Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

związek spółek wodnych (475)
zysk (1641)
kio 1503/08 (6)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (147)
usługi telekomunikacyjne (550)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
x ga 251/10/za (1)
podobne (6030)
definicja wadium (413)
adhezyjna (73)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
ii ca 1211/09 (10)
ceidg (39)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (37)
88/11 (4)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (215)
oferta otwarta przed terminem (788)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
x ga 48/09 (8)
kio 1600/10 (6)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
kio 35/12 (15)
"26 ust. 4" (2068)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
xix ga 43/08 (2)
podwykonawca 2014 (640)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
"art. 90 ust. 1" (1673)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
nie złożył pełnomocnictwa (3795)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
rozbieżnie liczbowo i słownie (23)
dokument wystawiony po terminie (4649)
błąd w gwarancji (1267)
skarga (21962)
konserwacja zabytków (75)
rażaco (3107)
ważność wadium (889)
art. 24 ust 2 pkt 1 (14610)
ważność krk (99)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
art.26 ust.2 b (4645)
finanse publiczne (2414)
upływ ważności wadium (635)
niejasne warunki udziału (3431)
xix ga 162/10 (17)
wykładnia językowa (713)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
art. 189 ust. 2 (5112)
24 ust. 2 pkt 4 (14153)
ii ca 587/05 (62)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (69)
xix ga 104/07 (3)
komplementariusz (80)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
autoryzowany kanał dystrybucji (25)
zwrot próbek (374)
dynamiczny system zakupÓw (107)
"zmiana treści umowy" (47)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (149)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (10071)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (510)
v ca 440/06 (6)
niekompletna lista grupy kapitałowej (39)
jedna usługa kilka umów (791)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (823)
ii ca 693/05 (51)
oświadczenie wiedzy (4982)
uzupełnienie przetarg ograniczony (6524)
art. 36 a (5220)
zp-1 (328)
krk austria (23)
utajnienie sprawozdania finansowego (82)
termin zapłaty (2413)
forma pisemnego zobowiązania (1921)
"do czterech miejsc po przecinku" (25)
przychód (581)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
i ca 337/08 (4)
basic disclosure (5)
art. 17 ust.2 (9957)
tauron (77)
1815/11 (7)
"niemożliwość świadczenia" (98)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
postępowanie kończy się z chwilą (393)
wyjaśnienia ceny po terminie (7552)
wadium na niepełny okres (851)
zakaz udziału podwykonawców (405)
"stawka podatku vat" (932)
xix ga 409/07 (1)
poprawienie jednostki miary (400)
pisemnie (5282)
utrata wadium (409)
"system informacji prawnej" (50)
c-103/88 (99)
kosztorys inwestorski (625)
959/09 (38)
omyłki rachunkowe (1257)
powaga rzeczy osądzonej (113)
brak wyceny elementu oferty (1996)
art. 24 ust. 4 (12279)
skamex (47)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (1992)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (4652)
zmiana personelu (795)
kryteria społeczne (1683)
kio 2500/10 (3)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
zakup paliwa (209)
wykładnia siwz (3591)
umowa o dzieło (445)
odpowiedni termin (10598)
udostępnienie zdolności finansowych (963)
nadmierne warunki (1639)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
wynika z innych dokumentów (10755)
sita (165)
zwrot próbki (443)
postępowanie obarczone wadą (1418)
2379/11 (3)
politechnika rzeszowska (24)
odbiór odpadów (588)
c-599/10 (31)
art. 91 ust. 3a (475)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1125)
"brak wadium" (71)
ii ca 1950/05 (2)
udział w przygotowaniu postępowania (4759)
131e (15)
1293/13 (3)
formularz cenowy (1828)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
"zmiana nazwy wykonawcy" (2)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1393)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
1661/11 (3)
marża jako kryterium oceny ofert (277)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
forma pisemna (2616)
dokumenty stany zjednoczone (102)
xxiii ga 380/11 (4)
ii ca 675/04 (3)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
sekocenbud (124)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (5)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
xii ga 412/11 (2)
kio 1434/12 (3)
zdolność kredytowa (771)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
cesja wierzytelności (48)
manipulowanie cenami jednostkowymi (96)
kio 82/12 (4)
v ca 985/08 (1)
"zwrot wadium" (190)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (541)
xix ga 131/08 (13)
"aukcja elektroniczna" (371)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (6341)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (2998)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
x ga 83/06 (3)
"brak ceny" (33)
ecm (145)
termin wniesienia odwołania (25199)
faktura jako należyte wykonanie (1397)
nie wpisał stawki podatku vat (496)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (4)
333/11 (7)
zaliczki (121)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
thales (69)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (2946)
certyfikat prince 2 (69)
x ga 652/13 (29)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
ebs (25)
niewyuczone (17)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
data wniesienia wadium (1139)
wykaz punktów serwisowych (244)
art. 51 (2297)
529/13 (4)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
oticon (31)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (24)
1181/10 (3)
sumowanie polis (65)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
v_ca_2015_12 (6)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
xii ga 285/09 (2)
ii ca 397/13 (4)
niezasadne wezwanie (5288)
"w gdańsku" (1649)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (478)
otwarcie ofert (4311)
referencje dla podwykonawcy (654)
zaświadczenie z ceidg (39)
zwrot oferty bez otwierania (175)
know how (367)
"kryterium parametry techniczne" (33)
x ga 74/09 (1)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
kierownik zamawiającego (2051)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
naruszenie art 144 (718)
2498/10 (19)
sztuki budowlanej (1025)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
świadectwo przejęcia robót (146)
"wiedza i doświadczenie" (719)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (180)
"art.29 ust.3" (572)
pełny odpis krs (714)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
"art. 49 ust. 3" (20)
69 (1166)
1261/09 (8)
sprzątanie (897)
xii ga 304/07 (1)
kio 23/12 (221)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (12)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
xix ga 82/09 (2)
x ga 178/07 (1)
obsługę prawną (2432)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
budimex (411)
sumowanie obrotów (144)
centertel (88)
jawność protokołu (713)
art. 22 ust. 5 (12514)
"interes przystępującego" (111)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (561)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
informacje (12802)
xix ga 194/07 (14)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
art. 83 ust. 3 (1543)
vii ga 36/08 (7)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
interes faktyczny (6970)
nadzór inwestorski (534)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
sfałszowany podpis (20)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1194)
"oferty dodatkowe" (379)
"art.22 ust.5" (59)
gwarancja wadialna kopia (195)
"26 ust. 2a" (301)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (5)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1269)
art. 101 (1095)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (4761)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (993)
obiekt budowlany (2321)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
viii ga 248/09 (4)
ix ga 93/09 (1)
przystąpienie (12333)
za krótki termin składania ofert (743)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (358)
2222/11 (17)
x ga 65/07 (3)
internat użytecznosci publicznej (4)
919/08 (11)
"art. 8 ust. 1" (856)
vi ga 79/07 (3)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
parafa zamiast podpisu (37)
"błędny adres" (8)
wartość polisy oc (373)
"art. 91 ust. 5" (19)
wykroczenie zawodowe (121)
ubezpieczenie kontraktu (452)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (672)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
materiały równoważne (1298)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
konstancin-jeziorna (81)
zmiana wzoru umowy (3761)
ii ca 693/5 (16)
zdolność finansowa konsorcjum (970)
kio/uzp 301/10 (6)
konkurs na prace projektowe (153)
miasto gorzów (95)
świadczeń okresowych (1043)
109/11 (6)
tajemnicą przedsiębiorstwa (1469)
i ca 410/08 (1)
próbka "art. 26 ust. 3" (373)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
protokół odbioru (1711)
mon (110)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1413)
brak informacji o podstawie dysponowania osobami (4132)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
2010 (11772)
lista podmiotów (702)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
kio 1393/11 (3)
ii ca 442/06 (6)
prawo nie działa wstecz (34)
"zamówienie dodatkowe" (488)
"art. 4 pkt 8" (138)
cena do czterech miejsc po przecinku (173)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (6)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
v ca 264/04 (18)
zerwanie umowy (79)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
"świadectwo przejęcia robót" (29)
iii czp 52/11 (88)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
równoważności (699)
sukcesja (49)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
zbyt wysokie kary (126)
xxiii ga 666/11 (1)
sprawowanie nadzoru autorskiego (143)
zamknięty katalog dokumentów (1037)
wadium w formie poręczenia (175)
474/11 (9)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
x ga 295/09 (2)
podpis na referencji (660)
niejasności siwz (468)
protest (11736)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (354)
vi ga 64/08 (1)
igły (87)
1642/10 (4)
wynagrodzenie barterowe (2)
sumowanie zamówień (535)
warunki zmiany umowy 144 (653)
"franszyza redukcyjna" (15)
zmowa przetargowa (107)
v ca 570/08 (10)
art. 84 ust. 1 (1519)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
iii_ca_262_05 (7)
poważne wykroczenie zawodowe (87)
429/12 (7)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
art. 89 ust.2 (10753)
nieporównywalność ofert (199)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
"ubezpieczenie grupowe" (16)
1553/10 (6)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
"uchyla się od zawarcia umowy" (116)
iv ca 362/08 (1)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (12290)
1900/11 (5)
polisa światowa (12)
subiektywne kryteria (581)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
"art. 16 ust. 4" (8)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
art. 62 ust. 1 (2388)
realny (3315)
zbiorowa polisa (51)
przynależność do izby samorządu zawodowego (146)
instytucje_prawa_publicznego (46)
inna oczywista omyłka (2236)
"art. 26 ust. 2d" (27)
"art.12 a" (196)
odpadów komunalnych (679)
"art. 146" (1553)
xii ga 11/09 (18)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
nie figuruje (471)
"oferta wstępna" (238)
zmiana terminu realizacji (6866)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (2600)
2805/10 (5)
"związanie wyrokiem" (15)
"art. 16" (379)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (786)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
"kryteria niemierzalne" (21)
art 6 (22679)
dyrektywa rohs (13)
art. 16 pzp (8786)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
art. 87 ust. 1 (5955)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (64)
zmiana podwykonawstwa (589)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
gazy medyczne (137)
vii ga 146/10 za (4)
słowacja (38)
równoważność certyfikatów (266)
próbka system informatyczny (96)
warunkowa gwarancja (177)
rownowazny (2271)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (337)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
niezwłocznie (1336)
nieaktualny krs (737)
czechy (125)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (930)
art 67 ust 1 pkt 6 (2312)
art. 143b ust. 8 (11)
podwykonawstwa (838)
nie wykonał wyroku kio (8577)
x ga 309/08 (1)
zawartośc referencji (244)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (87)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
odrzucenie rażąco niska cena (2180)
ewa sikorska rażąco niska cena (63)
bez udziału podwykonawców (1330)
kio/uzp 1337/09 (3)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
wykaz stawek i narzutów (125)
opóźnienie a zwłoka (196)
v ca 2446/09 (9)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
salans (5)
"obsługa prawna" (99)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
art. 67 (2013)
current ratio (5)
wpis od skargi (20518)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (12)
"zamówienia mieszane" (14)
companies house (7)
"udostępnienie doświadczenia" (97)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (69)
art. 25 ust. 1 (10221)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
polskie normy (2829)
1019/06 (11)
usługa w trakcie realizacji (3039)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
bony (67)
zsi (46)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2134)
niemiecki krk (30)
"art. 101 ust. 2" (12)
kio/uzp 1158/09 (5)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (358)
kio 1898/11 (3)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
krs niemcy (44)
usługi ochroniarskie (27)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1301)
uprawnienia telekomunikacja (214)
błędny vat (1420)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
230 ksh (40)
biegły (513)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
nie leży w interesie (1177)
"kio 1535/11" (4)
brak wskazania nazwy producenta (1703)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
"art. 179 ust. 1" (6628)
definicja robót budowlanych (1951)
xix ga 461 (24)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
ograniczenie konkurencyjności (1156)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1339)
"art. 68 ust. 2" (24)
kio/uzp 745/08 (22)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (268)
dobre obyczaje (575)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (119)
niezgodność oferty z siwz (4632)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (3959)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
zdolność finansowa (1700)
art.87 (4127)
art. 22 ust 4 (12482)
udostępnienie zasobów (1174)
tożsamość przedmiotowa (707)
zmiana zawartej umowy (8536)
2427/11 (5)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
omyłka formularz oferty (1683)
wezwanie do uzupełnienia (6199)
ii ca 67/05 (3)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
użyczenie referencji (152)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
telkaz (4)
bankowa (5165)
ii ca 584/05 (17)
formy porozumiewania się (241)
"spoza unii europejskiej" (5)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (61)
rażąco niska cena po aukcji (67)
vi ca 464/05 (62)
ujawnienie źródła zapytania (151)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
referencje sam sobie (1282)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
błędy w kosztorysach (1193)
maksymalna cena (2319)
"interes w przystąpieniu" (159)
szacowanie wartości zamówień (1039)
art 24 ust. 2 pkt 5 (14031)
x_ga_213_11 (13)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
v ga 61/10 (3)
ix ca 736/09 (2)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (899)
nieważność umowy (1451)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (2879)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
rażąco niska cena zarzut (2112)
andra (47)
art. 179 (8527)
29 ust. 2 (22076)
błąd w tłumaczeniu (923)
kio/uzp 338/09 (34)
dostawa (8721)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
wykluczenie wykonawców (12350)
aldesa (28)
1225/10 (8)
art. 25 (10248)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (75)
"autoryzowany partner" (60)
serwis w odległości (98)
waloryzacja cen (123)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
brak formularza cenowego (1617)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (373)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (3)
naruszenie art. 7 (20898)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
naliczenie kar umownych (325)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
naruszenie zasady jawności (863)
art. 23 ust. 3 (9219)
art 87 (5965)
v ca 359/08 (2)
vat 0 % (1768)
korekty finansowe (409)
upadłość (333)
i ca 155/04 (9)
i c 125/09 (7)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (9549)
xii ga 151/08 (7)
żądanie oświadczeń producenta (3055)
sztuczne łączenie zamówień (227)
art. 29 ust. 4 (19825)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (13)
bład w obliczeniu ceny (1855)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4277)
japonia (25)
art. 15 ust. 2 (15071)
brak wskazania producenta (2138)
istotna zmiana oferty (8081)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
93 ust. 1 pkt 6 (5119)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
kredyt (557)
farmaceutyczny (180)
przedwczesne odwołanie (937)
eurovia (103)
cena jednostkowa (2283)
kio 1525/11 (7)
c-507/03 (7)
"oznaczenie beneficjenta" (16)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (428)
przerwanie ciągłości wadium (16)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
zasada swobody umów (844)
"lub równoważne" (743)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
próbek, opisów lub fotografii (97)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2176)
unieważnienie postępowania (12253)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
kio/uzp 786/10 (15)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (126)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
gwarancja wadium (1104)
iv ca 180/11 (3)
art.24 ust.4 (5470)
kio_uzp_298_09 (4)
dysponowanie referencjami (1515)
iso 9000 (27)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (103)
xii_ga_206_08 (19)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (4893)
art. 192 ust. 7 (7839)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
legitymacja czynna (276)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
jaworzno (202)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
pierwotne warunki zostały zmienione (2056)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
zmiana ceny (5753)
185 ust. 2 (2736)
684/12 (6)
generyczne (20)
naruszenie konkurencji (9188)
sprawozdania finansowe (895)
c-318/94 (24)
brak terminu w ofercie (13391)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (10486)
referencje dla konsorcjum (1409)
"grupy kapitałowej" (490)
"uzupełnienie odwołania" (111)
dwukrotne uzupełnienie (475)
xix ga 268/09 (10)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
uznanie odwołania przez zamawiającego (10316)
brak referencji (2654)
nieistniejąca stawka vat (655)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2638)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
3 miejsca po przecinku (364)
ce (669)
art. 51 ust. 2 (2293)
wadium kopia (539)
"ii ca 29/05" (12)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (778)
iso 27001 (43)
"znajomość języka polskiego" (20)
art.142 (569)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
udostępnienie uprawnień (2200)
barterowa (3)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
"art. 26 ust. 3" (5021)
"kryterium jakości" (102)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (211)
uchwała zarządu (635)
upływ terminu związania z ofertą (4753)
wadium w obcej walucie (15)
kio 1949/11 (7)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
istotna zmiana w treści oferty (9675)
podpis parafka (37)
opinie bankowe (352)
razaco niska cena (1773)
brak producenta w ofercie (3239)
"nowy zarzut" (271)
"udowodnienie równoważności " (48)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
"lub równoważny" (743)
ix ga 83/09 (3)
błąd co do formy (2454)
prezentacja oprogramowania (324)
"art. 38" (1884)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
ii ca 1285/12 (23)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
warunki zmiany umowy (6552)
"iii czp 25/10" (11)
art 93 ust 4 (4708)
"tłumaczenie przysięgłe" (410)
kopia gwarancji bankowej (199)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (9905)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
"interes w unieważnieniu" (8)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
kio 41/12 (14)
x ga 42/10 (2)
"oficjalny kanał dystrybucji" (8)
Łódzka kolej aglomeracyjna (4)
kio/uzp 260/10 (27)
prace badawcze (521)
powszechne usługi pocztowe (260)
nalezyte wykonanie zamówienia (7801)
iv ca 766/11 (1)
181/08 (6)
"roboty dodatkowe" (350)
kary (1505)
art. 57 kpa (60)
tusze (36)
szacowanie wartości zamówienia (751)
dostęp do informacji publicznej (2492)
zmiana treści oferty (9265)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
"kryterium odległości" (9)
x ga 287/08 (2)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
usługi turystyczne (139)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (135)
upadłość członka konsorcjum (140)
odwołanie po terminie (21024)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (186)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
żadanie umowy konsorcjum (3737)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
przedłużenie terminu związania (1372)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (2690)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
x ga 213/11 (13)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
zus spółka cywilna (146)
"nie mogą obciążać wykonawców" (71)
ix ga 228/09 (2)
"art. 29 ust. 2" (1224)
vii ga 59/08 (2)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
biopodobny (9)
równoważne (2271)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
kio/uzp 1500/09 (7)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (21572)
c-21/03 (46)
x ga 33/09 (4)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (6895)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
powołanie biegłego (402)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
fałszywe referencje (73)
"art. 190 ust. 7" (385)
podział (1824)
832/09 (4)
ii ca 319/07 (2)
brak strony formularza cenowego (1890)
"interwenient uboczny" (103)
przed notariuszem (387)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
"sukcesja generalna" (23)
i ca 93/11 (5)
bęben (59)
"kara umowna" (653)
"dokument niewymagany" (1667)
x ga 241/10/za (1)
49/10 (19)
preferowanie jednego wykonawcy (960)
"odwołanie wobec czynności wezwania do uzupełnienia" (4)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
"brak tłumaczenia" (63)
brak ceny brutto (2997)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1465)
art. 85 ust. 1 (2145)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (486)
proporcjonalność (437)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
"art. 87 ust. 1" (2881)
komunikat swift (6)
opłata skarbowa (94)
iii czp 107/12 (15)
341/12 (12)
art. 2 pkt 13 (11638)
certyfikat do polisy (188)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
kopia gwarancji (688)
częściowy sprzeciw (261)
art. 131 (914)
"26 ust. 2d" (27)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
upadłość konsorcjanta (18)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
zmiana członków konsorcjum (2207)
i ca 533/09 (4)
"24 ust. 1 pkt 10" (1632)
zmiana terminu zamówienia (10382)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (3)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
termin zawity (549)
ii ca 304/08 (1)
"brak tłumaczenia na język polski" (24)
awaria (608)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
c-448/01 (18)
moment zakończenia postępowania (1146)
nabycie przedsiębiorstwa (915)
art. 42 (3151)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (271)
v ga 127/11 (1)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (8836)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (189)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
art. 183 ust. 2 pzp (1294)
xii ga 443/09 (1)
wadliwy przedmiar (371)
zły vat (143)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
umowa ramowa (412)
"w organizacji" (154)
przedłużenie terminu związania faksem (399)
wilim (253)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
"urząd dozoru technicznego" (57)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (132)
interes publiczny (10052)
"dialog techniczny" (24)
działalność regulowana (1818)
wartość konkursu (814)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
zaliczka (230)
kio/uzp 14/10 (221)
"unieważnia umowę" (27)
iii czp 25/10 (31)
czytelny podpis (375)
"usługi szkoleniowe" (105)
doradztwo i konsultacje (252)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
"unieważnienie postępowania" (4967)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1215)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
x ga 5/07 (7)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
poczta polska sa (622)
brak wyceny materiału (1338)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
zmowa (142)
art.12a (140)
plan zamówień (1350)
vi ga 57/07 (6)
brak oświadczenia (10589)
china overseas engineering group (13)
miejsca po przecinku (420)
2814/11 (6)
intergraph (61)
formularz cenowy bez podpisu (339)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
oferta spółki cywilnej (2514)
opłata za pełnomocnictwo (181)
iii czp 103/2010 (2)
1542/10 (4)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
odtajnienie wykazu osób (289)
"niepodpisane referencje" (30)
enigma (100)
c-18/01 (5)
"180 ust. 2" (1483)
art. 8 ust.3 (10077)
protokół odbioru potwierdza (1977)
definicja omyłki (732)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
"dzielenie zamówienia" (141)
alstom rafako (13)
iii czp 53/11 (58)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
wejherowo (59)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (275)
"wykluczenie wykonawcy" (5306)
ekonomika postępowania (248)
nieprecyzyjne (3321)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
c-331/92 (7)
art. 150 ust. 3 (1386)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
brak pieczęci imiennej (159)
zmiana siwz przed rozprawą (5007)
x ga 223/07 (6)
umowa warunkowa (389)
sublimit (13)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (124)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1306)
zwiększenie konkurencyjności (447)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (166)
art. 7 ust. 1 (22536)
kio 1066/11 (8)
xix ga 112/08 (1)
387 kc (284)
przekaz pocztowy (41)
miarkowanie kar (69)
rażąco niska cena + lakoniczne (307)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
solid security (49)
"art. 86 ust. 2" (54)
wyjaśnienie siwz (8955)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
dowód wniesienia wadium (1113)
rażąco nisko cena (1773)
odnawialny (130)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (163)
wolna ręka prawa autorskie (135)
warunek tożsamy (1947)
trojanowska rażąco niska cena (91)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
naruszenie art. 38 ust. 6 (4031)
iso 14001 (73)
należyte wykonanie dostaw (1642)
poprawienie stawki vat (639)
zmiana terminu 144 (737)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
zasada koncentracji środków (277)
578/11 (3)
samokontrola zamawiającego (31)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (2762)
warunki równoważności (836)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
nie uzupełnił tłumaczenia (875)
charakter oferty wstępnej (897)
dostawa tonerów (70)
art. 186 (2822)
jawność (897)
grupa kapitałowa zmowa (32)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
cpv (403)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
wyroby medyczne (600)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
warunki podmiotowe (2325)
spółka zależna (2664)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (209)
isok (14)
"płyta cd" (113)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
"art. 91" (5331)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
ix ca 23/12 (9)
wysokość kar umownych (782)
poświadczenie nieprawdy (241)
xix ga 524/09 (3)
1741/10 (6)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (257)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
zakaz podwykonawstwa ochrona (193)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
ii ca 455/06 (6)
"art. 84" (226)
proporcjonalny warunek (1080)
okres ważności wadium (742)
odpady medyczne (199)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (1906)
oryginał pełnomocnictwa (981)
sumowanie wartości usług (369)
vi ga 192/10 (11)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (17488)
wskazanie konkretnej daty (3355)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
vi ga 33/09 (3)
v ca 484/08 (1)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
46 ust. 4a (606)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
rażąco niska cena na roboty budowlane (872)
licencja open source (47)
równoważne materiały (1298)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
ii ca 1355/05 (19)
kio 363/12 (4)
umowa odpłatna (829)
x ga 12/07 (11)
język postepowania (1989)
oświadczenie o należytym wykonaniu (6383)
opis jednego producenta (3180)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (534)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
sieć szerokopasmowa (79)
"istotna zmiana" (1959)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
"sprzęt medyczny" (349)
kryteria subiektywne (581)
wykaz osób (4235)
upłynął termin związania ofertą (1269)
cena brutto (3431)
niezgodność próbek z siwz (456)
zestawienie materiałów (1843)
warta (503)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (291)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (13337)
obsługa prawna (2432)
iii czp 66/95 (28)
855/05 (14)
niezależny podmiot (5198)
niepodpisana oferta (5505)
aqap (14)
godziny pracy zamawiającego (1495)
"cena 0" (77)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
2124/11 (4)
pomoc publiczna (5397)
art. 140 ust. 1 (1250)
v ca 960/02 (10)
pkwiu (227)
"192 ust. 7" (1548)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (357)
144 ust 1 (931)
koleśnikow główny urząd geodezji (8)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
kio/uzp 959/09 (38)
brak okresu gwarancji (2092)
"iii ca 88/09" (26)
sodexo (28)
"potwierdzać należyte wykonanie" (360)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (118)
art 22 (13259)
x ga 85/08 (5)
c-44/96 (11)
kryterium zatrudnienie (1000)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
"art. 297" (94)
iii_czp_52_02 (22)
xix ga 102/09 (7)
ratownik (52)
usługi prawne (7570)
referencje podwykonawca (695)
