Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

x ga 269/11 (3)
rażąco niskiej ceny (1740)
oświadczenie producenta (3198)
ii ca 1211/09 (10)
kio_uzp_867_09 (8)
zobowiązanie do współpracy (909)
"unieważnienie postępowania" (4967)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
próbka jest dokumentem (567)
c-599/10 (31)
tonery oryginalne (37)
potwierdzenie czynności (12463)
tablice rejestracyjne (14)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
zaświadczenie o niekaralności (354)
kody cpv (295)
v ca 47/07 (19)
kopia aneksu (187)
stany zjednoczone (130)
art.186 ust.2 (2354)
vat szkolenia (352)
turcja (28)
"art. 189 ust. 6" (19)
zasada koncentracji (257)
"art. 92 ust. 2" (83)
2756/10 (4)
i ca 381/07 (2)
x ga 86/08/za (1)
kio/ku 34/10 (5)
nieprawdziwe informacje (2482)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
inspire (15)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
informacje niejawne (3109)
x ga 300/09 (3)
wykaz (6487)
zaliczki (121)
opłacenie polisy (361)
dialog techniczny (270)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
iv ca 92/09 (2)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
definicja oferty (2925)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
iii ca 177/10 (2)
iv ga 39/08 (1)
"art. 5 ust. 1a" (24)
uzupełnianie dokumentów (2484)
treść referencji (2923)
podstawa dysponowania osobami (3063)
dowód opłaconej polisy (283)
zmiana vat (1825)
windows (285)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
v cz 48/05 (2)
vi ga 85/10 (2)
art. 91 ust. 1 (5473)
nieporównywalne oferty (1465)
ii ca 941/05 (21)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
kio 162/12 (5)
1422/07 (10)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
termin zawity (549)
cena 0 zł (4794)
błędy w kosztorysach (1193)
opinia bankowa tajemnica (102)
c-414/97 (15)
nazwy własne (3494)
xix ga 599/06 (3)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
zmiana terminu zamówienia (10382)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
omyłka w kosztorysie (949)
brak wyceny materiału (1338)
powierzy podwykonawcom (751)
wycinka drzew (74)
ix ga 89/07 (1)
vi ca 693/08 (1)
98/10 (8)
1759/10 (4)
sumować doświadczenie (312)
zwrot oryginału gwarancji (569)
xix ga 207/09 (9)
zus hiszpański (6)
interpretacja siwz (3410)
składanie ofert częściowych (1729)
typ urządzenia (2445)
"art. 190 ust. 7" (385)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
art. 84 (1523)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
1305/11 (2)
nadmierne warunki udziału (1023)
podatek vat (1983)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
opis warunków (8539)
496/10 (6)
iii czp 85/05 (23)
wszczęcie postępowania (11721)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
cena minimalna (2217)
ga 122/10 (30)
wrobis (53)
umowa ustna (1082)
wadium wniesione po terminie (1983)
"art. 38 ust. 1" (482)
inne kryteria (5956)
"omyłka rachunkowa" (1020)
iii ca 855/05 (7)
pełnomocnictwo (3359)
zmiana stron umowy (6356)
x ga 2/08/za (1)
x ga 79/10 (3)
zawieszona działalność (124)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
brak tłumaczenia na język polski (865)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
powtarzające się okresowo (133)
v ca 671/08 (10)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
krs niemcy (44)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
zamówienie wielorodzajowe (3)
kio 776/12 (11)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
179/11 (6)
wskaźnik płynności (72)
kio 100/12 (18)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
x ga 89/10 (4)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
usługi okresowe (777)
umowa konsorcjum (3985)
art. 34 (2768)
art. 25 (10248)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
art. 27 ust. 2 (8496)
"dialog konkurencyjny" (368)
vi ca 232/10 (2)
xii ga 429/09 (49)
word warszawa suzuki (2)
"art. 142 ust 2" (10)
brak modelu (927)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
informacja z banku wydruk (148)
wadium termin związania ofertą (1416)
office (129)
x ga 74/09 (1)
stosunek pracy (4600)
kompania węglowa (388)
"zmowa przetargowa" (75)
"poczta polska" (337)
kio 476/12 (4)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
1980/09 (11)
xii ga 456/08 (1)
v ca 1554/08 (3)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
it.expert (95)
materiały opatrunkowe (65)
konwalidowanie (20)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
"istotne zmiany umowy" (26)
kio/uzp 1564/09 (4)
alcatel thales (9)
ubezpieczenie na życie (358)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
rażąco niska cena dostawa (637)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
nieregenerowane (32)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
przedwczesne odwołanie (937)
kio 700/11 (8)
dokument nie podpisany (4885)
odstąpienie (2121)
1059/12 (2)
"kio 100/12" (15)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
inne omyłki (2660)
art. 85 ust. 1 (2145)
dynamiczny system zakupÓw (107)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
x ga 247/09 (1)
x ga 22/08 (58)
prezentacja próbek (115)
informacja z banku (1179)
zakres ubezpieczenia (2126)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
norma emisji spalin (59)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
476/12 (4)
zp-11 (55)
v ck 97/03 (8)
odtajnienie harmonogramu (74)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
zamówienia in house (93)
materiały równoważne (1298)
kio 685/12 (4)
niepełnosprawne (292)
art.12a (140)
"146 ust. 6" (158)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
comarch tajemnica przedsiębiorstwa (128)
x ga 124/11 (1)
"22 ust. 5" (61)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
kary umowne (594)
art. 26 ust.4 (5957)
x ga 379/06 (1)
"informacje z internetu" (5)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
formularz cenowy (1828)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
oferta treść oferty (15710)
art. 7 (22618)
kio/uzp 476/09 (10)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
lex (1019)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
kio/uzp 680/08 (4)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
ii ca 792/07 (1)
xix ga 32/09 (4)
qumak (231)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
kio 821/11 (9)
iii ca 199/06 (2)
ii ca 689/04 (6)
oferta dodatkowa (9192)
waloryzacja (152)
likwidacja (upadłość) (244)
swift (15)
xii ga 206/08 (14)
vi ga 174/11 (1)
bezprzedmiotowe (1456)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
"zamówienie uzupełniające" (435)
vi ga 33/09 (3)
ix ga 113/06 (2)
art. 36 ust. 5 (4094)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
kio/uzp 31/10 (231)
"art. 4 pkt 5" (21)
impel rażąco niska cena (95)
"odtajnienie dokumentów" (110)
uzupełnienie harmonogramu (548)
licytacji (99)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
"art. 6" (1968)
wyrządził szkodę (378)
wskaźnik rentowności (43)
upadłość lidera konsorcjum (87)
odbiór odpadów (588)
"z wolnej ręki" (1081)
opłaconej polisy (361)
iv ca 140/08 (21)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
iv ca 766/11 (1)
v ca 383/07 (2)
domestos (5)
x_ga_213_11 (13)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
nieczytelna kopia (300)
183 ust. 2 (1637)
49/10 (19)
tusze (36)
wadium zatrzymanie (606)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
xii ga 11/09 (18)
"wyjaśnienie referencji" (13)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
2817/10 (8)
istotna zmiana (8648)
plan higieny (134)
ii ca 785/10 (1)
losowanie (11)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
brak harmonogramu (1117)
linia kredytowa (176)
umowa warunkowa (389)
dysponowanie osobą (4318)
ix ca 542/08 (2)
iv ca 136/10 (2)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
"prawa autorskie" (202)
vi ga 240/10 (2)
"podstawa dysponowania" (157)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
art. 94 ust. 3 (1547)
energia elektryczna (474)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
"zp-1" (328)
"sukcesja uniwersalna" (25)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
kara umowna należyte wykonanie (460)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
art 140 (1029)
telekomunikacyjne (694)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
2204/10 (4)
46/10 (21)
ii ca 577/06 (7)
v gaz 4/08 (4)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
upadłość konsorcjanta (18)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
podkryterium (175)
tajemnica wykaz osób (540)
sanawia (2)
pojemniki (320)
art. 8 ust.3 (10077)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
podwykonawca dostawy (842)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
art. 5 ust. 1b (893)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
iv ca 29/10 (21)
kio/uzp 286/08 (11)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
art. 180 (4472)
art 12a (391)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
odtajnienie dokumentów (467)
art. 36 (4296)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
art.6a (45)
iii ca 727/05 (7)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
sprzęt komputerowy (1039)
kredyt odnawialny (21)
ponowne wniesienie wadium (1158)
zwrot wadium (1554)
106/10 (11)
certyfikat ce (359)
xix ga 156/07 (1)
xix ga 214/08 (12)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
kio/uzp 2034/10 (2)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
saternus (2)
v ca 1660/09 (2)
x ga 25/09 (17)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
art. 32 ust. 4 (3332)
1261/09 (8)
ochrona danych osobowych (672)
i ca 134/06 (20)
xii ga 151/08 (7)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
referencje podmiotu trzeciego (973)
lek równoważny (72)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
prokura samoistna (36)
wadium przelewem (220)
prawo opcji (516)
nie wpłacenie wadium (218)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
zamówienia podobne (5943)
x ga 219/07 (1)
wykonawca uchyla się (2531)
kio_2793_10 (19)
referencje podwykonawcy (695)
gugik (24)
"art. 85 ust. 2" (224)
multikom (36)
błędny formularz oferty (2154)
leki (265)
1161/12 (6)
ii ca 752/05 (15)
x ga 231/10 (1)
zmiana przepisów (10308)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
"art. 43" (262)
stręciwilk (877)
556/12 (17)
sport halls (7)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
1078/12 (6)
vi ga 142/08 (1)
edf (15)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
zakres równoważności (674)
astaldi (40)
doświadczenie kierownika (1341)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
"art. 67 ust. 2" (31)
ix ga 44/08 (29)
brak ceny (7455)
xii ga 10/09 (8)
x ga 178/07 (1)
materiały eksploatacyjne (539)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
zastrzeżenie oferty (4873)
kio 457/12 (11)
niezwłocznie (1336)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
"potencjał ekonomiczny" (179)
camco (17)
forma porozumiewania się (213)
830/10 (3)
równowaga ekonomiczna (90)
art.189 (4884)
"produkt leczniczy" (225)
karty katalogowe (484)
kio 1863/10 (11)
v ca 330/10 (1)
vii ga 29/05 (6)
rozbieżnie słownie (314)
niegospodarność (45)
xxiii ga 416/11 (23)
niepodpisany formularz cenowy (732)
v ca 422/06 (1)
walory artystyczne (13)
sanepid (29)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
obiektywny charakter (2423)
uprawnienia budowlane (3098)
forma pisemna zobowiązania (1410)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
open office (22)
wydruk z krs (211)
art.75 (62)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
"art. 12a ust. 2" (51)
błąd w vat (1337)
solid security (49)
kio/uzp 1243/08 (7)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
kio/uzp 1077/08 (8)
nadleśnictwo (310)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
własne referencje (1778)
kopia gwarancji bankowej (199)
v csk 456/09 (18)
viii ga 248/09 (4)
wadium w obcej walucie (15)
brak-wadium (71)
okres gwarancji (2307)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
subiektywne (885)
kio/uzp 22/07 (143)
kio 20/12 (214)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
"wskaźnik płynności" (42)
xii ga 314/11 (31)
ii ca 950/11 (1)
"definicja podwykonawstwa" (4)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
grupa kapitałowa (389)
naruszenie dyscypliny (1230)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
upadłość (333)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
1255/12 (4)
fortum (9)
uzupełnianie referencji (780)
art. 180 ust. 7 (4450)
478/12 (10)
tk telekom (16)
rachunek zysków i strat (380)
dostawa bonów (57)
kio 2816/10 (17)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
niemożliwość świadczenia (650)
ix ga 265/11 (1)
skanska (364)
tryb postępowania (17103)
wolna ręka prawa autorskie (135)
kio 2710/10 (10)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
termin realizacji unieważnienie (7413)
podział zamówienia na części (1460)
87 (5968)
rownowaznosc (699)
parafka zamiast podpisu (11)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
błedny knr (157)
vat 0% (1554)
vi ca 629/09 (1)
v ga 87/11 (2)
comarch zmowa (13)
kio 1670/11 (4)
x ga 23/07/za (39)
"data wystawienia referencji" (31)
wielka brytania (186)
zaświadczenie z banku (475)
oferta wstępna 26 (846)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
uzupełnienie kosztorysu (877)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
iii ca 1019/06 (6)
"sprzęt medyczny" (349)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
spółka "w organizacji" (77)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
wynagrodzenie mieszane (126)
cena zero złotych (6048)
i ca 155/04 (9)
kio 1874/10 (10)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
protokół odbioru częściowego (507)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
brak podpisu na kosztorysie (279)
art.151a (8)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
monopolista (62)
art. 47 (1763)
poświadczenie (1977)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
iii ca 112/06 (1)
vi ga 35/09 (1)
krs z hiszpanii (49)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
cena jednostkowa (2283)
art. 185 ust. 6 (2343)
wiedza (2974)
"usługi transgraniczne" (13)
zmiana wykonawcy (10390)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
zaświadczenie z zus (344)
xix ga 302/10 (19)
ii ca 683/11 (1)
mace (9)
przeciwko środowisku (275)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
avr rażąco niska cena (5)
zatrzymanie wadium (606)
odszkodowanie (418)
ujawnienie źródła zapytania (151)
kio 854/11 (10)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
"uzupełnienie próbek" (41)
istotna zmiana treści oferty (7762)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
utajnienie wyjaśnień (450)
"treść referencji" (635)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
autoryzacja producenta (210)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
know-how (246)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
kio 153/11 (3)
iii_czp_53_11 (55)
upadłość niemcy (32)
xii ga 13/09 (7)
kio 19/09 (157)
koncesja na obrót paliwami (26)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
ustawy nie stosuje się (8235)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
haccp (39)
"art. 51 ust. 2" (98)
przed notariuszem (387)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
kosztorys (2612)
ibm (233)
x ga 139/08 (1)
wariantowość ceny (66)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
poprawianie kosztorysu (353)
ezt (70)
art. 67 ust. 2 (2004)
ii ca 207/11 (4)
brak pozycji kosztorys (1660)
konserwacja zabytków (75)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
iv ca 1299/09 (19)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
zdolność kredytowa (771)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
"art. 170 ust. 4" (7)
oracle (154)
zmiany nieistotne (8648)
iv ca 772/05 (4)
v ca 1328/08 (1)
punkty serwisowe (473)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
uniewaznienie postępowania (12253)
wykaz wykonanych usług (3994)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
nieistniejąca stawka vat (655)
ograniczenie konkurencji (8393)
warunek proporcjonalny (784)
iv ca 1176/09 (5)
ix ca 672/11 (1)
36 ust. 5 (4094)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
art. 46 ust. 5 (2676)
dokumenty podmiotów (7504)
zmiana stawki vat (1010)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
podwykonawca (1846)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
kio 345/09 (3)
art. 17 ust. 2 (9531)
xix ga 258/08 (12)
nadzór autorski (332)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
praxis (9)
zaświadczenia o niekaralności (354)
art.185 ust.6 pzp (797)
v ca 1213/02 (15)
oferta częściowa (2436)
kio/uzp 14/10 (221)
iv ca 1324/08 (1)
"art. 7 ust. 3" (1338)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
iv ca 831/10 (7)
należyta staranność (3006)
błędna stawka podatku vat (821)
oryginalne tonery (37)
certyfikat iso (395)
umowa zlecenia (1623)
upadłość podwykonawcy (110)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
tłumaczenie (1950)
zawarcie umowy po terminie (10265)
iv ca 1148/08 (1)
v gaz 22/08 (7)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
protokół odbioru dostawy (866)
