Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

1776/13 (5)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (401)
oświadczenie producenta (3198)
warunek na korzyść wykonawcy (2245)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
geomar (39)
vi_ga_192_10 (11)
żądanie oświadczeń producenta (3313)
udostępnienie dokumentów (4168)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (56)
inna omyłka vat (839)
uzupełniony dokument data (2632)
nieprawdziwe informacje referencje (1206)
certyfikat polisy (188)
gwarancja (3257)
zmiana terminu 144 (858)
"ubezpieczenie majątku" (16)
lex (1019)
"kio/uzp 19/09" (25)
sprawozdania finansowe (895)
"art. 91 ust 3a" (69)
kio_uzp_1904_09 (5)
1185/15 (5)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (116)
kio_uzp_619_08 (13)
rfid (40)
2317/10 (4)
wykonawca (20440)
przynależność do grupy kapitałowej (148)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (675)
referencja nie musi potwierdzać (1752)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (940)
przekształcenie (238)
system pobierania krwi (92)
"obsługę prawną" (151)
informacja banku (1179)
33/07 (36)
pbg (93)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (2)
art.151a (8)
data wszczęcia postępowania (6107)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
częściowe odtajnienie (236)
art.26 ust.3 (5774)
24 ust 2 pkt 1 (15918)
chiny (70)
gazy medyczne vat (37)
x ga 143/10/za (1)
art. 26 2b pzp (1353)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (3692)
odległość (622)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
województwo podkarpackie (101)
kio 1078/12 (11)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
ii_ca_1285_12 (56)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (117)
0 zł (10967)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
zmiana umowy konsorcjum (3426)
cena jednostkowa zero (1685)
zaokrąglenie ceny (304)
viii ga 58/09 (12)
kio 621/13 (2)
sanawia (2)
przekazanie siwz (8598)
subiektywne kryteria (581)
938/13 (5)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (10308)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2206)
kio 1588/10 (9)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
2033/13 (6)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
ix ga 46/08 (1)
art 93 ust 4 (4708)
stawka vat odrzucenie oferty (1752)
2047/12 (22)
zwrot wadium w formie gwarancji (679)
nieproporcjonalne warunki (938)
szkoda zawodowych (1369)
26 ust. 3 (10931)
online skills (19)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
ramowa (443)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (6726)
ii ca 284/10 (2)
kio_749_13 (3)
kio_uzp_874_09 (9)
818/11 (3)
ca 262/05 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (113)
nadzór inwestorski (534)
unieważnienie postepowania (12253)
braki w formularzu oferty (4301)
dysponowanie osobami (4318)
36a ust. 3 (178)
tłumaczenie na język polski (1277)
292/13 (10)
vii ca 453/09 (1)
x ga 163/10 (2)
certyfikat ubezpieczenie (455)
kio_2480_12 (7)
"art. 83 ust. 3 " (55)
lub równoważne (2134)
polisa opłacona (361)
krk niemcy (41)
"art. 38 ust. 4b" (25)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
znak ce (337)
"oświadczenie producenta komputera" (16)
kio_uzp_70_08 (5)
pełnomocnictwo procesowe (1256)
haccp (39)
kio/uzp 200/09 (7)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
potwierdzenie referencji (2838)
v ca 1108/08 (1)
3021/13 (4)
testy (1212)
1312/13 (3)
publikacja ogłoszeń prasowych (75)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (899)
dialog konkurencyjny (387)
termin zwiazania ofertą (11590)
kio 2006/11 (48)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
zwrot próbek (374)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
2779/12 (5)
art. 35 (3645)
kio_457_12 (10)
nowe okoliczności (7502)
certyfikat iso (395)
zasada bezstronności (302)
dowód opłaconej polisy (283)
iii ca 582/08 (1)
radca prawny za zgodność z oryginałem (155)
"art. 83 ust. 3" (33)
2938/13 (3)
1501/14 (9)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
cena 0 złotych (4720)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3390)
"umowy zlecenia" (240)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
kosztorys uproszczony (414)
nowe zarzuty na rozprawie (7109)
wartość szacunkowa usługa okresowa (365)
2756/12 (4)
1085/11 (2)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
1253/13 (5)
naruszenie art. 29 ust. 2 (22025)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (5569)
kio_uzp_632_10 (4)
"180 ust. 2" (1556)
v ca 3270/12 (37)
83/13 (9)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1084)
xii ga 340/09 (9)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (73)
odpadów medycznych (248)
poprawienie omyłki (2163)
prawo opcji na roboty budowlane (285)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3337)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
kio 1308/13 (4)
iv ca 566/09 (1)
przelew wierzytelności (77)
unieważnienie unieważnienia (9874)
xii ga 37/09 (2)
istotne elementy umowy (7541)
krk zagraniczne (93)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
pozacenowe kryteria ofert (154)
kawa (575)
pełnomocnictwo konsorcjalne (145)
spółdzielnia naprzód (294)
kio_953_13 (22)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
404/14 (8)
liczenie terminu składania ofert (2603)
kio 2295/12 (9)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10664)
oświadczenie art. 22 (12472)
652/13 (34)
1237/11 (14)
ii ca 918/06 (1)
kierownik robót elektrycznych (494)
obronności i bezpieczeństwa (156)
scotland (14)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (10030)
c-126/03 (77)
wykaz wykonanych usług (3994)
kio/kd 92 (123)
sumowanie obrotów (158)
udostępnienie załączników do protokołu (2049)
"zasada jawności postępowania" (651)
"art. 185 ust. 4" (121)
2031/12 (6)
2420/12 (2)
rozliczenie kosztorysowe (520)
i ca 88/07 (3)
zapoznać się z jego treścią (4391)
682/09 (5)
ag complex (57)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (85)
"wyłączenie członka komisji" (5)
art.26 ust. 2b (1316)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
dynamiczny system zakupÓw (107)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2815)
kio 179/12 (3)
udostępnienie wiedzy (2974)
53/11 (113)
rup (10)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (55)
równoważne materiały (1298)
oferta oferta częściowa (2372)
iii ca 446/08 (5)
kio_2332_12 (4)
fart (40)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (507)
jawność umów (317)
salans (5)
iv ca 1324/08 (1)
grupa interwencyjna (67)
"oznaczenie strony" (39)
art 38 ust 4 (3681)
zaświadczenie o niekaralności chiny (21)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (827)
zoz (501)
parafa podpis (133)
zakaz podwykonawców (411)
"art. 32" (817)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
sysmark (25)
dostęp do informacji publicznej (2492)
"oferta dodatkowa" (379)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
"próbka systemu" (18)
gwarancja wadialna w kopii (219)
opłata za pełnomocnictwo (215)
oferta oferta wariantowa (363)
subiektywne kryterium (887)
22 ust. 5 (16352)
kio_1833_14 (10)
kio/uzp 545/10 (6)
v ca 47/07 (19)
2854/12 (11)
ogólna referencja (1207)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
xxiii ga 584/13 (4)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
spóźniony zarzut (1671)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
nieprawdziwe oświadczenie (3094)
694/13 (9)
uzp/zo/0-184/07 (3)
ustawy nie stosuje się (8235)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (63)
egis (85)
spółka jawna dokumenty (2243)
informacje ze stron internetowych (3644)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
kio 1542/12 (3)
"art. 111" (180)
koncepcja tajemnica (273)
alstom (68)
kio 1151/11 (9)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (459)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (448)
tożsamość podmiotowa (335)
2379/11 (3)
51/09 (23)
"zmiana umowy" (431)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (160)
xii_ga_186_13 (9)
"licencja niewyłączna" (16)
uzp/zo/0-1625/06 (4)
kio 776/12 (11)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
usługi pocztowe (964)
nieproporcjonalny (966)
ii ca 941/05 (21)
"art.91 ust. 3a" (69)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
"art. 104" (521)
"ochrona danych osobowych" (55)
kio 150/14 (6)
na dzień składania ofert (8664)
koncesja, zezwolenie (219)
udział w realizacji zamówienia (9680)
"nota pokrycia" (13)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
x ga 183/11 (1)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (174)
przeprowadzenie prezentacji (752)
uprawnienia (6279)
xii_ga_314_11 (48)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
warunek doświadczenia (5070)
kio/uzp 594/09 (10)
swoboda umów (878)
"norma emisji spalin" (44)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (4421)
"zmiana podmiotowa" (43)
sita (165)
zawieszona działalność (124)
telkaz (4)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (16)
odmowa zawarcia umowy (746)
iv ca 648/07 (1)
instalacja solarna (96)
kio_1807_12 (7)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
kio/uzp 38/09 (27)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
grupowe ubezpieczenie pracowników (41)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
169/10 (7)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
zmiana stron umowy (6356)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1482)
kio 23/15 (19)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
udostępnienie koncesji (215)
"art. 90" (2383)
pełnomocnictwo w kopii (891)
xii ga 12/09 (9)
polisa warunek nadmierny (146)
wykładnia literalna siwz (954)
"kosztorysowe" (1579)
pełnomocnik ceidg (56)
de minimis (11)
kd_23_13 (4)
termin na zadawanie pytań (773)
strafregisterbescheinigung (2)
art. 181 (1187)
zawartośc referencji (244)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1327)
brak uzupełnienia dokumentów (7260)
1010/12 (5)
koordynator projektu (155)
pełnomocnictwo do odwołania (4093)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
"prezentacja próbki" (43)
żywienie (291)
x ga 158/0 (5)
"87 ust. 2 pkt 2" (416)
kio 1794 (12)
żądanie krs komplementariusza (52)
"niedozwolone negocjacje" (127)
"kara umowna" (768)
2866/12 (9)
xii_ga_206_08 (22)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (49)
igły (89)
984/08 (81)
pełnomocnictwo do aukcji (133)
kio/uzp 1147/10 (9)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
xii_ga_412_11 (2)
zus elektroniczny (196)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
kio 1683/11 (7)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
lotos (39)
jednorazowe wezwanie (579)
182 ust. 4 (2875)
sprzątania (992)
polisa obejmuje kilka podmiotów (217)
"art. 87 ust. 1" (2881)
pilna potrzeba (173)
kio 1879/14 (2)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
turcja (28)
połowa terminu składania ofert (455)
kio/uzp 984/08 (70)
równoważność windows (83)
nakazuje unieważnić postępowanie (3985)
utrata gwarancji (600)
762/13 (7)
xxiii ga 380/11 (4)
podpis na ofercie (2916)
v ca 423/08 (10)
kio/uzp 383/08 (4)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
2296/12 (5)
kio_2926_12 (6)
586/08 (2)
294/09 (21)
"niezależny podmiot" (201)
tonery do drukarek (71)
jawność rozprawy (949)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
wezwanie rażąco niska cena (1719)
kio 2189/10 (14)
wspólnota mieszkaniowa (123)
gwarancja bankowa musi zawierać (704)
jedna umowa (5037)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4063)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3114)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (11625)
podmiotowe kryterium oceny (1787)
doświadczenie wykonawcy (6523)
art 67 ust 1 (2007)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
xix ga 35/08 (2)
art 91 ust. 3a (689)
gierańczyk (30)
lista podmiotów (702)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (384)
oświadczenie po terminie składania ofert (9165)
przystąpienie interes (9074)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (897)
fałszywe oświadczenie (262)
pozwolenie na użytkowanie (536)
kopia gwarancji wadium (322)
v ca 903/08 (8)
zgoda na poprawienie innej omyłki (857)
"budynek użyteczności publicznej" (228)
zmiana wykazu (5142)
iii_czp_52_02 (23)
1785/14 (17)
zastępstwo inwestycyjne (269)
1960/11 (4)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
błędna stawka vat (910)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
kio_2614_11 (3)
art 4 pkt 6 (21970)
"89 ust. 1 pkt 4" (1840)
francuski krk (16)
art. 85 ust. 2 (2146)
x ga 85/08 (5)
art. 185 ust. 1 (2736)
nazwa własna (4673)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (915)
wolna ręka prawa autorskie (135)
"46 ust. 4a" (442)
kio 1503/08 (6)
kio 842/11 (8)
artykuły biurowe (140)
wadliwe referencje (818)
2814/11 (9)
doświadczenie kierownika (1341)
x ga 300/09 (3)
708/10 (6)
umowa pod warunkiem (5450)
zus spółka cywilna (146)
ii ca 584/05 (17)
poprawienie innej omyłki (1931)
brak terminu gwarancji w ofercie (3746)
podmioty powiązane (889)
684/12 (7)
zmowa przetargowa (107)
za zgodność z oryginałem podmiot trzeci (1159)
kio 1600/10 (6)
kio/uzp 869/11 (7)
formy porozumiewania się (254)
wskaźnik płynności (72)
26 ust.2b (966)
xii ga 443/09 (1)
41/12 (33)
grupa kapitałowa (389)
łączenie usług (2371)
"stawka podatku vat" (988)
udostępnianie uprawnień (886)
dokumenty stany zjednoczone (102)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (75)
kio 2223/11 (17)
czyny nieuczciwej konkurencji (1601)
pakiet leków (123)
"obiekt kubaturowy " (149)
zapytania o cenę (1912)
272/13 (11)
dostawca a podwykonawca (491)
kio 223/12 (18)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
brak podpisu na jednej stronie formularza ofertowego (566)
kio 457/12 (11)
brak formularza cenowego (1617)
"zmiana ceny jednostkowej" (29)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (479)
"przejęcie pracowników" (17)
odrzucenie (15995)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (305)
kio/uzp 540/09 (11)
zdolność finansowa konsorcjum (1059)
świadectwo pochodzenia towarów (104)
kio 2542/11 (8)
vii ga 146/10 za (4)
427/09 (8)
"93 ust. 1 pkt 6" (210)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (516)
26 ust. 2e (166)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
"poprawienie omyłek" (1380)
marsh (8)
2010 (11772)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
usługa prania (184)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (152)
"modyfikacja formularza ofertowego" (32)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
2781/11 (5)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
zmiana istotnych postanowień umowy (7323)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (476)
ubezpieczenie rażąco niska cena (501)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1515)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (5457)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
art. 38 ust. 1 (3788)
art 46 ust 4a (606)
obsługa prawna wolna ręka (318)
termin zapadalności (7)
kio 2975/13 (7)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (68)
obowiązkowa wizja lokalna (74)
kompatybilny (461)
kio 13/14 (268)
kio 71/11 (14)
odbieranie odpadów (304)
dzielenie zamówienia (646)
zaokrąglanie cen jednostkowych (59)
x ga 33/09 (4)
wydłużenie rękojmi (130)
wydruk ze strony internetowej (1261)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1740)
bez pozwolenia na budowę (1658)
kio 2791/11 (2)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
art 67 ust 1 pkt 6 (2720)
promocja (370)
doświadczeni z kilku umów (1183)
rozliczenie uzupełniajace (496)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
art 29 (28237)
758/15 (5)
189 ust. 2 pkt 3 (5713)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
własne referencje (1778)
ii ca 455/06 (6)
ix ca 709/09 (3)
576/09 (4)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (162)
współfinansowane ze środków (385)
art. 7 ust. 1 (22536)
autoryzowany partner producenta (126)
opłata sądowa (169)
"ustalenie wartości zamówienia" (496)
początek biegu terminu związania ofertą (235)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (86)
xix ga 194/07 (14)
dzielenie (930)
kio 854/12 (6)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
termin świadczenie niemożliwe (2956)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1103)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
samodzielna zmiana terminu składania ofert (3139)
74/12 (9)
zeznania świadków (436)
1574/10 (9)
nadmierne wymagania (1869)
x ga 523/10 (2)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (200)
miejsca po przecinku (446)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (23)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
2160/10 (3)
kio 404/14 (8)
"unieważnienie postępowania" (4967)
niejednoznaczność siwz (417)
działalność regulowana telekomunikacyjne (160)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2203)
zasoby podmiotów trzecich polisa (193)
zamówienie uzupełniające (2731)
art. 190 ust. 7 (2552)
przystąpienie do odwołania (12244)
vi ga 87/07 (5)
2734/14 (12)
luksemburg (65)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
xii ga 304/07 (1)
"art. 113 ust. 1" (166)
"jawność postępowania" (518)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4879)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (864)
średnie roczne zatrudnienie (171)
"przedłużenie terminu składania ofert" (484)
zaprojektuj i wybuduj (342)
korekty finansowe (409)
protokół odbioru jako dowód (1794)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
kio_1152_12 (7)
uzupełnienie ograniczony (7662)
polisa oc prace projektowe (71)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
powołanie biegłego (402)
kio/uzp 233/10 (4)
iv ca 362/09 (1)
979/14 (7)
w ramach jednej umowy (7325)
loco (70)
zestawienie materiałów (1843)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (2826)
1658/11 (15)
zamawiający sektorowy (992)
kio_1535_14 (9)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (1837)
termin (28444)
prokura samoistna (36)
wojskowy instytut medyczny (47)
uzupełnianie referencji (780)
v csk 444/06 (30)
"183 ust. 2" (181)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
art.29 ust.3 (1795)
gwarancja wadialna warunkowa (75)
185 ust. 6 (2343)
jedna usługa dwie umowy (3128)
art 24 ust. 1 pkt 3 (15765)
rażąco niska cena ryczałt (86)
kio 556/12 (27)
art.24 ust.4 (5898)
46 ust. 5 pkt 1 (3748)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
kc (4062)
pełnomocnictwo ceidg (34)
kio 1521/11 (10)
kio 738/14 (7)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (57)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1741)
1236/11 (3)
zwolniony z vat (197)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
zarzuty (17751)
ogłoszenie wstępne (1012)
pol-aqua (111)
błędy w dokumentacji (4596)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (400)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
kio/kd 33/12 (4)
gwarancja dożywotnia (11)
szczecin (1349)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
certyfikaty (2383)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
transgraniczne (49)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
"sposób obliczenia ceny" (1569)
usługi główne (3922)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1393)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
samodzielność finansowa (89)
prezentacja, próbki (115)
udostępnienie bezpośrednie (2463)
ii ca 207/11 (4)
brak wyceny materiału (1338)
liczniki (158)
termin upływał w sobotę (86)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (79)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
unieważnienie aukcji (316)
oferta otwarta przed terminem (788)
"wysokość kar umownych" (120)
referencje podmiotu trzeciego (973)
rażąca cena (1454)
metodologia (322)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (117)
certyfikat iso podwykonawca (67)
2217/13 (5)
telewizja polska (161)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1486)
tożsamy z przedmiotem zamówienia (3853)
błędy w gwarancji wadialnej (263)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
art.22 ust.5 (1922)
serwis podwykonawca (345)
"dłuższy niż 4 lata" (11)
"dwóch producentów" (117)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
netline (37)
kio 104/14 (4)
kio/uzp 729/10 (11)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
logo producenta (85)
pozycja zero (4825)
i.1. ca 351/06 (1)
"ii ca 137/07" (9)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (775)
1323/12 (6)
projekt zamienny (478)
pelnomocnictwo (3359)
ix ca 542/08 (2)
kio/uzp 23/07 (373)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (41)
"system informacji prawnej" (50)
in dubio pro reo (35)
wymóg jednego producenta (2745)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
kio 987/14 (2)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
46 ust 4a (606)
wadium termin związania ofertą (1416)
demonstracja (44)
x ga 145/08/za (1)
brak ogłoszenia (12419)
zmiana podwykonawstwa (695)
489/14 (2)
zmiana przepisów (10308)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
moment zakończenia postępowania (1146)
udostępnienie potencjału finansowego (1225)
zakres polisy oc (604)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
usługa o charakterze ciągłym (744)
kio_806_11 (7)
ix ga 49/09 (6)
xii ga 510/10 (1)
821/11 (9)
wadium gwarancja (1104)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
kio 212/13 (3)
kio/uzp 878/09 (23)
rażąco niska cena 2016 (198)
art. 26 ust. 2c (269)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
"kio 104/12" (7)
kio 1164/11 (6)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
samodzielne uzupełnienie (2257)
warunek tożsamy (1947)
1743/13 (2)
zmiana podstawy wyceny (1965)
kio 31/11 (16)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1554)
forma cofnięcia odwołania (564)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (69)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (98)
poniżej kosztów (4074)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
czech (183)
kio_346_15 (9)
"art 36 a" (100)
"franszyza redukcyjna" (16)
dostawa tonerów (70)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
x ga 196/10 (2)
art 6 (24448)
kio/kd 15/10 (26)
jednostka wojskowa (805)
"kio 297/13" (27)
nie przesłał kopii przystąpienia (1664)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (964)
krs aktualny (980)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
omyłka pisarska (1304)
429/12 (8)
iv ca 915/08 (2)
niepełny formularz ofertowy (1741)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
"autoryzacja producenta" (136)
140 ust. 1 (1386)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
oświadczenie spółka cywilna (2977)
"interes przystępującego" (127)
kio_532_13 (4)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4563)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (3755)
parametry techniczne (5177)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (151)
"art. 36b ust. 2" (21)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (596)
art. 4 pkt 5 (18321)
183 ust. 2 (1637)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
parafa zamiast podpisu (37)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
x ga 122/10 (21)
torell (8)
kio/uzp 110/09 (86)
refundacja (56)
kio 1891/10 (4)
art 32 (5032)
kio 291/15 (8)
brak ceny (7455)
kio 2864/13 (3)
"potwierdzać należyte wykonanie" (379)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
art. 22 ust. 1 (13225)
791/14 (2)
art.75 (62)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1380)
"art. 181 ust. 1" (266)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
970/12 (6)
"art. 198b" (410)
1493/08 (9)
brak likwidacji czechy (15)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (764)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
kio 35/15 (8)
iii ca 199/06 (2)
wpłata wadium w kasie (75)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
2605/14 (9)
ix ca 672/11 (1)
uzp/zo/0-640/05 (14)
rażąco niska cena po nowelizacji (277)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
uzupełnienie (6427)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1733)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (4803)
997/12 (4)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
produkt leczniczy (336)
x ga 260/08 (19)
iv ca 689/08 (4)
kio_1470_11 (4)
niewniesienie wadium (2457)
kio 818/15 (7)
"świadectwo przejęcia robót" (31)
iv ca 271/10 (2)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
csk 366/06 (5)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
zmiana ilości w kosztorysie (1336)
160/11 (7)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
kio_1779_13 (6)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
452/11 (48)
krótki termin realizacji (930)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
293/13 (8)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1334)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
dokument (18332)
kio/uzp 1848/09 (8)
naruszenie art. 91 (7047)
sumowanie wartości polis (59)
dostawa paliwa (428)
oferta spółki cywilnej (2514)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
nienależyte wykonanie (6292)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
z referencji nie wynika należyte (2822)
kio_956_12 (4)
naruszenie art. 87 (5595)
zakaz zawarcia umowy (1686)
rapid (28)
oferta nieważna (5717)
578/11 (4)
skuteczne wniesienie wadium (892)
iii ca 583/08 (5)
kio/uzp 19/09 (157)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (6459)
§1 ust. 4 rozporządzenia (17035)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (3414)
"podział zamówienia na części" (227)
antydatowanie (40)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (519)
kio 138/12 (7)
1502/14 (5)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (673)
rażąco nisko cena (1773)
624/12 (2)
faks (387)
kryteria oceny ofert dyrektywa (1813)
częściowe odrzucenie odwołania (2774)
kio 1779/13 (6)
termin związania oferta (11590)
gwarancja bankowa kopia (255)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
rażąco niska cena brak dowodów (1683)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
protokół odbioru potwierdza (2201)
informacja z banku wydruk (148)
"wycofanie oferty" (67)
ezt (70)
226/10 (17)
kio 1687/10 (5)
linii kredytowej (176)
niezgodnosc siwz (4639)
usługi powtarzające się okresowo (119)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
iii ca 177/10 (2)
niejasne kryteria oceny ofert (2469)
1922/10 (3)
186 ust.2 (3840)
"zbyt krótki termin składania ofert " (35)
krk stany zjednoczone (22)
polisa konsorcjum (440)
v_ca_2015_12 (7)
słowacja krk (2)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
krs komplementariusza (41)
nie odczytano ceny oferty (515)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
"program funkcjonalno użytkowy" (713)
kio 2709/14 (5)
kio/kd 86/12 (5)
kio 1654/11 (5)
ii ca 679/10 (3)
ii ca 753/10 (1)
zatrzymanie wadium 4a (404)
nieaktualna informacja z banku (608)
kio 2932/13 (8)
2159/13 (5)
"cena rażąco niska" (846)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
ii ca 37/06 (4)
kio 816/14 (4)
cena jednostkowa omyłka (1201)
2572/11 (4)
kio 1110/11 (6)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (49)
449/09 (6)
54/12 (23)
kio 2115/12 (8)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
68/11 (10)
iv ca 1299/09 (19)
zaświadczenie us (105)
wykluczenie podwykonawcy (2076)
agencja rynku rolnego (30)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
xix ga 120/07 (4)
oświadczenie o spełnianiu warunków (10859)
inna cena słownie i cyfrowo (555)
dzierżawa analizatora (146)
wykaz głównych dostaw (613)
cena 0,00 (249)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
kio/uzp 62/12 (13)
kio 2816/10 (17)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
obroty na rachunku bieżącym (257)
"kio 1797/11" (6)
pojęcie zarzutu (2117)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
c-454/06 (21)
tugeb (5)
"referencje konsorcjum" (27)
1305/13 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
cena zero złotych (6048)
nie bada się cen jednostkowych (386)
kio 154/13 (9)
konsorcjum warunki udziału (4746)
cosmic (7)
pkd (135)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
doświadczenie spółki cywilnej (1753)
zakres informacji z krk (504)
art 87 (5965)
"companies house" (7)
hl7 (35)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
kio_2525_13 (9)
kio 2480/12 (8)
rażąco niska cena a aukcja (82)
kilka informacji z banku (429)
"klauzule społeczne" (11)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
art. 23 (12620)
waga kryterium (1975)
kampania reklamowa (29)
ekonomiczny (2711)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (10939)
148/11 (6)
zwłoka (337)
"definicja producenta" (9)
nie przedłużenie terminu składania ofert (1820)
kio 1721/11 (11)
2931/13 (3)
tusze i tonery (32)
kio_1949_11_kio_1954_11 (9)
faktura potwierdza (2006)
16/98 (31)
1291/10 (17)
kio/ku 35/12 (4)
1020/13 (3)
sztuczne łączenie zamówień (262)
wadium zaksięgowane (53)
wartość szacunkowa (3435)
istotna zmiana (8648)
dzierżawa pomieszczeń (87)
artykuły spożywcze (110)
"kluczowe części zamówienia" (47)
"realność udostępnienia" (43)
kio/kd 54/12 (7)
kio_uzp_191_08 (12)
poufne (387)
24 ust. 2 a (16372)
"utajnienie wykazu usług" (21)
kio 426/15 (3)
kio 2294/12 (7)
630/15 (4)
kary (1505)
zmiana kryteriów oceny ofert (6063)
xii_ga_315_11 (30)
"art. 6" (1968)
kio 1379/09 (16)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (13184)
"art. 181 ust. 2a" (69)
kio 2470/11 (9)
"art. 93 ust. 1a" (32)
kio_uzp_184_10 (8)
kio 1243/11 (11)
kio_2774_13 (5)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (839)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
kio 1173/11 (5)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1754)
sk 22/08 (15)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (325)
36/10 (25)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (242)
polska agencja informacji i inwestycji (89)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
kpc (1093)
przedpłata (14)
solidarna odpowiedzialność (468)
vi ga 49/10 (7)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
§ 3 ust. 4 (25344)
ubezpieczenie grupowe (45)
cena oferty (9027)
odwołanie na treść siwz (13228)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
xii ga 13/09 (7)
kio/uzp 126/07 (8)
wyjaśnienie referencji (2320)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
art. 90 (5559)
iv ca 1323/08 (1)
kio 1804/12 (8)
508/10 (4)
kio 68/14 (7)
1787/11 (6)
brak czytelnego podpisu (352)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
"podpis elektroniczny" (875)
kio 54/15 (7)
art. 86 (2145)
kio 1818/11 (5)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
bład w obliczeniu ceny (1855)
wskaźnik płynności finansowej (69)
kio_2407_13 (5)
kio/uzp 338/09 (36)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
stwiorb (160)
kio 1718/13 (12)
telewizja polska s.a. (161)
91 ust. 2 (7280)
art. 38 ust. 1a (1071)
24b (102)
kio_2205_11 (6)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
wykaz robót budowlanych (2911)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
9296 (17)
c-176/98 (36)
działalność twórcza (68)
serwis na terenie polski (240)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
rażąco niska cena ubezpieczenia (501)
25 ust. 1 (10221)
podstawa do dysponowania (5874)
data wystawienia (1023)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3853)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1933)
223/11 (4)
błędny podatek vat (1112)
rozwiązanie umowy (3161)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
"dwie ceny" (36)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
kryterium jakości (1721)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
okres związania ofertą (5142)
44/09 (15)
potencjał techniczny (2644)
wydruk z banku (153)
potwierdzenie zdolności kredytowej (844)
zasada przejrzystości (1218)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6059)
umowa spółki cywilnej (2913)
kio 2744/11 (5)
postać leku (128)
odpis pfron (24)
"zamiast polisy" (13)
wyjasnienia po terminie (14416)
"89 ust. 1 pkt 7" (277)
wykaz narzędzi (663)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
kio 1533/10 (4)
28.09.2011 rażąco (8)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
kio_1710_12 (6)
koncesja na usługi (382)
niedozwolona zmiana oferty (914)
2831/14 (3)
krk dla komplementariusza (25)
kio 363/12 (4)
kio_667_10 (6)
kio 701/11 (5)
x ga 284/11/za (1)
odwołanie w sobotę (256)
sumowanie polis oc (66)
wpis do rejestru (2156)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
manipulowanie (238)
kio_uzp_678_08 (4)
dyrektywa rohs (13)
"odwołanie na treść siwz" (35)
zaniechanie czynności (12331)
1899/10 (7)
art. 5 ust. 1 a (20648)
dokumenty niezbędne (9875)
kio/uzp 1874/10 (14)
kio/uzp 687/10 (2)
oferta najkorzystniejsza (16927)
zobowiązanie (5140)
kio 2033/12 (8)
x ga 45/08/za (1)
kio/uzp 210/09 (8)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (234)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (1882)
xxiii ga 416/11 (23)
wolnej ręki (1099)
xii ga 429/09 (49)
art 90 ust. 1 (7905)
biegły rewident (21)
tubisz rażąco niska cena (98)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (125)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
jedno zamówienie (17663)
ix ca 541/09 (2)
literalnej (3074)
brak opłaconej polisy (471)
błąd w kosztorysie ofertowym (1257)
kio/kd 30/14 (11)
180 ust. 4 (4321)
dgp dozorbud (96)
uprawnienia telekomunikacja (214)
franszyza (29)
i ca 601/05 (3)
aukcja elektroniczna (319)
brak pieczęci (502)
"art. 94 ust. 3 " (117)
kryterium (6613)
catering (76)
odrzucenie rażąco niska cena (2411)
zmiana terminu zawarcia umowy (9169)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
protokół odbioru poświadczenie (564)
"na własną rzecz" (23)
kio/uzp 66/07 (8)
jurysdykcja (51)
próbka treść oferty (884)
500/15 (17)
organizacja szkoleń (320)
powtórne wezwanie (1214)
2224/14 (6)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
685/12 (5)
art. 29 ust. 3 (21046)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
kio 2031/14 (5)
rownowaznosc (699)
42/12 (28)
kio 537/13 (4)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (225)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1950)
ii ga 117/09 (10)
nie tylko pisemne zobowiązanie (2987)
alpine (39)
gddkia (260)
promed (110)
criminal records bureau (4)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
grupa kapitałowa spółka cywilna (291)
samochody (1044)
v ca 1377/05 (3)
2303/12 (4)
428/13 (10)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (2819)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (2712)
informacja o wynikach postępowania (11773)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12712)
nierealny termin realizacji (3293)
art. 44 (3031)
"należyte wykonanie" (3547)
1247/11 (3)
podwykonawstwa (973)
wznowienie postępowania (347)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (49)
"art. 101 ust. 3" (10)
1965/15 (2)
zus osób fizycznych (204)
185 ust. 2 (2736)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
art. 91 ust. 2a (1105)
"brak opłaconej polisy" (13)
kio/kd 44/11 (22)
brak podpisu formularza cenowego (411)
iso 1043-4 (6)
kio/kd 58/10 (9)
żądanie oświadczenia producenta (3313)
udostępnienie zasobów polisa (196)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
917/10 (10)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
roboty dodatkowe zamienne (413)
okres gwarancji (2307)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
znak towarowy (601)
szukio (5)
vii ga 34/07 (3)
"nieporównywalność ofert" (140)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
spółka komandytowa (318)
obiekt użyteczności publicznej (292)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
"brak interesu" (717)
kio_254_11 (5)
kryterium funkcjonalność (1318)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (55)
c-532/06 (12)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
kio/uzp 1337/09 (3)
termin na wniesienie odwołania (21718)
"usługi szkoleniowe" (105)
1980/12 (35)
art.26 ust.4 (5667)
art. 46 ust. 1 (3961)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
kio_223_11 (3)
spółka córka (65)
"zasada przejrzystości" (465)
v ca 3384/14 (18)
243/12 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (867)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
harmonogram realizacji (1098)
v ca 936/12 (5)
usługi prania (184)
ocena wiedzy i doświadczenia (5668)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (486)
sąd (28531)
art. 4 pkt 8a (402)
kio 34/15 (16)
zarzut ewentualny (9610)
środki finansowe (4096)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
"wykładnia funkcjonalna" (88)
kio 48/14 (14)
"art 144" (358)
mba (8)
przetwarzanie odpadów (304)
339/12 (4)
x ga 48/09 (8)
niejawne (5602)
"przedmiar robót" (1443)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
źle obliczony vat (103)
iii czp 164/94 (6)
art.87 ust.1 (4109)
pełnomocnictwo za zgodność (1754)
"art.22 ust.5" (59)
"niekonkretna oferta" (94)
brak interesu publicznego (11445)
"istotna zmiana treści oferty" (519)
związanie ofertą (8741)
trzy miejsca po przecinku (235)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (6326)
26 ust. 4 (10612)
xix ga 245/07 (6)
uchyla się (4677)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