wykaz wykonanych usług (3994)
kio 33/12 (28)
odwrócony podatek (28)
wadium w walucie obcej (15)
art. 46 ust. 5 (2676)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (20)
przedłużenie gwarancji wadialnej (285)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
zakres wezwania do uzupełnienia (5909)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
x ga 98/10 (2)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
krk (461)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (6443)
w warszawie (24442)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1311)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
iv ca 120/11 (1)
v ga 53/05 (1)
kierownik budowy a kierownik robót (1028)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (1845)
kio 54/12 (13)
v ca 29/03 (20)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (79)
100 lat gwarancji (1077)
wadium euro (370)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (498)
"uwzględnia skargę" (361)
art. 5 ust. 1a (2938)
krk belgia (8)
parafowanie oferty (352)
iv_ca_508_05 (4)
192 ust 7 (10336)
grupa kapitałowa spółka cywilna (227)
art. 144 (761)
brak dowodu opłaty polisy (119)
dokumenty podmiotowe (2217)
odstąpienie od umowy (1640)
warunki przedmiotowe (11837)
2246/10 (3)
dostawa powszechnie dostępna (1284)
"wykaz osób" (1397)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (3200)
przecinek (67)
"powiązania kapitałowe" (113)
utajnienie wyjaśnień (450)
korekta finansowa (409)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2537)
rażąco niska cena cena jednostkowa (925)
2741/10 (3)
art. 67 ust 1 pkt 1 (2513)
zamierza przeznaczyć (2244)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (3885)
rozszerzająca interpretacja siwz (560)
warunki ograniczające konkurencję (2788)
spółka jawna dokumenty (2009)
art. 146 ust. 6 (1941)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
232/12 (11)
vi ga 7/09 (10)
zmiana koncesji (368)
iso/iec 27001 (16)
zmiana harmonogramu (1157)
grupa zakupowa (38)
oferta niezgodna z siwz (13540)
parkomaty (14)
nici chirurgiczne (66)
vat 0 (1554)
"24 ust. 2a" (13)
kryteria oceny prac konkursowych (82)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (457)
xii ga 206/08 (14)
badania kliniczne (543)
xii ga 37/09 (2)
"art. 113 ust. 1" (148)
179 szkoda (3130)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (465)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
"art. 85 ust. 2" (224)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (172)
oferta po terminie (17993)
błędna podstawa prawna (3868)
oferta alternatywna (1272)
brak ceny (7455)
energa (131)
ii crn 913/97 (29)
"powiązania osobowe" (28)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
"budynek użyteczności publicznej" (209)
"treść referencji" (635)
termin na wniesienie odwołania (21718)
pribex (13)
zmiana podstawy wyceny (1770)
bład w obliczeniu ceny vat (1180)
nisko rażąca cena (559)
zatrzymał wadium (606)
brak podpisu na referencjach (536)
xix ga 514/08 (2)
przedmiot konkursu (917)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (273)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
ii ca 683/11 (1)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
działalność regulowana telekomunikacyjne (138)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
impel rażąco niska cena (95)
telekomunikacja polska (389)
nie bada się cen jednostkowych (343)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (53)
nie przesłał kopii przystąpienia (1548)
faktura należyte wykonanie (1440)
715/11 (8)
wygórowane kary umowne (130)
"wykładnia siwz" (51)
pzu (142)
138c ust. 1 pkt 4 (121)
aneksowanie umowy (27)
projekt budowlany (3451)
niepriorytetowe (244)
rabat (276)
94 ust. 3 (1547)
naruszenie dyscypliny (1230)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
kio/uzp 3/09 (92)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
tryb postępowania przetarg ograniczony (18015)
ubezpieczenia (2304)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (78)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
87 ust. 2 pkt. 3 (6980)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
zus hiszpański (6)
numery katalogowe (438)
xii ga 86/09 (1)
v gaz 4/08 (4)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (301)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
błąd w formularzu cenowym (855)
należycie protokół odbioru (1477)
brak części formularza ofertowego (2162)
uzupełnienie oferty (6109)
wezwanie musi być precyzyjne (1869)
literalnie (2802)
"opłaconej polisy" (369)
wymagane dokumenty (12623)
vii ga 36/09 (1)
inna omyłka vat (839)
"fidic lub równoważne" (32)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (913)
"inspektorat uzbrojenia" (77)
niemożliwa do przewidzenia (2586)
c-470/99 (27)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
38 ust. 1a (951)
ii ca 836/09 (1)
zamówienia podobne (5943)
promocja (317)
technologia radiowa (149)
uzasadnione przyczyny (3156)
685/12 (5)
interes w uzyskaniu (7927)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (596)
tylko jeden wykonawca (8757)
kio 134/09 (21)
kio/uzp 20/09 (152)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
x ga 268/07 (2)
vi ga 35/09 (1)
miejsc po przecinku (420)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
"art 24 ust 1 pkt 9" (287)
"poczta polska" (337)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
vii ga 24/08 (13)
santex (16)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (52)
formularz cenowy tajemnica (381)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
novartis (20)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1113)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
zmiana terminu płatności (1134)
1059/12 (2)
itil równoważny (23)
1876/09 (7)
kio_uzp_184_10 (8)
art. 13 (15585)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
beletrystyka (10)
tbd (27)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
kio_2793_10 (19)
"termin realizacji zamówienia" (785)
"spółka celowa" (13)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
zmiana oferty przez wykonawcę (11703)
ii ca 489/06 (28)
dowody (9075)
kryterium koszty eksploatacji (1024)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
109/12 (15)
oficjalny kanał sprzedaży (47)
vi ga 49/10 (7)
bilans (576)
narusza art. 29 ust. 3 (20131)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
zakres polisy oc (573)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
kio/ku 53/11 (4)
losowanie (11)
v csk 444/06 (26)
beneficjent gwarancji (576)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
przyspieszona (250)
"oświadczenie producenta" (579)
uzupełnienie wadium (977)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (563)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
"oferta wariantowa" (289)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
dowód opłaconej polisy (283)
art.38 ust.1 (1849)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (5293)
zasada bezstronności (302)
turcja (28)
oferta termin związania ofertą (8286)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
zmiana ogłoszenia (7362)
762/13 (6)
miejsce złożenia oferty (10286)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
certyfikat równoważny (671)
oferta wariantowa dostawa (267)
alpine (39)
kio 42/12 (18)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
xii ga 416/10 (1)
art.24 ust. 2 pkt 3 (8857)
"autoryzowany serwis" (72)
kio 1700/12 (2)
"utajnienie wykazu usług" (18)
lub równoważny (2134)
szwedzkie krk (5)
330/09 (9)
ii ca 295/11 (1)
subsydiowanie skrośne (3)
zmiana wysokości wadium (1107)
brak terminu wykonania w ofercie (12899)
"brak opłaconej polisy" (13)
iv ca 362/09 (1)
"błędny numer katalogowy" (5)
odnowienie licencji (19)
alpine bau (30)
art. 185 ust. 1 (2736)
xvi gc 682/08 (3)
ge medical (177)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
stręciwilk (877)
viii ga 13/08 (5)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
przejściówka (27)
"wysokość kar umownych" (120)
badanie ofert (9438)
"usługi powtarzające się okresowo" (30)
generalna (3102)
ii ca 39/09 (4)
art. 24 ust. 2a (1991)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
art 144 (761)
i1 ca 143/11 (1)
"dłuższy niż 4 lata" (10)
błędnie wpisany vat (510)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
ii ca 231/06 (1)
wniosek o upadłość (321)
kio_133_12 (8)
poświadczenie referencje (926)
xix ga 371/10 (1)
iv ca 239/05 (5)
oferta sensu stricto (116)
odmowa zawarcia umowy (746)
referencje wystawione przez siebie (832)
iii ca 833/04 (4)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
asseco (384)
wysokość polisy (968)
sumowanie zdolności kredytowej (65)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (4873)
koszty (25428)
"za pośrednictwem banku" (41)
vat ryczałt (152)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
"prekwalifikacja" (57)
kryteria oceny (6345)
brak kosztorysu (2196)
art 7 (22618)
oem (56)
wykonawca zagraniczny (708)
poprawianie omyłek (710)
kio 1818/11 (5)
v ca 1621/08 (1)
i ca 608/09 (4)
"zasada równego traktowania" (4278)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
"jeden producent" (578)
odległość kuchni (61)
nadmierny formalizm (95)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
dowód oświadczenie producenta (2753)
22 ust. 1 pkt 1 (15333)
"oferty nieporównywalne" (156)
c-337/98 (8)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (817)
dostawca a podwykonawca (414)
art 67 ust 1 pkt 7 (2431)
kwalifikacja wykonawców (2895)
itil (31)
termin niezwłocznie (1653)
zwolnienie z vat (312)
ciężar udowodnienia (1766)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (616)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
89 ust 1 pkt 2 (12778)
poprawienie omyłek (2163)
xix ga 245/07 (6)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4001)
poświadczenie bezpieczeństwa (512)
vi ga 39/11 (4)
oferty o takiej samej cenie (4139)
"87 ust. 2 pkt 2" (385)
odpowiedzialność podwykonawcy (994)
"termin wykonania zamówienia" (685)
ii ca 1063/05 (17)
wolna reka (1099)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1463)
353 kc (259)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11949)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
art. 91 ust. 1 (5473)
planeta (32)
vat szkolenia (352)
ujemna cena jednostkowa (60)
art. 25 ust. 2 (10215)
najem sali (8)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
nie wniósł wadium (2016)
świadczenie niemożliwe termin (2598)
rażąco niska cena 10% (1548)
niejasności na korzyść wykonawcy (280)
art.189 (4884)
kryterium okres gwarancji (1583)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (674)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
c-328/96 (3)
tłumaczenia (2403)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
sumowanie wartości polis (59)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
dzielenie (808)
wyjaśnienia po wyborze (11036)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (6)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
vi ca 206/11 (1)
niezgodność oferty (5080)
zintegrowany (1215)
kio 1535/11 (4)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
"referencje" (3085)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
podkryterium (175)
"art. 82 ust. 1" (174)
art. 26 ust. 2 b (7993)
office (129)
dysponuje osobami (4318)
"art. 43" (262)
kryterium aspekt społeczny (415)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
parafa pod wykazem (87)
zbyt wysokie warunki (531)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
omyłka samodzielnie (1211)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
art. 68 kc (396)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
"art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp" (37)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (130)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
zmiany umowy (7212)
uzasadnienie faktyczne i prawne (10459)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
krk po terminie składania ofert (336)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
"wyjaśnienie referencji" (13)
wynagrodzenie prace projektowe (1530)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
kio/uzp 198/09 (9)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
wieloletnia prognoza finansowa (31)
oferta w języku polskim (2113)
2866/12 (9)
zmiana vat (1825)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
2527/10 (3)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
c-434/02 (3)
usługi główne (3279)
"art. 192 ust. 7" (1137)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (771)
błąd ryczałt (212)
"potwierdzenie należytego wykonania" (815)
rażąco niska cena zysk (707)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (277)
kio/ku 34/10 (5)
doświadczenie komplementariusza (66)
uzupełnienie wyroku kio (6162)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
36 ust. 4 (4136)
obiektywne potrzeby zamawiającego (2613)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
criminal records bureau (4)
nowe zarzuty na rozprawie (6508)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
kio 1321/11 (3)
29 ust. 3 (21046)
kio/uzp 1591/09 (3)
art. 5 ust. 1 a (20648)
próbka jest dokumentem (567)
brak podpisu na dokumencie (1927)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
inna omyłka nieistotna (2425)
kio_1016_12 (17)
v ca 1377/05 (3)
xii ga 133/11 (1)
art. 26 (11176)
"krajowy rejestr karny" (543)
nazwy własne (3494)
"do wglądu w siedzibie" (26)
vi_ga_192_10 (11)
select (14)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (925)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
nie może przekroczyć (1883)
zwrot oferty (13082)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
kosztorys uproszczony (414)
kio_1525_11 (7)
pomoc prawna (5667)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
2294/11 (13)
483/11 (6)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
ujemna cena (154)
36b ust. 2 (49)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (217)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (170)
zmiana producenta (3387)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
krk po terminie (456)
uniewaznienie postepowania (12253)
uprawnienia (6279)
"kodeks postępowania cywilnego" (608)
ii ca 284/10 (2)
naruszenie art. 26 ust. 4 (11930)
wznowienie postępowania (300)
korea (36)
doświadczenie kryteria oceny ofert (3600)
"91 ust. 3a" (57)
niewłaściwa stawka vat (1266)
oferta treść oferty (15710)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
wydruk strony internetowej (865)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
scotland disclosure (9)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (14487)
prawo opcji roboty budowlane (228)
xxiii ga 566/09 (2)
jednorazowe wezwanie (499)
art. 34 ust. 5 (3211)
§1 ust. 4 rozporządzenia (15735)
inspektor nadzoru (806)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1222)
działalność twórcza (68)
referencje (3085)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
ii ca 460/05 (8)
kielce (889)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
referencje podmiotu trzeciego (973)
art. 230 ksh (40)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
niekorzyść wykonawcy (521)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
art. 93 (4857)
załącznik (11945)
xix ga 3/07 (189)
iso 9001 (228)
kio 800/12 (8)
1107/04 (5)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1054)
"zmiana producenta" (13)
autoryzowany kanał (54)
spółdzielnia naprzód (294)
"należyte wykonanie umowy" (1146)
przetarg kodeks cywilny (3643)
odwołanie przedwczesne (1199)
vat stawka (1456)
wykluczenie (10727)
na pierwsze żądanie (7129)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
iso 9001:2008 (46)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
v ca 1805/09 (2)
opis przedmiotu (10750)
potencjał ekonomiczny (1056)
wyższa stawka podatku vat (603)
wycinka drzew (74)
data zobowiązania (3656)
kio/uzp 238/10 (3)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
x ga 189/13 (5)
wykluczenie podwykonawcy (1849)
zmiany nieistotne (8648)
c-295/05 (9)
"nieporównywalność ofert" (133)
vi_ga_34_08 (3)
crb (5)
xii ga 413/08 (3)
części oryginalne (992)
trzy miejsca po przecinku (235)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
wyjaśnienie próbek (619)
1135/10 (4)
gwarancja jakości (965)
wadium w wyższej kwocie (532)
vi ga 192/10 (11)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (25)
warunek doświadczenie (5070)
polisa konsorcjum (440)
art. 46 ust.4a (462)
formalizm (387)
powtarzające się okresowo (133)
1447/10 (4)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
wadliwe referencje (818)
ii ca 207/11 (4)
rażąco (2502)
przedłużenie wadium (697)
"klauzule społeczne" (7)
"centrum usług wspólnych" (21)
opłaconej polisy (361)
rachunek zysków i strat (380)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
brak-wadium (71)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1233)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (2318)
upadłość konsorcjum (177)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
2204/10 (4)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (24)
umowy o pracę (7283)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (9334)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
art. 32 ust. 4 pzp (3187)
art. 43 ust. 3 (2806)
ważność polisy (260)
uzupełnienie referencji (1858)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (12)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (776)
błędy zamawiającego (5521)
równoważność norm (485)
ix ca 497/09 (1)
wykazanie równoważności (549)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
1967/10 (6)
x ga 25/10 (21)
wiedzy i doświadczenia (4259)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
odwołanie na dwie części (7874)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
waloryzacji (200)
iv ca 629/08 (1)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
agencja rynku rolnego (30)
iv ca 392/05 (8)
"86 ust. 4" (191)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
realność udostępnienia potencjału (227)
xii ga 282/11 (1)
ix ca 709/09 (3)
"przesłanie kopii przystąpienia" (19)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
własne referencje (1778)
zarzut ewentualny (8655)
metodologia (322)
"wartość szacunkowa" (2552)
podpis podwykonawca (322)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (113)
iv ca 1148/08 (1)
x ga 158/07/za (2)
harmonogram wykonania robót (922)
"ze strony internetowej" (613)
brak zestawienia materiałów (1690)
brak faksu (2906)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (700)
"art. 38 ust. 1" (482)
x ga 569/11 (1)
xii ga 413/08 (3)
wgląd do ofert (848)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (14596)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (5726)
kopia zobowiązania (1315)
doświadczenie konsorcjum (2840)
niejasne zapisy specyfikacji (2171)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (414)
zmiana przedmiotu zamówienia (11424)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (8322)
turów (54)
przesunięcia asortymentowe (5)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
"ii ca 137/07" (9)
interes publiczny a interes prywatny (582)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
polisa oc przed zawarciem umowy (432)
unieważnia postępowanie (4985)
zintegrowany system informatyczny (420)
v ca 142/09 (5)
i ca 302/11 (1)
odwołanie jest przedwczesne (936)
art. 85 ust. 2 (2146)
art. 16 (10013)
xix ga 167/07 (4)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (334)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
gospodarzem (186)
porównywalność ofert (360)
płyty głównej producenta komputer (107)
v ca 423/08 (10)
471/08 (4)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
art. 38 ust. 1a (951)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (483)
termin realizacji (10949)
xiii ga 379/12 (13)
wartość referencji (2528)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
unieważnienie części (6941)
fidic (327)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
kio/uzp 2034/10 (2)
38 ust. 4a (569)
"zmiany podmiotowe" (43)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (763)
ceidg po terminie składania ofert (47)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (206)
zakaz podwykonawców (411)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (2824)
32 ust. 4 (4130)
błedny knr (157)
biegły rewident (21)
okres związania ofertą (5142)
zaświadczenie krk (381)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
zaświadczenie zus spółka cywilna (132)
polsuper (32)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (178)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
oferta forma oferty (5516)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
należyta staranność wartość zamówienia (2996)
referencje data (2335)
usługi hotelarskie (35)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
xii ga 435/11 (1)
fortum (9)
"kryterium oceny ofert" (4622)
konsalnet rażąco niska cena (12)
art.48 (399)
"deklaracja zgodności" (740)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (625)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3351)
"93 ust. 1 pkt 6" (197)
kio 860/11 (5)
"art. 5a" (24)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
forposta (29)
x ga 269/11 (3)
wzór formularza (3056)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
wdrożenie (1882)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
obiekt użyteczności publicznej (292)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
uzupełnienie treści oferty (7199)
kio/uzp 2490/10 (8)
x ga 269/07 (2)
xii ga 43/08 (1)
"nieprawdziwe referencje" (10)
dialog (423)
kio/uzp 51/09 (22)
v ca 1213/08 (1)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (695)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1220)
art. 36 ust. 4 (4136)
usługi ubezpieczeniowe (704)
"dostawa samochodu" (82)
kio/uzp 707/08 (15)
podpis oferty (2182)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
x ga 20/10/za (1)
iii czp 25/07 (21)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (730)
bankowa obsługa budżetu (118)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
formy zabezpieczenia (1919)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
v ga 15/09 (14)
v ca 330/10 (1)
essentialia negotii (251)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
krk miejsce zamieszkania (129)
ii ca 511/09 (2)
naruszenie art. 94 ust. 3 (1760)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
domniemywać (785)
udostępnienie uzupełnień (2352)
udostępnienie oferty (4025)
umorzenie (6710)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
częśc zamówienia (8547)
"wykazanie równoważności" (132)
treść oferty (16428)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1194)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (283)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
żądanie próbek (524)
1016/12 (19)
dostawa posiłków (118)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1173)
control process (68)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
jednoznaczne wezwanie (5707)
błędy w siwz (4659)
art.51 ust.2 (384)
warunek przedmiotowy (9029)
usługi powszechnie dostępne (1491)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
x ga 395/06 (3)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
x ga 337/07 (7)
oracle (154)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2102)
tłumaczenie sysmark (9)
samochody (939)
swoboda umów (878)
xii ga 317/09 (11)
kio_1193_13 (6)
kompatybilność (288)
faktura (2395)
ii ca 337/11 (1)
oferta niepodpisana (6777)
iii ca 582/08 (1)
pocztowych (2090)
ca 3036/10 (18)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (512)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
art. 186 ust. 4 (2124)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (36)
x ga 81/09 (10)
odległość serwisu (69)
"nieporównywalne oferty" (137)
brak ogłoszenia (11276)
opis warunków (8539)
"razaco niska cena" (1974)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
xix ga 520/06 (5)
ix ca 541/09 (2)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
odrzucenie wniosku (8077)
art.90 ust.3 (1748)
emas (20)
certyfikat (2383)
data wystawienia (1023)
prokurent krk (44)
"stawka vat" (699)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
2781/11 (4)
microsoft whcl (11)
678/08 (5)
gwarancja przetargowa (1773)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1612)
vat zmiana umowy (1512)
zabranie wadium (5)
likwidacja (upadłość) (244)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
spożywczy (164)
ograniczenie zakresu zamówienia (17085)
iv ca 689/08 (4)
niepełnosprawne (292)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
solaris (83)
trojan (300)
x ga 296/08 (6)
rada administracyjna (2504)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
zmiana wynagrodzenia konkurs (575)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (5)
izba (15344)
ważność referencji (402)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (178)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
iii ca 855/05 (7)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
wpłata wadium w kasie (72)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
cena 0,00 (228)
przedwczesne (947)
x ga 458/09 (7)
krs chiny (20)
pisemność (33)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
grota (36)
data wszczęcia postępowania (5621)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (388)
wydruk z ceidg (18)
vi ga 169/10 (1)
wadium dla konsorcjum (925)
kio 2480/12 (7)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
"ii ca 489/06" (24)
ciąg pełnomocnictw (584)
23.02.2011 (28)
lex (1019)
xix gz 455/10 (1)
oferta (18628)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
zasady równego traktowania (7549)
termin składania ofert (8545)
podmiot trzeci (2837)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (69)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
ix ga 115/06 (4)
v ga 124/09 (1)
krk szwecji (7)
"brak projektu wykonawczego" (3)
"na własną rzecz" (22)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (408)
kio 115/14 (4)
cena jednostkowa ujemna (60)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (439)
przenoszenie kosztów (1462)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
982/10 (4)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
"system informatyczny" (1017)
pbg (93)
rozwiązania równoważne (1227)
gugik (24)
brak formularza ofertowego (2852)
za zgodność (5960)
art. 142 ust. 5 (1235)
"art. 183" (1295)
kolektory słoneczne (95)
kio 685/12 (4)
criminal record bureau (6)
z referencji nie wynika (2880)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (218)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (6784)
krk usa (14)
ii ca 718/09 (8)
referencje wystawia (1702)
zmiana terminu zawarcia umowy (8258)
za zgodność z oryginałem (2385)
forma uzupełnienia oferty (2999)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
sytuacji ekonomicznej (2424)
oferty częściowe (2436)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
"data wystawienia referencji" (31)
nieczytelny podpis (375)
xix ga 34/07 (5)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
odwrócony vat (32)
ca 489/06 (35)
dystrybutor (687)
iii ca 344/08 (1)
wyjaśnienia siwz (10787)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
"art. 92 ust. 2" (83)
"prezentacja systemu informatycznego" (5)
"zasada przejrzystości" (356)
zachowania uczciwej konkurencji (7266)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2127)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
c-387/14 (3)
naruszenie zasady pisemności (362)
bezwarunkowa gwarancja (319)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (108)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
termin (26409)
gwarancja bezwarunkowa (319)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
art. 110 pzp (902)
kosztorys a cena ryczałtowa (1019)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
unieważnienie postępowania wada (1678)
x ga 341/07 (3)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (2794)
karty katalogowe (484)
tomograf (226)
tłumaczenie referencji (530)
dodatni wynik finansowy (73)
wyłączne (9781)
polisa oc prace projektowe (64)
v ga 106/12 (7)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (1696)
koncesja konsorcjum (177)
omyłka w cenie jednostkowej (947)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (3383)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1325)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
sprawozdanie finansowe (895)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1025)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
ix ga 113/06 (2)
art 180 ust 5 (4265)
"generalny wykonawca " (335)
open office (22)
art. 5 ust. 1b (893)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (125)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
art. 145 (620)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (1959)
ii ca 585/06 (6)
x ga 75/08 (9)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
"certyfikat microsoft" (18)
csioz (29)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
kio 179/12 (3)
klauzule społeczne (447)
ix ga 265/11 (1)
ubezpieczenie oc (506)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
sumowanie doświadczenia (312)
12a (391)
c-107/98 (28)
ogólnodostępność (7)
prokura samoistna (36)
prezentacja próbki (115)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
zarzut przedwczesny (906)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (4035)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
2785/10 (5)
"wada postępowania" (221)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1338)
kryteria oceny ofert w żywieniu (110)
saas (2)
nieproporcjonalny (966)
data zakończenia usługi (2069)
forma porozumiewania się (213)
powierzy podwykonawcom (751)
iv ca 223/08 (12)
równość stron (889)
samouzupełnienie (2)
anonimowość (15)
data dokumentu (6606)
wadium wpłacone w kasie (29)
x ga 83/08 (5)
pochodzenie (3716)
zawieszona działalność (124)
równoważne materiały budowlane (671)
wykonawca profesjonalny (1589)
cena (9145)
brak formularza oferty (4301)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (628)
"kio 20/12" (4)
usługi bankowe (1414)
art 7 ust 1 (26512)
treść oferty definicja (3650)
ogłoszenie wstępne (1012)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
koncesja na obrót paliwami (26)
urssaf (5)
wadium w kilku formach (269)
v ca 155/08 (1)
zamówienie uzupełniające na dostawy (1822)
29 ust. 1 (22089)
zoz (471)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1577)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (848)
zatarcia (76)
wykaz podwykonawców (1150)
nieprawidłowy vat (2082)
żądanie unieważnienia postępowania (10188)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (153)
kio 786/10 (15)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (207)
ii ca 285/10 (1)
definicja dokumentacji projektowej (840)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
"brak podpisu" (193)
ii ca 577/06 (7)
prawo wyłączne (11806)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1010)
c 538/07 (17)
jednokrotność wezwania (60)
consortia (111)
usługi okresowe (777)
