Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

v ca 1109/08 (16)
ii ca 464/09 (1)
ustawa o cenach (9102)
"za pośrednictwem banku" (39)
referencje wystawia (1702)
gaz-system (74)
kio/uzp 431/10 (3)
poczta polska sa (622)
wypowiedzenie umowy (659)
2081/12 (7)
"cena 0 zł" (23)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
rfid (28)
ix ga 83/09 (3)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2121)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
zakup samochodu (234)
kio/kd 31/12 (20)
nie może przekroczyć (1883)
usługi prania (158)
termin zawarcia umowy (10355)
cena 0,00 (218)
razaco_niska_cena (1841)
companies house (6)
1741/10 (6)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
"§ 3 ust. 4" (163)
"nadużycie pozycji dominującej" (12)
"brak pozycji" (79)
281/12 (18)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
"franszyza redukcyjna" (15)
901/09 (10)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (13752)
interes w uzyskaniu (7927)
kio 1231/11 (21)
ge (264)
ogłoszenie wstępne (1012)
zmiana terminu rozpoczęcia (1976)
rada administracyjna (1923)
opłaconej polisy (361)
"pkp plk" (98)
przedawnienie (114)
pożyczka (139)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
nieistniejąca stawka vat (655)
vi ga 39/11 (4)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
prowizja (104)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
kio/ku 34/10 (5)
lokata (66)
kio 1321/11 (3)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
engave (16)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (251)
iv ca 140/08 (21)
saldo (147)
112 kc (313)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (498)
omyłka w kosztorysie (949)
zakaz zawarcia umowy (1686)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
xix ga 92/11 (14)
inne omyłki (2660)
"unieważnia umowę" (22)
termin zwiazania ofertą (9676)
huawei (39)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
zmiana wynagrodzenia (6003)
i ca 220/07 (1)
kio/ku 63/11 (5)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
pozycja zerowa (111)
wieloletnia prognoza finansowa (29)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (8423)
swoboda umów (878)
wiedza (2974)
"system informatyczny" (1017)
uzupełnienie po terminie (6261)
x ga 45/08/za (1)
x ga 146/08 (2)
oryginał gwarancji bankowej (321)
przeciwko środowisku (275)
stawka vat odrzucenie oferty (1555)
realność udostępnienia (246)
brak wskazania nazwy producenta (1544)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
c-513/99 (7)
usługi sprzątania rażąco niska cena (168)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
nieprecyzyjne warunki (3093)
"art. 144 ust. 1" (225)
ce (669)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (42)
"kara umowna" (601)
brak wyceny pozycji (1499)
doświadczenie wykonawcy (6523)
kryterium okres gwarancji (1410)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
usługi prawne (7570)
aneksowanie umowy (27)
"niewykonanie wyroku kio" (118)
wajda (51)
art. 25 (10248)
"krótki termin składania ofert" (37)
kio/uzp 51/09 (22)
iii_czp_147_08 (6)
oświadczenie producenta (3198)
x ga 375/06 (2)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (550)
cena 0 złotych (4720)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
szkolenia (1804)
i aca 357/10 (18)
sumowanie doświadczenia (312)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
kierownik zamawiającego (2051)
ii ca 327/05 (12)
pfron (61)
"dysponowanie osobami" (1592)
art. 86 ust. 3 (1506)
odtajnienie oferty (505)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
kio 31/11 (16)
art. 7 ust. 1 (22536)
lista podwykonawców (186)
"art. 23 ust. 2" (418)
"poprawienie omyłek" (1220)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (52)
zakład opieki zdrowotnej (1274)
synektik (19)
wpis od skargi (20518)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
średnioroczne zatrudnienie (52)
niepodpisany formularz ofertowy (1549)
"umowa ramowa" (281)
wyjaśnienie treści (10559)
przedpłata (14)
pełnomocnictwo kopia (1048)
ii ca 641/07 (3)
wdrożenie (1882)
zmiana stron umowy (6356)
"art. 145" (138)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
xii ga 117/09 (7)
udostępnienie dokumentów (3371)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
"istotna zmiana okoliczności" (162)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
art. 26 ust 2b (1506)
poprawianie kosztorysu (353)
simple (61)
camco (17)
błąd vat (1337)
ix ca 23/12 (9)
xix ga 408/07 (4)
vi ga 121/10 (1)
292/13 (6)
"dokument równoważny" (115)
"art. 189 ust. 6" (19)
obsługa prawna (2432)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
cztery miejsca po przecinku (170)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
xix ga 167/07 (4)
wykaz dostaw (1619)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
china overseas engineering group (13)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
wizji lokalnej (298)
cesja umowy (91)
metodyka (326)
x ga 284/11/za (1)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
podział zamówienia (1790)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (91)
dostęp do informacji publicznej (2492)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
sumowanie zdolności finansowej (115)
prezentacja (658)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
"samokontrola" (26)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (64)
funkcjonalność system (1243)
załączniki do odwołania (9632)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
"art. 32" (599)
x ga 569/11 (1)
kio/uzp 959/09 (36)
rozszerzenie zarzutów (1388)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
358/11 (15)
art. 51 ust. 4 (2524)
punktacja (1254)
brak tłumaczenia na język polski (865)
xix ga 3/07 (189)
csioz (29)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (50)
usługi pocztowe wolna reka (93)
potwierdzenie referencji (2838)
opłata skarbowa (94)
kio 886/10 (5)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
wartość zamówienia (11603)
v ca 214/06 (13)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
brak wpisu do ewidencji (709)
vi ga 92/07 (1)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (303)
udostępnienie osób (2216)
najem sali (8)
przedwczesne odwołanie (937)
"dzielenie zamówienia" (141)
"brak interesu" (717)
bankowa (4597)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1416)
v ca 52/08 (2)
1008/11 (4)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
"dialog konkurencyjny" (368)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
"art. 189 ust. 2" (4658)
częściowe odrzucenie odwołania (2367)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
1719/10 (14)
różna stawka vat (734)
płynność finansowa konsorcjum (68)
xii ga 433/08 (13)
kryterium jakości (1721)
x ga 73/07 (6)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
utrata gwarancji (600)
"zmiana istotna" (262)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
229/09 (11)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (288)
formy porozumiewania się (233)
art 36 ust 5 (4094)
xix ga 80/07 (18)
"papiery wartościowe" (166)
udostępnienie ofert (3693)
art 8 ust 3 (17608)
pojemniki (320)
art.185 ust.6 pzp (797)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
osoba prawna jako członek zarządu (706)
brak uzupełnienia dokumentów (6199)
bank gospodarstwa krajowego (87)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
wadium kopia gwarancji (264)
kio/kd 106/10 (5)
przedłużenie terminu umowy (1579)
"zmiana wynagrodzenia" (151)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
uprawnienia sep (26)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (2876)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
szpital wolski (19)
kio 762/13 (6)
ii ca 87/07 (4)
nadmierny warunek doświadczenia (742)
upływ ważności wadium (597)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
"art. 32 ust. 4" (104)
otwarcie ofert (4311)
xii ga 285/09 (2)
kio 2307/10 (25)
kio/uzp 198/09 (9)
"oczywista omyłka pisarska" (1085)
zakończenie postępowania (4204)
art. 8 ust.3 (10077)
"art. 60b" (18)
ii ca 284/10 (2)
gwarancja bankowa (778)
iv ca 1322/11 (1)
iv ca 915/08 (2)
art. 146 ust.6 (1068)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
świadectwo przejęcia robót (146)
xii ga 311/09 (5)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
xix ga 471/08 (2)
jednoznaczne wezwanie (5159)
zmiana podwykonawcy (1153)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
niepodpisany formularz cenowy (732)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
ii ca 590/09 (5)
619/08 (11)
art. 85 ust. 5 (2038)
forma zobowiązania (2510)
rozwiązania równoważne (1227)
art. 5 ust. 1b (893)
ograniczenie konkurencyjności (904)
przedmiar robót (1656)
definicja dokumentacji projektowej (749)
powiązania kapitałowe (156)
kuchnio (871)
naruszenie art 144 (718)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
podwykonawca (1846)
v ca 1108/08 (1)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
termin złożenia odwołania (18991)
"odtajnienie dokumentów" (110)
art. 46 ust 4a (606)
ubezpieczenie (2304)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
brak odpowiedzi na wezwanie (5649)
vi ca 377/08 (1)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (92)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
przejęcie pracowników (95)
kpc (1093)
"art. 140" (379)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
"budynek użyteczności publicznej" (179)
informacja o wynikach postępowania (11773)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
kio 1549/12 (5)
ii ca 199/10 (3)
błędna podstawa prawna (3868)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
kio 776/11 (8)
vi ga 174/11 (1)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (674)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
wynagrodzenie barterowe (2)
telaustria (14)
art. 42 (3151)
oferta nie została podpisana (6117)
kryterium (6613)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
"chyba, że udowodni" (159)
art. 16 (10013)
udostępnienie doświadczenia (1883)
interes publiczny (10052)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
dokumenty francuskie (165)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
v ca 2739/11 (7)
"zatrzymanie wadium" (554)
wycofanie wniosku (779)
konkurencja (9399)
kio/uzp 286/08 (11)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (3)
nadmierne warunki (1281)
moment wszczęcia postępowania (1716)
kio 11/09 (215)
art.+94+ust.+3 (92)
198f (148)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
"kio 1535/11" (4)
istotna zmiana umowy (6198)
"art. 96" (672)
art.12a (140)
1974/12 (4)
udostępnienie polisy (244)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
przystąpienie w części (7452)
błąd w kosztorysie (1193)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (6012)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
vii ca 911/08 (1)
iv ca 1176/09 (5)
najkorzystniejsza oferta (13538)
ix ga 115/06 (4)
passmark (15)
xix ga 91/07 (4)
kio 703/09 (20)
708/10 (6)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
prawo opcji roboty budowlane (198)
zwrot zatrzymanego wadium (61)
cykl życia produktu (38)
podkryteria (104)
v ga 61/10 (3)
istotne postanowienia umowy (6856)
niekompletny formularz ofertowy (596)
"zmiana podmiotowa" (43)
vii ga 147/08 (9)
rÓwnowaŻna (2271)
26 ust 2b (1506)
nabycie udziałów (1707)
podmiot powiązany (1056)
ii ca 1211/09 (10)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
v ca 985/08 (1)
viii ga 244/09 (2)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2536)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
v ca 1314/08 (1)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (8015)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
art. 144 pzp (641)
wykonawstwo zastępcze (26)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (256)
oddział (3287)
1164/11 (5)
ii ca 529/04 (4)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
odrębne zamówienie (4824)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
protokół odbioru (1711)
wadium w formie kopii (320)
475/10 (4)
równoważność (699)
niezgodność z treścią siwz (4569)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (8771)
poprawianie omyłek (710)
706/11 (24)
"sumowanie doświadczenia" (27)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
xii ga 315/11 (16)
2222/11 (17)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3144)
iv ca 239/05 (5)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
"art. 93 ust. 1a" (21)
izabela kuciak (872)
27 ust. 5 (7970)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (22)
bez ograniczeń (10929)
"przejęcie pracowników" (16)
"art. 26 ust. 3" (5021)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
bony (67)
referencje data wystawienia (482)
ca 421/07 (17)
uchyla wyrok (2488)
kio_1193_13 (6)
harmonogram robót (768)
przedwczesne (947)
wynagrodzenie za roboty zamienne (414)
poświadczenie protokół odbioru (481)
tonery do drukarek (71)
x ga 223/07 (6)
1162/13 (2)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
rzetelność (630)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
niewykonanie wyroku (12849)
warunek tożsamy (1947)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (5)
art. 6a (483)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
aż do zawarcia umowy (1085)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
ix ga 113/06 (2)
kio 1639/11 (19)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
pojęcie dostawy (1220)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
vat 0% (1554)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
konsorcjum koncesja (177)
warunek przedmiotowy (8355)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3247)
przetarg ograniczony (16010)
materiały równoważne (1298)
uchybienie formalne (1567)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
odtajnienie informacji (482)
zwrot odwołania wpis (15857)
110/14 (3)
spółka jawna zus (97)
124/13 (12)
"uzupełnienie wadium" (15)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1180)
mba (8)
"komisja przetargowa" (1178)
xxiii ga 416/11 (23)
termin zawity (549)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
iv ca 288/06 (2)
brak pieczęci (502)
interes publiczny 145 (395)
wizja lokalna (298)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1242)
upadłość lidera konsorcjum (87)
2234/12 (5)
v ca 1973/11 (14)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
limit kredytowy (100)
rozkład ciężaru dowodu (305)
data pełnomocnictwa (1667)
wyjaśnienia po terminie (11135)
wygórowana kara umowna (130)
xix ga 158/07 (4)
zamówień publicznych (22821)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
zmiany umowy (7212)
ii ca 435/08 (1)
gispro (17)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (313)
sumowanie obrotów (116)
wysokość polisy (968)
"art. 104" (328)
"brak projektu wykonawczego" (3)
inna omyłka w kosztorysie (864)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
vii gc 127/11 (1)
458/09 (13)
uchyla (3018)
iii ca 214/05 (1)
v ga 1/12 (163)
v ca 264/04 (18)
współuczestnik (10)
wilim (253)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (283)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
równość stron kary umowne (150)
ii ca 220/11 (1)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
uzupełnienie faxem (310)
kosztorys ryczałt (200)
inwentaryzacja (362)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
"prezentacja systemu" (40)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
nowe zarzuty (6614)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3291)
przedmiot umowy (11208)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
vii ga 36/08 (7)
v ca 2024/09 (7)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
"art. 26 ust. 2b" (951)
zobowiązanie do sprzedaży (837)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
kara umowna (594)
lotos (31)
opłata od skargi (510)
wyjaśnienie referencji (2320)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
do czterech miejsc po przecinku (180)
ripok (60)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
xix ga 265/08 (4)
uzupełnienie kosztorysu (877)
wyroby medyczne (600)
różny vat w ofertach (1197)
art. 151 (499)
stowarzyszenie (277)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
data wystawienia referencji (417)
zmiana treści oferty (9265)
efekt skali (455)
medyczne (2385)
podwykonawca dostawy (842)
błąd w siwz (3877)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
oferta treść oferty (15710)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
dopuszczenie do obrotu (1616)
kio 41/11 (12)
art. 5 (20726)
"art. 87 ust. 1" (2881)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
charakter oferty wstępnej (897)
kio 71/11 (10)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
certyfikat polisy (188)
obronności i bezpieczeństwa (81)
ministerstwo finansów (498)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
brak podpisu w formularzu ofertowym (573)
"zmiana treści oferty" (1127)
xii ga 151/08 (7)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
art. 91 ust. 4 (6079)
co stanowi treść oferty (14448)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
sport halls (7)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
art. 387 (394)
kio 1818/11 (5)
kio/uzp 215/09 (7)
pełnomocnictwo (3359)
kio/uzp 741/09 (6)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
wadium gwarancja bankowa (557)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (863)
"nieprawdziwe referencje" (10)
ii ca 788/09 (1)
uniwersytet szczeciński (29)
zakup nieruchomości (153)
oferta otwarcie ofert (4081)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
zmiana treści umowy (6781)
nowy zarzut (5825)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
xii ga 451/10 (3)
interpretacja siwz (3410)
x ga 98/10 (2)
"art. 42 ust. 1" (97)
2103/11 (3)
art. 24b (68)
x ga 296/08 (6)
715/11 (8)
netia (133)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (433)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
ix ca 497/09 (1)
85 ust. 2 (2433)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
ii ca 752/05 (15)
"46 ust. 4a" (442)
"odstąpienie od umowy" (371)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
brak w formularzu ofertowym (2852)
ix ga 44/08 (29)
kio/uzp 22/07 (143)
iii ca 299/06 (4)
x ga 458/09 (7)
koncepcja (1067)
dobre obyczaje (536)
nieproporcjonalne (1160)
"dobre obyczaje" (439)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (13)
poświadczenia (2338)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (19)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (74)
xix ga 104/07 (3)
usługa druku (889)
niekompletny dokument (1808)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
"146 ust. 6" (158)
v gaz 90/07 (18)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
kio 1081/10 (6)
kody cpv (295)
xix ga 92/08 (7)
cena oferty (9027)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
89 ust. 1 pkt. 2 (12263)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
kary (1505)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
kio/uzp 859/09 (12)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
brak podpisu pod ofertą (1755)
nazwa producenta (1981)
iv ca 1148/08 (1)
lte (12)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1037)
806/11 (6)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
wadium części zamówienia (1294)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
kosztorys szczegółowy (1481)
należycie protokół odbioru (1388)
udostępnienie zasobów (1174)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
program funkcjonalno użytkowy (623)
kio 2583/11 (4)
zdolność kredytowa pod warunkiem (587)
489/06 (32)
bezwarunkowa gwarancja (319)
x ga 230/08 (1)
wykluczenie po wyborze (8673)
art. 13 (14392)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1221)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (740)
doświadczenie zawodowe (2415)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1106)
"przedłużenie terminu składania ofert " (360)
błąd w kosztorysie ofertowym (1141)
zmiany istotne (8648)
art. 6a pzp (403)
natychmiastowa (368)
60/08 (20)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
"termin płatności" (375)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
"kryterium oceny ofert" (4242)
ii ca 544/08 (4)
philips (170)
cena dumpingowa (174)
186 ust.2 (3262)
vi ca 210/08 (2)
uniewaznienie postępowania (12253)
polisa światowa (12)
niejasne zapisy siwz (1738)
dyskryminacja (369)
ix ca 297/10 (1)
ii ca 279/08 (1)
art. 57 kpa (37)
art.51 ust.2 (384)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
kio 445/12 (3)
vi ga 79/09 (3)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
pkp (699)
"zmiana stawki vat" (51)
iv ca 766/11 (1)
iv ca 629/08 (1)
"wizja lokalna" (284)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (348)
właściwości wykonawcy (2091)
wykluczenie nienależyte wykonanie (5107)
kara umowna należyte wykonanie (460)
interwencja uboczna (55)
474/11 (9)
koncesja, zezwolenie (219)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
kio 2500/10 (3)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
gwarancja wadialna wadliwa (286)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (47)
2626/10 (4)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
xii ga 314/11 (31)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2381)
odwołanie wniesione po terminie (23188)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
unieważnienie postępowania (12253)
kio_1525_11 (7)
ilość zamówienia (5814)
1804/13 (5)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
umowa o zamówienie publiczne (12664)
iii czp 107/12 (13)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
brak daty w referencjach (1789)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (406)
1804/09 (10)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
cena ujemna (154)
błędy w gwarancji wadialnej (228)
brak wpłaty wadium (1029)
błąd zamawiającego (5192)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
wyjaśnienia złożone po terminie (12059)
wadium gwarancja (1104)
qumak (231)
22 ust 4 (13968)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
oferta bez podpisu (1644)
zdolność ekonomiczna (1066)
art.94 ust. 3 (417)
dwukrotne uzupełnienie (475)
ujawnienie źródła zapytania (151)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
omyłka rachunkowa (1257)
wygórowane kary umowne (130)
ocena (16208)
art 140 (1029)
nieuprawnione żądanie dokumentu (6066)
usługa o charakterze ciągłym (744)
roche diagnostics (122)
rozliczenie uzupełniajace (496)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
referencje członka konsorcjum (894)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
"93 ust. 4" (61)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (9325)
kio/kd 33/12 (4)
"zp-1" (328)
chiński rejestr karny (14)
udostępnianie załączników do protokołu (935)
cofnął skargę (3999)
na rzecz różnych odbiorców (876)
586/08 (2)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (821)
błedny knr (157)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (5798)
zamawiający wyłączył faks (64)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
"próbka systemu" (18)
sztuki budowlanej (1025)
windows (285)
wykluczenie wykonawcy (10444)
"z wolnej ręki" (1081)
koleśnikow główny urząd geodezji (8)
brak pozycji kosztorysowej (940)
art. 12a wadium (53)
c-264/03 (4)
płynność finansowa (161)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
ii ca 797/09 (5)
v ga 124/09 (1)
bezusterkowy odbiór (35)
leki (265)
kio/uzp 238/10 (3)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
"żądanie próbek" (36)
stawka podatku vat (1295)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
c-496/99 (11)
c-340/04 (11)
treść formularza oferty (4750)
parafka (51)
dyplom mba (3)
udostępnienie osoby (2666)
nie wpłacenie wadium (218)
kio/uzp 1337/09 (3)
98/10 (8)
kio_628_11 (5)
farmaceutyczny (177)
termin wniesienia wadium (1998)
v ca 1639/08 (1)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (21)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
2184/13 (4)
kio_uzp_1564_09 (4)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
rażące naruszenie ustawy (2064)
referencja (3085)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (677)
kio 2189/10 (14)
i1 ca 154/11 (1)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
vi ga 83/10 (4)
płyty głównej producenta komputer (107)
2702/11 (5)
doświadczenie kierownika (1341)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
"istotna zmiana umowy" (26)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
niezgodnosc z siwz (5298)
grzegorz mazurek (291)
334/09 (4)
tego samego rodzaju (11156)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
"różne stawki podatku vat" (130)
xii ga 368/08 (1)
"rażąco niska" (1731)
art. 46 ust. 1 (3147)
xix ga 214/08 (12)
niska cena (1880)
