Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

98/10 (8)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
kio 1231/11 (21)
termin składania ofert (8545)
umowy barterowe (5)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
"art. 17" (788)
rozwojowe (251)
kio_uzp_919_08 (11)
spóźnione zarzuty (1247)
xii ga 261/07 (2)
informacje ze stron internetowych (3644)
kio_uzp_184_10 (8)
zamówień publicznych (22821)
"disclosure scotland" (7)
c-525/03 (5)
aport (31)
termin związania ofertą a wadium (1415)
nowe okoliczności (5908)
"razaco niska cena" (1796)
niezgodnosc siwz (4639)
v ca 383/07 (2)
2630/11 (9)
spółdzielnia naprzód (294)
może odstąpić od umowy (1695)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
kio/kd 19/10 (6)
ii_ca_373_12 (5)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (486)
wadium wniesione po terminie (1983)
pełnomocnictwa (3359)
passmark (15)
przyrzeczenie publiczne (115)
opis warunków (8539)
przedpłata (14)
prawo opcji roboty budowlane (191)
milczenie wykonawcy (142)
26 ust. 2 b (7993)
wolna ręka prawa wyłączne (617)
płynność (184)
instytut monitorowania mediów (14)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
płynność finansowa (161)
art. 24b (63)
waloryzacja wynagrodzenia (155)
"pkp energetyka" (56)
dowody (9075)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (69)
brak podziału zamówienia na części (1512)
zagospodarowanie odpadów (387)
grupy kapitałowej (389)
x ga 176/10/za (1)
wartość referencji (2528)
kio/uzp 59/10 (14)
solid security (49)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1564)
kio 238/12 (28)
xii ga 143/09 (16)
x ga 60/08 (3)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
"art. 32 ust. 2" (128)
x ga 316/09 (2)
zakazany podział zamówienia na części (145)
wadium art. 46 ust. 4a (499)
imienny wykaz osób (209)
uchyla (3018)
krk (461)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
806/11 (6)
podmiot powiązany (1028)
powtórzenie prezentacji (405)
46 ust. 4a (606)
"i ckn 304/00" (130)
v ca 3270/12 (26)
oświadczenie przed notariuszem (381)
" oferta wariantowa" (310)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
exatel (93)
"protokół odbioru" (778)
kio/uzp 786/10 (15)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (121)
rażaco niska cena (1773)
"chyba, że udowodni" (159)
nieprawidłowe referencje (2297)
iv ca 351/09 (1)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
termin świadczenie niemożliwe (2282)
art. 7 ust. 3 (23484)
wygórowane kary umowne (130)
viii ca 442/05 (1)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
naruszenie konkurencji (9188)
organizacja szkoleń (320)
kio/2785/10 (3)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (946)
zakres dokumentacji projektowej (2556)
subiektywna ocena ofert (920)
koncepcja (1043)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
v ca 1109/08 (16)
858/12 (4)
xix_ga_461_12 (7)
data wystawienia (1023)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
vii ca 911/08 (1)
protest (11736)
przejęcie pracowników (95)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (248)
sztuki budowlanej (1025)
wartość zrealizowanej części (3274)
faktury (2395)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (17)
ustawy nie stosuje się (8235)
wyjaśnienie oferty (10738)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
ogólna referencja (1207)
88/11 (4)
certyfikat polisy (188)
zmiana wykonawcy (10390)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
"zasada równego traktowania" (3859)
opłata skarbowa (94)
2103/11 (3)
"brak ceny" (33)
prokura oddzielna (24)
zmiana podmiotowa konsorcjum (743)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
udział podmiotów trzecich (2696)
kosztorys ryczałt (200)
art. 189 kpc (176)
ezt (70)
kio/1765/10 (5)
łączenie zamówień (2149)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
spółka córka (48)
różna stawka vat (734)
krk po terminie składania ofert (336)
"unieważnienie postępowania" (4967)
upadłość niemcy (32)
v ga 40/09 (19)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
x ga 78/09 (2)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
oferta po terminie (17993)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
ix ga 115/06 (4)
i ca 337/08 (4)
"inter system" (25)
niepodpisana oferta (5505)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
tonery gwarancji (24)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
iii ca 833/04 (4)
i ca 101/10 (2)
art.87 (4127)
edf (15)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
podpis na ofercie (2443)
umowa o podwykonawstwo (594)
referencje powinny zawierać (2059)
wadium treść (1883)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (295)
referencje konsorcjantów (161)
"art. 91 ust. 3" (146)
art. 26 ust. 2b (1506)
kio/uzp 286/08 (11)
"istotna zmiana umowy" (26)
usługi sprzątania (718)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
projekt budowlany (3451)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
vi ga 68/09 (5)
kio 173/11 (9)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
kio 23/12 (221)
"kryterium jakości" (102)
razaco_niska_cena (1796)
trezor (15)
v ca 77/08 (2)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
kio/uzp 741/09 (6)
"art. 5 ust. 1a" (24)
błąd w nazwie producenta (782)
iii czp 73/05 (25)
zmiana podwykonawcy (1153)
kio_uzp_278_09 (12)
referencje podmiotu trzeciego (973)
przetwarzanie odpadów (213)
2527/10 (3)
projekt zamienny (478)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
iii ca 418/09 (7)
kio/kd 31/12 (20)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (422)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
nie ma wpływu na wynik postępowania (8944)
nabycie przedsiębiorstwa (831)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
upadłości (333)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (421)
xii ga 133/09 (4)
ważność polisy (242)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
turcja (28)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
2343/12 (5)
zabezpieczenie (3507)
vat 0% (1554)
iv ca 1180/09 (2)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (183)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
iv ca 362/09 (1)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (481)
art 32 (3952)
"niedozwolone negocjacje" (97)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
1016/12 (19)
powszechna dostępność (389)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
grota (36)
kio 100/12 (18)
miasto gorzów (59)
art.75 (62)
xix ga 80/07 (18)
dokument nie podpisany (4885)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
łączenie doświadczenia (1310)
ii ca 616/05 (3)
odtajnienie harmonogramu (74)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
projektuj i buduj (237)
oferta spółki cywilnej (2514)
art 7 ust 1 (24631)
wan (167)
ochrona praw wyłącznych (5061)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
brak w formularzu ofertowym (2852)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
vi ga 192/10 (11)
xii ga 282/11 (1)
energa operator (55)
xii ga 231/10 (1)
zakres ubezpieczenia (2126)
oczywista omyłka pisarska (1165)
"zmiany umowy" (431)
art. 93 (4857)
art. 297 (336)
121/11 (5)
v_ca_936_12 (4)
kio 1600/10 (6)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
nieproporcjonalny warunek (784)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (2)
prawidłowo ukończone (730)
realny (2846)
termin złożenia odwołania (18991)
iv ca 766/11 (1)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
umowa użyczenia (263)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
v ca 1468/10 (3)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
telekomunikacyjne (694)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
umowa ryczałtowa (1451)
postępowanie obarczone wadą (1418)
"zmiana wynagrodzenia" (140)
przeciwnik skargi (343)
niepełnosprawne (292)
zachowanie formy pisemnej (1948)
"oferta złożona po terminie" (14)
wrobis (53)
"iv ca 142/11" (7)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
"art. 6" (1968)
przedłużenie wadium (697)
art. 26 ust. 3 (10931)
odstępne (4)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (336)
art. 87 ust 2 (5950)
v ca 359/08 (2)
"gwarancja producenta" (122)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (177)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
brak producenta w ofercie (3239)
grupowe ubezpieczenie pracowników (35)
"cena 0 zł" (23)
naruszenie art. 7 (19268)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
1306/11 (5)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (964)
informacja z krk (436)
swoboda umów (878)
art. 58 k.c. (498)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1255)
"potencjał ekonomiczny" (179)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
koncert (15)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (432)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (749)
vi ga 49/10 (7)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
usa (129)
usługi prawne (7570)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
"usługi powtarzające się okresowo" (27)
telaustria (14)
46/10 (21)
c-414/97 (15)
salans (5)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
kio 33/12 (24)
"centrum usług wspólnych" (21)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
inne omyłki (2660)
kio/uzp 1564/09 (4)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
"nieczytelny podpis" (131)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
i aca 1018/05 (26)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
tamex (57)
doświadczenie powtarzalność (39)
v ca 2446/09 (9)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
ix ga 137/06 (18)
rażąco niska (1780)
x ga 338/10 (4)
art.29 (3077)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
korea (36)
v ca 977/08 (1)
powtarzające się okresowo (133)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
v ca 2739/11 (7)
art 87 (5965)
art. 96 ust. 2 (1836)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
vi ga 192/10 (11)
kio_1016_12 (17)
alstom (68)
v ca 307/09 (10)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
paliwa (568)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
560/09 (9)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
niejasności na korzyść wykonawcy (250)
dwie oferty (10606)
"poświadczenie" referencje (861)
i 1 ca 514/10 (1)
xix ga 104/07 (3)
xiii ga 379/12 (11)
v ca 719/10 (1)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2167)
x ga 163/10 (2)
529/13 (4)
krs komplementariusza (41)
zasada bliskości (79)
bezprzedmiotowe (1456)
charakter oferty wstępnej (897)
omyłki rachunkowe (1257)
naprawa pojazdów (173)
fcc (33)
"oferta alternatywna" (34)
spis kosztów) (562)
art. 47 (1763)
"art. 86 ust. 4" (225)
ii ca 201/05 (4)
główny urząd statystyczny (233)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (9499)
x ga 253/10 (1)
169/10 (4)
xii ga 149/07 (2)
wolna ręka (1099)
szacowanie wartości (752)
"x ga 706/11" (5)
c-44/96 (11)
art. 5 ust. 1 (20649)
linii kredytowej (176)
usługi ciągłe (944)
art 25 ust 1 pkt 2 (10797)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
zaświadczenie z zus (344)
środki finansowe (4096)
vat ryczałt (152)
kio_510_11 (17)
prince2 (94)
x_ga_213_11 (13)
x ga 79/10 (3)
ix ga 46/08 (1)
xii ga 517/11 (2)
"wyrok kio" (8939)
sukcesja uniwersalna (29)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
podział zamówienia na części (1460)
inwestor zastępczy (227)
nieprawdziwych informacji (2765)
niezgodność z siwz (4639)
data wszczęcia postępowania (5126)
aż do zawarcia umowy (1050)
wariantowość ceny (66)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
ii ca 435/08 (1)
kio_1114_12 (6)
zapoznać się z jego treścią (4391)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
niezgodny z siwz (13979)
ii ca 641/07 (3)
x ga 228/10/za (1)
nisko rażąca cena (559)
użyczanie zdolności finansowej (75)
2785/10 (5)
x ga 523/10 (2)
vi ca 464/05 (62)
oświadczenie wiedzy (4982)
art 29 (24236)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (413)
certyfikat (2383)
krk zakres (438)
usługa pocztowa (964)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
"oferty dodatkowe" (379)
usługi telekomunikacyjne (550)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
nie wykonał wyroku kio (8577)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
disclosure (8)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (8)
v ca 1213/02 (15)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
223/11 (2)
art.46 ust. 4a (461)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (389)
umowa odpłatna (761)
243/12 (8)
kryteria podmiotowe (1276)
francja (260)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
kio 1292/11 (11)
rezygnacja z części zamówienia (408)
brak ceny jednostkowej (1995)
pozacenowe kryteria ofert (78)
"art. 12a" unieważnienie (84)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
nieprecyzyjne warunki (3093)
"utajnienie wykazu usług" (18)
"omyłka rachunkowa" (1020)
"x ga 23/07" (85)
"umowy zlecenia" (240)
229/09 (10)
faktura (2395)
należyte wykonanie dostaw (1642)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
"prawo opcji" (45)
referencje członka konsorcjum (894)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
impel catering (39)
"art. 34" (251)
kredyt (527)
xix ga 225/10 (14)
rwe (18)
wybór trybu (13730)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
zakaz podwykonawców (411)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
vi ca 628/05 (13)
"art. 27" (976)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (205)
iii ca 199/06 (2)
ag complex (47)
ogłoszenie a siwz (9495)
ekonomika postępowania (224)
odtajnienie informacji (482)
zmiana podmiotu (5609)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (17)
oddział spółki (1343)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (219)
tylko jeden wykonawca (8757)
"pilna potrzeba" (104)
684/12 (5)
niezasadne wezwanie (4608)
wyroby medyczne (600)
zasoby podmiotów trzecich (1400)
"grupa kapitałowa" (324)
koleśnikow główny urząd geodezji (8)
"uzupełnianie próbek" (7)
x ga 260/08 (19)
"za pośrednictwem banku" (39)
kio 874/13 (3)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
ugoda (55)
tajemnica opis techniczny (789)
"jednokrotnie" (823)
"spoza unii europejskiej" (5)
"referencje" (3085)
podwykonawca (1846)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
kio 1535/11 (4)
aktualna informacja z krk (335)
x ga 123/10 (2)
vi ca 693/08 (1)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (668)
art. 182 ust. 3 (2258)
viii ga 98/09 (2)
instytucje_prawa_publicznego (40)
wizja lokalna obowiązek (255)
criminal record bureau (6)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (4053)
dowód opłaconej polisy (283)
vii ca 881/05 (10)
art 4 pkt 8 (14203)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
vii ga 36/08 (7)
kosztorysowe (1280)
i cz 103/07 (1)
opinia bankowa tajemnica (102)
ministerstwo finansów (498)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
zobowiązanie warunkowe (276)
przeciwnikiem skargi jest (328)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
wyłączne (9781)
charakter stosunku (5839)
krk od prokurenta (44)
art. 26 ust.2b (966)
2363/10 (12)
opinia bankowa (670)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
uzupełnienie oferty (6109)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
wykaz punktów serwisowych (244)
gpa (27)
stawka vat (1456)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
iso producenta (311)
kio 9/11 (240)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (5517)
"art. 183" (1295)
1059/12 (2)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
przedłużenie ważności wadium (484)
v ga 1/12 (163)
umowa (11595)
laptop (80)
"brak podpisu" (193)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
braki w formularzu oferty (4301)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
błędny formularz oferty (2154)
"art. 189 ust. 2" (4658)
sformalizowane (337)
xii ga 466/09 (2)
kio 20/12 (214)
"art. 7 ust. 3" (1338)
32 ust. 4 (3728)
braki formalne przystąpienia (3323)
użycie nazw własnych (1571)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
wymóg dyplomu (83)
gaz system (311)
udostępnianie ofert (1529)
zmiana sposobu płatności (1246)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (55)
nieprawidłowy vat (2082)
folder (264)
oferty nieporównywalne (1465)
holandia krk (8)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1050)
grupowe ubezpieczenie (45)
xii ga 230/07 (2)
podwykonawstwa (687)
"art. 26 ust. 2d" (27)
kio/kd 106/10 (5)
usługi medyczne (977)
xix ga 371/10 (1)
v ga 127/11 (1)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
lub równoważne (2134)
zatrudnienie (1828)
alstom rafako (13)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
zasada równego traktowania (7549)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4179)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
na dzień składania ofert (8664)
częściowe uwzględnienie (2410)
ii ca 544/08 (4)
plan zamówień (1350)
brak wpływu na wynik postępowania (8860)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (242)
usługi turystyczne (108)
brak podpisu formularza cenowego (325)
viii ga 22/08 (41)
i ca 155/04 (9)
gwarancja warunkowa (177)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
monopolista (62)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
x ga 241/10/za (1)
kto może wystawić referencje (260)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
zaświadczenie zus spółka cywilna (119)
przynależność do grupy kapitałowej (88)
kio/ku 83/10 (19)
jednokrotne wzywanie (422)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (3651)
kio 1287/12 (8)
wolters kluwer (33)
proporcjonalny warunek (922)
282/09 (18)
"26 ust. 2a" (301)
"ubezpieczenie majątku" (13)
art 93 ust 4 (4708)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
c-389/92 (12)
umowa zlecenie (1824)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
błędna stawka vat (910)
kio/uzp 1173/08 (3)
xii ga 448/08 (1)
v ca 379/08 (1)
vi ga 34/08 (2)
kto podpisuje referencje (114)
dynamiczny system zakupÓw (107)
wadium termin związania ofertą (1416)
ii ca 693/05 (51)
grafolog (6)
doświadczenie wykonawcy (6523)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
xii ga 293/11 (1)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
filgrastim (3)
xii ga 568/11 (1)
ii ca 39/09 (4)
tonery oryginalne (37)
prototyp (101)
zezwolenie (981)
definicja podwykonawstwa (160)
prawo opcji w robotach budowlanych (191)
omyłka w kosztorysie (949)
krk spółka komandytowa (36)
dokumenty przedmiotowe (10586)
xii ga 222/07 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (305)
xii ga 350/09 (14)
"wykaz osób" (1397)
dokumenty po terminie składania ofert (7952)
informacja banku forma (617)
unieważnienie czynności (11549)
na pierwsze żądanie (7129)
omyłka w nazwie produktu (550)
c-328/92 (12)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
krk anglia (6)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (26)
"przeciwnik skargi" (284)
błąd w formularzu cenowym (855)
orzeczenie (5257)
świadczenie okresowe (816)
iii ca 212/06 (2)
przesłanie kopii przystąpienia (555)
kio 54/12 (12)
art. 85 ust. 1 (2145)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5139)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (574)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
identyfikacja podpisu (258)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (243)
x ga 86/08/za (1)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
818/11 (3)
wykładnia językowa (645)
x ga 307/09 (4)
wykaz (6487)
26 ust. 2a (1601)
kryteria subiektywne (581)
230 ksh (40)
inspektorat uzbrojenia (51)
nieczytelny dokument (898)
disclosure scotland (5)
art. 22 (13259)
jawność umów (317)
krs chiny (16)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
ii ca 342/06 (10)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
zus dla spółki cywilnej (137)
art.185 ust.6 pzp (797)
2492/11 (3)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
udostępnienie osób (2216)
polisa zbiorowa (51)
"brak harmonogramu" (30)
"zmiana terminu wykonania umowy" (22)
997/12 (4)
wykształcenie wyższe (432)
krakowski park technologiczny (5)
polisa oc pkd (55)
własnoręczny podpis (288)
poprawienie innej omyłki (1931)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
zaliczki (121)
brak środków (9959)
roboty budowlane (6535)
kd 58/10 (4)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
kio 2710/10 (10)
"brak interesu prawnego" (473)
"błędna stawka podatku vat" (154)
kosztorys uproszczony (414)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
odrzucenie wniosku (8077)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (5161)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
49/10 (19)
dwie próbki (532)
zasada jawności (877)
niekompletna lista grupy kapitałowej (32)
x ga 154/11 (2)
sufo (62)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
"przedłużenie terminu składania ofert " (353)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
578/11 (3)
"tłumaczenie przysięgłe" (392)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
x ga 154/07 (3)
art. 26 2b (1507)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (2795)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
1671/11 (2)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (931)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
"zmiana umowy" (431)
spółka cywilna (2686)
brak interesu przystępującego (4080)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
ii ca 397/13 (4)
norma emisji spalin (59)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
art. 185 ust. 5 (2603)
iv ca 92/09 (2)
błędnie wyliczony vat (764)
uchwała zarządu (635)
przedmiot działalności określony krs (683)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
uchyla się (3164)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
krs po terminie (1648)
"przystąpienie do odwołania" (220)
wykaz wykonanych zamówień (6624)
art. 51 ust. 4 (2475)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
część sprawozdania finansowego (456)
oprogramowanie (1925)
art 16 (10013)
uzupełnienie referencji (1858)
brak terminu gwarancji w ofercie (3047)
"istotne zmiany umowy" (26)
błąd w vat (1337)
x ga 499/10 (2)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (717)
irlandii (60)
xix ga 213/08 (1)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
zdolność finansowa (1700)
kio 14/11 (204)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1133)
procentowy wskaźnik graniczny (24)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
art 12a (391)
"kio 1535/11" (4)
wilim (253)
brak tłumaczenia (1750)
29 ust. 1 (22089)
zysk (1641)
x ga 122/10 (21)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (820)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
sposób obliczenia ceny (3142)
ii ca 104/06 (11)
naruszenie art 29 (17191)
"iii czp 74/05" (230)
poświadczenia (2294)
oferta niezgodna z siwz (13540)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
kio 2184/13 (4)
niepodpisany formularz ofertowy (1515)
xii ga 159/08 (7)
tauron (77)
zmowa (142)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
1456/12 (3)
umowa barterowa (3)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1355)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
przedwczesny zarzut (906)
"art. 144 ust. 1" (225)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
"nieporównywalne oferty" (137)
"niemożność porównania ofert" (17)
sucg (4)
kio 8/11 (166)
iii czp 164/94 (6)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
wymagane dokumenty (12623)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
rownowazny (2271)
"nadzór autorski" (250)
poprawa vat (376)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
1447/10 (4)
nie przesłał kopii przystąpienia (1412)
iii ca 102/09 (15)
rozwiązanie umowy (3161)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
rozliczenie uzupełniajace (496)
kio 2854/12 (7)
inna omyłka ilość (1367)
338/09 (31)
norma euro 5 (725)
"uchwała kio" (400)
izba (15344)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
"podpis elektroniczny" (701)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
"art. 51" (414)
v ca 52/08 (2)
art. 90 ust. 1 (5546)
brak daty w referencjach (1789)
wykaz usług wykonywanych (3282)
"sprzęt medyczny" (349)
certyfikat ibm (77)
nie figuruje (471)
x ga 168/11/za (1)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
podwykonawca 2014 (434)
omyłka samodzielnie (1211)
"art. 142" (503)
prace badawcze (521)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
wskaźnik płynności finansowej (69)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (3678)
świadectwo pochodzenia towarów (87)
usługi finansowe (3020)
manipulowanie cenami (132)
treść oferty (16428)
vat omyłka (931)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