poprawienie omyłek (2163)
144 ust. 1 (760)
rażąco niska cena zysk (707)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
kio 1070/11 (4)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
718/12 (9)
ii ca 404/09 (7)
opinie bankowe (352)
kio/uzp 250/10 (10)
"zamówienia dodatkowe" (488)
iii ca 88/09 (33)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
zamiast polisy (187)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
przedwczesne (947)
vi ga 83/10 (4)
kio/uzp 51/09 (22)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
oferta po terminie (17993)
kryterium parametry techniczne (1983)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
dumping (28)
lex retro non agit (14)
utajnienie polisy (56)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
xii ga 431/09 (4)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
częściowe uwzględnienie (2410)
protokół zamiast referencji (315)
istotne postanowienia umowy (6856)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
v ca 484/08 (1)
x ga 168/11/za (1)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
art. 186 (2822)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
xix ga 534/08 (2)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
polisa zbiorowa (51)
awarie (608)
"referencje konsorcjum" (27)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
unieważnienie postępowania (12253)
na korzyść wykonawcy (2403)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
xix ga 170/08 (4)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
różny vat (1218)
xix_ga_92_11 (14)
zmiana umowy 144 (548)
udostępnienie referencji (936)
poprawa vat (376)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
oferta termin związania ofertą (8286)
art 26 ust. 2b (1506)
autoryzowany przedstawiciel (223)
2785/10 (5)
v ca 1897/08 (1)
warunki przedmiotowe (11837)
uzupełnienie krk (299)
system informatyczny (1480)
kio/uzp 260/10 (27)
"art. 17" (788)
ii ca 342/06 (10)
prawo autorskie (746)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
ix ca 23/12 (9)
oświadczenie wiedzy (4982)
umowa pod warunkiem (5450)
zamówienia publiczne (22821)
xii ga 362/08 (4)
"wykaz osób" (1397)
uzupełnienie odwołania (6197)
xii ga 420/09 (47)
121/11 (5)
wadium gwarancja (1104)
pilna potrzeba (173)
niezgodność oferty (5080)
gaz-system (74)
kio 9/11 (240)
ii ca 137/09 (13)
centrum personalizacji dokumentów (18)
"realność udostępnienia" (43)
inżynieria rzeszów (62)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
jedyny wykonawca (12476)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
"27 ust. 5" (14)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
podatek dochodowy (124)
vii ga 147/08 (9)
rozwiązania równoważne (1227)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
kio 1066/11 (8)
równoważne (2271)
usługi prawnicze (191)
ii ca 693/05 (51)
synektik (19)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
"art. 142" (503)
miarkowanie (62)
1542/10 (4)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
radiofarmaceutyki (5)
"uchwała kio" (400)
ix ga 109/09 (8)
art. 26 2b (1507)
v ca 1639/08 (1)
charakter oferty wstępnej (897)
art. 25 ust. 1 (10221)
brak dowodu opłaty polisy (119)
i ca 368/11 (1)
art. 58 kc (814)
produkt równoważny (1140)
wymóg jednego producenta (2745)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
powtórne wezwanie (1214)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
własnoręczny podpis (288)
art. 38 ust. 4a (372)
skonto (5)
sprawozdanie finansowe (895)
czyn nieuczciwej (3622)
zbyt wysokie warunki (531)
zmiany istotne (8648)
kio/kd 19/10 (6)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
iii czp 52/11 (88)
pozycja zerowa (111)
ceidg (39)
art. 38 ust. 2 (3788)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
fidic (327)
iv ca 508/05 (4)
art 85 (2149)
błędny vat (1420)
przedmiot konkursu (917)
kio 122/11 (5)
"brak pozycji" (79)
2527/10 (3)
środki finansowe (4096)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
promed (110)
pkd (135)
vi ga 79/09 (3)
27 ust. 5 (7970)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
wykładnia językowa siwz (436)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
pojęcie oferty (2210)
protokół postępowania (5417)
kio/uzp 984/08 (70)
wyjaśnienie oferty (10738)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
czynność otwarcia ofert (3902)
1533/12 (5)
sektorowe (727)
"wysokość kar umownych" (120)
ix ca 724/08 (1)
rażąco nisko cena (1773)
"jawność postępowania" (518)
tramwaje warszawskie (37)
art. 15 (15117)
iv ca 683/12 (51)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
prowizja (104)
"interes prawny" (4746)
ii ca 590/09 (5)
dowód opłacona polisa (283)
brak daty wystawienia referencji (408)
cena ujemna (154)
dowody (9075)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
c-454/06 (21)
1092/10 (7)
izabela kuciak (872)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
ryczałt brak kosztorysu (187)
art. 90 (5559)
art. 92 ust. 1 (2552)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
brak podpisu na dokumencie (1927)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
inna omyłka w kosztorysie (864)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
potencjał innych podmiotów (2252)
system informacji prawnej (4130)
dokumenty po terminie (13908)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
1249/09 (8)
2630/11 (9)
"kopia gwarancji" (24)
fałszywe oświadczenie (262)
"93 ust. 4" (61)
lte (12)
uzasadnienie wyroku (15449)
świadczenia okresowe (816)
"uzupełnienie wadium" (15)
usługi szkoleniowe (296)
nadmierny warunek (831)
bezusterkowy odbiór (35)
remondis (132)
zmiana wysokości wadium (1107)
referencja treść (2923)
art. 86 ust. 1 (1520)
oferta niekompletna (1939)
xix ga 162/10 (17)
vi ga 68/09 (5)
ix ga 46/08 (1)
x ga 387/06 (1)
wydruk strony internetowej (865)
kio_2746_10 (17)
"art 6a" (45)
nie otwarto likwidacji austria (16)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
xii ga 232/11 (1)
rażąco niska cena 10% (1548)
podpis oferty (2182)
art. 8 pzp (11300)
apostille (15)
lub równoważne (2134)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
iso 9001:2008 (46)
krótki termin realizacji (930)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
warunek doświadczenie (5070)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
uzupełnienie faksem (1337)
niepodpisana oferta (5505)
iv ca 351/09 (1)
x ga 309/08 (1)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
exatel (93)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
odpadów komunalnych (679)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
kio/uzp 924/10 (7)
pojęcie dostawy (1220)
naruszenie art 144 (718)
krk nie figuruje (121)
c-507/03 (7)
kio/uzp 540/09 (11)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
nierówne traktowanie (8272)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
115 k.c. (163)
chorwacja (13)
art 5 ust 1a (2938)
1437/10 (5)
art.38 (1884)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
wyjątkowa sytuacja (1204)
kio/uzp 20/09 (152)
wadium treść (1883)
ix ga 93/09 (1)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
zasada pisemności (372)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
warbud (308)
ubezpieczenie (2304)
iii ca 102/09 (15)
barterowa (3)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
podmioty trzecie (1234)
zmiana istotna (8648)
192 ust. 7 (7839)
zapytania o cenę (1912)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
kio/kd 31/12 (20)
umowa ryczałtowa (1451)
821/11 (9)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
spóźnione zarzuty (1247)
iii ca 472/09 (2)
art. 150 ust. 3 (1386)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
"system informatyczny" (1017)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
doświadczenie "3 lat" (1389)
kio/uzp 27/09 (148)
art. 11 (15481)
udowodnić (4960)
kara finansowa (984)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
kto może wystawić referencje (260)
x ga 268/08 (1)
x ga 207/08 (2)
ii ca 710/08 (3)
ryczałtowe (1717)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
usługi pocztowe (964)
kio 860/11 (5)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
v ca 360/08 (1)
xxiii ga 666/11 (1)
"art. 5" (1200)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
oświadczenie członka komisji (1020)
referencje sztuki budowlanej (398)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
knr (309)
xix ga 112/08 (1)
szwedzkie krk (5)
nieprecyzyjne (3321)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
2363/10 (12)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
sumowanie doświadczenia (312)
oferta oferta wariantowa (363)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
po terminie związania ofertą (8460)
xix ga 599/07 (1)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
1181/10 (3)
xix ga 34/07 (5)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
błedna stawka vat (910)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
v ca 1213/08 (1)
"zobowiązanie producenta" (11)
utajnienie referencji (211)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
błędna cena jednostkowa (1128)
x ga 60/10/za (3)
kio/uzp 1379/09 (16)
nie może przekroczyć (1883)
1804/09 (10)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
xii ga 423/08 (1)
zwrot odwołania wpis (15857)
certyfikat ubezpieczenia (324)
podstawa dysponowania osobą (3063)
art. 22 ust. 4 (12482)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
706/11 (24)
polisa podwykonawcy (184)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
bony (67)
iii czp 123/07 (15)
art. 91 ust. 2 (5473)
zus spółka jawna (97)
"art. 6a" (45)
x ga 75/08 (9)
nieotwarcie oferty (4311)
zakres pełnomocnictwa (2879)
kio 711/12 (6)
odrzucenie (15995)
2498/10 (19)
przedłużenie terminu związania (1372)
"oświadczenie producenta" (579)
iso/iec 19752 (17)
pisemne zobowiązanie (2249)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
"art. 42 ust. 1" (97)
ponowne wezwanie (4499)
"brak tłumaczenia" (63)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
"umowa ramowa" (281)
brak daty w referencjach (1789)
"art. 32 ust. 1" (270)
art. 26 (11176)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
koncesja, zezwolenie (219)
"art. 26 ust. 2d" (27)
ii ca 647/09 (1)
x ga 354/07 (2)
xix gz 455/10 (1)
x ga 269/07 (2)
uwzględnia skargę (17206)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
art. 26 2b pzp (1353)
krk (461)
szacowanie (790)
upadłość wykonawcy (325)
"unieważnienie umowy" (412)
ii ca 129/07 (3)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
spis kosztów) (562)
warunkowa gwarancja (177)
specyfikacja techniczna (7095)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
pocztowe (2090)
wiadukt most (120)
kio 2181/10 (2)
zamawiający nie może domniemywać (729)
zasada równego traktowania (7549)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
"otwarcie ofert" (2537)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
kio 1815/11 (7)
spółka cywilna (2686)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
iii ca 582/08 (1)
xii ga 227/10 (1)
intertrading (75)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
iii ca 455/08 (2)
ii ca 718/09 (8)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
art. 85 ust. 2 (2146)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
x ga 83/06 (3)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
art. 29 ust 3 (21046)
brak ceny w ofercie (7372)
ii ca 457/08 (1)
art. 42 (3151)
ix ca 709/09 (3)
comarch tauron (4)
wymóg dyplomu (83)
uzupełnienie referencji (1858)
krk belgia (8)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
jawność umów (317)
oferta formularz oferty (4871)
art. 185 ust. 1 (2736)
krk szwecja (7)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
zamówienie dodatkowe (9565)
odbiór odpadów komunalnych (375)
xii ga 285/09 (2)
polisa oc (499)
niewykonanie wyroku (12849)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
46 ust. 3 (2772)
619/08 (11)
usługi ubezpieczeniowe (704)
c-496/99 (11)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
huawei (39)
usługi powtarzające się okresowo (119)
sam sobie wystawił referencje (811)
1265/09 (5)
vi ga 169/10 (1)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
solid (131)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
prezentacja systemu (444)
ii ca 679/10 (3)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
prokura oddzielna (24)
antydatowanie (40)
x ga 284/11/za (1)
x ga 110/09/za (1)
wiedzy i doświadczenia (4259)
należyta staranność zamawiającego (2920)
ca 421/07 (17)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
rażąco niska cena dowody (1232)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
tłumaczenie referencji (530)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
sam sobie wystawił (1818)
adblue (9)
umowa na czas oznaczony (3619)
odwołanie na treść siwz (13228)
przedłużenie ważności wadium (484)
wan (167)
art. 87 ust. 2 (5950)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
koncesja na usługi (382)
v ca 2739/11 (7)
kio 1503/08 (6)
art 38 ust 4 (3681)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
grupy kapitałowej (389)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
kio/uzp 853/08 (5)
odległość (622)
848/12 (4)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
ii ca 586/05 (4)
pol-aqua (111)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
pkp energetyka (78)
i aca 357/10 (18)
kryteria oceny (6345)
185 ust. 6 (2343)
control process (68)
wajda (51)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
x ga 395/06 (3)
brak pozycji kosztorysowej (940)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
wadium w kilku formach (269)
zbyt krótki termin realizacji (381)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
polisa opłacona (361)
iv ca 140/08 (21)
wynika z innych dokumentów (10755)
odrzucenie wniosku (8077)
nie podpisana oferta (5505)
87/07 (22)
c-234/03 (24)
łączenie doświadczenia (1310)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
iv ca 521/08 (4)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
dialog poufny (14)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
opłata sądowa (169)
"polisa oc" (328)
"art. 180 ust. 3" (485)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
vi ga 192/10 (11)
x ga 145/08/za (1)
główny urząd geodezji (105)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
uwzględnił odwołanie (17470)
brak tabeli elementów scalonych (176)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
netline (37)
v ca 571/08 (8)
skarga (21962)
prawa autorskie (586)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
zwłoka opóźnienie (158)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
wadium konsorcjum (895)
nieczytelny dokument (898)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
xii ga 261/07 (2)
v ca 52/08 (2)
ii ca 109/05 (17)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
kio 350/11 (8)
kpc (1093)
in house (93)
iii czp 103/10 (14)
różne stawki podatku vat (664)
duplikat (16)
ii ca 560/06 (1)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
tonery gwarancji (24)
cesja umowy (91)
oferta forma oferty (5516)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
"94 ust. 3" (92)
iv ca 51/11 (2)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
230 ksh (40)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
art. 6a ustawy pzp (352)
"dialog techniczny" (24)
sumowanie polis (65)
2649/11 (18)
kio 223/12 (18)
naruszenie konkurencji (9188)
krk spółka komandytowa (36)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
art. 181 (1187)
i 1 ca 514/10 (1)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
1815/11 (7)
v ga 53/05 (1)
v ga 84/11 (4)
i ca 540/09 (1)
rozliczenie uzupełniajace (496)
zabezpieczenie (3507)
ripok (60)
xii ga 315/11 (16)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
treść formularza oferty (4750)
rÓwnowaŻna (2271)
ii ca 158/09 (4)
naruszenie zasady jawności (863)
termin płatności (1553)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
art 22 ust 4 (12482)
v ga 15/09 (14)
v ca 9/08 (12)
"wiedza i doświadczenie" (719)
pełnomocnictwo substytucja (38)
francuski krs (25)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
referencje od podwykonawcy (695)
online skills (19)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
xii ga 86/09 (1)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
unieważnienie części (6941)
nieaktualny krs (737)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
x ga 104/10/za (1)
x ga 85/08 (5)
opcja (518)
nieaktualny odpis z krs (613)
przetarg ograniczony (16010)
viii ca 442/05 (1)
x ga 154/11 (2)
vi ga 46/07 (5)
it expert (95)
"dobre obyczaje" (439)
tabela elementów scalonych (188)
xix ga 175/10 (32)
v ca 1110/04 (11)
nieprawidłowy vat (2082)
błąd w formularzu cenowym (855)
wartość umowy (7646)
"art. 142 ust. 2" (10)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
wizja lokalna obowiązek (255)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
"obsługa prawna" (99)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
1172/11 (16)
jedna usługa (2976)
zmiana podmiotowa (1667)
xii ga 466/09 (2)
xii ga 488/11 (1)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
"art. 38" (1884)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