niewłaściwy tryb postępowania (8978)
"art. 8" (1684)
stawka vat (1456)
polisa podwykonawcy (184)
huawei (39)
46 ust. 3 (2772)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
intercity (60)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
broker (69)
wadium wniesione po terminie (1983)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (249)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
"informacja banku" (399)
art. 93 ust. 1a (919)
"kopia gwarancji bankowej" (3)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2010)
x ga 178/09 (6)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (2952)
uniewaznienie postępowania (12253)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (104)
równowaga stron (202)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
węgry (33)
vat na usługi szkoleniowe (128)
gwarancja wadialna w kopii (199)
art. 5 ust. 1 (20649)
2213/12 (4)
informacja z krk (436)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
x ga 706/11 (12)
x ga 375/06 (2)
xii ga 424/11 (3)
kio 2531/11 (8)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (695)
v ca 977/08 (1)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (3067)
kio/uzp 873/09 (5)
180 ust. 2 (5248)
naruszenie art. 144 ust. 1 (882)
xix ga 265/08 (4)
pracownik ochrony (2176)
niezgodność z formularzem ofertowym (2286)
referencje data wystawienia (501)
"wyrok kio" (8939)
wycofanie oferty (937)
faksymile (17)
v ca 3036/10 (18)
referencje powinny zawierać (2059)
e-podatki (25)
"art. 26 ust.2b" (951)
kryteria oceny ofert inne niż cena (4481)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
kuchnio (871)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
vi ga 79/09 (3)
"chyba, że udowodni" (159)
lek równoważny (72)
kio 2396/12 (14)
epeat (17)
1059/13 (3)
ca 264/04 (19)
harmonogram (1230)
uzasadnienie wyroku (15449)
deklaracja ce (453)
wydłużenie rękojmi (116)
oferta treść oferty (15710)
tamex (57)
x_ga_67_08 (54)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (270)
38 ust. 1 (4530)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (108)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (225)
"jednokrotnie" (937)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (376)
iv ca 715/11 (2)
v ca 620/08 (3)
uzupełnienie dokumentów (5982)
podwykonawców (1846)
1193/13 (6)
"zmowa przetargowa" (75)
iii czp 68/06 (13)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (347)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
"art. 17" (788)
2363/10 (12)
zamówienia publiczne (22821)
opis urządzeń technicznych (3255)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (211)
oferta złożona przez oddział (2815)
2012 (4803)
weksel (19)
csk 456/09 (19)
kio_uzp_919_08 (11)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3063)
109/09 (33)
x ga 79/10 (3)
"art. 42 ust. 1" (97)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
"obsługę prawną" (128)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
zmiana terminu płatności w umowie (1012)
zawarcie umowy (10710)
x ga 146/08 (2)
kopia aneksu (187)
315/12 (4)
energy star (44)
"zmiana podwykonawcy" (23)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
ca 262/05 (8)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
gratis (7)
mebli (300)
ustawa o cenach (9102)
xii ga 261/07 (2)
współuczestnik (10)
uniwersytet rzeszowski (22)
pozorna równoważność (115)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
zasób własny (1677)
modyfikacja formularza ofertowego (1182)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
aktualizacja oprogramowania (224)
vii ca 453/09 (1)
faktura jako dowód należytego wykonania (1120)
kio 821/11 (9)
zaokrąglanie cen jednostkowych (55)
1974/12 (4)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
kio 2550/10 (8)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
"art. 38 ust. 4" (609)
zatarcie skazania (44)
zakres pełnomocnictwa (2879)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
rażąco niska cena 2014-12 (32)
2234/12 (5)
"art. 36b ust. 2" (14)
ii ca 70/09 (6)
1244/10 (3)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (4713)
"zasoby finansowe" (99)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
art. 185 ust. 2 (3720)
domniemanie (1386)
zmiana istotnych postanowień umowy (6526)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
"cena zero złotych" (10)
dalszy podwykonawca (1109)
kio 776/11 (8)
orzeczenie (5257)
xix ga 156/07 (1)
152/11 (8)
"wskaźnik płynności" (42)
285/09 (17)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (52)
spółka komandytowa krk (36)
dowód zapłaty polisa (159)
szkoda (3963)
referencje podpis (552)
60/08 (20)
ix ga 89/07 (1)
art 145 (620)
iso 1043-4 (6)
skarga na postanowienie (15891)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
tetra (23)
gwarancja wadialna po angielsku (41)
iv ca 29/10 (21)
upływ terminu wykonania zamówienia (6078)
i ca 251/08 (3)
wydruk z rachunku bankowego (208)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
"termin związania ofertą" (928)
rażąca strata (97)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
"zakres udostępnienia" (121)
art. 38 ust. 4a (372)
xii ga 39/09 (1)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
art. 12a wadium (65)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
art.46 ust.3 (741)
treść zobowiązania podmiotu (4457)
deklaracja zgodności (1244)
xxiii ga 634/09 (5)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (2387)
punktacja (1348)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
umowy wieloletnie (416)
1265/09 (5)
data pełnomocnictwa (1667)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
x ga 228/10/za (1)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
tonery (87)
nadmierny warunek (831)
odstąpienie (2121)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
"nie figuruje" (542)
ii ca 201/05 (4)
ii ca 417/06 (3)
"art. 6a" (45)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
krs po terminie (1648)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
art. 32 ust. 1 (4366)
znaki towarowe (601)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
błędna stawka vat (910)
vi ca 464/05 (62)
brak interesu prawnego (7804)
c-314/01 (6)
kio/uzp 31/10 (231)
serwis w polsce (255)
kara finansowa (984)
xii ga 466/09 (2)
ii ca 82/12 (1)
unix (36)
zamawiający nie może domniemywać (729)
odrzucenie oferty interes (8512)
waloryzacja (152)
kio/uzp 1876/09 (6)
v ca 77/08 (2)
xii gz 74/10 (2)
pełnomocnictwo procesowe (1104)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1106)
kio_1535_11 (4)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (64)
2480/12 (7)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (3260)
zmiana członka konsorcjum (2207)
krk hiszpańskie (12)
rażąco niska cena dostawy (849)
iv ca 726/11 (1)
xii ga 88/09 (20)
art.93 ust.1 pkt.7 (2345)
"łączenie zamówień" (13)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
ii ca 641/07 (3)
niekompatybilność techniczna (52)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
poprawienie innej omyłki (1931)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
kompatybilny (410)
wydruk ze strony internetowej (1142)
harmonogram robót (768)
sprint (97)
brak ceny w ofercie (7372)
93 ust. 1 pkt. 7 (5437)
prokura oddzielna (24)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (399)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (346)
doświadczenie spółki cywilnej (1572)
i aca 1018/05 (26)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
x ga 311/10 (15)
art. 144 ust. 1 (760)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (6507)
rfid (33)
termin zapadalności (7)
uprawnienia konsorcjum (2368)
upust (300)
"operator systemu dystrybucyjnego" (35)
kio/uzp 1173/08 (3)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (11857)
sytuacja ekonomiczna (2424)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (100)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
"brak podpisu na ofercie" (8)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (779)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (34)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (10486)
art. 101 ust. 3 (1279)
185 ust. 3 (3573)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
różny vat w ofertach (1197)
1123/10 (10)
"żądanie unieważnienia postępowania" (178)
bezusterkowy odbiór (35)
"wyciąg z rachunku bankowego" (19)
pełnomocnictwo za zgodność (1583)
legionowo (97)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
odtajnienie kosztorysu (48)
kio 2744 (9)
"art. 142" (503)
v ca 2214/06 (65)
x ga 176/10/za (1)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
kio_uzp_278_09 (12)
1804/13 (5)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
art.38 (1884)
822/11 (7)
1646/10 (3)
290/11 (5)
umowa (11595)
"art. 182 ust. 4" (12)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (643)
x ga 23/07 (105)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (109)
1804/09 (10)
"prezentacja próbki" (39)
vat 23% (1640)
19/09 (286)
krs aktualny (909)
"22 ust. 5" (61)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
nieczytelny dokument (898)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3086)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (962)
zakaz powierzania podwykonawcom (90)
art. 46 ust 4a (606)
2492/11 (3)
plan higieny (134)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
xix ga 225/10 (14)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (495)
wykluczenie wadium (1937)
formularz cenowy brak podpisu (268)
należyte wykonanie dostawy (3713)
ii ca 37/06 (4)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (190)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
wariantowa (367)
zmiana warunków płatności (1074)
vi ga 121/10 (1)
ii ca 199/10 (3)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
sanepid (29)
kio 1159/12 (6)
v ca 927/08 (9)
36 ust. 5 (4094)
nie złożyli ofert dodatkowych (10902)
476/12 (4)
cezar (45)
kurs walut (143)
brak pkd (142)
protokół odbioru robót (1474)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
art. 5 ust. 1 b (16682)
kio/kd 33/12 (4)
protokół z negocjacji (939)
inspektorat uzbrojenia (51)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
udostępnienie referencji (936)
częściowe odrzucenie odwołania (2547)
v ca 2224/03 (10)
iv ca 140/08 (21)
x ga 51/09 (3)
art. 27 (8524)
kryteria oceny ofert dyrektywa (1517)
art. 8 pzp (11300)
wynagrodzenie (7916)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
rażąco niska cena 30% (1438)
kio 2191/10 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
xix ga 195/09 (11)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (3)
art 7 ust. 3 (25262)
niepodpisana gwarancja (1949)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
"wyjaśnienia po terminie" (5)
vi ca 377/08 (1)
typ urządzenia (2445)
naruszenie art. 22 ust. 4 (13592)
punkty serwisowe (473)
xix ga 158/07 (4)
v ca 117/07 (135)
pełnomocnictwo substytucja (38)
zbyt krótki termin realizacji (381)
uzupełnienie informacji z krk (289)
kio 14/11 (204)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (17)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
art. 43 ust. 2 (2300)
przedwczesność odwołania (41)
kio/1765/10 (5)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
szacowanie zamówienia (787)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
kio_908_13 (6)
ii ca 457/08 (1)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
655/13 (14)
"94 ust. 3" (92)
wyjaśnienia po terminie (11135)
uwzględnił odwołanie (17470)
pozacenowe (114)
"art. 36 ust. 5" (121)
xiii gc 253/10/iw (3)
przerwa w terminie związania ofertą (312)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
simple (61)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
"oferta złożona po terminie" (14)
niepodpisana gwarancja wadialna (439)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (778)
1037/11 (4)
dysponuje bezpośrednio (3216)
xii ga 292/11 (1)
salini (27)
błędne tłumaczenie (1147)
nieproporcjonalny warunek (784)
uzupełnienie tłumaczenia (1435)
umowy ramowe (412)
błędy w gwarancji wadialnej (238)
"kredyt odnawialny" (17)
ogłoszenie upadłości (288)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (555)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
zasady uczciwej konkurencji (9940)
v_ca_936_12 (6)
forma uzupełniania dokumentów (1842)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
brak nazwy urządzenia (2189)
prawidłowo ukończone (730)
v ca 1311/02 (12)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (385)
art.6a (45)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
wizja lokalna (298)
uzupełniające (2754)
189 ust. 2 pkt 1 (5300)
umowa o zamówienie publiczne (13748)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (600)
kio/kd 31/12 (20)
xii ga 448/08 (1)
stawka podatku vat (1295)
ii ca 529/04 (4)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
teoria wysłania (31)
autoryzowan (559)
v ca 307/09 (10)
zmiana przed podpisaniem umowy (3727)
rozwiązanie umowy (3161)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (1979)
856/11 (2)
wykładnia (4834)
ii_ca_1285_12 (48)
nie wpłacenie wadium (218)
"cesja wierzytelności" (29)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
vi ga 93/10 (2)
art. 51 ust. 4 (2699)
art. 85 ust. 3 (2096)
opłata od skargi (573)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (521)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
instytut monitorowania mediów (14)
v ca 1109/08 (16)
v ga 40/09 (19)
art.144 (358)
dokumenty (14424)
przejęcie referencji (64)
kalisz (236)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (723)
senetic (7)
termin zawarcia umowy (10355)
"1 grosz" (105)
brak równoważności (781)
ii ca 997/06 (2)
"art. 41 pkt 9" (19)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
"utajnienie rozprawy" (2)
cena zero (6070)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1539)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (11524)
lek referencyjny (40)
obroty na rachunku bieżącym (236)
nieprawidłowe referencje (2439)
nieprawdziwe informacje referencje (1119)
nienależyte wykonanie (6292)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
"art. 181 ust. 1" (249)
x_ga_81_09 (7)
wykaz usług wykonywanych (3282)
ii ca 207/08 (6)
leasing (190)
wykaz (6487)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
wycofanie zwrot oferty (592)
zakaz łączenia funkcji (351)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
poprawienie omyłki (2163)
dumping (28)
"nadzór autorski" (250)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (58)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
x ga 25/08/za (2)
intertrading (75)
nieczytelne odwołanie (1199)
"26 ust. 3" (6078)
konsultacje (653)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
certyfikat prince2 (68)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
46 ust. 4 a (3368)
"iv ca 683/12" (83)
c_538_07 (11)
x ga 319/08 (4)
warunki proporcjonalne (1281)
nieregenerowane (32)
krk szwecja (7)
17 stycznia 2008 (4145)
pelnomocnictwo (3359)
zmiana umowy podwykonawca (989)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (2638)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
pozacenowe kryteria ofert (114)
stanowi treść oferty (13147)
niewykonanie wyroku kio (8577)
sumowanie zdolności finansowej (115)
ii ca 762/07 (2)
i ca 101/10 (2)
"zamiast polisy" (13)
zamówienia powtarzające się okresowo (175)
wynajem pomieszczeń (72)
kio/uzp 703/09 (20)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
philips (170)
bezczynność (224)
2793/12 (3)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
operator wyznaczony (559)
referencje nie potwierdzają (1822)
viii ga 124/07 (11)
art.46 ust. 4a (461)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
zamówień publicznych (22821)
ii ca 9/11 (66)
2756/10 (4)
vi ga 79/09 (3)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
iv ca 142/11 (5)
x ga 213/09 (1)
radiofarmaceutyki (5)
wyjasnienia tresci siwz (10343)
kio/31/11 (6)
uzupełnienie jednorazowe (314)
"cena ryczałtowa" (944)
szukio (5)
"brak podpisu pod ofertą" (4)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
ix ga 37/06 (4)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (379)
art. 6 a (19477)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
dialog techniczny (270)
2479/11 (3)
iii czp 123/07 (15)
będzie dysponował (7267)
franszyza redukcyjna (14)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (446)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (10733)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (14)
zakres równoważności (674)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1364)
kryteria oceny ofert (6241)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
"podział zamówienia" (253)
sąd najwyższy strona internetowa (1072)
wysokość posiadanych środków finansowych (3537)
"xii ga 102/09" (63)
kio_2205_11 (6)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
"związanie ofertą" (1231)
cena oferty (9027)
1285/11 (2)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
wadium konsorcjum (895)
świadczenie usług pocztowych (608)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2406)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
dalsze pełnomocnictwo (1475)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
identyfikacja podpisu (258)
"art 26 ust 4" (1631)
kio/kd 106/10 (5)
wyjaśnienia treści specyfikacji (9049)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
v ca 1784/08 (2)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2030)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
naruszenie art 29 (17191)
iv ca 140/08 (21)
v ca 787/08 (1)
i ca 220/07 (1)
test (880)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
pkd (135)
"art. 32 ust. 2" (159)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
nieopłacona polisa (361)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
roboty dodatkowe (4473)
viii ga 98/09 (2)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (8124)
nie potwierdzają należytego wykonania (3750)
art. 180 ust. 5 (5025)
powiązania rodzinne (29)
567/09 (2)
próbki uzupełnienie (451)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
92 ust. 1 pkt 2 (3039)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
38 ust. 4b (99)
dostawa artykułów spożywczych (79)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (1758)
637/11 (24)
wadium termin związania ofertą (1416)
wartość techniczna (7907)
1138 (34)
ix ca 297/10 (1)
art. 91 ust. 2a (962)
ogłoszenie a siwz (10528)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
"po upływie terminu związania" (133)
gaz-system (74)
iv ca 648/07 (1)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
iv ca 1322/11 (1)
iii ca 418/09 (7)
criminal record check (2)
kio 287/11 (8)
"art. 27" (976)
art. 44 (3031)
art. 5 (20726)
serwis producenta (771)
przekształcenie (238)
225/08 (4)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
wadium w formie gwarancji (861)
ix ga 199/11 (1)
brak porównywalności ofert (398)
mace (9)
konsultacje i doradztwo (252)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (4280)
"jawność postępowania" (518)
oddział przedsiębiorcy (573)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (226)
błędny numer katalogowy (203)
niezgodny z siwz (13979)
xix ga 92/08 (7)
x_ga_337_07 (7)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (42)
zmiana istotna (8648)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
odrzucenie odwołania w części (9795)
kio 1081/10 (6)
v ca 428/05 (3)
800/12 (8)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
"odmowa udostępnienia" (189)
kpc (1093)
"i ckn 304/00" (130)
błędna stawka vat w ofercie (904)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
płynność (184)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (910)
art. 36 ust. 5 (4094)
kd 58/10 (4)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (519)
polisa obejmuje kilka podmiotów (188)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (3720)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
"podmiot trzeci" (1392)
udostępnienie załączników do protokołu (1807)
wyjaśnienia złożone po terminie (12871)
nokia (25)
dokumenty w języku obcym (401)
kio/483/11 (3)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
x ga 256/10/za (1)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (364)
pełnomocnictwa (3359)
doświadczenie jako kryterium (3566)
kio_1114_12 (6)
vii ga 147/08 za (9)
uzupełnienie przystąpienia (5674)
dyrektywa obronna (30)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
iv ca 926/06 (5)
vi ga 164/11 (2)
821/11 (9)
2626/10 (4)
x ga 247/09 (1)
x ga 367/10 (1)
xix ga 256/07 (1)
x ga 22/08 (58)
zamówienia uzupełniajace (2731)
geomar (39)
roboty zamienne aneks do umowy (101)
wadium wpłynęło po terminie (572)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (953)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
kryterium serwisu (700)
zmowa wykonawców (137)
art. 46 ust. 4 a (3368)
narodowy bank polski (213)
niskie ceny jednostkowe (1014)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
uszczegółowienie oferty (1060)
"zaprojektuj i wybuduj" (278)
system informatyczny (1480)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (818)
arcadis (42)
najwyższa staranność (871)
roboty budowlane definicja (1951)
619/08 (11)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
online skills (19)
vii cz 536/10 (2)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
odtajnienie informacji (482)
nieaktualne zaświadczenie z zus (276)
doświadczenie wykonawcy (6523)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
niezwłocznie oznacza (909)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
1164/11 (5)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (4083)
umowa ryczałtowa (1451)
art. 6 kc (4468)
"nowe okoliczności" (355)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
brak wpisu do ewidencji (709)
błędne wezwanie do uzupełnienia (2843)
ix ga 109/09 (8)
brak wykazu (6666)
dostawa leasing (177)
wykonawca (20440)
różnica 1 grosza (2577)
art. 7 ust. 3 (25262)
nabycie udziałów (1847)
"art. 59 ust. 2" (13)
harmonogram tajemnica (225)
x ga 110/09/za (1)
około (1867)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
loco (70)
kary umowne wygórowane (130)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
192 ust. 2 (7851)
970/12 (6)
zamawiający sektorowy (913)
"pkp plk" (102)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (288)
"omyłka pisarska" (1434)
806/11 (6)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
"art. 189 ust. 2" (4658)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
v ca 379/08 (1)
certyfikowany podpis (103)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
kio 162/12 (5)
wady gwarancji wadialnej (105)
"art. 101" (93)
286/13 (9)
brak ciągłości krk (10)
usługi turystyczne vat (31)
stany zjednoczone (130)
poprawienie harmonogramu (432)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
451/09 (3)
podmiot powiązany (1241)
198d (11)
art.26 ust.2b (957)
krakowski park technologiczny (5)
iv ca 1020/08 (2)
c-237/99 (7)
podmiot prawa publicznego (5902)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
zatrzymanie wadium brak krk (38)
zasada bliskości (79)
spółka cywilna reprezentacja (590)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
parametry techniczne (4773)
uwzględnienie odwołania (20377)
sikorska (915)
dłuższy okres gwarancji (361)
vi ga 142/08 (1)
testy (1096)
gwarancja kryterium oceny ofert (1974)
podstawa dysponowania osobami (3063)
"inter system" (25)
brak nakładów (1332)
aktualna informacja z krk (350)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (6458)
stopień szczegółowości wyjaśnień (419)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2386)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
89 ust. 1 pkt 1 (12776)
oferta nieważna (5717)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
"uchwała kio" (400)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (1648)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
koncert (17)
x ga 139/08 (1)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
brak daty w referencjach (1789)
wysokie kary umowne (206)
wycofanie wniosku (874)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (91)
nieobiektywne kryteria (2594)
referencje kara umowna (118)
v ca 405/10 (3)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
Ćwik i partnerzy (9)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
kio/uzp 799/08 (7)
obiekt kubaturowy (201)
złożył dwie oferty (10181)
związanie wyrokiem kio (6434)
usługi medyczne (977)
wystawca referencji (385)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (6165)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
art 26 ust 3 pzp (9894)
wyjątkowa sytuacja (1204)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
718/12 (9)
lepsze parametry (749)
kio/kd 44/11 (20)
definicja modernizacji (442)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (511)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (3992)
fidic lub równoważne (106)
aktualna koncesja (269)
cofnięcie odwołania (4235)
i aca 357/10 (18)
świadczenia ciągłe (998)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (110)
ograniczenie terytorialne (659)
vii ca 911/08 (1)
676/09 (13)
wajda (51)
uwzględnia odwołanie (17470)
kryteria (6613)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
zamiast polisy (187)
apostille (15)
1078/12 (6)
"cena 0 zł" (23)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (204)
forma dokumentu (6647)
mba (8)
wynagrodzenie mieszane (126)
ii ca 84/06 (3)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (1471)
pozacenowe kryteria (66)
krk niemcy (41)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
art 25 ust 1 (10221)
podstawa dysponowania osobą (3063)
vi ga 92/07 (1)
ii ca 1239/06 (2)
vi ga 240/10 (2)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
x ga 207/08 (2)
x ga 258/09 (4)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
"art. 180 ust. 3" (485)
bogdanka (97)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1386)
powiat suski (5)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (55)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
prototyp (101)
x ga 227/09 (6)
oczywista omyłka pisarska wadium (221)
wykaz potencjału technicznego (2415)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (5966)
kio_628_11 (5)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (516)
"art. 26 ust. 2c" (41)
"art. 145" (138)
iv_ca_831_10 (9)
spółka jawna zus (97)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (146)
"art. 96 ust. 3" (377)
nazwa postępowania (6439)
odbiór robót budowlanych (1907)
"art. 15" (968)
poprawa kosztorysu (484)
xxiii ga 633/09 (2)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
kryterium parametry techniczne (1983)
"brak zarzutu" (73)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
wolna ręka (1099)
doradztwo prawne (410)
przed podpisaniem umowy (5192)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
system pobierania krwi (92)
interwenient uboczny (105)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (446)
przetwarzanie odpadów (244)
xix ga 581/06 (7)
xii ga 222/07 (2)
dwie próbki (591)
art. 387 (394)
informacja banku forma (617)
usługi szkoleniowe (296)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9893)
uzupełnianie dokumentów (2484)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (251)
v ca 788/08 (11)
formularz (4952)
zasada pisemności (372)
art. 146 (2005)
nie opłacona polisa (461)
kio 520/11 (2)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
"samodzielne uzupełnienie" (45)
"oferta ocena oferty" (50)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (764)
kio_2796_11 (5)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (59)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1807)
równoważnych (2271)
"kopia gwarancji wadialnej" (10)
warunek dysponowania osobami (3319)
art.185 ust.6 pzp (797)
6 kc (4468)
kio/uzp 218/08 (25)
martela (16)
związanie ofertą (8741)
2704/10 (3)
brak odpowiedzi na wezwanie (6343)
1514/08 (17)
zwolnienie z kosztów (947)
certyfikat microsoft (98)
art. 86 ust. 1 (1520)
oc konsorcjum (268)
kio 122/11 (5)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
kio 2/11 (202)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
definicja podwykonawstwa (160)
rozbudowa systemu (1176)
małżonków (15)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
referencje należyte wykonanie (2750)
rwe (18)
karta katalogowa (484)
wezwanie rażąco niska cena (1511)
ii ca 2194/05 (87)
xii ga 230/07 (2)
franszyza (26)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
1 grosz (19241)
badania naukowe (510)
polisa oc grupa kapitałowa (42)
"niewykonanie wyroku" (471)
nieprawdziwe informacje wina (99)
art. 8 ust. 3 (15649)
tubisz "rażąco niska cena" (77)
disclosure scotland (5)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3474)
przedawnienie (124)
centrum onkologii (230)
wybór po terminie związania ofertą (8836)
art. 31a (139)
"konkurs" (1503)
zamówienia in house (93)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
v ca 1897/08 (1)
"błąd w kosztorysie" (152)
zarzut okoliczności faktyczne (10319)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1108)
758/10 (3)
x ga 332/09 (6)
opcji (518)
kio 854/11 (10)
ii ca 689/04 (6)
1339/09 (4)
koncesja na usługi (382)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1502)
treść gwarancji wadium (1188)
definicja kosztorysu szczegółowego (537)
utrata gwarancji (600)
podwykonawcy (1846)
cofnął skargę (4272)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
kio/uzp 22/07 (143)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (295)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
972/12 (3)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
kio 2746/10 (17)
błąd w kosztorysie (1193)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
art 29 (26110)
i ca 601/05 (3)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1408)
rozbicie ceny ofertowej (440)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (26)
francuski krs (25)
wadium w pieniądzu (286)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
xxiii ga 446/08 (18)
pełnomocnictwo dla lidera (1017)
lotos (36)
"windows" (353)
oferta najkorzystniejsza (15825)
krk francuskie (16)
pełnomocnictwo w kopii (891)
"tego samego rodzaju" (285)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
hiszpański (131)
wykluczenie po wyborze (8673)
urządzenia równoważne (1570)
składki społeczne niemcy (40)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
art 4 pkt 8 (14203)
v ca 324/10 (3)
brak potwierdzenia otrzymania (6263)
krotność (194)
636/12 (6)
art. 26 ust.3 (8404)
roche diagnostics (122)
1563/12 (3)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (671)
560/09 (9)
"prowspólnotowa wykładnia" (12)
art.26 (6234)
rozszerzenie zarzutów (1388)
"roboty budowlane" (5710)
"brak interesu prawnego" (473)
"powtarzające się okresowo" (51)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
nadmierne kary umowne (170)
normy iso (427)
moment wszczęcia postępowania (1716)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1116)
oferta formularz oferty (4871)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10062)
gwarancja wadialna brak podpisu (169)
