Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

"kio 1237/11" (19)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
"art. 90" (2351)
brak formularza cenowego (1617)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
"harmonogram realizacji" (218)
1876/09 (7)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
kio 414/12 (6)
art. 32 ust. 5 (4701)
kio_uzp_176_10 (7)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
miarkowanie kary (97)
"system informatyczny" (1017)
polisa podmiotu trzeciego (272)
x ga 158/11 (2)
"dokument równoważny" (129)
44/15 (7)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
proporcjonalny (966)
uchyla wyrok (3790)
sposób obliczenia ceny oferty (4100)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1532)
art.29 ust.1 (3629)
ilość zamówienia (5814)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (68)
gispro (19)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
art. 15 ust. 2 (15071)
iii czp 52/2011 (9)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
"zasoby ekonomiczne" (26)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
protokół z usterkami (331)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
kio 1879/14 (2)
ii ca 425/05 (5)
po przecinku (374)
kio_1104_10 (8)
dokumenty z innego postępowania (15197)
kryterium oceny ofert doświadczenie (3957)
huawei (39)
art. 87 ust. 1 (5955)
upust (300)
kio_2036_12 (14)
art. 38 ust. 4a (372)
v gaz 48/09 (5)
łączenie funkcji (1244)
"0 zł" (7528)
art.29 ust. 1 (3673)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2124)
ii ca 675/14 (3)
czynność otwarcia ofert (3902)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
2781/11 (5)
x ga 158/07/za (2)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (225)
odtajnienie harmonogramu (74)
xix_ga_92_11 (14)
kio_545_11 (7)
1815/11 (7)
kio 2744/11 (5)
kio 2049/13 (3)
art 43 (2308)
uzupełnienie harmonogramu (548)
art. 46 ust. 1 (3875)
wadium gwarancja konsorcjum (705)
marża jako kryterium oceny ofert (323)
kio 2462/12 (2)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
x ga 251/10/za (1)
avr rażąco niska cena (5)
zdolnośc kredytowa (945)
kio_uzp_184_10 (8)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
lub równoważne (2134)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
kompania węglowa (388)
instytucje_prawa_publicznego (59)
art. 89 ust.2 (11484)
uzp/zo/0-640/05 (14)
1641/12 (7)
art. 26 ust. 2 b (7993)
1974/12 (4)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
zakup czasu antenowego (10)
kio 2012/14 (11)
26 ust. 2c (394)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
oferta nieważna (5717)
zamówienie podstawowe (5111)
kio 2332/12 (4)
"art. 29 ust. 3" (445)
kio_133_12 (8)
kio 738/14 (6)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
kio 44/12 (11)
sukcesja (49)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1509)
utajnienie wyjaśnień (450)
autoryzacja (267)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (717)
wadium zatrzymanie (606)
1016/12 (19)
opinia prywatna (939)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (270)
ii ca 693/5 (16)
art. 24 ust. 4 (12279)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (631)
xii ga 429/09 (49)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (654)
sprawowanie nadzoru autorskiego (165)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
zatrudnienie a dysponowanie (1339)
wadium osoba trzecia (611)
wadium w kilku formach (269)
faktura należyte wykonanie (1593)
2734/14 (11)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1104)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
minimalny zakres świadczenia (3287)
1369/12 (2)
24 ust. 2 a (16207)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1122)
bank gospodarstwa krajowego (116)
"art. 91 ust. 3a" (69)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
kopia gwarancji bankowej (199)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
dostawa paliwa (422)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
"cena ujemna" (13)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
nieprawdziwe informacje wina (114)
interes przystepującego (4523)
art. 5 (20726)
kio/kd 113/13 (7)
upadłość członka konsorcjum (140)
x ga 442/10 (1)
kio_2653_11 (3)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (5687)
kio/uzp 68/07 (6)
zastępstwo procesowe (2482)
protokół odbioru (1711)
utajnił formularz cenowy (248)
art. 36a ust. 3 (174)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
kio 1056/14 (3)
iii ca 212/06 (2)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (5576)
nadzór inwestorski (534)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
karty katalogowe (484)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
kio/uzp 822/11 (18)
odwrócony vat (45)
polisa ubezpieczeniowa (660)
v ga 40/09 (19)
zmiana cen jednostkowych (1783)
"charakter stosunku" (277)
art.22 ust. 5 (4720)
19/09 (286)
ceny jednostkowe rażąco niskie (1043)
zaświadczenie z banku (475)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1050)
zarzut okoliczności faktyczne (11371)
"jeden producent" (625)
kio_2204_10 (4)
wadliwe referencje (818)
dokumenty francuskie (211)
800/12 (12)
kio 460/14, kio 463/14) (3)
kio 2800/10 (5)
eurosystem (31)
v ca 1377/05 (3)
pkp energetyka (78)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (3)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
zus spółka jawna (97)
kryteria oceny ofert (6241)
art. 38 ust. 1 (3788)
2200/12 (4)
nieodpłatne użyczenie (62)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1293)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
przystąpienie termin (15990)
pomoc prawna (6326)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (874)
kio 438/13 (2)
art. 91 ust. 5 (6933)
v ca 484/04 (2)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (705)
"potwierdzenie należytego wykonania" (859)
x ga 227/09 (6)
26 ust 3 (10931)
"wyłączenie członka komisji" (5)
kio/uzp 1695/09 (9)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
krk niemcy (41)
art. 184 (2168)
fordewind (9)
kio/uzp 814/10 (27)
data wystawienia (1023)
weksel (19)
referencja treść (2923)
"złożenie dwóch ofert" (320)
"iii czp 25/10" (16)
krk spółka cywilna (123)
1516/12 (6)
kredytu (619)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
równoważności (699)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
kopia dokumentu (3025)
e-podatki (25)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (430)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
xii ga 226/10 (1)
0,00 złotych (287)
rażąco niska cena ochrona mienia (125)
"spółka komandytowa" (441)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (655)
kio 13/14 (266)
niepodpisana oferta (5505)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (10834)
umowa spółki cywilnej (2845)
gospodarzem postępowania (207)
ii ca 1211/09 (10)
simple (61)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
dalsze pełnomocnictwo (1632)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
v gaz 90/07 (18)
238/13 (6)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
1623/11 (16)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (33)
dzierżawa pomieszczeń (87)
udostępnienie ofert (4490)
kio/uzp 66/07 (8)
należyta staranność (3006)
generyczne (23)
735/13 (11)
183/11 (15)
vi ca 527/05 (15)
kio_1617_14 (5)
udostępnienie doświadczenia bez udziału w realizacji (2304)
"powtórzenie czynności" (8715)
art.90 ust. 3 (2343)
cena opcji (530)
toya (14)
2010 (11772)
2741/10 (3)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
kio/uzp 320/10 (4)
kryterium serwisu (700)
kio 2046/14 (10)
v cz 48/05 (2)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (718)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2379)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (220)
wodzisław (62)
ograniczenie swobody umów (1276)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (384)
17 stycznia 2008 (4530)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
444/12 (10)
kodeks cywilny (3614)
"191/14" (7)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
referencje kara umowna (136)
zaświadczenie z zus (344)
2710/10 (10)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
zwrot zatrzymanego wadium (85)
kio 1654/11 (5)
ujemna cena (154)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2819)
"art. 86 ust. 3" (214)
arup (50)
"błąd w siwz" (11)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (152)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
kio/478/13 (3)
mon (110)
art.189 (4884)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (2762)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
moment zakończenia postępowania (1146)
kio 416/12 (5)
kio 216/14 (15)
dostawa tonerów (70)
vii ga 147/08 (9)
art 26 ust. 2b (1506)
deklaracja ce (473)
wyłączenie konkurencji (3045)
art. 35 (3645)
online skills (19)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (128)
358/11 (15)
nienależyte wykonanie (6292)
kio_2317_10 (7)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (2)
1978/10 (18)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (21)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
1071/11 (5)
art 94 ust 3 (2101)
art. 189 ust. 6 (5296)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1181)
kryteria niemierzalne (159)
novartis (20)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
465/11 (63)
"znajomość języka polskiego" (23)
oferta ocena oferty (15030)
v_ca_936_12 (6)
przychód netto (382)
785/14 (13)
xii ga 340/09 (9)
xii ga 132/08 (1)
"kosztorysowe" (1568)
2931/13 (3)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
użyczenie zasobów (254)
pojemniki (320)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
awos (12)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
naruszenie art. 7 (22439)
rażąco niska cena po aukcji (79)
v ca 77/08 (2)
błąd w vat (1337)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1162)
generalny wykonawca (2263)
kio_610_12 (5)
x ga 316/07 (2)
uzp/zo/0-42/07 (2)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (873)
formularz cenowy brak podpisu (268)