złożył dwie oferty (10181)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
enigma (100)
iii ca 490/04 (2)
cena słownie (8157)
serwis na terenie polski (240)
wykaz robót budowlanych (2911)
1201/12 (7)
xix ga 280/08 (10)
isok (14)
06 austria istotna zmiana (56)
23.02.2011 (28)
inpost (28)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
iv ca 32/09 (1)
użyteczności publicznej (512)
szkoda (3963)
iv ca 11/09 (32)
wartość polisy oc (373)
zwłoka (337)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
usługi medyczne (977)
usługi pocztowe 2012 (211)
model (850)
1323/12 (6)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
kosztorys uproszczony (414)
2710/10 (10)
art. 26 ust.2b (966)
iv ca 136/06 (1)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
obsługa prawna (2432)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
termin składania ofert (8545)
"art. 27" (976)
333/11 (7)
vii ga 163/09 za (10)
xii ga 517/11 (2)
i ca 251/07 (2)
remondis bydgoszcz (11)
kio_uzp_278_09 (12)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
wniesienie wadium po terminie (1983)
560/09 (9)
inwestor zastępczy (227)
konkurs na prace projektowe (153)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
ochrona osób i mienia (492)
wysokie kary umowne (206)
c-21/03 (46)
xii ga 183/08 (1)
charakter referencji (1903)
nieprecyzyjne warunki (3093)
uniewaznienie postepowania (12253)
"cena 0" (77)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
2427/11 (5)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
"lub równoważny" (743)
1 grosz (19241)
v ca 1784/08 (2)
formularz (4952)
usługi sprzątania (718)
koncesje (471)
uzupełnianie próbek (173)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
normy iso (427)
certyfikat (2383)
inna omyłka nieistotna (2425)
elektroniczny krs (462)
kio 2746/10 (17)
355 kc (175)
moment wszczęcia postępowania (1716)
v ca 1314/08 (1)
x ga 59/08/za (1)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
nieistotne zmiany umowy (6198)
art 6a (483)
umowa (11595)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
458/09 (13)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
swoboda umów (878)
ii ca 529/04 (4)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
tajemnica (1145)
dowód opłacenia polisy (283)
brak daty na oświadczeniu (5348)
zła stawka podatku vat (77)
vii cz 410/10 (1)
art. 22 ust.4 (6675)
kio 886/10 (5)
stawka vat (1456)
x ga 337/07 (7)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
faktura potwierdza (2006)
"błędny adres" (8)
"art. 16" (379)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
art. 189 ust. 2 (5112)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
oc konsorcjum (268)
1016/12 (19)
kio/uzp 757/09 (14)
viii ga 58/09 (12)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
brak terminu w ofercie (13391)
v ca 155/08 (1)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
"cena zero" (9)
zintegrowany system informatyczny (420)
ocena ofert (15434)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
cena rażąco niska (1773)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
studia podyplomowe (36)
termin zawarcia umowy (10355)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
sk 22/08 (15)
krk komplementariusz (26)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
dokumenty przedmiotowe (10586)
osoba fizyczna (1653)
szacowanie wartości zamówienia (751)
omyłka formularz oferty (1683)
świadectwo przejęcia (156)
v ca 359/08 (2)
najem sali (8)
art. 26 ust. 2a (1405)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
xix ga 409/07 (1)
art.87 ust.1 (4109)
v ga 13/09 (18)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
inspektorat uzbrojenia (51)
v ca 1109/08 (16)
v ca 1514/02 (16)
kosztorys ofertowy (2122)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
xii ga 102/09 (41)
ii ca 836/09 (1)
x ga 230/08 (1)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
fałszywe informacje (243)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
zaprojektuj i wybuduj (342)
"cena 0 zł" (23)
iv ca 891/09 (1)
"warunki przedmiotowe" (201)
szpital wolski (19)
192 ust. 2 (7851)
użyczenie (236)
oddział+spółki (21)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
szpital czerniakowski (16)
22 ust. 4 (12482)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
ii ca 70/09 (6)
iii ca 299/06 (4)
sucg (4)
zwrot oferty bez otwierania (175)
szczecin (1349)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
data wystawienia (1023)
formalizm postępowania (387)
niezgodnosc siwz (4639)
xii ga 109/08 (1)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
zmiana treści oferty (9265)
kio/uzp 133/09 (25)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
spółka jawna zus (97)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
1275/12 (5)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
ćwik (90)
kryterium oceny ofert (6241)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
c-103/88 (99)
wadium w formie kopii (320)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
interes przystepującego (4523)
ix ca 297/10 (1)
wykaz usług wykonywanych (3282)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
1431/08 (13)
podpis (2686)
"sukcesja generalna" (23)
kserokopia gwarancji wadium (137)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
folder (264)
przychód (581)
art. 51 ust. 2 (2293)
program funkcjonalno użytkowy (623)
"wizja lokalna" (284)
i ca 273/09 (1)
aqap (14)
doświadczenie osób (4438)
świadczenie niemożliwe (2042)
822/11 (7)
xii ga 308/08 (3)
odrzucenie skargi (15630)
referencje podpis (552)
zmiana składu konsorcjum (3379)
sufo (62)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
"art. 96" (672)
1013/10 (7)
brak podpisu na referencjach (536)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
brak wykazu usług (3712)
oryginał pełnomocnictwa (981)
karta katalogowa (484)
x ga 69/09 (3)
tugeb (5)
"odstąpienie od umowy" (371)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
iv ca 362/08 (1)
"art. 182 ust. 5" (9)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
"protokół odbioru" (778)
warunek tożsamy (1947)
dysponowanie osobami (4318)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
"art. 22 ust. 5" (59)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
x ga 523/10 (2)
v ca 787/08 (1)
ii ca 279/08 (1)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
341/12 (12)
"art. 30 ust. 5" (143)
select (14)
nieprawdziwe (2684)
użycie nazw własnych (1571)
"podatek vat" (1784)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
art 16 (10013)
saldo (147)
v ca 1360/09 (6)
opozycja (423)
"zasada koncentracji" (176)
dzielenie zamówień (646)
brak interesu prawnego (7804)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
kosztorys ryczałt (200)
dodatkowe dokumenty (7917)
podmioty powiązane (889)
26 ust.2b (966)
v ca 117/07 (135)
czechy (125)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
województwo podkarpackie (101)
232/12 (11)
vi_ga_192_10 (11)
kwota ubezpieczenia (2212)
art. 6a (483)
kryterium doświadczenie (2874)
referencje oświadczenie woli (759)
v ca 569/08 (3)
ix ca 182/06 (2)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
informatyczne (1698)
ii ca 220/11 (1)
xii ga 59/09 (15)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
ostrołęka (162)
1535/11 (4)
art. 91 ust. 3a (475)
396/11 (7)
wykluczenie (10727)
ii ca 139/05 (3)
wyjaśnienia po terminie (11135)
"art. 87 ust. 1" (2881)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
próbki (667)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
alstal (33)
"86 ust. 4" (191)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
"dzielenie zamówienia" (141)
nieopłacona polisa (361)
xix ga 225/10 (14)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
ii ca 319/07 (2)
kognicji (281)
421/12 (6)
ge medical (177)
pozwolenie radiowe (84)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
zmiana formy wadium (655)
comarch (678)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
cena 0 (4870)
zus (616)
zaświadczenie us (105)
uzupełnił bez wezwania (2009)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
opinia bankowa obroty (195)
kio 293/11 (10)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
tłumaczenie przysięgłe (381)
przyspieszona (250)
ii ca 295/11 (1)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
formularz ofertowy (3203)
oferta treść oferty (15710)
rabat (276)
definicja omyłki (732)
art 4 pkt 8 (14203)
koncesja konsorcjum (177)
"błędna podstawa" (94)
data wniesienia wadium (1139)
inne usługi niepriorytetowe (173)
oddział przedsiębiorcy (573)
art.46 ust. 4a (461)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
płynność (184)
rażaco niska cena (1773)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
kio/uzp 66/07 (8)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
ii ca 443/06 (2)
x ga 25/10 (21)
przejęcie pracowników (95)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
i c 125/09 (7)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
"art. 38 ust. 6" (141)
ocena (16208)
brak pieczęci (502)
odmowa zawarcia umowy (746)
rozwiązanie umowy (3161)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
475/10 (4)
152/11 (8)
art. 5 ust. 1 (20649)
ii ca 199/10 (3)
błędny podatek vat (1112)
zmiana postanowień umowy (5653)
ii ca 231/06 (1)
abm solid (62)
forma wadium (962)
art. 25 ust. 2 (10215)
"próbka systemu" (18)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
art. 144 (761)
xii ga 1/09 (6)
xii ga 317/07 (5)
kio 2550/10 (8)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
zmiana terminu realizacji (6866)
interes prawny (9018)
protokół z postępowania (5417)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
1138 (34)
art. 38 ust. 4b (99)
zarzuty (17751)
grupowe ubezpieczenie (45)
ix ca 661/09 (5)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
xii ga 293/11 (1)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
wolters kluwer (33)
art. 38 ust. 3 (3740)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
kto wystawia referencje (261)
prawo do informacji (12616)
"art. 91 ust. 2" (283)
ce (669)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
xii ga 424/11 (3)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
iii ca 418/09 (7)
1667/09 (4)
art. 87 ust 2 (5950)
"art. 86 ust. 3" (214)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
brak nazwy producenta (1745)
"zatrzymanie wadium" (554)
358/10 (7)
"nakazuje odtajnienie" (18)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
xii ga 129/10 (2)
1719/10 (14)
xix ga 91/07 (4)
26 ust. 2b (1506)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
"art. 26 ust. 2c" (41)
1456/12 (3)
art. 29 ust. 1 (22089)
orzeczenie (5257)
1071/11 (5)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
art. 91 (5477)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
dzielenie zamówienia (646)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
ii ca 587/05 (62)
polisa (1011)
ii ca 570/04 (7)
art 87 ust 1 (5955)
referencje (3085)
rażące naruszenie ustawy (2064)
pkp plk (103)
zakup czasu antenowego (10)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
2222/11 (17)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
ii ca 206/06 (3)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
wadliwe referencje (818)
dłuższy okres gwarancji (361)
xix ga 179/13 (16)
kio 1321/11 (3)
termin realizacji (10949)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
"nadzór autorski" (250)
art. 86 ust. 2 (1519)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
84/12 (7)
udowodnienie równoważności (322)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
kio 31/11 (16)
x ga 130/10 (1)
kio/uzp 38/09 (27)
wizji lokalnej (298)
"art. 179 ust. 1" (6628)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
zamówienie uzupełniające (2731)
cena jednostkowa ujemna (60)
enion s.a. (40)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
art. 101 (1095)
"art. 192 ust. 7" (1137)
ii ca 488/09 (4)
zobowiązanie podmiotów (3463)
zamówienia dodatkowe (9565)
rażąco niska (1780)
oferty nieporównywalne (1465)
xix ga 80/07 (18)
berger bau (36)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
art. 32 (3520)
zła stawka vat (94)
konkurs architektoniczny (66)
telefonia komórkowa (128)
udział w realizacji zamówienia (9680)
zaświadczenie z krk (343)
474/11 (9)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
zamówienie podstawowe (5111)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
szukio (5)
i c 317/09 (15)
iii ca 416/05 (2)
586/08 (2)
art 43 (2308)
zestawienie materiałów (1843)
x ga 122/10 (21)
xix ga 372/09 (3)
v gaz 94/09 (2)
różna stawka vat (734)
1236/08 (8)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
x ga 109/05/p1 (6)
przedmiar robót (1656)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
zmiana terminu umowy (6964)
kio/uzp 607/09 (2)
płynność finansowa konsorcjum (68)
i ca 101/09 (3)
334/09 (4)
zeznania świadków (436)
cena 0 złotych (4720)
preferowanie producenta (517)
tamex (57)
komplementariusz (80)
netia (133)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
cesja (99)
"art. 144 ust. 1" (225)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
referencje powinny zawierać (2059)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
data pełnomocnictwa (1667)
xii ga 292/11 (1)
vii ga 34/07 (3)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
certyfikat polisy (188)
omyłka pisarska (1304)
ii ca 431/07 (11)
vii ga 9/09 (6)
niekorzyść wykonawcy (521)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
cosmic (7)
ulotki (312)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
iv ca 239/05 (5)
pomoc publiczna (5397)
kio 425/12 (6)
nieprawdziwe referencje (958)
uzupełnienie faxem (310)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
xix ga 235/11 (4)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
kio 2189/10 (14)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
termin wykonania zamówienia (14142)
termin na wniesienie odwołania (21718)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
art.22 ust.4 (2905)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
ii ca 430/09 (1)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
kio 1434/12 (3)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
data wystawienia referencji (417)
1306/11 (5)
spółka zależna (2664)
płyty głównej producenta komputer (107)
1741/10 (6)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
wygórowana kara umowna (130)
vi ca 210/08 (2)
równoważność (699)
gpa (27)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
"definicja podwykonawcy" (18)
podpis podwykonawca (322)
omyłka rachunkowa (1257)
stanowi treść oferty (13147)
odrzuca odwołanie (15680)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
krk zakres (438)
brak podpisu na formularzu (747)
kio 1980/12 (5)
brak stawki vat (1214)
wygórowane kary umowne (130)
x ga 117/08 (1)
błąd w przedmiarze (856)
1563/12 (3)
art. 22 ust. 5 (12514)
xix ga 472/07 (2)
kio 1393/11 (3)
niedozwolona zmiana oferty (914)
kio_2817_10 (7)
konsorcjum koncesja (177)
oczywista omyłka pisarska (1165)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
v ca 1377/05 (3)
naruszenie art 29 (17191)
jednego producenta (3255)
kio/uzp 218/08 (25)
ochrona praw wyłącznych (5061)
epeat (17)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
dgp dozorbud (96)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
usługa sprzątania (718)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
282/09 (18)
alstom (68)
vii ga 136/09 za (6)
iso/iec 27001 (16)
"art. 49 ust. 3" (20)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
forma pisemna (2616)
szacowanie wartości (752)
powiązania kapitałowe (156)
brak formularza ofertowego (2852)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
1553/10 (6)
997/12 (4)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
pojęcie zarzutu (2117)
art. 27 (8524)
jeden producent (3255)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
termin realizacji dostaw (2067)
"brak w ofercie" (679)
definicja ceny (1936)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
cisco (105)
art. 90 ust. 1 (5546)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
tożsamość zamówienia (794)
ii ca 386/05 (2)
1671/11 (2)
kodeks cywilny (3614)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
wykluczenie wykonawcy (10444)
ii ca 82/12 (1)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
"art. 184" (1834)
x ga 23/07 (105)
niezgodność z treścią siwz (4569)
udostępnienie doświadczenia (1883)
art 38 (3797)
353 kc (259)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
forma oferty (5684)
parafa podpis (133)
vat zmiana umowy (1512)
ii ca 997/06 (2)
polisa konsorcjum (440)
art. 12a ust. 1 (390)
dokumenty (14424)
iii ca 833/04 (4)
wykluczenie po wyborze (8673)
art 26 2b (1507)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
zmiana terminu składania ofert (5452)
"brak kosztorysu" (48)
vii ga 2/08 (3)
ciężar dowodu (2059)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
zasada jawności (877)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
x ga 427/10 (1)
wysokość polisy (968)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
"istotna zmiana umowy" (26)
data wystawienia dokumentu (980)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
