Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

xix ga 371/10 (1)
ii ca 295/11 (1)
x ga 196/10/za (1)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
xii ga 568/11 (1)
xix ga 120/07 (4)
data wystawienia (1023)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
"utajnienie wykazu osób" (8)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
formularz cenowy (1828)
brak wyceny materiału (1338)
oferta termin związania ofertą (8286)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
c-27-29/86 (4)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
kio 618/11 (2)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
art. 12a (391)
"województwo podkarpackie" (78)
art. 25 (10248)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
izba (15344)
art. 36 ust. 5 (4094)
wykładnia rozszerzająca (488)
kody cpv (295)
wykaz robót budowlanych (2911)
"brak opłaconej polisy" (13)
"produkt równoważny" (283)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
leasing (190)
prawidłowo ukończone (730)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
iii ca 214/05 (1)
brak wadium (1743)
definicja oferty (2925)
prince (87)
822/11 (7)
trzy miejsca po przecinku (235)
60/08 (20)
doświadczenie konsorcjum (2840)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
promed (110)
usługi prawne (7570)
średnioroczne zatrudnienie (52)
oferta nieważna (5717)
878/09 (23)
zasada bezstronności (302)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
odwołanie jest przedwczesne (936)
ii ca 679/10 (3)
ubezpieczenie na życie (358)
przesłanki wykluczenia (6660)
dystrybucja energii (93)
lex (1019)
uzupełnienie wadium (977)
ix ga 113/06 (2)
451/09 (3)
"referencje" (3085)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
sprzĘt medyczny (860)
art. 2 pkt 7a (521)
odtajnienie informacji (482)
uzasadnienie wyroku (15449)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
"ii ca 489/06" (24)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
control process (68)
criminal record bureau (6)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
ix ga 109/09 (8)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
francuski krk (16)
tożsamość (809)
sprint (97)
ugoda (55)
krs (1719)
xii ga 12/09 (9)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
referencje powinny zawierać (2059)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
epuap (66)
oferta oferta równoważna (2135)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
183/11 (15)
iv ca 1020/08 (2)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
art. 85 ust. 3 (2096)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
prokurent (543)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
art. 90 ust. 1 (5546)
art. 38 ust. 4b (99)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
wyroki kio (10121)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
podlimity (14)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
148/11 (6)
równość stron kary umowne (150)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
818/11 (3)
tłumaczenie dokumentów (1776)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
art 26 ust 4 (10612)
udostępnianie ofert (1529)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
rÓwnowaŻna (2271)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
podatek vat (1983)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
uczciwej konkurencji (8966)
prince ii (65)
oferta alternatywna (1272)
referencje oświadczenie woli (759)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
termin wniesienia wadium (1998)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
opłacona polisa (361)
wadium w pieniądzu (286)
numer uprawnień (2208)
kio/uzp 260/10 (27)
opłacona polisa oc (222)
treść pełnomocnictwa (3011)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
sumowanie doświadczenia (312)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
nowy zarzut (5825)
grupy kapitałowej (389)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
v ga 15/09 (14)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
x ga 395/06 (3)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
xii ga 159/08 (7)
i ca 215/10 (2)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
roche diagnostics (122)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
xix ga 194/07 (14)
63/12 (19)
cena 0 (4870)
"art. 92 ust. 2" (83)
v ca 1315/08 (1)
pozycja zero (4825)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
330/09 (9)
interes przystępującego (4523)
art. 22 ust. 5 (12514)
przedmiar a ryczałt (157)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
krk (461)
wskaźnik płynności finansowej (69)
spółka komandytowa (318)
oświadczenie producenta (3198)
x ga 300/09 (3)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
wynagrodzenie mieszane (126)
przedłużenie terminu związania (1372)
art. 151 (499)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
x ga 319/08 (4)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
rozbieżnie słownie (314)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
art. 46 ust. 4a (606)
ważność referencji (402)
vi ca 527/05 (15)
spis kosztów) (562)
próbek (667)
subiektywne (885)
berger bau (36)
walory artystyczne (13)
niemożliwość świadczenia (650)
vi ga 93/10 (2)
"art. 93 ust. 4" (61)
"interes prawny" (4746)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
art. 36 (4296)
art 22 (13259)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
projekt budowlany (3451)
wynagrodzenie (7916)
zmowa przetargowa (107)
uchybienie formalne (1567)
x ga 86/08/za (1)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
warunek proporcjonalny (784)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
rozszerzenie zarzutów (1388)
706/11 (24)
art. 144 ust. 1 (760)
nieaktualny odpis z krs (613)
x ga 214/09 (3)
iv ga 14/07 (16)
kio/uzp 1500/09 (7)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
select (14)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
zaświadczenie z zus (344)
wstępne ogłoszenie (1012)
kompania węglowa (388)
grupa kapitałowa (389)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
xix ga 112/08 (1)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
kio_uzp_298_09 (4)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
xii ga 317/09 (11)
1548/11 (5)
art. 96 ust. 2 (1836)
tryb postępowania (17103)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
vii ca 881/05 (10)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
wariantowość ceny (66)
nieotwarcie oferty (4311)
567/09 (2)
csk 456/09 (19)
vi ga 104/10 (2)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
kio/uzp 1337/09 (3)
x ga 183/10 (1)
zarzut przedwczesny (906)
rażąco niska cena dostawa (637)
gwarancja producenta (1082)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
vii ga 9/09 (6)
obsługę prawną (2432)
oferta treść oferty (15710)
art.87 (4127)
46 ust. 3 (2772)
kio 9/11 (240)
ii ca 693/05 (51)
iii czp 53/11 (58)
oferta po terminie (17993)
termin na wniesienie odwołania (21718)
xix ga 32/09 (4)
"art. 86 ust. 3" (214)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
udział w realizacji zamówienia (9680)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
oryginał pełnomocnictwa (981)
"usługi szkoleniowe" (105)
simple (61)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
upadłość wykonawcy (325)
x ga 247/09 (1)
x ga 269/11 (3)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
tablice rejestracyjne (14)
c-328/92 (12)
brak formularza oferty (4301)
upadłość (333)
standstill (48)
kio/ku 108/10 (7)
1741/10 (6)
"art. 5 ust. 1a" (24)
zapytania o cenę (1912)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
1456/12 (3)
stawka vat (1456)
806/11 (6)
referencje dla samego siebie (1246)
dialog (423)
płynność (184)
cena kosztorysowa (1164)
limit kredytowy (100)
tożsamość przedmiotowa (707)
trezor (15)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
1071/11 (5)
v cz 48/05 (2)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
inna omyłka (2660)
§ 6 ust. 2 (19420)
ii ca 377/09 (2)
xix ga 256/07 (1)
wyrok sądu (17001)
koncesja (471)
nieuczciwej konkurencji (8966)
zamówienie dodatkowe (9565)
dwie oferty (10606)
przedwczesny zarzut (906)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
podpis na referencjach (552)
"art. 22 ust. 4" (619)
i ca 251/08 (3)
kio 1393/11 (3)
2785/10 (5)
pozwolenie radiowe (84)
równoważność (699)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
grota (36)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
ii ca 1239/06 (2)
art. 58 kc (814)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
"tauron" (77)
2427/11 (5)
zestawienie materiałów (1843)
x ga 5/07 (7)
art. 146 (2005)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
ramowa (443)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
inna omyłka ilość (1367)
"oznaczenie strony" (39)
konsorcjum (6485)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
opisanie równoważności (583)
brak daty na oświadczeniu (5348)
iv ca 629/08 (1)
intercity (60)
art. 146 ust. 6 (1941)
data dokumentu (6606)
163/08 (11)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
sumować doświadczenie (312)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
ubezpieczenia grupowe (45)
kio 425/12 (6)
grecja (64)
cena słownie (8157)
dysponowanie referencjami (1515)
uzupełnienie harmonogramu (548)
art. 29 ust. 2 (22076)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
152/11 (8)
brak interesu prawnego (7804)
i c 125/09 (7)
471/08 (4)
powszechne usługi pocztowe (260)
certyfikat iso podwykonawca (67)
błąd w kosztorysie (1193)
"system informacji prawnej" (50)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
art.26 ust. 2b (1316)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
przekaz pocztowy (41)
z referencji nie wynika (2880)
kara umowna należyte wykonanie (460)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
opłacenie polisy (361)
kio 2191/10 (6)
brak cen jednostkowych (1622)
uczciwa konkurencja (8966)
v ca 1174/08 (3)
czynność otwarcia ofert (3902)
ustawowo wolny (1132)
"podział spółki" (6)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
upust jako kryterium (195)
office (129)
preferowanie producenta (517)
parafa podpis (133)
obronności (62)
art.29 ust.3 (1795)
zatrzymania wadium (606)
ilość zamówienia (5814)
grafolog (6)
181/08 (6)
kio 1756/10 (10)
vi ga 92/07 (1)
v gaz 4/08 (4)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
c-465/11 (18)
kryterium (6613)
zdolność ekonomiczna (1066)
kio 8/11 (166)
zmiana istotna (8648)
vi ga 50/09 (1)
wrobis (53)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
obiekt użyteczności publicznej (292)
vii ga 136/09 za (6)
ii ca 285/10 (1)
x ga 387/06 (1)
stadion we wrocławiu (38)
"nadzór autorski" (250)
niezgodnosc siwz (4639)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
interes w przystąpieniu (6858)
"art. 38 ust. 4" (609)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
termin realizacji unieważnienie (7413)
zmiana ryczałtu (269)
zmiana umowy 144 (548)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
wyjaśnienia oferty (10738)
vii ga 2/08 (3)
1305/11 (2)
art. 47 (1763)
materiały opatrunkowe (65)
usługa druku (889)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
oferty dodatkowe (9192)
kio_2796_11 (5)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
certyfikat ubezpieczenia (324)
oferta oferta częściowa (2372)
ibm (233)
wizja lokalna (298)
energia elektryczna (474)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
iii ca 490/04 (2)
ponowne uzupełnienie (3855)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
niewłaściwy podatek vat (1303)
c-103/88 (99)
przystąpienie do odwołania (12244)
iv ca 288/06 (2)
x ga 100/10 (2)
vi ga 85/10 (2)
kio 1503/08 (6)
kio_628_11 (5)
ograniczenie podwykonawców (1659)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
2734/10 (7)
utrata gwarancji (600)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
wyjaśnienia po terminie (11135)
xix gz 455/10 (1)
xii ga 366/10 (1)
odbieranie odpadów (304)
xiii gc 253/10/iw (3)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
uzupełnienie referencji (1858)
1237/11 (14)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
xix ga 581/06 (7)
x ga 338/10 (4)
częściowe uwzględnienie (2410)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
data wniesienia wadium (1139)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
podmioty powiązane (889)
315/12 (4)
ii ca 577/06 (7)
xix ga 82/09 (2)
viii ga 13/08 (5)
"chyba, że udowodni" (159)
uzupełnił bez wezwania (2009)
kio 976/11 (2)
xii ga 413/08 (3)
odwołanie na treść siwz (13228)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
x ga 140/08/za (1)
przejęcie praw autorskich (33)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
podpis oferty (2182)
krótki termin realizacji (930)
podwykonawstwo (545)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
działalność twórcza (68)
konkurs architektoniczny (66)
xii ga 2/09 (4)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
"186 ust. 2" (1655)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
brak czytelnego podpisu (352)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
ii ca 616/05 (3)
ii ca 199/10 (3)
art 93 ust 4 (4708)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
błąd w vat (1337)
informacja z krk (436)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
art. 87 ust. 2 (5950)
komplementariusz krk (26)
xii ga 431/09 (4)
xxiii ga 203/09 (3)
44/09 (15)
v ca 571/08 (8)
awarie (608)
kio 822/11 (7)
nieprecyzyjny warunek (2108)
xvi gc 682/08 (3)
ii ca 1285/12 (23)
art 87 (5965)
szacowanie wartości zamówienia (751)
gramatura papieru (21)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
wadium w walucie obcej (15)
vi ca 232/10 (2)
xix ga 214/08 (12)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
zabezpieczenie (3507)
wpis w krs działalność (785)
xii ga 59/09 (15)
rażaco niska cena (1773)
brak ceny jednostkowej (1995)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
integracja (545)
biegły (513)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
zamówienie wielorodzajowe (3)
rażąco niska cena 2013 (507)
kio/uzp 799/08 (7)
roboty tego samego rodzaju (5107)
usługi pocztowe (964)
kio/uzp 476/09 (10)
iii czp 85/05 (23)
istotna zmiana treści oferty (7762)
istota ceny ryczałtowej (658)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
inpost (28)
oryginał wadium (601)
szpital (2547)
zp-1 (328)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
art. 94 ust. 2 (1573)
w przygotowaniu postępowania (4249)
brak-wadium (71)
vi ca 464/05 (62)
678/08 (5)
"art. 38" (1884)
zezwolenie (981)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
iv ca 726/11 (1)
opinia bankowa (670)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
doświadczenie dostawy (2821)
"jednokrotne wezwanie" (70)
zintegrowany system informatyczny (420)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
zus dla spółki cywilnej (137)
x ga 98/10 (2)
wykaz osob (4235)
tonery do drukarek (71)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
zaświadczenie us (105)
test (880)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
26 ust. 3 (10931)
energa (131)
przedwczesne odwołanie (937)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
vi ga 174/11 (1)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
kio 42/12 (18)
warunki zmiany umowy (6552)
oferta dodatkowa (9192)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
ii ca 386/05 (2)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
zaświadczenie z krk (343)
1431/08 (13)
normy iso (427)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
przekształcenie wykonawcy (217)
art. 87 (5965)
świadczenie okresowe (816)
"rozwiązanie umowy" (218)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
zakup paliwa (209)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
art 7 (22618)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
wadium treść (1883)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
"art. 8 ust. 3" (385)
xix ga 237/07 (1)
887/09 (8)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
"art. 27" (976)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
sucg (4)
"odtajnienie dokumentów" (110)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
iso/iec 19752 (17)
art 67 ust 1 (2007)
iv ca 772/05 (4)
pełnomocnictwo do wadium (663)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
prawnicze (260)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
szpital czerniakowski (16)
usługa kompleksowa (1290)
1835/10 (6)
polisa podwykonawcy (184)
omyłki rachunkowe (1257)
"brak interesu prawnego" (473)
vi ca 628/05 (13)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
art. 86 ust. 2 (1519)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
x ga 83/08 (5)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
asseco (384)
"art.26 ust.2b" (951)
wycofanie+oferty (67)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
certyfikat (2383)
iv ca 891/09 (1)
art 144 (761)
vi ga 240/10 (2)
microsoft lub równoważny (105)
udowodnienie równoważności (322)
v gaz 22/08 (7)
upadłość członka konsorcjum (140)
"art 26 ust 4" (1631)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
art. 38 ust. 6 (3537)