deklaracja zgodności ce (450)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
kio/uzp 400/07 (2)
iv_ca_508_05 (4)
kio 2550/10 (8)
świadczenie okresowe ciągłe (815)
9/09 (152)
zmowa przetargowa (107)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (9011)
medyczne (2715)
"180 ust. 2" (1554)
kio 77/12 (6)
istotne zmiany umowy (6198)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (18)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
koncesje (471)
kio/uzp 654/08 (14)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (350)
iso 1043-4 (6)
"zastrzeżenie oferty" (23)
odwołanie na dwie części (8496)
x ga 23/07 (105)
2626/10 (4)
"umowy zlecenia" (240)
493/13 (4)
kio_uzp_33_07 (29)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
1883/14 (11)
geomar (39)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
uzp_zo_0_533_06 (13)
usługi prania (182)
funkcjonalność system (1243)
zmiana umowy 144 (548)
kio 2753/11 (11)
unieważnienie postępowania wada (1678)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (15)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
criminal record check (2)
drager (107)
art. 46 ust. 4 a (3777)
676/11 (6)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1649)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
komputery (785)
26 ust 2b (1506)
informatyczne (1698)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (378)
1705/14 (10)
zerwanie umowy (79)
lokata (70)
epeat (17)
błędne tłumaczenie (1256)
alstom (68)
omyłka w kosztorysie (949)
brak podziału zamówienia na części (1942)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
200/11 (7)
usługa o charakterze ciągłym (744)
farmaceutyczny (186)
dwie oferty jednego wykonawcy (10539)
parafka zamiast podpisu (11)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2255)
brak producenta w ofercie (3239)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
kio 153/11 (3)
przedłużenie gwarancji wadialnej (313)
"§ 7 ust. 2" (375)
16/98 (30)
pełny odpis krs (773)
interes faktyczny (6970)
ii ca 585/06 (6)
vat stawka (1456)
52/08 (8)
990/09 (4)
kio/uzp 1087/09 (2)
"pkp energetyka" (68)
krk francja (26)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5117)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
średni roczny przychód (133)
sodexo (28)
kio/uzp 277/09 (10)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (535)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
utajnienie polisy (56)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (4368)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
27 ust. 5 (7970)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
908/13 (17)
gwarancja kryterium oceny ofert (2190)
waloryzacja cen (123)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
wyjaśnienia oferty (10738)
art. 151 pzp (742)
"zp-1" (328)
wpis do działalności regulowanej (1467)
"na każdym etapie postępowania" (443)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
polisa oc konsorcjum (234)
brak numeracji stron (400)
obmiarowe (51)
roboty budowlane definicja (2198)
379/12 (19)
odrzuca skargę (19144)
90 ust. 2 (7785)
polisa podlimity (17)
word warszawa suzuki (2)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (4)
referencje a kary umowne (136)
prokurent krk (44)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (315)
"franszyza redukcyjna" (16)
zatrzymanie wadium 2014 (181)
upływ ważności wadium (692)
kio 2862/13 (6)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
49/10 (19)
referencja nie musi potwierdzać (1739)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
kio 327/14 (8)
alstal (33)
173/11 (12)
iv ga 10/08 (13)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
"art. 32 ust. 1" (270)
zaokrąglenie (272)
równoważne (2271)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
"potrzeby zamawiającego" (1841)
xii ga 11/09 (18)
zsi (51)
art 87 ust 2 (5950)
technologia radiowa (160)
kio/uzp 853/08 (5)
przedwczesne odwołanie (937)
oświadczenie o podwykonawstwie jest treścią oferty (820)
"art. 94 ust. 1" (248)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
v ca 359/08 (2)
"kio/kd 20/09" (5)
tubisz "rażąco niska cena" (85)
2285/12 (6)
art 4 pkt 8 (14203)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (727)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
art 181 ust 1 (1400)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
art.25 ust.1 pkt 2 (4229)
"i ckn 304/00" (130)
błędna stawka podatku (1143)
dowód oświadczenie producenta (2969)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (468)
umowy wieloletnie (416)
rażąco niska cena 2013 (507)
protest (11736)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
ponowne wniesienie wadium (1158)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
xii ga 285/09 (2)
v ca 787/08 (1)
oświadczenie wiedzy (4982)
1305/13 (3)
1432/09 (12)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
v ga 61/10 (3)
zaświadczenie o niekaralności francja (42)
spółka cywilna wykonawca (2583)
stalowa wola (112)
camco (17)
2018/12 (5)
integracji (755)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1448)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
krs chiny (20)
zatrzymania wadium (606)
xii ga 314/11 (31)
x ga 287/08 (2)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
dobre obyczaje kupieckie (95)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2146)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (11227)
ramowa (443)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
x ga 178/07 (1)
krk z niemiec (47)
inna cena słownie i cyfrowo (555)
rozliczenie robót dodatkowych (1360)
referencje wystawione przez siebie (832)
unieważnia umowę (2751)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (457)
przerwa w terminie związania ofertą (342)
rekomendacje prezesa uzp (346)
zmiana wartości umowy (7337)
iii ca 1904/14 (2)
kio 548/13 (4)
teta (17)
art. 6a ustawy pzp (352)
art 89 ust 1 pkt 1 (13585)
c-328/96 (3)
1402/11 (3)
1193/13 (6)
art. 182 ust. 3 (2258)
"art. 136" (23)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (447)
manipulowanie ceną (196)
v ca 1051/10 (10)
ii ca 950/11 (1)
141/10 (7)
1560/15 (4)
dostawa powszechnie dostępna (1472)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
art. 9 ust. 2 (15126)
odstąpienie (2121)
uzp/zo/0-2070/06 (2)
xii ga 183/08 (1)
i ca 101/09 (3)
1670/09 (11)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1544)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
i ca 159/11 (7)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
projekt wykonawczy (2317)
mebli biurowych (125)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (7157)
x ga 499/10 (2)
x ga 311/10 (15)
kio 1027/10 (4)
art. 22 ust 4 (12482)
nierealny termin realizacji (3247)
iv ca 180/11 (3)
obliczenie terminu składania ofert (2645)
kod pkd (77)
charakterystyka produktu leczniczego (57)
"ujawnienie źródła zapytania " (7)
zakup samochodu (234)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
ii ca 39/09 (4)
art.8 ust.3 (1672)
usługi priorytetowe (435)
wadium wpłynęło po terminie (572)
csioz (29)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (1678)
kio 1533/12 (5)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1198)
iii ca 472/09 (2)
uniwersytet szczeciński (33)
"zakres udostępnienia" (121)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
brak modelu (927)
"spoza unii europejskiej" (5)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
grupy kapitałowej (389)
"dwie ceny" (36)
ii ca 590/09 (5)
v ca 719/10 (1)
537/14 (2)
"oferta częściowa" (903)
kio_kd_46_10 (16)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
poczta polska rażąco niska cena (103)
oświadczenie brokera (77)
nieprecyzyjny warunek (2108)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (785)
kio_457_12 (10)
nadmierne wymagania (1843)
"ograniczenie terytorialne" (25)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
1729/09 (2)
26 2b (1507)
licytacja (99)
formularz oferty (4902)
x ga 98/07/za (1)
xix ga 265/08 (4)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
awaria (608)
art. 185 ust. 5 (2603)
rozbicie ceny ofertowej (440)
wynagrodzenie prowizyjne (15)
v ca 977/08 (1)
2679/10 (4)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (544)
norma wycofana (568)
vi ga 34/08 (2)
kio 96/14 (7)
odrzucenie skargi (15630)
kio/uzp 168/08 (9)
"criminal records bureau" (5)
oferta wstępna 26 (846)
gwarancja wadialna kopia (204)
referencje data wystawienia (540)
krs niemcy (44)
tramwaje warszawskie (37)
x ga 311/07 (6)
kio 2493 (38)
nieuprawniony podział zamówienia (1587)
"art. 23 ust. 2" (469)
kio 292/13 (9)
kio_1535_14 (9)
niewyuczone (18)
wypowiedzenie (1268)
"treść oferty" (6588)
163/08 (11)
kio_1470_11 (4)
dialog konkurencyjny (387)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
numer uprawnień (2208)
"art. 83 ust. 3" (33)
kio/uzp 37/10 (39)
ii ca 430/09 (1)
kio_1776_10 (7)
zwrot oferty bez otwierania (175)
kio/uzp 23/07 (373)
roboty uzupełniające (1616)
umowa ryczałtowa (1451)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2269)
odpowiedzialność solidarna (452)
1985/11 (4)
błędna podstawa prawna (3868)
ekonomiczny (2711)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (110)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
definicja ceny (1936)
uzupełnienie (6427)
utajnienie części odwołania (749)
protokół odbioru jako referencje (825)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (557)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
referencje (3085)
bezwarunkowa gwarancja (319)
xii_ga_206_08 (22)
iv ca 715/11 (2)
kio 1807/13 (7)
udostępnienie uzupełnień (2617)
pozwolenie na użytkowanie (536)
bezstronność (328)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
iv ca 508/05 (4)
zakaz podwykonawstwa ochrona (217)
związanie wyrokiem kio (6434)
dostawy powtarzające się okresowo (142)
x ga 86/08/za (1)
1841/09 (2)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (7079)
rażące naruszenie ustawy (2064)
bład w obliczeniu ceny (1855)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