"iii czp 74/05" (230)
"wadium po terminie" (11)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
nie figuruje (471)
novartis (20)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
kryteria subiektywne (581)
gwarancja wadium (1104)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
vi ca 586/05 (3)
odtajnienie (510)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
znak towarowy (601)
toner (87)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
x ga 12/07 (11)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
treść zobowiązania (4789)
12a (391)
niewykonanie wyroku kio (8577)
usługi telekomunikacyjne (550)
podwykonawcy (1846)
kio/uzp 786/10 (15)
"na dzień składania ofert" (1058)
itil (31)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
vi ga 34/08 (2)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
zatrzymanie wadium 4a (404)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
agencja rynku rolnego (30)
"art. 83 ust. 3" (33)
2250/11 (6)
pokój (210)
linii kredytowej (176)
sublimit (13)
protokół odbioru (1711)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
wasko (405)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
odwołanie jest przedwczesne (936)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
naruszenie art. 87 (5595)
kio 618/11 (2)
art 46 ust 4a (606)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
ix ga 83/09 (3)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
ii ca 285/10 (1)
25 ust. 1 (10221)
odpadów (1249)
art. 192 ust. 7 (7839)
sprint (97)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
x ga 327/07 (1)
przerwanie ciągłości wadium (16)
krs po terminie (1648)
główny urząd statystyczny (233)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
"stawka vat" (699)
cena słownie i liczbowo (228)
"i ckn 304/00" (130)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
brak interesu (8520)
"oferta złożona po terminie" (14)
"biuletyn nr 2" (5)
termin złożenia odwołania (18991)
art 46 4a (606)
krk usa (14)
brak okresu gwarancji (2092)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
ii ca 688/09 (1)
ii ca 371/09 (2)
c-328/96 (3)
na pierwsze żądanie (7129)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
należyte wykonanie (6292)
v ca 226/10 (10)
ii ca 544/08 (4)
xxiii ga 203/09 (3)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
izba (15344)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
vi ga 54/10 (3)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
kosztorys przy ryczałcie (198)
zmiana umowy podwykonawca (989)
kuchnio (871)
brak podpisu oferty (1929)
kio/kd 46/10 (10)
zmiana formularza ofertowego (2313)
art. 9 ust. 2 (15126)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
estetyka (87)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
878/09 (23)
usługi opiekuńcze (77)
bilans (576)
zaokrąglenie (272)
brak parafy (158)
"łączenie zamówień" (13)
podlimity (14)
zmowa wykonawców (137)
rażąco (2502)
świadczenie ciągłe (998)
x ga 78/09 (2)
zero w kosztorysie (1553)
"art. 4 pkt 3" (95)
ujemna cena jednostkowa (60)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
ii ca 218/06 (2)
i ca 40/07 (5)
"art. 38 ust. 4b" (25)
vi ca 628/05 (13)
2246/10 (3)
x ga 20/10/za (1)
kio 1600/10 (6)
sztuki budowlanej (1025)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
art. 43 ust. 2 (2300)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
suma gwarancyjna (403)
"usługi prawne" (31)
zamówienia sektorowe (725)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
"art. 15" (968)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
"art. 151" (58)
c_538_07 (11)
sysmark (25)
wiedza i doświadczenie (1887)
wdrożenie (1882)
rażąco niska cena ecm (40)
uchwała zarządu (635)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
art.22 ust. 5 (4720)
tożsamość przedmiotowa (707)
błędy w kosztorysie (1193)
"art 144" (358)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
kontrola doraźna (585)
kio/uzp 1311/10 (8)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
kio 1081/10 (6)
kopia gwarancji (688)
x ga 98/10 (2)
v ca 3128/10 (1)
ii ca 1398/05 (5)
v ca 484/04 (2)
błędna stawka vat w ofercie (904)
kio 1437/10 (5)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
nieczytelny podpis (375)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
microsoft windows lub równoważny (71)
wolna ręka (1099)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
art. 182 (2292)
"rozwiązanie umowy" (218)
240/10 (4)
informacje ze stron internetowych (3644)
cykl życia produktu (38)
plan zamówień (1350)
profesjonalista (529)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
rzetelność (630)
należycie wykonane (6292)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
turów (54)
brytyjski krk (8)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
ix ca 497/09 (1)
kio/2785/10 (3)
kio 14/11 (204)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
aneksowanie umów (20)
sieć szerokopasmowa (79)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
utajnienie wykazu usług (302)
vi gz 51/06 (2)
v ga 61/10 (3)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
autoryzowany kanał (54)
łączenie zamówień (2149)
art. 23 ust. 3 (9219)
x ga 228/10/za (1)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
wadium 46 ust. 4a (456)
wadium w walucie obcej (15)
próbek (667)
inna omyłka (2660)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
wyższe wykształcenie (432)
dyskryminacja (369)
"na korzyść wykonawcy" (325)
x ga 59/09 (14)
"bank zagraniczny" (6)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
"art. 94 ust. 3" (92)
ogłoszenie wstępne (1012)
xix ga 268/09 (10)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
szacowanie zamówienia (787)
kryteria mierzalne (111)
unizeto (154)
referencje dla podwykonawcy (654)
unieważnienie aukcji (316)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
ii ca 1239/06 (2)
iv ca 648/07 (1)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
powiat suski (5)
"art. 146 ust. 6" (157)
sprawozdania finansowe (895)
nie dołączył kosztorysu (967)
unieważnienie czynności (11549)
iv ca 689/08 (4)
iv ca 588/04 (3)
v ca 1174/08 (3)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
usługa druku (889)
referencje konsorcjum (1524)
zwolnienie od kosztów (765)
"zmiany podmiotowe" (43)
działalność twórcza (68)
x ga 178/09 (6)
iii ca 552/10 (2)
wadium wpłynęło po terminie (572)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
xix ga 18/10 (19)
"art. 12a" unieważnienie (84)
nieuczciwej konkurencji (8966)
v ca 2506/07 (39)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
2317/10 (4)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
płynność finansowa (161)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
xix ga 328/06 (2)
xix ga 256/07 (1)
udostępnianie uprawnień (886)
art. 230 ksh (40)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
odmowa podpisania umowy (486)
xii ga 414/09 (2)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
"art. 182 ust. 4" (12)
referencje sam sobie (1282)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
najkorzystniejsza oferta (13538)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
oferta alternatywna (1272)
"prawo opcji" (45)
iv ca 1180/09 (2)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
spółdzielnia naprzód (294)
oferta ocena oferty (15030)
iii ca 262/05 (7)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
691/11 (5)
niska cena (1880)
utrata gwarancji (600)
ii ca 616/05 (3)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
podpis bez pieczęci (289)
806/11 (6)
4pi (33)
kio 173/11 (9)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
jakość (3041)
iv ca 429/10 (5)
iii ca 177/10 (2)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
doświadczenie dostawy (2821)
"zakres udostępnienia" (121)
trezor (15)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
v ca 1315/08 (1)
filgrastim (3)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
niejasne zapisy siwz (1738)
zmiany umowy (7212)
brak wadium (1743)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
93 ust. 1a (919)
vi ga 34/08 (2)
vi ga 79/09 (3)
"art.22 ust.5" (59)
uczciwa konkurencja (8966)
budimex (411)
"zamiast polisy" (13)
"art. 84" (226)
248/12 (19)
"lub równoważne" (743)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
v ca 2224/03 (10)
uzupełnienie próbki (335)
xix ga 245/07 (6)
lista podwykonawców (186)
"ze strony internetowej" (613)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
karta oceny ofert (1572)
kio/uzp 799/08 (7)
100/12 (20)
opłacona polisa oc (222)
brak referencji (2654)
"kio 20/12" (4)
Ćwik i partnerzy (9)
nakazuje odrzucenie (12546)
niekompletny dokument (1808)
x ga 311/10 (15)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
"oferta równoważna" (406)
sukcesja (49)
dokumenty podwykonawcy (1675)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
art 22 (13259)
kopia gwarancji wadialnej (170)
xii ga 200/11 (1)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
upadłość członka konsorcjum (140)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
kio/uzp 80/07 (47)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
umowy ramowe (412)
dwie oferty (10606)
ii ca 29/05 (37)
wykonawca (20440)
"zmiana treści oferty" (1127)
x ga 154/07 (3)
forma uzupełnienia oferty (2999)
zasada swobody umów (844)
38 ust. 4b (99)
test (880)
referencje wystawia (1702)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
protokół z negocjacji (939)
konsorcjum warunki udziału (4746)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
art. 46 ust. 4a (606)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
art. 49 (1899)
pisemnie (5282)
warunek doświadczenia (5070)
wyciąg z konta (76)
"usługi niepriorytetowe" (56)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
bezwarunkowa gwarancja (319)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
art. 26 ust. 2b (1506)
kio/uzp 48/09 (29)
kio/uzp 238/10 (3)
omyłki rachunkowe (1257)
potencjał techniczny (2644)
kio_uzp_184_10 (8)
xix ga 371/10 (1)
art. 87 ust. 1a (1414)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
podwykonawstwo (545)
x ga 74/11 (3)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
225/08 (4)
ecm (145)
kio/uzp 1337/09 (3)
tłumaczenie dokumentów (1776)
art. 49 ust. 3 (1877)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
xii ga 231/10 (1)
c-220/05 (11)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
art.7 (12416)
dodatni wynik finansowy (73)
c-24/91 (7)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
po przecinku (374)
ubezpieczenia (2304)
iv ca 534/06 (2)
ii ca 1049/05 (3)
art.46 ust.3 (741)
kio 1822/11 (10)
x ga 257/09/za (1)
v ca 719/10 (1)
wadium zatrzymanie wadium (553)
"art. 136" (23)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
równe traktowanie (8272)
xix ga 581/06 (7)
e-podatki (25)
art. 146 ust. 6 (1941)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
odstępne (4)
gazy medyczne (137)
"opłacona polisa" (279)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
"cena rażąco niska" (846)
dzierżawa pomieszczeń (87)
70/09 (16)
art. 26 ust 2b (1506)
cena ryczałtowa (1627)
x ga 253/10 (1)
xii ga 443/09 (1)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
nieważność umowy (1451)
microsoft lub równoważny (105)
181/08 (6)
143/12 (7)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
koordynator projektu (155)
iv ca 271/10 (2)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
iv ca 870/06 (1)
hitachi (49)
dowód zapłaty polisa (159)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
niejawne (5602)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
uzupełniające (2754)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
109/11 (6)
kio/ku 108/10 (7)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
gwarancja producenta (1082)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
2124/11 (4)
współuczestnik (10)
krk od prokurenta (44)
1234/09 (10)
dostawa energii elektrycznej (307)
telaustria (14)
c_196_08 (3)
"art. 86 ust. 2" (54)
"zasada swobody umów" (263)
xix ga 43/08 (2)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
vii ca 363/08 (1)
przekształcenie wykonawcy (217)
art 36 ust 4 (4136)
unieważnienie umowy (7799)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
650/11 (2)
"zmiany umowy" (431)
iv ca 362/09 (1)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
"26 ust. 2d" (27)
roboty dodatkowe zamienne (413)
"art. 51" (414)
"art. 26 ust. 2b" (951)
grecja (64)
różne stawki vat (734)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
v ga 1/12 (163)
i aca 1018/05 (26)
przeciwnik skargi (343)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
doświadczenie wykonawcy (6523)
zasady równego traktowania (7549)
zmiana ryczałtu (269)
vi ga 164/11 (2)
art. 24 ust. 2 (12750)
54/10 (19)
xii ga 132/08 (1)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
kyocera (17)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
fidic lub równoważne (106)
dostawa czy robota budowlana (153)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
projektuj i buduj (237)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
vi ga 49/10 (7)
zwiększenie środków (1473)
zus dla spółki cywilnej (137)
"46 ust. 4a" (442)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
asysta techniczna (122)
teatr szekspirowski (9)
wyłączne (9781)
"powtarzające się okresowo" (51)
hotel (114)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
oddział (3287)
luksemburg (65)
art. 12a ust.2 (364)
c-318/94 (24)
xii ga 143/09 (16)
obsługę prawną (2432)
dokumentacja budowlana (5136)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
"usługi szkoleniowe" (105)
sumowanie zdolności finansowej (115)
mba (8)
970/12 (6)
należyte wykonanie dostaw (1642)
kara umowna za opóźnienie (251)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
brak tłumaczenia (1750)
zwrot odwołania (16868)
krakowski holding komunalny (18)
sumowaniu (539)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
interes publiczny 145 (395)
za zgodność (5960)
art. 24 ust. 1a (2269)
kio 1639/11 (19)
disclosure scotland (5)
unieważnia umowę (2751)
"kryteria oceny ofert" (3694)
art. 22 (13259)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
zwrot oferty (13082)
certyfikat iso podwykonawca (67)
art. 16 (10013)
"dodatni wynik finansowy" (33)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
krk niemcy (41)
konsorcjum (6485)
umowa barterowa (3)
xii ga 43/08 (1)
zdolność finansowa (1700)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
import docelowy (20)
prawidłowo ukończone (730)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
wpis w krs działalność (785)
1646/10 (3)
inna omyłka cena (2110)
1900/11 (5)
wykaz materiałów (3053)
vat omyłka (931)
kio/1536/10 (5)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
i ca 220/07 (1)
x ga 458/09 (7)
"zmiana umowy" (431)
"art. 2 pkt 1" (285)
wykaz wykonanych (6000)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
cesja wierzytelności (48)
wpis do rejestru (2156)
znajomość języka polskiego (170)
xii ga 230/07 (2)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
certyfikat meble (48)
vat 0 (1554)
x ga 260/08 (19)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
vi ga 192/10 (11)
spółka w organizacji (770)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
nadmierny formalizm (95)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
x ga 349/09 (1)
ii ca 207/08 (6)
1237/11 (14)
kio/uzp 1876/09 (6)
"art. 198b" (410)
oryginał wadium (601)
koncesja podwykonawcy (119)
1085/11 (2)
forma zobowiązania (2510)
pozacenowe kryteria (66)
producent (3980)
fałszywe referencje (73)
ii ca 87/07 (4)
maxto (57)
x ga 294/06 (9)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
x ga 21/08 (16)
ii ca 417/06 (3)
"brak ceny jednostkowej" (13)
kio 82/12 (4)
i ca 608/09 (4)
definicja podwykonawcy (525)
kosztorysowe (1280)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
29 ust.2 (17217)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
jawność (897)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
471/08 (4)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
kio_628_11 (5)
art. 93 ust. 1a (919)
brak nazwy urządzenia (2189)
spółka cywilna zus (146)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
art. 145 (620)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
termin przyłączenia się do protestu (676)
"spółka celowa" (13)
krk po terminie (456)
różny vat w ofertach (1197)
certyfikat do polisy (188)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
ii ca 1351/07 (1)
"cena ryczałtowa" (944)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
usługi tłumaczeń (1132)
odwołanie (22190)
brak formularza cenowego (1617)
strona internetowa (3894)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
zatrzymane wadium (73)
1247/11 (3)
2103/11 (3)
art. 192 ust. 2 (7851)
x ga 140/08 (42)
antywirus (3)
brak pozycji kosztorysu (1660)
martela (16)
brak ceny brutto (2997)
"związanie wyrokiem" (15)
xii ga 160/08 (2)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
subiektywne kryteria (581)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
v ca 901/08 (3)
utrata statusu wykonawcy (270)
art 87 (5965)
definicja wadium (413)
koncentracja środków ochrony (223)
