Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
"brak kosztorysu" (46)
art. 26 ust 2b (1466)
sprawozdanie finansowe tajemnica (100)
x ga 74/09 (1)
rzetelność (611)
brak opisu parametrów technicznych (2728)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
"lub równoważny" (734)
oc konsorcjum (262)
przejęcie praw autorskich (31)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (242)
protokół z negocjacji (929)
iv ca 766/11 (1)
v ca 330/10 (1)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (31)
2010 (11465)
podpis podwykonawca (320)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (140)
odrzucenie wniosku (7979)
niekorzyść wykonawcy (514)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (414)
kio/31/11 (6)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2278)
pozwolenie na użytkowanie (531)
ix ga 121/07 (1)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (140)
brak-wadium (72)
kio/kd 99/10 (9)
krk od prokurenta (44)
usługi ochroniarskie (26)
forma porozumiewania się (213)
koncentracja środków ochrony (221)
x ga 122/10 (16)
ii ca 84/06 (3)
iv ca 648/07 (1)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2869)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1192)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4686)
i ca 273/09 (1)
art. 23 ust. 3 (9113)
vi ga 83/10 (4)
x ga 22/08 (54)
projekt budowlany (3402)
równość stron (876)
jednokrotne wezwanie (503)
cisco (105)
wskaźnik rentowności (41)
in house (91)
zmiana ceny (5674)
dzielenie zamówienia na części (547)
xix ga 372/09 (3)
"wyjaśnienie referencji" (13)
xix ga 461/12 (6)
minimalna wartość dostaw (787)
sam sobie wystawił (1789)
iso producenta (308)
rebus sic stantibus (14)
nienależyte wykonanie umowy (4839)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (50)
"informacje z internetu" (5)
domniemanie rażąco niskiej ceny (393)
jednego producenta (3201)
termin na zadawanie pytań (765)
pełnomocnictwo w formie kopii (576)
"art. 111" (178)
przeciwko środowisku (270)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2807)
referencje podpis (548)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4044)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (52)
spółka cywilna reprezentacja (578)
huawei (39)
"dokumenty niewymagane" (1343)
uzupełnienie jednorazowe (313)
utrudnianie dostępu do rynku (764)
tajemnica przedsiebiorstwa (1026)
kio 8/11 (159)
interpretować na korzyść wykonawcy (669)
warunek ograniczający konkurencję (1504)
kio/uzp 38/09 (27)
ii csk 675/10 (9)
kosztorys uproszczony (405)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (1973)
"uzupełnienie tłumaczenia" (17)
2626/10 (4)
katalogi producenta (897)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (510)
dialog (417)
zbyt wysokie kary (122)
"art. 91 ust. 2" (280)
"art. 29 ust. 3" (441)
ii ca 231/06 (1)
windows (276)
złożyli nieprawdziwe informacje (2426)
nieproporcjonalne warunki (915)
art. 27 ust. 2 (8383)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1503)
moment wszczęcia postępowania (1706)
iii ca 344/08 (1)
równoważność (686)
udostępnienie referencji (912)
pozacenowe kryteria (62)
ix ca 182/06 (2)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (201)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2881)
kara finansowa (973)
niezgodność z treścią siwz (4503)
solid security (48)
zaliczki (120)
rownowazny (2241)
referencja treść (2892)
x ga 109/05/p1 (6)
wniesienie odwołania po terminie (20631)
nie figuruje (466)
prawo nie działa wstecz (32)
"brak ceny" (32)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
ii ca 489/06 (27)
tłumaczenie dokumentów (1747)
xii ga 413/08 (3)
iii ca 833/04 (4)
c-599/10 (30)
brak pełnomocnictwa (2597)
konsorcjum warunki udziału (4699)
dokumenty przedmiotowe (10451)
cena ujemna (148)
z referencji nie wynika (2851)
xix ga 472/07 (2)
ix ga 265/11 (1)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5184)
"oferta złożona po terminie" (14)
otwarcie ofert przed terminem (3799)
nadmierna kara umowna (164)
niepełnosprawni (288)
alpine bau (30)
ca 421/07 (17)
równowaga stron (196)
nienależyte wykonanie zamówienia (6114)
nienależyte wykonanie (6204)
v ca 1500/08 (2)
krótki termin realizacji (919)
żądał dokumentów (8185)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (28)
art. 92 ust. 1 (2517)
średnioroczne zatrudnienie (52)
błędny numer katalogowy (197)
xii ga 366/10 (1)
Ćwik i partnerzy (9)
ograniczenie liczby podwykonawców (531)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1098)
wadium wniesione po terminie (1963)
1071/11 (5)
xii ga 159/08 (7)
roboty tego samego rodzaju (5033)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2879)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13538)
oczywista omyłka (1987)
794/08 (23)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (150)
zestawienie materiałów (1810)
art 24 ust 2 pkt 3 (12084)
art. 49 ust. 3 (1859)
dowód opłaconej polisy (279)
opcje (514)
kio/uzp 540/09 (11)
xii ga 315/11 (15)
typ urządzenia (2399)
ix ga 37/06 (4)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2334)
termin realizacji unieważnienie (7291)
odpady medyczne (200)
tajemnica wykaz osób (521)
podkryterium (169)
brak pozycji w kosztorysie (1642)
i ca 251/07 (2)
sumować doświadczenie (307)
uzupełnienie wzoru umowy (1847)
dysponowanie potencjałem technicznym (2180)
prawo autorskie (727)
prezentacja systemu (435)
inne omyłki (2626)
referencje od podwykonawcy (688)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
4pi (31)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2908)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1399)
kio 1434/12 (3)
usługi ciągłe (929)
karta oceny ofert (1545)
242/10 (17)
umowy wieloletnie (404)
odmowa zawarcia umowy (737)
dokumenty (14263)
x ga 223/07 (6)
zapoznać się z jego treścią (4354)
kd 58/10 (4)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12436)
1135/10 (5)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
ciągłość wadium (115)
650/11 (2)
stalowa wola (112)
v ca 2506/07 (39)
ii ca 377/09 (2)
x ga 69/09 (3)
formularz ofertowy (3153)
najkorzystniejsza oferta (13333)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (168)
cena zero (5945)
v ga 40/09 (19)
93 ust 1 pkt 7 (4702)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
art.24 ust.2 pkt 3 (7101)
hawe (11)
"termin wykonania zamówienia" (678)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12190)
vi ca 377/08 (1)
i ca 599/09 (2)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (864)
"86 ust. 4" (187)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (97)
kosztorysowe (1267)
"umowy zlecenia" (233)
"art. 15" (950)
polisa podwykonawcy (178)
xii ga 424/11 (3)
vi ga 79/09 (3)
funkcjonalność system (1225)
niemożliwa do usunięcia wada (374)
chiny (67)
ii ca 9/11 (65)
vi ca 628/05 (13)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (438)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (299)
podwykonawcy (1823)
"spoza unii europejskiej" (5)
wadium po terminie (1984)
ćwik (90)
rabat jako kryterium oceny ofert (176)
jedno zamówienie jedna umowa (2936)
brak oświadczenia (10449)
89 ust 1 pkt 7 (10819)
oferta forma oferty (5439)
iv ca 120/11 (1)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (325)
niewykonanie wyroku kio (8437)
x ga 86/08/za (1)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1057)
i aca 357/10 (16)
248/12 (19)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2231)
brak w ofercie kosztorysu (2123)
art 67 ust 1 pkt 4 (1852)
powtórne wezwanie (1192)
domestos (5)
wykaz materiałów (3010)
interpretacja siwz (3351)
strabag (322)
biuletyn nr 3 (2742)
556/12 (15)
upadłość wykonawcy (324)
użyteczności publicznej (503)
uczciwa konkurencja (8814)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1373)
strona z (17374)
dokumenty po terminie (13748)
poświadczenie (1945)
"podmiot prawa publicznego" (83)
v ca 1328/08 (1)
v gaz 94/09 (2)
upust jako kryterium (193)
isok (14)
po przecinku (365)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
art 22 (13060)
xii ga 183/08 (1)
wadium w częściach konsorcjum (419)
referencje dla samego siebie (1232)
vii ca 881/05 (10)
x ga 235/09/za (1)
x ga 219/07 (1)
xii ga 10/09 (8)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3839)
oferta skutecznie odrzucona (4276)
skonto (5)
warunki udziału w postępowaniu (13867)
zmiana ogłoszenia (7262)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4459)
"pilna potrzeba" (103)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (486)
1553/10 (6)
podział zamówienia na części (1437)
zmiana postanowień umowy (5581)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (25)
rozbieżnie słownie (309)
"produkt równoważny" (276)
kio_2796_11 (5)
wykaz usług wykonywanych (3238)
ubezpieczenie grupowe (45)
wyjaśnienia treści siwz (8405)
krk nie figuruje (119)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (858)
przedwczesne odwołanie (927)
art.29 ust.3 (1765)
błędy w dokumentacji projektowej (939)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1373)
vi ga 192/10 (11)
69 (1150)
334/09 (4)
referencje wystawione przez siebie (822)
art. 38 ust. 6 (3495)
zabranie wadium (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (355)
kio/uzp 320/10 (4)
art 93 ust 1 pkt 7 (4702)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (314)
nazwy własne (3452)
179/11 (6)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3730)
składanie nieprawdziwych informacji (1581)
forma wniosku o dopuszczenie (2746)
vii ga 36/08 (7)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (102)
niepriorytetowe (241)
v ga 61/10 (3)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1537)
"art. 142 ust 2" (10)
rażąco niska cena usługi informatyczne (190)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12190)
wyrządził szkodę (376)
antywirus (3)
art. 91 ust. 1 (5381)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1579)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (624)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3454)
art.46 ust.3 (736)
charakter oferty wstępnej (885)
"art. 142 ust. 2" (10)
art. 29 ust. 2 (21743)
ekonomiczny (2673)
kosztorys szczegółowy (1468)
v ca 423/08 (10)
biegły rewident (21)
formularz ofertowy brak ceny (2301)
potencjał techniczny (2614)
nieczytelny dokument (885)
dokumenty nie wymagane (12474)
x ga 25/10 (21)
v ca 537/08 (9)
1542/10 (4)
ii ca 109/05 (17)
wiadukt most (122)
nieprawdziwe referencje (941)
"art. 192 ust. 7" (1096)
kio/uzp 14/10 (218)
uzupełnienie (6326)
zamawiający nie może domniemywać (708)
obiekt budowlany (2299)
czyn nieuczciwej konkurencji (3542)
niepodpisana oferta (5444)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (346)
podmiot trzeci podwykonawcą (827)
wskaźnik płynności finansowej (67)
407/12 (3)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (346)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (95)
biegły (506)
"art. 6" (1949)
"zp-1" (329)
naruszenie art. 87 (5515)
wyjaśnienie treści siwz (8405)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (186)
ii ca 585/06 (6)
awaria (601)
ostatnie 3 lata obrotowe (367)
oferta równoważna (2172)
po terminie związania ofertą (8350)
ix ga 30/08 (10)
kio/uzp 51/09 (22)
licytacja elektroniczna (96)
inne usługi niepriorytetowe (171)
2204/10 (4)
zmiana formularza ofertowego (2280)
kio/1536/10 (5)
iv ca 340/05 (9)
art. 85 ust. 5 (2000)
wykładnia literalna siwz (930)
982/10 (4)
wadium przelewem (218)
zdolność kredytowa linia kredytowa (127)
data wystawienia (1006)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (239)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
c-507/03 (7)
"zmiana terminu realizacji" (100)
informacje ze strony internetowej dowód (2195)
cena jednostkowa (2242)
xii ga 431/09 (4)
"biuletyn nr 2" (5)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (5964)
przekształcenie wykonawcy (213)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1772)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (186)
26 ust. 3 (10782)
sanawia (2)
nieproporcjonalne warunki udziału (883)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7088)
"brak interesu" (713)
zastrzeżone usługi pocztowe (219)
ii ca 835/04 (5)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1822)
oświadczenie woli (3482)
cena ryczałtowa, kosztorys (900)
kio 2287/10 (21)
ii ca 641/07 (3)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1153)
88/11 (4)
doświadczenie kierownika (1326)
licytacji (99)
usługi transgraniczne (36)
282/09 (19)
przed notariuszem (384)
brak nazwy producenta (1709)
ii ca 233/06 (1)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1400)
kredyt odnawialny (21)
ce (662)
oferty wariantowe (361)
budynki użyteczności publicznej (268)
"art. 84" (226)
"26 ust. 2a" (292)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (55)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12190)
x ga 163/10 (2)
xii ga 129/10 (2)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
usługi sprzątania (711)
zwolnienie od kosztów (762)
art. 184 (2166)
pełnomocnictwo substytucja (39)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (210)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9340)
kio/uzp 1173/08 (3)
projekt zamienny (471)
specyfikacja techniczna (7002)
iso/iec 19752 (16)
kio 776/12 (11)
wymóg jednego producenta (2698)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2677)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (55)
weksel (20)
doświadczenie podwykonawcy (1221)
grupa interwencyjna (65)
"art. 22 ust. 4" (605)
dowód wniesienia wadium (1096)
vii ga 147/08 za (8)
art. 96 ust. 2 (1812)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1250)
rabat (269)
powtÓrzenie czynnoŚci (8855)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (255)
niemiec (482)
ceny jednostkowe (2242)
wynika z innych dokumentów (10619)
usługa kompleksowa (1267)
rÓwnowaŻna (2241)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (46)
"zaświadczenie o niekaralności" (210)
art. 6a (473)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2217)
art. 185 ust. 3 (2533)
koncepcja architektoniczna (142)
xii ga 151/08 (7)
art. 124 (658)
1535/11 (4)
microsoft lub równoważny (104)
v ca 405/10 (3)
gwarancja wadialna konsorcjum (332)
zmiana pozycji w kosztorysie (1401)
orzeczenie (5193)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5482)
art.7 (12204)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (587)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
" dokumenty nie wymagane" (1343)
art. 26 ust. 4 (10471)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1479)
"art. 87 ust. 1 " (2821)
vii ga 147/08 (8)
kio/uzp 31/10 (230)
razaco niska cena (1740)
sytuacji ekonomicznej (2388)
utrata statusu wykonawcy (265)
art. 181 ust. 2a (195)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (326)
podmiot prawa publicznego (5826)
powiązania kapitałowe (150)
sąd okręgowy w katowicach (3106)
oferta niekompletna (1906)
złożenie dwóch ofert (10057)
vii ga 163/09 za (10)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2950)
"art. 140 ust. 1" (228)
wadium 46 ust. 4a (452)
wynagrodzenie (7796)
70/09 (16)
udział podmiotów trzecich (2649)
"cena ryczałtowa" (935)
ii crn 913/97 (29)
subiektywne (864)
"art. 144 ust. 1" (221)
zmiana zakresu podwykonawstwa (359)
cesja wierzytelności (48)
warunkowa gwarancja (172)
kio_510_11 (17)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (147)
wykształcenie wyższe (427)
oferty dodatkowe (9067)
"art. 86 ust. 2" (54)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (359)
dynamiczny system zakupÓw (107)
główny inspektorat transportu drogowego (33)
vi ga 107/04 (3)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (715)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8436)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (796)
xii ga 227/10 (1)
v ca 359/08 (2)
upadłość niemcy (32)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6635)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (879)
brak tłumaczenia (1719)
art.46 ust. 4a (458)
xix gz 455/10 (1)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1062)
próbek (649)
xix ga 245/07 (6)
zero w kosztorysie (1532)
termin zawarcia umowy (10231)
multikom (35)
"warunki przedmiotowe" (202)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (502)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (4946)
"opłacona polisa" (273)
polisa opłacona (355)
pełnomocnictwo konsorcjum (1675)
art. 12a (390)
forma oferty (5606)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (11823)
spółka komandytowa (315)
kryterium jakości (1696)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1150)
zmiany istotne (8532)
należycie wykonane (6204)
63/12 (19)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (82)
szacowanie zamówienia (771)
literalny (2165)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1034)
korea (34)
zakres ubezpieczenia (2108)
xii ga 393/10 (1)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3924)
brak tłumaczenia gwarancji (531)
definicja oferty (2884)
pesa (105)
ii ca 137/09 (13)
zawarcie umowy po terminie (10143)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (465)
kio 20/12 (213)
w okresie ostatnich 3 lat (3959)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (3990)
pfron (60)
xii ga 412/11 (2)
impel rażąco niska cena (93)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (696)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (205)
niejawne (5435)
związane z przygotowaniem postępowania (2880)
data wystawienia referencji (410)
treść oferty (16200)
uwzględnia odwołanie (17193)
"art. 51" (414)
art. 2 pkt 13 (11435)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (89)
art. 24 ust. 4 (12101)
referencje wystawione podwykonawcy (446)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1858)
2124/11 (4)
hotel (115)
"ze strony internetowej" (608)
tłumaczenie (1916)
xix ga 207/09 (9)
uniewaznienie postepowania (12078)
zakres przedmiotu zamówienia (14042)
vat błąd w obliczeniu ceny (1009)
c-496/99 (11)
in dubio pro reo (34)
jawność postępowania (879)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (161)
turcja (28)
parafa zamiast podpisu (37)
v ca 2214/06 (64)
ii ca 918/06 (1)
x ga 73/07 (6)
1667/09 (4)
avr rażąco niska cena (4)
"polisa oc" (322)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2682)
rwe (17)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (136)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4552)
zmiana umowy podwykonawca (981)
harmonogram rzeczowo finansowy (485)
ix ga 137/06 (18)
art. 38 ust. 4a (369)
358/11 (15)
"zwrot wadium" (187)
naruszenie zasady pisemności (360)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
x ga 247/09 (1)
gierańczyk (30)
kio/uzp 250/10 (10)
kio 350/11 (7)
tożsamość przedmiotowa (702)
tego samego rodzaju (10967)
zakup samochodu zapytanie o cenę (44)
odtajnienie wykazu osób (281)
xii ga 317/07 (5)
kio 1321/11 (3)
art. 40 ust. 6 (4101)
wadium gwarancja bankowa (551)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2419)
zwolnienie z vat (310)
certyfikat meble (47)
usługa sprzątania (711)
wiedza i doświadczenie (1855)
skanska (358)
iv ca 136/10 (2)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (592)
kio 2500/10 (3)
oferta alternatywna (1252)
przedłużenie terminu składania ofert (1258)
x ga 65/07 (3)
kio 2181/10 (2)
handel referencjami (116)
treść formularza oferty (4674)
vat 0 (1537)
kapsch (30)
toshiba (61)
ndi (51)
zmiana terminu (10476)
