Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

1388/11 (3)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
1013/10 (7)
art. 96 ust. 3 (1822)
12a (391)
wydruk z krs (211)
unieważnienie czynności (11549)
art. 124 (670)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
bezusterkowy odbiór (35)
kio_uzp_278_09 (12)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
wyłączne (9781)
xii ga 304/07 (1)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
impel catering (39)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
art. 83 ust. 3 (1543)
v ga 127/11 (1)
ix ga 37/06 (4)
certyfikat iso podwykonawca (67)
x ga 260/08 (19)
iv ca 340/05 (9)
ii ca 279/08 (1)
przyspieszona (250)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
opinia bankowa obroty (195)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
viii ca 442/05 (1)
ii ca 353/10 (1)
równoważne materiały budowlane (671)
183/11 (15)
v ca 2214/06 (65)
2630/11 (9)
zaświadczenie z banku (475)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
iv ca 271/10 (2)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
kopia wadium (472)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
uzasadnienie wyroku (15449)
ix ca 497/09 (1)
najem sali (8)
dostawa autobusów (182)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
art 85 (2149)
zmiana stawki podatku vat (893)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
art.22 ust.4 (2905)
"zmiana podwykonawcy" (23)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
dostęp do informacji publicznej (2492)
interes publiczny unieważnienie (7455)
odbiór odpadów komunalnych (375)
x ga 387/06 (1)
"błędny adres" (8)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
1535/11 (4)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
"definicja podwykonawcy" (18)
elektroniczny krs (462)
ii ca 220/11 (1)
błąd w numerze katalogowym (185)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
nieprawidłowy vat (2082)
aqap (14)
gwarancja producenta (1082)
kio/uzp 533/10 (3)
uzupełnienia (6427)
wykonawca uchyla się (2531)
polskie normy (2829)
kio 293/11 (10)
zmiana formularza ofertowego (2313)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
art. 36 (4296)
kio/uzp 1526/10 (4)
opłacona polisa oc (222)
"zaprojektuj i buduj" (16)
sformalizowane (337)
artykuły biurowe (140)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
x ga 123/10 (2)
art. 12a (391)
powtarzające się okresowo (133)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
konkurs dwuetapowy (13)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
pisemnie (5282)
brak parafowanej umowy (222)
wykaz osob (4235)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
xii ga 420/09 (47)
nieaktualne krk (320)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
inne kryteria (5956)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
c-465/11 (18)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
art. 87 ust. 1 (5955)
x ga 140/08 (42)
vi ga 85/10 (2)
sytuacja ekonomiczna (2424)
podwykonawców (1846)
konkurencyjność (826)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
kio 1327/09 (18)
roboty tożsame (1494)
"94 ust. 3" (92)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
ćwik (90)
niezgodność z treścią siwz (4569)
znak towarowy (601)
karta oceny ofert (1572)
kalisz (236)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
tożsamość zamówienia (794)
przedłużenie ważności wadium (484)
kio/kd 33/12 (4)
ii ca 371/09 (2)
adblue (9)
krk zakres (438)
interes publiczny a interes prywatny (582)
zwolnienie od kosztów (765)
"art. 38 ust. 6" (141)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
"dysponowanie osobami " (1425)
180 ust. 4 (4321)
"ze strony internetowej" (613)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
umowa o dzieło (445)
art. 29 ust. 4 (19825)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
art. 85 ust. 5 (2038)
2010 (11772)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
i ca 251/08 (3)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
rażąco niska cena zysk (707)
komplementariusz (80)
minimalne wynagrodzenie (2085)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
i ca 599/09 (2)
druk oferty (1442)
1758/11 (6)
informatyzacja (149)
oferta niekompletna (1939)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
tego samego rodzaju (11156)
czyn nieuczciwej (3622)
"protokół odbioru" (778)
podpis (2686)
podmioty powiązane (889)
razaco niska cena (1773)
"termin płatności" (375)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
kio 1600/10 (6)
art.189 (4884)
"art. 144 ust. 1" (225)
art. 189 kpc (176)
ix ga 258/10 (1)
x ga 427/10 (1)
ii ca 104/06 (11)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
kio/uzp 31/10 (231)
v ca 421/07 (15)
punkty serwisowe (473)
uprawnienia konsorcjum (2368)
"zasady traktatowe" (12)
oświadczenie woli (3532)
art. 84 ust. 1 (1519)
"art. 22 ust. 5" (59)
x ga 352/11 (1)
v ca 1468/10 (3)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
tłumaczenie referencji (530)
"podmiot prawa publicznego" (82)
"art.26 ust.2b" (951)
kio/uzp 1876/09 (6)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
grupowe ubezpieczenie (45)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
art.26 ust.2b (957)
błędna stawka vat (910)
poprawianie kosztorysu (353)
kio/uzp 703/09 (20)
718/12 (9)
certyfikaty (2383)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
należyta staranność (3006)
vi ga 39/11 (4)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
aukcja elektroniczna (319)
sumowaniu (539)
niepełnosprawni (292)
xvi gc 682/08 (3)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
x_ga_213_11 (13)
model (850)
uzupełnienie oferty (6109)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
zdolność ekonomiczna (1066)
strona internetowa dowód (2476)
wartość konkursu (814)
iv ca 715/11 (2)
ii ca 570/04 (7)
wyjaśnienia oferty (10738)
produkty lecznicze (261)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
uprawnienia budowlane (3098)
wadium treść (1883)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
siemens ag (67)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
istotna zmiana oferty (8081)
dokumenty przedmiotowe (10586)
świadczenie niemożliwe (2042)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
vi ca 6/05 (5)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
art. 5 ust. 1b (893)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
x ga 327/07 (1)
26 ust 2b (1506)
"biuletyn nr 2" (5)
wolters kluwer (33)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
3 miejsca po przecinku (364)
xii ga 117/09 (7)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
kio/uzp 476/09 (10)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
kio/uzp 799/08 (7)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
iv ca 1323/08 (1)
"art. 2 pkt 1" (285)
ubezpieczenie (2304)
kio 883/11 (4)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
iv ca 915/08 (2)
losowanie (11)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
"różne stawki podatku vat" (130)
prezentacja próbek (115)
29 ust. 3 (21046)
x ga 145/08/za (1)
4pi (33)
uzp/zo/0-533/06 (12)
46 ust 4a (606)
"art. 51 ust. 2" (98)
2785/10 (5)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
interes faktyczny (6970)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
brak daty na oświadczeniu (5348)
umowa (11595)
doręczenie kopii odwołania (3384)
oddział (3287)
kio_2103_11 (3)
nieważność umowy (1451)
ix ga 265/11 (1)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
plan higieny (134)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
dokumenty stany zjednoczone (102)
"art. 6a" (45)
art. 151 (499)
"art. 82 ust. 1" (174)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
koncepcja architektoniczna (143)
ii ca 201/05 (4)
art. 47 (1763)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
"umowa ramowa" (281)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
kio 2500/10 (3)
materiały opatrunkowe (65)
art 25 ust 1 (10221)
aktualizacja dokumentacji (431)
niezwłocznie (1336)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
średnioroczne zatrudnienie (52)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
toshiba (62)
art.51 ust.2 (384)
podpis nieczytelny (375)
ii ca 431/07 (11)
prokura samoistna (36)
handel referencjami (115)
cena jednostkowa 0 (1431)
ii ca 404/09 (7)
stosunek pracy (4600)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
kio/uzp 1173/08 (3)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
ii ca 788/09 (1)
2817/10 (8)
i ca 40/07 (5)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
kio 476/12 (4)
kryteria (6613)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
zmiana stron umowy (6356)
cena (9145)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
termin wykonania zamówienia (14142)
ii ca 693/05 (51)
"usługi pocztowe" (183)
fidic (327)
"brak tłumaczenia" (63)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
ubezpieczenia grupowe (45)
instytut monitorowania mediów (14)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
zmiana wykonawcy (10390)
zmiana umowy (7212)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
próbka (667)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
związanie ofertą (8741)
xii ga 231/10 (1)
i ca 67/09 (2)
odtajnienie (510)
wszczęcie postępowania (11721)
wolna ręka prawa autorskie (135)
wyciąg z banku (130)
polisa zbiorowa (51)
błędna stawka podatku vat (821)
brak daty w referencjach (1789)
oferta złożona po terminie (16941)
rażąco niska cena (1773)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
specyfikacja techniczna (7095)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
"art. 96 ust. 3" (377)
nota pokrycia (48)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
dowód zapłaty polisa (159)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
zerwanie umowy (79)
podobne (6030)
2106/11 (2)
szacowanie (790)
niepodpisana oferta (5505)
c-234/03 (24)
148/11 (6)
płynność finansowa konsorcjum (68)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
x ga 69/09 (3)
xii ga 149/07 (2)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
xix ga 461/12 (6)
"istotne zmiany umowy" (26)
żądanie próbek (524)
"oświadczenie producenta" (579)
fortum (9)
"przystąpienie do długu" (3)
rentowności (147)
wartość polisy oc (373)
stawka podatku vat (1295)
x ga 367/09 (1)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
spółka cywilna zus (146)
błedna stawka vat (910)
476/12 (4)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
kio/uzp 1500/09 (7)
podstawa wyceny (1785)
2527/10 (3)
termin zawity (549)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
v ca 1805/09 (2)
ix ca 542/08 (2)
iii ca 418/09 (7)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
kio 1066/11 (8)
kwalifikacja wykonawców (2895)
kio/uzp 22/07 (143)
ocena ofert (15434)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
polisa (1011)
zamówienia dodatkowe (9565)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
i ca 134/06 (20)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
in house (93)
1092/10 (7)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
comarch zmowa (13)
usługi tłumaczeń (1132)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
cena zero złotych (6048)
rownowaznosc (699)
tugeb (5)
niegospodarność (45)
odtajnienie oferty (505)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
x ga 523/10 (2)
xii ga 138/07 (1)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
art. 146 (2005)
"art. 15 ust. 2" (94)
kio_2793_10 (19)
1071/11 (5)
brak formularza ofertowego (2852)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
xii gz 74/10 (2)
xix ga 35/08 (2)
zatrzymał wadium (606)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
kierownik robót elektrycznych (494)
243/12 (8)
równość stron kary umowne (150)
x ga 158/11 (2)
x ga 83/06 (3)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
nieczytelna kopia (300)
zarzut przedwczesny (906)
viii ga 22/08 (41)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
certyfikat microsoft (98)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
vi ga 46/07 (5)
bilans (576)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
"art. 7 ust. 3" (1338)
teatr szekspirowski (9)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
ogłoszenie wstępne (1012)
oświadczenie członka komisji (1020)
uzupełniające (2754)
bony (67)
"oferta wariantowa" (289)
energii elektrycznej (474)
oświadczenie producenta (3198)
i ca 601/05 (3)
06 austria istotna zmiana (56)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
"dobre obyczaje" (439)
novartis (20)
prokura oddzielna (24)
ii csk 675/10 (10)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
22 ust. 4 (12482)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
vii ga 44/05 (3)
v ca 360/08 (1)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
wadium przelewem (220)
usługi hotelowe (44)
błąd projektowy (988)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
"art 26 ust 4" (1631)
mba (8)
"art 144" (358)
zawartośc referencji (244)
v ca 47/07 (19)
formalizm postępowania (387)
art. 22 ust. 1 (13225)
kierownik zamawiającego (2051)
odrzucenie oferty (15153)
art. 146 ust. 6 (1941)
badania naukowe (510)
uzupełnienie próbek (335)
ii ca 29/05 (37)
gazy medyczne vat (37)
ii ca 587/05 (62)
"oferta dodatkowa" (379)
dzierżawa pomieszczeń (87)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
odrzucenie (15995)
1201/12 (7)
art 67 ust 1 (2007)
rabat (276)
brak wpisu do ewidencji (709)
telaustria (14)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
2250/11 (6)
xxiii ga 416/11 (23)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
1447/10 (4)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
strabag (327)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
"sprawozdanie finansowe" (580)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
zus dla spółki cywilnej (137)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
zakres świadczenia (8053)
v ca 77/08 (2)
"art. 179 ust. 1" (6628)
krk szwecja (7)
nieczytelny podpis (375)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
charakter oferty wstępnej (897)
leki (265)
"art. 29 ust. 3" (445)
rażąco niska cena dowody (1232)
uzupełnienie referencji (1858)
ii ca 544/08 (4)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
termin na zadawanie pytań (773)
2363/10 (12)
upadłość (333)
c-176/98 (36)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
xii ga 12/09 (9)
v ca 1040/08 (8)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
pełnomocnictwo (3359)
v ca 871/08 (2)
"art. 142" (503)
zintegrowany system informatyczny (420)
"art. 26 ust. 2c" (41)
xix ga 225/10 (14)
vi ga 51/06 (6)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
x ga 104/10/za (1)
i ca 540/09 (1)
kuchnio (871)
wykluczenie wykonawcy (10444)
xix ga 371/10 (1)
ii ca 285/10 (1)
zabezpieczenie należytego (1988)
kio_uzp_1564_09 (4)
enigma (100)
biegły (513)
c-314 (8)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
itil (31)
kio 1815/11 (7)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
xii ga 62/08 (2)
refundacja (56)
alstom rafako (13)
x ga 98/07/za (1)
x ga 295/09 (2)
nieważny certyfikat iso (171)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
vi ga 50/09 (1)
domestos (5)
art. 15 (15117)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
sygnity (334)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
opłacenie polisy (361)
proporcjonalny (966)
v ca 2307/09 (3)
2246/10 (3)
brak tabeli elementów scalonych (176)
"zasada swobody umów" (263)
art. 90 (5559)
ii ca 218/06 (2)
grota (36)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
poprawa omyłek (819)
ochrona praw wyłącznych (5061)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
wartość zamówienia (11603)
kio/uzp 320/10 (4)
vi ca 693/08 (1)
nieproporcjonalny warunek (784)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
"odtajnienie dokumentów" (110)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
oryginał wadium (601)
referencje powinny zawierać (2059)
"zmowa przetargowa" (75)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
komplementariusz krk (26)
x ga 178/09 (6)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
meble (243)
"tauron" (77)
1456/12 (3)
"harmonogram realizacji" (218)
kryteria podmiotowe (1276)
330/09 (9)
krk uzupełnienie (299)
x ga 257/09/za (1)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
kopia gwarancji bankowej (199)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
"art. 27" (976)
zmowa przetargowa (107)
"art. 140 ust. 1" (232)
181/08 (6)
"146 ust. 6" (158)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
skanska (364)
x ga 354/07 (2)
ii ca 586/05 (4)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
"art. 83 ust. 3" (33)
korea (36)
wysokie kary umowne (206)
art 6a (483)
14/10 (327)
pfron (61)
rażąco niska (1780)
xii ga 374/10 (2)
ii ca 158/09 (4)
"art. 84" (226)
niezgodnosc siwz (4639)
świadectwo przejęcia robót (146)
prawa autorskie (586)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
"wysokość kar umownych" (120)
autoryzacja producenta (210)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
art. 90 ust. 1 (5546)
energy star (44)
cesja (99)
moment zakończenia postępowania (1146)
rwe (18)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
x ga 269/11 (3)
706/11 (24)
zła stawka vat (94)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
