 38 ust. 6" (141)
interes w uzyskaniu (7927)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
art. 46 ust.4a (462)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
przedłużenie wadium (697)
91 ust. 3a (475)
równoważny (2271)
46 ust. 4a (606)
budynki użyteczności publicznej (272)
"gospodarz postępowania" (117)
realność udostępnienia zasobów (176)
leasing (190)
ciężar dowodu (2059)
"zatarcie skazania" (36)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
"utajnienie rozprawy" (2)
tłumaczenie referencji (530)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1328)
v gaz 90/07 (18)
ix ca 736/09 (2)
xii ga 43/08 (1)
gwarancja wadialna kopia (182)
forma pełnomocnictwa (1403)
usługi transgraniczne (36)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (2661)
"brak pozycji" (79)
407/12 (3)
"rażąca strata" (39)
utrata wadium (409)
"art. 144 ust. 1" (225)
powtarzające się okresowo (133)
powiązania osobowe (249)
art. 185 ust. 1 (2736)
roboty budowlane (6535)
csioz (29)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (1876)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (8486)
427/09 (8)
kio 886/10 (5)
godziny pracy zamawiającego (1359)
1339/09 (4)
opłata od skargi (498)
kio/uzp 81/10 (10)
powszechna dostępność (388)
2793/12 (3)
wyroby medyczne (600)
błąd w przedmiarze (856)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (304)
oferty dodatkowe (9192)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (420)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
"uzupełnienie wadium" (15)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
26 2b (1507)
"zakres udostępnienia" (121)
218/12 (6)
korea (36)
art. 150 ust. 3 (1386)
c-27-29/86 (4)
jeden producent (3255)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1181)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (8246)
art. 32 ust. 2 (3508)
urząd dozoru technicznego (136)
"informacje z internetu" (5)
niejasne zapisy specyfikacji (1877)
tomograf (220)
106/10 (11)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
93 ust. 1 pkt 6 (4831)
umowa o dzieło (445)
ii ca 443/06 (2)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (522)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
zmiana zawartej umowy (7557)
termin związania ofertą a wadium (1415)
v ca 1660/09 (2)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1558)
x ga 103/09/za (1)
ndi (51)
do czterech miejsc po przecinku (177)
art. 65 kc (890)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
uchyla się (3161)
xix ga 225/10 (14)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
ochrona danych osobowych (672)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (174)
v ca 620/08 (3)
vi ga 34/08 (2)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
upadłość niemcy (32)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
zawartość oferty (1412)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
dumping (28)
art. 186 ust. 2 (3389)
unieważnienie postępowania wada (1678)
kio_269_11 (12)
tłumaczenie (1950)
konsorcjum warunki udziału (4746)
bankowa (4439)
oświadczenie zamiast poświadczenia (524)
holandia krk (8)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1088)
dokumenty w języku obcym (401)
zero w kosztorysie (1553)
2785/10 (5)
wariantowa (367)
art. 26 ust. 2b polisa (176)
zastrzeżenie referencji (1246)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
wymagane dokumenty (12623)
wyrządził szkodę (378)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
xix ga 3/07 (189)
warunki (16138)
prawa wyłączne (6202)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1036)
podstawy wykluczenia (7447)
dostawa książek (102)
kio 762/13 (5)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
art. 26 (11176)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
2250/11 (6)
kio_uzp_278_09 (12)
niewykonanie wyroku (12849)
uchylił się od podpisania umowy (1227)
podatek dochodowy (124)
2363/10 (12)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
"art. 23 ust. 2" (415)
opinie bankowe (352)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
iii ca 88/09 (33)
kio 1066/11 (8)
vii ga 146/10 za (4)
zmiana istotna (8648)
odpadów (1249)
wadium przelewem (220)
błedny knr (157)
zasada równego traktowania (7549)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
negatywne konsekwencje (2427)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
kio/1765/10 (5)
niejasności na korzyść wykonawcy (249)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (281)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (663)
udostępnienie polisy (244)
nabycie udziałów (1668)
zatrudnienie (1821)
wynagrodzenie (7916)
oferta treść oferty (15710)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
kio 776/11 (8)
vi ga 46/07 (5)
zakres podwykonawstwa (678)
umowy barterowe (5)
część sprawozdania finansowego (453)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
cesja umowy (91)
zwrot oryginału gwarancji (569)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
zamówienia mieszane (186)
suma gwarancyjna (403)
zapytanie o cenę (1912)
806/11 (6)
"umowy zlecenia" (240)
kio 883/11 (4)
x ga 228/10/za (1)
oferty częściowe (2436)
1244/10 (3)
oferta niezgodna z siwz (13540)
doradztwo i konsultacje (220)
ceidg (39)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
cena brutto (3431)
przedłużenie ważności wadium (484)
nieprawdziwych informacji (2756)
kio/ku 63/11 (5)
"usługi powtarzające się okresowo" (27)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (1793)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
krs po terminie (1648)
"art. 83 ust. 3" (33)
iv ca 1148/08 (1)
oferta bez podpisu (1644)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (7341)
miarkowanie kar umownych (43)
art. 85 ust. 3 (2096)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
"opłacona polisa" (279)
referencje bez daty (1458)
current ratio (5)
2204/10 (4)
słowacja (31)
błąd w stawce vat (986)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
"związanie ofertą" (1145)
polisa podwykonawcy (184)
x ga 213/11 (13)
c-264/03 (4)
"art. 15" (968)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (107)
429/12 (7)
38 ust. 1 (4137)
xix_ga_92_11 (14)
330/09 (9)
energa operator (55)
"art. 15 ust. 2" (94)
x ga 158/11 (2)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
utajnienie formularza cenowego (167)
xii ga 315/11 (16)
literalny (2209)
brak wyceny elementu oferty (1785)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (8496)
kio 703/09 (20)
kio/uzp 1591/09 (3)
1671/11 (2)
termin świadczenie niemożliwe (2271)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (38)
1193/13 (6)
zasada pisemności (372)
irlandii (60)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
art 29 ust 3 (21046)
kio 14/11 (204)
rażąca niska cena (645)
wadium art. 46 ust. 4a (497)
kio/uzp 859/09 (12)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
art. 110 pzp (902)
v ca 2214/06 (65)
2020/12 (6)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (60)
nie wniósł wadium (2016)
wartość konkursu (814)
dokumenty podwykonawcy (1675)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2107)
x ga 122/10 (21)
jawność umów (317)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
v ca 977/08 (1)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
żądanie certyfikatu iso (352)
błąd ryczałt (190)
odtajnienie dokumentów (467)
997/12 (4)
powiat suski (5)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1107)
