Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

x ga 21/08 (16)
kio 2706/10 (5)
forma pisemna zobowiązania (1410)
kryteria wyboru (5775)
kara umowna za opóźnienie (251)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
sztuki budowlanej (1025)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
cesja umowy (91)
warunki (16138)
producent (3980)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
282/09 (18)
v ga 122/10 (30)
xii ga 12/09 (9)
26 ust 3 (10931)
ekonomiczny (2711)
passmark (15)
wadium w częściach konsorcjum (427)
zobowiązanie do współpracy (909)
"wycofanie oferty" (67)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
oferta wariantowa (367)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
v ca 324/10 (3)
art. 51 ust. 2 (2293)
art. 94 ust. 2 (1573)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
"województwo podkarpackie" (78)
kio/uzp 853/08 (5)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
art 29 ust 2 (22076)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
x ga 122/10 (21)
ii ca 139/05 (3)
zakup nieruchomości (153)
ca 3036/10 (18)
kyocera (17)
grecja (64)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
x ga 69/09 (3)
489/06 (32)
krk (461)
kio 2307/10 (25)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
rażąca strata (97)
zamówienie uzupełniające (2731)
koncesja na obrót paliwami (26)
kio/uzp 218/08 (25)
zmiany podmiotowe (1667)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
xix ga 471/08 (2)
x ga 228/10/za (1)
i1 ca 143/11 (1)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
x ga 337/07 (7)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
1093/08 (35)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
negatywnych konsekwencji (2427)
postać leku (128)
asseco (384)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
ii ca 460/05 (8)
v gaz 48/09 (5)
x ga 145/08/za (1)
art. 42 ust. 1 (3145)
pilna potrzeba (173)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
kz (147)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
ix ca 50/07 (6)
v ga 124/09 (1)
zapoznać się z jego treścią (4391)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
biuletyn nr 3 (2802)
xxv c 1367/10 (1)
warunek dysponowania osobami (3319)
sposób obliczania ceny (1025)
skarga (21962)
wyciąg z banku (130)
jakość (3041)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
art. 185 ust. 1 (2736)
kio/uzp 1876/09 (6)
opłacenie polisy (361)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
xii ga 448/08 (1)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
c-414/97 (15)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
brak pieczątki (316)
oferta po terminie (17993)
numery katalogowe (438)
"usługi pocztowe" (183)
przedmiot działalności określony krs (683)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
podatek dochodowy (124)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
kio 457/12 (11)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
"nadzór autorski" (250)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
art.94 ust. 3 (417)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
kio/uzp 260/10 (27)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
art. 29 (22175)
1548/11 (5)
wskaźnik rentowności (43)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
art 6a (483)
2238/11 (6)
"146 ust. 6" (158)
dzielenie zamówień (646)
kio 20/12 (214)
nadmierny formalizm (95)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
stanowi treść oferty (13147)
vi ga 34/08 (2)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
vii ca 911/08 (1)
vii ca 881/05 (10)
i ca 40/07 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
termin na zadawanie pytań (773)
awarie (608)
"art. 51 ust. 2" (98)
kio 703/09 (20)
brak zestawienia materiałów (1690)
art. 29 ust. 1 (22089)
in house (93)
polisa zbiorowa (51)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
formalizm postępowania (387)
oferta (18628)
700/11 (8)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
ochrona danych osobowych (672)
wydruk strony internetowej (865)
v ca 307/09 (10)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
brak pozycji (5528)
"art 144" (358)
interes przystępującego (4523)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
230 ksh (40)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
przedwczesny zarzut (906)
gwarancja (3257)
c-340/04 (11)
materiały promocyjne (84)
opis urządzeń technicznych (3255)
"rażąco niska cena" (1564)
przystąpienie (12333)
x ga 219/07 (1)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
"brak ceny jednostkowej" (13)
pozycja zero (4825)
wykaz osób tajemnica (540)
cezar (45)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
zwolnienie z vat (312)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
vat stawka (1456)
krk spółka cywilna (123)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
uzupełniajace (2754)
china overseas engineering group (13)
intergraph (61)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
xii ga 106/10 (2)
błąd formalny (1706)
"płyta cd" (113)
202/09 (17)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
plan higieny (134)
"art. 144 ust. 1" (225)
iii ca 446/08 (5)
kio/uzp 476/09 (10)
krs z hiszpanii (49)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
kio/uzp 938/09 (7)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
art 36 ust 5 (4094)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
"art. 38 ust. 4b" (25)
zus dla spółki cywilnej (137)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
uzupełnienie próbki (335)
v ca 569/08 (3)
zus hiszpański (6)
odrzuca (15995)
art. 90 (5559)
dokumenty nie wymagane (12623)
różne stawki podatku vat (664)
wykonanie wyroku (12849)
vi ca 629/09 (1)
v ca 1281/12 (2)
1667/09 (4)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
użyczenie (236)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
turcja (28)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
forma uzupełnienia oferty (2999)
zmiany nieistotne (8648)
prince (87)
xii ga 413/08 (3)
v ca 142/09 (5)
ii ca 37/06 (4)
nieprecyzyjne warunki (3093)
kv projekty (123)
brak nazwy urządzenia (2189)
inspektorat uzbrojenia (51)
i ca 134/06 (20)
termin realizacji unieważnienie (7413)
poczta (942)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
358/11 (15)
"dzielenie zamówienia" (141)
brytyjski krk (8)
c-337/98 (8)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
x ga 79/10 (3)
uzupełnienia (6427)
wadium gwarancja bankowa (557)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
akredytacja (166)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
ix ga 121/07 (1)
criminal record bureau (6)
"biuletyn nr 2" (5)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
oferty częściowe (2436)
usługi pocztowe (964)
krk po terminie składania ofert (336)
x ga 75/08 (9)
1085/11 (2)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
wycofanie zwrot oferty (592)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
x ga 352/11 (1)
v ca 383/07 (2)
v ca 1108/08 (1)
"art. 5" (1200)
2710/10 (10)
v ca 1328/08 (1)
ix ga 137/06 (18)
usługa kompleksowa (1290)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
iv ca 136/10 (2)
upadłość podwykonawcy (110)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
wizji lokalnej (298)
kio/uzp 70/08 (6)
ii ca 258/09 (2)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
comesa (37)
"próbka systemu" (18)
ix ga 46/08 (1)
x ga 86/08/za (1)
odwołanie jest przedwczesne (936)
informacja z banku wydruk (148)
v ca 2024/09 (7)
143/12 (7)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
interes publiczny (10052)
kody cpv (295)
wadium w pieniądzu (286)
x ga 45/08/za (1)
"spoza unii europejskiej" (5)
obowiązek wizji lokalnej (255)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
zamiast polisy (187)
poprawa omyłek (819)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
"rażąco niska" (1731)
powtarzające się okresowo (133)
studia podyplomowe (36)
stowarzyszenie (277)
aktualizacja dokumentacji (431)
ii ca 1063/05 (17)
v ga 13/09 (18)
stręciwilk (877)
art 16 (10013)
art 144 (761)
zakaz podwykonawstwa (160)
tk telekom (16)
powszechne usługi pocztowe (260)
brak pozycji kosztorys (1660)
"zasady traktatowe" (12)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
"referencje konsorcjum" (27)
kio_1525_11 (7)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
"ii ca 489/06" (24)
oferty dodatkowe (9192)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
x ga 83/06 (3)
zwrot odwołania (16868)
krakowski park technologiczny (5)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
kio 822/11 (7)
ii ca 529/04 (4)
x ga 41/07 (10)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
cykl życia produktu (38)
794/08 (24)
ii ca 104/06 (11)
normy iso (427)
emas (20)
192 ust. 7 (7839)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
domniemywać (785)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
wasko (405)
cena ryczałtowa (1627)
równoważności (699)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
zmiana personelu (795)
fundacja (223)
1797/11 (7)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
wartość konkursu (814)
eurovia (103)
kio/uzp 66/07 (8)
zamawiający nie może domniemywać (729)
kwalifikacja wykonawców (2895)
związanie wyrokiem (8379)
spóźnione zarzuty (1247)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
brak wykazu usług (3712)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
"kio 20/12" (4)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
it.expert (95)
kio 1434/12 (3)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
pełnomocnictwo w kopii (891)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
1157/12 (5)
tłumaczenie dokumentów (1776)
sumowanie wartości polis (59)
kio_2796_11 (5)
kio/uzp 607/09 (2)
1234/09 (10)
zobowiązanie (5140)
omyłka rachunkowa (1257)
kio/ku 108/10 (7)
xix ga 237/07 (1)
"termin płatności" (375)
rozwiązanie umowy (3161)
iii ca 472/09 (2)
ii ca 435/08 (1)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
zakup czasu antenowego (10)
opis równoważności (615)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
art.46 ust.4a (445)
"nakazuje odtajnienie" (18)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
kryterium (6613)
"brak podpisu" (193)
przeciwko środowisku (275)
wielka brytania (186)
kio 51/11 (14)
vi ca 527/05 (15)
referencje członka konsorcjum (894)
jeden producent (3255)
dyskryminacja (369)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
netia (133)
vii ga 24/08 (13)
ii ca 425/05 (5)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
unizeto (154)
referencje dla podwykonawcy (654)
"zatrzymanie wadium" (554)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
x ga 287/08 (2)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
"zakres udostępnienia" (121)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
ogłoszenie wstępne (1012)
wykładnia literalna siwz (954)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
619/08 (11)
v ca 787/08 (1)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
oddział+spółki (21)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
"dysponowanie osobami " (1425)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
wolna ręka (1099)
kampania promocyjna (32)
składki zdrowotne niemcy (28)
"podział zamówienia" (253)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
zbyt wysokie warunki (531)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
ubezpieczenie (2304)
ii ca 577/06 (7)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
xii ga 133/11 (1)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
finanse publiczne (2414)
oświadczenie producenta (3198)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
iii czp 66/95 (28)
antydatowanie (40)
sposób obliczenia ceny (3142)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
brak wpisu do ewidencji (709)
art. 38 ust. 4 (3681)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
xii ga 230/07 (2)
v ca 538/08 (9)
niegospodarność (45)
kio/uzp 431/10 (3)
1444/11 (5)
comarch (678)
zła stawka podatku vat (77)
"doradztwo prawne" (41)
udostępnienie zasobów (1174)
1646/10 (3)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
biletów lotniczych (50)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
kio 886/10 (5)
samodzielne uzupełnienie (2257)
produkt równoważny (1140)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
art. 42 (3151)
i.1. ca 351/06 (1)
wykaz wykonanych (6000)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
kio_2103_11 (3)
v ca 1784/08 (2)
wolna ręka prawa autorskie (135)
dowód wniesienia wadium (1113)
818/11 (3)
xii ga 420/09 (47)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
wdrożenie (1882)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
1181/10 (3)
vi ga 28/07 (14)
1759/10 (4)
krs po terminie składania ofert (961)
zasada równego traktowania (7549)
vii ca 587/09 (1)
iv ga 39/08 (1)
26 ust 2b (1506)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
49/10 (19)
wyjaśnienia po terminie (11135)
§ 6 ust. 2 (19420)
tryb postępowania (17103)
54/10 (19)
pełnomocnictwo oryginał (981)
x ga 395/06 (3)
1092/10 (7)
interes przystąpienie (6858)
zmowa (142)
sukcesja generalna (30)
kryterium jakość (1721)
ii ca 1950/05 (2)
cena jednostkowa ujemna (60)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
poprawa stawki vat (233)
forma oferty (5684)
art.29 ust.3 (1795)
bogdanka (97)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
kio/uzp 27/09 (148)
vii cz 536/10 (2)
referencje nie potwierdzają (1822)
2160/10 (3)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
rÓwnowaŻna (2271)
składanie ofert częściowych (1729)
arcadis (42)
kio/uzp 680/08 (4)
opozycja (423)
wycofanie oferty (937)
odrzuca odwołanie (15680)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
rownowazny (2271)
xii ga 151/08 (7)
płynność (184)
chiny (70)
vii ga 163/09 za (10)
oferta oferta częściowa (2372)
doświadczenie (6617)
xix ga 175/10 (32)
art. 182 ust. 3 (2258)
strona internetowa (3894)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
kio_2746_10 (17)
karty katalogowe (484)
brak wskazania producenta (2138)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
unieważnienie czynności (11549)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
xvi gc 682/08 (3)
równowaga stron (202)
art.26 ust.3 (5774)
iv ca 588/04 (3)
xix ga 102/09 (7)
dyplom mba (3)
informacja z krk (436)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
iso (557)
art 43 (2308)
"uzupełnienie próbek" (41)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
iv ca 29/10 (21)
sumowanie polis (65)
art. 181 ust. 2a (194)
art. 38 ust. 1 (3788)
zintegrowany system informatyczny (420)
ix ga 37/06 (4)
ii ca 464/09 (1)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
dozorbud (105)
wpis w krs działalność (785)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
równe traktowanie (8272)
ii ca 183/05 (2)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
błędna stawka podatku vat (821)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
e-podatki (25)
476/12 (4)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
"koncepcja architektoniczna" (41)
art.26 ust.2b (957)
art. 27 ust. 2 (8496)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
centrum usług wspólnych (623)
v ca 29/03 (20)
xix ga 213/08 (1)
kopia gwarancji bankowej (199)
uzupełnienie faxem (310)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
179/11 (6)
v ca 1930/02 (3)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
na dzień składania ofert (8664)
ii ca 762/07 (2)
"zamówienia uzupełniające" (435)
pge (171)
xii ga 13/09 (7)
"26 ust. 2a" (301)
art. 26 ust. 2b (1506)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
siemens (507)
rażąco niska cena (1773)
1201/12 (7)
"art. 144" (358)
pozwolenie radiowe (84)
prawo opcji (516)
rażąco niska cena na usługi (1354)
"brak interesu prawnego" (473)
i aca 357/10 (18)
usługi hotelarskie (35)
kio/uzp 1173/08 (3)
dysponowanie referencjami (1515)
243/12 (8)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
rażąco niska cena domniemanie (383)
zmiana nieistotna (8648)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
referencja treść (2923)
xix ga 80/07 (18)
xix ga 534/08 (2)
i ca 215/10 (2)
lista podwykonawców (186)
"uzupełnienie faksem" (5)
kryterium odległości (365)
i ca 220/07 (1)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
oryginalne tonery (37)
oświadczenie woli (3532)
budynki użyteczności publicznej (272)
dokumenty (14424)
vi ga 240/10 (2)
korea (36)
2649/11 (18)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
sumowanie wartości usług (369)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
ii ca 295/11 (1)
xxiii ga 666/11 (1)
i ca 251/07 (2)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
odbiór odpadów (588)
demonstracja (44)
vi ga 39/11 (4)
teatr szekspirowski (9)
licencji (1021)
zakaz podwykonawców (411)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
ważność referencji (402)
ix ca 541/09 (2)
"cena ryczałtowa" (944)
formularz cenowy brak podpisu (268)
doświadczenie wykonawcy (6523)
suma ubezpieczenia (558)
121/11 (5)
kio 293/11 (10)
lub równoważne (2134)
wykaz wykonanych usług (3994)
ubezpieczenie na życie (358)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
art. 24 (12776)
407/12 (3)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
kio/ku 34/10 (5)
remondis bydgoszcz (11)
kio/kd 99/10 (9)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