"art. 38 ust. 1" (482)
"utajnienie wykazu osób" (8)
współfinansowane ze środków (385)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
"art. 16" (379)
referencje podpis (552)
błąd formalny (1706)
różny vat (1218)
bez udziału podwykonawców (1330)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
691/11 (5)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
agencja mienia wojskowego (175)
usługi medyczne (977)
cena słownie i liczbowo (228)
forma porozumiewania się (213)
kio 8/11 (166)
"kryteria oceny ofert" (3694)
rafako (49)
iv ca 1322/11 (1)
x ga 316/09 (2)
xii ga 133/09 (4)
v ca 1281/12 (2)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
"zapytanie o cenę" (594)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
walory artystyczne (13)
usługi sprzątania (718)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
26 ust. 3 (10931)
x ga 2/07 (30)
utajnienie referencji (211)
udostępnienie osób (2216)
69 (1166)
nieotwarcie oferty (4311)
opcji (518)
upadłość konsorcjanta (18)
858/12 (4)
315/12 (4)
x ga 246/10/za (1)
in dubio pro reo (35)
środki finansowe (4096)
"zatarcie skazania" (36)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
grupa kapitałowa zmowa (32)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
vat 0 (1554)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
niemożliwość świadczenia (650)
keymark (9)
laptop (80)
"podatek vat" (1784)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
usługi opiekuńcze (77)
odrzuca odwołanie (15680)
vi ga 83/10 (4)
"22 ust. 5" (61)
francuski krs (25)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
łączenie doświadczenia (1310)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
definicja omyłki (732)
kio 293/12 (4)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
oświadczenie przed notariuszem (381)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
91 ust. 3a (475)
806/11 (6)
pkp plk (103)
umowa warunkowa (389)
zmiana składu konsorcjum (3379)
v ca 2024/09 (7)
trezor (15)
harmonogram realizacji (1098)
zmiana oferty (9886)
nieuczciwa konkurencja (8966)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
utrata statusu wykonawcy (270)
dysponuje osobami (4318)
prace badawcze (521)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
forma oferty (5684)
porównywalność ofert (360)
"warunki przedmiotowe" (201)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
dostawa (8721)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
zabezpieczenie (3507)
i ca 608/09 (4)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
kio/uzp 2034/10 (2)
skarga (21962)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
2498/10 (19)
vii cz 410/10 (1)
nadmierna kara umowna (170)
cisco (105)
zakres ubezpieczenia (2126)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
zmiana nieistotna (8648)
art 26 ust 2b (1506)
xii ga 206/08 (14)
ramowa (443)
studia podyplomowe (36)
"oferta złożona po terminie" (14)
art. 26 (11176)
x ga 241/10/za (1)
x ga 65/07 (3)
dokumenty po terminie (13908)
gpa (27)
"art. 26 ust. 4" (1631)
art.22 ust. 5 (4720)
"cena 0 zł" (23)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
gwarancja wadium (1104)
zaprojektuj i wybuduj (342)
odrzucenie wniosku (8077)
opis warunków (8539)
"jednokrotne wezwanie" (70)
nieporównywalne oferty (1465)
upust jako kryterium (195)
polisa konsorcjum (440)
iii ca 299/06 (4)
"brak pozycji" (79)
gdańsk (944)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
art. 101 (1095)
ce (669)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
163/08 (11)
i ca 235/09 (5)
471/08 (4)
art 180 ust 5 (4265)
"cena 0" (77)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
prawidłowo ukończone (730)
art 16 (10013)
1016/12 (19)
nie figuruje (471)
zakup czasu antenowego (10)
xix ga 268/09 (10)
ii ca 836/09 (1)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
estetyka (87)
przedłużenie terminu związania (1372)
cesja wierzytelności (48)
kio 2307/10 (25)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
omyłki rachunkowe (1257)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
x ga 183/10 (1)
zmiana przepisów (10308)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
dyplom mba (3)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
art 29 ust 3 (21046)
wykaz wykonanych usług (3994)
błąd w przedmiarze (856)
interes przystąpienie (6858)
xii ga 222/07 (2)
referencje potwierdzają (1822)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
uprawnienia (6279)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
art. 42 (3151)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
krk francuskie (16)
certyfikat/atest (24)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
"art. 184" (1834)
art. 26 ust.3 (8404)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
wolna ręka (1099)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
xix ga 92/11 (14)
ponowne uzupełnienie (3855)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
nadmierne warunki udziału (1023)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
upust (300)
świadczenie ciągłe (998)
ograniczenie podwykonawców (1659)
vii ca 911/08 (1)
x ga 5/07 (7)
kio_1026_10 (3)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
sumowanie zdolności finansowej (115)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
x ga 367/10 (1)
cena oferty (9027)
udowodnić (4960)
art. 185 ust. 6 (2343)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
pilność (57)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
"art. 94 ust. 3" (92)
szacowanie zamówienia (787)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
x ga 89/10 (4)
naruszenie art 29 (17191)
niezgodny z siwz (13979)
zamiast polisy certyfikat (56)
csioz (29)
art. 93 ust. 1a (919)
art. 184 (2168)
1093/08 (35)
równoważność (699)
iii ca 552/10 (2)
koncesja na usługi (382)
magellan (8)
preferowanie producenta (517)
1797/11 (7)
kio/uzp 745/08 (22)
art.185 ust.6 pzp (797)
ii ca 2230/05 (2)
doświadczenie dostawy (2821)
indra (18)
"art. 12a ust. 2" (51)
aneksowanie umowy (27)
"zamówienia uzupełniające" (435)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
sposób obliczania ceny (1025)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
torell (8)
uzupełnianie dokumentów (2484)
gddkia (260)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
vii ga 59/08 (2)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
1431/08 (13)
zmiana terminu płatności (1134)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
xii ga 413/08 (3)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
kio/uzp 540/09 (11)
informacje niejawne (3109)
wysokość wadium (1891)
zasada koncentracji (257)
brak modelu (927)
atest higieniczny (84)
regenerowane (32)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
kio_2746_10 (17)
przychód (581)
operator wyznaczony (559)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
"cena zero" (9)
v ca 1108/08 (1)
wiadukt most (120)
art. 189 ust. 2 (5112)
inne usługi niepriorytetowe (173)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
utajnienie polisy (56)
kio/uzp 260/10 (27)
referencje członka konsorcjum (894)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
gazy medyczne (137)
rezygnacja z części zamówienia (408)
iii ca 177/10 (2)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
informacje ze stron internetowych (3644)
"uzupełnienie próbek" (41)
avr rażąco niska cena (5)
finanse publiczne (2414)
kosztorys ryczałt (200)
x ga 255/09/za (2)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
"błędna stawka vat" (94)
różna stawka vat (734)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
tajemnica wykaz osób (540)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
ix ca 182/06 (2)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
"bank zagraniczny" (6)
art.22 ust.5 (1922)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
"gwarancja bankowa" (489)
art. 58 kc (814)
xii ga 413/08 (3)
chiny (70)
rażąco nisko cena (1773)
odrzucenie oferty interes (8512)
miejsce zamieszkania (537)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
nieaktualny odpis z krs (613)
xii ga 510/10 (1)
"art. 142 ust 2" (10)
pocztowych (2090)
jedna usługa jedna umowa (1168)
sumowanie (539)
2756/10 (4)
brak interesu (8520)
1553/10 (6)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
ii ca 753/10 (1)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
vi ca 586/05 (3)
"art.22 ust.5" (59)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
"realność udostępnienia" (43)
art.7 (12416)
88/11 (4)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
art. 4 pkt 5 (18321)
nieistniejąca stawka vat (655)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
zapytania o cenę (1912)
"krajowy rejestr karny" (543)
iv ca 288/06 (2)
ii ca 1239/06 (2)
art. 38 ust. 4 (3681)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
nie wpłacenie wadium (218)
kio/uzp 759/08 (5)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
1236/08 (8)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
ix ga 113/06 (2)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
energa (131)
nieprecyzyjne warunki (3093)
mon (110)
zamawiający nie może domniemywać (729)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
v ca 927/08 (9)
v ca 901/08 (3)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
powierzy podwykonawcom (751)
zamówienia podzielone na części (4883)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
i 1 ca 514/10 (1)
i ca 159/11 (7)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
spółka komandytowa krk (36)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
x ga 307/09 (4)
kio/uzp 80/07 (47)
należyte wykonanie dostaw (1642)
niekompletny dokument (1808)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
"spoza unii europejskiej" (5)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
"zamówienia dodatkowe" (488)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
vi ca 206/11 (1)
x ga 75/08 (9)
887/09 (8)
art.186 ust.2 (2354)
uprawnienia telekomunikacja (214)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
1085/11 (2)
data wystawienia referencji (417)
zawarcie umowy (10710)
płynność finansowa (161)
v ca 422/06 (1)
imienny wykaz osób (209)
180 ust. 5 (4265)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
vi ca 32/11 (2)
"iii czp 74/05" (230)
brak podpisu na formularzu (747)
doświadczenie osób (4438)
art 43 (2308)
równowaga stron (202)
ii ca 327/05 (12)
należyte wykonanie usługi (4269)
criminal records bureau (4)
istota ceny ryczałtowej (658)
kwota ubezpieczenia (2212)
ii ca 460/05 (8)
"i ckn 304/00" (130)
1741/10 (6)
art. 24 ust. 4 (12279)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
oferta oferta wariantowa (363)
notariusz (410)
ustawa o cenach (9102)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
referencja (3085)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
forma dokumentów (5379)
iii czp 66/95 (28)
standstill (48)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
uwzględnia odwołanie (17470)
xii ga 106/10 (2)
2103/11 (3)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
kryterium oceny ofert (6241)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
import docelowy (20)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
kosztorys przy ryczałcie (198)
1244/10 (3)
nieistotne zmiany umowy (6198)
2124/11 (4)
"kio 20/12" (4)
ii ca 425/05 (5)
kio_uzp_1514_09 (6)
bład w obliczeniu ceny (1855)
v ca 142/09 (5)
wejherowo (59)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
roboty tego samego rodzaju (5107)
"brak kosztorysu" (48)
termin zawarcia umowy (10355)
sam sobie wystawił (1818)
termin realizacji unieważnienie (7413)
185 ust. 2 (2736)
próbka uzupełnienie (335)
telefonia komórkowa (128)
ii ca 1049/05 (3)
iii ca 212/06 (2)
ustawowo wolny (1132)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
zmiany podmiotowe (1667)
ogólna referencja (1207)
uzupełnienie kosztorysu (877)
wyrządził szkodę (378)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
istotna zmiana umowy (6198)
i ckn 304/00 (133)
formularz cenowy brak podpisu (268)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
suma gwarancyjna (403)
art. 136 (491)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
v gaz 90/07 (18)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
708/10 (6)
oferta wstępna (1238)
za pośrednictwem banku (1371)
vii ga 24/08 (13)
usługi pocztowe 2012 (211)
wadium gwarancja (1104)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
ii ca 443/06 (2)
x ga 109/05/p1 (6)
xix ga 265/08 (4)
opinie bankowe (352)
krs komplementariusza (41)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
xix ga 202/09 (2)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
art 36 ust 4 (4136)
"art. 87 ust. 1" (2881)
19/09 (286)
unieważnienie (12256)
treść pełnomocnictwa (3011)
naruszenie konkurencji (9188)
wolna reka (1099)
poprawa vat (376)
"sukcesja generalna" (23)
1225/10 (8)
poprawianie omyłek (710)
omyłka samodzielnie (1211)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
766/09 (23)
numery katalogowe (438)
"jedna usługa" (294)
autoryzacja (267)
wypowiedzenie umowy (659)
z referencji nie wynika (2880)
1437/10 (5)
i ca 93/11 (5)
"wiedza i doświadczenie" (719)
omyłki pisarskie (1304)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
treść zobowiązania (4789)
xii ga 37/09 (2)
sprzęt komputerowy (1039)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
sprint (97)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
vi ga 107/04 (3)
xii ga 451/10 (3)
oferta termin związania ofertą (8286)
nadzór autorski (332)
ciągłe (1187)
"podział zamówienia" (253)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
zwolniony z vat (197)
niepriorytetowe (244)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
822/11 (7)
art.26 ust.3 (5774)
wykazanie równoważności (549)
art. 92 ust. 2 (2553)
umowy wieloletnie (416)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
"art 6a" (45)
685/12 (5)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
zaokrąglenie (272)
art 4 pkt 8 (14203)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
zamówienia publiczne (22821)
art. 46 ust. 3 (2772)
451/09 (3)
art 38 (3797)
obiekt budowlany (2321)
krk (461)
art. 26 ust. 2 b (7993)
"odstąpienie od umowy" (371)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
"nieprawdziwe referencje" (10)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
równoważny (2271)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
art. 230 ksh (40)
x ga 168/11/za (1)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
należycie (6861)
wniesienie wadium (2016)
parafa zamiast podpisu (37)
v ca 570/08 (10)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
zaświadczenia o niekaralności (354)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
grupy kapitałowej (389)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
1804/09 (10)
oprogramowanie windows (229)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
458/09 (13)
brak pełnomocnictwa (2624)
warunek proporcjonalny (784)
postępowanie obarczone wadą (1418)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
v ca 2739/11 (7)
144 ust. 1 (760)
"art. 29 ust. 2" (1224)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
dowód wniesienia wadium (1113)
ii ca 584/05 (17)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
zakaz zawarcia umowy (1686)
interes prawny (9018)
kontrola doraźna (585)
xii ga 59/09 (15)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
tożsame (2999)
budynki użyteczności publicznej (272)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
niejasne (2994)
iii ca 855/05 (7)
"art. 26 ust. 2b" (951)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
nie istotna zmiana umowy (6198)
brak ceny jednostkowej (1995)
1444/11 (5)
x ga 60/08 (3)
ix gc 155/08 (2)
salans (5)
konkurencja (9399)
ecm (145)
xii ga 1/09 (6)
iv ca 534/06 (2)
"niekonkretna oferta" (94)
kio/uzp 1077/08 (8)
"art. 136" (23)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
kio_269_11 (12)
i ca 220/07 (1)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
70/09 (16)
brak producenta w ofercie (3239)
złożenie dwóch ofert (10181)
art. 46 ust.4a (462)
9296 (17)
art. 26 ust.2b (966)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
"uchwała kio" (400)
usługi ciągłe (944)
rażąco niska cena domniemanie (383)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
brak tłumaczenia na język polski (865)
ceny jednostkowe (2283)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
usługa pocztowa (964)
dysponowanie referencjami (1515)
stowarzyszenie (277)
wadium wniesione po terminie (1983)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
"umowa warunkowa" (6)
dysponowanie osobą (4318)
oferta częściowa (2436)
x ga 23/07 (105)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
cena 0 zł (4794)
art 22 ust 4 (12482)
830/10 (3)
uzupełnienie (6427)
termin składania ofert (8545)
roboty budowlane (6535)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
xxiii ga 633/09 (2)
omyłka (2999)
hotel (114)
ubezpieczenie grupowe (45)
art. 38 ust. 6 (3537)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
fałszywe oświadczenie (262)
stadion wrocław (43)
iv ca 508/05 (4)
"zmiany umowy" (431)
niewykonanie wyroku kio (8577)
ryczałt (327)
powiązania kapitałowe (156)
rozszerzenie zarzutów (1388)
zakup nieruchomości (153)
"nadzór autorski" (250)