generalna dyrekcja (875)
świadczenie niemożliwe (2042)
xii ga 293/11 (1)
dowód osobisty (644)
zamówienie odrębne (6113)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (352)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
podwykonawca referencje (863)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (19)
minimalna wartość dostaw (806)
ii ca 616/05 (3)
równowaga ekonomiczna (90)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (600)
89 ust. 1 pkt. 2 (12778)
kryterium rabat (248)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
kserokopia gwarancji wadium (137)
koncesje (471)
gwarancja bankowa kopia (244)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (564)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (309)
saldo (147)
dobre obyczaje kupieckie (80)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
art. 12a ust. 1 (390)
oczywista omyłka pisarska (1165)
autoryzowany partner producenta (115)
wskaźnik płynności (72)
know (370)
ii ca 218/06 (2)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (64)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
vii ga 34/07 (3)
art. 15 (15117)
zabezpieczenie (3507)
art. 46 ust. 4a (606)
"definicja podwykonawcy" (18)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
"uzupełnianie próbek" (7)
xix ga 235/11 (4)
"charakter stosunku" (220)
"powtórzenie aukcji" (29)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
sprzeciw ryszard tetzlaff (58)
doświadczenie kryterium oceny ofert (3600)
ii ca 373/12 (9)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
brak dokumentacji wykonawczej (2518)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
protokół postępowania (5417)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (153)
"umowa ramowa" (281)
lte (12)
badanie rzetelności wykonawcy (658)
26 ust. 2a (1863)
"art. 90 ust. 3" (954)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (18)
kio/uzp 215/09 (7)
jawność umów (317)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
nie podpisany kosztorys (939)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (3812)
ii ca 941/05 (21)
wynagrodzenie za roboty zamienne (446)
banery (5)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
inwestor zastępczy (227)
wadium jeden członek konsorcjum (189)
"zakres konkursu" (5)
certyfikat polisy (188)
parafa podpis (133)
brak treści oferty (15139)
cena słownie (8157)
"odrzuca odwołanie" (6514)
notariusz (410)
znak towarowy (601)
x ga 387/06 (1)
czynność techniczna (10000)
"art. 144 ust. 1" (225)
upadłości (333)
wzmocnienie podłoża gruntowego (14)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
sam sobie wystawił (1818)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (29)
prezentacja, próbki, testy (50)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
ii ca 2230/05 (2)
usługi kulturalne (66)
niejasne zapisy siwz (1738)
dokumenty niezbędne (8940)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3353)
"iii czp 52/11" (107)
sukcesja generalna (30)
"art. 94 ust. 1" (248)
brak parafowanej umowy (222)
1274/10 (5)
wykonano zgodnie z umową (11449)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
art 91 ust 3a (610)
kryterium (6613)
art. 185 ust. 3 (2615)
sposób obliczenia ceny (3142)
dokumenty nie wymagane (12623)
kio 776/12 (11)
legitymacja czynna konsorcjum (129)
kio 711/12 (6)
równoważny (2271)
trakcja (120)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (151)
engave (17)
v ca 1108/08 (1)
x ga 214/09 (3)
kumulacja kar umownych (18)
siemens (507)
"zmiana ogłoszenia" (385)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
xix ga 471/08 (2)
zakaz podwykonawstwa (160)
spóźnione zarzuty (1247)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
krk od prokurenta (44)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (430)
"najdalej idącą" (154)
zakres krk (483)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (241)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (497)
xii ga 414/09 (2)
iv ca 340/05 (9)
vi ga 104/10 (2)
"art. 32 ust. 5" (8)
hosting (17)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
t-9/06 (177)
cena usługi prawnicze (122)
art. 38 ust. 4b (99)
"v ga 122/10" (48)
oświadczenie producenta (3198)
kio_1201_12 (6)
zamówienia sektorowe (725)
"zdolnośc kredytowa" (857)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (44)
negatywnych konsekwencji (2427)
certyfikat meble (48)
kosztorys ofertowy (2122)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (839)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
krk francja (24)
jedna usługa jedna umowa (1168)
zakup licencji (364)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (22)
proporcjonalne warunki (938)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
x ga 89/10 (4)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2287)
utajnienie polisy (56)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2167)
"zamówienia tego samego rodzaju" (63)
poręczenie zapłaty wadium (144)
wykładnia postanowień siwz (2953)
"istotna zmiana treści oferty" (482)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
wielka brytania (186)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
art. 82 ust. 1 (2175)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
art. 32 ust. 2 (3508)
opłaconą polisę (361)
"art. 140 ust. 1" (232)
zmiana terminu art. 144 (737)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (231)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
gwarancja bankowa w kopii (272)
przystąpienie do odwołania (12244)
pwpw (37)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (2901)
roboty zamienne (507)
uniwersytet szczeciński (31)
ugoda (55)
uzupełnianie próbek (173)
art.22 ust.4 (2905)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (728)
"art. 181 ust. 2a" (69)
rażąco niska cena po nowelizacji (228)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
warbud (308)
farmacol (13)
vi ca 629/09 (1)
vi ga 54/10 (3)
nieważny certyfikat iso (171)
art. 38 ust. 1 (3788)
iv ca 588/04 (3)
przedłużenie umowy (1786)
gramatura papieru (21)
odwrócenie ciężaru dowodu (36)
unieważnia umowę (2751)
istotna zmiana okoliczności (7002)
"zmiana terminu realizacji" (104)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
ii ca 788/09 (1)
łączenie funkcji (1076)
x ga 100/10 (2)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (49)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
"art. 29 ust. 1" (1663)
x ga 130/10 (1)
rażąco niska cena lakoniczne (307)
udowodnić (4960)
wadliwe wadium (611)
źle obliczony vat (103)
open source (47)
jednokrotne wezwanie (518)
wariantowość ceny (66)
błędny podatek vat (1112)
informacja o wynikach postępowania (11773)
kio 1549/12 (6)
aukcja elektroniczna (319)
elektrownia turów (24)
"odwołanie wobec wezwania" (2)
brak płatności częściowych (695)
art 24 ust 2 pkt 1 (14610)
x ga 354/07 (2)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1576)
tk telekom (16)
zmiana ceny oferty (6935)
zaproszenie do negocjacji (833)
v ca 2056/07 (25)
ii ca 752/05 (15)
c-314 (8)
zmiana umowy konsorcjum (3122)
oddział (3287)
brak wpływu na wynik postępowania (10007)
"24 ust. 1 pkt 9" (292)
art 8 ust. 3 (18877)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
"jedna usługa" (294)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (8)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
spółka z o.o. w organizacji (606)
fałszywe oświadczenie (262)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (171)
x ga 257/09/za (1)
unieważnia (4985)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
766/09 (23)
polkomtel (91)
nieaktualny odpis z krs (613)
krk uzupełnienie (299)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
średnie roczne zatrudnienie (133)
"modyfikacja formularza ofertowego" (31)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
sam sobie wystawił referencje (811)
za pośrednictwem banku (1371)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
podpisanie umowy bez wadium (866)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
odwołanie z ostrożności (2413)
zamawiający wyłączył faks (69)
formalności przed podpisaniem umowy (168)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (54)
"art. 111" (180)
brak pozycji kosztorys (1660)
"26 ust. 2c" (41)
art. 6 (19478)
iv_ca_689_08 (4)
zastępstwo inwestycyjne (269)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (413)
"art. 8 ust. 3" (385)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
"zmiana treści oferty" (1127)
1437/10 (5)
41/11 (21)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
poświadczenie należytego wykonania (1462)
87 (5968)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (19)
należyta staranność zamawiajacego (3662)
pierwsze pisemne żądanie (3589)
"art. 104" (479)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
kio/uzp 1526/10 (4)
rażąco niska (1780)
roboty budowlane (6535)
bliskości (108)
czyn nieuczciwej (3622)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (472)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (1731)
opozycja (423)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
i ca 368/11 (1)
ix_ga_392_13 (9)
poprawa innych omyłek (975)
wadium kopia gwarancji (264)
kio 2583/11 (4)
c-91/08 (11)
ochrona danych osobowych (672)
85 ust.4 (1427)
art. 32 (3520)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (295)
c-26/03 (30)
x ga 352/11 (1)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (598)
prawnicze (260)
nieaktualne krk (320)
polecenie zmiany (421)
nie będzie brał udziału (12588)
udostępnienie rachunku zysków i strat (127)
"korekta finansowa" (514)
żądanie iso (530)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (80)
literalny (2209)
oryginał zobowiązania (1442)
omyłka pisarska (1304)
858/12 (4)
mainframe (39)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (478)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
dokument nie podpisany (4885)
"niemożność porównania ofert" (17)
zwiększenie środków (1473)
forma pisemna oferty (3161)
proporcjonalność warunku (371)
xix ga 534/08 (2)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (5)
instalacje solarne (92)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
vii ga 9/09 (6)
osoba prawna jako członek zarządu (778)
kio_1776_10 (7)
brak pełnomocnictwa (2624)
wolnej ręki (1099)
"zasada koncentracji" (176)
wizja lokalna obowiązek (255)
odbiór odpadów komunalnych (375)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (58)
kio 1070/11 (4)
nieproporcjonalne warunki (938)
"art. 192 ust. 2" (2318)
"handel referencjami" (31)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
"§ 7 ust. 2" (333)
iberdrola (13)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
omyłki (2999)
termin realizacji unieważnienie (7413)
x ga 109/05/p1 (6)
kryteria oceny ofert metodologia (341)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (9115)
informacja z banku (1179)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
funkcjonalność kryterium (1187)
referencja treść (2923)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
sprzeciw (1133)
inspire (15)
v ca 214/06 (13)
partner dariusz apelski (5)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (183)
błąd co do prawa (2987)
niepodpisany kosztorys (939)
"koncepcja architektoniczna" (41)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
wykaz głównych dostaw (613)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
odrzucenie skargi (15630)
art 26 2b (1507)
zamówienie podstawowe (5111)
innej omyłki (3236)
dzielenie zamówienia na części (555)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
art 181 ust 1 (1327)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
"art. 32" (694)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
26 2b (1507)
opis równoważności (615)
"art.46 ust. 4a" (437)
dokumenty podmiotu zagranicznego (841)
189 ust. 2 pkt 2 (5293)
art. 182 ust. 1 (2292)
nieuiszczenie wpisu (23536)
"art. 24b" (57)
główny urząd statystyczny (233)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
alcatel thales (9)
art. 40 ust. 3 (5329)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
żywienie (236)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (804)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
x ga 83/06/p4 (3)
brak terminu gwarancji w ofercie (3385)
forma wykazu (3651)
sytuacja finansowa (4185)
art.94 ust. 3 (417)
kio/uzp 70/08 (6)
błąd formalny (1706)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
roboczogodzina (470)
kio_2710_10 (6)
ii ca 849/09 (1)
vii gc 127/11 (1)
dwie ceny w ofercie (7062)
próbka treść oferty (810)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (110)
2292/13 (26)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (328)
cisco (105)
iii ca 472/09 (2)
ii ca 488/09 (4)
"x ga 23/07" (85)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1289)
xix ga 35/08 (2)
vi ca 586/05 (3)
"art. 198b" (410)
biegłego rewidenta (250)
wyciąg bankowy (207)
błąd w numerze katalogowym (185)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
gaz system (311)
xix ga 79/07 (1)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
art. 180 (4472)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
x ga 183/10 (1)
v ca 1209/11 (2)
pełnomocnictwo bez daty (1599)
tłumaczenie dokumentów (1776)
udostępnienie bezpośrednie (2129)
xix ga 372/09 (3)
protokół odbioru jako dowód (1604)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1554)
v ca 226/10 (10)
iv ca 271/10 (2)
inwentaryzacja (381)
serwis podwykonawca (296)
"poświadczenie" referencje (926)
"podpis elektroniczny" (787)
wyroki kio (10121)
poczta polska rażąco niska cena (94)
odrzucenie i wykluczenie (10556)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
podmiotowe kryteria oceny ofert (1544)
"46 ust. 4a" (442)
art. 96 ust. 2 (1836)
i ca 159/11 (7)
"art. 90" (2134)
opinia bankowa obroty (195)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1250)
ii ca 139/05 (3)
"wyjaśnienia oferty" (352)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (57)
res iudicata (30)
v ca 1360/09 (6)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (899)
passmark (15)
jednego producenta (3255)
płynność finansowa konsorcjum (68)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (8887)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (358)
harmonogram realizacji (1098)
warunki (16138)
fabrycznie nowy (770)
x ga 25/08 (65)
v ca 1930/02 (3)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
ezt (70)
186 ust. 2 (3752)
błąd projektanta (312)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
100/12 (20)
kio/uzp 59/10 (14)
profesjonalista (529)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (721)
opaska hydrotechniczna (9)
"na pierwsze żądanie" (140)
2786/11 (7)
materiały promocyjne (84)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (190)
po upływie terminu związania ofertą (4719)
prawo opcji (516)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (365)
definicja ceny (1936)
121/11 (5)
aca 357/10 (21)
podział zamówienia na części (1460)
"tauron" (77)
co powinny zawierać referencje (2477)
ii ca 377/09 (2)
xii ga 488/11 (1)
1092/10 (7)
kio/uzp 1379/09 (16)
holowanie (37)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
zmowa cenowa (63)
"zmiana składu" (40)
odszkodowanie (418)
"przetarg ograniczony" (15415)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (283)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
inna omyłka cena (2110)
art. 85 ust. 4 (2036)
art 26 ust. 2b (1506)
wpis do działalności regulowanej (1329)
pilna potrzeba (173)
x ga 86/08/za (1)
know-how (246)
zmiana terminu rozpoczęcia (2166)
c-188/89 (4)
radio (112)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
hl7 (34)
"z wolnej ręki" (1081)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (4382)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
kio/uzp 853/08 (5)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (21)
wykonanie wyroku izby (10810)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (42)
potencjał innych podmiotów (2252)
utrata statusu wykonawcy (270)
"art. 4 pkt 5" (21)
bezstronności (428)
art.86 ust.4 (450)
"zdolność finansowa" (804)
"warunek zawieszający" (32)
koncepcja tajemnica (227)
kio/kd 19/10 (6)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
linii kredytowej (176)
2734/10 (7)
dokumentacja budowlana (5136)
otwarcie oferty złożonej po terminie (4956)
art 82 ust 1 (2175)
kio 204/12 (5)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (2914)
preferencje lokalne (71)
zaproszenie do składania ofert (1889)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (10)
telefonia komórkowa (128)
sprzęt fabrycznie nowy (306)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
poświadczenie (1977)
kio/uzp 193/08 (6)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
"niezależny podmiot" (175)
pojęcie dostawy (1220)
72/10 (13)
ix ga 392/13 (9)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
xix ga 214/08 (12)
obejście prawa (635)
art. 45 (3727)
2081/12 (7)
termomodernizacja (305)
kwota ubezpieczenia (2212)
"dokument równoważny" (120)
rentowności (147)
grupa kapitałowa konkurencja (447)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
"1 zł" (118)
oświadczenia producenta (3959)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
art. 27 ust. 1 (8496)
kio/ku 108/10 (7)
opinia prywatna (745)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (6177)
braki formalne przystąpienia (3715)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
"192 ust. 2" (1829)
x ga 163/10 (2)
wyjaśnienia po wyborze oferty (10851)
obiektywne czynniki (1312)
240/10 (4)
przejęcie długu (23)
centrum personalizacji dokumentów (18)
węgry krk (3)
kio/uzp 476/09 (10)
lista podwykonawców (186)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
inny dokument nie musi być opłacony (554)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
kodeks cywilny (3614)
usługi sprzątania (718)
2106/11 (2)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (388)
opcja (518)
powiązania osobowe (290)
zamiast polisy certyfikat (56)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
doświadczenie wspólnika (473)
oczywista omyłka pisarska data (683)
oddział+spółki (21)
art. 91 ust. 2 (5473)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
kto wystawia referencje (261)
nadzór autorski z wolnej ręki (89)
kio 2765/11 (9)
francuski krk (16)
brak daty na zobowiązaniu (3414)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
ustawowo wolny (1132)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
1353/12 (8)
art. 24b ust. 3 (81)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
nie zamieścił ogłoszenia (7048)
kredyt obrotowy (73)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
krk holandia (8)
odwołanie (22190)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (57)
wykaz głównych usług (1702)
x ga 140/08/za (1)
udostępnienie osoby (2907)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (682)
"gwarancja wadialna" (585)
data wystawienia dokumentu (980)
wykluczenie z postępowania (12655)
c-399/98 (9)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (1914)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1308)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (103)
nazwa producenta (1981)
konsorcjum (6485)
wykonawca uchyla się (2531)
"brak pełnomocnictwa" (116)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
2702/11 (5)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
brak ceny jednostkowej (1995)
pełnomocnictwo do odwołania (3805)
ii ca 1219/06 (4)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
x ga 523/10 (2)
grupy kapitałowej (389)
xii ga 568/11 (1)
x ga 284/11/za (1)
vi ga 51/06 (6)
oświadczenie zamiast krk (133)
ix ga 147/07 (1)
oferta bez podpisu (1644)
sumowanie polis konsorcjum (66)
wybór trybu (14859)
skrócenie terminu realizacji (447)
klauzula apostille (12)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1490)
prince (87)
podział zamówienia (1790)
"porównywalność ofert" (171)
sukcesja uniwersalna (29)
98/10 (8)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
zasoby podmiotu trzeciego (1577)
kryteria równoważności (402)
i ckn 1159/00 (51)
subiektywna ocena ofert (1037)
kio 2565/10 (2)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
v ca 46/07 (4)
certyfikat ibm (84)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
wartość przedmiotu zaskarżenia (2893)
budynki użyteczności publicznej (272)
interes prawny (9018)
ii ca 104/06 (11)
usługa okresowa (777)
uzupełnienie harmonogramu (548)
xxiii_ga_924_14 (8)
"termin składania ofert" (4586)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
v ca 1514/02 (16)
i ca 67/09 (2)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
kio 529/13 (4)
upust jako kryterium (195)
odległość (622)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
kio 345/09 (3)
445/12 (3)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (484)
kio 238/12 (31)
roboty uzupełniające (1616)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
zdolność kredytowa pod warunkiem (642)
protokół zamiast referencji (315)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (16)
viii ga 58/09 (12)
v ca 3270/12 (30)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
niemożliwość świadczenia (650)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1300)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
82/12 (5)
oświadczenie o spełnianiu warunków (10071)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
iv ca 690/08 (1)
v gaz 90/07 (18)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (471)
opinia bankowa tajemnica (102)
termin realizacji zamówienia (10744)
oferta warunkowa (561)
awarie (608)
krk komplementariusza (26)
kio 1562/11 (36)
brak daty na oświadczeniu (5348)
x ga 59/08/za (1)
enion s.a. (40)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
nieistotna zmiana umowy (6198)
oświadczenie członka komisji (1020)
miejsce zamieszkania (537)
ii ca 792/07 (1)
zmiana projektu (5410)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
brak parafy (158)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
podwykonawca dostawy (842)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (4422)
0,00 zł (285)
ii ca 435/08 (1)
zmiana umowy 144 (548)
ii ca 1049/05 (3)
kio/uzp 1311/10 (8)
tajemnica (1145)
koszty pracy (9808)
próbki (667)
oferta wariantowa (367)
zamiana kary umownej (94)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3431)
inne dokumenty określające obroty (1405)
x ga 260/08 (19)
deklaracja zgodności ce (432)
składka polisa (364)
obsługa bankowa (460)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
"kluczowe części" (37)
dwie ceny (5915)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (57)
polisa pkd (76)
udostępnienie dokumentów (3674)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (2423)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (61)
v ca 1110/04 (11)
pokój (210)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
art. 8 ust 3 (18877)
zamówienia nieprzewidziane (10294)
art. 189 ust. 6 (4951)
przedłużenie ważności wadium (484)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (5533)
"zmiana nieistotna umowy" (9)
"art. 29 ust. 4" (16)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
wadium gwarancja (1104)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (1954)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
wydłużenie terminu składania ofert (660)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
brak numerów katalogowych (533)
zakres informacji z krk (467)
wadium gwarancja konsorcjum (656)
osobiste wykonanie (1022)
art. 49 ust. 3 (1877)
xix ga 169/11 (3)
wydłużenie terminu realizacji umowy (705)
iii czp 74/05 (232)
nie podpisana oferta (5505)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
nieprawdziwe referencje (958)
c-496/99 (11)
kio/uzp 533/10 (3)
praxis (9)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
art. 91 ust.3a (94)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
niekaralność (645)
odmowa podpisania umowy (486)
kio 4/13 (79)
przekazanie siwz (7891)
art. 36b ust.2 (49)
kary umowne nienależyte wykonanie (591)
zobowiązanie podmiotu (4648)
"183 ust. 2" (96)
kio 19/11 (206)
świadczenia zdrowotne (922)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
c-31/87 (8)
błędne tłumaczenie dokumentu (1094)
rażąco wygórowana kara umowna (112)
zakup nieruchomości (153)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
wstępne ogłoszenie (1012)
grupowe ubezpieczenie pracowników (37)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
art. 24 ust. 1a (2269)
x ga 196/10 (2)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
ca 508/05 (4)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
v csk 456/09 (18)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
rÓwnowaŻna (2271)
sport halls (7)
brak kosztorysu szczegółowego (1586)
podmiotu trzeciego (3714)
sumowaniu (539)
242/10 (17)
"minimalne wynagrodzenie" (284)
spółka cywilna wykonawca (2583)
wadium przelewem (220)
błąd w nazwie producenta (874)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
energii elektrycznej (474)
wiedza (2974)
referencje konsorcjantów (161)
248/12 (19)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
protokół odbioru jako poświadczenie (508)
certyfikat ce (359)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
rażaco niska cena dowody (1625)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
rażąco niska cena ryczałt (86)
camco (17)
art. 151 (499)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (192)
ii ca 386/05 (2)
"na dzień składania ofert" (1058)
warunki atmosferyczne (290)
zgodność z oryginałem (2385)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (55)
rekultywacja (126)
"zmiana podmiotowa" (43)
parafka zamiast podpisu (11)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
zła stawka podatku vat (77)
opłacona faktura (205)
dostawy okresowe (721)
1730/11 (9)
suma gwarancyjna (403)
art. 183 ust. 2 (1637)
zamówienia podzielone na części (4883)
kio 1305/13 (3)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
"usługi transgraniczne" (13)
praw wyłącznych (11806)
usługi priorytetowe (372)
"art. 12a" unieważnienie (84)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
nowy zarzut (5825)
x ga 311/07 (6)
v ca 538/08 (9)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (10084)
materiały opatrunkowe (65)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
częściowe uwzględnienie zarzutów (2974)
art. 62 (2396)
przystąpienie termin (14983)
1286/11 (4)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2090)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (555)
"różne stawki podatku vat" (130)
"warunki przedmiotowe" (201)
zarzuty spóźnione (1534)
wypowiedzenie (1076)
definicja grupy kapitałowej (224)
kredytu (557)
v ca 1412/07 (6)
art. 86 ust. 2 (1519)
iii ca 1019/06 (6)
zmiana treści umowy (6781)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
termin wniesienia wadium (1998)
licencje (1254)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
nieuczciwa konkurencja (8966)
kio_2746_10 (17)
art. 8 ust. 4 (17508)
usługi powtarzające się okresowo (119)
autoryzowany przedstawiciel (223)
niezgodność z siwz (4639)
ceny jednostkowe rażąco niskie (939)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
kio 637/11 (19)
"brak opłacenia składki" (4)
użyczanie zdolności finansowej (87)
równoważność windows (77)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
połowa terminu składania ofert (386)
brak krk wykluczenie (424)
ii ca 206/06 (3)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (29)
interes w unieważnieniu (8887)
art.94 ust.3 (381)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
zezwolenie konsorcjum (470)
udostępnienie zasobów polisa (169)
wyciąg z banku (130)
art. 23 kp (158)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
xii ga 200/11 (1)
wolters kluwer (33)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
art. 24b (81)
poprawa stawki vat (233)
xii_ga_254_08 (3)
zmiana oferty (9886)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
v ca 360/08 (1)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
kio/uzp 759/08 (5)
art 25 ust 1 pkt 2 (11955)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
viii ga 244/09 (2)
pełnomocnictwo do aukcji (107)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2092)
kio/uzp 66/07 (8)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (3844)
wizji lokalnej (298)
brak terminu realizacji w ofercie (10660)
koordynator projektu (155)
"definicja producenta" (9)
"art. 143b" (11)
"zdolność kredytowa" (857)
nadmierna kara umowna (170)
art. 26 ust.4 (5957)
kio/uzp 780/10 (9)
"odstąpienie od umowy" (371)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
brak wyboru oferty (13389)
warunki udziału w postępowaniu służą (4971)
eod (28)
"usługi prawne" (31)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
kio_1533_13 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (358)
art. 95 ust. 2 (1777)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
1818/11 (8)
udostępnienie potencjału (1739)
protokół odbioru częściowego (507)
zmiana wynagrodzenia (6434)
uznanie odwołania (10678)
biletów lotniczych (50)
orange (97)
nierealny termin realizacji (2909)
dwie oferty (10606)
x ga 338/10 (4)
"tylko ceny brutto" (5)
krankenkasse (5)
183/11 (15)
gdańsku (1988)
ceny jednostkowe (2283)
zwłoka opóźnienie (158)
kio 8/11 (166)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (823)
180 ust. 4 (4321)
iii czp 164/94 (6)
brak cen jednostkowych (1622)
i1 ca 154/11 (1)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1108)
"art. 67 ust. 2" (31)
"wniosek o zabezpieczenie" (8)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
"interes prawny" (4746)
brak podpisu na ofercie (1929)
sygn. akt iv ca 683/12 (86)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
termin związania 2011 (3215)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
"wygórowane kary umowne" (16)
siemens ag (67)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (328)
unieważnienie zmiana okoliczności (6879)
parafowana oferta (352)
deweloper (11)
"przystąpienie do odwołania" (228)
"nadużycie pozycji dominującej" (12)
"pojęcie zarzutu" (2)
comesa (37)
"odtajnienie dokumentów" (110)
kio 1874/10 (10)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (740)
barter (4)
kara umowna (594)
przewozy regionalne (150)
art. 145 ust. 1 (1188)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3423)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
x ga 58/09 (4)
gwarancja bankowa musi zawierać (629)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
konwalidowanie (20)
kio/uzp 984/08 (70)
brak kodów źródłowych (205)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
termin podpisania umowy (5720)
358/10 (7)
x ga 45/08/za (1)
xii ga 226/10 (1)
"146 ust. 6" (158)
podpis na ofercie (2648)
uzupełnienie dokumentu po terminie (7172)
1060/13 (4)
i ca 88/07 (3)
umowa przedwstępna (84)
"art. 186 ust. 2" (1639)
system informacji prawnej (4130)
jedna usługa dwie umowy (2690)
formalizm postępowania (387)
dokumenty rosyjskie (39)
omyłka (2999)
26 ust. 2b (1506)
ochrona praw wyłącznych (5061)
rękojmia (662)
nie załączył tabeli elementów scalonych (173)
termin złożenia odwołania (18991)
odrzucenie odwołania (18026)