26 ust 2b (1506)
zmowa przetargowa (107)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
prezentacja systemu informatycznego (175)
vii ca 911/08 (1)
iv ca 180/11 (3)
xii ga 133/11 (1)
dostawa autobusów (182)
podział (1824)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
i ca 302/11 (1)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
open source (47)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
kio_2710_10 (6)
"płyta cd" (113)
błędny numer katalogowy (203)
umowa o pracę (5948)
358/11 (15)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
kio 2583/11 (4)
skamex (47)
art. 17 (9574)
c-314 (8)
173/09 (9)
najwyższa staranność (871)
bezstronność (328)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
art. 29 ust. 2 (22076)
wadliwy przedmiar (371)
kio 2500/10 (3)
skarga na postanowienie (15891)
senetic (7)
gwarancja wadialna (592)
"doradztwo prawne" (41)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
rwe (18)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
źle obliczony vat (103)
brak ceny jednostkowej (1995)
vi ga 104/10 (2)
prawo nie działa wstecz (34)
1642/10 (4)
art 87 ust 2 (5950)
bony towarowe (20)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
"art. 183" (1295)
zmiana stawki podatku vat (893)
energa (131)
termin na zadawanie pytań (773)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
zamówienie wspólne (5592)
toya (14)
zmowa cenowa (63)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
445/12 (3)
kio/uzp 320/10 (4)
wadium (2041)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
warunki zmiany umowy (6552)
rezygnacja z części zamówienia (408)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
ix ca 220/09 (2)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
odmówił podpisania umowy (787)
art. 86 ust. 3 (1506)
pełnomocnictwa (3359)
usługi turystyczne vat (31)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
upust (300)
budynki użyteczności publicznej (272)
urssaf (5)
x ga 246/10/za (1)
istotna zmiana okoliczności (7002)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
oferta oferta częściowa (2372)
ciąg pełnomocnictw (584)
dysponowanie (5917)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
prokurent krk (44)
odtajnienie informacji (482)
poprawa ceny jednostkowej (446)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
pisemność (33)
roboty uzupełniające (1616)
tozsamość czasowa (102)
trojan (300)
loco (70)
xxv c 1367/10 (1)
xii ga 393/10 (1)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
pkp (699)
dwie ceny (5915)
harmonogram realizacji (1098)
1388/11 (3)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
zabranie wadium (5)
x ga 92/11 (6)
i1 ca 202/09 (1)
kio/uzp 1158/09 (5)
427/09 (8)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
iberdrola (13)
art. 58 k.c. (498)
"koncepcja architektoniczna" (41)
iv ca 1499/11 (1)
v ca 620/08 (3)
"art. 29 ust. 4" (16)
razaco niska cena (1773)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
sposób obliczania ceny (1025)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
asseco (384)
451/09 (3)
zasada bliskości (79)
xix ga 128/08 (47)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
1835/10 (6)
xix ga 213/08 (1)
xix ga 72/08 (2)
iso 9000 (27)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
omyłki pisarskie (1304)
związanie ofertą (8741)
"brak opłaconej polisy" (13)
ii ca 1355/05 (19)
kio/uzp 3/09 (92)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
miejsce zamieszkania (537)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
"umowy zlecenia" (240)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
przekaz pocztowy (41)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
kio 637/11 (19)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
oczywista omyłka (2018)
"treść oferty" (6588)
criminal records bureau (4)
"grupa kapitałowa" (324)
x ga 213/09 (1)
ważność pełnomocnictwa (622)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
wyroki kio (10121)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
xix ga 79/07 (1)
art.94 ust. 3 (417)
intercity (60)
projekt (6373)
upływ terminu związania ofertą (3572)
x ga 146/08 (2)
xii ga 374/10 (2)
700/11 (8)
stadion we wrocławiu (38)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
art.22 ust.5 (1922)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
ii ca 584/05 (17)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
i ca 88/07 (3)
972/12 (3)
kampania promocyjna (32)
kio_uzp_1514_09 (6)
kryteria równoważności (402)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
błąd vat (1337)
dokumenty nie wymagane (12623)
dostęp do informacji publicznej (2492)
iv ca 340/05 (9)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
ustawowo wolny (1132)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
centertel (88)
kio 19/11 (206)
art. 181 ust. 2a (194)
zobowiązanie (5140)
91 ust. 3a (475)
"porównywalność ofert" (171)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
vii ga 59/08 (2)
kio_1469_10 (9)
udostępnianie ofert (1529)
rękojmia (662)
art. 87 (5965)
uznanie rachunku (4881)
kio_510_11 (17)
x ga 103/09/za (1)
kio/uzp 741/09 (6)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
kio/uzp 878/09 (23)
csk 456/09 (19)
ix ca 736/09 (2)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
omyłka (2999)
v ca 29/03 (20)
obsługa bankowa (460)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
kio_2103_11 (3)
v ca 1209/11 (2)
88/11 (4)
powołanie biegłego (402)
próbka systemu (393)
kio 1535/11 (4)
zmiana terminu płatności (1134)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
wynagrodzenie barterowe (2)
wykaz osób tajemnica (540)
sodexo (28)
kio_1016_12 (17)
odtajnienie oferty (505)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
art 26 ust 3 (10931)
brak wyceny pozycji (1499)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
przesłanki wykluczenia (6660)
stalowa wola (112)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
referencje dla samego siebie (1246)
microsoft (252)
1730/11 (9)
sprzeciw (1133)
iv ca 288/06 (2)
x ga 163/10 (2)
identyfikacja podpisu (258)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
roboty zamienne (507)
niewłaściwy podatek vat (1303)
china (35)
art. 7 ust. 1 (22536)
brak cen jednostkowych (1622)
koncesja (471)
ii ca 693/05 (51)
x ga 307/09 (4)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
art. 183 ust. 2 (1637)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
brak zestawienia materiałów (1690)
x ga 241/10/za (1)
x ga 65/07 (3)
v ca 379/08 (1)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
kd 58/10 (4)
i ckn 1159/00 (51)
prawa wyłączne (6202)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
wykaz głównych dostaw (613)
kio/2790/10 (14)
wykładnia rozszerzająca (488)
konsorcjum doświadczenie (2840)
oferta niezgodna z siwz (13540)
ii ca 337/11 (1)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
rentowności (147)
podmiot prawa publicznego (5902)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
poprawianie omyłek (710)
x ga 227/09 (6)
pwpw (37)
zakłady usługowe "ezt" (24)
sumowanie wartości usług (369)
x ga 45/08/za (1)
art 46 ust. 4a (606)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
iv ca 120/11 (1)
ca 137/09 (15)
x ga 295/09 (2)
numery katalogowe (438)
kio 2531/11 (8)
art. 387 (394)
art. 85 ust. 4 (2036)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
x ga 83/08 (5)
usługa pocztowa (964)
interes publiczny a interes prywatny (582)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
xix ga 158/07 (4)
"x ga 23/07" (85)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
wyrok sądu (17001)
przebudowa budowa (1252)
art. 44 (3031)
kody źródłowe (171)
art. 179 ust. 1 (7025)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
"błędna stawka vat" (94)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
art. 185 ust. 3 (2615)
utajnienie wykazu osób (310)
krajowy rejestr karny (640)
upadłości (333)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
"zmiana treści umowy" (47)
kio 822/11 (7)
francja (260)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
termin zadawania pytań (773)
istotna zmiana umowy (6198)
ii ca 353/10 (1)
parafowanie umowy (245)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
v ga 40/09 (19)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
starpol (11)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
energy star (44)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
vi ca 206/11 (1)
x ga 48/09 (8)
"spoza unii europejskiej" (5)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
v ca 405/10 (3)
art. 38 ust. 4 (3681)
nadmierne kary umowne (170)
xii ga 254/08 (4)
przejęcie praw autorskich (33)
"oferta alternatywna" (34)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
art. 142 ust. 2 (970)
i ca 93/11 (5)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
kio 11/09 (215)
x ga 288/11/za (1)
xix ga 91/07 (4)
zakup nieruchomości (153)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
stowarzyszenie (277)
krs po terminie składania ofert (961)
art. 189 kpc (176)
iii czp 68/06 (13)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
brak wskazania producenta (2138)
46 ust. 4a (606)
warunki (16138)
art. 42 ust. 1 (3145)
dysponuje osobami (4318)
kio_uzp_919_08 (11)
klauzula apostille (12)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
1971/09 (8)
informacja banku forma (617)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
oświadczenie woli (3532)
referencje bez daty (1458)
art. 40 ust. 6 (4151)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
1444/11 (5)
kio/uzp 703/09 (20)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
"rażąco niska" (1731)
xii ga 12/09 (9)
protokół konieczności (3052)
potwierdzenie referencji (2838)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
rażąco niska cena ryczałt (86)
złożenie dwóch ofert (10181)
pisemność postępowania (33)
wyroby medyczne (600)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
china overseas engineering group (13)
konkurencyjność (826)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
2010 (11772)
uzupełnienie oferty (6109)
biegły (513)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
xii ga 62/08 (2)
"produkt równoważny" (283)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
v ca 2037/08 (7)
kio/uzp 1455/08 (10)
zaokrąglanie ceny (85)
art 67 ust 1 (2007)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
art.26 ust.2b (957)
ubezpieczenie kontraktu (452)
związanie wyrokiem (8379)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
spółka cywilna reprezentacja (590)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
zobowiązanie warunkowe (276)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
x ga 316/07 (2)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
japonia (25)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
wskaźnik płynności finansowej (69)
wadium podmiot trzeci (450)
zmiana treści umowy (6781)
mon (110)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
definicja modernizacji (442)
oferta otwarcie ofert (4081)
zakres referencji (2938)
xii ga 358/10 (2)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
krakowski park technologiczny (5)
formularz cenowy brak podpisu (268)
iii ckn 1320/00 (6)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
postępowanie obarczone wadą (1418)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
xii ga 37/09 (2)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
aport (31)
"art. 146" (1553)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
trzy miejsca po przecinku (235)
v ca 960/02 (10)
vii ga 36/08 (7)
ryczałt (327)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
xii ga 304/07 (1)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
"referencje" (3085)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
warunek nieproporcjonalny (784)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
"zwrot wadium" (190)
forma pełnomocnictwa (1403)
brak projektu wykonawczego (1427)
instytut monitorowania mediów (14)
produkty lecznicze (261)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
standstill (48)
usługi niepriorytetowe (179)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
cpv (403)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
certyfikat epeat (16)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
uwzględnia odwołanie (17470)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
doświadczenie konsorcjum (2840)
kapsch (31)
art. 46 ust.4a (462)
tożsamość (809)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
art. 110 pzp (902)
iii ca 389/11 (2)
i ca 331/10 (1)
ii ca 88/09 (35)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
wolna reka (1099)
zwolnienie z vat (312)
dowód osobisty (644)
pozycja zero (4825)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
xii ga 159/08 (7)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
wykaz punktów serwisowych (244)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
"art. 38 ust. 4" (609)
kio_1114_12 (6)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
"brak podpisu" (193)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
26 ust. 3 (10931)
ii ca 284/10 (2)
współfinansowane ze środków (385)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
krk francuskie (16)
podmiot zbiorowy (449)
iv ca 223/08 (12)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
ix ga 228/09 (2)
art. 124 (670)
prokurent (543)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
uzupełnienie wadium (977)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
rozbicie ceny ofertowej (440)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
za krótki termin składania ofert (743)
licencji (1021)
literalny (2209)
"kryterium jakości" (102)
znaki towarowe (601)
vi ga 64/08 (1)
umowa przedwstępna (84)
równość stron (889)
72/10 (13)
poprawa stawki vat (233)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
x ga 25/08/za (2)
x ga 367/09 (1)
x ga 341/07 (3)
informacja z krk (436)
jedna usługa jedna umowa (1168)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
"uzupełnianie próbek" (7)
ustawa o cenach (9102)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
art. 8 ust. 3 (15649)
cena jednostkowa 0 (1431)
impel security (100)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
iv ca 33/09 (4)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
x ga 33/09 (4)
v ca 903/08 (8)
"karty katalogowe" (428)
zmiana umowy (7212)
niekompletny formularz ofertowy (596)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
ryczałt kosztorys (200)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
świadectwo wykonania (848)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
usługa o charakterze ciągłym (744)
art. 82 ust. 1 (2175)
parafa (170)
funkcjonalność system (1243)
9/09 (152)
kryteria (6613)
komplementariusz krk (26)
art. 12a ust. 2 (390)
i ca 101/10 (2)
kio 1818/11 (5)
dystrybucja energii (93)
kio/uzp 301/10 (6)
kio_1776_10 (7)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
"art. 22 ust. 4" (619)
art.46 ust.4a (445)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
agencja mienia wojskowego (175)
iv ca 926/06 (5)
"26 ust. 2c" (41)
kio_133_12 (8)
aneksowanie umowy (27)
ii ca 258/09 (2)
xii ga 282/11 (1)
zabezpieczenie należytego (1988)
polkomtel (91)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
zamówień publicznych (22821)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
vi ga 51/06 (6)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
projekt budowlany (3451)
uprawnienia (6279)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
1514/08 (17)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
wykaz osob (4235)
sytuacji ekonomicznej (2424)
błąd w siwz (3877)
art 87 ust. 2 (5950)
numer uprawnień (2208)
art. 12a (391)
certyfikaty (2383)
impel (625)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
x ga 254/10 (7)
ii ca 1332/06 (1)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
licytacja (99)
"należyte wykonanie" (3547)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
"zmiana podmiotowa" (43)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
sytuacja ekonomiczna (2424)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
xxiii ga 633/09 (2)
hawe (11)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
vi ga 50/09 (1)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
"art.26 ust.2b" (951)
856/11 (2)
marsh (8)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
usługi finansowe (3020)
xix ga 461/12 (6)
brak interesu przystępującego (4080)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
zapytanie o cenę (1912)
kio 2765/11 (9)
v ca 2446/09 (9)
oferty częściowe (2436)
ramowa (443)
sprzĘt medyczny (860)
x ga 569/11 (1)
x ga 338/10 (4)
"zmiana składu" (40)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
autoryzacja (267)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
ix ga 137/06 (18)
v ca 2056/07 (25)
2294/11 (13)
pełnomocnictwo prokura (83)
przedmiot działalności określony krs (683)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
referencja (3085)
dostawa (8721)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
kio 545/11 (11)
polskie normy (2829)
notariusz (410)
przyrzeczenie publiczne (115)
błąd projektowy (988)