control process (68)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
xii ga 510/10 (1)
i ca 101/09 (3)
c-599/10 (31)
"art. 29 ust. 1" (1663)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
kio/uzp 924/10 (7)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
sukcesja (49)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
sk 22/08 (15)
krk komplementariusz (26)
izabela kuciak (872)
brak podpisu oferty (1929)
art 38 (3797)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
v ca 226/10 (10)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
przed notariuszem (387)
vat zmiana umowy (1512)
355 kc (175)
vi ca 232/10 (2)
19/09 (286)
dowód opłacona polisa (283)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
29 ust. 1 (22089)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
v ca 903/08 (8)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
xii ga 350/09 (14)
iv ca 926/06 (5)
art. 179 ust. 1 (7025)
uzupełnienie faksem (1337)
zagubienie oferty (18)
i1 ca 154/11 (1)
wyroki kio (10121)
87 (5968)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
użyteczności publicznej (512)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
vii ga 44/05 (3)
spółka cywilna wykonawca (2583)
tbd (27)
vat ryczałt (152)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
próbka systemu (393)
v gaz 4/08 (4)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
kio_2817_10 (7)
upływ terminu związania ofertą (3572)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
1008/11 (4)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
wariantowa (367)
aktualizacja oprogramowania (224)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
haccp (39)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
iii ca 582/08 (1)
v ca 788/08 (11)
v gaz 90/07 (18)
x ga 60/08 (3)
353 kc (259)
art. 29 ust 3 (21046)
kio/uzp 298/09 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
enigma (100)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
unieważnienie części (6941)
xix ga 403/08 (1)
błąd w przedmiarze (856)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
spółka zależna (2664)
art. 12a ust. 1 (390)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
1261/09 (8)
xix ga 158/07 (4)
vi ga 169/10 (1)
projekt budowlany (3451)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
dwukrotne uzupełnienie (475)
nakazuje odrzucenie (12546)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
art. 36 ust. 4 (4136)
"art. 111" (180)
ujawnienie źródła zapytania (151)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
inpost (28)
kio 1815/11 (7)
cesja wierzytelności (48)
wadium 46 ust. 4a (456)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
c-525/03 (5)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
kio_457_12 (10)
v ca 719/10 (1)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
"produkt leczniczy" (225)
wpis do rejestru (2156)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
zamówienia podzielone na części (4883)
własnoręczny podpis (288)
odwołanie (22190)
ii ca 220/11 (1)
domestos (5)
"art. 12a ust. 2" (51)
"brak pozycji" (79)
ii csk 675/10 (10)
art. 85 ust. 5 (2038)
cena (9145)
x ga 25/08 (65)
ca 137/09 (15)
kopia aneksu (187)
zmiana stron umowy (6356)
zamówienia sektorowe (725)
"brak kosztorysu" (48)
uzupełniające (2754)
termin związania (9146)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
błędna cena jednostkowa (1128)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
x ga 307/09 (4)
referencje wystawia (1702)
kio_707_11 (31)
kio/uzp 1243/08 (7)
v ca 1973/11 (14)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
oferta alternatywna (1272)
rękojmia (662)
wynagrodzenie mieszane (126)
art 82 ust 1 (2175)
zawarcie umowy (10710)
1305/11 (2)
44/09 (15)
disclosure scotland (5)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
udostępnianie ofert (1529)
xix ga 32/09 (4)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
wolters kluwer (33)
brak wskazania podwykonawców (1119)
"treść oferty" (6588)
inspire (15)
vii ga 146/10 za (4)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
1288/10 (21)
"art. 38 ust. 6" (141)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
iv ca 766/11 (1)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
uprawnienia (6279)
omyłka w kosztorysie (949)
brak podpisu na ofercie (1929)
uwzględnia skargę (17206)
crb (5)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
spółka "w organizacji" (77)
dostawa bonów (57)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
art. 34 (2768)
unieważnienie postepowania (12253)
niezgodność oferty (5080)
tonery gwarancji (24)
nazwy własne (3494)
pbg (93)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
"sprawozdanie finansowe" (580)
iv ca 648/07 (1)
dialog poufny (14)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
ndi (51)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
usługa szkoleniowa (296)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
691/11 (5)
unieważnienie umowy (7799)
art. 32 ust. 2 (3508)
ii ca 137/07 (10)
vi ga 35/09 (1)
60/08 (20)
należyte wykonanie dostaw (1642)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
polisa podwykonawcy (184)
uzp/zo/0-533/06 (12)
ets (652)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
referencje konsorcjum (1524)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
478/12 (10)
i ca 337/08 (4)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
cena kosztorysowa (1164)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
c-454/06 (21)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
"zmiana treści umowy" (47)
swoboda umów (878)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
art. 35 (3645)
192 ust. 2 (7851)
wimax (6)
camco (17)
potwierdzenie referencji (2838)
ix ga 44/08 (29)
rażąco niskiej ceny (1740)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
iii ckn 1320/00 (6)
art. 22 ust. 5 (12514)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
art. 85 ust. 3 (2096)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
art. 2 pkt 13 (11638)
ważność pełnomocnictwa (622)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
sprzeciw (1133)
xix ga 409/07 (1)
c_196_08 (3)
skrócenie terminu realizacji (447)
wykroczenie zawodowe (121)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
i ca 599/09 (2)
nie podpisana oferta (5505)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
ograniczenie konkurencji (8393)
wskaźnik płynności (72)
pfron (61)
iv ca 92/09 (2)
1339/09 (4)
trzy miejsca po przecinku (235)
istotna zmiana umowy (6198)
ix ca 182/06 (2)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
"referencje" (3085)
viii ga 22/08 (41)
bony (67)
"łączenie zamówień" (13)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
kio 1818/11 (5)
kopia pełnomocnictwa (910)
v ga 61/10 (3)
"zmiana ogłoszenia" (385)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
zaokrąglanie ceny (85)
kio 42/12 (18)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
brak projektu wykonawczego (1427)
przesłanki wykluczenia (6660)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
czynność otwarcia ofert (3902)
sodexo (28)
doświadczenie osób (4438)
art. 6a (483)
"art 26 ust 4" (1631)
"centrum usług wspólnych" (21)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
usługi badawcze (465)
3 miejsca po przecinku (364)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
26 ust. 3 (10931)
forma pisemna (2616)
v ca 47/07 (19)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
oddział przedsiębiorcy (573)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
"usługi niepriorytetowe" (56)
referencje sam sobie (1282)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
kio 293/12 (4)
gispartner (29)
art. 94 ust. 3 (1547)
istotna zmiana oferty (8081)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
modyfikacja siwz (3364)
sygnity (334)
kopia gwarancji (688)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
x ga 83/06/p4 (3)
pribex (13)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
zatrzymania wadium (606)
egis (85)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
weksel (19)
uzupełnił bez wezwania (2009)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
ii ca 206/06 (3)
kio 1327/09 (18)
c-24/91 (7)
jednokrotne wezwanie (518)
wadium wpłacone w kasie (29)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
"wyrok kio" (8939)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
iii czp 68/06 (13)
v ca 77/08 (2)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
ostrołęka (162)
przedłużenie wadium (697)
spółka cywilna (2686)
dowód opłacenia polisy (283)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
"art. 5 ust. 1a" (24)
doświadczenie dostawy (2821)
protokół odbioru końcowego (686)
negatywne konsekwencje (2427)
v ca 3128/10 (1)
spółka jawna zus (97)
current ratio (5)
literalny (2209)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
v ca 871/08 (2)
471/08 (4)
kto wystawia referencje (261)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
prawo autorskie (746)
x ga 98/07/za (1)
vi ga 142/08 (1)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
orzeczenie (5257)
ujemna cena (154)
istotne postanowienia umowy (6856)
przedpłata (14)
ii ca 836/09 (1)
treśc referencji (2923)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
oświadczenie członka komisji (1020)
warunek nieproporcjonalny (784)
różny vat w ofertach (1197)
ochrona praw wyłącznych (5061)
artykuły biurowe (140)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
impel (625)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
wadium termin związania ofertą (1416)
kio 1600/10 (6)
rentowności (147)
komplementariusz (80)
c-103/88 (99)
x ga 110/09/za (1)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
protokół konieczności (3052)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
oświadczenie wiedzy (4982)
848/12 (4)
xix ga 371/10 (1)
prokura samoistna (36)
185 ust. 2 (2736)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
art. 5 (20726)
144 ust. 1 (760)
"realność udostępnienia" (43)
sprzęt komputerowy (1039)
kio 8/11 (166)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
parafa (170)
art. 180 (4472)
roboty zamienne (507)
xix ga 3/07 (189)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
"opłacona polisa" (279)
ii ca 560/06 (1)
art 87 ust. 2 (5950)
751/11 (5)
"na dzień składania ofert" (1058)
"zmiana treści oferty" (1127)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
utrata gwarancji (600)
vi ca 32/11 (2)
art. 6a ustawy pzp (352)
art 22 (13259)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
rażąco niska cena 10% (1548)
próbka system (393)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
art. 29 ust. 2 (22076)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
"kio 100/12" (15)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
informacje (12802)
roboty dodatkowe (4473)
xix ga 18/10 (19)
oddział spółki (1343)
1563/12 (3)
kosztorys uproszczony (414)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
opcja (518)
środki finansowe (4096)
dostęp do informacji publicznej (2492)
248/12 (19)
gwarancja warunkowa (177)
180 ust. 4 (4321)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
art. 26 ust. 2 b (7993)
"art.26 ust.2b" (951)
uzupełnianie próbek (173)
zmiana umowy (7212)
xii ga 160/08 (2)
fcc (33)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
multikom (36)
sieć szerokopasmowa (79)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
wskaźnik płynności finansowej (69)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
art 67 ust 1 (2007)
wniesienie wadium (2016)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
usługi ochroniarskie (27)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
krs (1719)
xix ga 207/09 (9)
zmiana wysokości wadium (1107)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
vat 23% (1640)
protokół zamiast referencji (315)
ustawowo wolny (1132)
art 22 ust 4 (12482)
brak ceny (7455)
"zaprojektuj i buduj" (16)
iv ca 1299/09 (19)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
cena 0 zł (4794)
pkp plk (103)
1422/07 (10)
kara umowna (594)
art. 91 (5477)
oddział (3287)
bład w obliczeniu ceny (1855)
art. 192 ust. 7 (7839)
art.7 (12416)
odpady (1249)
ix ca 661/09 (5)
c-507/03 (7)
konsorcjum doświadczenie (2840)
cena zero złotych (6048)
i aca 1018/05 (26)
parafowanie umowy (245)
"art. 192 ust. 7" (1137)
"definicja podwykonawstwa" (4)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
ge medical (177)
i ckn 304/00 (133)
x ga 168/11/za (1)
sumowaniu (539)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
sprawozdanie finansowe (895)
x ga 213/09 (1)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
prokura oddzielna (24)
produkty lecznicze (261)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
"podział spółki" (6)
openoffice (11)
uzupełnienie dokumentów (5982)
płynność finansowa konsorcjum (68)
uchyla (3018)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
ii ca 1398/05 (5)
wadium wpłynęło po terminie (572)
art. 183 ust. 2 (1637)
art 26 ust. 2b (1506)
brak wadium (1743)
kio 2710/10 (10)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
x ga 523/10 (2)
ii ca 616/05 (3)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
siła wyższa (106)
oczywista omyłka (2018)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
art.38 ust.1 (1849)
unieważnienie postępowania (12253)
art. 91 ust. 2 (5473)
"treść referencji" (635)
warunki udziału (14081)
referencje wystawione przez siebie (832)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
wartość zamówienia (11603)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
data wniesienia wadium (1139)
prototyp (101)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
doświadczenie "3 lat" (1389)
x ga 143/10/za (1)
v ca 985/08 (1)
vi ga 83/10 (4)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
alstom (68)
podmioty trzecie (1234)
109/11 (6)
ii ca 455/06 (6)
odmowa zawarcia umowy (746)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
sucg (4)
usługi szkoleniowe (296)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
umowa pod warunkiem (5450)
zaświadczenie z krk (343)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
materiały równoważne (1298)
v ca 84/07 (8)
art 145 (620)
"umowa warunkowa" (6)
2785/10 (5)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
astaldi (40)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
x ga 375/06 (2)
identyfikacja podpisu (258)
uzupełnianie dokumentów (2484)
błedna stawka vat (910)
sprawozdania finansowe (895)
c-314 (8)
umowa ustna (1082)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
v ca 977/08 (1)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
xix ga 194/07 (14)
korekty finansowe (409)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
nieotwarcie oferty (4311)
zatrzymanie wadium 4a (404)
zmiany istotne (8648)
wadium podmiot trzeci (450)
zmowa cenowa (63)
"zmiany umowy" (431)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
v ca 379/08 (1)
błędny podatek vat (1112)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
x ga 92/11 (6)
"wiedza i doświadczenie" (719)
informatyzacja (149)
zamówienia uzupełniające (2731)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
"kopia gwarancji" (24)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
wykaz narzędzi (663)
zamówienie podstawowe (5111)
sufo (62)
v ca 2224/03 (10)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
art.151a (8)
rażąco (2502)
zmiana terminu umowy (6964)
iii ca 389/11 (2)
"błędny adres" (8)
tablice rejestracyjne (14)
protokół z postępowania (5417)
przyrzeczenie publiczne (115)
1225/10 (8)
kio 1756/10 (10)
dostawa energii elektrycznej (307)
telkaz (4)
c-16/98 (8)
zysk (1641)
viii ga 13/08 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
upust (300)
kio/uzp 947/09 (2)
kio_uzp_278_09 (12)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
"roboty budowlane" (5710)
zmiana formularza ofertowego (2313)
nieistniejąca stawka vat (655)
bombardier (36)
wykonanie zastępcze (373)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
stany zjednoczone (130)
oc konsorcjum (268)
xix ga 43/08 (2)
tłumaczenie referencji (530)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
ciąg pełnomocnictw (584)
"harmonogram realizacji" (218)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
2204/10 (4)
umowa ramowa (412)
inna omyłka cena (2110)
xii ga 285/09 (2)
strona z (17545)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
instytut monitorowania mediów (14)
word warszawa suzuki (2)
system pobierania krwi (92)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
rażąco niska cena usługi (1354)
najem sali (8)
kio 51/12 (5)
prace badawcze (521)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
oferta złożona po terminie (16941)
art. 93 ust. 1a (919)
nieprawdziwe referencje (958)
zatrzymanie wadium (606)
wyroby medyczne (600)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
v ca 2214/06 (65)
art. 46 ust. 3 (2772)
ii ca 586/05 (4)
indra (18)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
inna omyłka (2660)
"art. 67" (589)
możliwość zmiany umowy (6023)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
ciężar dowodu (2059)
francuski krk (16)
odrzucenie wniosku (8077)
dokumenty podmiotów (7504)
iv ca 136/06 (1)
x ga 268/08 (1)
podpis nieczytelny (375)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
kio/uzp 1379/09 (16)