v ca 936/12 (5)
referencje wystawione samemu sobie (1019)
utwór (191)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (39)
"opis przedmiotu" (6804)
brak w formularzu ofertowym (2852)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
minimalnego wynagrodzenia (2710)
wadium zatrzymanie (606)
łączenie polis (201)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
"x ga 706/11" (6)
kio 703/09 (20)
pkp energetyka (78)
c-324/98 (14)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
ag complex (51)
zmiana korzystna (1509)
"zmiana stawki vat" (51)
art. 192 ust. 2 (7851)
ii ca 835/04 (5)
kio/uzp 680/08 (4)
wycofanie+oferty (67)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (3412)
spóźnione odwołanie (1558)
"dialog konkurencyjny" (368)
iv ca 1021/09 (1)
wyjaśnienia wykonawcy (13032)
wykaz usług wykonywanych termin (4047)
realne udostępnienie zasobów (714)
informacje niejawne (3109)
udostępnienie polisy oc (157)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
kio_uzp_1514_09 (6)
v ca 1500/08 (2)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (730)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (496)
"sąd okręgowy w warszawie" (5550)
usg (64)
iv ca 1180/09 (2)
częściowe uwzględnienie (2410)
kio 71/11 (12)
uzupełnienie certyfikatu (1451)
ustawy nie stosuje się (8235)
zdolność ekonomiczna (1066)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (147)
1288/10 (21)
cena słownie i liczbowo (228)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (233)
dgp dozorbud (96)
zmowy przetargowe (107)
cena nierealna (1850)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
asysta techniczna (122)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
art. 171 ust. 4 (1378)
strona internetowa dowód (2476)
art. 90 ust. 1 (5546)
wadium w gotówce (63)
art. 87 ust 2 (5950)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
art 38 (3797)
błąd pisarski (875)
"rażąca strata" (40)
c-24/91 (7)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2366)
x ga 196/10/za (1)
xix ga 40/08 (16)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (60)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
691/11 (5)
kyocera (17)
xii_ga_186_13 (5)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
cosmic (7)
"świadczenie niemożliwe" (221)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
zamówienie dodatkowe (9565)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
gwarancja tuz (41)
główny urząd geodezji (105)
przedłużenie terminu (2249)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
prezentacja (658)
preferowanie producenta (517)
"zobowiązanie producenta" (11)
niepodpisany formularz ofertowy (1642)
iii ca 727/05 (7)
"xix ga 461/12" (10)
oryginalne części (992)
art 29 ust 3 (21046)
zwrot oryginału gwarancji (569)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
kio 400/14 (4)
"błąd w siwz" (11)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
krs po terminie składania ofert (961)
i ca 540/09 (1)
nieuczciwej konkurencji (8966)
art.87 ust.1 (4109)
x ga 122/10 (21)
kio/uzp 924/10 (7)
termin przyłączenia się do protestu (676)
art. 96 ust. 3 (1822)
art. 26 ust. 2a (1405)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
art 24b (81)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (44)
przesłanie kopii przystąpienia (609)
interes w przystąpieniu (6858)
istotne postanowienia umowy (6856)
art. 24 ust. 2a pzp (1674)
art.22 ust.5 (1922)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
vat omyłka (931)
uzupełnienie na rozprawie (6858)
"prawa autorskie" (202)
zmiana podmiotowa (1667)
art. 38 ust. 2 (3788)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1414)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
pentegy (10)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
oświadczenie spółka cywilna (2683)
wodzisław (59)
73/10 (8)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
"art. 46 ust. 4a" (437)
xxiii ga 418/09 (3)
tajemnica przedsiébiorstwa referencje (478)
fundacja (223)
dostawa autobusów (182)
wybór po terminie związania (9006)
iso/iec 19752 (17)
"art 4 pkt 8" (138)
avr rażąco niska cena (5)
ponowne uzupełnienie (3855)
kio/uzp 250/10 (10)
stadion wrocław (43)
2343/12 (7)
1197/13 (6)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
iv ca 1323/08 (1)
1535/11 (4)
"dobre obyczaje" (439)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
kryterium serwis (882)
"ponowne wniesienie wadium" (60)
iii ckn 1320/00 (6)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
c-414/97 (15)
zastrzeżenie oferty (4873)
"186 ust. 2" (1655)
"przed notariuszem" (317)
tożsamość czasowa (147)
nieczytelna kopia (300)
"sumowanie zdolności" (6)
zatrudnienie (2004)
cena zero złotych (6048)
termin zwiazania ofertą (10541)
prawo opcji na roboty budowlane (228)
1103/11 (9)
chiński krs (16)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
185 ust. 5 (3536)
art 6a (483)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
ii ca 137/07 (10)
zmiana podmiotu (5609)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
"art. 185 ust. 4" (109)
ii ca 570/04 (7)
"zakup samochodu" (41)
art. 87 ust. 1a (1414)
"niewłaściwy tryb" (126)
kosztorys przy ryczałcie (198)
2572/11 (4)
zmiana stawki vat (1010)
art 87 ust.1 (7072)
kio/uzp 540/09 (11)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
niespójność ogłoszenia i siwz (225)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (2780)
bezpłatne użyczenie sprzętu (21)
dyplom mba (3)
nowelizacja (1748)
nieprawdziwych informacji (2972)
tożsame (2999)
290/13 (7)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
sufo (62)
v ca 537/08 (9)
udostępnienie koncesji (170)
wadium wniesione przez konsorcjum (1025)
informatyczne (1698)
iv ca 521/08 (4)
x ga 67/08 (42)
144 ust. 1 (760)
funkcjonalność (1976)
brak stron (14914)
gwarancja w oryginale (1035)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2064)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (250)
oświadczenie (17371)
i ca 40/07 (5)
248 kpc (31)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (151)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
v ca 266/08 (2)
in-house (110)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
jedna usługa (2976)
błąd vat (1337)
aneksowanie umów (20)
zamienne (1041)
rażąco niska cena dostawa (637)
145 ust. 1 (1188)
rażąco niska cena a aukcja (67)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
polisa zbiorowa (51)
prince2 (98)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
parafa (170)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
powtórzenie aukcji (267)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1098)
rozwiązania alternatywne (825)
umowa współpracy (1907)
błędna stawka podatku vat (821)
spółka "w organizacji" (77)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (10279)
ix ca 196/05 (5)
art. 36b (49)
706/11 (24)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
oferta oferta równoważna (2135)
spam (6)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (536)
pkp plk (103)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
v ca 47/07 (19)
art. 29 (22175)
licytacja elektroniczna (96)
nierówne traktowanie (8272)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
x ga 288/11/za (1)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
wykładnia rozszerzająca (488)
v ca 1213/02 (15)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
"certyfikat iso" (233)
wartość zamówienia (11603)
wybór oferty po terminie związania (8836)
wydruk z krs (211)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (96)
"roboty zamienne" (85)
sektorowe (727)
umowa zlecenia (1623)
język polski (1791)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
uzupełnianie referencji (780)
nieścisłości siwz (536)
przedwczesny (1342)
prowizja (104)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
data referencji (1980)
koncepcja realizacji (1020)
kryteria niemierzalne (147)
klauzula wykonalności (70)
tryb postępowania (17103)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
wybór oferty termin związania ofertą (8769)
gierańczyk (30)
"zbyt krótki termin składania ofert" (33)
tajemnica opis techniczny (888)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
ograniczenie konkurencji (8393)
ilość dostaw (1637)
umowa leasingu (219)
bilety lotnicze (50)
kio 246/12 (3)
kz (147)
zaniechanie czynności (11332)
użyczenie doświadczenia (252)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
opłacona polisa oc (222)
parametry papieru (171)
litwa (117)
x ga 98/07/za (1)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (765)
udostępnienie wiedzy (2608)
vi ca 527/05 (15)
1157/12 (5)
usługi sprzątania rażąco niska cena (176)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
"wykładnia językowa" (364)
"oferta dodatkowa" (379)
art.26ust.2b (951)
formularz ofertowy (3203)
poddostawca podwykonawca (36)
sucg (4)
zdolnośc kredytowa (893)
należyte wykonanie kary umowne (591)
kio 2307/10 (25)
2317/10 (4)
krs komplementariusza (41)
189 ust. 2 pkt 3 (5259)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
xii_ga_429_09 (64)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (666)
po przecinku (374)
art. 26 ust. 1 (13502)
błędy w kosztorysie (1193)
uzupełnienie krs (954)
xix ga 18/10 (19)
26 ust.3 (8404)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
upadłość podwykonawcy (110)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
x ga 231/10 (1)
udostępnianie uprawnień (886)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (263)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
i ca 117/12 (51)
"wizji lokalnej" "art. 29" (130)
"opinia bankowa" (306)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
c-454/06 (21)
kio 51/11 (14)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
cena 1 grosz (7947)
równoważność oferty (868)
vii ca 881/05 (10)
kio 2706/10 (5)
ryzyko (1803)
kio 886/10 (5)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
art.29 ust.3 (1795)
art. 87 ust 2 pkt 3 (6979)
wiedza i doświadczenie (1887)
udział w realizacji części zamówienia (8182)
kio 2777/11 (3)
x ga 158/0 (5)
istotne elementy umowy (6681)
gispro (18)
tajemnica wykaz osób (540)
saternus (2)
dzierżawa łączy (204)
iii ca 552/10 (2)
kio/kd 22/09 (8)
do czterech miejsc po przecinku (185)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1180)
"przerzucanie kosztów" (27)
ii ca 544/08 (4)
art. 179 ust. 1 pzp (7487)
465/11 (53)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
niezaskarżenie wezwania (1445)
art. 181 (1187)
x ga 183/11 (1)
458/09 (13)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
1199/12 (6)
błąd w siwz (3877)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1177)
nieotwarcie oferty (4311)
przedmiot działalności określony krs (683)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
w przygotowaniu postępowania (4249)
konkurencyjność (826)
netia (133)
xii ga 133/09 (4)
"naruszył obowiązki zawodowe" (11)
it expert (95)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (4242)
panep (6)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (635)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1009)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1726)
art.46 ust.4a (445)
kio 1980/12 (5)
ryczałt brak kosztorysu (187)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (17921)
"umowy zlecenia" (240)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
treść gwarancji wadialnej (563)
brak tabeli elementów scalonych (176)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
"art. 91 ust 2a" (11)
kopia wadium (472)
dokumenty po terminie składania ofert (8757)
treść pełnomocnictwa (3011)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
art. 91 ust. 3 (6596)
"wadium po terminie" (11)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
218/12 (6)
ix gc 155/08 (2)
dokumenty złożone po terminie (15681)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3037)
poprawianie kosztorysu (353)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (342)
art.24 ust.2 pkt 1 (8427)
iv ca 915/08 (2)
iii_czp_147_08 (7)
"ubezpieczenie majątku" (15)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
promed (110)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (130)
xii ga 429/09 (49)
średni roczny przychód (116)
art. 68 ust. 2 (1538)
kuriata rażąco niska cena (91)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (178)
modyfikacja oferty (3556)
zezwolenie (981)
x ga 25/09 (17)
v ca 9/08 (12)
zapytania o cenę (1912)
tabela elementów scalonych (188)
niegospodarność (45)
treśc referencji (2923)
podkryterium cena (190)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (7)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
kryterium jakościowe (988)
iii czp 73/05 (29)
polisa oc pkd (58)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
adblue (9)
krs (1719)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (14)
ii ca 109/05 (17)
kluczowe części zamówienia (1530)
viii ga 137/12 (13)
czynność otwarcia ofert (3902)
"pkp energetyka" (63)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (60)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
art.91 ust.3a (86)
"art. 82 ust. 3" (855)
uzupełnienie fax (1610)
proporcjonalny (966)
vi gz 61/10 (1)
aż do zawarcia umowy (1206)
osoba fizyczna (1653)
miarkowanie kary (83)
zamówienia uzupełniające (2731)
dostawa bonów (57)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
xii ga 393/10 (1)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (155)
jakościowe kryteria oceny ofert (958)
art. 51 ust. 1a (705)
708/10 (6)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
data ostatniego wpisu (3710)
leśnictwo (149)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3039)
pol-aqua (111)
zmiana siwz po terminie składania ofert (5812)
referencje bez daty (1458)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
"zamówień publicznych" (26895)
art. 85 ust. 5 (2038)
polisa oc (499)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
wyrządził szkodę (378)
niedozwolona zmiana oferty (914)
nie przedłużenie terminu składania ofert (1633)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (8)
"art. 26 ust.3" (6046)
walory artystyczne (13)
"wspólnota mieszkaniowa" (69)
dysponowanie (5917)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (719)
art. 38 ust 4a (569)
sysmark (25)
"art. 67 ust.1" (545)
"dysponowanie osobami " (1425)
brak czytelnego podpisu (352)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
zawarcie umowy po terminie (10265)
kio 457/12 (11)
omyłka w ofercie (3555)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (159)
art. 180 ust. 7 (4450)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
v ga 87/10 (1)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
"powiązania rodzinne" (14)
ponowne wniesienie wadium (1158)
v ca 1315/08 (1)
ustalone standardy jakościowe (545)
xii ga 129/10 (2)
163/08 (11)
1431/08 (13)
wrobis (53)
dożywotnia gwarancja (11)
xii ga 59/09 (15)
aktualność krs (58)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
"doradztwo prawne" (41)
wniesienie wadium po terminie (1983)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (2601)
word warszawa suzuki (2)
konsorcjum warunki udziału (4746)
wskaźnik rentowności (43)
catering (76)
kio 1066/10 (30)
vii ga 44/05 (3)
x ga 158/0/iza (5)
22 ust 4 (14868)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1499)
brak wadium (1743)
termin płatności (1553)
1623/11 (16)
"zamówienia dodatkowe" (488)
przedłużenie terminu ważności wadium (564)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
czynności w postępowaniu (21344)
art. 7 (22618)
"wykładnia funkcjonalna" (67)
jedno zamówienie (16297)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
ii ca 129/07 (3)
skuteczność wadium (486)
kio 9/11 (240)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
omyłka inna (3236)
"10 usług" (35)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
qumak (231)
art. 27 ust. 2 (8496)
czas oznaczony (5909)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1347)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (3714)
"art. 96" (672)
"art. 5 ust. 1b" (4)
ix ca 542/08 (2)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
odtajnienie dokumentów (467)
26 ust. 3 (10931)
"udział w realizacji zamówienia" (468)
in dubio pro reo (35)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
indra (18)
c-328/92 (12)
warunek nieproporcjonalny (784)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
udostępnianie ofert (1529)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
ocena (16208)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (31)
organizacja szkoleń (320)
xix ga 179/13 (16)
uzupełnienia (6427)
x ga 316/07 (2)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
x ga 59/09 (14)
kryteria inne niż cena (4575)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (937)
"sukcesja uniwersalna" (25)
uzupełnienie formularza cenowego (1056)
kio 1123/10 (15)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (160)
xii ga 227/10 (1)
ii ca 353/10 (1)
aspekty społeczne (597)
uzupełnienie faksem (1337)
zachowanie formy pisemnej (2207)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
szpital (2547)
metodą kalkulacji szczegółowej (628)
konkurs dwuetapowy (13)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (580)
1353/13 (9)
interpretacja siwz (3410)
ii ca 87/07 (4)
odpadów (1249)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
znajomość języka polskiego (170)
przedmiar robót (1656)
art. 144 pzp (724)
xix_ga_461_12 (10)
konflikt interesów (89)
art. 91 ust 3a (610)
art 46 ust 4a (606)
zmiany podmiotowe (1667)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (844)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
zawartość oferty (1533)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
poprawa innej omyłki (777)
należyte wykonanie (6292)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
brak interesu odwołanie (10065)
nie ma wpływu na wynik postępowania (10083)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (472)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
określenie przedmiotu zamówienia (17440)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
bull (101)
art. 22 ust. 1 (13225)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (6815)
referencje konsorcjum (1524)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
zamówienie wspólne (5592)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1207)
zastępstwo procesowe (2314)
xii ga 517/11 (2)
doręczenie kopii odwołania (3384)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1051)
art 181 (1327)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (377)
650/11 (2)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
ograniczenie zasady swobody umów (1069)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (642)
krajowy rejestr karny (640)
kryterium jakość (1721)
84/12 (7)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (6410)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
oświadczenie o zgodności z siwz (5462)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
i1 ca 202/09 (1)
sprzeczność w siwz (4245)
"roszczenie o zawarcie umowy" (23)
naruszenie art. 29 ust. 2 (20346)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (1952)
drager (104)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
termin zadawania pytań (773)
x ga 78/09 (2)
art.186 ust.2 (2354)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1329)
rezygnacja z części zamówienia (408)
błędny formularz oferty (2154)
unieważnienie postepowania (12253)
vii ga 2/08 (3)
inne omyłki polegające na niezgodności (1935)
1275/12 (5)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
krk niemieckie (30)
zmiana stron umowy (6356)
brak projektu wykonawczego (1427)
disclosure (10)
interes przystąpienie (6858)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (2638)
v ga 84/11 (4)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
nieistotne zmiany umowy (6198)
198f (148)
polisa podlimity (15)
art. 17 ust. 2 (9531)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
kio 2159/13 (4)
manipulowanie cenami (166)
odpowiedzialność solidarna (381)
przewlekłość postępowania (93)
gwarancja w kopii (991)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
impel (625)
rafako (49)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
kio 822/11 (7)
atest (422)
art. 9 ust. 2 (15126)
vi ca 210/08 (2)
zarzuty (17751)
zamówienie mieszane (235)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
ii ca 785/10 (1)
"zp-1" (328)
wyższe wykształcenie (432)
wykaz narzędzi (663)
ix ga 46/08 (1)
kryterium potencjał kadrowy (421)
szacowanie (790)
ciężar dowodu na odwołującym (2569)
xix ga 91/07 (4)
polisa tajemnica (136)
uzupełnienie kosztorysu (877)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
x ga 154/11 (2)
"dodatni wynik finansowy" (33)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
wskazanie podwykonawcy (1614)
x ga 140/08 (42)
vii ca 587/09 (1)
x ga 123/10 (2)
x ga 154/07 (3)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (5037)
błedna stawka vat (910)
remondis bydgoszcz (11)
zus (616)
solidarna odpowiedzialność (381)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
centrum unijnych projektów transportowych (25)
kary umowne (594)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
"licencja niewyłączna" (14)
brak podpisu na formularzu (747)
"częściowe przystąpienie" (2)
818/11 (3)
1237/11 (14)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
"zaświadczenie z zus" (162)
art. 5 ust. 1b pzp (880)
iv ca 1299/09 (19)
grzegorz mazurek (291)
xii ga 231/10 (1)
1206/11 (4)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
wadium po terminie (2004)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (250)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1204)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
warunek zawieszający (106)
dokumenty przedmiotowe (10586)
chiny (70)
brak pozycji (5528)
xix ga 202/09 (2)
ii ca 327/05 (12)
uchylił się od podpisania umowy (1626)
braki w formularzu oferty (4301)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
skarga wniesiona przez przystępującego (7561)
poświadczenie wykonawcy (2448)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
usługa szkoleniowa (296)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
brak oryginału gwarancji wadialnej (263)
iv ca 1324/08 (1)
06 austria istotna zmiana (56)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1631)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (505)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2618)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (573)
54/10 (19)
tego samego producenta (4327)
293/11 (11)
x ga 499/10 (2)
"art. 67" (589)
demonstracja (44)
oryginalne tonery (37)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
ii ca 183/05 (2)
skład sądu konkursowego (171)
razaco_niska_cena (1974)
bgk (19)
wykładnia autentyczna (159)
doświadczenie powtarzalność (39)
referencje oświadczenie woli (759)
wykonanie wyroku (12849)
oświadczenie po terminie składania ofert (8412)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
1960/11 (4)
nadmierne wymagania (1619)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
uczciwej konkurencji (8966)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
omyłka w kosztorysie (949)
v ca 1281/12 (2)
rażąco niska cena nierealistyczna (658)
metodyka (354)
ibm (233)
"usługi prawnicze" (42)
"art. 191 ust. 2" (789)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
"naruszenie art. 29" windows (57)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3063)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
zamówienia mieszane (186)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
autoryzowany dystrybutor (167)
wyjaśnienia oferty (10738)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
190/09 (3)
xix ga 91/07 (4)
przedmiar a ryczałt (157)
przetarg ograniczony (16010)
paliwa (626)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (5889)
art. 86 ust. 3 (1506)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
1255/12 (4)
solid (131)
rolnik ryczałtowy (10)
w ramach jednej umowy (6389)
iv ca 51/11 (2)
procentowy wskaźnik graniczny (37)
przynależność do grupy kapitałowej (111)
4pi (33)
cena jednostkowa 0 (1431)
model (850)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
termin świadczenie niemożliwe (2598)
viii ga 136/09 (5)
"in house" (110)
krk w niemczech (28)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
"podatek vat" (1784)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
zatrzymane wadium (73)
dysponowanie osobą (4318)
rozwojowe (251)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (266)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (443)
kio/uzp 1564/09 (4)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
świadectwo zgodności we (469)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
oczywista pomyłka pisarska (375)
"przeciwnikiem skargi jest" (30)
brak kryteriów równoważności (485)
c-264/03 (4)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (152)
2725/11 (9)
poczta (942)
przedmiot umowy (12276)
biegła znajomość języka polskiego (30)
kognicja izby (421)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (4584)
rażaco niska cena (1773)
kio 1910/11 (6)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (29)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (136)
niejasne (2994)
nie figuruje w rejestrze płatników (17)
wadium treść (1883)
krk spółka cywilna (123)
kio 1287/12 (10)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
referencje sztuki budowlanej (398)
niezgodnosc siwz (4639)
vii ga 163/09 za (10)
ii ca 29/05 (37)
kio 1639/11 (19)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (484)
"interwencja uboczna" (55)
zaokrąglenie cen (188)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1289)
"zakres podwykonawstwa" (158)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4535)
brak interesu (8520)
"ii ca 693/05" (66)
ubezpieczenie (2304)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2284)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
art. 4 pkt 5 (18321)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
komputery (785)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
rozszerzenie rękojmi (186)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (680)
nie złożył formularza oferty (5783)
może odstąpić od umowy (2042)
46 ust. 5 pkt 1 (3266)
podpis pod ofertą (2397)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
openoffice (11)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
podstawa dysponowania (4071)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
import docelowy (20)
rebus sic stantibus (14)
wadium w częściach konsorcjum (427)
szczecin (1349)
naruszenie art. 144 (884)
180 ust. 5 (4265)
art. 58 kc (814)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
dyrektywy (2745)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
roboty budowlane wraz z dostawą (2635)
faktura należyte wykonanie umowy (1280)
uzupełnienie opisu (3721)
protokół odbioru z usterkami (206)
podmiotowe kryterium oceny (1583)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
1008/11 (4)
zus osób fizycznych (185)
certyfikat/atest (24)
"interes publiczny" (694)
średnioroczne zatrudnienie (52)
unieważnienie umowy (7799)
x ga 103/09/za (1)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (864)
"prawo opcji " (67)
charakter stosunku (6661)
polisa warunek nadmierny (129)
art 87 ust. 2 (5950)
przeciwko środowisku (275)
nieporównywalne oferty (1465)
art. 17 (9574)
instalacja solarna (92)
niezgodność treści oferty (6028)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (1796)
358/11 (15)
xii ga 1/09 (6)
art 22 ust 4 (12482)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
podwykonawca (1846)
teatr szekspirowski (9)
utajnienie wykazu osób (310)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
kio_uzp_1117_09 (11)
xix ga 472/07 (2)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
koncentracja środków ochrony (223)
zmiana terminu (10611)
1366/12 (2)
kio 2040/13 (3)
ocena wiedzy i doświadczenia (5128)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
brak podpisu oferty (1929)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
referencje od podwykonawcy (695)
gwarancja bankowa (778)
wskażniki finansowe (819)
xii ga 106/10 (2)
i cz 103/07 (1)
i ca 215/10 (2)
26 ust. 2c (344)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12216)
usługi pocztowe 2012 (211)
"udostępnienie potencjału finansowego" (6)
"opłaconą polisę" (369)
niewłaściwy podatek vat (1303)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
"oferty wariantowe" (337)
niejednoznaczność siwz (383)
"ochrona danych osobowych" (40)
281/12 (18)
c-176/98 (36)
"utrata statusu wykonawcy" (17)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
1201/12 (7)
akredytacja (166)
exatel (93)
suma ubezpieczenia (558)
obronności (62)
sformalizowane (337)
x ga 230/08 (1)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
wycena 0 zł (1470)
"użyteczności publicznej" (532)
kio/2790/10 (14)
iii czp 103/10 (14)
vi ca 6/05 (5)
wartość robót brutto czy netto (1137)
zasada przejrzystości (971)
tożsamość (809)
art. 84 (1523)
dysponowanie osobami (4318)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
"odmowa podpisania umowy" (82)
46/10 (21)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
kio 1020/13 (3)
windows (285)
poświadczenie protokół odbioru (511)
c-16/98 (8)
udział podmiotu trzeciego (3559)
udostępnienie doświadczenia (1883)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
nieuprawnione żądanie dokumentu (6657)
informacja banku tajemnica (217)
zakres dokumentacji projektowej (2806)
przyrzeczenie publiczne (115)
uzupełnienie krk (299)
kio/uzp 1077/08 (8)
art. 185 ust. 5 (2603)
przeciwnikiem skargi (414)
oddział spółki (1343)
polisa kontraktowa (155)
kontrola doraźna (585)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (240)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (730)
kio 12/14 (210)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
braki w formularzu ofertowym (3504)
xii ga 132/08 (1)
407/12 (3)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (281)
wadium (2041)
i ca 230/10 (13)
ix ca 709/09 (3)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (101)
brak podziału zamówienia na części (1716)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (1759)
cesja (99)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (126)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (6308)
24 ust 1 pkt 1a (2728)
457/12 (17)
rzetelność (630)
faktury (2395)
viii ca 442/05 (1)
cpi (40)
kryteria mierzalne (111)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
niewniesienie wadium (2288)
"jawność umów" (29)
"prezentacja oprogramowania" (19)
produkty lecznicze (261)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2621)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1135)
iii ca 102/09 (15)
vi ga 28/07 (14)
art. 12a ust. 2 (390)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (105)
jednokrotne wzywanie (468)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
interes publiczny unieważnienie (7455)
"iii czp 74/05" (230)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