zmiana formularza ofertowego (2313)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (277)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
iii ca 418/09 (7)
należyta staranność (3006)
należyte wykonanie (6292)
spis kosztów) (562)
art. 101 ust. 3 (1176)
xii ga 420/09 (47)
"próbka systemu" (18)
"interwencja uboczna" (51)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
polisa opłacona (361)
wnosi o unieważnienie postępowania (7934)
waloryzacja wynagrodzenia (154)
referencje podwykonawca (695)
xii ga 285/09 (2)
v ca 1109/08 (16)
fałszywe referencje (73)
estetyka (87)
itil równoważny (22)
prawo autorskie (746)
x ga 104/10/za (1)
kio 1700/12 (2)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
należyte wykonanie dostaw (1642)
przedmiar robót (1656)
umowa leasingu (192)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
"oznaczenie strony" (39)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
wadium gwarancja konsorcjum (608)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (155)
xix ga 170/08 (4)
kio 2287/10 (21)
referencje od podwykonawcy (695)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
uchyla (3018)
v ca 2552/07 (2)
przecinek (63)
x ga 652/13 (22)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
1078/12 (6)
warunkowa gwarancja (177)
usługi pocztowe 2012 (211)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
krk uzupełnienie (299)
art. 15 ust. 2 (15071)
porównywalność (406)
rażąca strata (97)
koncepcja tajemnica (192)
zmowa (142)
autoryzacja (267)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
§ 6 ust. 2 (19420)
przedłużenie terminu umowy (1547)
open source (47)
x ga 127/08 (45)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
xii ga 510/10 (1)
kio 2854/12 (7)
uzupełnienie informacji z krk (289)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
bezpodstawne wykluczenie (3257)
niewyuczone (16)
przedłużenie umowy (1562)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
2734/10 (7)
udowodnienie równoważności (322)
"wniosek o zabezpieczenie" (8)
przystąpienie w części (7271)
ii ca 131/10 (2)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
kio/uzp 2034/10 (2)
2527/10 (3)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (30)
292/13 (6)
iii ca 199/06 (2)
"pilna potrzeba" (104)
wadium kopia gwarancji (264)
wyjaśnienia treści specyfikacji (8225)
niepełny formularz ofertowy (1741)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
suma ubezpieczenia (558)
zmiana warunków płatności (1074)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1329)
471/08 (4)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (528)
podział zamówienia na części (1460)
lek referencyjny (36)
wykonawca zagraniczny (708)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
obroty na rachunku (1531)
odpowiedni termin (9523)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
"zamówienia in house" (3)
zysk (1641)
art. 36a ust. 2 (117)
oficjalny kanał sprzedaży (41)
utajnienie wykazu usług (302)
1730/11 (9)
art 16 (10013)
kopia pełnomocnictwa (910)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
iv ca 280/10 (2)
informacje (12802)
179/11 (6)
prace badawcze (521)
użyteczności publicznej (512)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (250)
112 kc (301)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
treść gwarancji wadialnej (563)
1514/08 (17)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
zamawiający nie może domniemywać (729)
poleganie na zasobach innych podmiotów (1749)
xix ga 258/08 (12)
torell (8)
"dysponowanie osobami" (1571)
błędy w kosztorysach (1193)
subiektywna ocena (952)
zmowa cenowa (63)
v ca 1315/08 (1)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1223)
kserokopia gwarancji wadium (137)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
ii ca 803/10 (12)
wartość referencji (2528)
kryteria mierzalne (111)
koncesja, zezwolenie (219)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
przystąpienie (12333)
art. 6 ust. 2 (20994)
xxiii ga 446/08 (18)
grafolog (6)
"spółka celowa" (13)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
"odtajnienie oferty" (173)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
kio 1327/09 (18)
zmiana umowy 144 (548)
ii ca 442/06 (6)
"komisja przetargowa" (1149)
22 ust 4 (13721)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
169/10 (4)
wysokie kary umowne (206)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
wznowienia (99)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
kio/uzp 20/09 (152)
podział spółki (792)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
xii ga 368/08 (1)
art.12a (140)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
xii ga 317/07 (5)
xii ga 424/11 (3)
gwarancja wadialna po angielsku (38)
kio_uzp_184_10 (8)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
vi ga 54/10 (3)
uprawnienia konsorcjum (2368)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
podpis (2686)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
rażąco niska cena dowody (1232)
ii ca 590/09 (5)
instytut monitorowania mediów (14)
"przedmiar robót" (1443)
dokumenty spółka cywilna (2475)
zp-1 (328)
wolters kluwer (33)
składanie ofert częściowych (1729)
c-328/96 (3)
dowód opłacona polisa (283)
kio_2710_10 (6)
dokumenty stany zjednoczone (102)
v ca 1554/08 (3)
koncesja konsorcjum (177)
"bieg terminu związania ofertą" (229)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
uwzględnia skargę (17206)
"art. 192 ust. 7" (1137)
"województwo podkarpackie" (78)
x ga 85/08 (5)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
223/11 (2)
warunek dysponowania osobami (3319)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
xii_ga_315_11 (24)
formy porozumiewania się (232)
senetic (7)
oddział+spółki (21)
uzupełnienie kart katalogowych (350)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
zakup paliwa (209)
x ga 158/07/za (2)
esri (36)
kryterium pozacenowe (77)
zdolność kredytowa (771)
"nakazuje odtajnienie" (18)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
nieproporcjonalny (966)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
krk miejsce zamieszkania (122)
usługi bankowe (1414)
iv ca 362/08 (1)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
opis równoważności (615)
pozwolenie na użytkowanie referencje (163)
spółka córka (47)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
polisa konsorcjum (440)
niezwłocznie oznacza (909)
art.26 ust.2b (957)
wykroczenie zawodowe (121)
c-220/05 (11)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
131e (11)
gwarancja warunkowa (177)
6a (483)
krs niemcy (44)
ciężar udowodnienia (1766)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
łączenie zamówień (2149)
475/10 (4)
krk spółka komandytowa (36)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
x ga 89/10 (4)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1076)
124/13 (12)
irlandia krk (4)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
art. 6 a (19477)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
konkurs dwuetapowy (13)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (296)
x ga 379/06 (1)
"do wglądu w siedzibie" (26)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (639)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
"brak ceny" (33)
x ga 219/07 (1)
utrata gwarancji (600)
art. 38 ust. 4 (3681)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
kio_2103_11 (3)
iv ca 1020/08 (2)
zmiana istotna umowy (6906)
2756/10 (4)
ii ca 425/05 (5)
"146 ust. 6" (158)
art. 86 ust. 3 (1506)
warunek tożsamy (1947)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