art. 46 ust. 1 (3094)
sumowanie wartości polis (59)
wadium oferty częściowe (394)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
fordewind (8)
brak podpisu (2288)
xii ga 314/11 (31)
v ca 142/09 (5)
v ga 124/09 (1)
interwenient uboczny (97)
kio/uzp 1337/09 (3)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
131e (11)
leasing (190)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
studia podyplomowe (36)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
roboty tego samego rodzaju (5107)
xix ga 461/12 (6)
art.189 (4884)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
xii ga 12/09 (9)
"wiedza i doświadczenie" (719)
podstawa dysponowania osobą (3063)
lepsze parametry (683)
obiektywny charakter (2423)
dowód wniesienia wadium (1113)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
art. 35 (3645)
brak pozycji kosztorysu (1660)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (728)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
tej samej marki (869)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
integracja (545)
"jednokrotne wezwanie" (70)
ulotki (312)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
kio/uzp 298/09 (4)
"art. 6a" (45)
spółka w organizacji (770)
v ga 15/09 (14)
doręczenie kopii odwołania (3384)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
kosztorysy (2764)
"umowa warunkowa" (6)
art. 26 ust. 2c (269)
ecm (145)
nienależyte wykonanie (6292)
vat szkolenia (352)
xix gz 455/10 (1)
sprzedaż przedsiębiorstwa (916)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
art. 6 a (19477)
kio 823/12 (5)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
685/12 (5)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1090)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
art.26ust.2b (951)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
prince ii (65)
dumping (28)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
oryginał wadium (601)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (183)
przynależność do izby samorządu zawodowego (125)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
gddkia (260)
zakres świadczenia (8053)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
bankowa (4455)
xxiii ga 446/08 (18)
wadliwy przedmiar (371)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
2222/11 (17)
ii ca 371/09 (2)
ciężar dowodu (2059)
ustalone standardy jakościowe (482)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
x ga 231/10 (1)
"potrzeby zamawiającego" (1488)
pit osoba fizyczna (24)
prezentacja, próbki, testy (50)
"ii ca 489/06" (24)
"błędna podstawa prawna" (71)
ujemna cena (154)
i ca 235/09 (5)
830/10 (3)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
nieaktualne krk (320)
system informacji prawnej (4130)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
poleganie na zasobach innych podmiotów (1755)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
185 ust. 5 (3120)
ubezpieczenie na życie (358)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
art. 92 ust. 2 (2553)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
dokumenty niezbędne (8061)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
"brak tłumaczenia na język polski" (22)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
2012 (4803)
błędy w kosztorysie (1193)
cena (9145)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
planeta (28)
"poczta polska" (337)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
dokumenty spółka cywilna (2481)
v ca 360/08 (1)
rażąca strata (97)
"wadium po terminie" (11)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (3)
vat 0 (1554)
asseco (384)
kio/uzp 959/09 (35)
potencjał techniczny (2644)
unizeto (154)
ramowa (443)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
"wyrok wiąże" (3)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
"art. 26 ust. 4" (1631)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (367)
spółka jawna dokumenty (1837)
oczywista pomyłka pisarska (347)
biuletyn nr 3 (2802)
formalizm (387)
równoważnych (2271)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
upust (300)
"inna omyłka" (809)
ii ca 218/06 (2)
ważność krk (94)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
x_ga_67_08 (50)
oferta złożona po terminie (16941)
niespójność ogłoszenia i siwz (188)
odbieranie odpadów (304)
uzupełnianie próbek (173)
gwarancja bankowa kopia (223)
v ca 1973/11 (14)
c-513/99 (7)
x ga 294/06 (9)
"interes publiczny" (694)
"wyjaśnienie referencji" (13)
rażąco niskiej ceny (1740)
"prowspólnotowa wykładnia" (12)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
wpis do działalności regulowanej (1169)
fałszywe informacje (243)
"do czterech miejsc po przecinku" (23)
355 kc (175)
"26 ust. 2d" (27)
wysokość wadium (1891)
eurovia (103)
"rozwiązanie umowy" (218)
bialmed (21)
zmiana wysokości wadium (1107)
xix ga 534/08 (2)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
odpowiedzialność podwykonawcy (846)
vi ga 57/07 (6)
lotos (30)
kserokopia gwarancji wadium (137)
"art.26 ust.2b" (951)
art. 26 ust. 4 (10612)
zatrzymanie wadium 4a (404)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
"nie wniósł wadium" (1051)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
sumować doświadczenie (312)
farmacol (13)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
treśc referencji (2923)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
berger bau (36)
dokumenty rosyjskie (39)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (719)
odtajnienie wykazu osób (289)
2781/11 (4)
kuchnio (871)
kio/uzp 1243/08 (7)
brak pieczątki (316)
"linia kredytowa" (75)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
standstill (48)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
cena 0 zł (4794)
"nadużycie pozycji dominującej" (12)
ii ca 233/06 (1)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
163/08 (11)
ix ca 196/05 (5)
ii ca 1219/06 (4)
vi ga 79/07 (3)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
kio_2205_11 (5)
wykaz osob (4235)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
kio/uzp 198/09 (9)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
art. 15 ust. 2 (15071)
krs niemcy (44)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
termin płatności składki po upływie terminu składania (282)
"przedmiar robót" (1443)
i ckn 304/00 (133)
kio 1526/10 (4)
dostawa tonerów (70)
interes przystępującego (4523)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
kryterium jakości (1721)
oc konsorcjum (268)
uzupełnienie dokumentów (5982)
usługi główne (2897)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
art. 16 pzp (8009)
kio 287/11 (8)
"86 ust. 4" (191)
2246/10 (3)
lokata (66)
v ca 871/08 (2)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
protokół postępowania (5417)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
art. 186 ust. 4 (2124)
vii ca 587/09 (1)
uniewaznienie umowy (8626)
hewlett packard (271)
kio 11/09 (215)
csioz (29)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
błędna stawka vat w ofercie (904)
kio/uzp 238/10 (3)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
przedmiar robót (1656)
powiązania kapitałowe (156)
uniwersytet szczeciński (28)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
województwo podkarpackie (101)
krk usa (14)
x ga 25/08/za (2)
ix ca 50/07 (6)
nowe zarzuty (6492)
vat zmiana umowy (1512)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
sprzeciw (1133)
wyjaśnienie referencji (2320)
ograniczenie konkurencyjności (878)
"kopia gwarancji" (24)
komplementariusz krk (26)
art.38 ust.1 (1849)
rażąco niska cena domniemanie (383)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
v ca 1040/08 (8)
protokół z usterkami (266)
art. 186 (2822)
przystąpienie w części (7296)
aldesa (28)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
kryterium pozacenowe (78)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
wykaz głównych dostaw (613)
zawartość oferty (1415)
c-27-29/86 (4)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (257)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
brak wyceny pozycji (1499)
ix ca 497/09 (1)
vat usługi leśne (84)
autoryzowany przedstawiciel (223)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
kio/ku 63/11 (5)
informacja z banku wydruk (148)
oferta oferta równoważna (2135)
cena brutto (3431)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
1199/12 (6)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
"własne referencje" (10)
kredytu (527)
"art. 26 ust.2b" (951)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
sumowanie polis (65)
enigma (100)
kryterium oceny ofert doświadczenie (3152)
kio/ku 108/10 (7)
viii ga 124/07 (11)
art. 22 ust. 4 (12482)
unieważnienie (12256)
art. 26 ust 2b (1506)
xix ga 514/08 (2)
krajowego rejestru karnego (690)
brak numeru katalogowego (482)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
brak formularza oferty (4301)
art. 8 ust 3 (17321)
"powiązania kapitałowe" (93)
uznanie odwołania (9889)
zaświadczenie z banku (475)
1135/10 (4)
xii ga 62/08 (2)
ii ca 511/09 (2)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
utajnienie wyjaśnień (450)
inne kryteria (5956)
równoważny (2271)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
opinie bankowe (352)
dokumenty stany zjednoczone (102)
naruszenie dyscypliny (1230)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
2741/10 (3)
protokół odbioru poświadczenie (473)
warunek tożsamy (1947)
"93 ust. 1 pkt 6" (190)
kio 425/12 (6)
xix ga 581/06 (7)
zobowiązanie podmiotów (3463)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
tożsamość zamówienia (794)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
"brak w ofercie" (679)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
nie uzupełnił tłumaczenia (807)
art. 22 ust.4 (6675)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
"inspektorat uzbrojenia" (69)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (35)
c-454/06 (21)
v csk 444/06 (26)
podwykonawca dostawy (842)
6a (483)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1289)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
vii ga 29/05 (6)
odbiór odpadów (588)
427/09 (8)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
parametry techniczne (4374)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
nieprawdziwe referencje (958)
"niemożliwość świadczenia" (89)
nieczytelny podpis (375)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
estetyka (87)
treść zobowiązania (4789)
xix ga 214/08 (12)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (9404)
xii ga 362/08 (4)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
179/13 (31)
art. 180 ust. 5 (4710)
gugik (24)
kio 35/12 (15)
dłuższy okres gwarancji (361)
art. 7 (22618)
referencje dla samego siebie (1246)
v ca 1897/08 (1)
zakres podwykonawstwa (679)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
293/11 (11)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
iii_czp_147_08 (6)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
vii ga 36/09 (1)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
dialog (423)
projekt (6373)
mikronika (26)
2204/10 (4)
"doradztwo prawne" (41)
przedłużenie terminu umowy (1550)
art. 46 ust.4a (462)
art. 67 ust. 2 (2004)
tryb postępowania (17103)
multikom (36)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
dyrektywa obronna (24)
c-264/03 (4)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
"nieprawdziwe referencje" (10)
xii ga 232/11 (1)
"brak pozycji" (79)
rażąco nisko cena (1773)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
uzasadnienie wyroku (15449)
kio/uzp 1876/09 (6)
termin na zadawanie pytań (773)
ubezpieczenia grupowe (45)
1059/13 (3)
v ca 1209/11 (2)
zamówienie uzupełniające (2731)
1201/12 (7)
przeprowadzenie prezentacji (617)
gwarancja jakości (965)
zmiana podmiotowa (1667)
negatywnych konsekwencji (2427)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
46 ust 4a (606)
cena jednostkowa 0 (1431)
art. 140 (1157)
kio/uzp 391/09 (3)
autokorekty (8)
333/11 (7)
xii ga 374/10 (2)
kio/uzp 540/09 (11)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
art. 136 (491)
spółka cywilna wykonawca (2583)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
ix ca 709/09 (3)
"iii czp 52/11" (100)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
kio/uzp 81/10 (10)
naruszenie art. 38 ust. 6 (3671)
warunki udziału w postępowaniu służą (4345)
"art. 145" (138)
ponowne wniesienie wadium (1158)
pkp energetyka (78)
kio/uzp 2490/10 (8)
dostawa książek (102)
ii ca 849/09 (1)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
art. 192 ust. 7 (7839)
należycie (6861)
"art. 38 ust. 1" (482)
ii ca 488/09 (4)
odrzuca odwołanie (15680)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
usługi hotelowe (44)
kopia gwarancji bankowej (199)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (54)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (427)
ii ca 1049/05 (3)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
iv ca 1322/11 (1)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (30)
szczepionki (44)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
"xii ga 102/09" (53)
dzielenie zamówień (646)
czynność otwarcia ofert (3902)
kio 414/12 (6)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
ii ca 693/5 (16)
kary (1505)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
logo producenta (85)
polisa światowa (12)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (304)
co powinny zawierać referencje (2339)
c-337/98 (8)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
polisa podlimity (15)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (3970)
potwierdzenie czynności (12463)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
x ga 83/06/p4 (3)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
xii ga 13/09 (7)
faktura jako referencja (489)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
ryczałt brak kosztorysu (187)
komputer (785)
xii ga 366/10 (1)
najwyższa staranność (871)
opisanie równoważności (583)
1107/04 (5)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (2784)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
"art. 49 ust. 3" (20)
data zobowiązania (3206)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
aktualizacja dokumentacji (431)
numery katalogowe (438)
krk nie figuruje (121)
kio 1525/11 (7)
c-176/98 (36)
x ga 104/10/za (1)
błąd w gwarancji (1145)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
zmiana treści siwz (8831)
wykazanie równoważności (549)
polska organizacja turystyczna (33)
informacja o grupie kapitałowej (427)
wartość szacunkowa (3435)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
gwarancja wadium (1104)
korekta finansowa (409)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
art. 2 pkt 11 (16108)
cena zero (6070)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
cena jednostkowa (2283)
iv ca 726/11 (1)
1138 (34)
cena dumpingowa (169)
kio_1201_12 (6)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
"art. 67" (589)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
zmiana terminu (10611)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (4699)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
zero w kosztorysie (1553)
subiektywne kryterium (672)
art. 85 ust. 2 (2146)
najkorzystniejsza oferta (13538)
38 ust. 1 (4142)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
"harmonogram realizacji" (218)
ii ca 577/06 (7)
art 26 ust. 2b (1506)
v ca 1982/12 (7)
microsoft (252)
2480/12 (7)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (3572)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
v ca 155/08 (1)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
należyte (6861)
odwołanie bezprzedmiotowe (1614)
586/08 (2)
karta oceny ofert (1572)
art. 144 ust. 1 (760)
124/13 (12)
vi ca 464/05 (62)
v ck 97/03 (8)
zamówienia in house (93)
warunkowa gwarancja (177)
sumowanie obrotów (116)
vi ga 46/07 (5)
impel (625)
fortum (9)
"prezentacja oprogramowania" (17)
proporcjonalne warunki (938)
kryterium jakościowe (884)
utajnienie sprawozdania finansowego (72)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
26 ust. 2b (1506)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (5676)
oryginalne tonery (37)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (241)
"art. 46 ust. 4a" (437)
"grupy kapitałowej" (417)
iii czp 146/93 (17)
art. 23 (10456)
usługa kompleksowa (1290)
c-21/03 (46)
x ga 246/10/za (1)
równoważności (699)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (201)
rażąco niska cena nierealistyczna (605)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
wodzisław (59)
"uzupełnienie referencji" (73)
iv ca 140/08 (21)
166/13 (8)
maksymalna cena (2020)
"gospodarz postępowania" (117)
ii ca 724/06 (3)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
atest pzh (84)
spółka komandytowa (318)
udostępnienie koncesji (154)
"produkt równoważny" (283)
bank gospodarstwa krajowego (84)
zatarcie skazania (41)
nieotwarcie oferty (4311)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
kio_545_11 (7)
uzupełnienie certyfikatu (1317)
xii ga 133/11 (1)
"podstawa dysponowania" (157)
"nieporównywalność ofert" (126)
38 ust. 1a (858)
brak numerów katalogowych (482)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
zamknięty katalog dokumentów (912)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (139)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
kio_133_12 (8)
cena ryczałtowa (1627)
nazwy własne (3494)
"22 ust. 5" (61)
konkurencja (9399)
art.186 ust.2 (2354)
x ga 46/12 (10)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
fundacja (223)
tłumaczenie przysięgłe (381)
x ga 103/09/za (1)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (67)
"wycofanie oferty" (67)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
art. 185 ust. 6 (2343)
criminal (21)
błędna cena jednostkowa (1128)
dostęp do informacji publicznej (2492)
36b ust. 2 (35)
"kryterium oceny ofert" (4142)
rada administracyjna (1887)
93 ust. 1 pkt. 7 (5139)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
v ga 61/10 (3)
dystrybucja energii (93)
zamówienie wielorodzajowe (3)
"pozycja dominująca" (86)
udostępnienie samego siebie (1733)
brak wskazania producenta (2138)
c-220/05 (11)
cena 0 złotych (4720)
xii ga 340/09 (9)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (5)
lista podmiotów (702)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
zasada konkurencyjności (919)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
cezary machnio (21)
wadium dla konsorcjum (860)
warunek przedmiotowy (8211)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
"koncepcja architektoniczna" (41)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
c-599/10 (31)
"zmiana podmiotowa" (43)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (605)
usługa okresowa (777)
v ca 1554/08 (3)
pełnomocnictwo substytucja (38)
ii ca 836/09 (1)
kio_1026_10 (3)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
kio/uzp 31/10 (231)
companies house (6)
"wizja lokalna" (284)
"art. 297" (89)
lex (1019)
kosztorys (2612)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
art. 4 pkt 5 (18321)
x ga 45/08/za (1)
ix gc 155/08 (2)
cpv (403)
forma uzupełniania dokumentów (1678)
oświadczenie o zgodności z siwz (4929)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
xix ga 179/13 (16)
xii ga 413/08 (3)
xix ga 372/09 (3)
nieprawdziwa informacja (2765)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
oświadczenie woli (3532)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
aktualny krs oznacza (537)
informatyczne (1698)
xix ga 91/07 (4)
demonstracja (44)
"błąd w siwz" (10)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
niezależny podmiot (4571)
v ca 84/07 (8)
x ga 83/06 (3)
zgodność z oryginałem (2385)
realność udostępnienia zasobów (177)
v ca 1314/08 (1)
v ca 3128/10 (1)
świadectwo wykonania (848)
ograniczenie podwykonawców (1659)
kio 12/14 (186)
inna omyłka w kosztorysie (864)
apostille (15)
ogłoszenie wstępne (1012)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
wybór oferty po terminie związania (8022)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
parafowanie umowy (245)
xii ga 451/10 (3)
oferta otwarta przed terminem (788)
"ze strony internetowej" (613)
odpadów (1249)
subiektywna ocena (957)
niewłaściwy podatek vat (1303)
porównywalność ofert (360)
stadion we wrocławiu (38)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
iii czp 103/10 (14)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
art. 57 kpa (36)
zmiana ceny (5753)
kto wystawia referencje (261)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
wyższe wykształcenie (432)
rabat (276)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (21)
konflikt interesów (89)
interpretacja siwz (3410)
różna interpretacja kryteriów (1188)
rotacja środków pieniężnych (4)
aneksowanie umowy (27)
751/11 (5)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (914)
tomograf (221)
"treść oferty" (6588)
kio 1756/10 (10)
zasada swobody umów (844)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (181)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
kio/uzp 80/07 (47)
umowa warunkowa (389)
brak dokumentacji wykonawczej (2290)
oferta ocena oferty (15030)
232/12 (11)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
202/09 (17)
upadłość (333)
kio_1623_11 (16)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
uzasadnione przyczyny (2742)
konkurencyjność (826)
1293/13 (2)
iso 9001:2008 (46)
termin zwiazania ofertą (9494)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
1548/11 (5)
"zmiana terminu płatności" (11)
dodatkowe dokumenty (7917)
2786/11 (7)
"bank zagraniczny" (6)
nazwa postępowania (6439)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (728)
art 5 ust 1a (2938)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
generalny wykonawca (2263)
art 180 ust 5 (4265)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
1967/10 (6)
i ca 601/05 (3)
esri (36)
cezar (45)
równość stron kary umowne (150)
kio/uzp 51/09 (22)
transgraniczne (49)
zmiana zawartej umowy (7584)
82/12 (5)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
kio 457/12 (11)
"art. 111" (180)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (22)
ii ca 386/05 (2)
"usługi transgraniczne" (13)
"świadczenie niemożliwe" (221)
vi ga 33/09 (3)
v ca 1805/09 (2)
kio 1321/11 (3)
dokumenty francuskie (164)
hawe (11)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
"art. 104" (323)
przedmiar a ryczałt (157)
2626/10 (4)
art. 36 (4296)
termin wykonania zamówienia (14142)
ix ga 265/11 (1)
x ga 59/08/za (1)
c_196_08 (3)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
przystąpienie (12333)
łączenie polis (161)
sprzęt komputerowy (1039)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
dostawca a podwykonawca (367)
c-448/01 (18)
kio 2765/11 (9)
zmiana korzystna (1509)
wynagrodzenie prowizyjne (12)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
85 ust. 2 (2384)
kryteria równoważności (402)
uniewaznienie postępowania (12253)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
1261/09 (8)
konsorcjum (6485)
iv ca 690/08 (1)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
art. 26 ust. 2 b (7993)
tajemnica wykaz osób (540)
1623/11 (16)
ii ca 206/06 (3)
ii ca 570/04 (7)
francuski krs (25)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
opinia bankowa obroty (195)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1381)
art. 144 pzp (626)
telekomunikacja polska (389)
właściwości wykonawcy (2029)
nie może przekroczyć (1883)
alpine (39)
kio/uzp 70/08 (6)
wykaz osób tajemnica (540)
in-house (104)
kio 2777/11 (3)
materiały eksploatacyjne (539)
v ca 484/04 (2)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
próbka system informatyczny (96)
"odmowa udostępnienia" (173)
sprzĘt medyczny (860)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
błędna stawka podatku vat (821)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
xii ga 10/09 (8)
art. 6a (483)
formalności przed podpisaniem umowy (152)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (457)
wyjaśnienie treści (10559)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
x ga 327/07 (1)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (2822)
1197/13 (6)
xxiii ga 416/11 (23)
185 ust. 6 (2343)
"87 ust. 2 pkt 2" (361)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1082)
odtajnienie oferty (505)
kio 271/12 (14)
utrata wadium (409)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
zmiana umowy podwykonawca (989)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
art. 16 (10013)
"zamówienia uzupełniające" (435)
xix ga 520/06 (5)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
referencje ogólne (1381)
vi ga 121/10 (1)
106/10 (11)
okres ważności wadium (686)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (85)
należyta staranność wartość zamówienia (2628)
"art. 38 ust. 4" (609)
