Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

xix_ga_92_11 (14)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1125)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
ii ca 82/12 (1)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
nieczytelny dokument (898)
własne referencje (1778)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
xix ga 225/10 (14)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (365)
"zasoby finansowe" (75)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
art. 190 ust. 7 (1852)
wieloletnia prognoza finansowa (21)
materiały biurowe (395)
grecja (64)
kio 8/11 (166)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
gwarancja warunkowa (177)
nie skonkretyzował warunku (628)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (134)
art 29 ust 3 (21046)
sąd najwyższy strona internetowa (873)
v ca 117/07 (135)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
i csk 293/07 (42)
prawo opcji (516)
zakup licencji (364)
ciąg pełnomocnictw (584)
sodexo (28)
684/12 (5)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (8383)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
"zmiana umowy" (431)
subiektywne kryteria (581)
gazy medyczne (137)
x ga 387/06 (1)
poleganie na zasobach finansowych (1005)
192 ust. 7 (7839)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
art 87 ust 1 (5955)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
nieczytelna kopia (300)
"art. 26 ust. 2" (1298)
moment zakończenia postępowania (1146)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (885)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
1157/12 (5)
zakaz podwykonawstwa (160)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (508)
pribex (13)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
v ca 620/08 (3)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
adblue (9)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
podmioty trzecie (1234)
v ca 671/08 (10)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
v ca 2506/07 (39)
krk usa (14)
"art. 51 ust. 2" (98)
"wolnej ręki" (1130)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
xxv c 1367/10 (1)
cena 0 zł (4794)
niezgodność treści oferty (5279)
zatrzymał wadium (606)
standstill (48)
zamówienia publiczne (22821)
usługi finansowe (3020)
zamierza przeznaczyć (1850)
dwóch miejsc po przecinku (357)
kio 545/11 (11)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
fujifilm (15)
inżynieria rzeszów (62)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
prace badawcze (521)
art. 25 ust. 2 (10215)
wartość robót brutto czy netto (975)
x ga 22/08 (58)
roboty tożsame (1494)
przedłużenie terminu (1934)
"wyrok kio" (8939)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
"realność udostępnienia" (43)
przetarg nieograniczony (16865)
eod (23)
"prekwalifikacja" (44)
"sukcesja uniwersalna" (25)
błąd projektanta (312)
kio/kd 46/10 (10)
iv ca 683/12 (51)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
1815/11 (7)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
uzupełnienie krs (825)
poprawienie omyłek (2163)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (410)
usługa o charakterze ciągłym (744)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
ii_ca_373_12 (6)
"usługi powtarzające się okresowo" (28)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
darowizna (49)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
krk komplementariusza (26)
certyfikat (2383)
kio/uzp 924/10 (7)
xix ga 514/08 (2)
podstawa wyceny (1785)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (36)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (95)
awarie (608)
art.46 ust.3 (741)
dowód zapłaty polisa (159)
iv ca 766/11 (1)
v gaz 4/08 (4)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (4594)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
kwalifikacja wykonawców (2895)
brak wyboru oferty (11815)
wykluczenie po wyborze (8673)
nieuczciwa konkurencja (8966)
oferta treść oferty (15710)
vi ga 46/07 (5)
art. 189 ust. 2 (5112)
informacja banku (1179)
philips (170)
kio/kd 44/11 (14)
wykaz osób tajemnica (540)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
przynależność do grupy kapitałowej (78)
termin realizacji dostaw (2067)
brak cen jednostkowych w ofercie (1712)
"brak w ofercie" (679)
poprawienie omyłki (2163)
vat (2744)
netia (133)
gwarancja jakości (965)
art. 26 2b (1507)
xix ga 40/08 (16)
"usługi niepriorytetowe" (56)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
"doradztwo prawne" (41)
"budynek użyteczności publicznej" (162)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
polisa (1011)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
wykluczenie (10727)
kio 976/11 (2)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
iii czp 52/11 (88)
pełnomocnictwo oryginał (981)
lte (12)
vi gz 51/06 (2)
nie będzie brał udziału (10948)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (278)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
art.185 ust.6 pzp (797)
"brak pozycji" (79)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
data dokumentu (6606)
ii ca 304/08 (1)
26 ust.2b (966)
451/09 (3)
strona z (17545)
rozliczenie uzupełniajace (496)
rażąco niska cena domniemanie (383)
powiązania osobowe (233)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
"zwrot wadium" (190)
nieprecyzyjne warunki (3093)
89 ust. 1 pkt 1 (11530)
siwz (14692)
uprawnień (6631)
zamawiający wyłączył faks (59)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
"art. 4 pkt 5" (21)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
230 ksh (40)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
referencje podpis (552)
700/11 (8)
x ga 288/11/za (1)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
x ga 367/10 (1)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
421/12 (6)
podwykonawstw (617)
x ga 145/08/za (1)
fałszywe referencje (73)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
iv ca 772/05 (4)
brak formularza oferty (4301)
152/11 (8)
"zmiana terminu płatności" (11)
"utajnienie wykazu osób" (8)
xii ga 517/09 (6)
9/09 (152)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1074)
ciężar udowodnienia (1766)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
ii ca 788/09 (1)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
art. 24 ust. 1a (2269)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
starpol (11)
i ca 88/07 (3)
xii ga 314/11 (31)
nadmierne wymagania (1157)
przedmiar robót (1656)
x ga 375/06 (2)
nadmierne kary umowne (170)
kio 54/12 (12)
xix ga 18/10 (19)
wajda (51)
i ca 101/10 (2)
uzupełniajace (2754)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
dysponowanie referencjami (1515)
v csk 456/09 (18)
alstal (33)
podwykonawca podmiot trzeci (952)
materiały promocyjne (84)
nie zamieścił ogłoszenia (6001)
przystąpienie (12333)
dzielenie zamówień (646)
kio 425/12 (6)
gospodarz postępowania (108)
457/12 (12)
v ca 2214/06 (65)
iv ca 629/08 (1)
zbyt wysokie warunki (531)
"sukcesja generalna" (23)
handel referencjami (115)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
kio 1081/10 (6)
powiat suski (5)
"art. 29 ust. 2" (1224)
kosztorys (2612)
oferta ocena oferty (15030)
ii ca 104/06 (11)
uzupełnienie (6427)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (1789)
brak terminu gwarancji w ofercie (2896)
vi ga 57/07 (6)
trzy miejsca po przecinku (235)
wynagrodzenie mieszane (126)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
kio_1114_12 (6)
kio/kd 99/10 (9)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
krk wielka brytania (18)
odrzucenie oferty interes (8512)
płatność podwykonawcy (328)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
art 8 ust 3 (16457)
nazwa postępowania (6439)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (389)
definicja omyłki (732)
art. 146 ust. 6 (1941)
zaświadczenie us (105)
v ca 977/08 (1)
aktualizacja oprogramowania (224)
wiedza (2974)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
openoffice (11)
hawe (11)
licytacja elektroniczna (96)
"art. 136" (23)
"art. 83 ust. 3" (33)
cena 0 (4870)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
zatrzymanie wadium (606)
zmiana podwykonawcy (1153)
ryzyko (1474)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
ii ca 489/06 (28)
2292/13 (12)
vi ga 79/07 (3)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (48)
wadium 46 ust. 4a (456)
c-389/92 (11)
ii ca 1950/05 (2)
dostawca a podwykonawca (340)
uznanie rachunku (4881)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
przystąpienie do długu (63)
kio/uzp 1500/09 (7)
v ca 423/08 (10)
art. 124 (670)
farmaceutyczny (163)
metodą kalkulacji szczegółowej (531)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
zdolnośc kredytowa (793)
salans (5)
doświadczenie wykonawcy (6523)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
odwołanie na treść siwz (13228)
ix ga 228/09 (2)
iii czp 107/12 (10)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
nadzór autorski wolna ręka (76)
wyjaśnienia treści specyfikacji (7790)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
certyfikat ubezpieczenia (324)
inwentaryzacja (341)
ministerstwo finansów (498)
wybór po terminie związania (7734)
kio 2765/11 (9)
narodowy bank polski (213)
xix ga 79/07 (1)
data wszczęcia postępowania (4964)
prawo do informacji (12616)
xiii ga 379/12 (8)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
zatrudnienie (1731)
zobowiązanie do współpracy (909)
art. 93 ust. 1a (919)
bezstronność (328)
wygórowane kary umowne (130)
minimalny zakres umowy (2677)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
"oferta alternatywna" (34)
oferta wariantowa dostawa (235)
pełnomocnictwo (3359)
art. 22 ust. 5 (12514)
negatywnych konsekwencji (2427)
xii ga 222/07 (2)
art. 83 ust. 2 (1641)
art 26 ust 4 (10612)
"art. 86 ust. 2" (54)
wolna reka (1099)
uzupełnienie harmonogramu (548)
iii czp 68/06 (13)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
292/13 (5)
termin związania (9146)
referencje członka konsorcjum (894)
v ga 15/09 (14)
odpadów komunalnych (679)
karta oceny ofert (1572)
xii ga 429/09 (49)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
89 ust. 1 pkt. 2 (11532)
brak wyceny materiału (1338)
oświadczenie zamiast poświadczenia (488)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
różne stawki vat (734)
rażąco niska cena ecm (40)
tubisz "rażąco niska cena" (65)
pełnomocnictwo substytucja (38)
należyta staranność (3006)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
przewlekłość postępowania (74)
x ga 48/09 (8)
i ca 381/07 (2)
vi ga 33/09 (3)
ochrona osób i mienia (492)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
856/11 (2)
"krajowy rejestr karny" (543)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
umowa o pracę (5948)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
brak ceny jednostkowej (1995)
kio 1535/11 (4)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3009)
ii ca 327/05 (12)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
usługa sprzątania (718)
art. 11 (15481)
brak podpisu w formularzu ofertowym (521)
rozkład ciężaru dowodu (305)
brak cen jednostkowych (1622)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
umowa ramowa (412)
wadium po terminie składania ofert (1392)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
xii ga 10/09 (8)
wojskowy instytut medyczny (47)
ii ca 797/09 (5)
kio 478/12 (10)
barter (4)
organizacja szkoleń (320)
"różne stawki podatku vat" (130)
x ga 127/08 (45)
wrobis (53)
kio_1201_12 (5)
ii ca 258/09 (2)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
nici chirurgiczne (58)
"26 ust. 2c" (41)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
udostępnienie ofert (3330)
do czterech miejsc po przecinku (175)
"iii czp 52/11" (94)
procentowy wskaźnik graniczny (24)
1078/12 (6)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
"polisa oc" (328)
co powinny zawierać referencje (2198)
konkurs na prace projektowe (153)
"art. 85 ust. 2" (224)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1328)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (390)
iii ca 389/11 (2)
upadłość konsorcjanta (18)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (227)
inpost (28)
v ca 77/08 (2)
229/09 (8)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
kio 1321/11 (3)
bankowa (4043)
wartość umowy (7646)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
certyfikat microsoft (98)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1154)
i ca 159/11 (7)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
wykaz wykonanych usług (3994)
poleganie na zasobach innych podmiotów (1596)
c-525/03 (5)
krk anglia (6)
kalisz (236)
wyjaśnienie siwz (8955)
nieprawdziwe oświadczenie (2518)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
kio/uzp 1077/08 (8)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
świadczenia okresowe (816)
równoważność norm (391)
kopia gwarancji bankowej (199)
kio 2746/10 (17)
nieprawdziwe informacje wina (82)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
usługi pocztowe wolna reka (93)
iii ca 212/06 (2)
protokół postępowania (5417)
wnosi o unieważnienie postępowania (7560)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
ii crn 913/97 (29)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (265)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
c-126/03 (77)
zysk (1641)
"art. 26 ust. 2c" (41)
przedmiot działalności określony krs (683)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
cena nierealna (1850)
doświadczenie osób (4438)
v ca 155/08 (1)
"odrzuca odwołanie" (6514)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
"podmiot trzeci" (1392)
specyfikacja techniczna (7095)
"odtajnienie dokumentów" (110)
1514/08 (17)
kio_2205_11 (5)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
unieważnienie postępowania termin (12684)
art.94 ust. 3 (417)
832/09 (4)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
"udostępnienie zasobów" (551)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
x ga 83/06 (3)
ubezpieczenie na życie (358)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
"kary umowne" (515)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (335)
zmiany istotne (8648)
upływ ważności wadium (560)
1037/11 (4)
kio 2531/11 (8)
wszczęcie postępowania (11721)
"art. 198b" (410)
viii ga 22/08 (41)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4196)
zasady uczciwej konkurencji (8442)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
"rażąco niska cena" (1564)
warunki proporcjonalne (1019)
v ca 307/09 (10)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (2668)
54/10 (19)
forma wadium (962)
wykaz (6487)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
spółka cywilna wykonawca (2583)
elektrownia turów (22)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
harmonogram robót (768)
9296 (17)
warunek przedmiotowy (7784)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
naruszenie art. 38 ust. 6 (3512)
art. 27 ust. 1 (8496)
notariusz (410)
kio/uzp 607/09 (2)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
art. 67 (2013)
kio 2191/10 (6)
nieczytelne odwołanie (1048)
kio 287/11 (8)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
nie leży w interesie (1019)
kio/uzp 757/09 (14)
dzierżawa łączy (170)
zp-1 (328)
rażąco niskiej ceny (1740)
38 ust. 1a (808)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
brak-wadium (71)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
kio/uzp 260/10 (27)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (704)
mikronika (25)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
kio_uzp_919_08 (11)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
finanse publiczne (2414)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1064)
"oczywista omyłka pisarska" (1026)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
art. 144 ust. 1 (760)
xii ga 311/09 (5)
xii ga 86/09 (1)
odstępne (4)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1250)
tk telekom (16)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
"art. 181 ust. 1" (214)
uzupełnienie treści oferty (6226)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
ceny jednostkowe (2283)
iv ca 288/06 (2)
faktury (2395)
forma uzupełnienia oferty (2999)
Ćwik i partnerzy (9)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
vi ga 49/10 (7)
parametry papieru (142)
zus spółka jawna (97)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (5535)
xii ga 12/09 (9)
nieotwarcie oferty (4311)
kio/uzp 38/09 (27)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
1019/06 (6)
1138 (34)
sita (165)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
uprawnienia konsorcjum (2368)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
wadium po terminie (2004)
ii ca 231/06 (1)
referencje wystawione samemu sobie (881)
typ urządzenia (2445)
gierańczyk (30)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
zmiana przedmiotu zamówienia (9830)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
"dialog techniczny" (24)
art. 57 kpa (32)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (7785)
istotne zmiany umowy (6198)
szczecin (1349)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (3385)
art. 85 ust. 2 (2146)
utajnienie wyjaśnień (450)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
należyta staranność wartość zamówienia (2477)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
z referencji nie wynika (2880)
miarkowanie (62)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (8930)
skarga (21962)
zakres równoważności (674)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
x ga 213/09 (1)
wzór formularza (2663)
niepodpisany formularz cenowy (732)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (567)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
art 93 ust. 1 pkt 7 (4934)
art 85 (2149)
232/12 (11)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
wydruk z krs (211)
kierownik robót elektrycznych (494)
"art. 170 ust. 4" (7)
lepsze parametry (640)
pge (171)
udostępnienie samego siebie (1733)
art. 25 (10248)
art.7 (12416)
uzupełniony dokument data (2049)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
Łódzka kolej aglomeracyjna (4)
vat 0 % (1620)
art. 85 ust. 3 (2096)
ii ca 435/08 (1)
pol-aqua (111)
potrzeby zamawiającego (6063)
nieaktualne krk (320)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
uzupełnienie formularza cenowego (870)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
uzupełnienie krk (299)
usługi turystyczne (103)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
termin związania ofertą (8518)
1787/11 (4)
1516/12 (6)
unieważnia (4524)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
wolna ręka (1099)
kio/uzp 703/09 (20)
niemiec (483)
"samodzielne uzupełnienie" (31)
"art. 189 ust. 2" (4658)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (413)
kio/uzp 31/10 (231)
prince ii (65)
baza magazynowo transportowa (48)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
848/12 (4)
v ca 901/08 (3)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
pomoc publiczna (5397)
próbka jest dokumentem (567)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
"sprzęt medyczny" (349)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (85)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
c-44/96 (11)
xix ga 256/07 (1)
pfron (61)
definicja modernizacji (442)
wiedza i doświadczenie (1887)
2734/10 (7)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
brak pieczęci imiennej (142)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
cena ujemna (154)
kz (147)
c-264/03 (4)
hewlett packard (251)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
xii ga 315/11 (16)
"przedmiot konkursu" (21)
"gospodarz postępowania" (101)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
kopia gwarancji wadialnej (170)
ostrołęka (162)
"rozwiązanie umowy" (218)
art. 36a (103)
uzupełnienie kart katalogowych (319)
fidic lub równoważne (106)
x ga 219/07 (1)
wykroczenie zawodowe (121)
realność udostępnienia (173)
data uzupełnianych dokumentów (1721)
udostępnienie polisy (244)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
cisco (105)
794/08 (24)
wizji lokalnej (298)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
zmiana formularza ofertowego (2313)
impel security (100)
usługa druku (889)
"wizji lokalnej" "art. 29" (103)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
criminal record check (2)
lex omega (24)
"93 ust. 4" (61)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
użycie nazw własnych (1571)
kio/uzp 759/08 (5)
xii ga 227/10 (1)
zmowy przetargowej (121)
26 ust. 4 (10612)
zamawiający nie może domniemywać (729)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
2010 (11772)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2062)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
regenerowane (32)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
umowa współpracy (1512)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
likwidacja (upadłość) (244)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
obowiązek wizji lokalnej (255)
"art. 146" (1553)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (218)
cezary machnio (21)
zmiany umowy (7212)
preferowanie producenta (517)
art 43 (2308)
dobre obyczaje (471)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
brak terminu w ofercie (13391)
uprawnienia telekomunikacja (214)
odrzucenie skargi (15630)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
aqap (14)
578/11 (3)
xii ga 420/09 (47)
x ga 25/08 (65)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
zus (616)
art. 4 pkt 8 (14878)
kio/kd 19/10 (6)
iii czp 66/95 (28)
ii ca 417/06 (3)
prezentacja próbki (115)
faksymile (17)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
2479/11 (3)
autoryzacja producenta (210)
art. 84 (1523)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
brak okresu gwarancji (2092)
ii ca 688/09 (1)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
179/11 (6)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
opcji (518)
38 ust. 1 (3967)
błędna stawka vat (910)
x ga 183/10 (1)
"zmowa cenowa" (28)
"błędna stawka podatku vat" (151)
kio/uzp 20/09 (152)
serwis na terenie polski (240)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
poprawa omyłek (819)
c_538_07 (11)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
vi ca 693/08 (1)
c-318/94 (24)
26 ust 3 (10931)
art. 96 ust. 2 (1836)
"utajnienie rozprawy" (2)
należyte wykonanie usługi (4269)
v ca 985/08 (1)
przejęcie pracowników (95)
zmiana zawartej umowy (7224)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (73)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (1758)
biuletyn nr 3 (2802)
zamówienia sektorowe (725)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
"prezentacja systemu" (36)
forma uzupełniania dokumentów (1563)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
brak wpisu do ewidencji (709)
umowy (11595)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
iv ca 32/09 (1)
brak wpływu na wynik postępowania (8391)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
185 ust. 5 (2855)
alcatel thales (9)
dysponowanie osobami (4318)
"warunki przedmiotowe" (201)
art. 185 ust. 1 (2736)
spółka cywilna (2686)
wadium wniesione przez konsorcjum (923)
iv ga 14/07 (16)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