art. 92 ust. 2 (2518)
rownowaznosc (686)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
vi ga 164/11 (2)
sumowanie zdolności finansowej (113)
i aca 1018/05 (26)
"łączenie zamówień" (13)
iii ca 455/08 (2)
pomoc publiczna (5320)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
trzy miejsca po przecinku (228)
1265/09 (5)
certyfikaty (2343)
brak podpisu (2268)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8522)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (102)
vat zmiana umowy (1490)
ix ga 89/07 (1)
pisemność (33)
integracja (535)
art. 86 ust. 3 (1488)
równe traktowanie (8129)
prokurent krk (44)
wykaz osob (4182)
art. 32 (3465)
iv ca 588/04 (3)
iv ca 271/10 (2)
polisa ubezpieczeniowa (650)
treść referencji (2892)
iii ca 214/05 (1)
vi ca 6/05 (4)
wartość umowy (7529)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
iv ca 1322/11 (1)
iv ca 1176/09 (5)
brak zgody na poprawienie omyłki (609)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1496)
art 89 ust 1 pkt 7 (10819)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1841)
zakaz zawarcia umowy (1670)
x ga 98/07/za (1)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1234)
viii ga 136/09 (5)
autoryzacja producenta (210)
jeden producent (3201)
duplikat (16)
x ga 89/10 (4)
v gaz 90/07 (18)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
świadectwo przejęcia (150)
dialog poufny (14)
xix ga 162/10 (17)
iii ca 552/10 (2)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2247)
art. 151 (493)
data referencji (1956)
ii ca 675/04 (3)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (77)
protokół zamiast referencji (314)
"brak podpisu" (190)
v ca 360/08 (1)
i ca 215/10 (2)
profesjonalista (513)
umowa barterowa (3)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (689)
definicja ceny (1905)
iv ca 429/10 (4)
2756/10 (4)
art. 32 ust. 2 (3453)
106/10 (11)
przedmiot konkursu (898)
kio_1776_10 (7)
"odrzucenie oferty wstępnej" (14)
protokół odbioru częściowego (501)
brak czytelnego podpisu (347)
treść zobowiązania (4715)
operator wyznaczony (552)
kio 41/12 (14)
zmiana składu konsorcjum (3346)
art.22 ust.5 (1907)
sumowanie (532)
nieotwarcie oferty (4224)
x ga 23/07/za (37)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (298)
krk po terminie składania ofert (335)
x ga 196/10 (2)
ii ca 295/11 (1)
ii ca 183/05 (2)
bezstronność (325)
upadłość członka konsorcjum (141)
usługa okresowa (768)
"na korzyść wykonawcy" (320)
"uzupełnienie próbek" (38)
x ga 268/08 (1)
przedwczesne (937)
x ga 255/09/za (2)
złożył dwie oferty (10057)
art 36 ust 4 (4088)
charakter wynagrodzenia (4655)
stadion we wrocławiu (38)
tablice rejestracyjne (13)
naruszenie art 144 (706)
art 46 ust 4a (599)
fałszywe oświadczenie (257)
ix ca 541/09 (2)
brak daty wystawienia referencji (401)
6 ust. 2 rozporządzenia (11842)
"art. 189 ust. 2" (4564)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (74)
zapytanie o cenę przesłanki (1380)
wyjaśnienie oferty (10591)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (407)
zasada bezstronności (299)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5113)
"art. 4 pkt 5" (20)
x ga 78/09 (2)
miarkowanie (63)
x ga 569/11 (1)
1759/10 (4)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12190)
kio/ku 108/10 (7)
"nakazuje odtajnienie" (17)
x ga 309/08 (1)
vii ga 59/08 (2)
wykonawca zagraniczny (702)
nieregenerowane (31)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (437)
cezar (45)
opłacenie polisy (355)
zamówienie sektorowe (717)
karta katalogowa (466)
kio/uzp 984/08 (68)
sodexo (28)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
1085/11 (2)
świadczenie ciągłe (981)
87 ust. 2 pkt 3 (5697)
zapytania o cenę (1891)
odpowiedzialność komisji przetargowej (630)
potencjał ekonomiczny (1037)
umowa konsorcjum (3941)
v ga 87/10 (1)
zwiększenie środków (1456)
ochrona danych osobowych (658)
kio 179/12 (3)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (266)
"art. 29 ust. 2" (1201)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (788)
kio/uzp 745/08 (21)
"kio 100/12" (15)
v ca 977/08 (1)
"przedmiar robót" (1424)
obsługę prawną (2395)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3578)
prace badawcze (514)
utajnienie referencji (205)
art 26 ust 4 (10471)
x ga 228/10/za (1)
"rażąco niska" (1698)
wynagrodzenie kosztorysowe (947)
ocena ofert (15227)
kio 854/11 (10)
art. 27 (8411)
x ga 269/11 (3)
bez udziału podwykonawców (1308)
przedłużenie wadium (693)
v ca 2739/11 (6)
główny urząd statystyczny (233)
za wysokie wadium (203)
siwz a ogłoszenie termin (8106)
harmonogram rzeczowo-finansowy (360)
ii ca 689/04 (6)
1671/11 (2)
dokumenty niewymagane w siwz (10129)
nie leży w interesie publicznym (942)
i c 317/09 (15)
online skills (19)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2236)
linia kredytowa (172)
zwrot oryginału gwarancji (567)
opozycja (411)
iv ca 715/11 (2)
odrzucenie skargi (15429)
cykl życia produktu (38)
zakłady usługowe "ezt" (24)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1090)
xix ga 156/07 (1)
"karty katalogowe" (412)
zmiana terminu wykonania umowy (6076)
koncesja, zezwolenie (216)
art. 8 pzp (11066)
pełnomocnictwo po terminie (3159)
umowy ws. zamówień publicznych (105)
forma pisemna (2571)
iii czp 68/06 (13)
partnerstwo publiczno-prywatne (45)
umowy z zakresu prawa pracy (3884)
"uzupełnienie dokumentów" (3673)
"ii ca 489/06" (23)
referencje własne (1758)
zakaz udziału podwykonawców (406)
art 46 4a (599)
art. 146 (1998)
kio 9/11 (238)
istotna zmiana treści oferty (7656)
iv ca 915/08 (2)
unieważnia umowę (2722)
kary umowne (581)
wadium zatrzymanie wadium (546)
art. 38 ust. 1 (3738)
ii ca 753/10 (1)
xxiii ga 566/09 (2)
46/10 (21)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2231)
niezwłocznie (1317)
przetarg ograniczony (15732)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10563)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (46)
consortia (112)
fcc (33)
1900/11 (5)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (55)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1535)
ii ca 207/11 (4)
it expert (94)
zakres równoważności (662)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (55)
xii ga 109/08 (1)
pocztowych (2087)
na korzyść wykonawcy (2352)
"art. 186 ust. 2" (1547)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (95)
x ga 48/09 (8)
impel security (99)
v csk 456/09 (18)
wycofanie+oferty (67)
1797/11 (7)
x ga 75/08 (9)
disclosure scotland (5)
informacje (12610)
roboty budowlane (6465)
iv ca 362/09 (1)
sport halls (7)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
1201/12 (7)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (695)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2723)
art. 150 ust. 3 (1367)
oferta nie odpowiada treści siwz (7881)
339/12 (4)
art. 51 (2267)
cena (9015)
prezentacja próbki (110)
tajemnica (1110)
korekta finansowa (401)
konsorcjum (6421)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (786)
109/11 (6)
kio/uzp 759/08 (5)
luksemburg (65)
iv ca 566/09 (1)
ii ca 431/07 (7)
ii ca 941/05 (21)
i ca 159/11 (7)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8400)
zus spółka jawna (96)
1249/09 (8)
zezwolenie (971)
brak podpisu oferty (1909)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2094)
pojemniki (317)
art 29 ust 2 (21743)
"wyrok kio" (8782)
utrata wadium (401)
grecja (63)
"brak tłumaczenia" (62)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1573)
uzupełnianie dokumentów (2439)
brytyjski krk (8)
x ga 5/07 (7)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2408)
prezentacja, próbki, testy (49)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1841)
zaokrąglenie (263)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1951)
zabezpieczenie należytego wykonania (1872)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (397)
umowa przedwstępna (85)
upadłości (332)
simple (58)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5661)
6a (473)
vii ca 911/08 (1)
termin realizacji (10787)
formularz oferty z innego postępowania (4271)
regenerowane (31)
kio/uzp 741/09 (6)
art. 42 ust. 1 pzp (1967)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (412)
"usługi prawne" (31)
art 87 ust 1 (5875)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2075)
rozbicie ceny ofertowej (431)
nieistniejąca stawka vat (641)
iv ca 351/09 (1)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1153)
sumowanie wartości polis (56)
"zobowiązanie producenta" (11)
mon (109)
brak tabeli elementów scalonych (173)
utajnienie polisy (55)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2404)
remondis (131)
informacja banku (1166)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (279)
ograniczenie konkurencji (8252)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (152)
kompatybilność (286)
xix ga 213/08 (1)
"art 6a" (45)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
uprawnienia konsorcjum (2343)
uczciwej konkurencji (8814)
w odniesieniu do jego rzetelności (450)
błąd w przedmiarze (846)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1359)
23.02.2011 (28)
numer uprawnień (2168)
"uzupełnienie wadium" (15)
opłacona polisa (355)
1447/10 (3)
kio 1818/11 (5)
usługi prawne (7481)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (111)
cpv (402)
oleju napędowego (109)
interes w przystąpieniu (6735)
"definicja podwykonawcy" (18)
xix ga 328/06 (2)
zmiana podmiotu trzeciego (1920)
nieistniejąca stawka podatku vat (562)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (397)
brak ceny w ofercie (7258)
x ga 103/09/za (1)
odbiór robót (2111)
umowa na czas oznaczony (3569)
pokój (207)
v ca 1784/08 (2)
v ca 3128/10 (1)
v ca 46/07 (4)
transgraniczne (49)
referencja (3054)
skrócenie terminu realizacji (437)
iv ca 29/10 (21)
przedłużenie wadium w pieniądzu (119)
kio 162/12 (5)
iv ca 239/05 (5)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (57)
brak kosztorysu ofertowego (1809)
i ca 302/11 (1)
oferta bez podpisu (1625)
zezwolenie na zbieranie odpadów (177)
"brak w ofercie" (674)
iii ca 582/08 (1)
v ca 1897/08 (1)
vii ga 34/07 (3)
zbyt wysokie warunki (521)
opis urządzeń technicznych (3199)
c-314/01 (5)
certyfikat/atest (24)
ii ca 1063/05 (17)
"nieprawdziwe referencje" (10)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4459)
zasada swobody umów (826)
viii ga 58/09 (12)
24 ust. 2 pkt 5 (11672)
doświadczenie członków konsorcjum (1579)
bony (67)
dopuszczalność zmiany umowy (874)
kio/uzp 1591/09 (3)
wartość przedmiotu zamówienia (10052)
centrum usług wspólnych (613)
uchybienie formalne (1553)
definicja modernizacji (438)
niewłaściwy podatek vat (1280)
iii ca 299/06 (4)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3588)
komplementariusz krk (26)
aukcja elektroniczna (313)
kio 2765/11 (9)
doświadczenie osób (4376)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (114)
omyłka (2964)
xix ga 170/08 (4)
i1 ca 202/09 (1)
"art. 5" (1196)
limit kredytowy (97)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2819)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
zarzut przedwczesny (896)
dowód zapłaty polisa (157)
naruszenie konkurencji (9037)
zwiększenie wynagrodzenia (1298)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (4980)
oświadczenie o braku podstaw (10329)
2527/10 (3)
"art. 29" (2741)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2831)
v ca 1314/08 (1)
19/09 (287)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (11844)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (513)
postać leku (124)
"oferta wariantowa" (285)
zmiana oferty (9765)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1586)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (834)
referencje podwykonawcy (688)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (499)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
spółka w organizacji (760)
art.26 ust.2b (927)
xii ga 362/08 (3)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7577)
rozwojowe (250)
doręczenie pełnomocnikowi (9706)
94 ust. 3 (1530)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4296)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1462)
wykaz punktów serwisowych (237)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1605)
termin związania (9029)
wskaźnik płynności (70)
lub równoważny (2104)
kio 287/11 (8)
zmowy przetargowe (103)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2548)
v ca 960/02 (10)
jedyny wykonawca (12320)
v ca 117/07 (135)
x ga 196/10/za (1)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (691)
aneksowanie umów (20)
nie skonkretyzował warunku (621)
brak parafowanej umowy (220)
brak podpisu pod ofertą (1736)
vi ga 64/08 (1)
awarie (601)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (790)
kio 476/12 (4)
iv ca 926/06 (5)
niezgodny z siwz (13791)
oryginalne materiały eksploatacyjne (80)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (333)
udostępnienie osób (2171)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
cena jednostkowa 0 zł (1398)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (24)
uznanie rachunku (4852)
gazy medyczne (136)
x ga 367/09 (1)
i ca 235/09 (5)
potwierdzenie referencji (2808)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3873)
uzupełnienie dokumentów faxem (292)
kio/uzp 853/08 (5)
vi ga 104/10 (2)
nie odczytano ceny oferty (501)
kredyt w rachunku (384)
"oferta dodatkowa" (374)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12003)
omyłka w obliczeniu ceny (1424)
kio/uzp 238/10 (3)
catering (75)
brak formularza cenowego w ofercie (1582)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1018)
wolna ręka prawa autorskie (134)
notariusz (406)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (6896)
173/09 (9)
nieważny certyfikat iso (171)
iso 9001:2008 (45)
usługi powtarzające się okresowo (119)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1014)
użycie nazw własnych (1543)
26 ust.3 (8280)
"cena jednostkowa" (1659)
spółka jawna zus (96)
obiekt użyteczności publicznej (286)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1916)
xix ga 158/07 (4)
wadium wpłynęło po terminie (565)
kara umowna należyte wykonanie (451)
parafa podpis (131)
równoważne (2241)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5801)
wykaz robót (3403)
sposób obliczenia ceny (3089)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5877)
185 ust. 6 (2277)
monopolista (63)
"zmiana umowy" (424)
"146 ust. 6" (157)
pocztowe (2087)
francja (257)
uzupełnienie odwołania (6097)
kopia wadium (469)
"omyłka rachunkowa" (1010)
rażąco niska cena na usługi (1330)
9296 (17)
ii ca 511/09 (2)
rachunek zysków i strat (376)
art.26ust.2b (921)
budimex (408)
art. 83 ust. 3 (1520)
poprawienie omyłki rachunkowej (1114)
brak stawki vat (1191)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (5960)
xii ga 308/08 (3)
remondis bydgoszcz (11)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (152)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3227)
res iudicata (29)
rezygnacja z części zamówienia (399)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (755)
zasada koncentracji (254)
kio 821/11 (9)
toner (84)
waloryzacja (150)
xii ga 138/07 (1)
zobowiązanie 26 ust. 2b (998)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (690)
"powtarzające się okresowo" (52)
wartość zamówienia (11411)
wyjaśnienia oferty (10591)
art. 46 ust. 3 (2735)
pisemnie (5182)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (307)
usługa w trakcie realizacji (2995)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
kio/2785/10 (3)
"forma uzupełnianych dokumentów" (9)
iii czp 52/11 (85)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1043)
art. 26 ust. 2a (1378)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
przedłużenie terminu związania (1361)
oferta wstępna 26 (837)
negatywnych konsekwencji (2373)
"kopia gwarancji" (24)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
epuap (63)
aktualizacja oprogramowania (224)
asseco (378)
unieważnienie z winy zamawiającego (469)
przyczyny o obiektywnym charakterze (923)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8825)
konkurs architektoniczny (66)
67 ust. 1 pkt 5 (1841)
474/11 (9)
x ga 287/08 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (823)
art. 49 (1880)
różna stawka vat (715)
dwie ceny w formularzu oferty (2527)
zaświadczenie z banku (469)
protokół konieczności (3003)
xii ga 232/11 (1)
vii ga 36/09 (1)
x_ga_213_11 (13)
wystawca referencji (380)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (7928)
antydatowanie (38)
kio/uzp 786/10 (13)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
ubezpieczenie oc (501)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6449)
"brak opłaconej polisy" (13)
oświadczenie przed notariuszem (378)
341/12 (12)
maxto (57)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
opis warunków (8397)
"płyta cd" (113)
dowody (8938)
gramatura papieru (21)
uzupełnienie próbki (325)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4702)
nieprawdziwe informacje (2443)
art. 29 ust. 3 (20744)
2817/10 (7)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (10)
japonia (25)
wadium zatrzymanie (598)
nieczytelny podpis (370)
ii ca 319/07 (2)
cena jednostkowa zero (1645)
wartość realizowanego zamówienia (4081)
"art. 42 ust. 1" (97)
gwarancja jakości (956)
c-44/96 (11)
zbiorowa polisa (51)
energy star (44)
brak pozycji w formularzu cenowym (1120)
kampania promocyjna (30)
próbka systemu (384)
i ca 88/07 (3)
iv ca 280/10 (2)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
oferta otwarcie ofert (4004)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3534)
art.22 ust.1 pkt 1 (4754)
referencje powinny zawierać (2034)
spółka z o.o. w organizacji (598)
niedozwolona zmiana treści oferty (888)
termin zadawania pytań (765)
ii ca 693/05 (51)
przekształcenie (234)
nieprecyzyjne wezwanie (1637)
udowodnienie równoważności (316)
v ca 2224/03 (10)
interes publiczny a interes prywatny (577)
utajnienie wykazu usług (293)
wpis od skargi (20186)
nieaktualny odpis z krs (608)
26 ust. 4 (10471)
"art. 38 ust. 1" (473)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10803)
odwołanie (21856)
umowa o pracę (5873)
x ga 2/08/za (1)
pge (167)
import docelowy (20)
v ca 936/12 (5)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (896)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (51)
"uchwała kio" (398)
zmiana stawki vat (992)
próbka system (384)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (45)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1588)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (731)
v ca 871/08 (2)
ii ca 577/06 (7)
x ga 387/06 (1)
cena usługi prawnicze (118)
prince ii (64)
parafka zamiast podpisu (11)
nieprecyzyjne warunki (3034)
różnica 1 grosza (2528)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (501)
wadium w walucie obcej (14)
183/11 (15)
xix ga 18/10 (18)
ogłoszenie upadłości (287)
opłaconą polisę (355)
kio 711/12 (6)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12161)
uzupełnienie faksem (1322)
c-337/98 (8)
xix ga 225/10 (14)
xix ga 235/11 (4)
i 1 ca 514/10 (1)
kio_2793_10 (18)
zus us spółka cywilna (36)
"art. 142" (502)
błąd vat (1324)
zagospodarowanie odpadów (382)
usługi finansowe (2977)
odtajnienie informacji (468)
omyłka rachunkowa (1249)
forma pisemna zobowiązania (1383)
kary umowne wygórowane (129)
pribex (13)
v ca 571/08 (8)
1642/10 (4)
umowy ramowe (402)
usługa druku (873)
x ga 379/06 (1)
xii ga 1/09 (6)