kontrola doraźna (585)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (57)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1055)
koordynator projektu (155)
roboty zamienne (507)
i ca 134/06 (20)
ii ca 199/10 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
porównywalność (406)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
licytacji (99)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
umowa ustna (1082)
v ga 87/10 (1)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (247)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
x ga 294/07 (6)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
wykładnia postanowień siwz (2479)
powołanie biegłego (402)
poświadczenie należytego wykonania (1312)
podmiot zbiorowy (449)
xix ga 72/08 (2)
catering (76)
materiały promocyjne (84)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
wadium na niepełny okres związania ofertą (683)
112 kc (303)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
285/09 (16)
mon (110)
istotne elementy umowy (5833)
vi ga 51/06 (6)
zmiana terminu płatności w umowie (697)
praw wyłącznych (10690)
brak daty wystawienia referencji (408)
word warszawa suzuki (2)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (21)
ii ca 139/05 (3)
"art. 91" (4947)
świadczenia okresowe (816)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
xii ga 129/10 (2)
przychód (581)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
"podział spółki" (6)
inna omyłka (2660)
kio 2500/10 (3)
warunki przedmiotowe (11837)
"art. 84" (226)
kio 545/11 (11)
klauzula apostille (12)
kluczowe części zamówienia (1303)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (2486)
kio 707/12 (5)
v ca 1328/08 (1)
xxiii ga 566/09 (2)
uchyla wyrok (2447)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (158)
kio 445/12 (3)
podpis oferty (2182)
karty katalogowe (484)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
"prezentacja próbki" (34)
art 24 ust 2 pkt 1 (13534)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
uwzględnia opozycję (412)
prezentacja, próbki (115)
"niekonkretna oferta" (94)
błędne tłumaczenie dokumentu (975)
70/09 (16)
zatrzymał wadium (606)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
zmiana producenta (3096)
vi ga 35/09 (1)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (430)
krk niemcy (41)
"26 ust. 4" (1926)
zmiana terminu zamówienia (10382)
vii ga 147/08 (9)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
udostępnianie uprawnień (886)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
oferta stanowi całość (8551)
v ca 330/10 (1)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
art. 124 (670)
ii ca 753/10 (1)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
uczciwa konkurencja (8966)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
ii ca 529/04 (4)
badanie ofert (9438)
równe traktowanie wykonawców (8186)
wolnej ręki (1099)
unix (36)
rachunek zysków i strat (380)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
dokumenty podwykonawcy (1675)
"kluczowe części" (25)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
lex omega (24)
vi ca 586/05 (3)
v gaz 90/07 (18)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (367)
nie będzie brał udziału (11485)
kio 1700/12 (2)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (42)
kio 1503/08 (6)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (159)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
1157/12 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (278)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
nadmierna kara umowna (170)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
v cz 48/05 (2)
fujifilm (18)
kio_1535_11 (4)
opłaconej polisy (361)
794/08 (24)
zus hiszpański (6)
zamówienia publiczne (22821)
v ca 2506/07 (39)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (416)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
nabycie udziałów (1672)
art. 49 (1899)
prawo opcji na roboty budowlane (191)
oferta oferta częściowa (2372)
"93 ust. 4" (61)
475/10 (4)
zastrzeżenie oferty (4873)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
użyteczności publicznej (512)
125/09 (11)
cena kosztorysowa (1164)
458/09 (13)
próbka jest dokumentem (567)
iii ca 472/09 (2)
legitymacja czynna konsorcjum (117)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
2124/11 (4)
indra (18)
kio/31/11 (6)
art. 36a ust. 2 (117)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
c-31/87 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
interes publiczny unieważnienie (7455)
obiekt kubaturowy (187)
uzupełnienie wyroku kio (5680)
naruszenie art 144 (718)
art.29 ust.3 (1795)
art. 38 ust. 1 (3788)
"art. 36 ust. 5" (121)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
opis równoważności (615)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
kio_1533_13 (7)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
xii ga 517/09 (6)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
art. 46 ust 4a (606)
parafka (51)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
xix ga 202/09 (2)
art. 11 (15481)
1255/12 (4)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (4719)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
art. 22 ust. 5 (12514)
"art. 140 ust. 1" (232)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
materiały biurowe (418)
koncesja konsorcjum (177)
test (880)
zmiana wykazu osób (2970)
zabranie wadium (5)
kio/uzp 1874/10 (10)
netia (133)
"zakres konkursu" (5)
równe traktowanie (8272)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (1853)
"zdolnośc kredytowa" (793)
art. 183 ust. 2 (1637)
xix ga 408/07 (4)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
"zasoby finansowe" (84)
art.26 ust.2 b (4645)
formularz cenowy brak podpisu (268)
1225/10 (8)
pisemność postępowania (33)
przenoszenie kosztów (1275)
istotne zmiany umowy (6198)
rebus sic stantibus (14)
vi ga 39/11 (4)
"kryteria niemierzalne" (18)
odległość serwisu (69)
kio/uzp 853/08 (5)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
składanie ofert częściowych (1729)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (264)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (990)
kopia pełnomocnictwa (910)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
ix ga 258/10 (1)
oferty dodatkowe (9192)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
dzielenie zamówienia (646)
miejsca po przecinku (403)
v ca 440/06 (6)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
zwrot oferty (13082)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
ii ca 279/08 (1)
xix ga 265/08 (4)
model (850)
udostępnienie wiedzy (2326)
wadliwe wadium (611)
jakościowe kryteria oceny ofert (857)
tajemnica (1145)
uwzględnia skargę (17206)
uwzględnienie odwołania (19103)
vii ga 147/08 za (9)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
art. 8 ust. 3 (15649)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (569)
grzegorz mazurek (291)
ii ca 88/09 (35)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (724)
art 87 ust 1 (5955)
umowa zlecenia (1623)
wadium (2041)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
martela (16)
inna omyłka cena (2110)
1103/11 (9)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
wartość konkursu (814)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
wadium kopia gwarancji (264)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
krk miejsce zamieszkania (122)
formularz cenowy (1828)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
pelnomocnictwo (3359)
opozycja (423)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
licencja open source (44)
182 ust. 3 pkt 1 (2500)
art. 91 ust. 3 (6134)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (383)
"art. 4 pkt 3" (95)
kio/uzp 703/09 (20)
niegospodarność (45)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
złożył nieprawdziwe informacje (2746)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
kio_uzp_1564_09 (4)
ubezpieczenia (2304)
"podział zamówienia" (253)
iii ca 455/08 (2)
modyfikacja formularza ofertowego (1102)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
profesjonalista (529)
oddział (3287)
skanska (364)
oferta forma oferty (5516)
iv ca 120/11 (1)
przystąpienie do długu (63)
wnosi o unieważnienie postępowania (7959)
kio 122/11 (5)
"oferta ocena oferty" (44)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (10)
kody źródłowe (171)
ii ca 676/09 (5)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
"dysponowanie osobami " (1425)
x ga 230/08 (1)
równoważność windows (67)
kio/uzp 38/09 (27)
art. 8 pzp (11300)
x ga 213/11 (13)
gwarancja w oryginale (948)
iii ca 658/08 (2)
"dobre obyczaje" (439)
czyścioch (28)
opłata od skargi (498)
efekt skali (437)
certyfikat iso podwykonawca (67)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
bezwarunkowa gwarancja (319)
25 ust. 1 (10221)
kio 2746/10 (17)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
gwarancja wadialna w kopii (182)
gratis (7)
forma uzupełnienia oferty (2999)
krk francja (21)
"wniosek o zabezpieczenie" (8)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
kilka informacji z banku (330)
loco (70)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
xii ga 102/09 (41)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
982/10 (4)
warunki (16138)
wartość zamówienia (11603)
oferta wstępna (1238)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
"art. 146 ust. 6" (157)
"wskaźnik bieżącej płynności" (23)
ii ca 560/06 (1)
opłaconą polisę (361)
certyfikat ubezpieczenia (324)
"art. 29 ust. 2" (1224)
"karta katalogowa " (525)
zmiany podmiotowe (1667)
równoważność oferty (777)
"prezentacja systemu" (40)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
ilość zamówienia (5814)
formularz cenowy ryczałt (136)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
"sumowanie doświadczenia" (26)
usługi hotelarskie (35)
consortia (111)
xii ga 429/09 (49)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (112)
kio/uzp 873/09 (5)
prawo opcji (516)
xix ga 471/08 (2)
niewniesienie wadium (2159)
openoffice (11)
dwukrotne uzupełnienie (475)
bład w obliczeniu ceny vat (1110)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (89)
crb (5)
art. 146 ust.6 (1062)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (461)
brak części formularza ofertowego (2162)
zakład opieki zdrowotnej (1247)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (12565)
"fidic lub równoważne" (31)
zwrot zatrzymanego wadium (61)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
biletów lotniczych (50)
"art. 16" (379)
zakończenie postępowania (4133)
wadium zatrzymanie (606)
pojemniki (320)
"powołanie biegłego" (232)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
materiały równoważne (1298)
forma dokumentów (5379)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
v ca 3036/10 (18)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
xii ga 200/11 (1)
rozszerzenie zarzutów (1388)
kio 400/14 (4)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
x ga 652/13 (22)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
charakter referencji (1903)
pojęcie oferty (2210)
utajnił formularz cenowy (170)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (4903)
"lub równoważny" (743)
jednorazowe wezwanie (436)
dzierżawa pomieszczeń (87)
istotna zmiana w treści oferty (8683)
zobowiązanie do współpracy (909)
wadium w pieniądzu (286)
art. 146 ust. 6 (1941)
zmiana treści umowy (6781)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (2714)
26 2b (1507)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
prezentacja próbki systemu (120)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
spółka cywilna reprezentacja (590)
art 144 (761)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
"art. 32 ust. 1" (270)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
komisja przetargowa (1548)
control process (68)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1182)
67 ust. 1 pkt 4 (2065)
kody cpv (295)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (6221)
758/10 (3)
"27 ust. 5" (14)
wartość polisy (784)
epuap (66)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1176)
i ckn 1159/00 (51)
brak opłaconej polisy (392)
pkd (135)
kryterium parametry techniczne (1983)
x ga 178/07 (1)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
hl7 (31)
kio_707_11 (31)
pojęcie zarzutu (2117)
dzierżawa łączy (184)
"art. 67 ust. 2" (31)
"po upływie terminu związania" (124)
ii ca 70/09 (6)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
kio 2159/13 (4)
świadectwo zgodności we (434)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
1050/12 (5)
pkp s.a. (790)
magellan (8)
miejsce złożenia oferty (9286)
"licencja niewyłączna" (10)
wadium gwarancja bankowa (557)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
109/11 (6)
antywirus (3)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
pełnomocnictwo kopia (1031)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (369)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
iii czp 53/11 (58)
mace (9)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
"brak strony" (81)
pkp intercity (68)
wypowiedzenie umowy (659)
nie skonkretyzował warunku (628)
poświadczenie wykonawcy (2251)
vii ga 163/09 za (10)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (510)
"zmiana terminu realizacji" (104)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
zamówienie sektorowe (725)
panep (6)
vii ga 136/09 za (6)
586/09 (3)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
informacja banku (1179)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (276)
iv ca 142/11 (5)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (8)
kio 2040/13 (3)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
niezgodność oferty z siwz (4632)
xii ga 11/09 (18)
x ga 109/05/p1 (6)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
330/09 (9)
zastępstwo inwestycyjne (269)
gwarancja wadialna kopia (182)
dokument przedmiotowy (11677)
odwołanie na treść siwz (13228)
likwidacja (upadłość) (244)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
kio_uzp_1085_09 (6)
ciąg pełnomocnictw (584)
pojęcie dostawy (1220)
autoryzacja producenta (210)
"rażąco niska" (1731)
v ca 214/06 (12)
dokumenty przed podpisaniem umowy (3887)
v ca 537/08 (9)
x ga 48/09 (8)
ga 122/10 (30)
"iii ca 88/09" (16)
art. 24 (12776)
roboty tożsame (1494)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
zakres równoważności (674)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (5165)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
kierownik zamawiającego (2051)
"art. 83 ust. 3" (33)
iii czp 123/07 (15)
180 ust. 4 (4321)
viii ga 137/12 (13)
kio/2790/10 (14)
art.151a (8)
"termin płatności" (375)
kio 2287/10 (21)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
kio 2550/10 (8)
świadectwo przejęcia (156)
art.46 ust.4a (445)
zamawiający nie może domniemywać (729)
z referencji nie musi wynikać (2134)
waloryzacja (152)
"art. 91 ust. 2" (283)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
496/10 (6)
ii ca 710/08 (3)
rÓwnowaŻna (2271)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
brak-wadium (71)
oryginał gwarancji bankowej (314)
wyjaśnienia złożone po terminie (11861)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
francuski krk (16)
kio 4/13 (70)
zwłoka opóźnienie (158)
kio 293/12 (4)
błedna stawka vat (910)
marża (378)
spółka "w organizacji" (77)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2115)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
vi ga 83/10 (4)
uwzględnił odwołanie (17470)
"kio 20/12" (4)
286/13 (7)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
referencje data wystawienia (477)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
"udostępnienie zasobów" (630)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
istotna zmiana (8648)
"1 zł" (108)
inżynier kontraktu (653)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (644)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (285)
"poprawienie omyłek" (1193)
kosztorys szczegółowy (1481)
za zgodność z oryginałem (2385)
dowód oświadczenie producenta (2500)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
oferta warunkowa (510)
niska cena (1880)
prokurent (543)
iv ca 1324/08 (1)
x ga 124/11 (1)
zamówienia uzupełniające (2731)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
parafa zamiast podpisu (37)
definicja oferty (2925)
viii ga 244/09 (2)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (6311)
odszkodowanie (418)
art 22 (13259)
762/13 (5)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (1770)
preferowanie producenta (517)
ocena ofert (15434)
1514/08 (17)
przyspieszona (250)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
vi ga 34/08 (2)
1236/08 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
związanej z przedmiotem zamówienia (9239)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
"xii ga 117/09" (6)
"art. 93 ust. 1a" (21)
wadium w obcej walucie (15)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
"wartość zamówienia podstawowego" (145)
torell (8)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (55)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
licytacja (99)
przychód netto ze sprzedaży (175)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (41)
sygnity (334)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
średnioroczne zatrudnienie (52)
"zakres podwykonawstwa" (131)
iii ca 454/08 (2)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1724)
192 ust. 7 (7839)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (532)
1037/11 (4)
bezusterkowy odbiór (35)
41/11 (20)
wizji lokalnej (298)
nierówne traktowanie (8272)
iv ca 508/05 (4)
"podmiot trzeci" (1392)
art. 8 ust.3 (10077)
niejasne (2994)
art. 189 ust. 6 (4554)
i ca 220/07 (1)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
treść gwarancji wadium (1111)
822/11 (7)
26 ust. 3 (10931)
ii ca 688/09 (1)
wpis od skargi (20518)
sport halls (7)
błąd w przedmiarze (856)
xix ga 472/07 (2)
zapytanie o cenę (1912)
"spółka celowa" (13)
polisa pkd (72)
c-465/11 (18)
v ga 13/09 (18)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
"zdolność finansowa" (722)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
ii ca 785/10 (1)
"art. 5" (1200)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
wasko (405)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (56)
c-314 (8)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
udzielanie zamówień uzupełniających (1413)
brak wykazu usług (3712)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
senetic (7)
uprawnienia (6279)
xix ga 40/08 (16)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
intertrading (75)
rozkład ciężaru dowodu (305)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
art. 38 ust. 4 (3681)
x ga 367/09 (1)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (184)
v ca 1281/12 (2)
700/11 (8)
brak harmonogramu (1117)
pełnomocnictwo oryginał (981)
obroty na rachunku (1533)
poczta polska sa (622)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
art 46 ust. 4a (606)
zatrzymanie wadium 2014 (94)
art. 90 ust. 3 (4955)
jeden producent (3255)
vi ga 93/10 (2)
kopia pełnomocnictwa do oferty (992)
viii ga 248/09 (4)
dowód zapłaty polisa (159)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
1181/10 (3)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
"utajnienie wykazu osób" (8)
forma pisemna zobowiązania (1410)
miarkowanie (62)
kopia gwarancji wadialnej (170)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
losowanie (11)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (278)
ix ga 131/10 (3)
ix ca 736/09 (2)
wydruk z konta bankowego (50)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
uzupełnienie przetarg ograniczony (5987)
iv ca 521/08 (4)
kio_2796_11 (5)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
art. 46 ust. 3 (2772)
świadczenie niemożliwe (2042)
xix ga 409/07 (1)
treść formularza oferty (4750)
v gaz 48/09 (5)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
"dialog konkurencyjny" (368)
nadmierny warunek (831)
2756/10 (4)
generyczne (16)
umowa o pracę (5948)
110/14 (3)
kio/uzp 27/09 (148)
361/12 (5)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
zwiększenie konkurencyjności (368)
teoria wysłania (31)
kserokopia gwarancji (256)
457/12 (16)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
złożenie dokumentów bez wezwania (5611)
nadmierne warunki udziału (1023)
36a (118)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (4275)
art. 87 ust 2 pkt 3 (6419)
1 grosz (19241)
"kio 100/12" (15)
termin płatności (1553)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
"art. 86 ust. 3" (214)
v ca 620/08 (3)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
xix ga 170/08 (4)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2435)
kompania węglowa (388)
uzupełnienie jednorazowe (314)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
inżynieria rzeszów (62)
"brak tłumaczenia" (63)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
zaprojektuj i wybuduj (342)
nieistniejąca stawka vat (655)
kio/uzp 215/09 (7)
znak towarowy (601)
waloryzacja cen (123)
1516/12 (6)
i ca 101/09 (3)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
brak podpisu na ofercie (1929)
abm solid (62)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
usługi transgraniczne (36)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1009)
"zmiana treści oferty" (1127)
art. 32 ust.2 (3458)
wyjaśnienie siwz (8955)
współfinansowane ze środków (385)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (1609)
niemiec (483)
udostępnienie osoby (2602)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
wezwanie rażąco niska cena (1323)
brak współdziałania zamawiającego (388)
"udostępnienie polisy" (3)
iii czp 52/11 (88)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
ii ca 443/06 (2)
przekształcenie wykonawcy (217)
uprawnienia telekomunikacja (214)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
cena jednostkowa ujemna (60)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (13)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
poświadczenie referencje (861)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
"oświadczenie producenta" (579)
utracił status wykonawcy (229)
brak wskazania podwykonawców (1119)
wyjaśnienia oferty (10738)
"prekwalifikacja" (49)
x ga 300/09 (3)
termin związania 2011 (3215)
udostępnienie polisy (244)
brak strony formularza cenowego (1727)
cisco (105)
655/13 (13)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (334)
jakość (3041)
brak okresu gwarancji (2092)
kio/uzp 19/09 (157)
"rażąco niska cena" (1564)
stosunek pracy (4600)
prezentacja próbek (115)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
kio 476/12 (4)
brak potwierdzenia otrzymania (5574)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
ii ca 327/05 (12)
zmiana vat (1825)
unieważnienie postępowania termin (13336)
wniesienie wadium przez konsorcjum (959)
tłumaczenie sysmark (9)
realność udostępnienia (229)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
sumowanie zamówień (535)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
iv ca 1299/09 (19)
xxiii ga 666/11 (1)
kryterium jakość (1721)
deweloper (11)
sam sobie wystawił (1818)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
36 ust. 4 (4136)
art. 58 kc (814)
iii ca 389/11 (2)
upływ ważności wadium (579)
metodologia (322)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
kod ean (4)
xii ga 117/09 (7)
viii ga 136/09 (5)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
"oferta wstępna" (225)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
istotne postanowienia umowy (6856)
xix ga 43/08 (2)
usługi bankowe (1414)
prokura samoistna (36)
1288/10 (21)
v ca 787/08 (1)
i ca 40/07 (5)
nadzór autorski wolna ręka (77)
"art. 49 ust.3" (19)
informacje (12802)
art 26 2b (1507)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
"art. 8 ust. 3" (385)
brak wyceny materiału (1338)
"błędna podstawa" (94)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
959/09 (35)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
pocztowych (2090)
kio 292/13 (5)
dysponowanie (5917)
niejasności siwz (468)
parafowanie oferty (338)
zakaz podwykonawstwa ochrona (141)
v ga 87/11 (2)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
energy star (44)
przedwczesne (947)
tbd (27)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
lub równoważny (2134)
2702/11 (3)
ix ga 49/09 (6)
producent (3980)
wyjaśnienia siwz (9923)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (6930)
alplast (25)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
art. 46 ust. 4a (606)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (7360)
341/12 (12)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
art. 86 ust. 1 (1520)
"aukcja elektroniczna" (340)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (13520)
