Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

ii ca 1219/06 (4)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
roboty uzupełniające (1616)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (2603)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
ograniczenie konkurencji (8393)
błąd zamawiającego (5013)
usługi sprzątania (718)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (910)
grupa kapitałowa 2013 (170)
v ca 871/08 (2)
26 ust. 2b (1506)
c-507/03 (7)
kio 271/12 (14)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
v ca 1784/08 (2)
x ga 78/09 (2)
kio 19/11 (206)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
zwiększenie środków (1473)
próbka niezgodna z siwz (668)
art. 32 ust. 5 (3662)
składanie ofert częściowych (1729)
ujemna cena jednostkowa (60)
generyczne (15)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
ii ca 431/07 (11)
pozacenowe kryteria ofert (70)
ix ca 182/06 (2)
koncepcja architektoniczna (143)
ponowne badanie ofert (6092)
uchyla się (3133)
próbek (667)
referencje dla podwykonawcy (654)
ugoda (55)
forma oferty (5684)
"art. 4 pkt 3" (95)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
wiedza i doświadczenie (1887)
iii czp 164/94 (6)
usługa ciągła (1067)
niezależny podmiot (4448)
termin wykonania zamówienia niezgodny (14548)
stawka podatku vat (1295)
x ga 117/08 (1)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (520)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
przeciwko środowisku (275)
gierańczyk (30)
referencje podwykonawca (695)
warunek dysponowania osobami (3319)
ii ca 397/13 (4)
catering (76)
standstill (48)
astaldi (40)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
zmiana terminu rozpoczęcia (1891)
x ga 395/06 (3)
xii ga 159/08 (7)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
tonery do drukarek (71)
świadectwo przejęcia (156)
12a (391)
x_ga_213_11 (13)
korea (36)
ii ca 1398/05 (5)
przesłanki wykluczenia (6660)
umowy wieloletnie (416)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
brak podpisu (2288)
kio_908_13 (4)
kio 1745/13 (3)
wykładnia językowa siwz (436)
nie wniósł wadium (2016)
"poświadczenie" referencje (836)
art. 192 ust. 2 (7851)
kio/uzp 250/10 (10)
obsługę prawną (2432)
1671/11 (2)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
zus spółka jawna (97)
zamówienie podstawowe (5111)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
kio 1815/11 (7)
stany zjednoczone (130)
tajemnica (1145)
art. 29 ust. 1 (22089)
punktacja (1176)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (34)
144 ust. 1 (760)
art.94 ust. 3 (417)
tubisz rażąco niska cena (79)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
art 22 (13259)
396/11 (7)
"kryteria podmiotowe" (99)
xii ga 423/08 (1)
xii ga 261/07 (2)
doręczenie kopii odwołania (3384)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
"zarzut spóźniony" (124)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
xii ga 443/09 (1)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
iii ca 214/05 (1)
x ga 287/08 (2)
ii ca 207/08 (6)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
"odtajnienie oferty" (165)
"odmowa podpisania umowy" (75)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (55)
poważne wykroczenie zawodowe (73)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
kio 529/13 (4)
certyfikat (2383)
pit (63)
zakazany podział zamówienia na części (135)
krk holandia (8)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
xxiii ga 446/08 (18)
użyczenie uprawnień (163)
"przedmiot konkursu" (21)
rozbudowa systemu (1029)
"karty katalogowe" (428)
zamiast polisy certyfikat (56)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
ix ca 297/10 (1)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
iv ca 683/12 (51)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
x ga 130/10 (1)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
"udostępnienie polisy" (3)
potencjał innych podmiotów (2252)
zobowiązanie warunkowe (276)
"art. 12a ust. 2" (51)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
"urząd dozoru technicznego" (50)
"oferty dodatkowe" (379)
art 144 (761)
762/13 (4)
ii ca 757/06 (1)
zdolność ekonomiczna (1066)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (3197)
cena rażąco niska (1773)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (44)
wariantowość ceny (66)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
wysokość wadium (1891)
realność udostępnienia zasobów (164)
x_ga_81_09 (6)
główny urząd geodezji (105)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
cena 0 zł (4794)
iii czp 146/93 (17)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
osoba fizyczna (1653)
93 ust. 1 pkt. 7 (5051)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
"termin składania ofert" (4586)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (932)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1123)
xix ga 328/06 (2)
ii ca 129/07 (3)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (998)
art. 46 ust. 3 (2772)
x ga 214/09 (3)
"dwie ceny" (36)
"centrum usług wspólnych" (21)
"art. 182 ust. 4" (12)
kio 445/12 (3)
xix ga 520/06 (5)
xix ga 91/07 (4)
błędy zamawiającego (5013)
"informacje z internetu" (5)
błąd w formularzu cenowym (855)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (194)
06 austria istotna zmiana (56)
"iii czp 25/10" (10)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
po terminie związania ofertą (8460)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
x ga 311/07 (6)
ii ca 337/11 (1)
doradztwo prawne (410)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
x ga 341/07 (3)
24 ust 1 pkt 1a (2451)
73/10 (8)
"powtarzające się okresowo" (51)
kryterium oceny ofert (6241)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
użyczenie (236)
xix ga 472/07 (2)
skarga na postanowienie (15891)
art. 26 ust. 2b polisa (173)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (3863)
krk komplementariusz (26)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (371)
poświadczenie nieprawdy (241)
1138/11 (4)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (74)
"art. 4 pkt 8" (120)
v ca 9/08 (12)
i ca 608/09 (4)
niepełnosprawne (292)
zmiana terminu zawarcia umowy (7188)
swoboda umów (878)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
związanie wyrokiem (8379)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
kryteria mierzalne (111)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
nadmierne wymagania (1192)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
niezwłocznie (1336)
art. 12a wadium (52)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
ograniczenie podwykonawców (1659)
zmiany podmiotowe (1667)
jawność postępowania (897)
kio_545_11 (7)
"kopia gwarancji" (24)
polisa podlimity (15)
informacje (12802)
formalności przed podpisaniem umowy (147)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
usługi badawcze (465)
ciężar dowodu (2059)
uzasadnienie wyroku (15449)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (689)
iv ca 772/05 (4)
inne usługi niepriorytetowe (173)
art. 25 ust. 1 (10221)
usługi pocztowe wolna reka (93)
art 87 ust 2 (5950)
kio 1066/10 (29)
24 ust. 1 pkt 3 (13169)
wan (167)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1683)
iii ca 582/08 (1)
źle obliczony vat (103)
wadium w walucie obcej (15)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
kosztorys pomocniczy (593)
"zmiany umowy" (431)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
kierownik robót elektrycznych (494)
pkp (699)
biuletyn nr 3 (2802)
blok operacyjny (217)
przedmiar (1699)
cena jednostkowa zero (1685)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
art. 183 ust. 2 pzp (1179)
warunki (16138)
xii ga 86/09 (1)
składki społeczne niemcy (38)
iii ca 177/10 (2)
iv ca 926/06 (5)
"brak ceny jednostkowej" (13)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (611)
gwarancja warunkowa (177)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
miarkowanie kary (49)
zawartośc referencji (244)
wymóg jednego producenta (2745)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
paliwa (547)
spółka "w organizacji" (77)
próbka system (393)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
xii ga 431/09 (4)
wydruk z konta bankowego (48)
usługi ochroniarskie (27)
2314/11 (4)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
udział podmiotu trzeciego (3101)
830/10 (3)
36 ust. 4 (4136)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
warunek nieproporcjonalny (784)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
ubezpieczenie oc (506)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
xix ga 245/07 (6)
art. 17 (9574)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
przedłużenie terminu umowy (1524)
sodexo (28)
1719/10 (14)
równość stron kary umowne (150)
iv ca 32/09 (1)
vii ga 163/09 za (10)
x ga 48/09 (8)
uprawnienia sep (26)
informacja banku forma (617)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (918)
"art. 29" (2794)
nie przesłał kopii przystąpienia (1361)
powtórzenie prezentacji (393)
"nieczytelny podpis" (130)
zawarcie umowy pod warunkiem (5682)
art. 68 kc (356)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
zapytanie o cenę (1912)
kio/uzp 812/09 (10)
"roboty zamienne" (85)
bęben (49)
zamówienie uzupełniające (2731)
zamówienie sektorowe (725)
rażąco niska cena 2013 (507)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (2760)
treść zobowiązania (4789)
upadłość podwykonawcy (110)
linia kredytowa (176)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
dokumenty po terminie (13908)
art. 230 ksh (40)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
solaris (80)
równoważność certyfikatów (239)
istotna zmiana umowy (6198)
"interes w unieważnieniu" (7)
iv ca 223/08 (12)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
inna omyłka ilość (1367)
x ga 168/11/za (1)
pisemne zobowiązanie (2249)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (2960)
vi ga 192/10 (11)
v ca 2552/07 (2)
świadectwo zgodności we (424)
oświadczenie o spełnianiu warunków (9074)
xii ga 183/08 (1)
razaco niska cena (1773)
skarga (21962)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2195)
in-house (102)
łączenie doświadczenia (1310)
pozwolenie na użytkowanie (536)
iv ca 288/06 (2)
kryterium okres gwarancji (1343)
700/11 (8)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
czynności w postępowaniu (19458)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
leki (265)
ii ca 183/05 (2)
ii ca 108/11 (3)
"zamówienia in house" (3)
"wykazanie równoważności" (119)
232/12 (11)
strona internetowa (3894)
x ga 33/09 (4)
zwłoka (337)
zły vat (143)
"26 ust. 2a" (301)
maksymalna cena (1957)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
v ca 226/10 (10)
odtajnienie (510)
"zamówienie dodatkowe" (488)
192 ust. 7 (7839)
x_ga_67_08 (50)
szacowanie wartości zamówienia (751)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
"art. 185 ust. 4" (99)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
wykluczenie podwykonawcy (1609)
art 29 ust 2 (22076)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
kio 162/12 (5)
xii ga 317/07 (5)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (363)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
zmiana stron umowy (6356)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
przesłanie kopii przystąpienia (528)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
xii ga 231/10 (1)
równoważne materiały budowlane (671)
opis równoważności (615)
instalacja solarna (75)
uzupełnienie tłumaczenia (1258)
"i ckn 304/00" (130)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
arcadis (42)
postępowanie kończy się z chwilą (316)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
vi ca 6/05 (5)
krk po terminie (456)
referencje własne (1778)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
sumowanie obrotów (116)
sysmark (25)
ca 137/09 (15)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
definicja modernizacji (442)
ponowne wezwanie do uzupełnień (3566)
deklaracja ce (415)
zamawiający wyłączył faks (62)
walory artystyczne (13)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
prince ii (65)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
kio 2710/10 (10)
kwota ubezpieczenia (2212)
podpis na referencjach (552)
"użyteczności publicznej" (467)
c-525/03 (5)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
sąd najwyższy strona internetowa (916)
wysokość kar umownych (672)
c-340/04 (11)
usługi powtarzające się okresowo (119)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
i ca 273/09 (1)
harmonogram tajemnica (184)
"produkt leczniczy" (225)
prawo opcji w robotach budowlanych (186)
dysponowanie referencjami (1515)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
tej samej marki (850)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
"usługi powtarzające się okresowo" (27)
pełnomocnictwo substytucja (38)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
stanowi treść oferty (13147)
"cena jednostkowa" (1683)
subiektywna ocena (935)
wyłączne (9781)
niewniesienie wadium (2120)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
brak interesu przystępującego (4080)
udostępnienie dokumentów (3175)
umowy o pracę (6474)
monopolista (62)
refundacja (56)
cesja (99)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1144)
"22 ust. 5" (61)
upływ ważności wadium (568)
usługa kompleksowa (1290)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (731)
epuap (66)
koncesja konsorcjum (177)
istotna zmiana w treści oferty (8498)
oferta termin związania ofertą (8286)
wydłużenie rękojmi (100)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
"brak interesu" (717)
2817/10 (8)
usługi okresowe (777)
niepodpisany formularz cenowy (732)
wykaz głównych usług (1448)
rażąco niska cena ryczałt (86)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (2697)
rażąco niska cena 10% (1548)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
2213/12 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (478)
kryteria (6613)
art 67 ust 1 (2007)
"umowa ramowa" (281)
kio 2583/11 (4)
1758/11 (6)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
oferta ocena oferty (15030)
brak modelu (927)
wykaz głównych dostaw (613)
termin świadczenie niemożliwe (2214)
109/09 (29)
"zwrot wadium" (190)
x ga 2/07 (30)
sk 22/08 (15)
próbka treść oferty (720)
domniemanie (1386)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (196)
"art. 67 ust.1" (545)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (194)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
wykluczenie grupa kapitałowa (375)
kio 520/11 (2)
"art. 7 ust. 3" (1338)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (66)
art. 184 (2168)
netia (133)
art.144 ust.1 (380)
odwołanie bezprzedmiotowe (1566)
strona z (17545)
wolnej ręki (1099)
gdańsk (944)
panep (6)
lub równoważny (2134)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
udostępnienie referencji (936)
"budynek użyteczności publicznej" (174)
usługi prawnicze (191)
xxiii ga 566/09 (2)
brak wpłaty wadium (1021)
wadium po terminie składania ofert (1414)
c-389/92 (11)
tłumaczenie dokumentów (1776)
1422/07 (10)
rental right (2)
kio 122/11 (5)
ii ca 693/05 (51)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
"art. 26 ust. 2c" (41)
vat 0% (1554)
ii ca 319/07 (2)
832/09 (4)
1010/12 (5)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
kampania promocyjna (32)
udostępnienie polisy (244)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
za pośrednictwem banku (1371)
pełnomocnictwo oryginał (981)
remondis (132)
gpa (27)
krk spółka komandytowa (36)
sygnity (334)
brak numerów katalogowych (466)
152/11 (8)
udostępnienie ofert (3488)
uczciwej konkurencji (8966)
dostawa tonerów (70)
"unieważnia umowę" (22)
spółka zależna (2664)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
krajowego rejestru karnego (677)
iv ca 534/06 (2)
serwis podwykonawca (254)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (218)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2006)
art. 26 ust. 2a (1405)
zmowa przetargowa (107)
1960/11 (2)
285/09 (16)
krajowy rejestr karny (640)
art.87 (4127)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
kio/uzp 215/09 (7)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
341/12 (12)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
kio/2785/10 (3)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (429)
zwolnienie z vat (312)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (5)
przecinek (62)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
zmiana korzystna (1509)
"dysponowanie osobami" (1544)
wyroby medyczne (600)
x ga 307/09 (4)
rozkład ciężaru dowodu (305)
uzupełnienie informacji z krk (289)
art. 31 (8612)
art.151a (8)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
"zmiana treści umowy" (47)
prawo opcji roboty budowlane (186)
krk prokurenta (45)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
utajnienie (613)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (23)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
jawność umów (317)
polisa światowa (11)
"ze strony internetowej" (613)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
oferta treść oferty (15710)
system informatyczny (1480)
prawo opcji na roboty budowlane (186)
uprawnień (6818)
legitymacja czynna konsorcjum (115)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
cel wadium (343)
barter (4)
v ca 2506/07 (39)
vii ga 24/08 (13)
istotna zmiana treści oferty (7762)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
v ca 569/08 (3)
wadium art. 46 ust. 4a (489)
pełnomocnictwo (3359)
c-103/88 (99)
oferty o takiej samej cenie (3734)
treść gwarancji wadialnej (563)
vi ga 169/10 (1)
artykuły biurowe (140)
konsorcjum warunki udziału (4746)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
warunek przedmiotowy (8045)
ii csk 675/10 (10)
"niemożliwość świadczenia" (88)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
kumulacja kar umownych (15)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
fidic (327)
1287/12 (8)
x ga 284/11/za (1)
x ga 41/07 (10)
wykonawca zagraniczny (708)
nie złożył pełnomocnictwa (3493)
ix ga 83/09 (3)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
sprint (97)
licencji (1021)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (232)
wezwanie do uzupełnienia (5525)
przedwczesny zarzut (906)
dłuższy okres gwarancji (361)
inna omyłka (2660)
sprzedaż przedsiębiorstwa (886)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
i ca 101/09 (3)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
wadium w konsorcjum (895)
"prawa autorskie" (202)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (3536)
iv ca 280/10 (2)
xii ga 232/11 (1)
xix ga 225/10 (14)
i ca 159/11 (7)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
2805/10 (5)
sposób obliczenia ceny (3142)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
2160/10 (3)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
zasada bezstronności (302)
omyłka w nazwie produktu (528)
ii ca 137/09 (13)
kio 1337/12 (20)
elektrownia turów (22)
art. 93 (4857)
zmiana oferty (9886)
ograniczenie terytorialne (531)
c-220/05 (11)
intergraph (61)
wygórowane kary umowne (130)
próbka systemu informatycznego (116)
x ga 442/10 (1)
xii ga 132/08 (1)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (2897)
zmiana postanowień umowy (5653)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
comarch tajemnica przedsiębiorstwa (128)
"błędna stawka vat" (94)
nieaktualny krs (737)
remont a budowa (720)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (153)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (182)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
umowa o pracę (5948)
uprawnienia konsorcjum (2368)
rażąco (2502)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
ministerstwo finansów (498)
"art. 142 ust 2" (10)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
rażąco niska cena dostawa (637)
protokół odbioru dostawy (866)
kio/uzp 938/09 (7)
ix ga 258/10 (1)
przewlekłość postępowania (80)
telkaz (4)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (3)
comesa (37)
niepodpisany kosztorys (846)
xii ga 200/11 (1)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (585)
cedig (3)
60/08 (20)
"ii ca 489/06" (24)
tetra (19)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
c-107/98 (28)
xii ga 230/07 (2)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
należycie (6861)
1070/11 (4)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (1748)
ustawowo wolny (1132)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
art. 146 ust. 6 (1941)
46 ust. 4 a (2953)
subiektywne kryteria (581)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (920)
emas (20)
promed (110)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
art. 5 ust. 1 (20649)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (79)
uzupełnienie jednorazowe (314)
konkurs na prace projektowe (153)
cisco (105)
i ca 134/06 (20)
vi ga 64/08 (1)
niepodpisana oferta (5505)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
i ca 251/07 (2)
"1 grosz" (93)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
spółka córka (43)
podobne (6030)
655/13 (12)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
iii ca 583/08 (5)
i csk 293/07 (45)
kio 685/12 (4)
iii ca 212/06 (2)
243/12 (8)
agencja rynku rolnego (30)
referencje od podwykonawcy (695)
doświadczenie osoby (4438)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
rażące naruszenie ustawy (2064)
"uzupełnienie referencji" (71)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
art. 12a ust. 1 (390)
brak podpisu w formularzu ofertowym (543)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
nieproporcjonalny (966)
opłacona faktura (181)
charakter oferty wstępnej (897)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
viii ga 244/09 (2)
urząd dozoru technicznego (133)
iii ckn 1320/00 (6)
kio 82/12 (4)
znajomość języka polskiego (170)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (150)
partner dariusz apelski (5)
xix ga 461 (20)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
9/09 (152)
projekt zamienny (478)
855/05 (14)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (406)
kio/uzp 1173/08 (3)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (43)
rachunek zysków i strat (380)
gispartner (29)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
nienależyte wykonanie (6292)
art. 47 (1763)
kio 1818/11 (5)
strabag (327)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (135)
nieregenerowane (32)
nici chirurgiczne (59)
certyfikat ibm (76)
art 26 ust 3 (10931)
kody cpv (295)
upadłość członka konsorcjum (140)
brak opłaconej polisy (381)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
"brak w ofercie" (679)
nieprawdziwe oświadczenie (2596)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
art. 12a (391)
system informacji prawnej (4130)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
zamówienia mieszane (186)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
"roboty budowlane" (5710)
przejęcie praw autorskich (33)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
art.46 ust.3 (741)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
353 kc (259)
brak projektu wykonawczego (1427)
jedna usługa (2976)
iv ca 429/10 (5)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
microsoft windows lub równoważny (71)
6a (483)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
braki w formularzu oferty (4301)
brak harmonogramu (1117)
iv ca 33/09 (4)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
ciągłość wadium (116)
kio 2565/10 (2)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
krótki termin składania ofert (749)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
kio 100/12 (18)
błędnie wpisany vat (510)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
ii ca 950/11 (1)
ix ga 199/11 (1)
vii ga 34/07 (3)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
udostępnianie ofert (1529)
data wniesienia wadium (1139)
gratis (7)
harmonogram (1230)
kosztorys przy ryczałcie (198)
19/09 (286)
pozacenowe kryteria (66)
sumowanie zamówień (535)
"niekonkretna oferta" (94)
błąd w stawce vat (969)
informacje niejawne (3109)
szwedzkie krk (5)
v ca 2056/07 (25)
polisa zbiorowa (51)
język postepowania (1989)
982/10 (4)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
wartość zrealizowanej części (3184)
wartość polisy (771)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
mainframe (39)
kryterium odległości (365)
xii ga 117/09 (7)
wariantowa (367)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
"26 ust. 2d" (27)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
ii ca 304/08 (1)
definicja dokumentacji projektowej (716)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
impel (625)
wstępne ogłoszenie (1012)
kio 1562/11 (22)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (3941)
pribex (13)
"art.46 ust. 4a" (437)
forma porozumiewania się (213)
2020/12 (6)
kio 2182/13 (11)
rezygnacja z części zamówienia (408)