interes publiczny unieważnienie (7455)
chiński rejestr karny (14)
"oferta ocena oferty" (44)
586/09 (3)
ix ga 49/09 (6)
ii ca 693/05 (51)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
kio_457_12 (10)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (21)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (111)
"art. 140" (379)
załączniki do odwołania (9632)
ix ca 709/09 (3)
821/11 (9)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
wyjaśnienie treści (10559)
art. 182 ust. 3 (2258)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2342)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
udostępnienie doświadczenia (1883)
wpis w krs działalność (785)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
xxiii ga (112)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
projekt wykonawczy (1794)
prawnicze (260)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
krk francja (21)
kryterium jakościowe (883)
115 k.c. (163)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (89)
intertrading (75)
"cena nierealna" (326)
i ca 93/11 (5)
vii ga 29/05 (6)
x ga 284/11/za (1)
rabat (276)
gwarancja (3257)
vi ca 628/05 (13)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
i ca 159/11 (7)
upłynął termin związania ofertą (1269)
przed notariuszem (387)
uznanie rachunku (4881)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (1763)
tajemnica (1145)
wolna ręka (1099)
i ca 215/10 (2)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (333)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
passmark (15)
kio_2817_10 (7)
zatrzymał wadium (606)
2012 (4803)
uwzględnienie odwołania (19061)
rownowazny (2271)
niezasadne wezwanie (4590)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
wadium (2041)
kio 115/14 (4)
wymóg jednego producenta (2745)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
poświadczenie nieprawdy (241)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
sieć szerokopasmowa (79)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
oferta oferta częściowa (2372)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
901/09 (10)
konkurs na prace projektowe (153)
fidic (327)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
referencje (3085)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
iv ca 926/06 (5)
synektik (19)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (5144)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
v ca 324/10 (3)
x ga 268/08 (1)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
kio 1306/11 (5)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (161)
vii ga 34/07 (3)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
"art. 184" (1834)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (3573)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
edf (15)
"cena zero złotych" (9)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
poświadczenie wykonawcy (2241)
"art. 170 ust. 4" (7)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
2626/10 (4)
1092/10 (7)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (435)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
definicja grupy kapitałowej (179)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
nieuprawnione żądanie dokumentu (5909)
"dzielenie zamówienia" (141)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
warunek przedmiotowy (8191)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
192 ust. 7 (7839)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
"brak kosztorysu" (48)
ii ca 710/08 (3)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
elektroniczny krs (462)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
nie figuruje (471)
1103/11 (9)
błąd w numerze katalogowym (185)
1261/09 (8)
"art. 32" (585)
art. 38 ust. 2 (3788)
"sprawozdanie finansowe" (580)
program funkcjonalno użytkowy (623)
"pkp energetyka" (56)
brak interesu przystępującego (4080)
kredyt w rachunku (390)
"definicja producenta" (8)
art. 93 ust. 4 (4708)
v ca 9/08 (12)
brak w formularzu ofertowym (2852)
unieważnienie postępowania (12253)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
dyplom mba (3)
iso 27001 (40)
iv ca 392/05 (8)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
"cena jednostkowa" (1683)
termin podpisania umowy (5061)
ii ca 84/06 (3)
formularz cenowy brak podpisu (268)
333/11 (7)
pozwolenie na użytkowanie (536)
błąd w formularzu cenowym (855)
umowa o zamówienie publiczne (12432)
ograniczenie terytorialne (541)
jakość (3041)
"art.22 ust.5" (59)
ryczałtowe (1717)
"oferty dodatkowe" (379)
energii elektrycznej (474)
art.87 ust.1 (4109)
xii ga 159/08 (7)
nazwy własne (3494)
wiadukt most (120)
v ca 2446/09 (9)
projektuj i buduj (237)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
brak referencji (2654)
zmowy przetargowe (107)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (943)
leki (265)
rebus sic stantibus (14)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
cpi (35)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (412)
komputer (785)
ii ca 371/09 (2)
nieistotna zmiana umowy (6198)
art. 46 ust 4a (606)
brak zestawienia materiałów (1690)
próbka systemu informatycznego (121)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (949)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (87)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1443)
kio 2765/11 (9)
wan (167)
iii ca 389/11 (2)
ix ca 542/08 (2)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1141)
równowaga ekonomiczna (90)
"utajnienie wykazu usług" (18)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
"art. 90" (1912)
"poczta polska" (337)
unieważnia postępowanie (4713)
xix ga 403/08 (1)
v ca 1621/08 (1)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
definicja wadium (413)
faktura należyte wykonanie (1292)
intel xeon (31)
vi ga 34/08 (2)
art. 192 ust. 7 (7839)
"x ga 23/07" (85)
gazy medyczne (137)
1974/12 (4)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
x ga 60/10/za (3)
wykaz robót budowlanych (2911)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (82)
roboty dodatkowe (4473)
ii ca 218/06 (2)
xii ga 443/09 (1)
data ostatniego wpisu (3459)
kio/uzp 984/08 (70)
685/12 (5)
waloryzacja (152)
ponowne wezwanie do uzupełnień (3650)
omyłki (2999)
protest (11736)
wyrok sądu (17001)
błąd w kosztorysie (1193)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (4198)
xii ga 133/11 (1)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
jednoznaczne wezwanie (5015)
art. 87 ust. 1a (1414)
kryteria równoważności (402)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
x ga 130/10 (1)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
brak współdziałania zamawiającego (387)
ii ca 1211/09 (10)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
iii ca 855/05 (7)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
istotna zmiana w treści oferty (8655)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
referencje sztuki budowlanej (398)
art. 182 (2292)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
kio_1533_13 (7)
art 5 ust 1a (2938)
v ca 440/06 (6)
180 ust. 4 (4321)
zatrzymanie wadium 4a (404)
niedozwolona zmiana oferty (914)
referencje konsorcjantów (161)
grupa kapitałowa (389)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
roboty tego samego rodzaju (5107)
ogłoszenie a siwz (9469)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
1059/12 (2)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
res iudicata (30)
inżynier kontraktu (653)
1876/09 (6)
ustawowo wolny (1132)
art.151a (8)
"warunki przedmiotowe" (201)
