Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

v ca 324/10 (3)
x ga 117/08 (1)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
ix ca 736/09 (2)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
06 austria istotna zmiana (56)
kio 1670/11 (4)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
telaustria (14)
francja (260)
x ga 257/09/za (1)
zmiana przepisów (10308)
wariantowość ceny (66)
685/12 (5)
krk po terminie składania ofert (336)
v ca 977/08 (1)
art. 85 ust. 5 (2038)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
udostępnienie zasobów (1174)
opisanie równoważności (583)
kio/uzp 3/09 (92)
x ga 101/08/za (2)
kz (147)
zamówienia sektorowe (725)
odrębne zamówienie (4824)
pomoc publiczna (5397)
rozwojowe (251)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
"z wolnej ręki" (1081)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
obronności (62)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
v ga 1/12 (163)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
dialog (423)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
ii ca 757/06 (1)
art. 58 kc (814)
dostawa autobusów (182)
dialog techniczny (270)
xix ga 175/10 (32)
rażąco niska cena 2013 (507)
niewykonanie wyroku kio (8577)
dostawa bonów (57)
rażąco niska cena zysk (707)
trezor (15)
zakaz podwykonawstwa (160)
982/10 (4)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
1323/12 (6)
"art.22 ust.5" (59)
art.87 (4127)
brak cen jednostkowych (1622)
referencje własne (1778)
kio/uzp 70/08 (6)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
strona internetowa (3894)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
koncesje (471)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
brak stawki vat (1214)
v ca 2224/03 (10)
v ca 421/07 (15)
kio 821/11 (9)
wyroby medyczne (600)
know-how (246)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
luksemburg (65)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
zobowiązanie (5140)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
iv ca 766/11 (1)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
art. 22 (13259)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
xix ga 167/07 (4)
xii ga 10/09 (8)
751/11 (5)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
podkryterium (175)
prawo pocztowe (2069)
x ga 196/10/za (1)
"zakres udostępnienia" (121)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
"termin płatności" (375)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
utrata wadium (409)
ii ca 430/09 (1)
umowa przedwstępna (84)
autokorekty (8)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
błąd w formularzu cenowym (855)
art. 93 ust. 4 (4708)
podpis podwykonawca (322)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
art. 15 ust. 2 (15071)
generalny wykonawca (2263)
podmioty powiązane (889)
porównywalność ofert (360)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
v ca 1500/08 (2)
podpis nieczytelny (375)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
viii ga 136/09 (5)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
sytuacja ekonomiczna (2424)
zmiana istotna (8648)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
kio/uzp 938/09 (7)
tajemnica (1145)
x ga 140/08/za (1)
upadłość konsorcjum (177)
kio/uzp 799/08 (7)
operator wyznaczony (559)
niekorzyść wykonawcy (521)
zaświadczenie o niekaralności (354)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
termin na wniesienie odwołania (21718)
kio_uzp_867_09 (8)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
iv ca 140/08 (21)
art.185 ust.6 pzp (797)
grafolog (6)
oferta wstępna 26 (846)
tłumaczenie sysmark (9)
interes publiczny a interes prywatny (582)
tozsamość czasowa (102)
arcadis (42)
formularz cenowy (1828)
brak tabeli elementów scalonych (176)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
xix ga 468/10 (5)
zmiana personelu (795)
zbyt wysokie kary (126)
program funkcjonalno użytkowy (623)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
lista podwykonawców (186)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
brak okresu gwarancji (2092)
swoboda umów (878)
różne stawki vat (734)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
treść gwarancji wadialnej (563)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
utajnienie wyjaśnień (450)
rwe (18)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
zerwanie umowy (79)
wrobis (53)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
xii ga 2/09 (4)
wadium w formie kopii 2013 (74)
consortia (111)
spółka cywilna reprezentacja (590)
różna interpretacja kryteriów (1188)
nadleśnictwo (310)
stawka vat (1456)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
"kio 100/12" (15)
ii ca 108/11 (3)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
prawnicze (260)
informacje ze stron internetowych (3644)
podpis elektroniczny (954)
krk spółka komandytowa (36)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
art. 87 ust. 1a (1414)
referencje oświadczenie woli (759)
doświadczenie powtarzalność (39)
"art. 2 pkt 1" (285)
cena ujemna (154)
definicja omyłki (732)
pojemniki (320)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
certyfikat (2383)
gwarancja (3257)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
"dokumenty niewymagane" (1366)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
art. 26 ust. 4 (10612)
kryteria oceny (6345)
odległość serwisu (69)
formularz (4952)
hitachi (49)
instytut monitorowania mediów (14)
ndi (51)
"27 ust. 5" (14)
26 ust. 3 (10931)
91 ust. 3a (475)
brak pełnomocnictwa (2624)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
odległość (622)
kserokopia gwarancji wadium (137)
kio 42/12 (18)
kio 204/12 (5)
usługa o charakterze ciągłym (744)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
brak ceny jednostkowej (1995)
kio 1437/10 (5)
sanawia (2)
zwiększenie środków (1473)
krótki termin realizacji (930)
x ga 158/07/za (2)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
36 ust. 4 (4136)
natychmiastowa (368)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
3 miejsca po przecinku (364)
komplementariusz (80)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
ii ca 342/06 (10)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
kio 776/12 (11)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
"art. 189 ust. 2" (4658)
315/12 (4)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
wykształcenie wyższe (432)
zmiana składu konsorcjum (3379)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
ii ca 1063/05 (17)
przejęcie praw autorskich (33)
błędny numer katalogowy (203)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
"uzupełnianie próbek" (7)
ii ca 137/09 (13)
materiały eksploatacyjne (539)
art. 185 ust. 6 (2343)
822/11 (7)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
vii ga 29/05 (6)
ii ca 457/08 (1)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
oferta po terminie (17993)
art. 17 (9574)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
vat 0% (1554)
"świadczenie niemożliwe" (221)
plan zamówień (1350)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
xii ga 13/09 (7)
wadium wpłynęło po terminie (572)
"art. 182 ust. 4" (12)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
marsh (8)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
xii ga 102/09 (41)
art. 6a ustawy pzp (352)
haccp (39)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
c-126/03 (77)
ustawowo wolny (1132)
remont a budowa (720)
xii ga 433/08 (13)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
ubezpieczenie kontraktu (452)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
zastępstwo inwestycyjne (269)
423/11 (6)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
wariantowa (367)
zmiana formularza ofertowego (2313)
brak interesu przystępującego (4080)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
kio/uzp 38/09 (27)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
oferta (18628)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
za pośrednictwem banku (1371)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
odrzuca odwołanie (15680)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
ii ca 82/12 (1)
zakłady usługowe "ezt" (24)
równowaga ekonomiczna (90)
xii ga 517/09 (6)
gpa (27)
art 29 ust 2 (22076)
i ca 251/07 (2)
nazwa producenta (1981)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
vii ga 24/08 (13)
x ga 230/08 (1)
x ga 59/08/za (1)
997/12 (4)
uzupełnienie referencji (1858)
bład w obliczeniu ceny (1855)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
poprawa omyłek (819)
"art. 142" (503)
0 zł (10967)
niezgodność z siwz (4639)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
v ca 77/08 (2)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
"zp-1" (328)
budimex (411)
v ca 117/07 (135)
x ga 338/10 (4)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
nieprecyzyjne (3321)
rozliczenie kosztorysowe (520)
pkp plk (103)
błąd w numerze katalogowym (185)
model (850)
dwie ceny (5915)
unieważnienie postepowania (12253)
comarch (678)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
referencje od podwykonawcy (695)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
umowa pod warunkiem (5450)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
sanepid (29)
iii ca 416/05 (2)
usługi sprzątania (718)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
utracił status wykonawcy (229)
xii ga 129/10 (2)
oświadczenie członka komisji (1020)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
referencje (3085)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
wyrok sądu (17001)
"zasada swobody umów" (263)
242/10 (17)
xxiii ga 446/08 (18)
ix ca 220/09 (2)
termin zawarcia umowy (10355)
"zamówienia dodatkowe" (488)
urssaf (5)
x ga 178/09 (6)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
certyfikat/atest (24)
x ga 45/08/za (1)
ii ca 425/05 (5)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
art. 42 ust. 1 (3145)
bilety lotnicze (50)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
355 kc (175)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
ix ca 709/09 (3)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
"cena 0" (77)
87/07 (22)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
706/11 (24)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
utrata gwarancji (600)
wygórowane kary umowne (130)
podpis na referencjach (552)
harmonogram (1230)
vi_ga_192_10 (11)
xix ga 372/09 (3)
x ga 85/08 (5)
viii ga 13/08 (5)
odrzucenie (15995)
kio/uzp 853/08 (5)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
zobowiązanie do współpracy (909)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
zwrot oferty (13082)
zmiana podwykonawcy (1153)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
zarzuty (17751)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
energy star (44)
odrzucenie oferty interes (8512)
xix ga 91/07 (4)
wykaz usług wykonywanych (3282)
art. 94 ust. 3 (1547)
uchwała zarządu (635)
"26 ust. 2b" (952)
kryterium serwisu (700)
utajnienie wykazu usług (302)
niezgodnosc siwz (4639)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
termin realizacji unieważnienie (7413)
2160/10 (3)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
xii ga 366/10 (1)
online skills (19)
usługi ciągłe (944)
"kary umowne" (515)
wartość polisy oc (373)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
art. 87 (5965)
1667/09 (4)
nieprecyzyjne warunki (3093)
test (880)
uzupełnienie jednorazowe (314)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
2492/11 (3)
niepełnosprawne (292)
poprawa ceny jednostkowej (446)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
wadliwe referencje (818)
"art. 26 ust. 3" (5021)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
ii ca 616/05 (3)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
zaświadczenia o niekaralności (354)
iberdrola (13)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
"art. 43" (262)
obsługę prawną (2432)
"art. 179 ust. 1" (6628)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
kio 350/11 (8)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
"art. 146 ust. 6" (157)
równoważność (699)
art. 58 k.c. (498)
fcc (33)
po przecinku (374)
kio 223/12 (18)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
iv ca 772/05 (4)
zwrot oferty bez otwierania (175)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
wadliwe wadium (611)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
pocztowych (2090)
rebus sic stantibus (14)
kary umowne (594)
v ga 53/05 (1)
xii ga 416/10 (1)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
"termin wykonania zamówienia" (685)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
podwykonawcy (1846)
xix ga 524/09 (3)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
708/10 (6)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
estetyka (87)
poprawienie innej omyłki (1931)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
zwolniony z vat (197)
x ga 154/07 (3)
ocena (16208)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
zus spółka cywilna (146)
c_538_07 (11)
wartość konkursu (814)
huawei (39)
kio_707_11 (31)
c-448/01 (18)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
iv ca 140/08 (21)
kio/uzp 2034/10 (2)
roboty dodatkowe zamienne (413)
xxiii ga 380/11 (4)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
"spoza unii europejskiej" (5)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
"sprawozdanie finansowe" (580)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
kio/uzp 320/10 (4)
x ga 316/07 (2)
warunek dysponowania osobami (3319)
nieporównywalne oferty (1465)
kio/uzp 1173/08 (3)
1265/09 (5)
art.144 (358)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
i ca 273/09 (1)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
udostępnienie samego siebie (1733)
ii ca 131/10 (2)
ii ca 37/06 (4)
ustawa o cenach (9102)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
"podstawa dysponowania" (157)
art. 44 (3031)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
"karty katalogowe" (428)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
nieścisłości siwz (536)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
"umowa ramowa" (281)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
referencje wystawia (1702)
"art. 4 pkt 3" (95)
ix ga 137/06 (18)
wykaz narzędzi (663)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
art. 136 (491)
gdańsk (944)
spółka jawna zus (97)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
na korzyść wykonawcy (2403)
grupy kapitałowej (389)
bull (101)
oprogramowanie windows (229)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
prawa autorskie (586)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
art 36 ust 5 (4094)
potwierdzenie czynności (12463)
indra (18)
wykładnia językowa siwz (436)
związanie wyrokiem (8379)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
"na dzień składania ofert" (1058)
kio 345/09 (3)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
nadmierne warunki udziału (1023)
osoba fizyczna (1653)
x ga 253/10 (1)
wydruk strony internetowej (865)
grupa interwencyjna (67)
26 ust 3 (10931)
1157/12 (5)
x ga 98/10 (2)
termin związania 2011 (3215)
mace (9)
lek równoważny (72)
równość stron kary umowne (150)
x ga 25/09 (17)
93 ust. 1a (919)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
iv ca 1020/08 (2)
vii ca 881/05 (10)
protokół odbioru dostawy (866)
gwarancja bankowa (778)
kio_628_11 (5)
wiedza (2974)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
gwarancja warunkowa (177)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
wynagrodzenie mieszane (126)
"art. 38 ust. 6" (141)
art. 5 ust. 1 a (20648)
zmiana nieistotna (8648)
"przetarg ograniczony" (15415)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
oferta oferta równoważna (2135)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
brak podpisu (2288)
ii ca 220/11 (1)
x ga 228/10/za (1)
dysponowanie referencjami (1515)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
usługa druku (889)
poprawienie stawki vat (639)
kio 1874/10 (10)
kio_1776_10 (7)
odbiór robót (2133)
art. 26 2b pzp (1353)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
nieistotne zmiany umowy (6198)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
1563/12 (3)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
68/11 (10)
art. 38 ust. 4 (3681)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
v ca 1514/02 (16)
"art. 190 ust. 7" (385)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
ix ca 497/09 (1)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
"art. 184" (1834)
1306/11 (5)
faktura potwierdza (2006)
word warszawa suzuki (2)
japonia (25)
projekt (6373)
wykaz punktów serwisowych (244)
"zmiany podmiotowe" (43)
1553/10 (6)
x ga 130/10 (1)
ii ca 295/11 (1)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
ii ca 141/07 (1)
i ca 540/09 (1)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
kio 854/11 (10)
cesja (99)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
x ga 2/07 (30)
zatrzymanie wadium 4a (404)
"zastrzeżenie oferty" (23)
art. 34 (2768)
protokół postępowania (5417)
oświadczenie wiedzy (4982)
iv ca 1324/08 (1)
dostawa książek (102)
kio/uzp 741/09 (6)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
art. 24 ust. 4 (12279)
zmiana formy wadium (655)
vi ga 104/10 (2)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
in dubio pro reo (35)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
niepodpisana oferta (5505)
26 ust 2b (1506)