wadium (2041)
qumak (231)
numery katalogowe (438)
kryteria wyboru (5775)
ibm (233)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
zakaz udziału podwykonawców (405)
285/09 (15)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
889/08 (6)
kio/uzp 694/09 (21)
kio_1776_10 (7)
uchyla wyrok (2379)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
niepełnosprawnych (292)
art.26 ust.2 b (4645)
pisemność (33)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
"istotna zmiana treści oferty" (422)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (584)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (373)
ii ca 544/08 (4)
cena 0 zł. (4971)
udostępnienie potencjału finansowego (845)
art. 189 kpc (176)
i ca 608/09 (4)
kio/uzp 780/10 (9)
rażąco niska cena 10% (1548)
4pi (33)
xxiii ga 380/11 (4)
v ca 214/06 (11)
zła stawka vat (94)
xix ga 268/09 (10)
art 87 ust 2 (5950)
bezusterkowy odbiór (35)
poprawa ceny jednostkowej (446)
negatywne konsekwencje (2427)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (1704)
kio/uzp 70/08 (6)
art.51 ust.2 (384)
aport (31)
odwołanie jest przedwczesne (936)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
tryb postępowania (17103)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
887/09 (8)
zero w kosztorysie (1553)
zaokrąglanie cen jednostkowych (50)
26 ust 2b (1506)
iii ca 1019/06 (6)
vii ca 881/05 (10)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
dysponowanie osobą (4318)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
1339/09 (4)
kio/uzp 812/09 (10)
x ga 20/10/za (1)
iii ca 88/09 (33)
zakres podwykonawstwa (610)
pełnomocnictwo przed kio (2164)
ugoda (55)
art. 42 (3151)
kryteria subiektywne (581)
bład w obliczeniu ceny (1855)
połowy terminu (916)
roboty zamienne (507)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
brak numerów katalogowych (441)
ii ca 457/08 (1)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
podział zamówienia (1790)
różnica 1 grosza (2577)
brak numeru katalogowego (441)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
x ga 207/08 (2)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
x ga 258/09 (4)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (591)
kio/uzp 984/08 (70)
v ca 1930/02 (3)
dopuszczenie do obrotu (1616)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
wadium części zamówienia (1212)
xii ga 11/09 (18)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
"art. 82 ust. 3" (763)
x ga 341/07 (3)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (2500)
oddala odwołanie (8296)
złożenie dokumentów bez wezwania (5199)
22 ust. 4 (12482)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1035)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (8)
opłacona polisa oc (222)
zamówienia dodatkowe ryczałt (280)
linia gwarancyjna (198)
spółka jawna dokumenty (1730)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
brak podziału zamówienia na części (1414)
umowa (11595)
bezwarunkowa (497)
1730/11 (9)
formularz ofertowy (3203)
vi ca 377/08 (1)
x ga 78/09 (2)
nieopłacona polisa (361)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (231)
lub równoważny (2134)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
xix ga 599/06 (3)
zamówienia dodatkowe (9565)
ix ca 297/10 (1)
nie istotna zmiana umowy (6198)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
podpis bez za zgodność z oryginałem (678)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
xii ga 151/08 (7)
kody źródłowe (171)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
panep (6)
omyłka rachunkowa (1257)
comarch zmowa (13)
upadłość konsorcjum (177)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
art. 26 ust. 3 (10931)
ga 122/10 (30)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (1996)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
ii ca 319/07 (2)
kio_133_12 (8)
brak części formularza ofertowego (2162)
wadium wpłacone w kasie (29)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
"otwarcie ofert" (2537)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
v ca 1621/08 (1)
v ca 1174/08 (3)
polska organizacja turystyczna (33)
sumowaniu (539)
ograniczenie zakresu zamówienia (14921)
115 k.c. (163)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
doświadczenie (6617)
v ca 936/12 (5)
zmiana terminu (10611)
xix ga 91/07 (4)
bony towarowe (20)
koncesja konsorcjum (177)
v gaz 21/08 (6)
prezentacja (658)
wymagane dokumenty (12623)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
nadmierny warunek (831)
microsoft windows lub równoważny (71)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
pełnomocnictwo notarialnie (256)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
"złożenie dwóch ofert" (261)
kio/uzp 218/08 (25)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
podwykonawcy (1846)
punkty serwisowe (473)
błąd formalny (1706)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
stalowa wola (112)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
siemens ag (67)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (45)
"zamówienie uzupełniające" (435)
rękojmia (662)
udostępnianie uprawnień (886)
alplast (25)
vi ga 107/04 (3)
xii ga 568/11 (1)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
xix ga 128/08 (47)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (144)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
art. 8 ust. 3 (15649)
podmiot trzeci (2837)
v ca 1784/08 (2)
vi ca 206/11 (1)
miejsce składania ofert (5506)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (444)
tajemnica wykaz osób (540)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
przedłużenie wadium (697)
równoważnych (2271)
itil (31)
1070/11 (4)
cpi (32)
uniewaznienie postepowania (12253)
i ca 599/09 (2)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
wykładnia literalna siwz (954)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
330/09 (9)
konwalidowanie (20)
świadectwo wykonania (848)
ii ca 285/10 (1)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
dwie ceny w ofercie (6185)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
wycofanie oferty (937)
art 140 (1029)
komunikat swift (5)
paliwa (519)
niezgodnosc z siwz (4915)
v ca 440/06 (6)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
xix ga 524/09 (3)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
doświadczenie "3 lat" (1389)
"art. 16" (379)
sposób obliczania ceny (1025)
opłacona polisa (361)
x ga 58/09 (4)
kio 2396/12 (8)
camco (17)
xix ga 461 (19)
wskaźnik rentowności (43)
błąd pisarski (875)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
minimalna wartość dostaw (806)
referencje dla samego siebie (1246)
pwpw (37)
papiery wartościowe (167)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
możliwość zmiany umowy (6023)
równoważne materiały budowlane (671)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
enion s.a. (40)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
xii ga 13/09 (7)
warunki (16138)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
usługi szkoleniowe (296)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
netline (37)
ii ca 207/11 (4)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (854)
x ga 196/10 (2)
"dokumenty niewymagane" (1366)
polisa oc grupa kapitałowa (34)
telefonia komórkowa (128)
vi ga 28/07 (14)
678/08 (5)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
informacje niejawne (3109)
solid (131)
"kio 100/12" (15)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (109)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
utrata statusu wykonawcy (270)
tryb postępowania przetarg ograniczony (15718)
x ga 158/07/za (2)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
kio 1949/11 (4)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
685/12 (5)
toshiba (62)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
1234/09 (10)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
xix ga 581/06 (7)
rażąco niska cena 2013 (507)
ii ca 586/05 (4)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
kio/uzp 1564/09 (4)
osoba prawna jako członek zarządu (664)
refundacja (56)
"odstąpienie od umowy" (371)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (22)
łączenie polis (152)
dowód wniesienia wadium (1113)
art.+94+ust.+3 (92)
xii ga 362/08 (4)
spóźnione zarzuty (1247)
ocena ofert (15434)
"art. 67" (589)
v ca 1660/09 (2)
"iii czp 74/05" (230)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
x ga 89/10 (4)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
art. 83 ust. 3 (1543)
świadczenie usług pocztowych (608)
kryterium rabat (191)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (5231)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
nieprawdziwe (2684)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
turów (54)
wydruk z konta bankowego (46)
zachowanie formy pisemnej (1818)
waloryzacja cen (123)
prokura oddzielna (24)
torell (8)
cesja umowy (91)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2058)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
vi ca 629/09 (1)
"świadczenie niemożliwe" (221)
dostawa autobusów (182)
zapytanie o cenę (1912)
zapytania o cenę (1912)
profesjonalista (529)
zasada równego traktowania oznacza (5194)
parafka zamiast podpisu (11)
x ga 83/06/p4 (3)
komputery (785)
nieważność umowy (1451)
xix ga 102/09 (7)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
opłata sądowa (169)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
art. 16 pzp (7564)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
upadłość (333)
producent (3980)
vii ga 136/09 za (6)
"znajomość języka polskiego" (19)
282/09 (18)
porównywalność ofert (360)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
różna stawka vat (734)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
kio 2777/11 (3)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
"dokument równoważny" (109)
v ca 1360/09 (6)
vii ga 9/09 (6)
oferty wariantowe (367)
naruszenie art. 36 ust. 5 (4082)
termin wykonania zamówienia (14142)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
niejawne (5602)
telekomunikacja polska (389)
linii kredytowej (176)
pkp plk (103)
ii ca 647/09 (1)
x ga 354/07 (2)
x ga 86/08/za (1)
zatrzymania wadium (606)
wyciąg z banku (130)
i ca 155/04 (9)
art. 22 ust.4 (6675)
art. 51 ust. 4 (2349)
290/13 (6)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
"gwarancja bankowa" (489)
ce (669)
tablice rejestracyjne (14)
cena usługi prawnicze (122)
gwarancja producenta (1082)
v ck 97/03 (8)
xxiii ga 446/08 (18)
vi ga 39/11 (4)
informacje ze stron internetowych (3644)
należyta staranność zamawiającego (2920)
ii ca 84/06 (3)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
interes publiczny a interes prywatny (582)
art. 184 (2168)
krk spółka cywilna (123)
ubezpieczenie oc (506)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
nazwy własne (3494)
powszechne usługi pocztowe (260)
koncesja, zezwolenie (219)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
wykonawca zagraniczny (708)
kio 1159/12 (6)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
wniesienie wadium przez konsorcjum (923)
art. 2 pkt 11 (15286)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
ets (652)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (3981)
"uchwała kio" (400)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
demonstracja (44)
"art. 94 ust. 3" (92)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
zakłady usługowe "ezt" (24)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
zastrzeżenie referencji (1151)
odtajnienie harmonogramu (74)
"papiery wartościowe" (159)
treść gwarancji wadialnej (563)
język postepowania (1989)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
kio/uzp 48/09 (29)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
zmiana postanowień umowy (5653)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
xii ga 226/10 (1)
x ga 139/08 (1)
luksemburg (65)
umowa pod warunkiem (5450)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
forma pisemnego zobowiązania (1534)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
zarzuty spóźnione (1335)
prawo autorskie (746)
brak formularza ofertowego (2852)
iv ca 33/09 (4)
związanie ofertą (8741)
udostępnienie wiedzy (2120)
v ca 537/08 (9)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
utajnienie polisy (56)
"art. 297" (83)
1249/09 (8)
przedpłata (14)
podkryteria cenowe (25)
koncesja podwykonawcy (119)
telkaz (4)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
"art. 38 ust. 4b" (25)
"biuletyn nr 2" (5)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
v ca 379/08 (1)
krs (1719)
oświadczenie przed notariuszem (381)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (11)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
i1 ca 202/09 (1)
xii ga 510/10 (1)
ocena (16208)
opcja (518)
"umowy zlecenia" (240)
ii ca 1063/05 (17)
art. 27 ust. 2 (8496)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
tłumaczenie (1950)
vi ga 192/10 (11)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
"art. 9 ust. 2" (217)
xix ga 461/12 (6)
uczciwej konkurencji (8966)
poświadczenia (2133)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
nadmierna kara umowna (170)
odmówił podpisania umowy (787)
wysokie kary umowne (206)
lista podwykonawców (186)
oferty nieporównywalne (1465)
nota pokrycia (48)
subiektywne (885)
opinia bankowa tajemnica (102)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
1107/04 (5)
podatek vat (1983)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
pit (64)
faktura jako referencja (489)
1818/11 (5)
art. 58 k.c. (498)
zatrzymanie wadium 2014 (65)
dostawa książek (102)
1286/11 (4)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (946)
kio 1874/10 (10)
opinia prywatna (625)
"na dzień składania ofert" (1058)
zamówień publicznych (22821)
xix ga 372/09 (3)
ii ca 233/06 (1)
iv ca 11/09 (32)
858/12 (4)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
cena słownie i liczbowo (228)
usługa okresowa (777)
1135/10 (4)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
art. 6 kc (3982)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
łączenie doświadczenia (1310)
forposta (20)
definicja oferty (2925)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
"zamówienia in house" (3)
disclosure scotland (5)
itil równoważny (20)
omyłka pisarska (1304)
żądał dokumentów (8282)
art. 87 ust. 1 (5955)
"system informacji prawnej" (50)
art. 94 ust. 2 (1573)
cena minimalna (2217)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
x ga 130/10 (1)
viii ga 248/09 (4)
zmiana istotna umowy (6573)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
ii ca 1285/12 (23)
v ca 9/08 (12)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
wizja lokalna (298)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
xii ga 109/08 (1)
usługi pocztowe (964)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1205)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
korekty finansowe (409)
ix ga 265/11 (1)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
341/12 (12)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
"187 ust. 3" (162)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
wartość przedmiotu zaskarżenia (2139)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
usługi transgraniczne (36)
ii ca 585/06 (6)
użyczenie uprawnień (157)
"województwo podkarpackie" (78)
148/11 (6)
xii ga 488/11 (1)
art. 46 ust.4a (462)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
równość stron (889)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
pełnomocnictwo do wadium (663)
vii ca 363/08 (1)
iv ca 136/10 (2)
2643/10 (4)
xii ga 317/09 (11)
art. 26 (11176)
"ustalenie wartości zamówienia" (378)
brak podpisu na ofercie (1929)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
iv ca 136/06 (1)
brak równoważności (658)
brak podpisu pod ofertą (1755)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
169/10 (4)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
ii ca 511/09 (2)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
eurovia (103)
"karta katalogowa " (477)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (921)
zus dla spółki cywilnej (137)
termin płatności składki po upływie terminu składania (268)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
ripok (60)
kio 20/12 (214)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
ii ca 762/07 (2)
instytucje_prawa_publicznego (40)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
roboty dodatkowe (4473)
"brak strony" (79)
kio/uzp 14/10 (221)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
kontrola doraźna (585)
zamknięty katalog dokumentów (873)
878/09 (23)
istotna zmiana treści oferty (7762)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
uzupełnienie próbek (335)
kio 41/11 (12)
kio/uzp 1243/08 (7)
agencja mienia wojskowego (175)
x ga 332/09 (6)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
oferta warunkowa (482)
"art. 36 ust. 5" (121)
2191/10 (6)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
x ga 92/11 (6)
818/11 (3)
29 ust.1 (21617)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (4692)
warunek doświadczenie (5070)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
rebus sic stantibus (14)
dozorbud (105)
kio/uzp 859/09 (12)
vi ga 174/11 (1)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
gispartner (29)
błąd w siwz (3877)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
zwrot wadium w formie gwarancji (573)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
zobowiązanie podmiotów (3463)
kwota ubezpieczenia (2212)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
projektuj i buduj (237)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
"sposób obliczenia ceny" (1318)
"wskaźnik bieżącej płynności" (22)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
art. 12a (391)
1071/11 (5)
kio/uzp 540/09 (11)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
v ga 61/10 (3)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
xix ga 302/10 (19)
loco (70)
"nie wniósł wadium" (1051)
v cz 48/05 (2)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
zaokrąglenie (272)
udostępnienie osoby (2405)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
oświadczenie członka komisji (1020)
kod ean (4)
2294/11 (13)
art 89 ust 1 pkt 1 (11530)
usługi ubezpieczeniowe (704)
kara umowna (594)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
art. 186 ust. 2 (3092)
pełny odpis z krs (612)
"art. 30 ust. 5" (143)
sukcesja (49)
"wyjaśnienie referencji" (13)
rażące naruszenie ustawy (2064)
458/09 (13)
1323/12 (6)
"zamówienia uzupełniające" (435)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (2127)
utrata gwarancji (600)
biegły rewident (21)
kio 11/09 (215)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
kio_2796_11 (5)
krk miejsce zamieszkania (117)
ponowne wezwanie do uzupełnień (3419)
bialmed (18)
"art. 42 ust. 1" (97)
zmiana terminu składania ofert (5452)
1092/10 (7)
oferta otwarta przed terminem (788)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
należycie (6861)
kio/uzp 1158/09 (5)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (26)
x ga 25/09 (17)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
953/13 (18)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
current ratio (5)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
zasada pisemności (372)
c-399/98 (9)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
wykluczenie podwykonawcy (1543)
"informacja banku" (356)
art. 23 ust. 2 (9894)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
1244/10 (3)
porównywalne oferty (1546)
iv ca 1176/09 (5)
kio_457_12 (10)
metodyka (294)
"związanie wyrokiem" (15)
"art. 84" (226)
kio/uzp 1311/10 (8)
wysokość wadium (1891)
identyfikacja podpisu (258)
zamówienie sektorowe (725)
x ga 183/11 (1)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (22)
gratis (7)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
zamówienia tożsame (3135)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (5830)
art. 32 ust. 4 (3332)
pierwszeństwo wykładni literalnej (81)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (626)
1172/11 (16)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
art. 140 ust. 3 (1077)
93 ust. 4 (4875)
opinia bankowa (670)
1646/10 (3)
zasoby podmiotów trzecich (1260)
referencje konsorcjum (1524)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
wyjaśnienie oferty (10738)
warunek tożsamy (1947)
art. 5 (20726)
"wartość zamówienia podstawowego" (130)
protokół odbioru częściowego (507)
niezgodność oferty (5080)
x ga 235/09/za (1)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
ciężar dowodu rażąco niska cena (572)
zwiększenie konkurencyjności (337)
185 ust. 6 (2343)
funkcjonalność system (1243)
błędny numer katalogowy (203)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
pocztowych (2090)
ii ca 587/05 (62)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (33)
"odmowa podpisania umowy" (74)
nienależyte wykonanie (6292)
definicja podwykonawcy (525)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
v gaz 90/07 (18)
termin zawity (549)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
umowa ryczałtowa (1451)
182 ust. 3 pkt 1 (2346)
c-176/98 (36)
referencje dla podwykonawcy (654)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
ramowa (443)
koncesja (471)
"zakres udostępnienia" (121)
x ga 309/08 (1)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
nierówne traktowanie (8272)
unieważnienie konkursu (744)
kopia aneksu (187)
xii ga 416/10 (1)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (4393)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (753)
kio 2181/10 (2)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
spółka komandytowa krk (36)
x ga 260/08 (19)
ii ca 430/09 (1)
folder (264)
nieproporcjonalny (966)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
v ca 1051/10 (6)
2106/11 (2)
cena zero (6070)
x ga 79/10 (3)
niezgodność oferty z siwz (4632)
mace (9)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
skuteczne wniesienie wadium (892)
iii czp 25/10 (28)
niepełnosprawni (292)
brak kosztorysu (2196)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (58)
sam sobie wystawił (1818)
23.02.2011 (28)
ii ca 997/06 (2)
iv ca 521/08 (4)
wykonanie wyroku (12849)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
najkorzystniejsza oferta (13538)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
braki formalne przystąpienia (3071)
składki zdrowotne niemcy (28)
kio 1815/11 (7)
rażąco niska cena ryczałt (86)
unieważnienie postepowania (12253)
składki społeczne niemcy (36)
niezgodność z siwz (4639)
"87 ust. 2 pkt 2" (348)
vi ga 93/10 (2)
krk od prokurenta (44)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
cena jednostkowa 0 (1431)
oddział spółki (1343)
wadliwe referencje (818)
cykl życia produktu (38)
wielka brytania krk (18)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
it expert (95)
próbka "art. 26 ust. 3" (312)
umorzenie (5478)
v ga 40/09 (19)
jedna usługa kilka umów (593)
dzielenie zamówienia (646)
"wykładnia językowa" (364)
informacja z banku wydruk (148)
stanowi treść oferty (13147)
xii ga 159/08 (7)
płynność (184)
kio 2040/13 (3)
nadmierny formalizm (95)
lista podmiotów (702)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
bez udziału podwykonawców (1330)