opłaconą polisę (361)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
operator wyznaczony (559)
zmowy przetargowe (107)
"192 ust. 2" (1829)
ii ca 803/10 (12)
iv ca 1021/09 (1)
uprawnienia konsorcjum (2368)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
"rażąco niska cena" (1564)
wykaz stawek i narzutów (125)
1447/10 (4)
licytacja elektroniczna (96)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
vi ca 527/05 (15)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
obiekt użyteczności publicznej (292)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
180 ust. 4 (4321)
świadczenia zdrowotne (922)
v ca 440/06 (6)
podpis na referencjach (552)
usługa okresowa (777)
zakaz udziału podwykonawców (405)
oferta oferta równoważna (2135)
sumowanie (539)
art. 26 ust. 2c (269)
krk szwecji (7)
umowy wieloletnie (416)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
uzupełnienie (6427)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
"oferta wariantowa" (289)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
v ca 871/08 (2)
"podział spółki" (6)
"nieporównywalne oferty" (137)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
"art. 26 ust.2b" (951)
uzupełnienie opisu (3721)
vii ga 44/05 (3)
poprawienie innej omyłki (1931)
brak środków (9959)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
xix ga 225/10 (14)
tłumaczenie sysmark (9)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
v ca 977/08 (1)
ponowne uzupełnienie (3855)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
aktualizacja dokumentacji (431)
"roboty zamienne" (85)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
x ga 223/07 (6)
metodologia (322)
szkolenia (1804)
faksymile (17)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
data dokumentu (6606)
c-448/01 (18)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
zakup samochodu (234)
ciągłe (1187)
vi ga 28/07 (14)
badanie ofert (9438)
prince ii (65)
"zatarcie skazania" (36)
badania naukowe (510)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
alstom rafako (13)
v ca 1468/10 (3)
"zastrzeżenie oferty" (23)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
i1 ca 154/11 (1)
oferta spółki cywilnej (2514)
218/12 (6)
wykroczenie zawodowe (121)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
unieważnienie (12256)
x ga 255/09/za (2)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
982/10 (4)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
prezentacja, próbki (115)
ii ca 788/09 (1)
zamówienia uzupełniajace (2731)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
339/12 (4)
v ca 936/12 (5)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
x ga 183/10 (1)
ii ca 762/07 (2)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
ii ca 693/5 (16)
x ga 88/06 (5)
rażąco niska cena domniemanie (383)
milczenie wykonawcy (142)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
xix ga 520/06 (5)
torell (8)
rozkład ciężaru dowodu (305)
kio 42/12 (18)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
termin związania ofertą a wadium (1415)
i ckn 304/00 (133)
kio_1525_11 (7)
nowy zarzut (5825)
udostępnienie zasobów (1174)
ii ca 233/06 (1)
formularz oferty (4902)
pełnomocnictwo do wadium (663)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
xii ga 413/08 (3)
xii ga 311/09 (5)
x ga 256/10/za (1)
art 36 ust 5 (4094)
"dokumenty niewymagane" (1366)
zakres świadczenia (8053)
c-27-29/86 (4)
doświadczenie (6617)
art. 151 (499)
xii ga 138/07 (1)
kio_2796_11 (5)
wimax (6)
wykaz podwykonawców (1150)
489/06 (32)
brak wskazania podwykonawców (1119)
kryterium jakość (1721)
cztery miejsca po przecinku (170)
x ga 41/07 (10)
należyte (6861)
grafolog (6)
interes przystępującego (4523)
nieaktualne krk (320)
czyścioch (28)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
art. 22 ust. 1 (13225)
ugoda (55)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
29 ust. 1 (22089)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
korea (36)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
informatyzacja (149)
system pobierania krwi (92)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
pfron (61)
brak pełnomocnictwa (2624)
podział zamówienia (1790)
iv ca 392/05 (8)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
art. 96 ust. 2 (1836)
faktury (2395)
"art. 36 ust. 5" (121)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
art.87 (4127)
art 25 ust 1 (10221)
vi ga 87/07 (5)
wycofanie oferty (937)
"system informacji prawnej" (50)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
ograniczenie podwykonawców (1659)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
strona z (17545)
kio/uzp 859/09 (12)
art 29 ust 3 (21046)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
arimr (77)
gwarancja warunkowa (177)
"jedna usługa" (294)
"oferty dodatkowe" (379)
zawarcie umowy (10710)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
prince (87)
nie skonkretyzował warunku (628)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
ii crn 913/97 (29)
c-328/92 (12)
poczta polska sa (622)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
błędnie wpisany vat (510)
"ii ca 489/06" (24)
informacja banku (1179)
dowód wniesienia wadium (1113)
gospodarz postępowania (108)
"świadczenie niemożliwe" (221)
ii ca 377/09 (2)
inna omyłka ilość (1367)
2191/10 (6)
kosztorys szczegółowy (1481)
46 ust 4a (606)
kryterium (6613)
koncepcja architektoniczna (143)
xii ga 510/10 (1)
odbiór robót (2133)
moment zakończenia postępowania (1146)
równoważności (699)
"art. 29 ust. 3" (445)
xix ga 92/08 (7)
zły vat (143)
290/11 (5)
forma wyjaśnień (4008)
v ca 84/07 (8)
x ga 176/10/za (1)
dyplom mba (3)
oświadczenie przed notariuszem (381)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
interes w uzyskaniu (7927)
wypowiedzenie umowy (659)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
iv ga 14/07 (16)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
opcji (518)
limit kredytowy (100)
ii ca 67/05 (3)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
"inna omyłka" (809)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
spółka z o.o. w organizacji (606)
równe traktowanie wykonawców (8186)
kio/uzp 391/09 (3)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
arcadis (42)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
ii ca 1950/05 (2)
język postepowania (1989)
nieważny certyfikat iso (171)
indra (18)
odbieranie odpadów (304)
kwalifikacja wykonawców (2895)
xix ga 167/07 (4)
"brak ceny" (33)
consortia (111)
nie istotna zmiana umowy (6198)
vi gz 61/10 (1)
art. 85 ust. 3 (2096)
rownowazny (2271)
wariantowa (367)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
xxiii ga 446/08 (18)
xii ga 226/10 (1)
x ga 294/07 (6)
oryginał (3457)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
zamówienia podzielone na części (4883)
interwenient (121)
zatrzymał wadium (606)
iii ca 454/08 (2)
wykazanie równoważności (549)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
kio/kd 33/12 (4)
za pośrednictwem banku (1371)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
1516/12 (6)
art. 5 (20726)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
konkurencja (9399)
niejasności siwz (468)
art. 15 ust. 2 (15071)
"różne stawki podatku vat" (130)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
harmonogram (1230)
fundacja (223)
iii czp 53/11 (58)
858/12 (4)
ii ca 2194/05 (87)
iii ca 658/08 (2)
x ga 158/11 (2)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
art. 146 (2005)
kio 51/11 (14)
zezwolenie (981)
art. 65 kc (890)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
i ca 337/08 (4)
xii ga 317/09 (11)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
biletów lotniczych (50)
data referencji (1980)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
xii ga 340/09 (9)
xii ga 39/09 (1)
zp-1 (328)
laptop (80)
c-44/96 (11)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
termin związania ofertą (8518)
przystąpienie (12333)
niezwłocznie oznacza (909)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
iii ca 446/08 (5)
ii ca 435/08 (1)
dozorbud (105)
zmiana ceny (5753)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
przystąpienie do długu (63)
xix ga 468/10 (5)
v ca 1805/09 (2)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
26 ust.3 (8404)
na dzień składania ofert (8664)
sumowanie wartości polis (59)
utrata wadium (409)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
wolnej ręki (1099)
tego samego rodzaju (11156)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
ii ca 757/06 (1)
jednokrotne wezwanie (518)
§ 6 ust. 2 (19420)
proporcjonalny (966)
świadectwo przejęcia robót (146)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
siemens (507)
kio/uzp 1591/09 (3)
ii ca 425/05 (5)
oferty wariantowe (367)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
3 miejsca po przecinku (364)
zmiana oferty (9886)
ix ga 121/07 (1)
i ca 410/08 (1)
negatywnych konsekwencji (2427)
autokorekty (8)
"cena jednostkowa" (1683)
art. 51 (2297)
składki zdrowotne niemcy (28)
zamówienie sektorowe (725)
wartość zamówienia (11603)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
xii ga 106/10 (2)
1008/11 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
v ga 124/09 (1)
kio_786_10 (10)
xix ga 92/11 (14)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
odbiór robót budowlanych (1907)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
art. 29 ust. 3 (21046)
zmiana personelu (795)
art. 93 (4857)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
krs komplementariusza (41)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
gwarancja bezwarunkowa (319)
pzu (142)
błąd pisarski (875)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
centrum usług wspólnych (623)
zakup licencji (364)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
rażąca cena (1454)
x ga 196/10 (2)
kio_uzp_298_09 (4)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
wykształcenie wyższe (432)
iv ga 10/08 (13)
kryterium serwisu (700)
ważność referencji (402)
podmiot trzeci (2837)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
xxiii ga 566/09 (2)
zawartośc referencji (244)
uzupełnienie próbek (335)
porównywalność ofert (360)
emas (20)
xxiii ga 418/09 (3)
"art. 85 ust. 2 " (224)
"art. 26 ust. 4" (1631)
iso (557)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
vi ca 464/05 (62)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
ix ca 541/09 (2)
wyjaśnienie siwz (8955)
wadium wpłacone w kasie (29)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
refundacja (56)
zmiana podwykonawcy (1153)
udział podmiotów trzecich (2696)
"art. 94 ust. 1" (248)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
v ca 570/08 (10)
xxiii ga 380/11 (4)
omyłka samodzielnie (1211)
cezar (45)
26 2b (1507)
v gaz 48/09 (5)
"krajowy rejestr karny" (543)
xiii gc 253/10/iw (3)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
równoważnych (2271)
kio 2307/10 (25)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
niezaskarżenie wezwania (1445)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
równoważny (2271)
wydruk z banku (153)
art. 93 ust. 4 (4708)
wyrok kio (10121)
pozwolenie na użytkowanie (536)
istotna zmiana oferty (8081)
art. 32 ust. 2 (3508)
kredyt w rachunku (390)
krk komplementariusza (26)
"podmiot prawa publicznego" (82)
referencje potwierdzają (1822)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
opłacona polisa (361)
zdolność ekonomiczna (1066)
siła wyższa (106)
impel catering (39)
treść gwarancji wadialnej (563)
zakup paliwa (209)
epuap (66)
kio 23/12 (221)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
oferta równoważna (2202)
usługi pocztowe wolna reka (93)
odpady (1249)
rebus sic stantibus (14)
c-16/98 (8)
opisanie równoważności (583)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
kio/uzp 431/10 (3)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
równość stron kary umowne (150)
nieprecyzyjny warunek (2108)
dostawa książek (102)
prawo pocztowe (2069)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
c-107/98 (28)
iso 9001 (228)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
"zamówienia uzupełniające" (435)
natychmiastowa (368)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
cena kosztorysowa (1164)
1199/12 (6)
zagubienie oferty (18)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
x ga 332/09 (6)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
1623/11 (16)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
xix ga 35/08 (2)
"pilna potrzeba" (104)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
odrzuca (15995)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
kio 1910/11 (6)
uchyla (3018)
i ca 251/08 (3)
v ca 1040/08 (8)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
grupa kapitałowa 2013 (170)
ceny jednostkowe (2283)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
wadium w częściach konsorcjum (427)
zagospodarowanie odpadów (387)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
nie wykonał wyroku kio (8577)
gramatura papieru (21)
brak wpisu do ewidencji (709)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
błędna stawka vat (910)
iv ca 142/11 (5)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
termin realizacji zamówienia (10744)
ii ca 2230/05 (2)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
"jednokrotne wezwanie" (70)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
1107/04 (5)
odrzucenie oferty (15153)
kio 2/11 (202)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
odstąpienie od umowy (1640)
wykaz robót (3448)
wykonanie wyroku (12849)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
wyciąg z banku (130)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
xix ga 102/09 (7)
przeciwnikiem skargi jest (328)
modyfikacja siwz (3364)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
konflikt interesów (89)
ii ca 464/09 (1)
xix ga 265/08 (4)
vi ga 121/10 (1)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
logo producenta (85)
xii ga 366/10 (1)
vi ga 93/10 (2)
69 (1166)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
niezgodność oferty z siwz (4632)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
ii ca 183/05 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
art. 6 (19478)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
"tego samego rodzaju" (285)
oferta złożona przez oddział (2815)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
"dysponowanie osobami " (1425)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
tylko jeden wykonawca (8757)
ii ca 141/07 (1)
doręczenie kopii odwołania (3384)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
art. 138c (104)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
art 26 ust 4 (10612)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
integracja (545)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
v ca 421/07 (15)
xii ga 413/08 (3)
"art. 145" (138)
poświadczenie nieprawdy (241)
lub równoważny (2134)
art. 5 ust. 1 a (20648)
kio/uzp 1500/09 (7)
"art 26 ust 4" (1631)
zmiana warunków płatności (1074)
kio/uzp 873/09 (5)
certyfikat microsoft (98)
1366/12 (2)
criminal record bureau (6)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
dokumenty podmiotowe (2217)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
kio_uzp_694_09 (15)
zatrzymania wadium (606)
"podział zamówienia" (253)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
"inter system" (25)
kio/uzp 198/09 (9)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
oddział spółki (1343)
interwencja uboczna (55)
minimalne wynagrodzenie (2085)
art. 29 (22175)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
ii ca 104/06 (11)
kopia pełnomocnictwa (910)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
x ga 296/08 (6)
catering (76)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
utracił status wykonawcy (229)
termin wykonania (14372)
art. 90 ust. 3 (4955)
iii ca 583/08 (5)
referencje wystawione przez siebie (832)
nieproporcjonalne warunki (938)
energii elektrycznej (474)
x ga 287/08 (2)
domniemywać (785)
akredytacja (166)
biuletyn nr 3 (2802)
ii csk 675/10 (10)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
nieuczciwa konkurencja (8966)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
xix ga 195/09 (11)
aktualizacja oprogramowania (224)
dzielenie zamówienia na części (555)
uzupełnienie informacji z krk (289)
usługi ciągłe (944)
błąd projektanta (312)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
kio/kd 106/10 (5)
v ca 1500/08 (2)
demonstracja (44)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
modyfikacja oferty (3556)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
komputery (785)
v ca 1621/08 (1)
art.38 ust.1 (1849)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
referencje nie potwierdzają (1822)
intergraph (61)
"roboty budowlane" (5710)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
art.144 (358)
art. 85 ust. 5 (2038)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
2734/10 (7)
1244/10 (3)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
1288/10 (21)
wyjaśnienie referencji (2320)
kio_457_12 (10)
"brak wadium" (71)
przychód netto ze sprzedaży (175)
poprawienie omyłki (2163)
usa (129)
projekt zamienny (478)
ii ca 131/10 (2)
druk oferty (1442)
kio 293/12 (4)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