wartość szacunkowa (3435)
xix ga 82/09 (2)
zmiana wynagrodzenia konkurs (657)
kio_uzp_1362_08 (6)
1536/10 (10)
vi ca 464/05 (62)
ii ca 183/05 (2)
1587/11 (7)
"zmiana wzoru umowy" (34)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
kio 211/11 (3)
brak ceny (7455)
rozszerzająca interpretacja siwz (629)
jednokrotne uzupełnienie (685)
kryteria oceny ofert w żywieniu (119)
91 ust. 3 (7142)
"tego samego rodzaju" (285)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
xii_ga_429_09 (67)
iv ca 51/11 (2)
v ca 405/10 (3)
ii ca 158/09 (4)
lasy (338)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
exatel (93)
ii ca 207/11 (4)
kio/uzp 401/08 (10)
kio_2537_11 (13)
kio/kd 15/11 (25)
rażąco niska cena usługi ochrony (1118)
kio_2939_12_kio_2942_12 (3)
"jednokrotne wezwanie" (70)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
kio_455_12 (3)
"nie mogą obciążać wykonawców" (73)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (309)
110/14 (8)
kio 33/12 (31)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
ważność referencji (402)
zmiana treści oferty (9265)
kio 1379/09 (16)
nie opłacona polisa (494)
pozycja zerowa (111)
enion s.a. (40)
oddelegowanie pracownika (120)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (64)
"art. 24 ust. 2a" (29)
kio 3/11 (246)
v ca 1621/08 (1)
termin wykonania (14372)
287/15 (5)
haccp (39)
testy (1200)
akuratne uzasadnienie (22)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1111)
kio/kd 79/11 (7)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1285)
crb (5)
zatrzymane wadium (73)
nadmierne kary umowne (170)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
"brak podpisu pod ofertą" (4)
domniemanie (1386)
457/12 (21)
"art. 2 pkt 1" (285)
kio_3006_13 (3)
1329/10 (5)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
xii ga 13/09 (7)
kio_2480_12 (7)
v_ca_3036_10 (33)
oświadczenia producenta (4235)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
"zaświadczenie z zus" (168)
wadium konsorcjum (895)
kio 1460/13 (3)
art.144 ust.1 (524)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
odrzuca odwołanie (15680)
ii ca 647/09 (1)
aca 357/10 (29)
waloryzacji (224)
równowaga ekonomiczna (90)
art. 36b ust. 2 (66)
"udostępnienie doświadczenia" (106)
zmiana terminu płatności w umowie (1135)
oferta stanowi całość (10494)
parametry techniczne (5133)
1070/11 (5)
parametry papieru (191)
zaświadczenie z krk (343)
punkty serwisowe (473)
próbki (667)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
brak współdziałania zamawiającego (499)
należycie (6861)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (861)
92 ust. 1 pkt 2 (3365)
wgląd do ofert (946)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
v ca 1805/09 (2)
v_ca_3618_13 (7)
kio/ku 60/10 (2)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1169)
podział (1824)
xii ga 374/10 (2)
kio 1819/13 (5)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (304)
"pszok" (62)
nie potwierdzają należytego wykonania (4103)
pełnomocnictwo do aukcji (129)
"iv ca 683/12" (94)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (175)
brak dowodu opłaty polisy (119)
ii ca 663/04 (2)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2322)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (6314)
wiedza (2974)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (630)
kio 2257/12 (2)
w sprawie dokumentów (16387)
kio/kd 64/12 (2)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3337)
tej samej marki (1007)
anonimowość (17)
koncesja podwykonawcy (119)
1967/10 (6)
inżynieria wyceny (125)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
podpis bez pieczątki (255)
180/12 (55)
usługa w trakcie realizacji (3039)
i ca 117/12 (57)
ii_ca_587_05 (84)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (17)
iv_ca_1299_09 (39)
ryzyko (2058)
brak interesu publicznego (11296)
poprawa innej omyłki (777)
rezygnacja z części zamówienia (408)
metodyka (405)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
kto podpisuje referencje (130)
informacja banku (1179)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
"informacje z internetu" (5)
85 ust.4 (1584)
9296 (17)
74/05 (331)
brak stawki vat (1214)
xix ga 156/07 (1)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
zmiany istotne (8648)
"kio 1535/11" (4)
wadium gwarancja bankowa (557)
2492/11 (3)
c-599/10 (31)
kio 2213/11 (9)
2479/11 (3)
interes w unieważnieniu (9438)
kio 1586/13 (2)
"kryterium parametry techniczne" (34)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
nieprawidłowa punktacja (1093)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (104)
"negatywnych konsekwencji" (1237)
podmiotowe kryteria oceny ofert (1715)
2498/14 (5)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
świadectwo przejęcia robót (146)
zeto (133)
kio_4_12 (4)
"kredyt odnawialny" (17)
art.94 ust. 3 (417)
oryginał (3457)
prince (87)
gaz system (311)
kio 1123/13 (2)
referencje dla samego siebie (1246)
iv ca 92/09 (2)
1642/10 (4)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1245)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (18)
xxiii ga 584/13 (4)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3851)
72/10 (13)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (457)
obsługę prawną (2432)
51/09 (23)
sprint (97)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
v sa/wa 875/10 (7)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
kio/uzp 69/07 (10)
142 ust. 3 (1376)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
złożył nieprawdziwe informacje (3182)
serwis podwykonawca (340)
rażące kary umowne (264)
kio/uzp 301/10 (6)
brak pieczęci imiennej (166)
wyjątkowa sytuacja (1204)
certyfikat ubezpieczenie (448)
beneficjent gwarancji (639)
art 93 ust. 1 pkt 1 (5870)
iv ca 288/06 (2)
Średni roczny przychód netto ze sprzedaży (85)
art. 180 ust. 5 (5338)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (514)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
usługi finansowe (3020)
1244/10 (3)
kryteria pozacenowe (148)
629/13 (7)
art. 24b (101)
vat marża (221)
bęben (65)
vat usługi leśne (99)
kio 2343/12 (9)
przekształcenie (238)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
dokumenty dla podwykonawcy (2259)
"§ 3 ust. 4" (279)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
art. 26 ust.4 (5957)
poczta polska sa (622)
opinie bankowe (352)
vii ga 136/09 (8)
292/13 (10)
kio_786_10 (10)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
rażąco niska cena dowody (1232)
unieważnia (5257)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
udostepnienie oferty (4490)
kio/uzp 267/10 (8)
art.75 (62)
chiński krs (17)
c-91/08 (24)
prawidłowo ukończone (730)
2688/10 (2)
spółka cywilna (2686)
kio 2033/12 (8)
kio_uzp_1117_09 (11)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
v ca 155/08 (1)
i1 ca 154/11 (1)
715/11 (8)
"podmiot trzeci" (1392)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (481)
wnosi o unieważnienie postępowania (8998)
zużyte opony (41)
kio_2525_13 (8)
268/11 (4)
referencje wystawia (1702)
opaska hydrotechniczna (9)
preferowanie wykonawcy (1135)
kio 2401/10 (6)
475/10 (4)
francja (260)
należyte (6861)
38 ust. 4b (99)
1293/13 (3)
2222/11 (17)
x ga 256/10/za (1)
kio 2366/10 (3)
art. 62 ust 1 pkt 1 (2650)
2772/13 (2)
kio_uzp_308_10 (5)
autoryzowany dystrybutor (186)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
822/11 (7)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (8)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (6747)
"niekonkretna oferta" (94)
brak ceny brutto (2997)
potencjał innych podmiotów (2252)
dokumenty przed podpisaniem umowy (4880)
ii ca 679/10 (3)
i ca 331/10 (1)
domniemywać (785)
"dostawa samochodów" (84)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (9145)
"ii ca 137/07" (9)
upłynął termin związania ofertą (1269)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
kio 134/09 (21)
niewniesienie wadium (2437)
zagospodarowanie odpadów (387)
v ga 122/10 (30)
lotos (38)
usługi ochroniarskie (27)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (1865)
225/15 (7)
kio 165/15 (15)
fałszywe oświadczenie (262)
30% (14557)
vi ca 628/05 (13)
konsorcjum warunki udziału (4746)
umowa (11595)
"art. 189 ust. 2" (4658)
wyjaśnienia treści specyfikacji (9748)
opinia bankowa tajemnica (102)
kio 632/11 (3)
ochrona praw wyłącznych (5061)
"art. 90 ust. 2" (838)
1654/11 (5)
art. 26 ust. 2e (165)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
v_ca_421_07 (17)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (816)
x ga 5/07 (7)
x ga 219/07 (1)
rotacja środków pieniężnych (7)
2742/11 (7)
kio 591/14 (4)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
siła wyższa (106)
445/12 (3)
wydruk z krs (211)
disclosure (15)
kio 1066/11 (8)
kio_uzp_86_08 (3)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
oczywista omyłka pisarska (1165)
i ca 608/09 (4)
iii ca 418/09 (7)
xxiii ga 418/09 (3)
182 ust. 4 (2844)
uzupełnienie dokumentu po terminie (7746)
kampania promocyjna (32)
919/08 (11)
kio/uzp 200/09 (7)
dzielenie przez zero (586)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
1502/13 (4)
387 kc (307)
z referencji nie musi wynikać (2417)
oferta spółki cywilnej (2514)
kio 630/13 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
x ga 83/08 (5)
kio_1395_10 (26)
centrum onkologii (257)
nie ma wpływu na wynik postępowania (11079)
poniżej kosztów (4019)
i aca 357/10 (18)
1646/10 (3)
1072/11 (24)
"wyrok wiąże" (4)
"nadużycie pozycji dominującej" (14)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
saldo (147)
kio 49/11 (17)
termin płatności składki po upływie terminu składania (345)
2694/14 (13)
kio_uzp_1029_08 (5)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (25)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
zmiana składu konsorcjum (3379)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (16)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
2234/10 (5)
wpis do rejestru (2156)
kio 700/11 (8)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
wyjaśnienie treści specyfikacji (9748)