niezgodnosc siwz (4639)
art.12a (140)
gwarancja bankowa kopia (209)
x ga 214/09 (3)
"brak interesu" (717)
"umowa warunkowa" (6)
676/09 (12)
xxiii ga 633/09 (2)
wykaz materiałów (3053)
xix_ga_461_12 (7)
różne stawki vat w ofertach (780)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
uzupełnienie faxem (310)
kio 786/10 (15)
xii ga 129/10 (2)
"art. 96 ust. 3" (377)
x ga 45/08/za (1)
rup (10)
art. 43 ust. 2 (2300)
suma gwarancyjna (403)
barterowa (3)
"26 ust. 4" (1794)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
c-470/99 (23)
faktura potwierdza (2006)
kio/uzp 59/10 (14)
xix ga 472/07 (2)
xix ga 599/07 (1)
x ga 168/11/za (1)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (418)
chiński rejestr karny (13)
"powołanie biegłego" (222)
"zatrzymanie wadium" (554)
xii ga 423/08 (1)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
ujemna cena (154)
kio 293/11 (10)
zasady równego traktowania (7549)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
xii ga 443/09 (1)
v ca 1110/04 (11)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
iv ca 1148/08 (1)
unieważnienie postępowania wada (1678)
usługi prania (139)
pkp s.a. (738)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
wystawca referencji (385)
art. 26 ust. 4 (10612)
opłacenie polisy (361)
krs komplementariusza (41)
pzu (142)
art. 34 (2768)
sumowanie obrotów (113)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
związanie wyrokiem (8379)
intertrading (75)
krakowski park technologiczny (5)
odrzucenie wniosku (8077)
ii ca 464/09 (1)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
łączenie usług (1649)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
ix ga 199/11 (1)
bogdanka (97)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (304)
vii ga 34/07 (3)
"istotna zmiana okoliczności" (149)
iv ca 689/08 (4)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
art. 40 ust. 6 (4151)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
parafowanie umowy (245)
właściwości wykonawcy (1912)
art. 7 ust. 1 (22536)
"produkt leczniczy" (225)
prokurent krk (44)
oferta złożona po terminie (16941)
kapsch (31)
wadium w częściach konsorcjum (427)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
"cena 0" (77)
zus us spółka cywilna (36)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
ix ga 49/09 (6)
v ca 538/08 (9)
próbka systemu (393)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (267)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
badanie cen jednostkowych (1390)
wpis od skargi (20518)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
38 ust. 4b (99)
duplikat (16)
223/11 (2)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
"zmiana podwykonawcy" (23)
243/12 (8)
xix ga 225/10 (14)
xii ga 59/09 (15)
udowodnienie równoważności (322)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
błędne tłumaczenie dokumentu (904)
kio 776/11 (8)
iv ca 508/05 (4)
v ca 484/08 (1)
ii ca 683/11 (1)
kv projekty (123)
upadłość lidera konsorcjum (87)
przejrzystość (685)
"utajnienie wykazu usług" (11)
kio 350/11 (8)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
xii_ga_314_11 (37)
wydruk ze strony internetowej (950)
kio/uzp 391/09 (3)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
c 538/07 (14)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (5830)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
opinia bankowa obroty (195)
iii ca 418/09 (7)
vat 0% (1554)
sprawozdania finansowe (895)
kio 82/12 (4)
ii ca 220/11 (1)
unix (36)
kio 31/11 (16)
konkurs architektoniczny (66)
1293/13 (2)
jeden producent (3255)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (911)
2343/12 (4)
za wysokie wadium (209)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
kio 1287/12 (7)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1196)
93 ust. 1 pkt. 7 (4934)
wykaz dostaw (1619)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
odbiór robót budowlanych (1907)
1967/10 (6)
art 24 ust 2 pkt 1 (12943)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
901/09 (9)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
zaświadczenie z banku (475)
zmiana umowy 144 (548)
oferta otwarcie ofert (4081)
błędy w kosztorysach (1193)
ii ca 616/05 (3)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
2725/11 (8)
art.22 ust.4 (2905)
ii ca 201/05 (4)
"zmiana terminu realizacji" (104)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
ii ca 1355/05 (19)
"art. 38 ust. 6" (141)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (340)
kio_uzp_1085_09 (6)
"art.22 ust.5" (59)
kio 2565/10 (2)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
ii ca 207/08 (6)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
zamówienie uzupełniające (2731)
protokół konieczności (3052)
krs po terminie składania ofert (961)
ii ca 67/05 (3)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
v ca 3036/10 (18)
art. 36 ust. 4 (4136)
46 ust. 4 a (2869)
vi ga 79/09 (3)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (2567)
lotos (29)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
sk 22/08 (15)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
2314/11 (5)
2492/11 (3)
uzupełnienie faksem (1337)
art. 297 (316)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
zmiana terminu realizacji (6866)
x ga 327/07 (1)
rażąco (2502)
1285/11 (3)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
przesłanki wykluczenia (6660)
usługa kompleksowa (1290)
"karty katalogowe" (428)
niezależny podmiot (4277)
próbek, opisów lub fotografii (79)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
x ga 81/09 (10)
zaokrąglanie ceny (85)
kognicji (281)
1623/11 (16)
test (880)
"art. 5" (1200)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
63/12 (19)
ii ca 1239/06 (2)
xix gz 455/10 (1)
xix ga 245/07 (6)
badanie ofert (9438)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
brak wyceny pozycji (1499)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
art. 38 ust. 1 (3788)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (4)
kio 2550/10 (8)
"192 ust. 2" (1829)
"art. 43" (262)
rażąco niska cena usługi (1354)
krs chiny (13)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
zmiana składu konsorcjum (3379)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
miasto gorzów (58)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
2246/10 (3)
technologia radiowa (120)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
pojemniki (320)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
xii ga 391/08 (9)
wykonawca uchyla się (2531)
e-podatki (25)
uzasadnienie wyroku (15449)
exatel (93)
art. 26 ust. 2b polisa (168)
warunki przedmiotowe (11837)
kio 254/11 (5)
art. 5 ust. 1 a (20648)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
"zakończenie postępowania" (443)
dokumenty nie wymagane (12623)
niezwłocznie (1336)
zobowiązanie (5140)
"art. 29" (2794)
kio 2710/10 (10)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
modyfikacja formularza ofertowego (1024)
"art. 12a" unieważnienie (84)
llc (28)
ii ca 718/09 (8)
kio 2307/10 (25)
kio/uzp 66/07 (8)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (5)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
"uzupełnienie zobowiązania" (63)
tłumaczenie referencji (530)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
kio 345/09 (3)
omyłki pisarskie (1304)
sumowanie wartości polis (59)
"art. 67 ust. 2" (31)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
vi ga 92/07 (1)
zmiana warunków płatności (1074)
iso 14001 (66)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1029)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (579)
ii ca 2230/05 (2)
art 25 ust 1 pkt 2 (10296)
kio 1549/12 (5)
przerwanie ciągłości wadium (16)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (15902)
nadmierne warunki udziału (1023)
kio/uzp 22/07 (143)
dostawa tonerów (70)
"wycofanie oferty" (67)
art.38 ust.1 (1849)
ii ca 641/07 (3)
podkryteria (104)
nieczytelny podpis (375)
dialog (423)
407/12 (3)
podwykonawstwa (617)
dwukrotne uzupełnienie (475)
"wyjaśnienia oferty" (290)
podpis nieczytelny (375)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
iberdrola (13)
unieważnienie (12256)
iii ca 299/06 (4)
uczciwa konkurencja (8966)
iso (557)
wynagrodzenie (7916)
oc konsorcjum (268)
wykładnia językowa (608)
intel xeon (26)
odpady medyczne (199)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
komisja przetargowa (1548)
xix ga 179/13 (16)
1275/12 (5)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
25 ust. 1 (10221)
kredyt odnawialny (21)
prezentacja, próbki (115)
art. 179 ust. 1 (7025)
"art. 142 ust 2" (10)
"brak tłumaczenia" (63)
uzupełnianie referencji (780)
kio_2746_10 (17)
xix ga 471/08 (2)
"nie uzupełnienie dokumentów" (3987)
doświadczenie konsorcjum (2840)
kio_269_11 (12)
1059/12 (2)
zdolność finansowa (1700)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
429/12 (5)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
xxiii ga 416/11 (23)
"data wystawienia referencji" (31)
brak ceny w ofercie (7372)
2785/10 (5)
i c 317/09 (15)
art. 38 ust. 4a (372)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
powołanie biegłego (402)
ix ca 709/09 (3)
tonery do drukarek (71)
płynność finansowa (161)
wdrożenie (1882)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (13)
odtajnienie dokumentów (467)
błędnie wyliczony vat (704)
"art. 183" (1295)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
różna interpretacja kryteriów (1188)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
"zmiana stawki vat" (51)
jawność umów (317)
"brak pełnomocnictwa" (109)
rażąco niska cena na usługi (1354)
cesja (99)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
x ga 269/11 (3)
protokół odbioru dostawy (866)
iso/iec 27001 (16)
referencja (3085)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (426)
sumowanie (539)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
x ga 269/07 (2)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
oferta wpłynęła po terminie (4832)
zwrot próbek (374)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (391)
unieważnienie aukcji (316)
podstawa dysponowania osobą (3063)
19/09 (286)
pojęcie oferty (2210)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
criminal records bureau (4)
" oferta wariantowa" (304)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
"zmiana wynagrodzenia" (130)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
wydłużenie rękojmi (93)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
oświadczenie woli (3532)
kosztorys inwestorski (625)
v_ca_936_12 (5)
"definicja podwykonawstwa" (4)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
82/12 (5)
forma oferty (5684)
ii ca 693/05 (51)
x ga 83/08 (5)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
nieprecyzyjny warunek (2108)
art 32 (3737)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (383)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
błędna stawka podatku vat (821)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
integracja (545)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
rażąca strata (97)
kio 685/12 (4)
interes w przystąpieniu (6858)
termin zwiazania ofertą (9021)
art.75 (62)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
unizeto (154)
alpine bau (30)
ii ca 139/05 (3)
warunki podmiotowe (2325)
"prawo opcji" (45)
polisa konsorcjum (440)
vat szkolenia (352)
v ca 1377/05 (3)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (15)
kryterium odległości (365)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
oryginał (3457)
iv ca 566/09 (1)
kio 293/12 (4)
termin realizacji (10949)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
vii cz 536/10 (2)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
bilans (576)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
zus osób fizycznych (163)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
i ckn 304/00 (133)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
zasada bliskości (79)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (3815)
sumowanie polis (65)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (2402)
ekonomiczny (2711)
kio 445/12 (3)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
"definicja podwykonawcy" (18)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
art.144 ust.1 (372)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (1727)
"nieporównywalne oferty" (137)
zmiana ogłoszenia (7362)
iv ca 140/08 (21)
556/12 (17)
art. 49 ust. 3 (1877)
energa (131)
fałszywe oświadczenie (262)
"naruszenie art. 29" windows (40)
1255/12 (4)
iii ca 552/10 (2)
"wadium po terminie" (11)
wiedzy i doświadczenia (4259)
błedna stawka vat (910)
dokumenty rosyjskie (37)
ii ca 529/04 (4)
kara umowna należyte wykonanie (460)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
przedwczesne odwołanie (937)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
konkurs dwuetapowy (13)
opinie bankowe (352)
błędna podstawa prawna (3868)
żądanie próbek (524)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
roboty dodatkowe zamienne (413)
"użyteczności publicznej" (454)
art. 51 ust. 1a (605)
art. 51 (2297)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
iii ca 102/09 (15)
1225/10 (8)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
art. 94 ust. 3 (1547)
xix ga 80/07 (18)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
zmiana terminu płatności (1134)
sygnity (334)
"potrzeby zamawiającego" (1398)
referencje sam sobie (1282)
toner (87)
xxiii ga 634/09 (5)
kio 1745/13 (3)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
1 grosz (19241)
przedmiar (1699)
saas (2)
krk hiszpańskie (12)
art. 85 ust. 4 (2036)
"kara umowna" (565)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
rachunek zysków i strat (380)
sprzedaż przedsiębiorstwa (838)
pocztowe (2090)
cena (9145)
kryterium oceny ofert (6241)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
c-314/01 (6)
brak nazwy producenta (1745)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (11083)
art. 230 ksh (40)
faktura należyte wykonanie (1233)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
cena 0 złotych (4720)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
kio 457/12 (11)
zapoznać się z jego treścią (4391)
x ga 100/10 (2)
art.29 (2959)
v ca 421/07 (15)
knr (309)
import docelowy (20)
zmiana vat (1825)
art 87 (5965)
alstom (68)
"zamówienia mieszane" (13)
ix ga 37/06 (4)
art. 27 (8524)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
komplementariusz krk (26)
xix ga 214/08 (12)
interes publiczny (10052)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (481)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1008)
kio/uzp 947/09 (2)
"zobowiązanie producenta" (11)
umowa zlecenia (1623)
karty sim (1901)
zawartość oferty (1332)
kryterium okres gwarancji (1306)
i ca 117/12 (39)
iso producenta (311)
v ca 383/07 (2)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
"jednokrotne wezwanie" (70)
uchwała zarządu (635)
referencje ogólne (1292)
roboty budowlane (6535)
"nakazuje odtajnienie" (18)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (731)
"zamiast polisy" (13)
"art. 4 pkt 8" (125)
kio_uzp_1564_09 (4)
85 ust.4 (1195)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
losowanie (11)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
84/12 (7)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (424)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (2243)
kio/uzp 51/09 (22)
nie otwarto likwidacji austria (16)
"93 ust. 1 pkt 7" (1928)
70/09 (16)
361/12 (5)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
iii ckn 1320/00 (6)
"dowód opłacenia polisy" (47)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
art. 87 ust. 2 (5950)
2480/12 (5)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
kio 41/12 (14)
razaco niska cena (1773)
v csk 444/06 (24)
odrzucenie (15995)
rozwiązanie umowy (3161)
wan (167)
vi ga 54/10 (3)
"przetarg ograniczony" (15415)
29 ust.2 (17217)
ubezpieczenie grupowe (45)
vii ga 2/08 (3)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
198f (148)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
x ga 41/07 (10)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
termin na zadawanie pytań (773)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1015)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
błąd w formularzu cenowym (855)
xii ga 292/11 (1)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (12982)
2704/10 (3)
cedig (3)
impel (625)
xii_ga_315_11 (18)
vi ca 210/08 (2)
usługi pocztowe 2012 (211)
art 36 ust 4 (4136)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
kio/uzp 873/09 (5)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (8)
arcadis (42)
2012 (4803)
x ga 316/07 (2)
zatrzymane wadium (73)
użyteczności publicznej (512)
definicja dokumentacji projektowej (698)
"art. 192 ust. 7" (1137)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (461)
isok (14)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
jakościowe kryteria oceny ofert (811)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1169)
art. 5 ust. 1 (20649)
wadium euro (337)
ulotki (312)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
"bank zagraniczny" (6)
uwzględnił odwołanie (17470)
art. 90 (5559)
v ca 2056/07 (25)
błędy w gwarancji wadialnej (215)
oprogramowanie (1925)
katalogi producenta (914)
usa (129)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
art. 23 ust. 3 (9219)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
art. 26 ust.3 (8404)
ii ca 675/04 (3)
179/13 (27)
kio 2583/11 (4)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
charakter oferty wstępnej (897)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
zaświadczenia o niekaralności (354)
art. 32 ust. 5 (3552)
impel rażąco niska cena (95)
nieprawdziwa informacja (2612)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
centertel (88)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
dowody (9075)
próbek (667)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
lek równoważny (72)
wykonawstwo zastępcze (26)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (196)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
obsługa bankowa (460)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
x ga 2/08/za (1)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
uzupełnianie próbek (173)
avr rażąco niska cena (5)
kio 363/12 (4)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
brak podpisu na dokumencie (1927)
ii ca 284/10 (2)
1548/11 (5)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
zakres polisy oc (509)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
dgp dozorbud (96)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
brak podpisu pod odwołaniem (2139)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
kio 459/12 (15)
art. 185 ust. 3 (2615)
oferta po terminie (17993)
zamiast polisy (187)
unieważnienie zmiana okoliczności (5985)
umowa zlecenie (1715)
x ga 122/10 (21)
"zmiana istotna" (237)
art. 26 ust. 2a (1405)
"art. 29 ust. 1" (1663)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1244)
xix ga 202/09 (2)
utajnienie wykazu usług (302)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
iv ca 351/09 (1)
"kredyt odnawialny" (15)
xix ga 170/08 (4)
chiny (70)
471/08 (4)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
"licencja niewyłączna" (9)
protokół zamiast referencji (315)
referencje sztuki budowlanej (398)
xii ga 433/08 (13)
kio 618/11 (2)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
ii ca 836/09 (1)
warunki atmosferyczne (249)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
co stanowi treść oferty (13583)
"art. 142" (503)
abm solid (62)
kio 292/13 (5)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
kio 2706/10 (5)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
2020/12 (6)
"art.46 ust. 4a" (437)
irlandii (57)
xii ga 117/09 (7)
ujawnienie źródła zapytania (151)
błędna cena jednostkowa (1128)
xii ga 431/09 (4)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
haccp (39)
v ca 1213/08 (1)
rfid (25)
błędy zamawiającego (4879)
art. 44 (3031)
zmiana terminu dostawy (5119)
iv ca 648/07 (1)
użyczenie zdolności finansowej (95)
"27 ust. 5" (14)
certyfikat do polisy (188)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
kyocera (17)
prawo opcji w robotach budowlanych (174)
kserokopia gwarancji wadium (137)
c-27-29/86 (4)
przejęcie praw autorskich (33)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
dzierżawa analizatora (133)
referencje podmiotu trzeciego (973)
ndi (51)
93/12 (11)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
"bieg terminu związania ofertą" (224)
ix ca 736/09 (2)
x ga 499/10 (2)
ix ca 497/09 (1)
xix ga 265/08 (4)
wejherowo (59)
siemens (507)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
koncepcja architektoniczna (143)
ograniczenie podwykonawców (1659)
483/11 (5)
przynależność do izby samorządu zawodowego (121)
zakaz podwykonawstwa ochrona (124)
sumowanie zdolności finansowej (115)
prawidłowo ukończone (730)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
"pkp energetyka" (55)
"na korzyść wykonawcy" (325)
v ca 422/06 (1)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
nie może przekroczyć (1883)
inne usługi niepriorytetowe (173)
iv ca 1020/08 (2)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
świadczenie niemożliwe (2042)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
wpis do rejestru (2156)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
usługi badawcze (465)
rwe (18)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
"1 zł" (101)
kio_uzp_1514_09 (6)
567/09 (2)
szwedzkie krk (5)
ilość zamówienia (5814)
pojęcie zarzutu (2117)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
ii ca 693/5 (16)
ii ca 295/11 (1)
kary umowne wygórowane (130)
"błędna stawka vat" (94)
art. 192 ust. 7 (7839)
warunek nieproporcjonalny (784)
28.09.2011 rażąco (8)
oficjalny kanał sprzedaży (37)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
najwyższa staranność (871)
tłumaczenie dokumentów (1776)
"odmowa udostępnienia" (152)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (881)
wykluczenie wykonawcy (10444)
wadium w formie kopii 2013 (74)
referencje własne (1778)
interes przystąpienie (6858)
"cena 0 zł" (23)
kio_uzp_298_09 (4)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
konserwacja zabytków (75)
xix ga 92/08 (7)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
1016/12 (19)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
udostępnienie osób (2216)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (81)
monistyczny (7)
vi ca 232/10 (2)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
fortum (9)
2213/12 (4)
iii ca 855/05 (7)
kio 1306/11 (5)
xii ga 413/08 (3)
"art. 144 ust. 1" (225)
art. 26 ust. 2 b (7993)
nadzór inwestorski (534)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
ubezpieczenie (2304)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
wyjaśnienie treści (10559)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
830/10 (3)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
lokata (63)
x ga 367/09 (1)
"dialog konkurencyjny" (368)
ii ca 404/09 (7)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
"26 ust. 2b" (952)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (457)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
zamienniki (125)