wyjaśnienie referencji (2320)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
krk francuskie (16)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
ge medical (177)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
moment zakończenia postępowania (1146)
oferta treść oferty (15710)
typ urządzenia (2445)
wykluczenie (10727)
2246/10 (3)
kierownik robót elektrycznych (494)
xii ga 37/09 (2)
wadium w formie kopii 2013 (74)
catering (76)
usługi medyczne (977)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
"podstawa dysponowania" (157)
"art. 16" (379)
pkd (135)
deklaracja zgodności (1244)
ii ca 207/08 (6)
termin związania 2011 (3215)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
kopia gwarancji bankowej (199)
kio_uzp_1564_09 (4)
brak pozycji (5528)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
negatywne konsekwencje (2427)
iv ca 362/09 (1)
ii ca 676/09 (5)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
"art. 87 ust. 1" (2881)
x ga 213/11 (13)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
elektroniczny krs (462)
kio/2785/10 (3)
zamówienia publiczne (22821)
v ga 141/09 (3)
x ga 230/08 (1)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
gaz-system (74)
v ca 927/08 (9)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
"odstąpienie od umowy" (371)
1516/12 (6)
cena ujemna (154)
iv ca 566/09 (1)
błąd vat (1337)
sam sobie wystawił referencje (811)
"wyrok kio" (8939)
zamówienia uzupełniające (2731)
status wykonawcy (1406)
x ga 22/08 (58)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
iv ca 831/10 (7)
46 ust. 4a (606)
należycie (6861)
nie wykonał wyroku kio (8577)
x ga 251/10/za (1)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
zobowiązanie podmiotów (3463)
opłaconej polisy (361)
xix ga 202/09 (2)
podkryteria (104)
świadczenia ciągłe (998)
ujemna cena jednostkowa (60)
opcje (518)
445/12 (3)
vi ga 57/07 (6)
vi ga 79/09 (3)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
1629/11 (5)
podwykonawca (1846)
kio 41/12 (14)
uzupełnienie próbki (335)
ii ca 131/10 (2)
"jedna usługa" (294)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
przejęcie pracowników (95)
forma pełnomocnictwa (1403)
xii ga 206/08 (14)
doręczenie kopii odwołania (3384)
art. 15 (15117)
crb (5)
projekt zamienny (478)
wadium w częściach konsorcjum (427)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
iii ca 299/06 (4)
uzupełnianie referencji (780)
nieistniejąca stawka vat (655)
ubezpieczenie kontraktu (452)
ocena ofert (15434)
brak projektu wykonawczego (1427)
odtajnienie wykazu osób (289)
x ga 178/09 (6)
warunek dysponowania osobami (3319)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
kio 476/12 (4)
świadectwo przejęcia (156)
kwota ubezpieczenia (2212)
iv ca 534/06 (2)
x_ga_213_11 (13)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
faktura jako referencja (489)
xii ga 86/09 (1)
i ca 220/07 (1)
informacja banku (1179)
"uzupełnianie próbek" (7)
"protokół odbioru" (778)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
zakres równoważności (674)
x ga 256/10/za (1)
zamówienia in house (93)
"art. 180 ust. 3" (485)
zaliczki (121)
x ga 42/10 (2)
remondis bydgoszcz (11)
odległość (622)
poprawianie kosztorysu (353)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
kio 2189/10 (14)
porównywalność ofert (360)
kio_2746_10 (17)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
art. 27 ust. 2 (8496)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
rozliczenie uzupełniajace (496)
ets (652)
art. 93 ust. 1a (919)
i ca 331/10 (1)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
ix ga 93/09 (1)
"spoza unii europejskiej" (5)
"art. 190 ust. 7" (385)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
xii ga 133/11 (1)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
"art. 12a" unieważnienie (84)
oddział spółki (1343)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
kryterium odległości (365)
oryginał (3457)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
pkp energetyka (78)
inspektorat uzbrojenia (51)
zaświadczenie o niekaralności (354)
błąd w formularzu cenowym (855)
duplikat (16)
termin realizacji (10949)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
nienależyte wykonanie (6292)
uprawnienia budowlane (3098)
usługa pocztowa (964)
v ca 2506/07 (39)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
uprawnienia telekomunikacja (214)
ii ca 279/08 (1)
nieproporcjonalny warunek (784)
"x ga 23/07" (85)
dyplom mba (3)
bez ograniczeń (10929)
certyfikat do polisy (188)
minimalne wynagrodzenie (2085)
art. 12a ust.2 (364)
232/12 (11)
xii ga 261/07 (2)
ii ca 1398/05 (5)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
krs po terminie (1648)
art. 184 (2168)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
art. 7 ust. 1 (22536)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
68/11 (10)
spółka cywilna reprezentacja (590)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
art. 26 ust. 2c (269)
cpv (403)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
zbyt wysokie kary (126)
oc konsorcjum (268)
i ckn 1159/00 (51)
kio/kd 106/10 (5)
równość stron (889)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
ciężar udowodnienia (1766)
krk po terminie składania ofert (336)
ix ca 724/08 (1)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
treść formularza oferty (4750)
zamówienia sektorowe (725)
v ca 1360/09 (6)
x ga 352/11 (1)
"łączenie zamówień" (13)
nie istotna zmiana umowy (6198)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
gwarancja bezwarunkowa (319)
v ga 40/09 (19)
usługi ochroniarskie (27)
dostawa książek (102)
art 4 pkt 8 (14203)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
ii ca 141/07 (1)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
wadium podmiot trzeci (450)
dodatni wynik finansowy (73)
"art. 140 ust. 1" (232)
krk spółka cywilna (123)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
informacja banku forma (617)
usługi niepriorytetowe (179)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
data pełnomocnictwa (1667)
v ca 422/06 (1)
iii ca 455/08 (2)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
ubezpieczenie grupowe (45)
brak pełnomocnictwa (2624)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
art. 32 ust. 2 (3508)
xix ga 92/11 (14)
poprawa vat (376)
ii ca 529/04 (4)
formularz cenowy brak podpisu (268)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
kio_uzp_1514_09 (6)
xix ga 131/08 (13)
x ga 33/09 (4)
ii ca 104/06 (11)
kognicji (281)
xii ga 488/11 (1)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
x ga 69/09 (3)
x ga 25/08 (65)
nadmierny warunek (831)
v ca 2446/09 (9)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
pkp plk (103)
istotna zmiana umowy (6198)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
istotna zmiana (8648)
usługa szkoleniowa (296)
ii ca 29/05 (37)
x ga 294/06 (9)
bez udziału podwykonawców (1330)
v ca 2056/07 (25)
protokół konieczności (3052)
podatek dochodowy (124)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
xii ga 429/09 (49)
ii ca 371/09 (2)
x ga 103/09/za (1)
tyco (78)
"niekonkretna oferta" (94)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
xii ga 200/11 (1)
zakup licencji (364)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
v ca 324/10 (3)
x ga 246/10/za (1)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
brak daty w referencjach (1789)
odrzuca (15995)
kio 1639/11 (19)
domniemywać (785)
1535/11 (4)
criminal records bureau (4)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
toya (14)
vii ga 163/09 za (10)
gaz system (311)
zły vat (143)
omyłka formularz oferty (1683)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
referencje sam sobie (1282)
tłumaczenie (1950)
zwrot oryginału gwarancji (569)
x ga 123/10 (2)
doradztwo prawne (410)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
x ga 58/09 (4)
x ga 83/06/p4 (3)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
"zmowa przetargowa" (75)
dowody (9075)
błąd pisarski (875)
kio_707_11 (31)
x ga 41/07 (10)
x ga 85/08 (5)
art. 26 (11176)
wykaz (6487)
omyłka rachunkowa (1257)
tożsame (2999)
uzupełnienie (6427)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
użyczenie zdolności finansowej (95)
art. 5 ust. 1 (20649)
wadium zatrzymanie wadium (553)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
26 ust. 2 b (7993)
xii ga 391/08 (9)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
usługi telekomunikacyjne (550)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
"brak kosztorysu" (48)
x ga 258/09 (4)
"nieprawdziwe referencje" (10)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
x ga 2/08/za (1)
ii ca 417/06 (3)
naruszenie art 144 (718)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
art.46 ust.4a (445)
1646/10 (3)
cztery miejsca po przecinku (170)
warunki podmiotowe (2325)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
referencje podwykonawcy (695)
718/12 (9)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
upłynął termin związania ofertą (1269)
protokół z negocjacji (939)
próbka system informatyczny (96)
należyte wykonanie dostaw (1642)
stosunek pracy (4600)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
ix ga 44/08 (29)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
brak wykazu usług (3712)
dialog konkurencyjny (387)
i ca 235/09 (5)
98/10 (8)
disclosure scotland (5)
sposób obliczenia ceny (3142)
certyfikat iso (395)
xii ga 433/08 (13)
ix gc 159/08 (2)
viii ga 136/09 (5)
krs z hiszpanii (49)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
charakter wynagrodzenia (4742)
"art. 83 ust. 3" (33)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
niewykonanie wyroku (12849)
art. 42 (3151)
grupa interwencyjna (67)
tonery (87)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
v ca 1377/05 (3)
iso 9000 (27)
zmiana terminu zamówienia (10382)
"art. 86 ust. 2" (54)
siła wyższa (106)
xix ga 403/08 (1)
sumowaniu (539)
sieć szerokopasmowa (79)
usługi ubezpieczeniowe (704)
usługi badawcze (465)
odtajnienie (510)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
przeciwnikiem skargi jest (328)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
ii ca 803/10 (12)
iii ca 177/10 (2)
x ga 427/10 (1)
załączniki do odwołania (9632)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
ii ca 688/09 (1)
umowa ryczałtowa (1451)
podstawa dysponowania osobami (3063)
xix ga 471/08 (2)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
pojęcie zarzutu (2117)
wniesienie wadium po terminie (1983)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
antywirus (3)
odrzucenie wniosku (8077)
zagospodarowanie odpadów (387)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
"oferty dodatkowe" (379)
szukio (5)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
ii ca 337/11 (1)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
xii ga 106/10 (2)
2756/10 (4)
dowód opłacenia polisy (283)
x ga 235/09/za (1)
spółka cywilna wykonawca (2583)
zaokrąglenie (272)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
dostęp do informacji publicznej (2492)
dwie ceny (5915)
zła stawka vat (94)
sanawia (2)
zmiana stawki vat (1010)
art. 136 (491)
x ga 207/08 (2)
vii ga 34/07 (3)
"termin składania ofert" (4586)
aukcja elektroniczna (319)
kio/uzp 70/08 (6)
naruszenie zasady pisemności (362)
ix ca 182/06 (2)
najkorzystniejsza oferta (13538)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
informatyzacja (149)
"wizja lokalna" (284)
zwrot wadium (1554)
"należyte wykonanie" (3547)
ix ga 115/06 (4)
xii ga 143/09 (16)
brak podpisu na dokumencie (1927)
kio/ku 34/10 (5)
23.02.2011 (28)
windows (285)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
ponowne wniesienie wadium (1158)
2106/11 (2)
v ca 620/08 (3)
siemens (507)
x ga 81/09 (10)
jawność postępowania (897)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
ix ca 497/09 (1)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
sytuacji ekonomicznej (2424)
"art. 82 ust. 1" (174)
"produkt leczniczy" (225)
x ga 2/07 (30)
ii ca 693/05 (51)
zp-11 (55)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
akredytacja (166)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
vi gz 51/06 (2)
art.46 ust.3 (741)
9/09 (152)
361/12 (5)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
należycie wykonane (6292)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
impel rażąco niska cena (95)
błędna cena jednostkowa (1128)
kio/1536/10 (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
2492/11 (3)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
"uchwała kio" (400)
brak dowodu opłaty polisy (119)
interwenient (121)
94 ust. 3 (1547)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
06 austria istotna zmiana (56)
wymóg dyplomu (83)
kosztorys szczegółowy (1481)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
pełnomocnictwo substytucja (38)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
art. 26 ust. 3 (10931)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
usługi turystyczne vat (31)
"art. 29 ust. 4" (16)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
x ga 307/09 (4)
kio 1437/10 (5)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
oferta (18628)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
kio 204/12 (5)
kio 1066/11 (8)
1172/11 (16)
xxiii ga 446/08 (18)
v ca 77/08 (2)
swift (15)
łączenie doświadczenia (1310)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
kio 2706/10 (5)
xix ga 91/07 (4)
"192 ust. 2" (1829)
"interes publiczny" (694)
błąd co do prawa (2987)
v ca 2739/11 (7)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
wdrożenie (1882)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
brak modelu (927)
489/06 (32)
dozorbud (105)
ogólna referencja (1207)
własne referencje (1778)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
przychód (581)
prawo pocztowe (2069)
ii ca 233/06 (1)
v ca 484/04 (2)
iv ca 1323/08 (1)
operator wyznaczony (559)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
kio 293/12 (4)
iv ca 11/09 (32)
edf (15)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
ix ca 709/09 (3)
"potencjał ekonomiczny" (179)
"46 ust. 4a" (442)
art. 34 (2768)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
umowy ramowe (412)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
usługa okresowa (777)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
itil (31)
uwzględnił odwołanie (17470)
"koncepcja architektoniczna" (41)
teatr szekspirowski (9)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
sanepid (29)
zabezpieczenie należytego (1988)
koordynator projektu (155)
v ca 2037/08 (7)
1759/10 (4)
polkomtel (91)
parafa (170)
uzupełnienie faksem (1337)
x ga 183/11 (1)
stany zjednoczone (130)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
kio 1898/11 (3)
xix ga 80/07 (18)
ix ca 541/09 (2)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
1157/12 (5)
tusze (36)
spółka cywilna (2686)
kio 2765/11 (9)
kio/2790/10 (14)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
wskaźnik rentowności (43)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
comarch (678)
kio/uzp 745/08 (22)
usługi sprzątania (718)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
doświadczenie wykonawcy (6523)
"cena ryczałtowa" (944)
kio/uzp 703/09 (20)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
prokura oddzielna (24)
"istotne zmiany umowy" (26)
interes publiczny 145 (395)
oferta równoważna (2202)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
art. 38 ust. 1 (3788)
vi ga 79/09 (3)
46/10 (21)
proporcjonalny (966)
"zmiana treści umowy" (47)
"ze strony internetowej" (613)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
v ca 2224/03 (10)
zmiana umowy podwykonawca (989)
warunki udziału (14081)
prawo nie działa wstecz (34)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
kyocera (17)
kryteria podmiotowe (1276)
źle obliczony vat (103)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
kio 545/11 (11)
parafka zamiast podpisu (11)
trojan (300)
art. 110 pzp (902)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
i ca 381/07 (2)
zaświadczenia o niekaralności (354)
art 46 ust 4a (606)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
dzierżawa pomieszczeń (87)
wadium kopia gwarancji (264)
płyty głównej producenta komputer (107)
referencje własne (1778)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
kio 1535/11 (4)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
materiały eksploatacyjne (539)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
38 ust. 4b (99)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
nieistotne zmiany umowy (6198)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
luksemburg (65)
"zwrot wadium" (190)
otwarcie ofert (4311)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
moment wszczęcia postępowania (1716)
wyciąg z banku (130)
usługi okresowe (777)
obsługa bankowa (460)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
ii ca 304/08 (1)
xxiii ga 418/09 (3)
kio/uzp 38/09 (27)
kio/uzp 607/09 (2)
potwierdzenie referencji (2838)
gwarancja (3257)
rozwiązania równoważne (1227)
camco (17)
pokój (210)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
art. 24 ust. 1a (2269)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