kryteria oceny (6345)
podatek vat (1983)
nici chirurgiczne (60)
camco (17)
"1 zł" (108)
xii ga 517/11 (2)
556/12 (17)
art. 92 ust. 2 (2553)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
"46 ust. 4a" (442)
19/09 (286)
niemożliwość świadczenia (650)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
stawka vat (1456)
"wspólnota mieszkaniowa" (62)
kopia gwarancji bankowej (199)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1249)
wyciąg z banku (130)
odwołanie wniesione po terminie (22786)
kryterium jakości (1721)
chorwacja (13)
x ga 427/10 (1)
informacja z krk (436)
"potencjał ekonomiczny" (179)
nieważny certyfikat iso (171)
realny (2842)
ii ca 489/06 (28)
pełnomocnictwo kopia (1029)
polisa światowa (12)
kosztorys uproszczony (414)
fcc (33)
miarkowanie (62)
kio 1231/11 (21)
miarkowanie kary (49)
art. 185 ust. 2 (3265)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
kio 109/13 (13)
"zamówienia uzupełniające" (435)
samokontrola zamawiającego (26)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
kio 19/11 (206)
kio 35/12 (15)
dwie ceny (5915)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
kio 1434/12 (3)
iv ga 14/07 (16)
kio 1503/08 (6)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
"art. 42 ust. 1" (97)
licencja niewyłączna (836)
zakaz podwykonawstwa (160)
"przetarg ograniczony" (15415)
partner dariusz apelski (5)
wadium w obcej walucie (15)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
v ca 903/08 (8)
kio/uzp 786/10 (15)
1646/10 (3)
gaz system (311)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
umowa ustna (1082)
zasada bezstronności (302)
1432/09 (10)
kio 976/11 (2)
wadium wniesione po terminie (1983)
zakaz udziału podwykonawców (405)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
art. 140 (1151)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
vat stawka (1456)
ii ca 676/09 (5)
potencjał innych podmiotów (2252)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
normy iso (427)
inna omyłka cena (2110)
oświadczenie o należytym wykonaniu (5741)
brak parafy (158)
art. 136 (491)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
błędy zamawiającego (5102)
świadczenia okresowe (816)
c-465/11 (18)
vi ca 6/05 (5)
i ca 101/10 (2)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
art. 29 ust.3 (13801)
kio 185/13 (4)
informacja banku (1179)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
"treść referencji" (635)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
wynagrodzenie prowizyjne (12)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (372)
zmiana umowy podwykonawca (989)
paliwa (567)
krk belgia (8)
konserwacja zabytków (75)
c-513/99 (7)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
iso 14001 (69)
wykonanie zastępcze (373)
iv ca 870/06 (1)
285/09 (16)
szacowanie zamówienia (787)
"art 144" (358)
wadium w częściach (910)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
iii czp 164/94 (6)
doświadczenie osób (4438)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
criminal record check (2)
uzupełnienie przetarg ograniczony (5970)
kio/uzp 48/09 (29)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
zakup samochodu (234)
wyciąg z konta (76)
wartość umowy (7646)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
148/11 (6)
xix ga 131/08 (13)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
niepełnosprawni (292)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
xxiii ga 566/09 (2)
1225/10 (8)
uzupełnienie faksem (1337)
criminal (21)
dokument nie podpisany (4885)
obniżenie ceny oferty (1384)
x ga 183/10 (1)
domniemanie (1386)
kio/ku 108/10 (7)
gramatura papieru (21)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
naruszenie art. 7 (19226)
zamienniki (129)
ets (652)
xix ga 207/09 (9)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
nie podpisana oferta (5505)
zobowiązanie do sprzedaży (811)
brak daty w referencjach (1789)
art. 27 (8524)
x ga 338/10 (4)
ix ca 497/09 (1)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (368)
telkaz (4)
kumulacja kar umownych (15)
zobowiązanie do współpracy (909)
iii ca 552/10 (2)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
epeat (17)
referencje podpis (552)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
modyfikacja siwz (3364)
wasko (405)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
v ca 266/08 (2)
podwykonawca podmiot trzeci (1040)
wynagrodzenie mieszane (126)
rażąco niska cena na usługi (1354)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
kio/ku 34/10 (5)
netline (37)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
referencje wystawia (1702)
kio 776/12 (11)
"prekwalifikacja" (49)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
751/11 (5)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (159)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
i c 125/09 (7)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
kio 1305/13 (3)
"art. 26 ust.2b" (951)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
prezentacja systemu informatycznego (175)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
kio 8/11 (166)
numery katalogowe (438)
brak ceny (7455)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (161)
ii ca 377/09 (2)
"roboty budowlane" (5710)
125/09 (11)
odpowiedzialność podwykonawcy (843)
wniesienie wadium przez konsorcjum (958)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
zmiana oferty (9886)
1288/10 (21)
c_538_07 (11)
krs (1719)
x ga 98/10 (2)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
" oferta wariantowa" (310)
1138 (34)
po terminie związania ofertą (8460)
pozycja zero (4825)
siemens (507)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
kio_uzp_298_09 (4)
dystrybucja energii (93)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
kio 1070/11 (4)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (478)
gwarancja w oryginale (943)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (6)
eurosystem (31)
tłumaczenie dokumentów (1776)
ix ca 541/09 (2)
informacja o wynikach postępowania (11773)
karta katalogowa (484)
lub równoważny (2134)
próbka tajemnica (75)
zaniżenie wartości zamówienia (1101)
vat 0% (1554)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
przetarg nieograniczony (17711)
ix ga 44/08 (29)
medyczne (2318)
c-340/04 (11)
ważność krk (94)
art. 6a pzp (395)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
x ga 319/08 (4)
przedłużenie terminu (2002)
niezgodność oferty z siwz (4632)
charakter oferty wstępnej (897)
cedig (3)
prezentacja systemu (444)
wykonanie wyroku (12849)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
toya (14)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (2705)
684/12 (5)
qumak (231)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
xii ga 206/08 (14)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (195)
art. 67 ust. 2 (2004)
ix ca 50/07 (6)
kio 476/12 (4)
nieprawidłowe referencje (2291)
"kary umowne" (515)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
zaokrąglenie (272)
xix ga 186/07 (2)
wyjaśnienie siwz (8955)
cena 0 zł. (5138)
art 93 ust. 1 pkt 1 (5162)
v ca 155/08 (1)
oryginał gwarancji bankowej (313)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
art. 90 (5559)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (367)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
vii ga 2/08 (3)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
forma porozumiewania się (213)
uzupełnienie po terminie (6261)
xix ga 461/12 (6)
dwie oferty (10606)
pełnomocnictwo (3359)
podział (1824)