ii ca 710/08 (3)
wykaz głównych dostaw (613)
wykaz wykonanych zamówień (6309)
"wykaz osób" (1397)
uzasadnione przyczyny (2586)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
kio/uzp 2034/10 (2)
autoryzowany przedstawiciel (223)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
apostille (15)
pozycja zero (4825)
x ga 523/10 (2)
166/13 (8)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
oświadczenie art 24 konsorcjum (3764)
kio 1756/10 (10)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
xii ga 435/11 (1)
postępowanie kończy się z chwilą (307)
sytuacja ekonomiczna (2424)
szpital czerniakowski (16)
umowy ramowe (412)
art. 91 ust. 3 (5748)
"usługi prawne" (31)
"i ckn 304/00" (130)
błedny knr (157)
współuczestnik (10)
ix gc 159/08 (2)
trezor (15)
art. 93 ust. 4 (4708)
kio 776/12 (11)
180 ust.4 (2858)
kio 711/12 (6)
v ca 330/10 (1)
i ca 101/09 (3)
krk zakres (438)
v ca 84/07 (8)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
jedyny wykonawca (12476)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
zobowiązanie do sprzedaży (751)
1008/11 (4)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
x ga 109/05/p1 (6)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
wadium zatrzymanie (606)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
"art. 26 ust. 2b" (951)
leasing (190)
brak pozycji (5528)
"ze strony internetowej" (613)
art 180 ust 5 (4265)
pkp (699)
upadłość niemcy (32)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
1287/12 (7)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
wykładnia językowa siwz (436)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
wadium gwarancja (1104)
różne stawki podatku vat (664)
złożenie dwóch ofert (10181)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
art. 46 ust. 1 (2944)
ix ga 137/06 (18)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
stadion we wrocławiu (38)
podwykonawca (1846)
zakres świadczenia (8053)
kio 1066/11 (8)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
usługi medyczne (977)
usługi powtarzające się okresowo (119)
oleju napędowego (108)
podział zamówienia na części (1460)
427/09 (8)
art.22 ust.5 (1922)
"art. 26 ust. 4" (1631)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
art 16 (10013)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
aktualność krs (50)
tauron (77)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
ii ca 337/11 (1)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
kserokopia gwarancji (245)
"art. 6a" (45)
vi ga 51/06 (6)
powiązania kapitałowe (156)
referencje podwykonawcy (695)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
c-507/03 (7)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (44)
72/10 (13)
art. 36 ust. 5 (4094)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
forma dokumentów (5379)
zamówienia in house (93)
ii ca 87/07 (4)
próbka niezgodna z siwz (643)
świadectwo pochodzenia towarów (75)
"udostępnienie polisy" (3)
stosunek pracy (4600)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
"wątpliwości na korzyść" (21)
vi ca 527/05 (15)
"nowy zarzut" (233)
kio/uzp 338/09 (25)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
kio 700/11 (8)
prawo opcji na roboty budowlane (174)
zmiany podmiotowe (1667)
zmiana formy wadium (655)
tłumaczenie na język polski (1011)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
ćwik (90)
iv ca 223/08 (12)
ix ca 196/05 (5)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
polisa obejmuje kilka podmiotów (160)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
vi ga 35/09 (1)
termin składania ofert (8545)
omyłka w nazwie produktu (505)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
ii ca 1219/06 (4)
budynek użyteczności publicznej (272)
vat zmiana umowy (1512)
jawność postępowania (897)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
art. 38 ust. 2 (3788)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
1199/12 (6)
sumowanie szkoleń (68)
suma ubezpieczenia (558)
333/11 (7)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
cztery miejsca po przecinku (170)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (246)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
dialog poufny (14)
vii ga 36/08 (7)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (161)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
"własne referencje" (10)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
czechy (125)
office (129)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
94 ust. 3 (1547)
odrzuca (15995)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (227)
iv ca 29/10 (21)
kryterium jakość (1721)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
odrzuca odwołanie (15680)
informacje (12802)
"zdolnośc kredytowa" (765)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
niepriorytetowe (244)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
termin wniesienia wadium (1998)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
aneksowanie umów (20)
wadium konsorcjum (895)
kio 42/12 (18)
umowa przedwstępna (84)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
nisko rażąca cena (559)
informatyczne (1698)
ii ca 9/11 (66)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
"referencje" (3085)
"zasady traktatowe" (12)
krk słowacja (2)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
xxiii ga 418/09 (3)
iv ca 180/11 (3)
dokumentacja budowlana (5136)
41/11 (17)
225/08 (4)
art. 144 pzp (597)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
xix ga 213/08 (1)
art. 8 ust.3 (10077)
kio_uzp_278_09 (12)
art. 15 (15117)
gdańsk (944)
obsługa prawna (2432)
indra (18)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
kio 1337/12 (19)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1450)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
i1 ca 154/11 (1)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
"usługi pocztowe" (183)
1237/11 (14)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (206)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (581)
91 ust. 3a (475)
projekt budowlany (3451)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
art 12a (391)
v ca 569/08 (3)
"chyba, że udowodni" (159)
art. 186 (2822)
odpowiedzialność podwykonawcy (799)
otwarcie ofert przed upływem terminu (1753)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (3)
2626/10 (4)
v ca 1108/08 (1)
kio/uzp 476/09 (10)
fundacja (223)
dalszy podwykonawca (859)
x ga 104/10/za (1)
nieistotne zmiany umowy (6198)
1059/13 (3)
oryginalne tonery (37)
poprawienie stawki vat (639)
1201/12 (7)
art.26 ust.3 (5774)
równe traktowanie wykonawców (8186)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
x ga 103/09/za (1)
zeznania świadków (436)
niedoszacowanie (98)
wolna ręka prawa autorskie (135)
ii ca 570/04 (7)
art. 2 pkt 13 (11638)
in house (93)
omyłka w kosztorysie (949)
art. 38 ust. 4b (99)
109/11 (6)
ii csk 675/10 (10)
"wskaźnik płynności" (42)
wadium w obcej walucie (15)
salini (12)
rzetelność (630)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
nieistotna zmiana umowy (6198)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
operator wyznaczony (559)
"oferta złożona po terminie" (14)
brak pieczątki (316)
"86 ust. 4" (191)
komputer (785)
i ca 273/09 (1)
vi ga 29/08 (15)
ii ca 752/05 (15)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
2081/12 (7)
vii ga 163/09 za (10)
kielce (782)
"pojęcie zarzutu" (2)
sektorowe (727)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
"art. 29 ust. 4" (16)
kio 520/11 (2)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
limit kredytowy (100)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
"usługi transgraniczne" (13)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (731)
data wystawienia (1023)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
ix ga 93/09 (1)
model (850)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (317)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
koncert (16)
wariantowość ceny (66)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
v gaz 48/09 (5)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (55)
wybór oferty po terminie związania (7594)
rownowaznosc (699)
kopia gwarancji (688)
pożyczka (121)
kio 1670/11 (4)
"art. 145" (138)
"brak interesu prawnego" (473)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
deweloper (12)
"sumowanie doświadczenia" (27)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
rafako (49)
omyłki (2999)
różny vat (1218)
zakaz podwykonawców (411)
prezentacja systemu (444)
51/09 (23)
art. 46 ust 4a (606)
kio 1639/11 (19)
inne omyłki (2660)
zastępstwo inwestycyjne (269)
dysponuje osobami (4318)
literalny (2209)
zgodność z oryginałem (2385)
ryczałtowe (1717)
2234/12 (5)
xix ga 82/09 (2)
art. 5 ust. 1a (2938)
zły vat (143)
art. 145 ust. 1 (659)
nadleśnictwo (310)
asseco (384)
zmiana umowy podwykonawca (989)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
kio/uzp 878/09 (23)
naprawa pojazdów (157)
"art. 7 ust. 3" (1338)
zasada równego traktowania (7549)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
c-324/98 (15)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
art. 144 (761)
2702/11 (2)
112 kc (282)
estetyka (87)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
ix ca 23/12 (9)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
proporcjonalne warunki (938)
x ga 300/09 (3)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
xxiii ga 203/09 (3)
zmiana terminu zamówienia (10382)
aktualna informacja z krk (321)
legitymacja czynna konsorcjum (109)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
2204/10 (4)
protokół z negocjacji (939)
kio 2500/10 (3)
przeciwnikiem skargi jest (328)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
odtajnienie informacji (482)
intergraph (61)
podpis na referencjach (552)
x ga 51/09 (3)
oferta nie została podpisana (5723)
kio/uzp 133/09 (25)
6a (483)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
oświadczenie producenta (3198)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
"cena zero" (9)
certyfikaty meble (49)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
xii ga 261/07 (2)
zwiększenie środków (1473)
nieprawdziwe referencje (958)
ezt (70)
kio 1050/12 (6)
warunki zmiany umowy (6552)
x ga 5/07 (7)
"zmiana podmiotowa" (43)
informacja banku forma (617)
822/11 (7)
wykaz stawek i narzutów (125)
kio 1469/10 (13)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
ii ca 1398/05 (5)
"oferta wariantowa" (289)
przedwczesny zarzut (906)
192 ust. 2 (7851)
szacowanie wartości zamówienia (751)
autoryzowany kanał (54)
impel catering (39)
referencje powinny zawierać (2059)
xii ga 231/10 (1)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (431)
art 26 ust. 2b (1506)
edf (15)
cena słownie (8157)
art. 6 (19478)
"oświadczenie producenta" (579)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
art. 85 ust. 5 (2038)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
ogłoszenie upadłości (288)
zestawienie materiałów (1843)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
art 5 ust 1a (2938)
interes (10055)
"jednokrotnie" (768)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (250)
kognicja izby (302)
"nieprawdziwe referencje" (10)
kio/ku 34/10 (5)
art. 32 (3520)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
art. 150 ust. 3 (1386)
kio/uzp 301/10 (6)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
prezentacja funkcjonalności systemu (247)
vi ga 68/09 (5)
gwarancja wadialna po angielsku (38)
kio/uzp 1874/10 (9)
uprawnienia (6279)
xix ga 131/08 (13)
xix ga 258/08 (12)
dynamiczny system zakupÓw (107)
125/09 (11)
"art. 67 ust.1" (545)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
"oferta ocena oferty" (41)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
odtajnienie kosztorysu (48)
pełnomocnictwa (3359)
240/10 (4)
zamówienia uzupełniajace (2731)
epuap (66)
vi ga 7/09 (10)
202/09 (17)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
dyplom mba (3)
"razaco niska cena" (1666)
nieporównywalne oferty (1465)
sprzeciw (1133)
aldesa (28)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
c-328/96 (3)
"zmowa przetargowa" (75)
podpis na referencji (591)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
wartość polisy oc (373)
x ga 163/10 (2)
nieproporcjonalne warunki (938)
zamówienia mieszane (186)
vii gc 127/11 (1)
wycofanie wniosku (703)
polkomtel (91)
kosztorysy (2704)
zakład opieki zdrowotnej (1194)
kio/ku 108/10 (7)
certyfikat iso 9001:2000 (86)
wynagrodzenie prowizyjne (9)
iii ca 472/09 (2)
x ga 255/09/za (2)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
spółka jawna zus (97)
unieważnienie części (6941)
uzupełnienie dokumentu po terminie (6219)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
wyjaśnienie referencji (2320)
obsługę prawną (2432)
jednorazowe wezwanie (408)
emas (20)
kio/ku 83/10 (16)
iii ca 177/10 (2)
japonia (25)
355 kc (175)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
xii ga 456/08 (1)
xxiii ga 666/11 (1)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
sumować doświadczenie (312)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
udostępnianie ofert (1529)
kto wystawia referencje (261)
udostępnienie dokumentów (3030)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
vi_ga_192_10 (11)
poświadczenie referencje (784)
kio 1910/11 (6)
województwo podkarpackie (101)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
wolnej ręki (1099)
kio/uzp 959/09 (34)
2649/11 (18)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
izba (15344)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
art 36 ust 5 (4094)
meble biurowe (89)
art.144 (358)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
art. 186 ust. 4 (2124)
karty katalogowe (484)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
certyfikat epeat (16)
x ga 319/08 (4)
ogłoszenie a siwz (8922)
"zasada równego traktowania" (3679)
kio 860/11 (5)
kio 2816/10 (17)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
kio 179/12 (3)
1161/12 (6)
izabela kuciak (872)
przedłużenie ważności wadium (484)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
brak wpłaty wadium (1017)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (690)
pełnomocnictwo aukcja (94)
inna omyłka cena (2110)
x ga 143/10/za (1)
art. 183 ust. 2 (1637)
zarzut przedwczesny (906)
niewykonanie wyroku kio (8577)
przebudowa budowa (1252)
14/10 (327)
zaniżenie wartości zamówienia (1027)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (341)
dodatni wynik finansowy (73)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
formularz cenowy brak podpisu (268)
art. 91 (5477)
"art. 146 ust. 6" (157)
porty lotnicze (206)
błędny wykaz dostaw (715)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (412)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (259)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
zwrot oferty (13082)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
art. 26 ust.4 (5957)
art. 87 (5965)
i1 ca 143/11 (1)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
uchylił się od podpisania umowy (1193)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
czynności w postępowaniu (18969)
kio 1066/10 (28)
ii ca 689/04 (6)
charakter referencji (1903)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
szacowanie zamówienia (787)
zmiana terminu rozpoczęcia (1833)
xii ga 393/10 (1)
"grupa kapitałowa" (324)
kc (4062)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
harmonogram (1230)
wycofanie+oferty (67)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
xii ga 448/08 (1)
x ga 706/11 (12)
brak pozycji kosztorysowej (940)
znaki towarowe (601)
oświadczenia w oryginale (2843)
zamówienie wielorodzajowe (3)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2981)
know how (274)
v ca 47/07 (19)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
art. 7 (22618)
definicja referencji (791)
73/10 (8)
"zasada przejrzystości" (209)
przeciwko środowisku (275)
marża jako kryterium oceny ofert (228)
uprawnienia budowlane (3098)
blok operacyjny (217)
unieważnienie czynności (11549)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
iv ca 429/10 (5)
zwrot odwołania (16868)
res iudicata (30)
zmiany nieistotne (8648)
iii ca 727/05 (7)
brak dokumentacji wykonawczej (2176)
rażąco niska cena zarzut (1783)
niepodpisany formularz ofertowy (1414)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
wyroby medyczne (600)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
wezwanie do wyjaśnień (6028)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
zakres dokumentacji projektowej (2462)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
art. 26 ust. 2b (1506)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
rezygnacja z części zamówienia (408)
sport halls (7)
prawa wyłączne (6202)
rownowazny (2271)
należyte (6861)
uzupełnienie ceidg (34)
fcc (33)
"art. 15" (968)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
"art. 49 ust. 3" (20)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
dysponowanie (5917)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (5317)
wycinka drzew (74)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (2862)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
ix ga 258/10 (1)
unieważnienie umowy (7799)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
kio 14/11 (204)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
cena brutto (3431)
ryczałt (327)
licencja open source (41)
248/12 (19)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
iii ca 344/08 (1)
vi ga 192/10 (11)
24 ust. 2 pkt 3 (12822)
sysmark (25)
xii ga 413/08 (3)
ii ca 849/09 (1)
telekomunikacyjne (694)
art. 26 ust.2b (966)
i ca 540/09 (1)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
"zmiany umowy" (431)
krk dla komplementariusza (25)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
"zmiana treści umowy" (47)
ii ca 488/09 (4)
xii ga 282/11 (1)
zmiana istotnych postanowień umowy (5401)
niejasności siwz (468)
wadium na niepełny okres związania ofertą (653)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
opis równoważności (615)
"art. 111" (180)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
usługi turystyczne vat (31)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
kio 637/11 (19)
v ca 871/08 (2)
kio/uzp 215/09 (7)
"zamówienia dodatkowe" (488)
kio_uzp_1117_09 (11)
kio 1822/11 (10)
zakazany podział zamówienia na części (130)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
cofnięcie odwołania (3577)
produkt równoważny (1140)
brak współdziałania zamawiającego (369)
upust jako kryterium (195)
oferta treść oferty (15710)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
inna omyłka ilość (1367)
gwarancja wadialna w kopii (174)
x ga 311/10 (15)
"prezentacja próbki" (27)
"xii ga 117/09" (6)
kosztorys szczegółowy (1481)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
pozacenowe (74)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
oczywista omyłka pisarska (1165)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
v ca 29/03 (20)
ii ca 785/10 (1)
znak towarowy (601)
utajnienie formularza cenowego (135)
iii ca 490/04 (2)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
rozwiązania równoważne (1227)
referencje a kary umowne (103)
wiadukt most (120)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (292)
"pkp plk" (90)
cena jednostkowa zero (1685)
wniesienie wadium (2016)
uzp/zo/0-533/06 (12)
przecinek (61)
catering (76)
c-24/91 (7)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (186)
"krótki termin składania ofert" (32)
sufo (62)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (227)
nakazuje odrzucenie (12546)
szukio (5)
fałszywe informacje (243)
treść gwarancji wadium (1077)
obronności i bezpieczeństwa (73)
badania naukowe (510)
xii ga 102/09 (41)
xii ga 160/08 (2)
jednokrotne wezwanie (518)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
1980/09 (11)
gwarancja bezwarunkowa (319)
prawa autorskie (586)
art. 189 ust. 6 (4240)
projekt (6373)
v gaz 94/09 (2)
sprzęt komputerowy (1039)
iv ca 362/08 (1)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
wysokość kar umownych (659)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
biegły (513)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
samodzielne uzupełnienie (2257)
2786/11 (7)
konkurencja (9399)
wyższe wykształcenie (432)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (33)
v ca 571/08 (8)
"art. 24b" (34)
konsorcjum koncesja (177)
1422/07 (10)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (401)
doświadczenie powtarzalność (39)
ii ca 577/06 (7)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
ważność polisy (236)
forma pisemna zobowiązania (1410)
brak projektu wykonawczego (1427)
konkurs (1086)
złożył dwie oferty (10181)
"cena ryczałtowa" (944)
czynność otwarcia ofert (3902)
uzupełnienie wadium (977)
oferta formularz oferty (4871)
54/12 (14)
zmiana wartości umowy (5499)
x ga 69/09 (3)
art. 65 kc (890)
brak referencji (2654)
oferty równoważne (2336)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (814)
"unieważnienie postępowania" (4967)
kio_786_10 (10)
"termin płatności" (375)
uzupełnienia (6427)
wskaźniki ekonomiczne (292)
istotne elementy umowy (5484)
doświadczenie kierownika (1341)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
ii ca 70/09 (6)
art. 7 ust. 3 (22473)
rażąco wysoka cena (527)
art. 9 ust. 2 (15126)
x ga 12/07 (11)
inspektorat uzbrojenia (51)
gpa (27)
magellan (8)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
podkryterium (175)
ryczałt kosztorys (200)
xii ga 88/09 (20)
x ga 247/09 (1)
zmiana korzystna (1509)
zaliczki (121)
1993/10 (2)
iv ca 690/08 (1)
ii ca 39/09 (4)
upadłości (333)
"referencje konsorcjum" (27)
zmiana stron umowy (6356)
"wykazanie równoważności" (114)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
36 ust. 4 (4136)
kryteria mierzalne (111)
polisa oc konsorcjum (234)
art. 29 ust. 1 (22089)
sucg (4)
produkty lecznicze (261)
termin realizacji zamówienia (10744)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
zmiana podmiotowa (1667)
kompania węglowa (388)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
nieprawdziwe informacje (2482)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
za pośrednictwem banku (1371)
kio_uzp_184_10 (8)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
1138/11 (4)
art. 24 ust. 2 (12750)
iii ca 658/08 (2)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
sztuki budowlanej (1025)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
stadion wrocław (43)
iv ca 280/10 (2)
v ga 13/09 (18)
ix ga 109/09 (8)
ograniczenie terytorialne (514)
word warszawa suzuki (2)
67 ust. 1 pkt 4 (1968)
"zdolność kredytowa" (765)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
nieistniejąca stawka vat (655)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1170)
ogólna referencja (1207)
artykuły biurowe (140)
art. 15 ust. 2 (15071)
zmiana podmiotu (5609)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (2)
comarch (678)
obronności (62)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
logo producenta (85)
v ga 122/10 (30)
ustawowo wolny (1132)
równość stron kary umowne (150)
1181/10 (3)
licytacji (99)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (667)
spółka zależna (2664)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
286/13 (5)