zmiana treści oferty złożenie nowej (5603)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
rażąca niska cena (776)
c-59/00 (18)
żywienie w szpitalu (160)
trojanowska rażąco niska cena (99)
krk wydruk (71)
"powołanie biegłego" (267)
2296/12 (5)
xii ga 43/08 (1)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (556)
wizji lokalnej (298)
bull (101)
xii ga 568/11 (1)
x ga 375/06 (2)
zakaz zawarcia umowy (1686)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
580/09 (6)
kio 64/13 (14)
kio 1602/12 (11)
kredyt obrotowy (80)
niedozwolona zmiana oferty (914)
"odstąpienie od umowy" (371)
błędny vat (1420)
zawieszenie działalności (333)
dbałość o finanse publiczne (172)
kio/uzp 59/10 (14)
855/05 (14)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
generalna (3595)
vi ga 33/09 (3)
x ga 183/10 (1)
x ga 75/08 (9)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
162/12 (10)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
iv ca 140/08 (21)
art 90 (7807)
art.29 (3680)
cezar (45)
termin skłądania ofert (11237)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (369)
1337/12 (24)
kio 473/14 (3)
v ca 47/07 (19)
kio 2754/11 (10)
kio_1348_13 (5)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
zobowiązanie warunkowe (276)
kio 2421/11 (2)
419/15 (6)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
art. 142 ust. 2 (970)
kio_2360_14 (7)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
zamówienie wspólne (5592)
kio 2235/12 (2)
zezwolenie na zbieranie (267)
"kio/uzp 703/09" (22)
art. 22 ust. 4 (12482)
iv ca 689/08 (4)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3424)
wydłużenie okresu doświadczenia (436)
"własne referencje" (10)
619/08 (11)
brak treści oferty (16256)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
umowa odpłatna (995)
180 ust. 2 (5574)
"art. 85 ust. 2" (224)
wycofanie+oferty (67)
kio 2342/12 (6)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
832/09 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
art.26 ust.4 (5624)
charakter stosunku (7514)
vi ca 6/05 (5)
zamówienie uzupełniające na dostawy (2041)
usługi leśne (444)
świadczenie usług pocztowych (608)
microsoft whcl (11)
kio 154/12 (11)
zaokrąglanie cen jednostkowych (59)
v ca 871/08 (2)
próbka system (393)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (145)
152/11 (8)
1 grosz (19241)
umowy ramowe (412)
podmioty trzecie (1234)
krakowski park technologiczny (5)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
art. 23 (12452)
nieproporcjonalny warunek (784)
art.185 ust.6 pzp (797)
"nieporównywalność ofert" (139)
1658/11 (15)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (430)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
1535/11 (4)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
przedmiar robót (1656)
płynność (184)
kio/uzp 959/09 (40)
aneksowanie umów (20)
art 24 ust. 1 pkt 8 (12652)
art. 57 kpa (64)
moment wszczęcia postępowania (1716)
kio 1201/13 (12)
"zdolność kredytowa" (901)
"brak ceny oferty" (3)
"art. 32 ust. 4" (143)
kio 1231/13 (5)
zmiana terminu 144 (843)
art. 29 pzp (18826)
984/08 (81)
inspektorat uzbrojenia (51)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
konwalidowanie (20)
realność udostępnienia zasobów (302)
pesa (110)
prokura oddzielna (24)
gwarancja wadialna brak podpisu (184)
kio 964/12 (3)
zabezpieczenie (3507)
art. 26 ust.2b (966)
"wątpliwości na korzyść" (32)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
"art 144" (358)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (23032)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1715)
kio_kd_85_12 (13)
art. 22 ust.4 (6675)
kio 1125/11 (4)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
x ga 387/06 (1)
kio kd 86/12 (5)
23/07 (451)
205/15 (2)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
nieproporcjonalny (966)
próbka systemu (393)
planeta (33)
art 93 ust 4 (4708)
586/08 (2)
kanada (42)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (59)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
"art. 186 ust. 2" (1639)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (9408)
krs nieaktualny (971)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1525)
kio/uzp 1526/10 (4)
działalność twórcza (68)
protokół odbioru końcowego robót (732)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
krajowy rejestr karny (640)
"ubezpieczenie majątku" (16)
kosztorys inwestorski (625)
"równoważny" (2949)
błąd zamawiającego (5897)
2204/10 (4)
pierwotne warunki zamówienia (4246)
xxv c 1367/10 (1)
477/10 (2)
kio_uzp_292_10 (3)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1543)
obejście prawa (733)
cash pooling (2)
odstępne (4)
potwierdzenie opłacenia składki (411)
542/11 (9)
wyjaśnienia wykonawcy (14042)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (654)
praw wyłącznych (12989)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
"art. 146" (1553)
iv ca 629/08 (1)
x ga 257/09/za (1)
art. 297 (405)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (511)
wykluczenie wykonawcy (10444)
1776/13 (5)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
naruszenie zasady jawności (863)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
kio 1350/14 (2)
kio 578/11 (4)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
centrum unijnych projektów transportowych (31)
1996/12 (2)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
kio 685/12 (4)
ii ca 404/09 (7)
zmiana terminu zawarcia umowy (9048)
okres gwarancji (2307)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
kio_1949_11_kio_1954_11 (8)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (54)
najwyższa staranność (871)
uzupełnienie faxem (310)
248 kpc (45)
kio 2688/13 (2)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
art. 38 ust. 4b (99)
bilety lotnicze (50)
kio_2320_12_kio_2321_12 (3)
obroty na rachunku bieżącym (255)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4082)
"nie figuruje" (587)
wznowienia (344)
v ca 29/03 (20)
zmiana terminu realizacji (6866)
"art. 4 pkt 5" (21)
ii ca 455/06 (6)
x ga 207/08 (2)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (27)
kio_366_13 (6)
kio/uzp 469/09 (2)
brak interesu prawnego (7804)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
forma pisemna zobowiązania (1410)
xii ga 315/11 (16)
x ga 300/09 (3)
gsm-r (27)
kio 2744/12 (4)
"art. 144 ust. 1" (225)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
iv ca 11/09 (32)
sytuacja finansowa (4185)
ii ca 304/08 (1)
promocja (364)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
"art. 12a" unieważnienie (84)
zaniechanie wykluczenia (8318)
urządzenia równoważne (1673)
ii ca 489/06 (28)
x ga 122/10 (21)
xii ga 222/07 (2)
china overseas engineering group (13)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
stawka vat odrzucenie oferty (1735)
sprzeciw ryszard tetzlaff (64)
26 ust. 2d (284)
podpis bez za zgodność z oryginałem (862)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
autoryzowany kanał (54)
x ga 21/08 (16)
dokument nie podpisany (4885)
identyfikacja podpisu (258)
kio 1001/10 (2)
1135/10 (4)
brak pkd (150)
kio 883/11 (4)
kio 2824/14, kio 12/15 (4)
centrum usług wspólnych (623)
kio/uzp 786/10 (15)
1008/11 (4)
rozbieżnie liczbowo i słownie (24)
uzupełnienie ograniczony (7591)
jednostronna zmiana umowy (965)
xix_ga_225_10 (14)
dublowanie doświadczenia (86)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (839)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (2667)
kio 1007/13 (27)
termin niezwłocznie (1836)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1006)
v ca 383/07 (2)
art 24 ust 2a (2221)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
"krajowy rejestr karny" (543)
należyta staranność wartość zamówienia (3316)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
"art. 38" (1884)
xix ga 104/07 (3)
x ga 85/08 (5)
424/08 (9)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (6713)
kio/uzp 1226/10 (5)
kio 271/12 (17)
kio_1223_11 (3)
c-84/03 (20)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
30% od wartości zamówienia (9254)
637/11 (25)
razaco niska cena (1773)
ii ca 377/09 (2)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (136)
wydłużenie rękojmi (128)
będzie dysponował (7987)
dokumenty spółka cywilna (3000)
1287/12 (12)
cena zero (6070)
"realność udostępnienia" (43)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (121)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (12)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (608)
1236/11 (3)
i ckn 304/00 (133)
1944/11 (9)
dokumenty z szwajcarii (64)
kio 104/14 (4)
kio 2821/14 (6)
harmonogram robót (768)
charakter referencji (1903)
przedłużenie umowy (2008)
krk po terminie składania ofert (336)
836/11 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
kio 14/11 (204)
kio/uzp 1298/08 (5)
badania naukowe (510)
kio 1166/13 (2)
alstom rafako (13)
489/06 (32)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
"porównywalność ofert" (171)
obronności i bezpieczeństwa (153)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (44)
xii_ga_412_11 (2)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2433)
błąd w stawce vat (1120)
polisa (1011)
jedna usługa (2976)
wyłączny dystrybutor (588)
89 ust. 1 pkt 6 (12467)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
polisa warunek nadmierny (146)
polska organizacja turystyczna (39)
cena jednostkowa w kryterium (1689)
29 ust. 2 (22076)
integracja (545)
unieważnienie czynności wyboru (12391)
nieprecyzyjne (3321)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
pozacenowe kryteria ofert (148)
pkp intercity (88)
"norma emisji spalin" (44)
kio 1179/11 (3)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
2712/12 (4)
cena minimalna (2217)
konsorcjum doświadczenie (2840)
vi ga 79/07 (3)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
energa (131)
kio 1752/10 (5)
zamiast polisy certyfikat (56)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (77)
wady gwarancji wadialnej (112)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
umowa zlecenie (2355)
istotne postanowienia umowy (6856)