udostępnienie uzupełnień (2649)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (7573)
brak terminu realizacji (12375)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (8392)
v ca 324/10 (3)
241/13 (5)
zaciągnięcie zobowiązania (672)
japonia (25)
v ca 2344/03 (5)
brak projektu wykonawczego (1427)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (170)
xii ga 39/09 (1)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
114/14 (5)
kio/uzp 965/09 (9)
gwarancja w oryginale (1161)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (3685)
nieobiektywne kryteria (3023)
"art. 142 ust. 2" (10)
kluczowe części zamówienia (1810)
bilans (576)
353 kc (259)
miarkowanie kary (101)
bez udziału podwykonawców (1330)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
art. 36 (4296)
i ca 230/10 (14)
kio_kd_42_10 (3)
38 ust. 1a (1071)
chiński krs (17)
porty lotnicze (244)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (227)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1061)
1553/10 (6)
kio_2213_12 (4)
nieobecność członka komisji (109)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4221)
sosnowiec (384)
niedoszacowanie (127)
jaworzno (213)
637/11 (25)
1515/14 (8)
microsoft lub równoważny (105)
treść umowy (14124)
kio_101_13 (7)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
vi ca 586/05 (3)
dane osobowe (1631)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (53)
v ca 383/07 (2)
iv ca 1176/09 (5)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (74)
1432/09 (12)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
pozacenowe kryterium oceny ofert (154)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
wyjaśnienia złożone po terminie (13975)
termin realizacji (10949)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
usługi okresowe (777)
kio/uzp 1213/08 (5)
usługi leśne (448)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
982/10 (4)
vi ga 142/08 (1)
świadczenia zdrowotne (922)
rwe (18)
poświadczenie protokół odbioru (564)
oferta oferta równoważna (2135)
kio/uzp 1243/08 (7)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
vii ga 147/08 (9)
"wyrok kio" (8939)
kio/uzp-606/11 (11)
termin zapłaty (2794)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (169)
rental right (3)
zasoby podmiotu trzeciego (1828)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
zamówienia podzielone na części (4883)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
1041/11 (3)
"interwencja uboczna" (58)
aktualna koncesja (324)
usługa sprzątania (718)
uchylanie sie od podpisania umowy (625)
"brak strony" (97)
"stawka vat" (699)
inżynieria wyceny (126)
zachowania uczciwej konkurencji (7980)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
różnica 1 grosza (2577)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
sprzeciw ryszard tetzlaff (64)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
poprawianie omyłek (710)
usługi prawne (7570)
67/11 (11)
thales (77)
iii ca 1904/14 (2)
oczywista pomyłka pisarska (397)
zasada języka polskiego (2023)
brak podpisu pod opisem technicznym (1103)
zezwolenie konsorcjum (516)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
2784/14 (13)
kody źródłowe (171)
faktura należyte wykonanie (1617)
"jawność umów" (41)
kio 293/12 (4)
rażąco niska cena żywienie (31)
brak wskazania producenta (2138)
epeat (17)
art 22 ust 5 pzp (12019)
gwarancja wadialna po angielsku (44)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (222)
wykonawca profesjonalny (1821)
kio_2071_12 (3)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2411)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
abm solid (62)
"powtarzające się okresowo" (51)
obroty na rachunku (1794)
gispartner (29)
art. 96 ust. 2 (1836)
kryteria oceny ofert metodologia (379)
art. 26 ust.2b (966)
kio_2397_11 (3)
nie będzie brał udziału (13674)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
strona internetowa producenta (1983)
kio 1620/11 (21)
przynależności do grupy (262)
prawnicze (260)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
rejestr instytucji szkoleniowych (62)
oferta otwarcie ofert (4081)
kio_807_11 (5)
kio/uzp 1432/10 (7)
eod (29)
ii ca 752/05 (15)
czechy (125)
udowodnienie równoważności (322)
516/14 (4)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4000)
wykształcenie wyższe (432)
krk (461)
brak stawki vat (1214)
marża jako kryterium oceny ofert (332)
złożenie dokumentów bez wezwania (7097)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2079)
ujawnienie źródła zapytania (151)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
wykonanie wyroku izby (11878)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (400)
utajnienie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (289)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
kio/uzp 1490/09 (7)
fujifilm (19)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
"roboty budowlane" (5710)
26 ust 2b (1506)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
"łączenie zamówień" (13)
utracił status wykonawcy (229)
"rezygnacja z podwykonawcy" (10)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (484)
interes publiczny a interes prywatny (582)
kio 384/13 (6)
956/12 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (265)
kio 1877/14 (5)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
iii ca 214/05 (1)
kio_uzp_308_10 (5)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
"art. 36 ust. 5" (121)
brak tłumaczenia na język polski (865)
forma pisemna zobowiązania (1410)
wymóg serwisu na terenie polski (347)
x ga 79/10 (3)
ii ca 835/04 (5)
vii ga 9/09 (6)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
kampania promocyjna (32)
2319/11 (4)
2314/11 (4)
art. 26 ust. 2 d (9597)
dominujący wpływ (523)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
ii ca 131/10 (2)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (586)
użyczanie zdolności finansowej (106)
ponowne uzupełnienie (3855)
oprogramowanie windows (229)
"pkp energetyka" (69)
tożsamość (809)
x ga 706/11 (12)
ii ca 430/09 (1)
kio_1525_11 (7)
bezpodstawne wykluczenie (3884)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1297)
bony towarowe (20)
"do wglądu w siedzibie" (26)
vi ga 34/08 (2)
2216/13 (10)
kapsch (31)
x ga 123/10 (2)
auskunft (2)
zmiana podmiotowa konsorcjum (908)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
2776/14 (3)
równoważny (2271)
xix ga 131/08 (13)
jednostronna zmiana umowy (983)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
łopianowska wadium (56)
dyskryminacja pośrednia (220)
"nie figuruje" (591)
"oferty wariantowe" (360)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
kryteria wyboru oferty (7791)
art. 182 (2292)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
kio/uzp 22/07 (143)
ii ca 647/09 (1)
"częściowe przystąpienie" (2)
96 ust. 3 (2612)
skuteczność wadium (546)
prezentacja funkcjonalności systemu (332)
iii ckn 1320/00 (6)
ii ca 997/06 (2)
mógł użyć nazwy własnej (2167)
krk holandia (8)
enigma (100)
istotna zmiana w treści oferty (10614)
wykaz usług wykonywanych (3282)
kio 2872/12 (5)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
naruszenie art. 38 ust. 4b (168)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
c-387/14 (6)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
ustalone standardy jakościowe (619)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (122)
"przystąpienie do odwołania" (235)
usługi sprzątania rażąco niska cena (204)
kio/uzp 301/10 (6)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
definicja oferty (2925)
30% od wartości zamówienia (9368)
cena nierealna (1850)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (6)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1613)
przeciwnikiem skargi (464)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
cena ujemna (154)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
c-264/03 (20)
dostawa leasing (209)
parafowanie oferty (367)
art. 32 ust. 4 (3332)
informatyzacja (149)
upływ terminu związania ofertą (3572)
do czterech miejsc po przecinku (194)
kio 800/12 (12)
xix ga 80/07 (18)
kio 2706/10 (5)
nie ma wpływu na wynik postępowania (11218)
kio/uzp 260/09 (2)
1234/09 (10)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
v ca 1213/02 (15)
zamówienie wspólne (5592)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
586/09 (3)
1314/13 (4)
kio 644/13 (5)
sanepid (29)
zasada proporcjonalnosci (536)
it.expert (95)
92 ust. 1 pkt 2 (3427)
brak interesu odwołanie (10956)
"w gdańsku" (1818)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
kio 700/11 (8)
x ga 316/07 (2)
i ca 368/11 (1)
656/12 (2)
otwarcie oferty złożonej po terminie (5467)
tryb postępowania przetarg ograniczony (19479)
"zamówienia mieszane" (20)
70/11 (21)
zintegrowany (1341)
uzupełnianie próbek (173)
1001/10 (2)
przed podpisaniem umowy (5791)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
kio_291_12 (6)
"art. 38" (1884)
"błędna podstawa prawna" (89)
cena 100% (3967)
równoważność norm (539)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (9)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (881)
nadpłata wadium (3)
odwrócenie ciężaru dowodu (47)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
naruszenie art. 144 ust. 1 (1033)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (430)
1867/10 (4)
kio/ku 44/12 (4)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
556/12 (17)
i ca 331/10 (1)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
niezgodny z siwz (13979)
udostępnienie doświadczenia bez udziału w realizacji (2334)
zmiany umowy (7212)
uprawnienia budowlane (3098)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (174)
art. 185 ust. 2 (4137)
pomoc prawna (6425)
2814/12 (2)
"art. 86 ust. 3" (214)
"termin wykonania zamówienia" (685)
siła wyższa art. 144 (34)
457/15 (6)
interes publiczny 145 (395)
spełnianie warunków w jednej części (7419)
"cena zero" (9)
rażąco niska cena ryczałtowe (595)
rażąco niska cena koszty pracownicze (186)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
prezentacja próbki (115)
xix ga 534/08 (2)
vat szkolenia (352)
nie wskazał części zamówienia (12667)
"chyba, że udowodni" (159)
powierzy podwykonawcom (751)
nieaktualne zaświadczenie z zus (290)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (393)
gwarancja wadium konsorcjum (714)
2397/11 (3)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (912)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
"art. 29 ust. 1" (1663)
kio 1987/10 (3)
art. 150 (1923)
nierówne traktowanie (8272)
tonery zamienniki (20)
kio 2074/13 (4)
kio/1765/10 (5)
179/13 (46)
1718/12 (4)
miasto gorzów (101)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1551)
xxiii ga 1041/15 (10)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (279)
179/09 (12)
286/13 (13)
art. 140 (1393)
niegospodarność (45)
rażąco niska cena ochrony (1306)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
sieć szerokopasmowa (79)
art. 96 ust. 3 (1822)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
"art. 96" (672)
nie leży w interesie (1338)
wadium gwarancja bankowa (557)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (475)
kio 168/12 (6)
art. 136 (491)
bettman (1230)
nieaktualne krk (320)
"sąd okręgowy w warszawie" (6053)
142 ust. 5 (1378)
spis kosztów) (562)
oświadczenie o należytym wykonaniu (7001)
krankenkasse (6)
centrum personalizacji dokumentów (18)
uniewaznienie postepowania (12253)
internat użytecznosci publicznej (5)
technologia radiowa (160)
krk austria (24)
postępowanie odwoławcze (17452)
186/13 (13)
46 4a (880)
zmiana postanowień umowy (5653)
art. 38 ust. 2 (3788)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (9486)
ograniczenie konkurencyjności (1318)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (23)
ograniczenie zakresu zamówienia (18648)
"w ramach jednej umowy" (149)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
omyłka inna (3513)
wykaz wykonanych zamówień (7631)
wskazanie jednego producenta (2826)
zobowiązanie do współpracy (909)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (588)
1377/11 (2)
podpis (2686)
wysokość zabezpieczenia (4326)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3718)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (77)
kryterium potencjał kadrowy (477)
xix_ga_225_10 (15)
205/11 (5)
kio/uzp 33/07 (30)
kio 47/15 (7)
solid security (49)
"wyroki kio" (11599)
art 67 ust 1 pkt 7 (2856)
"cena nierealna" (424)
niekorzyść wykonawcy (521)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
zmowa wykonawców (137)
189 ust. 2 pkt 4 (5591)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
proporcjonalność (545)
ix ca 50/07 (6)
x ga 367/10 (1)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
autoryzowan (611)
referencje bez podpisu (604)
x ga 98/10 (2)
140 pzp (1078)
polisa oc dla konsorcjum (263)
"art 46 ust. 4a" (583)
"art. 34 ust. 1" (124)
grafolog (6)
pilność (57)
rażąco niska cena (1773)
notariusz (410)
kryteria subiektywne (581)
kio_1231_13 (5)
100 lat gwarancji (1240)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (274)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
podpis elektroniczny (954)
kio_kd_85_12 (13)
naruszenie art. 38 ust. 6 (4491)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
art. 38 ust. 4a (372)
ustawa o cenach (9102)
naruszenie zasady jawności (863)
przedwczesny (1473)
postępowanie wyjaśniające (4918)
użyczenie uprawnień (234)
"1 grosz" (112)
roche diagnostics (122)
uzupełnienie próbki (335)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (150)
kio 1123/10 (15)
kio 548/13 (4)
kio 306/15 (10)
wartość umowy (7646)
skonto (5)
brak oryginału gwarancji wadialnej (288)
grupy kapitałowej (389)
kio 223/08 (32)
wykaz potencjału technicznego (2621)
odnowienie licencji (22)
kio_1798_10 (10)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (133)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (28)
dumping (28)
przedawnienie (181)
kio 2836/13 (2)
art. 85 ust. 3 (2096)
kio/uzp 133/09 (25)
ii ca 425/05 (5)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4632)
organ zarządzający (1472)
brak interesu odwołującego (10729)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
żądanie próbek (524)
rażąco wysoka cena (750)
"wartość szacunkowa" (2819)
kio/uzp 1180/10 (10)
wyłączenie podwykonawstwa (374)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (174)
kryterium niemierzalne (159)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (21881)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
krk uzupełnienie (299)
1369/12 (2)
koszty dojazdu (2085)
bumar (35)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
waloryzacja wynagrodzenia (207)
informacje niejawne (3109)
ochrona osób i mienia (492)
1318/11 (4)
"uchyla się od zawarcia umowy" (138)
kio_uzp_919_08 (11)
"równowaga ekonomiczna" (38)
i ca 235/09 (5)
aktualna informacja z krk (379)
brak informacji o podstawie dysponowania osobami (4668)
oświadczenie o wizji lokalnej (353)
art. 23 ust. 2 (12541)
philips (170)
prokurent (543)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
usługi pocztowe 2012 (211)
błędy w kosztorysach (1193)
opłata od skargi (659)
martela (16)
"nakazuje odtajnienie" (18)
xix ga 599/06 (3)
179 ust.1 (9149)
rażąco niska cena usługi ochrony (1137)
kio 691/11 (6)
"porównywalność ofert" (171)
vi ga 104/10 (2)
ii ca 337/11 (1)
wyjasnienia tresci siwz (11136)
kio 2019/10 (2)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
ii ca 137/09 (13)
wartość zrealizowanej części (4306)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (398)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (5368)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (94)
katowice (4035)
kio 144/14 (7)
kio 2257/12 (2)
"krótki termin składania ofert" (49)
nie wniesienie wadium (2457)
udostępnienie doświadczenia (1883)
1236/08 (8)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
na pierwsze żądanie (7129)
kio 2206/11 (8)
prezentacja próbek (115)
art. 46 ust.4a (462)
art. 2 pkt 7a (521)
ix ga 258/10 (1)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (11675)
serwis w odległości (117)
skarga na postanowienie (15891)
parafowanie umowy (245)
2336/13 (4)
2666/13 (3)
odpowiedzialność podwykonawcy (1147)
1556/15 (2)
kio 520/11 (2)
ii ca 207/08 (6)
kio/uzp 537/08 (23)
art. 58 kc (814)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (177)
windows (285)
termin podpisania umowy (6291)
kio 292/13 (9)
łączenie polis (225)
"art. 32 ust. 2" (190)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (70)
xxiii ga 924/14 (13)
"usługi transgraniczne" (13)
art. 24 ust. 1a (2269)
x ga 154/11 (2)
"zmiana terminu wykonania umowy" (31)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2347)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3765)
"oferta wariantowa" (289)
792/11 (23)
trezor (15)
kio 2213/11 (9)
ca 421/07 (17)
dopuszczenie do obrotu (1616)
narusza art. 29 ust. 3 (21782)
"przeciwnikiem skargi jest " (33)
polskie normy (2829)
x ga 140/08 (42)
1779/13 (6)
x ga 154/07 (3)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
kio_2531_11 (5)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
certyfikat microsoft (98)
zatrudnienie personelu (629)
"korekta finansowa" (563)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (354)
art. 381 (293)
tramwaje warszawskie (37)
zmiana ogłoszenia (7362)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
udostepnienie zasobów (1860)
informacja krk (517)
dokumenty składane przez konsorcjum (4382)
kio_624_10 (5)
opcji (518)
1437/10 (5)
x ga 367/09 (1)
kio 4/15 (95)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (247)
przedłużenie terminu ważności wadium (611)
zbiorowa polisa (51)
"art. 191 ust. 2" (851)
złożenie oferty w innym miejscu (10411)
kio/uzp 1298/08 (5)
wyciąg z konta (76)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
tajemnicy przedsiębiorstwa (1724)
"art. 4 pkt 3" (95)
główny urząd geodezji (105)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (6741)
v ca 422/06 (1)
1388/11 (3)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (6457)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1428)
załącznik (12992)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
kio 204/12 (5)
wycinka drzew (74)
disclosure of scotland (14)
kio 82/12 (4)
2462/12 (2)
529/13 (5)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
art. 8 pzp (11300)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (8500)
"otwarcie ofert" (2537)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
dostawa (8721)
ii ca 693/5 (16)
stany zjednoczone (130)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
różna interpretacja kryteriów (1188)
kio_2483_13 (4)
kio 276/14 (4)
kio/kd 15/11 (25)
poważne wykroczenie zawodowe (109)
c-18/01 (14)
art 7 (22618)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (41)
2607/13 (4)
kio 2537/13 (4)
kio 459/12 (21)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
ca 137/09 (15)
xxiii ga 203/09 (3)
429/09 (73)
kio_1050_12 (5)
"uzupełnianie próbek" (7)
brak wskazania podwykonawców (1119)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
iv ca 180/11 (3)
x ga 375/06 (2)
aspekty społeczne (756)
x_ga_213_11 (13)
kio 886/10 (5)
c-314/01 (6)
"art.26 ust.2b" (951)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1264)
v ca 360/08 (1)
dokument nie podpisany (4885)
art. 17 ust.2 (11062)
oryginał gwarancji wadialnej (305)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
polecenie zmiany (484)
art 87 ust. 2 (5950)
art. 4 pkt 6 (21970)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
vi ga 33/09 (3)
xix gz 455/10 (1)
kio/uzp 1695/09 (9)
referencje dla konsorcjum (1409)
średni roczny przychód (136)
kio 287/11 (8)
kio 827/13 (4)
"na korzyść wykonawcy" (325)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (6781)
trojan (300)
kio 246/12 (3)
biletów lotniczych (50)
art. 22 ust. 2 (13227)
iii czp 74/05 (232)
wykaz osob (4235)
art.29 ust. 1 (3708)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
postępowanie obarczone wadą (1418)
umowa zlecenia (1623)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (13107)
kio/uzp 1332/09 (2)
próbka system informatyczny (96)
oracle (154)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
uwzględnił odwołanie (17470)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
kio_2419_14 (6)
xii ga 159/08 (7)
oferta treść oferty (15710)
doświadczenie jako podwykonawca (1798)
kryterium pozacenowe (154)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
uzupełnienie po terminie (6261)
kio 79/14 (3)
pełnomocnictwo bez daty (1772)
kio 766/09 (25)
oferty dodatkowe (9192)
wpis w krs działalność (785)
kio_863_15 (5)
"art. 142 ust. 5" (68)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
comesa (37)
ix gc 155/08 (2)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (638)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (480)
850/08 (2)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1335)
"przesłanie kopii przystąpienia" (23)
"nadmierny formalizm" (107)
2034/14 (3)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
87 ust. 2 pkt. 3 (7574)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
disclosure (15)
38 ust. 4a (634)
kio 1218/13 (2)
art. 110 pzp (902)
iv ga 10/08 (13)
vi ga 121/10 (1)
kio 1645/11 (8)
należyte wykonanie usługi (4269)
art. 6 (19478)
forma porozumiewania się (213)
kio 1469/10 (19)
art 24b (102)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1319)
kio 293/11 (10)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (101)
kio 2479/13 (3)
brak kosztorysu szczegółowego (1706)
x_ga_81_09 (7)
kio/uzp 458/09 (14)
(kio 1408/10 (16)
roszczenie o zmianę umowy (1223)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
kio_1601_13 (6)
wezwanie musi być precyzyjne (2123)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1732)
"wyrok wiąże" (4)
określenie przedmiotu zamówienia (19114)
wybór oferty termin związania ofertą (9604)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (508)
nakazuje unieważnienie postępowania (11279)
police national computer (4)
itil równoważny (28)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
budimex (411)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
synektik (19)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
odrębne zamówienie (4824)
wydruk zaświadczenia zus (59)
nisko rażąca cena (559)
płynność (184)
broker (69)
oddelegowanie pracownika (125)
pozorna równoważność (127)
"art. 30 ust. 5" (143)
2175/11 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
dokumenty przed zawarciem umowy (9815)
wydłużenie terminu składania ofert (736)
69 (1166)
"art. 26 ust. 4" (1631)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (627)
c-305/08 (23)
"własne referencje" (10)
wielka brytania (186)
kio 918/08 (5)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
usługa szkoleniowa (296)
kio 1408/10 (16)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (798)
kio_2754_11 (10)
art. 24 ust. 2 (12750)
brak formularza oferty (4301)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
kio_565_11 (3)
2228/10 (5)
"kio 1741/10" (8)
kio 1375/11 (4)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
formularz cenowy brak podpisu (268)
art. 36 ust. 4 (4136)
1797/11 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
prekwalifikacji (72)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (162)
1193/13 (6)
zielone zamówienia (1818)
"wolnej ręki" (1570)
kio 1502/14 (5)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
autoryzowany kanał (54)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6081)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (440)
kary umowne (594)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1125)
gwarancja bankowa w kopii (297)
autoryzowany (611)
usługi bankowe (1414)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
"kio 1507/11" (5)
poręczenie udzielane przez podmioty (180)
art. 151 pzp (746)
skład sądu konkursowego (197)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (23215)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (776)
vi ca 464/05 (62)
1334/11 (3)
449/14 (3)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
wykaz robót (3448)
protokół odbioru (1711)
otwarcie ofert termin (5857)
nie opłacona polisa (495)
lex omega (24)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
"wniosek o zabezpieczenie" (12)
1093/08 (35)
błędny vat (1420)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (661)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (86)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
art. 93 ust. 1a (919)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
v ca 1314/08 (1)
"rezygnacja z części zamówienia" (7)
kio 42/12 (18)
stowarzyszenie (277)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
franszyza redukcyjna (14)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (49)
"art. 8 ust. 1" (1003)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
x ga 227/09 (6)
art. 8 ust.3 (10077)
uzupełnienie certyfikatu (1583)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
kio_2796_11 (5)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
ii_ca_373_12 (9)
obniżenie ceny oferty (1875)
zakres wezwania do uzupełnienia (6446)
kio_1202_13 (6)
błąd w przedmiarze (856)
248/12 (19)
1971/09 (8)
jedna usługa jedna umowa (1168)
art. 23 kp (185)
warunki zmiany umowy (6552)
dysponowanie (5917)
gaz system (311)
xii ga 731/14 (2)
prezentacja, próbki, testy (50)
próbki uzupełnienie (500)
361/12 (5)
xxiii ga (199)
oferta niezabezpieczona wadium (1440)
mieszane (297)
ii ca 377/09 (2)
i ca 67/09 (2)
"wykonawca jest profesjonalistą" (27)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
umowa o dzieło (445)
2250/11 (6)
usługi turystyczne (155)
382/12 (3)
dysponowanie sprzętem (2546)
kio_2398_11 (5)
695/14 (3)
ix ca 709/09 (3)
art. 24 (12776)
987/14 (2)
396/11 (7)
uzupełnienie harmonogramu (548)
brak dowodów rażąco niska cena (1683)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
subsydiowanie skrośne (7)
oferta w języku polskim (2324)
data uzupełnianego pełnomocnictwa (781)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (962)
v ca 2739/11 (7)
c-470/99 (66)
1161/12 (6)
§ 6 ust. 2 (19420)
vii ga 24/08 (13)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1580)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (767)
"oczywista omyłka pisarska" (1205)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1327)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
aż do zawarcia umowy (1416)
art. 192 ust. 7 (7839)
zmiana formy wadium (655)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
1402/11 (3)
kosztorys przy ryczałcie (198)
błedny knr (157)
referencje sztuki budowlanej (398)
iv ca 715/11 (2)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (2909)
kio/kd 82/10 (4)
usuwanie awarii (276)
kryteria pozacenowe (154)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
kio_uzp_33_07 (29)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (307)
art.144 (358)
1191/08 (3)
wszczęcie postępowania (11721)
xii ga 88/09 (20)
ii ca 183/05 (2)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (196)
"prawa autorskie" (202)
apostille (15)
art.+94+ust.+3 (92)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
ix ga 265/11 (1)
podkryterium cena (219)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
art. 12a wadium (73)
810/11 (16)
kio 647/14 (3)
c-324/98 (55)
kio 860/11 (5)
certyfikaty meble (73)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (201)
błąd ryczałt (237)
kio_1649_12 (16)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
zmiana terminu realizacji (6866)
kio 1535/11 (4)
błąd w siwz (3877)
"treść oferty" (6588)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
art. 67 ust 1 pkt 1 (2956)
"grupy kapitałowej" (602)
wymóg dyplomu (83)
c-331/92 (14)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (58)
"zamówienie dodatkowe" (488)
sekocenbud (140)
ii ca 788/09 (1)
forma dokumentów uzupełnianych (2062)
nadzór autorski z wolnej ręki (102)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
termin wykonania zamówienia (14142)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
xix ga 102/09 (7)
"informacja banku" (419)
art. 91 (5477)
66/07 (13)
2142/12 (14)
zaświadczenie o niekaralności hiszpania (52)
rozliczenie w walucie obcej (33)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (814)
plan higieny (134)
kio 1804/13 (5)
zawieszenie działalności (344)
742/11 (9)
kuchnio (871)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
vi ga 79/07 (3)
kio/uzp 1990/10 (7)
kio_916_12 (8)
202/09 (17)
zamówienia in house (93)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
art. 87 (5965)
art. 89 (13811)
brak-wadium (71)
kio 173/11 (9)
art.26 (6234)
asysta techniczna (122)
"odtajnienie dokumentów" (110)
191/10 (14)
użyczenie referencji (177)
hydrotechniczne (171)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
kio_1114_12 (6)
kyocera (17)
1729/09 (2)
bład w obliczeniu ceny vat (1259)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (729)
rekomendacje prezesa uzp (351)
zwrot zabezpieczenia (2927)
kio_2046_14 (9)
karty sim (2453)
1571/13 (5)
"najdalej idącą" (171)
koncentracja środków odwoławczych (297)
wskaźnik rentowności (43)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
za wysokie wadium (209)
xix ga 265/08 (4)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (1736)
art. 91 ust. 4 (7009)
"poczta polska" (337)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
2741/10 (3)
"usługi prawne" (31)
pozycja 0 zł (4144)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
doręczenie kopii odwołania (3384)
art 89 ust. 1 pkt 6 (12581)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1595)
kio 24/14 (14)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2203)
kio 1684/12 (4)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
złożył nieprawdziwe informacje (3207)
art. 87 ust 2 pkt 3 (7573)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (119)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
223/08 (32)
kio/ku 47/11 (9)
2455/13 (7)
ostrołęka (162)
krk po terminie składania ofert (336)
xii ga 366/10 (1)
oczywista omyłka pisarska data (736)
kio 1014/14 (2)
niezgodność z siwz (4639)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (27)
ix ga 30/08 (11)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (3)
"za pośrednictwem banku" (43)
podpis na referencjach (552)
kio 2744/12 (4)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
uczciwej konkurencji (8966)
błąd w formularzu cenowym (855)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
x ga 65/07 (3)
xii ga 86/09 (1)
uzupełnienie krk po terminie (370)
wyrządził szkodę (378)
1366/14 (7)
kio 2046/14 (10)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
brak parafowanej umowy (222)
art. 57 kpa (64)
ii ca 663/04 (2)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (2934)
kosztorys inwestorski (625)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
"oświadczenie woli zamawiającego" (156)
stawka vat (1456)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
zakup mebli (108)
przyspieszona (250)
dozorbud (105)
606/11 (14)
wynagrodzenie mieszane (126)
v ga 127/11 (1)
art. 5 ust. 1 b (18366)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (71)
kio_2793_12 (3)
306/15 (10)
626/12 (4)
x ga 2/07 (30)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2299)
lista podwykonawców (186)
28/11 (381)
1518/14 (12)
"rental rights" (10)
2120/11 (11)
odwołujący nie złożył oferty (20228)
"złożenie dwóch ofert" (324)
oświadczenie o podwykonawstwie jest treścią oferty (832)
kio 254/11 (5)
"art. 29 ust. 4" (16)
kio 2067/13 (3)
1961/12 (17)
kio_2037_12_kio_2047_12 (6)
180 ust. 5 (4265)
tonery gwarancji (24)
kio 1056/14 (3)
1287/14 (7)
xii ga 109/08 (1)
2348 (21)
opłacona faktura (238)
sposób wykorzystania zasobów (1469)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
ii ca 158/09 (4)
konsultacje i doradztwo (301)
pwpw (37)
funkcjonalność system (1243)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
sztuki budowlanej (1025)
2821/14 (6)
xix ga 18/10 (19)
x ga 110/09/za (1)
dokumenty z szwajcarii (65)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (123)
kio/uzp 238/10 (3)
iberdrola (13)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
prawidłowo ukończone (730)
nadmierne warunki udziału (1023)
kio 2587/13 (4)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (38)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
1095/12 (12)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
forma pisemna (2616)
v ca 421/07 (15)
"podatek vat" (1784)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
"definicja podwykonawcy " (21)
"dostęp do informacji publicznej" (256)
386/10 (7)
2398/11 (5)
średnioroczne zatrudnienie (52)
projekt (6373)
1095/08 (7)
art. 29 ust. 4 (19825)
forma uzupełniania dokumentów (2062)
zamówienie dodatkowe (9565)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
kio 537/14 (2)
formularz oferty (4902)
1151/11 (9)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (134)
brak środków (9959)
67 ust. 1 pkt 4 (2819)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2355)
sygn. akt iv ca 683/12 (97)
remondis (132)
alplast (25)
interes prawny (9018)
"zwrot zabezpieczenia" (30)
art. 45 (4294)
"jednokrotne wezwanie" (70)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
serwis w polsce (297)
kio 1240/13 (16)
brak wskazania okresu gwarancji (2072)
"dzielenie zamówienia na części" (138)
kopiuj wklej (23)
kryterium rabat (297)
brevells (2)
wadium wpłynęło po terminie (572)
gwarancja kryterium oceny ofert (2231)
rÓwnowaŻna (2271)
oświadczenie zamiast krk (147)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
c-328/96 (3)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1575)
świadectwo zgodności we (507)
"żądanie unieważnienia postępowania" (183)
kio 582/11 (14)
dokumenty z innego postępowania (15344)
wysokość wadium (1891)
wadium w częściach konsorcjum (427)
istota ceny ryczałtowej (658)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1356)
uznanie zarzutów (11511)
wspólna polisa (520)
art. 24 ust 2 pkt 1 (15918)
kio_uzp_1344_09 (5)
kio 401/12 (4)
kio 1085/10 (5)
1629/11 (5)
kio/uzp 236/08 (18)
ii ca 792/07 (1)
x ga 230/08 (1)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (27)
kio 1965/15 (2)
c_538_07 (11)
kio_uzp_1221_09 (9)
odwołanie z ostrożności (2663)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3416)
"wyjaśnienia treści siwz" (941)
"gospodarz postępowania" (150)
kio/uzp 14/10 (221)
676/11 (6)
"kryteria oceny ofert" (3694)
x ga 100/10 (2)
243/13 (22)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2092)
uzupełniajace (2754)
kio 1928/13 (4)
zmiany nieistotne (8648)
art 5 ust 1a (2938)
brak wykazu (7175)
generyczne (23)
1980/09 (11)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
"iv ca 683/12" (94)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
990/11 (7)
doświadczenie osób (4438)
art. 89 ust.2 (11594)
ga 122/10 (30)
kio_429_12 (7)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (513)
x_ga_652_13 (32)
zmiana formularza ofertowego (2313)
sufo (62)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (12648)
1299/09 (44)
kio_1169_11 (19)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
"unieważnia umowę" (32)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (522)
"art. 26 ust. 2c" (41)
kio_1895_12 (4)
61/14 (16)
x ga 307/09 (4)
art.51 (554)
samokontrola zamawiającego (35)
gwarancja tuz (41)
26 ust.3 (8404)
waloryzacja cen (123)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
przejęcie (295)
brak pkd (150)
pewność obrotu gospodarczego (697)
kio 49/14 (13)
jednokrotne wzywanie (521)
kio/ku 40/14 (7)
umowa konsorcjum (3985)
x ga 25/10 (21)
brak podpisu na formularzu (747)
wpis do działalności regulowanej (1482)
"obsługa prawna" (99)
2124/11 (4)
bgk (25)
xix_ga_461_12 (13)
kio/uzp 663/09 (15)
x ga 499/10 (2)
udostępnienie rachunku zysków i strat (153)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
rekultywacja (148)
art. 43 ust. 2 (2300)
"istotna zmiana okoliczności" (188)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
ix ga 147/07 (1)
spam (6)
rozbudowa systemu (1297)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1449)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
285/09 (20)
kopia gwarancji zapłaty wadium (178)
art. 138c (104)
uzp/zo/0-973/07 (3)
brak podpisu na kosztorysie (279)
v ca 2224/03 (10)
c-324/14 (7)
zamówienie uzupełniające na dostawy (2070)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1187)
ibm (233)
kio 2287/10 (21)
xii ga 420/09 (47)
parafowana oferta (367)
art. 124 (670)
inna cena cyfrowo i słownie (555)
1071/14 (7)
zamienniki (157)
iv ga 39/08 (1)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
wiedza i doświadczenie (1887)
iii ca 418/09 (7)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (537)
art.6 (2683)
spółka zależna (2664)
kio/uzp 1187/09 (15)
iso 9001:2008 (46)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (192)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
ii ca 1063/05 (17)
sukcesja referencje (29)
"uzupełnienie zobowiązania" (113)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1719)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
"146 ust. 6" (158)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
kio 1197/13 (6)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
v ca 977/08 (1)
493/13 (4)
china (35)
1993/10 (2)
1759/10 (4)
kio 2079/14 (5)
wysokość posiadanych środków finansowych (3955)
wyjaśnienia po wyborze oferty (11770)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7543)