art. 26 2b pzp (1353)
"referencje konsorcjum" (27)
logo producenta (85)
pkp intercity (73)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
zmiana kryteriów oceny ofert (5458)
ii ca 342/06 (10)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4387)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
podkryteria cenowe (25)
autoryzowany (559)
v ca 1982/12 (8)
91 ust 3a (610)
x ga 294/06 (9)
14/10 (327)
iso 19752 (18)
wszczęcie postępowania (11721)
"oznaczenie strony" (39)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (710)
"powołanie biegłego" (251)
art. 32 ust. 4 (3332)
świadczenie okresowe (816)
6a (483)
stalowa wola (112)
28.09.2011 rażąco (8)
pilność (57)
gwarancja wadialna wadliwa (300)
nadmierny warunek doświadczenia (920)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
art. 26 ust. 2b (1506)
sygn. akt vi ga 192/10 (17)
należycie (6861)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3558)
kio_786_10 (10)
"oświadczenie producenta komputera" (16)
pojemniki (320)
oznaczenie ce (592)
usługa ciągła (1220)
duplikat (16)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (420)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
"i ca 117/12" (49)
nazwy producenta (2539)
tonery zamienniki (15)
krk komplementariusz (26)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (4184)
ugoda sądowa (40)
błędy w dokumentacji (4271)
vi ga 34/08 (2)
art. 38 ust. 3 (3740)
"art. 189 ust. 6" (19)
podmioty powiązane (889)
oferta oferta częściowa (2372)
kio 414/12 (6)
"krótki termin składania ofert" (46)
art. 36a ust. 2 (143)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
protokół z postępowania (5417)
73/11 (19)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (5967)
aneks do umowy (1210)
uwzględnia opozycję (412)
"prawo opcji" (45)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
tłumaczenie (1950)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
93/12 (13)
iii czp 146/93 (17)
zwrot zatrzymanego wadium (64)
2649/11 (18)
krk anglia (6)
24 ust. 1 pkt 1 (14596)
"certyfikat ubezpieczenia" (25)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
przebudowa budowa (1252)
wyjaśnienie oferty (10738)
otwarcie ofert termin (5319)
uczciwa konkurencja (8966)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
2216/13 (7)
fundusz inwestycyjny (302)
pozycja zero (4825)
uwzględnia skargę (17206)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
klauzula waloryzacyjna (60)
oświadczenia w oryginale (3246)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (108)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (397)
sumowanie (539)
"nieczytelny podpis" (137)
zwolnienie od kosztów (765)
"materiały eksploatacyjne" (271)
xii ga 138/07 (1)
185 ust. 6 (2343)
zatrzymanie wadium 4a (404)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
art. 179 ust. 1 (7025)
upływ terminu realizacji unieważnienie (3834)
kio 707/12 (15)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
kryterium termin płatności (1236)
kio/uzp 1455/08 (10)
utajnienie części odwołania (666)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
powszechna dostępność (463)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
umowa ramowa rażąco niska cena (78)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (3944)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (25)
v ca 871/08 (2)
"art. 32 ust. 1" (270)
c-3/88 (7)
wypowiedzenie umowy (659)
art.22 ust. 5 (4720)
"zmiany umowy" (431)
v ca 1314/08 (1)
telefonii komórkowej (154)
art 26 ust 2b (1506)
badanie cen jednostkowych (1632)
doświadczenie (6617)
kopiuj wklej (21)
finansowanie (1879)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (454)
iii czp 85/05 (23)
pierwszeństwo wykładni literalnej (108)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (80)
kio_356_11 (13)
kio/uzp 81/10 (11)
usługa w ramach kilku umów (1094)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
wiadukt most (120)
i ca 134/06 (20)
vi ga 107/04 (3)
x ga 88/06 (5)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (324)
art 8 ust 3 (18877)
in house (93)
podpis nieczytelny (375)
ix ga 49/09 (6)
ca 137/09 (15)
polisa oc dla konsorcjum (250)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
iv ca 288/06 (2)
podstawa do dysponowania (5200)
doświadczenie osoby (4438)
powtórzenie otwarcia ofert (2577)
polisa grupowa (20)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (43)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
krk słowacja (2)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (103)
udostępnienie potencjału finansowego (1076)
llc (28)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (64)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
xii ga 391/08 (9)
xii ga 143/09 (16)
rażąco niska cena budowa (764)
489/06 (32)
kio/kd 46/10 (10)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
v ca 2024/09 (7)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
hotel (114)
"187 ust. 3" (182)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (98)
"zakończenie postępowania" (553)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (48)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (553)
art 87 ust 1 (5955)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
v ga 1/12 (163)
usługi prania (166)
dyscyplina finansów publicznych (1291)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
22 ust. 4 (12482)
v ca 1973/11 (14)
iso 22000 (9)
w wykazie wskazał za dużo osób (1232)
zakończenie postępowania (4722)
xix ga 280/08 (10)
kody źródłowe (171)
potwierdzenie referencji (2838)
"wycofanie oferty" (67)
materiały eksploatacyjne (539)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
definicja podwykonawcy (525)
subiektywne (885)
kio 874/13 (3)
"świadectwo przejęcia" (146)
baza magazynowo transportowa (63)
kio 823/12 (6)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
iv ca 870/06 (1)
art 24 ust. 1 pkt 1 (14596)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2281)
istotna zmiana umowy (6198)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
medyczne (2529)
kio/uzp 298/09 (4)
rozliczenie uzupełniajace (496)
interes unieważnienie postępowania (8887)
"zarzut spóźniony" (143)
realność udostępnienia zasobów (236)
krk dla komplementariusza (25)
utrata dofinansowania (186)
jedna umowa jedna usługa (1586)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
umowa konsorcjum (3985)
"gwarancja bankowa" (489)
odwołanie na postanowienia siwz (11674)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
xix_ga_268_09 (9)
odpady (1249)
ochrona ubezpieczeniowa (880)
istota ceny ryczałtowej (658)
v ca 901/08 (3)
certyfikat iso podwykonawca (67)
kio 425/12 (6)
produkt leczniczy (308)
"art. 38 ust. 6" (141)
xix ga 128/08 (47)
charakter wynagrodzenia (4742)
kody cpv (295)
"iv ca 142/11" (16)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
70/09 (16)
oświadczenie producenta o gwarancji (1192)
ii ca 560/06 (1)
krk prokurenta (49)
c-340/04 (11)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
iv ca 136/10 (2)
rażąco niska cena brak dowodów (1480)
rażąco niska cena bilety lotnicze (18)
189 ust. 2 pkt 4 (5147)
zobowiązanie podmiotów (3463)
x ga 145/08/za (1)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
iv ca 136/06 (1)
x ga 124/11 (1)
wymóg przynależności do izby (358)
kio 1822/11 (10)
alstom (68)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
art. 67 ust. 2 (2004)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (3402)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
wykaz usług (4203)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
xii ga 149/07 (2)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (5769)
"powtórzenie czynności" (8379)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2056)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
kio 51/12 (5)
ubezpieczenia grupowe (45)
zła stawka vat (94)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (872)
tozsamość czasowa (102)
xii ga 366/10 (1)
i ca 331/10 (1)
monistyczny (8)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
zapytanie o cenę (1912)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2038)
kara umowna należyte wykonanie (460)
cedig (4)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
x ga 327/07 (1)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
świadectwo pochodzenia towarów (95)
"art. 6 ust. 2" (74)
ets (652)
usługi prawnicze (191)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
kompania węglowa (388)
"udostępnienie zasobów" (727)
zus spółka jawna (97)
i ca 381/07 (2)
brak załącznika do oferty (9891)
"art. 91 ust. 3" (167)
należycie wykonane (6292)
art. 182 (2292)
iii ca 658/08 (2)
ii_csk_675_10 (15)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
uchyla (3018)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
certyfikat iso 9001:2000 (90)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1292)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
"zatarcie skazania" (36)
wymóg jednego producenta (2745)
cena minimalna (2217)
xix ga 80/07 (18)
kv projekty (123)
termin związania ofertą (8518)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
różne stawki vat w ofertach (898)
polska organizacja turystyczna (35)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
błędny wykaz dostaw (869)
dopuszczenie do obrotu (1616)
"art. 5" (1200)
skrócenie terminu składania ofert (462)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (22)
2191/10 (6)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (14686)
laptop (80)
usług pocztowych (1094)
podwykonawstwo (545)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
alstal (33)
uchyla wyrok (3159)
udowodnienie równoważności (322)
skrócenie terminów (706)
26 ust 3 (10931)
spółka komandytowa (318)
"brak ceny jednostkowej" (13)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (96)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (40)
"usługi pocztowe" (183)
vii ga 136/09 (7)
v ca 484/04 (2)
"żądanie próbek" (38)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (64)
x ga 442/10 (1)
1013/10 (7)
termin wykonania zamówienia niezgodny (16106)
usługa prania (166)
"przeciwnikiem skargi jest " (30)
art 46 4a (606)
36a (144)
podpis na referencjach (552)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
usługi pocztowe wolna reka (93)
1287/12 (10)
c-389/92 (13)
zaświadczenie z banku (475)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (5803)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (38)
oświadczenie woli (3532)
xix ga 92/11 (14)
i ca 101/09 (3)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2431)
wpis na listę samorządu (208)
fordewind (9)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
x ga 69/09 (3)
art. 189 kpc (176)
cztery miejsca po przecinku (170)
złożenie dokumentów bez wezwania (6399)
wadium podmiot trzeci (450)
"województwo podkarpackie" (78)
rental right (3)
"nie wniósł wadium" (1051)
v ga 122/10 (30)
ii ca 371/09 (2)
tonery do drukarek (71)
stawka vat odrzucenie oferty (1628)
chiński rejestr karny (14)
"podział spółki" (6)
"art. 151" (58)
opłacenie polisy (361)
generalny wykonawca (2263)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (64)
termin wykonania zamówienia (14142)
brak podpisu kosztorysu (327)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (748)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
179/11 (6)
możliwość zmiany umowy (6023)
postać leku (128)
112 kc (332)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (10962)
wojskowy instytut medyczny (47)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (174)
kio/kd 99/10 (9)
v ck 97/03 (8)
vi ga 174/11 (1)
"art. 26 ust. 2b" (951)
87/07 (22)
ulotki (312)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3022)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (498)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (481)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
"art. 144" (358)
art. 46 ust. 1 (3457)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
"zdolność ekonomiczna" (341)
dokumenty podwykonawcy (1675)
wznowienia (300)
poleganie na zasobach ekonomicznych (731)
tyco (78)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (99)
"w ramach jednej umowy" (135)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
dostawa w usłudze (5242)
dostawa książek (102)
niekompletny dokument (1808)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (1720)
utajniony wykaz usług (429)
"art. 23 ust. 2" (441)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
art. 29 ust.3 (15032)
"nie określił warunku" (556)
kio 1756/10 (10)
art. 140 (1251)
"inna omyłka" (809)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
v ga 87/11 (2)
podwykonawca podmiot trzeci (1186)
"93 ust. 4" (61)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
"zasada proporcjonalności" (220)
zmiana siwz (10115)
1667/09 (4)
xix ga 175/10 (32)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (1908)
art. 136 (491)
v ca 383/07 (2)
kio_uzp_867_09 (8)
pfron kryterium (38)
rozkład ciężaru dowodu (305)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
§ 6 ust. 2 (19420)
statio fisci (22)
dwóch miejsc po przecinku (386)
wadium w formie kopii gwarancji (264)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (863)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
serwis pogwarancyjny (160)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
iv ca 566/09 (1)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
umowa o podwykonawstwo (739)
ix ca 50/07 (6)
pozwolenie na zbieranie (233)
cena całkowita oferty (3555)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (387)
"bank zagraniczny" (6)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
"zmiana ceny jednostkowej" (27)
art. 8 (19753)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
art. 47 (1763)
bezpieczeństwo państwa (706)
"27 ust. 5" (14)
jednokrotne (937)
"różne rozumienie" (27)
przychód netto (342)
1070/11 (4)
iii ca 583/08 (5)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2155)
sposób obliczania ceny (1025)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (7683)
"przedłużenie terminu składania ofert " (450)
26 ust. 4 (10612)
"pod klucz" (138)
zatrzymanie wadium (606)
świadectwo wykonania (848)
ustalenie wartości zamówienia (12757)
"181 ust. 2" (158)
należyta staranność wykonawcy (3648)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (379)
referencje a kary umowne (118)
"potencjał ekonomiczny" (179)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
knr (309)
tonery oryginalne (37)
nieodpłatne użyczenie (44)
"dysponowanie osobami" (1692)
impel security (100)
art. 91 ust. 4 (6410)
cash pool (3)
żądanie oświadczenia producenta (3055)
nadzór autorski (332)
rozwiązanie równoważne (1573)
termin na złożenie wyjaśnień (12975)
xii ga 2/09 (4)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (1881)
doświadczenie osób (4438)
sprzĘt medyczny (860)
polisa (1011)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1243)
ii ca 233/06 (1)
xxiii ga 203/09 (3)
na rzecz różnych odbiorców (944)
"wskaźnik bieżącej płynności" (26)
pisemne zobowiązanie (2249)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2088)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (3957)
określenie wartości zamówienia (13366)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
art. 112 kc (332)
zamawiający z własnej inicjatywy (661)
1247/11 (3)
te same referencje (3113)
netline (37)
kara umowna za opóźnienie (251)
zakres podwykonawstwa (829)
ripok (60)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4607)
vi ca 232/10 (2)
iv ca 1176/09 (5)
brak opłaconej polisy (438)
utracił status wykonawcy (229)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (3306)
dysponuje lub będzie dysponował (4155)
brak nazwy producenta (1745)
ii csk 675/10 (10)
art. 22 ust. 2 (13227)
kio 254/11 (5)
autokorekty (8)
1323/12 (6)
ostrołęka (162)
"art. 94 ust. 3 " (106)
różne stawki vat (734)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5437)
ograniczanie konkurencji (2863)
referencje ogólne (1489)
pge (171)
180 ust.4 (2858)
kio_269_11 (12)
siły wyższej (110)
gazy medyczne vat (37)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1476)
kio_1623_11 (16)
oświadczenie brokera (72)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
"art. 2 pkt 1" (285)
"kosztorys ofertowy" (2000)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (131)
prezentacja, próbki (115)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (776)
autoryzowany serwis (219)
iii ca 177/10 (2)
referencje spółki przekształcanej (16)
wadium części zamówienia (1374)
x ga 300/09 (3)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
iii ca 112/06 (1)
ii ca 757/06 (1)
ceidg bez daty (31)
zamówienie uzupełniające (2731)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
referencje dla samego siebie (1246)
krajowa instytucja rozliczeniowa (170)
brak uzupełnienia dokumentów (6625)
586/08 (2)
nie tylko pisemne zobowiązanie (2557)
inpost (28)
podpis bez pieczęci (289)
niepełnosprawni (292)
pełnomocnictwo do wadium (663)
xii ga 308/08 (3)
usługa sprzątania (718)
usługa pocztowa (964)
poufne (321)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (158)
art.6 (2389)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
atest pzh (84)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
oprogramowanie (1925)
udział w realizacji zamówienia (9680)
vii cz 410/10 (1)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
art 67 (2013)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
x ga 379/06 (1)
nakazuje unieważnienie postępowania (10812)
telaustria (14)
odwołanie wniesione po terminie (24274)
iv ca 683/12 (51)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (192)
zwrot wadium (1554)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
grupa interwencyjna (67)
roboty tego samego rodzaju (5107)
"art. 90 ust. 2" (745)
niepełnosprawnych (292)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (5283)
nadmierne warunki udziału (1023)
"zatrzymanie wadium" (554)
standstill (48)
v ca 569/08 (3)
uzupełnił dokumenty po terminie (3732)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
art. 190 ust. 1a (742)
kosztorys (2612)
"nota pokrycia" (12)
"brak w ofercie" (679)
xii ga 254/08 (4)
dysponowanie potencjałem (3121)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
cezary machnio (21)
"przystąpienie do długu" (3)
vat usługi leśne (90)
utajnienie wykazu usług (302)
830/10 (3)
xix ga 225/10 (14)
aneks do gwarancji wadialnej (167)
"22 ust. 2" (979)
koszty reprezentacji (2052)
zielone zamówienia (1667)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1264)
"linia kredytowa" (79)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (669)
częściowe odtajnienie (196)
kio_510_11 (17)
zagubienie oferty (18)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
oferta złożona po terminie (16941)
kredyt odnawialny (21)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
355 kc (175)
"zmiana terminu wykonania umowy" (30)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (327)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
xii ga 183/08 (1)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (12778)
udostępnienie polisy (244)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (335)
kio 2182/13 (12)
"art. 24 ust. 2a" (13)
"miejsce zamieszkania" (597)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
ulotki, foldery (79)
naruszenie art. 36 ust. 5 (4744)
uniewaznienie umowy (9209)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
upadłość lidera konsorcjum (87)
przynależności do grupy (192)
c-27-29/86 (4)
inna cena słownie i cyfrowo (530)
art 140 (1029)
zmiana postanowień umowy (5653)
informacja z krk po terminie składania ofert (363)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
478/12 (10)
kierownik robót elektrycznych (494)
art 136 (580)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1430)
kio 19/09 (157)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (107)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
termin ważności wadium (885)
oddala odwołanie (9292)
vi ga 68/09 (5)
po terminie związania ofertą (8460)
istotna zmiana treści oferty (7762)
"wolnej ręki" (1336)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
unieważnienie czynności wyboru (11680)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (51)
zobowiązanie do współpracy (909)
"dokumenty niewymagane" (1366)
roboty tożsame (1494)
"art. 32 ust. 4" (126)
chorwacja (13)
art. 30 ust. 4 (12412)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
334/09 (4)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
tłumaczenie przysięgłe (381)
"brak interesu" (717)
ii ca 258/09 (2)
2238/11 (6)
wnosi o unieważnienie postępowania (8486)
esri (36)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (3175)
wyjaśnienia dotyczące próbek (603)
c-380/98 (10)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
faktura wykonanie usługi (1753)
ii ca 158/09 (4)
omyłka w decyzji (1988)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
treść zobowiązania (4789)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
1980/09 (11)
xix ga 461/12 (6)
xii ga 102/09 (41)
utajnienie próbki (35)
zasada jawności (877)
xix ga 403/08 (1)
brak podpisu formularza cenowego (364)
projekt (6373)
"art. 29" (2794)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (53)
ii ca 425/05 (5)
część sprawozdania finansowego (522)
"produkt leczniczy" (225)
ii_ca_373_12 (9)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1258)
zasada koncentracji (257)
niewykonanie wyroku (12849)
wniesienie wadium (2016)
bezpłatne użyczenie (25)
poprawa vat (376)
krk 10 i 11 (364)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
wezwanie do wyjaśnień (7276)
utajnił formularz cenowy (207)
kio 293/12 (4)
"papiery wartościowe" (170)
natychmiastowa (368)
art 38 ust 4 (3681)
radca prawny za zgodność z oryginałem (138)
"art. 60b" (19)
art 5 ust 1a (2938)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
odwołanie na treść siwz (13228)
"art. 51 ust. 2" (98)
berger bau (36)
"xii ga 117/09" (8)
kio 173/11 (9)
przedłużenie terminu umowy (1767)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
konkurs (1086)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (206)
uprawnienia budowlane (3098)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
kio 762/13 (6)
wadium w innej walucie (59)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
xxiii ga 584/13 (3)
"złożenie dwóch ofert" (299)
przychód netto ze sprzedaży (175)
łopianowska wadium (55)
uzupełnił dokumenty faksem (882)
kio 185/13 (4)
kio 1670/11 (4)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
samozatrudnienie (24)
pełnomocnik ceidg (43)
stadion we wrocławiu (38)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
26 ust. 2 b (7993)
zawieszenie terminu związania ofertą (516)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (470)
"art. 93 ust. 1a" (25)
forma zobowiązania (2510)
omyłki pisarskie (1304)
rezygnacja podwykonawcy (117)
ndi (51)
udostępnienie osób (2216)
"biuletyn nr 2" (5)
manipulowanie ceną (166)
1993/10 (2)
uzupełnienie próbki (335)
vii ga 147/08 (9)
c_196_08 (3)
1629/11 (5)
energa operator (62)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
odbieranie odpadów (304)
"sposób obliczenia ceny" (1464)
koncepcja (1177)
wadium 46 ust. 4a (456)
koszty dojazdu (1920)
kio 618/11 (2)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
błędna cena jednostkowa (1128)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
tego samego rodzaju (11156)
"art. 170 ust. 4" (7)
art.29 (3403)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
koncepcja architektoniczna (143)
x ga 2/08/za (1)
1388/11 (3)
zmiana cen jednostkowych (1659)
brak pozycji kosztorysu (1660)
wartość polisy (872)
udostępnienie ofert (4025)
art. 92 ust. 2 (2553)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
odrzucenie oferty (15153)
wpis w krs działalność (785)
niedopuszczalne negocjacje (1525)
sumowanie polis oc (64)
"26 ust. 2b" (952)
rotacja środków pieniężnych (5)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
"art. 4 pkt 3" (95)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (383)
iv ca 772/05 (4)
nadzór autorski wolna ręka (89)
art 144 ust 1 (931)
zaniżenie wartości zamówienia (1230)
bezpodstawne wykluczenie (3561)
54/12 (15)
kilka informacji z banku (378)
wadium w częściach (990)
rup (10)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (271)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2064)
68/11 (10)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
łączenie zamówień (2149)
eurosystem (31)
inna omyłka ilość (1367)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (151)
szczepionki (50)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (608)
grupa kapitałowa 2013 (170)
"art 6a" (45)
"podmiot prawa publicznego" (82)
art. 22 (13259)
"produkt równoważny" (283)
niezgodność z treścią siwz (4569)
kio/uzp 133/09 (25)
"oferta równoważna" (406)
art. 196 ust. 4 (541)
umowa ustna (1082)
v ga 141/09 (3)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
protokół odbioru końcowego (686)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
kio 293/11 (10)
art. 93 ust. 4 (4708)
kio/uzp 757/09 (14)
zamienniki (139)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
v ga 13/09 (18)
x ga 101/08/za (2)
"art. 86 ust. 4" (256)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
potencjał techniczny (2644)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
porównywalne oferty (1758)
art. 29 ust. 1 (22089)
"rezygnacja z podwykonawcy" (5)
faktura potwierdza (2006)
rozliczenie kosztorysowe (520)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
x ga 73/07 (6)
uzupełniony dokument data (2387)
kio 1050/12 (5)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
xix ga 599/06 (3)
długi okres gwarancji (300)
"usługa kompleksowa" (274)
okresowo (1172)
próbka system (393)
art. 89 (12871)
przetarg nieograniczony (19213)
26 ust. 2d (236)
"zamówienie uzupełniające" (435)
kio 1469/10 (17)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1557)
telekomunikacyjne (694)
it.expert (95)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (5127)
ca 421/07 (17)
usługa kompleksowa (1290)
art. 140 ust. 3 (1238)
referencja (3085)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2369)
"potrzeby zamawiającego" (1664)
xix ga 186/07 (2)
wadium art. 46 ust. 4a (552)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
kio 545/11 (11)
usługi niepriorytetowe (179)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
vi ga 50/09 (1)
556/12 (17)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
"ustalenie wartości zamówienia" (439)
wygórowana kara umowna (130)
viii ga 22/08 (41)
odrzucenie odwołania koszty (17755)
klauzule waloryzacyjne (60)
sosnowiec (362)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1029)
brak pieczątki (316)
cel postępowania (2870)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
odrzuca odwołanie (15680)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (296)
projekt zamienny (478)
wyrok kio (10121)
dostawa energii elektrycznej (307)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (529)
vii ga 136/09 za (6)
stosunek pracy (4600)
kanada (40)
"rażąco niska cena" (1564)
kio 153/11 (3)
"prezentacja systemu" (41)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
roboty dodatkowe zamienne (413)
iv ga 39/08 (1)
oferta stanowi całość (9625)
polisa oc podlimity (12)
fałszywe informacje (243)
inne omyłki (2660)
zamówienia dodatkowe ryczałt (330)
toshiba (62)
konwalidacja pełnomocnictwa (85)
"cena nierealna" (373)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
art. 185 ust. 6 (2343)
jawność postępowania (897)
kio 1553/10 (7)
"wadliwe pełnomocnictwo" (510)
kio 20/12 (214)
pozwolenie na użytkowanie referencje (181)
studia podyplomowe (36)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (336)
strona internetowa (3894)
forma dokumentów (5379)
art. 90 ust. 3 (4955)
imienny wykaz osób (209)
"art. 26 ust. 2e" (12)
rażąco niska cena 2013 (507)
xii_ga_314_11 (44)
kio 976/11 (2)
1797/11 (7)
x ga 41/07 (10)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1150)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1413)
cena 0 (4870)
forma składanych dokumentów (5539)
warunek doświadczenia (5070)
podlimity (14)
"§ 3 ust. 4" (227)
kio 1437/10 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (658)
xix ga 120/07 (4)
papiery wartościowe (167)
udostepnienie oferty (4025)
"złożenie oferty po terminie" (23)
negatywne konsekwencje (2427)
cykl życia produktu (38)
"należyte wykonanie" (3547)
997/12 (4)
treść oferty niezgodna z siwz (15024)
spółka cywilna (2686)
różne stawki podatku vat (664)
"błędna podstawa" (94)
oryginał wadium (601)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
art 36 ust 4 (4136)
1516/12 (6)
podmioty trzecie (1234)
bezpieczeństwo przemysłowe (245)
informacja banku (1179)
doświadczenie w polsce (1049)
1093/08 (35)
67 ust. 1 pkt 4 (2400)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
wykaz osob (4235)
pkp (699)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
tugeb (5)
"definicja podwykonawstwa" (4)
kozienice (59)
art.90 (2134)
x ga 349/09 (1)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (10)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
lek (317)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (80)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (328)
vi ga 83/10 (4)
x ga 294/07 (6)
starpol (11)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
wykaz osób tajemnica (540)
51/09 (23)
art. 32 ust. 5 (4174)
zakres ubezpieczenia (2126)
wykonawstwo zastępcze (26)
okres gwarancji (2307)
art. 26 ust. 2c (269)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
wykształcenie wyższe (432)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1029)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2559)
iso producenta (311)
uzupełnienie opisu technicznego (3521)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
ii ca 724/06 (3)
ii ca 404/09 (7)
współubezpieczony polisa (4)
charakter referencji (1903)
usługi ciągłe (944)
"samokontrola" (31)
żądał dokumentów (8282)
konsorcjum doświadczenie (2840)
"błędna stawka podatku vat" (158)
skanska (364)
nakazuje odrzucenie (12546)
krótki termin składania ofert (749)
1432/09 (12)
nadpłata wadium (3)
meble biurowe (112)
"art. 101 ust. 3" (8)
wartość umowy (7646)
szpital czerniakowski (16)
"kopia gwarancji" (24)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
kto podpisuje referencje (121)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
ix ga 258/10 (1)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
użyczenie (236)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (145)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (10421)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1476)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (351)
równość stron kary umowne (150)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (3869)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
1041/11 (3)
"istotna zmiana umowy" (26)
ramowa (443)
funkcjonalność system (1243)
różna interpretacja kryteriów (1188)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (3266)
odrębne zamówienie (4824)
wyjaśnienia siwz są wiążące (1972)
pozycja 0 zł (3892)
parafowanie umowy (245)