69 (1166)
udział podmiotów trzecich (2696)
istotne zmiany umowy (6198)
ekonomiczny (2711)
doświadczenie powtarzalność (39)
x ga 354/07 (2)
nieprecyzyjne warunki (3093)
art. 182 ust. 1 (2292)
"podatek vat" (1784)
art. 29 ust. 3 (21046)
pozycja zerowa (111)
xix ga 225/10 (14)
x ga 145/08/za (1)
ix ga 228/09 (2)
protokół odbioru dostawy (866)
art. 40 ust. 6 (4151)
wynika z innych dokumentów (10755)
niemiec (483)
należyta staranność (3006)
literalny (2209)
kio 2287/10 (21)
milczenie wykonawcy (142)
kio/uzp 20/09 (152)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
powierzy podwykonawcom (751)
x ga 101/08/za (2)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
"cena zero" (9)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
błędna stawka vat w ofercie (904)
polskie normy (2829)
"kio 20/12" (4)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
referencja treść (2923)
protokół odbioru (1711)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
xix ga 3/07 (189)
domniemanie (1386)
polisa podmiotu trzeciego (272)
v ca 538/08 (9)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
wykaz osób (4235)
nie może przekroczyć (1883)
składanie ofert częściowych (1729)
2817/10 (8)
423/11 (6)
metodologia (322)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
i ca 251/07 (2)
enigma (100)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
niska cena (1880)
i ca 155/04 (9)
v ca 1621/08 (1)
użyczenie (236)
qumak (231)
kio 883/11 (4)
poprawa ceny jednostkowej (446)
xii ga 129/10 (2)
x ga 92/11 (6)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
v ga 53/05 (1)
i cz 103/07 (1)
saternus (2)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
rękojmia (662)
uwzględnia opozycję (412)
xix ga 599/06 (3)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
rażąco niska cena (1773)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
związanie ofertą (8741)
"zatarcie skazania" (36)
iso 9001:2008 (46)
budynki użyteczności publicznej (272)
ii ca 1950/05 (2)
xii ga 43/08 (1)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
artykuły biurowe (140)
art. 38 ust. 4 (3681)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
kosztorys ofertowy (2122)
x ga 269/07 (2)
v ca 903/08 (8)
kserokopia gwarancji wadium (137)
krótki termin składania ofert (749)
"powtarzające się okresowo" (51)
franszyza redukcyjna (14)
suma ubezpieczenia (558)
ii ca 849/09 (1)
751/11 (5)
"wiedza i doświadczenie" (719)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
termin zawarcia umowy (10355)
opis warunków (8539)
art. 93 (4857)
doświadczenie kierownika (1341)
wajda (51)
zakup samochodu (234)
rażąca strata (97)
vi ca 32/11 (2)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
x ga 23/07/za (39)
zamiast polisy (187)
jawność umów (317)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
ce (669)
wizji lokalnej (298)
art. 5 ust. 1 a (20648)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
spóźnione zarzuty (1247)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
"art. 15" (968)
omyłka (2999)
torell (8)
gwarancja warunkowa (177)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
konsorcjum doświadczenie (2840)
spółka zależna (2664)
87/07 (22)
248/12 (19)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
usługi hotelowe (44)
finanse publiczne (2414)
partner dariusz apelski (5)
49/10 (19)
1971/09 (8)
referencje podpis (552)
kio/uzp 59/10 (14)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
równe traktowanie wykonawców (8186)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
art. 5 (20726)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
art. 84 ust. 1 (1519)
swoboda umów (878)
koncesja, zezwolenie (219)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
tłumaczenie sysmark (9)
oferta bez podpisu (1644)
brak terminu w ofercie (13391)
kryteria (6613)
"art. 142 ust. 2" (10)
"podmiot trzeci" (1392)
kio 2531/11 (8)
kio 1070/11 (4)
art. 87 ust 2 (5950)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
zawarcie umowy po terminie (10265)
zmiana personelu (795)
zmiana podmiotu (5609)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
1107/04 (5)
logo producenta (85)
"art. 111" (180)
protokół odbioru częściowego (507)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
art. 150 ust. 3 (1386)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
uchwała zarządu (635)
art.26 ust.2 b (4645)
art 25 ust 1 (10221)
zbyt krótki termin realizacji (381)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
478/12 (10)
kryteria wyboru (5775)
kio/uzp 1591/09 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
nieprawdziwe informacje (2482)
krajowy rejestr karny (640)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
iii ca 472/09 (2)
ix ga 46/08 (1)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
roboty budowlane (6535)
cena zero złotych (6048)
ripok (60)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
wykaz usług (4203)
kio_2793_10 (19)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
referencje (3085)
vat 0% (1554)
interpretacja siwz (3410)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
kio_2817_10 (7)
iv ca 689/08 (4)
kio_uzp_1085_09 (6)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
art. 94 ust. 3 (1547)
odrzucenie oferty interes (8512)
dokumentacja budowlana (5136)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
kio/1765/10 (5)
kio 1292/11 (11)
rozwiązanie umowy (3161)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
krk dla komplementariusza (25)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
"zmiana terminu realizacji" (104)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
brak nazwy producenta (1745)
ii ca 108/11 (3)
iii ca 344/08 (1)
25 ust. 1 (10221)
regenerowane (32)
spółdzielnia naprzód (294)
wykaz punktów serwisowych (244)
"usługi niepriorytetowe" (56)
haccp (39)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
viii ga 98/09 (2)
26 ust. 4 (10612)
oferta wariantowa (367)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
pozwolenie na użytkowanie (536)
certyfikat/atest (24)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
skarga (21962)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
referencje bez daty (1458)
umowa ramowa (412)
język postepowania (1989)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
x ga 254/10 (7)
multikom (36)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
szacowanie zamówienia (787)
brak interesu (8520)
art. 67 ust. 2 (2004)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
art.186 ust.2 (2354)
art. 29 ust 3 (21046)
c-454/06 (21)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
dynamiczny system zakupÓw (107)
82/12 (5)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
kio_510_11 (17)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
uniewaznienie postępowania (12253)
ix ga 30/08 (11)
v ca 671/08 (10)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
art. 6 (19478)
"dobre obyczaje" (439)
norma emisji spalin (59)
wszczęcie postępowania (11721)
xix ga 258/08 (12)
podkryteria cenowe (25)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
dokumenty po terminie (13908)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
kryteria mierzalne (111)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
"art. 189 ust. 2" (4658)
llc (28)
limit debetowy (8)
art. 86 ust. 3 (1506)
v ca 901/08 (3)
ix ca 661/09 (5)
"art. 84" (226)
wyrządził szkodę (378)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
"zmiana stawki vat" (51)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
art 145 (620)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
znaki towarowe (601)
istotna zmiana oferty (8081)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
x ga 154/07 (3)
v ga 124/09 (1)
kio 860/11 (5)
apostille (15)
licytacja elektroniczna (96)
ii ca 442/06 (6)
iii ca 212/06 (2)
orzeczenie (5257)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
konkurencja (9399)
ochrona danych osobowych (672)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
kara umowna za opóźnienie (251)
"zakres konkursu" (5)
rownowaznosc (699)
1623/11 (16)
iv ca 271/10 (2)
art. 185 ust. 3 (2615)
brak podpisu na formularzu (747)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
kio 23/12 (221)
c-16/98 (8)
ii ca 87/07 (4)
xix ga 534/08 (2)
"karty katalogowe" (428)
rentowności (147)
kryterium oceny ofert (6241)
919/08 (11)
podmiot trzeci (2837)
zwolniony z vat (197)
iv ca 1322/11 (1)
ii ca 560/06 (1)
vii ga 44/05 (3)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
iii ca 582/08 (1)
xix ga 170/08 (4)
art 82 ust 1 (2175)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
stanowi treść oferty (13147)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
c-176/98 (36)
utajnienie wykazu osób (310)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
china (35)
brak tłumaczenia (1750)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
kio/uzp 938/09 (7)
referencje nie potwierdzają (1822)
"nieporównywalne oferty" (137)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
krk komplementariusza (26)
"art. 36 ust. 4" (181)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
619/08 (11)
przyrzeczenie publiczne (115)
pojęcie dostawy (1220)
exatel (93)
badania naukowe (510)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
na pierwsze żądanie (7129)
viii ga 124/07 (11)
główny urząd geodezji (105)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
dokumenty nie wymagane (12623)
szkolenia (1804)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
kio/uzp 533/10 (3)
"94 ust. 3" (92)
wejherowo (59)
"art. 179 ust. 1" (6628)
zus spółka jawna (97)
niezgodny z siwz (13979)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
różne stawki podatku vat (664)
udostępnianie uprawnień (886)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
zatrzymane wadium (73)
x ga 12/07 (11)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
zła stawka podatku vat (77)
błąd formalny (1706)
rażąco niska cena zysk (707)
art. 85 ust. 4 (2036)
zamawiający nie może domniemywać (729)
natychmiastowa (368)
1085/11 (2)
ceidg (39)
kio 31/11 (16)
art. 22 ust. 1 (13225)
x ga 140/08 (42)
ii ca 137/09 (13)
dopuszczenie do obrotu (1616)
upadłość konsorcjum (177)
"art. 186 ust. 2" (1639)
c-525/03 (5)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
"brak w ofercie" (679)
1366/12 (2)
ciężar dowodu (2059)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
kio_133_12 (8)
art. 8 ust.3 (10077)
"27 ust. 5" (14)
potencjał ekonomiczny (1056)
brak części formularza ofertowego (2162)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
interes prawny (9018)
vi ga 29/08 (15)
nieopłacona polisa (361)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
proporcjonalne warunki (938)
333/11 (7)
"treść oferty" (6588)
oferta otwarcie ofert (4081)
vii ca 587/09 (1)
powiat suski (5)
licytacja (99)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
ii ca 1049/05 (3)
kio 173/11 (9)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
121/11 (5)
odrzucenie oferty (15153)
zobowiązanie warunkowe (276)
art. 32 (3520)
brak referencji (2654)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
ii ca 201/05 (4)
kopia aneksu (187)
kio/uzp 391/09 (3)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
kwalifikacja wykonawców (2895)
protokół z postępowania (5417)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
zasada pisemności (372)
ograniczenie konkurencji (8393)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
warunek nieproporcjonalny (784)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
iii ca 855/05 (7)
458/09 (13)
"data wystawienia referencji" (31)
uniewaznienie postepowania (12253)
"art. 51" (414)
ix ca 23/12 (9)
x ga 327/07 (1)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
"26 ust. 2d" (27)
uchyla (3018)
art.26 ust.3 (5774)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
kuchnio (871)
iv ca 690/08 (1)
iso producenta (311)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
"błędna stawka vat" (94)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
niezgodność z siwz (4639)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
iv ca 1180/09 (2)
xii ga 517/11 (2)
zus us spółka cywilna (36)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
błedna stawka vat (910)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
autoryzacja producenta (210)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
magellan (8)
ochrona praw wyłącznych (5061)
ii ca 489/06 (28)
open source (47)
nieprawdziwe referencje (958)
zasada jawności (877)
xii ga 282/11 (1)
poprawienie innej omyłki (1931)
zmiana nieistotna (8648)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
odtajnienie oferty (505)
kio/uzp 19/09 (157)
skrócenie terminu realizacji (447)
1138 (34)
"harmonogram realizacji" (218)
prezentacja, próbki (115)
"art. 32 ust. 1" (270)
grontmij (149)
aneksowanie umowy (27)
i ckn 304/00 (133)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
protokół zamiast referencji (315)
pesa (110)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
wiedza (2974)
"roboty zamienne" (85)
kopia gwarancji wadialnej (170)
xii ga 443/09 (1)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
saldo (147)
"gwarancja bankowa" (489)
art. 142 ust. 2 (970)
ii ca 488/09 (4)
"art. 7 ust. 3" (1338)
sumowanie (539)
wykroczenie zawodowe (121)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
kopia pełnomocnictwa (910)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
ii ca 460/05 (8)
nadzór inwestorski (534)
spółka cywilna zus (146)
zero w kosztorysie (1553)
formularz (4952)
umowa na czas oznaczony (3619)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
iv ca 1021/09 (1)
x ga 25/09 (17)
kio_uzp_867_09 (8)
art. 22 ust.4 (6675)
politechnika rzeszowska (24)
"art. 184" (1834)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
środki finansowe (4096)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
dialog techniczny (270)
strona z (17545)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
ostrołęka (162)
"usługi transgraniczne" (13)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
x ga 294/07 (6)
centrum personalizacji dokumentów (18)
iv ca 392/05 (8)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
zbyt wysokie warunki (531)
podmiot prawa publicznego (5902)
program funkcjonalno użytkowy (623)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
viii ga 244/09 (2)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
poświadczenie nieprawdy (241)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
art. 15 ust. 2 (15071)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
2103/11 (3)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
zakaz udziału podwykonawców (405)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
art. 93 ust. 4 (4708)
iii czp 74/05 (232)
i ca 410/08 (1)
xii gz 74/10 (2)
pisemnie (5282)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
informacje ze stron internetowych (3644)
podpis (2686)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
"art. 29 ust. 3" (445)
wskaźnik płynności (72)
"dialog techniczny" (24)
ubezpieczenie (2304)
pełnomocnictwo prokura (83)
produkty lecznicze (261)
i ca 601/05 (3)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
grupa kapitałowa zmowa (32)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
ii ca 586/05 (4)
aneksowanie umów (20)
art. 27 (8524)
wykonawstwo zastępcze (26)
upadłości (333)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
"art. 42 ust. 1" (97)
kio 19/09 (157)
wykluczenie po wyborze (8673)
dowód opłacona polisa (283)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
loco (70)
v ga 84/11 (4)
ochrona osób i mienia (492)
"utajnienie rozprawy" (2)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
obsługa prawna (2432)
rozbicie ceny ofertowej (440)
data referencji (1980)
x ga 25/08/za (2)
iv ca 588/04 (3)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
komisja przetargowa (1548)
art. 4 pkt 5 (18321)
rzetelność (630)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
"centrum usług wspólnych" (21)
inne usługi niepriorytetowe (173)
xix ga 195/09 (11)
"realność udostępnienia" (43)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
urssaf (5)
ocena (16208)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
równoważności (699)
"kopia gwarancji" (24)
v ca 1805/09 (2)
wyjątkowa sytuacja (1204)
"art. 2 pkt 1" (285)
oferta częściowa (2436)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
oferta spółki cywilnej (2514)
art. 6 a (19477)
zasada równego traktowania (7549)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
modyfikacja siwz (3364)
x ga 74/09 (1)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
pol-aqua (111)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
856/11 (2)
"prawa autorskie" (202)
"brak wadium" (71)
x ga 309/08 (1)
kio 1910/11 (6)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
"doradztwo prawne" (41)
koncesja konsorcjum (177)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
rażąco nisko cena (1773)
"wadium po terminie" (11)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
iso 9001 (228)
interes faktyczny (6970)
cena zero (6070)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