referencje bez daty (1458)
termin związania 2011 (3215)
filgrastim (3)
sport halls (7)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
560/09 (9)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
tożsamość (809)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
856/11 (2)
2222/11 (17)
kio/uzp 1077/08 (8)
brak podpisu na formularzu (747)
kio/uzp 1337/09 (3)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
organizacja szkoleń (320)
"brak ceny" (33)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
podwykonawstwo (545)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
konkurs dwuetapowy (13)
inna omyłka nieistotna (2425)
vi ga 7/09 (10)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
0 zł (10967)
xii ga 317/09 (11)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
"sukcesja generalna" (23)
vi ga 79/09 (3)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
formularz oferty (4902)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
cena słownie (8157)
ix ga 49/09 (6)
oferta formularz oferty (4871)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
ii ca 1285/12 (23)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
data pełnomocnictwa (1667)
komplementariusz krk (26)
sektorowe (727)
v ca 405/10 (3)
polisa opłacona (361)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
kio/uzp 38/09 (27)
rownowaznosc (699)
poświadczenie (1977)
art. 46 ust.4a (462)
xix ga 156/07 (1)
iv ca 508/05 (4)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
vi_ga_192_10 (11)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
uczciwej konkurencji (8966)
x ga 176/10/za (1)
kio 883/11 (4)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
x ga 65/07 (3)
viii ga 124/07 (11)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
błędny numer katalogowy (203)
685/12 (5)
saldo (147)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
referencje dla konsorcjum (1409)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
v ca 1621/08 (1)
przedmiar (1699)
referencje podwykonawcy (695)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
nadmierne kary umowne (170)
art. 186 (2822)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
konwalidowanie (20)
iii_czp_53_11 (55)
materiały opatrunkowe (65)
subiektywne kryteria (581)
faktura jako referencja (489)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
iv ca 870/06 (1)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
certyfikat polisy (188)
po terminie związania ofertą (8460)
v ca 2056/07 (25)
omyłka formularz oferty (1683)
ii ca 9/11 (66)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
kompatybilność (288)
tajemnica (1145)
zwłoka (337)
franszyza redukcyjna (14)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
51/09 (23)
świadectwo przejęcia robót (146)
uwzględnia odwołanie (17470)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
dwie ceny (5915)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
"ze strony internetowej" (613)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
art. 90 ust. 1 (5546)
grupa kapitałowa (389)
kio/uzp 19/09 (157)
ii ca 585/06 (6)
pojemniki (320)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
podmiot trzeci (2837)
handel referencjami (115)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
udostępnienie osób (2216)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
utrata wadium (409)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
termin zadawania pytań (773)
iv ca 566/09 (1)
linii kredytowej (176)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
x ga 33/09 (4)
1078/12 (6)
brak kosztorysu (2196)
unieważnienie aukcji (316)
x ga 569/11 (1)
podział zamówienia (1790)
"roboty zamienne" (85)
strabag (327)
inne kryteria (5956)
art. 26 ust.2b (966)
oświadczenie przed notariuszem (381)
"art. 34" (251)
polisa oc konsorcjum (234)
v ca 484/04 (2)
ix ga 113/06 (2)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
naruszenie art 144 (718)
art. 38 ust. 2 (3788)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
poprawa innej omyłki (777)
ryczałt brak kosztorysu (187)
vi ga 85/10 (2)
czechy (125)
odstępne (4)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
zmiana vat (1825)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
vi ga 33/09 (3)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
trojan (300)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
x ga 253/10 (1)
x ga 251/10/za (1)
interpretacja siwz (3410)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
wolnej ręki (1099)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
ii ca 141/07 (1)
iii ca 416/05 (2)
grafolog (6)
usługi sprzątania (718)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
energii elektrycznej (474)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
wartość polisy oc (373)
uzupełnienie próbek (335)
usługi telekomunikacyjne (550)
xii ga 292/11 (1)
xix ga 372/09 (3)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
uprawnienia telekomunikacja (214)
wyrok kio (10121)
ii ca 544/08 (4)
tłumaczenie sysmark (9)
limit kredytowy (100)
2012 (4803)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
harmonogram robót (768)
2106/11 (2)
art. 26 ust. 2c (269)
i ca 168/09 (8)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
niejawne (5602)
"jedna usługa" (294)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
toner (87)
krk szwecji (7)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
iv ca 429/10 (5)
"potencjał ekonomiczny" (179)
vi ca 377/08 (1)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
kio 82/12 (4)
xiii gc 253/10/iw (3)
interes publiczny a interes prywatny (582)
użyczenie zdolności finansowej (95)
wykluczenie wykonawcy (10444)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
brak daty w referencjach (1789)
xii ga 366/10 (1)
atest pzh (84)
zbiorowa polisa (51)
91 ust. 3a (475)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
dynamiczny system zakupÓw (107)
xix ga 202/09 (2)
szacowanie (790)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
dokumenty stany zjednoczone (102)
za wysokie wadium (209)
broker (69)
upadłość niemcy (32)
małżonków (15)
komisja przetargowa (1548)
duplikat (16)
przetarg ograniczony (16010)
kio_uzp_1117_09 (11)
sumowanie zdolności finansowej (115)
421/12 (6)
iv ca 11/09 (32)
iv ca 32/09 (1)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
treść gwarancji wadialnej (563)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
należyte wykonanie usługi (4269)
xii ga 413/08 (3)
viii ga 98/09 (2)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
zarzut przedwczesny (906)
na korzyść wykonawcy (2403)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
art. 46 ust. 4a (606)
vii cz 410/10 (1)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
hotel (114)
polisa ubezpieczeniowa (660)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
46 ust. 4a (606)
koordynator projektu (155)
forma porozumiewania się (213)
iv ca 683/12 (51)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
zakup paliwa (209)
iv ca 1324/08 (1)
ii ca 570/04 (7)
"odrzuca odwołanie" (6514)
podobne (6030)
spółka cywilna reprezentacja (590)
koncepcja architektoniczna (143)
wydruk z krs (211)
referencje własne (1778)
"poczta polska" (337)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
i ca 410/08 (1)
art. 24 ust. 2 (12750)
23.02.2011 (28)
zabranie wadium (5)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
art. 25 (10248)
vi ga 68/09 (5)
naruszenie art 29 (17191)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
art. 84 ust. 1 (1519)
zmiana treści umowy (6781)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
vi ga 107/04 (3)
harmonogram (1230)
ii ca 803/10 (12)
x ga 354/07 (2)
"art. 198b" (410)
kody źródłowe (171)
iberdrola (13)
kio/kd 106/10 (5)
krk zakres (438)
v ca 1213/02 (15)
"termin wykonania zamówienia" (685)
krk od prokurenta (44)
brak podpisu na dokumencie (1927)
pełnomocnictwo (3359)
poprawa vat (376)
uzupełnienie (6427)
xix ga 599/06 (3)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
moment zakończenia postępowania (1146)
open source (47)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
zp-11 (55)
interes w uzyskaniu (7927)
brak producenta w ofercie (3239)
kary umowne wygórowane (130)
uzupełnienie po terminie (6261)
38 ust. 4b (99)
faktury (2395)
xii ga 517/11 (2)
i ca 331/10 (1)
odpady medyczne (199)
województwo podkarpackie (101)
inwestor zastępczy (227)
zamówienia mieszane (186)
ix ga 265/11 (1)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
"art. 170 ust. 4" (7)
v ca 330/10 (1)
ii ca 29/05 (37)
wymóg dyplomu (83)
nie istotna zmiana umowy (6198)
estetyka (87)
v gaz 22/08 (7)
ix ca 709/09 (3)
"art. 7 ust. 3" (1338)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
termin wniesienia wadium (1998)
klauzula apostille (12)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
doręczenie kopii odwołania (3384)
zobowiązanie podmiotów (3463)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
podwykonawca (1846)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
x ga 104/10/za (1)
aneksowanie umów (20)
c_538_07 (11)
iv ca 140/08 (21)
ii ca 279/08 (1)
art. 11 (15481)
"stawka vat" (699)
llc (28)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
zasada jawności (877)
art.12a (140)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
"46 ust. 4a" (442)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
art 46 4a (606)
usługa druku (889)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
iso/iec 19752 (17)
zmiana terminu płatności (1134)
metodologia (322)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
postępowanie odwoławcze (17452)
v ga 15/09 (14)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
art. 36 ust. 5 (4094)
forma pełnomocnictwa (1403)
usługi bankowe (1414)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
art. 192 ust. 2 (7851)
x ga 98/10 (2)
ii ca 788/09 (1)
"protokół odbioru" (778)
x ga 67/08 (42)
z referencji nie wynika (2880)
x ga 268/07 (2)
meble (243)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
zasada koncentracji (257)
dowód opłaconej polisy (283)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
x ga 25/09 (17)
iii ca 418/09 (7)
xix ga 40/08 (16)
interwencja uboczna (55)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
ii ca 201/05 (4)
xii ga 254/08 (4)
brak modelu (927)
wadium przelewem (220)
"usługi transgraniczne" (13)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
nie wykonał wyroku kio (8577)
iv ca 362/08 (1)
kio/uzp 741/09 (6)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
podlimity (14)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
ii ca 676/09 (5)
cena brutto (3431)
art. 49 (1899)
telekomunikacja polska (389)
umowy wieloletnie (416)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
naruszenie zasady pisemności (362)
kio/uzp 215/09 (7)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
art. 23 ust. 3 (9219)
lex retro non agit (14)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
ogłoszenie upadłości (288)
kio/uzp 878/09 (23)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
inżynier kontraktu (653)
odmowa podpisania umowy (486)
poprawienie stawki vat (639)
ustawa o cenach (9102)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
dysponowanie osobami (4318)
art. 96 ust. 3 (1822)
poprawianie kosztorysu (353)
ezt (70)
termin na wniesienie odwołania (21718)
zamówienie dodatkowe (9565)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
zaliczki (121)
"lub równoważny" (743)
315/12 (4)
v ca 671/08 (10)
9296 (17)
udział w realizacji zamówienia (9680)
ii ca 693/05 (51)
fałszywe referencje (73)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
krk komplementariusza (26)
ii ca 371/09 (2)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
art 26 ust 2b (1506)
556/12 (17)
iv ca 521/08 (4)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
1323/12 (6)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
kio/uzp 31/10 (231)
stawka vat (1456)
zmiana treści oferty (9265)
iv ca 351/09 (1)
xii ga 358/10 (2)
xii ga 232/11 (1)
chorwacja (13)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
art 140 (1029)
select (14)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
1993/10 (2)
kio/483/11 (3)
100/12 (20)
referencje podpis (552)
kryterium serwisu (700)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
"art.22 ust.5" (59)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
kio 19/11 (206)
lek równoważny (72)
iii ca 102/09 (15)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
zaświadczenie o niekaralności (354)
certyfikat iso (395)
art 12a (391)
iv ca 1148/08 (1)
art 25 ust 1 (10221)
oferta spółki cywilnej (2514)
art. 36 (4296)
referencje oświadczenie woli (759)
"art. 30 ust. 5" (143)
x ga 196/10/za (1)
98/10 (8)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
podział spółki (792)
umowa zlecenia (1623)
i c 125/09 (7)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
art. 8 ust. 3 (15649)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
iv ca 690/08 (1)
"z wolnej ręki" (1081)
zmiana terminu (10611)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
x ga 25/08/za (2)
ii ca 87/07 (4)
papiery wartościowe (167)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
roche diagnostics (122)
krk po terminie (456)
kio_133_12 (8)
brak ceny jednostkowej (1995)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
i ca 93/11 (5)
iv ca 239/05 (5)
brak daty wystawienia referencji (408)
solid (131)
kryterium oceny ofert (6241)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
ix gc 159/08 (2)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
usługi opiekuńcze (77)
tajemnica wykaz osób (540)
2630/11 (9)
pocztowe (2090)
x ga 89/10 (4)
protokół odbioru dostawy (866)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
oferta ocena oferty (15030)
"podmiot trzeci" (1392)
jedyny wykonawca (12476)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
152/11 (8)
iso 9000 (27)
22 ust. 4 (12482)
1237/11 (14)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
26 ust. 4 (10612)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
przejęcie pracowników (95)
pilność (57)
oferty nieporównywalne (1465)
art. 67 ust. 2 (2004)
x ga 427/10 (1)
v ca 620/08 (3)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
kio_510_11 (17)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
xix ga 472/07 (2)
urssaf (5)
kosztorys ofertowy (2122)
"zmiana podwykonawcy" (23)
art. 26 2b (1507)
ii ca 342/06 (10)
usługi pocztowe 2012 (211)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
v ck 97/03 (8)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
v ca 1360/09 (6)
ii ca 1239/06 (2)
x ga 5/07 (7)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
niepełnosprawni (292)
"otwarcie ofert" (2537)
inne omyłki (2660)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
termin realizacji zamówienia (10744)
prezentacja próbki (115)
ix ga 93/09 (1)
"produkt równoważny" (283)
wymóg jednego producenta (2745)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
przystąpienie do długu (63)
wypowiedzenie umowy (659)
ix ca 724/08 (1)
"art. 67 ust.1" (545)
kio 2181/10 (2)
wadium w walucie obcej (15)
płyty głównej producenta komputer (107)
minimalne wynagrodzenie (2085)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
zwrot oryginału gwarancji (569)
ii ca 753/10 (1)
przerwanie ciągłości wadium (16)
"192 ust. 2" (1829)
xii ga 368/08 (1)
xix ga 468/10 (5)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
uwzględnił odwołanie (17470)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
błąd w kosztorysie (1193)
nazwa postępowania (6439)
ubezpieczenia (2304)
1172/11 (16)
vi ga 192/10 (11)
art 38 ust 4 (3681)
usługi turystyczne vat (31)
niepodpisany formularz cenowy (732)
i ca 67/09 (2)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
odtajnienie dokumentów (467)
licytacja (99)
protokół z negocjacji (939)
sumowanie (539)
"porównywalność ofert" (171)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
znajomość języka polskiego (170)
x ga 327/07 (1)
suma gwarancyjna (403)
omyłka pisarska (1304)
dokumenty podwykonawcy (1675)
ii ca 304/08 (1)
v ca 266/08 (2)
kio/uzp 2034/10 (2)
"27 ust. 5" (14)
art. 185 ust. 3 (2615)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
art. 5 ust. 1 a (20648)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
art. 189 ust. 2 (5112)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
zamówienia in house (93)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
iv ga 10/08 (13)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
poprawa ceny jednostkowej (446)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
i ca 608/09 (4)
art. 92 ust. 1 (2552)
fortum (9)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
koncesja konsorcjum (177)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
"zastrzeżenie oferty" (23)
wyciąg z konta (76)
gddkia (260)
data wystawienia referencji (417)
art. 25 ust. 1 (10221)
iii ca 833/04 (4)
uzupełnienie opisu (3721)
szkolenia (1804)
niepriorytetowe (244)
niezgodność oferty z siwz (4632)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
zeznania świadków (436)
v ca 1213/08 (1)
japonia (25)
oferta termin związania ofertą (8286)
polkomtel (91)
art. 181 (1187)
ce (669)
interwenient (121)
prokurent krk (44)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
gaz system (311)
"zakres konkursu" (5)
równoważne materiały budowlane (671)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