art. 180 ust. 2 (5004)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
kontrola doraźna (585)
kio/uzp 1379/09 (16)
referencja treść (2923)
stadion wrocław (43)
"art. 85 ust. 2 " (224)
sam sobie wystawił referencje (811)
zakres ubezpieczenia (2126)
rękojmia (662)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
konkurs architektoniczny (66)
kio/uzp 81/10 (10)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (198)
zawieszona działalność (124)
zmiana istotna umowy (7083)
uzupełnienie faksem (1337)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
kredyt w rachunku (390)
uzasadnienie wyroku (15449)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (10)
dynamiczny system zakupÓw (107)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (2344)
berger bau (36)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
zamówienia uzupełniające (2731)
kio/uzp 938/09 (7)
"26 ust. 2b" (952)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
grupowe ubezpieczenie pracowników (36)
kio 1306/11 (5)
"cena zero" (9)
cena 0 zł. (5212)
działalność twórcza (68)
kio_908_13 (6)
kosztorys inwestorski (625)
dialog poufny (14)
wiedza i doświadczenie (1887)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
udział podmiotu trzeciego (3270)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
unieważnienie konkursu (868)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (541)
utrata statusu wykonawcy (270)
czyn nieuczciwej (3622)
v ca 383/07 (2)
x ga 69/09 (3)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
identyfikacja podpisu (258)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
art. 26 (11176)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
zaokrąglenie (272)
zmowy przetargowej (135)
polsuper (31)
x ga 103/09/za (1)
data dokumentu (6606)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (4176)
ii ca 231/06 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (648)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4402)
vii ga 24/08 (13)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
"oferta złożona po terminie" (14)
nakazuje odrzucenie (12546)
kio 82/12 (4)
zamówienia do 14000 euro (94)
korekty finansowe (409)
x ga 295/09 (2)
viii ga 136/09 (5)
kio 874/13 (3)
upadłość członka konsorcjum (140)
x ga 25/08 (65)
pisemne zobowiązanie (2249)
brak wpływu na wynik postępowania (9029)
kio 823/12 (5)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (349)
umowa konsorcjum (3985)
brak ceny (7455)
odtajnienie harmonogramu (74)
spółka w organizacji (770)
zeznania świadków (436)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
roboty dodatkowe (4473)
forma pisemna (2616)
exatel (93)
kio/uzp 924/10 (7)
kio 425/12 (6)
kio 800/12 (6)
"ubezpieczenie majątku" (14)
termin na złożenie wyjaśnień (12163)
wykaz stawek i narzutów (125)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
przekaz pocztowy (41)
zamówienie podstawowe (5111)
świadectwo pochodzenia towarów (88)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1192)
oferta po terminie (17993)
usługi prawnicze (191)
kody źródłowe (171)
uczciwa konkurencja (8966)
art. 38 ust. 1a (876)
zmiana terminu zawarcia umowy (7497)
polisa grupowa (20)
125/09 (11)
umowa przedwstępna (84)
bezpodstawne wykluczenie (3319)
kio/2785/10 (3)
usługi niepriorytetowe (179)
xix ga 82/09 (2)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
kio/uzp 1455/08 (10)
obiekt kubaturowy (188)
kio 2040/13 (3)
doradztwo i konsultacje (231)
vii ga 2/08 (3)
opinie bankowe (352)
i ca 40/07 (5)
gramatura papieru (21)
in house (93)
arcadis (42)
inna omyłka (2660)
kopia gwarancji (688)
kio 271/12 (15)
treść oferty (16428)
nie istotna zmiana umowy (6198)
remondis (132)
usługi szkoleniowe (296)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (164)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
1138/11 (4)
badanie ofert (9438)
porównywalność (414)
wymóg dyplomu (83)
ix ca 196/05 (5)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
kio/uzp 193/08 (6)
zmiana terminu płatności (1134)
x ga 178/07 (1)
tyco (78)
obronności (62)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
xix ga 202/09 (2)
iv ca 223/08 (12)
"zdolnośc kredytowa" (804)
jakość (3041)
429/12 (7)
181/08 (6)
referencje potwierdzają (1822)
xii ga 206/08 (14)
xii ga 200/11 (1)
1197/13 (6)
i ca 273/09 (1)
"oświadczenie producenta komputera" (14)
podmiot zbiorowy (449)
licencji (1021)
ix ga 199/11 (1)
kio/uzp 1500/09 (7)
zła stawka vat (94)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
autoryzacja producenta (210)
certificate of compliance (2)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
wadium (2041)
1287/12 (8)
art. 8 pzp (11300)
ustawy nie stosuje się (8235)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
kio 42/12 (18)
opis równoważności (615)
cena 0 (4870)
ii ca 688/09 (1)
953/13 (21)
ga 122/10 (30)
"art. 68 ust. 2" (23)
informacja banku forma (617)
remont a budowa (720)
v csk 444/06 (26)
transgraniczne (49)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
brak producenta w ofercie (3239)
kio 4/13 (74)
serwis pogwarancyjny (150)
hl7 (31)
ii ca 1351/07 (1)
bęben (54)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
równowaga ekonomiczna (90)
ii ca 570/04 (7)
omyłki pisarskie (1304)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
c-234/03 (24)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
art 32 (4028)
komputery (785)
podpis bez za zgodność z oryginałem (752)
potrzeby zamawiającego (6063)
podstawa dysponowania osobą (3063)
ryzyko (1596)
poważne wykroczenie zawodowe (77)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
143/12 (7)
żądanie certyfikatu iso (367)
ii ca 233/06 (1)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
forma pisemnego zobowiązania (1711)
lub równoważny (2134)
próbka "art. 26 ust. 3" (342)
xii ga 431/09 (4)
grontmij (149)
uzp/zo/0-533/06 (12)
art.75 (62)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3188)
"na korzyść wykonawcy" (325)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
"art. 38" (1884)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (607)
obiekt użyteczności publicznej (292)
udostępnienie samego siebie (1733)
krs po terminie składania ofert (961)
świadczeń okresowych (981)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (147)
art. 192 ust. 7 (7839)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
xix ga 72/08 (2)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
istota ceny ryczałtowej (658)
vi gz 51/06 (2)
wyrok sądu (17001)
1533/12 (5)
xii ga 2/09 (4)
xii ga 37/09 (2)
wariantowość ceny (66)
bezprzedmiotowe (1456)
kio 776/12 (11)
art. 8 ust 3 (17608)
krk zakres (438)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
uzupełnienie oferty (6109)
91 ust. 3a (475)
brak wskazania producenta (2138)
2191/10 (6)
różna interpretacja kryteriów (1188)
46/10 (21)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (10698)
x ga 288/11/za (1)
iii ca 212/06 (2)
termin płatności (1553)
tonery gwarancji (24)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (30)
i ca 88/07 (3)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
"x ga 706/11" (5)
zakazany podział zamówienia na części (154)
pge (171)
brak treści oferty (14121)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
pkp intercity (71)
v ca 1209/11 (2)
"aukcja elektroniczna" (349)
art. 230 ksh (40)
aktualny krs oznacza (551)
"udostępnienie polisy" (3)
utajnienie wykazu usług (302)
prezentacja systemu informatycznego (175)
ii ca 104/06 (11)
definicja grupy kapitałowej (194)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
wpis od odwołania na dwie części (6812)
niedoszacowanie (105)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
cesja (99)
referencje własne (1778)
referencje ogólne (1408)
pełnomocnictwo w kopii (891)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (478)
"uzupełnienie próbek" (41)
current ratio (5)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (9958)
zaświadczenie z zus (344)
ii ca 836/09 (1)
usługa sprzątania (718)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (7075)
główny urząd statystyczny (233)
licencja open source (44)
wadium w konsorcjum (895)
1157/12 (5)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
kio_1469_10 (9)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (21)
poleganie na zasobach finansowych (1137)
"jeden producent" (532)
kio/uzp 80/07 (47)
"naruszenie art. 29" windows (46)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
certyfikat meble (48)
"zmiany umowy" (431)
wykonanie wyroku (12849)
odmówił podpisania umowy (787)
oferty o takiej samej cenie (3887)
"zamówień publicznych" (25297)
wadium 46 ust. 4a (456)
powiązania osobowe (257)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
kopia gwarancji bankowej (199)
kio 476/12 (4)
potencjał techniczny (2644)
1247/11 (3)
"roboty budowlane" (5710)
ceidg po terminie składania ofert (40)
krs chiny (17)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
art. 12a ust. 1 (390)
wadium gwarancja konsorcjum (622)
stosunek pracy (4600)
14/10 (327)
art. 110 pzp (902)
podwykonawstwo (545)
kz (147)
umowa ramowa (412)
x ga 98/07/za (1)
1339/09 (4)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
kio/uzp 2490/10 (8)
csk 456/09 (19)
"oznaczenie strony" (39)
zabezpieczenie należytego (1988)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
brak strony formularza cenowego (1766)
koncepcja realizacji (920)
rażące niedbalstwo (70)
zakres podwykonawstwa (708)
generalny wykonawca (2263)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
art.29 (3142)
podmioty powiązane (889)
brak daty wystawienia referencji (408)
refundacja (56)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
x ga 75/08 (9)
kio 8/11 (166)
art 87 (5965)
wartość referencji (2528)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
zobowiązanie do współpracy (909)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
pol-aqua (111)
xix ga 461/12 (6)
dokumenty podmiotów (7504)
uzupełnienie formularza cenowego (981)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
ii ca 1355/05 (19)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
rozbicie ceny ofertowej (440)
ii ca 1239/06 (2)
700/11 (8)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
opłaconą polisę (361)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
nadmierne wymagania (1258)
"zakres udostępnienia" (121)
utrata wadium (409)
93 ust. 1 pkt 6 (4914)
"uwzględnił opozycję" (96)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
x ga 387/06 (1)
oferta wstępna 26 (846)
46 ust. 5 pkt 1 (2967)
art. 84 ust. 1 (1519)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (281)
dokumenty po terminie (13908)
v ca 1281/12 (2)
viii ca 442/05 (1)
uzupełnienie referencji (1858)
enion s.a. (40)
warunki płatności (1443)
"art. 67 ust.1" (545)
ga 92/11 (17)
informacje ze stron internetowych (3644)
zmiana umowy (7212)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
185 ust. 5 (3220)
kio/uzp 20/09 (152)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (91)
ceny jednostkowe (2283)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
siemens ag (67)
"wyrok kio" (8939)
iv ca 1324/08 (1)
v ca 903/08 (8)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
"podział zamówienia" (253)
nabycie przedsiębiorstwa (849)
"częściowe przystąpienie" (2)
kio 51/11 (14)
wiedzy i doświadczenia (4259)
parafowanie umowy (245)
odpady (1249)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (2853)
iii ca 389/11 (2)
vi ga 164/11 (2)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
znak towarowy (601)
"interwencja uboczna" (53)
iii czp 25/10 (30)
brak daty na oświadczeniu (5348)
dwóch miejsc po przecinku (375)
martela (16)
i ca 251/07 (2)
c_196_08 (3)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
odpowiedni termin (9728)
"wiedzy i doświadczenia" (3727)
2106/11 (2)
art. 150 ust. 3 (1386)
art. 92 ust. 1 (2552)
v ga 15/09 (14)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
grupa kapitałowa konkurencja (404)
x ga 2/08/za (1)
ii ca 792/07 (1)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (47)
nieczytelny dokument (898)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (295)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
warunek dysponowania osobami (3319)
alstom (68)
brak podpisu na dokumencie (1927)
kio_707_11 (31)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
kio 618/11 (2)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
autokorekty (8)
x ga 300/09 (3)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
treść gwarancji wadium (1133)
tożsamość zamówienia (794)
netline (37)
sysmark (25)
zakres polisy oc (530)
"93 ust. 1 pkt 6" (191)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
xii ga 39/09 (1)
ii ca 37/06 (4)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
umowy o pracę (6759)
zmiana warunków płatności (1074)
"powiązania kapitałowe" (97)
tłumaczenie dokumentów (1776)
x ga 143/10/za (1)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (57)
wymagane dokumenty (12623)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
eurovia (103)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
uzupełnienie treści oferty (6758)
zakup licencji (364)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (16744)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
składanie ofert częściowych (1729)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
art. 185 ust. 5 (2603)
fordewind (8)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
wadium osoba trzecia (519)
pełnomocnictwo aukcja (104)
rażąco wysoka cena (592)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (964)
autoryzacja (267)
żądanie oświadczenia producenta (2872)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
opinia prywatna (681)
vii ga 36/09 (1)
i.1. ca 351/06 (1)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (67)
niejasności na korzyść wykonawcy (258)
"cena rażąco niska" (846)
oczywista omyłka (2018)
"art. 29 ust. 3" (445)
"zamówienie dodatkowe" (488)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1373)
41/11 (21)
zmiana terminu składania ofert (5452)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
niewłaściwy podatek vat (1303)
wykładnia literalna siwz (954)
ix ga 89/07 (1)
lek referencyjny (39)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
teta (16)
trezor (15)
ważność referencji (402)
klauzula apostille (12)
alstal (33)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
formalizm (387)
wodzisław (59)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (121)
doświadczenie konsorcjum (2840)
x ga 652/13 (26)
izrael (39)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (60)
roboty budowlane definicja (1660)
kryteria podmiotowe (1276)
x ga 247/09 (1)
rażąco niska cena zysk (707)
2363/10 (12)
prawidłowo ukończone (730)
poleganie na zasobach innych podmiotów (1809)
x ga 79/10 (3)
odtajnienie kosztorysu (48)
jawność postępowania (897)
wyjaśnienie próbek (568)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (547)
miejsca po przecinku (409)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
strona internetowa dowód (2476)
xiii gc 253/10/iw (3)
ix ga 147/07 (1)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
xii ga 88/09 (20)
69 (1166)
umowy (11595)
"potrzeby zamawiającego" (1530)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
"usługi prawnicze" (42)
polisa oc pkd (55)
wykonawca zagraniczny (708)
kio 41/12 (14)
xix ga 156/07 (1)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (368)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
odmowa zawarcia umowy (746)
dystrybutor (652)
kryteria (6613)
usługi pocztowe 2012 (211)
skrócenie terminu realizacji (447)
treść zobowiązania (4789)
889/08 (6)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
"art. 38 ust. 1" (482)
zatrzymał wadium (606)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
naruszenie art. 38 ust. 6 (3733)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
sygnity (334)
formularz (4952)
sytuacji ekonomicznej (2424)
kary umowne (594)
art. 179 (8109)
1661/11 (3)
ramowa (443)
uzupełniony dokument data (2243)
błąd pisarski (875)
"art. 2 pkt 1" (285)
kserokopia gwarancji wadium (137)
jednokrotne wzywanie (432)
zmiana przepisów (10308)
v ca 901/08 (3)
x ga 117/08 (1)
z referencji nie musi wynikać (2171)
eod (24)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
ii csk 675/10 (10)
1548/11 (5)
xii ga 317/07 (5)
nie będzie brał udziału (11680)
ujemna cena jednostkowa (60)
torell (8)
kio_2710_10 (6)
interes przystąpienie (6858)
należyte wykonanie (6292)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (1850)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
unieważnia umowę (2751)
"spoza unii europejskiej" (5)
koncesja konsorcjum (177)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
xix ga 213/08 (1)
24 ust 1 pkt 1a (2552)
niepodpisany kosztorys (875)
protokół odbioru dostawy (866)
art. 91 ust. 3 (6254)
czynności w postępowaniu (20108)
"oferta ocena oferty" (45)
art. 38 ust. 4a (372)
rażąco niska cena dostawa (637)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
oryginał gwarancji wadialnej (266)
formularz cenowy (1828)
oddala odwołanie (8817)
brak pełnomocnictwa (2624)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (4813)
pierwsze pisemne żądanie (3236)
wycinka drzew (74)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1108)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (2563)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
ii ca 693/5 (16)
czyścioch (28)
xii ga 1/09 (6)
minimalne wynagrodzenie (2085)
"termin związania ofertą" (886)
2238/11 (6)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
kio/uzp 853/08 (5)
pomoc prawna (5047)
kio/kd 22/09 (8)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
xxiii ga 380/11 (4)
pełnomocnictwo do odwołania (3638)
niejasności siwz (468)
doświadczenie osoby (4438)
art. 40 ust. 3 (5022)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
wykaz usług (4203)
nieaktualny krs (737)
476/12 (4)
opinia bankowa obroty (195)
ryczałtowe (1717)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
faksymile (17)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
ii ca 587/05 (62)
art. 68 kc (371)
gugik (24)
zestawienie materiałów (1843)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
v ca 2446/09 (9)
ix ga 258/10 (1)
przedłużenie umowy (1594)
kio 529/13 (4)
v ca 307/09 (10)
karty sim (2070)
iv ca 51/11 (2)
ii ca 488/09 (4)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
ii ca 849/09 (1)
"art. 179 ust. 1" (6628)
próbka jest dokumentem (567)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
vi ga 51/06 (6)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1598)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
xix ga 514/08 (2)
umowy wieloletnie (416)
nieaktualny odpis z krs (613)
miarkowanie (62)
wadium po terminie (2004)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (306)
odrzucenie oferty (15153)
uzupełnienie ceidg (41)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
sumowanie szkoleń (68)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
kio_2205_11 (5)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
kio_1026_10 (3)
iv ca 715/11 (2)
art 46 4a (606)
podmiot nieuprawniony (6283)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
równoważność certyfikatów (251)
i ca 101/09 (3)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
termin na wniesienie odwołania (21718)
nierealny termin realizacji (2549)
ii ca 304/08 (1)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
x ga 74/09 (1)
19/09 (286)
potwierdzenie czynności (12463)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
lek (309)
art.26 ust. 2b (1316)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (453)
kio 2531/11 (8)
czynność otwarcia ofert (3902)
vi ga 93/10 (2)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
przerwa w terminie związania ofertą (290)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (269)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (940)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
usługi priorytetowe (220)
ii_ca_1285_12 (45)
brak wyceny (2254)
iii ca 344/08 (1)
kio/uzp 786/10 (15)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
856/11 (2)
zasady równego traktowania (7549)
oświadczenie zamiast poświadczenia (543)
vii ga 59/08 (2)
"porównywalność ofert" (171)
rozbieżnie słownie (314)
sukcesja (49)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
referencje powinny zawierać (2059)
uzupełnianie próbek (173)
intel xeon (31)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
subiektywne kryteria (581)
brak dokumentacji wykonawczej (2333)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
dzielenie zamówień (646)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
kio/uzp 540/09 (11)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
warunkowa gwarancja (177)
ix gc 159/08 (2)
x ga 442/10 (1)
"art. 51 ust. 2" (98)
"urząd dozoru technicznego" (51)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
xii ga 304/07 (1)
radiofarmaceutyki (5)
telekomunikacja polska (389)
iv ca 1323/08 (1)
1818/11 (7)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
vi ga 79/09 (3)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
współfinansowane ze środków (385)
ii ca 577/06 (7)
v ck 97/03 (8)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2029)
wskaźnik płynności (72)
586/09 (3)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11470)
"zmiana składu" (40)
v ca 2506/07 (39)
kio 520/11 (2)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
kredyt (532)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
epuap (66)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
xix ga 472/07 (2)
x ga 104/10/za (1)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
223/11 (2)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (5712)
błąd formalny (1706)
"utajnienie wykazu osób" (8)
i ca 134/06 (20)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
telekomunikacyjne (694)
art. 87 ust 2 pkt 3 (6536)
referencje podwykonawcy (695)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
nota pokrycia (48)
ix ca 736/09 (2)
0,00 złotych (255)
"art. 198b" (410)
art 94 ust 3 (1744)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
ponowne wezwanie do uzupełnień (3752)
brak podpisu pod odwołaniem (2298)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
84/12 (7)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
zmiany podmiotowe (1667)
zakup paliwa (209)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
referencje a kary umowne (112)
art 93 ust. 1 pkt 1 (5253)
zawarcie umowy pod warunkiem (5931)
agencja rynku rolnego (30)
478/12 (10)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
xix ga 40/08 (16)
uzasadnione przyczyny (2802)
uniewaznienie umowy (8775)
art. 67 (2013)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
x ga 2/07 (30)
emas (20)
istotna zmiana treści oferty (7762)
iv ca 726/11 (1)
1206/11 (3)
c-103/88 (99)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
tryb postępowania przetarg ograniczony (16907)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
"przyrzeczenie publiczne" (36)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
"zdolność kredytowa" (804)
starpol (11)
naruszenie art. 7 (19581)
unieważnienie postępowania wada (1678)
oferta niezgodna z siwz (13540)
v ca 9/08 (12)
"biuletyn nr 2" (5)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
zamówienie uzupełniające (2731)
opłacenie polisy (361)
ubezpieczenie na życie (358)
impel (625)
art 26 ust. 2b (1506)
farmacol (13)
kosztorys uproszczony (414)
art 16 (10013)
kod ean (4)
roboty budowlane (6535)
427/09 (8)
protokół z negocjacji (939)
"zobowiązanie producenta" (11)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2481)
rażąco niska cena cena jednostkowa (853)
"odmowa udostępnienia" (175)
x ga 140/08 (42)
kto może wystawić referencje (260)
zobowiązanie (5140)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
art. 83 ust. 2 (1776)
art. 12a ust.2 (364)
błędna cena jednostkowa (1128)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (431)
dokumenty stany zjednoczone (102)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (321)
oferta formularz oferty (4871)
vi ga 29/08 (15)
dzierżawa analizatora (139)
art. 29 ust. 1 (22089)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
xii ga 308/08 (3)
proporcjonalne warunki (938)
polisa zbiorowa (51)
kio 1863/10 (11)
"art. 182 ust. 5" (9)
1234/09 (10)
podpis na referencjach (552)
82/12 (5)
waloryzacja cen (123)
kosztorys ofertowy (2122)
gwarancja jakości (965)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (80)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
kio/kd 44/11 (18)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
zamknięty katalog dokumentów (931)
umowa zlecenie (1870)
obsługę prawną (2432)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
unieważnia (4807)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