openoffice (11)
xix ga 524/09 (3)
x ga 258/09 (4)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
opinia bankowa (670)
odpady medyczne (199)
niepełnosprawni (292)
pelnomocnictwo (3359)
brak pozycji (5528)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
próbka system (393)
okres związania ofertą (5142)
kalisz (236)
"podmiot trzeci" (1392)
viii ga 136/09 (5)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
zarzut przedwczesny (906)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
meble (243)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
wycofanie zwrot oferty (592)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
iv ca 280/10 (2)
v ga 127/11 (1)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
wykaz narzędzi (663)
xix ga 408/07 (4)
tyco (78)
cena jednostkowa zero (1685)
art 180 ust 5 (4265)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
art 29 ust 2 (22076)
c-176/98 (36)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
kio/uzp 70/08 (6)
v ca 1108/08 (1)
ix gc 155/08 (2)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
tonery (87)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
rażąco niska cena na usługi (1354)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
gispartner (29)
"26 ust. 2b" (952)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
podobne (6030)
różna interpretacja kryteriów (1188)
"brak interesu prawnego" (473)
art 26 ust 2b (1506)
rup (10)
kio/uzp 745/08 (22)
ii ca 511/09 (2)
crb (5)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
wyjaśnienia oferty (10738)
"usługi pocztowe" (183)
grota (36)
wadium gwarancja bankowa (557)
wymagane dokumenty (12623)
art 93 ust 4 (4708)
19/09 (286)
"harmonogram realizacji" (218)
próbka uzupełnienie (335)
vi ga 92/07 (1)
iv ca 566/09 (1)
niepriorytetowe (244)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
definicja referencji (791)
dokumenty w języku obcym (401)
art. 46 ust. 3 (2772)
v ga 141/09 (3)
ndi (51)
siły wyższej (110)
rażąco niska cena usługi (1354)
nota pokrycia (48)
kio 1898/11 (3)
"sprawozdanie finansowe" (580)
przedłużenie wadium (697)
za wysokie wadium (209)
sposób obliczenia ceny (3142)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
interes przystąpienie (6858)
ets (652)
panep (6)
wystawca referencji (385)
"art. 67 ust.1" (545)
cena oferty (9027)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
cel wadium (343)
usługi bankowe (1414)
ii ca 39/09 (4)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
art. 182 ust. 3 (2258)
uzp/zo/0-533/06 (12)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
94 ust. 3 (1547)
kio 703/09 (20)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
res iudicata (30)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
art 144 (761)
v ca 324/10 (3)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
iv ca 1323/08 (1)
strabag (327)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
"brak interesu" (717)
vii ga 36/09 (1)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
"gwarancja bankowa" (489)
niepełny formularz ofertowy (1741)
informacje (12802)
i ca 215/10 (2)
v gaz 21/08 (6)
usługi ochroniarskie (27)
kopia wadium (472)
usługi hotelowe (44)
361/12 (5)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
1157/12 (5)
art. 184 (2168)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
"art. 67" (589)
tonery do drukarek (71)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
vi ga 7/09 (10)
tożsame (2999)
niezgodność z siwz (4639)
referencje własne (1778)
dostawa tonerów (70)
xvi gc 682/08 (3)
ubezpieczenie oc (506)
v ca 985/08 (1)
kio/uzp 19/09 (157)
kio/uzp 759/08 (5)
podpis nieczytelny (375)
29 ust. 2 (22076)
passmark (15)
potrzeby zamawiającego (6063)
kio 204/12 (5)
ix ga 37/06 (4)
żądał dokumentów (8282)
aukcja elektroniczna (319)
"art. 93 ust. 4" (61)
nieproporcjonalny warunek (784)
26 ust. 4 (10612)
za zgodność z oryginałem (2385)
vii ga 24/08 (13)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
oferta bez podpisu (1644)
art.29 ust.3 (1795)
"zmiana podwykonawcy" (23)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
ge (264)
termin wniesienia wadium (1998)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
current ratio (5)
usługi hotelarskie (35)
1629/11 (5)
obronności (62)
krk spółka cywilna (123)
poprawa omyłek (819)
185 ust. 2 (2736)
"usługi prawnicze" (42)
"dwie ceny" (36)
broker (69)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
v ca 927/08 (9)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
linia gwarancyjna (198)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
oferty dodatkowe (9192)
ubezpieczenia grupowe (45)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
ii ca 137/07 (10)
kozienice (59)
wartość szacunkowa (3435)
niepełnosprawnych (292)
vi ca 464/05 (62)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
lista podmiotów (702)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
art. 4 pkt 5 (18321)
usługa szkoleniowa (296)
uzupełnienie dokumentów (5982)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
budynek użyteczności publicznej (272)
istota ceny ryczałtowej (658)
negatywne konsekwencje (2427)
xii ga 416/10 (1)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
art 67 (2013)
interes publiczny unieważnienie (7455)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
ii ca 489/06 (28)
uwzględnia opozycję (412)
geomar (39)
"umowa warunkowa" (6)
inna omyłka vat (839)
2626/10 (4)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
ix ca 50/07 (6)
politechnika rzeszowska (24)
sukcesja generalna (30)
xii ga 368/08 (1)
waloryzacja cen (123)
niemiec (483)
spółka komandytowa (318)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
art. 26 ust. 3 (10931)
oticon (31)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
salans (5)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
ii ca 442/06 (6)
iii ca 344/08 (1)
doradztwo prawne (410)
certyfikat równoważny (671)
referencje podwykonawca (695)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
x ga 67/08 (42)
vat stawka (1456)
ix ga 258/10 (1)
formalizm (387)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
xix ga 82/09 (2)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
należyte wykonanie usługi (4269)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
z referencji nie wynika (2880)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
xii ga 350/09 (14)
1010/12 (5)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
i ca 599/09 (2)
art. 96 ust. 3 (1822)
wycofanie+oferty (67)
"zakres konkursu" (5)
"nieprawdziwe referencje" (10)
"własne referencje" (10)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
1548/11 (5)
sygnity (334)
ca 3036/10 (18)
iii ca 214/05 (1)
x ga 42/10 (2)
ix ga 199/11 (1)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
papiery wartościowe (167)
"art. 82 ust. 1" (174)
zmiana podmiotu (5609)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
1225/10 (8)
vi ga 79/07 (3)
zmiana korzystna (1509)
prace badawcze (521)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
uzupełnienie jednorazowe (314)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
małżonków (15)
podwykonawców (1846)
26 ust 3 (10931)
"roboty dodatkowe" (350)
gwarancja (3257)
nadzór inwestorski (534)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
świadczenia ciągłe (998)
xix ga 403/08 (1)
9296 (17)
art. 46 ust 4a (606)
prototyp (101)
"art. 36 ust. 4" (181)
żądanie próbek (524)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
toshiba (62)
polisa oc konsorcjum (234)
pełnomocnictwo w kopii (891)
podział spółki (792)
kio 41/11 (12)
ogólna referencja (1207)
i.1. ca 351/06 (1)
fcc (33)
"art. 34" (251)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
brak podpisu pod ofertą (1755)
wadium w formie kopii 2013 (74)
243/12 (8)
"art. 29 ust. 2" (1224)
xix ga 471/08 (2)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
uzupełniajace (2754)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
brak kosztorysu (2196)
krs (1719)
załączniki do odwołania (9632)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
domniemanie (1386)
art 7 (22618)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
i ca 159/11 (7)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
0 zł (10967)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
c-314/01 (6)
csioz (29)
"przetarg ograniczony" (15415)
kio 287/11 (8)
próbka (667)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
aldesa (28)
180 ust. 5 (4265)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
cena brutto (3431)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
certyfikat/atest (24)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
vat 23% (1640)
zmiana terminu (10611)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
sukcesja uniwersalna (29)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
ii ca 1219/06 (4)
zerwanie umowy (79)
"zaprojektuj i buduj" (16)
423/11 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
xii ga 412/11 (2)
ix ga 147/07 (1)
roche diagnostics (122)
gwarancja jakości (965)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
alpine bau (30)
xix ga 3/07 (189)
faktura jako referencja (489)
odtajnienie kosztorysu (48)
gddkia (260)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
v ca 266/08 (2)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
francuski krk (16)
x ga 101/08/za (2)
grontmij (149)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
viii ga 22/08 (41)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
xii ga 391/08 (9)
treść pełnomocnictwa (3011)
oprogramowanie (1925)
xii gz 74/10 (2)
vi ga 57/07 (6)
xix ga 120/07 (4)
wykładnia literalna siwz (954)
art. 136 (491)
x ga 60/08 (3)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
"oferta dodatkowa" (379)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
tauron (77)
x ga 5/07 (7)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
oferta złożona po terminie (16941)
korekty finansowe (409)
unieważnienie postępowania wada (1678)
art. 67 (2013)
alpine (39)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
v ca 537/08 (9)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
751/11 (5)
egis (85)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
"zmiana ogłoszenia" (385)
sformalizowane (337)
prawnicze (260)
skrócenie terminu realizacji (447)
"zamówienie dodatkowe" (488)
inżynier kontraktu (653)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
x ga 100/10 (2)
v ca 2307/09 (3)
teoria wysłania (31)
xii ga 517/09 (6)
warunki płatności (1443)
x ga 183/11 (1)
dysponowanie referencjami (1515)
dialog (423)
wyjaśnienie treści (10559)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
barter (4)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
kio/uzp 298/09 (4)
vi ca 32/11 (2)
60/08 (20)
kio 883/11 (4)
dialog konkurencyjny (387)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
art. 186 ust. 4 (2124)
bombardier (36)
xii ga 433/08 (13)
referencje konsorcjantów (161)
2238/11 (6)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
chiny (70)
naruszenie zasady pisemności (362)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
iv ca 690/08 (1)
"odrzuca odwołanie" (6514)
imienny wykaz osób (209)
blok operacyjny (217)
wadium po terminie (2004)
x ga 127/08 (45)
otwarcie ofert (4311)
strona internetowa dowód (2476)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
iv ca 629/08 (1)
v ca 788/08 (11)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
biegły rewident (21)
nieproporcjonalny (966)
"186 ust. 2" (1655)
udostępnienie osób (2216)
180 ust.4 (2858)
odległość serwisu (69)
franszyza redukcyjna (14)
vi ca 377/08 (1)
odrębne zamówienie (4824)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
kio 2706/10 (5)
kio_1026_10 (3)
wynagrodzenie (7916)
suma ubezpieczenia (558)
"art. 140" (379)
rażąco niska cena 2013 (507)
uczciwej konkurencji (8966)
x ga 140/08/za (1)
i1 ca 143/11 (1)
pribex (13)
zus us spółka cywilna (36)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
art. 22 ust. 2 (13227)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
weksel (19)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
dopuszczenie do obrotu (1616)
179 szkoda (3130)
art. 92 ust. 2 (2553)
art. 24 ust. 4 (12279)
poprawa innej omyłki (777)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
ogłoszenie upadłości (288)
zmiana nieistotna (8648)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
1758/11 (6)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
zakaz zawarcia umowy (1686)
vii ca 453/09 (1)
xix ga 237/07 (1)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
kio_uzp_1085_09 (6)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
zasada bezstronności (302)
kio 776/11 (8)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
"art. 26 ust. 3" (5021)
krk hiszpańskie (12)
możliwość zmiany umowy (6023)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
art. 83 ust. 3 (1543)
związanie wyrokiem kio (6434)
przesunięcia asortymentowe (5)
niezgodny z siwz (13979)
kompatybilność (288)
oferta wariantowa (367)
art. 27 ust. 1 (8496)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
wadliwe wadium (611)
grupa kapitałowa zmowa (32)
kary umowne wygórowane (130)
art. 24 (12776)
treść oferty (16428)
magellan (8)
bez ograniczeń (10929)
2160/10 (3)
protest (11736)
kio/31/11 (6)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
wadium kopia gwarancji (264)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
x ga 706/11 (12)
konkurs dwuetapowy (13)
vi ga 29/08 (15)
x ga 83/06/p4 (3)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
"powtórzenie aukcji" (29)
c-465/11 (18)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
wpis od skargi (20518)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
v gaz 90/07 (18)
błąd formalny (1706)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
art.26ust.2b (951)
faktura (2395)
postępowanie odwoławcze (17452)
oryginał zobowiązania (1442)
gratis (7)
oferta nieważna (5717)
atest higieniczny (84)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
sumowanie zamówień (535)
kio 786/10 (15)
vii ga 146/10 za (4)
rozwojowe (251)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
lex omega (24)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
kio_uzp_1117_09 (11)
zwrot próbek (374)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
ciągłość wadium (116)
x ga 268/07 (2)
"przedmiot konkursu" (21)
"art.46 ust. 4a" (437)
6a (483)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
deklaracja zgodności (1244)
regenerowane (32)
odrzucenie oferty interes (8512)
partner dariusz apelski (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
gdańsk (944)
ciężar udowodnienia (1766)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
skuteczne wniesienie wadium (892)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
63/12 (19)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
kierownik zamawiającego (2051)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
art.26 ust.2 b (4645)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
ii ca 108/11 (3)
"centrum usług wspólnych" (21)
xix ga 194/07 (14)
philips (170)
wykonawca zagraniczny (708)
kio 2287/10 (21)
wykonawstwo zastępcze (26)
iv ca 1322/11 (1)
198f (148)
status wykonawcy (1406)
xii ga 2/09 (4)
v ca 423/08 (10)
sumowanie szkoleń (68)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
"wycofanie oferty" (67)
"termin wykonania zamówienia" (685)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
unix (36)
c-340/04 (11)
art. 26 ust.3 (8404)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
567/09 (2)
nienależyte wykonanie (6292)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
ekonomiczny (2711)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
v ca 142/09 (5)
i ca 168/09 (8)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
gazy medyczne vat (37)
forma dokumentów (5379)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
kio 51/12 (5)
"zasady traktatowe" (12)
dokumenty stany zjednoczone (102)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
wadium w konsorcjum (895)
próbka system informatyczny (96)
roboty dodatkowe (4473)
x ga 58/09 (4)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
podstawa dysponowania (4071)
ii ca 460/05 (8)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
ii ca 835/04 (5)
gwarancja tuz (41)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
x ga 81/09 (10)
brak formularza oferty (4301)
x ga 251/10/za (1)
santex (16)
zbiorowa polisa (51)
c-525/03 (5)
samodzielne uzupełnienie (2257)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
telekomunikacja polska (389)
ilość zamówienia (5814)
art. 36 ust. 4 (4136)
darowizna (49)
należycie (6861)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
art. 38 ust. 6 (3537)
nieścisłości siwz (536)
kio 2744 (9)
"zmiana stawki vat" (51)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
zus spółka cywilna (146)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
artykuły biurowe (140)
678/08 (5)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
cena 1 grosz (7947)
kv projekty (123)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
c-337/98 (8)
usługi badawcze (465)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
"art. 144" (358)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