kio 1483/10 (20)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (5320)
pzu (142)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
niezależny podmiot (5928)
przedwczesne (947)
"dialog techniczny" (24)
art. 38 ust. 2 (3788)
cofnął skargę (4628)
1185/15 (5)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
kio/uzp 1874/10 (12)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1028)
ix ga 30/08 (11)
wykaz potencjału technicznego (2602)
informacja krk (511)
kio/uzp 431/10 (3)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
art. 86 ust. 1 (1520)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (244)
prince ii (65)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (332)
gwarancja bankowa w kopii (296)
kary umowne wygórowane (130)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
"art. 96" (672)
c-380/98 (28)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
kio_2695_12 (6)
wysokość posiadanych środków finansowych (3900)
czyny nieuczciwej konkurencji (1578)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
oświadczenie producenta (3198)
błąd co do formy (2671)
kio 267/12 (10)
operator wyznaczony (559)
1255/12 (4)
kio/uzp 947/09 (2)
zmiana stron umowy (6356)
kio/uzp 1332/09 (2)
literalny (2209)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
udostepnienie zasobów (1832)
210/10 (18)
zastrzeżenie oferty (4873)
1285/11 (2)
wizja lokalna (298)
iv ca 1322/11 (1)
pełnomocnictwo do wadium (663)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
vi ga 121/10 (1)
sprawozdania finansowe (895)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1209)
xii ga 517/09 (6)
"związanie wyrokiem" (15)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1479)
"prawidłowo ukończone" (443)
kio_uzp_984_09 (16)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
238/14 (9)
zmiana zawartej umowy (9415)
art. 17 ust. 1 (12554)
bezpieczeństwo dostaw (830)
rozwiązania równoważne (1227)
x ga 20/10/za (1)
okres ważności wadium (800)
brak ciągłości krk (13)
ppp (52)
"opłaconej polisy" (399)
kio 2074/13 (4)
nie podano nazwy producenta (2077)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1080)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
szacowanie (790)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
2704/10 (3)
tbd (27)
art. 144 pzp (813)
użyczenie uprawnień (231)
"lub równoważne" (743)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
sumowanie polis (65)
skrócenie terminu składania ofert (529)
kio 879/14 (3)
kio/uzp 429/08 (8)
forma porozumiewania się (213)
grzegorz mazurek (291)
nie złożył formularza oferty (6171)
aktualny krs (971)
numer katalogowy (640)
wadium w formie gwarancji (925)
autoryzacja producenta nawierzchni (47)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
kio 915/13 (3)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
niewłaściwy formularz ofertowy (2486)
uzupełnienie nazwy producenta (1372)
395/14 (7)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
uzupełnił dokumenty faksem (927)
kio 2191/10 (6)
zakres referencji (2938)
ii_ca_373_12 (9)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3133)
data ostatniego wpisu (3943)
świadectwo wykonania (848)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (70)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (7)
nadpłata wadium (3)
potencjał (4156)
1501/14 (9)
2938/13 (3)
hitachi (49)
zamawiający z własnej inicjatywy (753)
odrzucenie odwołania koszty (18635)
art. 36 (4296)
zasada proporcjonalności (520)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1369)
"iii czp 74/05" (230)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
rażąco niskiej ceny (1740)
"art. 22 ust. 5" (59)
numery katalogowe (438)
kio_uzp_11_09 (63)
706/11 (24)
vi ca 206/11 (1)
144a (21)
oświadczenie o podwykonawcach (2276)
kio_1807_12 (7)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (640)
brak podpisu pod odwołaniem (2614)
c-176/98 (36)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (457)
lasy państwowe (334)
art. 140 ust. 3 (1351)
kio 2206/11 (8)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
1804/09 (10)
kio 2182/13 (14)
"zmiana stawki vat" (51)
referencje sztuki budowlanej (398)
roboty budowlane (6535)
"zapytanie o cenę" (594)
x ga 367/09 (1)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (3320)
kio_527_13 (4)
referencje spółki przekształcanej (18)
kio 1085/10 (5)
oświadczenie woli (3532)
iii czp 25/10 (38)
umowa o pracę (5948)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
pełnomocnictwo substytucja (38)
xii ga 317/07 (5)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (11038)
vat (2744)
67 ust. 1 pkt 6 (2664)
vii ga 29/05 (6)
kio 1748/13 (7)
1456/12 (3)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (2929)
pokój (210)
kio/uzp 28/07 (197)
"art. 36a ust. 2" (33)
art 46 ust. 4a (606)
x ga 74/09 (1)
xix ga 72/08 (2)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1653)
kio 827/13 (4)
dodatni wynik finansowy (73)
polisa oc prace projektowe (71)
wycofanie oferty (937)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
i ca 410/08 (1)
sponsoring (2)
904/10 (5)
podpis nieczytelny (375)
kio_624_10 (5)
kio 2753/12 (7)
ostrołęka (162)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
ii ca 87/07 (4)
zamówienie udzielane w częściach (3864)
"nieczytelny podpis" (143)
art. 5 ust. 1 (20649)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
regenerowane (32)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
"zmiana terminu realizacji" (104)
c-496/99 (11)
prince2 (106)
usługi powszechnie dostępne (1751)
iso/iec 27001 (16)
1275/12 (5)
kio 2723/10 (10)
forma wyjaśnień (4008)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
franszyza redukcyjna (14)
ii ca 792/07 (1)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2314)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (9946)
1261/09 (8)
art. 6a (483)
prezentacja próbki systemu (154)
sprzĘt medyczny (860)
waloryzacja (152)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (958)
wadium (2041)
tajemnicą przedsiębiorstwa (1694)
kio/uzp 1187/09 (13)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3381)
kio 1949/11 (10)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (21)
"prekwalifikacja" (69)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
zmiana vat (1825)
kio 1822/11 (10)
1107/04 (5)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
krs po terminie (1648)
"oferta została złożona po terminie" (8)
zmiana członków zarządu (1845)
koleśnikow główny urząd geodezji (9)
kio/uzp 1243/08 (7)
79/13 (39)
plan zamówień (1350)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (592)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1277)
kio 223/11 (4)
brak daty wystawienia referencji (408)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
vat omyłka (931)
"razaco niska cena" (2151)
kio 2483/13 (4)
kio/uzp 391/09 (3)
kio_291_12 (6)
art. 26 2b (1507)
usługi bankowe (1414)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3039)
dokumenty w języku obcym (401)
x ga 60/10/za (3)
v ga 87/10 (1)
kio/uzp 533/10 (3)
serwis na terenie polski (240)
zezwolenie (981)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
spółka córka (64)
"art. 49 ust. 3" (20)
pełnomocnik ceidg (53)
vii ga 136/09 za (6)
385/15 (2)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
293/13 (8)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (113)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
termin zwiazania ofertą (11470)
v ca 142/09 (5)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
kio 1014/14 (2)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
nazwa producenta (1981)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2291)
"niewykonanie wyroku" (508)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
wartość referencji (2528)
dostawa energii elektrycznej (307)
"handel referencjami" (34)
kio 2220/10 (12)
norma euro 5 (912)
mainframe (39)
ocena ofert (15434)
kio/uzp 1990/10 (7)
c-324/93 (8)
kio 715/14 (21)
"zamówienia mieszane" (20)
iii ca 727/05 (7)
konkurs na prace projektowe (153)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
"art.26 ust.2b" (951)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (841)
oczywista omyłka pisarska data (730)
miejsca po przecinku (442)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
fałszywe referencje (73)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
maquet (30)
ryzyko gospodarcze (1242)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
radio (126)
"art. 26 ust. 2b" (951)
rażąco niska cena 2014 (731)
referencje podpis (552)
kio_956_12 (4)
formy zabezpieczenia (2130)
iii ckn 1320/00 (6)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (572)
kio 341/12 (13)
"brak strony" (95)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (516)
usługa szkoleniowa (296)
wyjaśnienie treści (10559)
odwołanie przedwczesne (1291)
1958/11 (8)
forposta (37)
nieporównywalność ofert (215)
kio_1382_13 (4)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
kio_31_11 (6)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1174)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1263)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
art. 82 ust. 1 (2175)
91 ust. 2 (7192)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
kara umowna za opóźnienie (251)
art. 68 ust. 2 (1767)
106/10 (11)
próbka jest dokumentem (567)
vii ca 453/09 (1)
omyłka w ofercie (3793)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (145)
blok operacyjny (217)
control process (68)
kio 2743/13 (2)
"zdolnośc kredytowa" (901)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
z wolnej ręki (1576)
cena jednostkowa ujemna (60)
"odwołanie wobec wezwania" (2)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
oświadczenie o należytym wykonaniu (6937)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (7077)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (158)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
1670/14 (7)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1339)
potwierdzenie zdolności kredytowej (842)
termin świadczenie niemożliwe (2917)