podział zamówienia (1790)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
art.22 ust. 5 (4720)
iii ca 299/06 (4)
iv ca 1176/09 (5)
brak daty w referencjach (1789)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
uwzględnił odwołanie (17470)
x ga 122/10 (21)
ix ca 542/08 (2)
v ga 13/09 (18)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
powierzy podwykonawcom (751)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
deklaracja zgodności (1244)
kio 2744 (9)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
fałszywe oświadczenie (262)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
856/11 (2)
usługi powtarzające się okresowo (119)
art 4 pkt 8 (14203)
vi ca 693/08 (1)
4pi (33)
kv projekty (123)
art. 189 kpc (176)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
ii ca 199/10 (3)
doświadczenie wykonawcy (6523)
iso 9000 (27)
gwarancja jakości (965)
ii ca 67/05 (3)
art 46 ust 4a (606)
kio_uzp_1564_09 (4)
"oferta równoważna" (406)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
zakup samochodu (234)
x ga 260/08 (19)
"art. 93 ust. 4" (61)
vi ga 83/10 (4)
linii kredytowej (176)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
xii ga 510/10 (1)
i ca 101/10 (2)
izabela kuciak (872)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
kio 1756/10 (10)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
kio_133_12 (8)
ochrona praw wyłącznych (5061)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
v ca 620/08 (3)
pisemność postępowania (33)
"niekonkretna oferta" (94)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
siła wyższa (106)
87 (5968)
wysokość wadium (1891)
v ca 226/10 (10)
xii ga 293/11 (1)
x ga 294/06 (9)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
"art. 38 ust. 4b" (25)
202/09 (17)
art. 144 ust. 1 (760)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
ii ca 785/10 (1)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
simple (61)
1201/12 (7)
moment zakończenia postępowania (1146)
iii czp 66/95 (28)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
wykaz (6487)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
nieotwarcie oferty (4311)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
krk anglia (6)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
iii czp 103/10 (14)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
691/11 (5)
jedna usługa (2976)
dowody (9075)
sam sobie wystawił referencje (811)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
iv ca 92/09 (2)
x ga 143/10/za (1)
ii ca 1950/05 (2)
v gaz 90/07 (18)
opłata skarbowa (94)
art. 182 ust. 3 (2258)
średnioroczne zatrudnienie (52)
awaria (608)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
stadion wrocław (43)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
kio_uzp_184_10 (8)
produkt równoważny (1140)
oferta niekompletna (1939)
toya (14)
"art. 17" (788)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
cisco (105)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
"zmiana treści oferty" (1127)
2817/10 (8)
brak pozycji kosztorysowej (940)
nieuczciwej konkurencji (8966)
xix ga 403/08 (1)
ix ga 49/09 (6)
równoważne (2271)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
180 ust. 5 (4265)
zakaz zawarcia umowy (1686)
poprawienie omyłki (2163)
termin płatności (1553)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
indywidualna ocena oferty (1933)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
zaokrąglanie ceny (85)
broker (69)
centrum usług wspólnych (623)
"iii czp 74/05" (230)
niewłaściwy podatek vat (1303)
krk uzupełnienie (299)
xii ga 414/09 (2)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
xix ga 471/08 (2)
koncesja na usługi (382)
kio/kd 33/12 (4)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
pkp (699)
odtajnienie informacji (482)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
aldesa (28)
krk belgia (8)
oświadczenie przed notariuszem (381)
krk usa (14)
wyrządził szkodę (378)
kopia wadium (472)
subiektywne (885)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
kwota ubezpieczenia (2212)
oferta dodatkowa (9192)
oferta złożona po terminie (16941)
xxiii ga 203/09 (3)
miarkowanie (62)
inna omyłka w kosztorysie (864)
kio 2710/10 (10)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
usługa okresowa (777)
"umowa warunkowa" (6)
xii ga 393/10 (1)
sprawozdania finansowe (895)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
zamiast polisy certyfikat (56)
kopia pełnomocnictwa (910)
1447/10 (4)
vii ca 363/08 (1)
i ca 159/11 (7)
doświadczenie dostawy (2821)
art. 185 ust. 1 (2736)
zasady równego traktowania (7549)
wolna ręka (1099)
ii ca 752/05 (15)
niepodpisany formularz cenowy (732)
nieuczciwa konkurencja (8966)
przedmiar a ryczałt (157)
"art. 46 ust. 4a" (437)
"146 ust. 6" (158)
i aca 1018/05 (26)
skonto (5)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
x ga 300/09 (3)
vi ga 64/08 (1)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
art. 92 ust. 1 (2552)
kio 162/12 (5)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
489/06 (32)
wadium gwarancja (1104)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
dokumenty podmiotowe (2217)
cena usługi prawnicze (122)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
prawidłowo ukończone (730)
microsoft windows lub równoważny (71)
rażąco niska cena usługi (1354)
c-454/06 (21)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
xix ga 120/07 (4)
gaz system (311)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
art. 180 (4472)
brak wadium (1743)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
kio 2/11 (202)
oferty nieporównywalne (1465)
x ga 307/09 (4)
x ga 69/09 (3)
ii ca 836/09 (1)
oryginał (3457)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
art. 46 ust. 3 (2772)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
oświadczenie producenta (3198)
ii ca 285/10 (1)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
omyłka rachunkowa (1257)
jakość (3041)
v ca 2552/07 (2)
25 ust. 1 (10221)
główny urząd geodezji (105)
26 ust.3 (8404)
2204/10 (4)
koncesja na obrót paliwami (26)
uchybienie formalne (1567)
forma zobowiązania (2510)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
pge (171)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
ix ca 724/08 (1)
zmiana wysokości wadium (1107)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
odbiór odpadów (588)
oracle (154)
kio 19/11 (206)
1730/11 (9)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
uzupełnienie opisu (3721)
"kopia gwarancji" (24)
"roboty dodatkowe" (350)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
art. 86 ust. 2 (1519)
zezwolenie (981)
1275/12 (5)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
karty katalogowe (484)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
podpis (2686)
xix ga 18/10 (19)
i ca 134/06 (20)
ważność pełnomocnictwa (622)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
kio/uzp 1564/09 (4)
vi ca 6/05 (5)
opis równoważności (615)
iv ca 288/06 (2)
x ga 213/09 (1)
x ga 58/09 (4)
i1 ca 202/09 (1)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
mba (8)
uzupełniające (2754)
zła stawka vat (94)
epeat (17)
zamówienia podzielone na części (4883)
kio 476/12 (4)
c-314/01 (6)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
ponowne uzupełnienie (3855)
wykaz usług (4203)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
pełnomocnictwo prokura (83)
iv ca 392/05 (8)
art. 25 ust. 2 (10215)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
solid security (49)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
art. 46 ust.4a (462)
wysokość polisy (968)
definicja wadium (413)
115 k.c. (163)
"lub równoważne" (743)
czyścioch (28)
sprzęt komputerowy (1039)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
przeciwnikiem skargi jest (328)
"jawność postępowania" (518)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
warbud (308)
vi gz 51/06 (2)
odstąpienie (2121)
korekta finansowa (409)
wadium w obcej walucie (15)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
kio/uzp 59/10 (14)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
"rozwiązanie umowy" (218)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
pwpw (37)
treśc referencji (2923)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
protokół z postępowania (5417)
v ca 903/08 (8)
ii ca 792/07 (1)
wartość umowy (7646)
kio 1327/09 (18)
kio 1600/10 (6)
niemiec (483)
396/11 (7)
v ca 569/08 (3)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
kio/ku 34/10 (5)
art. 146 ust. 6 (1941)
podział zamówienia na części (1460)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
vi ga 174/11 (1)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
roboty tożsame (1494)
santex (16)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
xix gz 455/10 (1)
kto może wystawić referencje (260)
przedwczesne odwołanie (937)
tusze (36)
1535/11 (4)
x ga 268/08 (1)
ii ca 2230/05 (2)
nieczytelna kopia (300)
"własne referencje" (10)
forma pełnomocnictwa (1403)
cena nierealna (1850)
identyfikacja podpisu (258)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
podział spółki (792)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
gwarancja wadialna (592)
szwedzkie krk (5)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
środki finansowe (4096)
kosztorys ofertowy (2122)
telefonia komórkowa (128)
przychód (581)
v ca 871/08 (2)
x ga 83/08 (5)
naruszenie dyscypliny (1230)
turcja (28)
uzupełnienie kosztorysu (877)
nie leży w interesie publicznym (952)
kio 8/11 (166)
art.26 (6234)
c-328/92 (12)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
pozycja zerowa (111)
xii ga 109/08 (1)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
wykroczenie zawodowe (121)
udział w realizacji zamówienia (9680)
odtajnienie (510)
ii ca 693/05 (51)
zintegrowany system informatyczny (420)
"interes publiczny" (694)
tego samego rodzaju (11156)
zus us spółka cywilna (36)
brak ceny w ofercie (7372)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
kio_uzp_1514_09 (6)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
zmowy przetargowe (107)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
kio 11/09 (215)
art. 22 ust. 1 (13225)
"art. 29 ust. 3" (445)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
zabezpieczenie (3507)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
x ga 79/10 (3)
ix ga 113/06 (2)
x ga 295/09 (2)
173/09 (9)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
xii ga 254/08 (4)
x ga 48/09 (8)
1237/11 (14)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
wolters kluwer (33)
csioz (29)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
dokumenty przedmiotowe (10586)
tugeb (5)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
dostawa (8721)
kio/uzp 476/09 (10)
art 67 (2013)
charakter wynagrodzenia (4742)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
barter (4)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
"zmiana terminu realizacji" (104)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
iv ca 534/06 (2)
it.expert (95)
"art. 6a" (45)
"usługi transgraniczne" (13)
zamówienia publiczne (22821)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
wpis w krs działalność (785)
office (129)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
"art. 144 ust. 1" (225)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
i cz 103/07 (1)
warunki podmiotowe (2325)
numery katalogowe (438)
kd 58/10 (4)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
upływ terminu związania ofertą (3572)
zmiany umowy (7212)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
pzu (142)
kio/uzp 238/10 (3)
nadmierna kara umowna (170)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
numer uprawnień (2208)
"93 ust. 4" (61)
kryteria oceny ofert (6241)
ii ca 762/07 (2)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
brak środków (9959)
zmiana vat (1825)
promed (110)
konwalidowanie (20)
ii ca 218/06 (2)
brak harmonogramu (1117)
xix ga 104/07 (3)
1759/10 (4)
doświadczenie osoby (4438)
art. 138c (104)
2222/11 (17)
zasada swobody umów (844)
358/10 (7)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
wizja lokalna (298)
zmiana umowy podwykonawca (989)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
x ga 341/07 (3)
26 ust. 4 (10612)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
art. 93 ust. 1a (919)
faktura jako referencja (489)
xix ga 82/09 (2)
standstill (48)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
v ca 2506/07 (39)
"art. 26 ust. 2" (1298)
brak parafy (158)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
forma pisemna (2616)
v ga 127/11 (1)
"brak ceny jednostkowej" (13)
nie wpłacenie wadium (218)
36 ust. 5 (4094)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
kio 711/12 (6)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
v ca 1468/10 (3)
vii ga 136/09 za (6)
współuczestnik (10)
zmiana treści oferty (9265)
udowodnienie równoważności (322)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
agencja rynku rolnego (30)
domniemywać (785)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
rozbicie ceny ofertowej (440)
kio 14/11 (204)
chorwacja (13)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
xix ga 599/06 (3)
xii ga 230/07 (2)
i ca 215/10 (2)
1642/10 (4)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
rafako (49)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
vi ga 85/10 (2)
v ca 1281/12 (2)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
przychód netto ze sprzedaży (175)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
certyfikaty (2383)
ii ca 718/09 (8)
kio 2500/10 (3)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
różny vat (1218)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
rozszerzenie zarzutów (1388)
comesa (37)
brak wyceny pozycji (1499)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
iv ca 566/09 (1)
bez udziału podwykonawców (1330)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
art.22 ust.4 (2905)
rezygnacja z części zamówienia (408)
opis warunków (8539)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
wadium wpłacone w kasie (29)
zagospodarowanie odpadów (387)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
iv ca 831/10 (7)
"art. 96 ust. 3" (377)
formularz oferty (4902)
szukio (5)
"porównywalność ofert" (171)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
kio_1026_10 (3)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
xix ga 408/07 (4)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
art. 186 (2822)
warunki zmiany umowy (6552)
kio/uzp 1243/08 (7)
kio 100/12 (18)
treść oferty (16428)
zbiorowa polisa (51)
szpital wolski (19)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
pelnomocnictwo (3359)
kio/uzp 298/09 (4)
kio_uzp_1085_09 (6)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
"lub równoważny" (743)
brak nazwy producenta (1745)
100/12 (20)
xxiii ga 633/09 (2)
zabezpieczenie należytego (1988)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
"nieprawdziwe referencje" (10)
kio 2583/11 (4)
transgraniczne (49)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
art. 5 ust. 1a (2938)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
1236/08 (8)
unieważnienie aukcji (316)
krk dla komplementariusza (25)
prezentacja systemu informatycznego (175)
"tego samego rodzaju" (285)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
vi ca 32/11 (2)
criminal records bureau (4)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
open office (22)
nieaktualny odpis z krs (613)
warunki (16138)
kryteria podmiotowe (1276)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
vat zmiana umowy (1512)
energii elektrycznej (474)
płynność finansowa (161)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
cesja umowy (91)
361/12 (5)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
26 ust. 2 b (7993)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
krakowski holding komunalny (18)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
"centrum usług wspólnych" (21)
definicja referencji (791)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
dokumenty podwykonawcy (1675)
"art. 12a" unieważnienie (84)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
polkomtel (91)
kyocera (17)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
ii ca 724/06 (3)
interes (10055)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
c-176/98 (36)
it expert (95)
"referencje" (3085)
cel wadium (343)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
163/08 (11)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
c-414/97 (15)
cena zero złotych (6048)
"wskaźnik płynności" (42)
równowaga stron (202)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
xix ga 102/09 (7)
wykaz materiałów (3053)
powiat suski (5)
miejsce zamieszkania (537)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
1993/10 (2)
prototyp (101)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
iv ca 629/08 (1)
parafka zamiast podpisu (11)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
korea (36)
odpadów komunalnych (679)
cena 0 zł (4794)
pozwolenie radiowe (84)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
siemens ag (67)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
xix ga 194/07 (14)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
niepriorytetowe (244)
iii_czp_53_11 (55)
prezentacja próbki (115)
nierówne traktowanie (8272)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
vii ca 453/09 (1)
iv ca 223/08 (12)
"wycofanie oferty" (67)
"cena rażąco niska" (846)
kio/uzp 51/09 (22)