art. 91 ust. 1 (5473)
ogłoszenie upadłości (288)
pkp energetyka (78)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
kio 2765/11 (9)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
"wykładnia językowa" (364)
ix ga 46/08 (1)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
art. 6a (483)
omyłka w kosztorysie (949)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
1730/11 (9)
"brak ceny" (33)
monopolista (62)
termin związania ofertą a wadium (1415)
"obsługa prawna" (99)
usługi telekomunikacyjne (550)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
x ga 158/07/za (2)
xii ga 132/08 (1)
protokół z negocjacji (939)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
cena rażąco niska (1773)
6a (483)
x ga 101/08/za (2)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
dozorbud (105)
błedny knr (157)
zp-11 (55)
karta katalogowa (484)
niejasne zapisy siwz (1738)
luksemburg (65)
xix ga 534/08 (2)
warunek dysponowania osobami (3319)
zamówienia podobne (5943)
v ca 484/04 (2)
ii ca 918/06 (1)
848/12 (4)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
kary umowne wygórowane (130)
kio 1863/10 (11)
ii ca 1355/05 (19)
oczywista omyłka (2018)
xii ga 412/11 (2)
agencja rynku rolnego (30)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
świadczenia ciągłe (998)
xix ga 82/09 (2)
iv ca 29/10 (21)
huawei (39)
kio 42/12 (18)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
zestawienie materiałów (1843)
xii ga 391/08 (9)
zatrzymanie wadium 4a (404)
brak formularza oferty (4301)
v ca 3036/10 (18)
"art. 15" (968)
cena ujemna (154)
kryteria oceny ofert (6241)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
cena minimalna (2217)
v ca 324/10 (3)
kio/uzp 391/09 (3)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
qumak (231)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
zmiana terminu umowy (6964)
protokół zamiast referencji (315)
oddział przedsiębiorcy (573)
odwołanie jest przedwczesne (936)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
art. 8 ust. 3 (15649)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
v ca 29/03 (20)
powszechne usługi pocztowe (260)
1172/11 (16)
brak tłumaczenia (1750)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
vi ga 79/09 (3)
czytelny podpis (375)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
saternus (2)
art. 22 ust. 2 (13227)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
uniewaznienie postepowania (12253)
"sukcesja uniwersalna" (25)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
ii crn 913/97 (29)
informacje (12802)
możliwość zmiany umowy (6023)
kara finansowa (984)
konsorcjum warunki udziału (4746)
wskaźnik płynności (72)
folder (264)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
ii ca 137/07 (10)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
wyjaśnienie treści (10559)
115 k.c. (163)
tonery (87)
linia gwarancyjna (198)
kio 31/11 (16)
ix ca 23/12 (9)
art. 185 ust. 1 (2736)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
xix ga 409/07 (1)
iv ca 870/06 (1)
ii ca 693/05 (51)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
ix ca 541/09 (2)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
wadium w kilku formach (269)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
negatywne konsekwencje (2427)
art. 182 ust. 3 (2258)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
odwołanie (22190)
vat 23% (1640)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
grecja (64)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
swoboda umów (878)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
epeat (17)
maxto (57)
nieprawdziwe (2684)
oferta bez podpisu (1644)
komputer (785)
uchybienie formalne (1567)
1993/10 (2)
art. 51 ust. 2 (2293)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
1971/09 (8)
1516/12 (6)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
xix ga 175/10 (32)
poświadczenie nieprawdy (241)
za zgodność (5960)
kio_510_11 (17)
alpine bau (30)
inna omyłka ilość (1367)
wstępne ogłoszenie (1012)
"dokumenty niewymagane" (1366)
"kopia gwarancji" (24)
vi ga 68/09 (5)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
818/11 (3)
ii ca 1398/05 (5)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
główny urząd statystyczny (233)
xix gz 455/10 (1)
wadium 46 ust. 4a (456)
1353/12 (8)
vi_ga_192_10 (11)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
xii ga 443/09 (1)
ix ga 115/06 (4)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
bezprzedmiotowe (1456)
kio/uzp 1243/08 (7)
kio 20/12 (214)
xii ga 200/11 (1)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
wykaz robót (3448)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
wrobis (53)
kio_1469_10 (9)
v ck 97/03 (8)
utajnienie wykazu osób (310)
metodologia (322)
postępowanie odwoławcze (17452)
ix ga 49/09 (6)
odmówił podpisania umowy (787)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
"art. 26 ust. 3" (5021)
warunek nieproporcjonalny (784)
xix ga 245/07 (6)
vi ga 164/11 (2)
viii ga 124/07 (11)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
art. 91 (5477)
x ga 59/09 (14)
kio 1081/10 (6)
185 ust. 6 (2343)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
zakres pełnomocnictwa (2879)
60/08 (20)
odbiór odpadów (588)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
"zmiana terminu realizacji" (104)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
siła wyższa (106)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
korekty finansowe (409)
art. 179 ust. 1 (7025)
faktury (2395)
361/12 (5)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
wimax (6)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
zobowiązanie podmiotów (3463)
izba (15344)
nazwa postępowania (6439)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
"art. 182 ust. 5" (9)
kio/uzp 1379/09 (16)
office (129)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
astaldi (40)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
pisemność (33)
brak oświadczenia (10589)
certyfikat (2383)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
art. 32 (3520)
nierówne traktowanie (8272)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
mainframe (39)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
błędny formularz oferty (2154)
intertrading (75)
podatek dochodowy (124)
art. 182 ust. 1 (2292)
art. 15 ust. 2 (15071)
"art. 183" (1295)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
ii ca 718/09 (8)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
podwykonawstwo (545)
pzu (142)
cena 1 grosz (7947)
art 22 (13259)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
umowa o pracę (5948)
treść gwarancji wadialnej (563)
1900/11 (5)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
x ga 319/08 (4)
dostawa bonów (57)
art 7 (22618)
489/06 (32)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
x ga 33/09 (4)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
x ga 25/08 (65)
select (14)
vii gc 127/11 (1)
norma emisji spalin (59)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
1533/12 (5)
1275/12 (5)
xix ga 170/08 (4)
rozbieżnie słownie (314)
kio/uzp 66/07 (8)
różne stawki vat (734)
i c 125/09 (7)
prawnicze (260)
system pobierania krwi (92)
wizji lokalnej (298)
x ga 311/10 (15)
kio/uzp 301/10 (6)
26 ust. 4 (10612)
wycofanie+oferty (67)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
oferta po terminie (17993)
informacja z krk (436)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
nadmierne kary umowne (170)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
wysokość polisy (968)
lista podwykonawców (186)
art. 85 ust. 1 (2145)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
970/12 (6)
własnoręczny podpis (288)
sukcesja generalna (30)
kio/uzp 14/10 (221)
język polski (1791)
działalność twórcza (68)
"koncepcja architektoniczna" (41)
ministerstwo finansów (498)
"lub równoważny" (743)
xix ga 79/07 (1)
krk komplementariusz (26)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
zwiększenie środków (1473)
"art. 142 ust. 2" (10)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
iii czp 68/06 (13)
podkryteria (104)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
dokumentacja budowlana (5136)
wykonawca zagraniczny (708)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
x ga 58/09 (4)
wadliwy przedmiar (371)
wymóg jednego producenta (2745)
santex (16)
informacja banku forma (617)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
x ga 499/10 (2)
x ga 41/07 (10)
ix ca 661/09 (5)
sucg (4)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
podpis bez pieczęci (289)
bilety lotnicze (50)
gwarancja bankowa (778)
678/08 (5)
podstawa dysponowania osobą (3063)
kio 23/12 (221)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
iv ca 689/08 (4)
v ga 87/10 (1)
brak daty wystawienia referencji (408)
jeden producent (3255)
poprawienie stawki vat (639)
290/11 (5)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
iv ca 140/08 (21)
świadczenie okresowe (816)
zamówienia uzupełniajace (2731)
inspektorat uzbrojenia (51)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
"dialog techniczny" (24)
ii ca 757/06 (1)
kryterium (6613)
sumowanie doświadczenia (312)
c-126/03 (77)
przychód netto ze sprzedaży (175)
nieopłacona polisa (361)
26 ust. 2b (1506)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
xix ga 91/07 (4)
1667/09 (4)
niepełnosprawne (292)
gwarancja tuz (41)
e-podatki (25)
ii ca 675/04 (3)
prokurent (543)
kio 2583/11 (4)
brak podpisu na kosztorysie (279)
uzupełnienie faxem (310)
"związanie wyrokiem" (15)
xix ga 471/08 (2)
rachunek zysków i strat (380)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
usługi prawnicze (191)
sufo (62)
nie wykonał wyroku kio (8577)
art. 86 ust. 1 (1520)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
zamówienie podstawowe (5111)
podkryterium (175)
art. 27 (8524)
należyta staranność zamawiającego (2920)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
i ca 88/07 (3)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
wykluczenie po wyborze (8673)
odmowa zawarcia umowy (746)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
windows (285)
"art. 42 ust. 1" (97)
oferta złożona przez oddział (2815)
lista podmiotów (702)
oferty nieporównywalne (1465)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
xii ga 315/11 (16)
microsoft lub równoważny (105)
"art. 51" (414)
152/11 (8)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
kognicji (281)
różny vat w ofertach (1197)
1366/12 (2)
wyjątkowa sytuacja (1204)
zysk (1641)
różne stawki podatku vat (664)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
darowizna (49)
wadium termin związania ofertą (1416)
x ga 269/07 (2)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
brak środków (9959)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
zwrot próbek (374)
"art. 49 ust. 3" (20)
"cena rażąco niska" (846)
ubezpieczenia (2304)
iv ca 1020/08 (2)
tozsamość czasowa (102)
interes w przystąpieniu (6858)
jawność (897)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
treść oferty (16428)
xxiii ga 666/11 (1)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
x ga 706/11 (12)
x ga 227/09 (6)
x ga 183/11 (1)
certyfikat epeat (16)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
kio 1822/11 (10)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
cosmic (7)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
zamówienie uzupełniające (2731)
kio_786_10 (10)
sieć szerokopasmowa (79)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
kio/kd 31/12 (20)
art. 58 k.c. (498)
art. 26 ust.4 (5957)
iv ca 223/08 (12)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
limit debetowy (8)
zawieszona działalność (124)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
art. 181 ust. 2a (194)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
viii ga 136/09 (5)
xxiii ga 418/09 (3)
świadectwo wykonania (848)
zastępstwo inwestycyjne (269)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
uwzględnił odwołanie (17470)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
cena brutto (3431)
ix ga 199/11 (1)
art. 40 ust. 6 (4151)
błąd vat (1337)
xxiii ga 380/11 (4)
dwukrotne uzupełnienie (475)
referencja treść (2923)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
odtajnienie kosztorysu (48)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
dopuszczenie do obrotu (1616)
powiat suski (5)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
referencje nie potwierdzają (1822)
zobowiązanie (5140)
krk niemcy (41)
usługi prawne (7570)
zeto (133)
1123/10 (10)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
oryginał pełnomocnictwa (981)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
zwrot oryginału gwarancji (569)
udział w realizacji zamówienia (9680)
tk telekom (16)
kio 2189/10 (14)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
xii ga 568/11 (1)
tonery do drukarek (71)
1164/11 (5)
kio 100/12 (18)
impel (625)
ix ga 228/09 (2)
ii ca 109/05 (17)
próbka system informatyczny (96)
licytacja (99)
v ca 440/06 (6)
franszyza redukcyjna (14)
wariantowość ceny (66)
usa (129)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
vii ga 163/09 za (10)
język postepowania (1989)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
"brak interesu prawnego" (473)
pełnomocnictwo prokura (83)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
sam sobie wystawił referencje (811)
xix ga 43/08 (2)
ix ga 30/08 (11)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
moment wszczęcia postępowania (1716)
xii ga 435/11 (1)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
art. 5 (20726)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
kio/uzp 1337/09 (3)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
v ca 537/08 (9)
kio/ku 34/10 (5)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
projektuj i buduj (237)
wykładnia literalna siwz (954)
x ga 268/07 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
"omyłka rachunkowa" (1020)
zły vat (143)
roboty dodatkowe zamienne (413)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
iv ca 142/11 (5)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
xii ga 159/08 (7)
x ga 196/10/za (1)
plan zamówień (1350)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
ii ca 9/11 (66)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
c-314/01 (6)
definicja podwykonawstwa (160)
wadium w walucie obcej (15)
x ga 332/09 (6)
zabranie wadium (5)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
xii ga 43/08 (1)
1642/10 (4)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
xix ga 225/10 (14)
"wskaźnik płynności" (42)
1944/11 (9)
x ga 309/08 (1)
xix ga 195/09 (11)
awarie (608)
1138 (34)
kyocera (17)
grupa kapitałowa (389)
netline (37)
wycofanie oferty (937)
rup (10)
art. 38 ust. 1 (3788)
alstal (33)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
czynność otwarcia ofert (3902)
art 87 (5965)
kio 854/11 (10)
dokumenty podmiotów (7504)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
przerwanie ciągłości wadium (16)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
xii ga 366/10 (1)
ii ca 590/09 (5)
ix ca 709/09 (3)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
polkomtel (91)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
deklaracja zgodności (1244)
232/12 (11)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
ndi (51)
brak czytelnego podpisu (352)
unizeto (154)
uczciwej konkurencji (8966)
"zmiana umowy" (431)
v ca 52/08 (2)
art 87 ust 1 (5955)
"brak podpisu" (193)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
uzupełnienie odwołania (6197)
kio 976/11 (2)
koncesja, zezwolenie (219)
wykroczenie zawodowe (121)
spóźnione zarzuty (1247)
vat stawka (1456)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
kio/uzp 133/09 (25)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
ii ca 87/07 (4)
xii ga 517/11 (2)
ii ca 950/11 (1)
catering (76)
"art. 151" (58)
nisko rażąca cena (559)
odległość serwisu (69)
definicja ceny (1936)
ii ca 511/09 (2)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
impel rażąco niska cena (95)
kio/uzp 20/09 (152)
równowaga ekonomiczna (90)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
zasada jawności (877)
"art. 146" (1553)
brak pozycji kosztorys (1660)
toya (14)
gispartner (29)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
ustawy nie stosuje się (8235)
odstępne (4)
art. 65 kc (890)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
dystrybucja energii (93)
parafka zamiast podpisu (11)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
wiedza (2974)
ix ga 44/08 (29)
xxv c 1367/10 (1)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
nakazuje odrzucenie (12546)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
"zamówienie uzupełniające" (435)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
xix ga 372/09 (3)
1759/10 (4)
pomoc publiczna (5397)
wynagrodzenie (7916)
"186 ust. 2" (1655)
referencje wystawione przez siebie (832)
umowa konsorcjum (3985)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
c-414/97 (15)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
referencje oświadczenie woli (759)
"art. 29 ust. 1" (1663)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
faksymile (17)
art. 87 ust. 2 (5950)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
podwykonawca (1846)
usługi niepriorytetowe (179)
nadmierny warunek (831)
cpv (403)
"przedmiot konkursu" (21)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