referencje należyte wykonanie (2646)
odległość serwisu (69)
zamówienie sektorowe (725)
gwarancja wadialna (592)
ii ca 693/05 (51)
mieszane (216)
błędny formularz oferty (2154)
kio 1700/12 (2)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
atest pzh (84)
"dodatni wynik finansowy" (33)
art. 27 (8524)
kio 9/11 (240)
kio/uzp 703/09 (20)
v ca 1930/02 (3)
spółka "w organizacji" (77)
kio_1776_10 (7)
kio 685/12 (4)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
polisa oc grupa kapitałowa (39)
brytyjski krk (8)
oczywista omyłka pisarska (1165)
uzupełnienie wadium (977)
pełnomocnictwo notarialnie (271)
kio/uzp 1876/09 (6)
zużyte opony (27)
xii ga 443/09 (1)
26 ust 3 (10931)
art. 7 ust. 3 (23834)
x ga 25/09 (17)
kio/uzp 1591/09 (3)
1019/06 (7)
ii ca 201/05 (4)
uwzględnienie odwołania (19413)
v ca 1897/08 (1)
v ga 122/10 (30)
brak wadium (1743)
termin zadawania pytań (773)
regenerowane (32)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
uczciwej konkurencji (8966)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
"art. 46 ust. 4a" (437)
biuletyn nr 3 (2802)
prawnicze (260)
kryteria wyboru (5775)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
"dowód opłacenia polisy" (53)
"błędna podstawa prawna" (71)
fałszywe referencje (73)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
"prowspólnotowa wykładnia" (12)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
certyfikat równoważny (671)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
sprzĘt medyczny (860)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
uzupełnienie próbek (335)
"art. 4 pkt 5" (21)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
art. 4 pkt 8 (15836)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (282)
art. 67 ust. 2 (2004)
art. 16 pzp (8183)
brak podpisu oferty (1929)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
"zapytanie o cenę" (594)
wyrządził szkodę (378)
kio/uzp 533/10 (3)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
kio/uzp 298/09 (4)
kio_uzp_298_09 (4)
1041/11 (3)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2148)
"art. 183" (1295)
złożenie dwóch ofert (10181)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
krk francuskie (16)
centrum usług wspólnych (623)
model (850)
180 ust. 4 (4321)
błędy zamawiającego (5192)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
projektuj i buduj (237)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (746)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
ii ca 319/07 (2)
catering (76)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
art.144 (358)
xix ga 268/09 (10)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
kio 23/12 (221)
i csk 293/07 (45)
wybór trybu (13968)
art. 6 ust. 2 (21331)
ii ca 2194/05 (87)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
nowe okoliczności (6023)
krk dla komplementariusza (25)
dialog (423)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
kio/1536/10 (5)
centertel (88)
dokumenty niezbędne (8200)
pojęcie zarzutu (2117)
naruszenie zasady jawności (863)
pozycja zero (4825)
ograniczenie zakresu zamówienia (15908)
intergraph (61)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1184)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
"centrum usług wspólnych" (21)
brak wyceny elementu oferty (1840)
błąd ryczałt (195)
niemiec (483)
usługa szkoleniowa (296)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
93/12 (11)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
pełnomocnictwo substytucja (38)
spółka cywilna zus (146)
pisemność postępowania (33)
848/12 (4)
kio_uzp_867_09 (8)
gddkia (260)
krs (1719)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
"stawka vat" (699)
2725/11 (9)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
brak ceny brutto (2997)
330/09 (9)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (1993)
718/12 (9)
język polski (1791)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (772)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
"art. 38 ust. 4" (609)
1201/12 (7)
kio_545_11 (7)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (765)
zakłady usługowe "ezt" (24)
błąd w przedmiarze (856)
udowodnić (4960)
zawartośc referencji (244)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (141)
świadectwo zgodności we (438)
zamówienie wspólne (5592)
art. 38 ust. 6 (3537)
marża jako kryterium oceny ofert (261)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
art. 180 (4472)
zmiana kryteriów oceny ofert (4908)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
krakowski park technologiczny (5)
pit (64)
dowód opłacona polisa (283)
art.22 ust.4 (2905)
kio 173/11 (9)
ii ca 511/09 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
holandia krk (8)
przychód (581)
x ga 379/06 (1)
sukcesja uniwersalna (29)
zapytanie o cenę (1912)
art. 84 (1523)
kio 2182/13 (11)
gwarancja warunkowa (177)
nieprawidłowy vat (2082)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (480)
wykaz robót (3448)
i ca 155/04 (9)
v ca 484/04 (2)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
997/12 (4)
inne usługi niepriorytetowe (173)
iso 27001 (41)
wniesienie wadium przez konsorcjum (975)
krk komplementariusza (26)
podstawa wyceny (1785)
v ca 3128/10 (1)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
678/08 (5)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
"dokumenty niewymagane" (1366)
dodatkowe dokumenty (7917)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
formularz ofertowy (3203)
iv ca 180/11 (3)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (4290)
"art. 85 ust. 2" (224)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
zastrzeżenie oferty (4873)
"karta katalogowa " (546)
"oferta wariantowa" (289)
pozwolenie na użytkowanie (536)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
płatność podwykonawcy (352)
art. 25 ust. 1 (10221)
związanie wyrokiem (8379)
xix ga 179/13 (16)
"art. 140 ust. 1" (232)
usługi turystyczne vat (31)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
pocztowych (2090)
faktura wykonanie usługi (1612)
x ga 85/08 (5)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (378)
173/09 (9)
xix ga 91/07 (4)
i ca 67/09 (2)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
rotacja środków pieniężnych (4)
certyfikat iso 9001:2000 (88)
sprzęt komputerowy (1039)
online skills (19)
usługi ciągłe (944)
dobre obyczaje kupieckie (72)
art. 140 (1177)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
uzupełnienie przetarg ograniczony (6113)
1293/13 (3)
sumowanie zamówień (535)
uznanie rachunku (4881)
1960/11 (4)
art. 136 (491)
internat użytecznosci publicznej (4)
wolnej ręki (1099)
oferta otwarta przed terminem (788)
spis kosztów) (562)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
udostępnianie ofert (1529)
art. 44 (3031)
26 2b (1507)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (498)
x ga 176/10/za (1)
gwarancja wadium (1104)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
xix ga 328/06 (2)
autoryzowany (523)
droga elektroniczna (1591)
charakter wynagrodzenia (4742)
różny vat (1218)
"system informacji prawnej" (50)
błędny podatek vat (1112)
awaria (608)
vat (2744)
polisa podwykonawcy (184)
art. 183 ust. 2 (1637)
komputer (785)
c-414/97 (15)
modyfikacja oferty (3556)
xii ga 292/11 (1)
brak formularza ofertowego (2852)
krk nie figuruje (121)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
kio_1535_11 (4)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
29 ust. 1 (22089)
iv ca 142/11 (5)
vii ca 587/09 (1)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
xii ga 261/07 (2)
kio/uzp 250/10 (10)
brak modelu (927)
"zakres konkursu" (5)
wartość szacunkowa (3435)
zmiana podmiotowa konsorcjum (759)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
kio_356_11 (13)
24 ust. 2 pkt 2 (13704)
literalny (2209)
3 miejsca po przecinku (364)
v ca 359/08 (2)
oferta niekompletna (1939)
blok operacyjny (217)
zmiana podmiotowa (1667)
termin realizacji zamówienia (10744)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
kio 1898/11 (3)
v ca 2056/07 (25)
odrzuca (15995)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
art 87 ust 1 (5955)
błąd co do formy (2263)
konserwacja zabytków (75)
karta oceny ofert (1572)
kryterium oceny ofert (6241)
krk po terminie składania ofert (336)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
teatr szekspirowski (9)
dokumenty w języku obcym (401)
ii ca 353/10 (1)
1377/11 (2)
tauron (77)
51/09 (23)
wadium w częściach (938)
z referencji nie wynika (2880)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
xix ga 409/07 (1)
kio_2796_11 (5)
887/09 (8)
9/09 (152)
ii ca 460/05 (8)
iso/iec 19752 (17)
zwrot wadium (1554)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1336)
błąd projektowy (988)
v ca 1500/08 (2)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
kio 1562/11 (29)
iv ca 1021/09 (1)
xix gz 455/10 (1)
język postepowania (1989)
odwołanie (22190)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
podpisanie umowy bez wadium (812)
termin realizacji unieważnienie (7413)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2389)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (295)
sk 22/08 (15)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (315)
brak podpisu na referencjach (536)
zatrzymanie wadium brak krk (38)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
skład sądu konkursowego (111)
zmiana terminu płatności w umowie (717)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2220)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (222)
kio 1020/13 (3)
bład projektowy (1096)
projekt wykonawczy (1840)
udostępnienie referencji (936)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
zakaz udziału podwykonawców (405)
2734/10 (7)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
uzupełnienie kart katalogowych (375)
tożsamość przedmiotowa (707)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
nieprawdziwych informacji (2811)
intertrading (75)
ryczałt brak kosztorysu (187)
v ca 3270/12 (27)
impel security (100)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
na korzyść wykonawcy (2403)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
przedłużenie ważności wadium (484)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (4379)
iv ca 1299/09 (19)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
odpadów komunalnych (679)
tłumaczenie referencji (530)
vii ca 363/08 (1)
185 ust. 6 (2343)
informatyczne (1698)
kio 1292/11 (11)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9492)
zasoby podmiotu trzeciego (1445)
faktura (2395)
zus (616)
ii ca 108/11 (3)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
kio 1247/13 (7)
formalizm postępowania (387)
inspektorat uzbrojenia (51)
ii ca 997/06 (2)
opcje (518)
2793/12 (3)
zakres równoważności (674)
iii ca 855/05 (7)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
kio 51/12 (5)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
1730/11 (9)
kio/uzp 476/09 (10)
"prekwalifikacja" (51)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
opłata (544)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
typ urządzenia (2445)
2756/10 (4)
criminal (22)
2805/10 (5)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1155)
protokół odbioru końcowego robót (628)
dostawa leków (256)
"oferty dodatkowe" (379)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
likwidacja (upadłość) (244)
ii ca 675/04 (3)
wadium w formie kopii 2013 (74)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
"art. 86 ust. 4" (234)
"pojęcie zarzutu" (2)
warunki (16138)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
c-454/06 (21)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (116)
grafolog (6)
vi ga 142/08 (1)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
podatek vat (1983)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (3398)
"wykładnia językowa" (364)
alplast (25)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
xii ga 424/11 (3)
"interes przystępującego" (105)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
data referencji (1980)
uprawnienia budowlane (3098)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (5272)
przedłużenie gwarancji wadialnej (268)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
ibm (233)
zamiana kary umownej (88)
art. 185 ust. 6 (2343)
iv ca 891/09 (1)
ii ca 683/11 (1)
"niemożność porównania ofert" (17)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
koncesja podwykonawcy (119)
legionowo (86)
iv ca 648/07 (1)
1388/11 (3)
inpost (28)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
błąd co do prawa (2987)
oferta wstępna (1238)
suma gwarancyjna (403)
x ga 219/07 (1)
4pi (33)
forma porozumiewania się (213)
forma wadium (962)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
1172/11 (16)
wezwanie rażąco niska cena (1371)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
prawo opcji w robotach budowlanych (198)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
numer uprawnień (2208)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (190)
kio 100/12 (18)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (39)
upadłość podwykonawcy (110)
iii ca 418/09 (7)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
ostrołęka (162)
brak formularza oferty (4301)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
wskaźnik płynności finansowej (69)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
"art. 6" (1968)
porównywalność ofert (360)
wykaz wykonanych (6000)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
zmiana przedmiotu zamówienia (10522)
70/09 (16)
francja (260)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (446)
art. 171 ust. 4 (1304)
art. 7 (22618)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (24)
podpis nieczytelny (375)
i 1 ca 514/10 (1)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
kio 20/12 (214)
wymóg jednego producenta (2745)
wolters kluwer (33)
microsoft windows lub równoważny (71)
koncepcja tajemnica (202)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
lepsze parametry (706)
vii cz 410/10 (1)
"brak tłumaczenia na język polski" (23)
"wyjaśnienie referencji" (13)
data wszczęcia postępowania (5192)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
zamiast polisy certyfikat (56)
kio 1600/10 (6)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (1879)
v ca 927/08 (9)
ii ca 417/06 (3)
cedig (4)
kio 1207/12 (8)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
rażąco (2502)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
unieważnienie umowy (7799)
filgrastim (3)
2160/10 (3)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (268)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (8)
dzielenie zamówienia (646)
"umowa pod warunkiem" (21)
wyłączne (9781)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
38 ust. 4b (99)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1325)
5 ust. 1b (1023)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
"ustalenie wartości zamówienia" (403)
poprawa innych omyłek (914)
"art. 4 pkt 8" (123)
85 ust. 4 (2299)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (206)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
art. 38 ust. 4b (99)
częściowe uwzględnienie zarzutów (2640)
definicja podwykonawcy (525)
dokumenty (14424)
cena rażąco niska (1773)
"art. 5 ust. 1a" (24)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
"oświadczenie producenta" (579)
aktualizacja oprogramowania (224)
instytut monitorowania mediów (14)
"zakończenie postępowania" (478)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (513)
grupy kapitałowej (389)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
xix ga 34/07 (5)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
niezgodnosc siwz (4639)
rażąco nisko cena (1773)
xix ga 162/10 (17)
art. 51 ust. 1a (660)
umowa o dzieło (445)
zmiana personelu (795)
tomograf (222)
wydruk z konta bankowego (51)
wysokość wadium (1891)
zero w kosztorysie (1553)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1016)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (700)
1797/11 (7)
tramwaje warszawskie (37)
115 k.c. (163)
ii ca 295/11 (1)
v ca 537/08 (9)
warunek zawieszający (101)
46 ust 4a (606)
cena minimalna (2217)
krk niemieckie (30)
krk wielka brytania (20)
zwrot oferty bez otwierania (175)
wykaz głównych usług (1544)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
razaco niska cena (1773)
kio_1533_13 (7)
magellan (8)
brak cen jednostkowych (1622)
pzu (142)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (503)
referencje dla samego siebie (1246)
v ca 671/08 (10)
"art.46 ust. 4a" (437)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
iv ca 271/10 (2)
1225/10 (8)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
pozwolenie na użytkowanie referencje (166)
projekt (6373)
339/12 (4)
art. 15 (15117)
udostępnianie uprawnień (886)
ogłoszenie upadłości (288)
ciągłość wadium (116)
jawność (897)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
"zasada przejrzystości" (232)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
830/10 (3)
"obsługa prawna" (99)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
kio_1114_12 (6)
"sukcesja generalna" (23)
użycie nazw własnych (1571)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
"1 zł" (109)
xii ga 412/11 (2)
24 ust 2 pkt 1 (13745)
nie wpisał stawki podatku vat (464)
zabranie wadium (5)
"do czterech miejsc po przecinku" (23)
fabrycznie nowy (723)
art. 2 pkt 11 (16363)
wykaz podwykonawców (1150)
x ga 89/10 (4)
kio_uzp_919_08 (11)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1138)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
forma pisemna zobowiązania (1410)
"art 26 ust 4" (1631)
xix ga 102/09 (7)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
oświadczenie przed notariuszem (381)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
chiny (70)
waloryzacja wynagrodzenia (164)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (1508)
"art. 144" (358)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (5295)
odbiór odpadów komunalnych (375)
x ga 5/07 (7)
kio/uzp 48/09 (29)
wadium termin związania ofertą (1416)
art 82 ust 1 (2175)
i ca 93/11 (5)
forma oferty (5684)
182 ust. 3 pkt 1 (2545)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (3645)
"brak opłaconej polisy" (13)
ix ga 228/09 (2)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
"wskaźnik bieżącej płynności" (23)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
"ze strony internetowej" (613)
kio 1949/11 (6)
art. 90 ust. 1 (5546)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (380)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
cpi (36)
67 ust. 1 pkt 4 (2094)
396/11 (7)
wykaz robót budowlanych (2911)
usługi sprzątania (718)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
x_ga_67_08 (51)
haccp (39)
inna omyłka nieistotna (2425)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
ii ca 88/09 (35)
zwrot oryginału gwarancji (569)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
wadliwe wadium (611)
usługi badawcze (465)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
termin wniesienia odwołania (24096)
"art. 49 ust.3" (19)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
warunki udziału (14081)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
obiektywny charakter (2423)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (160)
brak okresu gwarancji (2092)
lista podmiotów (702)
wpis (22989)
unieważnienie (12256)
zasada jawności (877)
wadium wpłynęło po terminie (572)
art. 22 ust. 1 (13225)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
thales (68)
brak formularza cenowego (1617)
nie przesłał kopii przystąpienia (1449)
"192 ust. 2" (1829)
"art. 142 ust 2" (10)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
i ca 251/08 (3)
ii ca 718/09 (8)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
"zamówienia dodatkowe" (488)
kio/uzp 757/09 (14)
art. 43 ust. 3 (2603)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (4160)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
"art. 17" (788)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
grupa kapitałowa 2013 (170)
1059/12 (2)
turcja (28)
xix ga 128/08 (47)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
"opłaconej polisy" (337)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (596)
termin podpisania umowy (5176)
udzielanie zamówień uzupełniających (1444)
ii ca 285/10 (1)
jednorazowe wezwanie (450)
"nie wniósł wadium" (1051)
powszechne usługi pocztowe (260)
87 (5968)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
bezpieczeństwo państwa (632)
x ga 140/08/za (1)
v ca 142/09 (5)
rapid (25)
system informacji prawnej (4130)
biegły (513)
2343/12 (6)
art. 190 ust. 7 (2076)
płynność (184)
warunek proporcjonalny (784)
kopia pełnomocnictwa (910)
umowa o podwykonawstwo (621)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (382)
art 25 ust 1 pkt 2 (10970)
udostępnienie potencjału finansowego (966)
brak oryginału gwarancji wadialnej (250)
556/12 (17)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (35)
i ca 337/08 (4)
100/12 (20)
art. 32 ust.2 (3531)
brak ceny jednostkowej (1995)
art. 67 ust 1 pkt 1 (2194)
oferta termin związania ofertą (8286)
znajomość języka polskiego (170)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1008)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1485)
"zamówienia mieszane" (12)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
c-220/05 (11)
"art. 192 ust. 7" (1137)
konwalidacja pełnomocnictwa (80)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
biletów lotniczych (50)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
kio/kd 99/10 (9)
kio 246/12 (3)
związanej z przedmiotem zamówienia (9424)
powtórne wezwanie (1214)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
zerwanie umowy (79)
folder (264)
xix ga 225/10 (14)
zmiana terminu dostawy (5510)
pisemność (33)
warunki udziału w postępowaniu służą (4448)
ii ca 404/09 (7)
684/12 (6)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
profesjonalista (529)
xii ga 293/11 (1)
2492/11 (3)
cel wadium (343)
kio/uzp 680/08 (4)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
art. 26 ust. 2b polisa (181)
spółka zależna (2664)
data wystawienia dokumentu (980)
"nowy zarzut" (248)
forma uzupełnienia oferty (2999)
niewyuczone (16)
"art. 51" (414)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
wykładnia językowa (652)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
54/12 (14)
x ga 319/08 (4)
1181/10 (3)
art. 46 ust. 3 (2772)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1742)
bilety lotnicze (50)
brak-wadium (71)
kyocera (17)
zatrzymane wadium (73)
192 ust. 2 (7851)
kio_uzp_278_09 (12)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
lex retro non agit (14)
iii ca 88/09 (33)
wadliwy przedmiar (371)
oświadczenia w oryginale (3083)
wartość przedmiotu zaskarżenia (2315)
v ga 40/09 (19)
gwarancja wadialna kopia (186)
c-16/98 (8)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
x ga 268/08 (1)
xxiii ga (122)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (62)
zwłoka opóźnienie (158)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (551)
art. 83 ust. 3 (1543)
llc (28)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
kio/uzp 2034/10 (2)
autoryzowany kanał (54)
opis warunków (8539)
art. 29 ust. 2 (22076)
projekt zamienny (478)
studia podyplomowe (36)
meble (243)
"informacja banku" (377)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (38)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
kio 2287/10 (21)
stalowa wola (112)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (402)
sumowaniu (539)
ge medical (177)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
avr rażąco niska cena (5)
kio 33/12 (25)
art. 124 (670)
prezentacja, próbki (115)
protokół konieczności (3052)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
"iii ca 88/09" (16)
niepełnosprawni (292)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
egis (85)
kio_2746_10 (17)
źle obliczony vat (103)
art. 32 (3520)
dyrektywa obronna (25)
138 c ust. 1 pkt 1 (439)
676/09 (12)
art. 87 ust. 1 (5955)
1623/11 (16)
wykluczenie podwykonawcy (1682)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
licytacji (99)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (185)
zamienniki (132)
office (129)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
c-525/03 (5)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
89 ust. 1 pkt 1 (12261)
ii ca 139/05 (3)
błędnie wyliczony vat (783)
858/12 (4)
kio 162/12 (5)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
grupowe ubezpieczenie (45)
24 ust. 1 pkt 1 (13731)
iv ca 588/04 (3)
oferta wariantowa dostawa (250)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
kio_uzp_1085_09 (6)
oferta wariantowa (367)
istotna zmiana w treści oferty (8868)
148/11 (6)
art. 189 ust. 6 (4658)
art. 93 ust. 1a (919)
38 ust. 1 (4214)
2649/11 (18)
powierzy podwykonawcom (751)
hitachi (49)
polskie normy (2829)