lte (12)
kio_1016_12 (17)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
tabela elementów scalonych (188)
6a (483)
art.22 ust. 5 (4720)
kio/uzp 215/09 (7)
charakter referencji (1903)
dumping (28)
kryteria oceny (6345)
zobowiązanie (5140)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
kio/kd 31/12 (20)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
bilans (576)
oprogramowanie windows (229)
katalogi producenta (914)
art. 90 ust. 3 (4955)
udostępnienie osób (2216)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
"zamówienie uzupełniające" (435)
gugik (24)
vii ga 24/08 (13)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
iii ca 389/11 (2)
v ca 405/10 (3)
x ga 341/07 (3)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
v ca 2307/09 (3)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
art 67 (2013)
240/10 (4)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
"umowa warunkowa" (6)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
427/09 (8)
1719/10 (14)
1980/09 (11)
dokumenty podwykonawcy (1675)
oferta niekompletna (1939)
unieważnienie części (6941)
serwis na terenie polski (240)
art. 183 ust. 2 (1637)
potencjał techniczny (2644)
"usługi prawnicze" (42)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
v ca 52/08 (2)
v ca 787/08 (1)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
rażąco niska cena 10% (1548)
referencje podmiotu trzeciego (973)
in house (93)
wykaz wykonanych (6000)
papiery wartościowe (167)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
zakłady usługowe "ezt" (24)
referencje od podwykonawcy (695)
496/10 (6)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
ii ca 585/06 (6)
x ga 316/07 (2)
iv ca 1176/09 (5)
"kryteria oceny ofert" (3694)
kio 19/11 (206)
sumowanie zamówień (535)
ii ca 220/11 (1)
1008/11 (4)
kosztorys przy ryczałcie (198)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
91 ust. 3a (475)
warunek tożsamy (1947)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
84/12 (7)
2191/10 (6)
xii ga 456/08 (1)
xii ga 109/08 (1)
vi ga 169/10 (1)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
indywidualna ocena oferty (1933)
remondis (132)
treść zobowiązania (4789)
xii ga 183/08 (1)
"zasady traktatowe" (12)
"dokumenty niewymagane" (1366)
microsoft (252)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
opłata sądowa (169)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
ii ca 835/04 (5)
przedmiot działalności określony krs (683)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
x ga 332/09 (6)
iv ca 142/11 (5)
polisa oc konsorcjum (234)
zawieszona działalność (124)
ii ca 431/07 (11)
oddział+spółki (21)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
brak nazwy urządzenia (2189)
niepełny formularz ofertowy (1741)
1225/10 (8)
kc (4062)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
v ca 383/07 (2)
ii ca 941/05 (21)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
"oferta wariantowa" (289)
xii ga 311/09 (5)
iii ca 1019/06 (6)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
art. 67 (2013)
"prawo opcji" (45)
wyciąg z konta (76)
brak ceny w ofercie (7372)
solid (131)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
barterowa (3)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
emas (20)
art. 26 ust. 4 (10612)
vii ga 59/08 (2)
ii ca 430/09 (1)
niejawne (5602)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
kio/uzp 1243/08 (7)
prezentacja próbek (115)
netia (133)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
iv ca 340/05 (9)
ii ca 1063/05 (17)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
termin wykonania (14372)
prokurent krk (44)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
zmiana przepisów (10308)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
358/10 (7)
xii ga 226/10 (1)
dokument nie podpisany (4885)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
remont a budowa (720)
gospodarz postępowania (108)
kio_545_11 (7)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
cena minimalna (2217)
usługi hotelarskie (35)
lub równoważne (2134)
"brak podpisu" (193)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
gwarancja wadialna (592)
błędnie wpisany vat (510)
ryczałt kosztorys (200)
v ca 2552/07 (2)
rachunek zysków i strat (380)
c-340/04 (11)
art.94 ust. 3 (417)
koncentracja środków ochrony (223)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
polisa (1011)
vi ga 83/10 (4)
cena usługi prawnicze (122)
aldesa (28)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
wadium w kilku formach (269)
art. 87 ust. 1 (5955)
vi ga 192/10 (11)
modyfikacja oferty (3556)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
zapytanie o cenę (1912)
2222/11 (17)
kompatybilność (288)
"świadczenie niemożliwe" (221)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
kio/uzp 680/08 (4)
próbka jest dokumentem (567)
agencja rynku rolnego (30)
nadmierne warunki udziału (1023)
kio_786_10 (10)
iii ckn 1320/00 (6)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
kryterium doświadczenie (2874)
różny vat (1218)
nieaktualny krs (737)
oticon (31)
1199/12 (6)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
antydatowanie (40)
definicja podwykonawstwa (160)
"146 ust. 6" (158)
art. 22 ust 4 (12482)
błędny formularz oferty (2154)
ii ca 425/05 (5)
ix ga 37/06 (4)
kio 2181/10 (2)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
art. 182 ust. 3 (2258)
res iudicata (30)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
cena jednostkowa (2283)
art 140 (1029)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
uprawnienia (6279)
kosztorys inwestorski (625)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
848/12 (4)
xxiii ga 633/09 (2)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
oczywista omyłka pisarska (1165)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
kio 11/09 (215)
kio 100/12 (18)
harmonogram (1230)
x ga 367/09 (1)
różnica 1 grosza (2577)
art. 38 ust. 2 (3788)
podwykonawcy (1846)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
v ga 87/10 (1)
inżynieria rzeszów (62)
alpine (39)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
"dwie ceny" (36)
i aca 357/10 (18)
2010 (11772)
x ga 288/11/za (1)
niedozwolona zmiana oferty (914)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
art. 23 ust. 3 (9219)
oferta złożona po terminie (16941)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
art 12a (391)
projektuj i buduj (237)
334/09 (4)
wpis od skargi (20518)
definicja ceny (1936)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
x ga 706/11 (12)
barter (4)
polisa konsorcjum (440)
art. 5 ust. 1a (2938)
wyroby medyczne (600)
ii ca 129/07 (3)
zapoznać się z jego treścią (4391)
wyjaśnienie treści (10559)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
pełnomocnictwo oryginał (981)
praxis (9)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
konsorcjum koncesja (177)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
usługi szkoleniowe (296)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
podkryterium (175)
"istotna zmiana umowy" (26)
niepodpisany formularz cenowy (732)
1261/09 (8)
ii ca 206/06 (3)
zwłoka (337)
uzupełnienie opisu (3721)
"sprawozdanie finansowe" (580)
zgodność z oryginałem (2385)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
gispartner (29)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
xix ga 280/08 (10)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
konkurs dwuetapowy (13)
rafako (49)
brak formularza cenowego (1617)
"unieważnienie umowy" (412)
przedmiar robót (1656)
iv ca 683/12 (51)
omyłka samodzielnie (1211)
lek równoważny (72)
opcja (518)
sukcesja generalna (30)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
art. 29 ust. 4 (19825)
xix ga 175/10 (32)
utajnienie wyjaśnień (450)
specyfikacja techniczna (7095)
v ca 1468/10 (3)
parafowanie umowy (245)
ceny jednostkowe (2283)
telekomunikacyjne (694)
autoryzacja (267)
2124/11 (4)
zmowy przetargowe (107)
próbka (667)
xii ga 293/11 (1)
x ga 117/08 (1)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
bombardier (36)
"art. 136" (23)
kio 1874/10 (10)
"art. 144 ust. 1" (225)
ix ca 736/09 (2)
martela (16)
rezygnacja z części zamówienia (408)
przystąpienie (12333)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
kio/uzp 759/08 (5)
comarch tajemnica przedsiębiorstwa (128)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
1758/11 (6)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
niezgodność oferty z siwz (4632)
nieczytelny podpis (375)
brak podpisu na kosztorysie (279)
c-126/03 (77)
ii ca 2230/05 (2)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
zamówienie wspólne (5592)
kio/uzp 984/08 (70)
c-328/96 (3)
szwedzkie krk (5)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
współuczestnik (10)
"brak ceny" (33)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
za wysokie wadium (209)
wadium w konsorcjum (895)
zakaz podwykonawstwa (160)
dowód opłaconej polisy (283)
1288/10 (21)
xii ga 466/09 (2)
ii ca 404/09 (7)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
oleju napędowego (108)
242/10 (17)
równowaga stron (202)
kio/uzp 2490/10 (8)
art. 49 (1899)
turcja (28)
zamówienie uzupełniające (2731)
tauron (77)
xix ga 599/07 (1)
studia podyplomowe (36)
kio/uzp 741/09 (6)
model (850)
francuski krs (25)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
gratis (7)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
skamex (47)
997/12 (4)
1244/10 (3)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
wykaz dostaw (1619)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
język polski (1791)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
zmiana podmiotowa (1667)
punkty serwisowe (473)
sformalizowane (337)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
bezstronność (328)
termin wykonania zamówienia (14142)
wadium (2041)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
zeznania świadków (436)
odstępne (4)
art. 180 (4472)
udostępnienie zasobów (1174)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
kio/uzp 878/09 (23)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
"poczta polska" (337)
forma pisemna (2616)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
waloryzacja cen (123)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
pełnomocnictwa (3359)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
"termin płatności" (375)
"wycofanie oferty" (67)
utracił status wykonawcy (229)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
dowód zapłaty polisa (159)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
umowa (11595)
kio/uzp 1876/09 (6)
iv ca 140/08 (21)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
wartość zamówienia (11603)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
xii ga 314/11 (31)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
karta oceny ofert (1572)
art.51 ust.2 (384)
"art. 26 ust. 2d" (27)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
obiektywny charakter (2423)
oddział (3287)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
kio/kd 19/10 (6)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
93 ust. 1a (919)
vat ryczałt (152)
iv ca 870/06 (1)
odrębne zamówienie (4824)
podstawa wyceny (1785)
online skills (19)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
kio_457_12 (10)
i ca 101/09 (3)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
xii ga 374/10 (2)
xii ga 39/09 (1)
hawe (11)
po przecinku (374)
"zamówienie dodatkowe" (488)
iii czp 68/06 (13)
usługi transgraniczne (36)
x ga 311/10 (15)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
ii ca 443/06 (2)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
wyłączne (9781)
łączenie zamówień (2149)
mba (8)
kio 2/11 (202)
xix ga 409/07 (1)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
cel wadium (343)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
certyfikat ce (359)
kv projekty (123)
fidic (327)
podstawa dysponowania (4071)
vi ca 586/05 (3)
brak podpisu na referencjach (536)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
art. 46 ust.4a (462)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
x ga 60/10/za (3)
ii ca 88/09 (35)
wielka brytania (186)
na korzyść wykonawcy (2403)
faktury (2395)
uzupełnienie informacji z krk (289)
970/12 (6)
błędy w kosztorysie (1193)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
art. 26 ust.3 (8404)
wadium po terminie (2004)
"art. 94 ust. 3" (92)
iv ca 1299/09 (19)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
xix_ga_92_11 (14)
nieaktualne krk (320)
autokorekty (8)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
wyjaśnienie oferty (10738)
okres związania ofertą (5142)
usługi tłumaczeń (1132)
ii ca 9/11 (66)
tajemnica (1145)
termin związania ofertą (8518)
kio 2816/10 (17)
poprawianie omyłek (710)
miarkowanie kar umownych (43)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
organizacja szkoleń (320)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
art. 22 (13259)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
"art 144" (358)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
uzupełnianie próbek (173)
zamówienia podobne (5943)
ii ca 342/06 (10)
prawo do informacji (12616)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
wojskowy instytut medyczny (47)
kio 1980/12 (5)
art.189 (4884)
ogłoszenie upadłości (288)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
kio_1469_10 (9)
usługi opiekuńcze (77)
"26 ust. 2c" (41)
wadium przelewem (220)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
ii ca 757/06 (1)
próbka uzupełnienie (335)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
produkt równoważny (1140)
informacja o wynikach postępowania (11773)
art 29 ust 3 (21046)
kara finansowa (984)
"powtórzenie aukcji" (29)
art. 189 kpc (176)
180 ust.4 (2858)
spółka w organizacji (770)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
bezprzedmiotowe (1456)
wykaz osób tajemnica (540)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
ii ca 587/05 (62)
821/11 (9)
kio/uzp 51/09 (22)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
osoba fizyczna (1653)
1135/10 (4)
tugeb (5)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
prawo opcji (516)
kio 703/09 (20)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
brak wskazania podwykonawców (1119)
umowa ustna (1082)
zawarcie umowy (10710)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
zastrzeżenie oferty (4873)
brak tłumaczenia na język polski (865)
art.185 ust.6 pzp (797)
x ga 176/10/za (1)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
kio 2746/10 (17)
x ga 73/07 (6)
china overseas engineering group (13)
bilety lotnicze (50)
stalowa wola (112)
art. 91 ust. 2 (5473)
lista podwykonawców (186)
zatrzymał wadium (606)
nadmierne kary umowne (170)
równoważny (2271)
"art. 46 ust. 4a" (437)
vi ga 68/09 (5)
należyta staranność zamawiającego (2920)
pilna potrzeba (173)
ponowne wezwanie (4499)
xii ga 11/09 (18)
art. 96 ust. 3 (1822)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
"art. 183" (1295)
x ga 59/08/za (1)
"warunki przedmiotowe" (201)
termin realizacji zamówienia (10744)
"krajowy rejestr karny" (543)
certyfikat microsoft (98)
x ga 23/07 (105)
jedna usługa jedna umowa (1168)
ii ca 218/06 (2)
xix ga 245/07 (6)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
brak producenta w ofercie (3239)
wykładnia literalna siwz (954)
kz (147)
vi ga 33/09 (3)
iii ca 833/04 (4)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
xix ga 225/10 (14)
art. 9 ust. 2 (15126)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
prototyp (101)
ii ca 109/05 (17)
uzupełniajace (2754)
sublimit (13)
1010/12 (5)
i aca 1018/05 (26)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
1422/07 (10)
kio_269_11 (12)
106/10 (11)
"cena 0" (77)
po terminie związania ofertą (8460)
"dodatni wynik finansowy" (33)
iii czp 123/07 (15)
odrzucenie skargi (15630)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
naruszenie art. 87 (5595)
27 ust. 5 (7970)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
art. 42 ust. 1 (3145)
ogłoszenie wstępne (1012)
ix ga 49/09 (6)
xii ga 254/08 (4)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
odpadów (1249)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
odbiór robót budowlanych (1907)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
ii ca 693/5 (16)
"art. 38 ust. 1" (482)
"art. 29 ust. 2" (1224)
iv ca 715/11 (2)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
ezt (70)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
rabat (276)
"zmiany umowy" (431)
vi ga 34/08 (2)
art. 17 (9574)
oprogramowanie (1925)
ii ca 158/09 (4)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
wada postępowania (1894)
szkoda (3963)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
x ga 255/09/za (2)
kio 1321/11 (3)
odmówił podpisania umowy (787)
art. 85 ust. 5 (2038)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
kio/uzp 31/10 (231)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
art. 83 ust. 3 (1543)
art 46 ust. 4a (606)
spółka z o.o. w organizacji (606)
art. 22 ust. 2 (13227)
xii ga 362/08 (4)
kio/uzp 198/09 (9)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
upadłość konsorcjanta (18)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