"art. 140" (379)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
informacja o wynikach postępowania (11773)
pkp (699)
"zastrzeżenie oferty" (23)
2012 (4803)
zmiana terminu realizacji (6866)
"nakazuje odtajnienie" (18)
v ca 2037/08 (7)
brak wyceny pozycji (1499)
data dokumentu (6606)
podstawa dysponowania (4071)
ryczałtowe (1717)
1306/11 (5)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
ii ca 1332/06 (1)
ca 137/09 (15)
krótki termin realizacji (930)
72/10 (13)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
asseco (384)
zasada bliskości (79)
"płyta cd" (113)
błąd w vat (1337)
"umowy zlecenia" (240)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
brak okresu gwarancji (2092)
i c 317/09 (15)
cena jednostkowa ujemna (60)
"zmiana treści umowy" (47)
dzielenie zamówienia (646)
x ga 67/08 (42)
kio 545/11 (11)
x ga 213/09 (1)
v ca 1314/08 (1)
wykaz wykonanych (6000)
doświadczenie powtarzalność (39)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
tłumaczenie (1950)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
solid security (49)
wyjaśnienia po terminie (11135)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
"kryterium jakości" (102)
vi ga 34/08 (2)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
art. 32 ust. 2 (3508)
1980/09 (11)
przeciwko środowisku (275)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
vi ga 33/09 (3)
przesłanki wykluczenia (6660)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
"art. 67 ust. 2" (31)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
kosztorysowe (1280)
współuczestnik (10)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
ii ca 724/06 (3)
ix gc 159/08 (2)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
919/08 (11)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
x ga 103/09/za (1)
jednokrotne wezwanie (518)
vat omyłka (931)
"oznaczenie strony" (39)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
kio 703/09 (20)
x ga 92/11 (6)
dialog (423)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
2160/10 (3)
"rozwiązanie umowy" (218)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
referencje od podwykonawcy (695)
konsorcjum (6485)
sprawozdanie finansowe (895)
oferty częściowe (2436)
cena jednostkowa zero (1685)
ix ca 709/09 (3)
potrzeby zamawiającego (6063)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
445/12 (3)
art 36 ust 5 (4094)
kio/kd 46/10 (10)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
brak podpisu na referencjach (536)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
art 82 ust 1 (2175)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
czyścioch (28)
c-220/05 (11)
ii ca 797/09 (5)
art 46 ust 4a (606)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
art. 186 ust. 4 (2124)
tramwaje warszawskie (37)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
x ga 176/10/za (1)
xix ga 32/09 (4)
termin realizacji dostaw (2067)
marsh (8)
panep (6)
art. 46 ust. 4a (606)
v ga 13/09 (18)
xix ga 213/08 (1)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
upadłości (333)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
opis równoważności (615)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
v ca 84/07 (8)
xii ga 133/11 (1)
"próbka systemu" (18)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
interwencja uboczna (55)
należyte (6861)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
x ga 74/09 (1)
xii ga 393/10 (1)
xix ga 280/08 (10)
"prawa autorskie" (202)
potencjał innych podmiotów (2252)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
vi ga 121/10 (1)
zwłoka (337)
kio_uzp_184_10 (8)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
kosztorys ofertowy (2122)
viii ga 98/09 (2)
art. 49 (1899)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
użyczenie (236)
ii ca 207/11 (4)
waloryzacja cen (123)
swift (15)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
przebudowa budowa (1252)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
przeciwnik skargi (343)
błąd projektanta (312)
it.expert (95)
kio 2531/11 (8)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
kosztorys szczegółowy (1481)
gospodarz postępowania (108)
xii ga 358/10 (2)
x ga 458/09 (7)
rażąco niska cena 10% (1548)
odwołanie po terminie (21024)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
podział (1824)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
brytyjski krk (8)
x ga 86/08/za (1)
pwpw (37)
kio 2191/10 (6)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
utajnienie wyjaśnień (450)
unieważnienie postepowania (12253)
energia elektryczna (474)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
ix ga 37/06 (4)
oddział spółki (1343)
sublimit (13)
kio 1292/11 (11)
konflikt interesów (89)
krs (1719)
materiały równoważne (1298)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
art. 34 (2768)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
wartość referencji (2528)
uzupełnienie faksem (1337)
"ii ca 489/06" (24)
ograniczenie konkurencji (8393)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
v ca 405/10 (3)
i ca 381/07 (2)
iso 9001:2008 (46)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
1199/12 (6)
kio/uzp 48/09 (29)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
łączenie zamówień (2149)
krs niemcy (44)
warunki (16138)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
gwarancja wadialna (592)
świadectwo przejęcia (156)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
kio/uzp 878/09 (23)
konsorcjum koncesja (177)
1563/12 (3)
unieważnienie postępowania wada (1678)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
iii ca 454/08 (2)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
utajnienie wykazu usług (302)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
program funkcjonalno użytkowy (623)
xii ga 86/09 (1)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
kosztorys (2612)
nie wniósł wadium (2016)
iii czp 53/11 (58)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
opcje (518)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
złożył dwie oferty (10181)
1247/11 (3)
zamówienie dodatkowe (9565)
iso 9000 (27)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
kio 700/11 (8)
"utajnienie rozprawy" (2)
umowa barterowa (3)
należyte wykonanie (6292)
1107/04 (5)
suma ubezpieczenia (558)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
xix ga 403/08 (1)
x ga 98/10 (2)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
alstom (68)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
gugik (24)
zamówienia uzupełniające (2731)
wyciąg z konta (76)
v ca 117/07 (135)
iii ca 446/08 (5)
poczta (942)
sumowanie wartości usług (369)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
art.26 ust. 2b (1316)
"zmiana treści oferty" (1127)
zamówienia in house (93)
"27 ust. 5" (14)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
"art. 26 ust. 2" (1298)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
407/12 (3)
filgrastim (3)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
art 26 ust. 2b (1506)
kio 685/12 (4)
ii ca 183/05 (2)
kio 1437/10 (5)
1514/08 (17)
"unieważnienie umowy" (412)
bezwarunkowa gwarancja (319)
vi ca 377/08 (1)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
zaokrąglanie ceny (85)
1261/09 (8)
kio 19/11 (206)
ii ca 997/06 (2)
vi ga 79/09 (3)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
brak podpisu (2288)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
xix ga 131/08 (13)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
udostępnienie polisy (244)
camco (17)
świadczenia zdrowotne (922)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
art. 12a ust. 1 (390)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
ii ca 762/07 (2)
vii ga 146/10 za (4)
i ca 251/07 (2)
"art. 182 ust. 4" (12)
ilość zamówienia (5814)
sumowanie zamówień (535)
ugoda (55)
x ga 59/08/za (1)
brak pieczątki (316)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
art. 5 ust. 1 a (20648)
iv ca 33/09 (4)
x ga 83/08 (5)
definicja referencji (791)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
art. 22 (13259)
xii ga 293/11 (1)
"wycofanie oferty" (67)
równe traktowanie (8272)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
ryczałt kosztorys (200)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
ii ca 1950/05 (2)
"zmiana ogłoszenia" (385)
1078/12 (6)
konsorcjum doświadczenie (2840)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
parafa (170)
upadłość wykonawcy (325)
kio_uzp_1085_09 (6)
x ga 139/08 (1)
kio 1910/11 (6)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
wykaz stawek i narzutów (125)
polisa opłacona (361)
ii ca 231/06 (1)
c-340/04 (11)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
zasada równego traktowania (7549)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
art. 8 pzp (11300)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
niewłaściwy podatek vat (1303)
wynagrodzenie mieszane (126)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
vi gz 61/10 (1)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
"inter system" (25)
koncesje (471)
"art. 94 ust. 1" (248)
i ca 410/08 (1)
simple (61)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
braki w formularzu oferty (4301)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
wadium w pieniądzu (286)
usługa szkoleniowa (296)
183 ust. 2 (1637)
zasada pisemności (372)
1288/10 (21)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
sytuacji ekonomicznej (2424)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
zobowiązanie do współpracy (909)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
iii czp 74/05 (232)
arcadis (42)
kryterium jakość (1721)
"rażąco niska cena" (1564)
kosztorys inwestorski (625)
control process (68)
błędna stawka vat w ofercie (904)
prototyp (101)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
vi ga 35/09 (1)
1323/12 (6)
fałszywe informacje (243)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
art. 7 ust. 1 (22536)
kio/1765/10 (5)
ciężar dowodu (2059)
ii ca 689/04 (6)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
art. 2 pkt 13 (11638)
błąd w formularzu cenowym (855)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
obsługa bankowa (460)
uczciwa konkurencja (8966)
856/11 (2)
xix ga 599/06 (3)
xix ga 104/07 (3)
"art. 67" (589)
należycie wykonane (6292)
c-525/03 (5)
396/11 (7)
iii czp 103/10 (14)
c-337/98 (8)
kio 1874/10 (10)
xii ga 227/10 (1)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
wymóg dyplomu (83)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
krk po terminie składania ofert (336)
art 29 ust 2 (22076)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
"art. 85 ust. 2" (224)
data referencji (1980)
"zwrot wadium" (190)
zbiorowa polisa (51)
wajda (51)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
wykształcenie wyższe (432)
przed notariuszem (387)
likwidacja (upadłość) (244)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
vi ga 28/07 (14)
dokument nie podpisany (4885)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
treść formularza oferty (4750)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
"brak interesu" (717)
wadium zatrzymanie wadium (553)
art. 26 ust 2b (1506)
błędy w kosztorysach (1193)
krk anglia (6)
naruszenie art. 87 (5595)
art. 180 (4472)
kio 886/10 (5)
iv ga 39/08 (1)
art.26 ust.2 b (4645)
blok operacyjny (217)
nadmierny formalizm (95)
polisa podwykonawcy (184)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
sukcesja uniwersalna (29)
"46 ust. 4a" (442)
jakość (3041)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
miarkowanie kar umownych (43)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
ochrona osób i mienia (492)
przystąpienie do długu (63)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
dowód opłacenia polisy (283)
"zakres konkursu" (5)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
wartość umowy (7646)
dodatni wynik finansowy (73)
prawo autorskie (746)
utrata gwarancji (600)
vii ca 587/09 (1)
x ga 296/08 (6)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
błędny vat (1420)
harmonogram (1230)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
niska cena (1880)
iv ca 32/09 (1)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
strona z (17545)
kodeks cywilny (3614)
szukio (5)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
rozliczenie kosztorysowe (520)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
limit kredytowy (100)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
zaliczki (121)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
"na korzyść wykonawcy" (325)
kio 2181/10 (2)
opis urządzeń technicznych (3255)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
v ga 84/11 (4)
obiektywny charakter (2423)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
szkolenia (1804)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
wartość szacunkowa (3435)
496/10 (6)
ii ca 70/09 (6)
orzeczenie (5257)
ważność pełnomocnictwa (622)
certyfikat równoważny (671)
art. 17 (9574)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
ii ca 1351/07 (1)
xii ga 416/10 (1)
v gaz 48/09 (5)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
chorwacja (13)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
impel security (100)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
v gaz 4/08 (4)
krk nie figuruje (121)
"brak wadium" (71)
telekomunikacyjne (694)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
zmiana warunków płatności (1074)
cezar (45)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
c-454/06 (21)
zgodność z oryginałem (2385)
warunek doświadczenie (5070)
98/10 (8)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
"26 ust. 2d" (27)
"roboty dodatkowe" (350)
art. 142 ust. 2 (970)
iii ca 583/08 (5)
x ga 219/07 (1)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
vat szkolenia (352)
brak formularza cenowego (1617)
zakup samochodu (234)
iso producenta (311)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
biuletyn nr 3 (2802)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
stadion we wrocławiu (38)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
kio 173/11 (9)
xix ga 194/07 (14)
polisa podmiotu trzeciego (272)
udział podmiotów trzecich (2696)
usługi pocztowe wolna reka (93)
rażąco niskiej ceny (1740)
związanie wyrokiem (8379)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
oferta spółki cywilnej (2514)
jedna usługa (2976)
zezwolenie (981)
iv ca 429/10 (5)
ii ca 464/09 (1)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
art. 90 ust. 3 (4955)
kio 9/11 (240)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
promed (110)
zmiana podwykonawcy (1153)
xii ga 261/07 (2)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
opisanie równoważności (583)
82/12 (5)
ix ca 736/09 (2)
"art. 34" (251)
wielka brytania (186)
"art. 30 ust. 5" (143)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
dzielenie zamówienia na części (555)
"brak w ofercie" (679)
x ga 25/09 (17)
źle obliczony vat (103)
forma pisemna (2616)
x ga 122/10 (21)
wojskowy instytut medyczny (47)
referencje konsorcjantów (161)
równoważne materiały (1298)
i ca 155/04 (9)
nie skonkretyzował warunku (628)
prowizja (104)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
iso (557)
iv ca 1021/09 (1)
test (880)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
spółka z o.o. w organizacji (606)
aldesa (28)
nie otwarto likwidacji austria (16)
kryteria równoważności (402)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
"opłacona polisa" (279)
równoważnych (2271)
remondis bydgoszcz (11)
"z wolnej ręki" (1081)
kompania węglowa (388)
kody źródłowe (171)
nieuczciwej konkurencji (8966)
zmiana terminu składania ofert (5452)
xix ga 18/10 (19)
atest pzh (84)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
krk spółka cywilna (123)
art. 29 ust. 1 (22089)
zmiana podmiotowa (1667)
art. 85 ust. 2 (2146)
termin realizacji (10949)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
integracja (545)
ponowne wniesienie wadium (1158)
1234/09 (10)
kio/uzp 2490/10 (8)
kio 350/11 (8)
"lub równoważne" (743)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
"interes publiczny" (694)
jawność umów (317)
xiii gc 253/10/iw (3)
v csk 456/09 (18)
63/12 (19)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
wyjaśnienie referencji (2320)
pge (171)
fundacja (223)
prince ii (65)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
przekształcenie wykonawcy (217)
podział zamówienia (1790)
zmiana ceny (5753)
przetarg ograniczony (16010)
xii ga 285/09 (2)
x ga 253/10 (1)
ii ca 258/09 (2)
v ga 87/11 (2)
"art. 85 ust. 2 " (224)
"art. 4 pkt 5" (21)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
art. 87 (5965)
alpine (39)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
ostrołęka (162)
art. 51 (2297)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
nienależyte wykonanie (6292)
ca 421/07 (17)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
informacja banku (1179)
ii ca 233/06 (1)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
aport (31)
rażąco niska cena 2013 (507)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
xix ga 472/07 (2)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
87 (5968)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
funkcjonalność system (1243)
barter (4)
producent (3980)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