gispartner (29)
kryterium serwisu (700)
zastrzeżenie referencji (1279)
dysponowanie osobą (4318)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
v ga 53/05 (1)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
art. 5 ust. 1 a (20648)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1312)
inżynieria rzeszów (62)
"definicja podwykonawstwa" (4)
czechy (125)
wznowienia (102)
błąd projektanta (312)
nie wniósł wadium (2016)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
1759/10 (4)
44/09 (15)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
uwzględnia opozycję (412)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
iv ca 1020/08 (2)
ii ca 785/10 (1)
ets (652)
kopia gwarancji wadialnej (170)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
centrum personalizacji dokumentów (18)
"zmiana umowy" (431)
46 ust. 4 a (3063)
1821/11 (4)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
elektrownia turów (23)
zbyt krótki termin realizacji (381)
uniewaznienie postepowania (12253)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
art. 11 (15481)
gdańsk (944)
udział podmiotów trzecich (2696)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
termin wykonania zamówienia (14142)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
2379/11 (3)
180 ust. 5 (4265)
vii ga 147/08 za (9)
338/09 (33)
producent (3980)
uznanie odwołania (10055)
"art. 26 ust. 2" (1298)
termin realizacji dostaw (2067)
cena słownie (8157)
remondis bydgoszcz (11)
przekształcenie (238)
1288/10 (21)
podpis na ofercie (2483)
"świadczenie niemożliwe" (221)
art. 32 ust. 1 (4015)
225/08 (4)
przedłużenie terminu (2042)
prawo opcji (516)
przekształcenie wykonawcy (217)
parafa (170)
1787/11 (4)
aldesa (28)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
krk austria (22)
wartość robót brutto czy netto (1060)
kalisz (236)
zamówienie wielorodzajowe (3)
xix ga 245/07 (6)
brak referencji (2654)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
iii ca 727/05 (7)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
"zdolność finansowa" (739)
dokumenty rosyjskie (39)
kio/uzp 27/09 (148)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
kluczowe części zamówienia (1342)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
zarzuty spóźnione (1453)
v ga 127/11 (1)
2480/12 (7)
x ga 178/09 (6)
x ga 127/08 (45)
utajnienie formularza cenowego (179)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
usługi telekomunikacyjne (550)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
podkryteria cenowe (25)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
criminal records bureau (4)
iv ca 92/09 (2)
dalszy podwykonawca (974)
kio/1765/10 (5)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
kio/uzp 607/09 (2)
nie zamieścił ogłoszenia (6475)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
kio 400/14 (4)
tablice rejestracyjne (14)
krs niemcy (44)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
i ca 215/10 (2)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
protokół z usterkami (272)
kio/ku 108/10 (7)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
świadczenie usług pocztowych (608)
uzupełnianie referencji (780)
art. 181 (1187)
wykluczenie grupa kapitałowa (425)
usługi tłumaczeń (1132)
wybór oferty po terminie związania (8182)
"kryterium jakości" (102)
"nieczytelny podpis" (131)
818/11 (3)
art. 95 ust. 2 (1605)
kio 122/11 (5)
art.22 ust.5 (1922)
polisa pkd (73)
ca 3036/10 (18)
zakaz podwykonawców (411)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3110)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
v ca 440/06 (6)
konkurs na prace projektowe (153)
oferty równoważne (2498)
zamówienia uzupełniajace (2731)
fidic lub równoważne (106)
naruszenie dyscypliny (1230)
kio 35/12 (15)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
v ca 1554/08 (3)
toshiba (62)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
art. 31 (8926)
zamierza przeznaczyć (2053)
podwykonawców (1846)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
"art. 146 ust. 6" (157)
wszczęcie postępowania (11721)
własne referencje (1778)
oddział+spółki (21)
"istotna zmiana treści oferty" (459)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (684)
2204/10 (4)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
kio/uzp 812/09 (10)
uzupełnienie próbki (335)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (3)
licytacja elektroniczna (96)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
kio/kd 46/10 (10)
art. 25 ust. 2 (10215)
krk słowacja (2)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
vii ga 136/09 za (6)
kosztorysy (2798)
wykładnia postanowień siwz (2540)
nieregenerowane (32)
brak stawki vat (1214)
1646/10 (3)
pozwolenie radiowe (84)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
"poświadczenie" referencje (877)
nieproporcjonalny (966)
"podmiot trzeci" (1392)
poświadczenie wykonawcy (2294)
niewniesienie wadium (2194)
art.46 ust.4a (445)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
inna cena słownie i cyfrowo (507)
kopia wadium (472)
"roszczenie o zawarcie umowy" (19)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (151)
dowody (9075)
kio 1123/10 (12)
stany zjednoczone (130)
xix ga 194/07 (14)
xix ga 35/08 (2)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
przystąpienie do odwołania (12244)
salans (5)
kio 54/12 (12)
knr (309)
art. 45 (3489)
ix ga 131/10 (3)
kio 976/11 (2)
kio/uzp 1526/10 (4)
106/10 (11)
kio_510_11 (17)
17 stycznia 2008 (3837)
kio 1327/09 (18)
sposób obliczania ceny (1025)
iv ca 1180/09 (2)
x ga 268/07 (2)
uzupełniajace (2754)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (5)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
tajemnica wykaz osób (540)
połowy terminu (951)
"brak podpisu" (193)
prokura samoistna (36)
28.09.2011 rażąco (8)
upust jako kryterium (195)
oficjalny kanał sprzedaży (42)
oc konsorcjum (268)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
x ga 168/11/za (1)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (330)
skanska (364)
złożył nieprawdziwe informacje (2792)
2630/11 (9)
567/09 (2)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
art.87 ust.1 (4109)
"nieporównywalność ofert" (129)
2020/12 (7)
niejednoznaczność siwz (359)
odtajnienie (510)
46 ust. 3 (2772)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
24 ust. 2 pkt 3 (13614)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
viii ga 137/12 (13)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (165)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
usługi powszechnie dostępne (1264)
"definicja producenta" (9)
limit debetowy (8)
art 87 ust 2 (5950)
xii ga 413/08 (3)
144a (15)
nisko rażąca cena (559)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
xii ga 231/10 (1)
x ga 253/10 (1)
xii ga 358/10 (2)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
panep (6)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
"związanie ofertą" (1173)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
modyfikacja formularza ofertowego (1123)
zobowiązanie podmiotów (3463)
fujifilm (18)
odwołanie po terminie (21024)
"fidic lub równoważne" (31)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (5633)
iso 9000 (27)
komplementariusz (80)
"wspólnota mieszkaniowa" (63)
należyta staranność (3006)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (635)
"przedłużenie terminu składania ofert" (360)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
tłumaczenie (1950)
"art. 34" (251)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
2572/11 (4)
"na dzień składania ofert" (1058)
różne stawki podatku vat (664)
barter (4)
i ca 381/07 (2)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
brak wyceny materiału (1338)
treść pełnomocnictwa (3011)
dozorbud (105)
wrobis (53)
"art. 27" (976)
zabezpieczenie (3507)
"art 144" (358)
vi ga 192/10 (11)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
202/09 (17)
pełny odpis krs (670)
control process (68)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
kio 2184/13 (4)
zwolnienie z vat (312)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
wykonanie zastępcze (373)
zaświadczenia o niekaralności (354)
złożenie dokumentów bez wezwania (5755)
kio 293/12 (4)
word warszawa suzuki (2)
vat na usługi szkoleniowe (119)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
disclosure (9)
"kopia gwarancji" (24)
"termin wykonania zamówienia" (685)
art 4 pkt 8 (14203)
związanie ofertą (8741)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
xix ga 32/09 (4)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
spółka cywilna reprezentacja (590)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
kto wystawia referencje (261)
iv ga 14/07 (16)
suma ubezpieczenia (558)
bezstronność (328)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
nie figuruje w rejestrze płatników (17)
zatrzymanie wadium 4a (404)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
dialog konkurencyjny (387)
odbieranie odpadów (304)
kio 14/11 (204)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
autoryzowany przedstawiciel (223)
kio 1822/11 (10)
warunki podmiotowe (2325)
dzierżawa łączy (188)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (2760)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (4835)
odległość kuchni (59)
technologia radiowa (133)
26 ust. 2a (1633)
przedłużenie wadium (697)
"prawa autorskie" (202)
podstawy wykluczenia (7602)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
kapsch (31)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (192)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
poprawa stawki vat (233)
kio/ku 53/11 (4)
"powołanie biegłego" (239)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
"kredyt odnawialny" (17)
zaświadczenie z banku (475)
wniesienie wadium (2016)
ii ca 129/07 (3)
esri (36)
oferty nieporównywalne (1465)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
energia elektryczna (474)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (443)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
1016/12 (19)
maxto (57)
termin wykonania zamówienia niezgodny (15041)
brak podpisu (2288)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
polska organizacja turystyczna (33)
brak interesu przystępującego (4080)
zamówienia dodatkowe (9565)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (3639)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (91)
cena jednostkowa 0 (1431)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
ii ca 762/07 (2)
kio/uzp 1077/08 (8)
data uzupełnianych dokumentów (1881)
niezasadne wezwanie (4714)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
"zmowa cenowa" (31)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
rozbudowa systemu (1075)
oferta w języku polskim (1991)
ulotki (312)
usługa zakończona referencje (971)
ponowne wniesienie wadium (1158)
zasada konkurencyjności (945)
26 ust.3 (8404)
przenoszenie kosztów (1307)
54/10 (19)
"oferta wstępna" (230)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (97)
interes publiczny unieważnienie (7455)
685/12 (5)
utajnił formularz cenowy (179)
"art 6a" (45)
odtajnienie dokumentów (467)
"tylko ceny brutto" (5)
iberdrola (13)
należycie (6861)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (3610)
unieważnienie postepowania (12253)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
sytuacja finansowa (4185)
norma euro 5 (743)
v ca 620/08 (3)
wielka brytania krk (20)
"art. 142" (503)
przed podpisaniem umowy (4645)
"gwarancja producenta" (123)
stręciwilk (877)
usługi pocztowe (964)
pracownik ochrony (1998)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
kosztorysowe (1280)
dokumenty po terminie składania ofert (8115)
art. 26 ust. 2a (1405)
iv ca 280/10 (2)
vi ga 54/10 (3)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
konsorcjum warunki udziału (4746)
błąd w nazwie producenta (801)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
cena ryczałtowa (1627)
"brak wadium" (71)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
szukio (5)
telefonia komórkowa (128)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1333)
darowizna (49)
niemiecki krk (30)
"uzupełnienie referencji" (73)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
dokumenty podmiotowe (2217)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
"znaki towarowe" (625)
zdolność finansowa (1700)
ii ca 710/08 (3)
art. 186 ust. 2 (3511)
v ca 1660/09 (2)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
ndi (51)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1295)
wydłużenie terminu realizacji umowy (600)
1542/10 (4)
kio 293/11 (10)
uzupełnienie certyfikatu (1363)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
29 ust.1 (22976)
art.151a (8)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (2745)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
art. 26 2b pzp (1353)
"przedmiar robót" (1443)
vi ca 527/05 (15)
xix ga 120/07 (4)
85 ust.4 (1297)
krk belgia (8)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
xii ga 317/09 (11)
471/08 (4)
zus dla spółki cywilnej (137)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
kara finansowa (984)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (608)
x ga 33/09 (4)
"zmiana terminu płatności" (12)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
poprawa ceny jednostkowej (446)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (8)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
iii ca 455/08 (2)
siwz (14692)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (222)
xix ga 403/08 (1)
rup (10)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
v ca 324/10 (3)
"nieporównywalne oferty" (137)
art. 23 kp (137)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (94)
pierwotne warunki zamówienia (3475)
poprawienie omyłki (2163)
xix ga 468/10 (5)
dokumenty przed podpisaniem umowy (3961)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
pilna potrzeba (173)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
kilka informacji z banku (339)
wykluczenie (10727)
wskaźnik rentowności (43)
dostawa energii elektrycznej (307)
xix ga 581/06 (7)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
"parafa" (196)
przebudowa budowa (1252)
antydatowanie (40)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
wykaz wykonanych zamówień (6721)
tożsamość czasowa (123)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (14)
należyte (6861)
art 46 ust 4a (606)
"iii czp 25/07" (10)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
art. 140 ust. 3 (1164)
xix ga 18/10 (19)
v ca 1360/09 (6)
ograniczenie podwykonawców (1659)
1516/12 (6)
licytacja (99)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
2216/13 (6)
konkurs dwuetapowy (13)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
iv ca 689/08 (4)
unieważnienie czynności wyboru (11134)
wzór formularza (2892)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1396)
zwłoka (337)
koncesje (471)
"wolnej ręki" (1186)
73/10 (8)
gwarancja (3257)
2814/11 (6)
1275/12 (5)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
"tłumaczenie przysięgłe" (396)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (215)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (101)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
pełnomocnictwo przed kio (2350)
protokół postępowania (5417)
niezgodność oferty (5080)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
xii ga 133/09 (4)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (283)
v ca 422/06 (1)
brak nazwy producenta (1745)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
c 538/07 (16)
podatek dochodowy (124)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (655)
kio/uzp 218/08 (25)
"brak w ofercie" (679)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
odwołanie na treść siwz (13228)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
ii ca 84/06 (3)
"realność udostępnienia" (43)
xii ga 230/07 (2)
"protokół odbioru" (778)
"wykazanie równoważności" (126)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
"94 ust. 3" (92)
"kary umowne" (515)
"kryteria oceny ofert" (3694)
roboty budowlane wraz z dostawą (2334)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1241)
x ga 258/09 (4)
brak pozycji kosztorys (1660)
wartość zrealizowanej części (3350)
x ga 207/08 (2)
ix ca 672/11 (1)
ciężar dowodu rażąco niska cena (657)
charakter stosunku (5971)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
siła wyższa (106)
vi ca 232/10 (2)
iv ca 362/08 (1)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
art. 29 ust.3 (14077)
794/08 (24)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
kio 1218/13 (2)
art. 182 ust. 3 (2258)
rezygnacja podwykonawcy (101)
ii ca 82/12 (1)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
"kio 20/12" (4)
telkaz (4)
należyta staranność zamawiającego (2920)
nadmierny formalizm (95)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
dwie próbki (542)
zmiana zawartej umowy (7738)
art. 34 (2768)
183 ust. 2 (1637)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
ix ca 542/08 (2)
25 ust. 1 (10221)
hawe (11)
art. 89 (12355)
zakaz powierzania podwykonawcom (69)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
"87 ust. 2 pkt 2" (368)
solid (131)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (104)
wykazanie równoważności (549)
warunki przedmiotowe (11837)
interes publiczny a interes prywatny (582)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2289)
roboty dodatkowe zamienne (413)
przesłanki wykluczenia (6660)
podpis elektroniczny (954)
użyczenie zdolności finansowej (95)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
"zasada swobody umów" (263)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
w przygotowaniu postępowania (4249)
kio_1623_11 (16)
kio 109/13 (13)
materiały eksploatacyjne (539)
polisa ubezpieczeniowa (660)
166/13 (8)
282/09 (18)
"zatarcie skazania" (36)
407/12 (3)
109/11 (6)
irlandia krk (4)
koszty reprezentacji (1969)
monistyczny (8)
art. 58 k.c. (498)
art. 22 ust. 2 (13227)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (125)
"art. 26 ust. 2d" (27)
i c 317/09 (15)
"art. 82 ust. 1" (174)
wadium w walucie obcej (15)
zmowa przetargowa (107)
uzupełnił bez wezwania (2009)
ii ca 158/09 (4)
charakter referencji (1903)
zmiana wysokości wadium (1107)
rażaco niska cena (1773)
kielce (841)
"art. 96 ust. 3" (377)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
instytucje_prawa_publicznego (40)
zaświadczenie us (105)
ograniczenie konkurencji (8393)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (167)
małżonków (15)
podział spółki (792)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
"roboty dodatkowe" (350)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
v ca 1040/08 (8)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
1059/13 (3)
cena słownie i liczbowo (228)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
oświadczenie wiedzy (4982)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
kio 457/12 (11)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
wynagrodzenie mieszane (126)
usługi powtarzające się okresowo (119)
indra (18)
vi ga 240/10 (2)
podmiot prawa publicznego (5902)
x ga 256/10/za (1)
energa operator (57)
zamówienia in house (93)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (15)
nie wykonał wyroku kio (8577)
może odstąpić od umowy (1730)
podwykonawca 2014 (470)
interes prawny (9018)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (654)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (257)
kio 2911/12 (6)
ix ca 661/09 (5)
"brak harmonogramu" (31)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
nieczytelne odwołanie (1129)
xix_ga_461_12 (9)
meble biurowe (102)
arimr (77)
utajnienie wykazu osób (310)
przejęcie praw autorskich (33)
v ca 77/08 (2)
nieczytelny podpis (375)
omyłki rachunkowe (1257)
x ga 269/11 (3)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
"zastrzeżenie oferty" (23)
próbek, opisów lub fotografii (89)
xii ga 423/08 (1)
v ca 226/10 (10)
x ga 269/07 (2)
krótki termin realizacji (930)
świadectwo przejęcia (156)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
xix ga 43/08 (2)
xii ga 416/10 (1)
ii ca 442/06 (6)
faktura potwierdza (2006)
podstawa dysponowania (4071)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
x ga 183/10 (1)
podmiot trzeci (2837)
spółka córka (49)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (102)
cena 1 grosz (7947)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
nie otwarto likwidacji austria (16)
"art. 4 pkt 3" (95)
art. 182 ust. 1 (2292)
x ga 139/08 (1)
niezgodny z siwz (13979)
kio/uzp 59/10 (14)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
art. 27 ust. 1 (8496)
próbka systemu informatycznego (124)
art 22 (13259)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
kio_457_12 (10)
xii ga 568/11 (1)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
art. 180 ust. 5 (4789)
xii ga 59/09 (15)
unieważnienie postępowania termin (13561)
zakaz podwykonawstwa ochrona (151)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
spółka komandytowa krk (36)
286/13 (7)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
x ga 48/09 (8)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
29 ust. 2 (22076)
x ga 78/09 (2)
wycofanie+oferty (67)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (146)
marża (392)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
odpady medyczne (199)
"kompania węglowa" (407)
"wadliwe pełnomocnictwo" (474)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
apostille (15)
ryczałt (327)
art. 29 ust. 3 (21046)
iii ca 582/08 (1)
błąd w stawce vat (1009)
1667/09 (4)
tylko jeden wykonawca (8757)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
miarkowanie kary (50)
"brak ceny jednostkowej" (13)
referencje podwykonawca (695)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (186)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
duplikat (16)
tajemnica opis techniczny (818)
kio/uzp 31/10 (231)
"powiązania osobowe" (25)
iv ca 1499/11 (1)
xii ga 435/11 (1)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
krk prokurenta (47)
usługa pocztowa (964)
milczenie wykonawcy (142)
"art. 184" (1834)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (577)
kio 1670/11 (4)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
xix_ga_92_11 (14)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
art. 29 (22175)
art 26 ust 3 pzp (9110)
zmiana oferty (9886)
kio 1434/12 (3)
siemens (507)
podpis na referencji (637)
uprawnienia telekomunikacja (214)
pełnomocnictwa (3359)
świadczenia ciągłe (998)
brak pozycji kosztorysu (1660)
definicja modernizacji (442)
fałszywe oświadczenie (262)
polkomtel (91)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (540)
bogdanka (97)
naprawa pojazdów (177)
interes przystepującego (4523)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
niezgodność z siwz (4639)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
badanie cen jednostkowych (1527)
błędna stawka vat w ofercie (904)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
umowa warunkowa (389)
vi ga 34/08 (2)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
rażąco niska cena usługi (1354)
sanawia (2)
iso (557)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
brak harmonogramu (1117)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
x ga 46/12 (10)
moment zakończenia postępowania (1146)
art. 101 ust. 3 (1203)
art. 34 ust. 5 (2989)
vi ga 107/04 (3)
termin płatności składki po upływie terminu składania (291)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
i1 ca 202/09 (1)
prezentacja próbek (115)
telewizja polska (139)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
aktualność krs (54)
1070/11 (4)
status wykonawcy (1406)
oryginał zobowiązania (1442)
x ga 338/10 (4)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (23)
"art. 15 ust. 2" (94)
znaki towarowe (601)
na dzień składania ofert (8664)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
świadczenia zdrowotne (922)
wyższe wykształcenie (432)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
nieważność umowy (1451)
wadium art. 46 ust. 4a (512)
tusze (36)
doświadczenie (6617)
v ca 84/07 (8)
gwarancja wadialna po angielsku (41)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (11790)
"art. 94 ust. 1" (248)
wykaz narzędzi (663)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (39)
"usługi szkoleniowe" (105)
iii ca 262/05 (7)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
bład w obliczeniu ceny (1855)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
v ca 1328/08 (1)
ii ca 941/05 (21)
żądanie próbek (524)
1353/12 (8)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
kio 707/12 (5)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
iv ca 521/08 (4)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1115)
vi ga 57/07 (6)
pełnomocnictwo dla lidera (980)
1092/10 (7)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