siemens ag (67)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
kc (4062)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
kio 2777/11 (3)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
art. 84 ust. 1 (1519)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
pełnomocnictwo oryginał (981)
ii ca 585/06 (6)
xix ga 104/07 (3)
opis urządzeń technicznych (3255)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
c-126/03 (77)
x ga 367/10 (1)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
art. 29 ust. 4 (19825)
polisa podmiotu trzeciego (272)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
opis równoważności (615)
doświadczenie osoby (4438)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
udostępnienie samego siebie (1733)
x ga 143/10/za (1)
viii ga 124/07 (11)
"chyba, że udowodni" (159)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
"zmiana terminu realizacji" (104)
"wykładnia językowa" (364)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
26 ust. 2 b (7993)
zgodność z oryginałem (2385)
art. 94 ust. 2 (1573)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
przedwczesny zarzut (906)
kryteria oceny ofert (6241)
protokół odbioru końcowego (686)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
ii ca 1285/12 (23)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
wykaz dostaw (1619)
grupa interwencyjna (67)
ii ca 304/08 (1)
ii ca 849/09 (1)
vii ca 881/05 (10)
v ca 46/07 (4)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
in dubio pro reo (35)
"nie wniósł wadium" (1051)
1093/08 (35)
163/08 (11)
art 82 ust 1 (2175)
brak pieczątki (316)
brak podpisu (2288)
kio_707_11 (31)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
kio 2565/10 (2)
cena usługi prawnicze (122)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
art.26 ust. 2b (1316)
upłynął termin związania ofertą (1269)
doświadczenie powtarzalność (39)
art. 87 ust. 1 (5955)
rozliczenie kosztorysowe (520)
zamówienia mieszane (186)
x ga 123/10 (2)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
art. 5 ust. 1a (2938)
błąd w kosztorysie (1193)
iii czp 66/95 (28)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
krk anglia (6)
zamiast polisy certyfikat (56)
art. 35 (3645)
x ga 98/07/za (1)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
wykaz usług (4203)
"przystąpienie do długu" (3)
xii ga 133/09 (4)
iii czp 74/05 (232)
przystąpienie do odwołania (12244)
x ga 25/08 (65)
x ga 375/06 (2)
uzupełnienia (6427)
1135/10 (4)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
vat (2744)
iii ca 212/06 (2)
viii ga 13/08 (5)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
kio/kd 99/10 (9)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
umowa o dzieło (445)
xii ga 88/09 (20)
x ga 214/09 (3)
czytelny podpis (375)
potencjał ekonomiczny (1056)
równowaga stron (202)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
pge (171)
średnioroczne zatrudnienie (52)
kierownik robót elektrycznych (494)
limit debetowy (8)
zysk (1641)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
zmiany podmiotowe (1667)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
prezentacja próbki (115)
charakter wynagrodzenia (4742)
x ga 51/09 (3)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
x ga 196/10/za (1)
"26 ust. 2a" (301)
14/10 (327)
rażąco niska cena (1773)
brak oświadczenia (10589)
ix ga 49/09 (6)
ix ga 37/06 (4)
błąd co do prawa (2987)
różnica 1 grosza (2577)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
nazwa postępowania (6439)
v ca 2024/09 (7)
708/10 (6)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
v ga 122/10 (30)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
kio/uzp 947/09 (2)
nie leży w interesie publicznym (952)
proporcjonalne warunki (938)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
harmonogram robót (768)
ii ca 797/09 (5)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
51/09 (23)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
świadczenie okresowe (816)
xix ga 186/07 (2)
x ga 235/09/za (1)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
i ca 67/09 (2)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
eurovia (103)
interes w przystąpieniu (6858)
w przygotowaniu postępowania (4249)
i ca 533/09 (4)
"art. 111" (180)
wada postępowania (1894)
766/09 (23)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
"kary umowne" (515)
kio 976/11 (2)
obiekt budowlany (2321)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
błędna podstawa prawna (3868)
szpital (2547)
vi ca 6/05 (5)
x ga 352/11 (1)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
sytuacja finansowa (4185)
termin związania (9146)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
cena zero (6070)
ii ca 455/06 (6)
ix gc 159/08 (2)
zeto (133)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
przekształcenie (238)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
wstępne ogłoszenie (1012)
poczta (942)
"art. 140 ust. 1" (232)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
konkurs (1086)
ii ca 37/06 (4)
407/12 (3)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
ii ca 1063/05 (17)
kio/483/11 (3)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
"tauron" (77)
nie odczytano ceny oferty (515)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
i ca 601/05 (3)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
wykaz osób (4235)
upust jako kryterium (195)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
x ga 311/07 (6)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
kary (1505)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
roboty tego samego rodzaju (5107)
v ca 1930/02 (3)
roboty tożsame (1494)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
"termin płatności" (375)
gwarancja bankowa (778)
kio_269_11 (12)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
warunki udziału (14081)
vii gc 127/11 (1)
keymark (9)
minimalna wartość dostaw (806)
kio 2191/10 (6)
komisja przetargowa (1548)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
interes faktyczny (6970)
art. 144 ust. 1 (760)
przedmiar (1699)
ii ca 84/06 (3)
xii ga 222/07 (2)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
spółka komandytowa krk (36)
"art. 46 ust. 4a" (437)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
generalny wykonawca (2263)
tbd (27)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
794/08 (24)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
sita (165)
llc (28)
kio/uzp 193/08 (6)
2106/11 (2)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
usługi transgraniczne (36)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
ii ca 675/04 (3)
v ga 87/10 (1)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
"iii czp 25/07" (10)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
44/09 (15)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
mainframe (39)
prezentacja (658)
kio/uzp 59/10 (14)
miarkowanie kar umownych (43)
usługi prawne (7570)
art. 2 pkt 7a (521)
uprawnienia telekomunikacja (214)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
vi ga 39/11 (4)
ii ca 753/10 (1)
referencje członka konsorcjum (894)
pesa (110)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
kio_545_11 (7)
materiały promocyjne (84)
bull (101)
stawka podatku vat (1295)
1123/10 (10)
242/10 (17)
referencje dla konsorcjum (1409)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
usługa w trakcie realizacji (3039)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
ix ga 115/06 (4)
art. 185 ust. 5 (2603)
organizacja szkoleń (320)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
"interes publiczny" (694)
iv ca 1020/08 (2)
1164/11 (5)
korekta finansowa (409)
istotne zmiany umowy (6198)
xii ga 568/11 (1)
v ca 2552/07 (2)
vii ga 147/08 za (9)
x ga 73/07 (6)
opłata skarbowa (94)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
interes (10055)
awaria (608)
nazwa producenta (1981)
upadłość konsorcjum (177)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
kio/uzp 215/09 (7)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
887/09 (8)
świadczenie usług pocztowych (608)
bilety lotnicze (50)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
podpis elektroniczny (954)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
termin związania 2011 (3215)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
odtajnienie wykazu osób (289)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
xix ga 514/08 (2)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
art. 22 ust 4 (12482)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
przedpłata (14)
2492/11 (3)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
umowa ramowa (412)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
"uzupełnienie faksem" (5)
jawność postępowania (897)
polisa ubezpieczeniowa (660)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
oprogramowanie windows (229)
obowiązek wizji lokalnej (255)
bogdanka (97)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
wartość referencji (2528)
x ga 158/07/za (2)
warunek dysponowania osobami (3319)
kio/uzp 938/09 (7)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
brak producenta w ofercie (3239)
wysokość wadium (1891)
treśc referencji (2923)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
82/12 (5)
xii ga 117/09 (7)
ii ca 201/05 (4)
art.+94+ust.+3 (92)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
pbg (93)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
1944/11 (9)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
viii ga 244/09 (2)
1339/09 (4)
36 ust. 4 (4136)
kio 1327/09 (18)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
wejherowo (59)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
kio/uzp 1526/10 (4)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
vat ryczałt (152)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
bez udziału podwykonawców (1330)
2012 (4803)
handel referencjami (115)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
nieczytelny podpis oferty (352)
nisko rażąca cena (559)
uchybienie formalne (1567)
"oznaczenie strony" (39)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
comesa (37)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
art.51 ust.2 (384)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
kara umowna (594)
kio/uzp 2490/10 (8)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
prezentacja, próbki, testy (50)
komputer (785)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
pilność (57)
919/08 (11)
interes publiczny (10052)
nadmierna kara umowna (170)
leasing (190)
zwolniony z vat (197)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
kosztorys inwestorski (625)
ministerstwo finansów (498)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
unieważnienie postepowania (12253)
alplast (25)
x ga 316/09 (2)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
oferta (18628)
oleju napędowego (108)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
855/05 (14)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
"art. 29 ust. 1" (1663)
x ga 442/10 (1)
viii ga 98/09 (2)
art 145 (620)
równoważne materiały (1298)
uzupełnienie po terminie (6261)
kryterium odległości (365)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
"art. 15 ust. 2" (94)
parafa zamiast podpisu (37)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
katalogi producenta (914)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
udostępnienie polisy (244)
i cz 103/07 (1)
xii ga 435/11 (1)
ii ca 327/05 (12)
i ca 235/09 (5)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
v ca 307/09 (10)
"utajnienie wykazu osób" (8)
gaz system (311)
spółka cywilna wykonawca (2583)
zbyt wysokie kary (126)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
kio/uzp 1173/08 (3)
równoważne materiały budowlane (671)
kio/uzp 780/10 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
umowy (11595)
v ca 77/08 (2)
ix ga 30/08 (11)
ix ca 709/09 (3)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
1993/10 (2)
x ga 499/10 (2)
podkryteria cenowe (25)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
transgraniczne (49)
krk po terminie składania ofert (336)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
zmowa (142)
warunki podmiotowe (2325)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
siwz (14692)
"art. 8 ust. 3" (385)
brak części formularza ofertowego (2162)
remont a budowa (720)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
art.26 (6234)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
29 ust. 3 (21046)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
indywidualna ocena oferty (1933)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
dwukrotne uzupełnienie (475)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
art.26 ust.3 (5774)
ii ca 641/07 (3)
"przedmiar robót" (1443)
"niekonkretna oferta" (94)
kryterium jakości (1721)
zakaz podwykonawców (411)
x ga 319/08 (4)
1353/12 (8)
"utajnienie rozprawy" (2)
roboty budowlane (6535)
xix ga 202/09 (2)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
opcje (518)
stadion wrocław (43)
"zapytanie o cenę" (594)
818/11 (3)
xii ga 451/10 (3)
xii ga 149/07 (2)
ii ca 676/09 (5)
niejasne (2994)
podkryteria (104)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
pocztowych (2090)
finanse publiczne (2414)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
usługa kompleksowa (1290)
oferta wstępna (1238)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
zmiana ogłoszenia (7362)
v ca 2214/06 (65)
wartość konkursu (814)
definicja podwykonawstwa (160)
vii cz 536/10 (2)
oferta otwarta przed terminem (788)
"art. 189 ust. 2" (4658)
kryteria podmiotowe (1276)
gierańczyk (30)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
wykonanie zastępcze (373)
v ca 1973/11 (14)
183/11 (15)
iv ca 726/11 (1)
xii ga 448/08 (1)
telkaz (4)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
narodowy bank polski (213)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
rażąca strata (97)
kio/uzp 533/10 (3)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
kz (147)
kio 179/12 (3)
2572/11 (4)
rozszerzenie zarzutów (1388)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
kryteria wyboru (5775)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
art. 2 pkt 13 (11638)
x ga 2/07 (30)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
art. 26 ust. 4 (10612)
kio_1623_11 (16)
bład w obliczeniu ceny (1855)
użyczenie zdolności finansowej (95)
błąd w numerze katalogowym (185)
148/11 (6)
"termin składania ofert" (4586)
330/09 (9)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
język polski (1791)
nie wniósł wadium (2016)
kio 1292/11 (11)
"województwo podkarpackie" (78)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
xxiii ga 634/09 (5)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
podstawa wyceny (1785)
x ga 213/11 (13)
kio/1765/10 (5)
postać leku (128)
ubezpieczenie grupowe (45)
omyłki (2999)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
iv ca 715/11 (2)
art. 38 ust. 1 (3788)
v ca 3036/10 (18)
wydruk z ceidg (18)
v ca 538/08 (9)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
68/11 (10)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
ii ca 918/06 (1)
odwołanie po terminie (21024)
"art. 26 ust. 2" (1298)
grzegorz mazurek (291)
poprawienie stawki vat (639)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
atest pzh (84)
"art. 96 ust. 3" (377)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
brak w formularzu ofertowym (2852)
1797/11 (7)
brak czytelnego podpisu (352)
zakaz podwykonawstwa (160)
ujemna cena (154)
wizja lokalna (298)
iv ca 915/08 (2)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
iso producenta (311)
kio 1756/10 (10)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
kio 41/12 (14)
informacja o wynikach postępowania (11773)
brak parafowanej umowy (222)
ii ca 9/11 (66)
rafako (49)
art. 6 a (19477)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
ii ca 724/06 (3)
powszechne usługi pocztowe (260)
v ca 1281/12 (2)
zapoznać się z jego treścią (4391)
zastępstwo inwestycyjne (269)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
"art. 29" (2794)
vii ca 587/09 (1)
art. 182 ust. 1 (2292)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
kio 8/11 (166)
"art. 186 ust. 2" (1639)
wojskowy instytut medyczny (47)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
krk uzupełnienie (299)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
zamówienia uzupełniające (2731)
315/12 (4)
art. 26 ust. 2 b (7993)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
kio 1525/11 (7)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
xix ga 131/08 (13)
xix ga 40/08 (16)
cena nierealna (1850)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
cena (9145)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
braki w formularzu oferty (4301)
nieistotna zmiana umowy (6198)
vi ga 107/04 (3)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
wniesienie wadium (2016)
685/12 (5)
"wyrok kio" (8939)
przedmiar a ryczałt (157)
202/09 (17)
kio_uzp_1564_09 (4)
simple (61)
brak podpisu na ofercie (1929)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
krótki termin składania ofert (749)
krk dla komplementariusza (25)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
wadium w pieniądzu (286)