siły wyższej (110)
krk hiszpańskie (12)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
x ga 337/07 (7)
uzupełnił bez wezwania (2009)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
art. 86 ust. 2 (1519)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
ochrona danych osobowych (672)
krs z hiszpanii (49)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
utrata wadium (409)
usługi turystyczne vat (31)
bogdanka (97)
online skills (19)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
zus spółka cywilna (146)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
2191/10 (6)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
wadliwe wadium (611)
uchwała zarządu (635)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
przejęcie praw autorskich (33)
143/12 (7)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
art. 9 ust. 2 (15126)
kto może wystawić referencje (260)
przekształcenie (238)
1646/10 (3)
formularz (4952)
art.46 ust.3 (741)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
"art. 145" (138)
"rażąco niska" (1731)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
referencje dla konsorcjum (1409)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
asysta techniczna (122)
xii ga 88/09 (20)
"podział spółki" (6)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
kc (4062)
csk 456/09 (19)
wiedza i doświadczenie (1887)
"nie wniósł wadium" (1051)
vii ga 2/08 (3)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
powołanie biegłego (402)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
v ca 1784/08 (2)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
inżynieria rzeszów (62)
kio 776/11 (8)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
hawe (11)
najkorzystniejsza oferta (13538)
protokół z postępowania (5417)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
dowód opłaconej polisy (283)
iv ca 1299/09 (19)
kio_545_11 (7)
wykonawstwo zastępcze (26)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
art. 44 (3031)
domniemanie (1386)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
vi ga 54/10 (3)
"art. 67 ust.1" (545)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
gwarancja (3257)
świadczenie usług pocztowych (608)
wniesienie wadium po terminie (1983)
prawa wyłączne (6202)
"art. 6" (1968)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
różnica 1 grosza (2577)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
usługa druku (889)
x ga 73/07 (6)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
karty katalogowe (484)
tbd (27)
kv projekty (123)
"termin wykonania zamówienia" (685)
przedpłata (14)
xix ga 214/08 (12)
x ga 256/10/za (1)
spółdzielnia naprzód (294)
usługi ubezpieczeniowe (704)
błędna cena jednostkowa (1128)
c-24/91 (7)
sprzĘt medyczny (860)
"art. 36 ust. 5" (121)
kio/uzp 215/09 (7)
krakowski park technologiczny (5)
kio_2710_10 (6)
spółka w organizacji (770)
termin płatności (1553)
kio_707_11 (31)
krk szwecji (7)
751/11 (5)
art. 186 (2822)
linia kredytowa (176)
brak cen jednostkowych (1622)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
art. 17 ust. 2 (9531)
"art. 189 ust. 2" (4658)
26 ust.3 (8404)
poczta polska sa (622)
619/08 (11)
rażąca cena (1454)
wadium (2041)
brak terminu w ofercie (13391)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
"usługi prawne" (31)
2222/11 (17)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
"potencjał ekonomiczny" (179)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
xii ga 414/09 (2)
1719/10 (14)
zbyt wysokie warunki (531)
kio_uzp_919_08 (11)
forma pisemna zobowiązania (1410)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
kio 821/11 (9)
ważność referencji (402)
dzielenie zamówień (646)
v ca 788/08 (11)
x ga 287/08 (2)
iv ca 648/07 (1)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
unieważnia umowę (2751)
current ratio (5)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
"uzupełnienie faksem" (5)
oferta nieważna (5717)
"na dzień składania ofert" (1058)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
xix ga 128/08 (47)
v gaz 22/08 (7)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
viii ga 244/09 (2)
iii ca 344/08 (1)
tonery gwarancji (24)
2238/11 (6)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
saldo (147)
kryteria wyboru (5775)
x ga 268/08 (1)
zwrot odwołania wpis (15857)
eurovia (103)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
pelnomocnictwo (3359)
nowy zarzut (5825)
zbyt wysokie kary (126)
"powtarzające się okresowo" (51)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
płyty głównej producenta komputer (107)
usługi powtarzające się okresowo (119)
v ca 1639/08 (1)
v ca 1930/02 (3)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
multikom (36)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
szpital wolski (19)
"podstawa dysponowania" (157)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
v ca 903/08 (8)
inna omyłka vat (839)
senetic (7)
referencje podmiotu trzeciego (973)
termin realizacji zamówienia (10744)
referencje dla podwykonawcy (654)
kredyt odnawialny (21)
"art. 12a" unieważnienie (84)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
51/09 (23)
lub równoważny (2134)
brak referencji (2654)
zwrot odwołania (16868)
iii ca 214/05 (1)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
art. 38 ust. 2 (3788)
izabela kuciak (872)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
egis (85)
crb (5)
warunkowa gwarancja (177)
zatrzymanie wadium (606)
udostępnienie doświadczenia (1883)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
art.94 ust. 3 (417)
podlimity (14)
oferta równoważna (2202)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
vat (2744)
leasing (190)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
"porównywalność ofert" (171)
ga 122/10 (30)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
pbg (93)
i ca 101/09 (3)
niejasności siwz (468)
"art. 86 ust. 3" (214)
zamówienie wielorodzajowe (3)
art. 26 ust. 3 (10931)
umowa na czas oznaczony (3619)
domniemywać (785)
v ca 1213/02 (15)
kio/uzp 780/10 (9)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
badanie ofert (9438)
art 87 ust 2 (5950)
przesunięcia asortymentowe (5)
kara umowna należyte wykonanie (460)
kio/uzp 1564/09 (4)
oferta ocena oferty (15030)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
iberdrola (13)
politechnika rzeszowska (24)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
ets (652)
wadium w konsorcjum (895)
ii ca 2194/05 (87)
odpadów komunalnych (679)
próbki (667)
"należyte wykonanie" (3547)
iii ca 658/08 (2)
v ca 1328/08 (1)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
obowiązek wizji lokalnej (255)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
próbka jest dokumentem (567)
system informacji prawnej (4130)
xix ga 34/07 (5)
odtajnienie wykazu osób (289)
upadłość niemcy (32)
tablice rejestracyjne (14)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
pozycja zerowa (111)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
rozwojowe (251)
180 ust.4 (2858)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
"treść referencji" (635)
kio_uzp_694_09 (15)
kio_1114_12 (6)
spółka jawna zus (97)
tłumaczenie sysmark (9)
odległość (622)
art.+94+ust.+3 (92)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
uzupełnienie informacji z krk (289)
art. 91 ust. 3a (475)
data wystawienia dokumentu (980)
skamex (47)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
art.46 ust. 4a (461)
kio/uzp 680/08 (4)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
x ga 81/09 (10)
"zamówienie dodatkowe" (488)
polisa oc (499)
"zmiany podmiotowe" (43)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
v ca 1897/08 (1)
"nieporównywalne oferty" (137)
typ urządzenia (2445)
tłumaczenie dokumentów (1776)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
zmiana treści umowy (6781)
obsługę prawną (2432)
pol-aqua (111)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
wyroki kio (10121)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
ii ca 108/11 (3)
interwenient (121)
v ca 46/07 (4)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
xix_ga_92_11 (14)
pełnomocnictwo substytucja (38)
kio/kd 99/10 (9)
xix ga 158/07 (4)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
oracle (154)
2649/11 (18)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
podwykonawca dostawy (842)
xix ga 524/09 (3)
vii ga 29/05 (6)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
art. 183 ust. 2 (1637)
interes przystepującego (4523)
wygórowane kary umowne (130)
x ga 23/07/za (39)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
błędny podatek vat (1112)
ix ga 83/09 (3)
179 szkoda (3130)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
29 ust. 1 (22089)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
c-107/98 (28)
arimr (77)
uzupełnianie próbek (173)
krk belgia (8)
kio 1321/11 (3)
gaz system (311)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
siemens (507)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
vi ca 628/05 (13)
projekt budowlany (3451)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
open office (22)
nie odczytano ceny oferty (515)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
242/10 (17)
iv ca 1176/09 (5)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
zmiana formy wadium (655)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
kio 1525/11 (7)
uzupełnienie wadium (977)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
prezentacja systemu informatycznego (175)
xii ga 109/08 (1)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
"unieważnienie postępowania" (4967)
odmowa podpisania umowy (486)
materiały promocyjne (84)
1542/10 (4)
różna interpretacja kryteriów (1188)
art. 26 ust. 2a (1405)
v ca 787/08 (1)
niejawne (5602)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
uzupełnienie jednorazowe (314)
usługi transgraniczne (36)
ii ca 284/10 (2)
vi ga 104/10 (2)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
gwarancja warunkowa (177)
v ca 359/08 (2)
x ga 231/10 (1)
v ga 61/10 (3)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
kio 1670/11 (4)
nie dołączył kosztorysu (967)
iso/iec 27001 (16)
art 144 (761)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
brak projektu wykonawczego (1427)
iii ca 389/11 (2)
ix ga 93/09 (1)
kio/uzp 431/10 (3)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
cena kosztorysowa (1164)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
192 ust. 7 (7839)
kompatybilność (288)
zmiana ogłoszenia (7362)
dostawa czy robota budowlana (153)
szkoda (3963)
vi ga 192/10 (11)
"referencje konsorcjum" (27)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
pilna potrzeba (173)
ii ca 199/10 (3)
ujemna cena (154)
xii ga 129/10 (2)
broker (69)
"93 ust. 4" (61)
sysmark (25)
istotna zmiana treści oferty (7762)
załączniki do odwołania (9632)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
zwrot oferty (13082)
"wyrok kio" (8939)
spółka cywilna wykonawca (2583)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
333/11 (7)
v ca 571/08 (8)
wadium gwarancja bankowa (557)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
zmiana postanowień umowy (5653)
iii czp 123/07 (15)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
klauzula apostille (12)
iv ca 136/10 (2)
"art. 32 ust. 1" (270)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
podatek vat (1983)
art. 46 ust. 5 (2676)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
x ga 442/10 (1)
iv ca 772/05 (4)
121/11 (5)
opłacona polisa (361)
x ga 228/10/za (1)
xii ga 232/11 (1)
ii ca 710/08 (3)
fcc (33)
"własne referencje" (10)
tryb postępowania (17103)
"uzupełnianie próbek" (7)
i ca 302/11 (1)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
kio 711/12 (6)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
46 ust. 3 (2772)
v ga 1/12 (163)
zmiana terminu zamówienia (10382)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
emas (20)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
zmowa (142)
v ca 2552/07 (2)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
wykaz punktów serwisowych (244)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
kio 2565/10 (2)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
formalizm (387)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
xii ga 317/07 (5)
x ga 223/07 (6)
art.38 ust.1 (1849)
art. 87 ust. 1a (1414)
brak interesu przystępującego (4080)
uchyla (3018)
kio/kd 19/10 (6)
"otwarcie ofert" (2537)
ii ca 693/5 (16)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
kio/31/11 (6)
opłaconą polisę (361)
udostępnienie zasobów (1174)
poprawienie omyłki (2163)
iv ca 588/04 (3)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
355 kc (175)
"brak ceny jednostkowej" (13)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
xii ga 10/09 (8)
kio 2706/10 (5)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
ge (264)
ii ca 641/07 (3)
ii ca 139/05 (3)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
brak wykazu usług (3712)
v ca 985/08 (1)
iso 9001 (228)
certyfikat ce (359)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
ii ca 455/06 (6)
xxiii ga 634/09 (5)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
sport halls (7)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
zakres równoważności (674)
"zasada koncentracji" (176)
xii ga 424/11 (3)
nazwy własne (3494)
podział spółki (792)
c-328/92 (12)
oczywista omyłka pisarska (1165)
ii ca 1285/12 (23)
tabela elementów scalonych (188)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
vii ga 147/08 za (9)
ii ca 319/07 (2)
nieregenerowane (32)
wadium wpłynęło po terminie (572)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
zwrot wadium (1554)
tyco (78)
cena nierealna (1850)
art. 110 pzp (902)
rażąco (2502)
zdolność kredytowa (771)
termin wniesienia wadium (1998)
oferta otwarta przed terminem (788)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
nieistotna zmiana umowy (6198)
xxiii ga 566/09 (2)
27 ust. 5 (7970)
93 ust. 1a (919)
ii ca 752/05 (15)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
xii ga 448/08 (1)
odstąpienie (2121)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
kz (147)
pełnomocnictwa (3359)
xix ga 40/08 (16)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
xix ga 162/10 (17)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
x ga 60/10/za (3)
v ca 719/10 (1)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
zobowiązanie warunkowe (276)
berger bau (36)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
spółka cywilna reprezentacja (590)
wykaz podwykonawców (1150)
"26 ust. 2c" (41)
art.87 (4127)
wykaz usług (4203)
oferta oferta równoważna (2135)
zmowa wykonawców (137)
rażaco niska cena (1773)
vi ga 169/10 (1)
kopia gwarancji wadialnej (170)
kio_1623_11 (16)
v ca 1213/08 (1)
x ga 230/08 (1)
polisa ubezpieczeniowa (660)
nieprecyzyjne (3321)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
794/08 (24)
epuap (66)
xix ga 186/07 (2)
rzetelność (630)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
consortia (111)
kio 1434/12 (3)
unieważnienie aukcji (316)
naruszenie zasady jawności (863)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
telkaz (4)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
inżynier kontraktu (653)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
iv ca 1180/09 (2)
68/11 (10)
"sprzęt medyczny" (349)
szpital czerniakowski (16)
1 grosz (19241)
brak pozycji kosztorysu (1660)
zwłoka opóźnienie (158)
rękojmia (662)
kio/1536/10 (5)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
26 ust. 2 b (7993)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
podpis elektroniczny (954)
v ca 1377/05 (3)
xii ga 350/09 (14)
ii ca 435/08 (1)
wpis do rejestru (2156)
oticon (31)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
roche diagnostics (122)
przedmiar (1699)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
centertel (88)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
sposób obliczenia ceny (3142)
koncesja podwykonawcy (119)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
xix ga 235/11 (4)
v ca 423/08 (10)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
doświadczenie (6617)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
iv ca 1499/11 (1)
v ca 383/07 (2)
comarch tauron (4)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
474/11 (9)
odbiór robót (2133)
"art. 190 ust. 7" (385)
2317/10 (4)
koordynator projektu (155)
c_538_07 (11)
odrzucenie skargi (15630)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
warbud (308)
ii ca 131/10 (2)
v ca 9/08 (12)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
1135/10 (4)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
odtajnienie informacji (482)
x ga 341/07 (3)
prezentacja, próbki (115)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
xix ga 112/08 (1)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
remondis (132)
budynek użyteczności publicznej (272)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
tłumaczenie przysięgłe (381)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
art. 22 ust. 4 (12482)
nieścisłości siwz (536)
i1 ca 143/11 (1)
doświadczenie osoby (4438)
art.26 (6234)
art. 43 ust. 2 (2300)
znajomość języka polskiego (170)
kio/ku 108/10 (7)
umowa ryczałtowa (1451)
xix ga 599/07 (1)
wadium kopia gwarancji (264)
"zmiana podmiotowa" (43)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