26 ust.2b (966)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (87)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
rozbieżnie słownie (314)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (1937)
brak zestawienia materiałów (1690)
zmiana ogłoszenia (7362)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
podpis podwykonawca (322)
próbka (667)
"dzielenie zamówienia" (141)
i aca 357/10 (18)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
udostępnianie załączników do protokołu (901)
"unieważnienie umowy" (412)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (89)
v ca 2307/09 (3)
iv ca 1323/08 (1)
xii ga 43/08 (1)
charakter wynagrodzenia (4742)
c-340/04 (11)
pełnomocnictwo prokura (83)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
26 ust.3 (8404)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
oferty o takiej samej cenie (3811)
xix ga 194/07 (14)
usługi niepriorytetowe (179)
równowaga ekonomiczna (90)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
vi ga 240/10 (2)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
kio 459/12 (18)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
próbka systemu (393)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
wadium części zamówienia (1265)
v ca 1315/08 (1)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
odbiór robót budowlanych (1907)
remondis bydgoszcz (11)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
2020/12 (6)
próbka treść oferty (738)
vi ga 79/09 (3)
oferta niepodpisana (6099)
oticon (31)
zmiana stron umowy (6356)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (15)
ge (264)
"art. 182 ust. 5" (9)
przedmiot konkursu (917)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (3395)
kio 71/11 (10)
polisa konsorcjum (440)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
parafa podpis (133)
bez udziału podwykonawców (1330)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
próbki (667)
brak pozycji kosztorys (1660)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
art. 91 ust. 1 (5473)
forma pisemna (2616)
podpis nieczytelny (375)
termin podpisania umowy (5078)
"zmiany podmiotowe" (43)
821/11 (9)
"art. 26 ust. 2c" (41)
pełnomocnictwo dla lidera (968)
oferta dodatkowa (9192)
2191/10 (6)
"zmowa przetargowa" (75)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
art. 27 ust. 1 (8496)
kryterium serwisu (700)
polisa ubezpieczeniowa (660)
vii ga 24/08 (13)
rażąco niska cena 10% (1548)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (497)
obsługa bankowa (460)
iv ca 280/10 (2)
9/09 (152)
art. 32 ust. 1 (3939)
vi ga 169/10 (1)
protokół z negocjacji (939)
omyłki (2999)
"sprawozdanie finansowe" (580)
"opłaconej polisy" (328)
ii ca 431/07 (11)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2107)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (163)
wysokość kar umownych (696)
kio 2191/10 (6)
indywidualna ocena oferty (1933)
"uwzględnił opozycję" (95)
"zmiana treści umowy" (47)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (10514)
brak parafy (158)
roboty uzupełniające (1616)
poprawa stawki vat (233)
tozsamość czasowa (102)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (115)
1078/12 (6)
kio 162/12 (5)
567/09 (2)
"powiązania osobowe" (23)
informacja o wynikach postępowania (11773)
2238/11 (6)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
kio 976/11 (2)
kryteria wyboru (5775)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
v ca 903/08 (8)
919/08 (11)
termin wniesienia odwołania (23730)
rażąco niska cena dowody (1232)
x ga 196/10/za (1)
ii ca 129/07 (3)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2324)
kopia gwarancji (688)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
v ca 569/08 (3)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
zamiast polisy certyfikat (56)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (69)
cena 1 grosz (7947)
ii ca 1332/06 (1)
art. 38 ust. 2 (3788)
termin wykonania zamówienia niezgodny (14803)
v ca 538/08 (9)
podkryteria (104)
art.6a (45)
próbek (667)
sublimit (13)
udostępnienie ofert (3599)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
autoryzowany (510)
rentowności (147)
kierownik robót elektrycznych (494)
"polisa oc" (328)
komputery (785)
nadmierne warunki (1247)
38 ust. 4b (99)
vi ga 92/07 (1)
v gaz 4/08 (4)
xix ga 82/09 (2)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
zwolnienie z vat (312)
73/10 (8)
"żądanie próbek" (36)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
inny dokument nie musi być opłacony (477)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
inna omyłka vat (839)
posiadanie uprawnień (5367)
1730/11 (9)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
dysponowanie potencjałem (2813)
v ca 1377/05 (3)
ii ca 84/06 (3)
zmiana terminu art. 144 (643)
suma gwarancyjna (403)
wezwanie do wyjaśnień (6488)
"wadliwe pełnomocnictwo" (459)
czynności w postępowaniu (19795)
art 93 ust. 1 pkt 1 (5177)
ii ca 67/05 (3)
2704/10 (3)
kio 350/11 (8)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
udowodnienie równoważności (322)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
x ga 92/11 (6)
xii ga 132/08 (1)
uprawnienia sep (26)
wykluczenie nienależyte wykonanie (5011)
kio 293/11 (10)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
art 24 ust. 1 pkt 1 (13520)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
kio 1949/11 (6)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
polkomtel (91)
kio 1822/11 (10)
sukcesja (49)
kio 2396/12 (11)
115 k.c. (163)
zdolność kredytowa pod warunkiem (577)
dysponowanie osobami (4318)
najem sali (8)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
wezwanie musi być precyzyjne (1607)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (10)
c-103/88 (99)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (2527)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (36)
art. 23 kp (130)
kio/uzp 938/09 (7)
x ga 235/09/za (1)
salini (21)
okres gwarancji (2307)
"obsługa prawna" (99)
xix_ga_92_11 (14)
udostępnienie referencji (936)
udział podmiotu trzeciego (3192)
xii ga 254/08 (4)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (5584)
data dokumentu (6606)
próbka system (393)
art 87 ust 2 (5950)
ii ca 1950/05 (2)
art. 387 (394)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
udostępnienie zasobów (1174)
29 ust. 2 (22076)
pkp plk (103)
vat 0 % (1689)
około (1695)
kio 860/11 (5)
ii ca 647/09 (1)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
rażąco niska cena usługi (1354)
wydłużenie terminu realizacji umowy (578)
antydatowanie (40)
kio_457_12 (10)
wykaz robót (3448)
umowy wieloletnie (416)
konserwacja zabytków (75)
"interes przystępującego" (104)
xix ga 235/11 (4)
186 ust.2 (3160)
poleganie na zasobach finansowych (1101)
rażąco niska cena cena jednostkowa (825)
zwrot oferty bez otwierania (175)
"łączenie zamówień" (13)
xii ga 138/07 (1)
2379/11 (3)
"dokumenty niewymagane" (1366)
cena usługi prawnicze (122)
ciągłość wadium (116)
iso 14001 (69)
art. 180 ust. 7 (4450)
iii ca 727/05 (7)
iv ca 1021/09 (1)
art. 31 (8769)
xii ga 311/09 (5)
"art. 144 pzp" (54)
zasoby podmiotu trzeciego (1400)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
uzupełnienie krs (881)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
"informacje z internetu" (5)
46 ust. 5 pkt 1 (2914)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
v ca 226/10 (10)
"zakończenie postępowania" (467)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
lex retro non agit (14)
1244/10 (3)
ii ca 590/09 (5)
pozwolenie radiowe (84)
ca 3036/10 (18)
sumowanie szkoleń (68)
pokój (210)
"tego samego rodzaju" (285)
fart (32)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
iv ca 340/05 (9)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
x ga 23/07/za (39)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2091)
termin realizacji (10949)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
"odmowa podpisania umowy" (77)
termin wniesienia wadium (1998)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (37)
promed (110)
"zmowa cenowa" (30)
błąd projektowy (988)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
podatek vat (1983)
uzupełnił bez wezwania (2009)
x ga 59/09 (14)
niedopuszczalne negocjacje (1338)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (38)
rażąco niska cena ochrony (1043)
referencje wystawione przez siebie (832)
domestos (5)
iv ca 926/06 (5)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (442)
qumak (231)
ważność referencji (402)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
tego samego rodzaju (11156)
camco (17)
vi ga 164/11 (2)
isok (14)
c-234/03 (24)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
zmiana umowy (7212)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (685)
"art. 22 ust. 5" (59)
polisa oc (499)
opóźnienie a zwłoka (179)
związanie wyrokiem kio (6434)
"sukcesja uniwersalna" (25)
kio 254/11 (4)
xii ga 86/09 (1)
v ca 324/10 (3)
prawo pocztowe (2069)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
stanowi treść oferty (13147)
formularz oferty (4902)
badanie rzetelności wykonawcy (577)
ii ca 183/05 (2)
słowacja (31)
"roboty dodatkowe" (350)
utajnienie formularza cenowego (170)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (49)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
wadium po terminie (2004)
netline (37)
niepełnosprawnych (292)
uzupełnienie opisu (3721)
kio/uzp 193/08 (6)
"art. 180 ust. 3" (485)
wykluczenie grupa kapitałowa (400)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
cosmic (7)
płyty głównej producenta komputer (107)
iv ca 11/09 (32)
rezygnacja podwykonawcy (96)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1073)
art. 67 (2013)
art. 43 ust. 3 (2561)
aqap (14)
148/11 (6)
brak wadium (1743)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
wskaźniki ekonomiczne (309)
192 ust 7 (9397)
omyłka formularz oferty (1683)
nieaktualny krs (737)
xii gz 74/10 (2)
kryteria oceny (6345)
1646/10 (3)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
zbyt wysokie kary (126)
1234/09 (10)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (49)
marża jako kryterium oceny ofert (250)
brak pieczęci (502)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
moment zakończenia postępowania (1146)
353 kc (259)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (661)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
forma wadium (962)
usługi szkoleniowe (296)
siemens (507)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
"kryterium odległości" (8)
"186 ust. 2" (1655)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
płynność finansowa konsorcjum (68)
bezwarunkowa (521)
zaświadczenie us (105)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
intel xeon (31)
art 145 (620)
utajnienie wykazu usług (302)
xix ga 225/10 (14)
iii czp 25/10 (30)
umowy ramowe (412)
it expert (95)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
otwarcie ofert (4311)
santex (16)
istotna zmiana umowy (6198)
błąd vat (1337)
siły wyższej (110)
próbka uzupełnienie (335)
iii ca 1019/06 (6)
huawei (39)
"znaki towarowe" (610)
rażąco niska cena 2013 (507)
wykluczenie podwykonawcy (1646)
nadmierny warunek doświadczenia (722)
art. 2 pkt 13 (11638)
autoryzacja (267)
świadczenia ciągłe (998)
x ga 375/06 (2)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
arimr (77)
linia kredytowa (176)
ix ca 661/09 (5)
polecenie zmiany (382)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (256)
art. 6 kc (4141)
v ca 1174/08 (3)
109/12 (12)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
budynek użyteczności publicznej (272)
"art. 43" (262)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
cena 0,00 (206)
kio 2706/10 (5)
potwierdzenie referencji (2838)
termin wykonania (14372)
wydruk z banku (153)
kosztorys przy ryczałcie (198)
art. 85 ust. 4 (2036)
kio 2565/10 (2)
niekompletny formularz ofertowy (596)
zmiana oferty przez wykonawcę (10656)
wydłużenie rękojmi (104)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
1305/11 (2)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
obsługę prawną (2432)
podpis bez za zgodność z oryginałem (734)
xxiii ga 633/09 (2)
ge medical (177)
istotna zmiana treści oferty (7762)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
art. 6a ustawy pzp (352)
cena ujemna (154)
474/11 (9)
rażąco niska cena ecm (40)
bony towarowe (20)
ca 137/09 (15)
iv ca 136/10 (2)
06 austria istotna zmiana (56)
kio 1050/12 (5)
ii crn 913/97 (29)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
"art. 29" (2794)
iv ca 136/06 (1)
art 22 ust 4 (12482)
kio 1305/13 (3)
kio 1874/10 (10)
26 ust. 2d (200)
i ca 381/07 (2)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
2160/10 (3)
program funkcjonalno użytkowy (623)
ubezpieczenie oc (506)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
kio 2480/12 (7)
art. 25 (10248)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
obniżenie ceny oferty (1390)
wiadukt most (120)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
xii ga 424/11 (3)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
xii ga 285/09 (2)
180 ust. 5 (4265)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1145)
x ga 458/09 (7)
parafka zamiast podpisu (11)
x ga 42/10 (2)
"art.22 ust.5" (59)
interes publiczny 145 (395)
72/10 (13)
ii ca 803/10 (12)
grupa kapitałowa zmowa (32)
"zmiana istotna" (253)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
art. 12a (391)
"samodzielne uzupełnienie" (41)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
różne stawki podatku vat (664)
w przygotowaniu postępowania (4249)
ga 92/11 (17)
dzierżawa analizatora (139)
warunek dysponowania osobami (3319)
x ga 387/06 (1)
"spółka komandytowa" (346)
czynność techniczna (9186)
ii ca 442/06 (6)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
art. 179 ust. 1 pzp (6969)
podział spółki (792)
po przecinku (374)
iv ca 629/08 (1)
opcje (518)
xii ga 88/09 (20)
data wniesienia wadium (1139)
błędy w kosztorysach (1193)
"jawność postępowania" (518)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
x ga 33/09 (4)
x ga 117/08 (1)
xxiii ga 203/09 (3)
"istotna zmiana" (1766)
"istotna zmiana treści oferty" (448)
pozacenowe kryteria (66)
ceidg z datą po terminie składania ofert (27)
"wykładnia funkcjonalna" (60)
"zamówienia in house" (3)
ca 421/07 (17)
odrzucenie oferty (15153)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
kryterium oceny ofert (6241)
szukio (5)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (4093)
gaz-system (74)
1366/12 (2)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
art 8 ust 3 (17321)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (5597)
198f (148)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
warunek doświadczenia (5070)
"niewykonanie wyroku kio" (116)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
działalność twórcza (68)
kio 1980/12 (5)
art. 93 ust. 1a (919)
zwłoka (337)
zobowiązanie do sprzedaży (815)
podpis na referencji (628)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
v ca 117/07 (135)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1017)
nie leży w interesie publicznym (952)
iso 9000 (27)
res iudicata (30)
utajnienie polisy (56)
rental right (2)
1422/07 (10)
x ga 341/07 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
"zaprojektuj i buduj" (16)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
rownowaznosc (699)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (85)
"oferta wariantowa" (289)
v ca 46/07 (4)
"podatek vat" (1784)
"udostępnienie doświadczenia" (92)
1010/12 (5)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
uzp/zo/0-533/06 (12)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
kio 134/09 (20)
iso 27001 (40)
ix ga 93/09 (1)
dobre obyczaje (517)
"art. 26 ust. 3" (5021)
bęben (52)
kio 1898/11 (3)
naruszenie zasady jawności (863)
zmiany umowy (7212)
uzupełnienie kart katalogowych (356)
ii ca 757/06 (1)
v ca 927/08 (9)
spółka zależna (2664)
iii czp 85/05 (23)
"przerzucanie kosztów" (17)
wadium euro (346)
art.22 ust.4 (2905)
forma pisemnego zobowiązania (1669)
pozycja zero (4825)
i ca 540/09 (1)
należyte wykonanie (6292)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
nowy zarzut (5825)
26 ust. 4 (10612)
artykuły biurowe (140)
art. 84 (1523)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
dowód osobisty (644)
art. 87 ust. 1 (5955)
x ga 83/08 (5)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
art 26 ust 3 pzp (8939)
termin zawarcia umowy (10355)
"ubezpieczenie oc" (352)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
zmiana przedmiotu zamówienia (10317)
"26 ust. 2c" (41)
vi ca 6/05 (5)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (192)
szwedzkie krk (5)
katalogi producenta (914)
oddział+spółki (21)
vi ga 142/08 (1)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (448)
uzupełnienie faxem (310)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
zmiana istotnych postanowień umowy (5723)
800/12 (4)
równość stron (889)
1286/11 (4)
"art. 82 ust. 1" (174)
ii ca 941/05 (21)
zasada pisemności (372)
c-126/03 (77)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
pbg (93)
vi ga 79/09 (3)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
zmiana terminu składania ofert (5452)
referencja (3085)
x ga 73/07 (6)
"art. 12a ust. 2" (51)
upadłość członka konsorcjum (140)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
v ca 570/08 (10)
zmiana terminu 144 (643)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
luksemburg (65)
xix ga 302/10 (19)
termin związania ofertą (8518)
ujawnienie źródła zapytania (151)
niejasne zapisy siwz (1738)
porty lotnicze (220)
itil (31)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
189 ust. 2 pkt 3 (4824)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (3)
nie otwarto likwidacji austria (16)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (1889)
"powtarzające się okresowo" (51)
select (14)
483/11 (6)
brak podpisu oferty (1929)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
kio/uzp 680/08 (4)
429/12 (7)
ii ca 137/07 (10)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
gispartner (29)
blok operacyjny (217)
unieważnienie części (6941)
rażące naruszenie ustawy (2064)
wykroczenie zawodowe (121)
saldo (147)
budynki użyteczności publicznej (272)
bez ograniczeń (10929)
iii ca 855/05 (7)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
know (319)
pocztowe (2090)
omyłka (2999)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
czechy (125)
referencje a kary umowne (109)
"art. 38 ust. 4b" (25)
lek równoważny (72)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
certyfikat ce (359)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
pełnomocnictwo odwołanie (3579)
pwpw (37)
oddział przedsiębiorcy (573)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
i ca 88/07 (3)
criminal records bureau (4)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
zmiany istotne (8648)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
art. 42 (3151)
kio 1393/11 (3)
art. 180 (4472)
oryginał zobowiązania (1442)
kio/uzp 984/08 (70)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
tubisz rażąco niska cena (79)
12a (391)
1247/11 (3)
kio_1525_11 (7)
harmonogram (1230)
art. 179 ust. 1 (7025)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
art 46 ust 4a (606)
art. 110 pzp (902)
1092/10 (7)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
bony (67)
co stanowi treść oferty (14212)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
kredyt w rachunku (390)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
zakup paliwa (209)
451/09 (3)
oferta wstępna 26 (846)
cykl życia produktu (38)
przeciwnikiem skargi (373)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
niepodpisany formularz cenowy (732)
"art. 92 ust. 2" (83)
ceidg (39)
kapsch (31)
art. 94 ust. 3 pzp (1305)
certyfikat prince 2 (66)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
85 ust. 4 (2250)
"przejęcie pracowników" (15)
wniesienie wadium (2016)
hotel (114)
183/11 (15)
art. 34 (2768)
nieuprawnione żądanie dokumentu (5934)
subiektywne kryteria (581)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
sysmark (25)
grupa kapitałowa (389)
pełnomocnictwo do wadium (663)
x ga 12/07 (11)
składki społeczne niemcy (39)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
1070/11 (4)
oferta częściowa (2436)
"kary umowne" (515)
zmiana terminu dostawy (5399)
definicja podwykonawcy (525)
niemożliwą do usunięcia wadą (445)
"utajnienie rozprawy" (2)
wojskowy instytut medyczny (47)
2734/10 (7)
46 ust. 4 a (3011)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (90)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (164)
"zakres udostępnienia" (121)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1324)
190/09 (3)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (8758)
treść referencji (2923)
2081/12 (7)
i ca 273/09 (1)
181/08 (6)
informacja z banku (1179)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
brak krk wykluczenie (406)
należycie wykonane (6292)
czyn nieuczciwej (3622)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1163)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1082)
składka polisa (340)
89 ust. 1 pkt 1 (12078)
niejawne (5602)
art. 25 ust. 1 (10221)
utwór (174)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
855/05 (14)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
protokół odbioru jako poświadczenie (470)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
zły vat (143)
36 ust. 5 (4094)
xii ga 423/08 (1)
solid (131)
referencje własne (1778)
komplementariusz (80)
x ga 427/10 (1)
unieważnienie umowy (7799)
sektorowe (727)
monistyczny (8)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
"art. 93 ust. 4" (61)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
1323/12 (6)
xii_ga_254_08 (3)
kio/kd 22/09 (8)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
1353/12 (8)
zmiana wartości umowy (5808)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
turów (54)
roboty dodatkowe (4473)
xix ga 3/07 (189)
medyczne (2328)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
zmiana nieistotna (8648)
oświadczenie o należytym wykonaniu (5759)
22 ust. 4 (12482)
strafregisterbescheinigung (2)
art.87 ust.1 (4109)
toner (87)
292/13 (6)
2234/12 (5)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
przewlekłość postępowania (83)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
referencje podwykonawcy (695)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
podmiot nieuprawniony (6157)
art. 86 ust. 2 (1519)
"umowa pod warunkiem" (21)
grupa interwencyjna (67)
energa (131)
"krótki termin składania ofert" (36)
471/08 (4)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
uzupełnienie krk (299)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
sprawozdanie finansowe (895)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
iv ca 288/06 (2)
ujemna cena jednostkowa (60)
utajnienie (644)
referencje wystawia (1702)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1118)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
brak uzupełnienia dokumentów (6069)
formy porozumiewania się (232)
niepełnosprawni (292)
vi ca 206/11 (1)
koncesja na usługi (382)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
art 6a (483)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
kio/uzp 607/09 (2)
usługi powtarzające się okresowo (119)
odwołanie przedwczesne (1057)
iii ca 490/04 (2)
zwrot wadium w formie gwarancji (592)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (297)
dwóch miejsc po przecinku (369)
x ga 257/09/za (1)
dodatni wynik finansowy (73)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
46 ust. 3 (2772)
ix ga 109/09 (8)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
art. 12a wadium (53)
kio 1070/11 (4)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
"krajowy rejestr karny" (543)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
iii ca 552/10 (2)
aneks do umowy (824)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
zamówienia mieszane (186)
niemożliwa do przewidzenia (2237)
iberdrola (13)
"użyteczności publicznej" (471)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
kv projekty (123)
kio 821/11 (9)
niedozwolona zmiana oferty (914)
zwrot oryginału gwarancji (569)
1265/09 (5)
"zasada koncentracji" (176)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4380)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
ii ca 109/05 (17)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
dokumenty podmiotów (7504)
uzupełnienie formularza cenowego (954)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
cofnięcie odwołania (3899)
wykaz narzędzi (663)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
"art. 151" (58)
v ca 2552/07 (2)
legionowo (82)
"interes prawny" (4746)
wadliwe referencje (818)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
roboty dodatkowe zamienne (413)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
708/10 (6)