ii ca 431/07 (11)
x ga 288/11/za (1)
rażące naruszenie ustawy (2064)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (31)
model (850)
przystąpienie do odwołania (12244)
zmiana vat (1825)
zastępstwo inwestycyjne (269)
podwykonawca dostawy (842)
dodatkowe dokumenty (7917)
iv ca 92/09 (2)
tk telekom (16)
wykonawstwo zastępcze (26)
iv ca 239/05 (5)
krótki termin składania ofert (749)
dowody (9075)
dostęp do informacji publicznej (2492)
"art.26 ust.2b" (951)
"łączenie zamówień" (13)
termin wniesienia odwołania (23681)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
art 26 ust 2b (1506)
zmowa przetargowa (107)
kio/kd 106/10 (5)
xii ga 413/08 (3)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
termin związania (9146)
polisa pkd (72)
data wystawienia krs (234)
dozorbud (105)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
"nadużycie pozycji dominującej" (12)
458/09 (13)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (13509)
kryteria podmiotowe (1276)
próbek, opisów lub fotografii (84)
i ca 410/08 (1)
kio_1026_10 (3)
655/13 (13)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
interes przystąpienie (6858)
c-507/03 (7)
nieporównywalne oferty (1465)
protokół odbioru poświadczenie (470)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
173/09 (9)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
błędy w gwarancji wadialnej (222)
ii crn 913/97 (29)
art. 180 ust. 2 (4907)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
forma dokumentu (5936)
243/12 (8)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
alpine (39)
opis urządzeń technicznych (3255)
855/05 (14)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (282)
"26 ust. 2a" (301)
istota ceny ryczałtowej (658)
kio/uzp 14/10 (221)
sukcesja (49)
nieprecyzyjne warunki (3093)
zamówienia uzupełniające (2731)
zamówienia sektorowe (725)
uchyla wyrok (2444)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
gwarancja bezwarunkowa (319)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
1285/11 (2)
36 ust. 4 (4136)
nie dołączył kosztorysu (967)
uchybienie formalne (1567)
kryteria (6613)
avr rażąco niska cena (5)
agencja mienia wojskowego (175)
produkt równoważny (1140)
protokół z negocjacji (939)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
i ca 599/09 (2)
oferta treść oferty (15710)
gispro (17)
"biuletyn nr 2" (5)
błędna podstawa prawna (3868)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
kio/uzp 757/09 (14)
brak tabeli elementów scalonych (176)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
asseco (384)
i ca 533/09 (4)
art. 182 ust. 1 (2292)
potencjał ekonomiczny (1056)
upadłość lidera konsorcjum (87)
x ga 311/10 (15)
forma wyjaśnień (4008)
osoba fizyczna (1653)
art. 26 2b pzp (1353)
art. 44 (3031)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
zmiana terminu zamówienia (10382)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
kryteria subiektywne (581)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (9126)
odrzucenie wniosku (8077)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
"kryterium jakości" (102)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (87)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
aneksowanie umowy (27)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (21)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (877)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (298)
odbiór robót budowlanych (1907)
"zatrzymanie wadium" (554)
xix ga 34/07 (5)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (56)
v ca 1174/08 (3)
oświadczenie po terminie składania ofert (7686)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
linia kredytowa (176)
termin zwiazania ofertą (9463)
zbyt wysokie kary (126)
c-16/98 (8)
prezentacja funkcjonalności systemu (272)
technologia radiowa (128)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
2702/11 (3)
błędna cena jednostkowa (1128)
kio/uzp 260/10 (27)
odwołanie jest przedwczesne (936)
definicja omyłki (732)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
zamówienie wielorodzajowe (3)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (14)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
art. 82 ust. 1 (2175)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
xii ga 10/09 (8)
"art. 86 ust. 3" (214)
zwrot oferty (13082)
prawo opcji (516)
c-314/01 (6)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
inżynieria rzeszów (62)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
kio 2480/12 (7)
franszyza (26)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
iv ca 683/12 (51)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
biegły rewident (21)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
x ga 316/09 (2)
iv ca 29/10 (21)
zestawienie materiałów (1843)
magellan (8)
zmiana sposobu płatności (1237)
"art. 140 ust. 1" (232)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9167)
podpis na referencji (627)
xix ga 32/09 (4)
kognicja izby (330)
zus (616)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (137)
v ca 569/08 (3)
teta (16)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (639)
art. 179 (7933)
"nieczytelny podpis" (131)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
192 ust 7 (9362)
wymóg dyplomu (83)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
1818/11 (6)
x ga 196/10 (2)
faktura jako referencja (489)
postępowanie obarczone wadą (1418)
ii ca 457/08 (1)
indywidualna ocena oferty (1933)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
proporcjonalny warunek (919)
138 c ust. 1 pkt 1 (433)
kilka informacji z banku (328)
"koncepcja architektoniczna" (41)
art. 7 ust. 3 (23435)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (632)
art. 89 (12141)
i csk 293/07 (45)
x ga 337/07 (7)
24 ust 1 pkt 1a (2506)
iv ca 362/09 (1)
"kryterium oceny ofert" (4130)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
1008/11 (4)
kosztorysy (2761)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (301)
art. 83 ust. 2 (1728)
ix ga 30/08 (11)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3210)
nie otwarto likwidacji austria (16)
rażąco niska cena ryczałt (86)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2236)
zdolnośc kredytowa (821)
kapsch (31)
błędny vat (1420)
ii ca 417/06 (3)
ważność polisy (242)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
ii ca 788/09 (1)
naruszenie art. 36 ust. 5 (4285)
282/09 (18)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
warunek nieproporcjonalny (784)
dwie ceny w ofercie (6487)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (744)
kio/uzp 703/09 (20)
v ca 1213/08 (1)
"nieporównywalne oferty" (137)
"usługi niepriorytetowe" (56)
oświadczenie członka komisji (1020)
politechnika rzeszowska (24)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
uzupełnienia (6427)
posiadanie uprawnień (5355)
krajowego rejestru karnego (688)
omyłka (2999)
aldesa (28)
nie istotna zmiana umowy (6198)
brak zgody na poprawienie (872)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
limit kredytowy (100)
sublimit (13)
x ga 294/06 (9)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
ii ca 950/11 (1)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (395)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
29 ust.1 (22577)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
4pi (33)
usługi powszechnie dostępne (1209)
ogólna referencja (1207)
plan higieny (134)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
prowizja (104)
kio_356_11 (13)
gwarancja wadialna w kopii (181)