"istotna zmiana umowy" (26)
rebus sic stantibus (14)
xii ga 13/09 (7)
ii ca 137/09 (13)
kio/2785/10 (3)
dynamiczny system zakupÓw (107)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
roboty uzupełniające (1616)
zamówienia sektorowe (725)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
informacja z banku wydruk (148)
ix ca 672/11 (1)
niemiec (483)
art. 185 ust. 3 (2615)
art. 46 ust 4a (606)
kio 223/12 (18)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
grontmij (149)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
błąd w siwz (3877)
nieprecyzyjny warunek (2108)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
odszkodowanie (418)
spółka zależna (2664)
usługi pocztowe (964)
art. 181 (1187)
termin związania (9146)
c-16/98 (8)
i aca 357/10 (18)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
art. 2 pkt 7a (521)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
421/12 (6)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
xii ga 423/08 (1)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
kio 2777/11 (3)
wygórowana kara umowna (130)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
vat ryczałt (152)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
zastrzeżenie oferty (4873)
gwarancja jakości (965)
x ga 45/08/za (1)
awaria (608)
normy iso (427)
prezentacja próbki (115)
grupa kapitałowa 2013 (170)
kio 11/09 (215)
pozwolenie na użytkowanie (536)
vi gz 51/06 (2)
972/12 (3)
poprawa ceny jednostkowej (446)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
oferta treść oferty (15710)
art 67 (2013)
błąd pisarski (875)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
art. 87 ust 2 (5950)
art. 23 ust. 3 (9219)
produkt równoważny (1140)
26 ust 3 (10931)
vi ga 7/09 (10)
ii ca 37/06 (4)
praxis (9)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
użycie nazw własnych (1571)
202/09 (17)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
"województwo podkarpackie" (78)
nieaktualny krs (737)
brak podpisu na dokumencie (1927)
próbka system (393)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
9/09 (152)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
usługi bankowe (1414)
lex (1019)
iv ca 566/09 (1)
sumować doświadczenie (312)
usługi badawcze (465)
wadliwe referencje (818)
kio_uzp_298_09 (4)
art. 93 (4857)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
art. 22 ust 4 (12482)
xii ga 433/08 (13)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
lex omega (24)
oferta (18628)
tajemnica (1145)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
x ga 213/11 (13)
iii ckn 1320/00 (6)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
kio/uzp 1455/08 (10)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
kio 618/11 (2)
"art. 144" (358)
oferta alternatywna (1272)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
gratis (7)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
usługa kompleksowa (1290)
sukcesja (49)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
x ga 196/10 (2)
dostawa książek (102)
modyfikacja oferty (3556)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
katalogi producenta (914)
"przedmiar robót" (1443)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
partner dariusz apelski (5)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
cztery miejsca po przecinku (170)
poprawa innej omyłki (777)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
kio 153/11 (3)
formularz oferty (4902)
x ga 154/11 (2)
podwykonawcy (1846)
c-27-29/86 (4)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
ix ga 89/07 (1)
milczenie wykonawcy (142)
parafowanie umowy (245)
kio 2744 (9)
comarch (678)
"system informatyczny" (1017)
zarzuty (17751)
odpady medyczne (199)
stawka vat (1456)
wyjaśnienie siwz (8955)
"art. 5" (1200)
rażąco niska cena ecm (40)
art 26 2b (1507)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
błędnie wpisany vat (510)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
podpis na referencjach (552)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
xii ga 466/09 (2)
"karty katalogowe" (428)
"stawka vat" (699)
referencje wystawia (1702)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
kio 1535/11 (4)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
niepełnosprawnych (292)
46/10 (21)
v ca 569/08 (3)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
358/10 (7)
prezentacja, próbki, testy (50)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
"art. 146 ust. 6" (157)
zmiana terminu (10611)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
na pierwsze żądanie (7129)
"produkt równoważny" (283)
materiały eksploatacyjne (539)
częściowe uwzględnienie (2410)
składanie ofert częściowych (1729)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
microsoft windows lub równoważny (71)
art. 27 ust. 1 (8496)
pozwolenie radiowe (84)
przedwczesne (947)
open source (47)
kio 2287/10 (21)
xix ga 92/08 (7)
"art. 170 ust. 4" (7)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
"treść oferty" (6588)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
iv ca 280/10 (2)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
kio_2796_11 (5)
230 ksh (40)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
cesja umowy (91)
brak podpisu pod ofertą (1755)
użyczenie zdolności finansowej (95)
x ga 375/06 (2)
i ca 368/11 (1)
spis kosztów) (562)
Ćwik i partnerzy (9)
comarch tajemnica przedsiębiorstwa (128)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
potencjał ekonomiczny (1056)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
przedwczesny zarzut (906)
podkryteria cenowe (25)
zmiany istotne (8648)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
179/11 (6)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
art. 29 ust. 2 (22076)
x ga 146/08 (2)
vii ca 453/09 (1)
x ga 284/11/za (1)
"oferty dodatkowe" (379)
iv ca 683/12 (51)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
1671/11 (2)
skarga na postanowienie (15891)
"usługi niepriorytetowe" (56)
c-599/10 (31)
trojan (300)
1161/12 (6)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
krk komplementariusza (26)
równoważne (2271)
x ga 42/10 (2)
art.151a (8)
doświadczenie kierownika (1341)
art 46 4a (606)
odbieranie odpadów (304)
art. 180 ust. 7 (4450)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
"art. 36 ust. 4" (181)
próbek (667)
xix ga 167/07 (4)
kody cpv (295)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
ii ca 67/05 (3)
427/09 (8)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
krk dla komplementariusza (25)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
xix ga 302/10 (19)
brak harmonogramu (1117)
bez ograniczeń (10929)
art. 192 ust. 7 (7839)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
krakowski holding komunalny (18)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
omyłki (2999)
art. 6 (19478)
żądał dokumentów (8282)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
ix ga 137/06 (18)
x ga 48/09 (8)
334/09 (4)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
"informacje z internetu" (5)
zmiana podmiotu (5609)
"zatrzymanie wadium" (554)
v ca 1174/08 (3)
ix ca 220/09 (2)
iii ca 416/05 (2)
wykładnia językowa siwz (436)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
kredyt w rachunku (390)
xii ga 254/08 (4)
i.1. ca 351/06 (1)
"art. 198b" (410)
"zobowiązanie producenta" (11)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
2294/11 (13)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
art. 12a ust. 2 (390)
kio/uzp 853/08 (5)
ii ca 803/10 (12)
viii ga 248/09 (4)
sztuki budowlanej (1025)
1059/12 (2)
vi ga 192/10 (11)
"art. 86 ust. 2" (54)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
xix ga 156/07 (1)
v ca 1554/08 (3)
art. 86 ust. 3 (1506)
v ca 2506/07 (39)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
niekompletny formularz ofertowy (596)
referencje podwykonawca (695)
xix ga 468/10 (5)
indywidualna ocena oferty (1933)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
art. 29 (22175)
iv ca 140/08 (21)
zus spółka jawna (97)
xii ga 151/08 (7)
700/11 (8)
formularz cenowy (1828)
uzupełnienie próbki (335)
x ga 163/10 (2)
ii ca 792/07 (1)
wykaz materiałów (3053)
kryterium doświadczenie (2874)
1157/12 (5)
vi ga 240/10 (2)
218/12 (6)
zmiana ryczałtu (269)
interes przystępującego (4523)
v ca 1360/09 (6)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
ii ca 442/06 (6)
sprawozdania finansowe (895)
ubezpieczenie na życie (358)
parafa podpis (133)
192 ust. 2 (7851)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
ekonomiczny (2711)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
49/10 (19)
krk usa (14)
profesjonalista (529)
wykaz usług wykonywanych (3282)
krk od prokurenta (44)
"art. 186 ust. 2" (1639)
kio 776/12 (11)
podmiot zbiorowy (449)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
jednego producenta (3255)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
art.144 (358)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
v ca 2224/03 (10)
iv ca 362/08 (1)
ii ca 785/10 (1)
kio 14/11 (204)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
informacja z banku (1179)
iv ca 11/09 (32)
vi ga 92/07 (1)
v ca 1209/11 (2)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
wycofanie zwrot oferty (592)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
komisja przetargowa (1548)
zagubienie oferty (18)
czechy (125)
protokół odbioru (1711)
"podmiot trzeci" (1392)
xii ga 488/11 (1)
xix ga 256/07 (1)
v ga 141/09 (3)
44/09 (15)
"cena ryczałtowa" (944)
turcja (28)
rÓwnowaŻna (2271)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
protokół postępowania (5417)
kozienice (59)
prezentacja (658)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
v ca 3128/10 (1)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
rownowazny (2271)
ix ca 297/10 (1)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
29 ust.2 (17217)
"86 ust. 4" (191)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
charakter wynagrodzenia (4742)
kio_628_11 (5)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
autoryzowany kanał (54)
vat zmiana umowy (1512)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
iv ca 766/11 (1)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
"brak opłaconej polisy" (13)
wydruk strony internetowej (865)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
referencje własne (1778)
art. 94 ust. 2 (1573)
xii ga 456/08 (1)
iv ca 521/08 (4)
zapoznać się z jego treścią (4391)
ciągłość wadium (116)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
centrum usług wspólnych (623)
za krótki termin składania ofert (743)
sumowanie wartości polis (59)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
353 kc (259)
brak dowodu opłaty polisy (119)
samodzielne uzupełnienie (2257)
kio 287/11 (8)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
apostille (15)
iv ca 351/09 (1)
"spółka celowa" (13)
niepodpisany formularz cenowy (732)
kryterium odległości (365)
v ga 15/09 (14)
v ca 538/08 (9)
v ca 1109/08 (16)
płynność (184)
prawo pocztowe (2069)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
"powtórzenie aukcji" (29)
nie leży w interesie publicznym (952)
umowa ramowa (412)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
opcja (518)
xix ga 237/07 (1)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
2492/11 (3)
kio/uzp 947/09 (2)
unix (36)
projekt (6373)
art. 91 ust. 2 (5473)
art. 7 (22618)
wykonanie wyroku (12849)
brak wyceny materiału (1338)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
referencje sam sobie (1282)
"usługi transgraniczne" (13)
zaświadczenie z zus (344)
"wizja lokalna" (284)
istotne postanowienia umowy (6856)
"art. 38 ust. 4" (609)
iv ca 1324/08 (1)
it expert (95)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
c_196_08 (3)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
word warszawa suzuki (2)
konserwacja zabytków (75)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
podmiot trzeci (2837)
certyfikat meble (48)
francuski krk (16)
zmowy przetargowe (107)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
wymagane dokumenty (12623)
art. 92 ust. 1 (2552)
"art. 22 ust. 4" (619)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
uzupełnienie dokumentów (5982)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
serwis na terenie polski (240)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
rażąco niska cena dostawa (637)
vii ca 363/08 (1)
zp-1 (328)
abm solid (62)
c-21/03 (46)
560/09 (9)
iso/iec 19752 (17)
alplast (25)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
art. 38 ust. 3 (3740)
jawność postępowania (897)
małżonków (15)
23.02.2011 (28)
cel wadium (343)
kio/uzp 250/10 (10)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
kio 2746/10 (17)
brak stawki vat (1214)
x ga 20/10/za (1)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
wpis w krs działalność (785)
art.46 ust.4a (445)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
unieważnienie umowy (7799)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
x ga 124/11 (1)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
pozacenowe kryteria (66)
567/09 (2)
zaświadczenie o niekaralności (354)
x ga 207/08 (2)
xii ga 362/08 (4)
i1 ca 202/09 (1)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
art. 85 ust. 3 (2096)
"art. 38 ust. 4b" (25)
kio_133_12 (8)
uwzględnia skargę (17206)
art. 26 ust. 4 (10612)
omyłka pisarska (1304)
art. 144 (761)
v gaz 94/09 (2)
udostępnianie uprawnień (886)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
556/12 (17)
iii_czp_53_11 (55)
zmiany umowy (7212)
charakter referencji (1903)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
odbiór robót budowlanych (1907)
dostawa tonerów (70)
wydruk z banku (153)
brak pozycji (5528)
ujemna cena jednostkowa (60)
zwolnienie z vat (312)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
opłaconej polisy (361)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
akredytacja (166)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
ubezpieczenie kontraktu (452)
wyższe wykształcenie (432)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
zakaz podwykonawstwa (160)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
wizja lokalna obowiązek (255)
vi ca 232/10 (2)
kio 1818/11 (5)
vi ga 49/10 (7)
wadium po terminie (2004)
wykonawca (20440)
oferta wstępna 26 (846)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
uzupełnienie opisu (3721)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
brak zestawienia materiałów (1690)
kio_uzp_867_09 (8)
"referencje" (3085)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
referencje bez daty (1458)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
ix ga 147/07 (1)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
kio/uzp 19/09 (157)
obsługa prawna (2432)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
odrzuca (15995)
art. 6 a (19477)
art.6a (45)
art.29 ust.3 (1795)
1422/07 (10)
philips (170)
iii ca 102/09 (15)
viii ga 58/09 (12)
38 ust. 4b (99)
system informatyczny (1480)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
c-103/88 (99)
kio 41/11 (12)
ii ca 835/04 (5)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
"dwie ceny" (36)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
sytuacja finansowa (4185)
certyfikat polisy (188)
znaki towarowe (601)
kio/uzp 298/09 (4)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
wadium zatrzymanie (606)
i ca 331/10 (1)
wynagrodzenie barterowe (2)
art. 138c (104)
kio 82/12 (4)
brak interesu prawnego (7804)
wykonanie zastępcze (373)
certyfikat iso (395)
dgp dozorbud (96)
referencje dla samego siebie (1246)
szpital (2547)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
niepełny formularz ofertowy (1741)
x ga 214/09 (3)
xii ga 308/08 (3)
biegły rewident (21)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
zmowa cenowa (63)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
spółka "w organizacji" (77)
świadczenia okresowe (816)
szacowanie wartości (752)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
x ga 25/10 (21)
vi ga 34/08 (2)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
comesa (37)
obronności (62)
criminal record bureau (6)
zus us spółka cywilna (36)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
inna omyłka w kosztorysie (864)
intercity (60)
ceidg (39)
xii ga 311/09 (5)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
x ga 21/08 (16)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
brak parafy (158)
pełnomocnictwo do wadium (663)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
ix ga 109/09 (8)
kio/uzp 859/09 (12)
xii ga 102/09 (41)
ii ca 676/09 (5)
"centrum usług wspólnych" (21)
kio 51/11 (14)
art. 32 ust. 4 (3332)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
xix ga 408/07 (4)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
rozbicie ceny ofertowej (440)
projekt zamienny (478)
ii ca 683/11 (1)
"x ga 23/07" (85)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
iv ca 831/10 (7)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
nadleśnictwo (310)
"art. 43" (262)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
kryterium jakości (1721)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
x ga 247/09 (1)
ii ca 849/09 (1)
opłata sądowa (169)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
po przecinku (374)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