cezary machnio (21)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
x ga 246/10/za (1)
miarkowanie kar umownych (43)
parafka zamiast podpisu (11)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
plan zamówień (1350)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
kryteria oceny ofert (6241)
"dialog techniczny" (24)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (426)
kio 1469/10 (16)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
pesa (110)
odmowa podpisania umowy (486)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (619)
x ga 83/06 (3)
xii ga 222/07 (2)
przewlekłość postępowania (85)
brak zgody na poprawienie (908)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
1980/09 (11)
art. 32 ust. 2 (3508)
"kryteria podmiotowe" (105)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (247)
zp-1 (328)
weksel (19)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
iv ga 39/08 (1)
biegły rewident (21)
wykładnia językowa siwz (436)
"interes prawny" (4746)
pit osoba fizyczna (24)
iii ca 472/09 (2)
dokument przedmiotowy (11869)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
powtórzenie prezentacji (415)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
krk (461)
pełnomocnictwo prokura (83)
oticon (31)
data wystawienia (1023)
pocztowe (2090)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
iv ca 11/09 (32)
naruszenie art 29 (17191)
powiat suski (5)
zmiana ryczałtu (269)
xxiii ga 566/09 (2)
kio 1815/11 (7)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
niespójność ogłoszenia i siwz (194)
art. 24 ust. 2 (12750)
wynagrodzenie (7916)
krk po terminie (456)
solid security (49)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
ważność krk (97)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (31)
"brak interesu prawnego" (473)
sita (165)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
oferta treść oferty (15710)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
art. 142 ust. 2 (970)
wadium w kilku formach (269)
"niemożliwość świadczenia" (90)
projekt budowlany (3451)
zgodność z oryginałem (2385)
art. 182 (2292)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
ix ga 46/08 (1)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (48)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (435)
co powinny zawierać referencje (2377)
e-podatki (25)
"udostępnienie doświadczenia" (94)
art. 90 (5559)
"województwo podkarpackie" (78)
lek równoważny (72)
"nakazuje odtajnienie" (18)
kio/uzp 799/08 (7)
cena oferty w euro (1611)
kio 414/12 (6)
unieważnia postępowanie (4807)
oryginał (3457)
oferty dodatkowe (9192)
materiały biurowe (432)
katalogi producenta (914)
strabag (327)
kio 287/11 (8)
1323/12 (6)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
kio/uzp 70/08 (6)
dysponuje osobami (4318)
estetyka (87)
serwis na terenie polski (240)
bumar (32)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
i ca 608/09 (4)
kio 345/09 (3)
"26 ust. 4" (1963)
anonimowość (15)
kio 2565/10 (2)
kio 786/10 (15)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1034)
poprawienie innej omyłki (1931)
cena nierealna (1850)
art. 49 ust. 3 (1877)
naruszenie art. 87 (5595)
iv ca 772/05 (4)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
harmonogram tajemnica (202)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
poprawa vat (376)
"art. 29 ust. 2" (1224)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
wynagrodzenie prowizyjne (13)
2213/12 (4)
"dłuższy niż 4 lata" (10)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
wartość polisy oc (373)
nieczytelna kopia (300)
"26 ust. 2d" (27)
"zamówienie uzupełniające" (435)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (5)
uzupełnienie harmonogramu (548)
inżynier kontraktu (653)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
dowód opłaconej polisy (283)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
standstill (48)
sprzedaż przedsiębiorstwa (941)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
c-465/11 (18)
ii ca 1219/06 (4)
xii ga 226/10 (1)
wyrok kio (10121)
"art. 12a" unieważnienie (84)
1967/10 (6)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
podkryterium (175)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
iv ga 10/08 (13)
c-389/92 (12)
iv ca 690/08 (1)
ii ca 455/06 (6)
x ga 196/10 (2)
art. 2 pkt 7a (521)
v ca 360/08 (1)
xix ga 170/08 (4)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
brak pieczęci imiennej (154)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
turów (54)
oddział przedsiębiorcy (573)
"korekta finansowa" (37)
"art. 38 ust. 4b" (25)
tetra (23)
osobiste wykonanie (929)
własnoręczny podpis (288)
utracił status wykonawcy (229)
2498/10 (19)
art. 51 (2297)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
x_ga_213_11 (13)
kio 545/11 (11)
wolna ręka prawa wyłączne (626)
procentowy wskaźnik graniczny (25)
zasada równego traktowania oznacza (5674)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
361/12 (5)
2010 (11772)
"ii ca 489/06" (24)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (9575)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (898)
"pozycja dominująca" (86)
kio/uzp 320/10 (4)
1 grosz (19241)
iso/iec 27001 (16)
art. 42 ust. 1 (3145)
referencje sam sobie (1282)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
krajowy rejestr karny (640)
2317/10 (4)
forma wyjaśnień (4008)
"warunki przedmiotowe" (201)
xix ga 371/10 (1)
169/10 (4)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (2463)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
kio/uzp 745/08 (22)
oferta niepodpisana (6207)
po terminie związania ofertą (8460)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
brak podziału zamówienia na części (1558)
dowód oświadczenie producenta (2567)
wan (167)
ii ca 109/05 (17)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
iso 9001 (228)
kio 1318/10 (7)
sumowanie (539)
zdolność kredytowa (771)
komplementariusz krk (26)
x ga 130/10 (1)
umowa pod warunkiem (5450)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (674)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (75)
vi ga 50/09 (1)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
"art. 190 ust. 7" (385)
dostawa bonów (57)
v ca 1621/08 (1)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
vi ga 64/08 (1)
oferta złożona po terminie (16941)
otwarcie ofert przed upływem terminu (1933)
wizja lokalna obowiązek (255)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
aktualizacja dokumentacji (431)
polisa oc prace projektowe (60)
jednokrotne wezwanie (518)
użyteczności publicznej (512)
brak kosztorysu (2196)
"stawka podatku vat" (899)
niewykonanie wyroku kio (8577)
świadczenia okresowe (816)
upadłość (333)
v ca 1174/08 (3)
ii ca 835/04 (5)
brak pieczątki (316)
751/11 (5)
iv ca 140/08 (21)
iii ca 658/08 (2)
select (14)
800/12 (6)
vi ca 32/11 (2)
poprawienie ceny ryczałtowej (733)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
483/11 (6)
zmiana stawki podatku vat (893)
iv ca 429/10 (5)
spółka komandytowa (318)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
cofnięcie skargi (3999)
kio 1553/10 (7)
v cz 48/05 (2)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
kryterium oceny ofert doświadczenie (3232)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
oprogramowanie windows (229)
xii ga 86/09 (1)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (2)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
vat omyłka (931)
oferta nieważna (5717)
vat usługi leśne (87)
iii czp 146/93 (17)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
"zmiana ogłoszenia" (385)
usługi ubezpieczeniowe (704)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
wycofanie oferty (937)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1067)
ceidg z datą po terminie składania ofert (27)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
prokurent krk (44)
ii ca 67/05 (3)
usa (129)
preferowanie producenta (517)
domestos (5)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
prawo opcji na roboty budowlane (198)
art.6a (45)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
1758/11 (6)
nie dołączył kosztorysu (967)
spółka cywilna wykonawca (2583)
kc (4062)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
zmiana nieistotna (8648)
x ga 427/10 (1)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
26 ust. 2b (1506)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
uwzględnia skargę (17206)
uzupełnienie dokumentów (5982)
636/12 (6)
ii ca 386/05 (2)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (186)
ii ca 1049/05 (3)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
wykaz osób tajemnica (540)
termin realizacji (10949)
interwenient uboczny (98)
energy star (44)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
wystawca referencji (385)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
art. 12a (391)
kio 153/11 (3)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
podpis oferty (2182)
energii elektrycznej (474)
"ubezpieczenie oc" (354)
aport (31)
omyłki (2999)
warunek doświadczenia (5070)
zakres pełnomocnictwa (2879)
brak wskazania podwykonawców (1119)
zarzuty (17751)
nieprawdziwe referencje (958)
"łączenie zamówień" (13)
art 7 ust 1 (25014)
inspire (15)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
xix ga 461 (22)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
konsorcjum (6485)
gwarancja bankowa w kopii (251)
kio 2765/11 (9)
toner (87)
oferty częściowe (2436)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
xix ga 258/08 (12)
i ca 533/09 (4)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (13731)
cena zero (6070)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
art. 36a (126)
ii ca 443/06 (2)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
art.26 ust.3 (5774)
świadczenie niemożliwe (2042)
wydruk z ceidg (18)
1265/09 (5)
marsh (8)
certyfikat prince 2 (68)
opłacona polisa (361)
przedmiot działalności określony krs (683)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
xix ga 79/07 (1)
v ca 2037/08 (7)
xix ga 520/06 (5)
art. 26 ust. 2b (1506)
"jedna usługa" (294)
"niekonkretna oferta" (94)
próbka system (393)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (288)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (91)
usługa w trakcie realizacji (3039)
kredyt odnawialny (21)
niejasne (2994)
uzupełnienie informacji z krk (289)
cena brutto (3431)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
xii ga 466/09 (2)
wyższa stawka podatku vat (555)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (1957)
855/05 (14)
"art. 111" (180)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (71)
imienny wykaz osób (209)
iii ca 583/08 (5)
ii ca 616/05 (3)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
wybór po terminie związania (8326)
rażąco niska cena nierealistyczna (618)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
odwołanie przedwczesne (1071)
x ga 327/07 (1)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
243/12 (8)
26 ust. 2 b (7993)
982/10 (4)
rażąca strata (97)
laptop (80)
art.26ust.2b (951)
tajemnica (1145)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
miejsce składania ofert (5992)
"wizji lokalnej" "art. 29" (110)
informacja z krk (436)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
rental right (3)
29 ust.2 (17217)
nazwa postępowania (6439)
zła stawka podatku vat (77)
zmiana treści siwz (9008)
przyrzeczenie publiczne (115)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
959/09 (36)
ii ca 679/10 (3)
podwykonawca podmiot trzeci (1070)
832/09 (4)
wadium treść (1883)
błąd w vat (1337)
kio/uzp 38/09 (27)
cena jednostkowa ujemna (60)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (5)
kryteria oceny (6345)
certyfikat/atest (24)
jednokrotność wezwania (55)
poprawienie stawki vat (639)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
art. 23 ust. 2 (10607)
"oferta alternatywna" (34)
rwe (18)
iii_czp_53_11 (55)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (117)
ix ga 30/08 (11)
x ga 255/09/za (2)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
"art. 67" (589)
nieważny certyfikat iso (171)
uwzględnił odwołanie (17470)
niegospodarność (45)
353 kc (259)
ubezpieczenia grupowe (45)
ceidg (39)
ciężar dowodu (2059)
"treść referencji" (635)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
protokół odbioru częściowego (507)
zp-11 (55)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
data zobowiązania (3263)
x ga 332/09 (6)
sukcesja generalna (30)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (1848)
341/12 (12)
przystąpienie (12333)
ix ga 109/09 (8)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
iii ca 552/10 (2)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
asysta techniczna (122)
poświadczenie (1977)
udział w realizacji zamówienia (9680)
1071/11 (5)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
formularz oferty (4902)
wadium na niepełny okres (796)
zastępstwo procesowe (2125)
art. 40 ust. 6 (4151)
certyfikat ce (359)
"termin składania ofert" (4586)
"art. 182 ust. 4" (12)
francuski krs (25)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
równoważność norm (434)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
"błędny adres" (8)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
kumulacja kar umownych (16)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (465)
"art. 142 ust. 2" (10)
krk komplementariusz (26)
energa (131)
zobowiązanie warunkowe (276)
1199/12 (6)
zaokrąglanie ceny (85)
próbek (667)
c_538_07 (11)
v gaz 48/09 (5)
unizeto (154)
usługi hotelarskie (35)
kosztorys pomocniczy (607)
v ca 977/08 (1)
1255/12 (4)
art. 17 (9574)
73/11 (19)
xii ga 254/08 (4)
brak numeru katalogowego (500)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
inna omyłka vat (839)
konstancin-jeziorna (80)
art. 36a ust. 2 (126)
oświadczenie woli (3532)
zmiana terminu art. 144 (659)
"art. 181 ust. 1" (231)
impel catering (39)
wskazanie konkretnej daty (2970)
unieważnienie czynności (11549)
"brak ceny" (33)
179 szkoda (3130)
art. 145 ust. 1 (704)
certyfikat iso podwykonawca (67)
art. 87 ust 2 (5950)
za krótki termin składania ofert (743)
art. 2 pkt 13 (11638)
v ca 266/08 (2)
opłacona polisa oc (222)
zakaz podwykonawstwa (160)
2314/11 (4)
v_ca_936_12 (5)
kio_133_12 (8)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
"niedozwolone negocjacje" (104)
wada postępowania (1894)
różne stawki vat (734)
nie odczytano ceny oferty (515)
leśnictwo (142)
kio 1980/12 (5)
unieważnienie części (6941)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
abm solid (62)
"związanie wyrokiem" (15)
częściowe uwzględnienie (2410)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1012)
podwykonawstwa (716)
cena jednostkowa (2283)
brak potwierdzenia otrzymania (5692)
iv ca 362/09 (1)
termin wykonania (14372)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
art. 90 ust. 3 (4955)
rachunek zysków i strat (380)
art 24 ust 2 pkt 1 (13745)
vat szkolenia (352)
związanie wyrokiem kio (6434)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (632)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
919/08 (11)
oczywista pomyłka pisarska (355)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
brak współdziałania zamawiającego (397)
ocena ofert (15434)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
referencje podpis (552)
wadium w pieniądzu (286)
kio 821/11 (9)
"criminal records bureau" (5)
pkp s.a. (807)
błędna stawka vat (910)
art. 196 ust. 4 (520)
mikronika (26)
referencje podmiotu trzeciego (973)
kio/kd 19/10 (6)
496/10 (6)
v ca 2214/06 (65)
x ga 58/09 (4)
ix ca 182/06 (2)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
przeciwnikiem skargi (388)
109/12 (12)
składki społeczne niemcy (40)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
x_ga_337_07 (7)
art 144 (761)
ii ca 206/06 (3)
9296 (17)
atest higieniczny (84)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
wykonawca uchyla się (2531)
"pilna potrzeba" (104)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
nie podpisana oferta (5505)
c-507/03 (7)
"prezentacja oprogramowania" (17)
iii czp 123/07 (15)
konsalnet rażąco niska cena (12)
vi gz 61/10 (1)
ii ca 371/09 (2)
xii ga 129/10 (2)
karty katalogowe (484)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (36)
zwrot wadium w formie gwarancji (602)
c-328/92 (12)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (54)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
art. 94 ust. 2 (1573)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
"usługi powtarzające się okresowo" (27)
art. 29 ust 3 (21046)
zagubienie oferty (18)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (55)
"przedmiot konkursu" (21)
china (35)
zeto (133)
v ca 1213/08 (1)
230 ksh (40)
opis przedmiotu (10018)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
ix ca 709/09 (3)
zbyt wysokie warunki (531)
kompatybilność (288)
opłacona faktura (186)
samokontrola zamawiającego (26)
subiektywne (885)
zakres świadczenia (8053)
kio 1066/11 (8)
zdolnośc kredytowa (833)
"prawo opcji" (45)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (55)
krk szwecji (7)
" oferta wariantowa" (317)
zaświadczenie o niekaralności (354)
świadectwo wykonania (848)
"nadzór autorski" (250)
bull (101)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
zatrzymania wadium (606)
grecja (64)
oświadczenie członka komisji (1020)
legitymacja czynna (254)
kio 478/12 (12)
parametry techniczne (4468)
brak numerów katalogowych (500)
"produkt leczniczy" (225)
pełnomocnictwo odwołanie (3638)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
zamówienia publiczne (22821)
oprogramowanie (1925)
kio/uzp 1564/09 (4)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
referencje (3085)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
polisa konsorcjum (440)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1617)
"iv ca 142/11" (9)
konkurs (1086)
poświadczenie nieprawdy (241)
x ga 163/10 (2)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9334)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
x ga 183/11 (1)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (575)
0 zł (10967)
185 ust. 2 (2736)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
korea (36)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
art. 27 ust. 2 (8496)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (194)
"błędna stawka podatku vat" (156)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
kio/uzp 694/09 (22)
art. 46 ust. 5 (2676)
"powtórzenie aukcji" (29)
art. 85 ust. 1 (2145)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
wadium zatrzymanie (606)
xii ga 517/11 (2)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
zmowy przetargowe (107)
zmiana ceny (5753)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
vat ryczałt (152)
xxiii ga 634/09 (5)
ubezpieczenia (2304)
faktury (2395)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
29 ust. 3 (21046)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (186)
hotel (114)
certyfikaty meble (54)
1306/11 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (314)
art. 192 ust. 2 (7851)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4044)
roboty tego samego rodzaju (5107)
"zasady traktatowe" (12)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
art. 29 ust. 4 (19825)
nieprecyzyjne (3321)
v ca 155/08 (1)
xii ga 232/11 (1)
wasko (405)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
"błędna stawka vat" (94)
consortia (111)
handel referencjami (115)
wydruk z krs (211)
podpis (2686)
nieprawidłowe referencje (2334)
certyfikat ibm (78)
normy iso (427)
sumowanie zdolności kredytowej (56)
kio 134/09 (20)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
certyfikat epeat (16)
poświadczenie referencje (877)
in-house (106)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (3740)
"opłacona polisa" (279)
inwestor zastępczy (227)
usługi bankowe (1414)
"zmiany podmiotowe" (43)
saternus (2)
brak terminu gwarancji w ofercie (3111)
fart (32)
art. 6 (19478)
x ga 316/07 (2)
paliwa (582)
kio/uzp 984/08 (70)
ii ca 753/10 (1)
24 ust. 1 pkt 3 (13614)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
roboty tożsame (1494)
równoważne (2271)
pribex (13)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
notariusz (410)
komunikat swift (6)
"data wystawienia referencji" (31)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
polisa oc konsorcjum (234)
przeciwnikiem skargi jest (328)
krk uzupełnienie (299)
iv ca 392/05 (8)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
równoważnych (2271)
spółka cywilna (2686)
obsługa bankowa (460)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
"cena zero złotych" (9)
87/07 (22)
kryteria równoważności (402)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
"dysponowanie osobami " (1425)
interes (10055)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
isok (14)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
oświadczenie po terminie składania ofert (7874)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
"spółka cywilna" zaświadczenie (139)
"informacje z internetu" (5)
błędna stawka podatku vat (821)
próbki (667)
oferta równoważna (2202)
parafa zamiast podpisu (37)
błędy w kosztorysach (1193)
przyspieszona (250)
zysk (1641)
kio/uzp 3/09 (92)
dysponuje lub będzie dysponował (3725)
subiektywne kryterium (697)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
brak zestawienia materiałów (1690)
x ga 706/11 (12)
legitymacja czynna konsorcjum (122)
xii_ga_254_08 (3)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (712)
x ga 123/10 (2)
xii ga 43/08 (1)
tk telekom (16)
dostawa artykułów spożywczych (77)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (5712)
1553/10 (6)
1353/13 (8)
art. 183 ust. 2 pzp (1197)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
pkp energetyka (78)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
wezwanie do uzupełnienia (5795)
specyfikacja techniczna (7095)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
1629/11 (5)
potencjał innych podmiotów (2252)
umowa ustna (1082)
uchwała zarządu (635)
xix ga 175/10 (32)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
v gaz 22/08 (7)
umowy barterowe (5)
zamówienie dodatkowe (9565)
vi ca 206/11 (1)
232/12 (11)
gierańczyk (30)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
aqap (14)
ii ca 131/10 (2)
certyfikat (2383)
xii ga 133/11 (1)
brak płatności częściowych (509)
1237/11 (14)
iii czp 68/06 (13)
viii ga 248/09 (4)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (122)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
żądał dokumentów (8282)
kio 292/13 (5)
"zasada równego traktowania" (3928)
v ca 421/07 (15)
dokumenty przedmiotowe (10586)
kodeks cywilny (3614)
rażąco niska cena zarzut (1961)
oferta alternatywna (1272)
"wiedza i doświadczenie" (719)
protokół odbioru poświadczenie (481)
"błędna podstawa" (94)
wydłużenie rękojmi (109)
vii ga 44/05 (3)
metodą kalkulacji szczegółowej (585)
omyłka pisarska (1304)
v ca 1051/10 (7)
zwiększenie środków (1473)
brak tabeli elementów scalonych (176)
c-126/03 (77)
dokumenty spółka cywilna (2524)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (958)
prawa wyłączne (6202)
"unieważnienie umowy" (412)
biegła znajomość języka polskiego (29)
microsoft (252)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
kio 204/12 (5)
iv ca 870/06 (1)
interes przystępującego (4523)
kryterium doświadczenie (2874)
"art. 91" (5064)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
v ca 569/08 (3)
błędny vat (1420)
art. 93 ust. 4 (4708)
"art. 84" (226)
"zmiana terminu wykonania umowy" (23)
prototyp (101)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
art. 91 (5477)
vi ga 28/07 (14)
vi ga 104/10 (2)
dwie oferty (10606)
"art. 86 ust. 3" (214)
braki w formularzu oferty (4301)
proporcjonalność (351)
"wadium po terminie" (11)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
omyłka (2999)
art. 96 ust. 2 (1836)
art. 87 (5965)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
36b ust. 2 (38)
"przystąpienie do odwołania" (220)
wykonawca (20440)
v gaz 4/08 (4)
andra (45)
orzeczenie (5257)
zawarcie umowy (10710)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
oracle (154)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
xii ga 413/08 (3)
wykształcenie wyższe (432)
harmonogram realizacji (1098)
"definicja podwykonawcy" (18)
treść referencji (2923)
bombardier (36)
wartość polisy (797)
równoważne materiały budowlane (671)
"dwie ceny" (36)
art 22 ust 4 (12482)
opóźnienie a zwłoka (182)
ograniczenie terytorialne (549)
189 ust. 2 pkt 3 (4940)
art.26 ust.2b (957)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
cofnięcie odwołania (3986)
podmioty trzecie (1234)
utajnienie sprawozdania finansowego (77)
kio 12/14 (191)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
zły vat (143)
ezt (70)
vi ca 586/05 (3)
zagospodarowanie odpadów (387)
"jednokrotnie" (844)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (192)
dokumenty podwykonawcy (1675)