oryginał pełnomocnictwa (981)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
omyłka (2999)
"sprawozdanie finansowe" (580)
referencje nie potwierdzają (1822)
proporcjonalny (966)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (45)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
1206/11 (3)
materiały równoważne (1298)
własnoręczny podpis (288)
zwolnienie z vat (312)
art. 16 (10013)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
za krótki termin składania ofert (743)
zmiana wynagrodzenia (5510)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
prezentacja, próbki, testy (50)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
antydatowanie (40)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
usługi hotelowe (44)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (414)
kio 800/12 (4)
podwykonawców (1846)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
v ca 1639/08 (1)
status wykonawcy (1406)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
kio_1469_10 (9)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (129)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
bład projektowy (1034)
kio 23/12 (221)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (1720)
art. 46 ust. 4a (606)
1797/11 (7)
"iii czp 25/07" (10)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
kio 1980/12 (5)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
x ga 427/10 (1)
powtórne wezwanie (1214)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
termin wniesienia odwołania (22681)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1039)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
kio 2911/12 (5)
dostawa czy robota budowlana (153)
ii ca 792/07 (1)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
zagospodarowanie odpadów (387)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
art. 38 ust. 3 (3740)
aktualny krs oznacza (494)
ix ca 50/07 (6)
ii ca 137/07 (10)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
świadczenia zdrowotne (922)
akredytacja (166)
x_ga_67_08 (48)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (3337)
prawnicze (260)
leki (265)
xix ga 43/08 (2)
x ga 569/11 (1)
vii ga 36/09 (1)
błąd w przedmiarze (856)
821/11 (9)
zakup czasu antenowego (10)
"94 ust. 3" (92)
wariantowa (367)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (3164)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
x ga 294/06 (9)
kio 529/13 (5)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
1013/10 (7)
usługi ciągłe (944)
umowa na czas oznaczony (3619)
krs po terminie (1648)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
art 46 4a (606)
berger bau (36)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
usługi opiekuńcze (77)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
opisanie równoważności (583)
"iii czp 25/10" (9)
"dwie ceny" (36)
iv ca 1021/09 (1)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (263)
kio/uzp 286/08 (11)
"brak projektu wykonawczego" (3)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
stany zjednoczone (130)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
1900/11 (5)
wykaz osób (4235)
"zastrzeżenie oferty" (23)
brak podpisu kosztorysu (296)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
podpis podwykonawca (322)
imienny wykaz osób (209)
wykonawca (20440)
kio 1247/13 (7)
enigma (100)
zmiana treści umowy (6781)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
zwłoka opóźnienie (158)
1041/11 (3)
monopolista (62)
termin przyłączenia się do protestu (676)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
naruszenie dyscypliny (1230)
1353/12 (8)
124/13 (9)
francuski krs (25)
"art. 36 ust. 4" (181)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
xii ga 62/08 (2)
franszyza redukcyjna (14)
polsuper (29)
kio 1700/12 (2)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (601)
ii ca 342/06 (10)
ochrona praw wyłącznych (5061)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
xix ga 72/08 (2)
zbiorowa polisa (51)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
polisa podmiotu trzeciego (272)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
"protokół odbioru" (778)
2756/10 (4)
santex (16)
iii_czp_147_08 (6)
xvi gc 682/08 (3)
po przecinku (374)
v ca 226/10 (10)
utwór (165)
upadłość wykonawcy (325)
uniewaznienie postępowania (12253)
kio 246/12 (3)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
"błędna podstawa" (94)
v ca 1500/08 (2)
"art. 26 ust.2b" (951)
1093/08 (35)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
x ga 227/09 (6)
naruszenie art. 29 ust. 2 (17932)
xii ga 293/11 (1)
wykaz robót budowlanych (2911)
koncesja na obrót paliwami (26)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (499)
krk niemieckie (28)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
"do wglądu w siedzibie" (25)
i c 125/09 (7)
okres gwarancji (2307)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
brak wadium (1743)
kosztorysowe (1280)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
iv ca 1322/11 (1)
kio_2710_10 (6)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
"art. 32" (564)
109/12 (10)
dwie oferty (10606)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
1265/09 (5)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (8965)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
viii ga 124/07 (11)
stawka vat odrzucenie oferty (1437)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
2572/11 (4)
alpine (39)
v ca 324/10 (3)
"niedozwolone negocjacje" (88)
termin wykonania zamówienia niezgodny (14175)
umowa ustna (1082)
pełnomocnictwo w kopii (891)
kosztorys pomocniczy (584)
x ga 254/10 (7)
"cesja wierzytelności" (29)
grupa interwencyjna (67)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
"jedna usługa" (294)
"wizja lokalna" (284)
x ga 154/11 (2)
powtórzenie prezentacji (373)
i ca 533/09 (4)
unieważnia postępowanie (4524)
xii ga 1/09 (6)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
x ga 140/08 (42)
umowy wieloletnie (416)
tożsamość przedmiotowa (707)
x ga 154/07 (3)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
unieważnienie czynności wyboru (10352)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
windows (285)
dowód osobisty (644)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
wykształcenie wyższe (432)
ponowne uzupełnienie (3855)
art 87 ust. 2 (5950)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (9298)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
parafka (48)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
porównywalność (380)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (54)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
x ga 59/09 (14)
"art. 90" (1783)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
art. 5 ust. 1b (893)
krs z hiszpanii (49)
przedmiot umowy (10541)
krs niemcy (44)
zasoby podmiotu trzeciego (1260)
x ga 251/10/za (1)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
"zasada koncentracji" (176)
"powtórzenie aukcji" (29)
art. 145 (620)
kio 2744 (9)
"kryterium jakości" (102)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
ii ca 218/06 (2)
v ga 84/11 (4)
24 ust. 1 pkt 1 (12929)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (1502)
v ca 46/07 (4)
ii_ca_1285_12 (35)
równoważne (2271)
ii ca 109/05 (17)
iii ca 112/06 (1)
błędy w kosztorysie (1193)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1258)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
kio 886/10 (5)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (611)
wadium w pieniądzu (286)
realność udostępnienia zasobów (135)
data wystawienia dokumentu (980)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
odtajnienie oferty (505)
"art. 22 ust. 5" (59)
"kryterium oceny ofert" (3910)
cena 1 grosz (7947)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
vii ga 29/05 (6)
"definicja producenta" (7)
telaustria (14)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
oferta termin związania ofertą (8286)
ii ca 460/05 (8)
762/13 (5)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
kio/uzp 786/10 (15)
szacowanie (790)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
oferta wariantowa (367)
warunek dysponowania osobami (3319)
wadium podmiot trzeci (450)
podlimity (14)
doradztwo i konsultacje (193)
wadium oferty częściowe (369)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
"podział spółki" (6)
zmiany w treści oferty (9757)
grontmij (149)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
x ga 256/10/za (1)
oticon (31)
treść formularza oferty (4750)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
vi ca 464/05 (62)
zmiana wykazu (4092)
data wystawienia krs (221)
pozwolenie na użytkowanie referencje (154)
kara finansowa (984)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
"związanie ofertą" (1120)
189 ust. 2 pkt 3 (4472)
nie figuruje (471)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
żądanie unieważnienia postępowania (9053)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
"samokontrola" (25)
c-16/98 (8)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
ecm (145)
art. 182 ust. 3 (2258)
kio/2785/10 (3)
i 1 ca 514/10 (1)
kryterium jakościowe (837)
mieszane (203)
iv ca 891/09 (1)
mainframe (39)
i aca 357/10 (18)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (3866)
wyciąg z konta (76)
polisa opłacona (361)
wadium w formie kopii (320)
xiii gc 253/10/iw (3)
gwarancja wadialna (592)
deklaracja ce (399)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (13)
tramwaje warszawskie (37)
nieaktualny odpis z krs (613)
referencje od podwykonawcy (695)
c-599/10 (31)
wasko (405)
1759/10 (4)
błędny formularz oferty (2154)
zamiast polisy certyfikat (56)
art. 29 (22175)
"art. 32 ust. 2" (125)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
kio 19/11 (206)
dwie ceny (5915)
ciągłość wadium (116)
xii ga 368/08 (1)
v ga 141/09 (3)
758/10 (3)
"zapytanie o cenę" (594)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
podmiot nieuprawniony (5838)
1629/11 (5)
i ca 67/09 (2)
"nadużycie pozycji dominującej" (11)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
xii ga 414/09 (2)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
"unieważnienie umowy" (412)
interes przystepującego (4523)
zasada konkurencyjności (866)
załączniki do odwołania (9632)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
xix ga 520/06 (5)
wadium przelewem (220)
select (14)
comarch tauron (4)
ponowne badanie ofert (5860)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
kio/uzp 741/09 (6)
należycie wykonane (6292)
obiekt użyteczności publicznej (292)
2238/11 (6)
kryteria równoważności (402)
c-107/98 (28)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
arimr (77)
art. 22 ust 4 (12482)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
przystąpienie w części (6819)
rozszerzenie zarzutów (1388)
w sprawie dokumentów (13317)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
wykluczenie nienależyte wykonanie (4728)
zasada swobody umów (844)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
częściowe odrzucenie odwołania (2161)
v ca 2037/08 (7)
astaldi (40)
766/09 (23)
"brak kosztorysu" (48)
v ca 570/08 (10)
próbka (667)
uzupełnienie odwołania (6197)
art.87 ust.1 (4109)
odtajnienie wykazu osób (289)
stawka podatku vat (1295)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
"inna omyłka" (809)
podwykonawca 2014 (298)
iv ca 142/11 (5)
dostęp do informacji publicznej (2492)
1060/13 (3)
linia kredytowa (176)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (7487)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
forma wyjaśnień (4008)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (5226)
warunek proporcjonalny (784)
"dodatni wynik finansowy" (33)
potencjał ekonomiczny (1056)
protokół odbioru końcowego robót (579)
laptop (80)
sposób obliczenia ceny (3142)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
x ga 316/09 (2)
inna omyłka nieistotna (2425)
warunki płatności (1443)
art. 26 ust 2b (1506)
iii czp 103/10 (14)
vi ga 34/08 (2)
świadczenia ciągłe (998)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
zakres ubezpieczenia (2126)
błąd w vat (1337)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (37)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
planeta (26)
iv ca 239/05 (5)
1821/11 (2)
1835/10 (6)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
"treść oferty" (6588)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
zp-11 (55)
1388/11 (3)
potencjał techniczny (2644)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
art.29 ust.3 (1795)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
świadectwo zgodności we (405)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
płynność finansowa konsorcjum (68)
upływ terminu związania ofertą (3572)
poprawa stawki vat (233)
błąd w stawce vat (949)
tajemnica opis techniczny (700)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
egis (85)
32 ust. 4 (3534)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
holandia krk (8)
materiały opatrunkowe (65)
wymóg dyplomu (83)
ponowne wniesienie wadium (1158)
najem sali (8)
brak podpisu na referencjach (536)
centrum usług wspólnych (623)
2741/10 (3)
brak daty w referencjach (1789)
kio 1207/12 (7)
655/13 (9)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
i ca 235/09 (5)
x ga 146/08 (2)
73/11 (18)
energia elektryczna (474)
opis urządzeń technicznych (3255)
wydruk z ceidg (18)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
saternus (2)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
milczenie wykonawcy (142)
x ga 88/06 (5)
poprawianie kosztorysu (353)
referencja treść (2923)
x ga 253/10 (1)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
kopia pełnomocnictwa (910)
godziny pracy zamawiającego (1276)
viii ga 13/08 (5)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
istotna zmiana oferty (8081)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1195)
termin zawarcia umowy (10355)
"interes w unieważnieniu" (7)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (159)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
v ca 360/08 (1)
art. 185 ust. 5 (2603)
usługi prawnicze (191)
fordewind (8)
"spoza unii europejskiej" (5)
oferta alternatywna (1272)
art. 26 ust. 2c (269)
licytacja (99)
x ga 379/06 (1)
x ga 123/10 (2)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
art. 87 ust 2 (5950)
"art. 46 ust. 4a" (437)
partner dariusz apelski (5)
44/09 (15)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (622)
brak ceny brutto (2997)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
ii ca 918/06 (1)
druk oferty (1442)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
płyty głównej producenta komputer (107)
"prowspólnotowa wykładnia" (12)
definicja podwykonawstwa (160)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1303)
v ca 1982/12 (8)
kio/uzp 238/10 (3)
niepodpisany kosztorys (824)
art. 68 kc (342)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
iii czp 146/93 (15)
wadium w kilku formach (269)
remondis bydgoszcz (11)
niekaralność (603)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (139)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
art 26 2b (1507)
treść zobowiązania (4789)
c-337/98 (8)
dystrybucja energii (93)
"błędny adres" (8)
gwarancja bankowa (778)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
usługi niepriorytetowe (179)
zwolniony z vat (197)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
opis przedmiotu (9331)
opłata skarbowa (94)
uniewaznienie umowy (8198)
poświadczenie wykonawcy (2090)
comarch tajemnica przedsiębiorstwa (128)
wadium zatrzymanie wadium (553)
wskaźnik płynności (72)
cosmic (7)
cena 0,00 (186)
zarzuty (17751)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
rażąco niska cena dostawy (694)
art 46 ust 4a (606)
"art. 2 pkt 1" (285)
"tauron" (77)
vat na usługi szkoleniowe (106)
polskie normy (2829)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (3)
główny urząd geodezji (105)
istotna zmiana okoliczności (7002)
kredyt w rachunku (390)
może odstąpić od umowy (1625)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
ii ca 941/05 (21)
kryterium (6613)
prezentacja próbki systemu (110)
zaświadczenie o niekaralności (354)
doradztwo prawne (410)
parafa podpis (133)
china (35)
art. 22 ust. 1 (13225)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
gwarancja bankowa w kopii (227)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
skrócenie terminu składania ofert (395)
zmiana ryczałtu (269)
brak wykazu usług (3712)
błędny vat (1420)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
vi gz 61/10 (1)
v gaz 22/08 (7)
prawo pocztowe (2069)
doświadczenie osoby (4438)
certyfikat meble (48)
viii ga 98/09 (2)
"art. 142 ust. 2" (10)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (21)
xii ga 39/09 (1)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
xii ga 230/07 (2)
brak płatności częściowych (473)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1031)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
podatek dochodowy (124)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
xii ga 308/08 (3)
"porównywalność ofert" (171)
strafregisterbescheinigung (2)
iv ca 362/09 (1)
kierownik zamawiającego (2051)
inna omyłka vat (839)
kopia pełnomocnictwa do oferty (931)
brak tabeli elementów scalonych (176)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
kio/ku 63/11 (5)
190/09 (3)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
oferta oferta równoważna (2135)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1081)
"tego samego rodzaju" (285)
csk 456/09 (19)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
inny dokument nie musi być opłacony (451)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
22 ust 4 (13116)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
xii ga 451/10 (3)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (232)
błędnie wpisany vat (510)
francuski krk (16)
informacja krk (447)
kary umowne (594)
"lub równoważne" (743)
496/10 (6)
poprawa kosztorysu (442)
błąd w kosztorysie ofertowym (1100)
"aukcja elektroniczna" (322)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
wimax (6)
zabezpieczenie należytego (1988)
treść oferty (16428)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
projekt zamienny (478)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
xix ga 92/11 (14)
urząd dozoru technicznego (130)
comesa (37)
"cena rażąco niska" (846)
oferta nieważna (5717)
za zgodność (5960)
kio 2287/10 (21)
wadliwy przedmiar (371)
kio 854/11 (10)
hotel (114)
2124/11 (4)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
zamówienie podstawowe (5111)
xii ga 2/09 (4)
xii ga 37/09 (2)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
"znaki towarowe" (590)
viii ga 137/12 (12)
"disclosure scotland" (6)
kio 115/14 (3)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1245)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
przedmiar a ryczałt (157)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (239)
"art. 8 ust. 3" (385)
błędna stawka vat w ofercie (904)
v ga 87/10 (1)
gwarancja wadialna wadliwa (270)
36 ust. 5 (4094)
kio/uzp 27/09 (148)
umowa warunkowa (389)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
termin na wniesienie odwołania (21718)
odmowa podpisania umowy (486)
v ca 1314/08 (1)
"art. 190 ust. 7" (385)
"stawka vat" (699)
art. 29 ust. 2 (22076)
umowa konsorcjum (3985)
iii ca 262/05 (7)
podmiot zbiorowy (449)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
kryterium doświadczenie (2874)
niewykonanie wyroku (12849)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
utrata wadium (409)
klauzule społeczne (351)
kio 33/12 (20)
"jawność postępowania" (518)
usługi hotelarskie (35)
opis usługi (5597)
"roboty zamienne" (85)
podwykonawca dostawy (842)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
x_ga_213_11 (13)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
gddkia (260)
wartość konkursu (814)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
inspire (15)
"lub równoważny" (743)
2817/10 (8)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
istotna zmiana umowy (6198)
ii ca 353/10 (1)
uwzględnia skargę (17206)
open office (22)
formularz cenowy (1828)
art 25 ust 1 (10221)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (423)
85 ust. 2 (2253)
art 144 (761)
kio 2/11 (202)
"22 ust. 5" (61)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
niepodpisana oferta (5505)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
remont a budowa (720)
"informacje z internetu" (5)
art. 6 a (19477)
"oferty dodatkowe" (379)
ix ca 542/08 (2)
uzupełnił bez wezwania (2009)
interes prawny (9018)
zmiana treści oferty (9265)
"próbka systemu" (18)
art. 46 ust. 3 (2772)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
nie dołączył kosztorysu (967)
art 22 (13259)
tusze (36)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
iii ca 454/08 (2)
art. 12a ust. 1 (390)
06 austria istotna zmiana (56)
uzupełnienie przetarg ograniczony (5610)
komplementariusz (80)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
lex retro non agit (14)
szczepionki (43)
"art 6a" (45)
czynność techniczna (8736)
kryteria oceny (6345)
brak wyceny elementu oferty (1689)
kio 185/13 (4)
odwołanie wniesione po terminie (21853)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (6932)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
wygórowana kara umowna (130)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
v ca 266/08 (2)
v ca 52/08 (2)
xii ga 232/11 (1)
nieprawidłowe referencje (2156)
poprawienie innej omyłki (1931)
1377/11 (2)
c-103/88 (99)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
przychód netto ze sprzedaży (175)
"art. 182 ust. 5" (9)
vat stawka (1456)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
usługi prawne (7570)
xix ga 175/10 (32)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (2495)
nieścisłości siwz (536)
"zatarcie skazania" (36)
x ga 231/10 (1)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (358)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
"kopia gwarancji" (24)
xix ga 328/06 (2)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (10768)
pit osoba fizyczna (25)
wykaz osob (4235)
ii ca 37/06 (4)
v ca 1468/10 (3)
ag complex (42)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
kio 2854/12 (6)
art.46 ust. 4a (461)
energii elektrycznej (474)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
podpis (2686)
open source (47)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
tego samego producenta (3748)
przedmiot konkursu (917)
doświadczenie kierownika budowy (1007)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
vii ca 911/08 (1)
"roboty dodatkowe" (350)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2294)
1667/09 (4)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
brak podpisu (2288)
pkp intercity (63)
wadium gwarancja bankowa (557)
1431/08 (13)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
x ga 349/09 (1)
inna omyłka (2660)
odwołanie przedwczesne (1006)
art. 42 ust. 1 (3145)
art. 146 ust.6 (1039)
dokumenty w języku obcym (401)
odległość (622)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
przeciwnik skargi (343)
x ga 294/07 (6)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
"art 144" (358)
kio_356_11 (13)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (178)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