wdrożenie (1882)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
krs po terminie składania ofert (961)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
"26 ust. 2b" (952)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
szczecin (1349)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
usługa w trakcie realizacji (3039)
błędy w kosztorysie (1193)
upłynął termin związania ofertą (1269)
licencji (1021)
xii ga 11/09 (18)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
c-328/96 (3)
spółka komandytowa (318)
iii czp 85/05 (23)
106/10 (11)
art 46 ust. 4a (606)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
54/10 (19)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
art. 26 ust. 2b (1506)
wykładnia rozszerzająca (488)
oryginał zobowiązania (1442)
umowa pod warunkiem (5450)
c-507/03 (7)
warunki udziału (14081)
v ca 330/10 (1)
xii ga 160/08 (2)
xix ga 258/08 (12)
naruszenie dyscypliny (1230)
starpol (11)
po terminie związania ofertą (8460)
brak ceny w ofercie (7372)
kio/uzp 286/08 (11)
sumowanie szkoleń (68)
art 145 (620)
termin na wniesienie odwołania (21718)
cena 0 złotych (4720)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
toner (87)
2204/10 (4)
brak pozycji kosztorysowej (940)
i cz 103/07 (1)
x ga 51/09 (3)
vi ga 57/07 (6)
"wykaz osób" (1397)
uznanie rachunku (4881)
"art. 92 ust. 2" (83)
dwie ceny (5915)
"kio 100/12" (15)
martela (16)
v ca 226/10 (10)
art.75 (62)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
c-496/99 (11)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
art. 12a ust.2 (364)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
aktualizacja oprogramowania (224)
x ga 569/11 (1)
warunek doświadczenia (5070)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
kryteria oceny (6345)
x ga 178/07 (1)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
oferta formularz oferty (4871)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
i ca 215/10 (2)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
sanawia (2)
2734/10 (7)
1623/11 (16)
36 ust. 4 (4136)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
pojęcie dostawy (1220)
"jawność postępowania" (518)
rażąco niska cena na usługi (1354)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
wadium konsorcjum (895)
vii ga 36/08 (7)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
art. 36 ust. 4 (4136)
kio 162/12 (5)
pkd (135)
x ga 85/08 (5)
wykaz osób tajemnica (540)
grzegorz mazurek (291)
dysponowanie osobami (4318)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
res iudicata (30)
udostępnienie samego siebie (1733)
pojemniki (320)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
zmiana korzystna (1509)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
roboty zamienne (507)
własne referencje (1778)
kio/uzp 924/10 (7)
x ga 395/06 (3)
opozycja (423)
art. 5 ust. 1 (20649)
xii ga 314/11 (31)
xii ga 431/09 (4)
vii cz 536/10 (2)
i ca 273/09 (1)
25 ust. 1 (10221)
pisemność postępowania (33)
informatyczne (1698)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
iii ca 88/09 (33)
subiektywne kryteria (581)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
usługi ochroniarskie (27)
nie podpisana oferta (5505)
generalny wykonawca (2263)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
zatrzymania wadium (606)
geomar (39)
hitachi (49)
koncesja na obrót paliwami (26)
aneksowanie umów (20)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
definicja oferty (2925)
unieważnienie postępowania (12253)
nieprawdziwe referencje (958)
art. 38 ust. 4a (372)
proporcjonalne warunki (938)
lte (12)
warunki przedmiotowe (11837)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
certyfikat do polisy (188)
niezaskarżenie wezwania (1445)
obiekt użyteczności publicznej (292)
xii ga 2/09 (4)
opłata skarbowa (94)
forma uzupełnienia oferty (2999)
"iii czp 25/07" (10)
wykaz narzędzi (663)
zbyt krótki termin realizacji (381)
przystąpienie do odwołania (12244)
x ga 316/07 (2)
licytacji (99)
niezgodność z siwz (4639)
art. 67 (2013)
x ga 251/10/za (1)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
uwzględnia opozycję (412)
ujawnienie źródła zapytania (151)
"inna omyłka" (809)
vi ca 464/05 (62)
unieważnienie części (6941)
usługa o charakterze ciągłym (744)
"usługi szkoleniowe" (105)
usługa okresowa (777)
ix ca 724/08 (1)
1339/09 (4)
x ga 294/06 (9)
"art. 4 pkt 3" (95)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
kio/uzp 38/09 (27)
niedozwolona zmiana oferty (914)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
upadłość lidera konsorcjum (87)
"usługi prawnicze" (42)
umowy ramowe (412)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
art. 49 ust. 3 (1877)
iii ca 199/06 (2)
telekomunikacja polska (389)
wykaz (6487)
art. 25 ust. 1 (10221)
kio/uzp 198/09 (9)
art. 8 ust.3 (10077)
art 5 ust 1a (2938)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
iv ca 92/09 (2)
x ga 100/10 (2)
definicja wadium (413)
autoryzowany przedstawiciel (223)
iv ca 926/06 (5)
x ga 300/09 (3)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
ii ca 84/06 (3)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
nieczytelny podpis oferty (352)
sanepid (29)
zaświadczenie us (105)
1237/11 (14)
istotne zmiany umowy (6198)
protest (11736)
brak wskazania producenta (2138)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
zła stawka podatku vat (77)
kio_1525_11 (7)
wizja lokalna (298)
art. 192 ust. 2 (7851)
budimex (411)
art.87 ust.1 (4109)
v ca 1973/11 (14)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
x ga 338/10 (4)
podpis oferty (2182)
protokół odbioru częściowego (507)
zeznania świadków (436)
gramatura papieru (21)
xix ga 179/13 (16)
zmiana stawki vat (1010)
ocena (16208)
gierańczyk (30)
organizacja szkoleń (320)
błędny numer katalogowy (203)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
wykaz osób (4235)
zakup paliwa (209)
x ga 79/10 (3)
i ca 337/08 (4)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
282/09 (18)
błędna podstawa prawna (3868)
termin wykonania (14372)
xix ga 514/08 (2)
i ckn 1159/00 (51)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
tożsamość przedmiotowa (707)
openoffice (11)
kio/uzp 27/09 (148)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
ciężar udowodnienia (1766)
knr (309)
subiektywne (885)
modyfikacja siwz (3364)
zmiana istotna (8648)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
ii ca 529/04 (4)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
loco (70)
iii ca 262/05 (7)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
ii ca 207/08 (6)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
"definicja podwykonawstwa" (4)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
art. 24 (12776)
"kary umowne" (515)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
stanowi treść oferty (13147)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
disclosure scotland (5)
v ca 936/12 (5)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
339/12 (4)
iv ca 136/06 (1)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
art. 144 ust. 1 (760)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
c-318/94 (24)
oferta oferta częściowa (2372)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
ca 3036/10 (18)
koncentracja środków ochrony (223)
kio 786/10 (15)
w przygotowaniu postępowania (4249)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
iii ca 727/05 (7)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
zakaz podwykonawców (411)
brak pieczęci (502)
ciąg pełnomocnictw (584)
upadłość członka konsorcjum (140)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
skonto (5)
0 zł (10967)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
1815/11 (7)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
i ca 101/10 (2)
kio/uzp 59/10 (14)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
iv ca 51/11 (2)
586/08 (2)
warunki podmiotowe (2325)
rażąca strata (97)
oleju napędowego (108)
art. 26 2b (1507)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
kryterium parametry techniczne (1983)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
zdolność finansowa (1700)
harmonogram robót (768)
art 26 ust 3 (10931)
art. 22 ust. 5 (12514)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
licytacja elektroniczna (96)
2572/11 (4)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
v ca 155/08 (1)
kio/uzp 786/10 (15)
i aca 1018/05 (26)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
potwierdzenie referencji (2838)
ii ca 417/06 (3)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
wiedzy i doświadczenia (4259)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
zakaz udziału podwykonawców (405)
pełnomocnictwo oryginał (981)
vii ga 147/08 (9)
gwarancja bezwarunkowa (319)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
uzupełnienie po terminie (6261)
inspire (15)
vi ca 629/09 (1)
"oferta równoważna" (406)
komputery (785)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
v ca 1110/04 (11)
iv ca 891/09 (1)
ii ca 688/09 (1)
ii ca 577/06 (7)
odtajnienie dokumentów (467)
art. 182 (2292)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
kryterium serwisu (700)
dostawa energii elektrycznej (307)
v ca 620/08 (3)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
cena zero (6070)
c-448/01 (18)
1265/09 (5)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
kio/uzp 1158/09 (5)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
prawo opcji (516)
bull (101)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
ii ca 337/11 (1)
interpretacja siwz (3410)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
v ca 379/08 (1)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
szwedzkie krk (5)
kd 58/10 (4)
odtajnienie harmonogramu (74)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
zamówień publicznych (22821)
x ga 379/06 (1)
ii ca 39/09 (4)
radiofarmaceutyki (5)
wada postępowania (1894)
niezgodność oferty z siwz (4632)
lek równoważny (72)
1548/11 (5)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
iv ca 392/05 (8)
xix ga 120/07 (4)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
netia (133)
wpis od skargi (20518)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
x ga 140/08/za (1)
usługi okresowe (777)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
dialog techniczny (270)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
kio 2710/10 (10)
kio 637/11 (19)
gaz-system (74)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
uniewaznienie postępowania (12253)
cena jednostkowa (2283)
nieproporcjonalne warunki (938)
krajowy rejestr karny (640)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
341/12 (12)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
waloryzacja (152)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
negatywnych konsekwencji (2427)
"zmiana stawki vat" (51)
1835/10 (6)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
wan (167)
"polisa oc" (328)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
sodexo (28)
wadium w formie kopii (320)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
konkurs na prace projektowe (153)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
x ga 311/07 (6)
"wyjaśnienie referencji" (13)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
tauron (77)
2427/11 (5)
"art. 180 ust. 3" (485)
sektorowe (727)
grafolog (6)
niezgodność oferty (5080)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
definicja modernizacji (442)
kara umowna za opóźnienie (251)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
art. 29 ust 3 (21046)
997/12 (4)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
naruszenie zasady pisemności (362)
tusze (36)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
i1 ca 154/11 (1)
tylko jeden wykonawca (8757)
brak wadium (1743)
inna omyłka nieistotna (2425)
kosztorys uproszczony (414)
nieczytelny dokument (898)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
kara umowna (594)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
grupa interwencyjna (67)
nieprawdziwe informacje (2482)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
art. 35 (3645)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
art 38 ust 4 (3681)
bony towarowe (20)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
brak ceny (7455)
kio 345/09 (3)
26 ust.2b (966)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
błąd w kosztorysie (1193)
art. 6a ustawy pzp (352)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
korekta finansowa (409)
kio_457_12 (10)
literalny (2209)
brak nazwy urządzenia (2189)
358/11 (15)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
kio 457/12 (11)
kio/uzp 1311/10 (8)
iii ca 112/06 (1)
vi ga 93/10 (2)
błąd co do prawa (2987)
china overseas engineering group (13)
wadium w częściach konsorcjum (427)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
spółka cywilna (2686)
ii ca 82/12 (1)
xix ga 91/07 (4)
rażąco niska cena ryczałt (86)
dokumenty podwykonawcy (1675)
xii ga 429/09 (49)
1008/11 (4)
v ca 307/09 (10)
art. 27 ust. 2 (8496)
kpc (1093)
usługi szkoleniowe (296)
"art. 29" (2794)
x ga 74/11 (3)
autokorekty (8)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
inne omyłki (2660)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
iii ca 177/10 (2)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
zagospodarowanie odpadów (387)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
interes w uzyskaniu (7927)
tonery oryginalne (37)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
zakłady usługowe "ezt" (24)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
interes publiczny 145 (395)
niezwłocznie oznacza (909)
exatel (93)
przedmiar a ryczałt (157)
"łączenie zamówień" (13)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
x ga 12/07 (11)
art.38 (1884)
wasko (405)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
ponowne wezwanie (4499)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
art. 29 ust. 3 (21046)
art. 85 ust. 4 (2036)
kio 2816/10 (17)
x ga 254/10 (7)
passmark (15)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
"prawo opcji" (45)
kio/kd 106/10 (5)
xix ga 80/07 (18)
oferta dodatkowa (9192)
art. 24 ust. 2 (12750)
brak w formularzu ofertowym (2852)
dysponowanie (5917)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
"roboty zamienne" (85)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
ii ca 377/09 (2)
rażące naruszenie ustawy (2064)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
jedyny wykonawca (12476)
x ga 130/10 (1)
art. 26 2b pzp (1353)
1305/11 (2)
warunki płatności (1443)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
46 ust. 4a (606)
opinia bankowa (670)
iv ca 1148/08 (1)
"chyba, że udowodni" (159)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
oprogramowanie (1925)
oświadczenie wiedzy (4982)
solid (131)
konkurs architektoniczny (66)
oddział+spółki (21)
"oferta alternatywna" (34)
"roboty budowlane" (5710)
użyteczności publicznej (512)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
utracił status wykonawcy (229)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
zamiast polisy (187)
"zp-1" (328)
878/09 (23)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
ubezpieczenie oc (506)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
"art. 111" (180)
sk 22/08 (15)
edf (15)
poprawienie omyłek (2163)
"świadczenie niemożliwe" (221)
przystąpienie (12333)
sumowanie polis (65)
omyłka rachunkowa (1257)
ii ca 679/10 (3)
umowa przedwstępna (84)
okres związania ofertą (5142)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
§ 6 ust. 2 (19420)
prezentacja systemu (444)
istotna zmiana (8648)
forma pełnomocnictwa (1403)
"art. 192 ust. 7" (1137)
x ga 154/07 (3)
ii ca 386/05 (2)
xix ga 3/07 (189)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
zmiana treści oferty (9265)
v ca 1660/09 (2)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
wydruk z ceidg (18)
podstawa dysponowania osobami (3063)
zasada swobody umów (844)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
odpadów (1249)
kio_uzp_1117_09 (11)
v gaz 21/08 (6)
art 87 ust. 2 (5950)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
podpis podwykonawca (322)
2710/10 (10)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
treść referencji (2923)
"192 ust. 2" (1829)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
wadium w formie kopii 2013 (74)
"art. 91 ust. 2" (283)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
zmiany nieistotne (8648)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
art. 5 ust. 1a (2938)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
rażąco niska cena usługi (1354)
usługi hotelarskie (35)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
uzupełniajace (2754)
"błędna podstawa" (94)
1249/09 (8)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
wyrok sądu (17001)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
art 140 (1029)
"przetarg ograniczony" (15415)
powtórne wezwanie (1214)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
kio/uzp 757/09 (14)
vi ca 210/08 (2)
cykl życia produktu (38)
kio_2817_10 (7)
29 ust. 2 (22076)
konwalidowanie (20)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
krs po terminie (1648)
87/07 (22)
240/10 (4)
oferty wariantowe (367)
oryginał (3457)
zmiana vat (1825)
przedłużenie wadium (697)
art 12a (391)
wolnej ręki (1099)
interes publiczny (10052)
kapsch (31)
kio/uzp 51/09 (22)
iv ca 362/09 (1)
vii ga 9/09 (6)