"art. 85 ust. 2 " (224)
za krótki termin składania ofert (743)
ix ca 736/09 (2)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
kio_786_10 (10)
istotna zmiana okoliczności (7002)
saternus (2)
xii ga 138/07 (1)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
wynagrodzenie (7916)
vat omyłka (931)
art. 29 ust. 3 (21046)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
2492/11 (3)
wykaz usług (4203)
x ga 379/06 (1)
xii ga 1/09 (6)
x ga 295/09 (2)
"dobre obyczaje" (439)
agencja mienia wojskowego (175)
dzielenie zamówienia na części (555)
ii ca 285/10 (1)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
referencje konsorcjantów (161)
autokorekty (8)
"podatek vat" (1784)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
"art. 42 ust. 1" (97)
i ca 251/08 (3)
x ga 196/10 (2)
x ga 103/09/za (1)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
art.+94+ust.+3 (92)
v ca 960/02 (10)
definicja ceny (1936)
karta oceny ofert (1572)
xix ga 112/08 (1)
xix ga 35/08 (2)
180 ust. 5 (4265)
vii ga 147/08 (9)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
1535/11 (4)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
potencjał techniczny (2644)
odstąpienie od umowy (1640)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
wynagrodzenie barterowe (2)
model (850)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
tusze (36)
i ca 101/10 (2)
"zmiana składu" (40)
potwierdzenie czynności (12463)
1553/10 (6)
zdolność kredytowa (771)
xix ga 128/08 (47)
ii ca 158/09 (4)
"oferta złożona po terminie" (14)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
kio/uzp 859/09 (12)
ix ca 220/09 (2)
brak podpisu na referencjach (536)
"art. 142" (503)
"22 ust. 5" (61)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
usługi tłumaczeń (1132)
usługa o charakterze ciągłym (744)
vat (2744)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
opłacona polisa (361)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
zmiana stawki vat (1010)
xix gz 455/10 (1)
prawnicze (260)
politechnika rzeszowska (24)
ocena ofert (15434)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
x ga 58/09 (4)
"art.46 ust. 4a" (437)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
1059/12 (2)
zamówień publicznych (22821)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
formularz cenowy (1828)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
nieaktualny odpis z krs (613)
v ca 3036/10 (18)
bezstronność (328)
przejęcie praw autorskich (33)
kio/uzp 391/09 (3)
kopia wadium (472)
świadczenia zdrowotne (922)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
brak podpisu pod ofertą (1755)
sytuacja finansowa (4185)
kryterium jakości (1721)
c-496/99 (11)
x ga 367/09 (1)
alstal (33)
test (880)
"informacje z internetu" (5)
"art. 22 ust. 4" (619)
"brak w ofercie" (679)
warunki płatności (1443)
świadczenie okresowe (816)
antywirus (3)
ga 122/10 (30)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
grupowe ubezpieczenie (45)
iii ca 262/05 (7)
25 ust. 1 (10221)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
art. 110 pzp (902)
wartość szacunkowa (3435)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
logo producenta (85)
prezentacja systemu (444)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
odtajnienie informacji (482)
prawo nie działa wstecz (34)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
"powtarzające się okresowo" (51)
kompania węglowa (388)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
obiekt budowlany (2321)
minimalna wartość dostaw (806)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
wadium konsorcjum (895)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
kio 1393/11 (3)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
umowa ryczałtowa (1451)
"usługi szkoleniowe" (105)
v ca 440/06 (6)
odwołanie po terminie (21024)
należyta staranność (3006)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
łączenie zamówień (2149)
i ca 601/05 (3)
vii gc 127/11 (1)
xii ga 304/07 (1)
kio/kd 33/12 (4)
x ga 130/10 (1)
2250/11 (6)
v ca 2446/09 (9)
vi ga 164/11 (2)
ii ca 82/12 (1)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
"nie wniósł wadium" (1051)
iii czp 85/05 (23)
iv ca 51/11 (2)
kto może wystawić referencje (260)
2427/11 (5)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
x ga 178/07 (1)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
kio 2189/10 (14)
konsorcjum koncesja (177)
x ga 83/08 (5)
art 93 ust 4 (4708)
brak daty na oświadczeniu (5348)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
xii ga 466/09 (2)
atest higieniczny (84)
88/11 (4)
"omyłka rachunkowa" (1020)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
ii ca 108/11 (3)
dokument nie podpisany (4885)
art. 26 ust.3 (8404)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
oferta dodatkowa (9192)
rezygnacja z części zamówienia (408)
v ga 40/09 (19)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
brak wyceny pozycji (1499)
zaświadczenia o niekaralności (354)
nadzór inwestorski (534)
zawartośc referencji (244)
rażąco nisko cena (1773)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
niekorzyść wykonawcy (521)
rażąco niska cena dowody (1232)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
"art. 36 ust. 5" (121)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
wada postępowania (1894)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
kio 1503/08 (6)
1719/10 (14)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
"usługi prawne" (31)
poczta polska sa (622)
v ca 52/08 (2)
ii ca 442/06 (6)
zmiana przepisów (10308)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
faktura (2395)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
art. 180 ust. 7 (4450)
fidic (327)
płynność finansowa (161)
świadectwo przejęcia (156)
iii czp 74/05 (232)
art. 87 (5965)
"jednokrotne wezwanie" (70)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
x ga 458/09 (7)
wygórowana kara umowna (130)
niepodpisana oferta (5505)
art. 186 ust. 4 (2124)
2246/10 (3)
wadium (2041)
bilans (576)
walory artystyczne (13)
art.51 ust.2 (384)
przedmiar a ryczałt (157)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
i ckn 1159/00 (51)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
uprawnienia budowlane (3098)
iii ca 490/04 (2)
v ca 1209/11 (2)
berger bau (36)
art.75 (62)
gazy medyczne vat (37)
szwedzkie krk (5)
1010/12 (5)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
xix ga 524/09 (3)
alpine bau (30)
niezgodność z siwz (4639)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
upadłość wykonawcy (325)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
ogólna referencja (1207)
hawe (11)
windows (285)
odtajnienie kosztorysu (48)
kio 545/11 (11)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
"pilna potrzeba" (104)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
106/10 (11)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
art. 83 ust. 3 (1543)
2527/10 (3)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
badania naukowe (510)
kio 14/11 (204)
karta katalogowa (484)
xix ga 131/08 (13)
ix ga 199/11 (1)
zwiększenie środków (1473)
świadczenie ciągłe (998)
26 2b (1507)
ryczałtowe (1717)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
uzupełnienie kosztorysu (877)
szacowanie zamówienia (787)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
wiedzy i doświadczenia (4259)
maxto (57)
"186 ust. 2" (1655)
treść zobowiązania (4789)
viii ga 244/09 (2)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
xii ga 226/10 (1)
grota (36)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
"art. 38 ust. 4" (609)
i ca 235/09 (5)
zeto (133)
nie figuruje (471)
ograniczenie podwykonawców (1659)
oferta częściowa (2436)
xii ga 222/07 (2)
ii ca 417/06 (3)
definicja referencji (791)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
warunek doświadczenie (5070)
przedwczesne (947)
c-328/96 (3)
art. 85 ust. 1 (2145)
art. 4 pkt 5 (18321)
warunek tożsamy (1947)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
grupa interwencyjna (67)
umowa warunkowa (389)
iv ca 280/10 (2)
iii ca 454/08 (2)
ix ga 228/09 (2)
sformalizowane (337)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
"art. 142 ust 2" (10)
v ca 1110/04 (11)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
567/09 (2)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
dialog konkurencyjny (387)
xix ga 265/08 (4)
istotne zmiany umowy (6198)
powtórne wezwanie (1214)
luksemburg (65)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
ripok (60)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
v ca 1639/08 (1)
kio 2191/10 (6)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
lex (1019)
cena 0 złotych (4720)
art. 44 (3031)
c-107/98 (28)
błąd projektowy (988)
iso producenta (311)
zmiana składu konsorcjum (3379)
impel security (100)
84/12 (7)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
brak pieczęci (502)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
referencje powinny zawierać (2059)
wan (167)
dystrybucja energii (93)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
ponowne wezwanie (4499)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
zamówienia dodatkowe (9565)
francja (260)
art. 15 (15117)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
nieprawdziwe informacje (2482)
x ga 139/08 (1)
naruszenie dyscypliny (1230)
kodeks cywilny (3614)
rażąco niska cena ecm (40)
wolna reka (1099)
kio 618/11 (2)
geomar (39)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
radiofarmaceutyki (5)
funkcjonalność system (1243)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
poprawienie omyłki (2163)
iii ca 112/06 (1)
narodowy bank polski (213)
1107/04 (5)
xix ga 104/07 (3)
"warunki przedmiotowe" (201)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
"art. 26 ust. 4" (1631)
93 ust. 1a (919)
nieprecyzyjny warunek (2108)
wykonawca (20440)
v ca 1315/08 (1)
x ga 319/08 (4)
oferta otwarta przed terminem (788)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
xii ga 109/08 (1)
rozbieżnie słownie (314)
błędy w kosztorysach (1193)
rozwiązania równoważne (1227)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
ix ga 37/06 (4)
prezentacja próbek (115)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
zmiana podwykonawcy (1153)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
warunki zmiany umowy (6552)
ii ca 70/09 (6)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
prawo pocztowe (2069)
kio/uzp 3/09 (92)
braki w formularzu oferty (4301)
udostępnienie referencji (936)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
zamówienia podobne (5943)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
szacowanie wartości (752)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
punkty serwisowe (473)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
zwolniony z vat (197)
wykaz usług wykonywanych (3282)
kio/uzp 1158/09 (5)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
udowodnienie równoważności (322)
iii czp 123/07 (15)
podpis bez pieczęci (289)
ix ga 30/08 (11)
"oferta alternatywna" (34)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
kierownik zamawiającego (2051)
krk uzupełnienie (299)
cena 0 (4870)
definicja modernizacji (442)
art. 22 ust. 1 (13225)
brak terminu w ofercie (13391)
autoryzacja (267)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
tamex (57)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
wycofanie+oferty (67)
prawidłowo ukończone (730)
xii ga 443/09 (1)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
błąd co do prawa (2987)
ugoda (55)
vii ga 9/09 (6)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
art. 38 ust. 3 (3740)
krk anglia (6)
art. 86 ust. 1 (1520)
niekompletny formularz ofertowy (596)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
oferta treść oferty (15710)
iv ca 271/10 (2)
"art. 29" (2794)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
115 k.c. (163)
ii ca 675/04 (3)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
toya (14)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
kio_269_11 (12)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
leasing (190)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
art. 144 (761)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
706/11 (24)
dostawa książek (102)
"różne stawki podatku vat" (130)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
xix ga 162/10 (17)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
przedmiot konkursu (917)
certyfikat epeat (16)
kio 685/12 (4)
pkp (699)
rażąco niska cena ryczałt (86)
dowód zapłaty polisa (159)
x ga 42/10 (2)
treść formularza oferty (4750)
definicja wadium (413)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
"unieważnienie postępowania" (4967)
art. 46 ust 4a (606)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
niejasności siwz (468)
339/12 (4)
"art. 15 ust. 2" (94)
kio 41/11 (12)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
2124/11 (4)
certyfikat meble (48)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
"odstąpienie od umowy" (371)
rafako (49)
xii ga 11/09 (18)
druk oferty (1442)
cisco (105)
certyfikaty (2383)
x ga 255/09/za (2)
odrębne zamówienie (4824)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
przekształcenie (238)
art 180 ust 5 (4265)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
odtajnienie oferty (505)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
xix ga 186/07 (2)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
brak ceny brutto (2997)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
podpis podwykonawca (322)
potrzeby zamawiającego (6063)
edf (15)
wejherowo (59)
xii ga 393/10 (1)
1013/10 (7)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
"wadium po terminie" (11)
gwarancja tuz (41)
umowa o pracę (5948)
vi ca 6/05 (5)
rzetelność (630)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
kio_2793_10 (19)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
ii ca 1351/07 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
odległość serwisu (69)
ceidg (39)
art. 6 a (19477)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
"zmiana umowy" (431)
simple (61)
kio 2550/10 (8)
kosztorys przy ryczałcie (198)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
santex (16)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
14/10 (327)
równoważny (2271)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
usługi finansowe (3020)
1971/09 (8)
x ga 227/09 (6)
x ga 74/09 (1)
intertrading (75)
kio/uzp 1500/09 (7)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
strona internetowa dowód (2476)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
termin przyłączenia się do protestu (676)
kio_uzp_298_09 (4)
1516/12 (6)
błąd w siwz (3877)
x ga 311/10 (15)
art. 22 ust.4 (6675)
starpol (11)
trezor (15)
wadium w kilku formach (269)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
x ga 367/10 (1)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
toshiba (62)
forma zobowiązania (2510)
fałszywe oświadczenie (262)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
konkurencja (9399)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
enion s.a. (40)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
art. 26 (11176)
iv ca 1180/09 (2)
iv ca 726/11 (1)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
kio/1765/10 (5)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
iv ca 1176/09 (5)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
milczenie wykonawcy (142)
"sukcesja uniwersalna" (25)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
nienależyte wykonanie (6292)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
szukio (5)
wykluczenie po wyborze (8673)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
kio_1114_12 (6)
xix ga 599/07 (1)
catering (76)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
utrata statusu wykonawcy (270)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
panep (6)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
v ga 141/09 (3)
indywidualna ocena oferty (1933)
podział zamówienia na części (1460)
"art. 140 ust. 1" (232)
ramowa (443)
podstawa dysponowania osobami (3063)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
68/11 (10)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
pokój (210)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
kio 2583/11 (4)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
"art. 189 ust. 2" (4658)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
ciężar udowodnienia (1766)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
iii ca 583/08 (5)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
obiekt użyteczności publicznej (292)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
x ga 158/11 (2)
art 85 (2149)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
"prawo opcji" (45)
sam sobie wystawił referencje (811)
iv ca 715/11 (2)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
zarzuty (17751)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
grupa kapitałowa zmowa (32)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
dostawa (8721)
nieścisłości siwz (536)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
"art. 94 ust. 3" (92)
otwarcie ofert (4311)
usługi prawne (7570)
kio 223/12 (18)
kio/uzp 301/10 (6)
rachunek zysków i strat (380)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
równe traktowanie wykonawców (8186)
"na korzyść wykonawcy" (325)