kio/uzp 1526/10 (4)
skonto (5)
uznanie odwołania przez zamawiającego (9547)
krk niemieckie (30)
"art. 144" (358)
siemens ag (67)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (567)
"przyrzeczenie publiczne" (36)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
urząd dozoru technicznego (136)
2216/13 (5)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
art. 27 ust. 2 (8496)
i ca 533/09 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1187)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
centrum usług wspólnych (623)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (305)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
x ga 65/07 (3)
ix ga 37/06 (4)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
kio/uzp 14/10 (221)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (598)
art. 32 ust. 2 (3508)
nieistotne zmiany umowy (6198)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
i ca 331/10 (1)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
przynależności do grupy (150)
v ca 29/03 (20)
kio 2744 (9)
"stawka vat" (699)
xxiii ga 634/09 (5)
"jawność umów" (24)
"oferta równoważna" (406)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (1906)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
poświadczenie nieprawdy (241)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
x ga 255/09/za (2)
zamówienie dodatkowe (9565)
wpis do rejestru (2156)
nieprawdziwe (2684)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
v ca 901/08 (3)
bezpieczeństwo państwa (619)
doświadczenie konsorcjum (2840)
iv ca 429/10 (5)
kio 478/12 (11)
podpis elektroniczny (954)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
xix ga 245/07 (6)
niezwłocznie oznacza (909)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
v ca 266/08 (2)
iv ca 271/10 (2)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
umorzenie (5965)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
art. 38 ust. 3 (3740)
c-24/91 (7)
refundacja (56)
kio/uzp 22/07 (143)
kio_2746_10 (17)
"art. 15 ust. 2" (94)
xxiii ga 418/09 (3)
tablice rejestracyjne (14)
678/08 (5)
data wystawienia referencji (417)
uzupełnił dokumenty faksem (832)
certyfikat iso 9001:2000 (86)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
brak wskazania nazwy producenta (1496)
89 ust. 1 pkt. 2 (12080)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
"należyte wykonanie" (3547)
73/11 (19)
koncesja (471)
"1 grosz" (96)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (68)
x ga 254/10 (7)
odrębne zamówienie (4824)
wydruk strony internetowej (865)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (808)
prezentacja oprogramowania (300)
kio/kd 99/10 (9)
sytuacja ekonomiczna (2424)
iv ca 870/06 (1)
szczecin (1349)
"odtajnienie oferty" (173)
nie figuruje w rejestrze płatników (17)
kio 2181/10 (2)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (177)
zmiana terminu zawarcia umowy (7349)
vi ga 174/11 (1)
x ga 296/08 (6)
politechnika rzeszowska (24)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
"usługi prawnicze" (42)
ciężar udowodnienia (1766)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
pisemnie (5282)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
i c 317/09 (15)
xii ga 226/10 (1)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
44/09 (15)
kampania promocyjna (32)
gazy medyczne vat (37)
x ga 5/07 (7)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
wynagrodzenie (7916)
kio 82/12 (4)
ograniczenie konkurencji (8393)
ogłoszenie upadłości (288)
ii ca 82/12 (1)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
harmonogram robót (768)
kio 31/11 (16)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
"art. 24b" (40)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (129)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (13543)
interes faktyczny (6970)
xix ga 237/07 (1)
v ca 423/08 (10)
kio_uzp_867_09 (8)
korekty finansowe (409)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (49)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
informacja krk (462)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
vii cz 536/10 (2)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
"cena zero złotych" (9)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
"zwrot wadium" (190)
rażąco niska cena ryczałt (86)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
art. 13 (14102)
dwie opinie bankowe (277)
art. 151 (499)
skarga na postanowienie (15891)
oracle (154)
29 ust. 3 (21046)
v ca 1660/09 (2)
vii ga 59/08 (2)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
93 ust. 1 pkt 6 (4846)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (21)
przed podpisaniem umowy (4561)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (562)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (14)
oryginał gwarancji wadialnej (261)
"przystąpienie do długu" (3)
v ca 47/07 (19)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
comesa (37)
vii ga 2/08 (3)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
uchylił się od podpisania umowy (1228)
brak podpisu pod ofertą (1755)
utajnienie wykazu osób (310)
art. 92 ust. 1 (2552)
przedmiar (1699)
kio 179/12 (3)
art. 181 ust. 2a (194)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (251)
1818/11 (6)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
Ćwik i partnerzy (9)
ix ca 220/09 (2)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (782)
upłynął termin związania ofertą (1269)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1372)
85 ust.4 (1267)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
ii ca 455/06 (6)
"interes w unieważnieniu" (7)
unieważnienie postepowania (12253)
zatrzymanie wadium brak krk (38)
agencja rynku rolnego (30)
inne dokumenty określające obroty (1156)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
zasada równego traktowania oznacza (5537)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
usługa druku (889)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
wadium po terminie składania ofert (1447)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
x ga 213/09 (1)
ix ga 30/08 (11)
oryginał pełnomocnictwa (981)
x ga 2/08/za (1)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (7365)
krk wielka brytania (19)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (439)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
v ca 264/04 (17)
sąd najwyższy strona internetowa (947)
art.144 ust.1 (384)
"zasady traktatowe" (12)
1008/11 (4)
powiat suski (5)
kosztorys pomocniczy (597)
wskaźnik płynności (72)
kio 1549/12 (5)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (9152)
pilność (57)
niezgodnosc z siwz (5201)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
c-318/94 (24)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
"art. 96 ust. 3" (377)
pozwolenie na użytkowanie (536)
1287/12 (8)
v ca 1051/10 (7)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
x ga 74/11 (3)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (190)
"pkp plk" (96)
protokół odbioru (1711)
kio 2531/11 (8)
1060/13 (4)
art. 42 ust. 1 (3145)
v ca 1360/09 (6)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
2213/12 (4)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
zakaz podwykonawstwa (160)
usługi powszechnie dostępne (1218)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (6)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
"usługi pocztowe" (183)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (1853)
proporcjonalność (336)
podwykonawca podmiot trzeci (1041)
"system informacji prawnej" (50)
cena słownie (8157)
art. 23 ust. 2 (10416)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
brak oświadczenia (10589)
gispro (17)
"termin wykonania zamówienia" (685)
"informacja banku" (373)
28.09.2011 rażąco (8)
"roboty zamienne" (85)
maxto (57)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
bezpodstawne wykluczenie (3263)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
"zdolność kredytowa" (793)
x ga 130/10 (1)
xii ga 358/10 (2)
ix ca 297/10 (1)
ii ca 918/06 (1)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (625)
"art. 23 ust. 2" (415)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
doświadczenie zawodowe (2376)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
próbek, opisów lub fotografii (86)
strona internetowa dowód (2476)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
ripok (60)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
art. 51 (2297)
haccp (39)
utajnienie referencji (211)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (83)
nadleśnictwo (310)
zasada koncentracji (257)
czytelny podpis (375)
"art. 142 ust 2" (10)
zdolnośc kredytowa (822)
brak kosztorysu (2196)
xix ga 156/07 (1)
online skills (19)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (788)
"dysponowanie osobami" (1575)
wadium gwarancja konsorcjum (609)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
xix ga 34/07 (5)
iii ckn 1320/00 (6)
niezgodność z treścią siwz (4569)
za krótki termin składania ofert (743)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
import docelowy (20)
iv ca 534/06 (2)
dowód opłacenia polisy (283)
kio/kd 33/12 (4)
1285/11 (2)
koncepcja architektoniczna (143)
kryterium rabat (207)
zbyt wysokie warunki (531)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (568)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
art. 29 ust. 1 (22089)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
wykaz wykonanych (6000)
biegły rewident (21)
uzupełnienie po terminie (6261)
warunki proporcjonalne (1103)
x ga 247/09 (1)
"oferty nieporównywalne" (150)
oferta wpłynęła po terminie (5155)
intergraph (61)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (5593)
uzupełnienie harmonogramu (548)
iv ga 39/08 (1)
żądanie oświadczenia producenta (2800)
rażąco niska cena 2014 (422)
x ga 178/09 (6)
usługa zakończona referencje (956)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
current ratio (5)
kio/uzp 799/08 (7)
x ga 127/08 (45)
art. 145 ust. 1 (696)
xii ga 456/08 (1)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
art. 101 (1095)
kio 1306/11 (5)
wynagrodzenie za roboty zamienne (404)
niemiecki krk (30)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
biegła znajomość języka polskiego (28)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (6176)
"art. 190 ust. 7" (385)
kio 1066/10 (29)
polisa oc grupa kapitałowa (37)
24 ust 1 pkt 1a (2513)
opinia prywatna (662)
kio_uzp_1514_09 (6)
1071/11 (5)
109/09 (31)
thales (67)
art. 85 ust. 5 (2038)
"istotna zmiana okoliczności" (160)
wykonawstwo zastępcze (26)
csk 456/09 (19)
wyjaśnienia wykonawcy (11980)
"wątpliwości na korzyść" (21)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (46)
anonimowość (15)
xii ga 412/11 (2)
naruszenie art. 87 (5595)
vii gc 127/11 (1)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (356)
xii ga 206/08 (14)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
brak formularza cenowego (1617)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
wysokość polisy (968)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (372)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
definicja referencji (791)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (144)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
poprawienie stawki vat (639)
art.26 ust.2b (957)
"województwo podkarpackie" (78)
grupa kapitałowa definicja (182)
brak dowodu opłaty polisy (119)
dostawa czy robota budowlana (153)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
doświadczenie kierownika budowy (1039)
kz (147)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (157)
ii ca 207/11 (4)
tusze (36)
ix ga 83/09 (3)
radiofarmaceutyki (5)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
samokontrola zamawiającego (26)
art. 94 ust. 2 (1573)
protokół odbioru końcowego robót (619)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
ograniczenie terytorialne (543)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
x ga 101/08/za (2)
poprawienie omyłki (2163)
usługi prania (149)
626/12 (4)
art. 26 (11176)
zdolność ekonomiczna (1066)
certyfikaty meble (53)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
x ga 146/08 (2)
ix ga 228/09 (2)
postępowanie kończy się z chwilą (329)
gospodarz postępowania (108)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
v ca 1784/08 (2)
v ga 141/09 (3)
sprawozdania finansowe (895)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
art. 5 ust. 1 a (20648)
vi ga 54/10 (3)
konstancin-jeziorna (80)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (632)
kio_1776_10 (7)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (193)
kpc (1093)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1111)
1275/12 (5)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
członek komisji (1076)
xii ga 304/07 (1)
wycofanie+oferty (67)
poprawianie kosztorysu (353)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
cena oferty w euro (1591)
"wizji lokalnej" "art. 29" (106)
ubezpieczenie kontraktu (452)
kio/uzp 250/10 (10)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
kio 1745/13 (5)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
podmioty powiązane (889)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (460)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1264)
iii ca 112/06 (1)
x ga 295/09 (2)
wadium w formie kopii 2013 (74)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
enion s.a. (40)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
należyta staranność (3006)
doświadczenie osób (4438)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
vii ca 363/08 (1)
"zamówienie dodatkowe" (488)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
karta katalogowa (484)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
ii csk 675/10 (10)
zamówienie wspólne (5592)
kio 762/13 (5)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (2528)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
cesja (99)
"realność udostępnienia" (43)
"definicja podwykonawstwa" (4)
protokół odbioru dostawy (866)
x ga 183/10 (1)
"art.46 ust. 4a" (437)
"iii czp 25/07" (10)
niepodpisany kosztorys (858)
engave (15)
prawnicze (260)
pierwotne warunki zamówienia (3390)
x ga 207/08 (2)
19/09 (286)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
nieproporcjonalne (1131)
wartość przedmiotu zaskarżenia (2263)
"błędna stawka vat" (94)
ochrona danych osobowych (672)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
iv ca 392/05 (8)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
wadium w częściach (913)
wynagrodzenie barterowe (2)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (4209)
kio/uzp 759/08 (5)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
zużyte opony (26)
zaświadczenie z krk (343)
art. 150 ust. 3 (1386)
iii ca 344/08 (1)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (88)
iso 9001 (228)
arcadis (42)
sprint (97)
wieloletnia prognoza finansowa (27)
1642/10 (4)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
2866/12 (6)
rozwiązania alternatywne (743)
wykładnia siwz (3035)
świadczenie ciągłe (998)
bombardier (36)
§ 6 ust. 2 (19420)
kio/uzp 533/10 (3)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
oferta w języku polskim (1955)
obronności (62)
spółka z o.o. w organizacji (606)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (421)
dystrybutor (636)
"94 ust. 3" (92)
próbka "art. 26 ust. 3" (333)
"nota pokrycia" (11)
art. 4 pkt 8 (15600)
"art. 22 ust. 4" (619)
xii ga 368/08 (1)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
plan higieny (134)
art.22 ust.5 (1922)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
poświadczenie (1977)
iii ca 582/08 (1)
x ga 2/07 (30)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
brak interesu (8520)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
pomoc publiczna (5397)
dysponowanie referencjami (1515)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
iv ca 772/05 (4)
x_ga_81_09 (6)
"przedłużenie terminu składania ofert" (353)
334/09 (4)
art. 183 ust. 2 pzp (1190)
usługa w trakcie realizacji (3039)
2317/10 (4)
v ca 422/06 (1)
x ga 20/10/za (1)
"art. 90" (1917)
podział zamówienia (1790)
odległość kuchni (55)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
warunki zmiany umowy (6552)
niewykonanie wyroku (12849)
unieważnia (4725)
xix ga 35/08 (2)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
farmaceutyczny (173)
instalacja solarna (76)
unieważnia postępowanie (4725)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (298)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (5176)
upust jako kryterium (195)
należycie protokół odbioru (1364)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
zmiany nieistotne (8648)
69 (1166)
miarkowanie kar umownych (43)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
kio/ku 53/11 (4)
vi ca 32/11 (2)
ii ca 679/10 (3)
przejęcie praw autorskich (33)
"wiedzy i doświadczenia" (3653)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
476/12 (4)
84/12 (7)
sposób obliczania ceny (1025)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (94)
referencje a poświadczenie (861)
"art 24 ust 1 pkt 9" (272)
kio 2/11 (202)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (5018)
ii ca 835/04 (5)
mba (8)
jednokrotność wezwania (55)
china overseas engineering group (13)
przed notariuszem (387)
nie podpisana oferta (5505)
podpis (2686)
irlandia krk (4)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
ii ca 131/10 (2)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (640)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
dokumenty po terminie (13908)
"cena nierealna" (327)
użyczenie (236)
xii ga 443/09 (1)
bład projektowy (1074)
zmiana treści oferty (9265)
93 ust. 4 (5069)
jawność (897)
doświadczenie "3 lat" (1389)
27 ust. 5 (7970)
wykaz osób (4235)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
"brak pełnomocnictwa" (112)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
art. 51 ust. 1a (649)
nieprecyzyjny warunek (2108)
natychmiastowa (368)
zakres polisy oc (524)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (74)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (2315)
referencje dla konsorcjum (1409)
gwarancja bezwarunkowa (319)
kio/uzp 780/10 (9)
x ga 268/08 (1)
tetra (21)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
uzupełnienie próbek (335)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
opis przedmiotu (9831)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
fidic lub równoważne (106)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
simple (61)
art. 46 ust. 5 (2676)
i.1. ca 351/06 (1)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (55)
"budynek użyteczności publicznej" (175)
ubezpieczenie grupowe (45)
xix ga 162/10 (17)
x ga 98/07/za (1)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
nieproporcjonalne warunki (938)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (691)
mainframe (39)
próbka tajemnica (76)
xii ga 227/10 (1)
art. 181 (1187)
opis urządzeń technicznych (3255)
zawarcie umowy (10710)
"art. 60b" (18)
japonia (25)
ii ca 586/05 (4)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
zp-1 (328)
"sukcesja generalna" (23)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
błędny podatek vat (1112)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
706/11 (24)
290/11 (5)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1225)
meble (243)
referencje sam sobie (1282)
miarkowanie kary (49)
dostawa (8721)
xix ga 258/08 (12)
26 ust 2b (1506)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
art. 82 ust. 1 (2175)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2172)
obiekt użyteczności publicznej (292)
lek referencyjny (36)
duplikat (16)
kio 2182/13 (11)
certyfikat iso (395)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
zwolnienie od kosztów (765)
kio 1553/10 (7)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
vi ca 377/08 (1)
tłumaczenie referencji (530)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
art.12a (140)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (20030)
"zmiana składu" (40)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
wykaz podwykonawców (1150)
kio 711/12 (6)
vi gz 51/06 (2)
ix ga 113/06 (2)
definicja omyłki (732)
dostawa leków (243)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
nadmierne wymagania (1227)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
krk słowacja (2)
ciągłe (1187)
regenerowane (32)
wajda (51)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
"warunki przedmiotowe" (201)
1431/08 (13)
protokół odbioru potwierdza (1836)
art.26 ust.3 (5774)
status wykonawcy (1406)
referencja treść (2923)
"system informatyczny" (1017)
zamówienia dodatkowe ryczałt (296)
eod (24)
dysponuje osobami (4318)
"wolnej ręki" (1171)
"wysokość kar umownych" (120)
"brak interesu" (717)
cedig (3)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (851)
vi ga 7/09 (10)
22 ust 4 (13751)
interes w przystąpieniu (6858)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
treść pełnomocnictwa (3011)
niepełny formularz ofertowy (1741)
xii ga 292/11 (1)
x ga 214/09 (3)
x ga 85/08 (5)
błędy zamawiającego (5115)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
błąd projektanta (312)
zatrzymanie wadium (606)
1971/09 (8)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
krs po terminie składania ofert (961)
art. 25 ust. 2 (10215)
vat stawka (1456)
powierzy podwykonawcom (751)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
fabrycznie nowy (710)
xix ga 92/08 (7)
pozacenowe (78)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1330)
art 94 ust 3 (1712)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3033)
x ga 41/07 (10)
"termin związania ofertą" (864)
serwis pogwarancyjny (148)
usługi badawcze (465)
1161/12 (6)
"art 144" (358)
odległość (622)
1353/13 (7)
zerwanie umowy (79)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
wyjaśnienie próbek (558)
prowizja (104)
kio/kd 46/10 (10)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1240)
odtajnienie (510)
nieprawdziwe informacje wina (87)
x ga 143/10/za (1)
brytyjski krk (8)
trojan (300)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (34)
"art. 42 ust. 1" (97)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
doświadczenie kierownika (1341)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
xii ga 431/09 (4)
63/12 (19)
465/11 (42)
pisemne zobowiązanie (2249)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (336)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
art. 86 ust. 3 (1506)
lte (12)
ii ca 425/05 (5)
93/12 (11)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
xix ga 128/08 (47)
pełnomocnictwo (3359)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
izrael (38)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
droga elektroniczna (1545)
v csk 456/09 (18)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
637/11 (24)
definicja dokumentacji projektowej (729)
brak pozycji (5528)
wadium gwarancja (1104)
kio 618/11 (2)
wadium w konsorcjum (895)
kio/uzp 320/10 (4)
prawa wyłączne (6202)
uprawnień (6954)
ii ca 87/07 (4)
"zatrzymanie wadium" (554)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
c_538_07 (11)
faktura potwierdza (2006)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (85)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
wadium 46 ust. 4a (456)
"art. 94 ust. 1" (248)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (6157)
x ga 354/07 (2)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3211)
oferta równoważna (2202)
v ca 1621/08 (1)
chiny (70)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
zwrot odwołania wpis (15857)
polska agencja informacji i inwestycji (70)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
2814/11 (6)
umowa przedwstępna (84)
"art. 29 ust. 1" (1663)
rozszerzenie rękojmi (153)
zawarcie umowy po terminie (10265)
x ga 256/10/za (1)
"art. 32 ust. 4" (102)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (5886)
kio/uzp 1158/09 (5)
x ga 288/11/za (1)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
mieszane (212)
ustawowo wolny (1132)
zwiększenie środków (1473)
leśnictwo (139)
art.38 (1884)
art. 192 ust. 2 (7851)
odpowiedni termin (9551)
certyfikat microsoft (98)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (372)
"urząd dozoru technicznego" (51)
cena jednostkowa zero (1685)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
kio/uzp 812/09 (10)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
v ca 571/08 (8)
kio 41/11 (12)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (157)
opis usługi (5957)
wadium osoba trzecia (504)
usługi sprzątania rażąco niska cena (160)
novartis (20)
kio/uzp 338/09 (31)
"art. 15" (968)
dialog techniczny (270)
tożsamość (809)
x ga 51/09 (3)
różne stawki vat w ofertach (826)
715/11 (8)
należyte wykonanie usługi (4269)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
kio/uzp 1311/10 (8)
żądanie unieważnienia postępowania (9536)