kio 2182/13 (7)
normy iso (427)
krótki termin składania ofert (749)
referencje podwykonawca (695)
i ca 302/11 (1)
brak krk wykluczenie (393)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
niska cena (1880)
przekaz pocztowy (41)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
c-448/01 (18)
"udostępnienie doświadczenia" (85)
braki w formularzu oferty (4301)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (121)
"cena zero złotych" (8)
zakres pełnomocnictwa (2879)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
chorwacja (13)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (5)
serwis podwykonawca (238)
"harmonogram realizacji" (218)
kio 35/12 (14)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
bumar (32)
dokumenty po terminie (13908)
kio_2817_10 (7)
"brak tłumaczenia na język polski" (22)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
zbyt wysokie kary (126)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
1353/13 (3)
445/12 (3)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
wadium art. 46 ust. 4a (478)
art. 17 (9574)
iv ca 1180/09 (2)
referencje dla konsorcjum (1409)
brak oświadczenia (10589)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
art. 86 ust. 1 (1520)
przed notariuszem (387)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
nie uzupełnił tłumaczenia (737)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
iso 9001:2008 (46)
błędny podatek vat (1112)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (111)
"tylko ceny brutto" (5)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
kio 1231/11 (20)
wznowienia (96)
cena dumpingowa (161)
sukcesja generalna (30)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
sukcesja uniwersalna (29)
ii ca 386/05 (2)
"cena nierealna" (306)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
1437/10 (5)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
jedna usługa (2976)
"x ga 706/11" (5)
vii ca 453/09 (1)
i ca 168/09 (8)
bull (101)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
wodzisław (57)
słowacja krk (2)
art. 90 ust. 1 (5546)
1288/10 (21)
v ca 264/04 (16)
rotacja środków pieniężnych (4)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
grupowe ubezpieczenie pracowników (33)
aneks do umowy (790)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
wartość referencji (2528)
oferta częściowa (2436)
vi ca 628/05 (13)
in dubio pro reo (35)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
kio 1437/10 (5)
wynagrodzenie za roboty zamienne (383)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
brak stawki vat (1214)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
art 26 ust 3 pzp (8429)
i.1. ca 351/06 (1)
"93 ust. 1 pkt 6" (184)
ii ca 584/05 (17)
odrębne zamówienie (4824)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
"art. 87 ust. 1" (2881)
xii ga 374/10 (2)
polecenie zmiany (363)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
26 ust. 2a (1499)
"poczta polska" (337)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
x ga 338/10 (4)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
lex (1019)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (645)
109/09 (28)
dokumenty francuskie (155)
bezprzedmiotowe (1456)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
autoryzowany serwis (184)
650/11 (2)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
x ga 25/08/za (2)
antywirus (3)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
geomar (39)
cpv (403)
"termin składania ofert" (4586)
referencje bez daty (1458)
nazwa producenta (1981)
inwestor zastępczy (227)
podobne (6030)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1081)
zabranie wadium (5)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
niezaskarżenie wezwania (1445)
umowa barterowa (3)
interes przystępującego (4523)
art. 29 ust.3 (13173)
tetra (17)
619/08 (11)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (936)
niemożliwa do przewidzenia (2090)
kampania promocyjna (32)
626/12 (4)
niemożliwość świadczenia (650)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
xix ga 91/07 (4)
i cz 103/07 (1)
pesa (110)
krk belgia (8)
tłumaczenie sysmark (9)
"wspólnota mieszkaniowa" (62)
konflikt interesów (89)
dokument nie podpisany (4885)
termin płatności (1553)
viii ga 136/09 (5)
"podział zamówienia" (253)
x ga 124/11 (1)
materiały eksploatacyjne (539)
źle obliczony vat (103)
sformalizowane (337)
tabela elementów scalonych (188)
nieuczciwej konkurencji (8966)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (787)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
niezgodność z treścią siwz (4569)
zdolność kredytowa (771)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
referencje konsorcjantów (161)
opcje (518)
tylko jeden wykonawca (8757)
art. 387 (394)
x ga 74/11 (3)
xii ga 183/08 (1)
x ga 257/09/za (1)
x ga 60/08 (3)
uprawnienia sep (26)
data wniesienia wadium (1139)
kio/kd 33/12 (4)
art. 146 (2005)
bony (67)
x ga 352/11 (1)
vii ga 59/08 (2)
xix ga 162/10 (17)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
poświadczenie (1977)
ix ca 220/09 (2)
kio/uzp 198/09 (9)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
pozacenowe kryteria ofert (74)
i aca 1018/05 (26)
równoważność (699)
kio 2184/13 (4)
informacja z krk (436)
odwołanie (22190)
"płyta cd" (113)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (4351)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
viii ga 244/09 (2)
kio 1318/10 (7)
kto może wystawić referencje (260)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
kio 821/11 (9)
"art. 22 ust. 4" (619)
zmiana nieistotna (8648)
1960/11 (2)
forma porozumiewania się (213)
i ca 337/08 (4)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
"146 ust. 6" (158)
ix ca 541/09 (2)
fabrycznie nowy (673)
współfinansowane ze środków (385)
osoba fizyczna (1653)
"fidic lub równoważne" (30)
wykaz punktów serwisowych (244)
"art. 38" (1884)
wadium osoba trzecia (476)
sprint (97)
jedna usługa jedna umowa (1168)
iso 9000 (27)
vat ryczałt (152)
36a (104)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
nadmierny warunek doświadczenia (665)
"istotna zmiana umowy" (26)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (2317)
kio_1533_13 (5)
dystrybutor (600)
spółka cywilna zus (146)
pełnomocnictwo odwołanie (3429)
odrzucenie oferty (15153)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
1432/09 (9)
zatrzymanie wadium 4a (404)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
maxto (57)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
"nieporównywalność ofert" (122)
utajnienie (570)
wartość zamówienia (11603)
dwie próbki (498)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
definicja wadium (413)
opłacona faktura (177)
1050/12 (6)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
doświadczenie zawodowe (2294)
podpis pod ofertą (2068)
121/11 (5)
interwencja uboczna (55)
oprogramowanie windows (229)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
"pilna potrzeba" (104)
"spółka celowa" (13)
"produkt równoważny" (283)
asysta techniczna (122)
companies house (5)
referencje data wystawienia (449)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
cel wadium (343)
przedawnienie (111)
475/10 (4)
"zmiany podmiotowe" (43)
iii ca 416/05 (2)
ca 421/07 (17)
v ca 1213/02 (15)
uchybienie formalne (1567)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
zakup nieruchomości (153)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (10)
zasada jawności (877)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
niegospodarność (45)
x ga 42/10 (2)
stręciwilk (877)
kio 204/12 (5)
poprawa innej omyłki (777)
v ca 2224/03 (10)
kryteria podmiotowe (1276)
iv ca 1324/08 (1)
2805/10 (5)
dokumenty stany zjednoczone (102)
"roboty budowlane" (5710)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
"art. 96" (672)
kio_2103_11 (3)
"interwencja uboczna" (50)
moment wszczęcia postępowania (1716)
kio 238/12 (26)
próbka system (393)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
brak pkd (125)
art.87 (4127)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (408)
179 szkoda (3130)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
xix ga 207/09 (9)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
kio/uzp 250/10 (10)
nadzór autorski (332)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
800/12 (4)
cena oferty (9027)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
wstępne ogłoszenie (1012)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
ii ca 129/07 (3)
iv ca 831/10 (7)
zmiana przepisów (10308)
dokumenty podmiotów (7504)
udostępnienie referencji (936)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
nowe zarzuty (6166)
zatarcie skazania (38)
kio/kd 106/10 (5)
dysponowanie potencjałem (2637)
kio 1600/10 (6)
v ca 1973/11 (14)
słowacja (27)
senetic (7)
vi ga 83/10 (4)
"art 24 ust 1 pkt 9" (261)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
"art. 91 ust. 3" (144)
art. 87 ust. 1a (1414)
ix ga 37/06 (4)
istotna zmiana w treści oferty (8220)
29 ust. 2 (22076)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
kio 762/13 (5)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
utajnienie referencji (211)
prototyp (101)
art.6a (45)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
v ca 1315/08 (1)
podpis elektroniczny (954)
"omyłka rachunkowa" (1020)
formalizm postępowania (387)
gwarancja wadialna kopia (177)
ii ca 371/09 (2)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
prezentacja systemu informatycznego (175)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (3829)
klauzula apostille (12)
simple (61)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (66)
xii ga 106/10 (2)
tbd (27)
brak tłumaczenia na język polski (865)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
xii ga 132/08 (1)
"przedłużenie terminu składania ofert " (343)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
"oferta wstępna" (209)
gaz system (311)
informacja o grupie kapitałowej (380)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
1366/12 (2)
niemiecki krk (28)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
nieregenerowane (32)
kio/uzp 320/10 (4)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
usługi tłumaczeń (1132)
mon (110)
529/13 (5)
art. 138c (104)
certyfikat równoważny (671)
192 ust 7 (8576)
"dzielenie zamówienia" (141)
brak podpisu oferty (1929)
art. 12a wadium (53)
xix ga 34/07 (5)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
nieprawidłowy vat (2082)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
brak wskazania producenta (2138)
ceidg (39)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
kio 703/09 (20)
1642/10 (4)
modyfikacja oferty (3556)
omyłka samodzielnie (1211)
referencje oświadczenie woli (759)
"26 ust. 2a" (301)
"należyte wykonanie" (3547)
niejasne zapisy siwz (1738)
oracle (154)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
zaprojektuj i wybuduj (342)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
art. 93 (4857)
"wysokość kar umownych" (120)
art. 12a ust. 2 (390)
v ca 788/08 (11)
"art. 15 ust. 2" (94)
iii ca 455/08 (2)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
iv ga 10/08 (13)
art. 94 ust. 3 pzp (1234)
xix ga 186/07 (2)
oryginał zobowiązania (1442)
c-496/99 (11)
zakres referencji (2938)
x ga 337/07 (7)
dwie opinie bankowe (265)
1719/10 (14)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
ix ca 182/06 (2)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
vi ca 32/11 (2)
oświadczenie wiedzy (4982)
kio/uzp 1173/08 (3)
kio 1434/12 (3)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
cena jednostkowa ujemna (60)
przetwarzanie odpadów (187)
nie wniósł wadium (2016)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (5284)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (1735)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
982/10 (4)
usługi bankowe (1414)
2379/11 (3)
elektroniczny krs (462)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
xix ga 468/10 (5)
x ga 228/10/za (1)
"usługi prawnicze" (42)
87/07 (22)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
certyfikat/atest (24)
zus spółka cywilna (146)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
26 ust. 2 b (7993)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
pisemnie (5282)
v ca 2446/09 (9)
wielka brytania (186)
art. 185 ust. 6 (2343)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
sam sobie wystawił referencje (811)
ogłoszenie wstępne (1012)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (514)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (69)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
pokój (210)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (352)
rozbicie ceny ofertowej (440)
plan zamówień (1350)
pisemność postępowania (33)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (1844)
art. 6a ustawy pzp (352)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (371)
koncesje (471)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
wynagrodzenie barterowe (2)
krótki termin realizacji (930)
zmowa przetargowa (107)
wolna ręka prawa wyłączne (590)
zwłoka (337)
swoboda umów (878)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
wezwanie do uzupełnienia (5293)
promed (110)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
"oświadczenie producenta komputera" (13)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
użyczanie zdolności finansowej (65)
doręczenie kopii odwołania (3384)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
"art. 26 ust. 3" (5021)
data pełnomocnictwa (1667)
180 ust. 4 (4321)
gispro (15)
334/09 (4)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
vi ga 85/10 (2)
x ga 73/07 (6)
ujemna cena jednostkowa (60)
ii ca 183/05 (2)
v ga 127/11 (1)
ii ca 108/11 (3)
przekształcenie wykonawcy (217)
iii czp 123/07 (15)
zmiana wysokości wadium (1107)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
dokument przedmiotowy (11123)
zmiana terminu umowy (6964)
1876/09 (6)
art. 180 ust. 5 (4470)
odbiór robót (2133)
1319/10 (2)
art. 47 (1763)
iv ca 1499/11 (1)
637/11 (23)
próbka treść oferty (691)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
"brak wadium" (71)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
przeciwnikiem skargi (363)
oryginał wadium (601)
ceidg po terminie składania ofert (36)
kio 707/12 (5)
usługi telekomunikacyjne (550)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
referencje wystawione przez siebie (832)
informacja o wynikach postępowania (11773)
podział spółki (792)
art. 22 ust. 2 (13227)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (532)
upłynął termin związania ofertą (1269)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
poczta polska sa (622)
treśc referencji (2923)
kio 51/11 (14)
brak wskazania nazwy producenta (1384)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
skonto (5)
29 ust. 1 (22089)
art.26 ust. 2b (1316)
ix ga 30/08 (11)
kio 1218/13 (2)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
"obsługa prawna" (99)
oferta (18628)
oferta stanowi całość (8083)
upadłość podwykonawcy (110)
solaris (79)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
x ga 65/07 (3)
dokumenty spółka cywilna (2356)
"centrum usług wspólnych" (21)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
protokół odbioru jako poświadczenie (426)
sanawia (2)
708/10 (6)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
x ga 85/08 (5)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (72)
art. 6 ust. 2 (20218)
huawei (39)
dyrektywa obronna (23)
i ca 601/05 (3)
kio 883/11 (4)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (39)
termin ważności wadium (801)
powtarzające się okresowo (133)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (852)
v ca 1209/11 (2)
1758/11 (6)
termin złożenia odwołania (18991)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
grupa kapitałowa 2013 (170)
wniesienie wadium po terminie (1983)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
iv ca 1323/08 (1)
krk uzupełnienie (299)
v ca 2739/11 (7)
v ca 1109/08 (16)
iii czp 73/05 (24)
"kompania węglowa" (394)
okres związania ofertą (5142)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
nie podpisany kosztorys (824)
brak harmonogramu (1117)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
x ga 246/10/za (1)
kryterium jakości (1721)
kodeks cywilny (3614)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
meble (243)
dostawa energii elektrycznej (307)
omyłki rachunkowe (1257)
art. 58 kc (814)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
kio 1818/11 (5)
kryterium parametry techniczne (1983)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (71)
centrum personalizacji dokumentów (18)
1236/08 (8)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3104)
certyfikat iso podwykonawca (67)
znajomość języka polskiego (170)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
krk komplementariusz (26)
art. 180 (4472)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
udział podmiotu trzeciego (2958)
xii ga 149/07 (2)
brak podpisu na kosztorysie (279)
oryginał gwarancji wadialnej (249)
x ga 311/07 (6)
v ga 87/11 (2)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
x ga 140/08/za (1)
art. 29 ust. 3 (21046)
data referencji (1980)
sprawowanie nadzoru autorskiego (110)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
udostępnianie załączników do protokołu (786)
odbiór odpadów (588)
ubezpieczenie kontraktu (452)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (70)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
oddział (3287)
crb (5)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (383)
irlandia krk (4)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
"iv ca 142/11" (4)
jawność (897)
usługi główne (2725)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
na dzień składania ofert (8664)
art. 24 ust. 4 (12279)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
prawo nie działa wstecz (34)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
niekompletny dokument (1808)
sprzĘt medyczny (860)
jednego producenta (3255)
legitymacja czynna (232)
"art. 29 ust. 3" (445)
iii czp 85/05 (23)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (1806)
ix ga 131/10 (2)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (30)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (675)
uzupełnienie kosztorysu (877)
studia podyplomowe (36)
art 145 (620)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
atest higieniczny (84)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
kio 1562/11 (20)
pozwolenie na użytkowanie (536)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
viii ga 58/09 (12)
"art. 151" (58)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
wartość szacunkowa (3435)
v ca 3128/10 (1)
formalizm (387)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
zmowy przetargowe (107)
siły wyższej (110)
podmiot prawa publicznego (5902)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (10987)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
"art. 144" (358)
domniemanie (1386)
przesunięcia asortymentowe (5)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
bezwarunkowa gwarancja (319)
"interes publiczny" (694)
"niekonkretna oferta" (94)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (5848)
kio_uzp_694_09 (15)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
kio/uzp 431/10 (3)
miarkowanie kar umownych (43)
x ga 223/07 (6)
interpretacja siwz (3410)
świadczenie okresowe (816)
przed podpisaniem umowy (4337)
wyjaśnienia oferty (10738)
zmiana wykazu osób (2808)
jednoznaczne wezwanie (4665)
zamówienia uzupełniające (2731)
pkd (135)
§ 6 ust. 2 (19420)
przyspieszona (250)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
oferta niekompletna (1939)
wyłączne (9781)
"zakres konkursu" (5)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (194)
umowa o dzieło (445)
deklaracja zgodności (1244)
49/10 (19)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
kuchnio (871)
nie odczytano ceny oferty (515)
ix ca 709/09 (3)
medyczne (2199)
naruszenie art 144 (718)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
cena rażąco niska (1773)
usługa ciągła (1027)
xii ga 424/11 (3)
równoważności (699)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
pełnomocnictwo dla lidera (933)
pozacenowe kryteria (66)
brak strony formularza cenowego (1596)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
średnioroczne zatrudnienie (52)
c-414/97 (15)
v ca 787/08 (1)
grafolog (6)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
"24 ust. 1 pkt 9" (266)
postać leku (128)
i ca 410/08 (1)
harmonogram realizacji (1098)
tyco (78)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
zus hiszpański (6)
1661/11 (3)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
wadium kopia gwarancji (264)
omyłka formularz oferty (1683)
1193/13 (5)
przedłużenie terminu związania (1372)
prawo opcji roboty budowlane (174)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
formularz oferty (4902)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
tonery gwarancji (24)
zmiana podmiotowa konsorcjum (697)
ii ca 137/09 (13)
"art. 86 ust. 3" (214)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
oświadczenie o należytym wykonaniu (5400)
"art.26 ust.2b" (951)
modyfikacja siwz (3364)
uzupełnienie oferty (6109)
"za pośrednictwem banku" (37)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
brak interesu przystępującego (4080)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (77)
żądanie oświadczenia producenta (2615)
usługa szkoleniowa (296)
"zasada swobody umów" (263)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
grzegorz mazurek (291)
715/11 (8)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
"potencjał ekonomiczny" (179)
indywidualna ocena oferty (1933)
upadłość członka konsorcjum (140)
zaświadczenie z zus (344)
nie ma wpływu na wynik postępowania (8479)
98/10 (8)
stowarzyszenie (277)
2216/13 (5)
636/12 (6)
x ga 178/07 (1)
gramatura papieru (21)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1046)
główny urząd statystyczny (233)
norma emisji spalin (59)
przychód (581)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
kio 400/14 (4)
dłuższy okres gwarancji (361)
"gwarancja producenta" (118)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1117)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
xii ga 200/11 (1)
art. 22 (13259)
"usługi szkoleniowe" (105)
odtajnienie (510)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (3)
art. 86 ust. 2 (1519)
ga 92/11 (16)
"26 ust. 2d" (27)
składka polisa (324)
roboty budowlane wraz z dostawą (2152)
353 kc (259)
v ca 1554/08 (3)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
iv ca 271/10 (2)
1553/10 (6)
"spółka komandytowa" (317)
kosztorys uproszczony (414)
forma pisemna (2616)
kio_510_11 (17)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
pisemne zobowiązanie (2249)
xix ga 35/08 (2)
limit debetowy (8)
"wiedza i doświadczenie" (719)
wydruk strony internetowej (865)
energa operator (51)
"art. 82 ust. 1" (174)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
art. 171 ust. 4 (1249)
xix ga 403/08 (1)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4160)
wypowiedzenie umowy (659)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