x ga 146/08 (2)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
sukcesja uniwersalna (29)
usługi ciągłe (944)
zobowiązanie warunkowe (276)
formularz (4952)
odtajnienie (510)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
office (129)
xix ga 120/07 (4)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
kio 287/11 (8)
opisanie równoważności (583)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
informacja z banku (1179)
pwpw (37)
inna omyłka vat (839)
warunki przedmiotowe (11837)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
xii ga 433/08 (13)
opinia bankowa tajemnica (102)
kio_1469_10 (9)
1815/11 (7)
1900/11 (5)
aukcja elektroniczna (319)
"x ga 23/07" (85)
art. 91 ust. 1 (5473)
krk niemcy (41)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
vi ca 206/11 (1)
art.26ust.2b (951)
wajda (51)
philips (170)
zmowa przetargowa (107)
x ga 158/07/za (2)
ii ca 207/11 (4)
"sprzęt medyczny" (349)
skuteczne wniesienie wadium (892)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
kio/uzp 80/07 (47)
tożsamość przedmiotowa (707)
kio 1863/10 (11)
zaświadczenie z banku (475)
iv ca 362/09 (1)
"inter system" (25)
nie wpłacenie wadium (218)
art. 96 ust. 2 (1836)
cena usługi prawnicze (122)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
utajnienie wykazu usług (302)
1533/12 (5)
ii ca 950/11 (1)
art. 92 ust. 2 (2553)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
wyjątkowa sytuacja (1204)
kio/31/11 (6)
iii ca 177/10 (2)
x ga 124/11 (1)
ii ca 430/09 (1)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
specyfikacja techniczna (7095)
usługi medyczne (977)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
istota ceny ryczałtowej (658)
upłynął termin związania ofertą (1269)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
ibm (233)
x ga 59/08/za (1)
obsługę prawną (2432)
wartość referencji (2528)
działalność twórcza (68)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
wizja lokalna obowiązek (255)
formularz ofertowy (3203)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
brak formularza oferty (4301)
hitachi (49)
oferty wariantowe (367)
wykaz (6487)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
x ga 127/08 (45)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
x ga 316/07 (2)
rażące naruszenie ustawy (2064)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
zagospodarowanie odpadów (387)
integracja (545)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
przychód netto ze sprzedaży (175)
prince ii (65)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
opłacona polisa oc (222)
koncentracja środków ochrony (223)
vat szkolenia (352)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
termin zawity (549)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
stadion wrocław (43)
ubezpieczenia grupowe (45)
cena 1 grosz (7947)
tozsamość czasowa (102)
art. 32 ust. 4 (3332)
ii ca 137/09 (13)
tonery do drukarek (71)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
1642/10 (4)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
usługi hotelowe (44)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
opis warunków (8539)
rebus sic stantibus (14)
ubezpieczenie grupowe (45)
art.22 ust. 5 (4720)
brak tabeli elementów scalonych (176)
próbki (667)
46 ust. 3 (2772)
formalizm (387)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
qumak (231)
vi ga 121/10 (1)
kio_uzp_184_10 (8)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
oferta otwarcie ofert (4081)
nieaktualny krs (737)
1265/09 (5)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
v ca 1377/05 (3)
ii ca 918/06 (1)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
zbyt wysokie kary (126)
wykaz podwykonawców (1150)
"umowy zlecenia" (240)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
niejasne zapisy siwz (1738)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
766/09 (23)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
kio 100/12 (18)
v ga 87/10 (1)
forma wadium (962)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
kio/kd 31/12 (20)
kryterium parametry techniczne (1983)
i ca 368/11 (1)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
szczecin (1349)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
senetic (7)
najwyższa staranność (871)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
iv ca 629/08 (1)
ix ga 258/10 (1)
xii ga 374/10 (2)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
utajnienie polisy (56)
treść referencji (2923)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
krk spółka komandytowa (36)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
xix ga 167/07 (4)
ii ca 724/06 (3)
xii ga 451/10 (3)
comarch tauron (4)
różna interpretacja kryteriów (1188)
cel wadium (343)
informacje ze stron internetowych (3644)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
gdańsk (944)
art. 2 pkt 7a (521)
monopolista (62)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
wadliwe referencje (818)
zasada bliskości (79)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
import docelowy (20)
nieuczciwa konkurencja (8966)
26 ust. 2 b (7993)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
art.87 (4127)
alpine (39)
iso 9001 (228)
zus spółka cywilna (146)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
art. 182 ust. 1 (2292)
"zmiana podmiotowa" (43)
kio/uzp 745/08 (22)
sumowanie zamówień (535)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
"art. 26 ust. 2d" (27)
dokumentacja budowlana (5136)
dysponowanie osobą (4318)
aneksowanie umowy (27)
xii ga 416/10 (1)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
zus (616)
wadium zatrzymanie (606)
vii ga 36/08 (7)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
xii ga 88/09 (20)
art 67 (2013)
brak tłumaczenia (1750)
"art. 83 ust. 3" (33)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
uchwała zarządu (635)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
vii ga 29/05 (6)
vi ca 464/05 (62)
sprint (97)
821/11 (9)
imienny wykaz osób (209)
"wskaźnik płynności" (42)
dysponowanie (5917)
kio/uzp 540/09 (11)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
x ga 241/10/za (1)
dgp dozorbud (96)
zakaz udziału podwykonawców (405)
szacowanie wartości zamówienia (751)
183/11 (15)
vi ga 92/07 (1)
okres związania ofertą (5142)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
energia elektryczna (474)
x ga 284/11/za (1)
vi ga 54/10 (3)
brak parafowanej umowy (222)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
kio/kd 46/10 (10)
kio 1639/11 (19)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
kredyt w rachunku (390)
1123/10 (10)
krs komplementariusza (41)
982/10 (4)
art. 87 ust. 1a (1414)
termin realizacji dostaw (2067)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
umowy ramowe (412)
"brak interesu" (717)
blok operacyjny (217)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
art. 58 k.c. (498)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
wystawca referencji (385)
telekomunikacyjne (694)
v ca 1554/08 (3)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
148/11 (6)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
1164/11 (5)
2756/10 (4)
kio 9/11 (240)
"art. 43" (262)
"utajnienie rozprawy" (2)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
vi ga 57/07 (6)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
upadłość (333)
średnioroczne zatrudnienie (52)
xxiii ga 566/09 (2)
94 ust. 3 (1547)
dowody (9075)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
ii ca 1332/06 (1)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
brak środków (9959)
grupy kapitałowej (389)
wysokość polisy (968)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
art. 25 ust. 2 (10215)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
harmonogram realizacji (1098)
art. 7 (22618)
v ca 537/08 (9)
zero w kosztorysie (1553)
gierańczyk (30)
gospodarz postępowania (108)
art. 5 ust. 1a (2938)
ii ca 941/05 (21)
marsh (8)
"cena 0 zł" (23)
1730/11 (9)
kio 776/11 (8)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
kio_545_11 (7)
xxiii ga 416/11 (23)
referencje podmiotu trzeciego (973)
"art. 8 ust. 3" (385)
c-21/03 (46)
art. 182 (2292)
zdolność finansowa (1700)
tożsamość zamówienia (794)
brak interesu (8520)
alstom rafako (13)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
"związanie wyrokiem" (15)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
za zgodność z oryginałem (2385)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
ciągłe (1187)
x ga 260/08 (19)
operator wyznaczony (559)
czyścioch (28)
330/09 (9)
obsługa prawna (2432)
art. 29 ust. 4 (19825)
nieregenerowane (32)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
parafa zamiast podpisu (37)
"istotne zmiany umowy" (26)
x ga 22/08 (58)
1671/11 (2)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
82/12 (5)
przychód (581)
kio 1437/10 (5)
kio 1081/10 (6)
"zatarcie skazania" (36)
roboty budowlane (6535)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
vi ga 79/09 (3)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
art 7 (22618)
omyłka (2999)
konkurencyjność (826)
kio_1623_11 (16)
microsoft (252)
art. 43 ust. 2 (2300)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
uzupełnienie wadium (977)
oryginał wadium (601)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
xii ga 412/11 (2)
xix ga 82/09 (2)
huawei (39)
lte (12)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
2626/10 (4)
microsoft lub równoważny (105)
niewykonanie wyroku (12849)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
data referencji (1980)
"przystąpienie do długu" (3)
art. 93 (4857)
art 26 ust 3 (10931)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
zmowa wykonawców (137)
ii ca 443/06 (2)
xii ga 391/08 (9)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
wadliwe wadium (611)
art. 12a ust.2 (364)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
barterowa (3)
it expert (95)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
przebudowa budowa (1252)
"art. 36 ust. 4" (181)
ii ca 1049/05 (3)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
"uchwała kio" (400)
próbka system informatyczny (96)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
v ca 1109/08 (16)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
kio 2531/11 (8)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
polskie normy (2829)
wadium w formie kopii (320)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
udział podmiotów trzecich (2696)
żądanie próbek (524)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
krk francuskie (16)
krk belgia (8)
341/12 (12)
kontrola doraźna (585)
spis kosztów) (562)
brak pozycji kosztorysowej (940)
ii ca 2230/05 (2)
ii ca 337/11 (1)
1249/09 (8)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
novartis (20)
"powtórzenie aukcji" (29)
aport (31)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
zmiana umowy 144 (548)
folder (264)
art. 26 ust. 3 (10931)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
nie odczytano ceny oferty (515)
"krajowy rejestr karny" (543)
ii ca 231/06 (1)
x ga 247/09 (1)
xix ga 225/10 (14)
viii ga 248/09 (4)
data wystawienia (1023)
przeciwnikiem skargi jest (328)
omyłki pisarskie (1304)
"rozwiązanie umowy" (218)
w przygotowaniu postępowania (4249)
nieważny certyfikat iso (171)
"art. 82 ust. 1" (174)
odległość (622)
błędny formularz oferty (2154)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
brak harmonogramu (1117)
iii ca 299/06 (4)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
kio/uzp 250/10 (10)
ii ca 129/07 (3)
tonery oryginalne (37)
najkorzystniejsza oferta (13538)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
salans (5)
comarch tajemnica przedsiębiorstwa (128)
nadzór autorski (332)
exatel (93)
x ga 25/10 (21)
xix ga 280/08 (10)
vi ga 49/10 (7)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
miejsce zamieszkania (537)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
definicja podwykonawcy (525)
świadczenie usług pocztowych (608)
xii ga 117/09 (7)
viii ga 136/09 (5)
umowy (11595)
knr (309)
ix ca 297/10 (1)
kio_uzp_867_09 (8)
unix (36)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
oferta równoważna (2202)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
"art. 26 ust. 3" (5021)
ii ca 353/10 (1)
wyrządził szkodę (378)
zmiana stawki podatku vat (893)
apostille (15)
krk dla komplementariusza (25)
v ca 1660/09 (2)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
zgodność z oryginałem (2385)
1980/09 (11)
i ca 302/11 (1)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
błędy w kosztorysie (1193)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
zamówienie wielorodzajowe (3)
okres gwarancji (2307)
pozacenowe kryteria (66)
"prawa autorskie" (202)
art. 26 ust.4 (5957)
podwykonawcy (1846)
xii ga 183/08 (1)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
art 87 ust 1 (5955)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
x ga 73/07 (6)
wykaz osob (4235)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
163/08 (11)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
elektroniczny krs (462)
kara finansowa (984)
kio/uzp 59/10 (14)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
26 ust. 2b (1506)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
comarch zmowa (13)
równoważne materiały (1298)
różny vat (1218)
kio/uzp 873/09 (5)
kio 2765/11 (9)
wykaz dostaw (1619)
xii ga 414/09 (2)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
poprawienie omyłek (2163)
"tauron" (77)
podmioty powiązane (889)
ii ca 757/06 (1)
xii ga 568/11 (1)
iv ca 772/05 (4)
oferta nieważna (5717)
wpis od skargi (20518)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
x ga 51/09 (3)
nadleśnictwo (310)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
wykonawstwo zastępcze (26)
iii ca 552/10 (2)
x ga 101/08/za (2)
odbiór robót (2133)
181/08 (6)
art. 6 (19478)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
2817/10 (8)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
energy star (44)
nieważność umowy (1451)
x ga 311/07 (6)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
bez ograniczeń (10929)
kio/uzp 193/08 (6)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
doświadczenie kierownika (1341)
kio/uzp 984/08 (70)
474/11 (9)
iv ca 180/11 (3)
nie skonkretyzował warunku (628)
kio/kd 19/10 (6)
tabela elementów scalonych (188)
iii czp 53/11 (58)
szkoda (3963)
art. 46 ust. 5 (2676)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
uzupełnienie informacji z krk (289)
zwrot oferty bez otwierania (175)
zbyt krótki termin realizacji (381)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
impel rażąco niska cena (95)
darowizna (49)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
iii ca 1019/06 (6)
ii ca 584/05 (17)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
odtajnienie wykazu osób (289)
x ga 100/10 (2)
"przedmiar robót" (1443)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
kio 1822/11 (10)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
kio 1535/11 (4)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
referencje dla samego siebie (1246)
miarkowanie (62)
"art. 17" (788)
waloryzacja cen (123)
"oznaczenie strony" (39)
termin złożenia odwołania (18991)
sumować doświadczenie (312)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
przedłużenie ważności wadium (484)
"oświadczenie producenta" (579)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
ii ca 1211/09 (10)
i ca 381/07 (2)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
art. 65 kc (890)
ryczałt kosztorys (200)
v ca 1500/08 (2)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
art. 85 ust. 2 (2146)
ciągłość wadium (116)
12a (391)
powiązania kapitałowe (156)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
moment wszczęcia postępowania (1716)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
x ga 60/10/za (3)
ii ca 109/05 (17)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
art.144 (358)
polisa konsorcjum (440)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
v csk 456/09 (18)
art. 40 ust. 6 (4151)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
cena słownie i liczbowo (228)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
art. 17 ust. 2 (9531)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
1199/12 (6)
451/09 (3)
nisko rażąca cena (559)
jawność umów (317)
x ga 154/11 (2)
art.46 ust.3 (741)
dzierżawa pomieszczeń (87)
"art. 26 ust.2b" (951)
c-318/94 (24)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
ca 421/07 (17)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
należyte wykonanie (6292)
data dokumentu (6606)
upadłość konsorcjanta (18)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
x ga 246/10/za (1)
charakter referencji (1903)
970/12 (6)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
forma dokumentów (5379)
odrzucenie oferty (15153)
kio/uzp 14/10 (221)
kio 1874/10 (10)
"zwrot wadium" (190)
xii ga 435/11 (1)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
natychmiastowa (368)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
błąd projektanta (312)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
xii ga 102/09 (41)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
usługi transgraniczne (36)
referencje (3085)
uzupełnienie krk (299)
nieaktualne krk (320)
grupa kapitałowa 2013 (170)
xxiii ga 418/09 (3)
numer uprawnień (2208)
v ca 2506/07 (39)
gwarancja wadium (1104)
rozliczenie kosztorysowe (520)
zaświadczenie us (105)