sztuki budowlanej (1025)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
kio/uzp 391/09 (3)
otwarcie ofert (4311)
dowód opłaconej polisy (283)
kio/uzp 19/09 (157)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
kredyt w rachunku (390)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
podmiot trzeci (2837)
x ga 367/09 (1)
cena jednostkowa ujemna (60)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
protokół odbioru końcowego (686)
powołanie biegłego (402)
i ca 251/08 (3)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
formularz ofertowy (3203)
astaldi (40)
licytacja (99)
"zasada koncentracji" (176)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
umowa warunkowa (389)
termin złożenia odwołania (18991)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
x ga 254/10 (7)
spółka z o.o. w organizacji (606)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
"art. 183" (1295)
x ga 12/07 (11)
ix ga 115/06 (4)
dokument nie podpisany (4885)
zakres pełnomocnictwa (2879)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
należyte (6861)
art. 6 (19478)
"cena jednostkowa" (1683)
pojęcie oferty (2210)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
zmiana wykonawcy (10390)
wadium (2041)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
v ca 2214/06 (65)
odpadów (1249)
nie skonkretyzował warunku (628)
podmioty trzecie (1234)
apostille (15)
opcji (518)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
budynek użyteczności publicznej (272)
kio/uzp 924/10 (7)
uzupełnienia (6427)
pilna potrzeba (173)
składki zdrowotne niemcy (28)
x ga 74/09 (1)
kio/uzp 1526/10 (4)
zaprojektuj i wybuduj (342)
1671/11 (2)
specyfikacja techniczna (7095)
konsorcjum warunki udziału (4746)
38 ust. 4b (99)
"art. 38" (1884)
kio 1066/11 (8)
impel rażąco niska cena (95)
x ga 287/08 (2)
upadłość członka konsorcjum (140)
kredyt odnawialny (21)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
kio_457_12 (10)
ii ca 207/08 (6)
autoryzowany kanał (54)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
art.7 (12416)
x ga 569/11 (1)
"referencje konsorcjum" (27)
art. 29 (22175)
próbka (667)
złożył dwie oferty (10181)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
zły vat (143)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
przed notariuszem (387)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
i ca 155/04 (9)
zakup licencji (364)
rup (10)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
unix (36)
inne kryteria (5956)
dokumenty w języku obcym (401)
kio/1536/10 (5)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
jedna usługa jedna umowa (1168)
art. 192 ust. 7 (7839)
vii gc 127/11 (1)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
iso producenta (311)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
1900/11 (5)
xix ga 514/08 (2)
iii ca 344/08 (1)
pokój (210)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
"art. 27" (976)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
ii ca 679/10 (3)
"wykaz osób" (1397)
dokumenty nie wymagane (12623)
brytyjski krk (8)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
opinie bankowe (352)
zawarcie umowy po terminie (10265)
roboty budowlane (6535)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
art. 7 (22618)
aneksowanie umowy (27)
brak ceny brutto (2997)
ii ca 386/05 (2)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
novartis (20)
ets (652)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
odwołanie na treść siwz (13228)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
usługi turystyczne vat (31)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
v ca 2037/08 (7)
duplikat (16)
"art. 22 ust. 4" (619)
nie figuruje (471)
brak tłumaczenia (1750)
mon (110)
"zaprojektuj i buduj" (16)
udostępnienie referencji (936)
v ck 97/03 (8)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
unizeto (154)
"system informatyczny" (1017)
omyłka w kosztorysie (949)
xix ga 268/09 (10)
disclosure scotland (5)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
zamawiający nie może domniemywać (729)
xii ga 311/09 (5)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
art. 90 (5559)
art.29 ust.3 (1795)
zwrot wadium (1554)
"nakazuje odtajnienie" (18)
c-314 (8)
wstępne ogłoszenie (1012)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
ostrołęka (162)
"art. 16" (379)
x ga 67/08 (42)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
x ga 145/08/za (1)
407/12 (3)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
"usługi prawne" (31)
wykładnia literalna siwz (954)
vi ga 34/08 (2)
i ca 88/07 (3)
x ga 110/09/za (1)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
v ca 29/03 (20)
v ca 484/04 (2)
termin realizacji dostaw (2067)
cpv (403)
krk niemcy (41)
umowa ustna (1082)
formularz cenowy brak podpisu (268)
niegospodarność (45)
"dzielenie zamówienia" (141)
kio/kd 46/10 (10)
ix ga 265/11 (1)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
v ca 379/08 (1)
iso 9001:2008 (46)
zakres równoważności (674)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
"województwo podkarpackie" (78)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
art. 180 ust. 7 (4450)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
wpis do rejestru (2156)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
xix ga 256/07 (1)
kio/uzp 301/10 (6)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
wadium termin związania ofertą (1416)
wykaz podwykonawców (1150)
"i ckn 304/00" (130)
wyciąg z konta (76)
panep (6)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
równoważne materiały budowlane (671)
koncepcja architektoniczna (143)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
błąd w siwz (3877)
art. 181 ust. 2a (194)
"nieporównywalne oferty" (137)
iv ca 429/10 (5)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
uzasadnienie wyroku (15449)
v ga 84/11 (4)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
krk komplementariusz (26)
brak modelu (927)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
2630/11 (9)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
wyroki kio (10121)
art. 85 ust. 1 (2145)
krakowski park technologiczny (5)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
109/11 (6)
toner (87)
kio/uzp 80/07 (47)
spis kosztów) (562)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
potwierdzenie referencji (2838)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
ii ca 587/05 (62)
unieważnienie części (6941)
i ckn 1159/00 (51)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
art.6a (45)
ocena ofert (15434)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
samodzielne uzupełnienie (2257)
krs po terminie składania ofert (961)
ii ca 70/09 (6)
zapoznać się z jego treścią (4391)
zamówienia uzupełniajace (2731)
zysk (1641)
iii ca 214/05 (1)
iv ca 689/08 (4)
i ca 381/07 (2)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
sumowanie zdolności finansowej (115)
"uzupełnienie wadium" (15)
omyłka (2999)
kio_269_11 (12)
narodowy bank polski (213)
x ga 23/07/za (39)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
alpine (39)
najwyższa staranność (871)
xii ga 413/08 (3)
zus hiszpański (6)
ogłoszenie wstępne (1012)
koncesja (471)
ii ca 1351/07 (1)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
art. 65 kc (890)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
dokumenty (14424)
v csk 456/09 (18)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
art. 29 ust. 1 (22089)
v gaz 48/09 (5)
uzupełniajace (2754)
2363/10 (12)
zus spółka jawna (97)
sublimit (13)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
ii ca 803/10 (12)
ii ca 1239/06 (2)
i ca 608/09 (4)
v ga 40/09 (19)
"art. 96" (672)
umowa (11595)
tablice rejestracyjne (14)
zmiana terminu zamówienia (10382)
art 26 ust. 2b (1506)
rażąco niska cena dowody (1232)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
akredytacja (166)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
x ga 22/08 (58)
język postepowania (1989)
nieprawdziwe (2684)
kio/uzp 31/10 (231)
"definicja podwykonawcy" (18)
1172/11 (16)
x ga 427/10 (1)
kio 122/11 (5)
przerwanie ciągłości wadium (16)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
c-337/98 (8)
iso 9001 (228)
jeden producent (3255)
zamiast polisy (187)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
podkryteria cenowe (25)
termin realizacji zamówienia (10744)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
"brak interesu" (717)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
lub równoważne (2134)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
vi ca 377/08 (1)
iv ca 915/08 (2)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
czechy (125)
funkcjonalność system (1243)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
próbki (667)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
nie może przekroczyć (1883)
iv ca 180/11 (3)
powszechne usługi pocztowe (260)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
szkoda (3963)
protokół konieczności (3052)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
ix ca 50/07 (6)
x ga 294/07 (6)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
ponowne wniesienie wadium (1158)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
grupa kapitałowa zmowa (32)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
xix ga 35/08 (2)
kio/2785/10 (3)
wadium podmiot trzeci (450)
dwie oferty (10606)
świadczenie usług pocztowych (608)
podział (1824)
v gaz 22/08 (7)
v ca 52/08 (2)
v ca 1621/08 (1)
polskie normy (2829)
polisa zbiorowa (51)
lex (1019)
art. 26 ust. 2a (1405)
wykonanie wyroku (12849)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
nieproporcjonalne warunki (938)
341/12 (12)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
718/12 (9)
vii ga 163/09 za (10)
v ca 1040/08 (8)
wadium 46 ust. 4a (456)
rażąco niska cena domniemanie (383)
vat szkolenia (352)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
kio 2531/11 (8)
x ga 367/10 (1)
kio_786_10 (10)
94 ust. 3 (1547)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
najkorzystniejsza oferta (13538)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
1971/09 (8)
roboty uzupełniające (1616)
art. 84 ust. 1 (1519)
china (35)
brak pozycji (5528)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
spółka cywilna (2686)
art.75 (62)
ćwik (90)
nie odczytano ceny oferty (515)
katalogi producenta (914)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
xii ga 456/08 (1)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
v ca 571/08 (8)
krk szwecji (7)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
referencje nie potwierdzają (1822)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
art. 67 ust. 2 (2004)
uwzględnia skargę (17206)
"art. 151" (58)
kio 1081/10 (6)
negatywne konsekwencje (2427)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
uzupełnienie wadium (977)
xii ga 159/08 (7)
ogłoszenie upadłości (288)
umowy (11595)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
passmark (15)
x ga 163/10 (2)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
harmonogram realizacji (1098)
"art. 146" (1553)
open source (47)
vi ga 33/09 (3)
v ca 1314/08 (1)
iii ca 727/05 (7)
x ga 387/06 (1)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
"art. 67 ust. 2" (31)
xix ga 40/08 (16)
informatyzacja (149)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
wizja lokalna obowiązek (255)
kio/uzp 745/08 (22)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
kio/uzp 703/09 (20)
nieaktualny krs (737)
wycofanie oferty (937)
błędna cena jednostkowa (1128)
xix ga 131/08 (13)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
uzupełnienie próbek (335)
brak podpisu na ofercie (1929)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
system pobierania krwi (92)
fałszywe referencje (73)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
"usługi szkoleniowe" (105)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
ii ca 1355/05 (19)
aneksowanie umów (20)
x ga 227/09 (6)
xii ga 88/09 (20)
x ga 104/10/za (1)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
"art. 12a ust. 2" (51)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
przedwczesny zarzut (906)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
ii ca 710/08 (3)
kio 860/11 (5)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
"art. 29 ust. 2" (1224)
kio 425/12 (6)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
energia elektryczna (474)
185 ust. 2 (2736)
kuchnio (871)
818/11 (3)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
art. 12a ust.2 (364)
"art. 140" (379)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
nadzór autorski (332)
xii ga 314/11 (31)
ii ca 529/04 (4)
fundacja (223)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
warunek tożsamy (1947)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
usługa kompleksowa (1290)
ii ca 29/05 (37)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
prokurent (543)
zeznania świadków (436)
art 29 ust 3 (21046)
dzielenie zamówień (646)
"x ga 23/07" (85)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
zamówienie podstawowe (5111)
zasada równego traktowania (7549)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
kosztorys szczegółowy (1481)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
art. 181 (1187)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
wyjaśnienia po terminie (11135)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
zakres ubezpieczenia (2126)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
xix ga 225/10 (14)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
"cena zero" (9)
ii ca 435/08 (1)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
zmiana podmiotowa (1667)
xix ga 534/08 (2)
grota (36)
brak podpisu na dokumencie (1927)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
oc konsorcjum (268)
kio 9/11 (240)
ix ca 23/12 (9)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
c-340/04 (11)
referencje sztuki budowlanej (398)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
kio 637/11 (19)
"inna omyłka" (809)
v ca 936/12 (5)
ciągłość wadium (116)
informacje (12802)
postępowanie odwoławcze (17452)
art. 86 ust. 3 (1506)
vi ga 51/06 (6)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
prokura samoistna (36)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
kio/uzp 22/07 (143)
bezprzedmiotowe (1456)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
uzupełnienie informacji z krk (289)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
udostępnianie uprawnień (886)
art. 29 ust 3 (21046)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
kio/uzp 759/08 (5)
dysponuje osobami (4318)
edf (15)
znak towarowy (601)
ceny jednostkowe (2283)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
criminal record bureau (6)
"art. 142 ust 2" (10)
referencja (3085)
referencje podpis (552)
nie wniósł wadium (2016)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
kio 976/11 (2)
uwzględnia opozycję (412)
vi ga 50/09 (1)
art. 67 (2013)
1234/09 (10)
kio_1469_10 (9)
ii ca 443/06 (2)
stadion we wrocławiu (38)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
v ca 47/07 (19)
kio 1321/11 (3)
krótki termin składania ofert (749)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
v ca 1213/02 (15)
kio 293/12 (4)
usługi pocztowe (964)
230 ksh (40)
monopolista (62)
inna omyłka nieistotna (2425)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
koncesja, zezwolenie (219)
interwencja uboczna (55)
przebudowa budowa (1252)
1514/08 (17)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
v ca 2446/09 (9)
podstawa dysponowania osobą (3063)
uprawnienia konsorcjum (2368)
przedwczesne (947)
znaki towarowe (601)
błędna stawka podatku vat (821)
vii ga 34/07 (3)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
82/12 (5)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
należycie (6861)
v ga 122/10 (30)
x ga 124/11 (1)
x ga 168/11/za (1)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
x ga 25/10 (21)
rażąco niska cena 10% (1548)
cena 1 grosz (7947)
oleju napędowego (108)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
858/12 (4)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
v ca 1174/08 (3)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
Ćwik i partnerzy (9)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
xii ga 231/10 (1)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
uznanie rachunku (4881)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
umowa konsorcjum (3985)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
fidic (327)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
cena 0 złotych (4720)
termin związania ofertą (8518)
atest higieniczny (84)
domestos (5)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
brak parafowanej umowy (222)
xii ga 11/09 (18)
"art. 86 ust. 3" (214)
"brak interesu prawnego" (473)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
kio/31/11 (6)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
zaświadczenie z banku (475)
bony (67)
kio/uzp 1455/08 (10)
x_ga_213_11 (13)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
kryteria równoważności (402)
x ga 296/08 (6)
uzupełnienie harmonogramu (548)
franszyza redukcyjna (14)
1059/12 (2)
zwrot próbek (374)
zasada pisemności (372)
kio 1822/11 (10)
1646/10 (3)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
ii ca 353/10 (1)
ix ga 121/07 (1)
praxis (9)
kompania węglowa (388)
"art. 36 ust. 5" (121)
"podmiot prawa publicznego" (82)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