2396/10 (2)
trojanowska rażąco niska cena (99)
"xii ga 117/09" (8)
nie otworzył oferty (5951)
spółka cywilna zus (146)
26 ust. 2 b (7993)
przedmiot działalności określony krs (683)
1172/11 (16)
x ga 288/11/za (1)
subiektywna ocena (1240)
kio 1748/13 (7)
2031/14 (5)
kio 939/12 (8)
brak nazwy urządzenia (2189)
usługa druku (889)
prawo autorskie (746)
645/13 (5)
usługi pocztowe wolna reka (93)
1835/10 (6)
wyjaśnienie oferty (10738)
c-31/87 (9)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (236)
termin związania (9146)
i ca 337/08 (4)
zamawiający nie otworzył oferty (5914)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
równoważnych (2271)
protokół odbioru jako poświadczenie (559)
ii ca 431/07 (11)
adblue (9)
53/09 (21)
brak podpisu oferty (1929)
bilety lotnicze rażąco niska cena (23)
"zamówień publicznych" (29108)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
2352/10 (6)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (467)
należyte wykonanie kary umowne (690)
art 38 ust 6 (4716)
warunkowa gwarancja (177)
"roboty dodatkowe" (350)
przed notariuszem (387)
realność udostępnienia (414)
sucg (4)
legionowo (110)
"art. 36 b" (51)
360/13 (3)
141/10 (7)
art. 85 (2992)
nie otwarto likwidacji austria (16)
"potencjał ekonomiczny" (179)
błąd pisarski (875)
podział spółki (792)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
"zmowy przetargowe" (134)
strona z (17545)
"kary umowne" (515)
opłacona polisa oc (222)
scotland disclosure (14)
instalacje solarne (96)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (9)
niezaskarżenie wezwania (1445)
art 181 (1411)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2445)
"art. 143b" (20)
iv ca 32/09 (1)
referencje spółki przekształcanej (18)
kio/uzp 68/07 (6)
kio_uzp_1155_09 (3)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
odpady medyczne (199)
"umowa ramowa" (281)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
wysokość polisy (968)
uchwała zarządu (635)
błedna stawka vat (910)
art.22 ust. 5 (4720)
serwis pogwarancyjny (171)
uzupełnienie krs (1034)
przesłanie kopii przystąpienia (667)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1785)
wykaz dostaw (1619)
protokół odbioru robót (1641)
kio 90/11 (37)
"ograniczenie terytorialne" (25)
kio_uzp_338_09 (35)
błąd w stawce vat (1129)
swift (15)
vi ga 240/10 (2)
art. 40 ust. 3 (5987)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (110)
art. 11 (15481)
24 ust 1 pkt 1 (15906)
praw autorskich (1073)
"podmiot trzeci" (1392)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
"art 91 ust 3a" (69)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (70)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (137)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4192)
lex retro non agit (14)
podmiot trzeci (2837)
brytyjski krk (8)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
izba (15344)
kio 2015 (3474)
zamówienia publiczne (22821)
xix ga 514/08 (2)
astaldi (40)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
kio_908_13 (7)
"polski związek pracodawców budownictwa" (6)
kio 59/12 (21)
xix ga 235/11 (4)
kio/uzp 255/08 (16)
unieważnienie czynności wyboru (12493)
pełnomocnictwo do cofnięcia odwołania (589)
pierwotne warunki zostały zmienione (2367)
"dysponowanie osobami" (1786)
cezary machnio (21)
spółka cywilna reprezentacja (590)
ubezpieczenie (2304)
"podział spółki" (6)
475/10 (4)
oferta treść oferty (15710)
protokół z postępowania (5417)
definicja wadium (413)
35/12 (21)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (926)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (634)
keymark (9)
formularz cenowy bez podpisu (383)
kio_1776_10 (7)
kio 2332/12 (4)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
822/11 (7)
v ga 53/05 (1)
189/13 (11)
kio 509/12 (5)
wykonanie zastępcze (373)
subiektywne (885)
290/11 (5)
zasada równego traktowania (7549)
"przedmiot konkursu" (21)
polisa tajemnica (155)
kio 2041/11 (2)
zaproszenie do składania ofert (2167)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
2104/11 (6)
2498/14 (5)
strona internetowa (3894)
krk w niemczech (30)
86/11 (8)
"błędna stawka podatku vat" (166)
roboczogodzina (528)
xii ga 282/11 (1)
115 k.c. (163)
kio 2679/10 (4)
opinia prywatna (978)
"powołanie biegłego" (270)
1457/11 (6)
oferta częściowa (2436)
x ga 319/08 (4)
1804/12 (8)
537/08 (24)
linia kredytowa (176)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
xii ga 1/09 (6)
hosting (19)
termin zawity (549)
"art. 46 ust. 4a" (437)
xii ga 424/11 (3)
"art. 5 ust. 1a" (24)
1010/11 (2)
opcja (518)
91 ust. 3a (475)
xix ga 213/08 (1)
2873/12 (9)
131e (21)
upadłość (333)
umowy barterowe (8)
udostępnienie samego siebie (1733)
1533/12 (5)
rozbicie ceny ofertowej (440)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
"ponowne wniesienie wadium" (65)
wizja lokalna (298)
art. 62 (2802)
c-27-29/86 (4)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
kio1498/10 (4)
faktura jako dowód należytego wykonania (1266)
182 ust. 6 (2551)
pokój (210)
1533/08 (2)
wyciąg z banku (130)
kognicji (281)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (393)
"serwis na terenie polski" (9)
kio/uzp 51/09 (22)
zamówienia dodatkowe (9565)
art. 32 ust. 5 (4795)
kio 2743/13 (2)
interes faktyczny (6970)
podwykonawstw (973)
kio/uzp 1780/09 (4)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
przewozy regionalne (187)
kio 2750/11 (5)
kio 225/15 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
pocztowych (2090)
wadium w kasie zamawiającego (103)
wykładnia autentyczna (188)
uzasadnienie faktyczne i prawne (11719)
dokumenty nie wymagane (12623)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
"93 ust. 1 pkt 7" (2075)
uzupełnienie z własnej inicjatywy (477)
art. 144 pzp (822)
protokół odbioru dostawy (866)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
właściwości wykonawcy (2673)
wada postępowania (1894)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
kio 1526/10 (6)
iii ca 212/06 (2)
kio/uzp 223/08 (31)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1661)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1190)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (161)
656/13 (2)
brak załącznika (11110)
kio_1730_11 (12)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
fałszywe informacje (243)
"użyteczności publicznej" (615)
wykaz stawek i narzutów (125)
nie może przekroczyć (1883)
iso/iec 19752 (17)
art. 6a ustawy (699)
"koszty zakupu" (882)
kto wystawia referencje (261)
nazwy własne (3494)
kio 2366/10 (3)
kio_uzp_1159_09 (3)
639/12 (2)
żądanie certyfikatu iso (417)
kio 628/11 (9)
"sumowanie doświadczenia" (38)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
vi ga 46/07 (5)
556/13 (2)
zue (67)
sytuacji ekonomicznej (2424)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
saltex (33)
usg (85)
art. 24b ust. 3 (102)
iii czp 73/05 (33)
423/11 (6)
badanie rzetelności wykonawcy (799)
in-house (132)
ryczałt (327)
pożyczka (186)
v cz 48/05 (2)
art 4 pkt 8 (14203)
art. 85 ust. 4 (2036)
kwota ubezpieczenia (2212)
1974/12 (4)
salini (31)
xxv c 1367/10 (1)
"tylko ceny brutto" (5)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (677)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
cesja umowy (91)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
art. 185 ust. 3 (2615)
x ga 158/07/za (2)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
autoryzowany kanał dystrybucji (28)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
nadleśnictwo (310)
art. 27 ust. 1 (8496)
kio/uzp 28/10 (248)
"xix ga 461/12" (13)
tożsamość przedmiotu (1066)
żądanie iso (573)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7011)
946/14 (7)
xix ga 225/10 (14)
1741/10 (6)
"wizja lokalna" (284)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1408)
ii_csk_675_10 (24)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3156)
brak producenta w ofercie (3239)
"na dzień składania ofert" (1058)
cpi (41)
art. 5 ust. 1b pzp (978)
kio 2800/10 (5)
poprawa omyłek (819)
word warszawa suzuki (2)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
błędny numer katalogowy (203)
aport (31)
"187 ust. 3" (196)
"protokół odbioru" (778)
v ga 124/09 (1)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (12)
politechnika rzeszowska (24)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
ocena koncepcji (1270)
421/12 (6)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
29 ust. 1 (22089)
v ca 1315/08 (1)
biegłego rewidenta (268)
próbka system (393)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1091)
"art. 140 ust. 3" (65)
1164/11 (5)
tauron (77)
uzp/zo/0-533/06 (12)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
1405/10 (12)
wyrok sądu (17001)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (73)
art. 46 ust 4a (606)
kio 529/13 (5)
465/11 (63)
zamknięty katalog dokumentów (1144)
vi ga 68/09 (5)
kodeks spółek handlowych (999)
38/2014 (12)
art. 141 (1151)
pozacenowe kryterium (154)
"art. 58 kc" (106)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
usługi prawnicze (191)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
data uzupełnianych dokumentów (2260)
"błąd w kosztorysie" (154)
termin płatności (1553)
anonimowość (17)
xix ga 3/07 (189)
kio 1202/12 (3)
tajemnica wykaz usług (909)
osoby fizyczne (2366)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
ciężar dowodu na odwołującym (2830)
kio/uzp 959/09 (41)
kio 19/11 (206)
dyrektywa (3262)
v ca 3036/10 (18)
1013/10 (7)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
166/13 (12)
2012 (4803)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (605)
iv_ca_689_08 (4)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (385)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (840)
płyty głównej producenta komputer (107)
cena (9145)
razaco niska cena (1773)
i ckn 1159/00 (51)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1427)
te same referencje (3316)
nie załączył tabeli elementów scalonych (190)
niedopuszczalne negocjacje (1767)
39/10 (20)
niemożliwa do przewidzenia (2971)
art. 38 ust. 3 (3740)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
unieważnienie zus "art. 93 ust. 1 pkt 4" (19)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (521)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
23.02.2011 (28)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (41)
szkolenia (1804)
1162/13 (2)
zmiana członków zarządu (1860)
zmiana siwz po terminie składania ofert (6355)
porównywalność (483)
"art. 36a" (100)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
zmiana podmiotu (5609)
huawei (39)
x ga 219/07 (1)
świadczenie okresowe ciągłe (828)
kio_2861_13 (3)
dokumenty po terminie składania ofert (9556)
wolna reka (1099)
"art. 151" (58)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
usługa kompleksowa (1290)
skrócenie terminu płatności (172)
agencja rozwoju przemysłu (25)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
1447/10 (4)
inna omyłka (2660)
art. 7 ust. 3 (27248)
kio/uzp 741/09 (6)
doświadczenie kryteria oceny ofert (4000)
bliskości (134)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
c-340/04 (11)
szpital (2547)
kio_uzp_292_10 (3)
komputer (785)
podwykonawca referencje (950)
błędy w kosztorysie (1193)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
podpisanie umowy bez wadium (958)
koncesji (698)
kio_uzp_333_09 (11)
74/14 (10)
art. 38 ust. 4b (99)
uzupełnienie treści oferty (7835)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
"art. 144" (358)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
ii ca 950/11 (1)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (676)
przedwczesność odwołania (46)
metodą kalkulacji szczegółowej (720)
kio 41/11 (12)
kryteria społeczne (1981)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
"x ga 706/11" (7)
samouzupełnienie dokumentów (2)
wykonawstwo zastępcze (26)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (646)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (319)
vi ca 628/05 (13)
"art. 49 ust. 3" (20)
"art. 91 ust. 3" (198)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (4)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
xix ga 237/07 (1)
x ga 5/07 (7)
office (129)
dystrybucja energii (93)
oferta alternatywna (1272)
vi ga 79/09 (3)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (898)
"linia kredytowa" (83)
"udowodnienie równoważności " (54)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
kio 2235/12 (2)
kio 1231/11 (27)
xix ga 371/10 (1)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (52)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (665)
88/11 (4)
art. 36 a (5904)
0 złotych (11881)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (8)
kio_uzp_797_09 (7)
doświadczenie wspólnika (518)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (197)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
"24 ust. 2a" (31)
agencja mienia wojskowego (175)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
kio/uzp 469/09 (2)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
kio 2049/13 (3)
roboty budowlane rażąco niska cena (964)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2198)
dokumenty (14424)
"dialog konkurencyjny" (368)
uzupełnianie dokumentów na rozprawie (3126)
osoba prawna jako członek zarządu (855)
opis usługi (7340)
zp-11 (55)
dokumenty podwykonawcy (1675)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
"26 ust. 2b" (952)
utajnienie (837)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10923)
"zasoby finansowe" (113)
xii ga 412/11 (2)
"dokumenty niewymagane" (1366)
"udostępnienie doświadczenia" (108)
ii ca 109/05 (17)
ii ca 1351/07 (1)
zwolnienie z kosztów (1089)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (576)
uzupełniające (2754)
art. 23 ust. 3 (9219)
forma pełnomocnictwa (1403)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
różna stawka vat (734)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
termin zakończenia robót budowlanych (2502)
podmiotu trzeciego (4324)
odwołanie na postanowienia siwz (12506)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
c-237/99 (19)
xix ga 599/07 (1)
bankowa obsługa budżetu (140)
holandia krk (8)
studia podyplomowe (36)
zatrzymane wadium (73)
literalnie (3074)
kopia pełnomocnictwa (910)
należyta staranność zamawiającego (2920)
długi okres gwarancji (361)
art.25 ust.1 pkt 2 (4259)
brak równoważności (865)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
"wyjaśnienia po terminie" (5)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
x ga 59/09 (14)
odtajnienie informacji (482)
usługi opiekuńcze (77)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (1965)
unix (36)
e-podatki (25)
kryteria oceny ofert (6241)
udostepnienie oferty (4544)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
niejasności na korzyść wykonawców (317)
2292/13 (31)
cena jest rażąco niska (2445)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
kio 716/11 (2)
wezwanie do podpisania umowy (3498)
unieważnienie postępowania termin (15077)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (8)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (35)
protokół postępowania (5417)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (803)
kio_uzp_1085_09 (6)
uniewaznienie postępowania (12253)
uzupełnienie informacji z krk (289)
kio 122/10 (62)
kio 1975/14 (2)
enea operator (54)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (808)
hawe (11)
nazwy własne w projekcie (2286)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
1206/11 (4)
v ca 871/08 (2)
zmiana składu konsorcjum (3379)
xix ga 408/07 (4)
interes unieważnienie postępowania (9531)
spółka cywilna wykonawca (2583)
jednostka budżetowa jako wykonawca (577)
art 26 ust 3 (10931)
przeciwko środowisku (275)
skarga wniesiona przez przystępującego (8247)
kio/uzp 1268/09 (3)
iv ca 11/09 (32)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
niemiec (483)
generalny wykonawca (2263)
weksel (19)
brak zgody na poprawienie (1084)
stadion narodowy (44)
powiązania osobowe (360)
ii ckn 440/00 (7)
zagospodarowanie odpadów medycznych (29)
"brak ceny" (33)
kio 623/12 (6)
rażąco niska cena ecm (40)
322/08 (3)
kio_2053_12 (13)
energia elektryczna (474)
ubezpieczenie kontraktu (452)
kryterium właściwości wykonawcy (1653)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
sumowanie doświadczenia (312)
sublimit (13)
kio 637/11 (19)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (2943)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
równość stron kary umowne (150)
zaświadczenie zus spółka cywilna (145)
art. 26 ust. 2e (166)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
109/11 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1449)
dokumenty podmiotowe (2217)
oferta złożona przez oddział (2815)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
uwzględnia opozycję (412)
kio/uzp 1636/09 (3)
460/14 (6)
v ca 569/08 (3)
utajnienie listy podmiotów grupy kapitałowej (55)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
"brak podpisu" (193)
art. 36a (183)
kio_77_14 (13)
"błędny adres" (8)
wyjaśnienie próbek (685)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
xii ga 117/09 (7)
ge (264)
1444/11 (5)
xii ga 315/11 (16)
ga 92/11 (19)
x ga 168/11/za (1)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (701)
innowacja (138)
dowód oświadczenie producenta (2995)
intertrading (75)
art. 46 ust. 4 a (3862)
308/12 (6)
warunki płatności (1443)
"26 ust. 4" (2253)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
licytacja elektroniczna (96)
"dysponowanie osobami " (1425)
kielce (925)
"art. 180 ust. 3 " (586)
415/15 (3)
własnoręczny podpis (288)
kio 126/14 (6)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (312)
iv csk 626/13 (10)
ponowne badanie ofert (7473)
joint venture (19)
termin na złożenie wyjaśnień (14082)
prawa wyłączne (6202)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
iv ca 726/11 (1)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
odwrotne obciążenie vat (166)
1891/14 (2)
ii ca 803/10 (12)
grota (36)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (552)
kio 821/11 (9)
zaokrąglenie (272)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (148)
poleganie na zasobach finansowych (1501)
polisa oc podlimity (13)
faktury (2395)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
"zakup samochodu" (49)
2057/11 (2)
kio_1724_10 (10)
v ca 671/08 (10)
ubezpieczenie mienia (337)
bezstronności (508)
czyścioch (28)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4110)
niekaralność chiny (22)
dostawa w usłudze (6014)
art. 22 ust. 3 (16886)
szacowanie wartości zamówień (1217)
kolor (503)
podkryteria (104)
rental rights (11)
"zmiana terminu realizacji" (104)
385/11 (9)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (977)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
2103/11 (3)
v ca 2446/09 (9)
"zasada proporcjonalności" (294)
konkretyzacja warunków udziału (513)
244/13 (6)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
przejrzystość (1246)
1456/12 (3)
c-234/03 (24)
xii ga 261/07 (2)
x ga 427/10 (1)
oświadczenie producenta o serwisie (772)
"do czterech miejsc po przecinku" (25)
należyta staranność (3006)
okres ważności wadium (806)
sfałszowany podpis (20)
"cena 0" (77)
bialmed (29)
kio 2793/12 (3)
kio/uzp 429/08 (8)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
"art. 38 ust. 6" (141)
1642/10 (4)
1693/11 (12)
uzupełnienie próbek (335)
"sukcesja generalna" (23)
"disclosure scotland" (14)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
1486/08 (4)
gwarancja wadialna po terminie (725)
autoryzacja producenta nawierzchni (47)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (957)
unieważnia postępowanie (5291)
brak podpisu kosztorysu (353)
1824/12 (6)
telaustria (14)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
termin ważności wadium (956)
38 ust. 4b (99)
"wyciąg z rachunku bankowego" (19)
kio 1325/14 (3)
lub równoważny (2134)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
2942/12 (6)
sumowaniu (539)
rażąco niska cena lakoniczne (360)
parkomaty (14)
1037/11 (4)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1775)
"art. 186 ust. 2" (1639)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
228/10 (45)
ii ca 1355/05 (19)
wpis od odwołania na dwie części (7671)
wykładnia rozszerzająca (488)
xii ga 413/08 (3)
w warszawie (26112)
kio 1525/11 (7)
warunek przedmiotowy (9816)
oferta niezgodna z siwz (13540)
potencjał innych podmiotów (2252)
inny skład konsorcjum (6183)
466/08 (23)
cena słownie (8157)
art 22 ust 4 (12482)
ii ca 1049/05 (3)
czeskie krk (12)
bład projektowy (1271)
current ratio (5)
wygórowane warunki (670)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
v ca 1209/11 (2)
kio_665_13 (9)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (7334)
negatywne konsekwencje (2427)
manipulowanie cenami (200)
kio_628_11 (5)
"ii ca 29/05" (13)
sacer (4)
kio/uzp 286/08 (11)
"art. 94 ust. 3" (92)
i ca 101/09 (3)
dobre obyczaje kupieckie (100)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1319)
"równoważny" (2977)
blok operacyjny (217)
utwór (216)
zaświadczenie z banku (475)
1883/09 (7)
uczciwa konkurencja (8966)
brak dowodu opłaty polisy (119)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (123)
kio_uzp_584_08 (6)
kio_uzp_278_09 (12)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (494)
752/11 (10)
art. 36 ust. 5 (4094)
oferta złożona w innym miejscu (10411)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3427)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
brak wskazania nazwy producenta (1860)
zamówienia mieszane (186)
v ca 1109/08 (16)
wyjaśnienie siwz (8955)
1936/11 (4)
kopia dokumentu (3036)
autokorekty (8)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3472)
kio/uzp 1465/08 (5)
kio 2784/14 (13)
krs (1719)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (72)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
art. 17 ust. 3 (12438)
v ca 927/08 (9)
kio_655_12 (5)
419/15 (6)
"zasada koncentracji" (176)
kio/ku 53/11 (4)
protokół zamiast referencji (315)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (23239)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
ii ca 88/09 (35)
koszty pracy (10744)
"zmiana istotna" (369)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
art. 46 ust. 4a (606)
kio_1239_13 (10)
"prekwalifikacja" (72)
wadium w walucie obcej (15)
v ca 440/06 (6)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
kio 366/13 (6)
oryginalne części (1070)
usługi badawcze (465)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
niepodpisany formularz cenowy (732)
korea (36)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
1524/08 (10)
biegła znajomość języka polskiego (39)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
ważność pełnomocnictwa (622)
kio/kd 50/10 (5)
kio_2931_13 (3)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
wimax (6)
v ca 117/07 (135)
podpis na referencji (717)
niekompletny formularz cenowy (522)
inne kryteria (5956)
art 24 ust. 2a (2248)
kio 1201/13 (12)
"wskaźnik bieżącej płynności" (28)
1259/12 (12)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1004)
packo rażąco niska cena (115)
podpis oferty (2182)
lar (8)
dublowanie doświadczenia (89)
treść zobowiązania o udostępnieniu (2656)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (4791)
nieścisłości siwz (536)
uzupełnienie tłumaczenia (1558)
warunki udziału w postępowaniu służą (5595)
736/08 (4)
150/11 (4)
przedmiot działalności krs (980)
kio/kd 19/10 (6)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
innej omyłki (3513)
xii ga 59/09 (15)
sukcesja generalna (30)
wartość techniczna (8772)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
brak modelu (927)
termomodernizacja (324)
v ca 1930/02 (3)
636/12 (7)
art. 353 (610)
art. 25 (10248)
kio/uzp 69/07 (10)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6470)
§ 4 ust. 3 (25344)
art. 26 ust. 2b polisa (208)
kio/uzp 434/10 (11)
38/11 (47)
gwarancja wadialna wadliwa (324)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
zasady równego traktowania (7549)
pracownik ochrony (2530)
art.17 ust. 1 pkt 4 (1045)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
wskażniki finansowe (907)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
opinia bankowa tajemnica (102)
"art. 60b" (19)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
art. 150 ust. 3 (1386)
1161/09 (23)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
podobne (6030)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1760)
różne stawki podatku vat (664)
sam sobie wystawił referencje (811)
brak odpowiedniego pkd (107)
należyta staranność zamawiajacego (4055)
sam sobie wystawił (1818)
"oferta stanowi całość" (5)
1985/11 (4)
criminal record bureau (6)
próbka (667)
dokumenty dla podwykonawcy (2285)
nieprawidłowy numer katalogowy (478)
t-matic (64)
zawartość oferty (1662)
zamawiający nie wykonał wyroku (16310)
kio 165/15 (16)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
vii ca 911/08 (1)
kio_uzp_140_09 (7)
mebli (353)
1579/13 (3)
oferta formularz oferty (4871)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
zobowiązanie do sprzedaży (1068)
x ga 67/08 (42)
ii ca 258/09 (2)
ku 18/14 (12)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (274)
kio 385/14 (8)
udostępnienie zdolności finansowych (1098)
brak podpisu pod ofertą (1755)
nici chirurgiczne (68)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
kio/uzp 1181/10 (4)
błąd w kosztorysie (1193)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
1673/11 (11)
wadium po upływie terminu (1426)
przejściówka (31)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
kio_2317_10 (7)
art. 8 ust 3 (20649)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
iv ca 629/08 (1)
kio 1483/10 (20)
kopia aneksu (187)
realne udostępnienie (1527)
xix ga 186/07 (2)
"kosztorys ofertowy" (2094)
open source (47)
1536/10 (10)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (5)
kio 1287/12 (14)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
odpowiedzialność solidarna (468)
kio_1777_11 (7)
kio/uzp 2525/10 (4)
polisa (1011)
kio/1756/10 (14)
kio_910_11 (3)
zawarcie umowy pod warunkiem (7273)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (18)
x ga 124/11 (1)
vi ga 35/09 (1)
brak porównywalności ofert (432)
instytucja gospodarki budżetowej (222)
kio_uzp_11_09 (63)
zaświadczenie urzędu skarbowego spółka cywilna (236)
odstąpienie (2121)
informacja z banku (1179)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
iv ga 14/07 (16)
508/12 (2)
płatność podwykonawcy (532)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1540)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
maquet (30)
ćwik (90)
art. 83 ust. 2 (2159)
x ga 23/07 (105)
kio 2723/10 (10)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
ii ca 279/08 (1)
prezentacje (919)
zastrzeżenie referencji (1481)
forma dokumentu (7256)
otwarcie ofert (4311)
ix_ga_392_13 (11)
wykonano zgodnie z umową (12717)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (588)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (5587)
kio 249/11 (5)
inżynieria cenowa (118)
87/07 (22)
zakres ubezpieczenia (2126)
dostawy powtarzające się okresowo (143)
1565/12 (4)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (14874)
45 ust 7 (4212)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3066)
"sprzęt komputerowy" (830)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
nota pokrycia (48)
985/14 (3)
1730/11 (9)
iii czp 123/07 (15)
c-27/98 (8)
wadium na niepełny okres (946)
"udział w realizacji zamówienia" (534)
1032/14 (4)
art. 91 ust. 3 (7230)
art. 91 ust. 5 (7021)
proporcjonalny (966)
xix ga 214/08 (12)
składki społeczne niemcy (61)
atest (456)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
uzupełnienie krk (299)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (290)
tajemnica wykaz osób (540)
"zaprojektuj i wybuduj" (303)
łączenie doświadczenia (1310)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
naruszenie art 29 (17191)
44/15 (7)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
autoryzacja producenta (210)
grupowe ubezpieczenie (45)
kosztorysowe (1280)
v ca 2214/06 (65)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
barterowa (3)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2600)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (293)
stalowa wola (112)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
"art. 17" (788)
centrum onkologii (259)
kio 1457/12 (8)
brak wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa (1369)
częściowy sprzeciw (320)
ceny jednostkowe (2283)
dokumenty w języku obcym (401)
vi ca 377/08 (1)
test (880)
poprawienie harmonogramu (474)
przesunięcia asortymentowe (5)
kio/kd 6/10 (10)
kio 1327/09 (18)
wpis od skargi (20518)
2184/13 (6)
x ga 58/09 (4)
xii ga 308/08 (3)
formularz (4952)
art. 151 ust. 1 (1096)
"izrael" (42)
"art. 146 ust. 6" (157)
pełnomocnictwo do wadium (663)
berger bau (36)
87 ust 2 (7766)
kio_1840_12 (7)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (534)
ii_ca_489_06 (36)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
praw wyłącznych (13166)
aneks do gwarancji wadialnej (183)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
realność udostępnienia potencjału (300)
1249/09 (8)
kio 1533/12 (5)
kio/1874/10 (8)
"powiązania osobowe" (43)
"art. 85 ust. 2 " (224)
utajnienie wyjaśnień (450)
monopolista (62)
"art. 142 ust 2" (10)
v ca 1973/11 (14)
fidic lub równoważne (106)
530/09 (3)
art. 51 ust. 1a (817)
1138 (34)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
kio/uzp 643/09 (7)
z referencji nie wynika (2880)
ograniczenie do jednego producenta (3938)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
kio/uzp 636/11 (23)
"produkt równoważny" (283)
oświadczenie o podwykonawcach (2300)
art.26 ust.2b (957)
godziny pracy zamawiającego (1644)
zmiana wykazu osób (3593)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
nieczytelny dokument (898)
kio/uzp 2611/10 (3)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (980)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
polisa oc pkd (61)
martina (35)
rozszerzenie rękojmi (219)
opinia bankowa (670)
1181/14 (9)
wykluczenie wykonawcy (10444)
koncepcja realizacji (1181)
rezygnacja podwykonawcy (146)
warunki ograniczające konkurencję (3186)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1614)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1234)
nieistotna zmiana umowy wynagrodzenie (5391)
kio/ku 60/10 (2)
odwołanie na dwie części (8587)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
art. 180 ust. 2 (5604)
ix ca 297/10 (1)
wadium uznanie rachunku (944)
zamówienia uzupełniajace (2731)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
v ga 15/09 (14)
kio_744_10 (4)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (548)
szacowanie (790)
"cena ryczałtowa" (944)
art.8 ust.3 (1702)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1336)
treść gwarancji wadium (1283)
ekonomika postępowania (276)
kryteria+oceny+ofert (5013)
odrzuca (15995)
"zmiany podmiotowe" (43)
kio_19_11 (6)
kio 44/12 (11)
zamówienia uzupełniające (2731)
kio 1193/13 (6)
odtajnienie dokumentów (467)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
ii ca 70/09 (6)
xii ga 314/11 (31)
kognicja (570)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
ii ca 304/08 (1)
referencje podpis (552)
naruszenie zasady pisemności (362)
identyfikacja podpisu (258)
1295/10 (12)
kio_2939_12_kio_2942_12 (3)
wadium kopia gwarancji (264)
art. 140 ust. 1 (1386)
xii ga 358/10 (2)
zus us spółka cywilna (36)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (576)
niewłaściwa stawka vat (1387)
"referencje" (3085)
287/15 (5)
kio 1752/10 (5)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
art.24 ust.2 pkt 1 (9015)
ballast (32)
zysk wykonawcy (2258)
x_ga_332_09 (6)
brak podpisu na ofercie (1929)
kio_232_12_kio_243_12 (5)
referencje wystawia (1702)
oryginalny toner (47)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (21)
1853/12 (2)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3908)
655/13 (15)
kio 2777/11 (3)
181/08 (6)
2369/14 (8)
termin wykonania zamówienia niezgodny (17422)
zdolność finansowa (1700)
rozkład ciężaru dowodu (305)
"złożenie oferty po terminie" (23)
dożywotnia gwarancja (11)
kio/kd 79/11 (7)
"termin związania ofertą" (998)
v ca 264/04 (21)
wadium podmiot trzeci (450)
"art.12 a" (222)
kio 678/12 (5)
wydruk strony internetowej (865)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
kio_786_10 (10)
wyjaśnienia po wyborze (12014)
"wykładnia siwz" (59)
art. 46 ust. 3 (2772)
forma wadium (962)
biegły (513)
vi ga 39/11 (4)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (2717)
kio_uzp_1400_09 (10)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (817)
c-100/12 (5)
art 5 ust 1b (1201)
art 8 ust. 3 (20649)
uzupełnienie opisu (3721)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (753)
warunek udziału w postępowaniu (11441)
art. 26 ust 2b (1506)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
257/13 (4)
kio 779/13 (4)
kio_154_13 (6)
broker ubezpieczeniowy (53)
za zgodność z oryginałem (2385)
kio/uzp 20/09 (152)
beletrystyka (14)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3148)
"ubezpieczenie mienia" (25)
"na każdym etapie postępowania" (447)
niska cena (1880)
ii ca 218/06 (2)
koncept (242)
przystąpienie termin (16128)
"89 ust. 1 pkt 3" (1315)
kio/uzp 319/08 (12)
206/08 (43)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (184)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (6377)
1661/11 (4)
doświadczenie kierownika budowy (1185)
165/15 (16)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
zmiana terminu umowy (6964)
wykonawca zagraniczny (708)
wysokość kar umownych (908)
xix ga 195/09 (11)
xxiii ga 666/11 (1)
fundusz inwestycyjny (338)
numer katalogowy (646)
iii ca 88/09 (33)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
pozacenowe kryteria (66)
wiedza (2974)
art 46 ust. 4a (606)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (2973)
354/10 (4)
poprawienie jednostki miary (440)
"26 ust. 2e" (21)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
959/09 (41)
wykaz głównych usług (1963)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
art.48 (467)
832/09 (4)
kio 735/13 (10)
x ga 228/10/za (1)
Średni roczny przychód netto ze sprzedaży (87)
2765/10 (2)
krk komplementariusza (26)
polisa grupowa (23)
błąd vat (1337)
xix ga 472/07 (2)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
kio 2081/12 (8)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (274)
"dialog techniczny" (24)
nieuprawniony podział zamówienia (1611)
198d (13)
ryzyko (2106)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (823)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (608)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (134)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2515)
c-434/02 (3)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (150)
wybór najkorzystniejszej oferty (16126)
"ii ca 693/05" (72)
szwedzkie krk (5)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
kio/uzp 265/08 (32)
kio_ku_35_11 (7)
"karta katalogowa " (669)
kio 883/11 (4)
173/11 (13)
viii ga 124/07 (11)
zatarcia (88)
2200/12 (4)
kio_551_12 (4)
"niepodpisane referencje" (32)
"iii czp 25/07" (10)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
poświadczenia (2717)
ii ca 560/06 (1)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (61)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (586)
ochrona ubezpieczeniowa (990)
kryterium kosztów eksploatacji (1166)
kio 969/15 (5)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (6993)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
kio 2343/12 (9)
warunki udziału (14081)
dowód opłacona polisa (283)
kio 2137/11 (4)
brak oświadczenia (10589)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
nie istotna zmiana umowy (6198)
art. 146 ust. 6 (1941)
art.7 (12416)
xix ga 225/10 (14)
xii ga 413/08 (3)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
kto podpisuje referencje (130)
kio 1496/13 (6)
i c 317/09 (15)
certyfikat prince2 (75)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
700/11 (8)
iv ca 766/11 (1)
xix ga 104/07 (3)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
225/08 (4)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
ii ca 1211/09 (10)
kosztorys szczegółowy (1481)
nieczytelny podpis oferty (352)
4pi (33)
lepsze parametry (819)
"art. 179 ust. 1" (6628)
ix ga 83/09 (3)
"kio 1104/10" (8)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
ogłoszenie a siwz (11393)
26 ust 3 (10931)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
vii cz 536/10 (2)
koncentracja środków (304)
art.91 ust.2 (5050)
błąd w tłumaczeniu (1018)
certyfikat zamiast polisy (71)
zakres krk (523)
dwie ceny (5915)
bęben (65)
karta oceny ofert (1572)
c_465_11 (51)
82 ust. 1 (2997)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (753)
ilość rdzeni (76)
"ubezpieczenie grupowe" (17)
kio 1557/14 (8)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
energii elektrycznej (474)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3469)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1118)
utrata statusu wykonawcy (270)
wadium w obcej walucie (15)
odstąpienie od umowy (1640)
autoryzacja (267)
koncesja (471)
iv ca 392/05 (8)
kio 2135/12 (4)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
1716/14 (3)
zatrudnienie (2283)
kio 1934/12 (23)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (16)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