iv ca 870/06 (1)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
2216/13 (5)
iii czp 103/10 (14)
polisa ubezpieczeniowa (660)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
xix ga 162/10 (17)
rażąca strata (97)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
"przerzucanie kosztów" (16)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
kio 2189/10 (14)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
zasada bliskości (79)
"zasada równego traktowania" (3793)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
uzupełnienie próbek (335)
1642/10 (4)
viii ga 22/08 (41)
"poprawienie omyłek" (1175)
brak wyceny (2150)
ii ca 377/09 (2)
poprawianie omyłek (710)
błąd w vat (1337)
nie podpisana oferta (5505)
xxiii ga 633/09 (2)
"opłaconej polisy" (318)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
grzegorz mazurek (291)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
"prekwalifikacja" (43)
iii ca 88/09 (33)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
2572/11 (4)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
aktualizacja dokumentacji (431)
płatność podwykonawcy (333)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
turów (54)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (268)
zmiana terminu realizacji (6866)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (5452)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (77)
teta (16)
kio 2307/10 (25)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
china overseas engineering group (13)
nadmierny warunek (831)
porównywalne oferty (1601)
abm solid (62)
kio 1822/11 (10)
błędne tłumaczenie (996)
"unieważnienie umowy" (412)
art. 29 ust. 2 (22076)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
umowa współpracy (1587)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (529)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (797)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
świadectwo pochodzenia towarów (82)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
"przedłużenie terminu składania ofert" (350)
637/11 (24)
192 ust 7 (9086)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
wybór trybu (13453)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
parafa zamiast podpisu (37)
brak okresu gwarancji (2092)
termin związania ofertą a wadium (1415)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
"zatrzymanie wadium" (554)
x ga 140/08 (42)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
dystrybutor (624)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
nieopłacona polisa (361)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
brak pozycji kosztorys (1660)
oferta nieważna (5717)
oferta wstępna 26 (846)
vat zmiana umowy (1512)
referencje nie potwierdzają (1822)
informatyzacja (149)
cena jednostkowa 0 (1431)
niezgodny z siwz (13979)
badanie rzetelności wykonawcy (552)
wadliwy przedmiar (371)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
referencje sam sobie (1282)
kopia pełnomocnictwa do oferty (974)
kio/uzp 1876/09 (6)
utajnienie wyjaśnień (450)
225/08 (4)
zatrzymania wadium (606)
przedłużenie terminu (1975)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
407/12 (3)
milczenie wykonawcy (142)
umowa ustna (1082)
podpis bez pieczęci (289)
458/09 (13)
uzupełnił dokumenty faksem (812)
wypowiedzenie umowy (659)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
"xii ga 102/09" (50)
"art. 22 ust. 5" (59)
upadłość konsorcjum (177)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
art 145 (620)
"pojęcie zarzutu" (2)
kio 1287/12 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
xix ga 79/07 (1)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (3494)
dystrybucja energii (93)
kio_uzp_1117_09 (11)
v ca 927/08 (9)
wyrok sądu (17001)
jednego producenta (3255)
rażąco niska cena domniemanie (383)
uchylił się od podpisania umowy (1214)
zmiana formy wadium (655)
"art 24 ust 1 pkt 9" (266)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
punkty serwisowe (473)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
xii ga 308/08 (3)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1238)
negatywnych konsekwencji (2427)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (274)
kio 459/12 (17)
umowa o podwykonawstwo (572)
produkt równoważny (1140)
kio 1306/11 (5)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (352)
oświadczenie woli (3532)
udostępnianie załączników do protokołu (851)
vi_ga_192_10 (11)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
oświadczenie art 24 konsorcjum (3878)
wykroczenie zawodowe (121)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
niezgodność oferty (5080)
"oczywista omyłka pisarska" (1048)
oświadczenie o należytym wykonaniu (5609)
c-126/03 (77)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
v ca 117/07 (135)
kio 2744 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (64)
oferta wariantowa dostawa (241)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
lte (12)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
1437/10 (5)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (38)
73/11 (19)
xii ga 37/09 (2)
vi ca 32/11 (2)
kc (4062)
oprogramowanie windows (229)
przedłużenie wadium (697)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (606)
będzie dysponował (6444)
równoważnych (2271)
numery katalogowe (438)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
v ca 1110/04 (11)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
wezwanie rażąco niska cena (1271)
zamówienie dodatkowe (9565)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
2379/11 (3)
"na korzyść wykonawcy" (325)
zaokrąglanie cen jednostkowych (51)
pisemność postępowania (33)
970/12 (6)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (706)
art. 34 (2768)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
dostawa artykułów spożywczych (73)
gwarancja producenta (1082)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
rozliczenie kosztorysowe (520)
286/13 (7)
"zmowa cenowa" (29)
kio/uzp 533/10 (3)
definicja omyłki (732)
bialmed (21)
wajda (51)
xix ga 40/08 (16)
kodeks cywilny (3614)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
art 82 ust 1 (2175)
przetarg nieograniczony (17416)
185 ust. 5 (3013)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
art. 25 ust. 2 (10215)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
franszyza (24)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
v ca 266/08 (2)
sumowanie wartości polis (59)
wskaźnik płynności (72)
oferty dodatkowe (9192)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
protokół postępowania (5417)
"związanie ofertą" (1131)
v ga 127/11 (1)
spółdzielnia naprzód (294)
1542/10 (4)
przedłużenie umowy (1539)
2294/11 (13)
zarzuty (17751)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
kosztorys ryczałt (200)
spółka w organizacji (770)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (274)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
zakład opieki zdrowotnej (1227)
dyrektywa obronna (24)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
xii ga 510/10 (1)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
1181/10 (3)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
uzupełnienie wadium (977)
art 29 ust 3 (21046)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1050)
wartość polisy oc (373)
zmiana składu konsorcjum (3379)
jakościowe kryteria oceny ofert (842)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
art. 101 ust. 3 (1160)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
vi ga 34/08 (2)
specyfikacja techniczna (7095)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (13280)
miejsca po przecinku (399)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
kio/uzp 799/08 (7)
676/09 (12)
formularz cenowy ryczałt (132)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
x ga 158/11 (2)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
"jawność postępowania" (518)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
1261/09 (8)
36 ust. 5 (4094)
art. 22 (13259)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
wykaz podwykonawców (1150)
niepełny formularz ofertowy (1741)
1237/11 (14)
nieuczciwa konkurencja (8966)
v ca 1930/02 (3)
wiedza (2974)
pełnomocnictwo prokura (83)
"spółka komandytowa" (336)
x ga 163/10 (2)
strafregisterbescheinigung (2)
93/12 (11)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
kio_2793_10 (19)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
v ca 1051/10 (7)
"brak podpisu" (193)
kio/uzp 680/08 (4)
rażąco niska cena 2014 (363)
kio 350/11 (8)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
vi ga 192/10 (11)
x ga 296/08 (6)
lek referencyjny (33)
dysponowanie osobami (4318)
skonto (5)
i ckn 1159/00 (51)
nieprawdziwe (2684)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
1516/12 (6)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
kio/uzp 2034/10 (2)
modyfikacja siwz (3364)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
nieprawdziwe informacje (2482)
proporcjonalny (966)
oferta forma oferty (5516)
"art 4 pkt 8" (120)
sieć szerokopasmowa (79)
naruszenie dyscypliny (1230)
vi ga 87/07 (5)
ii ca 430/09 (1)
nie figuruje (471)
gwarancja wadialna (592)
v ca 421/07 (15)
dozorbud (105)
x ga 379/06 (1)
xxiii ga 418/09 (3)
numer uprawnień (2208)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
podpisanie umowy bez wadium (775)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
informacja z krk (436)
brak pieczęci (502)
maxto (57)
kio 1600/10 (6)
kio/uzp 984/08 (70)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (2854)
ii ca 258/09 (2)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
dwie ceny (5915)
umowa leasingu (181)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
41/11 (18)
roboty budowlane definicja (1595)
nabycie udziałów (1629)
1432/09 (9)
190/09 (3)
zamówień publicznych (22821)
ii ca 84/06 (3)
teatr szekspirowski (9)
vat omyłka (931)
oświadczenie producenta o gwarancji (1071)
brak potwierdzenia otrzymania (5434)
obroty na rachunku (1519)
xii ga 39/09 (1)
"art. 68 ust. 2" (23)
licytacja elektroniczna (96)
ceidg po terminie (49)
różne stawki vat (734)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
art. 297 (330)
kio_457_12 (10)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
art 36 ust 4 (4136)
"art. 91 ust. 3" (143)
umowa odpłatna (743)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
miarkowanie kar umownych (43)
1071/11 (5)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (283)
istotna zmiana (8648)
1319/10 (2)
"art. 140" (379)
1553/10 (6)
"informacja banku" (366)
ubezpieczenie (2304)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (865)
brak referencji (2654)
przejrzystość (703)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
972/12 (3)
vi ca 464/05 (62)
viii ga 13/08 (5)
polkomtel (91)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
"art 6a" (45)
"data wystawienia referencji" (31)
zmiana wynagrodzenia (5715)
jawność (897)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
kary umowne (594)
2427/11 (5)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
ii ca 679/10 (3)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
"art 144" (358)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
vi ga 79/07 (3)
ii ca 693/05 (51)
wyjaśnienie treści (10559)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1078)
330/09 (9)
560/09 (9)
brak pozycji (5528)
podkryteria cenowe (25)
636/12 (6)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
broker (69)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
wadium na niepełny okres (758)
"rażąco niska" (1731)
trojan (300)
upadłość niemcy (32)
subiektywne (885)
v gaz 48/09 (5)
"x ga 23/07" (85)
529/13 (4)
trzy miejsca po przecinku (235)
materiały biurowe (404)
pozwolenie na użytkowanie referencje (159)
kwalifikacja wykonawców (2895)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (267)
c_196_08 (3)
brak nazwy producenta (1745)
udział podmiotów trzecich (2696)
prawnicze (260)
ix ga 44/08 (29)
parafowanie umowy (245)
kio/uzp 27/09 (148)
xii ga 88/09 (20)
"art. 8 ust. 3" (385)
zastrzeżenie oferty (4873)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
usługi sprzątania rażąco niska cena (153)
zaniżenie wartości zamówienia (1071)
kierownik zamawiającego (2051)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
wezwanie do wyjaśnień (6315)
x ga 123/10 (2)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
kio_uzp_1514_09 (6)
informacje ze stron internetowych (3644)
brak tabeli elementów scalonych (176)
oryginał zobowiązania (1442)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
należycie protokół odbioru (1316)
krk francuskie (16)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
nadmierny formalizm (95)
wyjaśnienia siwz (9735)
c-27-29/86 (4)
iv ca 1021/09 (1)
art. 140 ust. 3 (1113)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (297)
niemożliwość świadczenia (650)
vi ga 50/09 (1)
ndi (51)
operator wyznaczony (559)
zmiana stawki vat (1010)
usługi opiekuńcze (77)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
ubezpieczenia grupowe (45)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
poprawianie kosztorysu (353)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (148)
świadczenia zdrowotne (922)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
prezentacja próbki (115)
linii kredytowej (176)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
art. 87 ust. 1 (5955)
v gaz 4/08 (4)
"art. 184" (1834)
"usługi transgraniczne" (13)
xix ga 18/10 (19)
kio_707_11 (31)
kio/uzp 1526/10 (4)
ii ca 37/06 (4)
strona internetowa dowód (2476)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
zaświadczenie zus spółka cywilna (116)
powszechne usługi pocztowe (260)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
"zamówień publicznych" (24499)
1366/12 (2)
nieuczciwej konkurencji (8966)
kio 976/11 (2)
ustalone standardy jakościowe (471)
kio_133_12 (8)
"oferta wstępna" (218)
część sprawozdania finansowego (447)
gddkia (260)
kio/uzp 193/08 (6)
rownowaznosc (699)
v ca 1108/08 (1)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (185)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
podpis na ofercie (2386)
sumowanie doświadczenia (312)
kosztorysy (2740)
podpis (2686)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
pesa (110)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (777)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
x ga 354/07 (2)
użyteczności publicznej (512)
uzupełnienie po terminie (6261)
art 26 ust 3 pzp (8748)
"krajowy rejestr karny" (543)
podwykonawstwo (545)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
kio/uzp 19/09 (157)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
udostępnienie doświadczenia (1883)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
przystąpienie do długu (63)
zawarcie umowy (10710)
upust (300)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
usługi hotelarskie (35)
art.189 (4884)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
utajnienie referencji (211)
"usługi prawne" (31)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
poświadczenie wykonawcy (2191)
art. 35 (3645)
ii ca 141/07 (1)
kio 1292/11 (11)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (2284)
w przygotowaniu postępowania (4249)
brak podpisu pod odwołaniem (2210)
certyfikat microsoft (98)
"opinia bankowa" (287)
248/12 (19)
art. 26 ust. 2b (1506)
usługi pocztowe 2012 (211)
klauzule społeczne (360)
zmiana treści siwz (8642)
"przejęcie pracowników" (15)
art. 179 ust. 1 (7025)
"sukcesja uniwersalna" (25)
termin zawarcia umowy (10355)
zaświadczenia o niekaralności (354)
art. 85 ust. 1 (2145)
471/08 (4)
"zmiana wynagrodzenia" (135)
filgrastim (3)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
lotos (29)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
wadium wpłynęło po terminie (572)
równoważne (2271)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (450)
wizja lokalna obowiązek (255)
za krótki termin składania ofert (743)
zużyte opony (25)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2053)
niska cena (1880)
kio/uzp 298/09 (4)
art. 95 ust. 2 (1533)
rażąco wysoka cena (554)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
słowacja krk (2)
"art. 51" (414)
iv ca 566/09 (1)
x ga 60/10/za (3)
"oświadczenie producenta komputera" (13)
kio/uzp 38/09 (27)
wojskowy instytut medyczny (47)
świadczenie okresowe (816)
podstawa dysponowania (4071)
otwarcie ofert (4311)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
wynagrodzenie mieszane (126)
ii ca 836/09 (1)
referencje dla konsorcjum (1409)
inna omyłka w kosztorysie (864)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
wykaz narzędzi (663)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (166)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (415)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
ważność pełnomocnictwa (622)
art. 85 ust. 3 (2096)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
"harmonogram realizacji" (218)
referencje dla samego siebie (1246)
"definicja podwykonawcy" (18)
oryginał pełnomocnictwa (981)
zawarcie umowy po terminie (10265)
planeta (28)
art 4 pkt 8 (14203)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
równowaga ekonomiczna (90)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
"art. 94 ust. 1" (248)
ii ca 788/09 (1)
"zamówienia mieszane" (12)
opłaconej polisy (361)
xix ga 258/08 (12)
gwarancja wadialna kopia (181)
alpine (39)
kio 1469/10 (15)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
prawo do informacji (12616)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
pełny odpis krs (639)
ix ga 46/08 (1)
skanska (364)
ii ca 489/06 (28)
iv ca 891/09 (1)
nieistotne zmiany umowy (6198)
odpowiedzialność podwykonawcy (828)
dialog konkurencyjny (387)
kio 293/11 (10)
1306/11 (5)
referencje podmiotu trzeciego (973)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (214)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
"istotna zmiana treści oferty" (440)
dowód opłacenia polisy (283)
i ca 215/10 (2)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (324)
vat 23% (1640)
art 46 4a (606)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
irlandia krk (4)
art. 87 ust. 2 (5950)
brak-wadium (71)
kio 41/11 (12)
zmiana nieistotna (8648)
wpis od odwołania na dwie części (6539)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
"86 ust. 4" (191)
upłynął termin związania ofertą (1269)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
art. 51 (2297)
art. 83 ust. 2 (1696)
xix ga 43/08 (2)
rÓwnowaŻna (2271)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
disclosure scotland (5)
gwarancja wadialna w kopii (179)
art. 27 ust. 1 (8496)
kio/uzp 924/10 (7)
iv ca 831/10 (7)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
zmiana istotnych postanowień umowy (5584)
nadmierne warunki udziału (1023)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
ii ca 131/10 (2)
poleganie na zasobach innych podmiotów (1695)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1209)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (44)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
ochrona osób i mienia (492)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (5747)
protokół zamiast referencji (315)
companies house (5)
ii ca 443/06 (2)
xii ga 151/08 (7)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
certyfikat ce (359)
186 ust.2 (3051)
unieważnienie umowy (7799)
xii ga 374/10 (2)
sport halls (7)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
c-234/03 (24)
315/12 (4)
pozycja zero (4825)
"art. 86 ust. 2" (54)
referencje wystawia (1702)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
zmiana umowy 144 (548)
"sposób obliczenia ceny" (1357)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (140)
braki formalne przystąpienia (3220)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
zatrzymanie wadium (606)
465/11 (40)
2336/13 (3)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (8958)
i ca 331/10 (1)
toya (14)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
informacja o wynikach postępowania (11773)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
kio 2/11 (202)
ix ga 265/11 (1)
art. 101 (1095)
art. 2 pkt 11 (15807)
brak podpisu na kosztorysie (279)
certyfikat do polisy (188)
iii czp 123/07 (15)
naruszenie art. 7 (18948)
art. 26 ust. 2 b (7993)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
ii ca 753/10 (1)
przedpłata (14)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (265)
równoważność (699)
brak w formularzu ofertowym (2852)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (14)
kio/uzp 48/09 (29)
referencje bez daty (1458)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
geomar (39)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
i ca 235/09 (5)
xxiii ga (109)
144a (15)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
szkoda (3963)
xix ga 128/08 (47)
ochrona praw wyłącznych (5061)
salini (16)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
materiały opatrunkowe (65)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1067)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
prezentacja, próbki, testy (50)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (55)
kio 1123/10 (12)
"chyba, że udowodni" (159)
usługi finansowe (3020)
art. 32 ust.2 (3370)
xii ga 448/08 (1)
szczepionki (44)
tłumaczenie referencji (530)
krakowski park technologiczny (5)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (839)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (572)
kio/uzp 780/10 (9)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
iv ca 239/05 (5)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
ii ca 590/09 (5)
art. 90 ust. 3 (4955)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
radiofarmaceutyki (5)
"art. 15" (968)
art. 58 k.c. (498)
interes publiczny unieważnienie (7455)
kio/uzp 1243/08 (7)
ii_ca_373_12 (5)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (2462)
dopuszczenie do obrotu (1616)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
art 26 ust 4 (10612)
wykaz wykonanych (6000)
dysponuje osobami (4318)
materiały eksploatacyjne (539)
ostrołęka (162)
kio_uzp_298_09 (4)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (444)
uzasadnione przyczyny (2684)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (406)
xii ga 13/09 (7)
inna cena słownie i cyfrowo (483)
vi ga 46/07 (5)
błąd projektanta (312)
kognicji (281)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
dokumenty podwykonawcy (1675)
x ga 338/10 (4)
poprawa innych omyłek (867)
sektorowe (727)
zatrzymanie wadium 4a (404)
ii ca 87/07 (4)
moment wszczęcia postępowania (1716)
art. 180 ust. 2 (4825)
definicja podwykonawcy (525)
"xii ga 117/09" (6)
"pozycja dominująca" (85)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
chiny (70)
"dobre obyczaje" (439)
x ga 104/10/za (1)
doświadczenie wykonawcy (6523)
zmiana vat (1825)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
art 29 (23836)
179/13 (30)
xii ga 292/11 (1)
technologia radiowa (126)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
art.26 ust. 2b (1316)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
aldesa (28)
1741/10 (6)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
poprawa innej omyłki (777)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (410)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
26 ust. 2d (191)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
xii ga 413/08 (3)
zmiana istotna (8648)
podmiot prawa publicznego (5902)
vi ga 68/09 (5)
cena 0 zł. (5075)
oferta otwarta przed terminem (788)
zintegrowany system informatyczny (420)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3162)
kio 19/09 (157)
sprzĘt medyczny (860)
"brak interesu prawnego" (473)
758/10 (3)
poczta polska sa (622)
v ga 53/05 (1)
niezaskarżenie wezwania (1445)
182 ust. 3 pkt 1 (2435)
v cz 48/05 (2)
"parafa" (186)
"art.26 ust.2b" (951)
2814/11 (6)
"art. 146 ust. 6" (157)
vi ga 79/09 (3)
kio 2911/12 (5)
enigma (100)
xix ga 581/06 (7)
błąd w gwarancji (1119)
100/12 (20)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
wadium na niepełny okres związania ofertą (667)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
wadium podmiot trzeci (450)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (158)
zarzuty spóźnione (1379)
"wykaz osób" (1397)
"art. 9 ust. 2" (221)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
ii ca 693/5 (16)
sumowanie szkoleń (68)
"art. 136" (23)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
gaz-system (74)
badania naukowe (510)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
uzupełnienie dokumentów (5982)
wolna ręka prawa autorskie (135)
2292/13 (19)
v ca 3270/12 (24)
poprawienie ceny ryczałtowej (712)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
program funkcjonalno użytkowy (623)
uwzględnia opozycję (412)
jeden producent (3255)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
art. 58 kc (814)
różna interpretacja kryteriów (1188)
"zaprojektuj i buduj" (16)
unieważnia (4641)
kio 254/11 (4)
art. 29 ust. 3 (21046)