użycie nazw własnych (1571)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
"art. 184" (1834)
jednego producenta (3255)
cena rażąco niska (1773)
423/11 (6)
termin płatności (1553)
zp-1 (328)
art. 16 (10013)
iv ca 891/09 (1)
"art. 91 ust. 2" (283)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
zakaz zawarcia umowy (1686)
wiedza (2974)
"dokumenty niewymagane" (1366)
dostawa czy robota budowlana (153)
x ga 78/09 (2)
"interes publiczny" (694)
2734/10 (7)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
viii ga 58/09 (12)
brak w formularzu ofertowym (2852)
nieistotna zmiana umowy (6198)
art. 90 ust. 3 (4955)
opinie bankowe (352)
kio 711/12 (6)
uchybienie formalne (1567)
"brak wadium" (71)
brak podpisu (2288)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
opcji (518)
główny urząd statystyczny (233)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
brak tłumaczenia na język polski (865)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
usługa okresowa (777)
678/08 (5)
vi gz 51/06 (2)
xii ga 159/08 (7)
art. 32 (3520)
umowa konsorcjum (3985)
odpadów komunalnych (679)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
iv ca 1021/09 (1)
iv ca 223/08 (12)
art. 22 ust. 2 (13227)
vi ga 34/08 (2)
1542/10 (4)
unieważnia umowę (2751)
xix ga 256/07 (1)
"bank zagraniczny" (6)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
niezwłocznie oznacza (909)
xii ga 315/11 (16)
iv ca 340/05 (9)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
kpc (1093)
"iii czp 25/07" (10)
biegły (513)
830/10 (3)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
xix ga 214/08 (12)
art. 86 ust. 2 (1519)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
udostępnienie doświadczenia (1883)
ponowne wniesienie wadium (1158)
"wykładnia językowa" (364)
inżynieria rzeszów (62)
zmiana ceny (5753)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
podpis (2686)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
standstill (48)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
bezusterkowy odbiór (35)
art. 87 ust 2 (5950)
"oferty dodatkowe" (379)
wykaz osób (4235)
kara umowna należyte wykonanie (460)
cena jednostkowa 0 (1431)
xix ga 408/07 (4)
iii ca 212/06 (2)
"system informatyczny" (1017)
cena jednostkowa (2283)
wadium wniesione po terminie (1983)
x ga 499/10 (2)
v ca 1805/09 (2)
27 ust. 5 (7970)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
art. 145 (620)
2498/10 (19)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
173/09 (9)
ii ca 1355/05 (19)
kio/uzp 238/10 (3)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
i ca 159/11 (7)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
konkurs architektoniczny (66)
xix ga 245/07 (6)
x ga 269/11 (3)
v gaz 94/09 (2)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
wysokość wadium (1891)
csk 456/09 (19)
art. 142 ust. 2 (970)
parafka zamiast podpisu (11)
niepełnosprawne (292)
zakres równoważności (674)
tłumaczenie przysięgłe (381)
kio 41/12 (14)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
unieważnienie postępowania wada (1678)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
v ca 46/07 (4)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
nowy zarzut (5825)
kryteria subiektywne (581)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
art.185 ust.6 pzp (797)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
26 ust.3 (8404)
wadium gwarancja (1104)
"wizja lokalna" (284)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
zasada swobody umów (844)
xix ga 79/07 (1)
x ga 163/10 (2)
krótki termin realizacji (930)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
"cena rażąco niska" (846)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
878/09 (23)
zamówienie sektorowe (725)
36 ust. 4 (4136)
torell (8)
kio_2710_10 (6)
próbka uzupełnienie (335)
x ga 213/11 (13)
sanawia (2)
art. 12a ust. 2 (390)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
zus us spółka cywilna (36)
avr rażąco niska cena (5)
należycie wykonane (6292)
"art. 151" (58)
"i ckn 304/00" (130)
"tego samego rodzaju" (285)
2572/11 (4)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
kryteria mierzalne (111)
prawa wyłączne (6202)
xii ga 86/09 (1)
"jawność postępowania" (518)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
prezentacja systemu informatycznego (175)
przeciwnik skargi (343)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
ii ca 457/08 (1)
główny urząd geodezji (105)
kio/uzp 759/08 (5)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
"dialog techniczny" (24)
art. 38 ust. 4a (372)
xii ga 314/11 (31)
art.87 ust.1 (4109)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
ii ca 67/05 (3)
uniewaznienie postepowania (12253)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
warbud (308)
ii ca 218/06 (2)
nieproporcjonalny warunek (784)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
załączniki do odwołania (9632)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
ujemna cena jednostkowa (60)
zabezpieczenie (3507)
art. 24 ust. 4 (12279)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
art. 27 (8524)
netline (37)
4pi (33)
"cena jednostkowa" (1683)
xii ga 206/08 (14)
opłaconą polisę (361)
"gwarancja bankowa" (489)
transgraniczne (49)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
usługi ubezpieczeniowe (704)
doświadczenie powtarzalność (39)
sumowanie doświadczenia (312)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
ii ca 39/09 (4)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
jawność postępowania (897)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
praxis (9)
utajnienie wyjaśnień (450)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
kio/2785/10 (3)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
"art. 140" (379)
sprzĘt medyczny (860)
należycie (6861)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
jedna usługa jedna umowa (1168)
zmiana wykonawcy (10390)
"podstawa dysponowania" (157)
art. 26 ust 2b (1506)
skanska (364)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
niekompletny dokument (1808)
v ca 1514/02 (16)
brak podpisu na kosztorysie (279)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
ubezpieczenie kontraktu (452)
vii ga 59/08 (2)
v ca 155/08 (1)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
kio 2746/10 (17)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
kio 350/11 (8)
kio 854/11 (10)
"art. 6a" (45)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
wysokie kary umowne (206)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
interes (10055)
xii ga 231/10 (1)
v ga 84/11 (4)
koncesja na usługi (382)
szpital czerniakowski (16)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
ii ca 2194/05 (87)
xii ga 340/09 (9)
"istotna zmiana umowy" (26)
uczciwa konkurencja (8966)
niska cena (1880)
"art. 26 ust. 2c" (41)
alcatel thales (9)
francuski krs (25)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
kosztorysowe (1280)
język postepowania (1989)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
nieproporcjonalny (966)
art 26 2b (1507)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
projekt (6373)
oferta oferta równoważna (2135)
brak interesu prawnego (7804)
"zmowa przetargowa" (75)
oferta wstępna 26 (846)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
x ga 706/11 (12)
xix ga 34/07 (5)
brak interesu przystępującego (4080)
omyłki rachunkowe (1257)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
zakup samochodu (234)
epeat (17)
należyte (6861)
iv ca 915/08 (2)
xxiii ga 633/09 (2)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
koncesje (471)
87/07 (22)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
zezwolenie (981)
1255/12 (4)
protokół odbioru (1711)
budimex (411)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
język polski (1791)
"art. 4 pkt 5" (21)
umowa (11595)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
46/10 (21)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
ii ca 431/07 (11)
1306/11 (5)
in dubio pro reo (35)
wyjaśnienie referencji (2320)
krk hiszpańskie (12)
spółka komandytowa krk (36)
x ga 332/09 (6)
consortia (111)
brak-wadium (71)
"art. 96 ust. 3" (377)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
art. 9 ust. 2 (15126)
naruszenie art. 87 (5595)
grontmij (149)
"zapytanie o cenę" (594)
kio 179/12 (3)
iii ca 88/09 (33)
c-448/01 (18)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
konkurs (1086)
vi ga 93/10 (2)
kosztorys szczegółowy (1481)
kio_uzp_1514_09 (6)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
kio 476/12 (4)
kio/uzp 22/07 (143)
zmiany umowy (7212)
1 grosz (19241)
wniesienie wadium po terminie (1983)
"oferta dodatkowa" (379)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
lub równoważny (2134)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
centrum personalizacji dokumentów (18)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
odrzucenie oferty interes (8512)
art 4 pkt 8 (14203)
kio 204/12 (5)
uzasadnienie wyroku (15449)
2294/11 (13)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
kio 153/11 (3)
"lub równoważne" (743)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
podstawa dysponowania osobą (3063)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
i c 317/09 (15)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
gwarancja jakości (965)
tyco (78)
udostępnianie uprawnień (886)
kio/uzp 198/09 (9)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
turów (54)
1161/12 (6)
tłumaczenie (1950)
x_ga_213_11 (13)
x ga 294/06 (9)
zmiana ogłoszenia (7362)
xii ga 143/09 (16)
art.186 ust.2 (2354)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
mace (9)
badanie ofert (9438)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
podkryteria (104)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
kio_uzp_1085_09 (6)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
rażąca cena (1454)
art. 67 (2013)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
kosztorys inwestorski (625)
"26 ust. 2d" (27)
zapytania o cenę (1912)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
v ca 117/07 (135)
x ga 109/05/p1 (6)
uzupełnienie harmonogramu (548)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
kio 1898/11 (3)
kio 2777/11 (3)
v ca 901/08 (3)
ocena (16208)
xxiii ga 380/11 (4)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
kio 1910/11 (6)
świadczenie niemożliwe (2042)
znak towarowy (601)
aldesa (28)
iv ca 140/08 (21)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
art. 387 (394)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
1447/10 (4)
x ga 349/09 (1)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
kapsch (31)
open office (22)
kio 821/11 (9)
solid security (49)
v ga 87/11 (2)
art.26 (6234)
zastrzeżenie oferty (4873)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
x ga 258/09 (4)
"86 ust. 4" (191)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
mainframe (39)
potencjał innych podmiotów (2252)
ii ca 997/06 (2)
"art. 136" (23)
brak czytelnego podpisu (352)
odwołanie na treść siwz (13228)
usługi powtarzające się okresowo (119)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
1388/11 (3)
odmówił podpisania umowy (787)
vat 0% (1554)
xii ga 362/08 (4)
i ca 533/09 (4)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
niewłaściwy podatek vat (1303)
x ga 81/09 (10)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
718/12 (9)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
iso 9001:2008 (46)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
porównywalność ofert (360)
rozszerzenie zarzutów (1388)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
vi ca 693/08 (1)
informatyczne (1698)
972/12 (3)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
art. 93 ust. 4 (4708)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
certyfikat ubezpieczenia (324)
ii ca 792/07 (1)
v ga 1/12 (163)
wykaz robót (3448)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
termin związania ofertą (8518)
za pośrednictwem banku (1371)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
"art. 46 ust. 4a" (437)
obronności (62)
"dwie ceny" (36)
podkryteria cenowe (25)
brak wyceny materiału (1338)
dodatkowe dokumenty (7917)
"art. 29 ust. 4" (16)
iv ga 14/07 (16)
vii ga 36/09 (1)
wyjaśnienie siwz (8955)
keymark (9)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
świadczenia okresowe (816)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
podkryterium (175)
xii ga 62/08 (2)
ix ca 497/09 (1)
vi ga 51/06 (6)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
rozbicie ceny ofertowej (440)
iii ca 727/05 (7)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
29 ust.2 (17217)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
"art. 146 ust. 6" (157)
art. 24 ust. 1a (2269)
zmiana formy wadium (655)
ulotki (312)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
inna omyłka ilość (1367)
krótki termin składania ofert (749)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
próbka (667)
różne stawki vat (734)
art. 189 kpc (176)
warunek doświadczenia (5070)
x ga 231/10 (1)
vii ga 2/08 (3)
kio_uzp_1564_09 (4)
kio/uzp 48/09 (29)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
cena minimalna (2217)
"art. 26 ust. 2" (1298)
wynika z innych dokumentów (10755)
"należyte wykonanie" (3547)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
kryteria oceny ofert (6241)
ii ca 689/04 (6)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
art. 185 ust. 5 (2603)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
limit debetowy (8)
kio 2287/10 (21)
impel catering (39)
oleju napędowego (108)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
wykonawca zagraniczny (708)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
x ga 207/08 (2)
ii ca 710/08 (3)
nieczytelna kopia (300)
kd 58/10 (4)
sam sobie wystawił (1818)
art. 15 ust. 2 (15071)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
"art. 38" (1884)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
wykazanie równoważności (549)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
znaki towarowe (601)
iii ca 344/08 (1)
ponowne uzupełnienie (3855)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
art. 5 ust. 1 (20649)
spółka cywilna zus (146)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
dysponuje osobami (4318)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
oferta forma oferty (5516)
xii ga 2/09 (4)
9/09 (152)
xix ga 91/07 (4)
kio 345/09 (3)
prezentacja, próbki (115)
art. 5 ust. 1b (893)
wycinka drzew (74)
x ga 296/08 (6)
kio 776/12 (11)
"polisa oc" (328)
umowa na czas oznaczony (3619)
udowodnić (4960)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
zasada bezstronności (302)
v ca 2739/11 (7)
"art. 190 ust. 7" (385)
kosztorys ryczałt (200)
"oferta wariantowa" (289)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
zawarcie umowy po terminie (10265)
zła stawka vat (94)
"uzupełnianie próbek" (7)
certyfikat iso podwykonawca (67)
1944/11 (9)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
obiektywny charakter (2423)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
ii ca 641/07 (3)
"wykaz osób" (1397)
1758/11 (6)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
185 ust. 6 (2343)
po przecinku (374)
data wystawienia dokumentu (980)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
opinia bankowa (670)
"art. 27" (976)
treść oferty (16428)
art. 146 ust. 6 (1941)
xix ga 520/06 (5)
x ga 223/07 (6)
utracił status wykonawcy (229)
niewykonanie wyroku kio (8577)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
x ga 2/07 (30)
zestawienie materiałów (1843)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
przekształcenie wykonawcy (217)
loco (70)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
oferta oferta wariantowa (363)
iv ca 831/10 (7)
ii ca 319/07 (2)
iv ca 1323/08 (1)
art. 124 (670)
wykaz materiałów (3053)
rwe (18)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
pzu (142)
art.26 ust. 2b (1316)
72/10 (13)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
art.22 ust.4 (2905)
kio/uzp 286/08 (11)
asysta techniczna (122)
zakres pełnomocnictwa (2879)
gugik (24)
brak cen jednostkowych (1622)
próbek (667)
jedna usługa (2976)
brak formularza cenowego (1617)
charakter oferty wstępnej (897)
vi ga 64/08 (1)
ilość zamówienia (5814)
"art. 85 ust. 2" (224)
prezentacja, próbki, testy (50)
46 ust 4a (606)
zakres ubezpieczenia (2126)
iii ca 658/08 (2)
x ga 214/09 (3)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
świadectwo wykonania (848)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
proporcjonalne warunki (938)
art 26 ust 4 (10612)
domniemanie (1386)
zmowy przetargowe (107)
art. 87 ust. 2 (5950)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
"definicja podwykonawcy" (18)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
ii ca 647/09 (1)
oprogramowanie windows (229)
norma emisji spalin (59)
warunek proporcjonalny (784)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
termin związania ofertą a wadium (1415)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
"nieporównywalne oferty" (137)
termin wykonania zamówienia (14142)
"art. 16" (379)
427/09 (8)
"art. 182 ust. 5" (9)
przedłużenie terminu związania (1372)
zmiana podmiotowa (1667)
zmiana terminu składania ofert (5452)
x ga 183/10 (1)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
rozwojowe (251)
odbieranie odpadów (304)
kryteria (6613)
"interes prawny" (4746)
c-465/11 (18)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