oticon (31)
kio 668/13 (3)
art. 32 ust. 4 pzp (3511)
kio 258/15 (2)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
odrzuca odwołanie (15680)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (579)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
"kio/kd 20/09" (5)
załączniki do odwołania (9632)
za wysokie kary umowne (308)
735/13 (11)
"art. 189 ust. 6" (19)
vi ga 29/08 (15)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
xix ga 409/07 (1)
xxiii ga 418/09 (3)
przeniesienie praw autorskich (275)
forma pisemnego zobowiązania (2203)
opłacona polisa (361)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
268/11 (4)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
dodatni wynik finansowy (73)
"art. 140 ust. 1" (232)
uzupełnienie referencji (1858)
vi ga 164/11 (2)
poprawienie ceny ryczałtowej (806)
oznaczenie ce (642)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
"powiązania rodzinne" (21)
definicja omyłki (732)
"art. 90 ust. 3" (1099)
kredyt w rachunku (390)
vii ga 59/08 (2)
uzupełnienie po czasie (4007)
brak wyboru oferty (14499)
kio/uzp 277/09 (10)
kara umowna należyte wykonanie (460)
"usługi niepriorytetowe" (56)
kio_2765_11 (11)
kio 90/12 (3)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
zatarcie skazania (51)
"wada postępowania" (232)
niepełnosprawne (292)
odrzucenie wniosku (8077)
49 ust. 3 (2601)
kio/uzp 1637/09 (11)
wykaz (6487)
kio 1819/13 (5)
kio 797/12 (4)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
"rażąco niska" (1731)
minimalna wartość dostaw (806)
art.144 ust.1 (531)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1183)
brak krk wykluczenie (462)
ugoda (55)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (4415)
pentegy (10)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
192 ust. 2 (7851)
wykluczenie wadium (2087)
pełnomocnictwo oryginał (981)
iv ca 772/05 (4)
iso 9000 (27)
zamawiający nie udostępnił ofert (4512)
664/14 (5)
1408/10 (16)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
uzp/zo/0-88/07 (3)
zmiana umowy 144 (548)
kio 540/13 (5)
oświadczenie o zgodności z siwz (5891)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
"brak wadium" (71)
halcrow (48)
art. 67 ust.1 pkt.1a (126)
zmiana siwz przed rozprawą (5438)
nieaktualny krs (737)
"zdolność kredytowa" (902)
art 144 ust 1 (1089)
x ga 59/08/za (1)
6 kc (4875)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (25)
"zakres podwykonawstwa" (196)
919/08 (11)
1535/11 (4)
kio 822/11 (7)
art. 183 ust. 2 pzp (1426)
i ckn 304/00 (133)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (15)
836/11 (9)
x ga 253/10 (1)
sąd najwyższy strona internetowa (1237)
naruszenie art. 7 (22661)
489/06 (32)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
autoryzowany serwis (252)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (33)
naruszenie art 42 ust 1 (3880)
"uzupełnienie referencji" (83)
self cleaning (2)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (189)
ugoda sądowa (52)
1123/10 (10)
może odstąpić od umowy (2432)
referencje kary umowne (137)
akredytywa (11)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (434)
funkcjonalność (2187)
kio_uzp_992_09 (51)
oferty wariantowe (367)
art. 184 (2168)
1361/08 (3)
oferta dodatkowa (9192)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (522)
zmiany w umowie (4364)
braki formalne (6133)
49/10 (19)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
"naruszenie art. 29" windows (64)
bony (67)
utajnienie części odwołania (758)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
kio 1594/12 (3)
1804/13 (5)
496/10 (6)
prezentacja próbki systemu (154)
elektrownia turów (29)
ocena (16208)
kio/uzp 2034/10 (2)
płynność finansowa konsorcjum (68)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
informacja banku forma (617)
x_ga_67_08 (58)
iii ca 855/05 (7)
kio/uzp 431/10 (3)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
1804/09 (10)
kio_1883_14 (12)
ii ca 327/05 (12)
wyższa stawka podatku vat (677)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
2873/13 (6)
1533/13 (9)
c-513/99 (27)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (6)
art. 12a ust. 2 (390)
i ca 220/07 (1)
kio_1774_13 (3)
kio/uzp 1092/09 (36)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
numery katalogowe (438)
ceidg po terminie (80)
xii ga 488/11 (1)
marża (499)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (1768)
kio 1456/12 (3)
autoryzowany dystrybutor (188)
art. 26 ust.3 (8404)
próbka kryterium (555)
580/09 (6)
161/14 (14)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
1719/10 (14)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (611)
brak kodów źródłowych (238)
uniwersytet szczeciński (33)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (14)
"minimalne wynagrodzenie" (399)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (739)
cena całkowita oferty (3977)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (181)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
umowa ramowa rażąco niska cena (93)
legitymacja czynna (330)
omyłka w decyzji (2165)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
pisemnie (5282)
93 ust. 1 pkt. 7 (5887)
kio 1081/10 (6)
kio 2276/12 (3)
inne omyłki polegające na niezgodności (2104)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (199)
klauzula identyfikacyjna (31)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
2710/10 (10)
642/15 (8)
pełnomocnictwo (3359)
x ga 316/09 (2)
kio/uzp 968/08 (8)
podkarpacki system e-administracji publicznej (6)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (209)
tablice rejestracyjne (14)
złożenie dwóch ofert (10181)
art 140 (1029)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
kio_1562_11 (48)
kio_2308_10 (5)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (982)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (143)
zmiana treści umowy (6781)
13/14 (327)
"brak formularza cenowego" (4)
art 136 (670)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
kio_1582_11 (5)
referencja (3085)
pierwotne warunki zamówienia (4308)
zmiana wynagrodzenia konkurs (668)
udzielanie zamówień uzupełniających (1849)
tyco (78)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
619/08 (11)
art. 31 (10786)
kio_uzp_1636_09 (3)
"nadzór autorski" (250)
żądanie dokumentów zbędnych (8128)
turów (54)
"utrata statusu wykonawcy" (19)
przedmiar robót (1656)
szkoda (3963)
tłumaczenie (1950)
domniemanie (1386)
china overseas engineering group (13)
kio 2345/10 (3)
kio 2307/14 (8)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
obronności (62)
i ca 251/07 (2)
poprawa innych omyłek (1048)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
art. 85 ust. 5 (2038)
98/10 (8)
"wyjaśnienia oferty" (405)
sponsor (16)
152/11 (8)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
vii gc 127/11 (1)
145 ust. 1 (1415)
bezwarunkowa (640)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
oferta (18628)
2814/14 (6)
"zakres konkursu" (5)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4142)
dystrybucja energii elektrycznej (122)
art. 27 ust. 2 (8496)
około (2105)
przejrzystości (1246)
cofnięcie odwołania faksem (715)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
nie wpisał stawki podatku vat (539)
uzp/zo/0-9/06 (4)
kio_368_11 (6)
milczenie wykonawcy (142)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (163)
ix ca 196/05 (8)
zabezpieczenie roszczenia (897)
mainframe (39)
kio/uzp 28/07 (198)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1567)
nieprawdziwe informacje (2482)
"ujawnienie źródła zapytania " (7)
upływ terminu wykonania zamówienia (6734)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
kryterium metodyka (285)
prezentacja oprogramowania (359)
2339/14 (3)
prezentacja systemu (444)
x ga 98/07/za (1)
kio_966_11_kio_973_11 (6)
brak informacji o należytym wykonaniu (6524)
żadanie umowy konsorcjum (4069)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
kio 560/09 (9)
kumulacja kar umownych (25)
xii ga 200/11 (1)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (617)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (79)
kio/uzp 320/10 (4)
1944/11 (9)
kio/uzp 990/09 (4)
krk szwecji (7)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (5)
status podwykonawcy (450)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (829)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
kio 162/12 (5)
451/09 (3)
dbałość o finanse publiczne (172)
warunki atmosferyczne (330)
niemiecki rejestr handlowy (74)
należyta staranność wykonawcy (4038)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
180/12 (55)
kontrola doraźna (585)
ii ca 797/09 (5)
art. 34 ust. 5 (3702)
v ca 1514/02 (16)
"brak tłumaczenia" (63)
dowody rażąco niska cena (1839)
xix ga 156/07 (1)
2013 (9576)
referencje treść (3609)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
"zatarcie skazania" (36)
654/13 (5)
vi ga 83/10 (4)
kio 400/13 (3)
i ca 131/15 (9)
"uzupełnienie treści oferty" (231)
2184 (23)
polski związek pracodawców budownictwa (68)
uwzględnia skargę (17206)
wykaz podwykonawców (1150)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
art. 12a ust. 1 (390)
kara finansowa (984)
"kio 1756/10" (14)
kio_507_13 (3)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
1319/10 (3)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (10729)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
przedłużenie gwarancji wadialnej (315)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
xii ga 151/08 (7)
kio/uzp 654/08 (14)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (900)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2284)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1882)
kompania węglowa (388)
zwrot odwołania wpis (15857)
małżonków (15)
referencje brak podpisu (696)
x ga 294/06 (9)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (534)
należyte wykonanie dostawy (4153)
dokumenty spółka cywilna (3040)
cena poniżej 1 grosza (2690)
referencje data wystawienia (546)
poprawa ceny jednostkowej (446)
oferty częściowe (2436)
grupa kapitałowa 2013 (170)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (452)
kio 1807/13 (7)
opłaconą polisę (361)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (200)
data pełnomocnictwa (1667)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1301)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (2099)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
i ca 381/07 (2)
szwedzkie (92)
materiały opatrunkowe (65)
86 ust. 2 (2130)
tamex (57)
naruszenie dyscypliny (1230)
przystąpienie (12333)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (49)
x ga 60/10/za (3)
nieuczciwej (12120)
"komunikat swift" (6)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (17)
krajowy rejestr karny nie figuruje (174)
uchybienie formalne (1567)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
uzupełnienie przystąpienia (6123)
vii ca 881/05 (10)
353/11 (8)
nie wpłacenie wadium (218)
disclosure scotland (5)
łączenie funkcji (1270)
"art. 34" (251)
uwzględnia odwołanie (17470)
"błędna stawka vat" (94)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
czyn nieuczciwej (3622)
kio_1734_12 (9)
wyjaśnienia siwz (11590)
kio/uzp/16/09 (20)
preferencje lokalne (80)
kio 41/12 (14)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
kryteria podmiotowe (1276)
art. 6a pzp (537)
jedna usługa (2976)
xix ga 471/08 (2)
referencje data (2491)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1092)
rażąco wygórowana kara umowna (130)
kio 11/09 (215)
3/09 (189)
"świadectwo przejęcia" (156)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (5748)
"interes prawny" (4746)
jednokrotne wezwanie (518)
poświadczenie bezpieczeństwa (564)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (154)
nieaktualny odpis z krs (613)
2294/11 (13)
"art. 27" (976)
nie wniósł wadium (2016)
xxiii ga 633/09 (2)
kio/kd 25/12 (12)
kio 1092/10 (6)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
kio/uzp 333/09 (13)
gospodarz postępowania (108)
data ostatniego wpisu (3973)
wzór umowy sprzeczny z siwz (2287)
kio_1954_10 (7)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
kio_ku_54_11 (4)
uzp/zo/0-46/06 (9)
kio 954/11 (10)
kio/uzp 264/09 (10)
zdolność kredytowa pod warunkiem (692)
omyłka w nazwie produktu (677)
90 ust. 2 (7899)
należyte wykonanie dostaw (1642)
faktura wykonanie usługi (1965)
kio_626_12 (4)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (285)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (6749)
2817/10 (8)
brak informacji o podwykonawstwie (820)
dialog poufny (14)
kio 2369/14 (8)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
2793/12 (3)
wadium w gotówce (72)
oleju napędowego (108)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
uzupełnienie oferty (6109)
kio_uzp_1362_08 (6)
specyfikacja techniczna (7095)
kierownik zamawiającego (2051)
vii ca 587/09 (1)
art. 13 (17219)
kio 1001/10 (2)
roboty budowlane wraz z dostawą (3019)
ix ga 137/06 (18)
prawo opcji roboty budowlane (285)
629/12 (5)
xix ga 268/09 (10)
protokół odbioru końcowego z usterkami (154)
1758/11 (6)
jawność postępowania (897)
zbyt wygórowane kary umowne (99)
kio 433/11 (4)
"powiązania kapitałowe" (131)
"zmiana treści oferty" (1127)
upłynął termin związania ofertą (1269)
charakter referencji (1903)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3081)
certyfikat do polisy (188)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
1434/08 (9)
klauzule waloryzacyjne (72)
kio_1044_10 (3)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (75)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1223)
utajnienie referencji (211)
v ck 97/03 (8)
udowodnić (4960)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (18)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
zmiana harmonogramu (1288)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
przejęcie praw autorskich (33)
grupa zakupowa (54)
kio 908/14 (4)
ii ca 2194/05 (87)
"oferta została złożona po terminie" (8)
"art. 190 ust. 7" (385)
wadium przelewem (220)
vi ga 28/07 (14)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2188)
"windows" (377)
kio 2181/10 (2)
zus dla spółki cywilnej (137)
viii ga 327/14 (5)
c-337/98 (8)
vii ga 29/05 (6)
awarie (608)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1436)
"art. 5" (1200)
kio/kd 68/11 (3)
gwarancja jakości (965)
llc (28)
zamówienia wielorodzajowe (5)
"art. 92 ust. 2" (83)
art. 8 ust. 3 (15649)
kio_1420_13 (5)
ponowne wezwanie do uzupełnień (4445)
regenerowane (32)
naruszenie konkurencji (9188)
pkwiu (239)
gdańsk (944)
równe traktowanie wykonawców (8186)
polsuper (36)
"utajnienie rozprawy" (2)
współuczestnik (10)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (844)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
art. 179 ust. 1 (7025)
niespójność ogłoszenia i siwz (244)
139/14 (5)
opinia bankowa obroty (195)
uzupełnienie ceidg (64)
wezwanie do wyjaśnień (8033)
24 ust. 2 pkt 2 (15862)
udostępnienie osoby (3348)
kio 122/11 (5)
wykaz dostaw jako tajemnica przedsiębiorstwa (389)
zamówienie odrębne (6877)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
dysponowanie potencjałem (3409)
opisanie równoważności (583)
zbyt wysokie kary (126)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
kody cpv (295)
odpady komunalne (1017)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
chiński rejestr karny (15)
xix_ga_92_11 (14)
kryteria równoważności (402)
osoba fizyczna jako wykonawca (2065)
współubezpieczony polisa (4)
brak krk (501)
"związanie ofertą" (1333)
art 26 ust 4 (10612)
odmowa podpisania umowy (486)
kio 304/13 (6)
brak tabeli elementów scalonych (176)
brak części formularza ofertowego (2162)
nieterminowe wykonanie (1409)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (7430)
kio 2687/10 (4)
oświadczenie producenta o gwarancji (1312)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (726)
komenda główna policji (321)
basic disclosure (8)
kio_1207_12 (8)
v ca 1412/07 (6)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2155)
x ga 109/05/p1 (6)
xii ga 431/09 (4)
poczta polska sa (622)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (17)
cena ryczałtowa (1627)
siemens ag (67)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
kio_356_11 (15)
oprogramowanie (1925)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
1705/14 (10)
"oświadczenie producenta" (579)
2716/13 (13)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (11123)
krk po terminie (456)
1388/13 (12)
109/12 (18)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
kio_uzp_1117_09 (11)
parametry papieru (192)
1337/12 (24)
373/12 (10)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
kio_1096_10 (6)
zasada jednokrotnego wezwania (763)
oferta nie została podpisana (7274)
gaz-system (74)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1099)
iso 19752 (19)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
unieważnienie (12256)
brak pozycji kosztorysu (1660)
zagubienie oferty (18)
wspólne przeprowadzenie postępowania (4720)
"kara umowna za opóźnienie" (55)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
wyrok kio (10121)
v ca 1639/08 (1)
art. 4 pkt 13 pzp (10933)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
"różne rozumienie" (29)
oficjalny kanał sprzedaży (51)
art. 12a (391)
kio/uzp 1069/09 (8)
iso (557)
v ca 1554/08 (3)
"historia rachunku" (7)
dowód osobisty (644)
kwalifikacje osób jako kryterium (1763)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (151)
kio 267/12 (10)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (172)
upadłość niemcy (32)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
akuratne uzasadnienie (22)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2218)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
zmiana członków konsorcjum (2368)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (10)
manipulowanie ceną (200)
474/11 (9)
kio 1292/11 (11)
kio 1321/11 (3)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (629)
"89 ust. 1 pkt 6" (1197)
definicja dokumentacji projektowej (928)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1399)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
punktacja (1490)
komplementariusz (80)
vat 0 (1554)
rozbieżność cena słownie (1866)
kio 665/13 (10)
ewa sikorska rażąco niska cena (74)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
art. 4 pkt 8 (18507)
kio/uzp 786/10 (15)
art.46 ust.3 (741)
"wyjaśnienie referencji" (13)
zamawiający jest związany zapisami siwz (5790)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
"dodatni wynik finansowy" (33)
188/14 (6)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (52)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (179)
v ca 3128/10 (1)
art 131a (35)
kio_1758_11 (9)
"znajomość języka polskiego" (23)
art. 22 ust. 4 (12482)
sumowanie robót budowlanych (378)
ilość dostaw (1849)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (1995)
za pośrednictwem banku (1371)
wadium części zamówienia (1494)
sukcesja (49)
udostępnianie załączników do protokołu (1172)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
umorzenie (7437)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
upust (300)
składki zdrowotne niemcy (28)
kio/kd 22/09 (10)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
v ca 787/08 (1)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
krajowa instytucja rozliczeniowa (204)
pisemność (33)
x ga 207/08 (2)
multikom (36)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2337)
doświadczenie (6617)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1021)
nie złożyli ofert dodatkowych (11905)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
"formalizm postępowania" (264)
kio 1442/12 (5)
kio/uzp 244/09 (14)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (8386)
lek referencyjny (42)
pkp sa (854)
nadzór autorski wolna ręka (102)
138c ust. 1 pkt 4 (124)
utrata dofinansowania (225)
art 26 ust 3 pzp (10747)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (48)
zła stawka vat (94)
kio/uzp 400/07 (2)
dokumenty francja (317)
341/12 (12)
kio 2191/10 (6)
klauzula apostille (12)
xii ga 102/09 (41)
vi ga 107/04 (3)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
omyłka istotna (3422)
omyłka formularz oferty (1683)
zasada swobody umów (844)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
kio_2434_12 (7)
"termin składania ofert" (4586)
192 ust 7 (11342)
"zamawiający jest związany" (235)
podpis nieczytelny (375)
spółka jawna zus (97)
licencji (1021)
xii ga 231/10 (1)
vi ca 464/05 (62)
1900/11 (5)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
xii ga 183/08 (1)
opis jednego producenta (3446)
koszty (27399)
art. 186 ust. 2 (4136)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5092)
2939/12, kio 2942/12 (6)
udział w realizacji części zamówienia (9076)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (888)
definicja grupy kapitałowej (280)
v ca 2307/09 (3)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3300)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
nazwa producenta (1981)
"27 ust. 5" (14)
ii ca 84/06 (3)
częściowe uznanie odwołania (2232)
innowacyjność (134)
rażąco niska cena na roboty budowlane (964)
kio 218/12 (12)
"art. 36a ust. 2" (34)
"tego samego rodzaju" (285)
język postepowania (1989)
opłata (715)
należyte (6861)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
vii ga 163/09 za (10)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
cena jednostkowa w kryterium (1708)
"kserokopia pełnomocnictwa" (27)
c-107/98 (28)
xix ga 202/09 (2)
treść formularza oferty (4750)
kio_1498_10 (4)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
brak parafy (158)
2805/10 (6)
1883/14 (12)
"art. 101 ust. 2" (13)
art. 101 ust. 3 (1472)
i ca 540/09 (1)
udostępnienie polisy oc (171)
wydruk z krs (211)
sformalizowane (337)
rozbieżnie liczbowo i słownie (24)
"tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób" (29)
art. 24 ust. 4 (12279)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (1014)
ważność wadium (960)
i aca 1018/05 (26)
art.87 (4127)
wystawca referencji (385)
36a (184)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
4226 (84)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3409)
v ca 484/08 (1)
utajnienie grupy kapitałowej (90)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
kio 1003/10 (3)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
świadczenia ciągłe (998)
wykluczenie z postępowania (13749)
nie dołączył kosztorysu (967)
46/10 (21)
kio 191/14 (7)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (432)
art.26 ust.2 b (4645)
art. 49 ust. 3 (1877)
kio 115/14 (7)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
kio 132/11 (9)
upadłość członka konsorcjum (140)
odstapienie od umowy (2565)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
zmiany podmiotowe (1667)
centertel (88)
kio 1567/12 (3)
xii ga 435/11 (1)
v ga 61/10 (3)
"art. 93 ust. 4" (61)
jednokrotne uzupełnienie (696)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1211)
zmiana osób (7468)
zamówienie udzielane w częściach (3934)
cena jednostkowa 0 (1431)
zła stawka podatku vat (77)
usługa zakończona referencje (1096)
333/11 (7)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1316)
minimalne wynagrodzenie (2085)
aneksowanie umowy (27)
sumowanie zdolności kredytowej (70)
kio 1949/11 (11)
kio 1822/11 (10)
kio_1785_14 (17)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
referencje konsorcjantów (161)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
ii ca 141/07 (1)
x ga 83/06 (3)
ii ca 796/14 (3)
nieprawdziwa informacja (3230)
vat (2744)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
v ca 1500/08 (2)
wadium dla konsorcjum (1005)
"91 ust. 5" (25)
ceidg z datą po terminie składania ofert (43)
pisemne zobowiązanie (2249)
794/08 (24)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (160)
kio uzp 184/10 (12)
art. 189 ust. 2 (5112)
zamiast polisy certyfikat (56)
z wolnej ręki (1592)
"brak opłacenia składki" (4)
24 ust 1 pkt 1a (3004)
dostawa energii elektrycznej (307)
kio/uzp 447/11 (41)
art. 30 (14694)
"zasoby ekonomiczne" (27)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5041)
"191/14" (7)
iv ca 140/08 (21)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
rezygnacja z części zamówienia (408)
vat na usługi szkoleniowe (132)
128/13 (11)
polisa zbiorowa (51)
viii ga 137/12 (15)
art. 26 (11176)
xii ga 433/08 (13)
"cena ujemna" (13)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
stosunek pracy (4600)
ponowne wezwanie do wyjasnień rażąco niskiej ceny (1204)
udostępnienie osób (2216)
2037/12 (25)
zatrzymanie wadium brak krk (44)
skamex (47)
387 kc (315)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (802)
isok (14)
powszechna dostępność (552)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
"kio 20/12" (4)
suma ubezpieczenia (558)
1941/09 (11)
zakłady usługowe "ezt" (24)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
2234/10 (5)
pozwolenie radiowe (84)
aneksowanie umów (20)
218/12 (6)
"odwołanie wobec czynności wezwania do uzupełnienia" (4)
ceidg spółka cywilna (31)
"art. 145 pzp" (19)
nieprawdziwe referencje (958)
kio_uzp_54_10 (7)
xii ga 368/08 (1)
bezprzedmiotowe odwołanie (1928)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (410)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
art. 51 ust. 2 (2293)
brak pozycji (5528)
błędny formularz oferty (2154)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3455)
xii ga 317/07 (5)
kio_1306_11 (5)
142 ust.5 (417)
kio 385/15 (2)
plan zamówień (1350)
produkt równoważny (1140)
brak pieczątki (316)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (11)
udostępnienie ofert (4544)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (2)
iii czp 146/93 (20)
kio/uzp 703/09 (20)
krk spółka cywilna (123)
przedłużenie ważności wadium (484)
v ca 2552/07 (2)
kio_411_11 (5)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
"zmiana nieistotna" (369)
36/13 (17)
pfron (61)
x ga 103/09/za (1)
handel referencjami (115)
znaki towarowe (601)
preferowanie wykonawcy (1145)
kio/uzp 476/11 (7)
art. 93 (4857)
interes przystepującego (4523)
art. 86 ust. 1 (1520)
art.6a (45)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
x ga 158/0/iza (5)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
1495/14 (5)
usługa okresowa (777)
v ca 1281/12 (2)
93 ust. 1 pkt 6 (5552)
dostawa czy robota budowlana (153)
kio/uzp 1876/09 (6)
art. 83 ust. 3 (1543)
"zasada bliskości" (56)
vi ga 79/09 (3)
kio_584_12_kio_594_12 (6)
wadium art. 46 ust. 4a (624)
zmiana treści oferty złożenie nowej (5674)
knr (309)
utajnienie próbki (45)
ii ca 108/11 (3)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
"odstąpienie od umowy" (371)
udział podmiotów trzecich (2696)
skrócenie terminu składania ofert (535)
uzupełnienie faksem (1337)
kio 2753/11 (11)
niepriorytetowe (244)
select (14)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
"i ckn 304/00" (130)
800/12 (13)
xix ga 167/07 (4)
strabag (327)
483/11 (6)
sygn. akt x ga 23/07 (134)
naruszenie art. 144 (1036)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
upadłość lidera konsorcjum (87)
związek spółek wodnych (566)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1305)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
companies house (7)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
termin skłądania ofert (11336)
38 ust. 1 (5053)
pełnomocnictwo do przystąpienia (2794)
kio 1777/11 (7)
1500/09 (9)
"uchwała kio" (400)
oferta wpłynęła po terminie (6307)
zwłoka opóźnienie (158)
1514/08 (17)
istotna zmiana okoliczności (7002)
uniwersytet rzeszowski (24)
sumowanie potencjału ekonomicznego (178)
"kio 2939/12" (7)
legitymacja czynna konsorcjum (154)
1338/13 (7)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (2668)
96 (2650)
utajnienie polisy (56)
zatrzymanie wadium 2014 (189)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
"naruszenie art. 42" (19)
art. 34 (2768)
nie skonkretyzował warunku (628)
dobre obyczaje (663)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
wzmocnienie podłoża gruntowego (20)
kio 103/10 (34)
c-295/05 (24)
referencje a poświadczenie (1017)
2343/12 (9)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
2184/14 (7)
kio/uzp 391/09 (3)
kio 2765/11 (9)
przeciwnik skargi (343)
kio_2154_11 (8)
suma cen ryczałtowych (451)
1671/11 (2)
art. 87 ust. 1a (1414)
gwarancja wadialna (592)
1173/11 (5)
pge (171)
xii ga 132/08 (1)
"błędny numer katalogowy" (5)
kio 1709/13 (5)
"opłaconą polisę" (400)
"różne stawki podatku vat" (130)
"wiedzy i doświadczenia" (4411)
doświadczenie komplementariusza (70)
faksymile (17)
doświadczenie zawodowe (2809)
1002/13 (3)
odwrotne obciążenie (547)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (1851)
uwzględnienie części zarzutów (12266)
pkp (699)
1016/12 (19)
zmiana przed podpisaniem umowy (4168)
kio/uzp/978/08 (6)
kio 2483/10 (13)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (5350)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
"kio 1237/11" (20)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2836)
kio 1909/10 (2)
wykaz osób (4235)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
pzu pomoc (47)
wynagrodzenie (7916)
normy iso (427)
wniesienie wadium po terminie (1983)
pocztowe (2090)
kio_2615_14 (3)
424/08 (9)
ochrona danych osobowych (672)
orange (125)
kryteria (6613)
usługi ubezpieczeniowe (704)
kio 2734/11 (5)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1683)
wada postępowania żądanie dokumentów (1323)
art. 68 ust. 2 (1814)
379/12 (19)
zaświadczenie o niekaralności austria (24)
mace (9)
kio 630/10 (2)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (330)
2643/10 (4)
gugik (24)
iii czp 52/2011 (9)
związanie wyrokiem (8379)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1714)
uniewaznienie umowy (9898)
1563/12 (3)
183/11 (15)
2522/12 (4)
kio_510_11 (17)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
próbka niezgodna z siwz (824)
zaniechanie odtajnienia (785)
kio_1553_10 (6)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
94 ust. 3 (1547)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (587)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (15849)
ruda śląska (153)
"dowód opłacenia polisy" (58)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
referencje powinny zawierać (2059)
krk miejsce zamieszkania (140)
odtajnienie oferty (505)
2398/13 (10)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2392)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (2602)
kio_1138_11_kio_1173_11 (2)
kio 51/11 (14)
upadłość podwykonawcy (110)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
"wieloletnia prognoza finansowa" (18)
konwalidacja pełnomocnictwa (93)
2424/13 (3)
uzupełnienie jednorazowe (314)
spółka z o.o. w organizacji (606)
67 ust. 1 pkt 6 (2720)
nieusuwalny (741)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
878/09 (23)
"art. 51" (414)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4861)
poddostawca podwykonawca (47)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
jednokrotność wezwania (67)
art. 47 (1763)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (4144)
koncentracja środków ochrony (223)
art. 5 ust. 1 (20649)
obiekt kubaturowy (214)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (6942)
wpis na listę inżynierów (193)
"przeciwnik skargi" (355)
2488/12 (2)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (23)
oświadczenie zamiast referencji (677)
kio/uzp 397/08 (4)
ciągłość wadium (116)
ii ca 688/09 (1)
"przedmiot oferty" (849)
błędne tłumaczenie dokumentu (1209)
iv ca 142/11 (5)
poprawa kosztorysu (519)
brak vat (3036)
rażące naruszenie ustawy (2064)
kio 108/10 (20)
usługi telekomunikacyjne (550)
x ga 337/07 (7)
v ca 2056/07 (25)
x ga 395/06 (3)
kio_uzp_86_08 (3)
dyscyplina finansów publicznych (1560)
uchyla wyrok (3884)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
podział (1824)
kio 545/11 (11)
uzp_zo_0_616_05 (3)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (3860)
konkurs odrzucenie pracy (673)
iii_ca_1019_06 (13)
24 ust. 1 pkt 1 (15906)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (157)
"0 zł" (7531)
"zmiana nieistotna umowy" (11)
niezgodność próbek z siwz (498)
kio 1853/12 (2)
elektroniczny zus (196)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
"ubezpieczenie oc" (408)
pribex (13)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
855/05 (14)
v ca 1040/08 (8)
użycie nazw własnych (1571)
676/09 (13)
odtajnienie kosztorysu (48)
część sprawozdania finansowego (615)
podpis pod ofertą (2633)
art.91 ust.3a (103)
47/12 (22)
kio_1455_10 (4)
omyłka w ofercie (3827)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (169)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1468)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (5681)
kio/uzp 1070/09 (7)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
vi ga 174/11 (1)
990/09 (4)
kio 229/12 (30)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (541)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1297)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (358)
zakup czasu antenowego (10)
x ga 69/09 (3)
"pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem" (11)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (604)
"art. 86 ust. 2" (54)
wynajem pomieszczeń (87)
3 miejsca po przecinku (364)
2721/12 (3)
"art. 192 ust. 7" (1137)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
nieopłacona polisa (361)
atest pzh (84)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (2982)
i1 ca 202/09 (1)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
art. 90 pzp (5380)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1542)
"negatywnych konsekwencji" (1253)
referencje należyte wykonanie (2931)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (299)
ryczałt kosztorys (200)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
art. 5 (20726)
xii ga 230/07 (2)
v gaz 90/07 (18)
144 ust 1 (1089)
potwierdzenie czynności (12463)
art. 182 ust. 1 (2292)
wyjaśnienia treści specyfikacji (9819)
termin wniesienia wadium (1998)
umowa ryczałtowa (1451)
vii ga 147/08 za (9)
krk szwecja (7)
kio 1232/13 (5)
547/15 (8)
sumowanie (539)
małżeństwo (16)
"wykonanie zastępcze" (35)
kredyt obrotowy (81)
zakres pełnomocnictwa (2879)
kio/uzp 351/08 (10)
brak daty na zobowiązaniu (3904)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1515)
błędy zamawiającego (5952)
kryterium serwis (996)
xxiii ga 634/09 (5)
zmiana członka konsorcjum (2368)
"odwołanie wobec wezwania" (2)
dostawa samochodów (539)
x ga 25/08 (65)
konwalidowanie (20)
skrócenie terminów (810)
niekaralność (727)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1158)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2376)
915/13 (3)
"żądanie próbek" (45)
błąd w numerze katalogowym (185)
prowizja jako kryterium oceny ofert (92)
kio 1507/11 (5)
podmioty trzecie (1234)
brak potwierdzenia otrzymania (6944)
wykluczenie po wyborze (8673)
inspektor nadzoru (880)
cena jednostkowa 0,00 (135)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
43 ust. 1 (3273)
energa (131)
"zakończenie postępowania" (677)
kio 846/10 (4)
iii ca 1019/06 (6)
i1 ca 154/11 (1)
art. 297 (412)
kio 1337/12 (22)
kio_564_14 (7)
"22 ust. 2" (1018)
"zbyt krótki termin składania ofert" (35)
inna omyłka w kryteriach oceny ofert (1947)
688/11 (2)
jednego producenta (3255)
wadium zatrzymanie (606)
atest higieniczny (84)
867/10 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (586)
143c (18)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (2974)
"§ 7 ust. 2" (384)
pełny odpis krs (778)
wolters kluwer (33)
negatywnych konsekwencji (2427)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
1467/12 (2)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
kio_840_12 (7)
c-59/00 (20)
wskazanie konkretnej daty (3783)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
art.12a (140)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
wgląd do ofert (957)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
758/10 (4)
kio_854_11 (9)
tk telekom (16)
"kio/uzp 703/09" (22)
w wykazie wskazał za dużo osób (1385)
"181 ust. 2" (162)
uznanie odwołania przez zamawiającego (11179)
iv ca 340/05 (9)
kio 1586/13 (2)
iso 14001 (74)
82 ust. 2 (2993)
1815/11 (7)
kio 1097/14 (3)
x ga 235/09/za (1)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
zmiana terminu zamówienia (10382)
1004/12 (4)
kio 873/12 (5)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (5795)
tajemnic (1825)
prawo wyłączne (13166)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (201)
pit osoba fizyczna (30)
system informacji prawnej (4130)
1544/11 (8)
protokół odbioru jako referencje (830)
powszechne usługi pocztowe (260)
art. 145 ust. 1 (1415)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1199)
ograniczenie konkurencji (8393)
kio 703/09 (20)
"zamówienia uzupełniające" (435)
2785/10 (5)
definicja należytego wykonania (2503)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
kio 493/13 (4)
kio/uzp 951/09 (3)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
podmiot nieuprawniony (7722)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
xii ga 133/11 (1)
"art. 32 ust. 5" (12)
"art. 41 pkt 9" (21)
"płyta cd" (113)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
oczywista omyłka (2018)
bezusterkowy odbiór (35)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
równoważności (699)
247/15 (7)
972/12 (3)
kio 2462/12 (2)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
błąd formalny (1706)
"świadczenia okresowe lub ciągłe" (659)
kio 75/10 (9)