treśc referencji (2923)
usługi niepriorytetowe (179)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
"do wglądu w siedzibie" (26)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
oferta nie została podpisana (5900)
kio_1026_10 (3)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
art. 38 ust. 6 (3537)
26 2b (1507)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
krk szwecji (7)
dzielenie zamówień (646)
odwołanie na treść siwz (13228)
"sprawozdanie finansowe" (580)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
art. 8 pzp (11300)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1138)
"spółka celowa" (13)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
koncepcja realizacji (870)
kio/1765/10 (5)
res iudicata (30)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
"uzupełnienie próbek" (41)
"192 ust. 2" (1829)
oferty częściowe (2436)
dostęp do informacji publicznej (2492)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
oferta warunkowa (496)
nie wykonał wyroku kio (8577)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
496/10 (6)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
niepriorytetowe (244)
x ga 67/08 (42)
openoffice (11)
54/12 (14)
dialog (423)
1305/11 (2)
x ga 367/10 (1)
x ga 5/07 (7)
240/10 (4)
17 stycznia 2008 (3752)
"bieg terminu związania ofertą" (227)
nieprawdziwe referencje (958)
nieczytelne odwołanie (1080)
referencja treść (2923)
równoważność norm (412)
i ca 381/07 (2)
125/09 (11)
iii czp 66/95 (28)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
brak wyboru oferty (12137)
trezor (15)
płyty głównej producenta komputer (107)
c-328/92 (12)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
marża (364)
próbka systemu (393)
spółka jawna zus (97)
wadium gwarancja (1104)
uzupełnienie odwołania (6197)
tabela elementów scalonych (188)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
"interwencja uboczna" (51)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
jedna usługa kilka umów (624)
inne omyłki polegające na niezgodności (1739)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
vi ga 34/08 (2)
równe traktowanie wykonawców (8186)
poprawa ceny jednostkowej (446)
i c 317/09 (15)
iii ca 418/09 (7)
użycie nazw własnych (1571)
podkryterium (175)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
art. 46 ust. 5 (2676)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (1919)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
naruszenie art 144 (718)
ix ca 196/05 (5)
czyścioch (28)
siwz (14692)
budimex (411)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
haccp (39)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
x ga 499/10 (2)
alcatel thales (9)
wadliwe referencje (818)
utajnienie sprawozdania finansowego (67)
inwentaryzacja (351)
edf (15)
v ca 1109/08 (16)
"podmiot prawa publicznego" (82)
kryterium jakościowe (868)
przeciwnikiem skargi (373)
xii ga 456/08 (1)
opinia bankowa obroty (195)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
nieważność umowy (1451)
kio 1639/11 (19)
formularz (4952)
dostawa (8721)
różna stawka vat (734)
błędny numer katalogowy (203)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1209)
91 ust. 3a (475)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
definicja oferty (2925)
dyplom mba (3)
nadmierna kara umowna (170)
46 ust. 5 pkt 1 (2854)
it.expert (95)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
kio 2184/13 (4)
tonery (87)
oracle (154)
"jedna usługa" (294)
"tylko ceny brutto" (5)
grupa kapitałowa zmowa (32)
"bank zagraniczny" (6)
vii ca 911/08 (1)
vi ga 121/10 (1)
"art. 32 ust. 2" (126)
poleganie na zasobach finansowych (1062)
32 ust. 4 (3635)
230 ksh (40)
"art. 26 ust. 3" (5021)
art 26 ust 2b (1506)
185 ust. 6 (2343)
pożyczka (128)
ii ca 67/05 (3)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (241)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (421)
criminal record check (2)
"roboty dodatkowe" (350)
xii ga 568/11 (1)
utajnienie formularza cenowego (156)
spółka z o.o. w organizacji (606)
x ga 228/10/za (1)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
kio 457/12 (11)
energa (131)
definicja referencji (791)
inne omyłki (2660)
"gospodarz postępowania" (114)
"uzupełnienie odwołania" (102)
próbka tajemnica (71)
"poczta polska" (337)
odrzucenie (15995)
"art. 180 ust. 3" (485)
płynność finansowa (161)
kio/uzp 1874/10 (10)
bilans (576)
criminal records bureau (4)
iii ca 262/05 (7)
spółka komandytowa (318)
x ga 103/09/za (1)
mon (110)
art. 189 kpc (176)
formalizm postępowania (387)
brak zgody na poprawienie (853)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
poczta (942)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
certyfikat prince 2 (63)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
zmiana wartości umowy (5666)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
kio/1536/10 (5)
cezar (45)
termin wniesienia wadium (1998)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
sumowaniu (539)
1876/09 (6)
podmiot nieuprawniony (6016)
błędne tłumaczenie dokumentu (945)
"zasada koncentracji" (176)
wadium osoba trzecia (491)
kio/uzp 607/09 (2)
kio 1247/13 (7)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (355)
"zasady traktatowe" (12)
"odstąpienie od umowy" (371)
art. 23 (10222)
kio/uzp 260/10 (27)
vii ca 363/08 (1)
gispro (15)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
766/09 (23)
v ca 1213/02 (15)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
huawei (39)
wadium zatrzymanie wadium (553)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
xix ga 468/10 (5)
kio_1193_13 (6)
wpis (22249)
oc konsorcjum (268)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (38)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
822/11 (7)
komisja przetargowa (1548)
kio 287/11 (8)
kosztorysowe (1280)
ujawnienie źródła zapytania (151)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1149)
xxv c 1367/10 (1)
"wniosek o zabezpieczenie" (7)
zwrot odwołania (16868)
x ga 309/08 (1)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
c-314/01 (6)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
"odrzuca odwołanie" (6514)
uprawnienia telekomunikacja (214)
niedopuszczalne negocjacje (1303)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (59)
synektik (19)
oferty wariantowe (367)
vi ga 142/08 (1)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (55)
kio_1469_10 (9)
art. 38 ust. 4 (3681)
x ga 311/10 (15)
gazy medyczne (137)
kio/ku 34/10 (5)
"biuletyn nr 2" (5)
tożsamość przedmiotowa (707)
sanawia (2)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (126)
189 ust. 2 pkt 3 (4694)
wizji lokalnej (298)
v ca 1973/11 (14)
cena 0 złotych (4720)
tego samego producenta (3886)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
zero w kosztorysie (1553)
brak oryginału gwarancji wadialnej (240)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
"art. 144 pzp" (52)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (238)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
ponowne uzupełnienie (3855)
próbek, opisów lub fotografii (82)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
zasada jawności (877)
"oferta ocena oferty" (43)
godziny pracy zamawiającego (1319)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (157)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
x ga 92/11 (6)
art. 87 ust 2 (5950)
termin realizacji dostaw (2067)
xii ga 488/11 (1)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
"art 26 ust 4" (1631)
warunki atmosferyczne (258)
podmioty trzecie (1234)
"zakończenie postępowania" (451)
vi ga 240/10 (2)
art. 7 ust. 1 (22536)
xii ga 317/09 (11)
kio 1305/13 (3)
medyczne (2278)
folder (264)
sprawowanie nadzoru autorskiego (113)
protokół odbioru poświadczenie (454)
iii ca 1019/06 (6)
x ga 319/08 (4)
wadium 46 ust. 4a (456)
art 36 ust 5 (4094)
warunki zmiany umowy (6552)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
art. 26 2b (1507)
krk miejsce zamieszkania (119)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (1454)
1377/11 (2)
v ga 124/09 (1)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
1085/11 (2)
202/09 (17)
marsh (8)
"kara umowna" (576)
dzielenie zamówienia na części (555)
fcc (33)
"razaco niska cena" (1741)
oferta w języku polskim (1902)
vi ga 35/09 (1)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
przedłużenie terminu związania (1372)
przeciwnik skargi (343)
"definicja producenta" (7)
art. 36a ust. 2 (113)
zakaz podwykonawstwa ochrona (137)
nieprecyzyjne warunki (3093)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (5051)
art 25 ust 1 pkt 2 (10603)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
x ga 59/09 (14)
kopia aneksu (187)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
różny vat (1218)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
uchwała zarządu (635)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
orange (68)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (896)
"uzupełnienie zobowiązania" (77)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
know-how (246)
v ca 324/10 (3)
vi ga 49/10 (7)
"art. 29 ust. 3" (445)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (51)
linia gwarancyjna (198)
"znaki towarowe" (599)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (31)
vi ca 377/08 (1)
kio 786/10 (15)
art.38 (1884)
626/12 (4)
1787/11 (4)
ii ca 464/09 (1)
aneks do umowy (808)
indywidualna ocena oferty (1933)
"termin wykonania zamówienia" (685)
należyte wykonanie usługi (4269)
85 ust. 2 (2335)
vii ga 44/05 (3)
x ga 219/07 (1)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (436)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
"wiedza i doświadczenie" (719)
dokument nie podpisany (4885)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
x ga 81/09 (10)
ulotki (312)
wyjaśnienia treści specyfikacji (8074)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
zmiana podmiotowa konsorcjum (723)
oferty równoważne (2402)
niejednoznaczność siwz (336)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
brak podpisu na formularzu (747)
zmiana terminu płatności w umowie (678)
telefonia komórkowa (128)
kio 1535/11 (4)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (406)
x ga 2/08/za (1)
antywirus (3)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
v ga 84/11 (4)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (363)
"jednokrotnie" (796)
pocztowe (2090)
pierwsze pisemne żądanie (3058)
v ca 1040/08 (8)
"kryterium odległości" (8)
koncentracja środków ochrony (223)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
polisa obejmuje kilka podmiotów (167)
xii ga 293/11 (1)
"przedłużenie terminu składania ofert " (350)
c-324/98 (14)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
art. 171 ust. 4 (1281)
ets (652)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
art. 186 (2822)
brytyjski krk (8)
porównywalność (399)
irlandii (58)
vii ga 147/08 (9)
niezgodnosc siwz (4639)
art. 24 ust. 2 (12750)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
in dubio pro reo (35)
wniesienie wadium przez konsorcjum (942)
"kluczowe części" (23)
protest (11736)
zmiana ryczałtu (269)
protokół odbioru (1711)
praw wyłącznych (10478)
"art. 146" (1553)
pełnomocnictwo do odwołania (3526)
"art. 36 ust. 5" (121)
wykluczenie wykonawcy (10444)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
kio 1756/10 (10)
2866/12 (6)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (509)
posiadanie uprawnień (5256)
x ga 268/07 (2)
baza magazynowo transportowa (53)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (59)
art. 36 (4296)
przystąpienie do odwołania (12244)
"wskaźnik bieżącej płynności" (23)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (17)
wdrożenie (1882)
"art. 82 ust. 3" (784)
nieścisłości siwz (536)
csioz (29)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (5062)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1104)
kio 51/11 (14)
"art. 93 ust. 1a" (21)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
art. 26 ust. 2c (269)
wycofanie zwrot oferty (592)
"kio 20/12" (4)
vi ga 39/11 (4)
x ga 101/08/za (2)
"koncepcja architektoniczna" (41)
autoryzacja (267)
warunek doświadczenia (5070)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
art. 146 ust.6 (1051)
zp-1 (328)
kognicja (336)
spółka jawna dokumenty (1793)
v ca 571/08 (8)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
art.6a (45)
691/11 (5)
"art. 190 ust. 7" (385)
tozsamość czasowa (102)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
art. 85 ust. 2 (2146)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (270)
"zasoby finansowe" (81)
tego samego rodzaju (11156)
tylko jeden wykonawca (8757)
dokumenty (14424)
umowa konsorcjum (3985)
prezentacja funkcjonalności systemu (264)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
"93 ust. 1 pkt 7" (1949)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (35)
kio 776/11 (8)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
nadzór inwestorski (534)
kopia gwarancji (688)
x ga 257/09/za (1)
art. 185 ust. 1 (2736)
xii ga 416/10 (1)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
błędny vat (1420)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1243)
zmiana wysokości wadium (1107)
pilna potrzeba (173)
oferta oferta równoważna (2135)
brak wpływu na wynik postępowania (8665)
poświadczenie protokół odbioru (454)
70/09 (16)
i ca 302/11 (1)
"brak tłumaczenia" (63)
zwrot wadium (1554)
sita (165)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
i ca 117/12 (39)
x ga 387/06 (1)
wyroki kio (10121)
art. 6a (483)
przekształcenie wykonawcy (217)
"rażąco niska cena" (1564)
kio/uzp 1337/09 (3)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
iv ca 351/09 (1)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (934)
"zamówienie uzupełniające" (435)
"usługi prawnicze" (42)
art. 144 (761)
protokół odbioru robót (1332)
prezentacja oprogramowania (291)
"uzupełnienie faksem" (5)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (2228)
farmacol (11)
wadium wniesione po terminie (1983)
iv ca 915/08 (2)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
kio/ku 63/11 (5)
483/11 (6)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (6023)
"brak opłaconej polisy" (13)
japonia (25)
treść formularza oferty (4750)
certyfikat równoważny (671)
vat stawka (1456)
821/11 (9)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
"wiedzy i doświadczenia" (3561)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (9201)
dodatni wynik finansowy (73)
szkolenia (1804)
wymagane dokumenty (12623)
komplementariusz krk (26)
aukcja elektroniczna (319)
niewłaściwy podatek vat (1303)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
forma wadium (962)
gwarancja bezwarunkowa (319)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
kio/uzp 70/08 (6)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
brak wyceny materiału (1338)
ważność krk (91)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
kio 41/12 (14)
x ga 300/09 (3)
interes (10055)
cena brutto (3431)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
faktury (2395)
procentowy wskaźnik graniczny (24)
art. 83 ust. 3 (1543)
wyjaśnienia złożone po terminie (11639)
zakres równoważności (674)
brak ceny jednostkowej (1995)
poświadczenia (2234)
oczywista pomyłka pisarska (338)
art. 92 ust. 2 (2553)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (627)
art. 91 ust. 3 (5989)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
art. 27 ust. 2 (8496)
iv ca 29/10 (21)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (244)
finansowanie (1303)
krk szwecja (7)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (5040)
kio 1437/10 (5)
okres gwarancji (2307)
forma pisemnego zobowiązania (1618)
błędny podatek vat (1112)
brak podpisu pod ofertą (1755)
pierwszeństwo wykładni literalnej (85)
zmiany w treści oferty (10048)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
bezprzedmiotowe (1456)
harmonogram robót (768)
oryginał gwarancji bankowej (308)
brak pełnomocnictwa (2624)
status wykonawcy (1406)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3106)
centertel (88)
iii ca 299/06 (4)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
próbka jest dokumentem (567)
x ga 158/07/za (2)
niejasne zapisy specyfikacji (1848)
wyjaśnienia oferty (10738)
umowy barterowe (4)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
290/11 (5)
upływ terminu związania z ofertą (4035)
koncesja, zezwolenie (219)
exatel (93)
"zmiana terminu realizacji" (104)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
nieprawidłowe referencje (2245)
usługi ciągłe (944)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
art. 34 ust. 5 (2858)
zasada pisemności (372)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
pokój (210)
ii ca 279/08 (1)
"termin związania ofertą" (852)
art. 5 (20726)
v ca 1514/02 (16)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (25)
1123/10 (10)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
dwóch miejsc po przecinku (365)
ograniczenie zakresu zamówienia (15354)
wykaz wykonanych zamówień (6493)
upust jako kryterium (195)
dyskryminacja (369)
2010 (11772)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (545)
x ga 58/09 (4)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
xix_ga_92_11 (14)
kio/uzp 707/08 (12)
art. 22 ust. 1 (13225)
"jawność umów" (22)
kluczowe części zamówienia (1265)
podmiot powiązany (994)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
praxis (9)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
art. 67 ust 1 pkt 1 (2126)
179 szkoda (3130)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
ubezpieczenie na życie (358)
zmiana terminu dostawy (5284)
itil równoważny (21)
x ga 98/07/za (1)
1444/11 (5)
xii ga 143/09 (16)
żądanie certyfikatu iso (346)
oferta bez podpisu (1644)
termin zadawania pytań (773)
art. 17 ust. 2 (9531)
art. 49 (1899)
jednokrotność wezwania (52)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
limit kredytowy (100)
x ga 706/11 (12)
referencje data wystawienia (469)
dzielenie zamówienia (646)
"art. 26 ust. 2" (1298)
saternus (2)
prawo nie działa wstecz (34)
"art. 179 ust. 1" (6628)
karta katalogowa (484)
"rozwiązanie umowy" (218)
2710/10 (10)
x ga 288/11/za (1)
zatarcie skazania (39)
sumowanie zdolności finansowej (115)
kio_2103_11 (3)
"zakres konkursu" (5)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
kozienice (59)
własnoręczny podpis (288)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
"cena zero złotych" (9)
e-podatki (25)
przed notariuszem (387)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
obiektywne czynniki (1123)
zus (616)
umowa barterowa (3)
limit debetowy (8)
kio 1327/09 (18)
wadium termin związania ofertą (1416)
kio 1503/08 (6)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
iso/iec 27001 (16)
"art. 49 ust.3" (19)
z referencji nie musi wynikać (2085)
metodyka (306)
obronności (62)
kio 1434/12 (3)
brak dowodu opłaty polisy (119)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1242)
koleśnikow główny urząd geodezji (8)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
nieproporcjonalne warunki (938)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
niewykonanie wyroku (12849)
xix ga 120/07 (4)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
38 ust. 1a (840)
iii czp 85/05 (23)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
świadczenie usług pocztowych (608)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
skamex (47)
uzupełnienie kart katalogowych (336)
cpv (403)
rażąco niska cena cena jednostkowa (797)
opis urządzeń technicznych (3255)
ryczałt (327)
zakres krk (456)
waloryzacja (152)
biegły rewident (21)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
xix ga 403/08 (1)
x ga 316/07 (2)
1944/11 (9)
v ga 15/09 (14)
data zobowiązania (3126)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
usługi powszechnie dostępne (1175)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
art. 6 kc (4069)
ii ca 284/10 (2)
v gaz 21/08 (6)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
brak wyceny pozycji (1499)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
art. 43 ust. 3 (2508)
kio 20/12 (214)
c_538_07 (11)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
prokurent (543)
remondis bydgoszcz (11)
art. 93 ust. 4 (4708)
błędna podstawa prawna (3868)
odbieranie odpadów (304)
kryterium oceny ofert doświadczenie (3077)
art. 67 ust. 2 (2004)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
kio_uzp_184_10 (8)
okres związania ofertą (5142)
model (850)
budynek użyteczności publicznej (272)
x ga 25/08/za (2)
v ca 1328/08 (1)
art 26 2b (1507)
2479/11 (3)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (256)
energii elektrycznej (474)
wymóg dyplomu (83)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1536)
"art. 38 ust. 4b" (25)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
polisa oc prace projektowe (59)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
tożsamość (809)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
zamówienie wspólne (5592)
różnica 1 grosza (2577)
ii ca 529/04 (4)
wynagrodzenie (7916)
potencjał techniczny (2644)
stosunek pracy (4600)
vi ca 586/05 (3)
inżynieria rzeszów (62)
prezentacja, próbki (115)
wnosi o unieważnienie postępowania (7793)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (761)
wykaz robót (3448)
interes przystąpienie (6858)
krk austria (21)
x ga 183/10 (1)
nadleśnictwo (310)
avr rażąco niska cena (5)
uniwersytet szczeciński (28)
2781/11 (4)
29 ust.1 (22249)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
błąd pisarski (875)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
x ga 83/06 (3)
"dialog techniczny" (24)
art. 29 ust. 4 (19825)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
średnioroczne zatrudnienie (52)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2250)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
unieważnienie postępowania termin (13075)
kio/uzp 31/10 (231)
"zobowiązanie producenta" (11)
komputery (785)
definicja podwykonawstwa (160)
inny dokument nie musi być opłacony (462)
vii ga 9/09 (6)
v ga 61/10 (3)
in house (93)
wyjaśnienia wykonawcy (11756)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1300)
"przeciwnik skargi" (284)
bład projektowy (1061)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
wykładnia postanowień siwz (2399)
art. 94 ust. 2 (1573)
język polski (1791)
przychód (581)
karta oceny ofert (1572)
okres ważności wadium (674)
ca 421/07 (17)
stowarzyszenie (277)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (459)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
xii ga 133/11 (1)
równoważne materiały (1298)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
"kryterium jakości" (102)
1249/09 (8)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
mieszane (205)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1259)
v ca 1468/10 (3)
x ga 124/11 (1)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
kd 58/10 (4)
należyta staranność wartość zamówienia (2561)
wimax (6)
xii ga 282/11 (1)
kryterium niemierzalne (120)
919/08 (11)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
zamówienia uzupełniajace (2731)
"zmiana treści oferty" (1127)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
krk usa (14)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
niekompletny formularz ofertowy (596)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
pełnomocnictwo kopia (1013)
wysokie kary umowne (206)
xii ga 129/10 (2)
xii_ga_254_08 (3)
x ga 327/07 (1)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
iii czp 107/12 (10)
"zdolnośc kredytowa" (779)
impel catering (39)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
109/11 (6)
odrzucenie skargi (15630)
"kary umowne" (515)
c-414/97 (15)
kio_2710_10 (6)
termin realizacji unieważnienie (7413)
c-21/03 (46)
kio 800/12 (4)
brak interesu prawnego (7804)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
kio/uzp 338/09 (29)
zamówienia dodatkowe ryczałt (289)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
23.02.2011 (28)
viii ga 137/12 (13)
upadłość wykonawcy (325)
oferta po terminie (17993)
przedmiar robót (1656)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
iv ca 362/08 (1)
xix ga 534/08 (2)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (379)
kio/uzp 2490/10 (8)
sytuacja finansowa (4185)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (710)
kio 1670/11 (4)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
przebudowa budowa (1252)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
centrum usług wspólnych (623)
"nakazuje odtajnienie" (18)
adblue (9)
ii ca 220/11 (1)
pzu (142)
powtórne wezwanie (1214)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
opis warunków (8539)
kio/uzp 859/09 (12)
ecm (145)
referencje wystawione samemu sobie (920)
odwołanie na dwie części (7093)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
nakazuje odrzucenie (12546)
650/11 (2)
krk komplementariusza (26)
definicja grupy kapitałowej (167)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
uzupełniajace (2754)