synektik (19)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
numer uprawnień (2208)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
związanie wyrokiem kio (6434)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
na korzyść wykonawcy (2403)
przedmiar robót (1656)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
zasada bezstronności (302)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
xii ga 292/11 (1)
v ca 2056/07 (25)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
oferta niezgodna z siwz (13540)
kio 1898/11 (3)
821/11 (9)
przeciwnikiem skargi jest (328)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
rozwiązania równoważne (1227)
haccp (39)
nadzór inwestorski (534)
ii ca 941/05 (21)
"cena jednostkowa" (1683)
kio 822/11 (7)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
ii ca 88/09 (35)
papiery wartościowe (167)
sprzeciw (1133)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
xii ga 340/09 (9)
vi ca 464/05 (62)
"odrzuca odwołanie" (6514)
ulotki (312)
forma wyjaśnień (4008)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
xix ga 520/06 (5)
doświadczenie wykonawcy (6523)
uzupełnienie harmonogramu (548)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
art. 94 ust. 3 (1547)
ripok (60)
vii ga 34/07 (3)
dowód osobisty (644)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
przejęcie pracowników (95)
cena 0 (4870)
dyskryminacja (369)
ii ca 430/09 (1)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
równoważności (699)
wadium podmiot trzeci (450)
art. 16 (10013)
ii ca 141/07 (1)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
linii kredytowej (176)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
kio 425/12 (6)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
inna omyłka cena (2110)
umowy (11595)
art. 22 ust.4 (6675)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
oferta treść oferty (15710)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
pojęcie zarzutu (2117)
x ga 143/10/za (1)
termin złożenia odwołania (18991)
198f (148)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
kopia aneksu (187)
prawo do informacji (12616)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
transgraniczne (49)
"26 ust. 2a" (301)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
1181/10 (3)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
v ga 40/09 (19)
otwarcie ofert (4311)
pełnomocnictwo w kopii (891)
odstąpienie od umowy (1640)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
x ga 288/11/za (1)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
zatrzymane wadium (73)
opinia bankowa tajemnica (102)
za zgodność z oryginałem (2385)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
iii czp 52/11 (88)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
art.26ust.2b (951)
nieproporcjonalny (966)
umowa ustna (1082)
kryteria mierzalne (111)
pozycja zero (4825)
protokół odbioru dostawy (866)
niewykonanie wyroku (12849)
iv ca 690/08 (1)
data wniesienia wadium (1139)
ibm (233)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
"art.46 ust. 4a" (437)
ezt (70)
konkurs (1086)
wykaz dostaw (1619)
oferty dodatkowe (9192)
iv ca 629/08 (1)
"system informacji prawnej" (50)
x ga 22/08 (58)
xix ga 72/08 (2)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
art. 67 ust. 2 (2004)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
248/12 (19)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
zamówienie sektorowe (725)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
100/12 (20)
pocztowe (2090)
art. 145 (620)
wykaz robót budowlanych (2911)
oferta wariantowa (367)
ii ca 1063/05 (17)
natychmiastowa (368)
"data wystawienia referencji" (31)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
kio/uzp 1591/09 (3)
xii ga 282/11 (1)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
biletów lotniczych (50)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
pojęcie oferty (2210)
kio 2550/10 (8)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
doradztwo prawne (410)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
xxiii ga 446/08 (18)
wykaz głównych dostaw (613)
art. 93 ust. 4 (4708)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
ii ca 129/07 (3)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
kio/2790/10 (14)
vii ca 881/05 (10)
termin związania 2011 (3215)
zus hiszpański (6)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
xix ga 581/06 (7)
xii ga 39/09 (1)
"wadium po terminie" (11)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
know-how (246)
koncesja (471)
xii ga 183/08 (1)
ii ca 206/06 (3)
alcatel thales (9)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
faktura potwierdza (2006)
naruszenie art 144 (718)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
bombardier (36)
francja (260)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
"dodatni wynik finansowy" (33)
vi ga 87/07 (5)
microsoft (252)
minimalna wartość dostaw (806)
termin zadawania pytań (773)
"art. 26 ust.2b" (951)
kio/uzp 3/09 (92)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
wystawca referencji (385)
brak ceny brutto (2997)
"art. 8 ust. 3" (385)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
podmiot prawa publicznego (5902)
225/08 (4)
istotna zmiana okoliczności (7002)
interes (10055)
china (35)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
"pilna potrzeba" (104)
kio 122/11 (5)
zasady równego traktowania (7549)
v ca 2446/09 (9)
v ga 122/10 (30)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
kio 41/12 (14)
miarkowanie (62)
ii ca 1219/06 (4)
vi ga 79/07 (3)
kio/uzp 70/08 (6)
v cz 48/05 (2)
iii ca 472/09 (2)
kto wystawia referencje (261)
pokój (210)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
województwo podkarpackie (101)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
kio/uzp 873/09 (5)
przyrzeczenie publiczne (115)
xii ga 230/07 (2)
v ca 1315/08 (1)
barterowa (3)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
2626/10 (4)
brak kosztorysu (2196)
na dzień składania ofert (8664)
wskaźnik płynności finansowej (69)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
identyfikacja podpisu (258)
kio 179/12 (3)
v ca 977/08 (1)
faktura (2395)
roboty dodatkowe (4473)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
zus (616)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
referencje (3085)
"zakres udostępnienia" (121)
inna omyłka (2660)
982/10 (4)
x ga 235/09/za (1)
wyjaśnienie oferty (10738)
dowód opłacona polisa (283)
"doradztwo prawne" (41)
intergraph (61)
podział zamówienia na części (1460)
próbka systemu (393)
x ga 2/08/za (1)
kio/uzp 193/08 (6)
art. 24 ust. 1a (2269)
kio 2/11 (202)
kio 204/12 (5)
usługi finansowe (3020)
109/11 (6)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
xii ga 226/10 (1)
treśc referencji (2923)
kio 51/12 (5)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
zamówienia mieszane (186)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
faktura jako referencja (489)
potwierdzenie czynności (12463)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
data wystawienia (1023)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
krk po terminie (456)
ryczałt brak kosztorysu (187)
uzupełnienie krk (299)
dokumenty w języku obcym (401)
przedmiot konkursu (917)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
vi ga 174/11 (1)
x ga 349/09 (1)
xix ga 102/09 (7)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
najwyższa staranność (871)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
definicja podwykonawcy (525)
650/11 (2)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
94 ust. 3 (1547)
"art. 38" (1884)
lex retro non agit (14)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
inpost (28)
zamówienie wspólne (5592)
weksel (19)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
art. 26 ust. 2c (269)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
cena usługi prawnicze (122)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
dłuższy okres gwarancji (361)
26 2b (1507)
vi ga 142/08 (1)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
ge medical (177)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
oferta forma oferty (5516)
umowa zlecenia (1623)
llc (28)
xii ga 517/09 (6)
fidic lub równoważne (106)
udostępnianie ofert (1529)
ii ca 560/06 (1)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
rozliczenie uzupełniajace (496)
brak nazwy producenta (1745)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
xxiii ga 203/09 (3)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
tożsamość (809)
iii ca 1019/06 (6)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
"grupa kapitałowa" (324)
równe traktowanie wykonawców (8186)
strona internetowa (3894)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
polisa oc konsorcjum (234)
poprawienie innej omyłki (1931)
krk spółka komandytowa (36)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
pisemne zobowiązanie (2249)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
formularz ofertowy (3203)
zakres referencji (2938)
vii ga 36/09 (1)
główny urząd geodezji (105)
36 ust. 5 (4094)
oc konsorcjum (268)
kary (1505)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
poprawa stawki vat (233)
art. 36 ust. 5 (4094)
data pełnomocnictwa (1667)
i ca 533/09 (4)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
turów (54)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
v ca 1514/02 (16)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
iv ga 10/08 (13)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
odrębne zamówienie (4824)
wskaźnik rentowności (43)
x ga 25/08/za (2)
iii ca 582/08 (1)
kary umowne (594)
wariantowa (367)
forma zobowiązania (2510)
ii ca 616/05 (3)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
brak wskazania podwykonawców (1119)
warunki zmiany umowy (6552)
1010/12 (5)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
ii ca 585/06 (6)
iii ca 833/04 (4)
iii ca 455/08 (2)
rozwiązanie umowy (3161)
udowodnienie równoważności (322)
przedwczesne odwołanie (937)
referencje sztuki budowlanej (398)
xii ga 143/09 (16)
sita (165)
art. 96 ust. 2 (1836)
zapytanie o cenę (1912)
antydatowanie (40)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
iv ca 239/05 (5)
"zmiana składu" (40)
art. 82 ust. 1 (2175)
art. 38 ust. 4b (99)
odpady (1249)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
"dialog konkurencyjny" (368)
"art. 93 ust. 4" (61)
remont a budowa (720)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
japonia (25)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
kio/uzp 607/09 (2)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
x ga 83/06/p4 (3)
vii ga 136/09 za (6)
certyfikat ubezpieczenia (324)
855/05 (14)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
kio 1070/11 (4)
krótki termin składania ofert (749)
xii ga 317/09 (11)
478/12 (10)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
osoba fizyczna (1653)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
forma wadium (962)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
pesa (110)
iv ca 726/11 (1)
ix ga 121/07 (1)
vi ga 64/08 (1)
kio 860/11 (5)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
ii ca 457/08 (1)
termin związania ofertą (8518)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
usługa sprzątania (718)
xix ga 207/09 (9)
x ga 294/07 (6)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
ii ca 1211/09 (10)
szacowanie wartości zamówienia (751)
vat 0% (1554)
mace (9)
kio 1393/11 (3)
zwrot oferty bez otwierania (175)
nazwa producenta (1981)
art. 25 ust. 2 (10215)
ii ca 489/06 (28)
zmiana umowy podwykonawca (989)
przedmiot działalności określony krs (683)
status wykonawcy (1406)
zmiana wysokości wadium (1107)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
art. 387 (394)
protokół konieczności (3052)
wyrok kio (10121)
referencje podwykonawcy (695)
kio_1016_12 (17)
brak-wadium (71)
iv ca 120/11 (1)
upadłość konsorcjum (177)
niekorzyść wykonawcy (521)
fałszywe referencje (73)
zaświadczenie z krk (343)
vi ga 29/08 (15)
v ca 671/08 (10)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
x ga 127/08 (45)
dodatkowe dokumenty (7917)
423/11 (6)
demonstracja (44)
kopia pełnomocnictwa (910)
ii ca 488/09 (4)
"produkt leczniczy" (225)
art. 150 ust. 3 (1386)
"art. 29 ust. 4" (16)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
rozkład ciężaru dowodu (305)
uzupełnianie referencji (780)
zmiana umowy 144 (548)
dokumenty (14424)
dowody (9075)
odwołanie na treść siwz (13228)
wykluczenie (10727)
art. 84 (1523)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
zmiana personelu (795)
referencje konsorcjum (1524)
kio/uzp 741/09 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
kio/uzp 218/08 (25)
"termin składania ofert" (4586)
"art. 26 ust. 2d" (27)
omyłka formularz oferty (1683)
x ga 78/09 (2)
stany zjednoczone (130)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
okres gwarancji (2307)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
oferta otwarcie ofert (4081)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
zawarcie umowy po terminie (10265)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
1255/12 (4)
bezstronność (328)
oryginalne tonery (37)
kopia gwarancji (688)
nie może przekroczyć (1883)
ix ca 50/07 (6)
kio 1639/11 (19)
173/09 (9)
wadium w obcej walucie (15)
kampania promocyjna (32)
kio 1756/10 (10)
brak podpisu na ofercie (1929)
art. 42 ust. 1 (3145)
doświadczenie "3 lat" (1389)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
iv ga 14/07 (16)
i ca 168/09 (8)
isok (14)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
prokurent krk (44)
1629/11 (5)
wycinka drzew (74)
iv ca 180/11 (3)
viii ga 13/08 (5)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
"art. 189 ust. 6" (19)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
stalowa wola (112)
brak podpisu oferty (1929)
doświadczenie konsorcjum (2840)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
art. 25 (10248)
xix ga 328/06 (2)
vi ca 527/05 (15)
skuteczne wniesienie wadium (892)
"interes prawny" (4746)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
v ca 484/08 (1)
x ga 258/09 (4)
"art. 96" (672)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
v ca 960/02 (10)
kio/uzp 984/08 (70)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
brak części formularza ofertowego (2162)
kio_1776_10 (7)
475/10 (4)
kio/uzp 238/10 (3)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
dumping (28)
składki zdrowotne niemcy (28)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
lub równoważne (2134)
urssaf (5)
postać leku (128)
skrócenie terminu realizacji (447)
prince (87)
"zamiast polisy" (13)
prawo nie działa wstecz (34)
antywirus (3)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
kio 1503/08 (6)
wynika z innych dokumentów (10755)
kserokopia gwarancji wadium (137)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
v ga 124/09 (1)
enion s.a. (40)
wadium wpłacone w kasie (29)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
logo producenta (85)
dokumenty podmiotowe (2217)
pribex (13)
"art. 5 ust. 1a" (24)
narodowy bank polski (213)
"uzupełnienie wadium" (15)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
"art. 46 ust. 4a" (437)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
ii ca 342/06 (10)
zakup licencji (364)
dokumenty nie wymagane (12623)
trzy miejsca po przecinku (235)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
zero w kosztorysie (1553)
art 26 ust 4 (10612)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
84/12 (7)
ii ca 295/11 (1)
kio/483/11 (3)
art.12a (140)
siwz (14692)
xii ga 368/08 (1)
v ga 53/05 (1)
art. 11 (15481)
cena słownie (8157)
udostępnienie referencji (936)
ii ca 647/09 (1)
x ga 117/08 (1)
termin przyłączenia się do protestu (676)
c-44/96 (11)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
za wysokie wadium (209)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
inwestor zastępczy (227)
wyroby medyczne (600)
v ca 1500/08 (2)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
art. 185 ust. 5 (2603)
kio 1980/12 (5)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
podmioty trzecie (1234)
"art. 17" (788)
potencjał techniczny (2644)
v ca 1621/08 (1)
centrum personalizacji dokumentów (18)
stręciwilk (877)
równość stron (889)
"poczta polska" (337)
protokół odbioru końcowego (686)
"dzielenie zamówienia" (141)
cena ryczałtowa (1627)
upadłość podwykonawcy (110)
art 93 ust 4 (4708)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
dialog poufny (14)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
kio/uzp 938/09 (7)
dialog konkurencyjny (387)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
ii ca 304/08 (1)
x ga 110/09/za (1)
przekaz pocztowy (41)
kryteria subiektywne (581)
koncesja konsorcjum (177)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
iii ca 490/04 (2)
v ca 266/08 (2)
x ga 88/06 (5)
kio 19/09 (157)
upływ terminu związania ofertą (3572)
"tego samego rodzaju" (285)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
duplikat (16)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
dwie oferty (10606)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
teoria wysłania (31)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
poświadczenie (1977)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
warunek tożsamy (1947)
tamex (57)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)