vi ga 51/06 (6)
kio 1639/11 (19)
stosunek pracy (4530)
potwierdzenie opłacenia polisy (341)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (148)
starpol (10)
"art. 36 ust. 4" (184)
i ckn 304/00 (130)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (225)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (4937)
i.1. ca 351/06 (1)
krakowski holding komunalny (18)
podpis oferty (2158)
kio/uzp 1564/09 (4)
związanie ofertą (8631)
termin związania ofertą a wadium (1401)
brak pozycji kosztorysu (1642)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (438)
inna omyłka (2626)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (224)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2760)
kio/uzp 66/07 (8)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1631)
viii ga 248/09 (3)
pelnomocnictwo (3325)
krk uzupełnienie (298)
zwłoka opóźnienie (156)
producent (3913)
kosztorys ryczałt (196)
pełnomocnictwo w kopii (882)
vi ga 50/09 (1)
ii ca 724/06 (3)
deklaracja zgodności (1226)
informacja z krk (435)
art.185 ust.6 pzp (764)
x ga 257/09/za (1)
kio/uzp 286/08 (11)
zaokrąglanie ceny (84)
ix ca 23/12 (8)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4551)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (736)
brak wniosku o dopuszczenie (5189)
art. 22 (13060)
ograniczenie podwykonawców (1638)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (933)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (171)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (813)
źle obliczony vat (100)
"zmiana treści oferty" (1101)
prokurent (541)
oferty nieporównywalne (1447)
brak pozycji (5450)
art.26 ust.3 (5681)
x ga 207/08 (2)
i ca 533/09 (4)
c-16/98 (8)
błędna cena jednostkowa (1100)
ryczałt kosztorys ofertowy (185)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (141)
protokół odbioru dostawy (851)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (24)
wykaz głównych dostaw (596)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (363)
24 ust. 2 pkt 1 (12190)
v ca 1621/08 (1)
materiały promocyjne (82)
zmiana korzystna (1482)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (165)
kio/1765/10 (5)
wiedzy i doświadczenia (4185)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1764)
xxiii ga 446/08 (17)
numery katalogowe (422)
krk belgia (8)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1128)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (710)
zamówienia dodatkowe (9437)
kalisz (234)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7772)
przedmiar (1680)
kio/uzp 59/10 (14)
kryteria mierzalne (109)
wydruk strony internetowej (853)
modyfikacja siwz (3304)
"sukcesja generalna" (21)
odrzuca (15794)
art. 90 ust. 1 (5429)
"odrzuca odwołanie" (6409)
rażąco niska cena jednego z elementów (1118)
"87 ust. 2 pkt 3" (1540)
198f (148)
philips (165)
x ga 183/10 (1)
ii ca 82/12 (1)
oprogramowanie windows (220)
polisa zbiorowa (51)
oferta formularz oferty (4795)
"uzupełnianie próbek" (7)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6838)
ii ca 757/06 (1)
kryteria równoważności (394)
grupa kapitałowa 2013 (154)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (141)
teatr szekspirowski (9)
tbd (27)
v ca 1213/02 (15)
plan higieny (134)
dysponowanie osobami (4260)
art. 144 istotna zmiana umowy (499)
kio 2565/10 (2)
kio/uzp 947/09 (2)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1055)
dokonuje czynności zaniechanej (5083)
select (14)
1 grosz (18944)
podmiot trzeci (2789)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (180)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (499)
ii ca 2230/05 (2)
dzierżawa pomieszczeń (84)
xxiii ga 380/11 (4)
posiadanie zdolności kredytowej (732)
art. 5 (20422)
doświadczenie członka konsorcjum (1579)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (161)
rafako (47)
wimax (6)
kio_628_11 (5)
art 26 2b (1467)
ix ga 258/10 (1)
vat 0% (1537)
czechy (125)
martela (16)
niepełny formularz ofertowy (1710)
i ca 410/08 (1)
1366/12 (2)
xix ga 112/08 (1)
niepodpisany formularz cenowy (718)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (221)
wyższe wykształcenie (427)
26 ust. 2 b (7839)
x ga 25/08/za (2)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4666)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7359)
1247/11 (3)
na dzień składania ofert (8536)
"art. 12a" unieważnienie (83)
prototyp (100)
definicja podwykonawcy (515)
v ca 440/06 (6)
i ca 155/04 (9)
"wskaźnik płynności finansowej" (24)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1798)
wartość szacunkowa (3361)
x ga 375/06 (2)
obsługa prawna (2395)
wizja lokalna (295)
423/11 (6)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5277)
xix ga 128/08 (46)
arimr (76)
100/12 (20)
xii ga 314/11 (31)
v ca 985/08 (1)
ix ga 93/09 (1)
art. 24 ust.1 pkt 1 (11892)
lex omega (24)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (222)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1819)
poczta polska sa (618)
ograniczenie podwykonawstwa (500)
brak dowodu opłaty polisy (119)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (891)
program funkcjonalno użytkowy (616)
protokół postępowania (5320)
dialog konkurencyjny kryteria (184)
cena jednostkowa ujemna (58)
warunek budynek użyteczności publicznej (221)
przedwczesny zarzut (896)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (791)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4061)
usługi okresowe (768)
pzu (141)
kio_545_11 (7)
vat szkolenia (349)
"art. 29 ust. 1" (1621)
zbycie przedsiębiorstwa (810)
ii ca 560/06 (1)
cena oferty (8899)
przychód netto ze sprzedaży (172)
art. 38 ust. 4b (99)
xix ga 43/08 (2)
wyrok kio (9959)
złożenie dokumentów po terminie (13162)
kio/uzp 799/08 (7)
art. 17 (9432)
1514/08 (17)
termin złożenia odwołania (18703)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1316)
wyjaśnienia treści oferty (9883)
1093/08 (35)
iso (549)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
przedłużenie ważności wadium (481)
użyczenie (233)
punkty serwisowe (461)
kio/uzp 757/09 (14)
ii ca 785/10 (1)
dokument nie podpisany (4828)
krk szwecja (7)
interpretacja na korzyść wykonawcy (937)
art. 93 (4801)
autokorekty (8)
current ratio (5)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
art 24 ust 1 pkt 1a (2236)
"art. 8 ust. 3" (375)
wyłączenie jawności rozprawy (256)
kio/uzp 27/09 (146)
zmiana przedmiotu umowy (6527)
iv ga 39/08 (1)
"uzupełnił na rozprawie" (18)
fałszywe informacje (238)
pbg (93)
kio_uzp_694_09 (15)
x ga 59/09 (14)
"zastrzeżenie oferty" (22)
świadczenia zdrowotne (916)
forma pełnomocnictwa (1385)
certyfikat ubezpieczenia (320)
1225/10 (8)
ii ca 131/10 (2)
xii ga 160/08 (2)
zerwanie umowy (77)
telekomunikacja polska (388)
kio 1525/11 (7)
163/08 (10)
152/11 (8)
faktura jako referencja (484)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2849)
x ga 127/08 (39)
błąd co do prawa (2950)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (570)
metodologia (313)
"przetarg ograniczony" (15139)
usługi turystyczne vat (29)
art. 136 (481)
definicja podwykonawstwa (159)
wynagrodzenie barterowe (2)
ujawnienie źródła zapytania (148)
umowa o świadczenie niemożliwe (1786)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (320)
błędny podatek vat (1096)
gwarancja producenta (1065)
podpis (2661)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3396)
ix ga 147/07 (1)
stanowi treść oferty (12975)
"art. 26 ust. 2d" (25)
sytuacja ekonomiczna (2388)
umowa zlecenia (1596)
xix ga 32/09 (4)
zakres pełnomocnictwa (2848)
urssaf (5)
dwukrotne uzupełnienie (465)
kosztorys przy ryczałcie (194)
"wizja lokalna" (281)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1242)
określenie terminu realizacji zamówienia (9910)
meble (241)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (396)
oferta otwarta przed terminem (775)
chorwacja (13)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1434)
art. 22 ust. 4 (12308)
v ca 379/08 (1)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (666)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
ogólne warunki ubezpieczenia (895)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1537)
kio/uzp 680/08 (4)
miarkowanie kar umownych (43)
nieaktualny krs (731)
czynności związane z przygotowaniem (2630)
art. 96 ust. 3 (1798)
wyroby medyczne (588)
art. 8 ust. 3 (15399)
brak dowodu opłacenia polisy (266)
tabela elementów scalonych (185)
prezentacja (644)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10752)
warunki podmiotowe (2296)
niepełnosprawne (288)
stowarzyszenie (270)
oferta w postaci elektronicznej (1313)
wniosek o zabezpieczenie (2271)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (648)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (923)
"dwie ceny" (35)
odpadów komunalnych (673)
x ga 367/10 (1)
2630/11 (9)
wadium w pieniądzu (280)
brak interesu prawnego (7709)
projekt (6264)
walory artystyczne (12)
"dysponowanie osobami " (1404)
uzupełnienie faxem (311)
kopia gwarancji wadialnej (168)
"art. 87 ust. 1" (2821)
know-how (238)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
grontmij (149)
148/11 (5)
przyspieszona (246)
kio_uzp_1117_09 (11)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
inpost (28)
rentowności (140)
data wniesienia wadium (1124)
udostępnianie ofert (1489)
kio/uzp 1379/09 (16)
opcja (514)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (444)
kalkulacja ceny tajemnica (313)
udostępnianie uprawnień (868)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (83)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
"87 ust.2 pkt 3" (1540)
"art. 38 ust. 4b" (25)
inny dokument ubezpieczenia (1764)
podział zamówienia (1762)
wygórowana kara umowna (129)
"roboty zamienne" (82)
zamówień publicznych (22486)
zeto (131)
budynek użyteczności publicznej warunek (221)
poprawienie stawki vat (629)
równoważności (686)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (414)
kara umowna za opóźnienie (245)
xix ga 280/08 (10)
błędne kryteria oceny ofert (2573)
kio_uzp_919_08 (11)
"zaniechanie wykonania wyroku" (38)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3105)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1866)
kio 293/11 (10)
xix ga 524/09 (3)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
art 36 ust 5 (4045)
rozkład ciężaru dowodu (298)
referencje nie potwierdzają (1809)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (552)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7018)
1422/07 (10)
wykaz dostaw (1596)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (779)
krótki termin składania ofert (741)
intercity (57)
dzielenie zamówienia art. 32 (233)
unieważnienie czynności (11374)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1643)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3580)
art. 87 (5885)
ponowne wezwanie (4413)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1823)
sam sobie wystawił referencje (802)
iberdrola (12)
ryczałt kosztorys (196)
komisja przetargowa (1530)
uchylanie się od zawarcia umowy (311)
"kryteria oceny ofert" (3638)
iii ca 112/06 (1)
iv ca 136/06 (1)
v gaz 21/08 (6)
niedozwolona zmiana oferty (900)
pojęcie dostawy (1205)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (912)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (599)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4330)
uzupełnienie harmonogramu (539)
"błędna podstawa" (93)
szukio (5)
kio/uzp 20/09 (152)
iv ca 726/11 (1)
ii ca 104/06 (11)
istotne postanowienia umowy (6756)
faktura (2371)
kary (1486)
interwencja uboczna (55)
26 2b (1467)
art.22 ust. 5 (4666)
v ca 266/08 (2)
v ga 124/09 (1)
ix ga 44/08 (27)
najem sali (9)
kryteria wyboru (5693)
kio_331_12_kio_333_12 (7)
przedpłata (14)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (446)
art. 15 ust. 2 (14753)
ogłoszenie wstępne (999)
uzupełnienie referencji (1832)
kryterium oceny ofert (6156)
v ca 569/08 (3)
v ga 87/11 (2)
komplementariusz (80)
24 ust. 1 pkt 1a (2236)
zobowiązanie do udostępnienia (1675)
dialog techniczny (266)
błędy w obliczeniu ceny (1825)
x ga 231/10 (1)
sita (162)
artykuły biurowe (137)
26 ust 3 (10782)
dokumentacja budowlana (5080)
apostille (15)
art.24 ust.2 pkt.1 (4893)
kio 1327/09 (18)
xxiii ga 634/09 (6)
wykluczenie po wyborze (8557)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (361)
tonery potwierdzenie wymagań (45)
ubezpieczenie (2284)
uwzględnił odwołanie (17193)
"oświadczenie producenta" (571)
830/10 (3)
x ga 59/08/za (1)
iv ca 508/05 (4)
subiektywne kryteria oceny ofert (551)
zmiana terminu realizacji (6774)
wolnej ręki (1087)
usa (128)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8504)
błąd w vat (1324)
oferta częściowa (2396)
vi ga 46/07 (5)
termin związania 2011 (3160)
dostawa autobusów (183)
art 89 ust 1 pkt 2 (10878)
gwarancja bezwarunkowa (314)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1062)
konkurs dwuetapowy (13)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3326)
bull (100)
remont a budowa (708)
kio 204/12 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (230)
"roboty dodatkowe" (346)
iv ca 891/09 (1)
xix ga 302/10 (18)
vi ca 210/08 (2)
kio/uzp 924/10 (7)
"dysponowanie bezpośrednie" (48)
zarzuty (17486)
oferta treść oferty (15494)
"zmiana podwykonawcy" (23)
xii ga 102/09 (38)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (44)
kio 82/12 (3)
art. 12a ust. 2 (389)
niezwłocznie oznacza (892)
kio 122/11 (5)
art. 38 ust. 2 (3738)
wydruk z ceidg (18)
v ca 1213/08 (1)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (201)
szpital wolski (18)
forma zobowiązania (2462)
nie otwarto likwidacji austria (17)
art. 44 (2990)
ge (256)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10445)
częściowe uwzględnienie (2371)
oświadczenie złożone przed notariuszem (378)
51/09 (23)
kio/uzp 938/09 (7)
istotna zmiana oferty (7975)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (48)
v ca 9/08 (12)
kio 1070/11 (4)
kio 618/11 (2)
obronności (62)
kio/uzp 301/10 (6)
instytut monitorowania mediów (14)
termin na uzupełnienie dokumentów (5822)
zachowanie uczciwej konkurencji (5589)
składki zdrowotne niemcy (28)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4315)
powołanie biegłego (395)
wykonawca (20111)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7031)
wykaz wykonanych usług (3934)
brak podpisu na formularzu oferty (728)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (402)
polisa (995)
czyścioch (27)
dokumenty w języku obcym (397)
uprawnienia telekomunikacyjne (373)
rup (10)
unieważnienie aukcji elektronicznej (239)
crb (5)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (828)
art. 26 ust. 2 b (7839)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (721)
podpis nieczytelny (370)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (812)
kio 19/11 (204)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (161)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1578)
autoryzacja (267)
informacje niejawne (3029)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2213)
x ga 123/10 (2)
kosztorys szczegółowy uproszczony (308)
art. 6a ustawy pzp (342)
podstawa wyceny (1754)
kosztorys ofertowy (2102)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8504)
francuski krk (16)
krs komplementariusza (41)
xxiii ga 203/09 (3)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (9989)
art. 85 ust. 1 (2108)
2012 (4708)
turów (54)
certyfikat równoważny (658)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (235)
dzielenie zamówień (639)
dostęp do informacji publicznej (2436)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1393)
ets (646)
haccp (38)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1948)
pisemność postępowania (33)
szacowanie wartości zamówienia (735)
brak opinii biegłego rewidenta (153)
przesunięcie terminu realizacji umowy (389)
art 87 ust 2 (5870)
marsh (8)
microsoft (249)
brak podpisu na dokumencie (1910)
czyn nieuczciwej (3556)
art. 91 ust. 3a (467)
"cena zero" (9)
naruszenie dyscypliny (1225)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1823)
wpis do rejestru działalności regulowanej (350)
dokumenty spółki cywilnej (2201)
konsorcjum koncesja (177)
podwykonawców (1823)
zmiana warunków płatności (1064)
kio/uzp 218/08 (25)
warbud (304)
ii ca 220/11 (1)
ii ca 218/06 (2)
x ga 354/07 (2)
x ga 269/07 (2)
xii ga 254/08 (4)
szpital czerniakowski (15)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2361)
usługa o charakterze ciągłym (734)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1649)
itil (31)
v gaz 48/09 (5)
art. 180 (4419)
zła stawka vat (91)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2546)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4623)
22 ust. 4 (12308)
leasing (185)
878/09 (23)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (235)
ix gc 155/08 (2)
istotne zmiany postanowień umowy (4999)
v ca 1360/09 (6)
odrzucenie oferty wstępnej (1000)
sumowanie wartości usług (363)
243/12 (8)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2508)
x ga 45/08/za (1)
x ga 230/08 (1)
nie wpłacenie wadium (219)
181/08 (6)
0 zł (10912)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (299)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (93)
art. 82 ust. 1 (2155)
xii ga 282/11 (1)
xix ga 91/07 (4)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (260)
zmiana umowy 144 (539)
kio 1292/11 (10)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (140)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (114)
1444/11 (5)
kio 425/12 (6)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10442)
uprawnienia budowlane (3068)
kio 860/11 (5)
art.186 ust.2 (2238)
płyty głównej producenta komputer (105)
"wyjaśnienie treści oferty" (997)
"województwo podkarpackie" (76)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
siwz (14490)
iv ca 629/08 (1)
inspektorat uzbrojenia (44)
referencje wystawione przez wykonawcę (1681)
umowa pod warunkiem (5380)
"nieprawdziwa informacja" (1644)
vi ga 240/10 (2)
warunek proporcjonalny (773)
przeciwnik skargi (342)
421/12 (5)
xix ga 202/09 (2)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (66)
"art. 93 ust. 4" (62)
"67 ust. 1 pkt 6" (115)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2908)
art. 58 k.c. (491)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (298)
filgrastim (3)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
dokumenty uzupełnione faksem (717)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (516)
xix ga 102/09 (6)
użyczenie zdolności finansowej (95)
"roboty budowlane" (5644)
nie wykonał wyroku kio (8437)
brak w formularzu ofertowym (2809)
oczywista omyłka pisarska (1148)
kio_uzp_184_10 (8)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (95)
ustawy nie stosuje się (8138)
krk z datą po terminie składania ofert (233)
xii ga 292/11 (1)
braki w kosztorysie ofertowym (1809)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1866)
ochrona osób i mienia (486)
rażąco niska cena odbiór odpadów (113)
roboty dodatkowe (4419)
"art. 15 ust. 2" (94)
ix ca 736/09 (2)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (25)
kierownik zamawiającego (2033)
gwarancja ubezpieczeniowa (751)
1629/11 (5)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (461)
saternus (2)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
"zmiany podmiotowe" (42)
iv ca 689/08 (4)
bilans (571)
milczenie wykonawcy (139)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1132)
wniesienie wadium po terminie (1963)