powtórne wezwanie (1214)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (755)
referencje bez daty (1458)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
rażąco niska cena brak dowodów (1654)
ii ca 70/09 (6)
rażąco niska cena ryczałtowe (588)
zus hiszpański (6)
referencje konsorcjum (1524)
autoryzowany przedstawiciel (223)
xii ga 88/09 (20)
art 22 ust 5 pzp (11918)
uwzględnia opozycję (412)
bezprzedmiotowe odwołanie (1914)
brak zgody na poprawienie (1072)
kio 270/13 (7)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (14765)
x ga 284/11/za (1)
zasada równego traktowania oznacza (6987)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
postać leku (128)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
"dobre obyczaje" (439)
708/10 (6)
x ga 319/08 (4)
kio 701/11 (5)
fujifilm (19)
art.46 ust.4a (445)
zamienniki (156)
"wadliwe pełnomocnictwo" (572)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1083)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (595)
wykaz punktów serwisowych (244)
kio_2796_11 (5)
art. 5 ust. 1 a (20648)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (299)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
hiszpański (189)
kio 433/11 (4)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
i ca 215/10 (2)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
partner dariusz apelski (5)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
1221/09 (9)
xii ga 412/11 (2)
ii ca 1063/05 (17)
iv ca 915/08 (2)
uprawnienia sep (29)
węgry (44)
wskaźnik płynności finansowej (69)
zakończenie postępowania o udzielenie (5002)
kio_154_13 (6)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
kio 601/11 (8)
"kio 2939/12" (7)
"26 ust. 2e" (21)
należyta staranność wykonawcy (4000)
kio 1909/10 (2)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (2054)
dokumenty rosyjskie (42)
70/08 (11)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
art. 185 ust. 6 (2343)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10589)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
"146 ust. 6" (158)
2480/12 (8)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
uzupełnienie jednorazowe (314)
ca 489/06 (40)
i ca 230/10 (14)
kio/uzp 351/08 (10)
nieprawdziwa informacja (3204)
microsoft windows lub równoważny (71)
warunek doświadczenie (5070)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (168)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
omyłki pisarskie (1304)
678/12 (6)
"iii ca 88/09" (28)
postanowienie o zwrocie odwołania (14576)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
wskaźnik płynności (72)
art. 49 (1899)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (3663)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
materiały eksploatacyjne (539)
3021/13 (4)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (145)
kio 35/12 (16)
art.46 ust. 4a (461)
"uzupełnienie próbek" (41)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5034)
678/08 (5)
vii ga 9/09 (6)
politechnika rzeszowska (24)
"błędna podstawa" (94)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (227)
1408/10 (15)
usługi geodezyjne (390)
"art. 68 ust. 2" (28)
"usługi szkoleniowe" (105)
"art. 51 ust. 2" (98)
kio_2694_13 (4)
"zmiana istotna" (364)
zasoby podmiotów trzecich polisa (189)
doręczenie odpisu skargi (2735)
ubezpieczenie (2304)
dowód opłacenia polisy (283)
upadłość wykonawcy (325)
421/12 (6)
błędny numer katalogowy (203)
waloryzacja wynagrodzenia (203)
oferta najkorzystniejsza (16801)
miasto gorzów (100)
933/11 (6)
siwz (14692)
iv ca 1180/09 (2)
x ga 523/10 (2)
kio_1220_12 (3)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (109)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (1971)
kio 637/11 (19)
"sukcesja uniwersalna" (25)
wyjaśnienia dotyczące próbek (667)
1515/14 (8)
ii ca 337/11 (1)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
iii czp 52/11 (88)
ii ca 258/09 (2)
przedawnienie (171)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (191)
przejściówka (30)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (759)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
za pośrednictwem banku (1371)
oryginalne tonery (37)
kio/2709/10 (3)
kio_564_14 (7)
kio_953_13 (22)
samozatrudnienie (28)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
zus dla spółki cywilnej (137)
v ca 1110/04 (11)
kio 1232/13 (5)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
ilość rdzeni (75)
udostępnianie ofert (1529)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (591)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
art. 23 ust. 2 (12382)
odpady (1249)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
iii csk 143/10 (10)
ii ca 207/08 (6)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3431)
"26 ust. 2a" (301)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
1138/11 (4)
"ubezpieczenia na życie" (26)
dysponuje osobami (4318)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1749)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
przejrzystość (1214)
kio 1687/10 (5)
c-31/87 (9)
"minimalne wynagrodzenie" (387)
usługi niepriorytetowe (179)
doświadczenie powtarzalność (39)
oferta wstepna (1803)
art. 92 ust. 1 (2552)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
pozycja zero (4825)
przenoszenie kosztów (1606)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
"i ca 117/12" (55)
art 8 ust 3 (20420)
kio 2565/10 (2)
oświadczenie producenta o serwisie (762)
xxiii_ga_924_14 (12)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
iso/iec 19752 (17)
1818/11 (8)
art. 13 (16999)
iii czp 103/2010 (2)
kio/uzp 383/08 (4)
182 ust. 3 pkt 1 (2923)
wykaz wykonanych zamówień (7570)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2499)
oferta złożona przez oddział (2815)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
334/09 (4)
raid (64)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
x_ga_81_09 (7)
wadium w innej walucie (64)
cena słownie i liczbowo (228)
iii czp 66/95 (28)
doświadczenie kryterium oceny ofert (3957)
"modyfikacja formularza ofertowego" (32)
subiektywna ocena ofert (1168)
"oferta alternatywna" (34)
termin związania ofertą (8518)
kio 842/11 (8)
opis usługi (7271)
prowadzisz (25331)
"cena ryczałtowa" (944)
"art. 96 ust. 3" (377)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
846/10 (4)
"definicja podwykonawcy " (20)
"oświadczenie woli zamawiającego" (153)
"sukcesja generalna" (23)
zasada koncentracji (257)
471/11 (9)
"nie wniósł wadium" (1051)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
oferty wariantowe (367)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (71)
v ca 1514/02 (16)
art.90 ust.1 (2341)
art. 110 pzp (902)
wadium lider konsorcjum (559)
kio_532_13 (4)
doświadczenie kryteria oceny ofert (3957)
formularz cenowy ryczałt (165)
zmiana podmiotowa (1667)
dostawa artykułów spożywczych (90)
kio 594/14 (2)
kio 1507/11 (5)
vi ga 68/09 (5)
"kryteria podmiotowe" (135)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
xii_ga_315_11 (30)
przeciwnik skargi (343)
bezpłatne użyczenie (33)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
x ga 123/10 (2)
wadium uznanie rachunku (937)
wysokość zabezpieczenia (4273)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (441)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
krk szwecji (7)
ii ca 141/07 (1)
x ga 22/08 (58)
kio_749_13 (3)
"powiązania rodzinne" (20)
zamówienie wielorodzajowe (3)
kryterium społeczne (1938)
kio/2790/10 (14)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (206)
xix ga 34/07 (5)
kio/uzp 255/08 (16)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
2339/14 (3)
oczywista omyłka (2018)
425/12 (14)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4170)
zapoznać się z jego treścią (4391)
"ubezpieczenie grupowe" (17)
"wskaźnik bieżącej płynności" (28)
xix ga 408/07 (4)
kio_667_10 (6)
dostawa autobusów (182)
wynajem pomieszczeń (84)
interwenient uboczny (115)
kryterium okres gwarancji (1785)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
brevells (2)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
"spółka celowa" (13)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
c-389/92 (21)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
beletrystyka (14)
kio 1097/14 (3)
prezentacja próbek (115)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (399)
kio 510/14 (3)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
"art. 297" (100)
warbud (308)
1295/10 (12)
intercity (60)
kio 873/12 (5)
art 144 (761)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
x ga 12/07 (11)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
studia podyplomowe (36)
nieuczciwej (12008)
negatywnych konsekwencji (2427)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (184)
cena 0 (4870)
wpis (25237)
26 ust. 2 b (7993)
poświadczenie nieprawdy (241)
rownowaznosc (699)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (123)
xii ga 108/15 (6)
parametry równoważności (740)
termin realizacji dostaw (2067)
"oświadczenie wiedzy" (469)
1007/13 (27)
1533/12 (5)
kio/uzp 476/11 (6)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (38)
1385/10 (8)
strona internetowa dowód (2476)
część sprawozdania finansowego (603)
unieważnienie części (6941)
iv ca 351/09 (1)
2537/13 (4)
1533/08 (2)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
odstąpienie od umowy (1640)
540/13 (4)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
know how (431)
niemiecki krk (31)
interes publiczny a interes prywatny (582)
kio 318/12 (8)
kio/kd 50/10 (5)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
x ga 327/07 (1)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (158)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4532)
kio_2205_11 (6)
kio/uzp 353/08 (9)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
wadium w formie kopii 2013 (74)
torell (8)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
poświadczanie za zgodność (706)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
kio/uzp 1311/10 (8)
zestawienie materiałów (1843)
art 32 (4933)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