art 7 ust 1 (24580)
"art. 96 ust. 3" (377)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
związanie wyrokiem kio (6434)
art. 171 ust. 4 (1290)
"oferta wariantowa" (289)
"zasada przejrzystości" (223)
i ca 155/04 (9)
vii ga 59/08 (2)
brak podpisu formularza cenowego (323)
proporcjonalne warunki (938)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (574)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
x ga 23/07 (105)
klauzula apostille (12)
676/09 (12)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
"usługi szkoleniowe" (105)
brak oryginału gwarancji wadialnej (244)
v ca 927/08 (9)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (3529)
upadłości (333)
nieprawdziwa informacja (2756)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (4259)
próbka "art. 26 ust. 3" (330)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (429)
c-126/03 (77)
ii ca 941/05 (21)
referencje a poświadczenie (859)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (67)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1286)
kio_1623_11 (16)
wartość szacunkowa (3435)
art. 91 ust. 3a (475)
rażąco niska cena dostawa (637)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
bład w obliczeniu ceny (1855)
laptop (80)
kio/uzp 533/10 (3)
uzupełnienie krs (878)
porównywalne oferty (1626)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
nieopłacona polisa (361)
v ca 117/07 (135)
termin związania 2011 (3215)
system informatyczny (1480)
kredytu (525)
26 ust 3 (10931)
zamówienia do 14000 euro (93)
cena nierealna (1850)
za wysokie wadium (209)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
x ga 65/07 (3)
stany zjednoczone (130)
ubezpieczenia (2304)
"stawka podatku vat" (878)
iso 9000 (27)
"art. 67 ust. 2" (31)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
enion s.a. (40)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
2160/10 (3)
microsoft lub równoważny (105)
v_ca_936_12 (4)
kio 153/11 (3)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
przetwarzanie odpadów (213)
konkurencyjność (826)
termin złożenia odwołania (18991)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
vi ga 35/09 (1)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
art. 51 ust. 4 (2465)
brak treści oferty (13861)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
termin na zadawanie pytań (773)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
aktualność krs (53)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
wynika z innych dokumentów (10755)
odbieranie odpadów (304)
wyjaśnienie referencji (2320)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
art. 24 ust. 1a (2269)
2786/11 (7)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
zmiana formy wadium (655)
gwarancja bankowa (778)
referencje sam sobie (1282)
xii ga 433/08 (13)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
polisa zbiorowa (51)
2106/11 (2)
pojęcie oferty (2210)
v ca 1930/02 (3)
pzu (142)
zatrzymanie wadium (606)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
ecm (145)
anonimowość (15)
1353/12 (8)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
225/08 (4)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (174)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
v gaz 48/09 (5)
x ga 196/10/za (1)
x ga 139/08 (1)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
art. 124 (670)
ix ga 83/09 (3)
komisja przetargowa (1548)
232/12 (11)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
darowizna (49)
"art. 26 ust.3" (5642)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
prezentacja próbki (115)
xii ga 431/09 (4)
przynależność do grupy kapitałowej (87)
art. 38 ust. 3 (3740)
"ze strony internetowej" (613)
art. 36 ust. 4 (4136)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
"za pośrednictwem banku" (39)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
v ga 15/09 (14)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (459)
podstawa wyceny (1785)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
leśnictwo (139)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (985)
"program funkcjonalno użytkowy" (624)
vat usługi leśne (84)
pełnomocnictwo prokura (83)
67 ust. 1 pkt 4 (2059)
świadectwo przejęcia robót (146)
"oferta złożona po terminie" (14)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
cel wadium (343)
kio 9/11 (240)
iv ca 140/08 (21)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
"centrum usług wspólnych" (21)
postępowanie odwoławcze (17452)
xii ga 11/09 (18)
xii ga 109/08 (1)
"roboty zamienne" (85)
rÓwnowaŻna (2271)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
vi ca 464/05 (62)
x ga 258/09 (4)
v ca 1897/08 (1)
60/08 (20)
nie uzupełnił tłumaczenia (802)
brak formularza cenowego (1617)
xxv c 1367/10 (1)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
tetra (20)
tajemnica wykaz osób (540)
gazy medyczne vat (37)
studia podyplomowe (36)
skonto (5)
unieważnia (4713)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
iso 9001:2008 (46)
cofnięcie skargi (3904)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (158)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (92)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
"art. 87 ust. 1" (2881)
art. 85 ust. 4 (2036)
ponowne uzupełnienie (3855)
kio/kd 31/12 (20)
połowy terminu (937)
certyfikat (2383)
konsorcjum (6485)
art. 15 (15117)
x ga 25/10 (21)
x ga 214/09 (3)
ii_ca_1285_12 (41)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
doręczenie kopii odwołania (3384)
kio 246/12 (3)
x_ga_337_07 (7)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
nieczytelny dokument (898)
termin zawity (549)
wpis od skargi (20518)
iv ca 831/10 (7)
legitymacja czynna konsorcjum (117)
art. 11 (15481)
na dzień składania ofert (8664)
jawność (897)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (425)
xiii gc 253/10/iw (3)
kody cpv (295)
vat omyłka (931)
za zgodność z oryginałem (2385)
"uzupełnianie próbek" (7)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
miejsce zamieszkania (537)
iv ga 10/08 (13)
przynależność do izby samorządu zawodowego (125)
wzór formularza (2824)
1172/11 (16)
płyty głównej producenta komputer (107)
oczywista pomyłka pisarska (345)
błąd w kosztorysie ofertowym (1125)
iso/iec 19752 (17)
przedmiot umowy (10991)
poprawienie omyłek (2163)
xix ga 534/08 (2)
brak kosztorysu (2196)
ugoda (55)
santex (16)
wybór po terminie związania (8136)
1237/11 (14)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (982)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
"zamówienia mieszane" (12)
dokumenty niezbędne (8038)
38 ust. 4b (99)
telefonia komórkowa (128)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
umowa pod warunkiem (5450)
v ga 53/05 (1)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (2385)
xxiii ga 634/09 (5)
vi ca 377/08 (1)
"jeden producent" (524)
prince (87)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (221)
art. 68 kc (361)
polisa (1011)
kielce (824)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
"26 ust. 2d" (27)
marża jako kryterium oceny ofert (247)
upust (300)
180 ust. 5 (4265)
bull (101)
art.46 ust.4a (445)
oświadczenia w oryginale (3014)
art. 46 ust. 4a (606)
tozsamość czasowa (102)
"art. 38" (1884)
sprzedaż przedsiębiorstwa (912)
art 26 ust. 2b (1506)
"brak harmonogramu" (30)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
wyjaśnienia po terminie (11135)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
brak dowodu opłaty polisy (119)
kio_908_13 (6)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (7830)
1059/13 (3)