art. 24 (12776)
"art 144" (358)
tyco (78)
"różne stawki podatku vat" (130)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
usługi bankowe (1414)
kio/uzp 2490/10 (8)
nieważność umowy (1451)
art. 22 ust. 2 (13227)
c-21/03 (46)
current ratio (5)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
ce (669)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
dzielenie zamówienia (646)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
próbka system (393)
oferty wariantowe (367)
gispartner (29)
przetarg ograniczony (16010)
gddkia (260)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
art. 192 ust. 2 (7851)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
francuski krs (25)
równe traktowanie (8272)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
rażąco niska cena dostawa (637)
"art. 136" (23)
świadczenia zdrowotne (922)
wskaźnik płynności finansowej (69)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
x ga 258/09 (4)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
należyte wykonanie (6292)
xii ga 227/10 (1)
vii cz 536/10 (2)
xii ga 138/07 (1)
2010 (11772)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
jawność umów (317)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
serwis na terenie polski (240)
x ga 309/08 (1)
kryteria (6613)
warunkowa gwarancja (177)
unieważnienie postępowania wada (1678)
ca 421/07 (17)
art. 46 ust 4a (606)
próbka system informatyczny (96)
xii ga 132/08 (1)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
art 87 ust 1 (5955)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
nieaktualne krk (320)
"art. 38 ust. 4" (609)
przedłużenie wadium (697)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
2427/11 (5)
referencje bez daty (1458)
definicja podwykonawcy (525)
art.12a (140)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
kio 1818/11 (5)
ii ca 997/06 (2)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
przedłużenie ważności wadium (484)
obsługa bankowa (460)
1422/07 (10)
uprawnienia budowlane (3098)
zmiana stawki podatku vat (893)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
suma ubezpieczenia (558)
"26 ust. 2a" (301)
kio_2103_11 (3)
iso (557)
zbyt krótki termin realizacji (381)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
1980/09 (11)
sygnity (334)
iii ca 454/08 (2)
wykaz wykonanych (6000)
avr rażąco niska cena (5)
88/11 (4)
faktura (2395)
kio 883/11 (4)
konsorcjum koncesja (177)
opozycja (423)
zobowiązanie warunkowe (276)
art. 22 ust 4 (12482)
"inter system" (25)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
358/11 (15)
licencji (1021)
2572/11 (4)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
c-24/91 (7)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
9296 (17)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
x ga 60/10/za (3)
ii ca 676/09 (5)
politechnika rzeszowska (24)
niedozwolona zmiana oferty (914)
omyłki pisarskie (1304)
termin wniesienia wadium (1998)
xii ga 358/10 (2)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
kara finansowa (984)
termin związania ofertą a wadium (1415)
619/08 (11)
art.26 ust.3 (5774)
cesja wierzytelności (48)
pełnomocnictwo (3359)
x ga 25/08/za (2)
kio 1639/11 (19)
strona internetowa dowód (2476)
prince ii (65)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
zmiana terminu umowy (6964)
partner dariusz apelski (5)
1093/08 (35)
uzp/zo/0-533/06 (12)
saternus (2)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
xix ga 599/07 (1)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
parafowanie umowy (245)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
kio/uzp 133/09 (25)
atest pzh (84)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
kryteria subiektywne (581)
art.22 ust.5 (1922)
cztery miejsca po przecinku (170)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
kody źródłowe (171)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
2527/10 (3)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
trojan (300)
art. 179 ust. 1 (7025)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
970/12 (6)
kio_uzp_694_09 (15)
v cz 48/05 (2)
prezentacja systemu (444)
alstom (68)
kio/uzp 66/07 (8)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
exatel (93)
szacowanie zamówienia (787)
ix ga 30/08 (11)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
blok operacyjny (217)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
kryterium doświadczenie (2874)
prawa wyłączne (6202)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
vi ga 164/11 (2)
ix ga 228/09 (2)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
unieważnia umowę (2751)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
informacje niejawne (3109)
x ga 352/11 (1)
x ga 78/09 (2)
art.38 (1884)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
dialog poufny (14)
zamówienia in house (93)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
ca 3036/10 (18)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
ii ca 753/10 (1)
art. 5 ust. 1b (893)
kio/2790/10 (14)
xii ga 39/09 (1)
lex omega (24)
kampania promocyjna (32)
art. 35 (3645)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
ubezpieczenie (2304)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
xii ga 423/08 (1)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
referencje wystawione przez siebie (832)
kio_2817_10 (7)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
asysta techniczna (122)
zasada koncentracji (257)
x ga 311/07 (6)
xii ga 160/08 (2)
kary umowne wygórowane (130)
polisa ubezpieczeniowa (660)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
ii ca 585/06 (6)
charakter referencji (1903)
usługi ubezpieczeniowe (704)
dostawa czy robota budowlana (153)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
ii ca 279/08 (1)
"art. 32 ust. 1" (270)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
218/12 (6)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
333/11 (7)
forma dokumentów (5379)
zawarcie umowy (10710)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
"art. 15" (968)
za zgodność (5960)
84/12 (7)
usługi hotelarskie (35)
kio/kd 106/10 (5)
xii gz 74/10 (2)
walory artystyczne (13)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
ograniczenie podwykonawców (1659)
x ga 65/07 (3)
19/09 (286)
"brak kosztorysu" (48)
zmiany podmiotowe (1667)
impel (625)
zwłoka opóźnienie (158)
rażąca cena (1454)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
wadium konsorcjum (895)
hawe (11)
kio 2307/10 (25)
"dodatni wynik finansowy" (33)
x ga 140/08 (42)
1516/12 (6)
xiii gc 253/10/iw (3)
ii ca 941/05 (21)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
licytacja elektroniczna (96)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
niejasne zapisy siwz (1738)
integracja (545)
współfinansowane ze środków (385)
zobowiązanie podmiotów (3463)
ograniczenie konkurencji (8393)
kio 786/10 (15)
v ca 1213/08 (1)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
protokół z negocjacji (939)
zmiana postanowień umowy (5653)
art. 23 ust. 3 (9219)
kio 457/12 (11)
xii ga 448/08 (1)
xii ga 285/09 (2)
i c 317/09 (15)
v ca 788/08 (11)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
świadczenia ciągłe (998)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
punkty serwisowe (473)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
kio 700/11 (8)
art. 144 (761)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
zmiana podmiotu (5609)
parafa zamiast podpisu (37)
sodexo (28)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
46 ust. 3 (2772)
konflikt interesów (89)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
xix ga 92/11 (14)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
"jedna usługa" (294)
ix ga 44/08 (29)
produkty lecznicze (261)
ii ca 417/06 (3)
c_196_08 (3)
887/09 (8)
art.189 (4884)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
prawo autorskie (746)
za krótki termin składania ofert (743)
usa (129)
1804/09 (10)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
"rażąco niska cena" (1564)
braki w formularzu oferty (4301)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
vi gz 61/10 (1)
interes faktyczny (6970)
c-234/03 (24)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
informacja banku (1179)
pkd (135)
ii csk 675/10 (10)
kwalifikacja wykonawców (2895)
x ga 196/10 (2)
x ga 33/09 (4)
i ca 220/07 (1)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
turów (54)
kio 1863/10 (11)
polisa konsorcjum (440)
harmonogram robót (768)
ii ca 371/09 (2)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
brak podpisu na formularzu (747)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
iv ga 39/08 (1)
antywirus (3)
tamex (57)
353 kc (259)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
"art. 94 ust. 3" (92)
sprzĘt medyczny (860)
zaświadczenie z zus (344)
556/12 (17)
148/11 (6)
iv ca 120/11 (1)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
nazwa postępowania (6439)
zwrot odwołania (16868)
art. 186 ust. 4 (2124)
v ca 307/09 (10)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
v ca 405/10 (3)
pełnomocnictwo do wadium (663)
"termin składania ofert" (4586)
odtajnienie kosztorysu (48)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
kio/uzp 27/09 (148)
dysponowanie (5917)
kio_545_11 (7)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
vi ca 628/05 (13)
art. 6 a (19477)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
nieprawdziwe referencje (958)
oferta niezgodna z siwz (13540)
podlimity (14)
oryginał zobowiązania (1442)
"wizja lokalna" (284)
normy iso (427)
"zmiana podmiotowa" (43)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
art. 38 ust. 6 (3537)
"roboty zamienne" (85)
198f (148)
v ca 538/08 (9)
art. 83 ust. 3 (1543)
xii ga 374/10 (2)
crb (5)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
odrzucenie oferty (15153)
art. 110 pzp (902)
usługi hotelowe (44)
wszczęcie postępowania (11721)
zapytanie o cenę (1912)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
powiązania kapitałowe (156)
art 180 ust 5 (4265)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
232/12 (11)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
rownowazny (2271)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
"informacje z internetu" (5)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
brak producenta w ofercie (3239)
klauzula apostille (12)
855/05 (14)
x ga 316/09 (2)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
29 ust.2 (17217)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
2756/10 (4)
zmiana terminu płatności (1134)
1758/11 (6)
spółka zależna (2664)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
"poczta polska" (337)
v ca 1108/08 (1)
v ca 1328/08 (1)
ii ca 129/07 (3)
ryczałt brak kosztorysu (187)
tonery (87)
płyty głównej producenta komputer (107)
2317/10 (4)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
"protokół odbioru" (778)
"art. 84" (226)
1078/12 (6)
udostępnienie polisy (244)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
wykaz robót (3448)
art 22 ust 4 (12482)
alstom rafako (13)
krk nie figuruje (121)
art. 87 ust. 1 (5955)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
"wyjaśnienie referencji" (13)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
adblue (9)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
świadectwo przejęcia (156)
ii ca 455/06 (6)
xii ga 451/10 (3)
art. 11 (15481)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
należyta staranność zamawiającego (2920)
unieważnienie postępowania (12253)
xix ga 32/09 (4)
art. 91 (5477)
tabela elementów scalonych (188)
błąd w kosztorysie (1193)
doświadczenie konsorcjum (2840)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
1623/11 (16)
tożsamość zamówienia (794)
xii ga 106/10 (2)
obowiązek wizji lokalnej (255)
"zmiana treści umowy" (47)
brak interesu prawnego (7804)
oferta otwarcie ofert (4081)
próbka jest dokumentem (567)
ugoda (55)
upadłość (333)
zwolnienie od kosztów (765)
x ga 499/10 (2)
ix ga 89/07 (1)
wykazanie równoważności (549)
comarch tauron (4)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
kozienice (59)
kio 1535/11 (4)
"umowy zlecenia" (240)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
v ca 927/08 (9)
"błędny adres" (8)
zwłoka (337)
postać leku (128)
"art. 186 ust. 2" (1639)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
vii ca 911/08 (1)
ii ca 337/11 (1)
wejherowo (59)
225/08 (4)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
1107/04 (5)
brak formularza cenowego (1617)
csk 456/09 (19)
uczciwa konkurencja (8966)
ii ca 201/05 (4)
vi ga 46/07 (5)
błędna stawka vat w ofercie (904)
"system informacji prawnej" (50)
arimr (77)
netia (133)
vii ga 44/05 (3)
"art. 145" (138)
dokumenty stany zjednoczone (102)
cena jednostkowa 0 (1431)
i ca 337/08 (4)
"podział spółki" (6)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
kio/1765/10 (5)
ix ga 37/06 (4)
uzupełnianie próbek (173)
kio 23/12 (221)
zmiana umowy 144 (548)
unieważnienie czynności (11549)
mainframe (39)
art.51 ust.2 (384)
"treść referencji" (635)
aukcja elektroniczna (319)
brak wyceny materiału (1338)
konkurs architektoniczny (66)
naruszenie zasady jawności (863)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
konkurs na prace projektowe (153)
"zmiany umowy" (431)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
iii ca 582/08 (1)
iv ca 136/06 (1)
v ca 1897/08 (1)
334/09 (4)
rażąco nisko cena (1773)
podobne (6030)
oferta ocena oferty (15030)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
żądanie próbek (524)
2106/11 (2)
iii ca 833/04 (4)
"art. 29 ust. 1" (1663)
art. 85 ust. 2 (2146)
gwarancja tuz (41)
iv ca 1299/09 (19)
46 ust 4a (606)
zdolność ekonomiczna (1066)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
xii ga 466/09 (2)
wystawca referencji (385)
agencja mienia wojskowego (175)
niepełnosprawnych (292)
limit kredytowy (100)
xii ga 62/08 (2)
linia gwarancyjna (198)
język polski (1791)
cena jednostkowa (2283)
xix ga 245/07 (6)
"podatek vat" (1784)
wyłączne (9781)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
ryczałt kosztorys (200)
wiadukt most (120)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
strona z (17545)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
błąd pisarski (875)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
ix ga 109/09 (8)
"oferta dodatkowa" (379)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
vi ga 142/08 (1)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
x ga 23/07 (105)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
i ca 235/09 (5)
wykluczenie po wyborze (8673)
tk telekom (16)
przesunięcia asortymentowe (5)
szpital (2547)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
usługa w trakcie realizacji (3039)
x ga 284/11/za (1)
usługi ochroniarskie (27)
c-507/03 (7)
biuletyn nr 3 (2802)
art. 29 ust. 2 (22076)
vi ga 28/07 (14)
zakup nieruchomości (153)
naruszenie art. 87 (5595)
art. 27 ust. 1 (8496)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
iv ca 1148/08 (1)
ix ga 199/11 (1)
kio 2181/10 (2)
"biuletyn nr 2" (5)
pol-aqua (111)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
1366/12 (2)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
kio 51/11 (14)
spółka cywilna zus (146)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
1244/10 (3)
1288/10 (21)
uzupełnienie próbki (335)
"art. 51" (414)
"oferta złożona po terminie" (14)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
xix ga 186/07 (2)
v ca 1639/08 (1)
utajnienie polisy (56)
główny urząd statystyczny (233)
"art. 189 ust. 6" (19)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
zdolność finansowa (1700)
moment wszczęcia postępowania (1716)
kryterium odległości (365)
xii ga 362/08 (4)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
oddział spółki (1343)
dostawa energii elektrycznej (307)
zeto (133)
siły wyższej (110)
art. 87 ust. 2 (5950)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
zmowa przetargowa (107)
x ga 706/11 (12)
brak zestawienia materiałów (1690)
ii ca 693/05 (51)
berger bau (36)
rozkład ciężaru dowodu (305)
zmowa wykonawców (137)
wadium po terminie (2004)
aktualizacja dokumentacji (431)
xii ga 517/11 (2)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
dokumenty po terminie (13908)
typ urządzenia (2445)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
budynki użyteczności publicznej (272)
650/11 (2)
xix ga 235/11 (4)
v ca 1784/08 (2)
v ca 330/10 (1)
zero w kosztorysie (1553)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
równe traktowanie wykonawców (8186)
art. 26 ust. 2b (1506)
zmiana terminu (10611)
art. 90 ust. 1 (5546)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
niezwłocznie oznacza (909)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
kosztorysowe (1280)
rażąco niska cena ryczałt (86)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
płynność finansowa konsorcjum (68)
treść pełnomocnictwa (3011)
niska cena (1880)
krs (1719)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
zastrzeżenie oferty (4873)
brak wskazania producenta (2138)
po terminie związania ofertą (8460)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
"art. 22 ust. 5" (59)
istotne postanowienia umowy (6856)
termin składania ofert (8545)
xix ga 472/07 (2)
2294/11 (13)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
naruszenie zasady pisemności (362)
ii ca 104/06 (11)
radiofarmaceutyki (5)
vi ga 34/08 (2)
opis urządzeń technicznych (3255)
kryterium (6613)
sformalizowane (337)
iii czp 85/05 (23)
kio/uzp 215/09 (7)