"art. 87 ust. 1" (2881)
"iii czp 74/05" (230)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
ix ga 89/07 (1)
wykładnia rozszerzająca (488)
1623/11 (16)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
x ga 257/09/za (1)
uzupełnienie jednorazowe (314)
183 ust. 2 (1637)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
faksymile (17)
interes przystepującego (4523)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
proporcjonalny (966)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
kopia gwarancji wadialnej (170)
xii ga 261/07 (2)
xii ga 39/09 (1)
kio 2/11 (202)
art. 26 ust. 4 (10612)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
xix ga 268/09 (10)
"zamiast polisy" (13)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
równoważność (699)
prowizja (104)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
63/12 (19)
kio 1292/11 (11)
uzupełnienie oferty (6109)
x ga 230/08 (1)
art. 8 ust.3 (10077)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
art. 12a (391)
"art 6a" (45)
usługi prawnicze (191)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
koncesja, zezwolenie (219)
nie wniósł wadium (2016)
bezprzedmiotowe (1456)
nieporównywalne oferty (1465)
"uzupełnienie wadium" (15)
istotna zmiana (8648)
serwis na terenie polski (240)
nadmierny warunek (831)
ii ca 386/05 (2)
"chyba, że udowodni" (159)
konkurs na prace projektowe (153)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
c-234/03 (24)
vi ga 87/07 (5)
x ga 23/07/za (39)
zaokrąglenie (272)
centertel (88)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
izba (15344)
xii ga 423/08 (1)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
zmiana ryczałtu (269)
ii ca 84/06 (3)
partner dariusz apelski (5)
nieprecyzyjne (3321)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
"art. 183" (1295)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
stawka podatku vat (1295)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
tylko jeden wykonawca (8757)
"art. 179 ust. 1" (6628)
rozliczenie uzupełniajace (496)
"art. 93 ust. 4" (61)
nadmierna kara umowna (170)
"93 ust. 4" (61)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
kio 1066/11 (8)
x ga 178/09 (6)
v ca 2552/07 (2)
swift (15)
modyfikacja oferty (3556)
zawieszona działalność (124)
1236/08 (8)
termin składania ofert (8545)
"art. 2 pkt 1" (285)
przekaz pocztowy (41)
oferta niekompletna (1939)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
gwarancja bezwarunkowa (319)
art 5 ust 1a (2938)
wariantowość ceny (66)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
inne usługi niepriorytetowe (173)
polisa oc (499)
gpa (27)
69 (1166)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
referencje sztuki budowlanej (398)
nota pokrycia (48)
"dialog konkurencyjny" (368)
art 87 ust 2 (5950)
błąd w vat (1337)
art. 22 (13259)
xii ga 429/09 (49)
opłata sądowa (169)
art. 58 kc (814)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
"art. 94 ust. 1" (248)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
"wysokość kar umownych" (120)
"kryteria oceny ofert" (3694)
xii ga 456/08 (1)
ii ca 835/04 (5)
"art. 96" (672)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
lex omega (24)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
art.26 ust.2 b (4645)
oryginał pełnomocnictwa (981)
osoba fizyczna (1653)
termin realizacji (10949)
oryginał (3457)
zatrzymał wadium (606)
razaco niska cena (1773)
ii ca 511/09 (2)
xii ga 132/08 (1)
xii ga 43/08 (1)
sumowanie szkoleń (68)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
361/12 (5)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
c-328/92 (12)
475/10 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
kredyt odnawialny (21)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
xxiii ga 203/09 (3)
różnica 1 grosza (2577)
x ga 442/10 (1)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
ii ca 587/05 (62)
przedmiar robót (1656)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
1741/10 (6)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
gwarancja producenta (1082)
1456/12 (3)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
udostępnienie polisy (244)
i ca 273/09 (1)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
uznanie rachunku (4881)
wrobis (53)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
1071/11 (5)
udostępnienie samego siebie (1733)
lista podmiotów (702)
niejasne (2994)
29 ust. 2 (22076)
naruszenie zasady jawności (863)
konflikt interesów (89)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
złożenie dwóch ofert (10181)
xix ga 179/13 (16)
microsoft windows lub równoważny (71)
1629/11 (5)
prezentacja (658)
oferta złożona przez oddział (2815)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
wykluczenie (10727)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
"unieważnienie umowy" (412)
niezwłocznie (1336)
xix ga 514/08 (2)
ix ga 115/06 (4)
v gaz 21/08 (6)
wiadukt most (120)
zmiana oferty (9886)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
sysmark (25)
odrzucenie (15995)
art. 138c (104)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
kryterium doświadczenie (2874)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
ii ca 849/09 (1)
nieproporcjonalne warunki (938)
"art. 142 ust. 2" (10)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
ii ca 327/05 (12)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
1135/10 (4)
kio_1026_10 (3)
roboty dodatkowe zamienne (413)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
subiektywne (885)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
xix ga 225/10 (14)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
preferowanie producenta (517)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
umowa przedwstępna (84)
"art. 186 ust. 2" (1639)
informacja banku (1179)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
licytacji (99)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
"spółka celowa" (13)
708/10 (6)
"wyjaśnienie referencji" (13)
Ćwik i partnerzy (9)
martela (16)
zmiana umowy podwykonawca (989)
art. 151 (499)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
jawność (897)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
sytuacji ekonomicznej (2424)
uprawnienia konsorcjum (2368)
criminal records bureau (4)
podmiot zbiorowy (449)
art. 49 ust. 3 (1877)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
iii ca 199/06 (2)
kio/uzp 786/10 (15)
bezwarunkowa gwarancja (319)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
synektik (19)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
podstawa dysponowania (4071)
rażąco niska (1780)
upadłość lidera konsorcjum (87)
458/09 (13)
xii ga 431/09 (4)
art. 17 (9574)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
v ca 359/08 (2)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
brak parafy (158)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
brak stawki vat (1214)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
xix ga 581/06 (7)
x ga 123/10 (2)
xix ga 302/10 (19)
xii ga 200/11 (1)
"przedmiot konkursu" (21)
opłata skarbowa (94)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
kio 162/12 (5)
krs po terminie (1648)
spółka w organizacji (770)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
kio/uzp 51/09 (22)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
ix ca 23/12 (9)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
ii ca 797/09 (5)
v ca 9/08 (12)
niemiec (483)
rażąco niska cena zysk (707)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
wyższe wykształcenie (432)
kio/2790/10 (14)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
art. 91 ust. 3a (475)
niezgodność z treścią siwz (4569)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
pisemność (33)
cena nierealna (1850)
dłuższy okres gwarancji (361)
290/11 (5)
"roboty dodatkowe" (350)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
interes faktyczny (6970)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
iso/iec 27001 (16)
"art. 86 ust. 3" (214)
należyta staranność zamawiającego (2920)
upadłość konsorcjum (177)
2191/10 (6)
potencjał ekonomiczny (1056)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
i cz 103/07 (1)
vi ga 29/08 (15)
1514/08 (17)
cena ujemna (154)
nie dołączył kosztorysu (967)
xix_ga_92_11 (14)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
nierówne traktowanie (8272)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
oryginał zobowiązania (1442)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
referencje od podwykonawcy (695)
próbka jest dokumentem (567)
v ca 422/06 (1)
"zobowiązanie producenta" (11)
stadion we wrocławiu (38)
refundacja (56)
kio_uzp_694_09 (15)
art.6a (45)
art. 82 ust. 1 (2175)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
tugeb (5)
pełnomocnictwo do wadium (663)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
iv ca 142/11 (5)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
art 46 ust 4a (606)
"art. 26 ust. 2b" (951)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
x ga 341/07 (3)
xii ga 311/09 (5)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
ii ca 693/5 (16)
zwrot odwołania wpis (15857)
"cena zero" (9)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
x ga 254/10 (7)
współfinansowane ze środków (385)
"odtajnienie dokumentów" (110)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
wadliwy przedmiar (371)
pełnomocnictwa (3359)
zus spółka jawna (97)
art. 230 ksh (40)
v ca 1174/08 (3)
zastępstwo inwestycyjne (269)
zmiana warunków płatności (1074)
art. 86 ust. 3 (1506)
na pierwsze żądanie (7129)
ii ca 590/09 (5)
xii ga 293/11 (1)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
brak pozycji kosztorysu (1660)
regenerowane (32)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
agencja rynku rolnego (30)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
kio 23/12 (221)
art 46 ust. 4a (606)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
x ga 2/08/za (1)
cena oferty (9027)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
tożsame (2999)
certyfikat microsoft (98)
usługi niepriorytetowe (179)
podpis oferty (2182)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
ix ga 147/07 (1)
art. 146 (2005)
zwrot próbek (374)
program funkcjonalno użytkowy (623)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
certyfikat ce (359)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
kio 1070/11 (4)
kio/uzp 2490/10 (8)
ii ca 489/06 (28)
xii ga 133/09 (4)
ge (264)
nieczytelny podpis oferty (352)
china (35)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
kognicji (281)
prokurent (543)
wykaz punktów serwisowych (244)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
iv ca 288/06 (2)
v ca 423/08 (10)
x ga 154/07 (3)
i1 ca 202/09 (1)
xix ga 72/08 (2)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
sytuacja ekonomiczna (2424)
c-44/96 (11)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
gaz-system (74)
polisa (1011)
arimr (77)
"usługi prawnicze" (42)
iv ca 1322/11 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
alplast (25)
nieczytelny podpis (375)
iv ca 392/05 (8)
xii ga 282/11 (1)
ii ca 488/09 (4)
częściowe uwzględnienie (2410)
bilety lotnicze (50)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
x ga 48/09 (8)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
nie leży w interesie publicznym (952)
kozienice (59)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
iv ca 33/09 (4)
projekt zamienny (478)
czytelny podpis (375)
rabat (276)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
zmiana terminu realizacji (6866)
art. 51 (2297)
"zmiana terminu realizacji" (104)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
poprawienie innej omyłki (1931)
kio 31/11 (16)
396/11 (7)
warunkowa gwarancja (177)
"przetarg ograniczony" (15415)
xxiii ga 634/09 (5)
36 ust. 5 (4094)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
ix ga 109/09 (8)
art 29 ust 3 (21046)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
ceny jednostkowe (2283)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
vi ga 104/10 (2)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
wykaz głównych dostaw (613)
"inna omyłka" (809)
919/08 (11)
v ca 421/07 (15)
fałszywe informacje (243)
"26 ust. 2c" (41)
epuap (66)
"art. 146" (1553)
1431/08 (13)
kio 786/10 (15)
art. 38 ust. 4b (99)
równość stron kary umowne (150)
brak oświadczenia (10589)
równowaga ekonomiczna (90)
x ga 20/10/za (1)
sublimit (13)
definicja omyłki (732)
kio 700/11 (8)
"kary umowne" (515)
oferta bez podpisu (1644)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
zamówienie wspólne (5592)
brak części formularza ofertowego (2162)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
abm solid (62)
stosunek pracy (4600)
laptop (80)
ix ca 709/09 (3)
806/11 (6)
1835/10 (6)
powiat suski (5)
dialog (423)
"termin składania ofert" (4586)
barter (4)
niepełny formularz ofertowy (1741)
zerwanie umowy (79)
csioz (29)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
utajnienie referencji (211)
ii crn 913/97 (29)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
1804/09 (10)
losowanie (11)
wyjaśnienie treści (10559)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
x ga 140/08 (42)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
usługi pocztowe wolna reka (93)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
i ca 540/09 (1)
wykładnia językowa siwz (436)
interes w przystąpieniu (6858)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
oferta treść oferty (15710)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
isok (14)
przesunięcia asortymentowe (5)
likwidacja (upadłość) (244)
niezgodnosc siwz (4639)
vii ca 453/09 (1)
kio 860/11 (5)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
dokumenty w języku obcym (401)
"art. 38 ust. 1" (482)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
ii ca 233/06 (1)
ii ca 199/10 (3)
wstępne ogłoszenie (1012)
iii ca 855/05 (7)
zasady równego traktowania (7549)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
kio 2500/10 (3)
art 87 (5965)
odtajnienie harmonogramu (74)
333/11 (7)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
powołanie biegłego (402)
ryczałt (327)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
inna omyłka w kosztorysie (864)
496/10 (6)
wyjaśnienia oferty (10738)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
postępowanie obarczone wadą (1418)
upadłości (333)
doradztwo prawne (410)
opinia bankowa obroty (195)
wadium kopia gwarancji (264)
kalisz (236)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
"art. 29 ust. 3" (445)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
kio 2565/10 (2)
"utajnienie wykazu osób" (8)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
ii ca 284/10 (2)
x ga 269/07 (2)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
roboty tożsame (1494)
pocztowych (2090)
biegły rewident (21)
wadium treść (1883)
sanepid (29)
"zasada koncentracji" (176)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
"zp-1" (328)
spółka komandytowa (318)
art 36 ust 4 (4136)
forma wyjaśnień (4008)
x ga 256/10/za (1)
vii ga 34/07 (3)
v ga 127/11 (1)
ix ca 672/11 (1)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
"umowa ramowa" (281)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
wojskowy instytut medyczny (47)
sita (165)
linia gwarancyjna (198)
232/12 (11)
ii ca 88/09 (35)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
komputery (785)
cesja (99)
zamówienia uzupełniajace (2731)
kio/1536/10 (5)
koncesja podwykonawcy (119)
protokół odbioru częściowego (507)
1138 (34)
ecm (145)
kio 637/11 (19)
zły vat (143)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
358/10 (7)
oprogramowanie (1925)
termin zawarcia umowy (10355)
tauron (77)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
zwłoka opóźnienie (158)
vi ca 586/05 (3)
upadłość członka konsorcjum (140)
"zasada swobody umów" (263)
pesa (110)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
kio/uzp 1455/08 (10)
nieczytelny dokument (898)
związanie ofertą (8741)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
zdolność ekonomiczna (1066)
1016/12 (19)
iii czp 52/11 (88)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
1366/12 (2)
adblue (9)
generalny wykonawca (2263)
dokumenty podmiotowe (2217)
pomoc publiczna (5397)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
vi ga 174/11 (1)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
"kryterium jakości" (102)
linia kredytowa (176)
umowa o dzieło (445)
krk szwecja (7)
umowa barterowa (3)
zamiast polisy certyfikat (56)
kio/uzp 1311/10 (8)
usługa sprzątania (718)
vat 0 (1554)
złożył dwie oferty (10181)
kio/uzp 133/09 (25)
iii ca 177/10 (2)
x ga 316/09 (2)
xix ga 258/08 (12)
art. 26 2b pzp (1353)
oracle (154)
"oferta równoważna" (406)
ministerstwo finansów (498)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
i ca 88/07 (3)
x ga 294/07 (6)
"karty katalogowe" (428)
wyłączne (9781)
"zamówienie uzupełniające" (435)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
"grupa kapitałowa" (324)
xxiii ga 446/08 (18)
xix ga 92/08 (7)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
dwie oferty (10606)
pojęcie oferty (2210)
leki (265)
roboty uzupełniające (1616)
xii ga 37/09 (2)
cosmic (7)
xii ga 517/09 (6)
art.46 ust. 4a (461)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
xix ga 92/11 (14)
kio_uzp_919_08 (11)
brak okresu gwarancji (2092)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