wykaz wykonanych usług (3994)
x ga 122/10 (21)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (3)
podpis podwykonawca (322)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (289)
odtajnienie kosztorysu (48)
prokura samoistna (36)
data wystawienia dokumentu (980)
x ga 269/11 (3)
podwykonawstw (664)
cykl życia produktu (38)
art.26 (6234)
x ga 269/07 (2)
619/08 (11)
uzupełnienie treści oferty (6458)
x_ga_337_07 (7)
ix ca 23/12 (9)
zdolność kredytowa pod warunkiem (564)
dzierżawa łączy (179)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
imienny wykaz osób (209)
"do czterech miejsc po przecinku" (23)
iii_czp_147_08 (6)
rafako (49)
koncesje (471)
ustawy nie stosuje się (8235)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (486)
xxiii ga 380/11 (4)
referencje potwierdzają (1822)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
wybór po terminie związania ofertą (7830)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
v ca 1314/08 (1)
wycofanie wniosku (737)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
"zp-1" (328)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (8609)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
kredyt w rachunku (390)
zakup nieruchomości (153)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
dialog poufny (14)
ii ca 675/04 (3)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
referencje powinny zawierać (2059)
0,00 złotych (234)
art. 12a ust.2 (364)
vi ca 629/09 (1)
kary (1505)
utrata wadium (409)
kio_1114_12 (6)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
krk spółka cywilna (123)
wartość przedmiotu zaskarżenia (2215)
projektuj i buduj (237)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
prezentacja systemu (444)
x ga 59/08/za (1)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (289)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
ii ca 762/07 (2)
"art. 29 ust. 1" (1663)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
"art. 297" (86)
art.+94+ust.+3 (92)
"art. 26 ust. 2b" (951)
xix ga 524/09 (3)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (234)
"błędna podstawa prawna" (69)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
1206/11 (3)
nowe okoliczności (5787)
i aca 1018/05 (26)
kio 14/11 (204)
referencje podpis (552)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
udostępnianie uprawnień (886)
art. 24 (12776)
xix ga 112/08 (1)
microsoft (252)
xii_ga_451_10 (3)
ocena (16208)
xix ga 91/07 (4)
art. 142 ust. 2 (970)
wystawca referencji (385)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (22)
interes prawny (9018)
x ga 337/07 (7)
x ga 69/09 (3)
"pkp energetyka" (56)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (669)
dobre obyczaje kupieckie (63)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
9296 (17)
54/10 (19)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
"sumowanie doświadczenia" (26)
242/10 (17)
"art. 26 ust.3" (5531)
kio/uzp 694/09 (22)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
ii ca 104/06 (11)
przetwarzanie odpadów (203)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (168)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (404)
modyfikacja oferty (3556)
kio 42/12 (18)
udział w realizacji zamówienia (9680)
rażąco niska cena nierealistyczna (590)
art 38 (3797)
x ga 23/07/za (39)
roboty tożsame (1494)
zeto (133)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
zmiana oferty przez wykonawcę (10449)
63/12 (19)
"dowód opłacenia polisy" (49)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (6791)
1193/13 (6)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (3502)
informatyczne (1698)
umowa ramowa (412)
art. 6a pzp (386)
dostawa książek (102)
art. 16 (10013)
impel security (100)
pisemnie (5282)
ii ca 544/08 (4)
usługi transgraniczne (36)
v ca 405/10 (3)
błąd formalny (1706)
bull (101)
"prezentacja oprogramowania" (17)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (5382)
xii ga 362/08 (4)
dokumenty francuskie (160)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
zmiana podmiotu (5609)
parafa podpis (133)
bumar (32)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
zatrzymał wadium (606)
podwykonawca 2014 (385)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1206)
ciężar dowodu rażąco niska cena (608)
oferta równoważna (2202)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
kio 2550/10 (8)
prokura oddzielna (24)
niejasne (2994)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
złożył nieprawdziwe informacje (2677)
doświadczenie kierownika (1341)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
c-599/10 (31)
"nieporównywalne oferty" (137)
"tłumaczenie przysięgłe" (388)
85 ust.4 (1235)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
1244/10 (3)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (83)
"iii ca 88/09" (16)
brak czytelnego podpisu (352)
x ga 196/10 (2)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
kio 860/11 (5)
protokół odbioru potwierdza (1781)
v ca 484/08 (1)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (40)
obowiązek wizji lokalnej (255)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
"ubezpieczenie oc" (349)
rozwiązania równoważne (1227)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
1161/12 (6)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
vi ga 79/09 (3)
wykładnia rozszerzająca (488)
zaliczki (121)
2643/10 (4)
"niemożność porównania ofert" (17)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
cztery miejsca po przecinku (170)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
nie może przekroczyć (1883)
kio_2817_10 (7)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
art. 189 ust. 2 (5112)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
ii ca 295/11 (1)
x ga 427/10 (1)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
kio/uzp 1379/09 (16)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (2)
comarch tauron (4)
word warszawa suzuki (2)
c-44/96 (11)
"usługi pocztowe" (183)
referencje sztuki budowlanej (398)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
"z wolnej ręki" (1081)
pełnomocnictwo odwołanie (3526)
"cena ryczałtowa" (944)
oferta złożona po terminie (16941)
kio 886/10 (5)
faktura należyte wykonanie (1262)
niepełnosprawnych (292)
856/11 (2)
art 6a (483)
użyczanie zdolności finansowej (70)
nie odczytano ceny oferty (515)
know how (299)
niemiecki krk (30)
451/09 (3)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
"inspektorat uzbrojenia" (64)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
x ga 246/10/za (1)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
prototyp (101)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
"interes publiczny" (694)
"niewykonanie wyroku kio" (116)
utajnienie polisy (56)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
iso (557)
intercity (60)
przeciwnikiem skargi jest (328)
ubezpieczenie kontraktu (452)
intertrading (75)
x ga 294/06 (9)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (2328)
przetarg ograniczony (16010)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
2741/10 (3)
94 ust. 3 (1547)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
błąd co do formy (2174)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
data referencji (1980)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
vi ga 33/09 (3)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (723)
"wadliwe pełnomocnictwo" (442)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
nie otwarto likwidacji austria (16)
zamówienia do 14000 euro (93)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
określenie wartości zamówienia (11885)
v ga 40/09 (19)
ii ca 88/09 (35)
opłacona polisa oc (222)
art. 24 ust. 1a (2269)
281/12 (17)
warunek zawieszający (99)
doświadczenie (6617)
viii ga 136/09 (5)
art. 12a ust. 2 (390)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
"porównywalność ofert" (171)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
spółka cywilna reprezentacja (590)
projekt wykonawczy (1761)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
art.87 ust.1 (4109)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
uzupełnienie próbki (335)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (965)
unizeto (154)
solid (131)
uzupełnienie dokumentu po terminie (6442)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
"program funkcjonalno użytkowy" (616)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
kio 293/12 (4)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (148)
zakaz podwykonawstwa (160)
51/09 (23)
1804/13 (5)
333/11 (7)
art. 40 ust. 3 (4841)
"art. 38" (1884)
kryteria niemierzalne (120)
kio/uzp 133/09 (25)
termin związania ofertą (8518)
1804/09 (10)
art 24 ust 2 pkt 1 (13294)
kio/kd 33/12 (4)
x ga 42/10 (2)
prezentacja próbek (115)
kio 51/12 (5)
błędy w kosztorysach (1193)
kuchnio (871)
tablice rejestracyjne (14)
xii ga 350/09 (14)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
najkorzystniejsza oferta (13538)
pierwotne warunki zamówienia (3308)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
"kryteria niemierzalne" (18)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (235)
"termin płatności" (375)
vi ga 164/11 (2)
x ga 86/08/za (1)
istota ceny ryczałtowej (658)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
"grupy kapitałowej" (389)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (15)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
sanepid (29)
xix ga 170/08 (4)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
dokumenty przed podpisaniem umowy (3803)
"zmiana składu" (40)
kio 776/12 (11)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (4593)
kio_1525_11 (7)
crb (5)
gwarancja wadialna wadliwa (275)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
narodowy bank polski (213)
art. 185 ust. 2 (3168)
uwzględnia odwołanie (17470)
"cena nierealna" (319)
tłumaczenie (1950)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
218/12 (6)
krk (461)
opcji (518)
uzupełnienie kosztorysu (877)
i ca 337/08 (4)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
nieistotna zmiana umowy (6198)
biegły (513)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
"dłuższy niż 4 lata" (9)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
wyjątkowa sytuacja (1204)
"podstawa dysponowania" (157)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
notariusz (410)
brak krk wykluczenie (399)
vi ca 210/08 (2)
ix ca 724/08 (1)
"art. 96" (672)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
"jednokrotne wezwanie" (70)
województwo podkarpackie (101)
umowa (11595)
v ca 1897/08 (1)
x ga 139/08 (1)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
art. 183 ust. 2 (1637)
wskazanie konkretnej daty (2814)
różne stawki podatku vat (664)
"26 ust. 2c" (41)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
"franszyza redukcyjna" (13)
wadium wpłacone w kasie (29)
46 ust. 3 (2772)
art. 145 (620)
dwie oferty (10606)
98/10 (8)
prace badawcze (521)
sumowanie (539)
polisa grupowa (18)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
vi ca 464/05 (62)
xix ga 207/09 (9)
sekocenbud (110)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (2459)
2124/11 (4)
kilka informacji z banku (321)
tryb postępowania (17103)
brak producenta w ofercie (3239)
sam sobie wystawił referencje (811)
art.29 ust.3 (1795)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
błędna stawka podatku vat (821)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (48)
niemożliwą do usunięcia wadą (430)
"art. 93 ust. 4" (61)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
martela (16)
x ga 258/09 (4)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
1815/11 (7)
kryteria wyboru (5775)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (4886)
x ga 89/10 (4)
x ga 207/08 (2)
ii ca 586/05 (4)
doradztwo i konsultacje (213)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1044)
vii gc 127/11 (1)
bład w obliczeniu ceny (1855)
uniewaznienie umowy (8439)
"art. 60b" (18)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
referencja (3085)
kio 545/11 (11)
kio 700/11 (8)
zamiast polisy (187)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
c-31/87 (8)
zmiana terminu 144 (633)
rażące niedbalstwo (62)
senetic (7)
warunki udziału (14081)
26 ust. 3 (10931)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
xix ga 408/07 (4)
pełnomocnictwo w kopii (891)
usługa zakończona referencje (935)
legionowo (81)
zamówienie wielorodzajowe (3)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9167)
naprawa pojazdów (164)
358/10 (7)
"zasada swobody umów" (263)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (118)
art. 96 ust. 2 (1836)
tłumaczenie na język polski (1050)
kio/uzp 320/10 (4)
licytacji (99)
kio/uzp 759/08 (5)
vii ca 453/09 (1)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
błąd w numerze katalogowym (185)
v gaz 90/07 (18)
1172/11 (16)
francja (260)
1293/13 (2)
rażąco niska cena dowody (1232)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
iv ca 689/08 (4)
ryczałt kosztorys (200)
umowa zlecenie (1769)
kryteria oceny ofert (6241)
445/12 (3)
183/11 (15)
1661/11 (3)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (641)
brak pkd (129)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
kto wystawia referencje (261)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
spółka cywilna wykonawca (2583)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (62)
jednokrotne wzywanie (404)
xii ga 59/09 (15)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
art 8 ust 3 (16976)
i ca 533/09 (4)
alstom rafako (13)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
antydatowanie (40)
pełnomocnictwo notarialnie (263)
asseco (384)
zmiana producenta (3024)
forma pełnomocnictwa (1403)
v ca 52/08 (2)
philips (170)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3001)
autoryzowany (501)
xii ga 413/08 (3)
ii ca 435/08 (1)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
art. 2 pkt 13 (11638)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
2756/10 (4)
rownowazny (2271)
prawo pocztowe (2069)
niezasadne wezwanie (4476)
naruszenie art. 87 (5595)
fundacja (223)
import docelowy (20)
421/12 (6)
zp-11 (55)
przyrzeczenie publiczne (115)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
brak tłumaczenia (1750)
zasady równego traktowania (7549)
"187 ust. 3" (165)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (8)
wydruk ze strony internetowej (1001)
kio/uzp 1158/09 (5)
zawartość oferty (1383)
ujemna cena (154)
oddział przedsiębiorcy (573)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (9577)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
art. 22 ust. 2 (13227)
art. 138c (104)
kio 1549/12 (5)
komunikat swift (6)
xix ga 186/07 (2)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
miejsce złożenia oferty (9080)
barterowa (3)
nieuprawnione żądanie dokumentu (5802)
"art. 170 ust. 4" (7)
"brak wadium" (71)
nieważny certyfikat iso (171)
odpady (1249)
1285/11 (2)
x ga 73/07 (6)
kosztorys inwestorski (625)
kio_1201_12 (5)
zmiana sposobu płatności (1215)
csk 366/06 (3)
aqap (14)
ii ca 570/04 (7)
keymark (9)
kio/uzp 1311/10 (8)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
centrum personalizacji dokumentów (18)
inwestor zastępczy (227)
wiedzy i doświadczenia (4259)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
po przecinku (374)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
"interes przystępującego" (104)
"wolnej ręki" (1155)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (3)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
"art. 91" (4821)
telekomunikacja polska (389)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
x ga 235/09/za (1)
wycinka drzew (74)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (347)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (5532)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
ii ca 718/09 (8)
grupowe ubezpieczenie (45)
"art. 22 ust. 4" (619)
potencjał ekonomiczny (1056)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
współuczestnik (10)
pełnomocnictwo aukcja (96)
żądał dokumentów (8282)
ryzyko (1520)
charakter stosunku (5689)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (3560)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
xix ga 92/11 (14)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
produkty lecznicze (261)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
v ck 97/03 (8)
xii ga 133/09 (4)
uznanie odwołania przez zamawiającego (9332)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1343)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
około (1664)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
nieprawdziwych informacji (2696)
"przystąpienie do odwołania" (218)
art. 182 ust. 3 (2258)
uznanie odwołania (9671)
nieczytelny podpis (375)
polecenie zmiany (372)
"roszczenie o zawarcie umowy" (19)
tożsamość zamówienia (794)
xxiii ga 634/09 (5)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
kio 2765/11 (9)
"art. 5 ust. 1a" (24)
podatek dochodowy (124)
"podatek vat" (1784)
polsuper (31)
najwyższa staranność (871)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
niedoszacowanie (101)
wadium konsorcjum (895)
iii ca 199/06 (2)
forma pisemna zobowiązania (1410)
usługa druku (889)
"płyta cd" (113)
interes przystepującego (4523)
polisa pkd (70)
współfinansowane ze środków (385)
ii ca 417/06 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (594)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
usługi hotelowe (44)
brak tłumaczenia na język polski (865)
esri (35)
art 180 ust 5 (4265)
oddział+spółki (21)
umorzenie (5792)
"przyrzeczenie publiczne" (36)
x ga 367/09 (1)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
cofnięcie skargi (3794)
v ca 360/08 (1)
kio 292/13 (5)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
karty sim (1973)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (71)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
qumak (231)
kopia pełnomocnictwa (910)
rozbieżnie słownie (314)
kryterium pozacenowe (70)
"kio 1535/11" (4)
c-176/98 (36)
podpis bez za zgodność z oryginałem (714)
v ca 264/04 (17)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
i ca 168/09 (8)
grupa kapitałowa definicja (167)
lex (1019)
umowa ryczałtowa (1451)
"uchwała kio" (400)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
subiektywne kryterium (656)
odtajnienie harmonogramu (74)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
"wspólnota mieszkaniowa" (61)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (387)
1900/11 (5)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
i1 ca 154/11 (1)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (47)
vat 0 % (1659)
minimalne wynagrodzenie (2085)
krk niemcy (41)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
serwis pogwarancyjny (147)
1164/11 (5)
obniżenie ceny oferty (1346)
oddział spółki (1343)
dysponowanie potencjałem (2740)
podwykonawca dostawy (842)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
omyłka samodzielnie (1211)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
zamiana kary umownej (83)
"potencjał ekonomiczny" (179)
china (35)
rozwojowe (251)
112 kc (293)
ilość zamówienia (5814)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
oferta spółki cywilnej (2514)
dynamiczny system zakupÓw (107)
2527/10 (3)
niegospodarność (45)
"definicja podwykonawstwa" (4)
kio 363/12 (4)
nieprawdziwe informacje wina (84)
xii ga 466/09 (2)
x ga 183/11 (1)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
29 ust.2 (17217)
termin wniesienia odwołania (23329)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
"żądanie próbek" (34)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
odwołanie (22190)
46 ust 4a (606)
dysponowanie (5917)
zeznania świadków (436)
usługi prawne (7570)
usługi główne (2828)
121/11 (5)
x ga 253/10 (1)
423/11 (6)
starpol (11)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
1162/13 (2)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
naruszenie art 29 (17191)
cena kosztorysowa (1164)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1258)
inżynier kontraktu (653)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (7202)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (15)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
anonimowość (15)
wrobis (53)
pełnomocnictwa (3359)
nie dołączył kosztorysu (967)
ix ga 109/09 (8)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
telaustria (14)
próbka "art. 26 ust. 3" (326)
brak pozycji kosztorysu (1660)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
nieporównywalne oferty (1465)
art. 94 ust. 3 (1547)
iso producenta (311)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1111)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
ag complex (46)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
ix gc 159/08 (2)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
udostępnienie wiedzy (2244)
1019/06 (6)
fałszywe referencje (73)
1971/09 (8)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
192 ust. 2 (7851)
"umowa warunkowa" (6)
"korekta finansowa" (37)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
"kredyt odnawialny" (15)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (77)
inna omyłka nieistotna (2425)
pit osoba fizyczna (24)
i ca 67/09 (2)
niezgodność treści oferty (5454)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
santex (16)
ii ca 585/06 (6)
1339/09 (4)
zgodność z oryginałem (2385)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (21)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
utwór (171)
"wizji lokalnej" "art. 29" (104)
"art. 91 ust. 2" (283)
wydruk z banku (153)
kio 54/12 (12)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1406)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
usługi turystyczne vat (31)
"usługi niepriorytetowe" (56)
protokół z usterkami (260)
1078/12 (6)
weksel (19)
engave (14)
current ratio (5)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
rup (10)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (702)
v ca 2037/08 (7)
modyfikacja formularza ofertowego (1077)
xix ga 80/07 (18)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
24 ust. 2 pkt 2 (13254)
109/12 (12)
wadium zatrzymanie (606)
środki finansowe (4096)
"rażąca strata" (38)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
kio 2777/11 (3)
przedmiot umowy (10814)
iv ca 362/09 (1)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
wolna ręka (1099)
38 ust. 1 (4076)
minimalny zakres umowy (2778)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
zwiększenie konkurencyjności (358)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
autokorekty (8)
pojęcie zarzutu (2117)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
open office (22)
kio/uzp 218/08 (25)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (10)
cesja wierzytelności (48)
"ustalenie wartości zamówienia" (385)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
zmiana przepisów (10308)
art. 67 (2013)
iii ca 446/08 (5)
należyte wykonanie (6292)
tłumaczenie sysmark (9)
wznowienia (98)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
razaco_niska_cena (1741)
błędna stawka vat w ofercie (904)
roboty tego samego rodzaju (5107)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
iv ga 39/08 (1)
brak pozycji kosztorysowej (940)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
tomograf (218)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (108)
izabela kuciak (872)
26 ust. 2 b (7993)
utracił status wykonawcy (229)
niepełnosprawni (292)
kognicja izby (319)
wykonawstwo zastępcze (26)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
brak cen jednostkowych w ofercie (1772)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
autoryzacja producenta (210)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
ćwik (90)
siły wyższej (110)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
agencja mienia wojskowego (175)
1225/10 (8)
v ca 1639/08 (1)
1514/08 (17)
wykładnia językowa (621)
art. 51 ust. 2 (2293)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
2704/10 (3)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
monistyczny (8)
"iv ca 142/11" (4)
zobowiązanie do sprzedaży (783)
najem sali (8)
"błędna podstawa" (94)
konflikt interesów (89)
iii ca 177/10 (2)
równoważny (2271)
aktualny krs oznacza (520)
podział zamówienia (1790)
"próbka systemu" (18)
xix ga 371/10 (1)
ii ca 386/05 (2)
warunki przedmiotowe (11837)
"art. 183" (1295)
dysponuje lub będzie dysponował (3571)
unieważnienie części (6941)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4137)
zamówienia in house (93)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
pozacenowe (70)
udzielanie zamówień uzupełniających (1365)
"oświadczenie producenta" (579)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
c-337/98 (8)
wadium przelewem (220)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (395)
kio 1218/13 (2)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
708/10 (6)
zasada koncentracji (257)
grupa interwencyjna (67)
art.22 ust.4 (2905)