doświadczenie jako podwykonawca (1585)
x ga 219/07 (1)
1071/11 (5)
budynek użyteczności publicznej (272)
uzupełnienie po terminie (6261)
ii ca 131/10 (2)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (289)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
zmiana wartości umowy (6622)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (252)
"przedłużenie terminu składania ofert" (450)
zmiana sposobu płatności (1646)
członek komisji (1146)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (806)
kio/uzp 320/10 (4)
art. 36b ust. 1 (49)
przystąpienie w części (7999)
"cena jednostkowa" (1683)
norma emisji spalin (59)
tłumaczenie dokumentu (2211)
kryterium funkcjonalność (1187)
art 26 ust 3 (10931)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (5496)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
zaświadczenie us (105)
"art. 30 ust. 5" (143)
ii ca 137/09 (13)
odbiór osobisty (306)
dwie opinie bankowe (320)
91 ust. 2 (6644)
"spółka komandytowa" (396)
63/12 (19)
x ga 367/09 (1)
xii ga 451/10 (3)
rażące naruszenie ustawy (2064)
minimalny zakres umowy (3253)
łączenie usług (2039)
zmiana przepisów (10308)
prawa wyłączne (6202)
art.90 ust. 3 (2128)
ocena ofert po aukcji (455)
art. 2 pkt 7a (521)
udostępnienie samego siebie (1733)
niemiec (483)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (584)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
zaświadczenie z zus (344)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (460)
kio/uzp 1243/08 (7)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
iii ca 389/11 (2)
x ga 268/08 (1)
v ca 1328/08 (1)
138 c ust. 1 pkt 1 (691)
toner (87)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
oświadczenie art. 22 (11523)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (2917)
art. 124 (670)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
1234/09 (10)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
iii ca 177/10 (2)
oferta wstepna (1602)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
dodatkowe (11803)
kio 292/13 (7)
lokata (67)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
ryczałtowe (1717)
leki (265)
brak podpisu (2288)
spółka córka (57)
ix ca 672/11 (1)
świadczenie okresowe ciągłe (737)
751/11 (5)
887/09 (8)
dzielenie przez zero (546)
"pilna potrzeba" (104)
"art. 36 ust. 4" (181)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (2729)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
grontmij (149)
integracji (668)
wadium gwarancja bankowa (557)
prawo pocztowe (2069)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (66)
zakazany podział zamówienia na części (181)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1102)
błąd w stawce vat (1054)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (7229)
wykaz robót (3448)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
art. 35 (3645)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
pozycja zerowa (111)
zobowiązanie warunkowe (276)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
próbka tajemnica (87)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (271)
art 87 ust 2 (5950)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
22 ust. 5 (15018)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (6989)
iv ga 10/08 (13)
miarkowanie kar umownych (43)
udział podmiotów trzecich (2696)
"jednokrotne wezwanie" (70)
v ca 422/06 (1)
85 ust. 2 (2642)
kod ean (4)
bialmed (26)
iii ca 416/05 (2)
wadium na niepełny okres związania ofertą (757)
zwolniony z vat (197)
wadium osoba trzecia (552)
iv ca 92/09 (2)
i c 317/09 (15)
zamówienia tożsame (3697)
adhezyjny (73)
kio 476/12 (4)
ii ca 590/09 (5)
2319/11 (4)
c-376/08 (26)
zmiana ryczałtu (269)
uzupełnienie faxem (310)
upadłość niemcy (32)
v ca 2552/07 (2)
umowne prawo odstąpienia (722)
ogłoszenie (15319)
v ca 886/05 (6)
ceidg data wydruku (19)
art. 34 ust. 5 pzp (2428)
kio/uzp 878/09 (23)
pisemność postępowania (33)
kio/uzp 607/09 (2)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
parafka (54)
prezentacja próbki systemu (139)
własnoręczny podpis (288)
"wątpliwości na korzyść" (24)
zapoznać się z jego treścią (4391)
110/14 (7)
referencje własne (1778)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (9390)
zus us spółka cywilna (36)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
cloud computing (4)
dokumenty podmiotów (7504)
pożyczka (155)
iv ca 1499/11 (1)
elektroniczny krs (462)
iso (557)
"niekonkretna oferta" (94)
składki zdrowotne niemcy (28)
v ca 1468/10 (3)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (5299)
"art. 94 ust. 3" (92)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
art. 11 (15481)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (722)
usługa kolokacji (21)
x ga 23/07/za (39)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
vi ga 85/10 (2)
inny skład konsorcjum (5769)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (938)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
v ca 84/07 (8)
jeden producent (3255)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
art. 40 ust. 6 (4151)
art. 26 ust. 3 (10931)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1126)
wadium w formie kopii (320)
"art 144" (358)
iii ca 262/05 (7)
vi ca 32/11 (2)
46 ust 4a (606)
xii_ga_451_10 (3)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (163)
v ca 3128/10 (1)
kryterium doświadczenie (2874)
art. 182 ust. 3 (2258)
"art. 49 ust.3" (19)
brak wskazania podwykonawców (1119)
"art. 26 ust. 4" (1631)
województwo podkarpackie (101)
xii ga 232/11 (1)
dowód opłacona polisa (283)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
"komisja przetargowa" (1249)
przedwczesny zarzut (906)
dodatkowe dokumenty (7917)
zmiana podmiotowa konsorcjum (817)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
kio/uzp 812/09 (10)
specyfikacja techniczna (7095)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1738)
konsorcjum a koncesja (207)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
zasada proporcjonalnosci (428)
cesja umowy (91)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (23)
cena 0 złotych (4720)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
ii ca 918/06 (1)
kio_1469_10 (9)
ix ga 137/06 (18)
certificate of compliance (2)
173/09 (9)
zastrzeżenie wykazu usług (2349)
"dostęp do informacji publicznej" (215)
brak zgody na poprawienie (975)
krk nie figuruje (121)
"przedmiot konkursu" (21)
karta oceny ofert (1572)
csk 366/06 (3)
referencje członka konsorcjum (894)
243/12 (8)
wadium po terminie składania ofert (1562)
zeznania świadków (436)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
nieczytelny podpis oferty (352)
usługa zakończona referencje (1013)
kryterium oceny ofert (6241)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1062)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
"art. 140 ust. 3" (59)
gwarancja warunkowa (177)
2314/11 (4)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
cena 0 zł. (5395)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (32)
dokument przedmiotowy (12795)
"zastępcze oświadczenie woli" (5)
art.26 ust. 2b (1316)
trezor (15)
xii ga 423/08 (1)
umowy barterowe (6)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
próbka niezgodna z siwz (755)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (82)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
tej samej marki (939)
"art.26 ust.2b" (951)
i ca 273/09 (1)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
izrael (41)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
24 ust. 2 pkt 2 (14568)
podpis elektroniczny (954)
sumować doświadczenie (312)
termin realizacji dostaw (2067)
"art. 29 ust. 3" (445)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3038)
"kio 100/12" (15)
krs z hiszpanii (49)
slim (6)
przeciwnik skargi (343)
1236/08 (8)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
art. 6a ustawy pzp (352)
pfron (61)
samodzielność finansowa (60)
ponowne badanie ofert (6863)
"uwzględnił opozycję" (107)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1437)
1759/10 (4)
kryterium kosztów eksploatacji (1024)
formularz cenowy ryczałt (150)
v_ca_3036_10 (26)
889/08 (6)
zagospodarowanie odpadów (387)
składanie ofert częściowych (1729)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (4832)
ograniczenie podwykonawców (1659)
901/09 (10)
estetyka (87)
kognicji (281)
jednokrotne uzupełnienie (618)
nieprawdziwe (2684)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1724)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (949)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
strafregisterbescheinigung (2)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
certyfikat epeat (16)
xix_ga_92_11 (14)
dozorbud (105)
uzupełnienie nazwy producenta (1268)
nowe zarzuty (7217)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
1835/10 (6)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1478)
"art. 12a ust. 2" (51)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1261)
"sumowanie doświadczenia" (30)
niemożliwą do usunięcia wadą (472)
krótki termin realizacji (930)
warunek proporcjonalny (784)
doświadczenie kierownika budowy (1111)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
i csk 293/07 (49)
art. 24 ust. 2 (12750)
"umowa warunkowa" (6)
iv ca 508/05 (4)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (399)
zmiana wykonawcy (10390)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
projektuj i buduj (237)
szkolenia (1804)
przeciwnikiem skargi jest (328)
wykaz wykonanych zamówień (7124)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
gwarancja po angielsku (225)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
"niewykonanie wyroku kio" (124)
odtajnienie harmonogramu (74)
xix ga 237/07 (1)
x ga 104/10/za (1)
xii ga 160/08 (2)
art. 141 (995)
"26 ust. 2e" (12)
"rental rights" (9)
impel catering (39)
"zmowa cenowa" (35)
obowiązek wizji lokalnej (255)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
siła wyższa (106)
konkurencja (9399)
xix ga 468/10 (5)
ii ca 431/07 (11)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
próbka uzupełnienie (335)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
kio 1337/12 (22)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
pit (68)
pewność obrotu gospodarczego (594)
"zasada swobody umów" (263)
niezgodnosc z siwz (5624)
art 29 ust 2 (22076)
"art. 93 ust. 4" (61)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
odtajnienie oferty (505)
ubezpieczenie na życie (358)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (207)
protokół odbioru poświadczenie (511)
termin na zadawanie pytań (773)
minimalne wynagrodzenie za pracę (1903)
opisanie równoważności (583)
postępowanie wyjaśniające (4368)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
warunki płatności (1443)
poświadczanie za zgodność (650)
próbka (667)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (7399)
ustalanie wartości zamówienia (2644)
"połączenie spółek" (33)
"zwłoka zamawiającego" (30)
zwrot odwołania wpis (15857)
brak tłumaczenia na język polski (865)
sposób wykorzystania zasobów (1249)
dialog konkurencyjny (387)
2336/13 (3)
kserokopia gwarancji (276)
oświadczenie przed notariuszem (381)
"oświadczenie własne wykonawcy" (148)
należyte wykonanie usługi (4269)
haccp (39)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (5)
kryterium oceny doświadczenie (3640)
182 ust. 1 (2769)
hitachi (49)
c-525/03 (5)
"harmonogram realizacji" (218)
iv ca 351/09 (1)
xix ga 207/09 (9)
zasada konkurencyjności (1212)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1544)
vi ga 29/08 (15)
ix ga 30/08 (11)
rażąco niska cena ochrony (1156)
prezentacja systemu (444)
uzupełnienie odwołania (6197)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
tubisz rażąco niska cena (87)
kio 700/11 (8)
jakość (3041)
art. 29 ust 3 (21046)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
x ga 316/09 (2)
i ckn 304/00 (133)
brak daty wystawienia referencji (408)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
iii ca 446/08 (5)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
ponowne wezwanie (4499)
339/12 (4)
art. 91 ust. 5 (6408)
alplast (25)
zmiana formularza ofertowego (2313)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
1548/11 (5)
microsoft windows lub równoważny (71)
art 46 ust. 4a (606)
art. 26 2b (1507)
kio/uzp 391/09 (3)
miejsce składania ofert (6565)
pełnomocnictwo do przystąpienia (2585)
" oferta wariantowa" (337)
upływ terminu związania ofertą (3572)
zakłady usługowe "ezt" (24)
x ga 74/11 (3)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3353)
ix gc 159/08 (2)
ix ca 220/09 (2)
x ga 60/08 (3)
w sprawie dokumentów (15182)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (6769)
brak tłumaczenia (1750)
nazwa własna (4312)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
"unieważnienie umowy" (412)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (491)
"art. 143a" (13)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (5149)
"art. 34" (251)
bez ograniczeń (10929)
xix ga 82/11 (2)
kio/uzp 80/07 (47)
282/09 (18)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
lex retro non agit (14)
rażąco niska cena usługi (1354)
szkodowość (2)
niejasne kryteria oceny ofert (2168)
wadium oferty częściowe (436)
prokurent (543)
dialog poufny (14)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
zaświadczenie z krk (343)
art. 42 ust. 1 (3145)
"zaprojektuj i buduj" (16)
wykładnia literalna siwz (954)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (572)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (249)
droga elektroniczna (1741)
rażąco niska cena domniemanie (383)
oferta ocena oferty (15030)
termin związania ofertą a wadium (1415)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
informacja o grupie kapitałowej (501)
limit debetowy (8)
bank gospodarstwa krajowego (104)
xii ga 517/09 (6)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (668)
"art. 86 ust. 3" (214)
nieaktualna informacja z banku (554)
roboty budowlane rażąco niska cena (872)
wysokość wadium (1891)
art. 26 ust.2b (966)
świadczenia okresowe (816)
90 ust. 1 (7078)
iii ca 212/06 (2)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
art. 58 k.c. (498)
kopia gwarancji wadium (308)
krk podmiotów zagranicznych (79)
"oferta alternatywna" (34)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
toya (14)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
usługi hotelowe (44)
forma oferty (5684)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
wyjaśnienie treści specyfikacji (9049)
wan (167)
kio 1327/09 (18)
iii ca 490/04 (2)
ograniczenie do jednego producenta (3635)
czyścioch (28)
art. 38 ust. 4 (3681)
878/09 (23)
strona z (17545)
limit kredytowy (100)
xii_ga_315_11 (25)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
586/09 (3)
v ca 421/07 (15)
kryteria wyboru (5775)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
wyłączny dystrybutor (522)
brak pieczęci (502)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
art.7 (12416)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (77)
biuletyn nr 3 (2802)
zamówienie wielorodzajowe (3)
milczenie wykonawcy (142)
treść formularza oferty (4750)
ryczałt kosztorys (200)
próbek (667)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
"ujawnienie źródła zapytania " (6)
rażąco niska cena ecm (40)
realne udostępnienie (1305)
zmiana wykazu (4720)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
"na każdym etapie postępowania" (406)
wskaźnik płynności finansowej (69)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
utajnienie (726)
v ca 2739/11 (7)
oferta oferta wariantowa (363)
pełnomocnictwo oryginał (981)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1116)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
x ga 235/09/za (1)
meble (243)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (94)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
"rażąco niska" (1731)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (405)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
grecja (64)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
xii ga 433/08 (13)
ii ca 679/10 (3)
9/09 (152)
żądanie dokumentów zbędnych (7319)
sumowanie zdolności kredytowych (65)
art. 36a (143)
naprawa pojazdów (188)
"bład w obliczeniu ceny" (1146)
art. 6a pzp (484)
naruszenie praw patentowych (106)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
forma wadium (962)
przystąpienie do długu (63)
termin wykonania (14372)
1050/12 (5)
uzupełnił bez wezwania (2009)
v ca 52/08 (2)
certyfikaty meble (61)
dostawa czy robota budowlana (153)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (321)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
samodzielne uzupełnienie (2257)
zaokrąglanie ceny (85)
minimalne wynagrodzenie (2085)
iv ca 891/09 (1)
usa (129)
licencja niewyłączna (915)
art. 4 pkt 8a (360)
odstąpienie od zawarcia umowy (2087)
keymark (9)
niejasności na korzyść wykonawców (280)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
unieważnienie konkursu (949)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
oferta nie została podpisana (6686)
xii ga 314/11 (31)
wadium w formie kopii 2013 (74)
kio 2911/12 (6)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
potencjał (3858)
"art. 9 ust. 2" (239)
katalogi producenta (914)
profesjonalizm (233)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
"utracił interes" (86)
umowa na czas oznaczony (3619)
xix ga 72/08 (2)
zakup czasu antenowego (10)
"zmiana umowy" (431)
art 32 (4380)
xii ga 62/08 (2)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (20352)
ocena ofert (15434)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
oświadczenie o podwykonawcach (2059)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (13)
druk oferty (1442)
brak podpisu w formularzu ofertowym (607)
oferty nieporównywalne (1465)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (517)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
nieprawdziwe informacje (2482)
brak wykazu usług (3712)
potwierdzanie za zgodność (3439)
"zmiana terminu płatności" (12)
materiały biurowe (472)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (418)
kio_2817_10 (7)
nieuprawniony podział zamówienia (1406)
zaświadczenie o niekaralności (354)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
"uzupełnienie referencji" (76)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (2223)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
nowe okoliczności (6609)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
dokumenty z innego postępowania (14056)
oferta wstępna (1238)
kredyt w rachunku (390)
bezwarunkowa (570)
status wykonawcy (1406)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
zmowy przetargowej (145)
"błędna stawka vat" (94)
art. 26 ust. 2b polisa (193)
v gaz 22/08 (7)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
zamówienia dodatkowe (9565)
kio 2854/12 (7)
brak interesu przystępującego (4080)
urząd dozoru technicznego (150)
podatek vat (1983)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (101)
art 12a pzp (437)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (5847)
realność udostępnienia (308)
pozwolenie radiowe (84)
oferta niekompletna (1939)
art. 138c (104)
"grupa kapitałowa" (324)
intel xeon (32)
kio_1026_10 (3)
kryterium termin realizacji (6012)
ministerstwo finansów (498)
c-465/11 (18)
konkretyzacja warunków udziału (451)
odpis z ceidg (36)
ii ca 108/11 (3)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
"treść oferty" (6588)
licytacji (99)
"przedmiar robót" (1443)
gospodarz postępowania (108)
artykuły biurowe (140)
szpital wolski (19)
art 89 ust 1 pkt 1 (12776)
nie istotna zmiana umowy (6198)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
centrum usług wspólnych (623)
brak współdziałania zamawiającego (429)
art 5 ust 1b (1078)
kryterium odległości (365)
kio/uzp 38/09 (27)
ii ca 676/09 (5)
c-513/99 (10)
v ca 1639/08 (1)
bład projektowy (1174)
dzierżawa pomieszczeń (87)
pkp s.a. (846)
tajemnicy przedsiębiorstwa (1469)
"gospodarz postępowania" (130)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (673)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
ii ca 1332/06 (1)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
china (35)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
"opłacona polisa" (279)
transgraniczne (49)
obowiązkowa wizja lokalna (67)
brak modelu (927)
irlandia krk (4)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
protokół konieczności (3052)
oferta równoważna (2202)
ćwik (90)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
"art. 180 ust. 3 " (551)
sąd okręgowy w poznaniu (3274)
"oczywista omyłka pisarska" (1144)
skonto (5)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
odmówił podpisania umowy (787)
criminal (22)
producent (3980)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
gwarancja (3257)
iii ca 454/08 (2)
teta (16)
próbka systemu (393)
postanowienie o zwrocie odwołania (13755)
różna stawka vat (734)
"udostępnienie polisy" (4)
art 5a (914)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
blok operacyjny (217)
"ubezpieczenia na życie" (24)
148/11 (6)
5 ust. 1b (1078)
oświadczenie o wizji lokalnej (327)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (14007)
c-234/03 (24)
29 ust.1 (24394)
przejęcie (252)
art.91 ust.2 (4649)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (778)
"istotna zmiana okoliczności" (170)
zaokrąglenie ceny (282)
użyczenie uprawnień (196)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
ogólna referencja (1207)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
art. 94 ust. 2 (1573)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
skuteczne wniesienie wadium (892)
vat (2744)
nieprawdziwe oświadczenie (2862)
uzupełniajace (2754)
pozwolenie na użytkowanie (536)
epuap (66)
ge (264)
kio 2181/10 (2)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
poprawienie ceny ryczałtowej (763)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
ii ca 88/09 (35)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (450)
opłata sądowa (169)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (103)
kio_707_11 (31)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
1444/11 (5)
koncesji (561)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (6)
pełnomocnictwo prokura (83)
monopolista (62)
istotna zmiana (8648)
integracja (545)
"art. 36a ust. 2" (24)
"istotna zmiana treści ogłoszenia" (8)
wykaz robót budowlanych (2911)
"karta katalogowa " (596)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1056)
nota pokrycia (48)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
kio/2785/10 (3)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
rażąco niskiej ceny (1740)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
dzielenie zamówień (646)
xxiii ga (139)
umowa spółki cywilnej (2543)
prowadzisz (23407)
ekonomiczny (2711)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
art. 23 (11406)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (984)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
usługi transgraniczne (36)
inna omyłka w kosztorysie (864)
art 85 (2149)
inne usługi niepriorytetowe (173)
x ga 253/10 (1)
zmiana siwz po otwarciu ofert (2791)
kio 2184/13 (4)
użyteczności publicznej (512)
ii ca 803/10 (12)
kio/uzp 947/09 (2)
sumowanie szkoleń (68)
338/09 (34)
komisja przetargowa (1548)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
niekompletny formularz cenowy (466)
art. 29 ust. 2 (22076)
interwenient (121)
nieprawdziwa informacja (2972)
mpo (75)
"iii czp 25/07" (10)
powiązania kapitałowe (156)
regenerowane (32)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
tonery gwarancji (24)
potrzeby zamawiającego (6063)
xix ga 599/07 (1)
pełnomocnictwo odwołanie (3805)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (810)
oferta dodatkowa (9192)
złożenie oferty w innym miejscu (9404)
26 ust. 2e (133)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (6710)
przejęcie praw autorskich (33)
rażąco niskie ceny jednostkowe (939)
treść zobowiązania o udostępnieniu (2315)
usługi opiekuńcze (77)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
"omyłka rachunkowa" (1020)
vat 0% (1554)
"omyłka rachunkowa " (1147)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2180)
848/12 (4)
kio 1318/10 (7)
423/11 (6)
iii ca 299/06 (4)
pełnomocnictwo aukcja (107)
autoryzacja producenta (210)
art. 90 (5559)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (4473)
wpis od odwołania na dwie części (7180)
powtórzenie prezentacji (448)
gddkia (260)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
v ca 719/10 (1)
kio/uzp 48/09 (29)
wspólna polisa (488)
darowizna (49)
"karty katalogowe" (428)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1222)
karty sim (2225)
protokół odbioru końcowego z usterkami (137)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (289)
norma euro 5 (838)
kio 1292/11 (11)
uchybienie formalne (1567)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (5117)
obligacje (15)
oryginalny toner (43)
"formalizm postępowania" (237)
xii ga 510/10 (1)
ga 122/10 (30)
"91 ust. 5" (22)
kio 1745/13 (5)
nie odczytano ceny oferty (515)
nieuczciwej (11151)
kio 1247/13 (8)
"istotne zmiany umowy" (26)
co stanowi treść oferty (15480)
art.26 ust.3 (5774)
rażąco niska cena 2014 (582)
polisa ubezpieczeniowa (660)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
numer katalogowy (587)
rażąco niska cena (1773)
"uwzględnia opozycję" (107)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
data wystawienia referencji (417)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1028)
"brak harmonogramu" (34)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
v cz 48/05 (2)
x ga 92/11 (6)
166/13 (10)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
obroty na rachunku (1689)
zmiana podwykonawcy (1153)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
omyłka rachunkowa (1257)
2184/13 (4)
art 36 ust 5 (4094)
"bieg terminu związania ofertą" (239)
upadłość wykonawcy (325)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
kio 2816/10 (17)
usługi badawcze (465)
microsoft (252)
kio 2287/10 (21)
art 43 (2308)
"realność udostępnienia" (43)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (430)
oferta częściowa (2436)
"dwie ceny" (36)
pełnomocnictwo kopia (1097)
liczenie terminu składania ofert (2354)
sanawia (2)
v ca 1174/08 (3)
rental rights (10)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (564)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (190)
bezusterkowy (50)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
opinia bankowa (670)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
swift (15)
tablice rejestracyjne (14)
zobowiązanie (5140)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3434)
niejawne (5602)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
ciągłe (1187)
iii_czp_53_11 (55)
ix ga 37/06 (4)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (1777)
krk spółka komandytowa (36)
komplementariusz krk (26)
ii ca 710/08 (3)
hewlett packard (293)
umowy (11595)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
lub równoważne (2134)
oprogramowanie windows (229)
magellan (8)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
9296 (17)
wyciąg z konta (76)
zero w kosztorysie (1553)
"zmiana wynagrodzenia" (168)
doświadczenie kierownika (1341)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1525)
forma wyjaśnień (4008)
błąd w kosztorysie ofertowym (1194)
tożsamość podmiotowa (285)
umowa użyczenia (303)
atest higieniczny (84)
"zbyt krótki termin składania ofert " (33)
1821/11 (4)
"zamówienia uzupełniające" (435)
odrzuca (15995)
rozbieżnie słownie (314)
uzupełnienie kart katalogowych (415)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
uchyla się (3895)
"art. 51" (414)
zeto (133)
"informacje z internetu" (5)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
"art. 26 ust. 2" (1298)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
kognicja (493)
ciężar dowodu rażąco niska cena (735)
gdańsk (944)
1377/11 (2)
udzielanie zamówień uzupełniających (1581)
x ga 46/12 (10)
1085/11 (2)
kio 1863/10 (11)
24 ust. 1 pkt 3 (14470)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (984)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (7169)
ga 92/11 (19)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
v ca 1554/08 (3)
v gaz 48/09 (5)
domestos (5)
wynagrodzenie prowizyjne (13)
art. 36b ust. 2 (49)
doświadczenie "3 lat" (1389)
równe traktowanie (8272)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
ceidg po terminie (59)
oryginał gwarancji wadialnej (280)
"błędna podstawa prawna" (88)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
art 26 ust 4 (10612)
błędnie wyliczony vat (841)
abm solid (62)
refundacja (56)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
wykładnia językowa siwz (436)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
linia gwarancyjna (198)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
dokumenty spółka cywilna (2724)
art. 182 ust. 6 (2333)
rażąco wysoka cena (653)
umowa barterowa (3)
produkt równoważny (1140)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (682)
"termin na złożenie wyjaśnień" (60)
630/10 (2)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (1737)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
tramwaje warszawskie (37)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
cena rażąco niska (1773)
pit osoba fizyczna (27)
art. 2 pkt 11 (17534)
iii ca 88/09 (33)
kio 883/11 (4)
utajnienie formularza cenowego (207)
"wizja lokalna" (284)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
protokół odbioru dostawy (866)
xii ga 159/08 (7)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
82 ust. 1 (2655)
błąd w vat (1337)
xii ga 362/08 (4)
omyłka istotna (3152)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
bezstronność (328)
"disclosure scotland" (9)
kio 1207/12 (9)
iv ca 280/10 (2)
najkorzystniejsza oferta (13538)
"art. 38 ust. 4b" (25)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (95)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
naruszenie art. 87 (5595)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (2729)
700/11 (8)
porty lotnicze (230)
1787/11 (4)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (483)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
maxto (57)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
należyta staranność zamawiającego (2920)
art. 36 (4296)
nieprecyzyjne warunki (3093)
pierwotne warunki zamówienia (3834)
ix ca 661/09 (5)
przetarg ograniczony interes (10099)
ochrona osób i mienia (492)
obliczenie terminu składania ofert (2427)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
vi ga 87/07 (5)
ii ca 688/09 (1)
iv ca 429/10 (5)
kio 31/11 (16)
polisa opłacona (361)
xii ga 340/09 (9)
xix ga 258/08 (12)
kio/ku 63/11 (7)
ix ca 182/06 (2)
wykaz wykonanych (6000)
słowacja krk (2)
"art. 5 ust. 1a" (24)
"art. 142 ust. 2" (10)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (146)
"art. 15 ust. 2" (94)
zmiana umowy (7212)
0 zł (10967)
"wartość zamówienia podstawowego" (165)
krakowski holding komunalny (18)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
c-126/03 (77)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1431)
"art. 91 ust. 2a" (11)
"kluczowe części zamówienia" (32)