podpis na referencjach (548)
harmonogram (1211)
protokół odbioru (1685)
"cena 0 zł" (22)
v ca 787/08 (1)
"sprzęt medyczny" (338)
06 austria istotna zmiana (58)
art. 26 2b (1467)
zaprojektuj i wybuduj (333)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (339)
produkt równoważny (1121)
krs po terminie składania ofert (951)
unieważnienie postępowania wada (1665)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1951)
iv ca 1299/09 (19)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (112)
tożsamość (804)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (467)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3557)
uzupełnienie bez wezwania (3674)
niezgodność z siwz (4573)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (116)
laptop (78)
art 67 (1995)
x ga 395/06 (3)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (78)
vi ca 464/05 (62)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1537)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (94)
cena 0 zł (4748)
zbyt krótki termin składania ofert (331)
negocjacje bez ogłoszenia (1630)
zaniechanie odtajnienia oferty (451)
v ca 1973/11 (14)
geomar (39)
kio 1503/08 (6)
alstal (33)
zmiana umowy podwykonawcy (981)
krótki termin realizacji zamówienia (904)
wstępne ogłoszenie (999)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (368)
"program funkcjonalno-użytkowy" (559)
e-podatki (25)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (57)
dyplom mba (3)
1078/12 (6)
umowa o dzieło (439)
działalność twórcza (68)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3567)
brak podpisu na oświadczeniu (1705)
iv ca 32/09 (1)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1586)
1305/11 (2)
omyłka samodzielnie (1192)
ubezpieczenia grupowe (45)
2222/11 (17)
doświadczenie "3 lat" (1370)
pełnomocnictwo oryginał (971)
salans (4)
v ga 141/09 (3)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (740)
brak podpisu wystawcy referencji (125)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (51)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1473)
ugoda (54)
ubezpieczenie kontraktu (443)
aneksowanie umowy (27)
dostawa (8566)
sprzęt komputerowy (1023)
iv ca 1324/08 (1)
xii ga 517/11 (2)
ix ca 661/09 (4)
"rozwiązanie umowy" (211)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9679)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8558)
uniewaznienie postępowania (12078)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (802)
brak pozycji kosztorysowej (928)
kio/uzp 80/07 (48)
nowy zarzut (5752)
uprawnienia do wykonywania działalności (2612)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
interes faktyczny (6858)
iv ca 1148/08 (1)
dzielenie zamówienia (639)
kio 1066/11 (8)
x ga 41/07 (10)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1063)
niejednoznaczne zapisy siwz (4478)
rażaco niska cena (1740)
"usługi szkoleniowe" (104)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12084)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1790)
konkurs na prace projektowe (150)
"podział zamówienia" (253)
"art. 136" (23)
zabezpieczenie oferty wadium (1163)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8296)
lex (1005)
alplast (25)
cena jednostkowa rażąco niska (695)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
x ga 100/10 (2)
vii ga 146/10 za (4)
szpital (2480)
wykonawstwo zastępcze (25)
art. 42 ust. 1 (3107)
brak kosztorysu w ofercie (2123)
i ca 251/08 (3)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3085)
interwenient (121)
lista podmiotów grupy kapitałowej (80)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1066)
sumowanie okresów doświadczenia (261)
zatrzymania wadium (598)
stręciwilk (868)
referencje wystawia (1684)
pierwotna niemożność świadczenia (317)
ryczałtowe wynagrodzenie (1372)
dialog konkurencyjny przesłanki (275)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (438)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1318)
xii ga 11/09 (17)
ii ca 488/09 (4)
wadium w formie kopii 2013 (67)
krs (1699)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3043)
błedny knr (153)
wykluczenie wykonawcy (10310)
dokumenty uzupełnione po terminie (2952)
art. 4 pkt 5 (18083)
xix ga 40/08 (16)
"definicja podwykonawstwa" (4)
energa (127)
zamówienia podzielone na części (4809)
szkolenia (1781)
"art. 67" (583)
sk 22/08 (14)
"podstawa dysponowania" (148)
wygórowane kary umowne (129)
art. 87 ust. 1 (5875)
podmioty powiązane (872)
żądanie próbek (510)
vi ga 79/07 (3)
oczywiste omyłki pisarskie (1148)
2250/11 (6)
2294/11 (13)
novartis (20)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4400)
wycinka drzew (74)
zmowa przetargowa (103)
art. 26 ust. 2b (1466)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5780)
xii ga 39/09 (1)
finanse publiczne (2391)
zakład ubezpieczeń społecznych (734)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (334)
315/12 (4)
ix ga 115/06 (4)
xii ga 443/09 (1)
indra (17)
referencje sam sobie (1268)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7550)
wartość referencji (2500)
ii ca 762/07 (2)
ix ca 220/09 (2)
xii ga 132/08 (1)
427/09 (8)
46 ust. 3 (2735)
1993/10 (2)
cena słownie (8030)
iv ca 521/08 (4)
art.87 ust.2 pkt 3 (3636)
limit debetowy (8)
iii czp 103/10 (14)
x ga 311/10 (14)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (659)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (131)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
autoryzowany przedstawiciel (221)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2955)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1547)
małżonków (14)
ilość zamówienia (5743)
grota (36)
brak pieczęci (499)
"art. 189 ust. 6" (17)
691/11 (5)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12457)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2221)
wadliwe referencje (806)
art. 29 ust. 4 (19569)
v ca 29/03 (20)
ii ca 752/05 (15)
ii ca 586/05 (4)
vi ga 121/10 (1)
rażące naruszenie ustawy (2036)
kio_uzp_278_09 (12)
doświadczenie wykonawcy (6430)
"spółka celowa" (12)
uchylanie się od podpisania umowy (204)
"art. 180 ust. 3" (479)
kio/kd 33/12 (4)
"usługi niepriorytetowe" (55)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1920)
ii ca 683/11 (1)
x ga 178/07 (1)
współuczestnik (10)
kio/uzp 476/09 (9)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (579)
rozliczenie kosztorysowe (511)
koncesja podwykonawcy (120)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (174)
zatrzymanie wadium 2012 (175)
oświadczenie wiedzy (4898)
kio/uzp 859/09 (12)
26 ust. 2b (1466)
2246/10 (3)
art. 189 kpc (174)
c-103/88 (96)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10810)
i1 ca 143/11 (1)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1339)
równoważne materiały budowlane (660)
komputer (773)
87 (5888)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7864)
istotna zmiana umowy (6122)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (382)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1680)
vii ca 453/09 (1)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (301)
formalizm (376)
sysmark (25)
1164/11 (5)
bilety lotnicze (50)
doradztwo prawne (396)
swoboda umów (860)
kio 223/12 (18)
i ca 601/05 (3)
potwierdzenie czynności (12303)
gazy medyczne vat (37)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (927)
"zmiana podmiotowa" (42)
x ga 81/09 (8)
gaz system (309)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1136)
art.93 ust.1 pkt 4 (3396)
oferta oferta równoważna (2108)
iv ca 11/09 (32)
netia (127)
xii ga 451/10 (3)
"art. 26 ust. 2 b" (921)
art. 5 ust. 1a (2903)
"27 ust. 5" (14)
rażąco (2459)
kryteria oceny (6259)
podstawa dysponowania osobami (3016)
rażąco niska cena ryczałt (84)
zmiany umowy (7130)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
wada postępowania (1879)
xix ga 167/07 (3)
interes prawny (8913)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (8986)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
zamówienia podobne (5860)
"art. 26 ust. 4" (1605)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10483)
"wykaz osób" (1372)
"istotne zmiany umowy" (25)
art. 182 ust. 3 (2224)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12084)
"usługi transgraniczne" (13)
podwykonawstwo (535)
odmowa podpisania umowy (477)
xxiii ga 418/09 (3)
zeznania świadków (436)
art. 186 (2693)
c-107/98 (28)
harmonogram realizacji (1080)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1851)
x ga 74/11 (3)
edf (15)
senetic (7)
karty katalogowe (466)
wadliwe pelnomocnictwo (1048)
kc (4021)
rażąco niska cena roboty budowlane (664)
ii ca 679/10 (3)
art 7 (22283)
brak nazwy urządzenia (2146)
ujemna cena jednostkowa (58)
cosmic (6)
umowa ryczałtowa (1429)
ii ca 386/05 (2)
"art. 34" (249)
prokura samoistna (36)
zmiana nieistotna (8532)
vi ca 206/11 (1)
system pobierania krwi + zamknięty (26)
38 ust. 4b (99)
termin składania ofert (8417)
wniesienie wadium (1996)
wynagrodzenie mieszane (124)
zakup nieruchomości (151)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (563)
nieistotne zmiany umowy (6122)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1378)
"24 ust. 2 pkt 5" (41)
kio 14/11 (201)
i cz 103/07 (1)
x ga 284/11/za (1)
nieuczciwej konkurencji (8814)
art. 185 ust. 5 (2522)
art.87 (4059)
brak modelu (904)
"art. 2 pkt 1" (279)
art. 12a ust. 1 (389)
1275/12 (5)
iv ca 772/05 (4)
badanie ofert (9284)
uzupełnienia (6326)
spółdzielnia inwalidów naprzód (291)
xix ga 468/10 (5)
berger bau (36)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1267)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (834)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (13)
interes publiczny (9901)
wykaz usług (4141)
art. 24 ust. 1a (2243)
wykaz narzędzi (652)
iv ca 1499/11 (1)
ii ca 258/09 (2)
vii ga 9/09 (6)
44/09 (15)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (602)
"art. 26 ust. 2c" (41)
"protokół odbioru" (771)
xii ga 311/09 (5)
kody cpv (294)
uzupełnienie wykazu robót (1964)
office (127)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2626)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (400)
działalność nie ujawnioną w krs (353)
kryterium parametry techniczne (1954)
szkoda (3856)
vi ca 527/05 (14)
ii ca 792/07 (1)
iii ca 416/05 (2)
"22 ust. 5" (54)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (201)
"umowa warunkowa" (6)
kozienice (58)
przesunięcia asortymentowe (5)
kio 2777/11 (3)
gaz-system (73)
"utajnienie wykazu osób" (7)
istotne zmiany umowy (6122)
kierownik robót elektrycznych (486)
pełnomocnictwa (3325)
upływ terminu związania ofertą (3512)
sumowanie doświadczenia (307)
kio/uzp 1077/08 (8)
należyte wykonanie usługi (4202)
generalna dyrekcja dróg krajowych (676)
art. 36 ust. 4 (4088)
błędna stawka podatku vat (809)
reprezentacja spółki cywilnej (578)
zus spółka cywilna (144)
718/12 (9)
parafa (168)
produkty lecznicze (255)
89 ust 1 pkt 6 (10084)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (30)
"oferta równoważna" (399)
serwis na terenie polski (235)
ostrołęka (156)
vi ga 29/08 (15)
x ga 183/11 (1)
93 ust. 1 pkt 4 (4623)
oryginał wadium (593)
za zgodność z oryginałem (2338)
x ga 253/10 (1)
inna omyłka ilość (1348)
konkurs (1066)
dialog konkurencyjny (381)
data dokumentu (6524)
enigma (94)
"i ckn 304/00" (127)
nieczytelna kopia (299)
"zmiana składu" (40)
"93 ust. 4" (62)
60/08 (20)
"otwarcie ofert" (2506)
kio 2746/10 (17)
koncentracja środków ochrony prawnej (221)
wykaz osób (4182)
viii ca 442/05 (1)
x ga 20/10/za (1)
zamówienie podstawowe (5048)
criminal records bureau (4)
xix ga 3/07 (184)
xii ga 420/09 (46)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (141)
obiektywny charakter (2379)
inwestor zastępczy (226)
"iii czp 25/07" (10)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (682)
art 46 ust. 4a (599)
zastrzeżenie kosztorysu (790)
spis kosztów) (549)
oczywista omyłka rachunkowa (926)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1025)
koszty postępowania odwoławczego (16039)
970/12 (6)
dokumenty podmiotowe (2192)
2160/10 (3)
kio 786/10 (13)
art. 94 ust. 2 (1556)
keymark (8)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
v ca 307/09 (9)
kontrola doraźna (582)
kryterium serwisu (693)
santex (16)
kwota ubezpieczenia (2191)
interes publiczny 145 (390)
brak informacji o podstawie dysponowania (4105)
zaświadczenie o niekaralności usa (30)
kio 2706/10 (5)
usługi niepriorytetowe (177)
niepodpisany kosztorys ofertowy (618)
rażąco nisko cena (1740)
kio 976/11 (2)
upadłość lidera konsorcjum (86)
szacowanie wartości (736)
komputery (773)
związanie wyrokiem (8272)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (626)
niegospodarność (45)
1 ust. 2 rozporządzenia (13979)
ujemna cena (148)
nota pokrycia (45)
wewnętrzna sprzeczność oferty (959)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1539)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10803)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1826)
jakość (2996)
290/11 (5)
wadium w obcej walucie (14)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1071)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
niemożliwość świadczenia (636)
oferta niezgodna z treścią siwz (12500)
cel wadium (334)
"na dzień składania ofert" (1029)
1237/11 (14)
xii ga 88/09 (18)
sucg (4)
termin wniesienia wadium (1978)
ibm (231)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (507)
uchyla (3003)
"art. 38" (1871)
vii ga 2/08 (3)
art. 2 pkt 7a (515)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
interes publiczny unieważnienie (7331)
oddział spółki (1325)
zamówienia tego samego rodzaju (10826)
iii czp 74/05 (230)
utrata gwarancji (588)
"usługi pocztowe" (182)
unix (33)
inne kryteria (5881)
"treść referencji" (626)
"system informacji prawnej" (50)
brak pieczątki (311)
wizji lokalnej (295)
ix ca 50/07 (6)
v ca 142/09 (5)
"nie leży w interesie publicznym" (165)
odmówił podpisania umowy (781)
moment zakończenia postępowania (1126)
xii ga 317/09 (11)
odpowiedzialność konsorcjum (1765)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (246)
kosztorys inwestorski (618)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1728)
poświadczenie nieprawdy (240)
ramowa (433)
wynagrodzenie ryczałtowe (1372)
x ga 21/08 (16)
"kary umowne" (503)
art. 46 ust.4a (458)
elektroniczny krs (457)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (939)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1039)
sprint (94)
iv ca 223/08 (12)
179 szkoda (3025)
"podział spółki" (7)
1719/10 (14)
"niezgodność treści oferty z siwz" (328)
za zgodność (5863)
przystąpienie do odwołania (11966)
pełnomocnictwo prokura (83)
ii ca 1398/05 (5)
x ga 458/09 (7)
xix ga 225/10 (14)
x ga 260/08 (19)
xii ga 435/11 (1)
świadectwo wykonania (830)
stany zjednoczone (126)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1197)
"ograniczenie podwykonawstwa" (21)
kio/kd 19/10 (6)
vii ga 44/05 (3)
niezgodnosc siwz (4573)
nieprecyzyjny warunek (2072)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1602)
sufo (62)
ii ca 797/09 (4)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (48)
zobowiązanie podmiotów (3409)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1665)
kara umowna (581)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (7981)
it.expert (94)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1247)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (3952)
wykonawca złożył dwie oferty (9700)
oferty częściowe (2396)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (898)
"utajnienie rozprawy" (2)
wadium dla jednego z konsorcjantów (102)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1159)
zamówienie uzupełniające (2679)
"zmiana stawki vat" (50)
"związanie wyrokiem" (15)
świadczenie okresowe (803)
xii ga 133/11 (1)
i ca 220/07 (1)
iii ca 418/09 (7)
wykonawca uchyla się (2516)
x ga 294/06 (8)
definicja wadium (409)
zysk (1599)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (24)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
vi gz 61/10 (1)
"art. 182 ust. 5" (8)
ministerstwo sprawiedliwości (355)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1216)
udostępnienie zdolności kredytowej (191)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6016)
doświadczenie podmiotów trzecich (1798)
strona internetowa (3840)
iii ca 727/05 (7)
xii ga 304/07 (1)
krakowski park technologiczny (5)
polisa od podmiotu trzeciego (263)
"zaprojektuj i buduj" (16)
termin zawity (543)
gispartner (29)
wydruk z banku (151)
x ga 88/06 (5)
821/11 (9)
"oznaczenie strony" (38)
zakup licencji (356)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (191)
odszkodowanie (412)
art. 22 ust. 5 (12326)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1947)
krajowy rejestr karny (632)
ii ca 718/09 (7)
kio 2816/10 (17)
próbka (649)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2707)
informatyczne (1662)
v ca 1660/09 (2)
brak formularza cenowego ryczałt (107)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (847)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1580)
leki (256)
certyfikat microsoft (95)
art 67 ust 1 (1989)
udostępnienie zdolności finansowej (686)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1920)
v ca 901/08 (3)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1639)
próbka jest dokumentem (551)
wadium konsorcjum (886)
nierealny termin wykonania zamówienia (2174)
łączenie zamówień (2108)
ii ca 1239/06 (2)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
ii ca 37/06 (4)
zatrzymanie wadium 4a (400)
"art. 184" (1834)
china overseas engineering group (13)
bombardier (34)
spóźnione zarzuty (1227)
szacowanie przedmiotu zamówienia (747)
konkurencja (9246)
wyroki kio (9959)
zakres świadczenia (7925)
ii ca 836/09 (1)
oczywiste omyłki rachunkowe (926)
odwołanie na czynność wezwania (6964)
708/10 (6)
46 ust. 4a (599)
brak referencji (2626)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (779)
330/09 (9)
ix ca 709/09 (3)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4383)
pojęcie oferty (2179)
zwłoka nienależyte wykonanie (208)
art. 32 ust. 4 (3281)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (965)
materiały równoważne (1277)
i c 125/09 (7)
x ga 214/09 (3)
tonery oryginalne (35)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1499)
forma wadium (948)
art. 189 ust. 2 (5009)
nierówne traktowanie (8129)
wadium (2021)
wyciąg z konta (75)
"nienależyte wykonanie umowy" (928)
cena trzy miejsca po przecinku (212)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
ii ca 353/10 (1)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
"inna omyłka" (789)
ca 3036/10 (17)
tusze (34)
iv ga 10/08 (13)
spółka "w organizacji" (76)
zwłoka (331)
uzupełnianie referencji (770)
powierzy podwykonawcom (741)
forma uzupełnienia oferty (2943)
zdolność kredytowa (762)
zmiana formy wadium (647)
art. 34 (2722)
cena 0 (4824)
konsorcjum pełnomocnictwo (1675)
"jedna usługa" (289)
interes w unieważnieniu postępowania (7332)
utracił status wykonawcy (228)
opis sposobu obliczenia ceny (2161)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (741)
kio 31/11 (16)
1236/08 (8)
unieważnienie części (6830)
niska cena (1845)
zobowiązanie innego podmiotu (3271)
ii ca 693/05 (51)
ii ca 529/04 (4)
ii ca 285/10 (1)
podatek dochodowy (123)
art. 85 ust. 3 (2058)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (299)
usługi szkoleniowe (293)
rozwiązanie umowy (3112)
ii ca 435/08 (1)
"nieporównywalne oferty" (132)
grafolog (5)
kio 1393/11 (3)