spółka w organizacji (770)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
program funkcjonalno użytkowy (623)
domniemywać (785)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
rozwojowe (251)
"oferta dodatkowa" (379)
art. 181 ust. 2a (194)
poprawianie omyłek (710)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1116)
poświadczenie protokół odbioru (429)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
26 ust.3 (8404)
26 ust. 2b (1506)
warunek doświadczenia (5070)
855/05 (14)
wykładnia siwz (2817)
"franszyza redukcyjna" (13)
c-454/06 (21)
know-how (246)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
"art. 26 ust. 2d" (27)
osobiste wykonanie (857)
2336/13 (3)
po terminie związania ofertą (8460)
"istotne zmiany umowy" (26)
kio 1898/11 (3)
ii ca 199/10 (3)
uzupełnienie po terminie (6261)
vii ga 147/08 za (9)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
brak modelu (927)
referencje (3085)
88/11 (4)
różny vat w ofertach (1197)
odstąpienie (2121)
"łączenie zamówień" (13)
ii ca 560/06 (1)
krk po terminie (456)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (53)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
xix ga 194/07 (14)
otwarcie ofert (4311)
959/09 (34)
zasada bezstronności (302)
ge medical (177)
naruszenie art. 7 (18446)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
wykładnia rozszerzająca (488)
grota (36)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
"podstawa dysponowania" (157)
dzielenie zamówienia na części (555)
1123/10 (10)
powierzy podwykonawcom (751)
ii ca 950/11 (1)
"inter system" (25)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
xix ga 120/07 (4)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
brak interesu prawnego (7804)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
teatr szekspirowski (9)
engave (12)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
kio 173/11 (9)
protokół odbioru robót (1285)
sumowanie zdolności kredytowej (55)
art. 4 pkt 5 (18321)
nie wykonał wyroku kio (8577)
przerwa w terminie związania ofertą (266)
kio/uzp 19/09 (157)
"art. 185 ust. 4" (91)
forma pełnomocnictwa (1403)
novartis (20)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
vi ga 121/10 (1)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
315/12 (4)
art. 151 (499)
art.46 ust.4a (445)
586/08 (2)
wezwanie rażąco niska cena (1198)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (1406)
radiofarmaceutyki (5)
częściowe uwzględnienie (2410)
art. 29 ust 3 (21046)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (8899)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
podstawa dysponowania osobami (3063)
24 ust. 1 pkt 3 (12821)
x ga 458/09 (7)
gazy medyczne vat (37)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
"kio 1535/11" (4)
"podmiot prawa publicznego" (82)
"kryteria oceny ofert" (3694)
xii ga 133/09 (4)
x ga 307/09 (4)
v ca 1897/08 (1)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1117)
autokorekty (8)
wykaz narzędzi (663)
wykaz głównych usług (1370)
zakup paliwa (209)
art 6a (483)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
obiekt budowlany (2321)
gwarancja (3257)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1001)
szkoda (3963)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
"uzupełnienie faksem" (5)
ii ca 88/09 (35)
kilka informacji z banku (307)
skrócenie terminu realizacji (447)
unieważnienie postępowania (12253)
spółdzielnia naprzód (294)
polisa podwykonawcy (184)
iso 9001 (228)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
cena zero złotych (6048)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
licencja niewyłączna (778)
kio 2189/10 (14)
art. 24b (55)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
postępowanie obarczone wadą (1418)
vi ga 50/09 (1)
iii ca 446/08 (5)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
vi ga 64/08 (1)
osoba fizyczna jako wykonawca (1557)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
skamex (47)
kio/kd 31/12 (20)
tomograf (211)
tonery (87)
1305/11 (2)
aktualizacja dokumentacji (431)
218/12 (6)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
kio_1193_13 (5)
kio 1020/13 (3)
korea (36)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
2814/11 (6)
niepełnosprawne (292)
bilety lotnicze (50)
iv ca 1299/09 (19)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
art.189 (4884)
rażąco niska (1780)
odwołanie po terminie (21024)
"oferta równoważna" (406)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
489/06 (32)
"oznaczenie strony" (39)
marsh (8)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
art. 35 (3645)
próbka system informatyczny (96)
próbki (667)
utajnienie wykazu osób (310)
certyfikat zamiast polisy (60)
wilim (253)
x ga 230/08 (1)
"odtajnienie oferty" (158)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
krk prokurenta (44)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
teta (16)
biletów lotniczych (50)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
kio 19/09 (157)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
niewyuczone (14)
"uzupełnienie wadium" (15)
163/08 (11)
2866/12 (4)
iii czp 74/05 (232)
agencja rynku rolnego (30)
zmowa (142)
odmowa zawarcia umowy (746)
ustawa o cenach (9102)
vii cz 410/10 (1)
teoria wysłania (31)
c_196_08 (3)
x ga 442/10 (1)
vii ga 146/10 za (4)
kio_1026_10 (3)
udział w realizacji zamówienia (9680)
dumping (28)
kio 12/14 (170)
plan higieny (134)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (207)
kio 1070/11 (4)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
"kio 20/12" (4)
v ca 405/10 (3)
interes publiczny 145 (395)
naruszenie zasady pisemności (362)
interes faktyczny (6970)
kio_uzp_867_09 (8)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
grupowe ubezpieczenie (45)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
polisa ubezpieczeniowa (660)
ii ca 724/06 (3)
29 ust. 3 (21046)
brak środków (9959)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
rażąco niska cena zysk (707)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
kio/uzp 938/09 (7)
art. 192 ust. 2 (7851)
konstancin-jeziorna (73)
46/10 (21)
ii ca 158/09 (4)
v ca 1514/02 (16)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
orzeczenie (5257)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
zwrot odwołania wpis (15857)
ix ca 672/11 (1)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
konsorcjum doświadczenie (2840)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
xii ga 143/09 (16)
tamex (57)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
art. 36a ust. 2 (103)
zaświadczenie z krk (343)
art. 101 (1095)
art 67 ust 1 (2007)
niezwłocznie oznacza (909)
dowód opłacenia polisy (283)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
"program funkcjonalno użytkowy" (600)
świadczeń okresowych (892)
art 94 ust 3 (1628)
waloryzacja (152)
"nadzór autorski" (250)
interwenient (121)
informatyzacja (149)
wyjaśnienia po terminie (11135)
x ga 652/13 (16)
oferta wstępna (1238)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
uzupełnienie referencji (1858)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1654)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
zmowa wykonawców (137)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
alstom rafako (13)
68/11 (10)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
xii ga 285/09 (2)
xix ga 158/07 (4)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
kio 874/13 (4)
certyfikat polisy (188)
zamówienie wspólne (5592)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
biegła znajomość języka polskiego (28)
1010/12 (5)
"zarzut spóźniony" (124)
odpady (1249)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
jedna usługa dwie umowy (2170)
xii ga 358/10 (2)
postępowanie odwoławcze (17452)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
kio/31/11 (6)
706/11 (24)
pojęcie dostawy (1220)
miejsce zamieszkania (537)
tugeb (5)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
kio/1536/10 (5)
xii ga 517/11 (2)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
konsorcjum warunki udziału (4746)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
małżonków (15)
93 ust. 1a (919)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
błąd vat (1337)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
"uzupełnienie próbek" (41)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (77)
skanska (364)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (2849)
iv ca 120/11 (1)
niezgodny z siwz (13979)
grupa kapitałowa zmowa (32)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (2757)
strabag (327)
"żądanie próbek" (32)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
nie leży w interesie publicznym (952)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
v ca 484/04 (2)
dokumenty podmiotowe (2217)
718/12 (9)
iv ca 140/08 (21)
60/08 (20)
27 ust. 5 (7970)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
"zamówienie dodatkowe" (488)
csk 366/06 (3)
"korekta finansowa" (43)
143/12 (7)
xii ga 412/11 (2)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
odbieranie odpadów (304)
vi ga 87/07 (5)
c-234/03 (24)
"art. 94 ust. 1" (248)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
brak parafowanej umowy (222)
niejasne zapisy specyfikacji (1782)
nie wpisał stawki podatku vat (428)
art 6 (20281)
strona internetowa (3894)
"art. 140 ust. 1" (232)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (697)
"pozycja dominująca" (82)
xii ga 43/08 (1)
w przygotowaniu postępowania (4249)
rażąco nisko cena (1773)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
vi ga 164/11 (2)
inżynier kontraktu (653)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (655)
art.151a (8)
działalność twórcza (68)
uzupełnienie certyfikatu (1237)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
ix ca 661/09 (5)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
2319/11 (4)
xix ga 408/07 (4)
xii ga 133/11 (1)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
2250/11 (6)
jakość (3041)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
oferta wstępna 26 (846)
przystąpienie do odwołania (12244)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (12929)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4017)
oferta złożona przez oddział (2815)
wezwanie musi być precyzyjne (1468)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1074)
brak wskazania podwykonawców (1119)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1174)
wyjątkowa sytuacja (1204)
przedwczesne (947)
it.expert (95)
ciężar dowodu (2059)
"wiedzy i doświadczenia" (3412)
"art. 12a ust. 2" (51)
kio 822/11 (7)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
zła stawka podatku vat (77)
"art. 4 pkt 3" (95)
"błędna podstawa prawna" (67)
180 ust. 5 (4265)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
wolters kluwer (33)
protest (11736)
tłumaczenie przysięgłe (381)
x ga 295/09 (2)
trojan (300)
1164/11 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (143)
"brak ceny" (33)
brak pełnomocnictwa (2624)
opłaconej polisy (361)
cena jednostkowa (2283)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
zmiana umowy (7212)
"nota pokrycia" (10)
vat 0 (1554)
3 miejsca po przecinku (364)
xix ga 104/07 (3)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
utracił status wykonawcy (229)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
brak parafy (158)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (176)
919/08 (11)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (228)
1247/11 (3)
i ca 368/11 (1)
2317/10 (4)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
kosztorys ofertowy (2122)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
kio/uzp 799/08 (7)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (43)
972/12 (3)
wyroki kio (10121)
ii ca 679/10 (3)
microsoft (252)
ii ca 693/05 (51)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
przynależności do grupy (138)
kio 51/12 (5)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (8773)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
umowa leasingu (167)
uznanie odwołania (9383)
"art. 144 pzp" (52)
podpis oferty (2182)
xii ga 466/09 (2)
iv ca 715/11 (2)
kio_545_11 (7)
koncentracja środków ochrony (223)
pomoc prawna (4675)
x ga 110/09/za (1)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
ix ga 44/08 (29)
xxiii ga (97)
dysponuje lub będzie dysponował (3437)
x ga 287/08 (2)
x ga 59/08/za (1)
rażąca niska cena (611)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (7845)
"dobre obyczaje" (439)
"zmiana składu" (40)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
udostępnienie koncesji (148)
art. 38 ust. 4 (3681)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
multikom (36)
posiadanie uprawnień (5096)
kio_707_11 (31)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1175)
iv ca 392/05 (8)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
"rażąco niska" (1731)
udział podmiotów trzecich (2696)
"prezentacja oprogramowania" (17)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (95)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
koncepcja realizacji (843)
x ga 241/10/za (1)
grupa kapitałowa konkurencja (340)
rażąco niska cena dostawa (637)
dialog techniczny (270)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (4)
kio/uzp 81/10 (8)
spółka komandytowa (318)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (138)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (190)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
"niewykonanie wyroku kio" (110)
microsoft lub równoważny (105)
"art. 38 ust. 1" (482)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
"zamówień publicznych" (23848)
konsalnet rażąco niska cena (12)
oferta dodatkowa (9192)
korekta finansowa (409)
"art. 93 ust. 4" (61)
art. 92 ust. 1 (2552)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
c-513/99 (8)
"podpis elektroniczny" (644)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
1804/13 (5)
ii ca 279/08 (1)
970/12 (6)
faktura (2395)
69 (1166)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
kryterium serwisu (700)
kryterium pozacenowe (74)
tożsame (2999)
gwarancja wadium (1104)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
1804/09 (10)
zamówienie dodatkowe (9565)
utajnienie sprawozdania finansowego (62)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
wybór trybu (13063)
brak daty na oświadczeniu (5348)
ix gc 155/08 (2)
uchyla (3018)
art. 2 pkt 7a (521)
prokurent (543)
iv ca 51/11 (2)
v ca 359/08 (2)
brak ceny (7455)
"x ga 23/07" (85)
control process (68)
xii_ga_254_08 (3)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
396/11 (7)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
remondis (132)
norma euro 5 (694)
v ga 124/09 (1)
criminal (20)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
v ca 1805/09 (2)
art. 181 (1187)
dokumenty podwykonawcy (1675)
kio/2790/10 (14)
ii ca 455/06 (6)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (12030)
"art. 179 ust. 1" (6628)
"przedmiar robót" (1443)
walory artystyczne (13)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
kio/kd 22/09 (8)
dialog konkurencyjny (387)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
art. 29 ust. 4 (19825)
składanie ofert częściowych (1729)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
bank gospodarstwa krajowego (75)
dostawa bonów (57)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (238)
lub równoważne (2134)
data wystawienia referencji (417)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
zmiana personelu (795)
kosztorys przy ryczałcie (198)
art. 43 ust. 3 (2410)
treść pełnomocnictwa (3011)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
grupy kapitałowej (389)
2427/11 (5)
1671/11 (2)
tożsamość zamówienia (794)
"art. 26 ust.3" (5339)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
naruszenie art 29 (17191)
generalny wykonawca (2263)
równe traktowanie (8272)
i ckn 1159/00 (51)
art. 142 ust. 2 (970)
sumowanie zamówień (535)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
termin podpisania umowy (4831)
ii ca 141/07 (1)
art.22 ust. 5 (4720)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (549)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
iii ca 583/08 (5)
równoważny (2271)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
usługi sprzątania (718)
błąd ryczałt (183)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
zużyte opony (24)
prokura samoistna (36)
x ga 2/07 (30)
wysokość polisy (968)
naruszenie zasady jawności (863)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
x ga 98/07/za (1)
broker (69)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (159)
certyfikat ce (359)
intercity (60)
podmioty powiązane (889)
odstąpienie od umowy (1640)
iv ca 726/11 (1)
85 ust. 4 (2132)
oferty dodatkowe (9192)
"art. 17" (788)
nadmierne warunki (1174)
kio/uzp 3/09 (92)
v ca 719/10 (1)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
zezwolenie (981)
pracownik ochrony (1831)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
iv ca 588/04 (3)
online skills (19)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (6)
"niemożność porównania ofert" (16)
tonery oryginalne (37)
"poprawienie omyłek" (1139)
przedłużenie umowy (1505)
kary (1505)
zmiana wykonawcy (10390)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
art. 46 ust. 5 (2676)
"zdolność finansowa" (664)
polisa zbiorowa (51)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
kluczowe części zamówienia (1211)
46 ust. 4a (606)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
kio 1863/10 (11)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
xii ga 254/08 (4)
i ca 40/07 (5)
1563/12 (3)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
art.26 ust.2b (957)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
tej samej marki (824)
swift (15)
błąd w numerze katalogowym (185)
"uzupełnianie próbek" (7)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
ix ga 83/09 (3)
1306/11 (5)
"dysponowanie osobami" (1505)
art. 91 ust. 3a (475)
prowizja (104)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1009)
referencje należyte wykonanie (2474)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
ii ca 757/06 (1)
koleśnikow główny urząd geodezji (8)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2130)
utajnił formularz cenowy (135)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
cesja wierzytelności (48)
instytut monitorowania mediów (14)
"art. 92 ust. 2" (83)
gaz-system (74)
476/12 (4)
warbud (308)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
c-328/92 (12)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
vi ca 586/05 (3)
x ga 296/08 (6)
miejsce złożenia oferty (8801)
"art. 189 ust. 6" (19)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (21)
46 ust 4a (606)
kio_1525_11 (7)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
x ga 23/07 (105)
ca 137/09 (15)
art. 38 ust. 6 (3537)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
roboty uzupełniające (1616)
pilność (57)
ii ca 835/04 (5)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
roche diagnostics (122)
0 zł (10967)
obiekt kubaturowy (182)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (564)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
szpital wolski (19)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
art. 32 ust.2 (3270)
ii ca 131/10 (2)
x ga 21/08 (16)
ix ga 113/06 (2)
wykazanie równoważności (549)
bombardier (36)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
wskaźnik płynności finansowej (69)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
tego samego rodzaju (11156)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
630/10 (2)
oddział przedsiębiorcy (573)
kio_1623_11 (16)
brytyjski krk (8)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
x ga 176/10/za (1)
474/11 (9)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
"dysponowanie osobami " (1425)
vi ca 464/05 (62)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (4020)
x ga 213/11 (13)
"zmiana ogłoszenia" (385)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
krakowski holding komunalny (18)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
v ga 1/12 (163)
iso 27001 (39)
należyte wykonanie dostaw (1642)
xii ga 138/07 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
kio 153/11 (3)
art. 23 (9931)
zdolność ekonomiczna (1066)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
równoważne materiały (1298)
"art. 32 ust. 1" (270)
v ga 53/05 (1)
2781/11 (4)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
kio 414/12 (6)
art. 86 ust. 3 (1506)
ii ca 803/10 (12)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (38)
1085/11 (2)
183/11 (15)
forma dokumentu (5672)
ważność pełnomocnictwa (622)
"brak podpisu" (193)
art 82 ust 1 (2175)
ii ca 442/06 (6)
kio/uzp 1455/08 (10)
art. 12a ust.2 (364)
referencje wystawia (1702)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
xix ga 235/11 (4)
brak formularza cenowego (1617)
art. 90 ust. 3 (4955)
sieć szerokopasmowa (79)
dowód opłaconej polisy (283)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
183 ust. 2 (1637)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
odpowiedni termin (9072)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
pilna potrzeba (173)
iv ca 340/05 (9)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
"rażąca strata" (37)
zmiana terminu płatności w umowie (663)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
parafa zamiast podpisu (37)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
epeat (17)
"wykładnia funkcjonalna" (57)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
toya (14)
wpis w krs działalność (785)
560/09 (9)
umowa o zamówienie publiczne (11963)
wadium w walucie obcej (15)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
krk niemcy (41)
budynki użyteczności publicznej (272)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
zintegrowany system informatyczny (420)
eurosystem (30)
v ca 1040/08 (8)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
kio/uzp 80/07 (47)
konkurencyjność (826)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
x ga 268/08 (1)
"system informatyczny" (1017)
"podatek vat" (1784)
art 22 ust 4 (12482)
obiektywne czynniki (1066)
x ga 158/11 (2)
brak w formularzu ofertowym (2852)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
kompatybilność (288)
1741/10 (6)
"iii ca 88/09" (16)
brak interesu (8520)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
środki finansowe (4096)
vi ca 6/05 (5)
x ga 60/10/za (3)
v ca 1328/08 (1)
ponowne wezwanie (4499)
wykaz usług (4203)
art.186 ust.2 (2354)
zaświadczenie zus spółka cywilna (114)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
kio_628_11 (5)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (209)
zakup samochodu (234)
x ga 25/10 (21)
ryczałt brak kosztorysu (187)
transgraniczne (49)
iii ca 199/06 (2)
358/10 (7)
100/12 (20)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
1542/10 (4)
x ga 117/08 (1)
przekształcenie (238)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
rentowności (147)
xix ga 409/07 (1)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (2561)
art. 92 ust. 2 (2553)
krk szwecji (7)
pbg (93)
rażaco niska cena (1773)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
brak daty wystawienia referencji (408)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