krk zakres (438)
kio 476/12 (4)
kio 2688/10 (2)
zmiana korzystna (1509)
"oferta wstępna" (251)
xix ga 91/07 (4)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
kio/uzp 198/09 (9)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
polisa podmiotu trzeciego (272)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (66)
krk prokurenta (49)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
polkomtel (91)
477/10 (3)
jednokrotne (1060)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
strona internetowa dowód (2476)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
przerwa w wadium (91)
wejherowo (59)
impel security (100)
"cena 0 zł" (23)
"oświadczenie wiedzy" (472)
zawarcie umowy (10710)
brak okresu gwarancji (2092)
francja (260)
iv ca 33/09 (4)
viii ga 136/09 (5)
"§ 3 ust. 4" (282)
zaniżenie wartości zamówienia (1383)
1389/13 (2)
330/09 (9)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
zmowy przetargowe (107)
kredyt odnawialny (21)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
dzierżawa łączy (237)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
"art. 22 ust. 4" (619)
"art. 85 ust. 2" (224)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (497)
kio/uzp 168/08 (9)
awaria (608)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
oferta sensu stricto (132)
niekompletny formularz ofertowy (596)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
itil (31)
xix ga 280/08 (10)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
"usługa kompleksowa" (297)
uszczegółowienie oferty (1142)
protokół odbioru z usterkami (231)
kio 907/14 (2)
iso 9001 (228)
warunek doświadczenie (5070)
art. 179 (9173)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
c-103/88 (99)
poczta polska rażąco niska cena (105)
ii ca 676/09 (5)
skrośne (16)
termin złożenia odwołania (18991)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (3924)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2840)
1665/10 (2)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1090)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1588)
"należyte wykonanie umowy" (1286)
kio_14_13 (4)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (1994)
v ca 1603/14 (17)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3158)
1542/10 (4)
zobowiązanie podmiotu (5396)
parametry równoważności (746)
79/13 (39)
definicja referencji (791)
290/13 (7)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
kio 1179/11 (3)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (7160)
1982/14 (3)
warunki przedmiotowe (11837)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
kio 1625/10 (11)
certificate of compliance (2)
forma zobowiązania (2510)
kosztorys ofertowy tajemnica (208)
678/12 (6)
537/14 (2)
zatrudnienie a dysponowanie (1365)
polisa pkd (80)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (845)
kio_2873_13 (5)
zarzut przedwczesny (906)
miejsce zamieszkania (537)
245/14 (6)
"art. 32 ust. 1" (270)
xii ga 568/11 (1)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (10)
482/12 (25)
678/08 (5)
v ca 428/05 (4)
wykaz materiałów (3053)
nieuwzględnienie wyjaśnień (13893)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
"zapytanie o cenę" (594)
xix ga 461 (27)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
"województwo podkarpackie" (78)
kredyt (628)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
grontmij (149)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
slim (8)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
jawność protokołu (827)
komputery (785)
zamówienie wielorodzajowe (3)
v csk 456/09 (18)
1107/04 (5)
x ga 51/09 (3)
648/10 (5)
"bezpieczeństwo państwa" (82)
sprzątanie (992)
"wadliwe pełnomocnictwo" (579)
art 24 ust 2 pkt 1 (15918)
santex (16)
art. 26 ust.4 (5957)
"umowa warunkowa" (6)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
kio 2694/14 (14)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
"prawidłowo ukończone" (446)
zobowiązanie osoby fizycznej (1203)
referencje członka konsorcjum (894)
cel wadium (343)
kio 218/11 (22)
"aukcja elektroniczna" (413)
interes publiczny unieważnienie (7455)
i_ca_117_12 (56)
kio 238/12 (34)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
"termin płatności" (375)
c-286/99 (29)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4338)
art.93 ust.1 pkt.7 (2435)
spożywczy (183)
podstawa dysponowania (4071)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
brak wykazu usług (3712)
2363/10 (12)
nierealny termin (3663)
nie figuruje w rejestrze płatników (21)
ii ca 511/09 (2)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (17)
prawa autorskie do systemu informatycznego (303)
wadium 46 ust. 4a (456)
nadużycie prawa (679)
"wskaźnik płynności" (42)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
błędna stawka vat w ofercie (904)
kio 1546/09 (3)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
xix ga 581/06 (7)
kio_1582_12 (6)
zmiana produktu (3515)
sprzeczne zapisy siwz (3849)
kio_715_14 (18)
kio 1602/12 (11)
aktualność krs (66)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (8)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
856/11 (2)
xii ga 466/09 (2)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (6801)
art. 144 ust. 1 (760)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (14215)
odwrócony podatek (41)
uzupełnienie odwołania (6197)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
spóźnione odwołanie (1689)
kio 2396/12 (17)
praxis (9)
data dokumentu (6606)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
xii ga 108/15 (6)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (316)
odwołanie (22190)
unizeto (154)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
kio_679_12_kio_700_12 (6)
ii ca 1285/12 (23)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1044)
kio 1185/15 (5)
należycie wykonane (6292)
kio 1809/15 (5)
art. 185 ust. 5 (2603)
kio 2572/11 (3)
wilim (253)
koncentracja (334)
odszkodowanie (418)
x ga 25/08/za (2)
xix ga 158/07 (4)
kio_uzp_43_08 (8)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (106)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
lek równoważny (72)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
zmiana sposobu płatności (1882)
"autoryzowany partner" (65)
107/14 (7)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
opłata skarbowa (94)
treśc referencji (2923)
"kopia gwarancji" (24)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
asseco (384)
c-188/89 (6)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
forma oferty (5684)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
jedyny wykonawca (12476)
kio/kd 113/13 (7)
brak faksu (3065)
"art. 26 2b" (14)
uzupełnienie faxem (310)
zmowa (142)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
vat 0 % (1891)
wpis na listę samorządu (225)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
zgodność z oryginałem (2385)
naruszenie praw patentowych (123)
konstancin-jeziorna (90)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
iv ca 683/12 (51)
i cz 103/07 (1)
brak pozycji kosztorys (1660)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1344)
"minimalny okres gwarancji" (33)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
lek (352)
nieporównywalność ofert (216)
kio/kd 64/12 (2)
csk 456/09 (19)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (7556)
oryginał zobowiązania (1442)
v gaz 4/08 (4)
koleśnikow główny urząd geodezji (9)
2014 (5427)
kio/uzp 215/09 (7)
166/15 (3)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
kio 307/13 (4)
uzp_zo_0_906_07 (3)
kio_366_13 (6)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
kio 19/09 (157)
kio 400/14 (5)
668/13 (3)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (2064)
siwz czytać całościowo (69)
prawo własności przemysłowej (223)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
kio/uzp 421/12 (20)
podwykonawca 2014 (859)
250/12 (8)
kio 20/10 (300)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (5445)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (2974)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
kio 1125/11 (4)
"art. 26 ust. 3" (5021)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
"zaświadczenie z zus" (169)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
termin wniesienia odwołania (26847)
kio_1624_10_kio_1625_10 (3)
rabat (276)
x ga 294/07 (6)
ograniczanie konkurencji (3271)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
"brak projektu wykonawczego" (4)
darowizna (49)
2527/10 (3)
zakaz podwykonawstwa (160)
"odtajnienie oferty" (212)
dystrybutor (772)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
xix ga 112/08 (1)
know (440)
150/12 (16)
xii ga 222/07 (2)
viii ga 22/08 (41)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (245)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
kio 2746/10 (17)
podwykonawca dostawy (842)
regulamin konkursu (309)
przedmiot zamówienia (21361)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (769)
dysponuje osobami (4318)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
c-318/94 (24)
1654/11 (5)
iii czp 103/10 (14)
art. 34 ust. 5 pzp (2664)
kryterium odległość (535)
nowelizacja (1946)
usługi szkoleniowe (296)
art. 51 (2297)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (242)
warbud (308)
kio 11/14 (141)
prawo pocztowe (2069)
inwestor zastępczy (227)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
kio 41/13 (11)
prowadzisz (25590)
skreślenie ofercie parafowane (70)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (125)
równowaga ekonomiczna (90)
wykonawca zmienił cenę (3930)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
węgry (48)
ustawowo wolny (1132)
art. 8 ust. 3 pzp (14909)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
kio 1123/13 (2)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (30)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
zamówień publicznych (22821)
xii ga 448/08 (1)
poleganie na zasobach ekonomicznych (883)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
kio 1231/13 (5)
zaświadczenia o niekaralności (354)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (272)
gispro (19)
cezar (45)
901/09 (10)
sumowanie wartości usług (369)
"oznaczenie beneficjenta" (18)
"art. 82 ust. 3" (915)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
"utracił interes" (87)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
"iii czp 74/05" (230)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
powaga rzeczy osądzonej (128)
zakup nieruchomości (153)
kio 2754/11 (10)
bezprzedmiotowe (1456)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
konsorcjum a koncesja (232)
umowa o podwykonawstwo (863)
kio 917/10 (10)
najem sali (8)
przystąpienie w części (8694)
csk 675/10 (24)
kio_31_11 (6)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2843)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
art.90 ust. 3 (2375)
v ga 106/12 (7)
ii ca 397/13 (5)
art. 24 ust. 1 pkt 8 (12796)
funkcje wadium (678)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2163)
i ca 273/09 (1)
równoważne materiały budowlane (671)
kio 2644/13 (4)
kio 2342/12 (6)
odwołanie bezprzedmiotowe (1928)
846/10 (4)
nowy zarzut (5825)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
1019/06 (14)
niezgodność z treścią siwz (4569)
629/13 (7)
xii ga 143/09 (16)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
referencje potwierdzają (1822)
doświadczenie dostawy (2821)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (10326)
1339/09 (4)
monitoring mediów (55)
referencje wystawione samemu sobie (1113)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
węgry krk (4)
opłacona polisa brak zapłaty składki (117)
kio_691_11 (6)
filgrastim (3)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (567)
kio 2875/12 (4)
art. 101 (1095)
v ca 359/08 (2)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (14303)
dokumenty rosyjskie (42)
zakres referencji (2938)
630/10 (2)
energy star (44)
brak interesu prawnego (7804)
vi ga 57/07 (6)
230 ksh (40)
dowód z dokumentu (10201)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (899)
udostępnienie referencji (936)
785/14 (13)
kio 791/11 (9)
1092/10 (7)
wynagrodzenie prace projektowe (1698)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
utajnienie wykazu osób (310)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (11023)
sprzĘt medyczny (860)
warta (556)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
zakończenie postępowania (5390)
uzupełnienie na rozprawie (7406)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (3372)
iv_ca_1299_09 (41)
kio 1294/13 (3)
art. 230 ksh (40)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (297)
jakościowe kryteria oceny ofert (1084)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
zmiana projektu (6060)
art. 8 ust. 4 (19112)
kio 327/14 (8)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
wycofanie zwrot oferty (592)
cena dumpingowa (204)
nieuczciwa konkurencja (8966)
v ga 40/09 (19)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
zamówienia tożsame (4096)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
brak pełnomocnictwa (2624)
24 ust. 2 pkt 3 (15763)
zakaz podwykonawstwa ochrona (219)
2492/11 (3)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (498)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (4747)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
kio/uzp 2752/10 (5)
ryczałt brak kosztorysu (187)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
"wartość zamówienia podstawowego" (195)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (15)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4148)
9/09 (152)
425/12 (15)
krk wydruk (72)
kio/uzp 2490/10 (8)
2427/11 (5)
planeta (33)
rażąco niska cena budowa (850)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
"tauron" (77)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (104)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
2630/11 (9)
wariantowa (367)
140/13 (4)
x ga 117/08 (1)
1488/14 (2)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1171)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
184/11 (8)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (77)
kio_2813_12 (11)
art. 2 pkt 11 (19227)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (124)
ix ga 392/13 (11)
"samodzielne uzupełnienie" (55)
art 94 ust 3 (2153)
kio/uzp 758/10 (4)
634/14 (6)
sposób obliczania ceny (1025)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
iv ca 1148/08 (1)
poświadczanie za zgodność (712)
"art. 140" (379)
kryterium jakościowe (1123)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
nie wykonał wyroku kio (8577)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1267)
182 ust. 3 pkt 1 (2954)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2310)
brak pieczęci imiennej (165)
v ca 788/12 (12)
"uzupełnienie odwołania" (122)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
x ga 254/10 (7)
izabela kuciak (872)
90 ust. 1 (7905)
podpis bez za zgodność z oryginałem (866)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
109/09 (34)
"istotna zmiana" (2168)
1876/09 (7)
forma pisemna oferty (3499)
kio_1122_10 (5)
holowanie (38)
0,00 zł (311)
modyfikacja siwz (3364)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1723)
ii ca 675/14 (3)
kosztorys (2612)
przeciwnikiem skargi jest (328)
zobowiązanie warunkowe (276)
v ca 570/08 (10)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4385)
oferta ocena oferty (15030)
oświadczenie woli (3532)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4272)
określenie wartości zamówienia (14740)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
zakup licencji (364)
kio/uzp 267/10 (8)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (320)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
x ga 78/09 (2)
materiały producenta (3118)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (8065)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
niezależny podmiot (6032)
ponowne wniesienie wadium (1158)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
art. 181 ust. 2a (194)
art. 87 ust. 2 (5950)
uznanie rachunku (4881)
zamawiający nie może domniemywać (729)
"certyfikat microsoft" (24)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (884)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (309)
zaświadczenie o niekaralności francja (43)
oficjalnego kanału dystrybucji (31)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1526)
inżynier rezydent (119)
art. 22 ust. 5 (12514)
kio 2040/13 (3)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
kio 2634/14 (5)
iv ca 29/10 (21)
potwierdzanie za zgodność (3783)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (11625)
zintegrowany system informatyczny (420)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
kio_1617_14 (5)
kio 72/13 (13)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
stadion wrocław (43)
"art. 6 ust. 2" (93)
kryterium termin realizacji zamówienia (6661)
wyjaśnienia wykonawcy (14151)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (17)
kio 467/12 (7)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (158)
"art. 29 ust. 3" (445)
"criminal records bureau" (5)
"kredyt w rachunku bieżącym" (59)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (466)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (59)
art 36 ust 4 (4136)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
udzielenie kredytu (582)
faktura jako referencja (489)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
i1 ca 143/11 (1)
kio/uzp 430/08 (2)
fundacja (223)
art. 87 ust 2 (5950)
"poświadczenie" referencje (1017)
modyfikacja formularza ofertowego (1279)
2702/11 (5)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
kio_245_14 (5)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
żądanie unieważnienia postępowania (10919)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
x ga 130/10 (1)
niezgodność oferty z siwz (4632)
kio/2709/10 (3)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
x ga 101/08/za (2)
"22 ust. 5" (61)
spóźnione zarzuty (1247)
540/13 (5)
548/15 (7)
kio/uzp 107/09 (20)
ii ca 464/09 (1)
art.189 (4884)
"art. 184" (1834)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (547)
kio/uzp 352/09 (11)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (385)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5117)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (658)
x ga 23/07/za (39)
ii ca 1950/05 (2)
przyczyny techniczne (2872)
nieważność umowy (1451)
szacowanie wartości (752)
brak daty wystawienia referencji (408)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
utajnienie odwołania (821)
certyfikat ibm (94)
"urząd dozoru technicznego" (61)
sap (158)
dostawa artykułów spożywczych (90)
ii ca 39/09 (4)
x ga 256/10/za (1)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (68)
"omyłka rachunkowa " (1204)
proporcjonalny warunek (1255)
art 6a (483)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
kio_uzp_1825_09 (4)
usługi artystyczne (143)
"art. 15 ust. 2" (94)
"podmiot prawa publicznego" (82)
542/11 (10)
zezwolenie na zbieranie (270)
kio 290/11 (6)
36b (67)
przekształcenie wykonawcy (217)
engave (22)
kio/uzp 1358/09 (4)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
"art. 180 ust. 3" (485)
naruszenie art. 26 ust. 4 (13099)
"art.46 ust. 4a" (437)
ce (669)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
i csk 293/07 (60)
rażące kary umowne (272)
868/10 (76)
715/11 (8)
2407/12 (2)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
12a (391)
1936/13 (9)
"krajowy rejestr karny" (543)
100/12 (20)
fidic (327)
zamówienia nieprzewidziane (11548)
"art 26 ust 4" (1631)
377/09 (5)
2998/13 (3)
"harmonogram realizacji" (218)
nierealny termin realizacji zamówienia (3278)
umowa współpracy (2225)
144/11 (8)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
wolna ręka (1099)
cztery miejsca po przecinku (170)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (112)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2233)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
referencje podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (479)
kio/uzp 27/09 (148)
wadium w formie gwarancji (932)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (145)
zobowiązanie podmiotów (3463)
dokumenty przedmiotowe (10586)
rozwiązania równoważne (1227)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (4907)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (121)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (4)
sprint (97)
vi ca 210/08 (2)
pełnomocnictwo odwołanie (4093)
"komisja przetargowa" (1407)
zamówienie mieszane (291)
art.90 ust.1 (2372)
1348/13 (7)
wadium euro (389)
umowa o pracę (5948)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1376)
możliwość zmiany umowy (6023)
"art. 26 ust. 2b" (951)
2679/10 (4)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (3520)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
kio 63/12 (23)
"polisa oc" (328)
2160/14 (8)
"inter system" (25)
zakres dokumentacji projektowej (3050)
certyfikat ubezpieczenia (324)
kio/uzp 1120/08 (9)
csioz (29)
xix ga 92/11 (14)
wyjaśnienie treści (10559)
"zatrzymanie wadium" (554)
eurosystem (31)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
"cena słownie" (11)
kio_uzp_1624_10 (5)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (624)
inne usługi niepriorytetowe (173)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
kio 18/13 (17)
"interes w przystąpieniu" (168)
konsorcjum (6485)
x ga 2/08/za (1)
vi ca 206/11 (1)
kio_506_15 (5)
nalezyte wykonanie zamówienia (8604)
obiekt budowlany (2321)
kryterium serwisu (700)
908/13 (17)
kio/2790/10 (14)
2505/11 (6)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
24/14 (15)
art. 27 (8524)
148/15 (13)
wykładnia siwz (3966)
treść zobowiązania podmiotu (5128)
gwarancja bankowa w języku obcym (64)
"zp-1" (328)
"interwenient uboczny" (113)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
pit (72)
nadmierne warunki (1883)
2285/12 (6)
zmiana ceny oferty (7615)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
wykładnia językowa (839)
forma składanych dokumentów (6061)
pierwsze pisemne żądanie (4143)
"definicja podwykonawstwa" (4)
mop 83 (66)
ix ca 724/08 (1)
indra (18)
kio/uzp 822/11 (18)
zmiana treści oferty (9265)
144 ust. 1 (760)
kio_1161_12 (6)
control process (68)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
wycofanie oferty (937)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
brak dokumentacji wykonawczej (2796)
usługi powszechnie dostępne (1778)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
sytuacja finansowa (4185)
kio_uzp_54_07 (12)
autokorekta (10)
"art. 32 ust. 4" (144)
kio 2710/10 (10)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
"certyfikat iso" (250)
tryb postępowania (17103)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5163)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1426)
xix_ga_268_09 (10)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
ii ca 544/08 (4)
"konkurs" (1710)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
kio 874/13 (3)
kio 698/14 (3)
konkurencja (9399)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
kio 1287/14 (7)
vat 23% (1640)
kio_2424_12 (6)
materiały eksploatacyjne (539)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (8012)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1455)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1592)
"nowe okoliczności" (402)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
krk belgia (8)
faktura jako należyte wykonanie (1570)
podstawy wykluczenia (9064)
sprawowanie nadzoru autorskiego (165)
art. 86 ust. 2 (1519)
kopia gwarancji bankowej (199)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (100)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5887)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
kio 1066/11 (8)
kio_518_14 (9)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
aqap (14)
naruszenie art. 36 ust. 5 (5350)
1131/12 (3)
art.29 (3715)
kio 2753/12 (8)
kio_1983_11 (4)
najwyższa staranność (871)
gwarancja wadialna brak podpisu (185)
"art. 182 ust. 5" (9)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (429)
naruszenie art. 22 ust. 4 (14827)
dwukrotne uzupełnienie (475)
protest (11736)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (230)
"art. 36 a" (100)
rozwiązanie umowy konsorcjum (1725)
bezusterkowy (60)
kara umowna (594)
ocena ofert (15434)
kio/uzp 1173/08 (3)
uzupełnienie fax (1693)
próbka jest dokumentem (567)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (451)
prototyp (101)
harmonogram robót (768)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
kio_1348_13 (6)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2079)
Ćwik i partnerzy (9)
próbka uzupełnienie (335)
sia (27111)
wygórowany warunek doświadczenia (439)
"art. 143a" (23)
błędnie wpisany vat (510)
567/10 (3)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
konsultacje (785)
kio 2104/13 (4)
sumowanie polis (65)
ix ca 220/09 (2)
unieważnienie zmiana okoliczności (7481)
kio 1633/14 (5)
sytuacja ekonomiczna (2424)
zastępstwo procesowe (2518)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (259)
"art. 9 ust. 2" (271)
udostępnienie oferty (4544)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
inspektorat uzbrojenia (51)
"udostępnienie samego siebie" (11)
ogłoszenia prasowe (164)
e-puap (22)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (18)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (3920)
kio/uzp 814/10 (27)
art. 5 ust. 1a (2938)
kryterium okres gwarancji (1825)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
85 ust. 2 (2983)
gwarancja bankowa (778)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (351)
roboty dodatkowe (4473)
różne stawki vat (734)
iii ca 177/10 (2)
v ca 1897/08 (1)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (338)
tłumaczenie referencji (530)
"interes w unieważnieniu" (10)
rażąco niska cena ochrona mienia (127)
iii_czp_147_08 (8)
przedłużenie umowy (2046)
cena usługi prawnicze (122)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
1967/10 (6)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
należyte wykonanie robót budowlanych (4099)
kio_86_11 (4)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (541)
kio 715/14 (21)
prawo do informacji (12616)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (6682)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
iii_czp_53_11 (55)
v ca 1311/02 (12)
kio 1393/11 (3)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
kio 1624/10 (15)
x ga 251/10/za (1)
kio_99_12 (5)
płynność finansowa (161)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
cena minimalna (2217)
poświadczenie referencje (1017)
kio 460/14 (6)
w sprawie dokumentów (16543)
wan (167)
c-599/10 (31)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1432)
1975/14 (2)
933/11 (6)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
uzupełnianie dokumentów (2484)
xix ga 72/08 (2)
dotychczasowy wykonawca (4613)
aktualny krs oznacza (654)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (374)
kio_510_12 (12)
art. 182 ust. 3 (2258)
1220/11 (2)
kio 2436/11 (2)
aca 357/10 (30)
kio/uzp 1680/10 (3)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (66)
przetarg ograniczony (16010)
oddział przedsiębiorcy (573)
użyczenie zasobów (258)
unieważnienie części (6941)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2187)
radio (130)
1818/11 (8)
poświadczenie nieprawdy (241)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
kalisz (236)
kio 1350/14 (2)
xii ga 423/08 (1)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
"sprawozdanie finansowe" (580)
91 ust. 2a (1105)
386/13 (4)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4168)
termin realizacji dostaw (2067)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (15675)
kio 51/12 (5)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
zamówienia dodatkowe ryczałt (376)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
miarkowanie (62)
kio 1384/14 (12)
braki formalne przystąpienia (4110)
rażąco niska cena tonery (13)
odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (9310)
tajemnica przedsiébiorstwa referencje (541)
oświadczenie (18812)
openoffice (11)
korekta finansowa (409)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
zeto (133)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
"oferty dodatkowe" (379)
sumowanie zamówień (535)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (487)
kio/uzp 624/08 (11)
wartość robót brutto czy netto (1270)
informacja z krk (436)
i ca 93/11 (5)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
xii_ga_350_09 (21)
zużyte opony (42)
polisa kontraktowa (166)
związanie wyrokiem kio (6434)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
brak cen jednostkowych (1622)
961/13 (4)
"brak ceny oferty" (3)
art. 26 ust. 1 (14837)
kio_1193_13 (6)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (401)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (191)
równoważność certyfikatów (288)
nieuiszczenie wpisu (24791)
in house (93)
1623/11 (16)
ii ca 1332/06 (1)
doświadczenie osoby (4438)
kio_1248_14 (3)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
kio 1247/13 (8)
89 ust. 1 pkt. 2 (13710)
5 ust. 1b (1201)
poprawianie kosztorysu (353)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (209)
"nieporównywalne oferty" (137)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
77/14 (20)
2688/10 (2)
x ga 92/11 (6)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
"istotna zmiana treści ogłoszenia" (9)
"wiedza i doświadczenie" (719)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
zdolnośc kredytowa (947)
art. 46 ust. 5 (2676)
xii ga 62/08 (2)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
ograniczenie podmiotowe (2958)
usa (129)
17 stycznia 2008 (4584)
upadłości (333)
kio 2421/11 (2)
1610/10 (16)
wznowienia (347)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
iii csk 143/10 (10)
siła wyższa (106)
kio/uzp 353/08 (9)
cena 1 grosz (7947)
1404/14 (5)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
system informatyczny (1480)
informatyczne (1698)
1641/12 (7)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
2528/10 (3)
"kopia gwarancji wadialnej" (11)
usługi hotelowe (44)
referencje podwykonawcy (695)
kio_1469_10 (9)
766/13 (6)
ubezpieczenie na życie (358)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1210)
1135/10 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
złożył dwie oferty (10181)
"art. 8 ust. 3" (385)
"przed notariuszem" (335)
"niekorzyść wykonawcy" (347)
766/09 (23)
poświadczenie należytego wykonania (1628)
brak ceny brutto (2997)
raząco niska cena (2466)
kio_4_12 (4)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (67)
brak wyceny elementu oferty (2219)
"informacje z internetu" (5)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (513)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (369)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (2982)
kio/ku 18/14 (10)
kio 100/12 (18)
kio/uzp 1833/09 (4)
1582/12 (6)
referencje nie potwierdzają (1822)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
ii ca 590/09 (5)
"zmiana producenta" (15)
609/10 (13)
fabrycznie nowy (832)
pomoc publiczna (5397)
x ga 309/08 (1)
brak treści oferty (16396)
substrat zaskarżenia (31)
rozwiązanie równoważne (1715)
erp (145)
inny dokument nie musi być opłacony (617)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
zamówienie sektorowe (725)
ubezpieczenie oc (506)
nabycie przedsiębiorstwa (1080)
kio 2762/13 (3)
plk (177)
kio/uzp 1280/10 (27)
198f (148)
x ga 25/09 (17)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (367)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (3737)
kio 1874/10 (10)
kio 2854/12 (11)
1184/12 (3)
"nowy zarzut" (304)
kio 2285/14, kio 2328/14 (4)
kio 77/12 (6)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
art. 93 ust. 4 (4708)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
2479/11 (3)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
xix ga 372/09 (3)
1978/10 (20)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (10)
art. 131 (1064)
26 ust. 2a (2102)
kio 1507/12 (5)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
wykładnia postanowień siwz (3265)
ii ca 457/08 (1)
know how (435)
uzp/zo/0-616/05 (3)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
173/09 (9)
referencje ogólne (1617)
brak numeru katalogowego niezgodnosć z siwz (415)
tłumaczenie dokumentów (1776)
c-376/08 (37)
ca 489/06 (41)
"zobowiązanie producenta" (11)
fcc (33)
brak formularza ofertowego (2852)
umowa barterowa (3)
2794/13 (9)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2547)
zasada obiektywizmu (558)
za zgodność (5960)
główny urząd statystyczny (233)
847/10 (5)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1518)
parafka zamiast podpisu (11)
fbi (16)
"zmiana podwykonawcy" (23)
iii ca 727/05 (7)
v ca 985/08 (1)
kio_527_13 (4)
referencje od podwykonawcy (695)
"nieprawdziwe referencje" (10)
47 (2604)
"zaprojektuj i buduj" (16)
1560/15 (4)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (829)
pisemność postępowania (33)
"utajnienie wykazu osób" (8)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
krajowy rejestr karny (640)
xii ga 293/11 (1)
wadium lider konsorcjum (568)
epuap (66)
art.185 ust.6 pzp (797)
beneficjent gwarancji (651)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
kio/uzp 853/08 (5)
29 ust. 2 (22076)
termin zadawania pytań (773)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
kio_2012_14 (7)
naruszenie art 144 (718)
składanie ofert częściowych (1729)
kio_uzp_1463_08 (17)
1385/10 (8)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1679)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
interes publiczny (10052)
zmiana umowy po złożeniu ofert (8996)
warunek doswiadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej (211)
"xii ga 102/09" (68)
producent (3980)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (31)
dwóch producentów (3562)
naruszenie art. 38 ust. 1 (4734)
przedwczesny zarzut (906)
budynki użyteczności publicznej (272)
xix ga 40/08 (16)
folder (264)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
powtarzające się okresowo (133)
parafa pod wykazem (91)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2029)
po przecinku (374)
2734/10 (7)
"lub równoważne" (743)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
ceidg data wydruku (24)
"art. 91 ust. 2" (283)
odwołanie wniesione po terminie (25877)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
miejsce składania ofert (7309)
kio 2411/12 (6)
kio 2572/13 (3)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
"art. 136" (23)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3157)
microsoft windows lub równoważny (71)
"inspektorat uzbrojenia" (89)
odpowiedni termin (11734)
kio 1756/10 (10)
kio_uzp_176_10 (7)
"dokument równoważny" (129)
2081/12 (8)
x ga 341/07 (3)
błędny wykaz dostaw (965)
oddział+spółki (21)
"błędna podstawa" (94)
spełnianie warunków bez wskazania części (4984)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1361)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
dostawa leków (285)
kio 1207/12 (9)
skarga do sądu (27706)
wykazanie tajemnicy (1524)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (1077)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
oferta wariantowa dostawa (292)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (501)
vi ga 50/09 (1)
ii ca 586/05 (4)
"26 ust. 2a" (301)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (604)
limit debetowy (8)
kio 1344/11 (13)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1632)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
zasada koncentracji (257)
ii ca 529/04 (4)
art. 40 ust. 6 (4151)
kio_2779_12 (5)
rozliczenie robót dodatkowych (1379)
impel (625)
certyfikowany podpis (119)
zasada pisemności (372)
162/12 (11)
kio 797/14 (5)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
"niezgodność oferty z siwz" (835)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
xix ga 92/08 (7)
viii ga 244/09 (2)
zaksięgowanie wadium (53)
wyjaśnienia 90 ust. 1 (4032)
art.186 ust.2 (2354)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
"iii czp 25/10" (17)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
autobus (369)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1464)
vii cz 410/10 (1)
v ca 571/08 (8)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (7064)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
v_ca_421_07 (17)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
oferta wstepna (1830)
"spółka komandytowa" (455)
zabezpieczenie należytego (1988)
"kryterium odległości" (10)
kio 2779/12 (5)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
kio 1902/13 (11)
1679/10 (6)
65/15 (7)
ii ca 9/11 (66)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
przewlekłość postępowania (102)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (123)
358/10 (7)
2725/11 (10)
vat zmiana umowy (1512)
xix ga 256/07 (1)
świadectwo przejęcia robót (146)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
iii ca 299/06 (4)
ii ca 718/09 (8)
doświadczenie jako kryterium (3975)
norma emisji spalin (59)
spółka w organizacji (770)
"pozycja dominująca" (125)
pesa (110)
art. 15 ust. 2 (15071)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1498)
"zamówienia tego samego rodzaju" (72)
bezpieczeństwo dostaw (839)
art. 186 (2822)
nieczytelny podpis (375)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (1832)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (4892)