art. 6 (19233)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
tylko jeden wykonawca (8637)
wybór oferty po terminie związania ofertą (6991)
vii ga 29/05 (6)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1631)
proporcjonalne warunki (915)
exatel (94)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12084)
vii cz 410/10 (1)
xix ga 514/08 (2)
zus hiszpański (5)
art.75 (61)
x ga 124/11 (1)
ponowne uzupełnienie (3783)
xix ga 194/07 (14)
podstawa dysponowania (4011)
vi ga 85/10 (2)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2449)
opis równoważności (602)
ciężar udowodnienia (1737)
kio 637/11 (19)
"za zgodność z oryginałem" podpis (630)
prawo pocztowe (2066)
"centrum usług wspólnych" (18)
"art. 83 ust. 3" (33)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (499)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (273)
art 25 ust 1 (10071)
"art. 82 ust. 1" (174)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (39)
art. 29 (21842)
zamówienia z wolnej ręki (1087)
v ca 324/10 (3)
vii ca 363/08 (1)
budynek użyteczności publicznej (268)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (385)
xix ga 92/11 (14)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1521)
wycofanie zwrot oferty (591)
nieproporcjonalny warunek (773)
studia podyplomowe (36)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (787)
sublimit (13)
zamówienie dodatkowe (9437)
organizacja szkoleń (313)
xix_ga_92_11 (14)
"art. 36 ust. 5" (120)
liczenie terminu związania ofertą (1748)
kio/uzp 298/09 (3)
"zmiana treści umowy" (47)
ii ca 70/09 (6)
ix gc 159/08 (2)
x ga 110/09/za (1)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1379)
system pobierania krwi (90)
omyłki pisarskie (1285)
formularz cenowy (1790)
usługi telekomunikacyjne (543)
ii ca 443/06 (2)
art 89 ust 1 pkt 3 (10803)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (180)
pkd (132)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (133)
negocjacje z ogłoszeniem (1925)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2765)
1815/11 (6)
uzupełnienie formularza oferty (2183)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (436)
omyłka formularz oferty (1661)
kio/uzp 391/09 (3)
wykładnia rozszerzająca (478)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (175)
certyfikat ubezpieczeniowy (200)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (92)
powtórzenie czynności oceny ofert (8273)
"art. 4 pkt 3" (95)
vi ca 232/10 (2)
1244/10 (3)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (727)
2103/11 (3)
"zapytanie o cenę" (587)
x ga 213/09 (1)
ii ca 616/05 (3)
67 ust. 1 pkt 1 (1951)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4034)
art. 38 ust. 3 (3693)
art.144 (351)
indywidualna ocena oferty (1896)
art 38 ust 4 (3634)
"art. 151" (58)
art 93 ust 1 pkt 4 (4623)
iv ca 683/12 (46)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10084)
uzupełnienie formularza ofertowego (1442)
v ca 421/07 (15)
"art. 7 ust. 3" (1305)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (1980)
"własne referencje" (10)
xix ga 581/06 (7)
fundacja (225)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (537)
prawo do informacji (12424)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
brak dowodu wniesienia wadium (1007)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
brak zmiany ogłoszenia (6012)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (139)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
sektorowe (719)
xix ga 104/07 (3)
ii ca 67/05 (3)
dowód osobisty (639)
wykaz podwykonawców (1135)
wewnętrzna sprzeczność siwz (880)
kio/uzp 1243/08 (7)
"art. 146" (1549)
kio/uzp 1876/09 (6)
vi ga 34/08 (2)
art.26 ust. 2b (1280)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (100)
zamówienia uzupełniajace (2679)
minimalne wynagrodzenie (2046)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5877)
vi ga 39/11 (4)
roboty dodatkowe zamienne (407)
ii ca 1285/12 (20)
xii ga 37/09 (2)
wykaz wykonanych (5921)
należyta staranność zamawiającego (2897)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (863)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
roszczenie o zawarcie umowy (987)
xii ga 231/10 (1)
lista podmiotów (690)
ii ca 284/10 (2)
wadium wpłacone w kasie (29)
nazwa postępowania (6339)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (355)
zmiany podmiotowe (1645)
v ga 122/10 (25)
xii ga 413/08 (3)
ix ga 113/06 (2)
kz (146)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (13)
tozsamość czasowa (100)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (610)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (889)
różne stawki vat (715)
telefonia komórkowa (127)
standstill (48)
energii elektrycznej (465)
bezusterkowy odbiór (35)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (141)
oferta niezgodna z siwz (13364)
"art. 140" (374)
"art. 67 ust. 2" (31)
kio 1437/10 (5)
nieprawidłowa podstawa prawna (6054)
art. 85 ust. 2 (2109)
kio 1898/11 (3)
omyłki rachunkowe (1249)
2734/10 (7)
prawa autorskie (569)
xii ga 448/08 (1)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (622)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (985)
iv ca 51/11 (2)
xix ga 35/08 (2)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (826)
brak parafowanego wzoru umowy (139)
dokumenty wystawione po terminie (3920)
"doświadczenie podwykonawcy" (31)
oświadczenie producenta (3143)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1920)
xix ga 256/07 (1)
dokumenty podmiotu trzeciego (2496)
art. 38 ust. 4 (3634)
wyjaśnienie dokumentów (9026)
zmiana podmiotu (5544)
różne stawki podatku vat (649)
wartość szacunkowa zamówienia (3357)
xix ga 214/08 (12)
unieważnienie aukcji (308)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
wartość konkursu (795)
zastrzeżenie oferty (4779)
błąd w obliczeniu ceny (1825)
kryterium odległości (360)
brak wskazania producenta (2093)
umowa po terminie związania ofertą (6161)
26 ust.2b (936)
v ca 84/07 (8)
zakres referencji (2908)
cena kosztorysowa (1152)
kio/kd 31/12 (20)
cena ryczałtowa (1604)
"błędna stawka vat" (93)
i ca 134/06 (20)
x ga 42/10 (2)
badania naukowe (508)
vi ga 87/07 (5)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2778)
próbka uzupełnienie (325)
potwierdzenie otrzymania faksu (1577)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1210)
comarch tajemnica przedsiębiorstwa (124)
zaświadczenie z zus (341)
nie może przekroczyć (1854)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16749)
ii ca 201/05 (4)
art. 181 (1174)
różna interpretacja kryteriów (1168)
świadczenia okresowe (803)
oferta oferta wariantowa (357)
xii ga 143/09 (16)
należyte wykonanie zamówienia (6114)
856/11 (2)
kryteria podmiotowe (1260)
uzupełnienie opisu (3648)
x ga 227/09 (6)
koncesje (469)
rękojmia (651)
"treść oferty" (6495)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (138)
wykonawca odmówił podpisania umowy (761)
uzupełnienie dokumentów (5887)
art 144 (747)
zakup paliwa (204)
iv ca 1021/09 (1)
abm solid (62)
cena brutto (3361)
29 ust.2 (16939)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (240)
x ga 295/09 (2)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
błąd projektowy (975)
błąd w siwz (3825)
forma uzupełnionych dokumentów (1666)
poprawianie omyłek rachunkowych (470)
189 ust. 2 pkt 5 (3924)
niekompletny formularz ofertowy (583)
oferta niedozwolona zmiana oferty (890)
iii ca 583/08 (5)
gratis (7)
negatywne konsekwencje (2373)
iii czp 123/07 (15)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9340)
niewykonanie wyroku (12709)
art. 29 ust. 3 równoważne (2186)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
v ca 52/08 (2)
ga 122/10 (25)
1157/12 (5)
dyskryminacja bezpośrednia (216)
uzupełniajace (2702)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5626)
ciągłe (1169)
xix ga 186/07 (2)
14/10 (324)
nadmierne warunki udziału (1005)
protokół odbioru należyte wykonanie (1118)
autoryzowany kanał (52)
omyłka pisarska (1285)
warunek doświadczenie (5002)
na pierwsze żądanie (7013)
ii ca 207/08 (6)
"art.46 ust. 4a" (433)
"art. 146 ust. 6" (156)
zobowiązanie (5066)
sukcesja uniwersalna (29)
wadliwe pełnomocnictwo (1048)
art.26 (6136)
zmiana terminu zamówienia (10247)
niezaskarżenie wezwania (1420)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (966)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (703)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (78)
89 ust. 1 pkt 2 (10878)
konkurencyjność (816)
dwie ceny (5828)
ii ca 676/09 (5)
"produkt leczniczy" (220)
kio/kd 46/10 (10)
"art. 38 ust. 6" (141)
kio 1756/10 (9)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1851)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1556)
xii ga 358/10 (2)
ii ca 158/09 (4)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
referencje konsorcjantów (162)
trezor (15)
referencje podmiotu trzeciego (951)
informacja banku forma (608)
ii ca 430/09 (1)
ix ca 297/10 (1)
powszechne usługi pocztowe (260)
ii ca 1219/06 (4)
główny urząd geodezji (102)
csk 456/09 (19)
"dialog techniczny" (23)
ważność pełnomocnictwa (615)
potwierdzenie należytego wykonania (5379)
ii ca 1211/09 (10)
oferta nie zabezpieczona wadium (1163)
v ca 383/07 (2)
x ga 327/07 (1)
krk dla komplementariusza (25)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2723)
treść pełnomocnictwa (2980)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (704)
478/12 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (510)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (500)
criminal record bureau (6)
180 ust. 4 (4272)
tłumaczenie referencji (522)
brak ceny w formularzu cenowym (1396)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1356)
art. 110 pzp (883)
oferta ocena oferty (14826)
brak daty na oświadczeniu (5277)
uzp/zo/0-533/06 (12)
1261/09 (8)
potwierdzenie wpłaty wadium (936)
wartość zamówienia uzupełniającego (2040)
"szacowanie wartości zamówienia" (237)
x ga 256/10/za (1)
podkryteria (102)
brak formularza cenowego (1586)
pełnomocnictwo szczególne (1027)
kio_2746_10 (17)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1378)
protokół odbioru końcowego (672)
uzupełnienie krk (298)
uzupełnienie dokumentów faksem (1259)
v ca 77/08 (2)
art. 22 ust.4 (6590)
brak warunków udziału w postępowaniu (10925)
antydatowane pełnomocnictwo (18)
konserwacja zabytków (73)
c-465/11 (18)
192 ust. 7 (7588)
brak wskazania podwykonawcy (1100)
"tauron" (74)
omyłka w kosztorysie (942)
"46 ust. 4a" (438)
brak podpisu na kosztorysie (280)
wariantowość ceny (66)
678/08 (5)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3690)
x ga 23/07 (100)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1207)
usługi bankowe (1371)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2561)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (476)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (3990)
kredyt w rachunku bieżącym (118)
wyjaśnienie referencji (2294)
krk hiszpańskie (13)
"chyba, że udowodni" (156)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5403)
93 ust. 1a (908)
"art. 26 ust. 3" (4940)
referencje dla konsorcjum (1398)
"unieważnienie postępowania" (4928)
x ga 316/07 (2)
vii gc 127/11 (1)
tk telekom (16)
usługi medyczne (958)
barterowa (3)
kio 153/11 (3)
wykonywał bezpośrednio czynności (3190)
umowy (11460)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1716)
definicja omyłki (722)
zawartośc referencji (240)
niemożliwe do przewidzenia (1925)
inna omyłka cena jednostkowa (877)
x ga 83/06 (3)
"zmiana ogłoszenia" (377)
przesłanki wykluczenia (6553)
x ga 146/08 (2)
gwarancja wadium (1092)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
zatrzymał wadium (598)
odległość serwisu (68)
zamówienia mieszane (182)
2317/10 (4)
49/10 (19)
wrobis (53)
zmowa cenowa (58)
brak terminu w ofercie (13223)
równoważnych (2241)
xix ga 120/07 (4)
1323/12 (6)
udostępnienie polisy (235)
art. 25 ust. 1 (10071)
przebudowa budowa (1231)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3945)
art 85 (2112)
v ca 1377/05 (3)
zmowa (136)
zabezpieczenie (3455)
kio/uzp 3/09 (92)
"zmiany umowy" (424)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4034)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1519)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
1092/10 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (121)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2384)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1556)
oferta oferta częściowa (2334)
ogłoszenie o zamówieniu (12054)
nieczytelny podpis na ofercie (347)
kio 1822/11 (10)
losowanie (11)
"przedmiot konkursu" (21)
ryczałt brak kosztorysu (183)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1522)
wan (164)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2238)
kio/483/11 (3)
błąd w numerze katalogowym (179)
"dokumenty przedmiotowe" (280)
zasada bliskości (78)
warunki przedmiotowe (11674)
"art. 26 ust. 2b" (921)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1171)
c-21/03 (45)
iii ca 490/04 (2)
x ga 139/08 (1)
kio/uzp 533/10 (2)
ii ca 455/06 (6)
sumowanie szkoleń (69)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
należyte (6768)
kio 100/12 (18)
wadium termin związania ofertą (1402)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (87)
kio/uzp 780/10 (8)
i ca 331/10 (1)
zmiana lidera konsorcjum (1457)
art. 46 ust. 5 (2643)
2191/10 (6)
iv ca 831/10 (7)
475/10 (4)
x ga 60/10/za (3)
24 ust. 1 pkt 2 (12190)
"kryterium jakości" (97)
znaki towarowe (592)
zaświadczenie o niekaralności (351)
1013/10 (7)
skarga na postanowienie (15598)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (347)
błąd pisarski (863)
art. 26 ust. 2c (264)
interes przystepującego (4438)
c-27-29/86 (4)
iii ca 88/09 (31)
art.67 ust.1 pkt 5 (503)
xii ga 350/09 (14)
c-314 (7)
niekompletny dokument (1779)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
rażąco niska (1747)
zwolniony z vat (199)
sygnity (331)
kio/uzp 1337/09 (3)
prawa wyłączne (6113)
krs po terminie (1629)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (229)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2786)
"rażąco niska cena" (1532)
opis przedmiotu zamówienia (8626)
impel (616)
xii ga 86/09 (1)
podkryteria cenowe (25)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1599)
67 ust. 1 pkt 7 (1879)
porównywalność ofert (353)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (298)
1437/10 (5)
zawieszona działalność (125)
1971/09 (7)
v ca 538/08 (9)
x ga 154/11 (2)
1516/12 (5)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (3990)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (169)
naruszenie zasady równego traktowania (7319)
odrzucenie oferty (14953)
"art. 6a" (45)
treśc referencji (2892)
materiały opatrunkowe (62)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (647)
arcadis (42)
x ga 2/07 (29)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1172)
udostępnienie samego siebie (1697)
zakaz podwykonawstwa (162)
iii ca 454/08 (2)
v ca 620/08 (3)
i ca 337/08 (4)
xix ga 258/08 (12)
centrum personalizacji dokumentów (17)
art 93 ust 4 (4657)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (594)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1440)
kio 11/09 (214)
"art. 85 ust. 2 " (222)
niejasne (2928)
podmiot zbiorowy (445)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
powtarzające się okresowo (132)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
ii ca 371/09 (2)
wykaz robót budowlanych (2871)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1852)
"wyłączenie jawności rozprawy" (17)
art. 9 ust. 2 (14891)
"zamówienia dodatkowe" (483)
ii ca 544/08 (4)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (125)
855/05 (14)
ii ca 2194/05 (85)
alstom rafako (12)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2819)
odwołanie po terminie (20703)
"nie wniósł wadium" (1036)
"umowa ramowa" (274)
niepełnosprawnych (288)
generalny wykonawca (2237)
art.87 ust.1 (4041)
czynność otwarcia ofert (3823)
c-24/91 (7)
siemens ag (67)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (739)
warunki zmiany umowy (6475)
kio/uzp 703/09 (21)
zamiast polisy certyfikat (55)
766/09 (23)
ii ca 1950/05 (2)
program funkcjonalno - użytkowy (616)
art. 4 pkt 3 lit. i (5668)
cena zero złotych (5922)
brak wpisu do ewidencji (699)
art. 67 (1995)
iii ca 472/09 (2)
v ga 1/12 (159)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
68/11 (10)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (126)
"art. 26 ust.2b" (921)
podpis bez pieczęci (291)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (67)
wartość polisy oc (367)
wykluczenie (10593)
x ga 254/10 (7)
usługi pocztowe (963)
polisa oc konsorcjum (229)
"nieprawdziwe informacje" (1644)
kio 883/11 (4)
xix ga 534/08 (2)
faktura potwierdza (1987)
"art. 5 ust. 1a" (23)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (439)
1741/10 (6)
art. 5 ust. 1b (885)
podmiot trzeci podwykonawca (827)
91 ust. 3a (467)
"cena 0" (75)
odpadów (1240)
"tego samego rodzaju" (285)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2847)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (779)
xii ga 374/10 (2)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2856)
2238/11 (6)
brak interesu (8395)
kryterium doświadczenie (2836)
szacunkowa wartość zamówienia (3357)
art. 93 ust. 1a (908)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8103)
tłumaczenie przysięgłe (380)
termin uzupełnienia dokumentów (5822)
v ca 927/08 (9)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9167)
złożenie nieprawdziwych informacji (2426)
równowaga ekonomiczna (87)
xii ga 2/09 (4)
xii ga 391/08 (9)
1353/12 (8)
"uzupełnienie faksem" (5)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (11854)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1075)
art. 4 pkt 3 lit e (4175)
udostępnienie ubezpieczenia (543)
opłata skarbowa (95)
oferta dodatkowa (9067)
art. 26 ust.2b (936)
kio/uzp 48/09 (29)
zaświadczenie z krk (342)
naruszenie uczciwej konkurencji (8659)
zmiana podwykonawcy (1144)
kto wystawia referencje (258)
powiat suski (5)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1505)
grzegorz mazurek (293)
"kio 20/12" (4)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (434)
vi ga 33/09 (3)
x ga 92/11 (6)
ii ca 342/06 (10)
kio/uzp 1455/08 (10)
"art. 96 ust. 3" (369)
województwo podkarpackie (98)
konwalidowanie (19)
własne referencje (1758)
c-234/03 (24)
xix ga 82/09 (2)
232/12 (11)
stadion wrocław (43)
udostępnienie doświadczenia (1835)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (444)
art. 29 ust 3 (20744)
referencje sztuki budowlanej (393)
xvi gc 682/08 (3)
warunki płatności (1430)
gospodarz postępowania (103)
kio_uzp_298_09 (3)
art. 183 ust. 2 (1634)
art. 185 ust. 6 (2277)
nadzór inwestorski (528)
różny vat (1196)
podatek vat (1954)
krk (460)
kio/uzp 1311/10 (8)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (683)
domniemanie (1366)
x ga 442/10 (1)
xii gz 74/10 (2)
v ga 127/11 (1)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (396)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5739)
art. 24 (12577)
art. 186 ust. 4 (2039)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2448)
"art. 94 ust. 3" (91)
art. 87 ust 2 (5870)
inna omyłka w kosztorysie (857)
mainframe (37)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
"art. 182 ust. 4" (12)
protest (11753)
warunek wiedzy i doświadczenia (3493)
błędna stawka vat (894)
brak tłumaczenia na język polski (851)
1234/09 (10)
ubezpieczenia (2284)