iv ca 588/04 (3)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (64)
kio/uzp 878/09 (23)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
zakaz zawarcia umowy (1686)
żądanie oświadczenia producenta (2729)
rebus sic stantibus (14)
kio 115/14 (4)
1456/12 (3)
przesunięcia asortymentowe (5)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
wadium (2041)
świadectwo wykonania (848)
1563/12 (3)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
toner (87)
rozbicie ceny ofertowej (440)
x ga 247/09 (1)
vi ga 83/10 (4)
podpis oferty (2182)
zawieszona działalność (124)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
szacowanie zamówienia (787)
art. 25 (10248)
termin wykonania zamówienia (14142)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
art. 23 kp (125)
obiekt budowlany (2321)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (637)
pol-aqua (111)
ii ca 285/10 (1)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
"art. 142 ust. 2" (10)
ii ca 231/06 (1)
zakłady usługowe "ezt" (24)
zmiana warunków płatności (1074)
"prowspólnotowa wykładnia" (12)
czynność techniczna (9000)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
przedłużenie gwarancji wadialnej (252)
usługa sprzątania (718)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
przystąpienie w części (7100)
v ca 2307/09 (3)
art. 6 a (19477)
błędna cena jednostkowa (1128)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
"należyte wykonanie" (3547)
art. 181 ust. 2a (194)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
art 43 (2308)
ii ca 587/05 (62)
630/10 (2)
przynależność do izby samorządu zawodowego (124)
polisa podmiotu trzeciego (272)
opcja (518)
biegła znajomość języka polskiego (28)
ripok (60)
ponowne wezwanie (4499)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
nie uzupełnił tłumaczenia (777)
bezusterkowy odbiór (35)
zamówienia uzupełniające (2731)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
ii ca 488/09 (4)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
"art. 85 ust. 2 " (224)
telekomunikacyjne (694)
dysponowanie osobą (4318)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (181)
miejsce składania ofert (5700)
475/10 (4)
"art. 43" (262)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
zmiana ceny (5753)
"system informatyczny" (1017)
"pilna potrzeba" (104)
polisa konsorcjum (440)
kio 2287/10 (21)
zastępstwo procesowe (2052)
oferta alternatywna (1272)
błąd ryczałt (188)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
oświadczenie przed notariuszem (381)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (190)
polisa oc grupa kapitałowa (36)
wezwanie musi być precyzyjne (1556)
aneksowanie umowy (27)
kio 1393/11 (3)
odtajnienie informacji (482)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
"system informacji prawnej" (50)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (368)
art. 7 ust. 3 (23096)
xix ga 131/08 (13)
i aca 357/10 (18)
krk nie figuruje (121)
art. 92 ust. 1 (2552)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
rażąco nisko cena (1773)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
xix ga 175/10 (32)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (19715)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (1833)
wyjaśnienie próbek (542)
"naruszenie art. 29" windows (45)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (5448)
gospodarz postępowania (108)
69 (1166)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
brak uzupełnienia dokumentów (5923)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
cena nierealna (1850)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (3935)
dgp dozorbud (96)
i1 ca 143/11 (1)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
wykonanie zastępcze (373)
zakres ubezpieczenia (2126)
kio/uzp 1500/09 (7)
wzór formularza (2758)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
zus hiszpański (6)
xix ga 268/09 (10)
vii ga 2/08 (3)
i.1. ca 351/06 (1)
poprawienie innej omyłki (1931)
"wątpliwości na korzyść" (21)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (247)
5 ust. 1b (974)
"iii czp 52/11" (95)
185 ust. 2 (2736)
certyfikaty (2383)
art. 84 (1523)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
"dokument równoważny" (114)
zwrot oferty bez otwierania (175)
kryterium jakość (1721)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (2978)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
2222/11 (17)
stadion wrocław (43)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
licytacja (99)
v ca 142/09 (5)
xix ga 280/08 (10)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
iv ca 120/11 (1)
1286/11 (4)
zasoby podmiotu trzeciego (1350)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (151)
x ga 60/08 (3)
"przetarg ograniczony" (15415)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
kredytu (518)
ryczałtowe (1717)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (618)
ogólna referencja (1207)
iv ca 140/08 (21)
postępowanie odwoławcze (17452)
odrzucenie wniosku (8077)
"opłacona polisa" (279)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
vat usługi leśne (74)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (10)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (980)
"24 ust. 1 pkt 9" (271)
projekt budowlany (3451)
"powtórzenie aukcji" (29)
sukcesja generalna (30)
kio_1535_11 (4)
iv ca 340/05 (9)
x ga 294/07 (6)
zmiana treści umowy (6781)
unieważnienie postępowania wada (1678)
formularz cenowy (1828)
gramatura papieru (21)
szpital czerniakowski (16)
85 ust. 4 (2203)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
rozwiązanie umowy (3161)
180 ust. 4 (4321)
natychmiastowa (368)
pełny odpis z krs (639)
bank gospodarstwa krajowego (78)
36b ust. 2 (34)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
38 ust. 4b (99)
zdolność kredytowa (771)
interes publiczny 145 (395)
ograniczenie konkurencyjności (863)
kio_uzp_867_09 (8)
brak płatności częściowych (488)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
x ga 145/08/za (1)
przedmiot konkursu (917)
kryterium rabat (200)
oryginalne tonery (37)
wygórowana kara umowna (130)
ix ca 497/09 (1)
dostawa energii elektrycznej (307)
wykaz (6487)
kio/uzp 301/10 (6)
krs komplementariusza (41)
niezgodność oferty z siwz (4632)
elektroniczny krs (462)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
wieloletnia prognoza finansowa (25)
klauzula apostille (12)
kryterium serwisu (700)
v ca 330/10 (1)
umowa pod warunkiem (5450)
brak podpisu na ofercie (1929)
podlimity (14)
zysk (1641)
"istotne zmiany umowy" (26)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (290)
brak odpowiedzi na wezwanie (5337)
niezgodnosc z siwz (5083)
xii ga 393/10 (1)
art. 24 ust. 4 (12279)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
poprawa omyłek (819)
181/08 (6)
xxiii ga 666/11 (1)
powiązania kapitałowe (156)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
forma wyjaśnień (4008)
inna omyłka cena (2110)
podstawa dysponowania osobą (3063)
równoważności (699)
parametry papieru (146)
art. 42 (3151)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
brak podpisu formularza cenowego (312)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (30)
żądanie unieważnienia postępowania (9334)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
usługi tłumaczeń (1132)
kio/uzp 20/09 (152)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (54)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
kryterium doświadczenie (2874)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
"art. 140 ust. 1" (232)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
wadium oferty częściowe (381)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
715/11 (8)
"oferta złożona po terminie" (14)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
i ca 601/05 (3)
ii ca 683/11 (1)
46 ust. 4a (606)
art.46 ust. 4a (461)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
"stawka podatku vat" (858)
forma pisemna (2616)
referencje należyte wykonanie (2560)
art. 85 ust. 4 (2036)
"aukcja elektroniczna" (330)
v ca 1982/12 (7)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (316)
997/12 (4)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
usługi bankowe (1414)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (83)
kserokopia gwarancji (250)
gwarancja bankowa kopia (220)
dumping (28)
budynki użyteczności publicznej (272)
brak cen jednostkowych (1622)
uzp/zo/0-533/06 (12)
niespójność ogłoszenia i siwz (186)
dwie ceny w ofercie (6381)
293/11 (11)
przerwa w terminie związania ofertą (275)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
autoryzowany przedstawiciel (223)
xiii gc 253/10/iw (3)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
wycofanie+oferty (67)
art. 185 ust. 3 (2615)
"zmiany podmiotowe" (43)
xii ga 340/09 (9)
x ga 109/05/p1 (6)
tożsamość czasowa (116)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
xii ga 285/09 (2)
iv ca 648/07 (1)
"zastrzeżenie oferty" (23)
zamówienia podobne (5943)
przychód netto ze sprzedaży (175)
interes w przystąpieniu (6858)
"94 ust. 3" (92)
krk zakres (438)
1974/12 (3)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
plan higieny (134)
iso/iec 19752 (17)
iii ca 833/04 (4)
certyfikat ubezpieczenia (324)
odpadów komunalnych (679)
art. 32 ust. 1 (3840)
x ga 254/10 (7)
ii ca 710/08 (3)
"criminal records bureau" (3)
przejęcie pracowników (95)
wykładnia literalna siwz (954)
ix ga 89/07 (1)
gwarancja jakości (965)
art. 26 ust. 3 (10931)
ii ca 201/05 (4)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
kio/kd 31/12 (20)
dokumenty po terminie składania ofert (7764)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
art. 387 (394)
faktura wykonanie usługi (1546)
wejherowo (59)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
art. 146 (2005)
za zgodność (5960)
omyłka pisarska (1304)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
"omyłka rachunkowa" (1020)
saas (2)
dostawa czy robota budowlana (153)
brak środków (9959)
ekonomiczny (2711)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
przeprowadzenie prezentacji (597)
zbyt wysokie kary (126)
kio/kd 106/10 (5)
cena (9145)
c-496/99 (11)
"art. 142" (503)
rażąco niska cena ochrony (1009)
ezt (70)
xii ga 138/07 (1)
upadłość lidera konsorcjum (87)
nadzór autorski (332)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
ogłoszenie upadłości (288)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
131e (9)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
uzupełnianie próbek (173)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
za wysokie wadium (209)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (321)
urssaf (5)
utajnienie wykazu usług (302)
v ca 3128/10 (1)
iii czp 52/11 (88)
produkt leczniczy (280)
"gwarancja bankowa" (489)
właściwości wykonawcy (1976)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (8343)
art. 31a (120)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
"art. 38 ust. 1" (482)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
"prezentacja próbki" (30)
podmiot zbiorowy (449)
2630/11 (9)
xii ga 102/09 (41)
v ca 2024/09 (7)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
art. 5 ust. 1 a (20648)
ix ga 37/06 (4)
zmiana wykonawcy (10390)
1447/10 (4)
i ca 599/09 (2)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
"art. 42 ust. 1" (97)
26 ust. 4 (10612)
kara umowna za opóźnienie (251)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (2419)
"zdolność finansowa" (703)
art 25 ust 1 (10221)
lex omega (24)
358/11 (15)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
kopia gwarancji wadialnej (170)
poprawa kosztorysu (453)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
"cena zero" (9)
dostawa autobusów (182)
dalszy podwykonawca (916)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
kio/uzp 476/09 (10)
zakup czasu antenowego (10)
fałszywe oświadczenie (262)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
kryterium (6613)
pkd (135)
hl7 (30)
interes publiczny (10052)
informacja o grupie kapitałowej (399)
błąd w przedmiarze (856)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
szpital wolski (19)
"oferta wariantowa" (289)
omyłka w kosztorysie (949)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
profesjonalista (529)
cena dumpingowa (166)
podwykonawcy (1846)
wykaz osob (4235)
comarch (678)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
"nieporównywalność ofert" (124)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
kio 2500/10 (3)
290/13 (6)
c-448/01 (18)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
"art. 26 ust.2b" (951)
xix ga 3/07 (189)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1240)
kio/2790/10 (14)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
protokół odbioru częściowego (507)
berger bau (36)
tubisz "rażąco niska cena" (70)
678/08 (5)
art 140 (1029)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (457)
unieważnienie aukcji (316)
iv ca 715/11 (2)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
uzupełnienie krs (859)
art.51 ust.2 (384)
"papiery wartościowe" (163)
brak ceny brutto (2997)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
zmiana wykazu osób (2894)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
art. 7 (22618)
c-399/98 (9)
1103/11 (9)
tugeb (5)
zakres świadczenia (8053)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
art. 4 pkt 5 (18321)
podział (1824)
kpc (1093)
ii ca 641/07 (3)
nieproporcjonalny warunek (784)
kompania węglowa (388)
koncepcja (1011)
ii ca 511/09 (2)
2012 (4803)
"własne referencje" (10)
badanie cen jednostkowych (1445)
x ga 100/10 (2)
art.26ust.2b (951)
krs z hiszpanii (49)
udowodnić (4960)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
110/14 (3)
forma uzupełnienia oferty (2999)
kopia wadium (472)
wniesienie wadium (2016)
iso 9001:2008 (46)
jednokrotne wezwanie (518)
zatrzymanie wadium 2014 (81)
odpowiedni termin (9349)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (12338)
dokumenty rosyjskie (38)
sytuacji ekonomicznej (2424)
v ca 1281/12 (2)
eurovia (103)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
818/11 (3)
zmiana terminu składania ofert (5452)
art 93 ust 4 (4708)
art. 94 ust. 3 pzp (1267)
główny urząd statystyczny (233)
niemiec (483)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (3995)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (479)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (564)
podwykonawca podmiot trzeci (1005)
bogdanka (97)
"grupa kapitałowa" (324)
kosztorys (2612)
prezentacja próbki systemu (115)
odmowa zawarcia umowy (746)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
kio 1526/10 (4)
roboty budowlane wraz z dostawą (2238)
x ga 255/09/za (2)
87/07 (22)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
prince (87)
licencja niewyłączna (823)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
v ca 977/08 (1)
1059/12 (2)
unieważnienie czynności (11549)
dokumenty podmiotów (7504)
energa operator (52)
art. 180 ust. 5 (4616)
"art. 32 ust. 1" (270)
"art. 15 ust. 2" (94)
pojemniki (320)
"spoza unii europejskiej" (5)
na rzecz różnych odbiorców (838)
warunki płatności (1443)
art. 86 ust. 1 (1520)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
usa (129)
173/09 (9)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
"art. 30 ust. 5" (143)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
"krótki termin składania ofert" (35)
poprawienie omyłek (2163)
referencje ogólne (1351)
brak parafy (158)
opinia bankowa (670)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (4571)
krk dla komplementariusza (25)
ix ca 542/08 (2)
kio 883/11 (4)
formularz oferty (4902)
uzupełnienie przetarg ograniczony (5834)
grupowe ubezpieczenie pracowników (33)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
"zamówienia uzupełniające" (435)
kod ean (4)
usługi telekomunikacyjne (550)
aport (31)
2103/11 (3)
awaria (608)
iii ca 727/05 (7)
x ga 316/09 (2)
podpis nieczytelny (375)
szacowanie (790)
x ga 178/07 (1)
certyfikat iso (395)
art 7 ust 1 (24224)
vat 0 (1554)
art 67 (2013)
wadium treść (1883)
podwykonawstwa (664)
xii ga 2/09 (4)
różne stawki vat w ofertach (801)
"art. 94 ust. 3" (92)
odległość serwisu (69)
internat użytecznosci publicznej (4)
art. 26 ust.2b (966)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
1157/12 (5)
art. 145 ust. 1 (683)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
rażąca cena (1454)
podpis na referencji (614)
art. 26 ust.3 (8404)
nie złożyli ofert dodatkowych (9723)
2702/11 (2)
siemens ag (67)
wolna reka (1099)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (9304)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
art 12a (391)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1328)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
kio 637/11 (19)
1037/11 (4)
hawe (11)
aneksowanie umów (20)
"utajnienie wykazu osób" (8)
iii ca 102/09 (15)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1049)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
ii ca 560/06 (1)
art. 13 (13795)
akredytacja (166)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
"nie wniósł wadium" (1051)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
rfid (25)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (11398)
niejasności na korzyść wykonawcy (240)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
"udostępnienie zasobów" (603)
kody źródłowe (171)
ii ca 752/05 (15)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
ii ca 460/05 (8)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
zaświadczenie z banku (475)
29 ust. 2 (22076)
znak towarowy (601)
kryteria równoważności (402)
naruszenie zasady pisemności (362)
901/09 (10)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
interwenient uboczny (97)
zmiana treści oferty (9265)
rada administracyjna (1842)
art. 192 ust. 7 (7839)
vat (2744)
706/11 (24)
omyłka formularz oferty (1683)
v ca 960/02 (10)
uzupełniające (2754)
związanie wyrokiem kio (6434)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
rażąco niska (1780)
x ga 83/08 (5)
podstawa wyceny (1785)
xix ga 82/09 (2)
krk wielka brytania (18)
wartość szacunkowa (3435)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (282)
kio_uzp_694_09 (15)
opłacenie polisy (361)
kio 1231/11 (21)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
konserwacja zabytków (75)
"prezentacja systemu" (40)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
kio 2480/12 (6)
udostępnienie koncesji (150)
bankowa (4303)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
iii czp 53/11 (58)
"przystąpienie do długu" (3)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
z referencji nie wynika (2880)
v ca 903/08 (8)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (5)
skrócenie terminu realizacji (447)
"art. 86 ust. 4" (215)
ii ca 1239/06 (2)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
rozszerzenie rękojmi (148)
rentowności (147)
parametry techniczne (4287)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
oświadczenie o zgodności z siwz (4794)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
forma zobowiązania (2510)
ii ca 997/06 (2)
xix ga 72/08 (2)
brak strony formularza cenowego (1674)
odwołanie jest przedwczesne (936)
kio 1050/12 (5)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1095)
zmiany nieistotne (8648)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
163/08 (11)
karty katalogowe (484)
v ca 77/08 (2)
cena jednostkowa ujemna (60)
teoria wysłania (31)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
kopia gwarancji bankowej (199)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
kio/uzp 947/09 (2)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5051)
kio 2746/10 (17)
rwe (18)
v ca 1500/08 (2)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (316)
rezygnacja podwykonawcy (93)
inne kryteria (5956)
2793/12 (3)
v ca 29/03 (20)
"samokontrola" (26)
uzupełnienie (6427)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
złożenie dwóch ofert (10181)
odpadów (1249)
art. 46 ust. 4a (606)
82/12 (5)
vi ga 174/11 (1)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
24 ust. 2 pkt 3 (13169)
brak współdziałania zamawiającego (382)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
zmiana terminu płatności (1134)
wysokość polisy (968)
gwarancja wadialna po angielsku (38)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (622)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
kio 1863/10 (11)
naruszenie konkurencji (9188)
zerwanie umowy (79)
xii ga 222/07 (2)
x ga 227/09 (6)
ii ca 577/06 (7)
dowód zapłaty polisa (159)
c-318/94 (24)
sumowanie polis oc (50)
282/09 (18)
x ga 83/06/p4 (3)
v ca 155/08 (1)
oczywista omyłka (2018)
ceidg z datą po terminie składania ofert (26)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
"art. 17" (788)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (177)
miejsce zamieszkania (537)
xix ga 599/06 (3)
"fidic lub równoważne" (31)
eod (23)
podatek vat (1983)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
1623/11 (16)
pfron (61)
"art. 29 ust. 2" (1224)
odrębne zamówienie (4824)
naruszenie art. 38 ust. 6 (3609)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4298)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
1730/11 (9)
v ca 2739/11 (7)
427/09 (8)
usługi medyczne (977)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
lista podwykonawców (186)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
dowód opłacona polisa (283)
"jeden producent" (518)
"art. 92 ust. 2" (83)
zdolnośc kredytowa (808)
brak kosztorysu (2196)
nowy zarzut (5825)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
kio 821/11 (9)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
charakter wynagrodzenia (4742)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
"tego samego rodzaju" (285)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
2184/13 (4)
składka polisa (332)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (83)
oferta otwarcie ofert (4081)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
dwie próbki (517)
opinie bankowe (352)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
wyciąg z konta (76)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
epeat (17)
dokumenty w języku obcym (401)
spółka cywilna (2686)
kontrola doraźna (585)
v ca 359/08 (2)
równe traktowanie (8272)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
kio_786_10 (10)
kio_1016_12 (17)
x ga 241/10/za (1)
załączniki do odwołania (9632)
członek komisji (1059)
za zgodność z oryginałem (2385)
ii ca 442/06 (6)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (511)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
"cesja wierzytelności" (29)
art. 180 (4472)
wykładnia siwz (2940)
wadium w formie kopii (320)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
protokół odbioru jako poświadczenie (451)
zmiana terminu art. 144 (633)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (924)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
x ga 21/08 (16)
kio 400/14 (4)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (523)
x ga 79/10 (3)
oferta wariantowa (367)
brak podpisu kosztorysu (302)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
art.22 ust.5 (1922)
brak podpisu oferty (1929)
x ga 65/07 (3)
ii ca 342/06 (10)
art 24 ust. 1 pkt 1 (13280)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (1883)
moment zakończenia postępowania (1146)
art. 9 ust. 2 (15126)
prawidłowo ukończone (730)
180 ust.4 (2858)
vi ca 232/10 (2)
zmiana przedmiotu zamówienia (10113)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (1835)
kio_1533_13 (5)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
w wykazie wskazał za dużo osób (1063)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
wynagrodzenie prowizyjne (12)
mikronika (26)
ii ca 233/06 (1)
prokurent krk (44)
"art. 145" (138)
iii ca 389/11 (2)
tbd (27)
"samodzielne uzupełnienie" (34)
"art. 46 ust. 4a" (437)
"brak tłumaczenia na język polski" (22)
wynagrodzenie barterowe (2)
comarch zmowa (13)
niedozwolona zmiana oferty (914)
1818/11 (6)
"art. 6a" (45)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (5)
art. 26 (11176)
art. 186 ust. 2 (3284)
v ca 84/07 (8)
c-328/96 (3)
art. 46 ust.4a (462)
typ urządzenia (2445)
x ga 231/10 (1)
ge (264)
"art. 38 ust. 4" (609)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1011)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
usługa szkoleniowa (296)
x ga 523/10 (2)
1135/10 (4)
zmiana stawki podatku vat (893)
atest higieniczny (84)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
v ca 307/09 (10)
kara umowna (594)
ponowne wniesienie wadium (1158)
2246/10 (3)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
ix ca 541/09 (2)
podstawy wykluczenia (7307)
"nieprawdziwe referencje" (10)
wyższe wykształcenie (432)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (8241)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
§ 6 ust. 2 (19420)
"93 ust. 1 pkt 6" (187)
xii ga 254/08 (4)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
test (880)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
xii ga 391/08 (9)