"norma emisji spalin" (38)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
229/12 (31)
grupa kapitałowa (389)
93 ust. 1a (919)
xix ga 302/10 (19)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (96)
art 24 ust. 1 pkt 3 (14470)
koncentracji środków ochrony prawnej (260)
cofnięcie skargi (4272)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4387)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
2250/11 (6)
protokół z usterkami (297)
tożsamość zamówienia (794)
361/12 (5)
powtórne wezwanie (1214)
wskaźniki ekonomiczne (525)
"przejęcie pracowników" (17)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
"art. 6" (1968)
art. 6 ust. 2 (22601)
zatrzymania wadium (606)
art.144 ust.1 (449)
zwrot odwołania (16868)
fart (35)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (5653)
poleganie na zasobach finansowych (1294)
odstępne (4)
xxiii ga 416/11 (23)
antywirus (3)
art. 17 ust. 1 (11453)
zastrzeżenie referencji (1351)
informacja krk (481)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (90)
roszczenie o zmianę umowy (993)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
art. 6a (483)
"zamówienia in house" (3)
wykładnia gwarancji (1258)
energia elektryczna (474)
serwis na terenie polski (240)
kio_uzp_1085_09 (6)
zasada równego traktowania (7549)
x ga 60/10/za (3)
kio 109/13 (15)
egis (85)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (139)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (475)
cena jednostkowa zero (1685)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (329)
kapsch (31)
art. 26 ust. 4 (10612)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
oferty dodatkowe (9192)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
grafolog (6)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
zużyte opony (29)
patent (589)
indywidualna ocena oferty (1933)
1671/11 (2)
oferta wpłynęła po terminie (5747)
rażąco niska cena na usługi (1354)
niedoszacowanie (114)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (484)
brak wpłaty wadium (1046)
"przeciwnik skargi" (315)
autoryzacja (267)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
ii ca 693/05 (51)
"kary umowne" (515)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1166)
27 ust. 5 (7970)
brak cen jednostkowych w ofercie (1967)
art. 184 (2168)
953/13 (25)
x ga 21/08 (16)
ceidg spółka cywilna (23)
referencje podwykonawcy (695)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
wadium w konsorcjum (895)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
zmiana składu konsorcjum (3379)
"otwarcie ofert" (2537)
vi ca 693/08 (1)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
ix ga 131/10 (4)
kryterium jakości (1721)
x ga 427/10 (1)
rozliczenie w walucie obcej (30)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1166)
próbka kryterium (506)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (10)
koncesja podwykonawcy (119)
kosztorys szczegółowy (1481)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (296)
brak numeru katalogowego (533)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
filgrastim (3)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1510)
"obiekt kubaturowy " (142)
"termin płatności" (375)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2226)
postępowanie odwoławcze (17452)
kc (4062)
sprzęt komputerowy (1039)
pesa (110)
143/12 (7)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
obronność i bezpieczeństwo (89)
zmiana istotna umowy (7877)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
zbyt wygórowane kary umowne (86)
odbiór robót (2133)
podmiot zbiorowy (449)
rażąco niska cena dowody (1232)
zamówienia do 14000 euro (119)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
na korzyść wykonawcy (2403)
linia kredytowa (176)
24 ust. 2 pkt 3 (14470)
art. 142 ust. 2 (970)
zmiana treści siwz (9745)
xii ga 117/09 (7)
partnerstwo (134)
i ca 599/09 (2)
"kompania węglowa" (410)
115 k.c. (163)
xii ga 358/10 (2)
"criminal records bureau" (5)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1035)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
26 ust.2b (966)
z wolnej ręki (1352)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
usługi finansowe (3020)
zobowiązanie osoby fizycznej (1023)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
porównywalność (444)
ii ca 663/04 (2)
wykaz materiałów (3053)
ponowne wezwanie do uzupełnień (4056)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (508)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (3154)
iii_czp_74_05 (289)
handel referencjami (115)
x ga 143/10/za (1)
podstawa wyceny (1785)
za wysokie wadium (209)
art. 31 (9673)
"art. 22 ust. 5" (59)
iv ga 14/07 (16)
"ubezpieczenie oc" (385)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
"ubezpieczenie mienia" (22)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
kio/uzp 938/09 (7)
oferty wariantowe (367)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
grupowe ubezpieczenie (45)
"spółka cywilna" zaświadczenie (154)
art. 146 ust.6 (1091)
art.+94+ust.+3 (92)
dokumenty francuskie (175)
wydruk zus (89)
punkt funkcyjny (72)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
referencje a poświadczenie (926)
zakup samochodu (234)
kopia pełnomocnictwa (910)
strona internetowa producenta (1837)
i 1 ca 514/10 (1)
179/13 (41)
zaokrąglenie (272)
certyfikat ubezpieczenia (324)
292/13 (8)
wartość szacunkowa usługa okresowa (323)
art 16 (10013)
"brak strony" (90)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1450)
zawarcie umowy pod warunkiem (6544)
art. 46 ust. 3 (2772)
typ model (796)
brak wyceny pozycji (1499)
ii ca 464/09 (1)
unieważnienie aukcji (316)
"zapytanie o cenę" (594)
1162/13 (2)
doświadczenie zawodowe (2579)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
ii ca 797/09 (5)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
kio 100/12 (18)
v sa/wa 875/10 (5)
xii ga 431/09 (4)
plan zamówień publicznych (1678)
stowarzyszenie (277)
oferta otwarcie ofert (4081)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
iii ca 455/08 (2)
"rozwiązanie umowy" (218)
zwrot wadium w formie gwarancji (636)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (650)
kryterium właściwości wykonawcy (1444)
"zastrzeżenie oferty" (23)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
art. 26 ust 2b (1506)
świadectwo przejęcia (156)
v gaz 21/08 (6)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (129)
1138/11 (4)
"polisa oc" (328)
"art. 142 ust 2" (10)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
ryczałt (327)
uprawnienia sep (28)
bony towarowe (20)
kio 478/12 (12)
należyte wykonanie robót budowlanych (3690)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (3006)
podatek dochodowy (124)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (553)
ważność pełnomocnictwa (622)
gispartner (29)
"zasady traktatowe" (12)
ruda śląska (146)
luksemburg (65)
interwencja uboczna (55)
definicja referencji (791)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
zakład opieki zdrowotnej (1325)
ix ga 121/07 (1)
doświadczenie dostawy (2821)
licytacja (99)
"93 ust. 1 pkt 7" (2021)
kio 11/09 (215)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
vii ca 363/08 (1)
art. 49 (1899)
gwarancja wadialna po terminie (675)
zniszczył próbkę (32)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (608)
data wystawienia krs (252)
2160/10 (3)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (6330)
edf (15)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
"przyrzeczenie publiczne" (36)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
"program funkcjonalno użytkowy" (665)
antydatowanie (40)
uznanie rachunku (4881)
brak podpisu na kosztorysie (279)
brak środków (9959)
nieprawidłowa punktacja (991)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
93 ust. 4 (5360)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
rebus (22)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
opcje (518)
błąd projektowy (988)
ix ga 44/08 (29)
"oferta stanowi całość" (5)
xxv c 1367/10 (1)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (797)
zmiana członków zarządu (1690)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (360)
ii ca 220/11 (1)
mikronika (27)
wykonanie zastępcze (373)
kosztorys pomocniczy (635)
"gwarancja producenta" (128)
subiektywna ocena (1079)
91 ust. 3a (475)
numer uprawnień (2208)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (379)
odwołanie bezprzedmiotowe (1757)
"art. 7 ust. 3" (1338)
gwarancja bank zagraniczny (79)
"znaki towarowe" (706)
zwrot zabezpieczenia (2685)
iii ca 199/06 (2)
x ga 246/10/za (1)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
uzupełnienie (6427)
kio/uzp 1874/10 (11)
faktura jako referencja (489)
1971/09 (8)
wada postępowania (1894)
konsorcjum koncesja (177)
utrzymanie zieleni (709)
protokół odbioru końcowego robót (671)
"prace projektowe" (643)
należyta staranność (3006)
niska cena (1880)
uzp/zo/0-533/06 (12)
iii ca 214/05 (1)
kio 1306/11 (6)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
utajnienie referencji (211)
"art. 140" (379)
zmiana formy wadium (655)
kio 1526/10 (5)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
komputer (785)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
"cena zero" (9)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
nadleśnictwo (310)
termin skłądania ofert (10418)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (6979)
uprawnień (7849)
art.18 (502)
art. 22 ust. 4 (12482)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2329)
kio/uzp 19/09 (157)
art. 83 ust. 2 (1890)
1719/10 (14)
dostawa leków (263)
kio/uzp 431/10 (3)
arimr (77)
zus dla spółki cywilnej (137)
wykluczenie grupa kapitałowa (470)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (6523)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
usługa o charakterze ciągłym (744)
ciężar dowodu (2059)
kryteria pozacenowe (114)
koncesja (471)
obniżenie ceny oferty (1639)
dostawy powtarzające się okresowo (127)
794/08 (24)
"zamawiający jest związany" (210)
"wyrok wiąże" (4)
rekomendacje prezesa uzp (327)
ilość zamówienia (5814)
warunek udziału w postępowaniu (10533)
2710/10 (10)
"oświadczenie wiedzy" (450)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
kryterium oceny ofert doświadczenie (3600)
zmiana stawki podatku vat (893)
prezentacja próbek (115)
192 ust. 7 (7839)
125/09 (13)
zmiana terminu dostawy (5936)
c-84/03 (9)
przedmiot zamówienia (19555)
i.1. ca 351/06 (1)
niewystarczające wyjaśnienia (5730)
status podwykonawcy (378)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
wpis do rejestru (2156)
interes publiczny 145 (395)
izabela kuciak (872)
kio 1218/13 (2)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
program funkcjonalno użytkowy (623)
pojęcie oferty (2210)
zaprojektuj i wybuduj (342)
kio_2103_11 (3)
polisa podmiotu trzeciego (272)
zp-11 (55)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
związanej z przedmiotem zamówienia (10442)
kio/uzp 27/09 (148)
art. 22 ust.4 (6675)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (205)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (732)
mieszane (239)
przedpłata (14)
25 ust. 1 (10221)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1277)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
koncesja, zezwolenie (219)
wimax (6)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
ubezpieczenie grupowe (45)
xii ga 13/09 (7)
v ca 2344/03 (5)
"nadmierny formalizm" (88)
rażące niedbalstwo (95)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
badanie rażąco niskiej ceny (1647)
"art. 144 pzp" (63)
sk 22/08 (15)
x ga 168/11/za (1)
aktualny krs oznacza (593)
kio/uzp 741/09 (6)
kryteria podmiotowe (1276)
wykaz dostaw (1619)
art. 4 pkt 3 lit. g (1955)
144a (19)
xii ga 374/10 (2)
wymóg serwisu na terenie polski (295)
v ca 903/08 (8)
projekt wykonawczy (2063)
1944/11 (9)
kio 445/12 (4)
xix ga 328/06 (2)
c-324/93 (6)
kio/1536/10 (5)
1456/12 (3)
x ga 2/07 (30)
art 24 (15046)
grupa kapitałowa definicja (224)
autokorekta (9)
przesłanki wykluczenia (6660)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (26)
informatyzacja (149)
ii ca 753/10 (1)
"art. 184" (1834)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
wyrok sądu (17001)
referencje kary umowne (118)
zmiana nieistotna (8648)
udostępnianie załączników do protokołu (1027)
art. 12a (391)
spis kosztów) (562)
"kryteria podmiotowe" (114)
polisa oc konsorcjum (234)
rownowaznosc (699)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
certyfikat iso (395)
x ga 117/08 (1)
kosztorysy (2938)
odtajnienie (510)
1305/11 (2)
1319/10 (2)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1277)
oleju napędowego (108)
błąd zamawiającego (5521)
"podstawa dysponowania" (157)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
remondis (132)
odrzucenie (15995)
płatność podwykonawcy (459)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
kto może wystawić referencje (260)
niemiecki rejestr handlowy (69)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (280)
dostawa paliwa (375)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (811)
"niedozwolone negocjacje" (115)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
polska agencja informacji i inwestycji (78)
v ca 671/08 (10)
kio_545_11 (7)
treść referencji (2923)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
certyfikaty (2383)
x ga 158/11 (2)
zmiany w treści oferty (11283)
"brak kosztorysu" (48)
"cena rażąco niska" (846)
opis usługi (6630)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
kio_uzp_694_09 (15)
"próbka systemu" (18)
prince ii (65)
xix ga 170/08 (4)
dzielenie zamówienia (646)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
427/09 (8)
kio 1231/11 (25)
folder (264)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3204)
zamawiający nie udostępnił ofert (4020)
"dostawa samochodów" (82)
ii ca 1398/05 (5)
erp (126)
utajnienie odwołania (723)
nieprawidłowo obliczony vat (1578)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (600)
inżynier kontraktu (653)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (50)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
421/12 (6)
spółka w organizacji (770)
jurysdykcja (33)
uzupełnienie tego samego dokumentu (6576)
art. 87 ust. 2 (5950)
zmiana terminu umowy (6964)
"równoważny" (2761)
ii ca 279/08 (1)
holandia krk (8)
podmiot nieuprawniony (6937)
art. 387 kc (284)
wymóg dyplomu (83)
brak podpisu pod ofertą (1755)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
usługi pocztowe (964)
istotne zmiany umowy (6198)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1041)
użycie nazw własnych (1571)
interes (10055)
iv ca 831/10 (7)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (2888)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (768)
kio_uzp_1564_09 (4)
kampania reklamowa (26)
pełny odpis z krs (714)
ii ca 647/09 (1)
ii ca 586/05 (4)
vi ga 46/07 (5)
błędna stawka podatku (1060)
wadliwa gwarancja (1228)
art.75 (62)
astaldi (40)
fcc (33)
forma pisemna zobowiązania (1410)
meble medyczne vat (26)
i ca 235/09 (5)
potwierdzenie czynności (12463)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
2817/10 (8)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (214)
efekt skali (513)
załączniki do odwołania (9632)
iv ca 534/06 (2)
lex omega (24)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
rażąca niska cena (713)
fbi (15)
kampania promocyjna (32)
xii ga 109/08 (1)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4558)
zmiany istotne (8648)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
umowa o pracę (5948)
microsoft lub równoważny (105)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1009)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
oryginał gwarancji bankowej (346)
1249/09 (8)
środki finansowe (4096)
"art. 142 ust. 5" (50)
"utajnienie wykazu osób" (8)
"art. 91 ust. 3a" (55)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
licencji (1021)
równe traktowanie wykonawców (8186)
1758/11 (6)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
art.151a (8)
nieprecyzyjny warunek (2108)
ix gc 201/07 (2)
wydruk z konta bankowego (55)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
nie leży w interesie publicznym (952)
v gaz 94/09 (2)
"sprawozdanie finansowe" (580)
niepodpisany formularz cenowy (732)
kryterium niemierzalne (147)
obiektywny charakter (2423)
dystrybucja energii (93)
prawa autorskie (586)
"dowód opłacenia polisy" (54)
prawo opcji w robotach budowlanych (228)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
opłata (612)
gwarancja dożywotnia (11)
faks (374)
właściwości wykonawcy (2364)
xix ga 408/07 (4)
"parafa" (199)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
tłumaczenie na język polski (1170)
zwłoka (337)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
"nakazuje odtajnienie" (18)
podstawy wykluczenia (8222)
płynność finansowa (161)
podział spółki (792)
rażąco niska cena ubezpieczenia (443)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
odpowiedź na skargę (11976)
pojęcie zarzutu (2117)
rażąco niska cena aukcja (67)
oferta złożona w innym miejscu (9404)
zabezpieczenie należytego (1988)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
pełnomocnictwo (3359)
24 ust 2 pkt 1 (14610)
synektik (19)
xii ga 420/09 (47)
agencja mienia wojskowego (175)
1422/07 (10)
"umowa pod warunkiem" (21)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
fifa (55)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
art. 62 ust 1 pkt 1 (2318)
zakaz zawarcia umowy (1686)
kosztorysowe (1280)
c-220/05 (11)
krk wielka brytania (21)
ii ca 430/09 (1)
"zmiana wzoru umowy" (29)
1010/12 (5)
29 ust.2 (17217)
data uzupełnianych dokumentów (2027)
kio/uzp 859/09 (12)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
sygnity (334)
art. 4 pkt 8 (16964)
podpis bez za zgodność z oryginałem (805)
waloryzacja wynagrodzenia (178)
gospodarzem postępowania (186)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
v ca 1040/08 (8)
xii ga 311/09 (5)
x ga 127/08 (45)
rapid (26)
art. 94 ust. 3 (1547)
pocztowe (2090)
xix ga 32/09 (4)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
wydruk z banku (153)
"wiedzy i doświadczenia" (4038)
iv ca 33/09 (4)
nieistotna omyłka (3152)
kopia gwarancji wadialnej (170)
brytyjski krk (8)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
ii ca 1351/07 (1)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
wspólnota mieszkaniowa (109)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
przejęcie pracowników (95)
nieproporcjonalne (1313)
v ca 984/08 (56)
wielka brytania krk (21)
"odtajnienie oferty" (190)
496/10 (6)
prezentacja funkcjonalności systemu (303)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
v ca 1051/10 (9)
cena jednostkowa omyłka (1125)
cash pooling (2)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
rażąca cena (1454)
kio 1815/11 (7)
naruszenie art 42 ust 1 (3438)
nie otwarto likwidacji austria (16)
usługi tłumaczeń (1132)
xii ga 456/08 (1)
art 90 (7093)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
nieuwzględnienie wyjaśnień (12695)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (363)
art. 24 (12776)
wykluczenie wykonawcy (10444)
art. 12a ust.2 (364)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
ii ca 950/11 (1)
obronności i bezpieczeństwa (89)
bumar (33)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
"art. 83 ust. 3" (33)
202/09 (17)
cena ryczałtowa (1627)
wyjaśnienie treści (10559)
art. 23 ust. 2 (11354)
"art. 146 ust. 6" (157)
modyfikacja siwz (3364)
"zmiana istotna" (316)
v ca 1660/09 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (440)
396/11 (7)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
kio/ku 83/10 (22)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
związanie wyrokiem (8379)
podkryteria (104)
zaświadczenia o niekaralności (354)
kryterium pozacenowe (114)
art. 29 ust. 3 (21046)
wartość zrealizowanej części (3788)
irlandii (75)
art 12a (391)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (300)
kio 2710/10 (10)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
usługi geodezyjne (361)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (7900)
"serwis na terenie polski" (5)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
pełnomocnictwo konsorcjalne (128)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
łączenie doświadczenia (1310)
siwz (14692)
niekompletny formularz ofertowy (596)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
równoważność (699)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
ii ca 443/06 (2)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1430)
zmiana terminu składania ofert (5452)
"32 ust. 2" (167)
gwarancja wadialna (592)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (155)
"wyłączenie członka komisji" (5)
art. 32 ust.2 (3865)
informacja z banku wydruk (148)
"kary umowne" "wygórowane" (157)
art. 91 (5477)
gpa (27)
oświadczenie zamiast poświadczenia (582)
brak harmonogramu (1117)
183 ust. 2 (1637)
dowody rażąco niska cena (1625)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
iv ca 11/09 (32)
cena kosztorysowa (1164)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (190)
nie dołączył kosztorysu (967)
broker ubezpieczeniowy (46)
1533/12 (5)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
art. 87 (5965)
z referencji nie musi wynikać (2264)
art. 34 (2768)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
świadczenie ciągłe (998)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
626/12 (4)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
nie wskazał części zamówienia (11447)
prezentacja systemu informatycznego (175)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
kio 459/12 (20)
dopuszczalność zmiany wykonawcy (1401)
przerwa w wadium (84)
kio 350/11 (8)
połowy terminu (1037)
iii czp 147/08 (8)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (49)
vi ga 34/08 (2)
ii ca 141/07 (1)
pełnomocnictwo przed kio (2486)
błąd w przedmiarze (856)
ograniczenie podmiotowe (2641)
cena ujemna (154)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (290)
kio 223/12 (18)
oryginał (3457)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (1898)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
wolna ręka prawa wyłączne (716)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
próbka systemu informatycznego (137)
zasoby podmiotów trzecich (1577)
rozwiązanie umowy konsorcjum (1536)
art.26 ust.4 (5228)
rażąco niska cena 2015 (352)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
inżynieria rzeszów (62)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
"związany wyrokiem izby" (5)
cel wadium (343)
wykluczenie nienależyte wykonanie (5589)
raid (64)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
ryzyko gospodarcze (1060)
dzierżawa analizatora (142)
kio/uzp 694/09 (23)
dowód opłacenia polisy (283)
xii ga 12/09 (9)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
usługa druku (889)
dokumenty przed podpisaniem umowy (4451)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (191)
francja (260)
umowa zlecenie (2046)
regulamin konkursu (262)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (7679)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
unieważnienie (12256)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (624)
ceidg z datą po terminie składania ofert (33)
poprawa ceny jednostkowej (446)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
"art. 91 ust. 2" (283)
ix ca 724/08 (1)
marża (420)
nie można było przewidzieć (7895)
projekty własne (4391)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
poprawa omyłek (819)
24 ust. 2a (1991)
informacje ze stron internetowych (3644)
budowa a przebudowa (1542)
"kryteria oceny ofert" (3694)
67 ust. 1 pkt 6 (2312)
konkurs architektoniczny (66)
"własne referencje" (10)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
87 ust 2 (7159)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (6994)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
interes przystępującego (4523)
"usługi niepriorytetowe" (56)
xii ga 315/11 (16)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
multikom (36)
unizeto (154)
zakres świadczenia (8053)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
cena dumpingowa (184)
kio 41/11 (12)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
koncentracja środków (281)
posiadanie uprawnień (5989)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
należyte (6861)
zamówienie sektorowe (725)
wydruk elektroniczny zus (51)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (817)
spółka cywilna zus (146)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
warunki udziału (14081)
subiektywne kryterium (770)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
2103/11 (3)
zakres referencji (2938)
182 ust. 3 pkt 1 (2702)
xii ga 350/09 (14)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
art. 190 ust. 7 (2267)
zaświadczenie o niekaralności austria (24)
oczywista omyłka (2018)
użyczenie zdolności finansowej (95)
44/09 (15)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
termin płatności składki po upływie terminu składania (312)
poręczenie udzielane przez podmioty (159)
certyfikat zamiast polisy (68)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
xii_ga_412_11 (2)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
inne kryteria (5956)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
x ga 255/09/za (2)
unieważnienie postępowania termin (14163)
warszawie (24442)
tusze i tonery (30)
hawe (11)
art. 38 ust. 6 (3537)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
brak ceny słownie (7901)
"uzupełnienie faksem" (5)
ciągłość wadium (116)
bombardier (36)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (21544)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
nie skonkretyzował warunku (628)
zasada obiektywizmu (494)
przedmiar (1699)
106/10 (11)
186 ust.2 (3488)
xii ga 10/09 (8)
inna cena cyfrowo i słownie (530)
parametry równoważności (698)
wadium zatrzymanie wadium (553)
krk zakres (438)
prawo do informacji (12616)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
cena 0 zł (4794)
wpis (24025)
uzupełnienie próbek (335)
"uzupełnienie próbek" (41)
współfinansowane ze środków (385)
jedyny wykonawca (12476)
uzupełnienie ceidg (48)
cofnięcie odwołania faksem (675)
forma pełnomocnictwa (1403)
żądanie certyfikatu iso (389)
2630/11 (9)
kio 271/12 (16)
na dzień składania ofert (8664)
krajowego rejestru karnego (737)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (16)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (3391)
złożył nieprawdziwe informacje (2952)
zysk wykonawcy (2000)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
1161/12 (6)
vii ga 29/05 (6)
cena oferty w euro (1701)
"brak pozycji" (79)
definicja oferty (2925)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (81)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
siwz czytać całościowo (58)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
oferta wstępna 26 (846)
torell (8)
"art. 182 ust. 5" (9)
2643/10 (4)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
art. 180 ust. 2 (5248)
"art. 136" (23)
inna omyłka (2660)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
strabag (327)
1172/11 (16)
"uzupełnienie zobowiązania" (92)
oficjalnego kanału dystrybucji (29)
skrośne (12)
warunek na korzyść wykonawcy (1982)
0,00 złotych (267)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
przeprowadzenie prezentacji (681)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (465)
kio/uzp 286/08 (11)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
vi gz 51/06 (2)
169/10 (7)
gwarancja producenta (1082)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (457)
art. 297 (360)
"uzupełnienie wadium" (15)
pełnomocnictwo notarialnie (285)
ii ga 117/09 (10)
vi ca 628/05 (13)
poświadczenia (2493)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
telewizja polska (145)
aport (31)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (2)
wasko (405)
różny vat (1218)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
"na korzyść wykonawcy" (325)
referencje potwierdzają (1822)
podpis (2686)
opłacona polisa (361)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (1553)
niepełny formularz ofertowy (1741)
skrócenie terminu płatności (145)
dokumenty po terminie (13908)
osoba fizyczna jako wykonawca (1832)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1368)
90 ust. 2 (7075)
cena poniżej 1 grosza (2466)
wartość szacunkowa (3435)
przekształcenie wykonawcy (217)
"pozycja dominująca" (93)
"art. 85 ust. 2 " (224)
prawo autorskie (746)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
v ca 2506/07 (39)
223/11 (4)
85 ust. 4 (2495)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
zobowiązanie do sprzedaży (903)
interes przystepującego (4523)
wyjaśnienie referencji (2320)
v ca 2307/09 (3)
i ca 251/07 (2)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2002)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
marsh (8)
zmiana wykazu osób (3269)
miarkowanie (62)
kio_457_12 (10)
26 ust 2b (1506)
2020/12 (9)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
potwierdzenie zdolności kredytowej (794)
złożenie dwóch ofert (10181)
podwykonawstw (838)
przelew wierzytelności (66)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
umowa pod warunkiem (5450)
229/09 (12)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
omyłka w nazwie produktu (617)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
brak podpisu pod odwołaniem (2425)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
oferty równoważne (2671)
x ga 254/10 (7)
"zasada bliskości" (48)
iv ca 32/09 (1)
art. 65 kc (890)
art. 29 pzp (17457)
skarga do sądu (25829)
"protokół odbioru" (778)
dyskryminacja (369)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
brak pozycji kosztorysowej (940)
xii ga 368/08 (1)
xii ga 317/07 (5)
xix ga 213/08 (1)
"poprawienie omyłek" (1276)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (61)
475/10 (4)
bezprzedmiotowe (1456)
remont a budowa (720)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1019)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
art 93 ust. 1 pkt 1 (5479)
termin związania (9146)
szacowanie wartości (752)
kosztorys ryczałt (200)
unieważnienie czynności (11549)
v ca 571/08 (8)
art. 94 ust. 3 pzp (1423)
brak wyceny (2429)
kio 2189/10 (14)
art. 186 ust. 2 (3752)
124/13 (16)
udostępnianie doświadczenia (1565)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
ranking wniosków (1089)
art 67 ust 1 (2007)
1306/11 (5)
art. 36a ust. 3 (138)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
odwołujący nie złożył oferty (19052)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
art. 181 ust. 2a (194)
zasada równego traktowania oznacza (6342)
art.90 ust.1 (2125)
v ca 2037/08 (7)
formularz oferty (4902)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
art 94 ust 3 (1848)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (6895)
fujifilm (19)
x ga 307/09 (4)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (64)
"art. 22 ust. 4" (619)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
aktualizacja dokumentacji (431)
brak stawki vat (1214)
przejrzystość (996)
zatrzymanie wadium 2014 (132)
i ca 168/09 (8)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
art. 92 ust. 1 (2552)