komisja przetargowa (1548)
v ca 1377/05 (3)
miasto gorzów (59)
ciężar udowodnienia (1766)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (29)
odrzucenie (15995)
i ckn 1159/00 (51)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
kio 19/11 (206)
ii ca 584/05 (17)
kio 254/11 (4)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
"zakres podwykonawstwa" (139)
zmiana podmiotu (5609)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
x ga 154/11 (2)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (378)
ustalone standardy jakościowe (497)
xii ga 143/09 (16)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (538)
przecinek (64)
edf (15)
x ga 154/07 (3)
"art. 12a ust. 2" (51)
2319/11 (4)
linii kredytowej (176)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (800)
zintegrowany system informatyczny (420)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
poprawa innej omyłki (777)
c-24/91 (7)
dwie ceny (5915)
x ga 228/10/za (1)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
"art. 5" (1200)
klauzule społeczne (388)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
art. 47 (1763)
iv ca 120/11 (1)
sanepid (29)
kosztorys przy ryczałcie (198)
kio 2550/10 (8)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
franszyza (26)
vi ca 464/05 (62)
"odrzuca odwołanie" (6514)
"lub równoważne" (743)
konflikt interesów (89)
iii ca 446/08 (5)
kio_1201_12 (6)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
iii czp 103/10 (14)
art 6a (483)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
podział (1824)
wniosek o upadłość (296)
"tauron" (77)
wadium konsorcjum (895)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
"uchwała kio" (400)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
odstąpienie od umowy (1640)
brak podpisu na kosztorysie (279)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (177)
pozacenowe (88)
rentowności (147)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
nie leży w interesie (1097)
kio 1393/11 (3)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (633)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (71)
unieważnienie zmiana okoliczności (6510)
"cena nierealna" (336)
v ca 1805/09 (2)
art 93 ust 4 (4708)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
i ca 159/11 (7)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (311)
ii ca 425/05 (5)
kio/31/11 (6)
brak ceny w ofercie (7372)
próbka systemu (393)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
art. 26 2b (1507)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
iii ca 454/08 (2)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (5979)
prezentacja próbki systemu (125)
1305/11 (2)
dokumentacja budowlana (5136)
przynależność do izby samorządu zawodowego (126)
oświadczenie o należytym wykonaniu (5880)
x ga 92/11 (6)
inny dokument nie musi być opłacony (490)
"prezentacja próbki" (36)
brak cen jednostkowych w ofercie (1857)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1005)
zamówienia podzielone na części (4883)
zmiana terminu umowy (6964)
"umowy zlecenia" (240)
kryterium parametry techniczne (1983)
xxv c 1367/10 (1)
v ca 117/07 (135)
wybór po terminie związania ofertą (8182)
kio/uzp 759/08 (5)
umowy ramowe (412)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
32 ust. 4 (3802)
viii ga 58/09 (12)
wykroczenie zawodowe (121)
fortum (9)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
"art. 180 ust. 3" (485)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
szczecin (1349)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1351)
"lub równoważny" (743)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (170)
"art. 22 ust. 4" (619)
francuski krk (16)
"art. 91 ust. 3" (149)
xii ga 448/08 (1)
termin przyłączenia się do protestu (676)
sektorowe (727)
kio 185/13 (4)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
polska agencja informacji i inwestycji (71)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
oferta oferta wariantowa (363)
art 26 ust 3 (10931)
krakowski holding komunalny (18)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
brak oświadczenia (10589)
art. 101 (1095)
definicja omyłki (732)
zmiana istotna (8648)
iv ca 566/09 (1)
x ga 60/10/za (3)
ii ca 918/06 (1)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
"po upływie terminu związania" (127)
chorwacja (13)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
inna omyłka cena (2110)
multikom (36)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
"brak tłumaczenia" (63)
kto podpisuje referencje (116)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (576)
grupa kapitałowa (389)
oleju napędowego (108)
x ga 367/09 (1)
vat 0 % (1715)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
jeden producent (3255)
"art 24 ust 1 pkt 9" (276)
"wartość zamówienia podstawowego" (151)
maksymalna cena (2086)
umowa użyczenia (271)
referencje dla podwykonawcy (654)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
senetic (7)
iv ca 340/05 (9)
x ga 158/11 (2)
sprint (97)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
49/10 (19)
xii ga 456/08 (1)
x ga 59/09 (14)
kierownik robót elektrycznych (494)
"27 ust. 5" (14)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (91)
x ga 145/08/za (1)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
"utajnienie rozprawy" (2)
irlandii (62)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
wartość konkursu (814)
skarga na postanowienie (15891)
vi ga 85/10 (2)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
błąd w numerze katalogowym (185)
x ga 251/10/za (1)
definicja oferty (2925)
xvi gc 682/08 (3)
art. 12a ust. 2 (390)
"art. 36 ust. 4" (181)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (22)
i ca 599/09 (2)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (172)
x ga 337/07 (7)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
ii ca 39/09 (4)
"art. 38 ust. 6" (141)
partner dariusz apelski (5)
"karty katalogowe" (428)
§ 6 ust. 2 (19420)
itil (31)
v ca 46/07 (4)
"linia kredytowa" (77)
rebus sic stantibus (14)
iii ckn 1320/00 (6)
zezwolenie (981)
zamówienia mieszane (186)
walory artystyczne (13)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (7509)
kio 1874/10 (10)
x ga 122/10 (21)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
łączenie polis (168)
"rażąca strata" (40)
kio_1016_12 (17)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
"art. 136" (23)
jedna usługa (2976)
franszyza redukcyjna (14)
ii ca 9/11 (66)
zasada swobody umów (844)
"otwarcie ofert" (2537)
czytelny podpis (375)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (734)
zus hiszpański (6)
nienależyte wykonanie (6292)
v gaz 21/08 (6)
prawo nie działa wstecz (34)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
udostępnienie koncesji (159)
v ca 1468/10 (3)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
art.186 ust.2 (2354)
2527/10 (3)
iv ca 534/06 (2)
"uzupełnienie faksem" (5)
578/11 (3)
sprawozdania finansowe (895)
spóźnione zarzuty (1247)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
ii ca 342/06 (10)
krótki termin składania ofert (749)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (369)
1236/08 (8)
"wykładnia funkcjonalna" (60)
ii ca 689/04 (6)
data wniesienia wadium (1139)
kio/uzp 780/10 (9)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
definicja wadium (413)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
zasada równego traktowania (7549)
kognicja izby (343)
xii ga 393/10 (1)
wadium w częściach konsorcjum (427)
x_ga_81_09 (6)
fcc (33)
materiały opatrunkowe (65)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
zwolnienie od kosztów (765)
x ga 196/10/za (1)
x ga 213/11 (13)
"art. 140 ust. 3" (57)
dowód zapłaty polisa (159)
"xii ga 102/09" (58)
"przeciwnik skargi" (295)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (876)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1053)
"sposób obliczenia ceny" (1409)
niekorzyść wykonawcy (521)
zwrot próbek (374)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
"pkp energetyka" (57)
"art. 16" (379)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (6290)
vi ga 7/09 (10)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1137)
bilans (576)
zwrot oferty (13082)
zmiana składu konsorcjum (3379)
novartis (20)
linia kredytowa (176)
dysponowanie osobami (4318)
słowacja (32)
art. 26 ust. 2c (269)
rażąco niska cena na usługi (1354)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
"zwrot wadium" (190)
przynależności do grupy (160)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
kwota ubezpieczenia (2212)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
produkt równoważny (1140)
referencje sztuki budowlanej (398)
krk szwecja (7)
762/13 (6)
udostępnienie wiedzy (2391)
nieuczciwej konkurencji (8966)
oferta warunkowa (524)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
przedwczesny zarzut (906)
zamówienia dodatkowe ryczałt (302)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
c-318/94 (24)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
brak pozycji (5528)
art. 186 ust. 4 (2124)
promed (110)
japonia (25)
kio 179/12 (3)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (224)
bialmed (23)
brak krk wykluczenie (412)
istotna zmiana (8648)
ii ca 218/06 (2)
zwiększenie konkurencyjności (383)
zmiana umowy 144 (548)
2781/11 (4)
"art. 32 ust. 2" (129)
2866/12 (7)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
iii czp 66/95 (28)
ix ga 37/06 (4)
system informatyczny (1480)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (144)
criminal record check (2)
zatrudnienie (1880)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
próbka tajemnica (78)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
dostawa tonerów (70)
68/11 (10)
art. 23 ust. 3 (9219)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
informacja o grupie kapitałowej (454)
badania naukowe (510)
asseco (384)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
xxiii ga 633/09 (2)
niezgodność treści oferty (5684)
"potencjał ekonomiczny" (179)
protokół odbioru potwierdza (1867)
88/11 (4)
vii ga 163/09 za (10)
podpis podwykonawca (322)
285/09 (16)
tugeb (5)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
xii ga 149/07 (2)
przynależność do grupy kapitałowej (96)
1085/11 (2)
xii ga 366/10 (1)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
wysokie kary umowne (206)
prezentacja, próbki, testy (50)
"inna omyłka" (809)
i ca 302/11 (1)
ix ca 709/09 (3)
kryterium pozacenowe (88)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1426)
część sprawozdania finansowego (467)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
x ga 20/10/za (1)
iv ca 683/12 (51)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (462)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1158)
okres ważności wadium (705)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (505)
ubezpieczenie grupowe (45)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (2967)
xii ga 414/09 (2)
ii ca 2230/05 (2)
monopolista (62)
"przystąpienie do długu" (3)
nadzór autorski wolna ręka (78)
"rażąco niska cena" (1564)
art. 22 (13259)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (26)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
v ca 871/08 (2)
"podpis elektroniczny" (719)
kio 1745/13 (5)
upadłość konsorcjanta (18)
"art. 101 ust. 3" (7)
igły (85)
"treść oferty" (6588)
skarga (21962)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (195)
93 ust. 4 (5142)
vi ca 464/05 (62)
proporcjonalny (966)
referencje dla konsorcjum (1409)
zbyt wysokie kary (126)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
"zmiana podwykonawcy" (23)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2107)
usługi ochroniarskie (27)
972/12 (3)
składki zdrowotne niemcy (28)
766/09 (23)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
gpa (27)
przeciwnik skargi (343)
c-328/96 (3)
"koncepcja architektoniczna" (41)
1431/08 (13)
x ga 100/10 (2)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
Łódzka kolej aglomeracyjna (4)
upłynął termin związania ofertą (1269)
szacowanie zamówienia (787)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
sprzeciw (1133)
jawność umów (317)
wykaz punktów serwisowych (244)
czynność techniczna (9353)
art. 91 ust. 3a (475)
"art. 297" (90)
art 38 ust 4 (3681)
poprawa omyłek (819)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (443)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
podział zamówienia na części (1460)
1900/11 (5)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
kio/uzp 707/08 (12)
"grupa kapitałowa" (324)
poprawa kosztorysu (464)
x ga 307/09 (4)
ix gc 155/08 (2)
"harmonogram realizacji" (218)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (263)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1095)
wojskowy instytut medyczny (47)
x ga 60/08 (3)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
alstom rafako (13)
wniesienie wadium po terminie (1983)
nie złożył pełnomocnictwa (3606)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
geomar (39)
konsorcjum doświadczenie (2840)
umowa o pracę (5948)
iii ca 1019/06 (6)
uzupełniające (2754)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (427)
tożsamość (809)
krk od prokurenta (44)
intercity (60)
wadliwe referencje (818)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
x ga 499/10 (2)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
1835/10 (6)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
kio/uzp 1311/10 (8)
"jawność umów" (24)
290/11 (5)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (595)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (137)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (165)
spółdzielnia naprzód (294)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (958)
informacja z banku wydruk (148)
"iii czp 25/10" (10)
970/12 (6)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
kio 459/12 (20)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (6)
dystrybucja energii (93)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
szpital (2547)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
zmiana vat (1825)
vi ga 169/10 (1)
zapytania o cenę (1912)
"referencje" (3085)
wykładnia rozszerzająca (488)
art 145 (620)
kio_uzp_1514_09 (6)
wyjaśnienia treści specyfikacji (8399)
"podatek vat" (1784)
109/09 (31)
wstępne ogłoszenie (1012)
wezwanie musi być precyzyjne (1651)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
wpis do działalności regulowanej (1199)
zasoby podmiotów trzecich (1445)
art. 22 ust. 4 (12482)
93 ust. 1 pkt. 7 (5215)
przejrzystość (752)
brak parafy (158)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
krk spółka cywilna (123)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (3474)
"cesja wierzytelności" (29)
różnica 1 grosza (2577)
art. 94 ust. 3 (1547)
"referencje konsorcjum" (27)
x ga 367/10 (1)
pokój (210)
gwarancja w oryginale (962)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
zaniżenie wartości zamówienia (1136)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (43)
wyciąg z konta (76)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
wadium przelewem (220)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
kio 1337/12 (21)
"bank zagraniczny" (6)
test (880)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4240)
art 24 ust. 1 pkt 1 (13731)
oferta oferta równoważna (2135)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
wyciąg z banku (130)
zamówienia tożsame (3384)
lex omega (24)
przerwanie ciągłości wadium (16)
dodatni wynik finansowy (73)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
xxiii ga 666/11 (1)
usługa kompleksowa (1290)
art. 85 ust. 3 (2096)
xii ga 10/09 (8)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1278)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
iii czp 53/11 (58)
1060/13 (4)
i ca 235/09 (5)
"brak strony" (86)
kryteria niemierzalne (128)
forma uzupełniania dokumentów (1710)
kara umowna za opóźnienie (251)
gazy medyczne vat (37)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (496)
umowa na czas oznaczony (3619)
art. 38 ust. 1 (3788)
sieć szerokopasmowa (79)
szacowanie wartości zamówienia (751)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
podlimity (14)
dostawa książek (102)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (2584)
xix ga 195/09 (11)
"interes w unieważnieniu" (7)
"program funkcjonalno użytkowy" (638)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (724)
art 29 ust 3 (21046)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
dwie ceny w ofercie (6617)
referencje wystawione przez siebie (832)
"gwarancja bankowa" (489)
kio/uzp 260/10 (27)
iso 14001 (71)
prawo do informacji (12616)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
"zasada koncentracji" (176)
zawarcie umowy po terminie (10265)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
prace badawcze (521)
ekonomiczny (2711)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
odrzuca odwołanie (15680)
kio 1066/10 (29)
"znajomość języka polskiego" (20)
system pobierania krwi (92)
"wniosek o zabezpieczenie" (8)
i aca 1018/05 (26)
negatywnych konsekwencji (2427)
roboty uzupełniające (1616)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
warunki proporcjonalne (1131)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
"nota pokrycia" (12)
"art 4 pkt 8" (123)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
zus spółka cywilna (146)
równoważność windows (69)
oryginał wadium (601)
barterowa (3)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
ii ca 377/09 (2)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
cosmic (7)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
grupa kapitałowa zmowa (32)
kio_2103_11 (3)
art. 85 ust. 2 (2146)
równe traktowanie wykonawców (8186)
odszkodowanie (418)
art. 180 ust. 7 (4450)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
uzupełnienie jednorazowe (314)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
kio 711/12 (6)
iii ca 112/06 (1)
x ga 309/08 (1)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
uzupełnienie dokumentu po terminie (6740)
zakres referencji (2938)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
kio 1910/11 (6)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
aneks do umowy (843)
"brak kosztorysu" (48)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
łączenie usług (1826)
x ga 42/10 (2)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
"krajowy rejestr karny" (543)
żądanie unieważnienia postępowania (9720)
x ga 311/10 (15)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (51)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (9662)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1134)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (73)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (1948)
1671/11 (2)
upadłość konsorcjum (177)
art. 35 (3645)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1171)
upływ terminu związania ofertą (3572)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
"niewykonanie wyroku" (451)
sąd najwyższy strona internetowa (969)
"odtajnienie oferty" (178)
"podmiot prawa publicznego" (82)
zaliczki (121)
"kryteria niemierzalne" (20)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (2343)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
ix ga 49/09 (6)
gwarancja bankowa kopia (229)
ii ca 431/07 (11)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (8666)
protokół odbioru końcowego (686)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
"zmowa przetargowa" (75)
691/11 (5)
obowiązek wizji lokalnej (255)
wyjaśnienia siwz (10095)
"art. 146" (1553)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
planeta (31)
art 6 (21394)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
brak środków (9959)
kio 2744 (9)
1050/12 (5)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (25)
zatrzymanie wadium (606)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
"samodzielne uzupełnienie" (42)
"usługi niepriorytetowe" (56)
1013/10 (7)
niepełnosprawnych (292)
art.87 (4127)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
sformalizowane (337)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
"art. 92 ust. 2" (83)
xii ga 282/11 (1)
x ga 260/08 (19)
referencje a poświadczenie (877)
alcatel thales (9)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
godziny pracy zamawiającego (1397)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
"zamówienia uzupełniające" (435)
v ca 47/07 (19)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
usługi finansowe (3020)
rezygnacja z części zamówienia (408)
"istotna zmiana" (1814)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
polisa obejmuje kilka podmiotów (175)
lex (1019)
stawka vat (1456)
niekompletna lista grupy kapitałowej (34)
x ga 101/08/za (2)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
oferta złożona przez oddział (2815)
v ca 1514/02 (16)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
istotne elementy umowy (5966)
comesa (37)
art. 146 ust. 6 (1941)
logo producenta (85)
36 ust. 4 (4136)
uzupełnienie krs (902)
próbka treść oferty (749)
zatrzymanie wadium 2014 (105)
c-470/99 (24)
"licencja niewyłączna" (12)
niemożliwość świadczenia (650)
gaz system (311)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
kryteria oceny ofert inne niż cena (4106)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
xix ga 131/08 (13)
xii ga 138/07 (1)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
ii ca 137/07 (10)
art 87 ust. 2 (5950)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
kryterium jakość (1721)
błędny numer katalogowy (203)
oświadczenie producenta o gwarancji (1116)
utajnienie (666)
x ga 83/08 (5)
x ga 294/06 (9)
sam sobie wystawił (1818)
wadium zatrzymanie wadium (553)
art. 32 ust. 4 (3332)
oferta forma oferty (5516)
brak interesu prawnego (7804)
uzupełnienie tłumaczenia (1344)
1444/11 (5)
c-27-29/86 (4)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (397)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (72)
krajowego rejestru karnego (700)
rażąco niska cena ochrony (1074)
uchylił się od podpisania umowy (1248)
dostawa (8721)
zmiana terminu (10611)
"cena ryczałtowa" (944)
deklaracja zgodności (1244)
nierówne traktowanie (8272)
odległość (622)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
x ga 395/06 (3)
"grupy kapitałowej" (444)
x ga 110/09/za (1)
ix ga 121/07 (1)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
parametry papieru (156)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
res iudicata (30)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (937)
kio 637/11 (19)
za zgodność z oryginałem (2385)
63/12 (19)
tabela elementów scalonych (188)
open office (22)
art. 24 ust. 4 (12279)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11705)
zbiorowa polisa (51)
art. 184 (2168)
podobne (6030)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
xii ga 62/08 (2)
wyroki kio (10121)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
artykuły biurowe (140)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
ix ca 724/08 (1)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
prezentacja próbki (115)
kio 700/11 (8)
unieważnienie aukcji (316)
saas (2)
vi ca 6/05 (5)
tonery oryginalne (37)
iii czp 74/05 (232)
na pierwsze żądanie (7129)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (1817)
"art. 36b ust. 2" (11)
"187 ust. 3" (173)
v ca 484/08 (1)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
instalacja solarna (77)
cena (9145)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (197)
bezwarunkowa (538)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
131e (11)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
ponowne wezwanie (4499)
"art. 49 ust. 3" (20)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
kio 2181/10 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (117)
179/11 (6)
art. 185 ust. 1 (2736)
zmiana producenta (3168)
vii ga 146/10 za (4)
"wskaźnik płynności" (42)
wykaz osób (4235)
odrzucenie wniosku (8077)
fałszywe informacje (243)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
art. 38 ust. 4 (3681)
samodzielne uzupełnienie (2257)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1356)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (45)
art. 65 kc (890)
krk niemcy (41)
"odmowa podpisania umowy" (80)
nie skonkretyzował warunku (628)
v ca 788/08 (11)
ag complex (48)
iii czp 52/11 (88)
2817/10 (8)
"art. 24b" (45)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
kio 223/12 (18)
użyczanie zdolności finansowej (77)
i cz 103/07 (1)
pełnomocnictwo oryginał (981)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
błędne tłumaczenie (1060)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
dowód opłacenia polisy (283)
demonstracja (44)
art. 144 (761)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
ecm (145)
błędy w kosztorysie (1193)
faktura jako referencja (489)
wysokość kar umownych (715)
w wykazie wskazał za dużo osób (1127)
vii ga 34/07 (3)