operator wyznaczony (559)
brak oryginału gwarancji wadialnej (245)
cena słownie i liczbowo (228)
naruszenie zasady pisemności (362)
tłumaczenie (1950)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (183)
i ca 168/09 (8)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
art. 91 ust. 2 (5473)
x ga 352/11 (1)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
c-16/98 (8)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
"zamówienia mieszane" (12)
xii ga 413/08 (3)
certyfikat/atest (24)
"dialog techniczny" (24)
art. 171 ust. 4 (1292)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1090)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (1483)
prezentacja systemu informatycznego (175)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
iv ca 683/12 (51)
biegły (513)
"definicja podwykonawcy" (18)
"jeden producent" (525)
kio 685/12 (4)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
xiii gc 253/10/iw (3)
x ga 158/07/za (2)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
396/11 (7)
upływ terminu związania z ofertą (4146)
informatyzacja (149)
pożyczka (134)
kio 185/13 (4)
małżonków (15)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
partner dariusz apelski (5)
rażąco niska cena (1773)
xii ga 183/08 (1)
wadium w częściach konsorcjum (427)
wpis od odwołania na dwie części (6682)
c-328/96 (3)
parafa (170)
podpisanie umowy bez wadium (795)
1960/11 (3)
"do wglądu w siedzibie" (26)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
brak wpisu do ewidencji (709)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (951)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1576)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
internat użytecznosci publicznej (4)
sumowanie doświadczenia (312)
jedyny wykonawca (12476)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
ce (669)
licytacja elektroniczna (96)
brak referencji (2654)
489/06 (32)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
"oferta dodatkowa" (379)
art 26 ust 3 (10931)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
91 ust. 3a (475)
rażąco wysoka cena (571)
urssaf (5)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (964)
nieczytelny podpis oferty (352)
xix ga 175/10 (32)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
"parafa" (189)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (273)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3006)
"prawa autorskie" (202)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
upływ terminu związania ofertą (3572)
podlimity (14)
unieważnienie aukcji (316)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
xvi gc 682/08 (3)
iv ca 180/11 (3)
kio/uzp 924/10 (7)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
uzupełnienie odwołania (6197)
cena oferty (9027)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
llc (28)
gierańczyk (30)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (244)
"roszczenie o zawarcie umowy" (19)
"nakazuje odtajnienie" (18)
wiedza i doświadczenie (1887)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
faktura wykonanie usługi (1581)
tk telekom (16)
2725/11 (9)
"art. 38 ust. 6" (141)
odpady (1249)
brak pkd (132)
676/09 (12)
x ga 139/08 (1)
art. 40 ust. 3 (4935)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
odwołanie wniesione po terminie (22832)
vi ga 107/04 (3)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (37)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (621)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
2498/10 (19)
avr rażąco niska cena (5)
stawka vat odrzucenie oferty (1524)
xii ga 2/09 (4)
"kryteria podmiotowe" (101)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (95)
kio/uzp 2034/10 (2)
c-107/98 (28)
v ga 122/10 (30)
ustawa o cenach (9102)
aktualność krs (53)
v ca 788/08 (11)
"unieważnia umowę" (22)
usługa sprzątania (718)
prezentacja (658)
oferta wariantowa dostawa (244)
brak nazwy producenta (1745)
v ca 9/08 (12)
interes publiczny (10052)
prawa autorskie (586)
pozycja zerowa (111)
igły (82)
iii ca 583/08 (5)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
zus osób fizycznych (171)
negatywne konsekwencje (2427)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1133)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
błąd w kosztorysie (1193)
ix ga 44/08 (29)
art. 26 ust.3 (8404)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
handel referencjami (115)
opłata sądowa (169)
art. 185 ust. 1 (2736)
błędny numer katalogowy (203)
uzupełnianie dokumentów (2484)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
art 67 ust 1 (2007)
subiektywne (885)
x ga 67/08 (42)
xii ga 37/09 (2)
punktacja (1209)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (31)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
błąd formalny (1706)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
kio 1437/10 (5)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (173)
wykładnia literalna siwz (954)
art. 144 (761)
brak parafowanej umowy (222)
"uzupełnienie odwołania" (105)
powszechne usługi pocztowe (260)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
znajomość języka polskiego (170)
"criminal records bureau" (4)
x ga 23/07 (105)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
i ca 608/09 (4)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
art. 196 ust. 4 (507)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
kio 2816/10 (17)
krk dla komplementariusza (25)
podatek dochodowy (124)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
obsługa prawna (2432)
art. 23 ust. 3 (9219)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
praxis (9)
"uzupełnienie zobowiązania" (86)
kara umowna (594)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
"biuletyn nr 2" (5)
cofnął skargę (3911)
umowa o dzieło (445)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (8529)
okres związania ofertą (5142)
załączniki do odwołania (9632)
vi ga 50/09 (1)
vi ga 64/08 (1)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
brak formularza ofertowego (2852)
wystawca referencji (385)
podkryteria cenowe (25)
umowa współpracy (1634)
różny vat w ofertach (1197)
"zasada swobody umów" (263)
kio 42/12 (18)
budimex (411)
interes przystepującego (4523)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
"art. 185 ust. 4" (100)
636/12 (6)
data pełnomocnictwa (1667)
art. 43 ust. 2 (2300)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
referencje nie potwierdzają (1822)
polsuper (31)
kio/uzp 757/09 (14)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (988)
tonery do drukarek (71)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
marsh (8)
błędny vat (1420)
karty sim (2021)
xii ga 420/09 (47)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
ii ca 108/11 (3)
udostępnienie doświadczenia (1883)
"art. 4 pkt 5" (21)
"art. 198b" (410)
x ga 60/10/za (3)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
"ustalenie wartości zamówienia" (394)
cena minimalna (2217)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
zmiana stawki vat (1010)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
art. 29 ust. 2 (22076)
"próbka systemu" (18)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
xii_ga_451_10 (3)
odstąpienie (2121)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
kio 700/11 (8)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
zamówienia dodatkowe (9565)
niekorzyść wykonawcy (521)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (3304)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
franszyza (26)
ii ca 587/05 (62)
podpis pod ofertą (2203)
brak pełnomocnictwa (2624)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
prezentacja systemu (444)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
poczta (942)
1093/08 (35)
kognicji (281)
konsalnet rażąco niska cena (12)
wykaz głównych usług (1496)
ii ca 1398/05 (5)
ix ca 709/09 (3)
uchybienie formalne (1567)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
ii ca 457/08 (1)
forma porozumiewania się (213)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (7)
art. 49 ust. 3 (1877)
pisemność (33)
60/08 (20)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
i ca 302/11 (1)
typ urządzenia (2445)
jedna usługa (2976)
przetarg ograniczony (16010)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
iv ca 1499/11 (1)
sumowanie wartości usług (369)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (243)
zmiany w treści oferty (10247)
lista podwykonawców (186)
nierealny termin realizacji (2476)
jawność postępowania (897)
ii ca 430/09 (1)
wydruk ze strony internetowej (1036)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (661)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
art. 190 ust. 7 (2019)
1377/11 (2)
24 ust. 1 pkt 1 (13520)
ii ca 797/09 (5)
art 67 (2013)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
xix ga 91/07 (4)
termin związania (9146)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
ii ca 258/09 (2)
1900/11 (5)
brak pozycji kosztorysowej (940)
c-507/03 (7)
ii ca 997/06 (2)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
1164/11 (5)
brak treści oferty (13893)
wadium podmiot trzeci (450)
nie wniósł wadium (2016)
rozwiązania równoważne (1227)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
1041/11 (3)
art. 94 ust. 3 (1547)
kio 520/11 (2)
protokół konieczności (3052)
ii ca 158/09 (4)
ii ca 207/08 (6)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
błąd w siwz (3877)
vat 23% (1640)
oferty częściowe (2436)
usługi pocztowe 2012 (211)
art. 27 (8524)
"art. 86 ust. 2" (54)
warunki udziału (14081)
421/12 (6)
formularz (4952)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
koncentracja środków ochrony (223)
2427/11 (5)
ii ca 1239/06 (2)
zamiana kary umownej (84)
usługi priorytetowe (214)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
połowy terminu (939)
1787/11 (4)
rażąco niska cena dostawy (751)
synektik (19)
nieregenerowane (32)
rażąco niska cena na usługi (1354)
vi ca 629/09 (1)
bład w obliczeniu ceny (1855)
2572/11 (4)
wpis w krs działalność (785)
ceidg po terminie (51)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
cztery miejsca po przecinku (170)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (23)
iii ca 177/10 (2)
odwołanie (22190)
aneksowanie umów (20)
0,00 złotych (242)
pge (171)
kio/1536/10 (5)
kwota ubezpieczenia (2212)
kompatybilność (288)
harmonogram tajemnica (190)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1274)
krk szwecji (7)
błąd w numerze katalogowym (185)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
parametry papieru (150)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (851)
zaokrąglanie ceny (85)
przesłanki wykluczenia (6660)
uzupełnienie ceidg (41)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
nieważność umowy (1451)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
x ga 183/11 (1)
iv ca 1176/09 (5)
zmiana składu konsorcjum (3379)
brak równoważności (694)
broker (69)
ceidg po terminie składania ofert (40)
funkcjonalność system (1243)
usługa szkoleniowa (296)
vii ca 453/09 (1)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
kio/uzp 859/09 (12)
art 6 (21096)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (440)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3188)
art 26 ust 2b (1506)
"art. 29 ust. 4" (16)
gazy medyczne (137)
"art. 32" (587)
iso/iec 19752 (17)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
zmiana oferty (9886)
przecinek (63)
zmiana personelu (795)
oferta nieważna (5717)
x ga 89/10 (4)
"187 ust. 3" (171)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
szacowanie (790)
iv ca 239/05 (5)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
unieważnienie postępowania (12253)
inna omyłka nieistotna (2425)
odwołanie po terminie (21024)
za zgodność (5960)
xii ga 1/09 (6)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
"niewykonanie wyroku" (446)
art. 85 ust. 3 (2096)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
832/09 (4)
godziny pracy zamawiającego (1362)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
podwykonawstwo (545)
walory artystyczne (13)
kary umowne wygórowane (130)
iii ca 416/05 (2)
v ca 2224/03 (10)
wykaz wykonanych usług (3994)
art. 90 (5559)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11292)
określenie wartości zamówienia (12134)
x ga 311/07 (6)
ii ca 417/06 (3)
polisa opłacona (361)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
doświadczenie osoby (4438)
"cena zero" (9)
1237/11 (14)
sanepid (29)
zestawienie materiałów (1843)
współuczestnik (10)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (107)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
1206/11 (3)
wartość robót brutto czy netto (1033)
świadczenia zdrowotne (922)
język postepowania (1989)
limit debetowy (8)
kumulacja kar umownych (15)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
świadectwo przejęcia robót (146)
ix ca 23/12 (9)
v ca 2056/07 (25)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (74)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
"termin składania ofert" (4586)
kio 1910/11 (6)
225/08 (4)
domniemywać (785)
"wyjaśnienia oferty" (318)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
brak wyceny (2201)
179 szkoda (3130)
nie podpisany kosztorys (858)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
warunki atmosferyczne (264)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
błędnie wpisany vat (510)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
x ga 22/08 (58)
wykonawca uchyla się (2531)
unieważnia umowę (2751)
kio 886/10 (5)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (24)
"odtajnienie dokumentów" (110)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (327)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
brak pieczęci imiennej (152)
uzupełnienie (6427)
"art. 182 ust. 4" (12)
dgp dozorbud (96)
xix ga 120/07 (4)
błąd co do formy (2224)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1162)
zarzuty spóźnione (1418)
xix ga 18/10 (19)
ii ca 337/11 (1)
oferta bez podpisu (1644)
grupa kapitałowa konkurencja (383)
"art. 192 ust. 7" (1137)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
zaniżenie wartości zamówienia (1105)
"złożenie dwóch ofert" (277)
różny vat (1218)
pkp (699)
poprawa innej omyłki (777)
ii ca 137/09 (13)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
język polski (1791)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
art.26 (6234)
unieważnienie zmiana okoliczności (6368)
kio/uzp 694/09 (22)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
interwencja uboczna (55)
akredytacja (166)
żądanie certyfikatu iso (355)
brak tłumaczenia na język polski (865)
x ga 81/09 (10)
v gaz 21/08 (6)
andra (45)
"art. 26 ust. 2b" (951)
złożenie dwóch ofert (10181)
polisa podwykonawcy (184)
i ca 117/12 (40)
xix ga 403/08 (1)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (416)
konkurs dwuetapowy (13)
jedna usługa dwie umowy (2334)
tryb postępowania przetarg ograniczony (16603)
tramwaje warszawskie (37)
umowa na czas oznaczony (3619)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
1563/12 (3)
oświadczenie art 24 konsorcjum (3971)
zus spółka jawna (97)
certyfikaty (2383)
xix ga 468/10 (5)
ibm (233)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
niemożliwość świadczenia (650)
unieważnienie postępowania wada (1678)
ii ca 1211/09 (10)
opłata (532)
art. 44 (3031)
szpital wolski (19)
za pośrednictwem banku (1371)
vii cz 410/10 (1)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
definicja grupy kapitałowej (182)
komunikat swift (6)
art. 182 (2292)
główny urząd geodezji (105)
druk oferty (1442)
zapytania o cenę (1912)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
literalny (2209)
zmowy przetargowe (107)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
uzupełnienie faksem (1337)
częściowe uwzględnienie zarzutów (2577)
v ca 1514/02 (16)
deklaracja zgodności (1244)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
dokumenty w języku obcym (401)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
oświadczenie producenta (3198)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
xxv c 1367/10 (1)
wybór po terminie związania (8164)
"dwie ceny" (36)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (2548)
poświadczenie protokół odbioru (473)
"art. 101 ust. 3" (6)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
będzie dysponował (6565)
"art. 96" (672)
bilety lotnicze (50)
związanie ofertą (8741)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
klauzule społeczne (373)
oferta formularz oferty (4871)
jedna usługa kilka umów (655)
ważność pełnomocnictwa (622)
brak płatności częściowych (500)
1193/13 (6)
wdrożenie (1882)
"art. 85 ust. 2 " (224)
x ga 223/07 (6)
art. 17 ust. 2 (9531)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
"cena ryczałtowa" (944)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
iii czp 107/12 (12)
v ca 484/08 (1)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1066)
zintegrowany system informatyczny (420)
zamówienia podzielone na części (4883)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
kio 776/11 (8)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
93 ust. 1a (919)
zakres referencji (2938)
leki (265)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
vi ca 232/10 (2)
iv ca 915/08 (2)
"odrzuca odwołanie" (6514)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
usługi turystyczne vat (31)
nieścisłości siwz (536)
kryterium niemierzalne (122)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
zmiana umowy 144 (548)
"kryteria oceny ofert" (3694)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (2285)
kio/uzp 20/09 (152)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (189)
upadłość konsorcjanta (18)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
art 25 ust 1 (10221)
ii ca 584/05 (17)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
referencje potwierdzają (1822)
usługi okresowe (777)
zwrot próbek (374)
ii ca 1351/07 (1)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (306)
art 38 (3797)
nie wpłacenie wadium (218)
2319/11 (4)
nieważny certyfikat iso (171)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
własne referencje (1778)
2250/11 (6)
szkoda (3963)
na rzecz różnych odbiorców (856)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (945)
zmiana terminu umowy (6964)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
100/12 (20)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (584)
termin realizacji unieważnienie (7413)
"zamówienia dodatkowe" (488)
wskazanie konkretnej daty (2891)
kosztorys ofertowy (2122)
wyrok sądu (17001)
14/10 (327)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
"cesja wierzytelności" (29)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
xii ga 317/07 (5)
i ca 93/11 (5)
x ga 75/08 (9)
uprawnienia konsorcjum (2368)
kio 1159/12 (6)
art 36 ust 4 (4136)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
iv ca 831/10 (7)
dysponowanie osobą (4318)
rażąco niska cena zarzut (1913)
żądał dokumentów (8282)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (3583)
zmowa wykonawców (137)
"oświadczenie producenta komputera" (13)
i csk 293/07 (45)
papiery wartościowe (167)
ii ca 950/11 (1)
fałszywe referencje (73)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
odbiór robót (2133)
"zamówień publicznych" (24903)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
wycinka drzew (74)
doradztwo i konsultacje (220)
art. 36 ust. 4 (4136)
art. 34 ust. 5 (2922)
nieczytelne odwołanie (1105)
"na korzyść wykonawcy" (325)
"art. 4 pkt 8" (120)
kio/uzp 218/08 (25)
wadium konsorcjum (895)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
dialog konkurencyjny (387)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
sam sobie wystawił referencje (811)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2502)
xix ga 328/06 (2)
narodowy bank polski (213)
kyocera (17)
87 (5968)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (415)
termin przyłączenia się do protestu (676)
niezgodność oferty (5080)
ix ga 147/07 (1)
kio 19/11 (206)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
art. 24 ust. 2 (12750)
krk po terminie (456)
"zamiast polisy" (13)
aukcja elektroniczna (319)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
ostrołęka (162)
kio/uzp 707/08 (12)
istota ceny ryczałtowej (658)
certyfikat zamiast polisy (65)
ciężar dowodu rażąco niska cena (633)
data wystawienia krs (236)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
xii ga 315/11 (16)
"program funkcjonalno użytkowy" (626)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
xii ga 160/08 (2)
dopuszczenie do obrotu (1616)
opłacona polisa oc (222)
brak podpisu na referencjach (536)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
zaokrąglenie (272)
kio/kd 44/11 (18)
240/10 (4)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
potencjał innych podmiotów (2252)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
zmowa przetargowa (107)
pribex (13)
"art. 26 ust.3" (5660)
0 zł (10967)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
nieopłacona polisa (361)
"usługi szkoleniowe" (105)
wiedzy i doświadczenia (4259)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
lek (296)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
doradztwo prawne (410)
adblue (9)
alpine bau (30)
interes publiczny a interes prywatny (582)
cpi (35)
inne usługi niepriorytetowe (173)
zarzuty (17751)
sk 22/08 (15)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4235)
zawieszona działalność (124)
referencje podwykonawca (695)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (161)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (1977)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
błędy w gwarancji wadialnej (222)
kio 1863/10 (11)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
kio 41/12 (14)
zamówienia podobne (5943)
"znajomość języka polskiego" (20)
prezentacja funkcjonalności systemu (274)
art. 32 ust. 4 (3332)
kio 1562/11 (25)
ii ca 1063/05 (17)
xix ga 92/11 (14)
ii ca 1355/05 (19)
limit kredytowy (100)
x ga 219/07 (1)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
2649/11 (18)
odstąpienie od umowy (1640)
tugeb (5)
rażąca cena (1454)
protokół zamiast referencji (315)
v ca 985/08 (1)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9187)
usługa ciągła (1096)
c-314/01 (6)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
x ga 21/08 (16)
26 ust 3 (10931)
"dłuższy niż 4 lata" (9)
xii ga 510/10 (1)
viii ga 13/08 (5)
gwarancja wadialna (592)
krk komplementariusza (26)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
awarie (608)
przedłużenie terminu związania (1372)
wariantowa (367)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (190)
iv ca 29/10 (21)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
"oczywista omyłka pisarska" (1071)
ponowne wezwanie (4499)
omyłka pisarska (1304)
ochrona osób i mienia (492)
"naruszenie art. 29" windows (45)
bilans (576)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (195)
referencje sztuki budowlanej (398)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
certyfikat epeat (16)
vat (2744)
kognicja (351)
za wysokie wadium (209)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
tyco (78)
weksel (19)
iv ca 891/09 (1)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
1980/09 (11)
certyfikat równoważny (671)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
błąd w stawce vat (990)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (2392)
forposta (21)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2061)
dostawa bonów (57)
x ga 395/06 (3)
w wykazie wskazał za dużo osób (1096)
polisa oc prace projektowe (59)
v ca 1213/08 (1)
epeat (17)
art 26 ust 4 (10612)
polisa (1011)
itil równoważny (22)
przychód netto (307)
x ga 268/07 (2)
formularz ofertowy (3203)
i ca 67/09 (2)
xix ga 32/09 (4)
kara umowna należyte wykonanie (460)
warunek proporcjonalny (784)
podkryterium (175)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
"art. 140" (379)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
informacje niejawne (3109)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
51/09 (23)
wykładnia rozszerzająca (488)
"tylko ceny brutto" (5)
sumowanie zdolności kredytowej (56)
wykluczenie (10727)
utrata gwarancji (600)
konkurs (1086)
spółka jawna zus (97)
"zatarcie skazania" (36)
rękojmia (662)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
ii ca 37/06 (4)
zus us spółka cywilna (36)
błedny knr (157)
2314/11 (4)
krótki termin realizacji (930)
nieuczciwa konkurencja (8966)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2348)
art. 15 (15117)
sprawowanie nadzoru autorskiego (115)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
dokumentacja budowlana (5136)
i ca 251/08 (3)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
interes (10055)
oczywista omyłka (2018)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
równoważność norm (420)