xii ga 1/09 (6)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
upadłość konsorcjanta (18)
xxv c 1367/10 (1)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
art. 91 ust. 2 (5473)
art 46 ust. 4a (606)
wniesienie wadium (2016)
niejawne (5602)
"roboty budowlane" (5710)
sumowanie zamówień (535)
rÓwnowaŻna (2271)
1835/10 (6)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
wadium w konsorcjum (895)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
viii ga 98/09 (2)
"art. 86 ust. 2" (54)
tylko jeden wykonawca (8757)
"brak podpisu" (193)
458/09 (13)
"zmowa przetargowa" (75)
zaświadczenie z krk (343)
xii ga 308/08 (3)
zestawienie materiałów (1843)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
2626/10 (4)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
art. 26 ust. 2 b (7993)
xix ga 162/10 (17)
vi ca 586/05 (3)
iv ca 648/07 (1)
dowód opłacona polisa (283)
tłumaczenie referencji (530)
oferty częściowe (2436)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
epuap (66)
oryginał pełnomocnictwa (981)
kio 41/11 (12)
wpis od skargi (20518)
podkryteria (104)
art. 185 ust. 3 (2615)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
niezgodność z treścią siwz (4569)
ii ca 39/09 (4)
darowizna (49)
iso/iec 19752 (17)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
2734/10 (7)
konkurs dwuetapowy (13)
wykaz osób (4235)
producent (3980)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
"art. 82 ust. 1" (174)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
brak interesu (8520)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
domniemanie (1386)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
stalowa wola (112)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
niepełny formularz ofertowy (1741)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
art. 51 ust. 2 (2293)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
x ga 349/09 (1)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
błąd formalny (1706)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
kosztorys inwestorski (625)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
zapytania o cenę (1912)
art 25 ust 1 (10221)
formalizm postępowania (387)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
art. 182 (2292)
zamówienia mieszane (186)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
zatrzymanie wadium (606)
xii ga 232/11 (1)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
"art. 85 ust. 2 " (224)
zawieszona działalność (124)
przystąpienie (12333)
2246/10 (3)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
art.26ust.2b (951)
iv ca 142/11 (5)
z referencji nie wynika (2880)
art. 46 ust. 5 (2676)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
ii ca 1285/12 (23)
xii ga 12/09 (9)
xxiii ga 666/11 (1)
suma gwarancyjna (403)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
iii ca 658/08 (2)
uzupełnienie dokumentów (5982)
upłynął termin związania ofertą (1269)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
179/11 (6)
x ga 214/09 (3)
xix ga 170/08 (4)
kio_uzp_278_09 (12)
"błędna podstawa" (94)
umowa ryczałtowa (1451)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
niekompletny formularz ofertowy (596)
wadium w pieniądzu (286)
kio/uzp 780/10 (9)
v ga 87/10 (1)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
definicja podwykonawstwa (160)
ii ca 1332/06 (1)
xix ga 112/08 (1)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
wadium w walucie obcej (15)
vi ca 232/10 (2)
data wystawienia dokumentu (980)
wykaz głównych dostaw (613)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
omyłka pisarska (1304)
torell (8)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
1016/12 (19)
106/10 (11)
prezentacja (658)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
rozwiązanie umowy (3161)
v ga 61/10 (3)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
niezaskarżenie wezwania (1445)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
solid (131)
dialog konkurencyjny (387)
282/09 (18)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
cena rażąco niska (1773)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
x ga 375/06 (2)
i ca 40/07 (5)
ix gc 155/08 (2)
dowód osobisty (644)
sytuacji ekonomicznej (2424)
inna omyłka vat (839)
termin związania (9146)
rabat (276)
iv ca 1499/11 (1)
vi ga 79/07 (3)
kio 2191/10 (6)
art.94 ust. 3 (417)
tożsamość przedmiotowa (707)
usługi niepriorytetowe (179)
brak podpisu na kosztorysie (279)
ii ca 647/09 (1)
xii ga 37/09 (2)
xix ga 80/07 (18)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
"86 ust. 4" (191)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
kosztorys ryczałt (200)
"polisa oc" (328)
poczta polska sa (622)
roboty tego samego rodzaju (5107)
"46 ust. 4a" (442)
interes publiczny 145 (395)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
podmiot prawa publicznego (5902)
grupa kapitałowa 2013 (170)
zamówienie dodatkowe (9565)
art 144 (761)
błędna stawka vat (910)
oferta wstępna (1238)
gospodarz postępowania (108)
c-599/10 (31)
razaco niska cena (1773)
451/09 (3)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
in house (93)
"spółka celowa" (13)
interes przystępującego (4523)
informacja z banku (1179)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
utajnienie wykazu osób (310)
"harmonogram realizacji" (218)
x ga 332/09 (6)
projekt zamienny (478)
1944/11 (9)
koncentracja środków ochrony (223)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
oticon (31)
forma porozumiewania się (213)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
martela (16)
warunki przedmiotowe (11837)
1719/10 (14)
modyfikacja oferty (3556)
kio 1434/12 (3)
29 ust. 2 (22076)
nadmierny formalizm (95)
rozwiązania równoważne (1227)
2124/11 (4)
dokumentacja budowlana (5136)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
44/09 (15)
zmiany istotne (8648)
kio 822/11 (7)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
dokumenty podmiotów (7504)
art. 84 (1523)
zmiana umowy (7212)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
protokół zamiast referencji (315)
kio_1525_11 (7)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
nie wykonał wyroku kio (8577)
pesa (110)
zaliczki (121)
kryteria wyboru (5775)
nieistotna zmiana umowy (6198)
materiały opatrunkowe (65)
opcje (518)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
opłacona polisa oc (222)
zagubienie oferty (18)
konkurs (1086)
forma wyjaśnień (4008)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
krk komplementariusza (26)
ryczałtowe (1717)
xii ga 435/11 (1)
awarie (608)
warunek proporcjonalny (784)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
użyczenie zdolności finansowej (95)
art. 8 pzp (11300)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
v ca 266/08 (2)
"przystąpienie do długu" (3)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
"zatarcie skazania" (36)
sumowanie polis (65)
gwarancja bezwarunkowa (319)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
iv ca 29/10 (21)
wymóg jednego producenta (2745)
odpady medyczne (199)
1013/10 (7)
wadium kopia gwarancji (264)
xix_ga_92_11 (14)
kio_510_11 (17)
użyteczności publicznej (512)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
wartość zamówienia (11603)
art. 25 (10248)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
x ga 73/07 (6)
wykaz osob (4235)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
dwukrotne uzupełnienie (475)
art. 38 ust. 1 (3788)
pozacenowe kryteria (66)
nieopłacona polisa (361)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
krk spółka cywilna (123)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
gwarancja wadium (1104)
wadium w kilku formach (269)
istotne zmiany umowy (6198)
ii ca 206/06 (3)
kio_uzp_919_08 (11)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
unieważnienie (12256)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
termin wykonania (14372)
warunek doświadczenie (5070)
63/12 (19)
iv ca 521/08 (4)
xii ga 424/11 (3)
496/10 (6)
vii ga 9/09 (6)
v ca 719/10 (1)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
zamówienia dodatkowe (9565)
oferta termin związania ofertą (8286)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
"otwarcie ofert" (2537)
pozycja zero (4825)
odbiór robót budowlanych (1907)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
51/09 (23)
preferowanie producenta (517)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
loco (70)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
art. 32 ust. 2 (3508)
"kryteria oceny ofert" (3694)
iii ckn 1320/00 (6)
ubezpieczenie grupowe (45)
nieproporcjonalny (966)
prince (87)
równoważności (699)
art. 26 ust.2b (966)
v ca 1973/11 (14)
ii ca 319/07 (2)
minimalna wartość dostaw (806)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
kody cpv (295)
art. 7 ust. 1 (22536)
kara umowna (594)
x ga 100/10 (2)
vi ga 79/09 (3)
rażące naruszenie ustawy (2064)
art 87 ust 2 (5950)
opinia bankowa tajemnica (102)
norma emisji spalin (59)
pfron (61)
vi ga 192/10 (11)
protest (11736)
gazy medyczne (137)
"art. 15 ust. 2" (94)
ix ca 541/09 (2)
wyjaśnienie siwz (8955)
toshiba (62)
przekaz pocztowy (41)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
v ca 359/08 (2)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
xii ga 412/11 (2)
polisa oc konsorcjum (234)
upadłość podwykonawcy (110)
"unieważnienie umowy" (412)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
iv ca 32/09 (1)
ii ca 404/09 (7)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
intergraph (61)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
"zmiana podwykonawcy" (23)
łączenie zamówień (2149)
catering (76)
art 85 (2149)
świadczenie ciągłe (998)
dostawa tonerów (70)
zwolnienie z vat (312)
xii ga 43/08 (1)
treść formularza oferty (4750)
krajowy rejestr karny (640)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
vat 0 (1554)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
26 ust. 2b (1506)
ii ca 544/08 (4)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
kio 2287/10 (21)
świadczenia okresowe (816)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
v ga 15/09 (14)
kio_2796_11 (5)
1353/12 (8)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
niezgodność oferty z siwz (4632)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
charakter oferty wstępnej (897)
ix ca 182/06 (2)
papiery wartościowe (167)
usługi okresowe (777)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
philips (170)
własne referencje (1778)
"prawa autorskie" (202)
fałszywe informacje (243)
referencja treść (2923)
vi ga 29/08 (15)
x ga 235/09/za (1)
alstal (33)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
"zasady traktatowe" (12)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
xix ga 265/08 (4)
xix ga 72/08 (2)
certyfikat epeat (16)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
umowa ramowa (412)
xii ga 317/07 (5)
brak pieczęci (502)
"łączenie zamówień" (13)
wasko (405)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
uwzględnia odwołanie (17470)
brak podpisu oferty (1929)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
brak tłumaczenia na język polski (865)
dowód opłacenia polisy (283)
xix ga 237/07 (1)
ix ca 661/09 (5)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
v ca 3036/10 (18)
"brak opłaconej polisy" (13)
izba (15344)
xix ga 156/07 (1)
i.1. ca 351/06 (1)
"przedmiot konkursu" (21)
doświadczenie "3 lat" (1389)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
c-16/98 (8)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
dgp dozorbud (96)
comarch zmowa (13)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
brak pieczątki (316)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
v ca 570/08 (10)
1815/11 (7)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
xix ga 302/10 (19)
ii ca 689/04 (6)
oddział+spółki (21)
sk 22/08 (15)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
brak formularza ofertowego (2852)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
udział podmiotów trzecich (2696)
iii czp 52/11 (88)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
"zmiana umowy" (431)
xii ga 261/07 (2)
małżonków (15)
zbyt wysokie warunki (531)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
1305/11 (2)
oferta nieważna (5717)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
oświadczenie woli (3532)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
rękojmia (662)
art. 16 (10013)
"opłacona polisa" (279)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
forma wadium (962)
"błędna stawka vat" (94)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
zatrzymania wadium (606)
xii ga 340/09 (9)
upadłość wykonawcy (325)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
art. 36 (4296)
wskaźnik rentowności (43)
zasada bliskości (79)
potencjał ekonomiczny (1056)
termin na zadawanie pytań (773)
kio/uzp 193/08 (6)
referencje dla samego siebie (1246)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
wielka brytania (186)
kodeks cywilny (3614)
60/08 (20)
kio 173/11 (9)
literalny (2209)
700/11 (8)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
"na korzyść wykonawcy" (325)
nieprecyzyjny warunek (2108)
brak oświadczenia (10589)
1199/12 (6)
chiny (70)
"zwrot wadium" (190)
1797/11 (7)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
inżynier kontraktu (653)
przystąpienie do długu (63)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
"prawo opcji" (45)
iii ca 212/06 (2)
wimax (6)
art. 43 ust. 2 (2300)
"usługi niepriorytetowe" (56)
brak-wadium (71)
vii ga 36/08 (7)
referencje sam sobie (1282)
linia kredytowa (176)
sytuacja finansowa (4185)
należyte wykonanie usługi (4269)
biegły (513)
"pilna potrzeba" (104)
viii ga 124/07 (11)
nieproporcjonalny warunek (784)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
wykluczenie (10727)
zabranie wadium (5)
c-103/88 (99)
xii ga 350/09 (14)
v ca 423/08 (10)
doręczenie kopii odwołania (3384)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
"usługi prawnicze" (42)
nieprawdziwe informacje (2482)
ii ca 431/07 (11)
ii ca 577/06 (7)
zmiana terminu realizacji (6866)
"art. 192 ust. 7" (1137)
trzy miejsca po przecinku (235)
kio_uzp_1117_09 (11)
"brak wadium" (71)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
kapsch (31)
ujemna cena (154)
tbd (27)
art. 12a ust. 1 (390)
x ga 127/08 (45)
zmiana stawki vat (1010)
kio/uzp 1337/09 (3)
"art. 144" (358)
referencje podwykonawca (695)
xii ga 292/11 (1)
llc (28)
art. 145 (620)
xix ga 34/07 (5)
alcatel thales (9)
art.46 ust.3 (741)
częściowe uwzględnienie (2410)
umowa o dzieło (445)
"uzupełnienie próbek" (41)
sam sobie wystawił (1818)
26 2b (1507)
"produkt leczniczy" (225)
rażąco niska cena ecm (40)
art. 91 ust. 3a (475)
183/11 (15)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
comarch tajemnica przedsiębiorstwa (128)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
istota ceny ryczałtowej (658)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
192 ust. 7 (7839)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
x ga 213/11 (13)
v ca 1209/11 (2)
x ga 75/08 (9)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
poświadczenie nieprawdy (241)
prokurent krk (44)
świadectwo wykonania (848)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
podwykonawców (1846)
kio 703/09 (20)
autoryzowany przedstawiciel (223)
podmiot zbiorowy (449)
informacja o wynikach postępowania (11773)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
art 7 (22618)
oddział (3287)
c-318/94 (24)
informacja z banku wydruk (148)
oferta oferta wariantowa (363)
kio 20/12 (214)
zgodność z oryginałem (2385)
x ga 2/08/za (1)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
1542/10 (4)
dumping (28)
"art. 26 ust. 2d" (27)
grzegorz mazurek (291)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
szacowanie (790)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
2103/11 (3)
zmowa (142)
iii czp 68/06 (13)
"zmiana stawki vat" (51)
v ca 84/07 (8)
x ga 109/05/p1 (6)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
art. 4 pkt 5 (18321)
1456/12 (3)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
uzupełnił bez wezwania (2009)
grecja (64)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
bez ograniczeń (10929)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
kio/kd 19/10 (6)
wadium zatrzymanie wadium (553)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
"94 ust. 3" (92)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
ezt (70)
select (14)
art. 26 ust.3 (8404)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
46 ust. 4a (606)
919/08 (11)
x ga 268/07 (2)
czytelny podpis (375)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
kryterium jakość (1721)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
profesjonalista (529)
art. 101 (1095)
"odstąpienie od umowy" (371)
ii ca 1398/05 (5)
ii ca 109/05 (17)
c-496/99 (11)
art.46 ust.4a (445)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
"grupa kapitałowa" (324)
wadliwy przedmiar (371)
iii ca 855/05 (7)
pbg (93)
ważność referencji (402)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
interpretacja siwz (3410)
1164/11 (5)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
"gwarancja bankowa" (489)
brak ceny (7455)
zmiana ogłoszenia (7362)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
art. 189 ust. 2 (5112)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
interes publiczny unieważnienie (7455)
komputery (785)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
445/12 (3)
negatywnych konsekwencji (2427)