oferta dodatkowa (9192)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
vi ca 693/08 (1)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
katalogi producenta (914)
kio 2159/13 (3)
x ga 260/08 (19)
"warunki przedmiotowe" (201)
należyte wykonanie dostaw (1642)
kio/ku 108/10 (7)
oferta częściowa (2436)
xii ga 1/09 (6)
doświadczenie dostawy (2821)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
84/12 (7)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
przenoszenie kosztów (1252)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
sumowanie polis (65)
oferta niezgodna z siwz (13540)
1138 (34)
"świadczenie niemożliwe" (221)
"146 ust. 6" (158)
489/06 (32)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (4160)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
i cz 103/07 (1)
pomoc prawna (4818)
nie figuruje w rejestrze płatników (17)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
udostępnienie osób (2216)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
xii ga 311/09 (5)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (156)
xii gz 74/10 (2)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
brak oświadczenia (10589)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
uczciwa konkurencja (8966)
wskaźnik płynności finansowej (69)
kio_uzp_919_08 (11)
rażąco niska cena zysk (707)
"dodatni wynik finansowy" (33)
częściowe uwzględnienie (2410)
800/12 (4)
wyjaśnienie referencji (2320)
kara finansowa (984)
polisa oc pkd (53)
"gwarancja producenta" (121)
ii crn 913/97 (29)
art. 82 ust. 1 (2175)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
hewlett packard (264)
art.22 ust. 5 (4720)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
ii ca 1285/12 (23)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (548)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (37)
kio_1623_11 (16)
xii ga 414/09 (2)
x ga 25/10 (21)
kryterium parametry techniczne (1983)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
iv ca 142/11 (5)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
podział zamówienia na części (1460)
3 miejsca po przecinku (364)
fordewind (8)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (3457)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (237)
dostawa leków (237)
vi ga 107/04 (3)
25 ust. 1 (10221)
art. 26 2b pzp (1353)
viii ga 98/09 (2)
kio 246/12 (3)
licencja open source (44)
simple (61)
żądanie próbek (524)
art 46 ust 4a (606)
"kio 100/12" (15)
xix ga 167/07 (4)
art. 43 ust. 2 (2300)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
podwykonawców (1846)
x ga 20/10/za (1)
indra (18)
meble (243)
zmiana podwykonawcy (1153)
93 ust. 1a (919)
oprogramowanie (1925)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
działalność twórcza (68)
"art. 2 pkt 1" (285)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
estetyka (87)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
zaświadczenie z zus (344)
hotel (114)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
"iii czp 74/05" (230)
wadium w kilku formach (269)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
warunek proporcjonalny (784)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
uzupełnienie certyfikatu (1283)
kio 1159/12 (6)
ix ca 672/11 (1)
xix ga 34/07 (5)
niekorzyść wykonawcy (521)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
art. 8 ust. 3 (15649)
cena zero (6070)
wykluczenie (10727)
definicja ceny (1936)
"art. 32 ust. 4" (98)
wykaz osób tajemnica (540)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
prince2 (91)
brak zestawienia materiałów (1690)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
ogłoszenie wstępne (1012)
doświadczenie osób (4438)
uchyla (3018)
odwołanie po terminie (21024)
termin ważności wadium (811)
rozszerzenie zarzutów (1388)
zarzut przedwczesny (906)
"cena rażąco niska" (846)
dowody (9075)
termin zwiazania ofertą (9291)
tajemnica wykaz osób (540)
180 ust. 5 (4265)
art. 23 ust. 2 (10182)
uzupełnienie krk (299)
zmiana personelu (795)
art. 36 ust. 4 (4136)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
"umowy zlecenia" (240)
open source (47)
"art. 23 ust. 2" (410)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (671)
nazwy własne (3494)
rzetelność (630)
treść pełnomocnictwa (3011)
"referencje konsorcjum" (27)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
zmiana wykazu (4221)
kalisz (236)
krs niemcy (44)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
nie leży w interesie (1056)
1535/11 (4)
zmiana kryteriów oceny ofert (4670)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
ii ca 785/10 (1)
porównywalność ofert (360)
wykaz osób (4235)
kio 23/12 (221)
v ca 985/08 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (104)
proporcjonalność (329)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (439)
"art. 189 ust. 6" (19)
"nadzór autorski" (250)
brak ceny w ofercie (7372)
1016/12 (19)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (302)
art.46 ust.4a (445)
ii ca 404/09 (7)
"inter system" (25)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
"lub równoważne" (743)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3117)
brak podpisu na dokumencie (1927)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
certyfikat zamiast polisy (63)
zatrudnienie (1773)
art 87 ust. 2 (5950)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
brak wskazania producenta (2138)
"tauron" (77)
obronności i bezpieczeństwa (74)
"cena 0" (77)
"zapytanie o cenę" (594)
rażąco niska cena (1773)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
bez udziału podwykonawców (1330)
x ga 176/10/za (1)
opłaconą polisę (361)
dokumenty spółka cywilna (2434)
samodzielne uzupełnienie (2257)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
1533/12 (5)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
xii ga 226/10 (1)
torell (8)
1008/11 (4)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
polska organizacja turystyczna (33)
bilety lotnicze (50)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
brak daty wystawienia referencji (408)
i1 ca 202/09 (1)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (104)
kio/uzp 198/09 (9)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
referencje członka konsorcjum (894)
formy porozumiewania się (227)
viii ga 248/09 (4)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
art. 85 ust. 5 (2038)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
kryteria oceny ofert inne niż cena (3912)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
wyższa stawka podatku vat (517)
"niedozwolone negocjacje" (94)
leśnictwo (125)
viii ga 58/09 (12)
pocztowych (2090)
brak wykazu usług (3712)
166/13 (8)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
pisemność (33)
art. 87 ust. 1a (1414)
data wystawienia krs (228)
niejawne (5602)
na dzień składania ofert (8664)
przedwczesne (947)
art.12a (140)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
v ca 379/08 (1)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
uwzględnił odwołanie (17470)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
art.185 ust.6 pzp (797)
tonery gwarancji (24)
"art. 85 ust. 2" (224)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
błędna stawka vat (910)
ii ca 1049/05 (3)
"prawo opcji" (45)
cena usługi prawnicze (122)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
krk niemieckie (30)
2191/10 (6)
istotne elementy umowy (5682)
andra (44)
miasto gorzów (59)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
ii ca 139/05 (3)
oferta (18628)
kio 185/13 (4)
związanej z przedmiotem zamówienia (9036)
art. 32 ust. 2 (3508)
energia elektryczna (474)
"uzupełnienie wadium" (15)
kio/uzp 1591/09 (3)
art. 26 ust. 4 (10612)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
art. 151 (499)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (225)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
"26 ust. 4" (1869)
ogłoszenie a siwz (9275)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
x ga 154/11 (2)
v ga 87/10 (1)
omyłki rachunkowe (1257)
"błędna stawka podatku vat" (152)
339/12 (4)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
kio/kd 46/10 (10)
zobowiązanie podmiotów (3463)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (435)
c-513/99 (7)
x ga 154/07 (3)
iii czp 68/06 (13)
"zakres podwykonawstwa" (126)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
"art. 181 ust. 1" (219)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1191)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
wadium w częściach (890)
próbka uzupełnienie (335)
miarkowanie (62)
ramowa (443)
polisa (1011)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (357)
unieważnienie zmiana okoliczności (6204)
art. 91 ust. 2 (5473)
87 (5968)
usługi priorytetowe (207)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
"kryteria oceny ofert" (3694)
"93 ust. 4" (61)
nie skonkretyzował warunku (628)
2317/10 (4)
zakup licencji (364)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (113)
"art. 34" (251)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1356)
awarie (608)
nowe zarzuty (6358)
transgraniczne (49)
gwarancja bankowa w kopii (237)
ii ca 941/05 (21)
x ga 458/09 (7)
dokument przedmiotowy (11453)
ceny jednostkowe (2283)
"częściowe przystąpienie" (2)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
"cena 0 zł" (23)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (563)
"art. 27" (976)
"art. 111" (180)
ge medical (177)
ga 122/10 (30)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
świadczenia okresowe (816)
disclosure (7)
v ca 1377/05 (3)
normy iso (427)
odpady medyczne (199)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
"art. 104" (317)
oficjalny kanał sprzedaży (39)
referencje konsorcjantów (161)
iii_czp_53_11 (55)
zapoznać się z jego treścią (4391)
grupa kapitałowa konkurencja (360)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
art. 24b (58)
zabranie wadium (5)
ii ca 1355/05 (19)
ważność referencji (402)
474/11 (9)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
v ca 1209/11 (2)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
brak ceny (7455)
rabat (276)
nazwa producenta (1981)
art. 38 ust. 1 (3788)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1276)
ochrona danych osobowych (672)
uprawnienia (6279)
vi ga 28/07 (14)
oddział (3287)
"dzielenie zamówienia" (141)
zaokrąglanie ceny (85)
stawka vat (1456)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
kio/uzp 391/09 (3)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
kio 11/09 (215)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
zaświadczenie o niekaralności (354)
"usługi szkoleniowe" (105)
kio 223/12 (18)
"x ga 706/11" (5)
polisa oc konsorcjum (234)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (6153)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
iv ca 766/11 (1)
podmiot trzeci (2837)
2106/11 (2)
"odtajnienie dokumentów" (110)
xiii ga 379/12 (9)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4105)
uzupełniony dokument data (2131)
parafowanie oferty (337)
xix ga 158/07 (4)
uzupełnienie oferty (6109)
zobowiązanie (5140)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
protokół konieczności (3052)
wadium kopia gwarancji (264)
xii ga 451/10 (3)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (244)
fidic lub równoważne (106)
opłata (524)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (168)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
zapytania o cenę (1912)
vii ga 59/08 (2)
zwolniony z vat (197)
obiekt kubaturowy (184)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
kio 822/11 (7)
konkurs dwuetapowy (13)
niezgodność z siwz (4639)
zmowy przetargowej (125)
ix ga 37/06 (4)
dowód opłaconej polisy (283)
wyrok kio (10121)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
art. 26 ust 2b (1506)
ix ga 228/09 (2)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
"kryterium oceny ofert" (4035)
serwis na terenie polski (240)
"art. 24b" (36)
229/12 (26)
iso 9000 (27)
x ga 88/06 (5)
koordynator projektu (155)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
wadliwe wadium (611)
harmonogram realizacji (1098)
lista podmiotów (702)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
art. 22 ust. 4 (12482)
art. 179 ust. 1 pzp (6803)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
ii ca 792/07 (1)
system pobierania krwi (92)
"istotna zmiana umowy" (26)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
wadium części zamówienia (1233)
francuski krs (25)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
ubezpieczenie grupowe (45)
iv ca 140/08 (21)
"uzupełnianie próbek" (7)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
zdolność finansowa (1700)
"art. 6" (1968)
manipulowanie cenami (126)
xxiii ga 203/09 (3)
"doradztwo prawne" (41)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
odwołanie przedwczesne (1036)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
xix ga 256/07 (1)
457/12 (15)
polska agencja informacji i inwestycji (68)
zasada swobody umów (844)
x ga 143/10/za (1)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
2626/10 (4)
bezwarunkowa (507)
art. 38 ust. 1a (840)
konsalnet rażąco niska cena (12)
zaświadczenie z krk (343)
kapsch (31)
xix ga 156/07 (1)
niekompletna lista grupy kapitałowej (31)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
14/10 (327)
zmiana terminu zamówienia (10382)
referencje oświadczenie woli (759)
brak pieczęci imiennej (149)
związanie ofertą (8741)
błedna stawka vat (910)
89 ust. 1 pkt. 2 (11858)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
polisa oc (499)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
niskie ceny jednostkowe (876)
forma dokumentów (5379)
art. 22 ust.4 (6675)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (21)
odległość (622)
kv projekty (123)
wolters kluwer (33)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
rotacja środków pieniężnych (4)
vii ga 147/08 za (9)
v gaz 94/09 (2)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
grontmij (149)
1059/13 (3)
oferty nieporównywalne (1465)
sumowanie wartości usług (369)
odległość kuchni (52)
cena oferty w euro (1564)
953/13 (21)
upadłość konsorcjanta (18)
art. 86 ust. 2 (1519)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (261)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
uzupełnienie opisu (3721)
cena słownie (8157)
zus us spółka cywilna (36)
art.26 ust.2b (957)
itil (31)
1967/10 (6)
2363/10 (12)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
iv ca 1148/08 (1)
brak interesu (8520)
omyłka rachunkowa (1257)
upadłość (333)
dowód osobisty (644)
usługa w trakcie realizacji (3039)
iv ca 629/08 (1)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
wykaz stawek i narzutów (125)
nie będzie brał udziału (11269)
art. 16 pzp (7820)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
art 89 ust 1 pkt 1 (11856)
143/12 (7)
zasady uczciwej konkurencji (8734)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
wyciąg z banku (130)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
badanie ofert (9438)
"podmiot trzeci" (1392)
art. 57 kpa (34)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
termin płatności (1553)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
pwpw (37)
"województwo podkarpackie" (78)
art. 179 (7773)
cena jednostkowa (2283)
preferowanie producenta (517)
i ca 368/11 (1)
wykluczenie nienależyte wykonanie (4890)
art. 26 ust.4 (5957)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
umowa zlecenia (1623)
138 c ust. 1 pkt 1 (423)
ciągłe (1187)
faktura jako referencja (489)
zagospodarowanie odpadów (387)
odtajnienie wykazu osób (289)
kio 71/11 (9)
dostawca a podwykonawca (359)
warunek tożsamy (1947)
oferta oferta wariantowa (363)
odtajnienie oferty (505)
kio 179/12 (3)
brak pieczątki (316)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
xii ga 304/07 (1)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1065)
subiektywna ocena ofert (898)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (1799)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
czyn nieuczciwej (3622)
iii ca 855/05 (7)
292/13 (6)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11305)
alstom (68)
grupy kapitałowej (389)
29 ust. 3 (21046)
uznanie rachunku (4881)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
usługi turystyczne (104)
wskaźnik rentowności (43)
xii ga 429/09 (49)
pbg (93)
1265/09 (5)
x ga 12/07 (11)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (6072)
błąd vat (1337)
art 32 (3853)
termin płatności składki po upływie terminu składania (277)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
brak podpisu na referencjach (536)
iso 27001 (39)
eurosystem (31)
rażąco niska cena ecm (40)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
v ca 901/08 (3)
zwolnienie od kosztów (765)
nie podpisany kosztorys (846)
likwidacja (upadłość) (244)
Ćwik i partnerzy (9)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (274)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
xii ga 11/09 (18)
ii ca 1950/05 (2)
protokół z postępowania (5417)
criminal record bureau (6)
znaki towarowe (601)
wniesienie wadium po terminie (1983)
"komisja przetargowa" (1128)
wadium w formie kopii 2013 (74)
lex retro non agit (14)
plan zamówień (1350)
ix ga 131/10 (2)
iii czp 74/05 (232)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
alstal (33)
alpine bau (30)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
ii ca 1332/06 (1)
vi ga 57/07 (6)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
zamknięty katalog dokumentów (894)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (214)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
certyfikaty meble (51)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
art 22 ust 4 (12482)
zamówienia publiczne (22821)
faktura (2395)
xii ga 160/08 (2)
przekształcenie (238)
gwarancja bankowa (778)
oryginał wadium (601)
próbki (667)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
ubezpieczenia (2304)
stręciwilk (877)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
przyspieszona (250)
zmiana umowy (7212)
878/09 (23)
wpis od skargi (20518)
holandia krk (8)
interwenient (121)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
xii ga 366/10 (1)
kyocera (17)
zamówienia tożsame (3234)
vii cz 410/10 (1)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
poprawienie omyłki (2163)
umowa na czas oznaczony (3619)
"art. 182 ust. 5" (9)
dokumenty przedmiotowe (10586)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
429/12 (6)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
bez ograniczeń (10929)
domestos (5)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (800)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
błędny formularz oferty (2154)
v ga 122/10 (30)
223/11 (2)
błąd w nazwie producenta (760)
data uzupełnianych dokumentów (1790)
vii ga 29/05 (6)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1076)
"brak pozycji" (79)
kio 31/11 (16)
1092/10 (7)
suma ubezpieczenia (558)
uniewaznienie postepowania (12253)
spis kosztów) (562)
pelnomocnictwo (3359)
luksemburg (65)
certificate of compliance (2)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
xix ga 599/07 (1)
inpost (28)
2492/11 (3)
krs po terminie (1648)
meble biurowe (93)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
ciężar udowodnienia (1766)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
sukcesja uniwersalna (29)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
zachowanie formy pisemnej (1906)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (388)
powołanie biegłego (402)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (43)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
v ca 537/08 (9)
konsorcjum (6485)
nieotwarcie oferty (4311)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
impel rażąco niska cena (95)
art.29 (3039)
wykluczenie po wyborze (8673)
certyfikat meble (48)
"błędny adres" (8)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (454)
kio/uzp 959/09 (35)
334/09 (4)
kio 1321/11 (3)
art. 96 ust. 3 (1822)
fart (31)
art. 51 ust. 4 (2419)
x ga 23/07 (105)
odszkodowanie (418)
1255/12 (4)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
warunki podmiotowe (2325)
art. 49 ust. 3 (1877)
kio/ku 53/11 (3)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
ii ca 199/10 (3)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (155)
x ga 213/11 (13)
2343/12 (4)
ix ga 121/07 (1)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
wielka brytania (186)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1061)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
zamierza przeznaczyć (1942)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
opłacona polisa (361)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (942)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
zwrot odwołania wpis (15857)
zezwolenie (981)
"znajomość języka polskiego" (20)
iii ca 490/04 (2)
art 85 (2149)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
autoryzowany serwis (191)
kio 2191/10 (6)
art. 181 (1187)
udowodnienie równoważności (322)
"wskaźnik płynności" (42)
magellan (8)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (481)
1247/11 (3)
586/08 (2)
oświadczenie producenta (3198)
v_ca_936_12 (4)
rażąco niskiej ceny (1740)
netline (37)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
gwarancja (3257)
chorwacja (13)
x ga 51/09 (3)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (8)
iii ca 112/06 (1)
istotne postanowienia umowy (6856)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
uzupełnianie referencji (780)
kio/uzp 431/10 (3)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
x ga 85/08 (5)
1323/12 (6)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (91)
xix ga 104/07 (3)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (45)
kio 1525/11 (7)
informacja z banku wydruk (148)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
kio 703/09 (20)
"wyjaśnienie referencji" (13)
"art. 87 ust. 1" (2881)
zakres podwykonawstwa (656)
sposób obliczania ceny (1025)
krk słowacja (2)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
unix (36)
i ca 155/04 (9)
"nadużycie pozycji dominującej" (12)
uzupełnienie harmonogramu (548)
xix ga 225/10 (14)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
ii ca 689/04 (6)
wykaz punktów serwisowych (244)
art. 27 (8524)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
brak podziału zamówienia na części (1466)
ii ca 1351/07 (1)
otwarcie ofert przed upływem terminu (1829)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
krk anglia (6)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
sumowanie zdolności kredytowej (56)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (173)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
ix ga 113/06 (2)
iii ca 344/08 (1)
nadmierny warunek doświadczenia (697)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
zbyt krótki termin realizacji (381)
w sprawie dokumentów (13666)
błąd w siwz (3877)
art 46 ust. 4a (606)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
biletów lotniczych (50)
wadium wniesione przez konsorcjum (942)
treść referencji (2923)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
termin realizacji zamówienia (10744)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
nie wpisał stawki podatku vat (441)
338/09 (29)
"różne stawki podatku vat" (130)
iso 14001 (69)
v ca 1554/08 (3)
viii ca 442/05 (1)
warunki udziału w postępowaniu służą (4232)
kio 1949/11 (5)
efekt skali (427)
termin związania (9146)
brak wskazania nazwy producenta (1451)
logo producenta (85)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11081)
jedna usługa jedna umowa (1168)
multikom (36)
kompatybilność (288)
"26 ust. 2b" (952)
unieważnia umowę (2751)
26 ust 3 (10931)
art.90 (1856)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (1825)
arimr (77)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (135)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
regenerowane (32)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
art. 110 pzp (902)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
małżonków (15)
skrócenie terminu składania ofert (408)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
iv ca 51/11 (2)
i c 125/09 (7)
i ca 101/10 (2)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
xvi gc 682/08 (3)
pojęcie dostawy (1220)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
vii ca 881/05 (10)
"zmiana ogłoszenia" (385)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
kio 345/09 (3)
oferta niepodpisana (5989)
krk francja (21)
zamówienia podzielone na części (4883)
c-16/98 (8)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
art. 22 ust 4 (12482)
samokontrola zamawiającego (26)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
nadmierne warunki (1211)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
wykonawca uchyla się (2531)
bezpodstawne wykluczenie (3194)
art.7 (12416)
kio 874/13 (3)
wpis w krs działalność (785)
iv ca 180/11 (3)
kio 823/12 (5)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