ii ca 337/11 (1)
brak dowodu wpłaty wadium (567)
"jednokrotne wezwanie" (64)
znak towarowy (592)
koncesja konsorcjum (177)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (162)
synektik (19)
pozwolenie radiowe (83)
"nieistotna zmiana umowy" (25)
naruszenie zasady jawności (846)
wykaz (6406)
brak daty w referencjach (1766)
x ga 25/08 (62)
i ca 40/07 (5)
art 180 ust 5 (4217)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (122)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (405)
omyłki (2964)
"art. 67 ust.1" (540)
art. 36 ust. 5 (4045)
"interes prawny" (4741)
istotna zmiana okoliczności (6906)
art. 90 ust. 3 (4843)
xii ga 416/10 (1)
kio 173/11 (9)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (918)
alstom (68)
93 ust. 1 pkt 5 (4529)
"art. 183" (1294)
dokumenty podwykonawcy (1656)
i ca 381/07 (2)
zabezpieczenie należytego (1955)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (272)
art. 138c (103)
"świadczenie niemożliwe" (217)
oferta niezgodna z ustawą (17236)
kryteria (6525)
oddział przedsiębiorcy (567)
ix ca 709/09 (3)
ix ga 49/09 (6)
viii ga 124/07 (11)
nazwa producenta (1939)
art. 5 ust. 1 a (20344)
możliwość zmiany umowy (5952)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (471)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (10876)
v ca 671/08 (10)
x ga 85/08 (5)
przeciwnikiem skargi jest (327)
roboty tożsame (1480)
krk francuskie (16)
współfinansowane ze środków (383)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4034)
harmonogram robót (755)
certyfikat ce (356)
zamówienia do 14 000 euro (1198)
kopia pełnomocnictwa (897)
"art 144" (351)
v ca 1108/08 (1)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1048)
46 ust 4a (599)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1144)
x ga 300/09 (3)
98/10 (8)
uzupełnianie dokumentów faksem (599)
art. 7 (22283)
ministerstwo finansów (499)
x ga 168/11/za (1)
wysokość obrotów na rachunku (1414)
art. 8 ust.3 (9921)
usługi ubezpieczeniowe (695)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (236)
zamawiający uwzględnił odwołanie (16815)
atest pzh (83)
art. 65 kc (877)
odwołanie jest przedwczesne (926)
zamówienia sektorowe (717)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (95)
brak oświadczenia podwykonawcy (1417)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5042)
vi ga 92/07 (1)
vi ca 32/11 (2)
"przedłużenie ważności wadium" (244)
doświadczenie dostawy (2782)
niewłaściwa stawka podatku vat (911)
termin realizacji zamówienia (10582)
xix ga 520/06 (5)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (89)
brak wyceny materiału (1315)
180 ust.4 (2830)
kio 457/12 (11)
zmiana treści umowy (6699)
art. 94 ust. 3 (1530)
unieważnienie (12081)
ii ca 199/10 (3)
"podatek vat" (1758)
nie podpisana oferta (5444)
nieuzupełnienie dokumentów (3033)
zmiana umowy przed zawarciem (5780)
zwrot odwołania wpis (15659)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1263)
comesa (36)
odbiór odpadów (584)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (781)
1646/10 (3)
doświadczenie powtarzalność (38)
wezwanie do uzupełnienia próbek (271)
919/08 (11)
v ca 484/08 (1)
"art. 30 ust. 5" (140)
art. 6 a (19232)
wszczęcie postępowania (11668)
kuchnio (862)
kio/uzp 878/09 (23)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
błędny vat (1397)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
"prawo opcji" (43)
ogólna referencja (1195)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (925)
art 87 ust 2 pkt 3 (5696)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (73)
x ga 523/10 (2)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4895)
lub równoważne (2104)
powtórzenie aukcji elektronicznej (160)
wadliwy przedmiar (366)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
otwarcie oferty przed terminem (3799)
"termin składania ofert" (4506)
atest higieniczny (83)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
brak formularza ofertowego (2809)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (41)
zobowiązanie warunkowe (269)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2392)
"za zgodność z oryginałem" (1936)
xii ga 62/08 (2)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9272)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (406)
"jawność postępowania" (506)
csioz (29)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (340)
licytacja (99)
ważność referencji (396)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
v ca 2037/08 (7)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9212)
zmiana podmiotowa (1645)
rażąco niska cena (1740)
cena 0 złotych (4673)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2713)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1852)
24 ust.2 pkt 1 (10751)
skarga (21628)
art. 84 ust. 1 (1493)
uwzględnia opozycję (401)
wyrok sądu (16839)
29 ust. 1 (21756)
115 k.c. (160)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6715)
należyta staranność (2983)
vi ga 192/10 (11)
c-340/04 (11)
"stawka vat" (693)
pełnomocnictwo w oryginale (971)
plan zamówień (1333)
dokumenty podmiotów zagranicznych (539)
spółka komandytowa krk (38)
błąd w cenie podanej słownie (1312)
izabela kuciak (863)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6784)
wyjaśnienia po terminie (10985)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2110)
oryginalne tonery (35)
x ga 158/11 (2)
termin płatności (1539)
oferta wariantowa (361)
nadmierne kary umowne (164)
art. 230 ksh (39)
"grupa kapitałowa" (309)
zp-11 (56)
art. 22 ust 4 (12308)
waloryzacja cen (121)
27 ust. 5 (7865)
kosztorys (2591)
vi_ga_192_10 (11)
zamawiający jest związany treścią siwz (6714)
word warszawa suzuki (2)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (175)
"zasady traktatowe" (12)
wyjaśnianie treści oferty (2852)
odrzucenie (15794)
"poczta polska" (336)
"zakres konkursu" (5)
informacja o wynikach postępowania (11610)
umowa ramowa (402)
v ca 788/08 (11)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
jawność (879)
utajnienie wykazu osób (301)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1053)
art.6a (45)
i ca 101/09 (3)
art. 11 (15253)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2110)
art. 35 (3610)
"26 ust. 2d" (25)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
nadmierny formalizm (92)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7509)
projektuj i buduj (236)
x ga 294/07 (6)
36 ust. 4 (4088)
dopuszczenie do obrotu (1592)
przedmiot działalności określony krs (677)
brak zestawienia materiałów (1658)
opisanie równoważności (571)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3118)
sytuacja finansowa (4133)
ix ga 37/06 (4)
"art. 145" (133)
załączniki do odwołania (9481)
niezgodność treści oferty z siwz (4498)
ważność dokumentów zagranicznych (134)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4456)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1449)
x ga 246/10/za (1)
energia elektryczna (465)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1010)
swift (15)
cena minimalna (2176)
dostawa energii elektrycznej (302)
wpis do rejestru (2129)
błędy w kosztorysach (1181)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1256)
termin związania ofertą (8408)
termin wykonania (14196)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (632)
gdańsk (928)
istotna zmiana (8532)
vat stawka (1431)
"bank zagraniczny" (6)
art 22 ust 4 (12308)
iv ca 288/06 (2)
iii ca 177/10 (2)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1335)
brak wadium (1724)
pełnomocnictwo do wadium (657)
kio 42/12 (14)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1438)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (747)
x ga 241/10/za (1)
wolters kluwer (32)
podobne (5947)
wykonanie zastępcze (370)
potencjał podmiotu trzeciego (1187)
upust (296)
iv ca 392/05 (8)
i ca 168/09 (8)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (26)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (194)
c_538_07 (11)
ubezpieczenie na życie (358)
nieaktualne krk (320)
emas (20)
"błąd w obliczeniu ceny" (1012)
x ga 337/07 (7)
faktury (2371)
xix ga 471/08 (2)
dumping (28)
zmiana terminu płatności (1123)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6855)
najwyższa staranność (855)
v ca 1639/08 (1)
kio 700/11 (8)
192 ust. 2 (7600)
355 kc (174)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (448)
oryginał (3403)
krk niemcy (42)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (469)
72/10 (12)
telekomunikacyjne (687)
referencje bez daty (1439)
zasada koncentracji środków dowodowych (85)
c-448/01 (18)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2018)
lakoniczne wyjaśnienia (563)
uchylenie się od zawarcia umowy (2063)
"zatrzymanie wadium" (547)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (208)
ii ca 693/5 (15)
ca 137/09 (15)
iv ca 180/11 (3)
hitachi (48)
sztuki budowlanej (1009)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4702)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2462)
iii czp 66/95 (27)
przejęcie pracowników (93)
kio/kd 106/10 (5)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12178)
ii ca 1332/06 (1)
normy iso (422)
bogdanka (97)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12592)
476/12 (4)
1059/12 (2)
nadzór autorski (325)
zmiana istotna (8532)
rażąco niska cena 2013 (470)
polisa oc (492)
pojęcie zarzutu (2088)
inżynieria rzeszów (62)
centertel (88)
x ga 176/10/za (1)
ii ca 108/11 (3)
przyrzeczenie publiczne (116)
jedna usługa (2927)
data uzupełnionych dokumentów (1867)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
xii ga 368/08 (1)
subiektywne kryteria (564)
rozwiązania równoważne (1208)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
kio 2191/10 (6)
art. 46 ust 4a (599)
xix ga 179/13 (14)
koncesja na usługi (379)
"art.22 ust.5" (52)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (130)
passmark (15)
nie wypełniony formularz oferty (2749)
kio_269_11 (12)
korekty finansowe (401)
dwie oferty (10480)
kio/uzp 215/09 (6)
144 ust. 1 (746)
netline (37)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1417)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1377)
ii ca 88/09 (33)
"tłumaczenie dokumentów" (140)
"data wystawienia referencji" (31)
art. 93 ust. 4 (4657)
ripok (58)
logo producenta (84)
llc (26)
"krajowy rejestr karny" (538)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (402)
zły vat (139)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (828)
płynność finansowa konsorcjum (67)
art. 46 ust. 4a (599)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (178)
i ca 608/09 (4)
oddział (3253)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
intergraph (61)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11499)
v ca 2446/09 (9)
x ga 341/07 (3)
v ca 719/10 (1)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6534)
prawnicze (254)
gugik (24)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9649)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (210)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2470)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (611)
iii ca 389/11 (2)
ii ca 647/09 (1)
v ca 422/06 (1)
xix ga 599/06 (3)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3482)
polskie normy (2795)
pkp energetyka (75)
kryteria oceny ofert (6156)
spółka cywilna wykonawca (2553)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (19)
"termin płatności" (373)
aktualizacja dokumentacji (426)
stwierdzenie nieważności umowy (1286)
bez ograniczeń (10738)
wykonanie wyroku (12709)
"błędny adres" (8)
art 5 ust 1a (2903)
183 ust. 2 (1634)
kio_2710_10 (6)
1980/09 (10)
nieczytelny podpis oferty (347)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2865)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10819)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1635)
viii ga 244/09 (2)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (131)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11145)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1122)
wiedza (2923)
umowa ustna (1056)
świadectwo przejęcia robót (141)
"art. 43" (261)
camco (16)
siemens (499)
kio 51/11 (14)
kio_uzp_1514_09 (6)
koncesja na obrót paliwami (25)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1535)
tożsamość zamówienia (789)
brak producenta w ofercie (3184)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1940)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (94)
kio/uzp 431/10 (3)
xiii gc 253/10/iw (3)
vi ga 35/09 (1)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (854)
ezt (67)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (611)
natychmiastowa (364)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1023)
prawidłowo ukończone (718)
"zmowa przetargowa" (71)
v ca 1514/02 (16)
brak kosztorysu (2175)
"art. 26 ust. 2" (1259)
certyfikat epeat (16)
887/09 (8)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (83)
iv ca 142/11 (5)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7331)
pkp (683)
v ca 1468/10 (3)
vi ca 464/05 (62)
jedna usługa jedno zamówienie (2570)
iv ca 1180/09 (2)
iv ca 92/09 (2)
kio 1081/10 (6)
dozorbud (102)
aqap (13)
rażąco niskiej ceny (1708)
zamiast polisy (185)
ii ca 570/04 (7)
cena słownie i liczbowo (224)
oracle (152)
kompania węglowa (384)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5756)
podział spółki (779)
pełnomocnictwo zamawiającego (3283)
x ga 12/07 (11)
cena 1 grosz (7823)
nieuczciwa konkurencja (8814)
kio 2307/10 (25)
wyjątkowa sytuacja (1185)
warunek tożsamy (1925)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (81)
wadliwe wadium (604)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2723)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5511)
przekaz pocztowy (41)
"24 ust. 2 pkt 3" (3027)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (389)
usługi hotelowe (46)
art 29 ust 3 (20744)
1548/11 (5)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (513)
interes we wniesieniu odwołania (5805)
kio 545/11 (11)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5390)
wysokość polisy (952)
"art. 190 ust. 7" (374)
zamówienia in house (91)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
język polski (1764)
§ 6 ust. 2 (19175)
sukcesja generalna (28)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (143)
xix ga 408/07 (4)
rażąco niska cena 10% (1518)
uzupełnił bez wezwania (1967)
ryczałtowe (1694)
demonstracja (44)
art. 182 (2258)
uprawnienia (6197)
x ga 251/10/za (1)
krk szwecji (7)
kio/ku 34/10 (5)
upadłość konsorcjum (177)
forma wyjaśnień (3945)
pilność (57)
oferta termin związania ofertą (8177)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2524)
sieć szerokopasmowa (80)
v ca 47/07 (19)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (490)
art 145 (613)
wadium w konsorcjum (886)
zmiana umowy (7130)
wyciąg z banku (127)
okres gwarancji (2279)
brak ceny (7340)
równość stron kary umowne (148)
nieporównywalne oferty (1447)
oferta złożona przez oddział (2784)
vii ga 24/08 (12)
iv ca 140/08 (21)
xix ga 92/08 (7)
kio 2550/10 (7)
uzasadnienie wyroku (15299)
eurovia (103)
zakup czasu antenowego (10)
wojskowy instytut medyczny (47)
opinia bankowa obroty (191)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9775)
vi ca 693/08 (1)
inna omyłka vat (827)
1199/12 (6)
poprawa ceny jednostkowej (437)
astaldi (41)
kio 23/12 (221)
1339/09 (4)
zagubienie oferty (17)
odtajnienie wykazu dostaw (133)
art. 185 ust. 1 (2649)
prezentacja, próbki (110)
warunki (15917)
1623/11 (16)
xii ga 414/09 (2)
torell (8)
usługi badawcze (459)
uchyla się od zawarcia umowy (2063)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2467)
"brak interesu prawnego" (474)
396/11 (7)
vi ga 7/09 (10)
v ca 570/08 (10)
uzupełnianie dokumentów faxem (144)
teoria wysłania (30)
ii ca 404/09 (6)
x ga 258/09 (4)
referencje wystawione przez samego siebie (802)
"usługi telekomunikacyjne" (202)
kio/uzp 873/09 (5)
comarch (671)
imienny wykaz osób (207)
xix ga 237/07 (1)
i ca 67/09 (2)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (854)
odstąpienie od umowy (1616)
art. 5 ust. 1 (20345)
v ca 2056/07 (25)
c_196_08 (3)
ii ca 29/05 (37)
art.26 ust.2 b (4550)
89 ust. 1 pkt 3 (10803)
opinia bankowa (659)
v ca 1315/08 (1)
niedopuszczalna zmiana oferty (4418)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (638)
osoba fizyczna (1640)
spółka cywilna (2655)
"zasada koncentracji" (174)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1122)
1107/04 (5)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (154)
kio/uzp 1158/09 (5)
kio 2583/11 (4)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
sprzeczność postanowień siwz (2671)
unizeto (152)
xix ga 371/10 (1)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
oddział+spółki (21)
nie podlega uzupełnieniu (4774)
należyte wykonanie (6204)
"koncepcja architektoniczna" (40)
wybór oferty po upływie terminu związania (3049)
iii ca 1019/06 (6)
121/11 (5)
dysponowanie (5838)
kio_uzp_1564_09 (4)
zatrzymane wadium (72)
bony towarowe (20)
wejherowo (56)
25 ust. 1 (10071)
"dzielenie zamówienia" (140)
451/09 (3)
180 ust. 5 (4217)
1804/09 (9)
zgodność z oryginałem (2338)
iv ca 33/09 (4)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (126)
polisa ubezpieczeniowa zakres (624)
warunki udziału (13885)
i ca 101/10 (2)
dowód opłacenia polisy (279)
brak części formularza ofertowego (2122)
przedłużenie terminu związania ofertą (1318)
pwpw (38)
"gwarancja bankowa" (484)
dyskryminacja (366)
opcji (514)
"brak pozycji" (78)
uprawnienia telekomunikacja (215)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (306)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5226)
oferta treść oferty (15494)
dysponowanie osobą (4260)
płynność (181)
zakup samochodu (228)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
koordynator projektu (148)
viii ga 22/08 (37)
v ca 2024/09 (7)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (407)
ii ca 1351/07 (1)
26 ust 2b (1466)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (154)
nieprecyzyjne (3261)
458/09 (13)
zmiany nieistotne (8532)
poprawienie ceny jednostkowej (932)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (892)
jawność umów (313)
usługi opiekuńcze (76)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (11844)
1138 (34)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5680)
podmiotowa zmiana umowy (1315)
ubezpieczenie konsorcjum (892)
jedna usługa jedna umowa (1148)
stawka vat (1431)
ii ca 425/05 (5)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
361/12 (5)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2955)
błędy w kosztorysie (1181)
kio 2/11 (200)
ii ca 137/07 (10)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (877)
v ca 1805/09 (2)
grupy kapitałowej (376)
udział w realizacji zamówienia (9533)
brak środków (9875)
87/07 (22)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (265)
czytelny podpis (370)
art. 24 ust. 2 (12551)
kio_786_10 (8)
udowodnić (4895)
wadium treść (1864)
szwedzkie krk (5)
kio_457_12 (10)
xii ga 200/11 (1)
pol-aqua (110)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (314)
treść gwarancji wadialnej (557)
art. 25 ust. 2 (10065)
xix ga 80/07 (18)
1288/10 (19)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (917)
promed (108)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (242)
warunki udziału nieproporcjonalne (883)
dysponowanie bezpośrednie (2410)
formularz (4876)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (3950)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