podmiot prawa publicznego (5902)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
warunki płatności (1443)
nie złożyli ofert dodatkowych (9928)
kodeks cywilny (3614)
1993/10 (2)
x ga 287/08 (2)
v gaz 94/09 (2)
x ga 25/08 (65)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
358/10 (7)
upadłość wykonawcy (325)
in dubio pro reo (35)
"pojęcie zarzutu" (2)
art. 38 ust. 1a (858)
kio 345/09 (3)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
wezwanie do uzupełnienia (5667)
xix ga 599/06 (3)
ubezpieczenie (2304)
art 29 ust 2 (22076)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
vi ca 210/08 (2)
alstal (33)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (21)
x ga 110/09/za (1)
1388/11 (3)
248/12 (19)
protokół odbioru częściowego (507)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (749)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
krk szwecja (7)
podstawa dysponowania (4071)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (526)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
x ga 25/10 (21)
"zobowiązanie producenta" (11)
cesja umowy (91)
1444/11 (5)
dozorbud (105)
niejednoznaczność siwz (349)
usługa o charakterze ciągłym (744)
"usługi prawne" (31)
brak wyceny elementu oferty (1790)
art. 26 ust.4 (5957)
173/09 (9)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
art. 95 ust. 2 (1570)
przetarg nieograniczony (17754)
modyfikacja oferty (3556)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
art. 185 ust. 2 (3276)
open office (22)
1138/11 (4)
"art. 184" (1834)
"rażąca strata" (40)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (5)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
warbud (308)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
unieważnienie konkursu (830)
ii ca 29/05 (37)
ii_ca_1285_12 (41)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
system informatyczny (1480)
nieporównywalność ofert (185)
nieprawdziwe oświadczenie (2666)
"kompania węglowa" (402)
art. 87 ust. 2 (5950)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
system pobierania krwi (92)
nieprawdziwe informacje (2482)
emas (20)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
art. 145 (620)
zmiana wykazu (4319)
pełnomocnictwo do odwołania (3579)
x ga 74/09 (1)
usługi tłumaczeń (1132)
wykaz dostaw (1619)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
kio_2793_10 (19)
obiektywne czynniki (1151)
dowód opłacona polisa (283)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
dostawa autobusów (182)
rozbudowa systemu (1051)
"zmiana ogłoszenia" (385)
art. 140 ust. 3 (1144)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
ets (652)
brak podpisu pod odwołaniem (2264)
xix ga 186/07 (2)
192 ust. 2 (7851)
kio 1207/12 (8)
"24 ust. 1 pkt 9" (277)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
kopia wadium (472)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
kredyt odnawialny (21)
office (129)
"art. 26 ust. 2" (1298)
art. 91 ust. 3a (475)
"uzupełnienie wadium" (15)
kio 529/13 (4)
wyciąg z banku (130)
"produkt leczniczy" (225)
wycofanie oferty (937)
"gwarancja bankowa" (489)
toshiba (62)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (222)
iv ca 140/08 (21)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (189)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
1123/10 (10)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
interes przystąpienie (6858)
zmiana terminu płatności (1134)
znaki towarowe (601)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
"uzupełnienie próbek" (41)
sytuacja finansowa (4185)
v gaz 22/08 (7)
sumowanie polis oc (51)
uzupełnienia (6427)
vi ga 28/07 (14)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
iv ca 32/09 (1)
vi ga 104/10 (2)
usługi pocztowe (964)
v ca 421/07 (15)
prawo autorskie (746)
inne omyłki polegające na niezgodności (1784)
brak podpisu na kosztorysie (279)
tłumaczenie dokumentów (1776)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
skamex (47)
"26 ust. 2b" (952)
koncesja, zezwolenie (219)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (221)
poprawianie omyłek (710)
warunek nieproporcjonalny (784)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
iii_czp_53_11 (55)
"lub równoważne" (743)
aktualizacja oprogramowania (224)
rażąco (2502)
spółka komandytowa krk (36)
doświadczenie dostawy (2821)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
iii czp 68/06 (13)
ix gc 159/08 (2)
wymóg jednego producenta (2745)
do czterech miejsc po przecinku (177)
różne stawki vat (734)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
upadłość konsorcjum (177)
treść gwarancji wadialnej (563)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
wycofanie zwrot oferty (592)
x ga 316/07 (2)
art. 29 ust. 3 (21046)
1797/11 (7)
samodzielne uzupełnienie (2257)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2241)
odtajnienie kosztorysu (48)
art. 89 (12170)
kio/483/11 (3)
art. 93 ust. 4 (4708)
kio/uzp 260/10 (27)
tłumaczenie na język polski (1081)
krs (1719)
osobiste wykonanie (907)
sumowanie zdolności finansowej (115)
podmiot trzeci (2837)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (369)
saternus (2)
polisa grupowa (19)
xix ga 112/08 (1)
faksymile (17)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (196)
wykaz materiałów (3053)
kio 223/12 (18)
kio 2911/12 (6)
brak terminu w ofercie (13391)
łączenie usług (1780)
rażąco niska cena zysk (707)
specyfikacja techniczna (7095)
art. 7 ust. 1 (22536)
podstawa dysponowania osobami (3063)
ii ca 693/05 (51)
zakaz udziału podwykonawców (405)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1380)
zasady uczciwej konkurencji (8914)
kio 1670/11 (4)
podpis bez pieczęci (289)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (2670)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
umowy o pracę (6626)
pit (64)
sanawia (2)
udział w realizacji zamówienia (9680)
1974/12 (4)
art.22 ust. 5 (4720)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3215)
kio 1815/11 (7)
brak tabeli elementów scalonych (176)
x ga 158/11 (2)
kio 1639/11 (19)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
x ga 706/11 (12)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
i c 125/09 (7)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
omyłka rachunkowa (1257)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
art. 6 (19478)
"cena 0" (77)
1432/09 (10)
oferta treść oferty (15710)
ryczałt (327)
kio_2103_11 (3)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (150)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
kielce (829)
wadium zatrzymanie wadium (553)
xix ga 461 (20)
art 87 ust. 2 (5950)
1944/11 (9)
termin ważności wadium (825)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1293)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (69)
tubisz "rażąco niska cena" (70)
meble biurowe (96)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1111)
856/11 (2)
art. 32 (3520)
ii ca 585/06 (6)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
referencje oświadczenie woli (759)
kio/uzp 1077/08 (8)
prokurent krk (44)
inpost (28)
opłacenie polisy (361)
upadłość lidera konsorcjum (87)
w sprawie dokumentów (13925)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
art.+94+ust.+3 (92)
konwalidacja pełnomocnictwa (76)
x ga 140/08/za (1)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
"art. 2 pkt 1" (285)
uznanie rachunku (4881)
art. 67 ust 1 pkt 1 (2164)
xii ga 39/09 (1)
xii ga 393/10 (1)
art.46 ust.3 (741)
wizja lokalna (298)
oferta alternatywna (1272)
1437/10 (5)
kio 1020/13 (3)
przeciwko środowisku (275)
centrum personalizacji dokumentów (18)
orange (72)
vi_ga_192_10 (11)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
"umowa ramowa" (281)
próbka niezgodna z siwz (687)
"tauron" (77)
intercity (60)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
1162/13 (2)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (1886)
technologia radiowa (129)
teta (16)
24 ust 2 pkt 1 (13534)
iii ca 262/05 (7)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
przedwczesne odwołanie (937)
wyjaśnienia treści specyfikacji (8249)
i1 ca 154/11 (1)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
29 ust.1 (22626)
warunki podmiotowe (2325)
szpital (2547)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
ix ga 37/06 (4)
błędny wykaz dostaw (769)
kio_1193_13 (6)
878/09 (23)
i ca 215/10 (2)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
wykaz robót budowlanych (2911)
interwenient (121)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
94 ust. 3 (1547)
miejsce składania ofert (5855)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
c-399/98 (9)
kio/uzp 476/09 (10)
ii ca 377/09 (2)
iv ga 10/08 (13)
równoważne materiały budowlane (671)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
uzupełnienie dokumentu po terminie (6600)
x_ga_337_07 (7)
sumowaniu (539)
kio 51/11 (14)
zamierza przeznaczyć (1996)
art. 83 ust. 2 (1734)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (277)
art 7 (22618)
art 29 ust 3 (21046)
zwrot odwołania (16868)
ryczałt kosztorys (200)
konkurs architektoniczny (66)
materiały opatrunkowe (65)
24 ust. 2 pkt 2 (13494)
naruszenie art. 29 ust. 2 (18751)
proporcjonalny (966)
ii ca 9/11 (66)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
remont a budowa (720)
nieistotna zmiana umowy (6198)
wydruk z ceidg (18)
przedawnienie (110)
forma pełnomocnictwa (1403)
pełnomocnictwo notarialnie (266)
dwie ceny w ofercie (6502)
art.144 (358)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (480)
konsorcjum koncesja (177)
144a (15)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (881)
art. 6 ust. 2 (21033)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
art. 29 ust.3 (13839)
termin zawity (549)
1804/13 (5)
przerwa w terminie związania ofertą (281)
"art. 68 ust. 2" (23)
wartość umowy (7646)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
1804/09 (10)
kio/uzp 1500/09 (7)
"jedna usługa" (294)
ii ca 404/09 (7)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (538)
dalszy podwykonawca (948)
dostawa artykułów spożywczych (75)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (43)
2292/13 (19)
zastrzeżenie referencji (1251)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (464)
referencje należyte wykonanie (2610)
iv ca 566/09 (1)
odrzucenie skargi (15630)
art. 91 (5477)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
udowodnić (4960)
brak podpisu kosztorysu (308)
ii ca 675/04 (3)
i ca 251/07 (2)
art. 87 (5965)
wynika z innych dokumentów (10755)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
rażące niedbalstwo (65)
478/12 (10)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
zatrzymane wadium (73)
pełny odpis krs (652)
elektroniczny krs (462)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (635)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
x ga 569/11 (1)
kio 637/11 (19)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (4)
1172/11 (16)
uzupełniony dokument data (2196)
oświadczenie producenta o gwarancji (1092)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
płatność podwykonawcy (341)
data uzupełnianych dokumentów (1844)
data ostatniego wpisu (3467)
zmiana formularza ofertowego (2313)
impel security (100)
rapid (24)
referencje konsorcjum (1524)
criminal record check (2)
"powtórzenie aukcji" (29)
kio/uzp 878/09 (23)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (40)
oferta otwarcie ofert (4081)
445/12 (3)
art. 5 ust. 1a (2938)
zus (616)
"iii czp 25/10" (10)
nie zamieścił ogłoszenia (6343)
utrata statusu wykonawcy (270)
xii ga 414/09 (2)
i ca 410/08 (1)
kryteria niemierzalne (122)
vi gz 61/10 (1)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
2184/13 (4)
telefonia komórkowa (128)
konsorcjum warunki udziału (4746)
zasada bezstronności (302)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (84)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
darowizna (49)
brak wyboru oferty (12373)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
"zastrzeżenie oferty" (23)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (156)
nadzór autorski (332)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (782)
kio 786/10 (15)
vi ca 527/05 (15)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
v ca 1110/04 (11)
jednoznaczne wezwanie (5037)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
pełnomocnictwo przed kio (2300)
"kara umowna" (587)
moment wszczęcia postępowania (1716)
zamawiający wyłączył faks (63)
oprogramowanie windows (229)
54/12 (14)
zamiast polisy (187)
wzór formularza (2837)
68/11 (10)
"brak projektu wykonawczego" (3)
c 538/07 (15)
"art. 38" (1884)
"wspólnota mieszkaniowa" (62)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
odrzuca (15995)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
brak wpłaty wadium (1023)
art 85 (2149)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (296)
nieaktualny odpis z krs (613)
"art. 136" (23)
zmowa cenowa (63)
x ga 269/11 (3)
przesunięcia asortymentowe (5)
"otwarcie ofert" (2537)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1103)
oferta niekompletna (1939)
autoryzowany serwis (195)
x ga 58/09 (4)
x ga 269/07 (2)
nieprecyzyjne (3321)
"definicja producenta" (9)
nadmierne kary umowne (170)
zeznania świadków (436)
równowaga stron (202)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
"bieg terminu związania ofertą" (229)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
umowa o zamówienie publiczne (12467)
"płyta cd" (113)
wyjątkowa sytuacja (1204)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
art. 45 (3430)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
brak cen jednostkowych w ofercie (1814)
kio 854/11 (10)
usługi ochroniarskie (27)
zwrot wadium (1554)
1759/10 (4)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
z referencji nie wynika (2880)
kio_uzp_1117_09 (11)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
4pi (33)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
290/13 (6)
remondis (132)
1629/11 (5)
1835/10 (6)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
stręciwilk (877)
887/09 (8)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (137)
kryterium doświadczenie (2874)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
art. 38 ust. 4a (372)
niekompletny dokument (1808)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
starpol (11)
kio 153/11 (3)
zwolniony z vat (197)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (537)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4337)
protokół z postępowania (5417)
"cena rażąco niska" (846)
przejrzystość (727)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1022)
art. 22 ust. 1 (13225)
x ga 337/07 (7)
grontmij (149)
zus spółka cywilna (146)
315/12 (4)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
interes w uzyskaniu (7927)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
kio/ku 34/10 (5)
podwykonawcy (1846)
niezaskarżenie wezwania (1445)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
gwarancja wadialna po angielsku (38)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
kryteria (6613)
ii ca 295/11 (1)
"art 26 ust 4" (1631)
kopia aneksu (187)
alcatel thales (9)
cena rażąco niska (1773)
projekt wykonawczy (1800)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
kio 776/12 (11)
"art. 51 ust. 2" (98)
kio_786_10 (10)
"art. 189 ust. 6" (19)
brak daty na oświadczeniu (5348)
zamówienia do 14000 euro (93)
wstępne ogłoszenie (1012)
osoba fizyczna (1653)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (625)
kio 2307/10 (25)
2336/13 (3)
saas (2)
art 43 (2308)
xii ga 109/08 (1)
art.90 (1917)
"brak opłaconej polisy" (13)
kio_628_11 (5)
ii ca 2194/05 (87)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
zakup licencji (364)
zmiana istotna umowy (6933)
bogdanka (97)
wyciąg z konta (76)
brak podpisu w formularzu ofertowym (561)
718/12 (9)
art. 138c (104)
protokół odbioru robót (1370)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
kio 1218/13 (2)
siwz (14692)
"zarzut spóźniony" (131)
xii ga 488/11 (1)
3 miejsca po przecinku (364)
telewizja polska (138)
świadczenie usług pocztowych (608)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
możliwość zmiany umowy (6023)
17 stycznia 2008 (3792)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
art 36 ust 5 (4094)
rzetelność (630)
kio 1318/10 (7)
oferta wariantowa (367)
produkty lecznicze (261)
konwalidowanie (20)
obiekt budowlany (2321)
wykonanie zastępcze (373)
odwołanie na dwie części (7241)
certyfikat do polisy (188)
art. 180 ust. 2 (4920)
vii ga 9/09 (6)
kio/uzp 133/09 (25)
windows (285)
"kredyt odnawialny" (17)
jednego producenta (3255)
kio 703/09 (20)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
wskaźnik rentowności (43)
philips (170)
energia elektryczna (474)
iv ca 715/11 (2)
x ga 367/10 (1)
pzu (142)
odpadów komunalnych (679)
gwarancja bankowa (778)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
definicja wadium (413)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
franszyza redukcyjna (14)
art. 36 ust. 5 (4094)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
postać leku (128)
osoba prawna jako członek zarządu (690)
cena 0 zł. (5148)
"art. 30 ust. 5" (143)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
zmiana wynagrodzenia (5863)
art. 12a ust.2 (364)
art.94 ust. 3 (417)
krk holandia (8)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
wykluczenie wykonawcy (10444)
zakaz zawarcia umowy (1686)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
wszczęcie postępowania (11721)
i1 ca 143/11 (1)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
nie odczytano ceny oferty (515)
ii ca 689/04 (6)
"art. 82 ust. 3" (797)
iv ca 33/09 (4)
c-324/98 (14)
art. 6a pzp (395)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
skrócenie terminu realizacji (447)
xxiii ga (114)
błąd zamawiającego (5115)
kognicja izby (334)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
v ca 960/02 (10)
wadium wpłacone w kasie (29)
138 c ust. 1 pkt 1 (434)
"związanie wyrokiem" (15)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
odpady medyczne (199)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1276)
odrzucenie oferty interes (8512)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (102)
grecja (64)
kio 246/12 (3)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
know how (316)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (283)
kryterium (6613)
iv ca 1148/08 (1)
i1 ca 202/09 (1)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
inspire (15)
modyfikacja siwz (3364)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
uzupełnienie wadium (977)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (500)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
fidic (327)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
"art. 181 ust. 1" (224)
brak czytelnego podpisu (352)
dysponuje lub będzie dysponował (3661)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (129)
kio_356_11 (13)
związanie wyrokiem (8379)
wyjaśnienia po terminie (11135)
stany zjednoczone (130)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (441)
wielka brytania (186)
oświadczenie o spełnianiu warunków (9277)
1249/09 (8)
brak projektu wykonawczego (1427)
1741/10 (6)
x ga 88/06 (5)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
przedłużenie umowy (1565)
oferta złożona przez oddział (2815)
izabela kuciak (872)
xii ga 151/08 (7)
nie wpisał stawki podatku vat (452)
889/08 (6)
5 ust. 1b (997)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1103)
901/09 (10)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
skarga (21962)
odrzucenie (15995)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3059)
zamówienia tożsame (3308)
użyczenie uprawnień (171)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
art. 182 ust. 1 (2292)
art. 32 ust. 5 (3759)
pesa (110)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1179)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
iii ca 214/05 (1)
kio_908_13 (6)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
1013/10 (7)
iv ca 648/07 (1)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
art. 91 ust. 4 (5963)
art 89 ust 1 pkt 1 (12078)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (11617)
keymark (9)
wpis (22642)
krk austria (21)
xix ga 524/09 (3)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
630/10 (2)
art. 2 pkt 7a (521)
"nowy zarzut" (243)
linia gwarancyjna (198)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (304)
termin zadawania pytań (773)
przekształcenie (238)
china (35)
"art. 87 ust. 1" (2881)
art 140 (1029)
minimalne wynagrodzenie (2085)
"zmiana podwykonawcy" (23)
art. 38 ust. 6 (3537)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
centertel (88)
"dodatni wynik finansowy" (33)
xii ga 106/10 (2)
stadion wrocław (43)
opłacona polisa (361)
"art. 85 ust. 2" (224)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
kara umowna za opóźnienie (251)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
zbiorowa polisa (51)
kio 115/14 (4)
art. 36a (117)
wygórowana kara umowna (130)
strona internetowa (3894)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (4000)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
pierwsze pisemne żądanie (3153)
rafako (49)
ii ca 319/07 (2)
kryterium odległości (365)
oświadczenie członka komisji (1020)
art. 230 ksh (40)
naruszenie art. 36 ust. 5 (4294)
rozliczenie kosztorysowe (520)
"93 ust. 1 pkt 7" (1974)
certificate of compliance (2)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
pełnomocnictwo w kopii (891)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
kio 1247/13 (7)
nazwa producenta (1981)
niejasne zapisy specyfikacji (1884)
ix ga 89/07 (1)
nakazuje odrzucenie (12546)
kio/uzp 1591/09 (3)
art. 68 kc (362)
harmonogram realizacji (1098)
roboty budowlane definicja (1621)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
zmiana przepisów (10308)
geomar (39)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (45)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
forma zobowiązania (2510)
kwalifikacja wykonawców (2895)
1758/11 (6)
kio 883/11 (4)
kryteria oceny ofert inne niż cena (4008)
koncepcja realizacji (899)
swift (15)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
v ca 936/12 (5)
nieproporcjonalny (966)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
opłacona faktura (183)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
kio 1066/11 (8)
iii ca 299/06 (4)
dokumenty podmiotowe (2217)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
ix ca 542/08 (2)
"papiery wartościowe" (166)
skuteczne wniesienie wadium (892)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (3)
rfid (26)
ii ca 304/08 (1)
"art. 142 ust. 2" (10)
kio/uzp 48/09 (29)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
telkaz (4)
xii ga 416/10 (1)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
691/11 (5)
polisa obejmuje kilka podmiotów (169)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
"sposób obliczenia ceny" (1391)
gramatura papieru (21)
152/11 (8)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
"samokontrola" (26)
x ga 140/08 (42)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
zakres krk (464)
tożsamość czasowa (122)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
uprawnienia budowlane (3098)
x ga 25/09 (17)
xix ga 102/09 (7)
"192 ust. 2" (1829)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (44)
358/11 (15)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1292)
art. 84 ust. 1 (1519)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (77)
54/10 (19)
xix ga 599/07 (1)
242/10 (17)
krk spółka cywilna (123)
art. 22 ust 4 (12482)
energii elektrycznej (474)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
x ga 442/10 (1)
v ca 1930/02 (3)
równoważne (2271)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
iii ca 177/10 (2)
podpis na referencjach (552)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
ii ca 788/09 (1)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (161)
"interwencja uboczna" (51)
vii ga 44/05 (3)
xix ga 280/08 (10)
xix ga 167/07 (4)
odmowa podpisania umowy (486)
wykładnia językowa siwz (436)
v ca 2214/06 (65)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
ii ca 220/11 (1)
xix ga 79/07 (1)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
uzupełnienie kosztorysu (877)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
"zamówienie uzupełniające" (435)
zmiana kryteriów oceny ofert (4787)
art.26 ust. 2b (1316)
obowiązek wizji lokalnej (255)
183 ust. 2 (1637)
bezstronność (328)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
nie złożył pełnomocnictwa (3546)
art. 185 ust. 3 (2615)
po terminie związania ofertą (8460)
uzupełnianie referencji (780)
iso (557)
ii ca 752/05 (15)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
ponowne badanie ofert (6244)
"brak wadium" (71)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
słowacja krk (2)