kio 2480/12 (7)
art. 36 ust. 4 (4136)
ii_ca_373_12 (6)
prezentacja funkcjonalności systemu (278)
kio/2790/10 (14)
gwarancja wadialna w kopii (188)
iv ca 351/09 (1)
v ca 936/12 (5)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
łączenie doświadczenia (1310)
xix ga 280/08 (10)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
v csk 456/09 (18)
zmiana formularza ofertowego (2313)
powszechna dostępność (409)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
xii ga 374/10 (2)
x ga 341/07 (3)
kopia aneksu (187)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (4071)
art. 6a ustawy pzp (352)
nie ma wpływu na wynik postępowania (9110)
opis urządzeń technicznych (3255)
iii ca 199/06 (2)
ii ca 950/11 (1)
zmiana wykonawcy (10390)
ustawowo wolny (1132)
dokument nie podpisany (4885)
plan higieny (134)
krk spółka komandytowa (36)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
wolna reka (1099)
zaprojektuj i wybuduj (342)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
brak parafowanej umowy (222)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
podstawa dysponowania osobami (3063)
wariantowa (367)
protest (11736)
sumowanie wartości usług (369)
"istotne zmiany umowy" (26)
uzupełnianie dokumentów (2484)
kio_uzp_184_10 (8)
2012 (4803)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (754)
ii crn 913/97 (29)
formularz cenowy ryczałt (142)
x ga 241/10/za (1)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
faktura należyte wykonanie (1321)
naruszenie zasady pisemności (362)
art.26 ust.2 b (4645)
zaświadczenie zus spółka cywilna (120)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1058)
upadłość niemcy (32)
iso 9001:2008 (46)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
x ga 41/07 (10)
uprawnienia (6279)
skamex (47)
zus osób fizycznych (173)
termin ważności wadium (845)
art.38 (1884)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
wyjaśnienia wykonawcy (12180)
świadczenie ciągłe (998)
163/08 (11)
kio/uzp 1243/08 (7)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
zwrot odwołania (16868)
niemożliwą do usunięcia wadą (451)
637/11 (24)
"art. 26 ust. 4" (1631)
"art. 185 ust. 4" (100)
art 26 ust 4 (10612)
uprawnień (7086)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
kryterium odległości (365)
180 ust.4 (2858)
astaldi (40)
zmiany w treści oferty (10444)
środki finansowe (4096)
wpis w krs działalność (785)
mon (110)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
gwarancja producenta (1082)
"zmiana terminu realizacji" (104)
nieprawdziwe informacje (2482)
szczepionki (45)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
formalności przed podpisaniem umowy (154)
ochrona danych osobowych (672)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
polisa (1011)
odwołanie jest przedwczesne (936)
spółka z o.o. w organizacji (606)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (18)
"uzupełnienie odwołania" (106)
oferta częściowa (2436)
821/11 (9)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
ogólna referencja (1207)
wartość umowy (7646)
iso producenta (311)
ii ca 70/09 (6)
ii ca 183/05 (2)
ii ca 207/11 (4)
wejherowo (59)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (6433)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
vi ga 34/08 (2)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
urssaf (5)
kio/uzp 338/09 (33)
odbiór robót (2133)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3086)
opcji (518)
użyczenie uprawnień (176)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
423/11 (6)
190/09 (3)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (970)
kio_uzp_1117_09 (11)
salini (23)
rażąco niska cena ryczałt (86)
"błąd w siwz" (10)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
kio 1305/13 (3)
26 ust. 2d (208)
ii ca 586/05 (4)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (91)
badanie rzetelności wykonawcy (591)
unix (36)
art. 24 ust. 1a (2269)
v ca 1784/08 (2)
uzupełnienia (6427)
enigma (100)
ii ca 803/10 (12)
ii ca 1950/05 (2)
i ca 331/10 (1)
1010/12 (5)
prokura oddzielna (24)
certyfikat iso (395)
dwie opinie bankowe (282)
przychód netto ze sprzedaży (175)
wykaz osob (4235)
nieprawdziwe (2684)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
"186 ust. 2" (1655)
sprawowanie nadzoru autorskiego (117)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
1103/11 (9)
niezwłocznie oznacza (909)
wyjątkowa sytuacja (1204)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
465/11 (43)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
"24 ust. 1 pkt 9" (281)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
informatyzacja (149)
rozwiązania alternatywne (757)
usługi transgraniczne (36)
orange (77)
v ca 787/08 (1)
"art. 83 ust. 3" (33)
operator wyznaczony (559)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1205)
utwór (176)
nieotwarcie oferty (4311)
xix ga 207/09 (9)
rafako (49)
192 ust 7 (9663)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
warunek nieproporcjonalny (784)
należyta staranność wartość zamówienia (2688)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
koncesja na usługi (382)
usługi główne (2968)
"art. 26 ust. 2c" (41)
nie podpisany kosztorys (875)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
i ca 540/09 (1)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
określenie wartości zamówienia (12353)
art. 8 ust. 3 (15649)
"usługi transgraniczne" (13)
uzupełnienie (6427)
dostawca a podwykonawca (381)
pilność (57)
zmowa (142)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
rozliczenie kosztorysowe (520)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4445)
stanowi treść oferty (13147)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
x ga 349/09 (1)
2479/11 (3)
zasada pisemności (372)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
c-399/98 (9)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
błedna stawka vat (910)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
655/13 (13)
termin związania (9146)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
kio 238/12 (28)
zmiana postanowień umowy (5653)
art.38 ust.1 (1849)
xii ga 391/08 (9)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
art 25 ust 1 (10221)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
iii ca 177/10 (2)
ii ca 29/05 (37)
wykaz wykonanych usług (3994)
alpine (39)
"art. 6a" (45)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
kio 2777/11 (3)
disclosure scotland (5)
"uzupełnianie próbek" (7)
art. 26 ust. 3 (10931)
próbka (667)
iii czp 73/05 (25)
"art.22 ust.5" (59)
wadium wpłacone w kasie (29)
epeat (17)
xii ga 340/09 (9)
v ca 538/08 (9)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (5031)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1201)
ponowne badanie ofert (6381)
art. 189 kpc (176)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
kio/uzp 878/09 (23)
art.29 ust.3 (1795)
nieprawdziwe informacje wina (89)
odwołanie na dwie części (7380)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
nadmierne warunki udziału (1023)
brak wykazu usług (3712)
x ga 257/09/za (1)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (458)
upływ terminu związania z ofertą (4249)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
art. 94 ust. 3 pzp (1329)
"razaco niska cena" (1841)
pomoc publiczna (5397)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
v ca 3036/10 (18)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
art 29 (24618)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
"art. 43" (262)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
grota (36)
oddział spółki (1343)
zawartość oferty (1441)
kio/ku 83/10 (19)
finanse publiczne (2414)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
rozwiązanie umowy (3161)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
"należyte wykonanie" (3547)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
pisemnie (5282)
próbka niezgodna z siwz (698)
równość stron (889)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
c-107/98 (28)
vi ga 87/07 (5)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
kryterium niemierzalne (128)
dostawa czy robota budowlana (153)
agencja mienia wojskowego (175)
brak równoważności (713)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
"art. 7 ust. 3" (1338)
prince ii (65)
kio 2/11 (202)
"art. 29" (2794)
x ga 86/08/za (1)
dowód osobisty (644)
iii ca 490/04 (2)
"przetarg ograniczony" (15415)
wykładnia siwz (3104)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (42)
x ga 124/11 (1)
x ga 231/10 (1)
xix ga 112/08 (1)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
art. 23 (10647)
serwis podwykonawca (272)
art. 6 kc (4211)
"wycofanie oferty" (67)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (1908)
xii_ga_314_11 (39)
rażąca niska cena (664)
data ostatniego wpisu (3529)
nieczytelny podpis oferty (352)
1093/08 (35)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
art. 86 ust. 1 (1520)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
nadzór inwestorski (534)
kio 860/11 (5)
usługi medyczne (977)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (800)
gwarancja bezwarunkowa (319)
nieproporcjonalny warunek (784)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
"jawność postępowania" (518)
oferta (18628)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
zus us spółka cywilna (36)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (426)
minimalny zakres umowy (2945)
"zaprojektuj i buduj" (16)
know how (327)
po przecinku (374)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
konkurencyjność (826)
termin świadczenie niemożliwe (2338)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
domniemywać (785)
zamawiający nie może domniemywać (729)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
2336/13 (3)
zamiast polisy (187)
omyłka w nazwie produktu (566)
protokół zamiast referencji (315)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
powołanie biegłego (402)
kio/uzp 1874/10 (10)
wadium wniesione przez konsorcjum (975)
art. 92 ust. 2 (2553)
529/13 (4)
v ga 87/10 (1)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (37)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
wykaz usług wykonywanych (3282)
przesunięcia asortymentowe (5)
wadium po terminie składania ofert (1478)
kozienice (59)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
niedozwolona zmiana oferty (914)
ceidg po terminie (51)
prawa autorskie (586)
licencja niewyłączna (855)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
x ga 23/07 (105)
art 46 ust. 4a (606)
kosztorys (2612)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
oferta stanowi całość (8728)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
art 180 ust 5 (4265)
zasada koncentracji (257)
"inspektorat uzbrojenia" (70)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
6a (483)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
zmiana formy wadium (655)
uzupełnienie krk (299)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (254)
vat 0 (1554)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
brak podpisu na formularzu (747)
omyłka samodzielnie (1211)
niejawne (5602)
kampania promocyjna (32)
2785/10 (5)
art 67 (2013)
wiadukt most (120)
składka polisa (345)
brak wyboru oferty (12572)
art. 51 ust. 2 (2293)
około (1737)
vi ga 33/09 (3)
kary umowne wygórowane (130)
niezgodność oferty z siwz (4632)
"art. 151" (58)
art. 58 kc (814)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
iv ca 33/09 (4)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
2250/11 (6)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
kio_uzp_694_09 (15)
osoba fizyczna (1653)
art. 22 ust. 5 (12514)
v ga 141/09 (3)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
zasady uczciwej konkurencji (9097)
315/12 (4)
dysponowanie (5917)
naruszenie art. 29 ust. 2 (19056)
ujemna cena (154)
forma dokumentu (6066)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
podwykonawcy (1846)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
gratis (7)
"sprawozdanie finansowe" (580)
kio/uzp 301/10 (6)
xix ga 599/06 (3)
uzupełnił dokumenty faksem (845)
i ckn 304/00 (133)
niemożliwa do przewidzenia (2287)
xii ga 106/10 (2)
osoba fizyczna jako wykonawca (1673)
ii ca 585/06 (6)
brak interesu (8520)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
pkd (135)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
warunki zmiany umowy (6552)
aukcja elektroniczna (319)
wydruk strony internetowej (865)
usługi turystyczne (109)
naruszenie art. 36 ust. 5 (4388)
błąd w formularzu cenowym (855)
ix ca 50/07 (6)
x ga 523/10 (2)
art. 38 ust. 2 (3788)
kio/uzp 133/09 (25)
sumowanie polis (65)
1138 (34)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
umorzenie (6138)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
26 ust. 3 (10931)
v ca 423/08 (10)
"x ga 23/07" (85)
art. 26 ust.2b (966)
szkoda (3963)
mace (9)
kio/483/11 (3)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
główny urząd geodezji (105)
1249/09 (8)
negatywne konsekwencje (2427)
pojęcie oferty (2210)
sposób obliczenia ceny (3142)
termin związania ofertą (8518)
szacowanie wartości (752)
xii ga 488/11 (1)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
usługa ciągła (1126)
art. 6 a (19477)
niedopuszczalne negocjacje (1373)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
informacje (12802)
v ga 84/11 (4)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1055)
"doradztwo prawne" (41)
zmiana wartości umowy (5932)
toya (14)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
subiektywna ocena ofert (951)
modyfikacja siwz (3364)
nieporównywalne oferty (1465)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
"oferta dodatkowa" (379)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
tonery (87)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
nie figuruje (471)
norma emisji spalin (59)
vi_ga_192_10 (11)
grupa interwencyjna (67)
218/12 (6)
art. 22 ust 4 (12482)
"sukcesja uniwersalna" (25)
iv ca 831/10 (7)
wpis do rejestru (2156)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (248)
art. 179 ust. 1 pzp (7109)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
viii ga 124/07 (11)
zakres dokumentacji projektowej (2603)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (49)
xii ga 517/09 (6)
polisa opłacona (361)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
referencje od podwykonawcy (695)
"art. 29 ust. 1" (1663)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
"omyłka rachunkowa" (1020)
ii ca 337/11 (1)
ii ca 141/07 (1)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
art. 46 ust. 4a (606)
dostawa autobusów (182)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
pierwszeństwo wykładni literalnej (95)
wyjaśnienie siwz (8955)
brak podpisu na ofercie (1929)
stadion we wrocławiu (38)
umowa współpracy (1671)
"26 ust. 2c" (41)
ii ca 560/06 (1)
cesja wierzytelności (48)
numery katalogowe (438)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (438)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
referencje oświadczenie woli (759)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (1938)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
ponowne uzupełnienie (3855)
krk miejsce zamieszkania (125)
1135/10 (4)
wskaźniki ekonomiczne (321)
solaris (80)
art. 36 (4296)
cena 0 zł (4794)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
xxiii ga 418/09 (3)
x ga 23/07/za (39)
333/11 (7)
wezwanie do wyjaśnień (6641)
kio/uzp 1158/09 (5)
odbiór robót budowlanych (1907)
ii ca 757/06 (1)
x ga 316/09 (2)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
ii ca 1285/12 (23)
kio 2746/10 (17)
dłuższy okres gwarancji (361)
art.189 (4884)
ii ca 489/06 (28)
"bieg terminu związania ofertą" (232)
referencje konsorcjantów (161)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
vii cz 536/10 (2)
krk francja (22)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
art. 297 (345)
za pośrednictwem banku (1371)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
iv ca 29/10 (21)
art 7 (22618)
822/11 (7)
iii ca 416/05 (2)
niezależny podmiot (4689)
vi ca 629/09 (1)
definicja podwykonawstwa (160)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (479)
xii ga 510/10 (1)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
art. 91 ust. 1 (5473)
94 ust. 3 (1547)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
produkty lecznicze (261)
2124/11 (4)
"86 ust. 4" (191)
c-21/03 (46)
koncesja na obrót paliwami (26)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (800)
i ca 601/05 (3)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
protokół z postępowania (5417)
skonto (5)
konwalidowanie (20)
"polisa oc" (328)
kryteria mierzalne (111)
art 67 ust 1 (2007)
swift (15)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
iv ca 926/06 (5)
rażąco niska cena 2013 (507)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
interes faktyczny (6970)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
strafregisterbescheinigung (2)
usługa okresowa (777)
art.26 (6234)
art. 26 ust.3 (8404)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
36 ust. 5 (4094)
cpv (403)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (202)
doradztwo prawne (410)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
jedyny wykonawca (12476)
ii ca 676/09 (5)
koordynator projektu (155)
x ga 25/08/za (2)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (20320)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1155)
oświadczenie o spełnianiu warunków (9447)
spółka jawna dokumenty (1878)
art. 87 ust. 1a (1414)
"opinia bankowa" (297)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
1993/10 (2)
x ga 294/07 (6)
art. 32 ust. 5 (3835)
postępowanie odwoławcze (17452)
"art. 82 ust. 3" (815)
informacja krk (468)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
art 12a (391)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
upust (300)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (7)
zasada bezstronności (302)
1437/10 (5)
144 ust. 1 (760)
niskie ceny jednostkowe (936)
"inter system" (25)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
bez udziału podwykonawców (1330)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
obniżenie ceny oferty (1430)
"przerzucanie kosztów" (20)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1105)
równoważne materiały (1298)
tłumaczenie przysięgłe (381)
domniemanie (1386)
finansowanie (1362)
"poczta polska" (337)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (90)
oferty wariantowe (367)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (2584)
240/10 (4)
opcja (518)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (6358)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3252)
ii ca 647/09 (1)
v ca 405/10 (3)
odpowiedzialność podwykonawcy (868)
"cena jednostkowa" (1683)
upadłości (333)
skuteczne wniesienie wadium (892)
tłumaczenie na język polski (1105)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
x ga 227/09 (6)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
szwedzkie krk (5)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1390)
definicja ceny (1936)
niepodpisana oferta (5505)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
odrzucenie skargi (15630)
ogłoszenie a siwz (9701)
za zgodność (5960)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
odtajnienie wykazu osób (289)
rażąco niska cena domniemanie (383)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
art. 93 (4857)
x ga 51/09 (3)
355 kc (175)
2427/11 (5)
v ca 570/08 (10)
"interes publiczny" (694)
26 ust.2b (966)
cezar (45)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
x ga 81/09 (10)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
1422/07 (10)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (5271)
zmiana terminu zamówienia (10382)
budimex (411)
ii ca 724/06 (3)
iv ca 32/09 (1)
"uzupełnienie zobowiązania" (89)
2710/10 (10)
waloryzacja (152)
równoważności (699)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
v ga 13/09 (18)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
626/12 (4)
art. 185 ust. 2 (3377)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
1244/10 (3)
deweloper (11)
nieprecyzyjny warunek (2108)
obroty na rachunku (1547)
36a (127)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
kio_786_10 (10)
błędnie wpisany vat (510)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
art 38 (3797)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
obiekt budowlany (2321)
"kio 100/12" (15)
vi ga 46/07 (5)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
trojan (300)
wyjaśnienie oferty (10738)
"art. 30 ust. 5" (143)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
vi ca 693/08 (1)
kio 1070/11 (4)
doświadczenie osób (4438)
kio 2191/10 (6)
xix ga 235/11 (4)
iv ca 136/10 (2)
wyjaśnienia oferty (10738)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
i c 125/09 (7)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
v ca 2224/03 (10)
iv ca 136/06 (1)
w sprawie dokumentów (14148)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (141)
rownowaznosc (699)
v ca 960/02 (10)
krk anglia (6)
kio 19/09 (157)
miejsce zamieszkania (537)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (5140)
"do wglądu w siedzibie" (26)
oferta oferta częściowa (2372)
art. 145 (620)
xii gz 74/10 (2)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
"wątpliwości na korzyść" (21)
x ga 254/10 (7)
termin związania 2011 (3215)
art. 36 ust. 5 (4094)
manipulowanie cenami (143)
istotna zmiana oferty (8081)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (580)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
vii ca 453/09 (1)
uprawnienia konsorcjum (2368)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
art. 49 (1899)
słowacja krk (2)
"powtarzające się okresowo" (51)
polisa oc (499)
art. 91 ust. 2 (5473)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
treśc referencji (2923)
kio 1526/10 (4)
xii ga 183/08 (1)
xii ga 429/09 (49)
umowa odpłatna (772)
użyczenie (236)
"22 ust. 5" (61)
próbka system informatyczny (96)
xii_ga_315_11 (25)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
zamówienia sektorowe (725)
art. 31a (127)
2643/10 (4)
kognicji (281)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
prezentacja systemu (444)
krk holandia (8)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
lub równoważne (2134)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
sytuacja ekonomiczna (2424)
1432/09 (10)
openoffice (11)
vat 23% (1640)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
wadium dla konsorcjum (875)
jedna usługa dwie umowy (2384)
cena usługi prawnicze (122)
"art. 94 ust. 3" (92)
skrócenie terminu składania ofert (423)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1313)
przed notariuszem (387)
"rozwiązanie umowy" (218)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
csk 366/06 (3)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (428)
2246/10 (3)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
nici chirurgiczne (61)
dumping (28)
dialog techniczny (270)
293/11 (11)
bony towarowe (20)
1078/12 (6)
adblue (9)
242/10 (17)
ii ca 1332/06 (1)
c-448/01 (18)
"oferta równoważna" (406)
tbd (27)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2203)
pelnomocnictwo (3359)
c-314/01 (6)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
248/12 (19)
v ca 719/10 (1)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (170)
rażąco niska (1780)
c-44/96 (11)
forposta (21)
ix ga 93/09 (1)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
informacje niejawne (3109)
referencje bez daty (1458)
brak pkd (133)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
santex (16)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
zakres krk (470)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
"roboty zamienne" (85)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
"art. 144 pzp" (56)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (13)
v gaz 94/09 (2)
ochrona osób i mienia (492)
iii ca 102/09 (15)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
xix ga 225/10 (14)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
ca 137/09 (15)
teoria wysłania (31)
polecenie zmiany (392)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
ii ca 258/09 (2)
ii ca 207/08 (6)
"umowa warunkowa" (6)
najwyższa staranność (871)
baza magazynowo transportowa (60)
prawo pocztowe (2069)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (386)
kompania węglowa (388)
ix ga 265/11 (1)
vi ga 79/07 (3)
postępowanie kończy się z chwilą (335)
oryginalne tonery (37)
cena kosztorysowa (1164)
"spółka komandytowa" (363)
i ca 101/10 (2)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
ciąg pełnomocnictw (584)
umowa ryczałtowa (1451)
kio 1437/10 (5)
odwołanie bezprzedmiotowe (1641)
"podział spółki" (6)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (650)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
siły wyższej (110)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