"unieważnienie postępowania" (4967)
2710/10 (10)
kio 1525/11 (7)
1201/12 (7)
viii ga 248/09 (4)
keymark (9)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
ciągłość wadium (116)
świadczenie ciągłe (998)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
dgp dozorbud (96)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
brytyjski krk (8)
vii ca 453/09 (1)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
"art. 49 ust. 3" (20)
zakaz zawarcia umowy (1686)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
cena rażąco niska (1773)
dostawa tonerów (70)
xii ga 358/10 (2)
v ca 1314/08 (1)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
uznanie rachunku (4881)
2630/11 (9)
x ga 219/07 (1)
cena oferty (9027)
nieważny certyfikat iso (171)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
1 grosz (19241)
impel security (100)
1181/10 (3)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
vat 23% (1640)
kio 700/11 (8)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
przyspieszona (250)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
termin zadawania pytań (773)
1993/10 (2)
x ga 231/10 (1)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
geomar (39)
46 ust 4a (606)
vi ga 7/09 (10)
ii ca 718/09 (8)
materiały promocyjne (84)
word warszawa suzuki (2)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
krk hiszpańskie (12)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
cena słownie i liczbowo (228)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
zakup czasu antenowego (10)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
klauzula apostille (12)
xii ga 10/09 (8)
vi ga 49/10 (7)
art. 186 (2822)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
355 kc (175)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
2498/10 (19)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
kio 685/12 (4)
aktualizacja dokumentacji (431)
art.22 ust.4 (2905)
błędna stawka vat (910)
1123/10 (10)
suma gwarancyjna (403)
certyfikat równoważny (671)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
kio 1822/11 (10)
sprzęt komputerowy (1039)
umowa o pracę (5948)
solid security (49)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
"związanie wyrokiem" (15)
v ca 1930/02 (3)
abm solid (62)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
"bank zagraniczny" (6)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
"wskaźnik płynności" (42)
"grupa kapitałowa" (324)
"tego samego rodzaju" (285)
766/09 (23)
sygnity (334)
konwalidowanie (20)
"własne referencje" (10)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
xii ga 424/11 (3)
xii ga 308/08 (3)
nieproporcjonalny (966)
"roboty budowlane" (5710)
egis (85)
alstom (68)
opłaconą polisę (361)
290/11 (5)
zus (616)
wolnej ręki (1099)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
krk nie figuruje (121)
nieuczciwa konkurencja (8966)
rażące naruszenie ustawy (2064)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
"przedmiot konkursu" (21)
225/08 (4)
xix ga 179/13 (16)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
demonstracja (44)
art. 32 ust. 4 (3332)
143/12 (7)
ix ca 220/09 (2)
407/12 (3)
art. 24 ust. 2 (12750)
polisa ubezpieczeniowa (660)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
vii ga 147/08 za (9)
"art. 142" (503)
niezgodność oferty (5080)
korekta finansowa (409)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
plan zamówień (1350)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
cesja (99)
iii czp 52/11 (88)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
za pośrednictwem banku (1371)
x ga 143/10/za (1)
v ga 61/10 (3)
losowanie (11)
zmiana postanowień umowy (5653)
vi ga 192/10 (11)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
wadium gwarancja (1104)
błędy w kosztorysach (1193)
zdolność finansowa (1700)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
dysponuje osobami (4318)
definicja podwykonawcy (525)
wycofanie oferty (937)
kio/kd 46/10 (10)
kio 1818/11 (5)
xii ga 368/08 (1)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
krk anglia (6)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
pełnomocnictwo w kopii (891)
kary umowne (594)
informacje niejawne (3109)
794/08 (24)
harmonogram realizacji (1098)
podział zamówienia na części (1460)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
prezentacja systemu (444)
przerwanie ciągłości wadium (16)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
kio_1623_11 (16)
referencje konsorcjum (1524)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
iii czp 103/10 (14)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
treśc referencji (2923)
tamex (57)
novartis (20)
wynagrodzenie barterowe (2)
oferty częściowe (2436)
uzupełnianie dokumentów (2484)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
konsorcjum warunki udziału (4746)
wariantowa (367)
xii ga 350/09 (14)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
"cena jednostkowa" (1683)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
vat 0 (1554)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
art.46 ust. 4a (461)
krk szwecja (7)
wartość szacunkowa (3435)
stowarzyszenie (277)
cesja umowy (91)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
kio/uzp 133/09 (25)
650/11 (2)
kredyt w rachunku (390)
ii ca 544/08 (4)
v ga 127/11 (1)
x ga 458/09 (7)
kary umowne wygórowane (130)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
kto może wystawić referencje (260)
zamiast polisy certyfikat (56)
"lub równoważne" (743)
x ga 79/10 (3)
ii ca 918/06 (1)
185 ust. 2 (2736)
zmiana stron umowy (6356)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
26 ust. 2b (1506)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
kio/uzp 22/07 (143)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
alpine bau (30)
ix ca 50/07 (6)
ii ca 37/06 (4)
x ga 110/09/za (1)
x ga 48/09 (8)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
niepodpisana oferta (5505)
warunkowa gwarancja (177)
brak zestawienia materiałów (1690)
iii ca 446/08 (5)
refundacja (56)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
pelnomocnictwo (3359)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
586/08 (2)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
xii ga 13/09 (7)
ii ca 84/06 (3)
230 ksh (40)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
openoffice (11)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
v ca 871/08 (2)
"wykaz osób" (1397)
kio_1776_10 (7)
zerwanie umowy (79)
inna omyłka nieistotna (2425)
art.144 (358)
"system informatyczny" (1017)
iii ca 177/10 (2)
sumowanie szkoleń (68)
funkcjonalność system (1243)
zaprojektuj i wybuduj (342)
brak formularza ofertowego (2852)
"wysokość kar umownych" (120)
oświadczenie wiedzy (4982)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
tk telekom (16)
art.26 (6234)
396/11 (7)
art. 44 (3031)
kio/uzp 1158/09 (5)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
kio/uzp 924/10 (7)
filgrastim (3)
vat omyłka (931)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
1255/12 (4)
xix ga 472/07 (2)
krakowski holding komunalny (18)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
cisco (105)
nie dołączył kosztorysu (967)
"art. 85 ust. 2 " (224)
unieważnienie (12256)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
odtajnienie dokumentów (467)
x ga 287/08 (2)
zamówienia uzupełniajace (2731)
różna interpretacja kryteriów (1188)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
183 ust. 2 (1637)
2160/10 (3)
wolna ręka prawa autorskie (135)
421/12 (6)
kio/uzp 320/10 (4)
brak parafowanej umowy (222)
podział spółki (792)
xii ga 423/08 (1)
xii ga 88/09 (20)
wizja lokalna obowiązek (255)
ii ca 570/04 (7)
c-507/03 (7)
"art. 142 ust 2" (10)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
x ga 284/11/za (1)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
cena brutto (3431)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
xii ga 412/11 (2)
zmiana terminu składania ofert (5452)
dysponowanie osobą (4318)
"przystąpienie do długu" (3)
ii ca 1211/09 (10)
brak wyceny pozycji (1499)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
handel referencjami (115)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
"22 ust. 5" (61)
równoważne materiały budowlane (671)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
xix ga 162/10 (17)
rażąco niskiej ceny (1740)
formalizm (387)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
odwołanie po terminie (21024)
2294/11 (13)
"art. 146" (1553)
art. 26 ust. 2 b (7993)
xii ga 102/09 (41)
cena jednostkowa zero (1685)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
wygórowana kara umowna (130)
jeden producent (3255)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
x ga 375/06 (2)
użyteczności publicznej (512)
i c 317/09 (15)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
gierańczyk (30)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
prezentacja, próbki, testy (50)
równowaga ekonomiczna (90)
art. 11 (15481)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
przedpłata (14)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
"art. 51 ust. 2" (98)
sposób obliczania ceny (1025)
consortia (111)
siemens ag (67)
polisa zbiorowa (51)
prowizja (104)
upust (300)
"art. 192 ust. 7" (1137)
województwo podkarpackie (101)
xii ga 1/09 (6)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
"zmiana treści oferty" (1127)
kryterium jakość (1721)
bezusterkowy odbiór (35)
ciągłe (1187)
art. 8 pzp (11300)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
knr (309)
kio/uzp 250/10 (10)
kio/uzp 431/10 (3)
"art. 26 ust.2b" (951)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
doświadczenie (6617)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
toner (87)
przedmiar (1699)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
brak kosztorysu (2196)
blok operacyjny (217)
referencja (3085)
krs komplementariusza (41)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
x ga 158/11 (2)
v ca 570/08 (10)
ii ca 788/09 (1)
xix ga 213/08 (1)
sita (165)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
philips (170)
v ca 423/08 (10)
izabela kuciak (872)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
viii ga 22/08 (41)
iv ca 1324/08 (1)
iv ca 1148/08 (1)
ii ca 67/05 (3)
iv ca 239/05 (5)
v ca 1108/08 (1)
zastępstwo inwestycyjne (269)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
oferta ocena oferty (15030)
art. 25 ust. 1 (10221)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
składki zdrowotne niemcy (28)
zmiana stawki podatku vat (893)
kio 854/11 (10)
sprawozdanie finansowe (895)
1797/11 (7)
błąd projektanta (312)
iv ca 32/09 (1)
iv ca 280/10 (2)
iso/iec 27001 (16)
konkurencyjność (826)
na dzień składania ofert (8664)
358/11 (15)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
jawność (897)
błędna podstawa prawna (3868)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
iv ca 429/10 (5)
krk uzupełnienie (299)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
v ca 1660/09 (2)
zwrot oferty bez otwierania (175)
obowiązek wizji lokalnej (255)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
2649/11 (18)
informacja z banku (1179)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
art. 92 ust. 1 (2552)
26 ust.2b (966)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
synektik (19)
forma wadium (962)
miejsce zamieszkania (537)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
ix ca 542/08 (2)
"art. 170 ust. 4" (7)
nieprawidłowy vat (2082)
art. 84 (1523)
koncepcja architektoniczna (143)
umowa konsorcjum (3985)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
ii ca 2194/05 (87)
omyłka w kosztorysie (949)
pomoc publiczna (5397)
odtajnienie harmonogramu (74)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
xxiii ga 666/11 (1)
36 ust. 4 (4136)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
cykl życia produktu (38)
krk komplementariusz (26)
uzupełnienie krk (299)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
179/11 (6)
tonery gwarancji (24)
oracle (154)
chiny (70)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
prezentacja systemu informatycznego (175)
dzielenie zamówienia (646)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
pojemniki (320)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
brak podpisu pod ofertą (1755)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
wyjaśnienie siwz (8955)
oferta wstępna 26 (846)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
"art. 26 ust. 2c" (41)
dysponowanie (5917)
zmiana ceny (5753)
alcatel thales (9)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
skanska (364)
xix ga 43/08 (2)
ix ga 258/10 (1)
vii ca 363/08 (1)
ii ca 327/05 (12)
88/11 (4)
art. 38 ust. 3 (3740)
termin związania ofertą a wadium (1415)
"brak tłumaczenia" (63)
wykonanie zastępcze (373)
xii ga 230/07 (2)
v ga 87/11 (2)
ix ca 709/09 (3)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
v ca 155/08 (1)
"lub równoważny" (743)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
ryczałt brak kosztorysu (187)
interes przystepującego (4523)
rażąco niska cena domniemanie (383)
1553/10 (6)
transgraniczne (49)
v gaz 21/08 (6)
użycie nazw własnych (1571)
sytuacja finansowa (4185)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
zmiana terminu (10611)
i1 ca 154/11 (1)
iv ca 915/08 (2)
"zp-1" (328)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
świadczenia zdrowotne (922)
art. 5 ust. 1b (893)
brak podpisu (2288)
x ga 523/10 (2)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
iberdrola (13)
strabag (327)
kio 776/11 (8)
ćwik (90)
12a (391)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
microsoft windows lub równoważny (71)
oferta niezgodna z siwz (13540)
kosztorys uproszczony (414)
przed notariuszem (387)
476/12 (4)
ważność pełnomocnictwa (622)
miarkowanie (62)
darowizna (49)
ryczałt (327)
ii ca 82/12 (1)
kio 2744 (9)
"kary umowne" (515)
v ca 84/07 (8)
siły wyższej (110)
kio/uzp 1379/09 (16)
podpis elektroniczny (954)
wan (167)
700/11 (8)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
"zaprojektuj i buduj" (16)
imienny wykaz osób (209)
certyfikat polisy (188)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
art. 12a ust. 1 (390)
vi gz 61/10 (1)
xii ga 132/08 (1)
"odrzuca odwołanie" (6514)
1542/10 (4)
fałszywe oświadczenie (262)
udostępnienie polisy (244)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
zakup nieruchomości (153)
arcadis (42)
zamówienia dodatkowe (9565)
x ga 25/10 (21)
"art.22 ust.5" (59)
ustawy nie stosuje się (8235)
krk usa (14)
podpis bez pieczęci (289)
nota pokrycia (48)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
202/09 (17)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
xii ga 133/09 (4)
faktura potwierdza (2006)
najem sali (8)
santex (16)
kio 1863/10 (11)
usługi finansowe (3020)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
xii ga 160/08 (2)
v gaz 48/09 (5)
"przedmiar robót" (1443)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
podmiot zbiorowy (449)
równoważnych (2271)
linia kredytowa (176)
za zgodność z oryginałem (2385)
zmiany podmiotowe (1667)
ix ga 265/11 (1)
laptop (80)
v ca 307/09 (10)
prawa autorskie (586)
ecm (145)
siwz (14692)
jednego producenta (3255)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
kio 821/11 (9)
"26 ust. 2b" (952)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
brak stawki vat (1214)
forma pisemna zobowiązania (1410)
29 ust. 2 (22076)
gwarancja bankowa (778)
lex omega (24)
niepełnosprawni (292)
oświadczenie członka komisji (1020)
kio 162/12 (5)
87 (5968)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
wadium wpłynęło po terminie (572)
sodexo (28)
utajnienie polisy (56)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
wykazanie równoważności (549)
zwiększenie środków (1473)
kryterium serwisu (700)
kio/uzp 1564/09 (4)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
viii ga 58/09 (12)
1323/12 (6)
art 38 ust 4 (3681)
telaustria (14)
bull (101)
c-318/94 (24)
przeciwnik skargi (343)
2626/10 (4)
ii ca 319/07 (2)
iv ca 223/08 (12)
1234/09 (10)
kpc (1093)
wiedzy i doświadczenia (4259)
"kio 100/12" (15)
ii ca 464/09 (1)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
art. 181 ust. 2a (194)
iv ca 1499/11 (1)
xii ga 414/09 (2)
x ga 296/08 (6)
biuletyn nr 3 (2802)
impel (625)
19/09 (286)
pocztowych (2090)
art.151a (8)
art 46 4a (606)
art 26 ust. 2b (1506)
art. 181 (1187)
c-21/03 (46)
referencje wystawia (1702)
brak w formularzu ofertowym (2852)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
xxiii ga 416/11 (23)
nie skonkretyzował warunku (628)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
należyte wykonanie usługi (4269)
poświadczenie (1977)
dostawa autobusów (182)
zmiana korzystna (1509)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
vi ca 377/08 (1)
"zobowiązanie producenta" (11)
"art. 38 ust. 6" (141)
art. 46 ust. 3 (2772)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
"uzupełnienie faksem" (5)
"zakres udostępnienia" (121)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
v ca 3128/10 (1)
vii gc 127/11 (1)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
tego samego rodzaju (11156)
oddział przedsiębiorcy (573)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