dostawa sprzętu medycznego (950)
2185/14 (14)
termin związania ofertą (8518)
xii ga 517/11 (2)
dokumenty podmiotu zagranicznego (956)
748/12 (4)
1274/10 (5)
kio 973/11 (9)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
niewystarczające wyjaśnienia (6471)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
zamówienia podobne (5943)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
459/10 (4)
jedna usługa to jedna umowa (1866)
art 24 (16427)
mpo (82)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (170)
certyfikat meble (48)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
x ga 268/08 (1)
kio/uzp 401/08 (10)
1663/13 (2)
"opłacona polisa" (279)
"art. 82 ust. 1" (174)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
v ca 29/03 (20)
i ca 410/08 (1)
sprzeczność w siwz (4568)
rażąco niska cena + lakoniczne (360)
exatel (93)
modyfikacja oferty (3556)
art. 94 ust. 3 pzp (1577)
inna omyłka w kosztorysie (864)
kio_uzp_855_08 (3)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
xii ga 232/11 (1)
248 kpc (48)
niepodpisana gwarancja wadialna (478)
udział w przygotowaniu postępowania (5259)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1044)
formalizm (387)
brak harmonogramu (1117)
wykroczenie zawodowe (121)
xix ga 302/10 (19)
dbs (6)
art 87 ust 1 (5955)
ujemna cena jednostkowa (60)
przejęcie pracowników (95)
229/12 (33)
alstom rafako (13)
1063/14 (4)
kio_1042_13 (6)
plan zamówień publicznych (1940)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1392)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
niewłaściwy formularz ofertowy (2511)
alpine bau (30)
"art. 189 ust. 2" (4658)
"bład w obliczeniu ceny" (1200)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (205)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
wycofanie wniosku (1006)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (908)
formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu (1870)
ratownik (59)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3163)
gpa (27)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2595)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
omyłka w kosztorysie (949)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
1670/09 (11)
"26 ust. 3" (6543)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (137)
prince (87)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (273)
biopodobny (9)
spółka komandytowa krk (36)
kryterium doświadczenie (2874)
dyrektywa obronna (31)
maksymalna cena (2621)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
kio/uzp 37/10 (39)
kio_1026_10 (3)
kio/uzp 680/08 (4)
2012/14 (12)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
uzupełnienie wyroku kio (6701)
"prowspólnotowa wykładnia" (14)
iii_czp_52_11 (127)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
aktualny krs (980)
1059/12 (2)
"potwierdzenie należytego wykonania" (861)
uzupełnienie kosztorysu (877)
1008/11 (4)
"oświadczenie woli" (3878)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
zawieszenie terminu związania ofertą (568)
856/12 (5)
"system informatyczny" (1017)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
zbyt wysokie warunki (531)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (175)
30 % (14731)
zmiana treści siwz (10513)
kio 707/12 (16)
rebus sic stantibus (14)
kio 1334/13 (2)
termin realizacji unieważnienie (7413)
wniesione po terminie (26781)
kio 267/14 (3)
krk spółka komandytowa (36)
inpost (28)
ii ca 435/08 (1)
data zakończenia usługi (2377)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
"art. 26 ust. 2e" (21)
753/13 (4)
leasing (190)
kio 2159/13 (5)
kio 2939/12 (7)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3217)
kio 473/14 (3)
unieważnienie postępowania wada (1678)
pilarz (47)
parafa na ofercie (200)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
krótki termin składania ofert (749)
aktualizacja oprogramowania (224)
art. 185 ust. 6 (2343)
wadium w konsorcjum (895)
c-84/03 (20)
brak numeracji stron (404)
dml (5)
kio 216/09 (24)
kio/uzp 938/09 (7)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
żywienie w szpitalu (164)
kio 466/12 (12)
1624/10 (15)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (7458)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
"opis przedmiotu" (7397)
równoważność oferty (947)
520/11 (3)
"treść referencji" (635)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1449)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1067)
1817/12 (13)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
nieprecyzyjne warunki (3093)
vi ca 232/10 (2)
ii ca 319/07 (2)
x_ga_337_07 (7)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (879)
wadium w innej walucie (64)
"art. 51 ust. 2" (98)
usługi hotelarskie (35)
"istotna zmiana umowy" (26)
oryginał (3457)
brak daty na oświadczeniu (5348)
gazy medyczne (137)
eurovia (103)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
i ca 302/11 (1)
zniszczył próbkę (41)
ustalenie wartości zamówienia (14023)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
stosuje się odpowiednio (7579)
awaria faksu (180)
art. 144 (761)
telekomunikacyjne (694)
brak podziału zamówienia na części (1983)
avr rażąco niska cena (5)
falsus procurator (13)
x ga 76/15 (7)
oryginał wadium (601)
kio 2911/12 (6)
vi gz 51/06 (2)
v ca 77/08 (2)
x ga 287/08 (2)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
c 538/07 (24)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3328)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
"v ga 122/10" (52)
v ga 1/12 (163)
nieprawidłowo obliczony vat (1712)
70/08 (11)
art. 4 pkt 3 lit. g (2262)
c-314 (8)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (263)
v ca 2506/07 (39)
zasada konkurencyjności (1373)
2557/13 (4)
"cena zero złotych" (10)
1 grosz (19241)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
2722/12 (6)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (3748)
kio 2364/12 (3)
ranking wniosków (1192)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (203)
warszawie (26112)
25/14 (23)
kio_1292_11 (13)
2018/12 (5)
pełnomocnictwo prokura (83)
art. 38 ust. 6 (3537)
x ga 349/09 (1)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2260)
"zmowa cenowa" (42)
criminal record check (3)
x ga 213/11 (13)
certyfikat (2383)
kio 1070/10 (9)
kio_1217_13 (3)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (729)
bezczynność (271)
397/14 (5)
powiązania kapitałowe (156)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (441)
brak wadium (1743)
odrzucenie odwołania (19085)
kio 2550/10 (8)
stręciwilk (877)
krk usa (14)
odbiór odpadów komunalnych (375)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (638)
205/15 (2)
ix gc 201/07 (2)
rażąco niska cena bilety lotnicze (23)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1367)
x ga 127/08 (45)
art 16 (10013)
kio 153/11 (3)
art. 94 ust. 2 (1573)
"wykładnia językowa" (364)
krakowski park technologiczny (5)
gwarancja warunkowa (177)
"brak zarzutu" (81)
art. 142 ust. 2 (970)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
kio 2709/10 (3)
art. 62 ust 1 pkt 1 (2712)
użyteczności publicznej (512)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
kio 1863/10 (11)
art. 90 ust.3 (4039)
art. 17 ust. 2 (9531)
iv ca 588/04 (3)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
ciężar dowodu (2059)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3399)
x ga 178/07 (1)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (9277)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4632)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
kryterium zatrudnienie (1169)
cena 0 zł. (5705)
29 ust.1 (26359)
protokół odbioru częściowego (507)
875/14 (2)
"warunek doświadczenia" (657)
usług pocztowych (1209)
wykazanie równoważności (549)
niekompatybilność techniczna (57)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
rażaco (3450)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (68)
utajnienie formularza cenowego (251)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
komplementariusz krk (26)
udostępnienie protokołu postępowania (2434)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (308)
art.38 ust.1 (1849)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1482)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (103)
413/15 (5)
rażąco (2502)
autoryzowany przedstawiciel (223)
uzupełnił dokumenty po terminie (4087)
opis jeden wykonawca (9378)
830/10 (3)
kio/kd 25/14 (5)
"z wolnej ręki" (1081)
oferta termin związania ofertą (8286)
sublimity (16)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
projekt budowlany (3451)
zmiana istotna umowy (8842)
oferty równoważne (2871)
lasy państwowe (337)
tego samego rodzaju (11156)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
tej samej marki (1020)
niejasności siwz (468)
v ca 2037/08 (7)
ix ga 131/10 (4)
łączenie zamówień (2149)
wykluczenie (10727)
"art. 24 ust. 2a" (30)
kio_1366_14 (7)
oddala (10294)
leśnictwo (168)
kio 1007/13 (27)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1334)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1460)
art. 24 ust. 1 pkt 9 (12591)
ix ga 37/06 (4)
"pszok" (62)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
świadczenie usług pocztowych (608)
ii ca 693/05 (51)
omyłki rachunkowe (1257)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
przedłużenie terminu (2531)
art 24 ust. 1 pkt 8 (12796)
obronność i bezpieczeństwo (156)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
v ca 984/08 (59)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
art. 15 (15117)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
arup (50)
wykaz punktów serwisowych (244)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (191)
kio 271/12 (17)
iii ca 552/10 (2)
kio 447/12 (2)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (13)
kio 257/13 (4)
kio 762/13 (7)
art. 192 ust. 2 (7851)
vi ga 51/06 (6)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
24 ust.2a (770)
wzór formularza (3317)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz po modyfikacji (2002)
kryteria niemierzalne (159)
art. 36a ust. 3 (178)
dzielenie zamówienia na części (555)
wysokie kary umowne (206)
2106/11 (2)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (391)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
x ga 652/13 (33)
706/11 (24)
kryterium oceny doświadczenie (4054)
gwarancja bank zagraniczny (93)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
niepodpisana oferta (5505)
podwykonawca podmiot trzeci (1370)
238/12 (34)
c-324/93 (8)
ii ca 87/07 (4)
art 12a (391)
kio 1961/12 (17)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (98)
brak poświadczenia (2489)
art. 92 ust. 1 (2552)
kio/uzp 1526/10 (4)
oryginał gwarancji bankowej (378)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (727)
1587/11 (7)
przed polskim notariuszem (395)
24 ust. 2 pkt 4 (15401)
"dostawa samochodów" (85)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
obmiarowe (52)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2609)
warunki zmiany umowy 144 (768)
ii ca 641/07 (3)
"art. 192 ust. 2" (2553)
kio/uzp 607/09 (2)
dwie opinie bankowe (361)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
dokument wystawiony po terminie (5005)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (769)
kryteria oceny ofert w żywieniu (123)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (850)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
rażąco niska cena 2014-12 (36)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
gwarancja wadialna kopia (204)
"spółka celowa" (13)
interes w przystąpieniu (6858)
kio_1201_12 (7)
kwalifikacja wykonawców (2895)
c-496/99 (11)
"29 ust. 3" (627)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1565)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (6)
przenoszenie kosztów (1636)
art. 95 ust. 2 (2060)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
kio_uzp_694_09 (15)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
x ga 354/07 (2)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (4618)
"warunki udziału w postępowaniu" (10431)
potencjał (4190)
podwykonawców (1846)
formalności przed podpisaniem umowy (190)
zwrot oferty bez otwierania (175)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (707)
narodowy bank polski (213)
476/12 (4)
kio 823/12 (6)
ii ca 585/06 (6)
usługi tłumaczeń (1132)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3074)
cisco (105)
kio 2660/12 (3)
polisa podwykonawcy (184)
xii ga 2/09 (4)
kio/483/11 (3)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2258)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (9)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1925)
kio/uzp 31/10 (231)
przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium (466)
"generalny wykonawca " (370)
serwis producenta (865)
kio/uzp 1591/09 (3)
711/12 (11)
zaliczki (121)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
referencje bez daty (1458)
kio 1032/12 (7)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (110)
573/10 (6)
904/10 (5)
1946/09 (3)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
"art. 16" (379)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
grupa kapitałowa konkurencja (544)
uprawnień (8744)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (223)
nie leży w interesie publicznym (952)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
warunki proporcjonalne (1501)
"prawo opcji " (82)
ii ca 353/10 (1)
przetarg nieograniczony (20760)
nieczytelne odwołanie (1297)
farmaceutyczny (188)
zmiana podmiotowa (1667)
kio 346/15 (9)
brak zestawienia materiałów (1690)
kio/uzp 886/08 (17)
brak numeru katalogowego (591)
"naruszył obowiązki zawodowe" (26)
rażąco niska cena domniemanie (383)
azbest (38)
oświadczenie o grupie kapitałowej (614)
brak kryteriów równoważności (551)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
art 7 ust 1 (28596)
kio 835/13 (7)
podmiotowe kryteria oceny ofert (1733)
"art. 91 ust. 2a" (17)
wartość konkursu (814)
oferty o takiej samej cenie (4568)
kio_kd_58_10 (7)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
ii crn 913/97 (29)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (686)
"sukcesja uniwersalna" (25)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
"potrzeby zamawiającego" (1857)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (25)
sposób obliczenia ceny oferty (4140)
gwarancja w kopii (1094)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (126)
"zarzut spóźniony" (155)
simple (61)
microsoft whcl (11)
iii ca 472/09 (2)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
nadzór autorski (332)
"kryteria niemierzalne" (23)
zaświadczenie z zus (344)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3350)
impel catering (39)
chiński (81)
inżynieria rzeszów (62)
przystąpienie do długu (63)
rzetelność (630)
v ca 9/08 (12)
art 24 ust 2a (2248)
art. 43 ust. 3 (3238)
wykluczenie wykonawców (13338)
termin niezwłocznie (1858)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
treść gwarancji wadialnej (563)
inna omyłka cena (2110)
1748/14 (4)
x ga 296/08 (6)
x ga 458/09 (7)
912/10 (2)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (251)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
ii ca 1398/05 (5)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
kio/uzp 1631/09 (8)
"roszczenie o zawarcie umowy" (26)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4114)
"art. 59 ust. 2" (13)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
oferta złożona po terminie (16941)
2154/11 (9)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (964)
444/12 (11)
brak nazwy producenta (1745)
"iii ca 88/09" (28)
kio 134/09 (21)
podstawa dysponowania osobami (3063)
22 ust. 1 pkt 1 (16699)
art 36 ust 5 (4094)
różny vat w ofertach (1197)
opóźnienie a zwłoka (236)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
kio 3/11 (249)
rażąco niska cena dostawy (957)
"odrzuca odwołanie" (6514)
prawo nie działa wstecz (34)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (498)
iii ca 262/05 (7)
kio/uzp 1804/09 (10)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
"charakter stosunku" (281)
"24 ust. 1 pkt 9" (309)
aneks do umowy (1402)
oferta niekompletna (1939)
kio 2010/13 (5)
kio_445_12 (5)
"spoza unii europejskiej" (5)
nie potwierdzają należytego wykonania (4149)
kio/uzp 6/10 (259)
kio 1469/14 (5)
kio/uzp 1502/08 (12)
wykonawca uchyla się (2531)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2179)
art. 186 ust. 4 (2124)
"zmiana wynagrodzenia" (203)
iv ca 120/11 (1)
vii ga 136/09 za (6)
1776/10 (8)
wizji lokalnej (298)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (414)
kio 237/13 (6)
przedmiot umowy (13695)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (72)
rękojmia (662)
i ca 117/12 (58)
roboty uzupełniające (1616)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
jednoznaczne wezwanie (6295)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4053)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
język polski (1791)
"art. 67" (589)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
wykładnia (5689)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
krk niemieckie (31)
zbyt krótki termin realizacji (381)
microsoft (252)
2626/10 (4)
roboty w czynnym obiekcie (237)
kryterium społeczne (1981)
kio 2288/13 (6)
wartość polisy oc (373)
oddala odwołanie (9969)
kio/ku (241)
2222/11 (17)
563/09 (5)
kryterium parametry techniczne (1983)
doświadczenie powtarzalność (39)
zasady uczciwej konkurencji (10837)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
umowa (11595)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (31)
kio 1965/10 (5)
kio 2744 (9)
wadium wpłacone w kasie (29)
kio 2395/14 (2)
polska organizacja turystyczna (40)
wnosi o unieważnienie postępowania (9076)
518/14 (11)
"uwzględnia opozycję" (125)
nieregenerowane (32)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2146)
oferta stanowi całość (10619)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
termin wykonania (14372)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (441)
art. 22 ust.4 (6675)
art. 17 ust. 1 (12707)
rażąco niska cena 10% (1548)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3910)
2407/13 (5)
niepodpisany kosztorys (1024)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
"brak interesu prawnego" (473)
kio_uzp_1564_09 (4)
koncesja konsorcjum (177)
kopia gwarancji (688)
"art. 146" (1553)
kio_uzp_654_08 (11)
likwidacja (upadłość) (244)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2538)
manipulowanie cenami jednostkowymi (118)
2396/12 (17)
"art. 91 ust. 5" (22)
przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (1645)
telekomunikacja polska (389)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (45)
należycie (6861)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
generalna (3698)
1372/11 (2)
kio 1980/12 (5)
koszty zastępstwa procesowego (2511)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (353)
ważność referencji (402)
bombardier (36)
referencje oświadczenie woli (759)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
x ga 257/09/za (1)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2499)
zachowanie formy pisemnej (2485)
iso 22000 (9)
oferta wstępna (1238)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2019)
kserokopia gwarancji (297)
xii ga 129/10 (2)
kio_749_10 (3)
oc konsorcjum (268)
emas (20)
zwrot odwołania (16868)
przedłużenie terminu związania (1372)
przetarg na odbiór odpadów (763)
2786/11 (8)
2480/12 (8)
1293/13 (3)
i ca 215/10 (2)
art.24 ust. 2 pkt 3 (9457)
1906/12 (3)
inne dokumenty określające obroty (1615)
forposta (37)
warunek nieproporcjonalny (784)
"26 ust. 2d" (27)
wdrożenie (1882)
vi ga 34/08 (2)
x ga 83/08 (5)
ii ca 82/12 (1)
87 ust. 1 (7771)
uzupełnił bez wezwania (2009)
art.38 (1884)
zaokrąglanie ceny (85)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
c-328/92 (12)
zmiana ceny (5753)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
iii ca 344/08 (1)
ii ca 199/10 (3)
973/13 (5)
"niepodpisany formularz cenowy" (15)
sodexo (28)
art. 6a (483)
kio kd 86/12 (5)
kio 976/11 (2)
art. 32 (3520)
89 ust. 1 pkt 6 (12581)
opłacenie polisy (361)
konsorcjum doświadczenie (2840)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
c-448/01 (18)
rażaco niska cena dowody (1839)
oświadczenie wiedzy (4982)
centrum usług wspólnych (623)
art.86 ust.4 (519)
478/12 (10)
xix ga 328/06 (2)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2048)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
konkurencyjność (826)
ii ca 587/05 (62)
"zasady traktatowe" (12)
budowa a przebudowa (1677)
kio 2072/12 (2)
termin płatności składki po upływie terminu składania (349)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
2234/12 (5)
efekt skali (614)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (86)
kio 1977/14 (3)
kio_uzp_133_10 (6)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
iii czp 85/05 (23)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (142)
xix ga 169/11 (3)
dysponowanie potencjałem technicznym podmiotu trzeciego (1486)
czynność otwarcia ofert (3902)
2653/11 (4)
xix ga 82/11 (2)
"przetarg ograniczony" (15415)
x ga 255/09/za (2)
art. 51 ust. 4 (3112)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (1044)
doświadczenie konsorcjum (2840)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
46 ust. 3 (2772)
i 1 ca 514/10 (1)
xii ga 292/11 (1)
odwolania@uzp.gov.pl (7)
"art. 150 ust. 3" (13)
xii ga 317/09 (11)
kio 1460/13 (3)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
iv ca 140/08 (21)
alcatel thales (9)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (628)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
707/08 (15)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
kio_2710_10 (6)
xii_ga_254_08 (3)
"brak pozycji" (79)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (59)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
izrael (42)
wykaz usług (4203)
ii ca 231/06 (1)
v ca 1360/09 (6)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
porównywalne oferty (1929)
kio 1323/12 (8)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
315/12 (4)
iii ca 416/05 (2)
domniemywać (785)
kio_uzp_254_08 (19)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
kio_kd_46_10 (16)
v ca 1982/12 (8)
odtajnienie (510)
art.46 ust. 4a (461)
ecm (145)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
"kio 1874/10" (8)
"zmiana terminu płatności" (13)
art. 38 ust 4a (634)
definicja modernizacji (442)
1231/13 (5)
2204/10 (4)
"art. 144 ust. 1" (225)
interwenient (121)
2079/14 (5)
nokia (26)
art. 86 ust. 3 (1506)
kio 2846/13 (9)
kio 1166/13 (2)
ebs (31)
kio/kd 24/15 (7)
rażąco niska cena + dowody (1839)
za krótki termin składania ofert (743)
nie uzupełnił tłumaczenia (965)
kio/uzp 476/09 (10)
brak formularza ofert (5650)
netia (133)
badanie cen jednostkowych (1779)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
art. 58 k.c. (498)
"podział zamówienia" (253)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
referencje dla podwykonawcy (654)
rolnik ryczałtowy (11)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
panep (6)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
proporcjonalność warunku (457)
odrzucenie odwołania w części (10540)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
kio 1549/12 (6)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (83)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
treść oferty definicja (4064)
tożsamość zamówienia (794)
cena jednostkowa (2283)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
vi ga 192/10 (11)
v ca 330/10 (1)
powszechnie dostępne (2270)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
zakres świadczenia (8053)
niezgodność z formularzem ofertowym (2471)
rażąco niska cena to cena (2391)
769/09 (12)
urssaf (5)
błędna podstawa prawna (3868)
lte (12)
"gwarancja producenta" (140)
rażąco niska cena aukcja (82)
"art. 90 ust. 2" (856)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
"warunki przedmiotowe" (201)
zmiana personelu (795)
kio 2012/12 (190)
powtórzenie aukcji (310)
pełnomocnictwo aukcja (133)
brak strony formularza cenowego (2074)
prokurent krk (44)
"kio/uzp 766/09" (24)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
raid (65)
odpis na pfron (24)
art. 5 ust. 1b (893)
art 29 ust 2 (22076)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
zmiana vat (1825)
prince2 (106)
"kryterium oceny ofert" (5013)
v ca 307/09 (10)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
kio 425/12 (6)
wycofanie+oferty (67)
pkp s.a. (929)
udostępnianie doświadczenia (1791)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (142)
"1 zł" (135)
art. 25 ust. 1 (10221)
udostępnianie ofert (1529)
zwolnienie z vat (312)
iv ca 136/10 (2)
1617/14 (5)
237/13 (7)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
interes w uzyskaniu (7927)
aldesa (28)
prekluzja dowodowa (25)
art. 90 ust. 1 (5546)
iv ca 136/06 (1)
kio_1013_11 (13)
ogólnodostępność (9)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1057)
"uwzględnia skargę" (461)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
kio_509_12 (5)
iv ca 223/08 (12)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (385)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (956)
wniesienie wadium (2016)
ii ca 577/06 (7)
zmiana zawartej umowy (9558)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (69)
kio 2397/13 (3)
887/12 (4)
806/11 (6)
umowa na czas oznaczony (3619)
kio 23/12 (221)
art. 190 ust. 1a (871)
kio 1349/12 (9)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
"powtórzenie czynności" (8769)
usługi finansowe (3020)
tajemnicą przedsiębiorstwa (1724)
kio 2721/12 (3)
kio 341/12 (13)
506/15 (5)
v ga 87/10 (1)
kio_2124_11 (7)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (349)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (7287)
zamówienia do 14000 euro (136)
wycena 0 zł (1591)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1560)
x ga 73/07 (6)
379/14 (4)
kio_uzp_1941_09 (9)
świadczenie niemożliwe termin (2956)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
podatek dochodowy (124)
standstill (48)
kio/kd 106/10 (5)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
"wyciąg z rachunku" (24)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (8)
1996/12 (2)
iv ca 288/06 (2)
przetarg kodeks cywilny (4006)
art. 180 ust. 5 (5367)
kio/uzp 812/09 (11)
xix ga 179/13 (16)
art. 65 kc (890)
197/12 (8)
dyplom mba (3)
odwołanie po terminie (21024)
samouzupełnienie (2)
2213/12 (4)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (500)
671/08 (31)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1432)
rafako (49)
zmiana ryczałtu (269)
108/15 (10)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
disclosure and barring service (4)
komunikat swift (7)
zmiana koncesji (470)
skreślenie ofercie (2903)
metodyka (412)
kio_707_11 (31)
v ca 1051/10 (11)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (1736)
182 ust. 1 (3032)
kio 629/12 (5)
kio_150_12 (10)
kio_225_15 (5)
norma euro 5 (919)
zamawiający wyłączył faks (75)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (374)
ceidg po terminie składania ofert (66)
gwarancja producenta (1082)
36 ust. 4 (4136)
wadium oferty częściowe (480)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
umowa użyczenia (359)
x ga 569/11 (1)
art.51 ust.2 (384)
kserokopia gwarancji wadium (137)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
błąd w nazwie producenta (960)
art. 49 (1899)
180 ust.4 (2858)
proporcjonalne warunki (938)
vii ca 363/08 (1)
obiektywny charakter (2423)
brak podpisu na referencjach (536)
świadczenie ciągłe (998)
ryczałtowe (1717)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
nie złożył pełnomocnictwa (4126)
wynagrodzenie za roboty zamienne (515)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
vi ca 6/05 (5)
ii ca 710/08 (3)
71/13 (9)
kio 964/12 (3)
473/14 (3)
osobiste wykonanie (1186)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
2138/10 (5)
nieprawidłowe referencje (2613)
"autoryzowany serwis" (81)
siemens (507)
referencje sam sobie (1282)
nadmierny warunek doświadczenia (1040)
06 austria istotna zmiana (56)
wadium kopia (561)
ge medical (177)
pkp intercity (90)
v_ca_3618_13 (7)
436/08 (3)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (438)
24 ust. 1 pkt 3 (15765)
podkryterium (175)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
kio/uzp 799/08 (7)
równoważność (699)
"zamówienia dodatkowe" (488)
odpady (1249)
camco (17)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
qumak (231)
"pod klucz" (144)
chorwacja (13)
398/14 (5)
ciężar udowodnienia (1766)
art 82 ust 1 (2175)
x ga 41/07 (10)
kio_uzp_1877_09 (3)
będzie dysponował (8092)
sukcesja uniwersalna (29)
"razaco niska cena" (2179)
kio 2421/12 (2)
kio 266/14 (2)
wybór trybu (16124)
kio 61/14 (6)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
ix ga 109/09 (8)
kartotece karnej (103)
art. 38 ust. 4 (3681)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
"wykaz osób" (1397)
kio/kd 43/10 (3)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (138)
kio/uzp 533/10 (3)
senetic (7)
zasada koncentracji środków (297)
zaświadczenie z krk (343)
vat ryczałt (152)
729/12 (7)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
brak podpisu w formularzu ofertowym (670)
obligacje (17)
354/13 (12)
błąd w gwarancji (1423)
kio_uzp_867_09 (8)
dwie oferty w jednej kopercie (212)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
bank gospodarstwa krajowego (121)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
przychód (581)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (5622)
niejasne warunki udziału (3861)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
art. 16 (10013)
art. 7 (22618)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (663)
tomograf (244)
"niemożliwość świadczenia" (108)
art 8 ust 3 (20649)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
121/11 (5)
"oficjalny kanał dystrybucji" (9)
inwentaryzacja (421)
miejsc po przecinku (446)
punkt funkcyjny (85)
materiały biurowe (542)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
protokół konieczności (3052)
pełnomocnictwo przed kio (2729)
i ca 608/09 (4)
na rzecz różnych odbiorców (1061)
warunki zaprojektuj i wybuduj (478)
raport z badań (1055)
użyczenie zdolności finansowej (95)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (115)
siły wyższej (110)
odrzucenie odwołania koszty (18755)
ustalanie wartości zamówienia (3040)
istotne zmiany umowy (6198)
kio 883/14 (6)
v ca 2024/09 (7)
26 ust. 2b (1506)
zmiana wzoru umowy (4136)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
2804/13 (4)
bezpieczeństwo państwa (894)
"samokontrola" (35)
2818/12 (5)
roboty tego samego rodzaju (5107)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (570)
wartość przedmiotu zaskarżenia (3409)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
charakter stosunku (7660)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
ix ga 89/07 (1)
kz (147)
26 2b (1507)
v ga 84/11 (4)
przedłużenie terminu związania faksem (425)
polisa oc przed zawarciem umowy (462)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (88)
samozatrudnienie (28)
2271/13 (5)
kio/kd (810)
kio 414/12 (6)
xix ga 524/09 (3)
225/15 (7)
zmiana terminu składania ofert (5452)
gwarancja po angielsku (266)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
należyte wykonanie (6292)
uznanie odwołania (11646)
xix ga 170/08 (4)
kio 33/12 (31)
finansowanie (2252)
91 ust. 3 (7230)
"art. 42 ust. 1" (97)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (24)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (21)
kio_1467_11 (8)
kio 1886/11 (3)
kio 478/12 (13)
143/12 (7)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
działalność regulowana (2193)
v ca 84/07 (8)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (548)
"handel referencjami" (34)
statio fisci (25)
29 ust. 3 (21046)
kio_109_13 (14)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
kio_167_11 (3)
językiem polskim (2414)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1739)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
106/10 (11)
zakaz łączenia funkcji (423)
"istotne elementy umowy" (98)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (12473)
i c 125/09 (7)
ii ca 201/05 (4)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (17)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
32 ust. 4 (4731)
czeski rejestr karny (4)
1329/10 (5)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (109)
74/05 (332)
i ca 251/08 (3)
covec rażąco niska cena (3)
wstępne ogłoszenie (1012)
gwarancja przetargowa (2036)
art 25 ust 1 (10221)
240/10 (4)
1125/14 (3)
cena jednostkowa ujemna (60)
cena 0 (4870)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1026)
dłuższy okres gwarancji (361)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
952/13 (4)
rozszerzenie zarzutów (1388)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
kio 1337/12 (22)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (15)
kierownik budowy a kierownik robót (1089)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (195)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (895)
iv ca 1180/09 (2)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
tonery oryginalne (37)
umowa przedwstępna (84)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (310)
findom (10)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3161)
równowaga stron (202)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1515)
"art. 67 ust. 2" (31)
walory artystyczne (13)
"utajnienie części odwołania" (2)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (844)
art. 91 ust.3a (112)
krs po terminie (1648)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1892)
"art. 91 ust. 3a" (69)
krk od prokurenta (44)
procentowy wskaźnik graniczny (40)
kluczowych części (1836)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (8918)
art. 387 kc (315)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
res iudicata (30)
"art. 170 ust. 4" (7)
bankowa (5719)
wadium po terminie składania ofert (1702)
560/09 (9)
krk francja (27)
katalogi producenta (914)
kio_1535_11 (4)
radiofarmaceutyki (5)
wydruk z rachunku bankowego (234)
brak tłumaczenia (1750)
kio/uzp 745/08 (22)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (427)
iv ca 926/06 (5)
iv ca 521/08 (4)
licytacji (99)
"przyrzeczenie publiczne" (40)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
x ga 269/11 (3)
brak ciągłości krk (13)
art. 16 pzp (9813)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (871)
185 ust. 3 (3975)
uzasadnione przyczyny (3625)
należycie protokół odbioru (1656)
tłumacza przysięgłego (444)
usługi priorytetowe (440)
art 67 (2013)
części oryginalne (1070)
sikorska (994)
krs z hiszpanii (49)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
zysk (1641)
x ga 269/07 (2)
xii ga 391/08 (9)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (222)
kio_2653_11 (3)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
kio 1305/13 (3)
"art 4 pkt 8" (172)
unieważnia (5291)
"znaki towarowe" (769)
kio 2531/11 (8)
niekompletna lista grupy kapitałowej (53)
ix ga 37/06 (4)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2763)
art 180 ust 5 (4265)
próbka "art. 26 ust. 3" (410)
1408/13 (3)
ilość zamówienia (5814)
2127/10 (2)
"93 ust. 4" (61)
kio 1910/11 (6)
ndi (51)
kio/uzp 59/10 (14)
1821/11 (4)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
iii ca 490/04 (2)
przedmiot konkursu (917)
różne stawki vat w ofertach (990)
zmiana umowy podwykonawca (989)
kio/uzp 217/10 (12)
xii ga 133/09 (4)
"usług prawnych" (48)
"art. 91" (5764)
nieuprawnione żądanie dokumentu (7311)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (292)
zły vat (143)
faktura (2395)
"dobre obyczaje" (439)
v ca 379/08 (1)
oświadczenia producenta (4268)
brak referencji (2654)
x ga 20/10/za (1)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1449)
banery (6)
adhezyjny (83)
ix ga 128/13 (5)
358/11 (15)
kio 2821/14 (6)
xii ga 416/10 (1)
kio_1670_11 (4)
ecris (2)
kio/ku 83/10 (23)
vi gz 61/10 (1)
"art. 84" (226)
kosztorys a cena ryczałtowa (1075)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (101)
kio_uzp_6_10 (20)
cofnął skargę (4672)
przedłużenie terminu umowy (2015)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (859)
oferta wariantowa (367)
kary umowne wygórowane (130)
"art. 36 ust. 4" (181)
dysponuje bezpośrednio (3701)
46 ust. 4a (606)
"prezentacja systemu" (43)
49/13 (14)
x ga 332/09 (6)
kio_1801_14 (3)
kio 510/14 (3)
kio_2695_12 (6)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
sobota (262)
wizja lokalna obowiązek (255)
"wadium po terminie" (11)
centralnej ewidencji (272)
1288/10 (21)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (355)
445/12 (3)
x ga 174/14 (2)
harmonogram wykonania robót (1020)
2637/11 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (441)
opis warunków (8539)
kredyt kupiecki (18)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
kio/uzp 857/09 (16)
opcje (518)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
"podstawa dysponowania" (157)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
kio 836/11 (9)
vii ga 136/09 (9)
art.46 ust.4a (445)
odrzucenie oferty (15153)
kio 318/12 (8)
kio 1312/12 (2)
tłumaczenie przysięgłe (381)
"kio 318/12" (7)
"oświadczenie własne" (257)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (1987)
niezwłocznie (1336)
konsorcjum wadium (1110)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
sprawozdanie finansowe (895)