x ga 258/09 (4)
oferty równoważne (2442)
toya (14)
podobne (6030)
przerwanie ciągłości wadium (16)
definicja modernizacji (442)
przystąpienie do odwołania (12244)
art. 51 ust. 2 (2293)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
stalowa wola (112)
zmiana terminu realizacji (6866)
art. 146 (2005)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
143/12 (7)
xix ga 195/09 (11)
oferta nie została podpisana (6009)
dokumenty nie wymagane (12623)
"franszyza redukcyjna" (15)
kio 1337/12 (20)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
"art. 146" (1553)
wysokie kary umowne (206)
"art 6a" (45)
sekocenbud (112)
"błędny adres" (8)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
zaświadczenie o niekaralności (354)
"opinia bankowa" (293)
referencje bez daty (1458)
23.02.2011 (28)
"wykładnia językowa" (364)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
cena 0 (4870)
legitymacja czynna (247)
barterowa (3)
kio/uzp 431/10 (3)
cesja wierzytelności (48)
koncepcja tajemnica (194)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
poprawa innych omyłek (890)
"przedmiot konkursu" (21)
oferty wariantowe (367)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1149)
zatrzymania wadium (606)
1542/10 (4)
przedłużenie gwarancji wadialnej (259)
art. 189 ust. 2 (5112)
poprawa omyłek (819)
termin na złożenie wyjaśnień (11965)
certyfikat meble (48)
wadium wniesione przez konsorcjum (959)
766/09 (23)
art. 31a (123)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
nieczytelna kopia (300)
zmowy przetargowej (128)
konkurs na prace projektowe (153)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
2805/10 (5)
art. 142 ust. 2 (970)
oleju napędowego (108)
omyłki pisarskie (1304)
"zp-1" (328)
iv ca 223/08 (12)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
ceny jednostkowe (2283)
dostawa energii elektrycznej (307)
nota pokrycia (48)
tożsamość przedmiotowa (707)
szacowanie wartości zamówienia (751)
know-how (246)
jednokrotne wezwanie (518)
podział (1824)
egis (85)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
art. 9 ust. 2 (15126)
jedna usługa jedna umowa (1168)
razaco niska cena (1773)
hitachi (49)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (273)
vi ga 85/10 (2)
przedłużenie terminu (2005)
zmiana formy wadium (655)
1876/09 (6)
inwentaryzacja (355)
złożył dwie oferty (10181)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (16519)
vat na usługi szkoleniowe (116)
art. 29 ust. 4 (19825)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (903)
1661/11 (3)
brak zgody na poprawienie (877)
błędna podstawa prawna (3868)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
wykaz stawek i narzutów (125)
viii ga 58/09 (12)
180 ust.4 (2858)
brak ceny (7455)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
referencje dla podwykonawcy (654)
brak podpisu na dokumencie (1927)
potencjał ekonomiczny (1056)
ii ca 718/09 (8)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
ponowne wezwanie do uzupełnień (3662)
1667/09 (4)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (3539)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
referencje od podwykonawcy (695)
zakres pełnomocnictwa (2879)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
sita (165)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (60)
zakup nieruchomości (153)
zamówienie podstawowe (5111)
"art. 170 ust. 4" (7)
uzupełnienie próbki (335)
usługi pocztowe wolna reka (93)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (2914)
art 38 ust 4 (3681)
kio_uzp_694_09 (15)
art 82 ust 1 (2175)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (1800)
kio 109/13 (13)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
pozwolenie na użytkowanie referencje (163)
równoważność (699)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
tożsame (2999)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (607)
281/12 (17)
"art. 140 ust. 3" (57)
kio 1327/09 (18)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (2687)
24 ust. 1 pkt 3 (13409)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
data referencji (1980)
zła stawka vat (94)
odmowa zawarcia umowy (746)
minimalny zakres umowy (2864)
bumar (32)
zp-11 (55)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (529)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
poprawa kosztorysu (456)
xii ga 433/08 (13)
iii ca 88/09 (33)
"art. 67 ust.1" (545)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
protokół odbioru końcowego (686)
niskie ceny jednostkowe (905)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
podwykonawców (1846)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
dyskryminacja (369)
pozycja 0 zł (3673)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
1821/11 (3)
trzy miejsca po przecinku (235)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
xix ga 207/09 (9)
v ga 84/11 (4)
oświadczenia w oryginale (3024)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
1085/11 (2)
krk prokurenta (46)
art. 29 (22175)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
"dokument równoważny" (115)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
notariusz (410)
zakup samochodu (234)
interes prawny (9018)
art. 101 ust. 3 (1182)
art.51 ust.2 (384)
it.expert (95)
zabezpieczenie należytego (1988)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
iv ca 689/08 (4)
v ca 671/08 (10)
1553/10 (6)
"§ 3 ust. 4" (159)
umowa konsorcjum (3985)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (298)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
ii ca 2230/05 (2)
wadium w formie kopii (320)
2479/11 (3)
"spółka cywilna" zaświadczenie (137)
art. 26 ust. 2a (1405)
roboty budowlane wraz z dostawą (2285)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
kio/uzp 947/09 (2)
podmioty trzecie (1234)
poważne wykroczenie zawodowe (76)
definicja ceny (1936)
dokumenty (14424)
wyrok kio (10121)
zaokrąglanie cen jednostkowych (52)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
gwarancja (3257)
knr (309)
strabag (327)
kalisz (236)
zmiana istotna (8648)
29 ust.2 (17217)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
wykonawca (20440)
żądanie próbek (524)
opcji (518)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
brak ceny w ofercie (7372)
ii ca 683/11 (1)
wadium przelewem (220)
równoważne materiały (1298)
wykonanie wyroku (12849)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
dzielenie zamówienia na części (555)
błąd w kosztorysie ofertowym (1127)
wycofanie wniosku (760)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
x ga 145/08/za (1)
ii ca 285/10 (1)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
otwarcie ofert przed upływem terminu (1885)
astaldi (40)
umowy (11595)
art. 83 ust. 3 (1543)
kio 363/12 (4)
błąd pisarski (875)
koszty reprezentacji (1935)
kc (4062)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
kio 51/12 (5)
badanie cen jednostkowych (1486)
848/12 (4)
556/12 (17)
iv ca 362/08 (1)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
warunek doświadczenie (5070)
24 ust. 2 pkt 3 (13409)
v ga 53/05 (1)
xix ga 268/09 (10)
ix ca 541/09 (2)
zasady równego traktowania (7549)
krk hiszpańskie (12)
"z wolnej ręki" (1081)
ii ca 141/07 (1)
dobre obyczaje kupieckie (69)
wynagrodzenie mieszane (126)
v ca 2037/08 (7)
punkty serwisowe (473)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
x ga 251/10/za (1)
xii ga 59/09 (15)
art 46 4a (606)
zła stawka podatku vat (77)
2010 (11772)
forma dokumentu (5957)
tego samego producenta (3967)
minimalna wartość dostaw (806)
kary umowne (594)
wada postępowania (1894)
wadium na niepełny okres (775)
"wskaźnik płynności" (42)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
licencji (1021)
cel wadium (343)
iv ca 1020/08 (2)
osoba fizyczna jako wykonawca (1644)
sodexo (28)
istotna zmiana oferty (8081)
rażąca niska cena (647)
rażąco niska cena dostawa (637)
miejsce zamieszkania (537)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
"karty katalogowe" (428)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
ograniczenie zakresu zamówienia (15637)
wartość polisy oc (373)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (396)
brak podpisu na formularzu (747)
krótki termin składania ofert (749)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
e-podatki (25)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
data wystawienia dokumentu (980)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
na korzyść wykonawcy (2403)
art. 65 kc (890)
open source (47)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
kio 1123/10 (12)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (12)
wydruk z krs (211)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (489)
sieć szerokopasmowa (79)
"zapytanie o cenę" (594)
odbiór odpadów komunalnych (375)
"art. 36b ust. 2" (11)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
uzupełniajace (2754)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1215)
ii ca 489/06 (28)
oferta termin związania ofertą (8286)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
istotna zmiana okoliczności (7002)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
ekonomiczny (2711)
gwarancja tuz (41)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
iso/iec 27001 (16)
ix ca 724/08 (1)
wykluczenie po wyborze (8673)
"roboty budowlane" (5710)
xii_ga_314_11 (39)
kio/uzp 745/08 (22)
potrzeby zamawiającego (6063)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
"art 4 pkt 8" (120)
uczciwej konkurencji (8966)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11523)
ii ca 353/10 (1)
art. 5 ust. 1b (893)
art. 29 ust 3 (21046)
xii ga 435/11 (1)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (50)
agencja mienia wojskowego (175)
218/12 (6)
kio/uzp 66/07 (8)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
kio_uzp_298_09 (4)
brak odpowiedzi na wezwanie (5502)
równoważność certyfikatów (243)
wyroki kio (10121)
referencje (3085)
licencja niewyłączna (840)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
x ga 100/10 (2)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
wznowienia (99)
przedmiot umowy (11026)
usługi ubezpieczeniowe (704)
xii ga 308/08 (3)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (87)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
zmiana terminu rozpoczęcia (1936)
v ca 405/10 (3)
udostępnienie potencjału finansowego (937)
termin realizacji dostaw (2067)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (412)
brak stawki vat (1214)
c-496/99 (11)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
vii ga 34/07 (3)
pełnomocnictwo aukcja (99)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
pol-aqua (111)
niewykonanie wyroku kio (8577)
oświadczenie po terminie składania ofert (7710)
art. 96 ust. 3 (1822)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
"data wystawienia referencji" (31)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
prawo do informacji (12616)
polskie normy (2829)
szkolenia (1804)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
poprawa ceny jednostkowej (446)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
iv ga 14/07 (16)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
"przetarg ograniczony" (15415)
wimax (6)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
atest higieniczny (84)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
ii ca 231/06 (1)
wniosek o upadłość (293)
art. 186 ust. 2 (3402)
"usługi niepriorytetowe" (56)
finansowanie (1334)
uzupełnienie treści oferty (6620)
wyższa stawka podatku vat (538)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
423/11 (6)
art. 87 ust. 1a (1414)
zawarcie umowy pod warunkiem (5806)
użyczenie zdolności finansowej (95)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (8509)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
"referencje konsorcjum" (27)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
"podmiot prawa publicznego" (82)
kio 1434/12 (3)
upadłość podwykonawcy (110)
650/11 (2)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
strona z (17545)
"46 ust. 4a" (442)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
produkt leczniczy (286)
zagubienie oferty (18)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (972)
kara finansowa (984)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
stowarzyszenie (277)
art. 184 (2168)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
nie istotna zmiana umowy (6198)
1533/12 (5)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (9782)
krk komplementariusz (26)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
ii ca 792/07 (1)
619/08 (11)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
przebudowa budowa (1252)
"częściowe przystąpienie" (2)
uzupełnienie tłumaczenia (1302)
1815/11 (7)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1037)
eurosystem (31)
sukcesja generalna (30)
xxiii ga 380/11 (4)
kio/uzp 301/10 (6)
wolna ręka prawa autorskie (135)
art. 38 ust. 4b (99)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (140)
suma ubezpieczenia (558)
powtórne wezwanie (1214)
wolna reka (1099)
970/12 (6)
"odstąpienie od umowy" (371)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
gwarancja bankowa w kopii (243)
elektrownia turów (22)
autoryzowany kanał (54)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2438)
art. 22 ust. 2 (13227)
iv ca 51/11 (2)
podstawa wyceny (1785)
"korekta finansowa" (37)
powiązania osobowe (250)
teatr szekspirowski (9)
brak ceny brutto (2997)
oficjalny kanał sprzedaży (41)
skład sądu konkursowego (110)
deklaracja ce (421)
dwie ceny (5915)
zastępstwo procesowe (2076)
art. 26 ust. 2b polisa (176)
impel rażąco niska cena (95)
oddala odwołanie (8681)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (29)
ćwik (90)
prawo nie działa wstecz (34)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
unieważnienie czynności wyboru (10928)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
ix ca 182/06 (2)
wadium w walucie obcej (15)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
domniemanie (1386)
87/07 (22)
próbka systemu informatycznego (121)
ndi (51)
porównywalne oferty (1631)
229/12 (27)
numer uprawnień (2208)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (743)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
zawartośc referencji (244)
ponowne uzupełnienie (3855)
pierwszeństwo wykładni literalnej (91)
koncesja podwykonawcy (119)
"wykazanie równoważności" (123)
art. 26 2b pzp (1353)
"dowód opłacenia polisy" (50)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
kryterium okres gwarancji (1372)
składki zdrowotne niemcy (28)
kryteria mierzalne (111)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
wadium wpłynęło po terminie (572)
x ga 98/10 (2)
v ca 2024/09 (7)
ryczałtowe (1717)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (176)
obronności i bezpieczeństwa (78)
źle obliczony vat (103)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
polisa podmiotu trzeciego (272)
oświadczenie zamiast poświadczenia (528)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
uzupełniające (2754)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
zmiana stawki podatku vat (893)
kio_1469_10 (9)
rup (10)
xix ga 158/07 (4)
csk 366/06 (3)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1449)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (61)
brak nazwy urządzenia (2189)
faktura należyte wykonanie (1297)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
częściowe odrzucenie odwołania (2312)
pomoc prawna (4927)
kio 822/11 (7)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
niewyuczone (16)
xii ga 317/09 (11)
nieuczciwej konkurencji (8966)
x ga 349/09 (1)
kozienice (59)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
siła wyższa (106)
zakaz powierzania podwykonawcom (65)
wiedza (2974)
179/11 (6)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (1806)
termin realizacji zamówienia (10744)
kio 2583/11 (4)
art. 5 (20726)
wniesienie wadium po terminie (1983)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
tonery (87)
forma oferty (5684)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
953/13 (21)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
cena zero złotych (6048)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9345)
błąd co do prawa (2987)
in house (93)
polisa oc konsorcjum (234)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
zdolność kredytowa (771)
grupa kapitałowa 2013 (170)
"treść referencji" (635)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
ryzyko (1555)
kio 800/12 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
ii ca 284/10 (2)
krs z hiszpanii (49)
1719/10 (14)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
zamówienia sektorowe (725)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (112)
nie leży w interesie (1073)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
krajowy rejestr karny (640)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
kryteria oceny ofert (6241)
zobowiązanie (5140)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
sumowanie (539)
2710/10 (10)
formalizm postępowania (387)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
zbyt krótki termin realizacji (381)
xix ga 256/07 (1)
uzupełnienie informacji z krk (289)
nie dołączył kosztorysu (967)
x ga 227/09 (6)
nici chirurgiczne (60)
baza magazynowo transportowa (58)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
art. 24 ust. 4 (12279)
umowa pod warunkiem (5450)
tabela elementów scalonych (188)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
odwołanie jest przedwczesne (936)
niezwłocznie (1336)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
szpital czerniakowski (16)
"art. 36 ust. 4" (181)
kio 19/09 (157)
wejherowo (59)
iv ca 588/04 (3)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
dialog poufny (14)
niezgodność treści oferty (5580)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
referencje wystawione samemu sobie (945)
2106/11 (2)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
pełny odpis z krs (652)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
"art. 186 ust. 2" (1639)
warunek zawieszający (101)
solaris (80)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (118)
"różne stawki podatku vat" (130)
art. 12a ust. 2 (390)
badania naukowe (510)
"oznaczenie strony" (39)
normy iso (427)
postępowanie odwoławcze (17452)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3107)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
kio 1818/11 (5)
umowa leasingu (193)
339/12 (4)
1535/11 (4)
iii ca 446/08 (5)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (5862)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (8270)
art. 179 (7957)
sytuacji ekonomicznej (2424)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
uniewaznienie postepowania (12253)
należyta staranność zamawiającego (2920)
nieporównywalne oferty (1465)
"cena jednostkowa" (1683)
"uzupełnienie faksem" (5)
oferta treść oferty (15710)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
"zasada przejrzystości" (224)
gwarancja wadialna wadliwa (278)
chorwacja (13)
barter (4)
ii ca 1285/12 (23)
wyrządził szkodę (378)
972/12 (3)
"art. 9 ust. 2" (224)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
vii ga 146/10 za (4)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (146)
rozbicie ceny ofertowej (440)
serwis podwykonawca (262)
pilna potrzeba (173)
usługi prawnicze (191)
kio/uzp 1455/08 (10)
x ga 309/08 (1)
nadzór inwestorski (534)
wadium w kilku formach (269)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
koncesja na obrót paliwami (26)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
2643/10 (4)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
poprawienie omyłek (2163)
kosztorys inwestorski (625)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (40)
1319/10 (2)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
inna cena słownie i cyfrowo (492)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (5)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
i ca 368/11 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
x ga 332/09 (6)
x ga 311/10 (15)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (2392)
407/12 (3)
krk belgia (8)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
"opłacona polisa" (279)
9296 (17)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
art.7 (12416)
pracownik ochrony (1949)
kio 1081/10 (6)
v ca 1500/08 (2)
produkt równoważny (1140)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
uwzględnia odwołanie (17470)
stawka podatku vat (1295)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
zmiana ryczałtu (269)
v ca 1108/08 (1)
185 ust. 2 (2736)
kio_269_11 (12)
kio 1469/10 (15)
ii ca 762/07 (2)
i ca 159/11 (7)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
oferta oferta wariantowa (363)
zeto (133)
kio/uzp 3/09 (92)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
ii ca 460/05 (8)
finanse publiczne (2414)
"porównywalność ofert" (171)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
umowa ramowa (412)
chiński rejestr karny (14)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
odtajnienie dokumentów (467)
świadczeń okresowych (952)
"brak kosztorysu" (48)
koncesje (471)
forma wyjaśnień (4008)
"związanie ofertą" (1147)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (7859)
"komisja przetargowa" (1154)
oferta (18628)
kio 2189/10 (14)
kio_2710_10 (6)
pfron (61)
błędne tłumaczenie (1027)
zmiana postanowień umowy (5653)
zarzut przedwczesny (906)
oryginał (3457)
prezentacja próbki (115)
i ca 599/09 (2)
brak cen jednostkowych (1622)
2817/10 (8)
iii czp 74/05 (232)
zamienniki (129)
microsoft windows lub równoważny (71)
konsorcjum doświadczenie (2840)
x ga 319/08 (4)
2793/12 (3)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
niedoszacowanie (104)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
niekaralność (619)
2294/11 (13)
1019/06 (6)
ii ca 464/09 (1)
udostępnienie dokumentów (3285)
Łódzka kolej aglomeracyjna (4)
c-470/99 (24)
zmiana warunków płatności (1074)
usługi opiekuńcze (77)
x ga 379/06 (1)
v ca 1639/08 (1)
ix ga 121/07 (1)
"brak ceny jednostkowej" (13)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
xix ga 131/08 (13)
ix ca 672/11 (1)
1339/09 (4)
iii czp 66/95 (28)
"art. 179 ust. 1" (6628)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
prince (87)
art. 17 (9574)
dyplom mba (3)
metodyka (316)
gdańsk (944)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
podwykonawstw (687)
art. 24 ust. 1a (2269)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
art. 40 ust. 6 (4151)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
asysta techniczna (122)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
microsoft lub równoważny (105)
roche diagnostics (122)
kio/uzp 1379/09 (16)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (698)
serwis na terenie polski (240)
nadmierny formalizm (95)
doświadczenie (6617)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
niepriorytetowe (244)
cena nierealna (1850)
szacowanie zamówienia (787)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4179)
brak interesu prawnego (7804)
termin na wniesienie odwołania (21718)
wybór po terminie związania ofertą (8022)
zakup czasu antenowego (10)
wykonawca zagraniczny (708)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
x ga 69/09 (3)
odmówił podpisania umowy (787)
kio 204/12 (5)
zamówienia uzupełniajace (2731)
x ga 284/11/za (1)
ocena (16208)
opcja (518)
różnica 1 grosza (2577)
przekaz pocztowy (41)
"zmiana stawki vat" (51)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
brak modelu (927)
"stawka podatku vat" (884)
skrócenie terminu składania ofert (412)
cofnięcie skargi (3911)
fałszywe oświadczenie (262)
spółka cywilna zus (146)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (579)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
gwarancja producenta (1082)
bull (101)
krk francuskie (16)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (47)
metodą kalkulacji szczegółowej (567)
poprawienie ceny ryczałtowej (720)
"art. 94 ust. 3" (92)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
podstawy wykluczenia (7459)
xii_ga_315_11 (24)
art. 12a ust. 1 (390)
ix ga 199/11 (1)
krk uzupełnienie (299)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
"146 ust. 6" (158)
x ga 196/10 (2)
xii ga 391/08 (9)
"art. 29 ust. 3" (445)
błąd ryczałt (191)
wykaz usług (4203)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
144 ust. 1 (760)
vi ga 29/08 (15)
zakłady usługowe "ezt" (24)
vi ga 87/07 (5)
zaświadczenia o niekaralności (354)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1308)
krakowski holding komunalny (18)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1333)
kio_2817_10 (7)
awaria (608)
"na dzień składania ofert" (1058)
wielka brytania krk (19)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
referencje podpis (552)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (218)