wiadukt most (120)
zdolność kredytowa (771)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
podmioty trzecie (1234)
art. 7 (22618)
i ca 88/07 (3)
awaria (608)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
vi ca 629/09 (1)
1339/09 (4)
"art. 67" (589)
"art. 12a ust. 2" (51)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
poczta polska sa (622)
"art. 26 ust. 4" (1631)
czyn nieuczciwej (3622)
art. 230 ksh (40)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
v ca 2214/06 (65)
telefonia komórkowa (128)
świadczenie niemożliwe (2042)
atest higieniczny (84)
nieprecyzyjne (3321)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
1447/10 (4)
kio 345/09 (3)
ix ga 137/06 (18)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
starpol (11)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
"art. 29 ust. 1" (1663)
"otwarcie ofert" (2537)
oświadczenie woli (3532)
560/09 (9)
kara umowna (594)
x ga 20/10/za (1)
iii ca 454/08 (2)
xii ga 222/07 (2)
materiały równoważne (1298)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
informatyczne (1698)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
nie figuruje (471)
kredyt odnawialny (21)
unieważnia umowę (2751)
"kryterium jakości" (102)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
ii ca 457/08 (1)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
iii ca 658/08 (2)
art. 91 ust. 1 (5473)
art 180 ust 5 (4265)
art 87 ust 1 (5955)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
2317/10 (4)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
oferta wstępna (1238)
odstąpienie od umowy (1640)
"usługi pocztowe" (183)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
xix ga 235/11 (4)
ii ca 724/06 (3)
lista podmiotów (702)
c-24/91 (7)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
art. 26 ust.4 (5957)
charakter oferty wstępnej (897)
xix ga 302/10 (19)
"rażąco niska cena" (1564)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
kio/uzp 193/08 (6)
zamówienia mieszane (186)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
interes przystąpienie (6858)
wyrok kio (10121)
ubezpieczenia (2304)
rebus sic stantibus (14)
ii ca 590/09 (5)
błąd w przedmiarze (856)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
wypowiedzenie umowy (659)
błąd projektowy (988)
art. 6a ustawy pzp (352)
70/09 (16)
zakaz podwykonawców (411)
wadliwy przedmiar (371)
180 ust. 4 (4321)
rozkład ciężaru dowodu (305)
naruszenie konkurencji (9188)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
świadectwo przejęcia robót (146)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
x ga 122/10 (21)
i.1. ca 351/06 (1)
kio 293/11 (10)
"86 ust. 4" (191)
zamówień publicznych (22821)
art. 2 pkt 13 (11638)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
ii ca 950/11 (1)
ii ca 511/09 (2)
własnoręczny podpis (288)
cena 0 złotych (4720)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
art. 49 ust. 3 (1877)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
"zmiany podmiotowe" (43)
vi ga 164/11 (2)
referencje konsorcjantów (161)
1353/12 (8)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
kio/31/11 (6)
v ca 936/12 (5)
art.6a (45)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
zmiana składu konsorcjum (3379)
kio_1026_10 (3)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
vii ga 36/08 (7)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
vii cz 410/10 (1)
iv ca 29/10 (21)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
udostępnienie samego siebie (1733)
zaświadczenie z banku (475)
wysokość wadium (1891)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
"termin wykonania zamówienia" (685)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
prace badawcze (521)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
2238/11 (6)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
dokumenty stany zjednoczone (102)
wykonanie wyroku (12849)
karty katalogowe (484)
zobowiązanie do współpracy (909)
xii ga 117/09 (7)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
comesa (37)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
atest pzh (84)
"art. 34" (251)
pfron (61)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
unieważnienie postępowania (12253)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
x ga 241/10/za (1)
złożył dwie oferty (10181)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
1161/12 (6)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
x ga 65/07 (3)
związanie wyrokiem kio (6434)
identyfikacja podpisu (258)
nieścisłości siwz (536)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
v ca 330/10 (1)
fundacja (223)
zmiana wysokości wadium (1107)
art. 185 ust. 5 (2603)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
uprawnienia konsorcjum (2368)
jakość (3041)
nadmierny formalizm (95)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
kio/uzp 80/07 (47)
harmonogram robót (768)
brak wskazania producenta (2138)
kio/uzp 540/09 (11)
vi ca 206/11 (1)
referencje dla konsorcjum (1409)
art. 17 ust. 2 (9531)
konflikt interesów (89)
kio 886/10 (5)
kio 2550/10 (8)
spółka "w organizacji" (77)
tramwaje warszawskie (37)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
zmiana vat (1825)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
rażąco (2502)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
iii ca 418/09 (7)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
kio/uzp 1077/08 (8)
wycofanie zwrot oferty (592)
54/10 (19)
nazwa postępowania (6439)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
iii ca 262/05 (7)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
i ca 67/09 (2)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
protest (11736)
toshiba (62)
telekomunikacja polska (389)
podwykonawców (1846)
rownowazny (2271)
fidic lub równoważne (106)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
obiekt budowlany (2321)
dzielenie zamówienia na części (555)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
kio 711/12 (6)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
kozienice (59)
nierówne traktowanie (8272)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
xix ga 207/09 (9)
vat stawka (1456)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
sumowanie wartości polis (59)
kio 1815/11 (7)
art 22 ust 4 (12482)
v ca 1897/08 (1)
xix ga 35/08 (2)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
krk niemcy (41)
xix ga 167/07 (4)
v ca 985/08 (1)
"brak ceny jednostkowej" (13)
art.75 (62)
"93 ust. 4" (61)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
bogdanka (97)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
xii ga 151/08 (7)
xii ga 393/10 (1)
szczecin (1349)
roboty uzupełniające (1616)
sektorowe (727)
art 29 ust 2 (22076)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
tozsamość czasowa (102)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
epeat (17)
ii ca 797/09 (5)
instytut monitorowania mediów (14)
maxto (57)
upadłość lidera konsorcjum (87)
niekompletny formularz ofertowy (596)
krk belgia (8)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
skarga na postanowienie (15891)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
usługi ciągłe (944)
interes w uzyskaniu (7927)
ix ga 147/07 (1)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
kio 457/12 (11)
v ga 122/10 (30)
podobne (6030)
art. 26 2b (1507)
passmark (15)
kio/uzp 298/09 (4)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
2572/11 (4)
zagubienie oferty (18)
x ga 154/11 (2)
podpis nieczytelny (375)
art. 26 ust.2b (966)
niezgodność z treścią siwz (4569)
e-podatki (25)
dostawa energii elektrycznej (307)
formalizm postępowania (387)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
xii ga 435/11 (1)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
szacowanie (790)
cena jednostkowa ujemna (60)
"zmiana podmiotowa" (43)
kio 20/12 (214)
oryginał zobowiązania (1442)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
uzupełnienie po terminie (6261)
ix ga 83/09 (3)
narodowy bank polski (213)
naruszenie zasady jawności (863)
xxv c 1367/10 (1)
xii ga 317/07 (5)
xix ga 520/06 (5)
alstal (33)
naruszenie dyscypliny (1230)
unix (36)
negatywnych konsekwencji (2427)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
855/05 (14)
wpis do rejestru (2156)
rażąco niska cena ryczałt (86)
ii csk 675/10 (10)
"na korzyść wykonawcy" (325)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
warunek doświadczenie (5070)
alstom rafako (13)
x ga 268/08 (1)
v gaz 94/09 (2)
"błędny adres" (8)
brak daty wystawienia referencji (408)
konserwacja zabytków (75)
art.22 ust.5 (1922)
3 miejsca po przecinku (364)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
nie podpisana oferta (5505)
omyłki (2999)
x ga 109/05/p1 (6)
1667/09 (4)
subiektywne kryteria (581)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
v ca 1973/11 (14)
x ga 213/09 (1)
iv ca 648/07 (1)
nadmierna kara umowna (170)
"uzupełnienie próbek" (41)
v ca 29/03 (20)
vi ga 51/06 (6)
ix ga 121/07 (1)
xii ga 451/10 (3)
wysokość polisy (968)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
"art. 145" (138)
"roboty dodatkowe" (350)
ii ca 353/10 (1)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
dostawa (8721)
"nie wniósł wadium" (1051)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
rażąco niska cena na usługi (1354)
"oferta dodatkowa" (379)
x ga 268/07 (2)
małżonków (15)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
"zastrzeżenie oferty" (23)
"brak interesu" (717)
kio 51/11 (14)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
nazwy własne (3494)
unieważnienie postepowania (12253)
przedwczesne (947)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
faksymile (17)
109/11 (6)
ii ca 139/05 (3)
referencje potwierdzają (1822)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
eurovia (103)
brak wpisu do ewidencji (709)
dostawa bonów (57)
kd 58/10 (4)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
wydruk strony internetowej (865)
kio 2710/10 (10)
zmowa cenowa (63)
iv ga 39/08 (1)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
sysmark (25)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
termin składania ofert (8545)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
i ca 540/09 (1)
Ćwik i partnerzy (9)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
wadium wniesione po terminie (1983)
uzupełnienie kosztorysu (877)
173/09 (9)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
związanie wyrokiem (8379)
zatrzymanie wadium (606)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
x ga 59/09 (14)
sztuki budowlanej (1025)
adblue (9)
import docelowy (20)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
v ga 13/09 (18)
przeciwko środowisku (275)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
prokura samoistna (36)
definicja wadium (413)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
postępowanie odwoławcze (17452)
218/12 (6)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
982/10 (4)
pocztowe (2090)
art. 144 (761)
339/12 (4)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
przesunięcia asortymentowe (5)
ii ca 675/04 (3)
kio_2103_11 (3)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
doświadczenie osoby (4438)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
v ca 1213/02 (15)
xix ga 128/08 (47)
i ca 101/10 (2)
enion s.a. (40)
ge (264)
wykształcenie wyższe (432)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
plan higieny (134)
zakres ubezpieczenia (2126)
próbki (667)
kio 350/11 (8)
dowód osobisty (644)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
teoria wysłania (31)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
art. 29 (22175)
błąd w numerze katalogowym (185)
kio/uzp 1455/08 (10)
kio 153/11 (3)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
kio 223/12 (18)
vi ga 28/07 (14)
asysta techniczna (122)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
zmowa wykonawców (137)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
v ca 266/08 (2)
x ga 442/10 (1)
art. 138c (104)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
sufo (62)
niejasne zapisy siwz (1738)
unieważnienie umowy (7799)
netline (37)
uzupełniające (2754)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
opinie bankowe (352)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
474/11 (9)
pozacenowe kryteria (66)
nieporównywalne oferty (1465)
ii ca 231/06 (1)
x ga 75/08 (9)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
nie otwarto likwidacji austria (16)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
znajomość języka polskiego (170)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
ii ca 435/08 (1)
kio 1434/12 (3)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
iv ca 92/09 (2)
vi ga 54/10 (3)
"zamiast polisy" (13)
biegły rewident (21)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
wycinka drzew (74)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
zysk (1641)
c-234/03 (24)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
certyfikat epeat (16)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
ujawnienie źródła zapytania (151)
c-496/99 (11)
warunki (16138)
istotna zmiana okoliczności (7002)
certyfikat meble (48)
kio/uzp 238/10 (3)
upływ terminu związania ofertą (3572)
francja (260)
iii ca 102/09 (15)
kio 1600/10 (6)
nieistotna zmiana umowy (6198)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
v ca 359/08 (2)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
rwe (18)
cena ryczałtowa (1627)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
sukcesja (49)
kopia gwarancji (688)
poprawienie stawki vat (639)
stadion wrocław (43)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
xix ga 72/08 (2)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
dzielenie zamówień (646)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
ii ca 284/10 (2)
"art. 26 ust. 2b" (951)
kio_2710_10 (6)
błedny knr (157)
gazy medyczne vat (37)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
przedłużenie ważności wadium (484)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
art. 101 (1095)
odmowa podpisania umowy (486)
v ca 719/10 (1)
interes publiczny a interes prywatny (582)
forma porozumiewania się (213)
dokumenty przedmiotowe (10586)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
należyte (6861)
xix ga 79/07 (1)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
art. 90 (5559)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
it.expert (95)
roboty tożsame (1494)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
v ca 960/02 (10)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
c-44/96 (11)
ndi (51)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
kody źródłowe (171)
972/12 (3)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
v ck 97/03 (8)
"wykładnia językowa" (364)
art. 180 ust. 7 (4450)
stawka podatku vat (1295)
wykonawca zagraniczny (708)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
koncesja podwykonawcy (119)
art.26 ust.2b (957)
i ca 159/11 (7)
i ca 40/07 (5)
wymagane dokumenty (12623)
definicja referencji (791)
2250/11 (6)
xii ga 231/10 (1)
iv ca 180/11 (3)
"informacje z internetu" (5)
tylko jeden wykonawca (8757)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
nakazuje odrzucenie (12546)
informacje (12802)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
kio_1114_12 (6)
data wystawienia dokumentu (980)
tłumaczenie przysięgłe (381)
341/12 (12)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
iii czp 66/95 (28)
691/11 (5)
vii ga 147/08 (9)
x ga 316/09 (2)
"art. 94 ust. 1" (248)
zmiana terminu płatności (1134)
x ga 45/08/za (1)
xii ga 510/10 (1)
v ca 1554/08 (3)
uwzględnia skargę (17206)
projekt (6373)
know-how (246)
tożsamość zamówienia (794)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
termin płatności (1553)
kary (1505)
kryterium parametry techniczne (1983)
pojęcie oferty (2210)
ii ca 258/09 (2)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
system informatyczny (1480)
"dzielenie zamówienia" (141)
"art. 67 ust. 2" (31)
lex retro non agit (14)
xix ga 158/07 (4)
ii ca 207/11 (4)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
termin na zadawanie pytań (773)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
odpadów komunalnych (679)
art 85 (2149)
x ga 228/10/za (1)
ix ca 297/10 (1)
"art. 189 ust. 6" (19)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
odbiór odpadów komunalnych (375)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
alplast (25)
powtórne wezwanie (1214)
kio 1081/10 (6)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
"treść referencji" (635)
treść oferty (16428)
poprawa innej omyłki (777)
art. 51 ust. 2 (2293)
rażąca cena (1454)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
utajnienie referencji (211)
likwidacja (upadłość) (244)
1092/10 (7)
185 ust. 6 (2343)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
korekty finansowe (409)
brak pozycji kosztorys (1660)
istotne postanowienia umowy (6856)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
xii ga 227/10 (1)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
licytacji (99)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
kio 287/11 (8)
pisemne zobowiązanie (2249)