błąd co do prawa (2987)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
świadczenie ciągłe (998)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
częściowe odrzucenie odwołania (2245)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
poświadczenie należytego wykonania (1267)
art. 6a ustawy pzp (352)
kosztorys ofertowy (2122)
art.186 ust.2 (2354)
odmowa podpisania umowy (486)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
informacja banku (1179)
termin przyłączenia się do protestu (676)
art. 90 (5559)
należyte (6861)
płynność (184)
należyta staranność zamawiającego (2920)
718/12 (9)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
sytuacja ekonomiczna (2424)
kryteria subiektywne (581)
waloryzacja cen (123)
art. 38 ust. 4a (372)
xii ga 10/09 (8)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4105)
nie wpłacenie wadium (218)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
"art. 101 ust. 3" (6)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (2721)
referencje konsorcjum (1524)
unieważnienie czynności wyboru (10691)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
opóźnienie a zwłoka (178)
asysta techniczna (122)
istotna zmiana okoliczności (7002)
vii ga 36/08 (7)
93 ust. 4 (4983)
iii czp 73/05 (25)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
"treść referencji" (635)
utajnienie wykazu osób (310)
kio_356_11 (13)
xii ga 106/10 (2)
ii ca 158/09 (4)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
46/10 (21)
interwencja uboczna (55)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
art 6 (20776)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (182)
29 ust. 1 (22089)
ii ca 39/09 (4)
xix ga 92/08 (7)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (80)
vat szkolenia (352)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (761)
powiat suski (5)
egis (85)
x ga 569/11 (1)
iv ca 271/10 (2)
i ca 251/08 (3)
x ga 74/11 (3)
rażaco niska cena (1773)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
"oferta dodatkowa" (379)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2134)
art. 23 ust. 3 (9219)
"art. 32" (572)
art. 36 ust. 5 (4094)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
v csk 456/09 (18)
udostępnienie samego siebie (1733)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1297)
tramwaje warszawskie (37)
art.26 ust.2 b (4645)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (682)
sumować doświadczenie (312)
zmiany istotne (8648)
kio/uzp 59/10 (14)
ix ga 115/06 (4)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2372)
88/11 (4)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
xii ga 517/11 (2)
v ca 440/06 (6)
iii ca 658/08 (2)
2234/12 (5)
hitachi (49)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
vi ga 93/10 (2)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
krk belgia (8)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (23)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
francuski krk (16)
norma emisji spalin (59)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
odbiór odpadów (588)
Łódzka kolej aglomeracyjna (4)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2064)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1145)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (11)
"art. 26 ust. 2d" (27)
wynika z innych dokumentów (10755)
upływ terminu związania ofertą (3572)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
sprzeciw (1133)
porty lotnicze (216)
art. 44 (3031)
unieważnienie konkursu (798)
v ca 2446/09 (9)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (1569)
art. 40 ust. 6 (4151)
2204/10 (4)
art. 15 ust. 2 (15071)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
istotne zmiany umowy (6198)
świadectwo przejęcia robót (146)
1107/04 (5)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
przedłużenie ważności wadium (484)
vi ca 527/05 (15)
kio 2706/10 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (689)
data wystawienia referencji (417)
brak formularza oferty (4301)
"art. 90" (1856)
lepsze parametry (663)
i ca 93/11 (5)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1058)
v ca 1174/08 (3)
cena 0 (4870)
zakaz powierzania podwykonawcom (62)
materiały równoważne (1298)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
referencje podwykonawcy (695)
rażąco niska cena usługi (1354)
warunek doświadczenie (5070)
dokumenty niezbędne (7907)
iii ca 416/05 (2)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
tożsame (2999)
oferta wpłynęła po terminie (5024)
interes przystępującego (4523)
aż do zawarcia umowy (1026)
franszyza redukcyjna (14)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
x ga 140/08/za (1)
rozwiązania alternatywne (721)
art 5 ust 1a (2938)
26 ust.2b (966)
gwarancja wadium (1104)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
art. 185 ust. 5 (2603)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
wartość umowy (7646)
"za pośrednictwem banku" (38)
upadłości (333)
koncert (15)
"art. 192 ust. 7" (1137)
zła stawka podatku vat (77)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (55)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
89 ust. 1 pkt 1 (11856)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (6034)
vii cz 536/10 (2)
rapid (24)
art. 8 ust.3 (10077)
naruszenie art. 36 ust. 5 (4211)
lub równoważne (2134)
inspektorat uzbrojenia (51)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
może odstąpić od umowy (1664)
v ga 141/09 (3)
brak części formularza ofertowego (2162)
wyjaśnienie oferty (10738)
podpis elektroniczny (954)
dwie opinie bankowe (272)
"powołanie biegłego" (226)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
kio 478/12 (9)
zamawiający nie może domniemywać (729)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
ix ca 736/09 (2)
xii ga 12/09 (9)
v ga 87/11 (2)
0 zł (10967)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (869)
wybór po terminie związania (7971)
konkurs architektoniczny (66)
v csk 444/06 (24)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
xix ga 461/12 (6)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (492)
cena słownie i liczbowo (228)
v ca 46/07 (4)
"zasada przejrzystości" (214)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
106/10 (11)
brak numeru katalogowego (466)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
roboty zamienne (507)
art. 144 pzp (618)
umowy ramowe (412)
kio 204/12 (5)
x ga 230/08 (1)
protokół z negocjacji (939)
spółka komandytowa krk (36)
niewykonanie wyroku kio (8577)
kio 238/12 (28)
interpretacja siwz (3410)
68/11 (10)
krs (1719)
xix ga 514/08 (2)
kio/uzp 286/08 (11)
"art.22 ust.5" (59)
ga 92/11 (17)
zmiana ogłoszenia (7362)
dwukrotne uzupełnienie (475)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (104)
losowanie (11)
ważność polisy (239)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
wilim (253)
"utajnienie rozprawy" (2)
wadium euro (343)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
kio 1700/12 (2)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
ii ca 353/10 (1)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (435)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
definicja wadium (413)
uchybienie formalne (1567)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
"zmiana podwykonawcy" (23)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
przedmiot działalności określony krs (683)
"dialog konkurencyjny" (368)
"iii czp 25/07" (10)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
"zmiana terminu płatności" (11)
ii ca 1211/09 (10)
148/11 (6)
poświadczenie (1977)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (256)
odbiór odpadów komunalnych (375)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
kio 476/12 (4)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9009)
art. 38 ust. 2 (3788)
nierówne traktowanie (8272)
unieważnia postępowanie (4641)
opłata sądowa (169)
art 16 (10013)
duplikat (16)
realność udostępnienia (209)
kio_269_11 (12)
xix_ga_461_12 (7)
169/10 (4)
postać leku (128)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
kio/kd 44/11 (17)
brak stawki vat (1214)
warunkowa gwarancja (177)
xii ga 62/08 (2)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
"dokumenty niewymagane" (1366)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
kz (147)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (594)
wykaz dostaw (1619)
odstąpienie od umowy (1640)
zasada równego traktowania oznacza (5402)
2785/10 (5)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
ii_ca_1285_12 (39)
krótki termin realizacji (930)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
iv ca 690/08 (1)
x ga 45/08/za (1)
v ca 538/08 (9)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
"licencja niewyłączna" (10)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
umowa warunkowa (389)
uzupełnił bez wezwania (2009)
iv ca 392/05 (8)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
i ca 540/09 (1)
niekaralność (609)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
tamex (57)
art. 29 ust 3 (21046)
przekaz pocztowy (41)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
kio/uzp 66/07 (8)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (21)
iso 9001 (228)
art. 46 ust. 1 (3034)
ix ga 49/09 (6)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
229/09 (8)
termin podpisania umowy (4977)
kserokopia gwarancji wadium (137)
kio/kd 22/09 (8)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
xii ga 149/07 (2)
art. 22 ust. 5 (12514)
swift (15)
kio/uzp 745/08 (22)
deweloper (11)
poprawa stawki vat (233)
cezary machnio (21)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1525)
oferta formularz oferty (4871)
aktualizacja oprogramowania (224)
bezstronność (328)
sformalizowane (337)
art. 91 ust. 3a (475)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
uzupełnienie faksem (1337)
studia podyplomowe (36)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (4776)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (84)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1078)
"interes prawny" (4746)
lokata (64)
formalizm (387)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
dialog techniczny (270)
124/13 (11)
art. 42 ust. 1 (3145)
podwykonawca (1846)
kio_2205_11 (5)
kio 2816/10 (17)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (46)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
1667/09 (4)
xii_ga_314_11 (39)
478/12 (10)
"sukcesja generalna" (23)
data wszczęcia postępowania (5055)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
uzupełnienie referencji (1858)
wolna ręka prawa wyłączne (605)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
grafolog (6)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
finanse publiczne (2414)
xii ga 433/08 (13)
vii ga 136/09 za (6)
siła wyższa (106)
bezwarunkowa gwarancja (319)
nieczytelna kopia (300)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
igły (81)
dowód oświadczenie producenta (2436)
kio 2396/12 (9)
art. 86 ust. 3 (1506)
art. 180 ust. 7 (4450)
ii ca 29/05 (37)
należyta staranność (3006)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
wizja lokalna (298)
spółka cywilna zus (146)
krakowski holding komunalny (18)
i ca 220/07 (1)
24 ust. 1 pkt 1 (13280)
xii ga 227/10 (1)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
"disclosure scotland" (6)
2319/11 (4)
koncesja na usługi (382)
nadmierne kary umowne (170)
pomoc publiczna (5397)
pojęcie oferty (2210)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
ii ca 455/06 (6)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
kio/kd 99/10 (9)
"unieważnienie postępowania" (4967)
oferta złożona przez oddział (2815)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
nieproporcjonalne (1097)
wykonawca (20440)
"obsługa prawna" (99)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
iv ca 726/11 (1)
kio 1081/10 (6)
x ga 178/09 (6)
"zmiana terminu wykonania umowy" (21)
łączenie polis (157)
kio 414/12 (6)
"spółka cywilna" zaświadczenie (133)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
brak daty na oświadczeniu (5348)
476/12 (4)
zmiana terminu (10611)
odrzucenie oferty interes (8512)
warbud (308)
"udostępnienie doświadczenia" (89)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1141)
konsorcjum doświadczenie (2840)
rażąco niska cena zarzut (1858)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (80)
wadium w obcej walucie (15)
koszty reprezentacji (1895)
kio 173/11 (9)
"zmowa przetargowa" (75)
charakter referencji (1903)
"zatarcie skazania" (36)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
i ca 410/08 (1)
"kompania węglowa" (397)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2453)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
art. 15 (15117)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
powszechna dostępność (375)
"zmiana umowy" (431)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (10301)
tauron (77)
"podział spółki" (6)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
czynność otwarcia ofert (3902)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
przedmiar a ryczałt (157)
protokół odbioru końcowego (686)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
nadzór autorski wolna ręka (76)
bład w obliczeniu ceny vat (1092)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
podział spółki (792)
959/09 (35)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
vat ryczałt (152)
cena zero złotych (6048)
zwrot wadium w formie gwarancji (582)
niezgodność z treścią siwz (4569)
konkurencyjność (826)
nieistniejąca stawka vat (655)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (80)
odrzucenie oferty (15153)
możliwość zmiany umowy (6023)
zagubienie oferty (18)
kara umowna należyte wykonanie (460)
przerwanie ciągłości wadium (16)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
567/09 (2)
x ga 146/08 (2)
xix ga 302/10 (19)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
ii ca 918/06 (1)
sprawozdanie finansowe (895)
polskie normy (2829)
równoważność windows (66)
ii ca 835/04 (5)
"oferty nieporównywalne" (148)
mba (8)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
sufo (62)
nie leży w interesie publicznym (952)
konwalidacja pełnomocnictwa (75)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
proporcjonalny warunek (891)
"inna omyłka" (809)
opinia bankowa tajemnica (102)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1316)
x ga 349/09 (1)
nieporównywalność ofert (182)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
błędy w kosztorysie (1193)
ii ca 849/09 (1)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
iii ca 472/09 (2)
kio 33/12 (22)
kio_2746_10 (17)
zobowiązanie do współpracy (909)
prezentacja systemu informatycznego (175)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
ii ca 457/08 (1)
iii ca 455/08 (2)
v ca 788/08 (11)
x ga 223/07 (6)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
powierzy podwykonawcom (751)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (35)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (2323)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
doświadczenie konsorcjum (2840)
prawa autorskie (586)
doświadczenie zawodowe (2338)
xix ga 35/08 (2)
umowa o zamówienie publiczne (12245)
xix ga 195/09 (11)
4pi (33)
24 ust 2 pkt 1 (13294)
oświadczenie wiedzy (4982)
papiery wartościowe (167)
waloryzacja wynagrodzenia (149)
c 538/07 (14)
dokumenty podmiotowe (2217)
opis przedmiotu (9636)
"utajnienie wykazu usług" (16)
x ga 295/09 (2)
oticon (31)
zatrzymanie wadium brak krk (38)
informacja z banku (1179)
nabycie przedsiębiorstwa (806)
xix ga 265/08 (4)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
"wizja lokalna" (284)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
uwzględnia skargę (17206)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
termin złożenia odwołania (18991)
roboty dodatkowe (4473)
wykaz usług (4203)
polisa opłacona (361)
wykonanie wyroku (12849)
brak parafowanej umowy (222)
zbyt wysokie warunki (531)
x ga 75/08 (9)
"treść oferty" (6588)
nieprawdziwa informacja (2696)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
potwierdzenie czynności (12463)
kio 425/12 (6)
v ga 13/09 (18)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
gwarancja tuz (41)
jakość (3041)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
ix ga 30/08 (11)
tk telekom (16)
brak formularza ofertowego (2852)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
błedny knr (157)
zwrot zatrzymanego wadium (61)
gwarancja w oryginale (928)
art. 46 ust 4a (606)
v ca 1315/08 (1)
wadium w częściach konsorcjum (427)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
kio_uzp_1564_09 (4)
ciąg pełnomocnictw (584)
"186 ust. 2" (1655)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (80)
wadium gwarancja konsorcjum (598)
termin realizacji (10949)
prawo opcji (516)
termin zawity (549)
wodzisław (58)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
"linia kredytowa" (72)
sucg (4)
istotna zmiana oferty (8081)
794/08 (24)
informacja krk (454)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
przed podpisaniem umowy (4467)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
konkurencja (9399)
"istotna zmiana okoliczności" (156)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
odstępne (4)
składki zdrowotne niemcy (28)
ii ca 2194/05 (87)
omyłki pisarskie (1304)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
v ca 671/08 (10)
konwalidowanie (20)
zwrot oryginału gwarancji (569)
kryterium jakości (1721)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
kio/uzp 51/09 (22)
uzupełnienie formularza cenowego (915)
ii ca 616/05 (3)
producent (3980)
zmowy przetargowe (107)
zamienniki (125)
naruszenie art. 29 ust. 2 (18436)
krk uzupełnienie (299)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
konkurs (1086)
kio 1910/11 (6)
na pierwsze żądanie (7129)
izrael (37)
uprawnienia budowlane (3098)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
omyłki (2999)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
umowy (11595)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
bezpieczeństwo państwa (606)
wykaz usług wykonywanych (3282)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (254)
wszczęcie postępowania (11721)
handel referencjami (115)
art. 182 (2292)
świadczenia ciągłe (998)
vi ga 7/09 (10)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (2645)
skuteczne wniesienie wadium (892)
586/09 (3)
windows (285)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (99)
art. 6 (19478)
termin składania ofert (8545)
889/08 (6)
warunki proporcjonalne (1069)
usługa okresowa (777)
koncesja podwykonawcy (119)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
online skills (19)
kio 618/11 (2)
wydruk z ceidg (18)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
autoryzowany kanał (54)
1629/11 (5)
zmiana terminu umowy (6964)
data wystawienia (1023)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
kio/uzp 238/10 (3)
zasada równego traktowania (7549)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
art. 32 (3520)
"27 ust. 5" (14)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (7691)
dokumenty stany zjednoczone (102)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (612)
"podpis elektroniczny" (673)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
art. 186 ust. 4 (2124)
grupa kapitałowa (389)
ii ca 371/09 (2)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (36)
"łączenie zamówień" (13)
realny (2778)
słowacja (30)
kio 35/12 (15)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
spóźnione zarzuty (1247)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
skład sądu konkursowego (108)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
gazy medyczne vat (37)
ix ca 50/07 (6)
"nowy zarzut" (237)
jednorazowe wezwanie (428)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (428)
kio 1066/11 (8)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (87)
prowizja (104)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
usługa pocztowa (964)
dzierżawa analizatora (137)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
49/10 (19)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (66)
roboty dodatkowe zamienne (413)
"art. 96 ust. 3" (377)
iii czp 25/10 (29)
ix ga 147/07 (1)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
22 ust 4 (13495)
microsoft lub równoważny (105)
vi ga 54/10 (3)
kio 4/13 (67)
czechy (125)
v ca 423/08 (10)
i ckn 304/00 (133)
niejasne zapisy siwz (1738)
cena minimalna (2217)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (28)
marża jako kryterium oceny ofert (240)
"sprzęt medyczny" (349)
kio 2040/13 (3)
cpi (34)
błąd projektowy (988)
fujifilm (17)
vi gz 51/06 (2)
błąd w kosztorysie ofertowym (1117)
wykształcenie wyższe (432)
doświadczenie powtarzalność (39)
x ga 98/10 (2)
vat na usługi szkoleniowe (109)
brak wpisu do ewidencji (709)
vi ga 29/08 (15)
art. 150 ust. 3 (1386)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
v ca 1660/09 (2)
ii ca 688/09 (1)
salans (5)
art. 5 ust. 1a (2938)
355 kc (175)
nie ma wpływu na wynik postępowania (8755)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
oleju napędowego (108)
forma uzupełniania dokumentów (1629)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (650)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
wiadukt most (120)
tajemnica opis techniczny (751)
kio 12/14 (177)
usługi pocztowe (964)
751/11 (5)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
płynność finansowa konsorcjum (68)
art. 140 (1126)
rażąco niska cena dostawy (728)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
krk hiszpańskie (12)
poświadczenie referencje (836)
art. 136 (491)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
"art. 36 ust. 4" (181)
nierealny termin realizacji (2410)
93 ust. 1 pkt 6 (4766)
zabezpieczenie (3507)
osoba fizyczna jako wykonawca (1602)
kio 1020/13 (3)
v ca 570/08 (10)
parafa (170)
2786/11 (7)
"karta katalogowa " (500)
cesja umowy (91)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
27 ust. 5 (7970)
kio 1553/10 (7)
art.144 (358)
kio_uzp_1085_09 (6)
"art. 49 ust. 3" (20)
podmioty powiązane (889)
odmówił podpisania umowy (787)
bony towarowe (20)
kio/uzp 22/07 (143)
"art. 186 ust. 2" (1639)
vi ca 206/11 (1)
ii ca 137/07 (10)
x ga 25/08 (65)
metodologia (322)
termin związania 2011 (3215)
1797/11 (7)
art. 91 (5477)
ce (669)
zaprojektuj i wybuduj (342)
art. 65 kc (890)
x ga 196/10/za (1)
kio 707/12 (5)
art. 87 (5965)
błąd w kosztorysie (1193)
"wykładnia językowa" (364)
zmowa cenowa (63)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
art. 38 ust. 4b (99)
art. 189 ust. 6 (4438)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (721)
świadczenie niemożliwe (2042)
wasko (405)
kio/uzp 853/08 (5)
energy star (44)
vii ga 36/09 (1)
"wyrok wiąże" (3)
1646/10 (3)
dokumentacja budowlana (5136)
nieprecyzyjny warunek (2108)
fabrycznie nowy (700)
gaz system (311)
"art. 144 ust. 1" (225)
cena oferty (9027)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
1234/09 (10)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
art 26 ust. 2b (1506)
2734/10 (7)
1093/08 (35)
ii ca 70/09 (6)
ii ca 206/06 (3)
proporcjonalne warunki (938)
art. 2 pkt 7a (521)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
usługi ubezpieczeniowe (704)
iii ca 454/08 (2)
26 ust 2b (1506)
kio/31/11 (6)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
pozycja 0 zł (3606)
v ga 1/12 (163)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
2081/12 (7)
data dokumentu (6606)
art 7 (22618)
v ca 383/07 (2)
"1 zł" (106)
certyfikat/atest (24)
"polisa oc" (328)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
art. 196 ust. 4 (491)
xii_ga_315_11 (23)
darowizna (49)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
v ca 1805/09 (2)
roche diagnostics (122)
xix ga 213/08 (1)
"zmiana podmiotowa" (43)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
kio/uzp 14/10 (221)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
zastępstwo inwestycyjne (269)
koncepcja tajemnica (186)
pełnomocnictwo do wadium (663)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
opozycja (423)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
"art. 83 ust. 3" (33)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
198f (148)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (1718)
kio 8/11 (166)
niewyuczone (15)
llc (28)
xii ga 314/11 (31)
iberdrola (13)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
"wartość zamówienia podstawowego" (142)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
faksymile (17)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
novartis (20)
it expert (95)
iv ca 1180/09 (2)
xii ga 358/10 (2)
zmowa wykonawców (137)
cena ujemna (154)
kredyt (518)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
44/09 (15)
1041/11 (3)
loco (70)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
dzierżawa pomieszczeń (87)
1353/12 (8)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
xix ga 179/13 (16)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
"powiązania kapitałowe" (88)
"pkp plk" (94)
kio_510_11 (17)
stadion we wrocławiu (38)