"cena rażąco niska" (846)
brak stawki vat (1214)
ii ca 104/06 (11)
krk dla komplementariusza (25)
zmowy przetargowej (126)
błędny numer katalogowy (203)
xii ga 435/11 (1)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
"interes w unieważnieniu" (7)
vi ga 79/09 (3)
423/11 (6)
art. 40 ust. 3 (4926)
kio 238/12 (28)
równoważność windows (67)
xix ga 43/08 (2)
iii ca 472/09 (2)
umowa (11595)
francja (260)
art.26 ust.3 (5774)
kio/uzp 66/07 (8)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (786)
opłacona polisa oc (222)
powołanie biegłego (402)
"budynek użyteczności publicznej" (175)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
zastępstwo procesowe (2070)
formalizm (387)
comesa (37)
treść referencji (2923)
1286/11 (4)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
viii ga 22/08 (41)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
upust jako kryterium (195)
zmiana przepisów (10308)
"prawo opcji" (45)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (13)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
należyta staranność zamawiającego (2920)
x ga 59/08/za (1)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
art. 43 ust. 2 (2300)
za zgodność (5960)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
zmiana personelu (795)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
certyfikat microsoft (98)
xix gz 455/10 (1)
mainframe (39)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
główny urząd geodezji (105)
vii gc 127/11 (1)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
kryterium niemierzalne (122)
"art. 26 ust. 2b" (951)
"art. 96" (672)
nie figuruje w rejestrze płatników (17)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
telaustria (14)
sztuki budowlanej (1025)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
art. 185 ust. 3 (2615)
podmioty trzecie (1234)
sposób obliczania ceny (1025)
prawa autorskie (586)
za pośrednictwem banku (1371)
odtajnienie oferty (505)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
pełny odpis z krs (651)
vi ga 192/10 (11)
wszczęcie postępowania (11721)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
biegły (513)
marża (375)
trezor (15)
zabezpieczenie (3507)
gddkia (260)
osoba prawna jako członek zarządu (687)
protokół odbioru (1711)
polisa oc (499)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
"cena 0 zł" (23)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
xix ga 35/08 (2)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
materiały eksploatacyjne (539)
art. 32 ust. 4 (3332)
x ga 246/10/za (1)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
fart (31)
badanie cen jednostkowych (1481)
polisa grupowa (19)
inny dokument nie musi być opłacony (474)
warunki udziału w postępowaniu służą (4328)
zakaz zawarcia umowy (1686)
może odstąpić od umowy (1691)
egis (85)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
iso (557)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (661)
"art. 101 ust. 3" (6)
"brak interesu prawnego" (473)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (74)
wycofanie oferty (937)
catering (76)
iii ca 299/06 (4)
prawidłowo ukończone (730)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
usługi główne (2885)
opłata sądowa (169)
serwis podwykonawca (261)
art. 186 ust. 4 (2124)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
art. 6 (19478)
upadłość podwykonawcy (110)
prezentacja oprogramowania (299)
x ga 706/11 (12)
"zobowiązanie producenta" (11)
ii ca 327/05 (12)
oleju napędowego (108)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
jedna usługa (2976)
świadczenia ciągłe (998)
prezentacja próbek (115)
x ga 183/11 (1)
umowa przedwstępna (84)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
oferta warunkowa (507)
art. 32 (3520)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
kio/uzp 1158/09 (5)
unieważnienie postępowania termin (13301)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1212)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
ii ca 797/09 (5)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
art. 29 ust 3 (21046)
x ga 253/10 (1)
poprawa stawki vat (233)
iv ca 1180/09 (2)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (3955)
art. 5 ust. 1 a (20648)
wykaz (6487)
krk anglia (6)
aqap (14)
x ga 367/10 (1)
tryb postępowania przetarg ograniczony (16560)
niezwłocznie (1336)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
upływ terminu związania ofertą (3572)
materiały biurowe (414)
wadium dla konsorcjum (859)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
biegła znajomość języka polskiego (28)
v ca 1982/12 (7)
sysmark (25)
"art. 5 ust. 1a" (24)
ii ca 1285/12 (23)
kio/uzp 680/08 (4)
poświadczenie protokół odbioru (470)
xii ga 423/08 (1)
odległość serwisu (69)
wykluczenie grupa kapitałowa (396)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (49)
2292/13 (19)
c-107/98 (28)
rażąco niska cena zarzut (1909)
"zmiana terminu płatności" (11)
iv ca 715/11 (2)
równoważność (699)
select (14)
700/11 (8)
xix ga 280/08 (10)
zmiany umowy (7212)
czynność otwarcia ofert (3902)
hewlett packard (270)
iv ca 1021/09 (1)
cena kosztorysowa (1164)
zamówienia dodatkowe ryczałt (295)
równoważne materiały (1298)
szpital czerniakowski (16)
art.26ust.2b (951)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
dysponuje osobami (4318)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (369)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (175)
spółka z o.o. w organizacji (606)
wskaźnik płynności (72)
v ca 226/10 (10)
iii ca 344/08 (1)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (1884)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
x ga 213/09 (1)
inne usługi niepriorytetowe (173)
huawei (39)
simple (61)
ii ca 560/06 (1)
v ca 1040/08 (8)
ix ga 113/06 (2)
"podział zamówienia" (253)
ii ca 141/07 (1)
oferta stanowi całość (8529)
"art. 29 ust. 1" (1663)
"umowa ramowa" (281)
c-318/94 (24)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
"harmonogram realizacji" (218)
art.144 (358)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
kio/uzp 853/08 (5)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (6909)
474/11 (9)
art. 36a (117)
"oświadczenie producenta" (579)
art. 96 ust. 2 (1836)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
"błędna podstawa" (94)
koncesja na usługi (382)
kio 363/12 (4)
c-234/03 (24)
kio 800/12 (4)
wiedzy i doświadczenia (4259)
rażąco niska cena ecm (40)
oryginalne tonery (37)
usługi medyczne (977)
art. 91 (5477)
2814/11 (6)
zarzuty (17751)
"wyrok kio" (8939)
strona internetowa dowód (2476)
serwis pogwarancyjny (148)
doświadczenie powtarzalność (39)
nie wykonał wyroku kio (8577)
art. 87 (5965)
x ga 46/12 (10)
brak podpisu pod odwołaniem (2257)
kio/2790/10 (14)
"ii ca 489/06" (24)
podwykonawcy (1846)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1719)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
1236/08 (8)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
72/10 (13)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (33)
grupowe ubezpieczenie pracowników (35)
roboty dodatkowe zamienne (413)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
"złożenie dwóch ofert" (277)
usługa zakończona referencje (954)
xix ga 468/10 (5)
ix ga 37/06 (4)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
"różne stawki podatku vat" (130)
46 ust 4a (606)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
x ga 269/11 (3)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (380)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