grzegorz mazurek (291)
i ca 134/06 (20)
ii ca 641/07 (3)
x ga 78/09 (2)
x ga 168/11/za (1)
rozwojowe (251)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
kampania promocyjna (32)
mainframe (39)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
"oferta złożona po terminie" (14)
"stawka vat" (699)
art. 25 ust. 2 (10215)
wadliwe referencje (818)
xix ga 91/07 (4)
"sukcesja generalna" (23)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
1013/10 (7)
poczta (942)
nisko rażąca cena (559)
za krótki termin składania ofert (743)
interes (10055)
ii ca 39/09 (4)
"z wolnej ręki" (1081)
kontrola doraźna (585)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
xii ga 285/09 (2)
art. 92 ust. 2 (2553)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
v ca 440/06 (6)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
intergraph (61)
brak tabeli elementów scalonych (176)
wydruk z ceidg (18)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
czechy (125)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
1437/10 (5)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
mace (9)
utrata statusu wykonawcy (270)
usługa sprzątania (718)
x ga 499/10 (2)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
art. 43 ust. 2 (2300)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
interes publiczny (10052)
iv ca 136/10 (2)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
termin realizacji dostaw (2067)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
jedna usługa (2976)
x ga 253/10 (1)
36 ust. 5 (4094)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
xix ga 102/09 (7)
kio 122/11 (5)
termin przyłączenia się do protestu (676)
udowodnić (4960)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
tajemnica wykaz osób (540)
art.38 (1884)
roboty dodatkowe zamienne (413)
senetic (7)
wasko (405)
kio/uzp 873/09 (5)
sam sobie wystawił (1818)
podział (1824)
wadium konsorcjum (895)
x ga 83/06 (3)
v ca 9/08 (12)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
art. 26 2b pzp (1353)
unieważnienie czynności (11549)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
iii ca 199/06 (2)
v ca 1328/08 (1)
art. 387 (394)
inne kryteria (5956)
243/12 (8)
zmiana ogłoszenia (7362)
gazy medyczne (137)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
art.7 (12416)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
vi ga 121/10 (1)
radiofarmaceutyki (5)
skonto (5)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
"art. 26 ust. 3" (5021)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
wadium termin związania ofertą (1416)
"cena rażąco niska" (846)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
art 36 ust 4 (4136)
zabranie wadium (5)
kio 179/12 (3)
open office (22)
art. 192 ust. 7 (7839)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
inna omyłka vat (839)
wolna reka (1099)
rażąco niska (1780)
"art. 15 ust. 2" (94)
ca 3036/10 (18)
"art. 198b" (410)
niezaskarżenie wezwania (1445)
2012 (4803)
brak okresu gwarancji (2092)
forma oferty (5684)
próbka systemu (393)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
dokumenty podmiotowe (2217)
koncesje (471)
jedyny wykonawca (12476)
unizeto (154)
brak pozycji kosztorysowej (940)
2204/10 (4)
kio/uzp 66/07 (8)
vat zmiana umowy (1512)
"różne stawki podatku vat" (130)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
umowa barterowa (3)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
zmiana treści oferty (9265)
viii ca 442/05 (1)
odstąpienie (2121)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
wartość polisy oc (373)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
budimex (411)
kio 776/12 (11)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
zmiana formularza ofertowego (2313)
c-448/01 (18)
uzupełnienie jednorazowe (314)
ii crn 913/97 (29)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
1444/11 (5)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
zaokrąglanie ceny (85)
faktura (2395)
sumowanie zdolności finansowej (115)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
należyte wykonanie (6292)
sumowanie polis (65)
"podmiot prawa publicznego" (82)
brak harmonogramu (1117)
v ca 1213/08 (1)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
dłuższy okres gwarancji (361)
zwrot odwołania (16868)
vi ca 6/05 (5)
ix ca 672/11 (1)
niekorzyść wykonawcy (521)
cena jednostkowa 0 (1431)
odległość serwisu (69)
vi_ga_192_10 (11)
zarzuty (17751)
iv ca 766/11 (1)
"spółka celowa" (13)
uzupełnienie faxem (310)
postępowanie obarczone wadą (1418)
wartość umowy (7646)
sytuacja ekonomiczna (2424)
niewykonanie wyroku kio (8577)
x ga 130/10 (1)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
krs po terminie składania ofert (961)
kosztorys ryczałt (200)
gwarancja wadium (1104)
x ga 21/08 (16)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
krk po terminie (456)
zmiana oferty (9886)
x ga 178/07 (1)
art. 85 ust. 1 (2145)
29 ust. 1 (22089)
zmiana treści umowy (6781)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
samodzielne uzupełnienie (2257)
i ca 337/08 (4)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
potwierdzenie czynności (12463)
kio 1670/11 (4)
równoważne materiały (1298)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
"usługi prawne" (31)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
inżynier kontraktu (653)
"art. 6" (1968)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
dyskryminacja (369)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
v ca 1110/04 (11)
xix ga 40/08 (16)
kio_1525_11 (7)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
"art. 151" (58)
energii elektrycznej (474)
c-337/98 (8)
"cena 0 zł" (23)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
impel catering (39)
gwarancja tuz (41)
29 ust. 3 (21046)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
brak środków (9959)
art. 8 ust. 3 (15649)
zwolnienie od kosztów (765)
za zgodność (5960)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
doświadczenie "3 lat" (1389)
inne omyłki (2660)
koncesja na obrót paliwami (26)
"polisa oc" (328)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
opinia bankowa obroty (195)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
upadłość niemcy (32)
zmiana terminu realizacji (6866)
x ga 158/07/za (2)
830/10 (3)
1078/12 (6)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
definicja omyłki (732)
"opłacona polisa" (279)
ulotki (312)
x ga 146/08 (2)
"dialog konkurencyjny" (368)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
"art. 182 ust. 5" (9)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
zmiana warunków płatności (1074)
wyższe wykształcenie (432)
v ca 142/09 (5)
1642/10 (4)
współfinansowane ze środków (385)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
kosztorysowe (1280)
art. 182 (2292)
biletów lotniczych (50)
i ca 368/11 (1)
intertrading (75)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
wykaz stawek i narzutów (125)
"art. 140" (379)
1730/11 (9)
zwłoka opóźnienie (158)
art. 26 ust. 2a (1405)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
umowy (11595)
rozliczenie kosztorysowe (520)
v ca 1639/08 (1)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
kio 2565/10 (2)
rażąco niska cena ecm (40)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
c_538_07 (11)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
i ca 273/09 (1)
xix ga 461/12 (6)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
omyłka pisarska (1304)
generalny wykonawca (2263)
x ga 74/11 (3)
ii ca 183/05 (2)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
1265/09 (5)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
ix gc 155/08 (2)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
pisemność postępowania (33)
równe traktowanie (8272)
kio/uzp 859/09 (12)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
ujemna cena (154)
v ca 1784/08 (2)
i ca 93/11 (5)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
certyfikaty (2383)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
kio/uzp 27/09 (148)
ix ga 89/07 (1)
ii ca 836/09 (1)
fortum (9)
kopia wadium (472)
warunki płatności (1443)
art 5 ust 1a (2938)
unieważnienie postępowania wada (1678)
art. 65 kc (890)
strona internetowa dowód (2476)
opozycja (423)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
zwrot oferty (13082)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
ii ca 762/07 (2)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
protokół postępowania (5417)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
opis równoważności (615)
i 1 ca 514/10 (1)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
"oświadczenie producenta" (579)
v ca 2024/09 (7)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
forma wyjaśnień (4008)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
oferty wariantowe (367)
oferty nieporównywalne (1465)
iii ca 552/10 (2)
avr rażąco niska cena (5)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
kio/uzp 218/08 (25)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
"próbka systemu" (18)
usługa o charakterze ciągłym (744)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
"art. 67 ust.1" (545)
wykaz głównych dostaw (613)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
9296 (17)
"na dzień składania ofert" (1058)
podstawa dysponowania osobą (3063)
telkaz (4)
odbiór odpadów (588)
"art. 6a" (45)
zwrot odwołania wpis (15857)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
100/12 (20)
sumowanie wartości usług (369)
przekształcenie (238)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
vi ga 142/08 (1)
kio/uzp 286/08 (11)
kio 2500/10 (3)
art 87 ust 2 (5950)
chorwacja (13)
"oferta równoważna" (406)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
kryteria oceny ofert (6241)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
umowy wieloletnie (416)
in dubio pro reo (35)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
odrzucenie (15995)
zwolnienie z vat (312)
x ga 349/09 (1)
x ga 139/08 (1)
różna stawka vat (734)
usługi powtarzające się okresowo (119)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
1306/11 (5)
odrzuca odwołanie (15680)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
art 26 ust 2b (1506)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
krk od prokurenta (44)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
ii ca 792/07 (1)
domestos (5)
current ratio (5)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
art. 12a ust. 2 (390)
wykaz robót (3448)
art. 24 (12776)
v ca 1514/02 (16)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
4pi (33)
180 ust. 5 (4265)
art. 36 ust. 4 (4136)
estetyka (87)
"zmiana podwykonawcy" (23)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
"obsługa prawna" (99)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
192 ust. 7 (7839)
inspire (15)
iv ca 120/11 (1)
v ca 788/08 (11)
zmiany istotne (8648)
monopolista (62)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
1247/11 (3)
iii ca 112/06 (1)
protokół odbioru końcowego (686)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
cena nierealna (1850)
huawei (39)
świadczenie usług pocztowych (608)
omyłki pisarskie (1304)
notariusz (410)
xii ga 413/08 (3)
koncesja na usługi (382)
ministerstwo finansów (498)
sukcesja uniwersalna (29)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
vii ga 36/09 (1)
"brak pozycji" (79)
nie leży w interesie publicznym (952)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
brak ceny brutto (2997)
"oferta alternatywna" (34)
potencjał innych podmiotów (2252)
ustawa o cenach (9102)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
sprawozdania finansowe (895)
179 szkoda (3130)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
dwukrotne uzupełnienie (475)
wykonawca (20440)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
v ca 117/07 (135)
ii ca 689/04 (6)
art.38 ust.1 (1849)
wimax (6)
parafa zamiast podpisu (37)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
xii ga 340/09 (9)
"wyjaśnienie referencji" (13)
nieprawdziwe (2684)
"art. 144" (358)
wykaz wykonanych usług (3994)
centertel (88)
korea (36)
1514/08 (17)
badanie ofert (9438)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
art.12a (140)
referencje sztuki budowlanej (398)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
wniesienie wadium (2016)
iv ga 10/08 (13)
1671/11 (2)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
"umowa ramowa" (281)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
brak podpisu oferty (1929)
iii ca 583/08 (5)
v ca 360/08 (1)
vi ga 34/08 (2)
art 26 2b (1507)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
"zmiana umowy" (431)
art. 38 ust. 4a (372)
kio/uzp 780/10 (9)
hotel (114)
"sprzęt medyczny" (349)
"dysponowanie osobami " (1425)
"art. 29" (2794)
685/12 (5)
1093/08 (35)
nazwa producenta (1981)
art. 185 ust. 6 (2343)
astaldi (40)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
wadliwe wadium (611)
xii ga 448/08 (1)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
art 26 ust 3 (10931)
oferta otwarta przed terminem (788)
kio_uzp_278_09 (12)
"omyłka rachunkowa" (1020)
prezentacja (658)
umowa warunkowa (389)
ca 137/09 (15)
nieczytelny dokument (898)
x ga 311/07 (6)
i ca 533/09 (4)
1388/11 (3)
art. 46 ust 4a (606)
1900/11 (5)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
wykaz materiałów (3053)
144 ust. 1 (760)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
v ca 3036/10 (18)
1059/12 (2)
iii_czp_53_11 (55)
x ga 163/10 (2)
autoryzowany przedstawiciel (223)
opcji (518)
282/09 (18)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
art 87 ust. 2 (5950)
interwencja uboczna (55)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
vii cz 536/10 (2)
zakres pełnomocnictwa (2879)
definicja modernizacji (442)
1533/12 (5)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
postać leku (128)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
razaco niska cena (1773)
wykaz usług wykonywanych (3282)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
ii ca 584/05 (17)
nie wpłacenie wadium (218)
indra (18)
wykaz podwykonawców (1150)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
art. 22 ust. 4 (12482)
x ga 227/09 (6)
1249/09 (8)
v ca 977/08 (1)
x ga 88/06 (5)
krs niemcy (44)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
turów (54)
powtarzające się okresowo (133)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
v ca 226/10 (10)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
nadleśnictwo (310)
x ga 295/09 (2)
v csk 456/09 (18)
art 6a (483)
nieproporcjonalne warunki (938)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
x ga 196/10 (2)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
pge (171)
iv ca 351/09 (1)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
krakowski park technologiczny (5)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
cena (9145)
i ca 302/11 (1)
tonery oryginalne (37)
przychód netto ze sprzedaży (175)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
czytelny podpis (375)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
c-314 (8)
główny urząd statystyczny (233)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
agencja mienia wojskowego (175)
"zasada koncentracji" (176)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
art. 35 (3645)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
xix ga 156/07 (1)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
niepełnosprawnych (292)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
wykluczenie wykonawcy (10444)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
xix ga 468/10 (5)
vi ga 46/07 (5)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
wiedza i doświadczenie (1887)
198f (148)
cosmic (7)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
odpady (1249)
c_196_08 (3)
wadium 46 ust. 4a (456)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
bład w obliczeniu ceny (1855)
i1 ca 202/09 (1)
wartość konkursu (814)
vat (2744)
kryterium jakości (1721)
"art. 22 ust. 5" (59)
ii ca 1351/07 (1)
potrzeby zamawiającego (6063)
data wystawienia referencji (417)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
"zamówienia uzupełniające" (435)
"zatrzymanie wadium" (554)
odpady medyczne (199)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
informacja z banku wydruk (148)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
v ca 1500/08 (2)
kio/uzp 786/10 (15)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
płynność finansowa (161)
art. 16 (10013)
zasady równego traktowania (7549)
xxiii ga 566/09 (2)
29 ust.2 (17217)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
nieczytelny podpis oferty (352)
termin związania (9146)
kryteria subiektywne (581)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
cezar (45)
dokumenty w języku obcym (401)
ryczałtowe (1717)
858/12 (4)
prawa wyłączne (6202)
system informacji prawnej (4130)
ca 421/07 (17)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
brak pieczęci (502)
doświadczenie osób (4438)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
brak parafy (158)
system pobierania krwi (92)
26 ust.3 (8404)
usługi pocztowe 2012 (211)
art. 6a (483)
umowa pod warunkiem (5450)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