skarga na postanowienie (15891)
248/12 (19)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
xii ga 86/09 (1)
art. 47 (1763)
art.38 ust.1 (1849)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
xii ga 206/08 (14)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
ii ca 183/05 (2)
spółka "w organizacji" (77)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
wadium przelewem (220)
proporcjonalny (966)
skanska (364)
art. 5 ust. 1 (20649)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
iv ca 1021/09 (1)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
protokół odbioru (1711)
v ca 2056/07 (25)
cena 0 (4870)
pisemność (33)
inżynieria rzeszów (62)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
ponowne wezwanie (4499)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
v ca 1660/09 (2)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
kio 153/11 (3)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
art 26 ust 3 (10931)
iii ca 472/09 (2)
vi ca 210/08 (2)
senetic (7)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
przekształcenie (238)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
świadczenie niemożliwe (2042)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
cena oferty (9027)
ekonomiczny (2711)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
kosztorys (2612)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
dystrybucja energii (93)
fidic lub równoważne (106)
v ca 155/08 (1)
183 ust. 2 (1637)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
niezwłocznie (1336)
2250/11 (6)
poprawa innej omyłki (777)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
rownowaznosc (699)
autoryzacja producenta (210)
art 26 ust 2b (1506)
x ga 158/11 (2)
kio/uzp 533/10 (3)
losowanie (11)
brak wpisu do ewidencji (709)
wolnej ręki (1099)
umowa zlecenia (1623)
iv ca 11/09 (32)
cosmic (7)
znajomość języka polskiego (170)
keymark (9)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
kio/kd 31/12 (20)
pilność (57)
stosunek pracy (4600)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
błąd projektanta (312)
v ca 360/08 (1)
kio/uzp 947/09 (2)
kio/uzp 20/09 (152)
limit debetowy (8)
należyta staranność (3006)
krs komplementariusza (41)
uchyla (3018)
xxiii ga 416/11 (23)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
i ca 601/05 (3)
"odrzuca odwołanie" (6514)
certyfikat polisy (188)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
kio_1623_11 (16)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
viii ca 442/05 (1)
xix ga 280/08 (10)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
"oświadczenie producenta" (579)
vii ga 147/08 (9)
vi ca 464/05 (62)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
błędna podstawa prawna (3868)
openoffice (11)
iv ca 683/12 (51)
termin zawity (549)
ustawy nie stosuje się (8235)
data wniesienia wadium (1139)
netline (37)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
x ga 246/10/za (1)
vi ga 39/11 (4)
"nadzór autorski" (250)
organizacja szkoleń (320)
wiedza i doświadczenie (1887)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
prawo opcji (516)
"data wystawienia referencji" (31)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
"192 ust. 2" (1829)
szkolenia (1804)
"art. 30 ust. 5" (143)
x ga 89/10 (4)
x ga 319/08 (4)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
"unieważnienie postępowania" (4967)
x ga 123/10 (2)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
doświadczenie kierownika (1341)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
ii ca 849/09 (1)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
sumowanie wartości polis (59)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
cena słownie (8157)
"dialog konkurencyjny" (368)
abm solid (62)
referencje konsorcjantów (161)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
cena minimalna (2217)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
tramwaje warszawskie (37)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
termin przyłączenia się do protestu (676)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
ubezpieczenia grupowe (45)
art. 29 ust. 3 (21046)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
"realność udostępnienia" (43)
termin zadawania pytań (773)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
art. 27 ust. 2 (8496)
dłuższy okres gwarancji (361)
świadczenie okresowe (816)
kio 51/12 (5)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
weksel (19)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
"utajnienie wykazu osób" (8)
wynagrodzenie barterowe (2)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
wyjaśnienie treści (10559)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
ochrona osób i mienia (492)
błędny vat (1420)
ii ca 797/09 (5)
v ca 2307/09 (3)
"uzupełnienie faksem" (5)
art. 387 (394)
multikom (36)
144 ust. 1 (760)
zakres świadczenia (8053)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
isok (14)
camco (17)
koncesja konsorcjum (177)
vi ga 87/07 (5)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
art. 2 pkt 7a (521)
830/10 (3)
podatek vat (1983)
uzupełnienie po terminie (6261)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
interes przystąpienie (6858)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
ii ca 158/09 (4)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
pełnomocnictwo substytucja (38)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
siemens (507)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
wyjaśnienie referencji (2320)
vi ga 169/10 (1)
nieregenerowane (32)
wymóg dyplomu (83)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
nie podpisana oferta (5505)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
art. 26 ust. 2c (269)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
na pierwsze żądanie (7129)
98/10 (8)
filgrastim (3)
komputer (785)
kio/uzp 1158/09 (5)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
szczecin (1349)
konkurencja (9399)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
v ca 787/08 (1)
własnoręczny podpis (288)
inspektorat uzbrojenia (51)
oryginał wadium (601)
zasada bezstronności (302)
xix ga 581/06 (7)
ii ca 590/09 (5)
odrzucenie wniosku (8077)
lte (12)
bezstronność (328)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
elektroniczny krs (462)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
licytacji (99)
kio 2565/10 (2)
system informatyczny (1480)
synektik (19)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
ministerstwo finansów (498)
przedmiar robót (1656)
ix gc 159/08 (2)
art. 40 ust. 6 (4151)
cykl życia produktu (38)
cena słownie i liczbowo (228)
bony towarowe (20)
1548/11 (5)
1225/10 (8)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
x ga 379/06 (1)
kopia gwarancji wadialnej (170)
jawność (897)
ii ca 950/11 (1)
odtajnienie harmonogramu (74)
121/11 (5)
wyciąg z banku (130)
wykaz stawek i narzutów (125)
kryterium oceny ofert (6241)
vi ca 629/09 (1)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
1092/10 (7)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
art 6a (483)
ii ca 511/09 (2)
tożsame (2999)
projekt budowlany (3451)
ix ca 709/09 (3)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
v ca 2739/11 (7)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
art 5 ust 1a (2938)
usługi finansowe (3020)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
x ga 146/08 (2)
iv ca 351/09 (1)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
szpital czerniakowski (16)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
"rażąco niska" (1731)
tajemnica wykaz osób (540)
xii ga 149/07 (2)
ii ca 570/04 (7)
x ga 86/08/za (1)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
kio 41/12 (14)
zakup paliwa (209)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
ii ca 137/07 (10)
x ga 223/07 (6)
referencje podmiotu trzeciego (973)
tłumaczenie dokumentów (1776)
art 67 ust 1 (2007)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
kio 2706/10 (5)
1339/09 (4)
art. 15 (15117)
kio/uzp 14/10 (221)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
sprzeciw (1133)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
kio/uzp 48/09 (29)
leki (265)
stawka podatku vat (1295)
art. 38 ust. 4a (372)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
różnica 1 grosza (2577)
1437/10 (5)
certyfikat iso (395)
art. 36 ust. 4 (4136)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
"art. 198b" (410)
waloryzacja cen (123)
vat 23% (1640)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
potencjał innych podmiotów (2252)
sprint (97)
art.151a (8)
478/12 (10)
zp-11 (55)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
komisja przetargowa (1548)
kara umowna należyte wykonanie (460)
"art. 36 ust. 4" (181)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
ulotki (312)
jawność postępowania (897)
uzupełnienie oferty (6109)
xix ga 179/13 (16)
wadium treść (1883)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
iv ca 690/08 (1)
vi ga 192/10 (11)
x ga 74/11 (3)
x ga 251/10/za (1)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
xii ga 368/08 (1)
iii ca 552/10 (2)
"art. 91 ust. 2" (283)
opłaconej polisy (361)
polisa oc (499)
kio/uzp 250/10 (10)
skamex (47)
status wykonawcy (1406)
ii ca 377/09 (2)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
"art. 8 ust. 3" (385)
"krajowy rejestr karny" (543)
"art. 26 ust.2b" (951)
kio 2765/11 (9)
data wystawienia referencji (417)
v ca 9/08 (12)
sposób obliczania ceny (1025)
art. 87 ust 2 (5950)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
ubezpieczenia (2304)
wadium w formie kopii (320)
kryteria mierzalne (111)
centrum personalizacji dokumentów (18)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
kio 2816/10 (17)
x ga 59/09 (14)
x ga 288/11/za (1)
art.186 ust.2 (2354)
kosztorys uproszczony (414)
cezar (45)
x ga 219/07 (1)
v ga 87/11 (2)
vi ga 121/10 (1)
referencje potwierdzają (1822)
interes w uzyskaniu (7927)
vii cz 410/10 (1)
ii ca 683/11 (1)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
aqap (14)
data pełnomocnictwa (1667)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
niemożliwość świadczenia (650)
krs po terminie (1648)
regenerowane (32)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
pisemne zobowiązanie (2249)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
równoważny (2271)
metodologia (322)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
modyfikacja siwz (3364)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
oferta częściowa (2436)
x ga 354/07 (2)
tonery oryginalne (37)
kary (1505)
xvi gc 682/08 (3)
kio/uzp 260/10 (27)
inna omyłka (2660)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
x ga 178/07 (1)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
data referencji (1980)
pribex (13)
wynika z innych dokumentów (10755)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
ciąg pełnomocnictw (584)
xii ga 488/11 (1)
art 145 (620)
refundacja (56)
kio/uzp 878/09 (23)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
przesłanki wykluczenia (6660)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
"art. 94 ust. 1" (248)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
świadectwo przejęcia robót (146)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
vat ryczałt (152)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
koncesja podwykonawcy (119)
błąd projektowy (988)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
antydatowanie (40)
vi ca 527/05 (15)
sita (165)
art 16 (10013)
odmówił podpisania umowy (787)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
art. 2 pkt 13 (11638)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
sport halls (7)
pisemnie (5282)
nieistniejąca stawka vat (655)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
art. 91 ust. 1 (5473)
ujemna cena jednostkowa (60)
29 ust. 3 (21046)
192 ust. 2 (7851)
kara umowna za opóźnienie (251)
udostępnienie osób (2216)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
oferta formularz oferty (4871)
iv ca 33/09 (4)
x ga 83/06/p4 (3)
art 87 ust. 2 (5950)
"zmiana ogłoszenia" (385)
nie otwarto likwidacji austria (16)
brak pozycji kosztorys (1660)
art 46 4a (606)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
usługa sprzątania (718)
rażąco niska (1780)
uniewaznienie postępowania (12253)
vi ga 7/09 (10)
ilość zamówienia (5814)
"istotne zmiany umowy" (26)
oferty dodatkowe (9192)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
nowy zarzut (5825)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
interes przystepującego (4523)
i aca 357/10 (18)
res iudicata (30)
inspire (15)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
"art. 142 ust. 2" (10)
zmiana terminu składania ofert (5452)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
nie istotna zmiana umowy (6198)
omyłki (2999)
uprawnienia telekomunikacja (214)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
na dzień składania ofert (8664)
wyjaśnienie oferty (10738)
zmiana korzystna (1509)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
kio/uzp 859/09 (12)
wskaźnik płynności (72)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
vii ca 587/09 (1)
180 ust.4 (2858)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
zatrzymał wadium (606)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
ripok (60)
vi ga 92/07 (1)
xii ga 431/09 (4)
oczywista omyłka (2018)
oferta bez podpisu (1644)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
"definicja podwykonawstwa" (4)
żądał dokumentów (8282)
iso/iec 27001 (16)
prace badawcze (521)
421/12 (6)
art. 26 (11176)
demonstracja (44)
"związanie wyrokiem" (15)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
art. 38 ust. 2 (3788)
czyn nieuczciwej (3622)
odmowa zawarcia umowy (746)
dysponowanie osobami (4318)
art. 22 ust. 4 (12482)
ii ca 489/06 (28)
usługi pocztowe wolna reka (93)
termin wykonania zamówienia (14142)
kio 19/09 (157)
1388/11 (3)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
"zamówienia uzupełniające" (435)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
x ga 395/06 (3)
ii ca 788/09 (1)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
kio/uzp 218/08 (25)
uprawnienia (6279)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
nadzór inwestorski (534)
kio/uzp 984/08 (70)
cena ryczałtowa (1627)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
inpost (28)
art 82 ust 1 (2175)
fortum (9)
poprawianie kosztorysu (353)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
nota pokrycia (48)
x ga 176/10/za (1)
kio 618/11 (2)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
ii ca 488/09 (4)
kio/uzp 286/08 (11)
błąd w vat (1337)
kio/uzp 1311/10 (8)
ecm (145)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
ix ga 147/07 (1)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
wygórowana kara umowna (130)
windows (285)
xii ga 420/09 (47)
i 1 ca 514/10 (1)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
2012 (4803)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
wynagrodzenie (7916)
240/10 (4)
polisa podwykonawcy (184)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
ceidg (39)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
ix ga 258/10 (1)
stręciwilk (877)
art. 96 ust. 2 (1836)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
art. 42 (3151)
26 ust.2b (966)
konsorcjum (6485)
przeciwnik skargi (343)
"oferty dodatkowe" (379)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
"art. 4 pkt 5" (21)
wykonawstwo zastępcze (26)
kio 2189/10 (14)
oferta otwarta przed terminem (788)
rozliczenie uzupełniajace (496)
omyłki rachunkowe (1257)
poprawa vat (376)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
china overseas engineering group (13)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
oferta wariantowa (367)
ii ca 835/04 (5)
kio 1393/11 (3)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
c-465/11 (18)
interwenient (121)
x ga 20/10/za (1)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
zamówienie sektorowe (725)
x ga 139/08 (1)
art. 96 ust. 3 (1822)
podstawa dysponowania osobami (3063)
forma oferty (5684)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
v ca 901/08 (3)
x ga 88/06 (5)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
microsoft (252)
autoryzacja (267)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
v ca 671/08 (10)
prokura oddzielna (24)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
krs niemcy (44)
umowa o pracę (5948)
"sukcesja generalna" (23)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
powtórne wezwanie (1214)
gaz-system (74)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
kio 1070/11 (4)
oddział przedsiębiorcy (573)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
iii czp 74/05 (232)
iii ca 199/06 (2)
ii ca 327/05 (12)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
iv ca 51/11 (2)
i ca 331/10 (1)
kalisz (236)
krk zakres (438)
referencje dla konsorcjum (1409)
czynność otwarcia ofert (3902)
"art. 26 ust. 2c" (41)
"oferta wariantowa" (289)
dodatni wynik finansowy (73)
siwz (14692)
niejasności siwz (468)
art. 151 (499)
x ga 51/09 (3)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
wartość szacunkowa (3435)
doradztwo prawne (410)
kio 293/11 (10)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
referencje dla podwykonawcy (654)
prawo nie działa wstecz (34)
teoria wysłania (31)
dzielenie zamówienia na części (555)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
tożsamość (809)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
przedmiot konkursu (917)