241/13 (5)
866/09 (7)
"zasada swobody umów" (263)
vi ga 87/07 (5)
kio 23/12 (221)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1669)
niezwłocznie oznacza (909)
monopolista (62)
brak kosztorysu (2196)
wartość zamówienia brutto (5126)
brak strony formularza cenowego (2056)
kio_126_11 (9)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3372)
kio/uzp 1432/10 (7)
kio/kd 25/12 (12)
art 131a (35)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2059)
"komisja przetargowa" (1389)
starpol (11)
kio/kd 19/10 (6)
kio/ku 40/14 (7)
247/15 (7)
766/13 (6)
121/11 (5)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
nie dopuścił ofert równoważnych (2198)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (468)
koszty pracy (10610)
próbek (667)
vi ga 7/09 (10)
ii ca 788/09 (1)
wadium euro (388)
"art. 182 ust. 5" (9)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (4814)
naliczenie kar umownych (371)
135/10 (6)
know-how (246)
766/09 (23)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
kio 384/13 (6)
koncentracja (327)
oddala (10191)
zarzuty spóźnione (1650)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
odpis na pfron (24)
odrzucenie odwołania (18962)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (10197)
jawność protokołu (814)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
autoryzowany partner producenta (125)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (19553)
kio/uzp 1490/09 (7)
kio 556/12 (27)
kio/uzp 1680/10 (3)
ii ca 109/05 (17)
v ca 307/09 (10)
iv ca 648/07 (1)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
użycie nazw własnych (1571)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
usługi tłumaczeń (1132)
krótki termin realizacji (930)
faktura (2395)
luksemburg (65)
wadium w walucie obcej (15)
błędy w kosztorysie (1193)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
cloud computing (5)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
63/12 (19)
1157/12 (5)
ii ca 752/05 (15)
odbieranie odpadów (304)
doświadczenie wspólnika (516)
964/12 (3)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
art.86 ust.4 (509)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
art. 85 ust. 4 (2036)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
x ga 294/06 (9)
spóźniony zarzut (1650)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (250)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
kio/uzp 1092/09 (35)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (5531)
art. 26 ust 2b (1506)
kio 1668/13 (6)
koordynator projektu (155)
roboty budowlane rażąco niska cena (954)
zamówienie uzupełniające (2731)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
joint venture (18)
wydłużenie terminu składania ofert (720)
46 ust. 5 pkt 1 (3663)
art. 179 (9087)
zatrzymanie wadium brak krk (43)
"prawa autorskie" (202)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
wykładnia rozszerzająca (488)
gwarancja bezwarunkowa (319)
"płyta cd" (113)
proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia (1293)
art 29 ust 3 (21046)
data pełnomocnictwa (1667)
"utajnienie części odwołania" (2)
telekomunikacja polska (389)
"termin składania ofert" (4586)
139/14 (5)
art. 27 ust. 1 (8496)
świadczenie ciągłe (998)
warunek nieproporcjonalny (784)
podmiot prawa publicznego (5902)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (27)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (567)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
290/13 (7)
alplast (25)
preferencje lokalne (80)
zasoby zamawiającego plk (38)
33/07 (36)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
kio 500/15 (15)
1502/14 (5)
wspólnota mieszkaniowa (122)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
kio 80/07 (56)
sposób obliczenia ceny (3142)
1779/13 (6)
v ca 927/08 (9)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (11480)
1434/08 (9)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
kio 644/13 (5)
1199/12 (6)
polkomtel (91)
utajnienie całej oferty (532)
odpadów medycznych (246)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (466)
serwis w polsce (294)
iii_czp_52_02 (23)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
umowa przedwstępna (84)
nie otwarto likwidacji austria (16)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (64)
niepriorytetowe (244)
x ga 247/09 (1)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (830)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (573)
art. 179 ust. 1 pzp (7993)
w ramach jednej umowy (7202)
466/08 (23)
uzupełnienie próbek (335)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
prezentacja systemu informatycznego (175)
kio 2784/14 (13)
1361/08 (3)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1900)
"oświadczenie własne wykonawcy" (162)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (6)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
kio 1546/09 (3)
"art. 170 ust. 4" (7)
udostępnienie potencjału finansowego (1212)
zus osób fizycznych (200)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (8322)
c-28/01 (95)
kio 600/12 (17)
wpłata wadium w kasie (75)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
sprzątanie (978)
data referencji (1980)
kio_232_12_kio_243_12 (5)
"serwis na terenie polski" (9)
unieważnienie zmiana okoliczności (7394)
kio_655_12 (5)
obsługa prawna (2432)
usługi badawcze (465)
kio 64/14 (11)
kio_2614_11 (3)
"termin na złożenie wyjaśnień" (64)
rażąco niska cena a aukcja (79)
v ca 117/07 (135)
x ga 163/10 (2)
2321/12 (4)
kio 27/12 (195)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
art. 6 a (19477)
iii czp 73/05 (33)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
pfron kryterium (47)
vi ga 192/10 (11)
x ga 183/11 (1)
doświadczeni z kilku umów (1165)
kio 4/13 (92)
1201/12 (7)
"uzupełnienie odwołania" (121)
art. 42 ust. 1 (3145)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
xix ga 195/09 (11)
art. 32 ust.2 (4346)
kio 2572/11 (3)
ministerstwo finansów (498)
podwykonawcy (1846)
xix ga 158/07 (4)
iii ca 455/08 (2)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (11572)
na rzecz różnych odbiorców (1046)
art 87 (5965)
generalna dyrekcja (959)
itprojekt (18)
kio 291/15 (8)
dysponuje lub będzie dysponował (4590)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
licencja open source (50)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (101)
mebli (350)
"termin realizacji zamówienia" (845)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
badanie cen jednostkowych (1759)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
kio 2421/12 (2)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12991)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (59)
sytuacji ekonomicznej (2424)
art. 26 ust. 2b polisa (206)
art. 22 ust. 5 (12514)
x ga 367/10 (1)
"zmiana terminu płatności" (13)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (1956)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (443)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
87 ust. 2 pkt. 3 (7495)
główny urząd geodezji (105)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (10241)
zysk (1641)
x ga 51/09 (3)
912/10 (2)
kio/uzp 990/09 (4)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
kio 2734/11 (5)
notariusz (410)
2106/11 (2)
kluczowych części (1799)
185 ust. 5 (3899)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
ii ca 718/09 (8)
czeskie krk (12)
tomograf (244)
kio 818/13 (3)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
konkurencyjność (826)
kio 168/12 (6)
art. 146 ust.6 (1128)
53/09 (19)
zamówienie mieszane (284)
1253/13 (5)
art. 24 (12776)
kio/uzp 812/09 (10)
netline (37)
"sąd okręgowy w warszawie" (5975)
zasady uczciwej konkurencji (10735)
organizacja szkoleń (320)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (85)
"192 ust. 2" (1829)
prace zamienne (814)
artykuły spożywcze (109)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (115)
oferty częściowe (2436)
autokorekty (8)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3043)
spis kosztów) (562)
opłata skarbowa (94)
wyrok kio (10121)
aktualność krs (64)
banery (6)
innej omyłki (3480)
"kio 20/12" (4)
961/13 (4)
kio/uzp 2034/10 (2)
art. 87 ust 2 pkt 3 (7494)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (155)
rażąco niska cena ryczałt (86)
zmiana sposobu płatności (1846)
pbg (93)
kio_2124_11 (7)
scotland (14)
mieszane (290)
"niewykonanie wyroku kio" (134)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (362)
xxiii ga 1041/15 (8)
określenie równoważności (943)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1159)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (770)
xix ga 524/09 (3)
dopuszczenie do obrotu (1616)
tajemnica wykaz usług (895)
kio 1393/11 (3)
294/09 (21)
kio/uzp 434/10 (11)
limit debetowy (8)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (1888)
oryginalne części (1062)
586/09 (3)
xix ga 112/08 (1)
błędy w gwarancji wadialnej (261)
kio_411_11 (5)
2702/11 (5)
kio 1159/12 (7)
xii ga 138/07 (1)
"art. 36 b" (50)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
"brak w ofercie" (679)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1140)
zakaz powierzania podwykonawcom (100)
kio 678/12 (5)
"uzupełnienie wadium" (15)
uzupełnienie oferty (6109)
x ga 158/0 (5)
kredyt w rachunku (390)
1556/15 (2)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
250/12 (8)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
potencjał techniczny (2644)
warunek dysponowania osobami (3319)
2238/11 (6)
wadium w formie kopii (320)
i ca 368/11 (1)
oferty nieporównywalne (1465)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
zamiast polisy (187)
berger bau (36)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (809)
arcadis (42)
solidarna odpowiedzialność (452)
świadczenie okresowe (816)
kio/uzp 758/10 (4)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1137)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2575)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (30)
data zobowiązania (4120)
art.29 ust.3 (1795)
kio/uzp 2627/10 (6)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