za krótki termin składania ofert (743)
vat (2744)
brak podpisu na kosztorysie (279)
kio/uzp 218/08 (25)
x ga 269/07 (2)
v ca 423/08 (10)
art.26 ust. 2b (1316)
"po upływie terminu związania" (124)
zakaz podwykonawstwa ochrona (141)
ii ca 1351/07 (1)
vi ga 57/07 (6)
"podmiot prawa publicznego" (82)
ripok (60)
kwalifikacja wykonawców (2895)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
"art. 5" (1200)
iv ca 32/09 (1)
świadczeń okresowych (949)
"stawka vat" (699)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (487)
art.22 ust.4 (2905)
zamiast polisy (187)
knr (309)
wysokość wadium (1891)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
iv ca 223/08 (12)
xix ga 92/08 (7)
omyłka w kosztorysie (949)
kio/uzp 51/09 (22)
telewizja polska (136)
umowy o pracę (6599)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
x ga 395/06 (3)
krk szwecji (7)
c-324/98 (14)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (567)
remont a budowa (720)
stadion we wrocławiu (38)
uzupełnienie krk (299)
czyścioch (28)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
błędna stawka vat (910)
2572/11 (4)
wydruk z ceidg (18)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
wizji lokalnej (298)
art 26 ust 3 pzp (8913)
odbiór robót (2133)
36 ust. 5 (4094)
brak cen jednostkowych w ofercie (1809)
ge (264)
wadium zatrzymanie (606)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
x ga 247/09 (1)
art. 5 ust. 1 (20649)
kio 2500/10 (3)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
"franszyza redukcyjna" (15)
loco (70)
krk wielka brytania (19)
oferta formularz oferty (4871)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
kierownik zamawiającego (2051)
certyfikat iso (395)
inna omyłka nieistotna (2425)
"podstawa dysponowania" (157)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
kio 2189/10 (14)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
x ga 25/08/za (2)
instytucje_prawa_publicznego (40)
środki finansowe (4096)
"24 ust. 1 pkt 9" (277)
sport halls (7)
kryteria niemierzalne (122)
różna stawka vat (734)
"cena zero" (9)
zapytania o cenę (1912)
art 22 (13259)
zus spółka cywilna (146)
certyfikat ce (359)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
brak podpisu w formularzu ofertowym (558)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (240)
xii ga 12/09 (9)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
179/13 (31)
brak modelu (927)
art. 45 (3418)
190/09 (3)
dostawa tonerów (70)
"kompania węglowa" (402)
334/09 (4)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
xii ga 261/07 (2)
art.22 ust. 5 (4720)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
82/12 (5)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
1197/13 (6)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
nie podpisany kosztorys (857)
roboty zamienne (507)
art.94 ust. 3 (417)
oferta forma oferty (5516)
podlimity (14)
błędy w kosztorysie (1193)
ii ca 511/09 (2)
użyczenie uprawnień (170)
osoba fizyczna jako wykonawca (1638)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
rażąco niska cena nierealistyczna (602)
zmiana podwykonawcy (1153)
xii ga 231/10 (1)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
równoważność certyfikatów (243)
iii ca 658/08 (2)
kio_uzp_867_09 (8)
vii ca 587/09 (1)
wykluczenie po wyborze (8673)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
gispartner (29)
ce (669)
wykaz podwykonawców (1150)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
wpis do rejestru (2156)
art. 96 ust. 3 (1822)
kio 100/12 (18)
przejęcie pracowników (95)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
kio/uzp 215/09 (7)
xii ga 317/09 (11)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (95)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
"błąd w siwz" (10)
kio 1393/11 (3)
"zmiana stawki vat" (51)
powtórne wezwanie (1214)
koszty reprezentacji (1931)
itil (31)
negatywnych konsekwencji (2427)
"interes publiczny" (694)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (172)
brak parafowanej umowy (222)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
1804/13 (5)
użyczenie (236)
"lub równoważne" (743)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
ii ca 1332/06 (1)
1804/09 (10)
in-house (104)
odmowa podpisania umowy (486)
norma euro 5 (722)
cena słownie i liczbowo (228)
prince2 (94)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
brak podpisu na formularzu (747)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
2492/11 (3)
oferta nieważna (5717)
ga 92/11 (17)
kio 2744 (9)
xii ga 466/09 (2)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
kio 2710/10 (10)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
polska organizacja turystyczna (33)
wniesienie wadium po terminie (1983)
tabela elementów scalonych (188)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (485)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
art. 83 ust. 3 (1543)
referencje wystawione samemu sobie (941)
cena minimalna (2217)
art. 26 ust. 2 b (7993)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
x ga 207/08 (2)
"wątpliwości na korzyść" (21)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
lex (1019)
materiały opatrunkowe (65)
pomoc prawna (4913)
x ga 227/09 (6)
"art. 26 ust. 4" (1631)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
zbyt wysokie warunki (531)
uczciwa konkurencja (8966)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
certyfikat epeat (16)
saas (2)
rafako (49)
zabranie wadium (5)
"zasady traktatowe" (12)
"art. 67 ust.1" (545)
xii ga 151/08 (7)
x ga 294/07 (6)
1206/11 (3)
"zmiana podmiotowa" (43)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
nieczytelny podpis (375)
i ca 88/07 (3)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
29 ust.2 (17217)
wadium po terminie składania ofert (1444)
"i ckn 304/00" (130)
1287/12 (8)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (479)
794/08 (24)
xii ga 183/08 (1)
x ga 67/08 (42)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
"lub równoważny" (743)
art. 12a ust. 1 (390)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
"wyjaśnienia oferty" (315)
siwz (14692)
omyłki rachunkowe (1257)
efekt skali (436)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
xix ga 599/06 (3)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
kio 271/12 (14)
równoważnych (2271)
informacja z banku wydruk (148)
xxiii ga 633/09 (2)
nadmierna kara umowna (170)
wariantowość ceny (66)
1157/12 (5)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
"prowspólnotowa wykładnia" (12)
"192 ust. 2" (1829)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
ix ga 93/09 (1)
zmiana terminu dostawy (5381)
jedna usługa jedna umowa (1168)
ocena ofert (15434)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
nadmierny formalizm (95)
opcji (518)
dysponowanie osobą (4318)
rownowaznosc (699)
odpadów komunalnych (679)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
vat 23% (1640)
kio/uzp 250/10 (10)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
wykładnia językowa siwz (436)
korekta finansowa (409)
ii ca 587/05 (62)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (5)
ii ca 87/07 (4)
iv ca 1323/08 (1)
wysokość polisy (968)
brak terminu gwarancji w ofercie (3037)
wartość przedmiotu zaskarżenia (2259)
niegospodarność (45)
miejsce składania ofert (5835)
interwenient uboczny (97)
bład projektowy (1072)
przesłanki wykluczenia (6660)
podpisanie umowy bez wadium (792)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (3566)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)