jedyny wykonawca (12476)
uzupełnienie faksem (1337)
proporcjonalne warunki (938)
nadmierny warunek (831)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
xix ga 409/07 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
iv ca 588/04 (3)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
zmiana ceny (5753)
bombardier (36)
wadium w częściach konsorcjum (427)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
v ca 1930/02 (3)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
upadłości (333)
ii crn 913/97 (29)
xxiii ga 634/09 (5)
x ga 183/10 (1)
xix ga 213/08 (1)
gazy medyczne vat (37)
naruszenie konkurencji (9188)
koordynator projektu (155)
nieczytelny dokument (898)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
c-525/03 (5)
interes w przystąpieniu (6858)
umowy ramowe (412)
viii ga 244/09 (2)
spółka komandytowa (318)
uzupełnienie odwołania (6197)
zmiana ryczałtu (269)
brak w formularzu ofertowym (2852)
obiektywny charakter (2423)
nienależyte wykonanie (6292)
427/09 (8)
stany zjednoczone (130)
art 43 (2308)
bezusterkowy odbiór (35)
c-220/05 (11)
1135/10 (4)
kio 1815/11 (7)
339/12 (4)
art. 24 ust. 2 (12750)
69 (1166)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
skuteczne wniesienie wadium (892)
kio/kd 99/10 (9)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
art. 12a ust. 2 (390)
bezwarunkowa gwarancja (319)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
x ga 247/09 (1)
x ga 269/11 (3)
ii ca 586/05 (4)
xii ga 304/07 (1)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
tonery gwarancji (24)
art. 26 ust 2b (1506)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
v ca 1360/09 (6)
1008/11 (4)
opłata sądowa (169)
orzeczenie (5257)
konserwacja zabytków (75)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
warunki płatności (1443)
xii ga 183/08 (1)
23.02.2011 (28)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
spółka w organizacji (770)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
i1 ca 154/11 (1)
iv ca 1323/08 (1)
certyfikat iso podwykonawca (67)
"cena 0 zł" (23)
udostępnienie doświadczenia (1883)
użycie nazw własnych (1571)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
roboty zamienne (507)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
certyfikat równoważny (671)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
xii ga 117/09 (7)
i ca 410/08 (1)
referencje konsorcjum (1524)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
wadium zatrzymanie (606)
prowizja (104)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
vii ga 36/09 (1)
zaświadczenie us (105)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
art.26 ust.2b (957)
oferta oferta częściowa (2372)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
xix ga 328/06 (2)
x ga 103/09/za (1)
v gaz 4/08 (4)
"sukcesja uniwersalna" (25)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
"obsługa prawna" (99)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
x ga 21/08 (16)
błąd w przedmiarze (856)
powtarzające się okresowo (133)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
certyfikat meble (48)
wadium gwarancja bankowa (557)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
wymagane dokumenty (12623)
odwołanie po terminie (21024)
"chyba, że udowodni" (159)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
"art. 87 ust. 1" (2881)
"art. 140 ust. 1" (232)
szacowanie wartości zamówienia (751)
dysponowanie osobą (4318)
tryb postępowania (17103)
oferta forma oferty (5516)
użyczenie (236)
kio/uzp 1379/09 (16)
i1 ca 143/11 (1)
referencje członka konsorcjum (894)
poczta (942)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
podwykonawca dostawy (842)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
ii ca 304/08 (1)
kopia aneksu (187)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
inna omyłka ilość (1367)
70/09 (16)
kontrola doraźna (585)
kio 545/11 (11)
"art. 67" (589)
art. 146 (2005)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
brak wykazu usług (3712)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
v ga 124/09 (1)
rozbieżnie słownie (314)
"art. 180 ust. 3" (485)
"zakres konkursu" (5)
dyplom mba (3)
sposób obliczenia ceny (3142)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
rażąco niskiej ceny (1740)
odbiór odpadów komunalnych (375)
forma pisemna zobowiązania (1410)
v gaz 21/08 (6)
oferta treść oferty (15710)
związanie ofertą (8741)
zamówienia uzupełniające (2731)
prezentacja, próbki (115)
wypowiedzenie umowy (659)
termin realizacji (10949)
konkurencyjność (826)
sprawozdanie finansowe (895)
pełnomocnictwo oryginał (981)
9/09 (152)
odtajnienie wykazu osób (289)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
"zamówienie uzupełniające" (435)
cena (9145)
vi ca 206/11 (1)
cena zero (6070)
viii ga 22/08 (41)
vii ga 59/08 (2)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
kio 1980/12 (5)
laptop (80)
niepełnosprawni (292)
art. 8 ust. 3 (15649)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
xii ga 151/08 (7)
płynność (184)
vat (2744)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
opinia bankowa obroty (195)
wykluczenie wykonawcy (10444)
niezgodność oferty (5080)
gramatura papieru (21)
wykaz wykonanych usług (3994)
cena jednostkowa zero (1685)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
różne stawki podatku vat (664)
nieprawidłowy vat (2082)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
podstawa dysponowania (4071)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
art 38 (3797)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
sukcesja uniwersalna (29)
ii ca 1211/09 (10)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
1 grosz (19241)
"26 ust. 2d" (27)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
milczenie wykonawcy (142)
hotel (114)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
wada postępowania (1894)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
2785/10 (5)
ibm (233)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
"zamiast polisy" (13)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
należycie wykonane (6292)
kio 886/10 (5)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
wydruk z ceidg (18)
xii ga 429/09 (49)
"art. 38 ust. 1" (482)
odwołanie jest przedwczesne (936)
i ca 93/11 (5)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
krk francuskie (16)
kio 179/12 (3)
błędny podatek vat (1112)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
art. 26 ust.4 (5957)
minimalne wynagrodzenie (2085)
xix ga 225/10 (14)
ix ga 93/09 (1)
"płyta cd" (113)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
itil (31)
ciężar udowodnienia (1766)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
1123/10 (10)
ix ca 297/10 (1)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
"iii czp 25/07" (10)
x ga 92/11 (6)
materiały promocyjne (84)
składanie ofert częściowych (1729)
referencje powinny zawierać (2059)
leasing (190)
xii ga 568/11 (1)
wojskowy instytut medyczny (47)
opłacona polisa (361)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
biletów lotniczych (50)
c-27-29/86 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
polisa (1011)
enigma (100)
kio_2793_10 (19)
źle obliczony vat (103)
brak projektu wykonawczego (1427)
prezentacja, próbki, testy (50)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
usługa pocztowa (964)
alplast (25)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
560/09 (9)
iii ca 88/09 (33)
iii ca 446/08 (5)
usługi tłumaczeń (1132)
informatyczne (1698)
"wykładnia językowa" (364)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
vat omyłka (931)
upust (300)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
subiektywne kryteria (581)
wykaz robót budowlanych (2911)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
v ca 422/06 (1)
v ca 142/09 (5)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
art.46 ust. 4a (461)
podwykonawca (1846)
iii ca 112/06 (1)
567/09 (2)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
tłumaczenie (1950)
1431/08 (13)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
"nie wniósł wadium" (1051)
iv ca 362/08 (1)
"art. 34" (251)
rentowności (147)
art. 93 (4857)
informacja banku forma (617)
województwo podkarpackie (101)
476/12 (4)
art 26 ust 4 (10612)
zamówienie uzupełniające (2731)
formalizm (387)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
podstawa wyceny (1785)
474/11 (9)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
iii ca 177/10 (2)
"art. 29" (2794)
"zmiana składu" (40)
odpady (1249)
v ca 440/06 (6)
2649/11 (18)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
kio/ku 108/10 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
certyfikat ubezpieczenia (324)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
związanie wyrokiem kio (6434)
brak wskazania podwykonawców (1119)
omyłka formularz oferty (1683)
x ga 241/10/za (1)
umowa na czas oznaczony (3619)
kio/uzp 198/09 (9)
"art 26 ust 4" (1631)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
definicja ceny (1936)
rażąco niska cena (1773)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
ge (264)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
art 140 (1029)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
telekomunikacyjne (694)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
zamówienie wspólne (5592)
pełnomocnictwo w kopii (891)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
zakup czasu antenowego (10)
"stawka vat" (699)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
zus (616)
wydruk z krs (211)
przedłużenie terminu związania (1372)
v ca 46/07 (4)
"art. 170 ust. 4" (7)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
brak pozycji kosztorysu (1660)
ii ca 442/06 (6)
"utajnienie rozprawy" (2)
artykuły biurowe (140)
wolna ręka prawa autorskie (135)
art.87 ust.1 (4109)
ramowa (443)
29 ust. 1 (22089)
odmowa podpisania umowy (486)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
"omyłka rachunkowa" (1020)
art 12a (391)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
"wiedza i doświadczenie" (719)
krk hiszpańskie (12)
oczywista omyłka pisarska (1165)
xii ga 282/11 (1)
27 ust. 5 (7970)
rażąca strata (97)
"dwie ceny" (36)
art. 85 ust. 4 (2036)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
ge medical (177)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
vi ga 107/04 (3)
ga 122/10 (30)
vi ga 35/09 (1)
miarkowanie kar umownych (43)
odrzucenie skargi (15630)
enion s.a. (40)
pojęcie dostawy (1220)
grontmij (149)
definicja modernizacji (442)
control process (68)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
1255/12 (4)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
remondis bydgoszcz (11)
różna stawka vat (734)
art. 150 ust. 3 (1386)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
uzupełnianie referencji (780)
opcja (518)
dodatkowe dokumenty (7917)
gugik (24)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
ii ca 9/11 (66)
viii ga 58/09 (12)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
podpis bez pieczęci (289)
x ga 83/06 (3)
iii ca 1019/06 (6)
iii ca 418/09 (7)
art. 6a (483)
odrzuca (15995)
§ 6 ust. 2 (19420)
kio/uzp 1591/09 (3)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
ii ca 139/05 (3)
spółka cywilna wykonawca (2583)
"powtarzające się okresowo" (51)
błędny formularz oferty (2154)
xii ga 391/08 (9)
x ga 41/07 (10)
"potencjał ekonomiczny" (179)
art. 49 ust. 3 (1877)
"oferta alternatywna" (34)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
art. 29 ust. 4 (19825)
"próbka systemu" (18)
tauron (77)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
wykaz dostaw (1619)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
unieważnienie umowy (7799)
ix ca 672/11 (1)
vat stawka (1456)
1247/11 (3)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
"art 6a" (45)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
aport (31)
"podział zamówienia" (253)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
ii ca 693/5 (16)
c-328/96 (3)
rachunek zysków i strat (380)
"przedmiar robót" (1443)
wizji lokalnej (298)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
kio_2710_10 (6)
badania naukowe (510)
iv ca 715/11 (2)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
kio 1292/11 (11)
podatek dochodowy (124)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
odwołanie (22190)
wycinka drzew (74)
komplementariusz krk (26)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
ii ca 88/09 (35)
telkaz (4)
dzierżawa pomieszczeń (87)
"22 ust. 5" (61)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
pojęcie zarzutu (2117)
kio 287/11 (8)
sumowanie wartości usług (369)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
wniesienie wadium po terminie (1983)
x ga 231/10 (1)
warunek doświadczenia (5070)
usługi opiekuńcze (77)
oferta alternatywna (1272)
"zamówienie dodatkowe" (488)
v ca 1110/04 (11)
"cena ryczałtowa" (944)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
"usługi pocztowe" (183)
polisa opłacona (361)
kio/uzp 540/09 (11)
678/08 (5)
c-107/98 (28)
przedpłata (14)
"oznaczenie strony" (39)
niezgodny z siwz (13979)
zmiana treści umowy (6781)
179 szkoda (3130)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
warunki udziału (14081)
uczciwej konkurencji (8966)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
sumowaniu (539)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
roboty dodatkowe (4473)
kio/uzp 757/09 (14)
pozwolenie na użytkowanie (536)
art. 90 ust. 3 (4955)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
konsorcjum doświadczenie (2840)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
iv ca 1180/09 (2)
v ga 141/09 (3)
brak czytelnego podpisu (352)
xii ga 226/10 (1)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
wadium wniesione po terminie (1983)
i ca 67/09 (2)
xii ga 222/07 (2)
iv ca 136/10 (2)
utrata statusu wykonawcy (270)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
microsoft lub równoważny (105)
ii ca 231/06 (1)
"dialog techniczny" (24)
próbka uzupełnienie (335)
wykonawca (20440)
"brak w ofercie" (679)
v ca 1554/08 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
załączniki do odwołania (9632)
art. 183 ust. 2 (1637)
art. 17 ust. 2 (9531)
"art. 6" (1968)
i ca 533/09 (4)
586/08 (2)
odstąpienie od umowy (1640)
kierownik zamawiającego (2051)
łączenie doświadczenia (1310)
806/11 (6)
doświadczenie osób (4438)
oferta treść oferty (15710)
iv ca 1322/11 (1)
v ca 1315/08 (1)
art. 24 ust. 1a (2269)
usługi szkoleniowe (296)
poprawianie omyłek (710)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
poprawienie omyłek (2163)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
art. 26 ust. 3 (10931)
usługa szkoleniowa (296)
gierańczyk (30)
kognicji (281)
brak daty na oświadczeniu (5348)
46/10 (21)
istotna zmiana oferty (8081)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
"art.46 ust. 4a" (437)
v ca 2024/09 (7)
1071/11 (5)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
zp-1 (328)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
1533/12 (5)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
iii czp 123/07 (15)
szacowanie wartości (752)
kio_uzp_298_09 (4)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
kio 776/11 (8)
uzupełnianie dokumentów (2484)
treść referencji (2923)
xix ga 207/09 (9)
umowy wieloletnie (416)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
równoważnych (2271)
zwrot odwołania wpis (15857)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
dynamiczny system zakupÓw (107)
ii ca 258/09 (2)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
zmiana stron umowy (6356)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
art 22 (13259)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
x ga 81/09 (10)
"podmiot trzeci" (1392)
v ca 985/08 (1)
najem sali (8)
art. 185 ust. 5 (2603)
obiekt użyteczności publicznej (292)
brak dowodu opłaty polisy (119)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
waloryzacja (152)
xii ga 315/11 (16)
kio 1910/11 (6)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
kio_1114_12 (6)
152/11 (8)
xii ga 443/09 (1)
iii ca 262/05 (7)
nie dołączył kosztorysu (967)
remondis (132)
zmiany nieistotne (8648)
brak referencji (2654)
oferta spółki cywilnej (2514)
błedna stawka vat (910)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
kio/uzp 1077/08 (8)
art. 38 ust. 4b (99)
vi ga 93/10 (2)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
stanowi treść oferty (13147)
kio 31/11 (16)
art. 36 ust. 5 (4094)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
zamówień publicznych (22821)
art. 26 2b (1507)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
ii ca 1049/05 (3)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
lub równoważny (2134)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
ii ca 2194/05 (87)
usługi prawnicze (191)
knr (309)
i ca 101/09 (3)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
pocztowe (2090)
faktury (2395)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
import docelowy (20)
art. 184 (2168)
art. 9 ust. 2 (15126)
udowodnić (4960)
xix ga 128/08 (47)
przedmiot działalności określony krs (683)
1010/12 (5)
vii ga 147/08 za (9)
xii ga 143/09 (16)
ix ga 37/06 (4)
kio/uzp 1500/09 (7)
kio/uzp 431/10 (3)
próbek (667)
opłaconą polisę (361)
korekty finansowe (409)
x ga 98/07/za (1)
emas (20)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
ii ca 207/11 (4)
art 93 ust 4 (4708)
ii ca 460/05 (8)
warunek nieproporcjonalny (784)
interes prawny (9018)
parafa podpis (133)