"art. 91 ust. 2" (283)
linii kredytowej (176)
oferta formularz oferty (4871)
folder (264)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
forma zobowiązania (2510)
hitachi (49)
xii ga 420/09 (47)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
x ga 367/10 (1)
kio 51/12 (5)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
usługa w trakcie realizacji (3039)
kio/kd 33/12 (4)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
iv ca 508/05 (4)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
kio_uzp_919_08 (11)
art. 192 ust. 2 (7851)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
wydruk z krs (211)
art. 24 ust. 4 (12279)
brak ceny (7455)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
bezwarunkowa gwarancja (319)
świadczenia okresowe (816)
vi ga 79/07 (3)
nieczytelna kopia (300)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
szpital wolski (19)
inna omyłka cena (2110)
xii ga 149/07 (2)
"definicja podwykonawstwa" (4)
okres gwarancji (2307)
1275/12 (5)
podpis podwykonawca (322)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
kio 786/10 (15)
vii ga 146/10 za (4)
"iii czp 74/05" (230)
powołanie biegłego (402)
i ca 168/09 (8)
ga 122/10 (30)
"art. 38 ust. 4b" (25)
kio/uzp 48/09 (29)
art. 82 ust. 1 (2175)
"definicja podwykonawcy" (18)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
kio 14/11 (204)
26 2b (1507)
aktualizacja oprogramowania (224)
niegospodarność (45)
wykonawca uchyla się (2531)
zasada swobody umów (844)
x ga 124/11 (1)
niejasne (2994)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
konkurs na prace projektowe (153)
wysokie kary umowne (206)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
uwzględnia odwołanie (17470)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
tbd (27)
kierownik zamawiającego (2051)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
podział zamówienia (1790)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
art. 145 (620)
bony (67)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
opis urządzeń technicznych (3255)
roboty dodatkowe (4473)
ciąg pełnomocnictw (584)
vii ga 29/05 (6)
vi ca 464/05 (62)
xii ga 232/11 (1)
vii ca 911/08 (1)
x ga 127/08 (45)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
xix ga 372/09 (3)
zamówienie podstawowe (5111)
475/10 (4)
kio/uzp 1173/08 (3)
art. 29 ust. 1 (22089)
x ga 98/07/za (1)
kio 1327/09 (18)
art 16 (10013)
1164/11 (5)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
xix ga 92/08 (7)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
złożenie dwóch ofert (10181)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
art. 26 ust 2b (1506)
353 kc (259)
szacowanie wartości (752)
art. 186 ust. 4 (2124)
uzupełnienie dokumentów (5982)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
xxiii ga 380/11 (4)
wygórowane kary umowne (130)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
zakres świadczenia (8053)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
spółka komandytowa krk (36)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
ii ca 1355/05 (19)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
art. 51 (2297)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
dysponowanie osobami (4318)
iii ca 416/05 (2)
pribex (13)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
oferta złożona przez oddział (2815)
braki w formularzu oferty (4301)
weksel (19)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
ii ca 683/11 (1)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
próbka system (393)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
aport (31)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
cena 0 zł (4794)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
xii ga 517/09 (6)
dowód wniesienia wadium (1113)
"uzupełnienie wadium" (15)
usługi bankowe (1414)
gdańsk (944)
wydruk z banku (153)
xii ga 292/11 (1)
nieregenerowane (32)
niepełnosprawne (292)
numery katalogowe (438)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
iv ca 140/08 (21)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
"płyta cd" (113)
cena 1 grosz (7947)
leki (265)
prezentacja próbki (115)
art.87 ust.1 (4109)
najwyższa staranność (871)
zamówienia podzielone na części (4883)
v ca 537/08 (9)
xix ga 265/08 (4)
pzu (142)
"inter system" (25)
"zasada swobody umów" (263)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
kio 637/11 (19)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
it expert (95)
kio/uzp 1311/10 (8)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
polisa opłacona (361)
1944/11 (9)
"inna omyłka" (809)
kio_uzp_694_09 (15)
kio/uzp 1526/10 (4)
xix ga 18/10 (19)
kodeks cywilny (3614)
powiązania kapitałowe (156)
ix ga 199/11 (1)
przedmiot konkursu (917)
"art. 26 ust. 2" (1298)
art. 189 ust. 2 (5112)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
forma uzupełnienia oferty (2999)
spółka jawna zus (97)
iso (557)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
iii ca 88/09 (33)
1804/09 (10)
usługi pocztowe wolna reka (93)
art. 91 (5477)
pbg (93)
"zmiana składu" (40)
polisa oc (499)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
roboty zamienne (507)
referencje podwykonawca (695)
konkurs (1086)
"art 6a" (45)
xix ga 104/07 (3)
isok (14)
kio 2583/11 (4)
bony towarowe (20)
556/12 (17)
broker (69)
"art. 30 ust. 5" (143)
poprawa stawki vat (233)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
zeto (133)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
wadium zatrzymanie (606)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
błędny podatek vat (1112)
zus spółka cywilna (146)
budynek użyteczności publicznej (272)
"art. 85 ust. 2" (224)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
zbiorowa polisa (51)
"sukcesja uniwersalna" (25)
grupa kapitałowa 2013 (170)
usługi prawnicze (191)
c-599/10 (31)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
c-107/98 (28)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
zmiany umowy (7212)
kio/uzp 14/10 (221)
oryginalne tonery (37)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
warbud (308)
fałszywe referencje (73)
kio_uzp_1117_09 (11)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
"podział zamówienia" (253)
kio 2307/10 (25)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
art.+94+ust.+3 (92)
profesjonalista (529)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
ii ca 753/10 (1)
świadectwo wykonania (848)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
równoważne (2271)
sprzeciw (1133)
vi ga 64/08 (1)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
błąd w siwz (3877)
x ga 569/11 (1)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
zus hiszpański (6)
tłumaczenie referencji (530)
"jawność postępowania" (518)
zmiana formy wadium (655)
przetarg ograniczony (16010)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
odszkodowanie (418)
xix ga 524/09 (3)
zawartośc referencji (244)
wolters kluwer (33)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
"art. 96 ust. 3" (377)
v ca 1109/08 (16)
v ga 1/12 (163)
"26 ust. 2a" (301)
uzupełnienia (6427)
"art. 5" (1200)
art. 58 k.c. (498)
"art. 43" (262)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
v ca 47/07 (19)
uzupełnienie próbek (335)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
"nakazuje odtajnienie" (18)
iv ca 33/09 (4)
x ga 60/08 (3)
kio/uzp 2034/10 (2)
referencje członka konsorcjum (894)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
gpa (27)
podwykonawca dostawy (842)
xix ga 408/07 (4)
comarch zmowa (13)
żądał dokumentów (8282)
meble (243)
kio/uzp 757/09 (14)
brak podpisu na ofercie (1929)
xii ga 138/07 (1)
japonia (25)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
referencje dla podwykonawcy (654)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
skuteczne wniesienie wadium (892)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
x ga 260/08 (19)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
iii ca 727/05 (7)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
dialog poufny (14)
udostępnienie doświadczenia (1883)
14/10 (327)
x ga 67/08 (42)
vi ga 107/04 (3)
stręciwilk (877)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
dokumenty (14424)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
fałszywe informacje (243)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
kio_uzp_184_10 (8)
192 ust. 2 (7851)
v ca 484/08 (1)
"art. 182 ust. 4" (12)
"referencje konsorcjum" (27)
zasada bliskości (79)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
xix ga 186/07 (2)
x ga 223/07 (6)
treść gwarancji wadialnej (563)
xii ga 416/10 (1)
51/09 (23)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
i ca 599/09 (2)
pełnomocnictwo (3359)
vi ga 87/07 (5)
prawo autorskie (746)
dodatkowe dokumenty (7917)
"zamówienia dodatkowe" (488)
xxiii ga 634/09 (5)
"art.46 ust. 4a" (437)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
inwestor zastępczy (227)
komputery (785)
art. 91 ust. 3a (475)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
panep (6)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
strona internetowa (3894)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
zmiana terminu umowy (6964)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
wadium wpłacone w kasie (29)
art 43 (2308)
"umowy zlecenia" (240)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
art. 86 ust. 1 (1520)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
błędny vat (1420)
żądanie próbek (524)
ix ga 37/06 (4)
x ga 379/06 (1)
1236/08 (8)
uzp/zo/0-533/06 (12)
zamówienie sektorowe (725)
ii ca 997/06 (2)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
jednokrotne wezwanie (518)
zmiana wykonawcy (10390)
c-314/01 (6)
x ga 337/07 (7)
"art. 4 pkt 5" (21)
kto wystawia referencje (261)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
art 36 ust 5 (4094)
opinia bankowa tajemnica (102)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
poprawienie omyłki (2163)
wystawca referencji (385)
opłata skarbowa (94)
pkp (699)
przebudowa budowa (1252)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
2527/10 (3)
"iii czp 25/07" (10)
vi ga 39/11 (4)
v gaz 90/07 (18)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
niepriorytetowe (244)
oświadczenie przed notariuszem (381)
usa (129)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
art. 185 ust. 1 (2736)
zmiana umowy (7212)
gddkia (260)
iv ca 362/08 (1)
sk 22/08 (15)
wadium w formie kopii (320)
zakres referencji (2938)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
ii ca 70/09 (6)
v ca 1281/12 (2)
komplementariusz (80)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
grupowe ubezpieczenie (45)
c-220/05 (11)
udostępnienie referencji (936)
art. 179 ust. 1 (7025)
znak towarowy (601)
wykaz narzędzi (663)
iv ca 51/11 (2)
xii ga 304/07 (1)
fcc (33)
zatrzymanie wadium 4a (404)
nadzór autorski (332)
unieważnienie aukcji (316)
ubezpieczenie oc (506)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
708/10 (6)
kio/483/11 (3)
minimalna wartość dostaw (806)
wadium gwarancja bankowa (557)
dostawa czy robota budowlana (153)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
"art. 36 ust. 5" (121)
1815/11 (7)
nie wniósł wadium (2016)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
x ga 89/10 (4)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
uzupełnienie odwołania (6197)
formularz ofertowy (3203)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
poprawa omyłek (819)
wadium w obcej walucie (15)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
kio 41/11 (12)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
vi ca 210/08 (2)
rup (10)
utrata wadium (409)
nieważność umowy (1451)
1563/12 (3)
wolna ręka (1099)
rażąco niska cena usługi (1354)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
v ca 379/08 (1)
krk szwecji (7)
oferta forma oferty (5516)
błędna stawka podatku vat (821)
vat szkolenia (352)
kio 82/12 (4)
72/10 (13)
lub równoważny (2134)
odtajnienie kosztorysu (48)
v ca 1040/08 (8)
v ca 1209/11 (2)
26 ust 2b (1506)
interes publiczny unieważnienie (7455)
odmowa zawarcia umowy (746)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
c-414/97 (15)
art. 85 ust. 2 (2146)
błędny numer katalogowy (203)
kapsch (31)
"pilna potrzeba" (104)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
"rażąco niska" (1731)
ii ca 1219/06 (4)
ii ca 137/07 (10)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
"przetarg ograniczony" (15415)
x ga 104/10/za (1)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
formularz oferty (4902)
1016/12 (19)
wartość referencji (2528)
termin zawity (549)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
i ca 608/09 (4)
xix ga 34/07 (5)
wymóg jednego producenta (2745)
wykładnia językowa siwz (436)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
krk zakres (438)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
nie odczytano ceny oferty (515)
brak pozycji kosztorysu (1660)
iv ca 136/06 (1)
art. 27 ust. 1 (8496)
linia gwarancyjna (198)
przystąpienie do długu (63)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
xix ga 514/08 (2)
vi ca 693/08 (1)
xii ga 62/08 (2)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
sport halls (7)
pisemność (33)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
arimr (77)
kio/uzp 947/09 (2)
comarch tauron (4)
forma dokumentów (5379)
art 38 (3797)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
producent (3980)
mon (110)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
umowa zlecenia (1623)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
x ga 257/09/za (1)
"zmiana ogłoszenia" (385)
referencje wystawione przez siebie (832)
xix ga 328/06 (2)
ii ca 785/10 (1)
ii ca 710/08 (3)
"art. 96" (672)
kio/kd 99/10 (9)
brak oświadczenia (10589)
kio/uzp 853/08 (5)
energy star (44)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
zmiany nieistotne (8648)
ii ca 455/06 (6)
kalisz (236)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
inna omyłka w kosztorysie (864)
warunek doświadczenia (5070)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
dokumenty podmiotów (7504)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
różny vat w ofertach (1197)
2363/10 (12)
art. 26 ust. 2b (1506)
płynność finansowa konsorcjum (68)
rażąco niska cena dowody (1232)
zasada koncentracji (257)
"art. 4 pkt 3" (95)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
xii ga 315/11 (16)
xix ga 268/09 (10)
oferta oferta wariantowa (363)
kryteria równoważności (402)
csioz (29)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
ii ca 1332/06 (1)
iv ca 521/08 (4)
kio/uzp 301/10 (6)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
pwpw (37)
"biuletyn nr 2" (5)
art. 87 ust. 1a (1414)
salans (5)
marsh (8)
art. 46 ust. 5 (2676)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
gwarancja jakości (965)
karta katalogowa (484)
i1 ca 143/11 (1)
upadłość podwykonawcy (110)
brak interesu przystępującego (4080)
115 k.c. (163)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
krk spółka komandytowa (36)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
niekompletny dokument (1808)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
"i ckn 304/00" (130)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
komputer (785)
termin złożenia odwołania (18991)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
art. 124 (670)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
poprawienie omyłek (2163)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
cesja wierzytelności (48)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
odbiór robót (2133)
v ca 46/07 (4)
"błędna podstawa" (94)
licencji (1021)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
kio/uzp 3/09 (92)
druk oferty (1442)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
"zapytanie o cenę" (594)
"porównywalność ofert" (171)
aqap (14)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
26 ust 3 (10931)
kio 2777/11 (3)
niezwłocznie oznacza (909)
niezwłocznie (1336)
pilność (57)
0 zł (10967)
utajnienie wykazu usług (302)
przedłużenie wadium (697)
"art. 17" (788)
uzupełnienie oferty (6109)
vi ga 35/09 (1)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
iv ca 926/06 (5)
autoryzowany kanał (54)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
treść referencji (2923)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
v ca 421/07 (15)
centrum usług wspólnych (623)
możliwość zmiany umowy (6023)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
ii ca 752/05 (15)
czyścioch (28)
zmowa (142)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
naruszenie art 29 (17191)
odwołanie (22190)
warunki przedmiotowe (11837)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
waloryzacja (152)
ii ca 647/09 (1)
v ca 569/08 (3)
umowa przedwstępna (84)
umowa o dzieło (445)
kosztorys (2612)
oczywista omyłka (2018)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
niejasności siwz (468)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
zmiana podwykonawcy (1153)
x ga 51/09 (3)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
art.26ust.2b (951)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
"art. 146 ust. 6" (157)
różne stawki vat (734)
brak pieczątki (316)
22 ust. 4 (12482)
zwrot próbek (374)