rażąco niska cena 2013 (507)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
iii ca 389/11 (2)
x ga 223/07 (6)
rebus (32)
razaco_niska_cena (2179)
termin składania ofert (8545)
zwrot oryginału gwarancji (569)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
vi ga 93/10 (2)
art 87 ust 2 (5950)
zaliczka (265)
"brak w ofercie" (679)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
podwykonawstwo (545)
zp-1 (328)
art. 183 ust. 2 (1637)
przychód netto (390)
kio 96/13 (9)
1670/14 (7)
kio 496/10 (7)
"nie mogą obciążać wykonawców" (73)
nieproporcjonalne (1542)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
229/09 (14)
zmiana terminu płatności w umowie (1156)
"połączenie spółek" (39)
czynności w postępowaniu (23008)
ca 264/04 (22)
kio/uzp 1311/10 (8)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
referencje kara umowna (137)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
v ca 1660/09 (2)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (7)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (118)
poprawa vat (376)
175/14 (9)
rażaco niska cena (1773)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (932)
kio_2037_10 (3)
kio_2253_11 (4)
1059/13 (3)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
przedmiar (1699)
określenie równoważności (954)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (6786)
certyfikat ce (359)
niemożliwość świadczenia (650)
v ca 1468/10 (3)
kryterium aspekt społeczny (529)
warunki równoważności (918)
koncert (28)
"89 ust. 1 pkt 5" (1924)
badanie ofert (9438)
"sprzęt medyczny" (349)
wodociągów (792)
"brak harmonogramu" (38)
definicja kosztorysu szczegółowego (578)
"zmowa przetargowa" (75)
"karty katalogowe" (428)
"koncepcja architektoniczna" (41)
wydłużenie terminu realizacji umowy (799)
preferowanie producenta (517)
1548/11 (5)
zagraniczne uprawnienia budowlane (444)
kio 416/12 (5)
sumowanie zdolności finansowej (115)
jawność (897)
886/08 (17)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1426)
kio 216/14 (15)
odstąpienie od zawarcia umowy (2482)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
kio/uzp 80/07 (47)
kio 1716/11 (2)
norma wycofana (579)
kio 35/12 (16)
telefonia komórkowa (128)
ii gsk 105/05 (12)
rejestr karny wielka brytania (41)
kio_148_15 (10)
131/13 (19)
kio 49/11 (17)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (137)
kio_3006_13 (3)
xix ga 34/07 (5)
kio/uzp 2627/10 (6)
kio 2/11 (202)
939/10 (12)
kio_706_12 (4)
"art. 26 ust.3" (6509)
wpłata wadium po terminie (1259)
dokumenty po terminie (13908)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (584)
mikronika (28)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
najkorzystniejsza oferta (13538)
iv_ca_831_10 (10)
profesjonalista (529)
x ga 379/06 (1)
x ga 42/10 (2)
zmiana terminu art. 144 (858)
"certyfikat równoważny" (44)
zamierza przeznaczyć (2554)
kio 2129/12 (7)
"nieczytelny podpis" (144)
kio/uzp 5/10 (267)
ulotki (312)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
v ca 788/08 (11)
numer uprawnień (2208)
dzielenie przez zero (595)
gwarancja wadium (1104)
334/09 (4)
kio 64/13 (14)
art. 42 ust. 1 (3145)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (35)
gwarancja bezwarunkowa (319)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
rażąco niskiej ceny (1740)
293/10 (5)
zmiana stawki vat (1010)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
rotacja środków pieniężnych (7)
898/09 (4)
sobot (262)
kopia gwarancji wadialnej (170)
art. 145 (620)
alstal (33)
wyjaśnienia dotyczące próbek (668)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
data wystawienia referencji (417)
x ga 104/10/za (1)
instytut monitorowania mediów (14)
bilety lotnicze (50)
zabranie wadium (5)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (564)
iv ca 508/05 (4)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
iv ca 690/08 (1)
viii ga 248/09 (4)
ii_ca_587_05 (84)
wydruk elektroniczny zus (61)
błąd we wzorze (1848)
i aca 357/10 (18)
grzegorz mazurek (291)
"protokół konieczności" (139)
kio_1024_11 (11)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
świadczenie okresowe (816)
70/09 (16)
1807/12 (7)
iii ca 658/08 (2)
138 c ust. 1 pkt 1 (814)
kio 2494/12 (3)
niepotrzebne skreślić (3171)
teoria wysłania (31)
funkcjonalność kryterium (1318)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
obliczenie terminu składania ofert (2669)
"certyfikat ubezpieczenia" (25)
nieprawdziwe informacje wina (115)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
niewłaściwy tryb postępowania (10041)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
kio 1680/10 (3)
projektuj i buduj (237)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
kio 2182/13 (14)
kio 20/12 (214)
iii ca 112/06 (1)
ix gc 159/08 (2)
x ga 387/06 (1)
"oferta ocena oferty" (52)
2038/14 (3)
1261/09 (8)
iii czp 147/08 (9)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2475)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
ii ca 2230/05 (2)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (160)
1078/12 (6)
kosztorys ryczałt (200)
kio/uzp 1564/09 (4)
150/14 (6)
częśc zamówienia (9485)
ii ca 67/05 (3)
miarkowanie kar umownych (43)
faktura należyte wykonanie umowy (1442)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1225)
nieporównywalne oferty (1465)
art. 94 ust. 3 (1547)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
utajnił formularz cenowy (251)
braki w formularzu ofertowym (3797)
czas oznaczony (6797)
art. 143b ust. 8 (19)
nieistniejąca stawka vat (655)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2312)
kio 2709/11 (3)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
vi ca 693/08 (1)
1674/14 (3)
art. 29 ust 3 (21046)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
"wątpliwości na korzyść wykonawcy" (3)
i ca 168/09 (8)
potwierdzenie opłacenia składki (415)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
nie figuruje (471)
omyłka rachunkowa (1257)
iii ca 454/08 (2)
forma wykazu (3951)
29 ust.2 (17217)
nadmierna kara umowna (170)
umowy wieloletnie (416)
cena zero (6070)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
rozwojowe (251)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
93 ust. 4 (5811)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
saldo (147)
przynależność do izby samorządu zawodowego (155)
kio_1675_10_kio_1676_10 (2)
v ca 155/08 (1)
usługi niepriorytetowe (179)
projekty własne (4915)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
ix ca 736/09 (2)
xix ga 258/08 (12)
inna oczywista omyłka (2438)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
"udostępnienie zasobów" (829)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
referencje własne (1778)
dokumenty złożone po terminie (16888)
kio 1661/11 (3)
zaświadczenie o niekaralności (354)
1050/12 (5)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
"roboty zamienne" (85)
zamawiający z własnej inicjatywy (765)
kio/uzp 1455/08 (10)
meble medyczne vat (28)
istotna zmiana oferty (8081)
wydruk zus (105)
1197/13 (6)
polisa oc grupa kapitałowa (49)
kio_1834_11 (3)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (184)
"zmiana wykazu osób" (6)
ograniczenie podwykonawców (1659)
art. 68 kc (453)
ceidg bez daty (41)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (46)
"kompania węglowa" (426)
umowa ustna (1082)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
związanie zarzutami odwołania (10885)
1514/10 (3)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
xix ga 207/09 (9)
nieprawidłowa punktacja (1110)
395/14 (7)
jakość (3041)
"cesja wierzytelności" (35)
rażąco niska cena po aukcji (82)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
droga elektroniczna (1981)
1827/15 (2)
minimalny zakres świadczenia (3351)
wadium na nieokreśloną część (1060)
uzp/zo/0-2070/06 (2)
sprzęt komputerowy (1039)
kio 1070/11 (4)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
"związany wyrokiem izby" (5)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
tożsamość czasowa (178)
kio/uzp 193/08 (6)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
interes przystąpienie (6858)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (7583)
kio_610_12 (5)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
1955/12 (17)
ciąg pełnomocnictw (584)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
ii ca 29/05 (37)
kio_455_12 (3)
338/09 (37)
oprogramowanie równoważne (665)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2424)
2344/14 (3)
iii czp 68/06 (13)
ministerstwo finansów (498)
x ga 196/10/za (1)
"dostawa samochodu" (85)
naruszenie art. 42 (3891)
art 181 ust 1 (1409)
kio 98/13 (12)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (231)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
wadium treść (1883)
v ca 620/08 (3)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (13710)
"moment zakończenia postępowania" (18)
238/13 (6)
wajda (51)
ceidg (39)
x ga 146/08 (2)
"błąd w siwz" (11)
podpis bez pieczątki (256)
2712/12 (5)
c 454/06 (56)
zatrzymanie wadium (606)
jedna usługa kilka umów (960)
ii ca 693/05 (51)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (12)
podwykonawcy (1846)
osoba fizyczna (1653)
vii ga 44/05 (3)
farmacol (15)
art. 36a ust. 2 (183)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (300)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
kio 2354/14 (3)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
treść oferty (16428)
858/12 (4)
vii ga 36/08 (7)
ii ca 849/09 (1)
"operator systemu dystrybucyjnego" (45)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" (175)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
bez ograniczeń (10929)
wadium gwarancja konsorcjum (714)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4000)
produkty lecznicze (261)
kopia wadium (472)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
c-28/01 (96)
ograniczenie zasady swobody umów (1278)
kio 2398/13 (10)
kio 1711/13 (3)
x ga 74/11 (3)
ii ca 488/09 (4)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
kio 54/12 (21)
program funkcjonalno użytkowy (623)
trakcja (138)
kio_1201_13 (11)
kio/2730/13 (6)
kio_269_11 (12)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (7972)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (101)
964/12 (3)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
licencja niewyłączna (1009)
pozacenowe (154)
art. 2 pkt 13 (11638)
x ga 88/06 (5)
konserwacja zabytków (75)
odtajnienie harmonogramu (74)
art. 66 kc (1004)
kio/uzp 1891/10 (4)
art.18 (603)
operator wyznaczony (559)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
deklaracja zgodności ce (452)
ponowne wezwanie (4499)
ix ga 228/09 (2)
dwie ceny w ofercie (7716)
ważność polisy (285)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (11316)
krk anglia (6)
1138/11 (4)
czynny obiekt (313)
członek komisji (1275)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
xxiii ga 446/08 (18)
x ga 158/11 (2)
nie podał nazwy producenta (2096)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (661)
wyłączne (9781)
kio 1306/11 (6)
krs po terminie składania ofert (961)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (9816)
x ga 268/07 (2)
kio/uzp 191/08 (12)
"tłumaczenie przysięgłe" (436)
znajomość języka polskiego (170)
odmówił podpisania umowy (787)
iii czp 52/11 (88)
kio 445/12 (6)
kio/uzp 947/09 (2)
powtórzenie prezentacji (483)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (675)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
110/09 (89)
kryteria oceny ofert inne niż cena (4986)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (518)
dodatkowe dokumenty (7917)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (981)
sumować doświadczenie (312)
art. 6 kc (4875)
certyfikat epeat (16)
"10 usług" (38)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1193)
nieistotna zmiana umowy (6198)
art. 140 ust. 3 (1374)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
kio_1222_10 (3)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (15906)
nieprawdziwe (2684)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (278)
próbka tajemnica (109)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
opinia użytkownika (824)
"kryteria podmiotowe" (136)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
kio 109/13 (18)
warunek zawieszający (126)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
karta katalogowa (484)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
xii ga 374/10 (2)
v ca 901/08 (3)
stadion we wrocławiu (38)
roboty tożsame (1494)
sektorowe (727)
art 38 (3797)
brak ceny w ofercie (7372)
tłumaczenie sysmark (9)
spełnianie warunków oferty częściowe (2483)
385/15 (2)
poprawa innej omyłki (777)
zakres równoważności (674)
dowód zapłaty polisa (159)
2246/10 (3)
kio 2184/13 (6)
leki (265)
xii ga 43/08 (1)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (928)
zakaz powierzania podwykonawcom (101)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
ii ca 683/11 (1)
naruszenie obowiązków zawodowych (2852)
oferta warunkowa (624)
x ga 352/11 (1)
kryterium koszty eksploatacji (1166)
gsm-r (29)
użyczenie doświadczenia (295)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
c-465/11 (18)
wadium konsorcjum (895)
kio 2500/10 (3)
kio 1204/13 (2)
kio_2320_12_kio_2321_12 (3)
1106/11 (13)
xix ga 128/08 (47)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (3496)
pozycja kosztorysowa 0 (822)
"zmiany w umowie" (127)
art. 6 ust. 2 (24335)
kod ean (6)
czyn nieuczciwej konkurencji ceny jednostkowe (1264)
"kodeks postępowania cywilnego" (697)
jeden producent (3255)
formularz cenowy (1828)
cpv (403)
ii ca 220/11 (1)
iii czp 103/2010 (2)
rażąco niska cena dowody (1232)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
iv ca 1020/08 (2)
niepodpisany formularz ofertowy (1783)
kio 211/11 (3)
iii_ca_262_05 (7)
wadium po terminie (2004)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
kd 58/10 (4)
kio_kd_86_12 (5)
xii ga 10/09 (8)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
kio/uzp 3/09 (92)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
nieprawdziwych informacji (3230)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
kio/uzp 81/10 (11)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
iii_czp_74_05 (318)
parafka (56)
oferta równoważna (2202)
vi ga 92/07 (1)
ots-ip (22)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
kio 650/11 (3)
v sa/wa 875/10 (7)
kryteria jakościowe (1123)
art. 36b ust.2 (67)
tłumaczenie dokumentu (2418)
"192 ust. 7" (1724)
wypowiedzenie umowy (659)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
schweerbau (5)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
"zakres udostępnienia" (121)
szpital czerniakowski (16)
przerwa w terminie związania ofertą (348)
kio_126_11 (9)
kio 1745/13 (5)
ii ca 616/05 (3)
ix ga 93/09 (1)
186 ust. 2 (4136)
podmiot powiązany (1468)
krk 10 i 11 (402)
kio/uzp 1443/08 (56)
aktualizacja dokumentacji projektowej (228)
criminal (26)
"interes publiczny" (694)
wydruk z konta bankowego (59)
zagospodarowanie odpadów (387)
pełnomocnictwa (3359)
zmiana umowy z wolnej reki (920)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
1199/12 (6)
v ca 405/10 (3)
3036/10 (34)
art. 179 ust. 1 pzp (8068)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (9110)
c-399/98 (31)
"art. 43" (262)
oświadczenia w oryginale (3489)
upływ terminu związania z ofertą (5286)
art.26ust.2b (951)
"spółka cywilna" zaświadczenie (166)
art. 92 ust. 2 (2553)
1007/13 (27)
"zmiany umowy" (431)
brak terminu realizacji w ofercie (11679)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
konkurs dwuetapowy (13)
ii ca 442/06 (6)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (501)
odrzucenie skargi (15630)
kio/2785/10 (3)
1255/12 (4)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1197)
dowód wniesienia wadium (1113)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
c-220/05 (11)
potrzeby zamawiającego (6063)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
"brak pełnomocnictwa" (122)
2191/10 (6)
kio 14/11 (204)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
instytucje_prawa_publicznego (61)
kio 1362/12 (3)
zaokrąglenie cen (204)
"wspólnota mieszkaniowa" (73)
"32 ust. 2" (199)
kio 1553/10 (7)
wady gwarancji wadialnej (112)
kio 1064/11 (15)
poczta (942)
ii ca 1239/06 (2)
uprawnienia sep (30)
wadium w formie kopii 2013 (74)
art. 4 pkt 13 (14433)
zmiana wartości umowy (7444)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (593)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
kio 479/12 (3)
kio 279/15 (14)
sponsoring (3)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
niewykonanie wyroku (12849)
pkp energetyka (78)
informacja z krk po terminie składania ofert (400)
błędne sformułowanie zarzutu (2594)
"24 ust. 1 pkt 10" (1642)
cel postępowania (3370)
1881/09 (6)
zwrot oferty (13082)
"art. 29" (2794)
uzupełnił dokumenty faksem (931)
wielka brytania krk (24)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
szwedzki rejestr karny (10)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
wadium konsorcjum gwarancja (714)
526/10 (5)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (672)
art.90 ust.3 (1979)
odwrócony vat (46)
dysponowanie osobą (4318)
1225/10 (8)
kio_2854_12 (10)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (321)
"art. 86 ust. 1" (94)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
krs niemcy (44)
art. 32 ust.2 (4428)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (399)
ii ca 762/07 (2)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1316)
2772/13 (2)
2480/13 (3)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2384)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
kio 12/13 (278)
2679/12 (3)
wydruk z ceidg (18)
zakup samochodu (234)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
kod pkd (77)
"art. 16 ust. 4" (9)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
usługi ciągłe (944)
kio/uzp 1087/09 (2)
953/13 (26)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
podatek vat (1983)
vat marża (231)
kognicja izby (486)
unieważnienie postępowania (12253)
art 89 ust 1 pkt 1 (13706)
próbki (667)
iv ca 239/05 (5)
rozbieżnie słownie (314)
doręczenie odpisu skargi (2749)
zmiana podwykonawcy (1153)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (5)
xii ga 206/08 (14)
brak w formularzu ofertowym (2852)
uzasadnienie wyroku (15449)
xix ga 91/07 (4)
rażąco niska cena nierealistyczna (723)
kryterium termin realizacji (6693)
preferowanie jednego wykonawcy (1054)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
naprawa pojazdów (211)
poprawienie omyłek (2163)
art 87 ust.1 (7667)
dysponuje lub będzie dysponował (4651)
art. 29 (22175)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (6)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
2742/11 (7)
niezgodnosc z siwz (6020)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
mebli biurowych (125)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
kio/478/13 (3)
wadium w formie kopii gwarancji (291)
c-16/98 (8)
2756/10 (4)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
umowa leasingu (263)
zmiany w treści oferty (12294)
przejęcie długu (29)
niewyuczone (18)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
1432/10 (7)
wyrób medyczny (772)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1557)
hiszpański (208)
brak ceny jednostkowej (1995)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
97/10 (15)
kio_1098_12 (4)
kio_279_15 (11)
niezgodność oferty z przedmiarem (1127)
ryzyko gospodarcze (1280)
essentialia negotii (277)
kio 1515/10 (29)
"przedłużenie terminu składania ofert " (484)
żądał dokumentów (8282)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
zasoby podmiotów trzecich (1828)
gospodarzem postępowania (212)
kio 2512/10 (21)
ii ca 104/06 (11)
kio_1918_10 (7)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (300)
kio 2085/12 (4)
uzasadnienie odrzucenia oferty (15856)
126/07 (9)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
ii ca 836/09 (1)
"pkp plk" (117)
pełnomocnictwo art. 103 kc (179)
"art. 23 ust. 2" (477)
rownowazny (2271)
badania naukowe (510)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
"usługi powtarzające się okresowo" (37)
vi ga 7/09 (10)
wieloletnia prognoza finansowa (40)
niekaralności (727)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
kio_668_13 (3)
treść referencji (2923)
kryterium jakość (1721)
usługi transgraniczne (36)
c-21/03 (46)
krk z niemiec (47)
opinie bankowe (352)
cena opcji (541)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1113)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
umowne prawo odstąpienia (848)
posiadanie uprawnień (6641)
charakter oferty wstępnej (897)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
291/15 (8)
iii czp 109/05 (62)
rażąco niska cena 30% (1641)
integracji (765)
usługi turystyczne vat (31)
komisja przetargowa (1548)
art.94 ust. 3 (417)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
koncentracji środków ochrony prawnej (279)
oddział spółki (1343)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
definicja ceny (1936)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
charakterystyka produktu leczniczego (57)
kio 2293/12 (10)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (5302)
"art. 4 pkt 5" (21)
"kryterium jakości" (102)
rabat po zawarciu umowy (367)
subiektywna ocena ofert (1182)
umowa warunkowa (389)
kio 711/12 (6)
"ubezpieczenia na życie" (29)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
ii ca 489/06 (28)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
karty katalogowe (484)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
wskazanie podwykonawcy (1840)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (984)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
x ga 189/13 (8)
edf (15)
wadium w częściach (1090)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (678)
rażąca strata (97)
"ii ca 489/06" (24)
kio 5/12 (185)
zmiana wartości zamówienia (9724)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
"istotne zmiany umowy" (26)
1201/12 (7)
bezwarunkowa gwarancja (319)
xix ga 403/08 (1)
ix ga 113/06 (2)
kio 270/13 (7)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (227)
dialog techniczny (270)
tajemnica opis techniczny (1049)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3673)
kio 2493 (38)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (7558)
licytacja (99)
kio 369/13 (3)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (24)
szpital wolski (19)
dodatkowe (13033)
"jeden producent" (632)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3027)
kio 150/12 (13)
"przystąpienie do długu" (3)
xix ga 175/10 (32)
kio 1592/13 (3)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (63)
niepodpisana gwarancja (2172)
85 ust. 4 (2819)
89 ust 1 pkt 2 (13710)
umowa o zamówienie publiczne (15224)
6a (483)
krotność (213)
1129/10 (13)
doświadczenie "3 lat" (1389)
podkryteria cenowe (25)
"192 ust. 2" (1829)
art. 25 ust. 2 (10215)
kio 2401/10 (6)
konkurs (1086)
t-9/06 (179)
tożsame (2999)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
x ga 338/10 (4)
xii ga 254/08 (4)
kio 1100/10 (4)
zmiana terminu dostawy (6554)
72/10 (13)
passmark (15)
xiii gc 253/10/iw (3)
"brak podpisu na ofercie" (8)
formularz cenowy tajemnica (469)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
kryteria wyboru (5775)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
solaris (86)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1362)
ubezpieczenia (2304)
"kredyt odnawialny" (17)
"prezentacja systemu informatycznego" (5)
odbiór osobisty (348)
protokół z usterkami (339)
kio 2483/13 (4)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
x ga 246/10/za (1)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (75)
kio 1617/14 (5)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (282)
art. 84 ust. 1 (1519)
odwołanie jest przedwczesne (936)
przekaz pocztowy (41)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
nieotwarcie oferty (4311)
ciągłe (1187)
przerwanie ciągłości wadium (16)
tonery (87)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
nakazuje odrzucenie (12546)
v ga 87/11 (2)
i ca 40/07 (5)
kio_974_13 (3)
druk oferty (1442)
887/09 (8)
świadectwo przejęcia (156)
nie złożył formularza oferty (6225)
2498/10 (19)
upadłość konsorcjanta (18)
cena oferty w euro (1822)
polisa światowa (13)
połowa terminu (1140)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (9850)
kio 630/13 (5)
treść zobowiązania (4789)
kio 1066/10 (32)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
błąd projektanta (312)
kart przedpłaconych (6)
"charakter wynagrodzenia" (517)
cash pooling (2)
art. 36b (67)
kio_42_12 (17)
sąd okręgowy w poznaniu (3534)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
926/11 (9)
kio_1533_12 (5)
krus (115)
dwie oferty (10606)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
ogłoszenie (16817)
kio 1982/13 (3)
art 26 ust 2b (1506)
omyłki (2999)
"warunek zawieszający" (38)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (6112)
mon (110)
niekompletny dokument (1808)
43/10 (14)
producent nie jest podmiotem niezależnym (1757)
gospodarzem (212)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
885/14 (3)
deklaracja ce (475)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
36 ust. 5 (4094)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
"z ostrożności" (2085)
wadium osoba trzecia (621)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
zmiana wysokości wadium (1107)
miarkowanie kar (85)
"art. 26 ust.2b" (951)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
kio/uzp 260/10 (27)
art. 91 ust. 3a (475)
art. 32 ust. 1 (5010)
2238/11 (6)
kio_133_12 (8)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
moment wszczęcia postępowania (1716)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (244)
"notariusz miejsca zamieszkania" (4)
równość stron (889)
brak załącznika do oferty (10747)
powiat suski (5)
955/13 (3)
"in house" (132)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (3)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (15271)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (845)
art. 26 ust. 3 (10931)
błędna stawka podatku vat (821)
x ga 86/08/za (1)
wpis po terminie (24293)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
opaska hydrotechniczna (9)
odpowiedź na skargę (13242)
kio 460/14, kio 463/14) (3)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
nowe zarzuty (7993)
odbiór robót (2133)
indywidualna ocena oferty (1933)
świadczeń okresowych (1175)
utrata wadium (409)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (4883)
niejasności na korzyść wykonawcy (317)
brak nakładów (1488)
korekty (1744)
wniosek o ogłoszenie upadłości (343)
kio_1737_14 (8)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
xii ga 138/07 (1)
kredytu (628)
"brak tłumaczenia na język polski" (24)
cofnięcie skargi (4672)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
próbka systemu informatycznego (152)
ii ca 404/09 (7)
nie podano nazwy producenta (2096)
opis urządzeń technicznych (3255)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
poręczenie zapłaty wadium (162)
855/08 (4)
x ga 214/09 (3)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3041)
"dostawa paliwa" (43)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
warunek dysponowania osobami (3319)
art. 6 a (19477)
kio 1700/12 (2)
x ga 295/09 (2)
"kary umowne" "wygórowane" (180)
"niewykonanie wyroku" (516)
cena rażąco niska (1773)
na korzyść wykonawcy (2403)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
1641/14 (4)
kio 2565/10 (2)
dwukrotne wezwanie (915)
457/12 (21)
kio 1275/12 (7)
kio 154/12 (11)
ii ca 570/04 (7)
kio 354/10 (4)
próbek (667)
ii ca 1219/06 (4)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2313)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
946/10 (2)
dwie próbki (651)
odrzuca skargę (19288)
"brak podpisu pod ofertą" (5)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (783)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
xix ga 520/06 (5)
iii ca 455/08 (2)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (3633)
kolektory słoneczne (100)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
dokumenty przed podpisaniem umowy (4928)
ii ca 233/06 (1)
wraz z tłumaczeniem (2202)
art. 8 (21620)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
protokół odbioru końcowego (686)
vi ca 629/09 (1)
v ca 142/09 (5)
ix ga 199/11 (1)
vi ga 54/10 (3)
kio 1306/13 (3)
1812/13 (2)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
xii ga 456/08 (1)
272/11 (7)
data referencji (1980)
1958/11 (8)
ripok (60)
zwrot wadium (1554)
"art. 5a" (34)
xii gz 74/10 (2)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
meble biurowe (125)
novartis (20)
kio 77/14 (15)
kio_uzp_418_09 (5)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (704)
802/15 (2)
26 ust. 2c (401)
v ca 1621/08 (1)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (172)
forma dokumentów (5379)
355 kc (175)
poświadczenie (1977)
kv projekty (123)
krk komplementariusz (26)
umowa odpłatna (1021)
kio 2931/12 (2)
iv_ca_508_05 (4)
2388/11 (2)
domestos (5)
krk wystawione po terminie składania ofert (307)
kio 1183/13 (3)
kryteria oceny prac konkursowych (94)
pojęcie oferty (2210)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3060)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
zmiana wynagrodzenia (7174)
udostępnienie uprawnień (2522)
v ca 1174/08 (3)
koncepcja (1365)
zasada równego traktowania oznacza (7067)
akredytacja (166)
istotne postanowienia umowy (6856)
usługi transportowe (785)
"art. 26 ust. 2" (1298)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (548)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1683)
kio 578/11 (4)
prawo opcji (516)
zwiększenie konkurencyjności (513)
wezwanie do uzupełnień (6759)
kary umowne nienależyte wykonanie (690)
krk wielka brytania (24)
1103/11 (11)
grecja (64)
"powtórzenie aukcji" (29)
poprawienie stawki vat (639)
viii ca 442/05 (1)
zsi (51)
"biuletyn nr 2" (5)
631/13 (9)
"brak kosztorysu" (48)
rachunek zysków i strat (380)
189 ust. 2 pkt 1 (5754)
x ga 311/10 (15)
xix ga 32/09 (4)
29 ust. 4 (24812)
27 ust. 5 (7970)
wadium w formie poręczenia (196)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
kio 618/11 (2)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3866)
charakter wynagrodzenia (4742)
brak stron (16300)
krs chiny (20)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (3028)
minimalny zakres umowy (3716)
kio/uzp 816/08 (4)
data zobowiązania (4189)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1468)
kio/ku 50/09 (2)
partnerstwo (165)
art. 12a ust.2 (364)
referencje podwykonawca (695)
kio 1942/12 (2)
183 ust 2 (2032)
jednoznaczny (11825)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (231)
zwiększenie środków (1473)
art 91 ust 3a (689)
koncesje (471)
rzeczoznawca majątkowy (60)
forma listy kapitałowej (215)
umowy (11595)
c-44/96 (11)
arimr (77)
czynność techniczna (10872)
konsalnet rażąco niska cena (15)
"oferta częściowa" (912)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
art 29 ust 3 (21046)
"kio 100/12" (15)
"zamówienie uzupełniające" (435)
ii ca 724/06 (3)
faktyczne uwzględnienie odwołania (13076)
nieodpłatne użyczenie (63)
412/15 (4)
kio 1388/14 (4)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
iii czp 25/10 (39)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
kio/ku 34/10 (5)
unieważnienie umowy (7799)
"art. 297" (102)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
art. 146 ust.6 (1131)
889/08 (6)
cena słownie i liczbowo (228)
oferta forma oferty (5516)
sposób obliczenia ceny (3142)
doradztwo prawne (410)
xii ga 226/10 (1)
x ga 75/08 (9)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1204)
kio 2688/13 (2)
471/11 (9)
ii ca 139/05 (3)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (53)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
niezwłocznie oznacza (909)
iv ca 1499/11 (1)
kio_44_12 (7)
wiadukt most (120)
"oświadczenie własne wykonawcy" (164)
dopuszczalność zmiany wykonawcy (1629)
890/10 (9)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
24 ust. 2a (2248)
istotne elementy oferty (9258)
kodeks cywilny (3614)
kio_2212_10 (5)
"opis równoważności" (32)
1070/11 (5)
kio_746_14 (4)
przedłużenie związania ofertą (1943)
po upływie terminu związania ofertą (5248)
opłacenie pierwszej raty składki (149)
udostępnienie potencjału (1946)
art. 24 ust. 2a pzp (1855)
xii_ga_451_10 (3)
iv ca 280/10 (2)
rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów (1615)
2704/10 (3)
kio/uzp 759/08 (5)
informacja o grupie kapitałowej (619)
"kopia gwarancji bankowej" (3)
art.29 ust.1 (3664)
zatrzymania wadium (606)
xix ga 162/10 (17)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
nieważny certyfikat iso (171)
kryterium odległości (365)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
82/12 (5)
xix ga 461/12 (6)
96/11 (14)
art 24 ust. 1 pkt 1 (15906)
" oferta wariantowa" (360)
kio 1437/10 (5)
niepełnosprawni (292)
certyfikat/atest (24)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
kio_297_13_kio_300_13 (14)
iii czp 53/11 (58)
błędna cena jednostkowa (1128)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
kio/31/11 (6)
warunki (16138)
ii ca 460/05 (8)
rentowności (147)
krk nie figuruje (121)
1390/14 (8)
994/14 (2)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
x ga 311/07 (6)
vii ga 2/08 (3)
it expert (95)
1353/12 (8)
"prezentacja oprogramowania" (20)
kio 2707/12 (11)
kio 683/11 (4)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2294)
podpis parafka (39)
odwołujący nie posiada interesu (7226)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1547)
zmiana kryterium (6394)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
roboty zamienne (507)
v ca 266/08 (2)
podpis czytelny (479)
remondis bydgoszcz (11)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
bogdanka (97)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
v_ca_936_12 (7)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
x ga 60/08 (3)
brak płatności częściowych (800)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (611)
przedłużenie wadium (697)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (226)
uzupełnienie przetarg ograniczony (7111)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (581)
"art. 67 ust.1" (545)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (999)
ciężar dowodu rażąco niska cena (854)
49/14 (15)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
kio/uzp 1098/08 (33)
zakończenie postępowania o udzielenie (5089)
błędnie wyliczony vat (928)
kio 915/13 (3)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1215)
formularz ofertowy (3203)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (2679)
"umowa pod warunkiem" (25)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3500)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
błąd projektowy (988)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
warunki podmiotowe (2325)
"oferta równoważna" (406)
xii ga 517/09 (6)
ets (652)
domniemanie ceny rażąco niskiej (610)
referencje wystawione przez siebie (832)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (66)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1124)
nazwy producenta (2741)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
cena kosztorysowa (1164)
1780/13 (4)
utajnienie sprawozdania finansowego (95)
art. 67 (2013)
kio 148/15 (13)
nie zamieścił ogłoszenia (7651)
powiązania rodzinne (41)
rażąco niska cena 2014 (753)
art. 26 ust. 2a (1405)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
c-414/97 (15)
aktualizacja dokumentacji (431)
art. 171 ust. 4 (1505)
cesja (99)
lokata (70)
interes przystępującego (4523)
wadliwy przedmiar (371)
nie można było przewidzieć (9016)
"nadużycie pozycji dominującej" (18)
2014/24/ue (70)
kio 1883/14 (12)
kio 1050/12 (5)
vat stawka (1456)
teta (17)
kio 1667/13 (5)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
v ca 886/05 (6)
v ca 1213/08 (1)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
718/12 (9)
kio 96/14 (7)
kosztorys ofertowy (2122)
sumowanie polis konsorcjum (69)
kozienice (59)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
kara umowna za opóźnienie (251)
738/13 (4)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
117/12 (66)
ii ca 675/04 (3)
nieczytelna kopia (300)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (131)
art 144 (761)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (18539)
kuriata rażąco niska cena (98)
cena 0 zł (4794)
"kio 609/10" (12)
kanada (42)
referencje (3085)
kio_2817_10 (7)
kio 2970/13 (5)
należyta staranność wartość zamówienia (3345)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
ix ca 23/12 (9)
kio/uzp 694/09 (24)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
"zamówienia in house" (10)
konflikt interesów (89)
ii ca 443/06 (2)
kio/uzp 924/10 (7)
kio 900/14 (7)
nieprawidłowy vat (2082)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (597)
certyfikat wystawiony przez producenta (711)
kio 80/07 (56)
art. 36b ust. 1 (67)
wadium w pieniądzu (286)
esri (36)
iii czp 66/95 (28)
805/09 (7)
inna omyłka ilość (1367)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (288)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (7096)
ogłoszenie upadłości (288)
zamówienie podstawowe (5111)
"art. 86 ust. 4" (295)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (818)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (148)
kio 1318/10 (8)
zarzuty spóźnione (1671)
równoważne (2271)
równe traktowanie (8272)