nakazuje odrzucenie (12460)
biletów lotniczych (50)
"należyte wykonanie" (3485)
za pośrednictwem banku (1356)
vat omyłka (919)
kio 822/11 (6)
x ga 79/10 (3)
ii ca 129/07 (3)
kio 2189/10 (14)
"usługi prawnicze" (42)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
rażąco niska cena dowody (1208)
broker (68)
open office (22)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
brak podpisu na ofercie (1909)
brak interesu przystępującego (4013)
art.151a (8)
iii czp 53/11 (56)
143/12 (6)
zwrot próbek (371)
"94 ust. 3" (91)
brak parafy (156)
norma emisji spalin (55)
lte (12)
art. 26 ust.3 (8280)
kio 1535/11 (4)
ustawowo wolny (1120)
brak podpisu na formularzu cenowym (264)
vi ga 169/10 (1)
zmiana przed zawarciem umowy (5780)
zwrot oferty bez otwierania (171)
sprzeciw (1101)
forma dokumentów (5306)
dostawa czy robota budowlana (150)
kio_1016_12 (16)
xii ga 230/07 (2)
vi ga 79/09 (3)
471/08 (4)
"art. 12a ust. 2" (51)
poprawa vat (366)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (29)
art. 90 (5442)
c-525/03 (5)
referencje konsorcjum (1513)
równe traktowanie wykonawców (8043)
zmiana treści oferty (9148)
x ga 51/09 (3)
art. 58 kc (808)
telkaz (4)
linii kredytowej (172)
xix ga 175/10 (30)
związany z przedmiotem zamówienia (8159)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (965)
zamówienie wspólne (5499)
"art. 17" (784)
bezprzedmiotowe (1435)
ix ca 542/08 (2)
specyfika przedmiotu zamówienia (1435)
odtajnienie kosztorysu (47)
"nadzór autorski" (244)
dystrybucja energii (92)
kio_2817_10 (7)
"próbka systemu" (17)
art. 144 ust. 1 (746)
wykazanie równoważności (538)
druk oferty (1421)
podwykonawca (1823)
china (34)
ii ca 141/07 (1)
x ga 58/09 (4)
kio_2103_11 (3)
iv ca 140/08 (21)
art. 86 ust. 1 (1503)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (97)
848/12 (4)
obowiązek wizji lokalnej (252)
"zamówienie uzupełniające" (422)
c-126/03 (77)
zasada równego traktowania (7423)
"inter system" (25)
art. 43 ust. 2 (2275)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (286)
xii ga 433/08 (13)
art.38 (1871)
dostawa książek (101)
"17 ust. 1 pkt 4" (163)
odbiór robót budowlanych (1886)
"z wolnej ręki" (1069)
poprawianie omyłek (701)
krk komplementariusza (26)
zwrot odwołania (16670)
rażąco niska cena usługi (1330)
vi ga 68/09 (5)
ii ca 1355/05 (19)
suma gwarancyjna (394)
art. 22 ust. 1 (13026)
qumak (224)
brak ceny jednostkowej (1958)
ii ca 710/08 (3)
wartość zamówienia podstawowego (3748)
oferta nieważna (5654)
oświadczenie producenta sprzętu (1568)
samodzielne uzupełnienie (2214)
2427/11 (5)
pełnomocnictwo rodzajowe (378)
iii ca 658/08 (2)
x ga 178/09 (6)
certyfikat (2343)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (253)
zdolność ekonomiczna a finansowa (954)
ochrona praw wyłącznych (4990)
ceidg (39)
806/11 (6)
kio/2790/10 (14)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (2974)
v ga 15/09 (14)
gwarancja warunkowa (172)
"zakres udostępnienia" (109)
doświadczenie (6524)
kio_1623_11 (16)
cena jednostkowa 0 (1411)
fidic (325)
v ca 1040/08 (8)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (386)
zaprojektuj i wybuduj polisa (25)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (832)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (98)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (296)
knr (306)
wyjaśnienie siwz (8824)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (195)
system informacji prawnej (4073)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1649)
858/12 (4)
francuski krs (25)
iv ca 690/08 (1)
microsoft windows lub równoważny (70)
wykaz osób tajemnica (521)
forma uzupełnienia dokumentów (2945)
wariantowa (361)
xii ga 466/09 (2)
ii ca 464/09 (1)
vi ga 93/10 (2)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (141)
oferta spółki cywilnej (2486)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (155)
równoważny (2241)
1172/11 (15)
spółka cywilna urząd skarbowy (270)
model (832)
opłacona polisa oc (218)
iii ckn 1320/00 (6)
prezentacja systemu informatycznego (171)
x ga 427/10 (1)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1183)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1839)
suma ubezpieczenia (549)
oferta wstępna (1223)
cena rażąco niska (1740)
"wycofanie oferty" (67)
unieważnienie postepowania (12078)
podział (1796)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12190)
wolna reka (1087)
informacje ze stron internetowych (3591)
vi ga 34/08 (2)
972/12 (3)
zdolność finansowa (1675)
wyjaśnienie treści oferty (9883)
odpady (1240)
język postepowania (1960)
składanie ofert częściowych (1695)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (8888)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (925)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8305)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1002)
grupa kapitałowa zmowa (31)
v ca 155/08 (1)
v gaz 4/08 (4)
błędna stawka vat w ofercie (888)
odtajnienie (495)
unieważnienie postępowania brak środków (6354)
oprogramowanie (1890)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11672)
vii cz 536/10 (2)
poprawianie kosztorysu (351)
krk komplementariusz (26)
rozszerzenie zarzutów (1369)
xxv c 1367/10 (1)
x ga 83/06/p4 (3)
kio_uzp_867_09 (8)
fortum (9)
comarch zmowa (14)
narodowy bank polski (211)
art. 84 (1497)
umowa warunkowa (380)
wyciąg z rachunku bankowego (122)
"67 ust. 1 pkt 3" (95)
kognicji (272)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3566)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (181)
"sukcesja uniwersalna" (25)
brak wyceny pozycji (1475)
dostawa tonerów (68)
gddkia (259)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (787)
brak formularza oferty (4235)
wysokość wadium (1871)
zastrzeżenie wykazu osób (1631)
230 ksh (39)
siły wyższej (107)
xii ga 206/08 (13)
ulotki (304)
błąd w kosztorysie (1181)
wykroczenie zawodowe (121)
9/09 (152)
poprawienie innej omyłki (1908)
odtajnienie harmonogramu (74)
blok operacyjny (210)
termin wykonania zamówienia (13966)
ciąg pełnomocnictw (580)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (501)
kio/uzp 70/08 (6)
x ga 33/09 (4)
błąd w formularzu ofertowym (1484)
spółka cywilna zus (144)
lek równoważny (72)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1711)
odpowiadające swoim rodzajem (6758)
v cz 48/05 (2)
xix ga 265/08 (3)
x ga 60/08 (3)
"uzasadnionych potrzeb" (514)
asysta techniczna (121)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (750)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
nieopłacona polisa (355)
496/10 (6)
1016/12 (18)
błędy w kosztorysie ryczałt (122)
egis (85)
xii ga 510/10 (1)
x ga 154/07 (3)
świadczenia ciągłe (981)
agencja rynku rolnego (30)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (31)
błędy w formularzu ofertowym (1484)
obsługa prawna z wolnej ręki (206)
tauron (74)
x ga 288/11/za (1)
xix ga 72/08 (2)
"zwrot oryginału gwarancji" (8)
"26 ust. 2c" (41)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5726)
art. 25 (10098)
kryterium jakość (1696)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (354)
gwarancja tuz (40)
tożsame (2968)
interes (9904)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (313)
doświadczenie osoby (4376)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (429)
uzupełnianie pełnomocnictwa (757)
iii ca 212/06 (2)
kio_133_12 (7)
odległość (614)
wadium w formie kopii (315)
strona internetowa dowód (2446)
xix ga 79/07 (1)
kserokopia gwarancji wadium (136)
barter (4)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (146)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (188)
x ga 25/09 (17)
zaświadczenia o niekaralności (351)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (681)
zakaz podwykonawców (412)
xii ga 222/07 (2)
ograniczenie kręgu wykonawców (776)
skamex (39)
podmioty trzecie (1219)
x ga 143/10/za (1)
1008/11 (4)
art.38 ust.1 (1836)
doświadczenie konsorcjum (2805)
iv ca 870/06 (1)
kio 1600/10 (6)
kserokopia pełnomocnictwa (306)
tajemnica przedsiębiorstwa (1026)
zmiana terminu umowy (6882)
różny vat w ofertach (1175)
iii ca 262/05 (7)
xxiii ga 633/09 (2)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (646)
art. 144 (747)
błędna podstawa prawna (3810)
system informatyczny (1454)
cesja umowy (90)
xix ga 403/08 (1)
autoryzowany kanał sprzedaży (26)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1642)
art 26 ust 2b (1466)
błedna stawka vat (894)
xix ga 268/09 (10)
iso 9000 (27)
papiery wartościowe (167)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3630)
82/12 (4)
"porównywalność ofert" (169)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (10878)
ii ca 950/11 (1)
wadium na jednego członka konsorcjum (466)
uzupełnianie próbek (168)
29 ust. 2 (21743)
2710/10 (10)
xxiii ga 416/11 (22)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (32)
zakres zamówienia uzupełniającego (2589)
polisa podmiotu trzeciego (263)
619/08 (10)
iii czp 85/05 (22)
materiały eksploatacyjne (524)
parafowanie umowy (243)
nie istotna zmiana umowy (6122)
viii ga 13/08 (5)
art.12a (139)
oryginał zobowiązania (1421)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (66)
uprawnienia podwykonawcy (1048)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2092)
wykładnia językowa siwz (427)
prince (86)
zła stawka podatku vat (75)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3478)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2643)
kv projekty (119)
roboty zamienne (499)
zbyt krótki termin realizacji (376)
należycie (6768)
"cena rażąco niska" (826)
wolna ręka (1087)
uzupełnienie kosztorysu (861)
art.+94+ust.+3 (91)
polisa zdolność ekonomiczna (264)
zamawiający dysponentem postępowania (196)
akredytacja (164)
art.94 ust.3 ustawy pzp (268)
dokumenty stany zjednoczone (99)
forma uzupełnianych dokumentów (1427)
agencja mienia wojskowego (175)
x ga 307/09 (3)
x ga 158/07/za (2)
pełnienie nadzoru autorskiego (159)
prowizja (104)
unieważnienie umowy (7693)
referencje oświadczenie woli (745)
płynność finansowa (158)
ponowne wniesienie wadium (1145)
certyfikat iso (391)
art. 67 ust. 2 (1986)
uwzględnia skargę (16929)
adblue (9)
ecm (142)
kio_1114_12 (6)
referencja od generalnego wykonawcy (607)
należyte wykonanie dostaw (1611)
krk usa (15)
2785/10 (5)
iii ca 177/10 (2)
"art. 32 ust. 1" (265)
"korzystne dla zamawiającego" (272)
zgodnie z treścią wyroku (14550)
xii ga 488/11 (1)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3882)
art. 87 ust. 2 (5870)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (37)
świadczenie niemożliwe (2011)
grupowe ubezpieczenie (45)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (278)
częściowe uwzględnienie odwołania (2284)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (161)
błąd w gwarancji wadialnej (204)
open source (47)
"192 ust. 2" (1778)
"x ga 23/07" (81)
kio 703/09 (21)
i ckn 1159/00 (49)
vat 23% (1614)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (112)
rażąco niska cena koszty osobowe (289)
"oferta alternatywna" (34)
art. 7 ust. 1 (22201)
błędy w kosztorysie ofertowym (1046)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
art. 101 (1082)
zaniechanie wykonania wyroku (6985)
c-176/98 (35)
"art. 92 ust. 2" (81)
ix ca 672/11 (1)
xix ga 34/07 (5)
ix ga 83/09 (4)
kio/uzp 198/09 (9)
próbka system informatyczny (91)
"niekonkretna oferta" (92)
krk spółka komandytowa (38)
x ga 706/11 (12)
gwarancja bankowa (768)
program funkcjonalno-użytkowy (569)
ii ca 1049/05 (3)
zobowiązanie innych podmiotów (3271)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1711)
kpc (1089)
brak podpisu na formularzu (734)
krk zakres (437)
tonery (84)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5239)
"referencje konsorcjum" (26)
iii ca 855/05 (7)
ix ga 46/08 (1)
odrębne zamówienie (4757)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (604)
koncesja (469)
czynności zastrzeżone dla kierownika (403)
art 140 (1014)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (534)
1123/10 (10)
zamówienia uzupełniające dostawy (1378)
"art. 38 ust. 4" (601)
"art. 51 ust. 2" (98)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (337)
błedy w obliczeniu ceny (1825)
"wiedza i doświadczenie" (705)
refundacja (55)
panep (5)
218/12 (6)
x ga 268/07 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (236)
partner dariusz apelski (5)
wizja lokalna obowiązek (252)
kio 886/10 (6)
iv ca 534/06 (2)
"art. 198b" (403)
"dobre obyczaje" (432)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
"podmiot trzeci" (1357)
vat ryczałt (147)
art. 91 ust. 2 (5381)
nisko rażąca cena (547)
822/11 (6)
kwalifikacja wykonawców (2873)
uzupełnienie po terminie (6160)
rozliczenie uzupełniajace (493)
pełnomocnictwo spółka cywilna (889)
art. 27 ust. 1 (8383)
przystąpienie (12055)
2649/11 (18)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (45)
błąd w obliczeniu ceny vat (1009)
art 12a (390)
iv ca 1020/08 (2)
xix ga 195/09 (11)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1185)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (359)
art. 36 (4242)
ii ca 590/09 (5)
i ca 540/09 (1)
dgp dozorbud (93)
36 ust. 5 (4045)
ryczałtowe ceny jednostkowe (741)
zmiana wykonawcy (10254)
zmiana ryczałtu (264)
wadium w kilku formach (262)
solid (128)
warunek doświadczenia (5002)
aport (31)
x ga 117/08 (1)
poprawa innej omyłki (762)
upadłość podwykonawcy (111)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (54)
nadmierny warunek (818)
2492/11 (3)
art. 192 ust. 7 (7588)
dokumenty żądane od podwykonawców (1227)
"zmiana stawki podatku vat" (85)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (920)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4623)
brak pozycji kosztorys (1642)
dokumenty podmiotów (7411)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (322)
usługi hotelarskie (34)
oferta jest oświadczeniem woli (3298)
podstawa dysponowania osobą (3016)
nieistotna zmiana umowy (6122)
"dodatni wynik finansowy" (32)
mba (8)
brak cen jednostkowych (1591)
ii ca 206/06 (3)
niezgodność oferty z siwz (4566)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1235)
87 ust 2 pkt 3 (5697)
xii ga 261/07 (2)
alcatel thales (9)
doręczenie kopii odwołania (3310)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1389)
usługi tłumaczeń (1112)
"art 26 ust 4" (1605)
enion s.a. (40)
ciężar dowodu (2028)
zastrzeżenie tajemnicy (784)
1944/11 (9)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (13979)
cena ryczałtowa kosztorys (900)
bład w obliczeniu ceny (1825)
pozycja zero (4737)
zamówienia publiczne (22486)
v ca 1110/04 (10)
x ga 338/10 (4)
wajda (51)
świadczenie usług pocztowych (607)
rażąco niska cena jednostkowa (695)
kio/uzp 22/07 (143)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2472)
kio 1910/11 (6)
franszyza redukcyjna (14)
wpis w krs działalność (778)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4132)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2265)
termin przyłączenia się do protestu (679)
art 24 ust 2 pkt 2 (12161)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (268)
braki w formularzu oferty (4235)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2236)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (236)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
iii ca 199/06 (2)
xii ga 117/09 (7)
i ca 368/11 (1)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4320)
interes przystępującego (4438)
"odstąpienie od umowy" (359)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (98)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
politechnika rzeszowska (23)
brak projektu wykonawczego (1403)
kryterium (6525)
c-414/97 (15)
v gaz 22/08 (7)
doświadczenie osoby fizycznej (836)
prokura oddzielna (23)
zamieszczenie dokumentacji (4846)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (51)
art. 26 2b pzp (1317)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (812)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (19)
wyjaśnienie treści dokumentów (8476)
art.189 (4784)
kio 2531/11 (8)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (9915)
v ca 1554/08 (3)
miejsce zamieszkania za granicą (221)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (797)
art. 146 ust. 6 (1936)
pisemne zobowiązanie w oryginale (787)
sanepid (29)
potrzeby zamawiającego (5959)
cena nierealna (1798)
skuteczne wniesienie wadium (877)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (628)
referencje potwierdzają (1809)
w zakresie prowadzonej działalności (6959)
dokumenty w formie pisemnej (2422)
informacja banku lub spółdzielczej (284)
art. 180 ust. 7 (4397)
przedmiar robót (1637)
ii ca 139/05 (3)
93 ust 1 pkt 6 (4459)
brak podpisu na formularzu ofertowym (482)
pozacenowe kryteria oceny ofert (62)
zamówienie z wolnej ręki (1087)
rażąco niska cena 1 grosz (1598)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2355)
charakter referencji (1877)
nieprawdziwe (2644)
fidic lub równoważne (104)
interes w uzyskaniu (7788)
błędny termin realizacji zamówienia (3749)
oferta złożona po terminie (16707)
upadłość konsorcjanta (18)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1172)
xii ga 456/08 (1)
tonery do drukarek (68)
harmonogram rzeczowo - finansowy (485)
interes publiczny interes zamawiającego (5759)
iv ca 1323/08 (1)
dłuższy okres gwarancji (351)
zwrot oferty (12962)
"zasada swobody umów" (260)
"prawa autorskie" (198)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (584)
control process (67)
1255/12 (4)
przerwanie ciągłości wadium (15)
błąd projektanta (308)
art. 387 (389)
"unieważnienie umowy" (404)
zp-1 (329)
szczecin (1323)
art 6a (473)
84/12 (6)
ix ga 109/09 (8)
"brak ceny jednostkowej" (12)
iso/iec 27001 (15)
oticon (30)
"sprawozdanie finansowe" (577)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7730)
"24 ust. 1 pkt 2" (192)
uzupełnienie informacji z krk (288)
1563/12 (3)
"uwzględnienie odwołania w części" (40)
c-318/94 (24)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (7897)
brak ceny w formularzu ofertowym (2301)
zezwolenie na prowadzenie działalności (706)
art 26 ust. 2b (1466)
sumowanie zamówień (528)
viii ga 98/09 (2)
kio_1525_11 (7)
rażąco niska cena dostawa (627)
inna omyłka nieistotna (2391)
kio 1874/10 (9)
2498/10 (19)
"zatarcie skazania" (34)
xix ga 599/07 (1)
x ga 319/08 (4)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1592)
test (858)
konflikt interesów (87)
2363/10 (12)
niejasności siwz (455)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (485)
wykaz stawek i narzutów (122)
brak podpisu na referencjach (532)
nie dołączył kosztorysu (959)
pominięcie pozycji w kosztorysie (754)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3031)
brak harmonogramu (1099)
ustawa o cenach (8972)
vi ca 586/05 (3)
ii ca 327/05 (12)
"art. 29 ust. 4" (16)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (11842)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (485)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2121)
prezentacja próbek (110)
"zamiast polisy" (13)
poprawa omyłek (804)
lista podwykonawców (185)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (175)
67 ust. 1 pkt 3 (1920)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6786)
spółka cywilna pełnomocnictwo (889)
x ga 98/10 (2)
art. 47 (1738)
wymóg dyplomu (81)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8400)
upadłość (332)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (407)
art 93 ust 1 pkt 6 (4459)
vi ga 57/07 (6)