art. 32 (3520)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
kio/483/11 (3)
zus dla spółki cywilnej (137)
materiały równoważne (1298)
referencje podwykonawcy (695)
kio 685/12 (4)
x ga 311/10 (15)
vii ga 146/10 za (4)
barterowa (3)
"art.26 ust.2b" (951)
"art. 29 ust. 4" (16)
v gaz 94/09 (2)
art. 124 (670)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
wolna reka (1099)
brak podpisu pod ofertą (1755)
aktualizacja oprogramowania (224)
x ga 154/11 (2)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
1085/11 (2)
alpine bau (30)
"odtajnienie dokumentów" (110)
"dobre obyczaje" (439)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
"ze strony internetowej" (613)
wdrożenie (1882)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
sukcesja generalna (30)
data wystawienia (1023)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
brak kosztorysu (2196)
niewykonanie wyroku (12849)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
v ca 3128/10 (1)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
"186 ust. 2" (1655)
"art. 85 ust. 2" (224)
brak terminu w ofercie (13391)
iii ca 102/09 (15)
xii ga 413/08 (3)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
polisa podmiotu trzeciego (272)
wiedzy i doświadczenia (4259)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
spóźnione zarzuty (1247)
wykaz osób tajemnica (540)
plan higieny (134)
vi ga 79/09 (3)
ii ca 584/05 (17)
zawartośc referencji (244)
błąd vat (1337)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
przedmiar (1699)
i ca 168/09 (8)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
kio 82/12 (4)
dowód wniesienia wadium (1113)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
projektuj i buduj (237)
saldo (147)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
oryginalne tonery (37)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
sieć szerokopasmowa (79)
49/10 (19)
"koncepcja architektoniczna" (41)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
2710/10 (10)
ii ca 560/06 (1)
brak daty wystawienia referencji (408)
"doradztwo prawne" (41)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
kio/uzp 680/08 (4)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
dostęp do informacji publicznej (2492)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
zakres referencji (2938)
vi ga 240/10 (2)
"art. 26 ust. 2b" (951)
6a (483)
821/11 (9)
równość stron (889)
dozorbud (105)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
badanie ofert (9438)
kto wystawia referencje (261)
krs z hiszpanii (49)
xix ga 43/08 (2)
"art. 5 ust. 1a" (24)
przyspieszona (250)
forma uzupełnienia oferty (2999)
cena kosztorysowa (1164)
art. 94 ust. 2 (1573)
podwykonawstwo (545)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
art.26 ust.2 b (4645)
energa (131)
kio/uzp 873/09 (5)
xii ga 133/11 (1)
"art. 49 ust. 3" (20)
art. 12a (391)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
vi ga 68/09 (5)
uniewaznienie postepowania (12253)
art 26 2b (1507)
zmiana oferty (9886)
ochrona danych osobowych (672)
zła stawka podatku vat (77)
za zgodność z oryginałem (2385)
x ga 256/10/za (1)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
krk szwecja (7)
spółka komandytowa krk (36)
podpis oferty (2182)
"uchwała kio" (400)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
art.+94+ust.+3 (92)
lex retro non agit (14)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
sukcesja (49)
treść zobowiązania (4789)
wysokie kary umowne (206)
logo producenta (85)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
12a (391)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
pełnomocnictwa (3359)
kompatybilność (288)
uzupełnienie faxem (310)
"interes prawny" (4746)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
848/12 (4)
upadłość lidera konsorcjum (87)
handel referencjami (115)
sumowanie szkoleń (68)
upadłość niemcy (32)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
kio 2777/11 (3)
błąd co do prawa (2987)
centertel (88)
usługi transgraniczne (36)
1249/09 (8)
x ga 327/07 (1)
kio_2746_10 (17)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
parafa (170)
wyrok kio (10121)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
xix ga 158/07 (4)
972/12 (3)
art. 27 (8524)
certyfikat ce (359)
odtajnienie oferty (505)
wan (167)
sucg (4)
"wadium po terminie" (11)
art. 38 ust. 3 (3740)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
art. 22 ust. 5 (12514)
iv ca 271/10 (2)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
kio 1898/11 (3)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
umowa barterowa (3)
i ca 599/09 (2)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
zdolność kredytowa (771)
"art. 42 ust. 1" (97)
działalność twórcza (68)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
"art. 182 ust. 5" (9)
kc (4062)
impel security (100)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
ii ca 233/06 (1)
ii ca 641/07 (3)
ca 137/09 (15)
grupowe ubezpieczenie (45)
xxiii ga 418/09 (3)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
viii ga 248/09 (4)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
2191/10 (6)
zamówienie wielorodzajowe (3)
xix ga 214/08 (12)
v ca 537/08 (9)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
qumak (231)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
v ca 383/07 (2)
xix ga 91/07 (4)
przeciwko środowisku (275)
art. 32 ust. 4 (3332)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
x ga 207/08 (2)
art. 92 ust. 2 (2553)
1138 (34)
art. 5 (20726)
x ga 337/07 (7)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
finanse publiczne (2414)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
system informacji prawnej (4130)
sufo (62)
iii ca 455/08 (2)
iv ga 14/07 (16)
kierownik robót elektrycznych (494)
nieczytelny podpis oferty (352)
"wyrok kio" (8939)
zasada jawności (877)
i ca 302/11 (1)
x ga 60/08 (3)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
72/10 (13)
dowód zapłaty polisa (159)
nieczytelny podpis (375)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
rażaco niska cena (1773)
potencjał techniczny (2644)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
"brak tłumaczenia" (63)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
ogólna referencja (1207)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
art.26 ust. 2b (1316)
290/11 (5)
v ca 960/02 (10)
art 36 ust 4 (4136)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
art. 142 ust. 2 (970)
przejęcie pracowników (95)
1444/11 (5)
istotna zmiana (8648)
ciężar dowodu (2059)
istotna zmiana umowy (6198)
v ca 1805/09 (2)
możliwość zmiany umowy (6023)
kpc (1093)
informacja z krk (436)
"art. 83 ust. 3" (33)
ii ca 84/06 (3)
"bank zagraniczny" (6)
art 87 (5965)
upust jako kryterium (195)
wykonanie zastępcze (373)
maxto (57)
stowarzyszenie (277)
kryterium jakości (1721)
grupa kapitałowa (389)
próbka systemu (393)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
sumować doświadczenie (312)
odbieranie odpadów (304)
złożenie dwóch ofert (10181)
x ga 25/08 (65)
wyższe wykształcenie (432)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
art 38 ust 4 (3681)
naruszenie art 29 (17191)
tłumaczenie przysięgłe (381)
1181/10 (3)
iv ca 239/05 (5)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
kio/uzp 607/09 (2)
xii ga 59/09 (15)
ix ga 83/09 (3)
"art. 67 ust.1" (545)
starpol (11)
475/10 (4)
kio/uzp 1876/09 (6)
przystąpienie do odwołania (12244)
art. 82 ust. 1 (2175)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
usługi pocztowe 2012 (211)
protokół odbioru częściowego (507)
ryczałt (327)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
794/08 (24)
"brak pozycji" (79)
nazwy własne (3494)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
c-44/96 (11)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
v ca 1377/05 (3)
iv ca 726/11 (1)
ix ga 46/08 (1)
studia podyplomowe (36)
ujawnienie źródła zapytania (151)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
udostępnianie ofert (1529)
zwrot oryginału gwarancji (569)
oprogramowanie (1925)
1629/11 (5)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
vi ga 49/10 (7)
"dysponowanie osobami " (1425)
xii ga 317/09 (11)
181/08 (6)
salans (5)
"26 ust. 2c" (41)
"warunki przedmiotowe" (201)
oferta równoważna (2202)
sektorowe (727)
iii czp 53/11 (58)
i c 125/09 (7)
x ga 523/10 (2)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
intercity (60)
notariusz (410)
faksymile (17)
143/12 (7)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
odszkodowanie (418)
"kio 20/12" (4)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
inne omyłki (2660)
lista podmiotów (702)
"brak ceny" (33)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
2238/11 (6)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
karta katalogowa (484)
folder (264)
xix ga 92/08 (7)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
1741/10 (6)
bogdanka (97)
x ga 183/11 (1)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
brak podpisu na referencjach (536)
"art. 26 ust. 4" (1631)
prezentacja próbek (115)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
iii ca 177/10 (2)
naruszenie art 144 (718)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
krk po terminie (456)
sumowanie doświadczenia (312)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
wydruk z banku (153)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
"istotna zmiana umowy" (26)
iv ca 926/06 (5)
"produkt równoważny" (283)
1261/09 (8)
brak formularza oferty (4301)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
certyfikat microsoft (98)
swift (15)
istotna zmiana okoliczności (7002)
zmowa cenowa (63)
wycofanie zwrot oferty (592)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
ii ca 688/09 (1)
prawo do informacji (12616)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
nakazuje odrzucenie (12546)
kio_1016_12 (17)
asseco (384)
opłacenie polisy (361)
iv ga 10/08 (13)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
brak nazwy urządzenia (2189)
różny vat w ofertach (1197)
ubezpieczenie oc (506)
równoważne materiały (1298)
878/09 (23)
330/09 (9)
zamówienia podobne (5943)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
"kryterium jakości" (102)
impel catering (39)
ii ca 918/06 (1)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
243/12 (8)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
xix ga 202/09 (2)
pkp energetyka (78)
"powtórzenie aukcji" (29)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
1161/12 (6)
usługi telekomunikacyjne (550)
w przygotowaniu postępowania (4249)
certyfikat do polisy (188)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
xix ga 195/09 (11)
wykonawca uchyla się (2531)
błędy w kosztorysie (1193)
francuski krk (16)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
poprawa stawki vat (233)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
ciągłe (1187)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
opinia bankowa (670)
766/09 (23)
gwarancja producenta (1082)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
"należyte wykonanie" (3547)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
ii ca 87/07 (4)
xix ga 79/07 (1)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
zarzut przedwczesny (906)
kryterium parametry techniczne (1983)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
kio 1503/08 (6)
bilans (576)
nieważny certyfikat iso (171)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
inna omyłka cena (2110)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
inwestor zastępczy (227)
"zapytanie o cenę" (594)
zatrzymane wadium (73)
imienny wykaz osób (209)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
skrócenie terminu realizacji (447)
art. 46 ust. 4a (606)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
nisko rażąca cena (559)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
vii ga 2/08 (3)
spółdzielnia naprzód (294)
wykładnia rozszerzająca (488)
roche diagnostics (122)
2498/10 (19)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
przyrzeczenie publiczne (115)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
iii ca 490/04 (2)
x ga 255/09/za (2)
skarga (21962)
art. 230 ksh (40)
wycofanie+oferty (67)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
inne usługi niepriorytetowe (173)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
x ga 442/10 (1)
cena brutto (3431)
kio/uzp 786/10 (15)
180 ust. 4 (4321)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
brak części formularza ofertowego (2162)
obiekt budowlany (2321)
xix ga 461/12 (6)
vi ga 57/07 (6)
art. 182 ust. 1 (2292)
przekształcenie wykonawcy (217)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
oferta złożona przez oddział (2815)
postępowanie obarczone wadą (1418)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
e-podatki (25)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
art. 51 (2297)
471/08 (4)
iv ca 508/05 (4)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
uzupełnienie krk (299)
xix ga 258/08 (12)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
usługi medyczne (977)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
należyte wykonanie dostaw (1642)
geomar (39)
potrzeby zamawiającego (6063)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
ii ca 1219/06 (4)
ubezpieczenie na życie (358)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
wykonawca zagraniczny (708)
ii ca 675/04 (3)
zaokrąglenie (272)
okres gwarancji (2307)
poświadczenie (1977)
wartość referencji (2528)
iv ca 891/09 (1)
ii ca 464/09 (1)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
błędnie wpisany vat (510)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
x ga 269/07 (2)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
x ga 5/07 (7)
utajnienie referencji (211)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
xix ga 371/10 (1)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
błędy w kosztorysach (1193)
intertrading (75)
telekomunikacja polska (389)
odstępne (4)
"treść oferty" (6588)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
druk oferty (1442)
iv ca 280/10 (2)
xii ga 200/11 (1)
x ga 42/10 (2)
v ca 1109/08 (16)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
art. 85 ust. 3 (2096)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
vi ca 464/05 (62)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
likwidacja (upadłość) (244)
xix ga 3/07 (189)
karta oceny ofert (1572)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
rażąco niska cena na usługi (1354)
wyjątkowa sytuacja (1204)
definicja oferty (2925)
nadmierne kary umowne (170)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
dopuszczenie do obrotu (1616)
"tauron" (77)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
usługi badawcze (465)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
54/10 (19)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
istotna zmiana treści oferty (7762)
iv ca 340/05 (9)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
magellan (8)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
kio 2746/10 (17)
eurovia (103)
okres związania ofertą (5142)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
zakaz udziału podwykonawców (405)
kosztorys przy ryczałcie (198)
tonery do drukarek (71)
art. 49 (1899)
"art. 7 ust. 3" (1338)
art. 22 ust.4 (6675)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
iv ca 870/06 (1)
kio 2550/10 (8)
niekompletny dokument (1808)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
22 ust. 4 (12482)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
kopia gwarancji (688)
zakaz podwykonawców (411)
i ckn 304/00 (133)
"zobowiązanie producenta" (11)
wajda (51)
"wysokość kar umownych" (120)
xix ga 520/06 (5)
ii ca 284/10 (2)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
"art. 111" (180)
gratis (7)
"zatrzymanie wadium" (554)
art. 86 ust. 1 (1520)
za wysokie wadium (209)
art. 8 ust.3 (10077)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
jednego producenta (3255)
sysmark (25)
iv ca 362/09 (1)
rzetelność (630)
niejasne (2994)
biegły rewident (21)
zmiana warunków płatności (1074)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
"art. 92 ust. 2" (83)
doświadczenie (6617)
krk od prokurenta (44)
"art. 5" (1200)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
wyjaśnienia oferty (10738)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
obsługa prawna (2432)
jednokrotne wezwanie (518)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
uzupełnienie (6427)
vi ga 54/10 (3)
"sprzęt medyczny" (349)
"jednokrotne wezwanie" (70)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
v ca 484/08 (1)
185 ust. 6 (2343)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
iii ca 389/11 (2)
i ca 368/11 (1)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
meble (243)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
art. 25 ust. 1 (10221)
kopia gwarancji bankowej (199)
"ii ca 489/06" (24)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
sumowanie (539)
interes publiczny (10052)
"art. 51 ust. 2" (98)
kio 1525/11 (7)
odtajnienie dokumentów (467)
błedny knr (157)
data dokumentu (6606)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
x ga 458/09 (7)
omyłka samodzielnie (1211)
strabag (327)
iii ca 583/08 (5)
xxiii ga 566/09 (2)
14/10 (327)
egis (85)
rażąco (2502)
krk (461)
xii ga 133/09 (4)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
teatr szekspirowski (9)
dyskryminacja (369)
usługi prawne (7570)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)