ii ca 82/12 (1)
wartość konkursu (814)
2725/11 (9)
interes faktyczny (6970)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
brak nazwy urządzenia (2189)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
isok (14)
control process (68)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
co powinny zawierać referencje (2286)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
xii ga 43/08 (1)
obiektywny charakter (2423)
norma euro 5 (708)
tłumaczenie przysięgłe (381)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
passmark (15)
"zmiana istotna" (244)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
684/12 (5)
częściowe uwzględnienie zarzutów (2505)
zmiany umowy (7212)
"§ 3 ust. 4" (156)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
uzupełnienie ceidg (39)
oświadczenie zamiast poświadczenia (511)
x ga 251/10/za (1)
art. 45 (3352)
czytelny podpis (375)
kio/uzp 786/10 (15)
osoba prawna jako członek zarządu (676)
polisa podwykonawcy (184)
różny vat w ofertach (1197)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
toshiba (62)
konsorcjum koncesja (177)
xii ga 412/11 (2)
"protokół odbioru" (778)
dowód wniesienia wadium (1113)
"nota pokrycia" (11)
inne dokumenty określające obroty (1124)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
bony (67)
kio/uzp 540/09 (11)
"zdolność kredytowa" (779)
kio/uzp 873/09 (5)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
c-470/99 (23)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (1843)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
równowaga stron (202)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
kio 711/12 (6)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (5726)
"przedmiar robót" (1443)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
1201/12 (7)
zasada konkurencyjności (902)
zestawienie materiałów (1843)
oferta wstępna (1238)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (4)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
udostępnienie potencjału finansowego (903)
ix ca 709/09 (3)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (818)
brak dokumentacji wykonawczej (2245)
wartość referencji (2528)
x ga 652/13 (21)
"na dzień składania ofert" (1058)
art. 185 ust. 6 (2343)
wadium gwarancja bankowa (557)
wyrządził szkodę (378)
przynależności do grupy (143)
uzupełnienie wyroku kio (5528)
brak wskazania podwykonawców (1119)
kio 1070/11 (4)
iv ca 1324/08 (1)
ekonomika postępowania (221)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (574)
26 ust. 2a (1559)
67 ust. 1 pkt 4 (2027)
"umowa pod warunkiem" (21)
integracja (545)
apostille (15)
leasing (190)
28.09.2011 rażąco (8)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
domniemywać (785)
art. 32 ust. 4 (3332)
zmiana umowy podwykonawca (989)
ii ca 9/11 (66)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
xix ga 409/07 (1)
sprzęt komputerowy (1039)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
ix ca 661/09 (5)
utrata statusu wykonawcy (270)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
art 38 ust 4 (3681)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
kio_1776_10 (7)
wpis do działalności regulowanej (1139)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
parafka (50)
doświadczenie kierownika budowy (1026)
"art. 189 ust. 2" (4658)
koncesja na obrót paliwami (26)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
grecja (64)
iv ga 14/07 (16)
ix ca 220/09 (2)
obsługa prawna (2432)
1236/08 (8)
brak równoważności (683)
oryginał (3457)
22 ust. 4 (12482)
cofnął skargę (3794)
"podział zamówienia" (253)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
udostępnienie osoby (2516)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
prawa wyłączne (6202)
ii ca 109/05 (17)
mace (9)
kio/483/11 (3)
kto może wystawić referencje (260)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (189)
36a (114)
art. 91 ust. 4 (5823)
pełnomocnictwo przed kio (2253)
kio/uzp 741/09 (6)
"odmowa udostępnienia" (162)
pilność (57)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
uwzględnienie odwołania (18778)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (126)
oczywista omyłka pisarska (1165)
zus osób fizycznych (168)
iv ca 1322/11 (1)
"zamiast polisy" (13)
art. 8 ust 3 (16976)
opisanie równoważności (583)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
2238/11 (6)
farmaceutyczny (168)
pkp s.a. (775)
sprawozdania finansowe (895)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
przynależność do grupy kapitałowej (81)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
art. 190 ust. 7 (1952)
referencje (3085)
wykaz materiałów (3053)
telewizja polska (136)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (33)
1980/09 (11)
i 1 ca 514/10 (1)
pełnomocnictwo dla lidera (954)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
csk 456/09 (19)
kto podpisuje referencje (111)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
komplementariusz (80)
deklaracja zgodności (1244)
chiński rejestr karny (14)
złożenie dokumentów bez wezwania (5450)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
obsługa bankowa (460)
viii ga 124/07 (11)
zmowa (142)
art. 38 ust. 3 (3740)
unieważnienie (12256)
oferta oferta częściowa (2372)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
ii ca 207/11 (4)
ix ca 709/09 (3)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
treść gwarancji wadium (1090)
v ca 620/08 (3)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (7)
doświadczenie "3 lat" (1389)
kio_2796_11 (5)
zła stawka vat (94)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
demonstracja (44)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
przedawnienie (109)
"art. 86 ust. 3" (214)
x ga 46/12 (10)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (16264)
opłata od skargi (490)
pkp intercity (67)
termin na zadawanie pytań (773)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
kio/uzp 703/09 (20)
odrzuca (15995)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4257)
jedyny wykonawca (12476)
kryteria oceny (6345)
art. 51 ust. 1a (628)
zmiana formularza ofertowego (2313)
termin na złożenie wyjaśnień (11740)
"oferta alternatywna" (34)
nisko rażąca cena (559)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
brak wadium (1743)
przedwczesne odwołanie (937)
kredyt odnawialny (21)
saldo (147)
wydruk z krs (211)
rażąca niska cena (632)
przychód netto (296)
pracownik ochrony (1896)
rażąco niska cena na usługi (1354)
art 93 ust. 1 pkt 1 (5089)
know (302)
"brak pełnomocnictwa" (110)
ii ca 803/10 (12)
vi ga 85/10 (2)
vi ga 51/06 (6)
enion s.a. (40)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
848/12 (4)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
opis usługi (5814)
usługi szkoleniowe (296)
"produkt równoważny" (283)
niekompletny dokument (1808)
art. 4 pkt 8 (15305)
niemożliwa do przewidzenia (2175)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
1759/10 (4)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
1993/10 (2)
zmiana zawartej umowy (7422)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
art. 87 ust 2 pkt 3 (6281)
ceidg po terminie składania ofert (38)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
kio 153/11 (3)
iv ca 92/09 (2)
xix ga 372/09 (3)
świadczeń okresowych (931)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
knr (309)
łączenie zamówień (2149)
tusze (36)
"potrzeby zamawiającego" (1457)
rozliczenie uzupełniajace (496)
roboty budowlane (6535)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
krk po terminie składania ofert (336)
2649/11 (18)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
formularz ofertowy (3203)
art. 89 (11948)
"referencje" (3085)
"art. 12a" unieważnienie (84)
x ga 256/10/za (1)
ii ca 676/09 (5)
utajnił formularz cenowy (156)
"art. 16" (379)
x ga 375/06 (2)
26 ust.3 (8404)
"art. 140 ust. 3" (57)
na korzyść wykonawcy (2403)
wniosek o upadłość (287)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (992)
wskaźniki ekonomiczne (301)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (184)
rękojmia (662)
v ca 1360/09 (6)
ii ca 584/05 (17)
183 ust. 2 (1637)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
wybór oferty po terminie związania (7830)
pge (171)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
v ca 719/10 (1)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
vi ga 104/10 (2)
x ga 22/08 (58)
578/11 (3)
uchyla wyrok (2422)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
kary umowne wygórowane (130)
xii ga 206/08 (14)
jednoznaczne wezwanie (4897)
kio 2531/11 (8)
referencje a kary umowne (106)
x ga 332/09 (6)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
oryginał gwarancji wadialnej (256)
ii ca 327/05 (12)
art. 144 ust. 1 (760)
oddala odwołanie (8519)
koncesja (471)
"realność udostępnienia" (43)
orzeczenie (5257)
zakres dokumentacji projektowej (2518)
camco (17)
usługa o charakterze ciągłym (744)
1060/13 (4)
ii ca 647/09 (1)
oświadczenia w oryginale (2953)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
art 87 ust 1 (5955)
powtarzające się okresowo (133)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
uzupełnienia (6427)
sztuki budowlanej (1025)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
zwrot oferty (13082)
"art. 36b ust. 2" (10)
omyłka (2999)
2250/11 (6)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
odbiór robót (2133)
równość stron (889)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
wada postępowania (1894)
kosztorys uproszczony (414)
nieczytelny podpis oferty (352)
brak formularza cenowego (1617)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
data pełnomocnictwa (1667)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2067)
pozycja zerowa (111)
"oznaczenie strony" (39)
zakończenie postępowania (4037)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
równoważność oferty (764)
"brak harmonogramu" (30)
1548/11 (5)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
zakup samochodu (234)
certyfikat iso 9001:2000 (86)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
art. 84 ust. 1 (1519)
"art. 151" (58)
"art. 67" (589)
kio 762/13 (4)
"zamówienia dodatkowe" (488)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
pkp energetyka (78)
115 k.c. (163)
x ga 268/08 (1)
v ca 787/08 (1)
1388/11 (3)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1151)
ii ca 425/05 (5)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
wpis do rejestru (2156)
kosztorys szczegółowy (1481)
"art. 144" (358)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
funkcjonalność system (1243)
kio 854/11 (10)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (215)
prawo autorskie (746)
1288/10 (21)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
858/12 (4)
iv ca 136/10 (2)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (13309)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (165)
zus dla spółki cywilnej (137)
"art. 82 ust. 1" (174)
"wyrok kio" (8939)
oświadczenie członka komisji (1020)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (88)
iv ca 136/06 (1)
zakaz podwykonawców (411)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
solid security (49)
c-24/91 (7)
ryczałt brak kosztorysu (187)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (8086)
xii ga 109/08 (1)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
metodą kalkulacji szczegółowej (551)
ix gc 155/08 (2)
odwołanie wniesione po terminie (22454)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
xix ga 202/09 (2)
"istotna zmiana" (1723)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
potrzeby zamawiającego (6063)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (556)
c-314 (8)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
organizacja szkoleń (320)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (918)
co stanowi treść oferty (13964)
v ca 47/07 (19)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
brak terminu w ofercie (13391)
ustawa o cenach (9102)
uniewaznienie postępowania (12253)
xix ga 102/09 (7)
zakres referencji (2938)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (2611)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
ii ca 1063/05 (17)
instytucje_prawa_publicznego (40)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
ii ca 2230/05 (2)
zabezpieczenie należytego (1988)
nieczytelny dokument (898)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
zus spółka cywilna (146)
brak daty w referencjach (1789)
2480/12 (6)
kio 134/09 (20)
806/11 (6)
"brak kosztorysu" (48)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
art 94 ust 3 (1668)
kio 2854/12 (7)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (174)
"stawka vat" (699)
użyczenie zdolności finansowej (95)
art. 124 (670)
art.75 (62)
thales (67)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
zastrzeżenie referencji (1209)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
vii ga 146/10 za (4)
1050/12 (5)
1 grosz (19241)
powiązania osobowe (241)
1197/13 (6)
nota pokrycia (48)
tonery oryginalne (37)
1013/10 (7)
jedna usługa dwie umowy (2259)
ibm (233)
xix ga 214/08 (12)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
v ca 484/04 (2)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
xix ga 235/11 (4)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
wydruk strony internetowej (865)
zwrot próbek (374)
odtajnienie dokumentów (467)
kio 9/11 (240)
materiały promocyjne (84)
wyjaśnienia po terminie (11135)
xii ga 315/11 (16)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
"po upływie terminu związania" (123)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1033)
xxiii ga 416/11 (23)
ca 3036/10 (18)
wadium po terminie (2004)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
v ca 1621/08 (1)
utrata gwarancji (600)
identyfikacja podpisu (258)
szpital (2547)
poprawienie stawki vat (639)
"dysponowanie osobami " (1425)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
oferta treść oferty (15710)
xii ga 435/11 (1)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
komputer (785)
podpis pod ofertą (2150)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
art. 91 ust. 1 (5473)
kio/uzp 81/10 (9)
fortum (9)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
x ga 110/09/za (1)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
atest pzh (84)
zatrzymane wadium (73)
cena 1 grosz (7947)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (7180)
postępowanie obarczone wadą (1418)
art.26 ust.3 (5774)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (158)
685/12 (5)
nieaktualne krk (320)
ix ga 137/06 (18)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
v ca 2214/06 (65)
xii ga 420/09 (47)
parafka zamiast podpisu (11)
v gaz 22/08 (7)
umowa przedwstępna (84)
art. 11 (15481)
pkp plk (103)
podkryteria (104)
kio_uzp_278_09 (12)
vi gz 61/10 (1)
negatywne konsekwencje (2427)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
faktura potwierdza (2006)
"art. 51 ust. 2" (98)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
"art. 26 ust. 4" (1631)
ix ga 93/09 (1)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
certyfikat iso podwykonawca (67)
"lub równoważny" (743)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (137)
próbka system informatyczny (96)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
xix ga 471/08 (2)
x ga 213/09 (1)
zmiana istotna umowy (6775)
kio/ku 83/10 (19)
kio/uzp 3/09 (92)
szukio (5)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1189)
zakres pełnomocnictwa (2879)
certyfikat polisy (188)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (21)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
nie zamieścił ogłoszenia (6218)
"wyjaśnienia oferty" (305)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (134)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (180)
iv ca 1299/09 (19)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (4133)
ii ca 218/06 (2)
sam sobie wystawił (1818)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
turcja (28)
obiekt użyteczności publicznej (292)
ocena ofert (15434)
art 87 (5965)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
x ga 127/08 (45)
wielka brytania krk (18)
wadium dla konsorcjum (845)
wynagrodzenie za roboty zamienne (397)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
dodatkowe dokumenty (7917)
vi ga 92/07 (1)
prezentacja (658)
brak terminu gwarancji w ofercie (2980)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (21)
72/10 (13)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
bombardier (36)
zmiana podmiotowa (1667)
fałszywe informacje (243)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
556/12 (17)
ii ca 724/06 (3)
iv ca 521/08 (4)
iii ca 552/10 (2)
potwierdzenie referencji (2838)
poprawa vat (376)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (1768)
szczecin (1349)
forma dokumentu (5840)
interes publiczny a interes prywatny (582)
cena ryczałtowa (1627)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
art. 29 (22175)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
nie istotna zmiana umowy (6198)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
x ga 352/11 (1)
odrzuca odwołanie (15680)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
unieważnienie postepowania (12253)
v ca 1213/08 (1)
sublimit (13)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (35)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (976)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
krs chiny (15)
v ca 2224/03 (10)
wycofanie oferty (937)
"art. 4 pkt 5" (21)
361/12 (5)
xix gz 455/10 (1)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
krk od prokurenta (44)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
inna omyłka vat (839)
siemens (507)
v ca 214/06 (11)
kio/uzp 1077/08 (8)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
art. 29 ust.3 (13575)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
inspire (15)
tyco (78)
1199/12 (6)
kio 1980/12 (5)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
art. 93 ust. 1a (919)
iv ca 1323/08 (1)
umowa użyczenia (250)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
"brak ceny" (33)
wykaz robót budowlanych (2911)
wartość robót brutto czy netto (1011)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
opcje (518)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
887/09 (8)
nieaktualny odpis z krs (613)
vi ca 628/05 (13)
kio 1874/10 (10)
art.38 ust.1 (1849)
referencje wystawione przez siebie (832)
kio 1318/10 (7)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (273)
xii ga 368/08 (1)
v ca 422/06 (1)
xix ga 237/07 (1)
cofnięcie odwołania (3783)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (2497)
sukcesja (49)
c-465/11 (18)
xii ga 424/11 (3)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
podstawa dysponowania osobami (3063)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2286)
art. 5 ust. 1b (893)
stalowa wola (112)
projekt (6373)
zamówienia dodatkowe (9565)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
lek (285)
"oferta równoważna" (406)
consortia (111)
dokumenty nie wymagane (12623)
brak treści oferty (13647)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
"niewykonanie wyroku" (441)
nieprawidłowy vat (2082)
instytut monitorowania mediów (14)
uzupełnienie faxem (310)
kryteria podmiotowe (1276)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
udostępnienie zasobów (1174)
wyjaśnienie siwz (8955)
"wysokość kar umownych" (120)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
osobiste wykonanie (882)
office (129)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
"zmiana stawki vat" (51)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2375)
uzupełnianie dokumentów (2484)
kio 2181/10 (2)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
criminal (20)
połowy terminu (924)
opłata skarbowa (94)
"art. 198b" (410)
błędny wykaz dostaw (752)
zasoby podmiotów trzecich (1350)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
lek równoważny (72)
formularz cenowy brak podpisu (268)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
"wykładnia funkcjonalna" (58)
wydłużenie terminu realizacji umowy (562)
ceidg (39)
x ga 25/09 (17)
termin wykonania (14372)
aktualna informacja z krk (327)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
niezwłocznie oznacza (909)
interes w uzyskaniu (7927)
"art. 67 ust. 2" (31)
"ubezpieczenie majątku" (12)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
referencje a poświadczenie (836)
c-264/03 (4)
złożył dwie oferty (10181)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
"brak strony" (81)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
kio 1207/12 (8)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (48)
dobre obyczaje (493)
v ca 3036/10 (18)
opinia prywatna (644)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (6)
generalny wykonawca (2263)
oświadczenie po terminie składania ofert (7520)
"art. 29 ust. 4" (16)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
"wadium po terminie" (11)
1431/08 (13)
zakres polisy oc (517)
v ca 936/12 (5)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
alplast (25)
kio 109/13 (12)
wykazanie równoważności (549)
korekty finansowe (409)
stawka vat odrzucenie oferty (1484)
iv ca 508/05 (4)
dostawa bonów (57)
"powiązania osobowe" (23)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
odbiór robót budowlanych (1907)
nieprecyzyjne (3321)
literalny (2209)
legitymacja czynna (243)
własne referencje (1778)
vii ca 587/09 (1)
forposta (20)
"wycofanie oferty" (67)
nazwa postępowania (6439)
treść oferty (16428)
data ostatniego wpisu (3384)
select (14)
umowa o dzieło (445)
politechnika rzeszowska (24)
cena 0,00 (199)
"uwzględnił opozycję" (95)
x ga 74/09 (1)
"art. 84" (226)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
należycie wykonane (6292)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
druk oferty (1442)
kio_628_11 (5)
aktualność krs (51)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
próbka (667)
i ca 88/07 (3)
i ca 40/07 (5)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (3299)
1821/11 (3)
zwłoka opóźnienie (158)
termin na wniesienie odwołania (21718)
usługi prania (146)
1835/10 (6)
certyfikat epeat (16)
brak wyceny elementu oferty (1745)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
droga elektroniczna (1489)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
iv ca 1499/11 (1)
izba (15344)
zaokrąglenie (272)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
intel xeon (28)
kio/uzp 1564/09 (4)
1353/13 (5)
unieważnienie postępowania (12253)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (409)
zamówienia sektorowe (725)
iv ga 10/08 (13)
xii ga 517/09 (6)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
"zakres udostępnienia" (121)
niejasności siwz (468)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
zbiorowa polisa (51)
kielce (815)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (406)
suma gwarancyjna (403)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1083)
kio/kd 19/10 (6)
laptop (80)
pozwolenie radiowe (84)
kio/uzp 80/07 (47)
przystąpienie (12333)
grota (36)
"art. 5" (1200)
art. 182 ust. 1 (2292)
xix ga 194/07 (14)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (191)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (555)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2131)
"otwarcie ofert" (2537)
xix ga 32/09 (4)
art. 6 ust. 2 (20713)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
art. 90 ust. 1 (5546)
" oferta wariantowa" (309)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
2498/10 (19)
iv ca 11/09 (32)
protokół odbioru końcowego robót (606)
do czterech miejsc po przecinku (177)
zakaz udziału podwykonawców (405)
oferta stanowi całość (8377)
odstąpienie (2121)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
iv ca 1020/08 (2)
iv ca 1176/09 (5)
naruszenie zasady jawności (863)
zakup paliwa (209)
"art. 38 ust. 6" (141)
art. 36a (113)
"złożenie dwóch ofert" (270)
wadium w pieniądzu (286)
krs po terminie składania ofert (961)
kio/uzp 1455/08 (10)
niepodpisany formularz ofertowy (1478)
oferta niekompletna (1939)
tryb postępowania przetarg ograniczony (16266)
łączenie usług (1734)
"błąd w siwz" (10)
ii ca 797/09 (5)
minimalna wartość dostaw (806)
gugik (24)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
"związanie wyrokiem" (15)
"87 ust. 2 pkt 2" (357)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
1275/12 (5)
korekta finansowa (409)
cosmic (7)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (13)
"46 ust. 4a" (442)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (5447)
"brak projektu wykonawczego" (3)
zaświadczenie us (105)
c-454/06 (21)
szacowanie wartości (752)
kio/uzp 757/09 (14)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
konstancin-jeziorna (75)
błędnie wyliczony vat (732)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
179/11 (6)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
wartość zamówienia (11603)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
błędy w gwarancji wadialnej (216)
kio 1898/11 (3)