poczta (936)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1456)
odpowiedzi na pytania są wiążące (952)
zmiana terminu realizacji umowy (5334)
c-454/06 (21)
kio 51/12 (5)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1434)
ranking w przetargu ograniczonym (1082)
próbki (649)
iv ga 14/07 (16)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (700)
225/08 (4)
poprawa stawki vat (224)
uzupełnienie wykazu osób (2477)
rażąco niska cena ciężar dowodu (514)
xix ga 131/08 (13)
odrzucenie oferty interes (8385)
"zmiana terminu realizacji umowy" (30)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1258)
art. 29 ust. 1 (21756)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (440)
2572/11 (4)
"wysokość kar umownych" (118)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4359)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (95)
zwrot wadium (1548)
zatrzymanie wadium (598)
x ga 352/11 (1)
i1 ca 154/11 (1)
3 miejsca po przecinku (356)
tryb postępowania (16808)
otwarcie ofert (4224)
rażąca cena (1429)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (454)
ten sam rodzaj zamówienia (10826)
prawo opcji (512)
ryczałt roboty dodatkowe (204)
podlimity (14)
za krótki termin składania ofert (735)
zasady równego traktowania (7423)
radiofarmaceutyki (5)
referencje dla podwykonawcy (647)
podpis elektroniczny (938)
wadium kopia gwarancji (261)
kryteria subiektywne (564)
"realność udostępnienia" (33)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7730)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
uzupełnienie oferty (6008)
interes przystąpienie (6735)
usługa pocztowa (963)
aldesa (25)
istota ceny ryczałtowej (648)
1456/12 (3)
v ca 2307/09 (3)
"referencje" (3054)
"iii czp 74/05" (228)
uzupełnienie próbek (325)
art. 85 ust. 4 (2002)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (13)
impel catering (36)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (787)
x ga 311/07 (6)
wyjaśnienie treści (10415)
kio 2744 (9)
informacja z banku wydruk (146)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (638)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1841)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (142)
art 87 ust. 2 (5870)
"art. 27" (969)
kio/uzp 260/10 (28)
xix ga 409/07 (1)
x ga 140/08/za (1)
ii ca 788/09 (1)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1889)
kio/uzp 1526/10 (4)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3079)
usługi prawnicze (186)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (736)
"wadium po terminie" (11)
data wystawienia dokumentu (964)
formularz oferty (4826)
ii ca 688/09 (1)
opłata sądowa (169)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (229)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1693)
epeat (17)
formalizm postępowania (376)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8102)
wysokie kary umowne (202)
zawarcie umowy (10586)
opinie bankowe (349)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (53)
pisemne zobowiązanie (2210)
postępowanie obarczone wadą (1408)
likwidacja (upadłość) (243)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (203)
x ga 296/08 (6)
związanie wyrokiem kio (6327)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1158)
"interes publiczny" (681)
błąd w formularzu cenowym (842)
"art. 94 ust. 1" (245)
kyocera (17)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4702)
"oferty dodatkowe" (374)
wadium gwarancja (1092)
linia gwarancyjna (191)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1675)
xii ga 423/08 (1)
vi ga 174/11 (1)
mace (9)
sformalizowane (333)
kio 776/11 (8)
stawka podatku vat (1274)
"powtórzenie aukcji" (29)
zaświadczenie o przynależności do izby (199)
nieważność umowy (1443)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1362)
art 16 (9908)
art.51 ust.2 (384)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4895)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (3990)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2527)
bezpodstawne wzbogacenie (62)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1530)
54/10 (19)
alpine (39)
uchylenie się od podpisania umowy (1140)
łączenie doświadczenia (1281)
art. 12a ust.2 (363)
kio 1863/10 (11)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (748)
polisa konsorcjum (432)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (990)
"art. 16" (379)
konsorcjum doświadczenie (2805)
"przystąpienie do długu" (3)
niezgodność oferty z treścią siwz (4498)
dysponuje osobami (4260)
zastępstwo inwestycyjne (267)
kopia gwarancji bankowej (196)
kio/uzp 133/09 (22)
dodatni wynik finansowy (71)
wymagane dokumenty (12474)
uzupełniające (2702)
xii ga 133/09 (3)
"art. 170 ust. 4" (6)
referencje (3054)
nieścisłości siwz (525)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9675)
xii ga 13/09 (6)
ii ca 39/09 (4)
vi ga 54/10 (3)
wybór kolejnego wykonawcy (3942)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (887)
c-328/92 (12)
"sposób obliczenia ceny " (1217)
uchwała zarządu (627)
nadzór autorski z wolnej reki (70)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (41)
art.46 ust.4a (441)
domniemywać (764)
185 ust. 2 (2649)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2316)
"obsługa prawna" (97)
uzupełnienie wadium (967)
złożenie wyjaśnień po terminie (10648)
vi ca 629/09 (1)
art. 26 ust. 3 (10782)
art 67 ust 1 pkt 5 (1841)
podwykonawca dostawy (834)
xii ga 293/11 (1)
zus (611)
klauzula apostille (12)
"istotna zmiana umowy" (25)
referencje członka konsorcjum (890)
"24 ust. 1 pkt 1a" (67)
1010/12 (5)
"art. 179 ust. 1" (6484)
brak okresu gwarancji (2066)
ix ga 199/11 (1)
roboty uzupełniające (1585)
definicja referencji (777)
świadczenia okresowe lub ciągłe (560)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (96)
iii ca 446/08 (5)
586/08 (2)
brak podstawy dysponowania osobami (2823)
warunek nieproporcjonalny (773)
ii ca 584/05 (17)
ix ga 228/09 (2)
kio 1980/12 (5)
brak wskazania podwykonawców (1100)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3899)
warunki udziału w ogłoszeniu (9392)
kio_1469_10 (9)
brak wykazu usług (3656)
v ca 226/10 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (95)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2231)
kio/uzp 193/08 (6)
pełnomocnictwo ogólne (1164)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
kio 19/09 (158)
sposób obliczania ceny (1011)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1300)
pilna potrzeba (169)
praxis (9)
równoważne materiały (1277)
wydruk z krs (209)
zakaz podwykonawstwa na całość (135)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (308)
istotna zmiana postanowień umowy (4999)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12073)
ii ca 460/05 (8)
uprawnienia bez ograniczeń (4147)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (322)
warunek dysponowania osobami (3267)
art. 182 ust. 1 (2258)
odbieranie odpadów (300)
certyfikat polisy (183)
oferta po terminie (17742)
nieprzenoszalna gwarancja (2)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5809)
faksymile (16)
1306/11 (5)
x ga 101/08/za (2)
warunki udziału w postepowaniu (13867)
status wykonawcy (1389)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20486)
v ga 84/11 (4)
intertrading (75)
rażąco niska cena zysk (685)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8634)
v ga 53/05 (1)
okres związania ofertą (5075)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (140)
unieważnienie postępowania (12078)
udostępnienie zasobów (1142)
v ca 903/08 (8)
tugeb (5)
zawiera rażąco niską cenę (1655)
sprawozdanie finansowe (889)
niejasne zapisy siwz (1698)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (95)
"różne stawki podatku vat" (130)
brak interesu w przystąpieniu (5930)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (224)
xii ga 59/09 (15)
krs niemcy (44)
roche diagnostics (118)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (266)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19149)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
x ga 316/09 (2)
zmiana wysokości wadium (1097)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1293)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5696)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3588)
uwzględnienie odwołania w części (9225)
saldo (144)
ii ca 997/06 (2)
"art. 96" (663)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (361)
zamówienie wielorodzajowe (3)
202/09 (17)
polkomtel (92)
x ga 83/08 (5)
dowód opłacona polisa (279)
odstępne (4)
"art. 22 ust. 5" (52)
kio/uzp 19/09 (158)
nieprawidłowy vat (2051)
"art.26 ust.2b" (921)
odstąpienie (2093)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6777)
nie można poprawić cen jednostkowych (677)
2106/11 (2)
818/11 (3)
v ca 484/04 (2)
poprawienie omyłki (2139)
brak ceny w formularzu oferty (3090)
referencje podwykonawca (688)
xii ga 12/09 (9)
vii ca 587/09 (1)
umowa (11460)
kio 293/12 (4)
oświadczenie wiedzy referencje (1802)
wypowiedzenie umowy (646)
obsługa bankowa (450)
art 87 (5885)
usługi pocztowe 2012 (209)
nadleśnictwo (307)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5635)
odtajnienie oferty (490)
openoffice (11)
"wskaźnik płynności" (40)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (813)
inna omyłka cena (2080)
art. 17 ust. 2 (9389)
odwołanie na treść siwz (13038)
gwarancja wadialna (585)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (3924)
tyco (78)
opinia bankowa tajemnica (99)
art. 144 ust. 1 pzp (557)
vat (2708)
spółka z o.o. spółka komandytowa (242)
358/10 (7)
brak ceny brutto (2930)
997/12 (4)
x ga 499/10 (2)
art. 15 (14799)
niezgodność oferty (5013)
potencjał podmiotów trzecich (1187)
"26 ust. 2b" (922)
środki finansowe (4063)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (20)
kio_707_11 (31)
751/11 (5)
art. 26 ust.4 (5880)
odbiór odpadów komunalnych (371)
zdolność ekonomiczna (1045)
różne stawki podatku vat w ofertach (645)
krk po terminie (455)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (768)
"brak wadium" (72)
toya (14)
xii ga 43/08 (1)
interes w uzyskaniu zamówienia (7776)
art. 91 (5385)
art.94 ust. 3 (412)
"odtajnienie dokumentów" (107)
gwarancja (3216)
kio 685/12 (4)
zamówienia uzupełniające (2679)
krk spółka cywilna (123)
pełnomocnictwo (3325)
krk anglia (6)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (108)
wpływ wadium po terminie składania ofert (866)
zamówienia uzupełniające wartość (2040)
"lub równoważne" (734)
ii ca 304/08 (1)
oświadczenie członka komisji (1013)
fałszywe referencje (71)
szacowanie (774)
loco (71)
błędny formularz oferty (2114)
kio 1670/11 (4)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1711)
wykonawca jest profesjonalistą (511)
1431/08 (13)
pozycja zerowa (108)
"system informatyczny" (999)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1537)
bezwarunkowa gwarancja (314)
1388/11 (3)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
estetyka (86)
kio_uzp_1085_09 (6)
ii ca 587/05 (64)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (767)
ii ca 849/09 (1)
art. 86 ust. 2 (1502)
odrzuca odwołanie (15479)
nie wniósł wadium (1996)
art. 22 ust. 4 pzp (8763)
informacja z krajowego rejestru karnego (606)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
art 4 pkt 8 (13994)
inspire (14)
c-220/05 (11)
wadium wniesione przez inny podmiot (1076)
ocena (15996)
własnoręczny podpis (286)
interes w przystąpieniu do odwołania (6705)
trojan (303)
wstępne ogłoszenie informacyjne (219)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1161)
art. 51 ust. 2 (2263)
"harmonogram realizacji" (216)
vi gz 51/06 (2)
dodatkowe dokumenty (7808)
wielka brytania (182)
wyjaśnienia dokumentów (9026)
grupa kapitałowa (376)
art 43 (2283)
1835/10 (6)
zobowiązanie do współpracy (890)
art. 192 ust. 2 (7600)
"wykładnia językowa" (356)
489/06 (31)
art. 22 ust. 2 (13028)
informacja z banku (1166)
kody źródłowe (164)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2065)
błąd formalny (1686)
certyfikat iso podwykonawca (67)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1549)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1772)
potencjał innych podmiotów (2216)
sprzĘt medyczny (841)
xix ga 91/07 (4)
kopia aneksu (184)
miejsce zamieszkania (533)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1002)
x ga 140/08 (40)
brak za zgodność z oryginałem (2108)
v ca 3036/10 (17)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1318)
art 82 ust 1 (2155)
krs z hiszpanii (49)
x ga 130/10 (1)
zmiana nazwy wykonawcy (3720)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1631)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3067)
oryginał pełnomocnictwa (971)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1428)
zapytanie o cenę (1891)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (851)
v ca 1174/08 (3)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1435)
oferta (18374)
xii ga 517/09 (6)
"potencjał ekonomiczny" (178)
"art. 86 ust. 3" (211)
preferowanie producenta (508)
sukcesja (47)
x ga 213/11 (13)
wezwanie do uzupełnienia próbki (271)
"zamówienia uzupełniające" (422)
kopia gwarancji (676)
zmiana vat (1801)
odtajnienie dokumentów (453)
oświadczenie o akceptacji siwz (760)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (966)
poprawienie omyłek (2139)
"89 ust. 1 pkt 1" (1173)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5422)
proporcjonalny (943)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (188)
art.93 ust.1 pkt 7 (3448)
pisemne zobowiązanie forma (1383)
pełnomocnik konsorcjum (3856)
700/11 (8)
postępowanie odwoławcze (17118)
ryczałt (321)
telaustria (14)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1318)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (996)
nie otwarto wszystkich ofert (2909)
gpa (27)
"art. 85 ust. 2" (222)
zasada jawności (860)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1643)
v ca 1930/02 (3)
v ga 13/09 (17)
v ca 1281/12 (2)
dysponowanie referencjami (1495)
art.22 ust.4 (2870)
kio 41/11 (12)
"ciąg pełnomocnictw" (28)
"art. 46 ust. 4a" (433)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2608)
izba (15010)
zmiana stron umowy (6278)
333/11 (7)
xii ga 285/09 (2)
xii ga 429/09 (45)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (339)
zaświadczenie us (106)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1026)
1181/10 (3)
vi ga 28/07 (15)
c-328/96 (3)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (900)
rażąco niska cena ecm (40)
560/09 (9)
brak wyceny pozycji kosztorysu (927)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (363)
tryb postępowania wolna ręka (1055)
iii_czp_53_11 (53)
685/12 (5)
usługi pocztowe wolna reka (93)
kio_1026_10 (3)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (268)
rażąca strata (92)
zmiana stawki podatku vat (878)
błędnie wpisany vat (501)
ii ca 417/06 (3)
spółka zależna (2619)
art. 142 ust. 2 (964)
art. 16 (9908)
kio/uzp 2490/10 (8)
xii ga 568/11 (1)
cztery miejsca po przecinku (167)
identyfikacja podpisu (256)
tramwaje warszawskie (37)
opłaconej polisy (355)
567/09 (2)
brak informacji o podwykonawcach (1355)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (236)
kio/uzp 607/09 (2)
vii ga 136/09 za (6)
ix ca 497/09 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (499)
kio 2710/10 (10)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
1730/11 (9)
brak okresu gwarancji w ofercie (1998)
zmiana umowy przed podpisaniem (2799)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
nieproporcjonalny (943)
zmowa wykonawców (131)
sprawozdania finansowe (889)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1288)
przedmiar a ryczałt (152)
certyfikat do polisy (183)
opłacona polisa uzupełnienie (252)
ix ca 724/08 (1)
rażąco niska cena domniemanie (375)
treść zobowiązania do udostępnienia (1642)
przychód (575)
kto może wystawić referencje (257)
v ca 1209/11 (2)
nieczytelny podpis na dokumentach (350)
zintegrowany system informatyczny (412)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
usługa szkoleniowa (293)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (139)
kodeks cywilny (3572)
1758/11 (6)
kio/uzp 2034/10 (2)
art 26 ust 3 (10782)
"utajnienie wyjaśnień" (29)
art. 179 ust. 1 (6873)
art. 26 (11024)
wdrożenie (1844)
w przygotowaniu postępowania (4183)
"186 ust. 2" (1563)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5050)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5696)
zasada uczciwej konkurencji (7822)
x ga 332/09 (6)
ii ca 457/08 (1)
kio 1815/11 (6)
zmiana terminu składania ofert (5383)
240/10 (4)
"art. 49 ust. 3" (20)
v ca 2552/07 (2)
xii ga 149/07 (2)
pkp plk (100)
dostawa bonów (57)
"art. 144" (351)
nieprawidłowa stawka vat (1187)
ii ca 803/10 (11)
"doradztwo prawne" (41)
naruszenie art 29 (16937)
"zamówienie dodatkowe" (483)
x ga 67/08 (40)
"negocjacje bez ogłoszenia" (646)
sumowanie polis (62)
przystąpienie do długu (64)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1538)
art 38 (3747)
ii ca 87/07 (4)
xii ga 226/10 (1)
vi ga 142/08 (1)
tamex (57)
353 kc (257)
cesja (98)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6884)
ge medical (173)
comarch tauron (4)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2155)
inżynier kontraktu (645)
darowizna (49)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3984)
1161/12 (6)
utajnienie wyjaśnień (436)
magellan (7)
art. 87 ust. 1a (1395)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (60)
"opis przedmiotu zamówienia" (5367)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (89)
krk wystawione po dniu składania ofert (247)
xii ga 106/10 (2)
v ck 97/03 (8)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (22)
data pełnomocnictwa (1645)
v ca 1109/08 (15)
xxiii ga 666/11 (1)
brak uzasadnienia faktycznego (8437)
art. 145 (613)
93 ust. 1 pkt 7 (4702)
x ga 104/10/za (1)
vi ga 49/10 (7)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1318)
informatyzacja (146)
12a (390)
kio 345/09 (3)
xii ga 340/09 (9)
ii ca 442/06 (6)
tłumaczenie sysmark (9)
modyfikacja oferty (3495)
termin realizacji dostaw (2034)
formularz cenowy brak podpisu (264)
zus dla spółki cywilnej (135)
lex retro non agit (14)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1183)
iso 9001 (225)
art. 42 (3113)
upłynął termin związania ofertą (1252)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1591)
iii ca 102/09 (14)
x ga 145/08/za (1)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (599)
licencji (1002)
29 ust. 3 (20744)
zasada pisemności (370)
siła wyższa (102)
wycofanie oferty (927)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
protokół z postępowania (5320)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (10878)
ii ca 279/08 (1)
sumowaniu (532)
706/11 (24)
wadium podmiot trzeci (443)
zmiana przepisów (10175)
wyłączne (9649)
znajomość języka polskiego (169)
kio/uzp 1500/09 (7)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2686)
"24 ust. 2 pkt 1" (188)
1533/12 (5)
iv ca 362/08 (1)
x ga 349/09 (1)
zmiana personelu (782)
tonery gwarancji (22)
termin na wniesienie odwołania (21385)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (397)
"dialog konkurencyjny" (363)
wasko (404)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (57)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12256)
sąd okręgowy w warszawie (19481)
folder (261)
i ca 93/11 (5)
spółdzielnia naprzód (292)
rażąco niska cena usługi prawnicze (37)
445/12 (3)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5237)