uzupełnienie referencji (1858)
upust jako kryterium (195)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
kuchnio (871)
v ca 2037/08 (7)
xix ga 91/07 (4)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
c-126/03 (77)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
podatek vat (1983)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
kio_628_11 (5)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
brak referencji (2654)
certyfikat (2383)
cztery miejsca po przecinku (170)
wadium w obcej walucie (15)
1275/12 (5)
polisa podmiotu trzeciego (272)
projektuj i buduj (237)
dzielenie zamówienia (646)
odbiór robót budowlanych (1907)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
kio 2816/10 (17)
nieistotne zmiany umowy (6198)
26 ust.2b (966)
2103/11 (3)
pkp energetyka (78)
art. 7 ust. 1 (22536)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
ii ca 752/05 (15)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
v ga 53/05 (1)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
równoważnych (2271)
ii ca 683/11 (1)
siemens ag (67)
art. 84 (1523)
mba (8)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
aqap (14)
xix ga 328/06 (2)
vi gz 61/10 (1)
v cz 48/05 (2)
dokumenty po terminie (13908)
pisemnie (5282)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
istotna zmiana treści oferty (7762)
"art. 15" (968)
poprawianie omyłek (710)
"art. 182 ust. 4" (12)
pojęcie zarzutu (2117)
"brak tłumaczenia" (63)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
odpadów (1249)
nieprawidłowy vat (2082)
v ca 2307/09 (3)
"art. 32 ust. 1" (270)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
oferta wstępna (1238)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
za zgodność (5960)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
błąd vat (1337)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
krs niemcy (44)
ii ca 131/10 (2)
ii ca 207/08 (6)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
kary (1505)
błąd w formularzu cenowym (855)
822/11 (7)
x ga 288/11/za (1)
zmiana podmiotu (5609)
związanie wyrokiem kio (6434)
nie może przekroczyć (1883)
wiedza i doświadczenie (1887)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
art. 22 ust 4 (12482)
kio 173/11 (9)
zatrzymane wadium (73)
termin wykonania (14372)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
zakres świadczenia (8053)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
res iudicata (30)
6a (483)
różna stawka vat (734)
system informacji prawnej (4130)
siwz (14692)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
kio/uzp 320/10 (4)
pisemność postępowania (33)
art. 101 (1095)
uniewaznienie postępowania (12253)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
warunki podmiotowe (2325)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
"niekonkretna oferta" (94)
oferta niezgodna z siwz (13540)
wadium w formie kopii 2013 (74)
przyspieszona (250)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
kio 2744 (9)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
v ca 1040/08 (8)
dowód osobisty (644)
referencje potwierdzają (1822)
materiały eksploatacyjne (539)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
unieważnienie (12256)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
vi ga 50/09 (1)
xii ga 317/07 (5)
ix ga 83/09 (3)
certyfikat do polisy (188)
vi ga 79/07 (3)
887/09 (8)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
pol-aqua (111)
pozycja zerowa (111)
usługa w trakcie realizacji (3039)
wydruk z ceidg (18)
żądał dokumentów (8282)
"błędna podstawa" (94)
240/10 (4)
bull (101)
art. 185 ust. 6 (2343)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
viii ca 442/05 (1)
krakowski holding komunalny (18)
magellan (8)
"art. 6" (1968)
uwzględnia opozycję (412)
kio 19/09 (157)
zakup licencji (364)
podpis na referencjach (552)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
łączenie doświadczenia (1310)
pozwolenie na użytkowanie (536)
xii ga 424/11 (3)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
brak pełnomocnictwa (2624)
kryteria równoważności (402)
parafa podpis (133)
cena zero (6070)
wydruk z banku (153)
utajnienie wykazu osób (310)
iv ca 1499/11 (1)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
online skills (19)
dumping (28)
225/08 (4)
"brak opłaconej polisy" (13)
interes publiczny 145 (395)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
kio/uzp 780/10 (9)
ii ca 693/05 (51)
vii ga 136/09 za (6)
referencja (3085)
autoryzowany przedstawiciel (223)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
dostawa autobusów (182)
niemożliwość świadczenia (650)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
kio/uzp 1564/09 (4)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
"94 ust. 3" (92)
zmiana korzystna (1509)
siły wyższej (110)
korekta finansowa (409)
art. 184 (2168)
x ga 23/07 (105)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
typ urządzenia (2445)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
"dodatni wynik finansowy" (33)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
telaustria (14)
interes prawny (9018)
kc (4062)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
błędnie wpisany vat (510)
remont a budowa (720)
x ga 85/08 (5)
niedozwolona zmiana oferty (914)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
źle obliczony vat (103)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
promed (110)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
x ga 74/11 (3)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
błedny knr (157)
gwarancja bankowa (778)
równoważne (2271)
wadium w konsorcjum (895)
"art. 180 ust. 3" (485)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
status wykonawcy (1406)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
kryteria oceny (6345)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
opcje (518)
odrzucenie skargi (15630)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
"własne referencje" (10)
brak ceny w ofercie (7372)
kosztorys (2612)
"błędna stawka vat" (94)
v ca 1314/08 (1)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
x ga 12/07 (11)
x ga 59/09 (14)
445/12 (3)
definicja podwykonawstwa (160)
zakres referencji (2938)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
art.22 ust.5 (1922)
ix ca 542/08 (2)
"art. 84" (226)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
1244/10 (3)
art.38 (1884)
spółka z o.o. w organizacji (606)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
podpis elektroniczny (954)
zmiana istotna (8648)
wadium zatrzymanie wadium (553)
krk usa (14)
kio 425/12 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
xii ga 488/11 (1)
nieprawdziwe (2684)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
pełnomocnictwo prokura (83)
vi ca 464/05 (62)
1437/10 (5)
wadium po terminie (2004)
iv ca 1020/08 (2)
ii ca 1219/06 (4)
v ca 1897/08 (1)
kio_1776_10 (7)
usługa pocztowa (964)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
faktura potwierdza (2006)
równość stron (889)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
zamówienia publiczne (22821)
xix ga 170/08 (4)
xix ga 461/12 (6)
nieuczciwej konkurencji (8966)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
x ga 183/11 (1)
cena jednostkowa zero (1685)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
teoria wysłania (31)
art. 27 ust. 1 (8496)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
podwykonawca dostawy (842)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
dokumenty przedmiotowe (10586)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
wszczęcie postępowania (11721)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
niezgodny z siwz (13979)
"art. 12a" unieważnienie (84)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
treść pełnomocnictwa (3011)
awaria (608)
podział (1824)
oticon (31)
konsorcjum warunki udziału (4746)
ćwik (90)
gwarancja wadialna (592)
pełnomocnictwo substytucja (38)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
wykaz robót budowlanych (2911)
informacja banku forma (617)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
system informatyczny (1480)
i ca 155/04 (9)
vii ca 363/08 (1)
858/12 (4)
art. 26 ust. 2a (1405)
roboty tego samego rodzaju (5107)
2010 (11772)
rażąco niska cena dostawa (637)
vi ga 46/07 (5)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
podstawa wyceny (1785)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
odbiór odpadów komunalnych (375)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
"art. 92 ust. 2" (83)
grzegorz mazurek (291)
wykonawca uchyla się (2531)
"art. 189 ust. 6" (19)
plan zamówień (1350)
v ca 1468/10 (3)
rozkład ciężaru dowodu (305)
vi ga 192/10 (11)
v ca 936/12 (5)
szpital (2547)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
autoryzacja producenta (210)
"świadczenie niemożliwe" (221)
xix ga 195/09 (11)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
zmiana terminu zamówienia (10382)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
powierzy podwykonawcom (751)
nazwa producenta (1981)
kio 1980/12 (5)
doświadczenie osoby (4438)
konsorcjum (6485)
iv ca 534/06 (2)
interes publiczny unieważnienie (7455)
bez udziału podwykonawców (1330)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
"art. 49 ust. 3" (20)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
licytacja elektroniczna (96)
xii ga 10/09 (8)
334/09 (4)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
rażąco niska cena 2013 (507)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
"art. 86 ust. 2" (54)
dialog techniczny (270)
nieopłacona polisa (361)
c-314/01 (6)
x ga 140/08/za (1)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
odszkodowanie (418)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
wyjaśnienie oferty (10738)
niezaskarżenie wezwania (1445)
protokół postępowania (5417)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
"zmiana stawki vat" (51)
i 1 ca 514/10 (1)
"data wystawienia referencji" (31)
"obsługa prawna" (99)
ii ca 688/09 (1)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
pisemne zobowiązanie (2249)
krajowy rejestr karny (640)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
informacja o wynikach postępowania (11773)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
"zmiany podmiotowe" (43)
tego samego rodzaju (11156)
kio 122/11 (5)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
iv ca 689/08 (4)
x ga 117/08 (1)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
pojęcie dostawy (1220)
art.189 (4884)
zakłady usługowe "ezt" (24)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
kio/uzp 20/09 (152)
obsługa bankowa (460)
"art. 51" (414)
certyfikat/atest (24)
kio/uzp 799/08 (7)
zmiana postanowień umowy (5653)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
błędny vat (1420)
telefonia komórkowa (128)
miarkowanie kar umownych (43)
"art. 4 pkt 3" (95)
1247/11 (3)
c-220/05 (11)
opłaconej polisy (361)
"system informacji prawnej" (50)
ochrona osób i mienia (492)
zwrot wadium (1554)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
pelnomocnictwo (3359)
"podmiot prawa publicznego" (82)
intercity (60)
kio/uzp 757/09 (14)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
waloryzacja (152)
art. 8 pzp (11300)
kio/uzp 533/10 (3)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
zwolnienie od kosztów (765)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
29 ust. 3 (21046)
ii ca 785/10 (1)
błędna stawka vat (910)
kio 11/09 (215)
art. 136 (491)
ii ca 404/09 (7)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
"art. 22 ust. 5" (59)
wizja lokalna (298)
xii ga 227/10 (1)
v ca 571/08 (8)
v ca 927/08 (9)
x ga 387/06 (1)
242/10 (17)
prawa autorskie (586)
gazy medyczne (137)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
własne referencje (1778)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
650/11 (2)
poświadczenie nieprawdy (241)
gratis (7)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
997/12 (4)
rażaco niska cena (1773)
nadmierne warunki udziału (1023)
świadczenia ciągłe (998)
iii ca 455/08 (2)
dopuszczenie do obrotu (1616)
wymagane dokumenty (12623)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
kio/uzp 1526/10 (4)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
skamex (47)
586/08 (2)
wartość umowy (7646)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
wyrok sądu (17001)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
usa (129)
koncesja (471)
wygórowane kary umowne (130)
vii ga 147/08 za (9)
x ga 88/06 (5)
kio 1321/11 (3)
skarga na postanowienie (15891)
kserokopia gwarancji wadium (137)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
art. 87 ust. 1 (5955)
x ga 300/09 (3)
xii ga 308/08 (3)
ix gc 155/08 (2)
omyłka samodzielnie (1211)
prawo do informacji (12616)
bony towarowe (20)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
pkd (135)
2363/10 (12)
iii ca 214/05 (1)
iv ca 120/11 (1)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
art. 85 ust. 4 (2036)
zabezpieczenie należytego (1988)
kwota ubezpieczenia (2212)
iii czp 103/10 (14)
brak formularza ofertowego (2852)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
kio 1525/11 (7)
x ga 338/10 (4)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
podwykonawców (1846)
błędna podstawa prawna (3868)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
zapytanie o cenę (1912)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
vi ca 628/05 (13)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
c-176/98 (36)
fidic lub równoważne (106)
art. 47 (1763)
uzupełnianie referencji (780)
czyn nieuczciwej (3622)
know-how (246)
współuczestnik (10)
podmiot prawa publicznego (5902)
"art. 145" (138)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
oczywista omyłka pisarska (1165)
zwrot oferty (13082)
charakter wynagrodzenia (4742)
niepełnosprawnych (292)
usługi okresowe (777)
198f (148)
"26 ust. 2b" (952)
odstąpienie (2121)
spółdzielnia naprzód (294)
"cena 0" (77)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
dodatni wynik finansowy (73)
x ga 235/09/za (1)
skonto (5)
uzupełnienie odwołania (6197)
"zamówienia dodatkowe" (488)
179 szkoda (3130)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
kio 1670/11 (4)
dostawa tonerów (70)
xix ga 235/11 (4)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
szpital wolski (19)
stalowa wola (112)
wykaz stawek i narzutów (125)
rup (10)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
"zamówienie dodatkowe" (488)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
70/09 (16)
budynek użyteczności publicznej (272)
remondis (132)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
06 austria istotna zmiana (56)
kary umowne (594)
kryteria podmiotowe (1276)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
błędna stawka vat w ofercie (904)
kierownik robót elektrycznych (494)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
kio/uzp 703/09 (20)
zaświadczenie z zus (344)
wykształcenie wyższe (432)
protest (11736)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
180 ust.4 (2858)
naruszenie konkurencji (9188)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
itil (31)
zasada pisemności (372)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
x ga 309/08 (1)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
notariusz (410)
2317/10 (4)
xii ga 129/10 (2)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
ustawy nie stosuje się (8235)
krk nie figuruje (121)
przedwczesne odwołanie (937)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
"art. 67 ust. 2" (31)
art. 144 ust. 1 (760)
v ca 570/08 (10)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
855/05 (14)
v ca 360/08 (1)
błąd w numerze katalogowym (185)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
c-27-29/86 (4)
omyłki (2999)
kio/uzp 1591/09 (3)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
ii ca 718/09 (8)
konserwacja zabytków (75)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
błąd pisarski (875)
ii ca 377/09 (2)
mon (110)
art. 22 ust. 4 (12482)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
ubezpieczenie oc (506)
tonery (87)
"art. 29 ust. 2" (1224)
vi ca 210/08 (2)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
art. 150 ust. 3 (1386)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
certyfikat równoważny (671)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
referencje podwykonawca (695)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
komputer (785)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
doświadczenie konsorcjum (2840)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
nie otwarto likwidacji austria (16)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
xii ga 149/07 (2)
xii ga 59/09 (15)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
"nieprawdziwe referencje" (10)
kio_1016_12 (17)
katalogi producenta (914)
218/12 (6)
informacje niejawne (3109)
gramatura papieru (21)
v ca 484/08 (1)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
brak dowodu opłaty polisy (119)
przystąpienie do odwołania (12244)
art. 38 ust. 6 (3537)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
definicja oferty (2925)
brak nazwy producenta (1745)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
profesjonalista (529)
tramwaje warszawskie (37)
ii ca 679/10 (3)
xii gz 74/10 (2)
1353/12 (8)
autoryzowany kanał (54)
deklaracja zgodności (1244)
kio 976/11 (2)
zaprojektuj i wybuduj (342)
energa (131)
cpv (403)