mainframe (39)
i1 ca 143/11 (1)
fidic (327)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
oświadczenie o zgodności z siwz (5040)
x ga 67/08 (42)
"unieważnienie postępowania" (4967)
budynki użyteczności publicznej (272)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
brak tłumaczenia (1750)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (255)
x ga 109/05/p1 (6)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
art. 5 ust. 1 (20649)
art. 26 ust. 2 b (7993)
inne omyłki polegające na niezgodności (1825)
broker (69)
xii ga 132/08 (1)
pwpw (37)
"93 ust. 1 pkt 7" (1986)
łączenie zamówień (2149)
vii ga 29/05 (6)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
xii ga 12/09 (9)
ochrona praw wyłącznych (5061)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
rażąco niskiej ceny (1740)
aktualna informacja z krk (341)
parafowanie oferty (340)
art. 9 ust. 2 (15126)
zmiana oferty przez wykonawcę (10862)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
zmiana umowy podwykonawca (989)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
it expert (95)
zmiana terminu 144 (659)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1370)
451/09 (3)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
uchyla się (3212)
przesłanie kopii przystąpienia (563)
wadium wniesione po terminie (1983)
utajnienie polisy (56)
brak podpisu formularza cenowego (336)
"udostępnienie zasobów" (656)
gospodarz postępowania (108)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
art. 96 ust. 3 (1822)
tego samego producenta (4053)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (12754)
certyfikat ubezpieczenia (324)
dokumenty nie wymagane (12623)
"wyjaśnienia oferty" (326)
xii ga 159/08 (7)
x ga 158/07/za (2)
pozycja 0 zł (3728)
"art. 29 ust. 4" (16)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
metodologia (322)
równowaga stron (202)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
dowód wniesienia wadium (1113)
"jednokrotne wezwanie" (70)
subiektywna ocena (989)
upadłość wykonawcy (325)
okres związania ofertą (5142)
wielka brytania (186)
przetarg nieograniczony (18066)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
x ga 213/09 (1)
xii ga 362/08 (4)
druk oferty (1442)
ważność polisy (246)
zmiana wykazu osób (3031)
x ga 21/08 (16)
błędny wykaz dostaw (788)
przystąpienie do długu (63)
dysponowanie potencjałem (2865)
udowodnienie równoważności (322)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
utajnienie wyjaśnień (450)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
fundacja (223)
produkt leczniczy (301)
parafa podpis (133)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
x ga 65/07 (3)
xix ga 534/08 (2)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
xii_ga_451_10 (3)
zmiana korzystna (1509)
strona z (17545)
forma dokumentów (5379)
eurosystem (31)
v ca 1213/02 (15)
za wysokie wadium (209)
brak podpisu kosztorysu (311)
oferta spółki cywilnej (2514)
art. 82 ust. 1 (2175)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
kv projekty (123)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
sufo (62)
narodowy bank polski (213)
województwo podkarpackie (101)
warbud (308)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
gazy medyczne (137)
inne kryteria (5956)
open source (47)
vi ga 68/09 (5)
brak opłaconej polisy (401)
vi ga 192/10 (11)
v ca 1110/04 (11)
luksemburg (65)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
kio 115/14 (4)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
"użyteczności publicznej" (475)
rabat (276)
zmowa cenowa (63)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
v ca 2307/09 (3)
art. 26 ust. 4 (10612)
i ca 117/12 (42)
"art. 26 ust.2b" (951)
i ca 168/09 (8)
457/12 (16)
c-324/98 (14)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
v ca 29/03 (20)
iii ca 177/10 (2)
"zarzut spóźniony" (133)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (759)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
art 89 ust 1 pkt 1 (12261)
"spółka celowa" (13)
iii czp 164/94 (6)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
rażąco niska cena dowody (1232)
protokół odbioru robót (1394)
"brak pełnomocnictwa" (113)
opinia bankowa tajemnica (102)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (2747)
nieistotne zmiany umowy (6198)
zmowa wykonawców (137)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
równoważny (2271)
"art. 186 ust. 2" (1639)
podpis pod ofertą (2241)
"i ckn 304/00" (130)
nie uzupełnił tłumaczenia (827)
121/11 (5)
oferta wpłynęła po terminie (5265)
art 26 ust 2b (1506)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
wnosi o unieważnienie postępowania (8112)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1316)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
ii ca 397/13 (4)
odrzucenie oferty interes (8512)
pełny odpis z krs (670)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
"iii czp 74/05" (230)
Ćwik i partnerzy (9)
prince (87)
wimax (6)
równoważność oferty (797)
punkty serwisowe (473)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
uzupełnienie wyroku kio (5814)
trzy miejsca po przecinku (235)
kio 1535/11 (4)
1815/11 (7)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
"art. 67 ust. 2" (31)
art.22 ust. 5 (4720)
"sprzęt medyczny" (349)
ciągłe (1187)
opłata sądowa (169)
23.02.2011 (28)
c-31/87 (8)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
"art. 22 ust. 5" (59)
1285/11 (2)
koncentracja środków ochrony (223)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (46)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
kio 1287/12 (8)
podwykonawstw (716)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
"art. 9 ust. 2" (225)
kio 350/11 (8)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
termin składania ofert (8545)
umowa leasingu (199)
linia gwarancyjna (198)
dzielenie zamówienia na części (555)
iii czp 85/05 (23)
rażąco niska cena 10% (1548)
bład w obliczeniu ceny vat (1131)
xii ga 102/09 (41)
xix ga 524/09 (3)
xix ga 256/07 (1)
sucg (4)
oferta dodatkowa (9192)
niepełnosprawne (292)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
nieprawdziwe oświadczenie (2713)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
art. 144 ust. 1 (760)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
758/10 (3)
kio 1525/11 (7)
brak nazwy urządzenia (2189)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
krs po terminie (1648)
art. 24 (12776)
x ga 354/07 (2)
wadium na niepełny okres związania ofertą (703)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (198)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
nadzór autorski (332)
błąd w gwarancji (1171)
rownowazny (2271)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
viii ga 22/08 (41)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
x ga 25/10 (21)
kryteria subiektywne (581)
art. 86 ust. 2 (1519)
38 ust. 1a (876)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1213)
należycie wykonane (6292)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
art. 189 ust. 2 (5112)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
poczta (942)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
ćwik (90)
kserokopia gwarancji (259)
tej samej marki (887)
vat stawka (1456)
interwenient (121)
wykaz głównych dostaw (613)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
posiadanie uprawnień (5482)
560/09 (9)
nieuczciwa konkurencja (8966)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
art 29 ust 2 (22076)
"produkt równoważny" (283)
pełnomocnictwo do wadium (663)
będzie dysponował (6668)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
poświadczenie należytego wykonania (1343)
v ga 87/11 (2)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
zapoznać się z jego treścią (4391)
it.expert (95)
zatarcie skazania (42)
630/10 (2)
art.144 ust.1 (393)
możliwość zmiany umowy (6023)
organizacja szkoleń (320)
183/11 (15)
art. 4 pkt 5 (18321)
"26 ust. 2a" (301)
crb (5)
materiały promocyjne (84)
zarzut przedwczesny (906)
itil równoważny (23)
vi ga 35/09 (1)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
"art. 8 ust. 3" (385)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (305)
opis usługi (6096)
alpine bau (30)
x ga 352/11 (1)
kryterium rabat (217)
akredytacja (166)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
należyte wykonanie usługi (4269)
"xii ga 117/09" (6)
zasada bliskości (79)
opisanie równoważności (583)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
generyczne (17)
odstępne (4)
vi ga 49/10 (7)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
niepriorytetowe (244)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
keymark (9)
losowanie (11)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
różne stawki vat w ofertach (845)
290/13 (6)
358/10 (7)
art. 87 ust. 2 (5950)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
koncepcja architektoniczna (143)
v ca 2552/07 (2)
v ca 571/08 (8)
tubisz rażąco niska cena (83)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
opozycja (423)
445/12 (3)
papiery wartościowe (167)
06 austria istotna zmiana (56)
oferta ocena oferty (15030)
szacowanie (790)
xii ga 160/08 (2)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
tryb postępowania (17103)
treść gwarancji wadialnej (563)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (1636)
2741/10 (3)
2294/11 (13)
vi ca 628/05 (13)
prokurent (543)
sekocenbud (114)
93 ust. 1a (919)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
kio_269_11 (12)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
szpital czerniakowski (16)
protokół odbioru jako poświadczenie (478)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
"art. 93 ust. 4" (61)
xix ga 599/07 (1)
certyfikat zamiast polisy (66)
"oferty nieporównywalne" (151)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
nieścisłości siwz (536)
vat zmiana umowy (1512)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (10)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
229/12 (27)
import docelowy (20)
postać leku (128)
art 36 ust 4 (4136)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
cena zero złotych (6048)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
1514/08 (17)
2292/13 (19)
art. 38 ust. 3 (3740)
"art. 90" (1974)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (193)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (844)
przetwarzanie odpadów (220)
1535/11 (4)
uzupełnienie opisu (3721)
nie złożyli ofert dodatkowych (10104)
xxiii ga 203/09 (3)
referencje nie potwierdzają (1822)
"podstawa dysponowania" (157)
art.46 ust. 4a (461)
umowa (11595)
tozsamość czasowa (102)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
certyfikaty (2383)
autoryzowany serwis (201)
26 ust. 4 (10612)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2162)
realny (2923)
nie leży w interesie publicznym (952)
deklaracja ce (435)
1123/10 (10)
nieistotna zmiana umowy (6198)
praxis (9)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5215)
kio 1159/12 (6)
"art. 86 ust. 2" (54)
integracja (545)
650/11 (2)
know (330)
tożsame (2999)
kio 854/11 (10)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
kio 2396/12 (12)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
doświadczenie "3 lat" (1389)
złożył dwie oferty (10181)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
kio 2159/13 (4)
art. 22 ust.4 (6675)
aneksowanie umów (20)
wadium podmiot trzeci (450)
usługi hotelowe (44)
ix ga 37/06 (4)
kio_2817_10 (7)
wycofanie zwrot oferty (592)
1563/12 (3)
wykaz materiałów (3053)
xiii ga 379/12 (13)
"art.26 ust.2b" (951)
art. 85 ust. 4 (2036)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
karta katalogowa (484)
art. 5 ust. 1a (2938)
192 ust. 7 (7839)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (233)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (348)
"kryterium odległości" (8)
vii ca 881/05 (10)
jakościowe kryteria oceny ofert (882)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
kryterium jakościowe (909)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
krk hiszpańskie (12)
xix ga 372/09 (3)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
polisa podlimity (15)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (6272)
indywidualna ocena oferty (1933)
kio 883/11 (4)
c-337/98 (8)
polisa podmiotu trzeciego (272)
wynika z innych dokumentów (10755)
proporcjonalny warunek (947)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
forma pełnomocnictwa (1403)
i ca 368/11 (1)
art. 15 ust. 2 (15071)
realność udostępnienia zasobów (190)
1447/10 (4)
referencje konsorcjum (1524)
nadmierne kary umowne (170)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
nieproporcjonalne warunki (938)
brak projektu wykonawczego (1427)
ważność pełnomocnictwa (622)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (165)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (2572)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
rozwojowe (251)
art. 43 ust. 2 (2300)
x ga 12/07 (11)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4317)
inne dokumenty określające obroty (1175)
kio/uzp 947/09 (2)
know-how (246)
kognicja (360)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
pozacenowe kryteria (66)
kio 2816/10 (17)
1944/11 (9)
opinia bankowa (670)
należyte wykonanie dostaw (1642)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
x ga 83/06/p4 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (194)
pozacenowe kryteria ofert (88)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
naruszenie konkurencji (9188)
zmiana sposobu płatności (1273)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
loco (70)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
sprawozdanie finansowe (895)
kio 1503/08 (6)
usługi okresowe (777)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
dysponowanie referencjami (1515)
grupa kapitałowa definicja (194)
1319/10 (2)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
ii ca 693/05 (51)
wydruk z banku (153)
sumowanie wartości polis (59)
wadium w obcej walucie (15)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
kio 1050/12 (5)
"gospodarz postępowania" (120)
przychód netto (318)
kio/uzp 391/09 (3)
zmiana ogłoszenia (7362)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (320)
izba (15344)
jednego producenta (3255)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
"art. 26 ust.3" (5760)
rażąco niska cena 2014 (466)
wykaz (6487)
x ga 287/08 (2)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
ubezpieczenie kontraktu (452)
art. 26 ust.4 (5957)
ugoda (55)
nazwy własne (3494)
warunki atmosferyczne (268)
art 85 (2149)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4240)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
braki formalne przystąpienia (3408)
sumować doświadczenie (312)
"art. 91 ust. 2" (283)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2484)
zmiana stawki vat (1010)
rażąco niska cena ecm (40)
art. 46 ust.4a (462)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
omyłka formularz oferty (1683)
pkp plk (103)
ii ca 137/09 (13)
xii ga 13/09 (7)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (201)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (3772)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
"art. 36 ust. 5" (121)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
kio/uzp 19/09 (157)
zastępstwo inwestycyjne (269)
878/09 (23)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
wolna ręka (1099)
kio 822/11 (7)
budynek użyteczności publicznej (272)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
awarie (608)
sublimit (13)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
doświadczenie dostawy (2821)
xii ga 350/09 (14)
xxiii ga 446/08 (18)
ii ca 457/08 (1)
c-314 (8)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
art 5 ust 1a (2938)
nadleśnictwo (310)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (4064)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
strona internetowa (3894)
pbg (93)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
viii ga 13/08 (5)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
rażąco niska cena (1773)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (757)
urząd dozoru technicznego (136)
krs komplementariusza (41)
x ga 214/09 (3)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1088)
art. 179 ust. 1 (7025)
v ca 379/08 (1)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
świadczenie okresowe (816)
x ga 22/08 (58)
powtarzające się okresowo (133)
przedmiot konkursu (917)
termin na zadawanie pytań (773)
22 ust. 4 (12482)
xix ga 302/10 (19)
art. 138c (104)
art. 17 ust. 2 (9531)
istotna zmiana okoliczności (7002)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
art. 186 (2822)
xii ga 11/09 (18)
kio 2706/10 (5)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
1366/12 (2)
informacja z banku (1179)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
"wyrok wiąże" (3)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
"utajnienie wykazu usług" (18)
xii ga 227/10 (1)
przeprowadzenie prezentacji (633)
kio 2710/10 (10)
1642/10 (4)
1456/12 (3)
"kluczowe części" (29)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
"wykaz osób" (1397)
doświadczenie powtarzalność (39)
"usługi prawne" (31)
art 43 (2308)
harmonogram (1230)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
179/13 (32)
art. 185 ust. 3 (2615)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
brak czytelnego podpisu (352)
art.90 (1974)
doręczenie kopii odwołania (3384)
obiektywne czynniki (1194)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
praw wyłącznych (10881)
prawo autorskie (746)
zmiana wykazu (4398)
niekaralność (628)
definicja referencji (791)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1116)
1037/11 (4)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
12a (391)
niezaskarżenie wezwania (1445)
prince2 (96)
1876/09 (6)
kio/uzp 873/09 (5)
xix ga 186/07 (2)
rażąco niska cena dostawy (778)
wydruk ze strony internetowej (1065)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
formularz cenowy brak podpisu (268)
zmiana istotnych postanowień umowy (5859)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
podpis bez pieczęci (289)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (437)
"art. 15" (968)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (258)
równe traktowanie (8272)
data wystawienia krs (240)
politechnika rzeszowska (24)
1107/04 (5)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
kio 1756/10 (10)
ix ca 541/09 (2)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
miejsce złożenia oferty (9473)
art. 146 (2005)
kwalifikacja wykonawców (2895)
"własne referencje" (10)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
i ca 410/08 (1)
"zamiast polisy" (13)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
1286/11 (4)
viii ga 98/09 (2)
zaokrąglanie cen jednostkowych (52)
"zamówienia in house" (3)
"usługi pocztowe" (183)
c-176/98 (36)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
nadmierny warunek (831)
rozszerzenie rękojmi (158)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
art. 181 ust. 2a (194)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (7507)
inna omyłka ilość (1367)
nieopłacona polisa (361)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
in dubio pro reo (35)
korekta finansowa (409)
zakup czasu antenowego (10)
utajnienie referencji (211)
niezwłocznie (1336)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
niepełny formularz ofertowy (1741)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
cisco (105)
odbiór odpadów (588)
tamex (57)
uznanie odwołania przez zamawiającego (9710)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (45)
uwzględnia odwołanie (17470)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
usługi opiekuńcze (77)
kio/uzp 66/07 (8)
"art. 32 ust. 1" (270)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
"cena 0" (77)
poprawienie omyłek (2163)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
członek komisji (1094)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
okres gwarancji (2307)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
porty lotnicze (221)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
termin związania ofertą a wadium (1415)
informacja banku (1179)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
ryczałt kosztorys (200)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
ix ca 220/09 (2)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
oryginał pełnomocnictwa (981)
umowa zlecenia (1623)
kio/uzp 1173/08 (3)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (55)
sodexo (28)
x ga 311/07 (6)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (335)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
microsoft lub równoważny (105)
art 26 2b (1507)
cena jednostkowa zero (1685)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (5726)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
kredytu (532)
odstąpienie (2121)
zus spółka jawna (97)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
v ca 1315/08 (1)
przedmiar a ryczałt (157)
umowa barterowa (3)
istotne zmiany umowy (6198)
kio 363/12 (4)
ekonomika postępowania (228)
dzierżawa pomieszczeń (87)
niejasne zapisy specyfikacji (1935)
nieporównywalność ofert (188)
leasing (190)
referencje wystawione samemu sobie (964)
"disclosure scotland" (8)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
zamówienia podobne (5943)
hewlett packard (279)
xii ga 109/08 (1)
zaświadczenie z krk (343)
próbka uzupełnienie (335)
certyfikat microsoft (98)
"zasoby finansowe" (88)
"zmiana treści umowy" (47)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (90)
doświadczenie kierownika budowy (1051)
koncesja (471)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
kd 58/10 (4)
c-599/10 (31)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
koncert (15)
ii ca 430/09 (1)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (8906)
iv ca 508/05 (4)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (2443)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1138)
ix ga 137/06 (18)
2786/11 (7)
uzupełnienie odwołania (6197)
elektroniczny krs (462)
1193/13 (6)
potencjał ekonomiczny (1056)
zmiany nieistotne (8648)
brak terminu w ofercie (13391)
vii ga 9/09 (6)
odpadów (1249)
kio/uzp 14/10 (221)
tubisz "rażąco niska cena" (74)
zmiana terminu realizacji (6866)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
"iii czp 52/11" (102)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
ii ca 1398/05 (5)
roboty zamienne (507)
"płyta cd" (113)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
nieprawdziwa informacja (2811)
kio 2854/12 (7)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
x ga 74/11 (3)
prezentacja oprogramowania (303)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
"złożenie dwóch ofert" (282)
krk usa (14)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
v ca 330/10 (1)
nadmierna kara umowna (170)
błędne tłumaczenie dokumentu (1008)
jedna usługa jedna umowa (1168)
xii ga 420/09 (47)
porównywalne oferty (1654)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
1971/09 (8)
"wysokość kar umownych" (120)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (2873)
krs z hiszpanii (49)
x ga 88/06 (5)
xix ga 237/07 (1)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
"art. 170 ust. 4" (7)
antywirus (3)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
1261/09 (8)
dgp dozorbud (96)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
72/10 (13)
ubezpieczenie oc (506)
wadium oferty częściowe (405)
x ga 235/09/za (1)
46 ust. 4a (606)
gwarancja tuz (41)
1161/12 (6)
postępowanie obarczone wadą (1418)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
warunek doświadczenie (5070)
iii ca 833/04 (4)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
kio_2793_10 (19)
zachowanie formy pisemnej (1998)
tłumaczenie sysmark (9)
zwolniony z vat (197)
criminal record bureau (6)
152/11 (8)
x ga 59/08/za (1)
minimalna wartość dostaw (806)
art.46 ust.3 (741)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
przedmiar (1699)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (453)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1005)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
ii ca 1063/05 (17)
wolna ręka prawa autorskie (135)
przedłużenie terminu związania (1372)
brak dowodu opłaty polisy (119)
brak części formularza ofertowego (2162)
2704/10 (3)
impel rażąco niska cena (95)
v ca 1982/12 (7)
interes w przystąpieniu (6858)
"tego samego rodzaju" (285)
"1 grosz" (100)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (3)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (133)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
421/12 (6)
sumowanie polis oc (51)
rażąca cena (1454)
art.7 (12416)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
nieaktualne krk (320)
certyfikat do polisy (188)
jedna usługa kilka umów (672)
wadium euro (351)