c-21/03 (46)
wadliwe wadium (611)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
świadectwo przejęcia robót (146)
kio 823/12 (5)
ekonomika postępowania (210)
keymark (9)
rażąco niska cena (1773)
poświadczenie należytego wykonania (1196)
gwarancja w oryginale (894)
skarga na postanowienie (15891)
roboty tego samego rodzaju (5107)
błąd co do prawa (2987)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
586/09 (3)
brak zestawienia materiałów (1690)
art. 32 ust. 1 (3724)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
zmiana producenta (2907)
"dłuższy niż 4 lata" (9)
x ga 74/09 (1)
zawieszona działalność (124)
odpadów (1249)
minimalne wynagrodzenie (2085)
c-340/04 (11)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
zawarcie umowy po terminie (10265)
tożsamość (809)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
zobowiązanie warunkowe (276)
ii ca 425/05 (5)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (22)
cena ryczałtowa (1627)
odszkodowanie (418)
kio_908_13 (4)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
kio/uzp 298/09 (4)
odbiór odpadów komunalnych (375)
2710/10 (10)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
wykonanie zastępcze (373)
niemożliwą do usunięcia wadą (411)
stawka vat (1456)
krk (461)
wadium wniesione po terminie (1983)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
kio 1503/08 (6)
1974/12 (3)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
polisa oc (499)
zmiana stawki podatku vat (893)
uzupełnienie dokumentów (5982)
termin zadawania pytań (773)
usługi ochroniarskie (27)
uzupełniające (2754)
144 ust. 1 (760)
nie przesłał kopii przystąpienia (1287)
bez ograniczeń (10929)
krk francuskie (16)
kio 134/09 (20)
106/10 (11)
art. 26 2b pzp (1353)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
cena oferty w euro (1540)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
x ga 23/07/za (39)
naruszenie art. 87 (5595)
ograniczenie konkurencji (8393)
vii ga 44/05 (3)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
vi ga 240/10 (2)
fidic (327)
c-465/11 (18)
formularz cenowy ryczałt (128)
"art. 180 ust. 3" (485)
definicja ceny (1936)
12a (391)
185 ust. 2 (2736)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
kumulacja kar umownych (15)
sytuacja finansowa (4185)
potwierdzenie czynności (12463)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (639)
kio 271/12 (13)
kosztorys ryczałt (200)
licencji (1021)
wyrządził szkodę (378)
brak opłaconej polisy (371)
xii ga 340/09 (9)
293/11 (11)
udostępnienie zasobów (1174)
iv ca 926/06 (5)
zawarcie umowy (10710)
opłaconą polisę (361)
ix ga 89/07 (1)
"art. 38 ust. 4" (609)
politechnika rzeszowska (24)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
691/11 (5)
formularz (4952)
art 93 ust 4 (4708)
xix ga 237/07 (1)
referencje potwierdzają (1822)
"brak opłaconej polisy" (13)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
upust (300)
karta katalogowa (484)
kio/uzp 1876/09 (6)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
xix ga 371/10 (1)
art.38 (1884)
"treść referencji" (635)
vi ga 34/08 (2)
csioz (29)
oferta oferta wariantowa (363)
kio/uzp 1337/09 (3)
nie podpisana oferta (5505)
kio 1553/10 (6)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (221)
"spółka cywilna" zaświadczenie (130)
2160/10 (3)
art. 36 (4296)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
ca 3036/10 (18)
podział (1824)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (29)
"umowa ramowa" (281)
art. 25 ust. 1 (10221)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
vi ga 104/10 (2)
system informatyczny (1480)
vi ga 169/10 (1)
polisa grupowa (17)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
podwykonawstwo (545)
kio/uzp 2490/10 (8)
konsorcjum (6485)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
przyrzeczenie publiczne (115)
oferta bez podpisu (1644)
podpis bez pieczęci (289)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
brak tłumaczenia (1750)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4017)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
wydruk z banku (153)
istota ceny ryczałtowej (658)
protokół z postępowania (5417)
kredytu (501)
interes w uzyskaniu (7927)
kio/uzp 1379/09 (16)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (32)
1162/13 (2)
"zaprojektuj i buduj" (16)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
xix ga 534/08 (2)
urssaf (5)
spółka cywilna reprezentacja (590)
niekorzyść wykonawcy (521)
"xii ga 102/09" (46)
339/12 (4)
423/11 (6)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
sekocenbud (107)
art. 8 pzp (11300)
gwarancja tuz (41)
"art. 34" (251)
saldo (147)
rabat (276)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (53)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
art. 6a (483)
skład sądu konkursowego (107)
"art. 27" (976)
nabycie udziałów (1568)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
tozsamość czasowa (102)
i ca 331/10 (1)
xii ga 206/08 (14)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (95)
1971/09 (8)
grupa kapitałowa (389)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
tajemnica (1145)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
charakter wynagrodzenia (4742)
zakaz powierzania podwykonawcom (60)
viii ca 442/05 (1)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (293)
numer uprawnień (2208)
pozwolenie radiowe (84)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
uzupełnienie tłumaczenia (1200)
wydłużenie terminu realizacji umowy (544)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
naruszenie konkurencji (9188)
kio 1123/10 (12)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
aneksowanie umowy (27)
wykaz podwykonawców (1150)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (2360)
próbka uzupełnienie (335)
kio/uzp 1591/09 (3)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
art 29 ust 2 (22076)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
oferty częściowe (2436)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (486)
zdolność kredytowa pod warunkiem (549)
związanej z przedmiotem zamówienia (8786)
751/11 (5)
ubezpieczenia (2304)
art. 40 ust. 3 (4708)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (22)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
i ca 251/08 (3)
doświadczenie dostawy (2821)
v ca 142/09 (5)
x ga 46/12 (10)
vat 23% (1640)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
kio 1526/10 (4)
dokumenty (14424)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
spółka z o.o. w organizacji (606)
nowy zarzut (5825)
maksymalna cena (1871)
"art. 85 ust. 2 " (224)
termin związania 2011 (3215)
brak dowodu opłaty polisy (119)
ceidg po terminie (45)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (656)
0,00 złotych (218)
telewizja polska (130)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
"criminal records bureau" (3)
xii_ga_451_10 (3)
natychmiastowa (368)
żądanie certyfikatu iso (337)
spółka "w organizacji" (77)
gugik (24)
niejasne (2994)
szkolenia (1804)
umowa odpłatna (726)
warunki udziału (14081)
kio_1016_12 (17)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
równowaga ekonomiczna (90)
1444/11 (5)
podstawa dysponowania (4071)
zwrot oferty bez otwierania (175)
kryteria oceny ofert (6241)
spółka córka (39)
wykaz wykonanych (6000)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
zagubienie oferty (18)
iii ca 582/08 (1)
c-220/05 (11)
kio 476/12 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (71)
rozliczenie kosztorysowe (520)
kio 1305/13 (2)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
xix ga 112/08 (1)
brak czytelnego podpisu (352)
hitachi (49)
brak podpisu na formularzu (747)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
173/09 (9)
zmiana ceny (5753)
xix ga 32/09 (4)
równowaga stron (202)
art 7 (22618)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
xix ga 156/07 (1)
vat omyłka (931)
ubezpieczenia grupowe (45)
krk po terminie składania ofert (336)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
art. 179 ust. 1 pzp (6540)
aż do zawarcia umowy (991)
xii gz 74/10 (2)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
iii ca 177/10 (2)
kio/uzp 193/08 (6)
"46 ust. 4a" (442)
esri (34)
138 c ust. 1 pkt 1 (413)
"istotna zmiana" (1657)
"brak ceny jednostkowej" (13)
art 7 ust 1 (23556)
kio 9/11 (240)
x ga 75/08 (9)
2363/10 (12)
nieczytelny podpis oferty (352)
i ca 93/11 (5)
przetarg ograniczony (16010)
rażąco niska cena dowody (1232)
art. 179 (7483)
wykaz usług wykonywanych (3282)
inna cena słownie i cyfrowo (466)
należyte wykonanie (6292)
oczywista omyłka (2018)
dzierżawa pomieszczeń (87)
ciągłe (1187)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (226)
proporcjonalność (315)
nieaktualny krs (737)
brak wyceny (2095)
wycofanie zwrot oferty (592)
pozycja zerowa (111)
kio/ku 53/11 (3)
oświadczenie o zgodności z siwz (4591)
"przystąpienie do długu" (3)
46 ust. 3 (2772)
kio_2793_10 (19)
użyczenie (236)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
wyjaśnienie próbek (515)
wyjaśnienia wykonawcy (11416)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
niezasadne wezwanie (4288)
iii_czp_53_11 (55)
wniosek o upadłość (281)
1944/11 (9)
passmark (15)
1456/12 (3)
kio 162/12 (5)
praxis (9)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
ii ca 29/05 (37)
prince (87)
zeto (133)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
ii ca 1332/06 (1)
art. 180 ust. 7 (4450)
brak treści oferty (13284)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
art. 49 (1899)
"art. 32 ust. 4" (97)
kio 1292/11 (11)
"art. 182 ust. 4" (12)
nieproporcjonalny warunek (784)
xxiii ga 566/09 (2)
wpis (21600)
v ca 2552/07 (2)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
ge (264)
metodologia (322)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
odległość serwisu (69)
zwrot wadium (1554)
2498/10 (19)
zamówienia podzielone na części (4883)
xii ga 304/07 (1)
niekompletny formularz ofertowy (596)
oryginał gwarancji bankowej (296)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (3037)
brak pozycji kosztorys (1660)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1019)
rental right (2)
synektik (19)
art. 91 ust. 2 (5473)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
formy porozumiewania się (222)
autoryzacja (267)
"powtarzające się okresowo" (51)
wymóg jednego producenta (2745)
"termin wykonania zamówienia" (685)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1102)
siła wyższa (106)
kio 1393/11 (3)
kio 109/13 (10)
francja (260)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
art. 22 ust. 4 (12482)
błąd projektowy (988)
x ga 196/10/za (1)
art 26 ust 3 (10931)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
poprawa vat (376)
oferta niezgodna z siwz (13540)
iv ca 870/06 (1)
iso/iec 19752 (17)
błąd co do formy (2103)
brak pieczęci (502)
"zmiana treści oferty" (1127)
iv ga 39/08 (1)
ii ca 443/06 (2)
cena kosztorysowa (1164)
"wniosek o zabezpieczenie" (7)
zawartośc referencji (244)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (336)
rezygnacja podwykonawcy (86)
2184/13 (4)
wizja lokalna obowiązek (255)
brak producenta w ofercie (3239)
nieproporcjonalne (1049)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (53)
x_ga_81_09 (6)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (619)
xix ga 280/08 (10)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (263)
produkt leczniczy (274)
poczta (942)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
dokumenty przedmiotowe (10586)
xix ga 167/07 (4)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
język polski (1791)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
x_ga_337_07 (7)
"koncepcja architektoniczna" (41)
strona internetowa dowód (2476)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
ii ca 1211/09 (10)
termin związania ofertą a wadium (1415)
uzupełnienie opisu (3721)
2103/11 (3)
awaria (608)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
sytuacji ekonomicznej (2424)
nieważny certyfikat iso (171)
domestos (5)
obiektywny charakter (2423)
czyn nieuczciwej (3622)
potwierdzenie referencji (2838)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
zabezpieczenie (3507)
za zgodność z oryginałem (2385)
art 67 (2013)
system informacji prawnej (4130)
martela (16)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
"interes prawny" (4746)
"opinia bankowa" (281)
harmonogram tajemnica (171)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
kio/uzp 853/08 (5)
zasada koncentracji (257)
xix ga 195/09 (11)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
art.26ust.2b (951)
art. 51 ust. 2 (2293)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
warunki udziału w postępowaniu służą (4095)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
opóźnienie a zwłoka (171)
zerwanie umowy (79)
protokół odbioru (1711)
290/11 (5)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
brak pozycji kosztorysu (1660)
wynika z innych dokumentów (10755)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
i ca 251/07 (2)
xii ga 366/10 (1)
x ga 33/09 (4)
iii ca 833/04 (4)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
"umowa pod warunkiem" (20)
proporcjonalny warunek (850)
vii ga 24/08 (13)
kio 122/11 (5)
art. 182 (2292)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
uzupełnianie dokumentów (2484)
szacowanie wartości (752)
229/12 (24)
338/09 (25)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (153)
orange (51)
ważność referencji (402)
"art. 186 ust. 2" (1639)
c-31/87 (8)
bład w obliczeniu ceny vat (1065)
błąd w gwarancji (1090)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
istotne postanowienia umowy (6856)
"186 ust. 2" (1655)
"przejęcie pracowników" (14)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
niewłaściwy podatek vat (1303)
zmiana oferty przez wykonawcę (10160)
art. 84 ust. 1 (1519)
inna omyłka w kosztorysie (864)
kd 58/10 (4)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
izrael (36)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
art 46 ust. 4a (606)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (249)
warunek zawieszający (95)
2527/10 (3)
kio 1327/09 (18)
kio_1535_11 (4)
pełnomocnictwo prokura (83)
ii ca 377/09 (2)
i ca 215/10 (2)
kio 223/12 (18)
kio 100/12 (18)
iv ca 534/06 (2)
opozycja (423)
iv ca 915/08 (2)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (8073)
brak nazwy urządzenia (2189)
kryterium oceny ofert doświadczenie (2966)
ii ca 1351/07 (1)
rÓwnowaŻna (2271)
kio/uzp 533/10 (3)
krajowy rejestr karny (640)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
art. 183 ust. 2 pzp (1163)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
uwzględnia odwołanie (17470)
ix ca 724/08 (1)
uwzględnia opozycję (412)
filgrastim (3)
181/08 (6)
definicja grupy kapitałowej (159)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
poświadczenie nieprawdy (241)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (1990)
"przeciwnik skargi" (277)
"ii ca 489/06" (24)
usługa pocztowa (964)
kio 1525/11 (7)
treść referencji (2923)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
ii ca 753/10 (1)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (2373)
dostawa (8721)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (211)
"wadliwe pełnomocnictwo" (408)
"art. 86 ust. 4" (205)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
krk szwecja (7)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1031)
art 4 pkt 8 (14203)
v ca 1281/12 (2)
x ga 284/11/za (1)
podpis na ofercie (2306)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (380)
konwalidacja pełnomocnictwa (73)
art. 96 ust. 3 (1822)
prezentacja oprogramowania (269)
242/10 (17)
kryteria (6613)
i ca 220/07 (1)
dowód oświadczenie producenta (2322)
protokół odbioru końcowego (686)
budimex (411)
xix ga 3/07 (189)
ii ca 431/07 (11)
"zp-1" (328)
art. 82 ust. 1 (2175)
inne kryteria (5956)
interes publiczny unieważnienie (7455)
ii ca 1049/05 (3)
ix ga 46/08 (1)
system pobierania krwi (92)
oferta spółki cywilnej (2514)
udostępnienie doświadczenia (1883)
atest pzh (84)
art. 140 (1090)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
usługi okresowe (777)
szpital (2547)
x ga 67/08 (42)
równoważność certyfikatów (227)
1533/12 (5)
art. 136 (491)
kopia wadium (472)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
zamówienia podobne (5943)
v ca 2307/09 (3)
consortia (111)
łączenie zamówień (2149)
zastrzeżenie oferty (4873)
sprawozdanie finansowe (895)
zmiana stawki vat (1010)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
dowód opłacona polisa (283)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
usługa w trakcie realizacji (3039)
oferta forma oferty (5516)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (9980)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
udzielanie zamówień uzupełniających (1314)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
kio/uzp 680/08 (4)
"opłacona polisa" (279)
"art. 51" (414)
2630/11 (9)
wada postępowania (1894)
pkp energetyka (78)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
"art. 6" (1968)
kody cpv (295)
ochrona danych osobowych (672)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
sanepid (29)
hl7 (29)
c-314 (8)
vi ga 142/08 (1)
ograniczenie konkurencyjności (824)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
niedozwolona zmiana oferty (914)
art 26 ust 2b (1506)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
zwolnienie od kosztów (765)
"nieczytelny podpis" (125)
energy star (44)
parafa (170)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
"art 26 ust 4" (1631)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
informacja z banku (1179)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
know (277)
uzupełnienie jednorazowe (314)
nieporównywalność ofert (178)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
vi ga 79/09 (3)
ii ca 206/06 (3)
art. 67 ust. 2 (2004)
czytelny podpis (375)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
zmowa cenowa (63)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
niejasności na korzyść wykonawcy (221)
wyższa stawka podatku vat (497)
"jawność umów" (22)
zmiana terminu art. 144 (616)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
nie wpłacenie wadium (218)
v ca 2024/09 (7)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
"z wolnej ręki" (1081)
"art. 140" (379)
"prawa autorskie" (202)
zawarcie umowy pod warunkiem (5509)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
art. 85 ust. 1 (2145)
kpc (1093)
zmiana istotna (8648)
kio 2159/13 (3)
wadium wpłynęło po terminie (572)
termin realizacji unieważnienie (7413)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
cezar (45)
x ga 178/09 (6)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
art. 110 pzp (902)
certyfikat iso (395)
istotna zmiana (8648)
serwis pogwarancyjny (142)
kio/uzp 1526/10 (4)
krk spółka komandytowa (36)
kozienice (59)
oddział+spółki (21)
art.26 (6234)
806/11 (6)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
87 (5968)
ix ga 121/07 (1)
"art. 5 ust. 1a" (24)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
dyskryminacja (369)
xii ga 317/07 (5)
art. 182 ust. 1 (2292)
art. 24 (12776)
zwrot oryginału gwarancji (569)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
wadium treść (1883)
warunkowa gwarancja (177)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
iii czp 53/11 (58)
brak odpowiedzi na wezwanie (5080)
opis warunków (8539)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
v ca 960/02 (10)
wadium w konsorcjum (895)
iii ca 214/05 (1)
odwołanie bezprzedmiotowe (1511)
koncesja na usługi (382)
i ca 134/06 (20)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
wykaz robót (3448)
czyścioch (28)
wyrok sądu (17001)
sublimit (13)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
1261/09 (8)
kio 71/11 (9)
usługa zakończona referencje (884)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
certyfikaty (2383)
kara umowna za opóźnienie (251)
wyrok kio (10121)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (5536)
kio 2480/12 (5)
kio 4/13 (65)
1447/10 (4)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (46)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
v ca 903/08 (8)
świadectwo przejęcia (156)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
okres ważności wadium (666)
26 2b (1507)
"art. 91 ust. 2" (283)
weksel (19)
zbyt krótki termin realizacji (381)
uzupełnienie informacji z krk (289)
ustawy nie stosuje się (8235)
równoważność oferty (736)
zakaz zawarcia umowy (1686)
spis kosztów) (562)
x ga 98/10 (2)
kredyt (501)
art. 17 ust. 2 (9531)
ii ca 676/09 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
ii ca 590/09 (5)
26 ust. 2d (188)
vii ga 147/08 (9)
pelnomocnictwo (3359)
aukcja elektroniczna (319)
wadium termin związania ofertą (1416)
criminal record bureau (6)
281/12 (16)
"art. 184" (1834)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
na korzyść wykonawcy (2403)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
oferta oferta częściowa (2372)
x ga 101/08/za (2)
china overseas engineering group (13)
ii ca 2194/05 (87)
błąd w kosztorysie (1193)
110/14 (2)
związanie wyrokiem kio (6434)
miarkowanie kary (47)
kio/uzp 745/08 (22)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
ix ga 147/07 (1)
solid security (49)
1197/13 (5)
nowe okoliczności (5604)
termin wykonania (14372)
2222/11 (17)
1535/11 (4)
zwrot zatrzymanego wadium (60)
26 ust. 3 (10931)
997/12 (4)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (4892)
podmiot powiązany (958)
niepełny formularz ofertowy (1741)
2793/12 (3)
17 stycznia 2008 (3684)
forma zobowiązania (2510)
478/12 (10)
1103/11 (9)
na pierwsze żądanie (7129)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (1672)
rozbieżnie słownie (314)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
xii ga 350/09 (14)
koordynator projektu (155)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
dodatkowe dokumenty (7917)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (438)
358/11 (15)
93 ust. 1 pkt 6 (4668)
art 38 (3797)
"cena jednostkowa" (1683)
kio/1765/10 (5)
poprawa innych omyłek (833)
nieprawdziwych informacji (2612)
oferta równoważna (2202)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
krk nie figuruje (121)
465/11 (39)
prezentacja próbek (115)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
nieprecyzyjne (3321)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (74)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
x ga 268/07 (2)
sumowanie wartości usług (369)
art 38 ust 4 (3681)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
"unieważnia umowę" (20)
mba (8)
zmiana oferty (9886)
x ga 395/06 (3)
turcja (28)
świadczenie ciągłe (998)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
kio/483/11 (3)
unieważnia umowę (2751)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (159)
art. 32 ust. 2 (3508)
iv ca 92/09 (2)
ix ga 115/06 (4)
prince2 (88)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
rażąca cena (1454)
potencjał innych podmiotów (2252)
vii ca 587/09 (1)
art. 91 ust. 1 (5473)
kio/uzp 707/08 (12)
sumowanie doświadczenia (312)
udowodnić (4960)
v ca 927/08 (9)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
uzupełnienie próbki (335)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)