istotna zmiana ceny oferty (6885)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
kio 29/11 (181)
crb (5)
kio/kd 80/12 (7)
kosztorys pomocniczy (676)
kio_2770_13 (4)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (31)
wyższe wykształcenie (432)
ochrona praw wyłącznych (5061)
"dzielenie zamówienia" (141)
89 ust. 1 pkt 1 (13706)
kio/uzp 780/10 (9)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
emkan pro (10)
irlandia krk (4)
zasada bliskości (79)
upust jako kryterium (195)
"prawo opcji" (45)
691/11 (5)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
437/13 (9)
kio/kd 29/11 (20)
kio_887_12 (4)
"zwrot wadium" (190)
"art. 29 ust. 2" (1224)
2635/12 (4)
2649/11 (18)
brak podpisu na dokumencie (1927)
zawieszenie działalności gospodarczej (265)
"bieg terminu związania ofertą" (246)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (846)
24 ust 2a (2248)
bezstronność (328)
kio 430/14 (6)
ograniczenie terytorialne (859)
rażąco niska cena na usługi (1354)
dokument przedmiotowy (13907)
usługi medyczne (977)
kio 818/13 (3)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (3797)
art 26 2b (1507)
roboty budowlane definicja (2226)
kio 281/12 (18)
art. 387 (394)
gdańsku (2179)
remont a budowa (720)
pozycja zerowa (111)
umowa ramowa (412)
prawa autorskie (586)
kio 64/14 (11)
patent (653)
293/11 (11)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
dowody (9075)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (34)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
v_ca_3036_10 (34)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (385)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
art. 146 (2005)
242/10 (17)
dokumentacja budowlana (5136)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
kio_162_12 (7)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
odnawialny (150)
referencje konsorcjum (1524)
pfron kryterium (48)
niezgodność treści oferty (6480)
1769/11 (2)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
cash pool (3)
skrócenie terminu realizacji (447)
rażąca niska cena (786)
kio 345/09 (3)
fałszywe referencje (73)
"art. 183" (1295)
krakowski holding komunalny (18)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5117)
"brak ceny jednostkowej" (13)
"sumowanie zdolności" (11)
kio 1483/13 (2)
ii ca 373/12 (9)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
termin zawarcia umowy (10355)
wadium w kilku formach (269)
1646/10 (3)
opis równoważności (615)
inspire (15)
kio 20/13 (19)
"pojęcie zarzutu" (4)
"omyłka pisarska" (1517)
zabezpieczenie (3507)
v ga 13/09 (18)
kryteria inne niż cena (5098)
kio 897/15 (6)
protokół z negocjacji (939)
baza magazynowo transportowa (76)
zmiana warunków płatności (1074)
odrzucenie oferty interes (8512)
art 5a (998)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1697)
dostawa autobusów (182)
niezasadne wezwanie (5874)
346/15 (9)
referencje dla samego siebie (1246)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
x ga 213/09 (1)
kio 2014/10 (257)
c-525/03 (5)
art 22 (13259)
estetyka (87)
lasy (341)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1482)
art. 9 ust. 2 (15126)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
art.38 ust. 1 (2444)
art. 31a (158)
"x ga 23/07" (85)
"odmowa udostępnienia" (234)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
"niewłaściwy tryb" (144)
"art. 49 ust.3" (24)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (753)
brak wpisu do ewidencji (709)
kryteria mierzalne (111)
kio 1974/12 (4)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (708)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
oryginalne tonery (37)
ii ca 417/06 (3)
intel xeon (33)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3167)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (862)
urząd dozoru technicznego (161)
nabycie udziałów (2082)
art. 22 ust 4 (12482)
dyrektywy (3262)
"art. 4 pkt 8" (172)
uwzględnienie odwołania (21857)
"art. 96 ust. 3" (377)
683/11 (4)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (700)
deweloper (22)
"art. 8" (1972)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
zus hiszpański (6)
ubezpieczenia grupowe (45)
x ga 178/09 (6)
zasoby (3044)
"uwzględnił opozycję" (125)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
podział zamówienia na części (1460)
zero w kosztorysie (1553)
niemiecki krk (31)
kio/uzp 1853/09 (2)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (506)
kio_869_11 (6)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
kio_1507_11 (5)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (20)
kio_uzp_1029_08 (5)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
błąd w obliczaniu ceny (817)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
zbieranie odpadów (450)
sposób obliczenia ceny tajemnica (561)
zmiana stawki podatku vat (893)
1667/09 (4)
prezentacja systemu informatycznego (175)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
certyfikat prince 2 (76)
111 kc (576)
"94 ust. 3" (92)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
protokół zdawczo odbiorczy (136)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (89)
realny (3744)
dostawy okresowe (810)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (7543)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
wartość referencji (2528)
v ca 1805/09 (2)
świadectwo wykonania (848)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (66)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (494)
1305/11 (2)
zasada jawności (877)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
podlimity (14)
kopia zobowiązania (1421)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (66)
art.94 ust.3 (419)
v ca 537/08 (9)
i ca 159/11 (7)
art 85 (2149)
"art. 38 ust. 1" (482)
świadczenia okresowe (816)
narodowe centrum badań (211)
kio/uzp/45/10 (4)
"zmiana nazwy wykonawcy" (2)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (14082)
odległość serwisu (69)
x ga 176/10/za (1)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (11064)
delaware (8)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
kio/uzp 859/09 (12)
v ca 719/10 (1)
brak interesu (8520)
wasko (405)
warunek proporcjonalny (784)
biuletyn nr 3 (2802)
art. 17 (9574)
niejasne (2994)
zmiana oferty (9886)
vi ca 527/05 (15)
554/09 (8)
751/11 (5)
1782/09 (3)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
polisa ubezpieczeniowa (660)
kio 2250/11 (7)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
ii ca 295/11 (1)
866/09 (7)
2216 (27)
1528/08 (2)
x ga 83/06/p4 (3)
v ca 1328/08 (1)
Łódzka kolej aglomeracyjna (4)
232/12 (11)
krk francuskie (16)
"art. 22 ust. 5" (59)
unieważnienie konkursu (1053)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (6494)
istotna zmiana umowy (6198)
elektroniczne zaświadczenie zus (105)
kio/45/11 (2)
harmonogram (1230)
meble (243)
"związanie wyrokiem" (15)
630/09 (2)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (574)
iv ca 429/10 (5)
ix ga 44/08 (29)
238/14 (9)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
x ga 140/08/za (1)
ix ga 121/07 (1)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2423)
73/10 (9)
awarii (873)
"na pierwsze żądanie" (168)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
kio_2537_11 (13)
toshiba (62)
"zwłoka zamawiającego" (30)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (473)
"centrum usług wspólnych" (21)
1251/15 (12)
oświadczenie przed notariuszem (381)
36b ust. 2 (67)
najem lokalu (28)
kio/uzp 218/08 (25)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (456)
art. 24 ust. 2a (2248)
vii ga 36/09 (1)
brak cen jednostkowych w ofercie (2141)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1061)
30% (14731)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
zasada proporcjonalności (536)
impel rażąco niska cena (95)
c_196_08 (3)
generalna dyrekcja (973)
kio_281_12_kio_290_12 (10)
"86 ust. 4" (191)
kio 1060/13 (4)
integracja (545)
przedwczesne (947)
oryginał pełnomocnictwa (981)
prince ii (65)
iso/iec 27001 (16)
papiery wartościowe (167)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
"art 24 ust 1 pkt 9" (304)
zamawiający jako gospodarz (178)
import docelowy (20)
obsługa bankowa (460)
grupa kapitałowa zmowa (32)
użyczenie (236)
ii ca 757/06 (1)
licencja open source (50)
art 93 ust. 1 pkt 1 (5939)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
zdolność ekonomiczna (1066)
"nie wniósł wadium" (1051)
dalszy podwykonawca (1300)
bezpłatne użyczenie (33)
"zdolność ekonomiczna" (375)
art. 84 (1523)
prezentacja (658)
x ga 247/09 (1)
informacja banku tajemnica (252)
krs z datą po terminie składania ofert (881)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (28)
dyskryminacja (369)
viii ga 98/09 (2)
kio 1518/13 (3)
będzie dysponował osobami (5973)
enion s.a. (40)
minimalnego wynagrodzenia (3086)
c-3/88 (13)
parafa (170)
wezwanie do uzupełnienia (6759)
ii csk 675/10 (10)
pełnomocnictwo notarialnie (303)
wymóg przynależności do izby (412)
fordewind (9)
"zmiana stawki vat" (51)
słowacja (45)
"art. 182 ust. 4" (12)
błąd zamawiającego (5952)
termin opłacenia polisy nie upłynął (131)
wyjaśnienia po terminie (11135)
krk hiszpańskie (12)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1650)
357/15 (9)
"zasada równego traktowania" (4670)
cena do czterech miejsc po przecinku (181)
kio 1495/14 (4)
informacje (12802)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
1221/09 (9)
brak terminu wykonania w ofercie (13981)
kio 1364/11 (5)
"oferta alternatywna" (34)
kio/uzp 707/08 (15)
wykonanie wyroku (12849)
uzp/zo/0-648/05 (9)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
cedig (8)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2619)
iv ca 870/06 (1)
art 89 ust. 1 pkt 3 (13608)
niejasne zapisy specyfikacji (2392)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
kio/uzp 941/08 (3)
1526/11 (24)
orzeczenie (5257)
konkurs na prace projektowe (153)
c-26/03 (61)
110/14 (9)
440/10 (3)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (6)
124/13 (22)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
interpretacja siwz (3410)
281/12 (18)
brak numerów katalogowych (591)
295/11 (5)
"w organizacji" (188)
kio 601/11 (10)
zmiana nieistotna (8648)
87 (5968)
unieważnia umowę (2751)
124/09 (6)
kio 1639/11 (19)
fortum (9)
xix ga 43/08 (2)
arcadis (42)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
stanowi treść oferty (13147)
nazwa postępowania (6439)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
wyjaśnienie treści specyfikacji (9819)
monistyczny (8)
in post (238)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
art 26 ust. 2b (1506)
kio 2600/11 (4)
solid (131)
art 43 (2308)
"miejsce zamieszkania" (668)
model (850)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (991)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
art.90 (2383)
2865/12 (13)
oferta wstępna 26 (846)
art. 36 ust.5 (2051)
kio 879/14 (3)
referencja treść (2923)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
zus (616)
doświadczenie w polsce (1170)
nie podpisana oferta (5505)
kio 2964/13 (3)
materiały promocyjne (84)
146 ust. 6 (2233)
certyfikat równoważny (671)
1422/07 (10)
"unieważnienie umowy" (412)
pełnomocnictwo materialne (562)
oprogramowanie antywirusowe (62)
kio_2103_11 (3)
kio/uzp 1077/08 (8)
informatyczny (2303)
prace badawcze (521)
"wyciąg bankowy" (36)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
podpis podwykonawca (322)
"art. 6a" (45)
zapytanie o cenę (1912)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1592)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
upadłość wykonawcy (325)
1181/10 (3)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
kio_2694_13 (4)
odbiór robót budowlanych (1907)
"wygórowane kary umowne" (20)
kio_1408_10 (16)
nieistotna omyłka (3422)
180 ust. 2 (5604)
v ga 141/09 (3)
dialog (423)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
zamienne (1179)
kio 2734/14 (12)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (828)
kio/uzp 1408/10 (16)
sygnity (334)
nadmierne kary umowne (170)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
kio_1220_12 (3)
podmiot prawa publicznego (5902)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1415)
nieuczciwej konkurencji (8966)
458/09 (13)
"omyłka rachunkowa" (1020)
po terminie związania ofertą (8460)
data wystawienia krs (282)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (1871)
85 ust.4 (1604)
brak współdziałania zamawiającego (509)
odwołanie przedwczesne (1310)
1793/13 (3)
kosztorysy (3117)
2111/11 (3)
wybór oferty po terminie związania (9700)
rada administracyjna (2994)
budynek użyteczności publicznej (272)
omyłka (2999)
art. 29 ust. 1 (22089)
kio/105/11 (4)
"usługa sprzątania" (473)
termin realizacji zamówienia (10744)
obiektywne czynniki (1533)
iii czp 16/93 (26)
przecinek (75)
"rażąca strata" (54)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
"art. 24b" (74)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
"brak wyceny pozycji w kosztorysie" (6)
"inżynieria cenowa" (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
kio 185/13 (4)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
brak interesu przystępującego (4080)
wygórowana kara umowna (130)
art. 42 (3151)
"fidic lub równoważne" (34)
zmiana producenta (3687)
kio_308_12 (6)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (3540)
zmowa cenowa (63)
273/08 (25)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
know-how (246)
udostępnienie zasobów (1174)
cloud computing (5)
2694/14 (14)
pozwolenie na użytkowanie referencje (198)
kio_545_11 (7)
poświadczenie wykonawcy (2663)
suma gwarancyjna (403)
174/15 (6)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1720)
iv ca 351/09 (1)
termin przyłączenia się do protestu (676)
kio_2036_12 (14)
związanej z przedmiotem zamówienia (11731)
odtajnienie wykazu osób (289)
prowizja (104)
kio_514_11 (5)
zarzut spóźniony (1671)
kio/1536/10 (5)
vat 0% (1554)
1255/13 (2)
wybór (18720)
1980/10 (7)
kio_1104_10 (8)
starpol (11)
kio 1815/11 (7)
kio 2358/14 (4)
848/12 (4)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
xii ga 393/10 (1)
aca 1018/05 (37)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (529)
oferty nieporównywalne (1465)
"niewykonanie wyroku kio" (135)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (1979)
x ga 258/09 (4)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
pozwolenie na budowę (1918)
bull (101)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (254)
art.36a (100)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
iii czp 87/08 (8)
x ga 89/10 (4)
usługa dystrybucji stawka vat (69)
brak wyceny (2679)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (66)
postanowienie o zwrocie odwołania (14664)
1285/11 (2)
wadium wniesione po terminie (1983)
"rozwiązanie umowy" (218)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2176)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (375)
zarzut blankietowy (227)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
zmowy przetargowej (183)
klauzula wykonalności (87)
punkty serwisowe (473)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
2345/10 (3)
spółka "w organizacji" (77)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1142)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (3662)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
gramatura papieru (21)
kio 892/12 (4)
uprawnienia konsorcjum (2368)
xii ga 160/08 (2)
"zwrot odwołania" (167)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
kio/uzp 48/09 (29)
obsługa prawna (2432)
wyjątkowa sytuacja (1204)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
wykaz osób tajemnica (540)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (1705)
art. 29 pzp (18971)
zezwolenie (981)
wolna ręka prawa wyłączne (866)
x ga 327/07 (1)
kio_uzp_874_08 (18)
pochodzenie (4196)
interes w unieważnieniu (9531)
dokumenty francuskie (220)
kio 594/14 (2)
rażąco niska cena dostawa (637)
kio/uzp 1500/09 (7)
kio 786/10 (15)
kio 12/14 (245)
"zdolnośc kredytowa" (902)
ważność krk (108)
897/15 (6)
xii ga 350/09 (14)
kio/uzp 151/08 (43)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (249)
wniosek o upadłość (382)
intergraph (61)
kio 1062/13 (2)
brak odpowiedzi na wezwanie (7088)
kio_478_12 (12)
południowa obwodnica warszawy (33)
kio 2057/11 (2)
1312/12 (2)
wadliwe wadium (611)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
art. 189 ust. 6 (5351)
"art. 12a" unieważnienie (84)
"deklaracja zgodności" (781)
oględziny (292)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (4883)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
kio_457_11 (5)
936/13 (9)
zakład opieki zdrowotnej (1443)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (672)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
sygn. akt vi ga 192/10 (21)
"uzupełnienie faksem" (5)
xii ga 227/10 (1)
usługi ochroniarskie (27)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (2707)
"jednokrotnie" (1060)
89 ust. 1 pkt 8 (10883)
2862/13 (6)
dowód opłacenia polisy (283)
finanse publiczne (2414)
usługa kolokacji (23)
kio_1037_11 (4)
kio/uzp 121/10 (5)
prawo opcji w robotach budowlanych (285)
"art. 7 ust. 3" (1338)
zwrot zatrzymanego wadium (87)
brak wpłaty wadium (1065)
urządzenia równoważne (1686)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (427)
1071/11 (5)
doradztwo i konsultacje (301)
tego samego producenta (4697)
harmonogram tajemnica (273)
istotna zmiana treści oferty (7762)
status wykonawcy (1406)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
wadium w wyższej kwocie (588)
zerwanie umowy (79)
vi ca 32/11 (2)
zdolność kredytowa warunkowa (62)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1384)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
"lub równoważny" (743)
opozycja (423)
v gaz 22/08 (7)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (321)
elektroniczny krs (462)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
zmiana terminu płatności (1134)
"gwarancja wadialna" (637)
wygórowany warunek (527)
odbiór odpadów (588)
xix ga 82/09 (2)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (724)
kio 321/11 (7)
niewykonanie wyroku kio (8577)
podstawa dysponowania osobą (3063)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (7192)
prace zamienne (831)
odrzucenie i wykluczenie (11335)
litwa (123)
448/12 (18)
kio/kd 99/10 (9)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
bezpłatne użyczenie sprzętu (26)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
zmiana cen jednostkowych (1805)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
ix ca 497/09 (1)
pełny odpis z krs (778)
2337/10 (5)
sprzęt fabrycznie nowy (346)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1540)
oferta po terminie (17993)
kio_1818_11 (8)
wadium wniesione przez konsorcjum (1103)
kio/uzp 1158/09 (5)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1681)
"pilna potrzeba" (104)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
ix ga 115/06 (4)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
23/07 (451)
ca 508/05 (4)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
"udostępnienie polisy" (4)
kio 1467/11 (8)
kio_uzp_298_09 (4)
zmiana przedmiotu zamówienia (12604)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (375)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
umowa zlecenie (2404)
1244/10 (3)
xii ga 362/08 (4)
art 7 ust. 3 (27248)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (229)
brak daty w referencjach (1789)
energa operator (73)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (3460)
zmiany istotne (8648)
"przerzucanie kosztów" (37)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3500)
x ga 81/09 (10)
zwrot próbki (476)
"art. 142" (503)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
zatrzymał wadium (606)
"wykluczenie wykonawcy" (5681)
zmiana siwz (10901)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (460)
22 ust. 4 (12482)
1275/12 (5)
brak podpisu pod odwołaniem (2644)
formalizm postępowania (387)
kio 974/13 (3)
uzupełnienie dokumentu po terminie (7812)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (259)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (1959)
ca 3036/10 (18)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
ix ca 182/06 (2)
wynagrodzenie barterowe (2)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
"materiały eksploatacyjne" (297)
zmiana istotna (8648)
cofnięcie odwołania (4629)
pełnomocnictwo substytucja (38)
imienny wykaz osób (209)
zasób własny (1940)
forma uzupełnienia oferty (2999)
pzu (142)
saternus (2)
różny vat (1218)
tusze (36)
iii czp 107/12 (17)
kio 2681/13 (3)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
46 ust. 4 a (3862)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
forma wyjaśnień (4008)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (69)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
kio_ku_5_08 (8)
hewlett packard (315)
kio 2012/14 (11)
xxiii_ga_924_14 (12)
567/09 (2)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
opis przedmiotu (11683)
x ga 241/10/za (1)
dostawa posiłków (145)
profesjonalizm (271)
dwie oferty jednego wykonawcy (10624)
kio 776/11 (8)
cykl życia produktu (38)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
vi ga 64/08 (1)
kio 2391/11 (6)
antywirus (3)
irlandii (136)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (300)
kio 2212/10 (6)
potencjał ekonomiczny (1056)
iso producenta (311)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
kio 350/11 (8)
realne udostępnienie zasobów (836)
kio 219/14 (5)
wynika z innych dokumentów (10755)
szczepionki (53)
wyjaśnienia przesłane mailem (326)
282/09 (18)
x ga 183/10 (1)
wadliwa gwarancja (1383)
kio_540_13 (5)
koszty reprezentacji (2198)
650/11 (2)
kio/uzp 814/09 (5)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
kio/ku 1/11 (43)
2769/12 (3)
1841/09 (2)
wartość zamówienia brutto (5186)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2329)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
uzupełnienie formularza cenowego (1162)
wyroby medyczne (600)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1247)
projekt wykonawczy (2348)
kio/uzp 275/10 (10)
"art. 12a ust. 2" (51)
inne omyłki (2660)
art. 90 ust. 3 (4955)
połowy terminu (1140)
telefonii komórkowej (166)
"art. 144 pzp" (72)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1699)
art. 26 ust. 2 b (7993)
waloryzacji (228)
umowy o pracę (8173)
niejasne zapisy siwz (1738)
art. 182 ust. 6 (2551)
iv ca 1322/11 (1)
wartość polisy (942)
zus spółki cywilnej (205)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (7645)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
nadmierny formalizm (95)
v ca 52/08 (2)
"art. 192 ust.2" (2553)
zdolność kredytowa (771)
189/10 (11)
niepodpisane referencje (1605)
składka polisa (394)
i ca 134/06 (20)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
ppp (52)
art. 29 ust.3 (16365)
kryteria oceny (6345)
zakres podwykonawstwa (963)
art. 180 (4472)
odległość kuchni (65)
art. 30 ust. 4 (13711)
kio 1898/11 (3)
zmiana terminu rozpoczęcia (2448)
konsorcjum, wadium (1110)
tbd (27)
duplikat (16)
usługi kulturalne (92)
vi ga 192/10 (11)
henry kruse (7)
oferta bez podpisu (1644)
art. 180 ust. 7 (4450)
"oferta złożona po terminie" (14)
pojęcie dostawy (1220)
"wizji lokalnej" "art. 29" (137)
kio_2204_10 (4)
1157/12 (5)
kio_1533_13 (7)
krk podmiotów zagranicznych (89)
kio_874_13 (3)
usługi tego samego rodzaju (9312)
kio_63_11 (9)
438/13 (2)
uzupełnienia (6427)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
kio/uzp 827/08 (8)
uzupełnienie opisu technicznego (3869)
279/15 (14)
brak ceny słownie (8422)
kio/uzp 757/09 (14)
consortia (111)
kio/uzp 565/08 (8)
"kio/uzp 163/09" (10)
w przygotowaniu postępowania (4249)
xix ga 79/07 (1)
xiii ga 379/12 (14)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6151)
"kluczowe części" (52)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (38)
konsorcjum koncesja (177)
kio 600/12 (17)
miejsce złożenia oferty (11334)
utrzymanie zieleni (803)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (14874)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
586/11 (10)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
kio_1729_10 (4)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (323)
art. 32 ust. 2 (3508)
inna omyłka nieistotna (2425)
certyfikat iso 9001:2000 (92)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (110)
art 12a pzp (479)
termin związania 2011 (3215)
496/99 (31)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (11858)
c-380/98 (30)
uzupełnienie nazwy producenta (1382)
"art. 2 pkt 1" (285)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (297)
laptop (80)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
rozszerzająca interpretacja siwz (634)
art. 26 ust. 4 (10612)
"grupa kapitałowa" (324)
2830/13 (4)
uchylił się od podpisania umowy (1915)
ii ca 785/10 (1)
grupa kapitałowa definicja (280)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
poprawa stawki vat (233)
rozwiązania alternatywne (980)
odpadów (1249)
przekazanie terenu budowy (1647)
podstawa wyceny (1785)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
wyjaśnienia oferty (10738)
art 24 ust. 2 pkt 5 (15271)
wybór po terminie związania ofertą (9700)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
omyłka samodzielnie (1211)
x ga 21/08 (16)
xii ga 414/09 (2)
tłumaczenia (2639)
ix ca 661/09 (5)
1777/11 (7)
odpadów komunalnych (679)
brak terminu w ofercie (13391)
iii ca 833/04 (4)
magellan (8)
"nie określił warunku" (590)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1268)
kio 2307/10 (25)
okresowo (1319)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1581)
art. 85 ust. 1 (2145)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (74)
"zmiana wzoru umowy" (34)
polisa oc (499)
uzupełnienie kart katalogowych (470)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
open office (22)
powtórzenie otwarcia ofert (2816)
art. 91 ust 3a (689)
1607/2015 (2)
2020/12 (9)
tożsamość przedmiotowa (707)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (160)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2378)
"art. 26 ust. 2d" (27)
"oferty nieporównywalne" (170)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (227)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
v ca 214/06 (13)
640/12 (2)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
maxto (57)
"kio 1535/11" (4)
udostępnienie polisy (244)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (7250)
kryterium termin płatności (1400)
termin wykonania umowy (12477)
nie podpisany kosztorys (1024)
polisa oc konsorcjum (234)
toya (14)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1366)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (739)
wodzisław (63)
1149/08 (6)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (563)
odstępne (4)
niemożliwą do usunięcia wadą (519)
kio 2030/13 (16)
brak kosztorysu (2196)
kio 9/11 (240)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
"art. 38 ust. 4" (609)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
41/11 (22)
kio_uzp_1016_09 (9)
"zastrzeżenie oferty" (23)
wskaźniki ekonomiczne (602)
1463/08 (17)
179/11 (6)
oem (57)
obowiązek wizji lokalnej (255)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
"v ca 1412/07" (5)
112 kc (380)
sumowanie wartości polis oc (61)
przesłanki wykluczenia (6660)
zmiana wykonawcy (10390)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
kio 223/11 (4)
data wniesienia wadium (1139)
"usługi prawnicze" (42)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
ii ca 371/09 (2)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (5550)
"bank zagraniczny" (6)
bezpieczeństwo przemysłowe (282)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (300)
"zmiana treści umowy" (47)
krajowego rejestru karnego (810)
kio 330/11 (20)
gratis (7)
iv ca 51/11 (2)
z referencji nie musi wynikać (2434)
pozwolenie na zbieranie (277)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
omyłki pisarskie (1304)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
dokumenty podmiotów (7504)
zwolnienie podmiotowe (296)
"parafa" (209)
vat omyłka (931)
26 ust. 2d (287)
142 ust. 3 (1389)
próbek, opisów lub fotografii (111)
oświadczenie zamiast poświadczenia (638)
zwolnienie od kosztów (765)
1306/11 (5)
v ca 538/08 (9)
polisa podlimity (17)
formularz cenowy ryczałt (166)
wybór po terminie związania (9934)
prokura oddzielna (24)
135/10 (6)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
kio 2931/13 (3)
xxiii ga 566/09 (2)
zakazany podział zamówienia na części (230)
144a (22)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (188)
kio 2862/13 (6)
kio_2746_10 (17)
"cena jednostkowa" (1683)
pełnomocnictwo kopia (1174)
v gaz 48/09 (5)
kio_1382_13 (4)
protokół odbioru końcowego robót (746)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
54/10 (19)
wyroki kio (10121)
stawka podatku vat (1295)
1268/09 (3)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (49)
kio 27/12 (196)
1509/11 (7)
awos (12)
"uzupełnienie próbek" (41)
"usługi pocztowe" (183)
xii ga 106/10 (2)
"przeciwnikiem skargi jest" (33)
błąd w vat (1337)
i ca 495/13 (11)
kio_1623_11 (16)
definicja podwykonawcy (525)
błąd co do prawa (2987)
"art. 94 ust. 1" (248)
co stanowi treść oferty (16785)
189 ust. 2 pkt 2 (5748)
"niemożność porównania ofert" (18)
kio 1159/12 (7)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1081)
kio/ku 50/14 (3)
1117/11 (3)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
nieistotne zmiany umowy (6198)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
referencje a kary umowne (137)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (5784)
zdolność kredytowa do kwoty (928)
"art. 91 ust 2a" (17)
kio 2121/12 (8)
art. 67 ust. 2 (2004)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (347)
c-24/91 (7)
tubisz "rażąco niska cena" (86)
v ga 122/10 (30)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
kio 854/11 (10)
klauzule społeczne (556)
co powinny zawierać referencje (2655)
779/13 (4)
definicja robót budowlanych (2226)
6a pzp (537)
817/11 (11)
tetra (24)
60/08 (20)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (10037)
oświadczenie członka komisji (1020)
"inna omyłka" (809)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
kio/uzp 1221/09 (9)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2856)
kio_1434_12 (4)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
viii ga 13/08 (5)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (496)
itprojekt (19)
889/13 (2)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
szacowanie zamówienia (787)
254/11 (5)
iii czp 25/07 (26)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (1847)
113/13 (26)
kio/uzp 250/10 (10)
104 kc (442)
deklaracja zgodności (1244)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
kio 69/12 (16)
koncesja na obrót paliwami (26)
omyłka w cenie jednostkowej (1012)
1063/12 (8)
471/12 (17)
kio 1251/15 (10)
naliczenie kar umownych (380)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (427)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
art. 4 ust. 8b (119)
"zasada swobody umów" (263)
oczywista omyłka pisarska (1165)
iv ca 362/08 (1)
477/14 (2)
471/08 (4)
barter (4)
udział podmiotu trzeciego (4092)
odpis z ceidg (47)
oferta niepodpisana (7366)
kio 680/15 (3)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
"zdolność finansowa" (895)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (588)
91 ust 3a (689)
"doradztwo prawne" (41)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
kio 1089/10 (2)
210/10 (19)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (420)
utajnienie całej oferty (539)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
wynagrodzenie prowizyjne (15)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (622)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
185 ust. 5 (3941)
dostawa bonów (57)
usługa w trakcie realizacji (3039)
materiały równoważne (1298)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
v gaz 21/08 (6)
kio/uzp 1226/10 (5)
wyłączenie (4519)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
1431/08 (13)
2799/11 (3)
zamiast polisy (187)
zawarcie umowy po terminie (10265)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
uzupełnienie tego samego dokumentu (7199)
natychmiastowa (368)
teatr szekspirowski (9)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (317)
kio 653/13 (3)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (3)
kio 738/13 (4)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
"udostępnienie potencjału finansowego" (8)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
192 ust. 7 (7839)
art. 6a ustawy pzp (352)
hotel (114)
xix ga 468/10 (5)
ii ca 137/07 (10)
i ca 599/09 (2)
kio_661_12 (5)
1353/13 (12)
wadium w formie kopii (320)
koncepcja architektoniczna (143)
zaproszenie do negocjacji (1003)
krk słowacja (2)
kio 632/11 (3)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
125/09 (13)
podział zamówienia (1790)
iv ca 92/09 (2)
kio_uzp_984_09 (16)
interwenient uboczny (119)
nieprecyzyjny warunek (2108)
93 ust. 1a (919)
kio 1096/10 (8)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (844)
kio_1223_11 (3)
"wątpliwości na korzyść" (33)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1220)
art. 196 ust. 4 (648)
x ga 139/08 (1)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1531)
dysponowanie referencjami (1515)
kio 591/14 (4)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
1367/08 (4)
vi ga 85/10 (2)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2226)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
kio/ku 63/11 (7)
sprzeciw (1133)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
xxiii ga 683/13 (9)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2620)
art. 32 ust. 2 pzp (3712)
wyłączny dystrybutor (595)
art.22 ust.4 (2905)
vat usługi leśne (100)
v gaz 94/09 (2)
"zmiana składu" (40)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
ujemna cena (154)
umowy ramowe (412)
iv ca 534/06 (2)
oświadczenie brokera (77)
tajemnica (1145)
ograniczenie swobody umów (1312)
dostawa książek (102)
kio_424_11 (8)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
kio 1725/11 (10)
kio 294/11 (3)
"art. 5 ust. 1b" (10)
v ca 46/07 (4)
748/15 (4)
nieczytelny podpis referencje (162)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
kio/kd 31/12 (20)
kompatybilność (288)
rażące niedbalstwo (129)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (349)
prowizja kryterium (98)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (11363)
wartość zamówienia (11603)
art 25 ust 1 pkt 2 (13184)
kio 4/13 (93)
1158/09 (6)
vi ga 169/10 (1)
treść oferty niezgodna z siwz (16015)
kurs walut (161)
uzupełnienie wadium (977)
data wystawienia dokumentu (980)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
"art. 4 pkt 3 lit e" (7)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (514)
art. 26 ust. 2b (1506)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
rażąco niska cena 2015 (571)
iv ca 1021/09 (1)
2537/13 (4)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
kio 1020/13 (3)
"uzupełnienie wadium" (15)
ii ca 342/06 (10)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1156)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (19764)
wykładnia gwarancji (1525)
kto może wystawić referencje (260)
utajnienie wykazu usług (302)
uzp_zo_0_533_06 (13)
ulotki, foldery (90)
kio 1034/08 (6)
kio 1027/10 (4)
"informacje ze stron internetowych" (46)
kio_2607_13 (4)
"rażąco niska cena" (1564)
art. 91 ust. 1 (5473)
kio 438/13 (2)
19/09 (286)
warunki pozytywne negatywne (876)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
dzielenie zamówień (646)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
kio 2217/13 (5)
"wykazanie równoważności" (143)
wyciąg bankowy (240)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
niepełnosprawnych (292)
wadium+konsorcjum (18)
pierwszeństwo wykładni literalnej (119)
art 145 (620)
"ze strony internetowej" (613)
kio/uzp 298/09 (4)
"art. 15" (968)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (554)
ii ca 689/04 (6)
ii ca 129/07 (3)
art. 26 ust. 4 pzp (10389)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (275)
kio_2741_12 (7)
przedwczesne odwołanie (937)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
iv ca 891/09 (1)
x ga 231/10 (1)
kio 2390/13 (2)
nie dopuścił ofert równoważnych (2218)
drager (107)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (159)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
kosztorys ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (202)
c-91/08 (26)
klauzula waloryzacyjna (72)
skarga (21962)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3472)
xii ga 11/09 (18)
tłumaczenie gwarancji (804)
zmiana oferty przez wykonawcę (12708)
200/11 (7)
"odmowa podpisania umowy" (90)
"art. 101" (115)
2775/13 (4)
obliczanie terminów kodeks cywilny (612)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
treść pełnomocnictwa (3011)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
typ urządzenia (2445)
art. 36b ust. 2 (67)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
5.000.000 (352)
przetarg ograniczony interes (10995)
adhezyjna (83)
toner (87)
pkp plk (103)
francuski krs (25)
wyłączenie konkurencji (3103)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (1935)
zatrudnienie umowa o pracę (1586)
v ca 533/13 (6)
wadium (2041)
krs nieaktualny (980)
1060/13 (4)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
art. 62 ust. 1 (2790)
wadium na niepełny okres związania ofertą (844)
kio 49/13 (7)
1286/11 (4)
kio 2239/13 (7)
"