zp-1 (328)
kio_1623_11 (16)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
xii ga 431/09 (4)
kio/uzp 1891/10 (4)
kio 54/15 (7)
porównywalność ofert (360)
1663/13 (2)
zmiana umowy podwykonawca (989)
uzupełnianie dokumentów (2484)
rażąco niska cena ochrony (1286)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
"art. 38 ust. 6" (141)
kio/uzp 3/09 (92)
przedłużenie wadium (697)
kio_1169_11 (19)
stadion narodowy (44)
podwykonawca 2014 (837)
x ga 258/09 (4)
"art 4 pkt 8" (171)
scotland disclosure (14)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (17)
nie podał nazwy producenta (2077)
referencje dla podwykonawcy (654)
"brak podpisu" (193)
wadium treść (1883)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (1956)
x ga 89/10 (4)
kio 680/15 (3)
błędnie wyliczony vat (915)
próbki uzupełnienie (499)
ii ca 342/06 (10)
"chyba, że udowodni" (159)
zamierza przeznaczyć (2510)
tabela elementów scalonych (188)
kio/uzp 1181/10 (4)
ogłoszenie wstępne (1012)
kio_uzp_140_09 (7)
dokumenty składane przez konsorcjum (4348)
2462/12 (2)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
esri (36)
producent (3980)
art. 46 ust. 3 (2772)
certyfikat microsoft (98)
zabranie wadium (5)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
informacja banku tajemnica (249)
kryterium potencjał kadrowy (468)
art. 26 ust. 2 d (9478)
2765/10 (2)
nieaktualna informacja z banku (603)
"niedozwolone negocjacje" (125)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
inpost (28)
1641/14 (4)
iberdrola (13)
kio 1709/13 (5)
art.26 ust.2 b (4645)
26 ust. 2e (165)
x ga 214/09 (3)
73/10 (8)
901/09 (10)
kio 2644/13 (4)
art. 146 ust. 6 (1941)
art. 90 ust. 1 (5546)
harmonogram realizacji (1098)
"kio 297/13" (26)
kosztorysowe (1280)
131e (18)
sumowanie wartości polis oc (61)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
kio_429_12 (6)
punktacja (1471)
12a (391)
sita (165)
zmiana kryteriów oceny ofert (5984)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (503)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
kio 939/12 (7)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
definicja referencji (791)
zdolność ekonomiczna (1066)
izrael (42)
ii ca 1219/06 (4)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
"jednokrotnie" (1044)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
podpis podwykonawca (322)
płynność finansowa (161)
c-434/02 (3)
odpis z ceidg (46)
forma pisemna (2616)
zaproszenie do negocjacji (990)
c-448/01 (18)
opcji (518)
prawo wyłączne (12989)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (454)
formularz cenowy (1828)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
warunek przedmiotowy (9739)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
2528/10 (3)
kio_2746_10 (17)
istotna zmiana umowy (6198)
art. 7 (22618)
1236/08 (8)
iv ca 1324/08 (1)
"przeciwnikiem skargi jest" (31)
czytelny podpis (375)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
2793/12 (3)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
termin podpisania umowy (6228)
pełnomocnictwo odwołanie (4058)
logo producenta (85)
modyfikacja formularza ofertowego (1266)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
cena oferty w euro (1813)
powtórzenie prezentacji (480)
narodowe centrum badań (205)
iii czp 68/06 (13)
24 ust. 2a (2221)
77/14 (20)
dystrybutor (763)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
zoz (499)
projekty własne (4854)
29 ust. 3 (21046)
xix ga 102/09 (7)
vi ga 35/09 (1)
termin wniesienia odwołania (26666)
dwie ceny w ofercie (7640)
pozwolenie na użytkowanie referencje (197)
kio_44_12 (7)
polisa oc podlimity (13)
przyspieszona (250)
"przerzucanie kosztów" (35)
umowa o podwykonawstwo (848)
"roboty budowlane" (5710)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
prawo opcji na roboty budowlane (276)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
kio/105/11 (4)
obronność i bezpieczeństwo (153)
upadłość podwykonawcy (110)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2381)
sport halls (7)
kio/uzp 352/09 (11)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
lek referencyjny (42)
naruszenie art. 144 (1019)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1532)
opóźnienie a zwłoka (228)
nokia (26)
1965/15 (2)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
oferta niepodpisana (7303)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
ix ca 50/07 (6)
vi ga 49/10 (7)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
art. 38 ust. 3 (3740)
solid security (49)
kio 1050/12 (5)
krk usa (14)
kio_1777_11 (7)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1718)
art. 86 ust. 2 (1519)
"art 26 ust 4" (1631)
kio 2777/11 (3)
poprawa omyłek (819)
dokumenty po terminie składania ofert (9467)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (24)
omyłka w decyzji (2143)
brak informacji o podstawie dysponowania osobami (4595)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (315)
art. 186 (2822)
świadectwo pochodzenia towarów (104)
"opłacona polisa" (279)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (148)
zamawiający sektorowy (982)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
"26 ust. 2d" (27)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1479)
v ca 620/08 (3)
wymóg przynależności do izby (404)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
1255/13 (2)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
kio 1469/14 (5)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (557)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
iii czp 53/11 (58)
1730/11 (9)
sumowanie zdolności kredytowej (69)
rozbieżność cena słownie (1847)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (15)
małżeństwo (12)
"dzielenie zamówienia" (141)
art.51 (550)
2228/10 (5)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
nieprawdziwe informacje (2482)
udostępnienie uprawnień (2486)
oferta oferta równoważna (2135)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
interpretacja siwz (3410)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (77)
inna omyłka ilość (1367)
estetyka (87)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1317)
wykaz podwykonawców (1150)
kio 786/10 (15)
obsługa bankowa (460)
brak wskazania producenta (2138)
brak kosztorysu szczegółowego (1690)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
wstępne ogłoszenie (1012)
zmiana formy wadium (655)
omyłka rachunkowa (1257)
i1 ca 143/11 (1)
kio_2397_11 (3)
protokół odbioru jako dowód (1767)
spółka cywilna reprezentacja (590)
kio 2634/14 (4)
oprogramowanie (1925)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2352)
kio 1667/13 (5)
2012 (4803)
cena (9145)
przedmiar (1699)
iso 9001:2008 (46)
1544/11 (8)
błąd co do prawa (2987)
"w ramach jednej umowy" (149)
uzasadnione przyczyny (3564)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (3617)
"równowaga ekonomiczna" (38)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
spóźnione zarzuty (1247)
wartość zamówienia (11603)
x ga 139/08 (1)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (74)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (404)
bombardier (36)
oświadczenie zamiast krk (145)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1432)
uchyla (3018)
gdańsku (2156)
2014/24/ue (69)
1019/06 (13)
protokół zamiast referencji (315)
"oświadczenie własne" (252)
458/09 (13)
"zatarcie skazania" (36)
vi_ga_34_08 (3)
należyte wykonanie robót budowlanych (4058)
niezgodność próbek z siwz (497)
uzupełnił dokumenty po terminie (4045)
1390/14 (8)
art. 32 ust. 2 pzp (3676)
kio 623/12 (6)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (2989)
kio 1661/11 (3)
506/15 (5)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
ix ga 228/09 (2)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (935)
za wysokie kary umowne (299)
kio 2030/13 (16)
847/10 (5)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3485)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
i ca 134/06 (20)
xii ga 433/08 (13)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
zwrot wadium (1554)
art. 36b (66)
sposób wykorzystania zasobów (1444)
hydrotechniczne (170)
wyłączne (9781)
"art. 82 ust. 3" (910)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
toshiba (62)
"art. 87 ust. 1" (2881)
zintegrowany (1329)
"wniosek o zabezpieczenie" (11)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (7474)
kio_1213_12 (2)
natychmiastowa (368)
zmiana terminu rozpoczęcia (2415)
2420/12 (2)
własne referencje (1778)
obiektywne czynniki (1505)
"oferta złożona po terminie" (14)
polecenie zmiany (484)
odwołanie po terminie (21024)
1817/12 (13)
kio 2911/12 (6)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1666)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (271)
x ga 316/09 (2)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
zmiany nieistotne (8648)
vi ga 240/10 (2)
"rażąco niska" (1731)
186 ust. 2 (4099)
"brak ceny" (33)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5001)
błędne tłumaczenie dokumentu (1194)
iii czp 25/07 (25)
"do czterech miejsc po przecinku" (25)
zmiany umowy (7212)
art 46 ust 4a (606)
1041/11 (3)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
sformalizowane (337)
kio 77/14 (15)
"data wystawienia referencji" (31)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (12)
kio 665/13 (10)
sfałszowany podpis (20)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (690)
kio_2053_12 (13)
"kio/uzp 19/09" (25)
zobowiązanie do sprzedaży (1036)
dodatkowe dokumenty (7917)
uzp/zo/0-184/07 (3)
wimax (6)
161/14 (14)
548/15 (6)
1804/12 (8)
błędna stawka podatku vat (821)
718/12 (9)
vi ga 39/11 (4)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (15)
cena do czterech miejsc po przecinku (179)
zmiana istotna (8648)
apostille (15)
769/09 (12)
xix ga 409/07 (1)
wadium w formie kopii gwarancji (289)
748/12 (4)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
wystawca referencji (385)
v ca 1213/08 (1)
biegłego rewidenta (263)
przejrzystości (1214)
"cena 0" (77)
panep (6)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
pilarz (47)
kio 1980/12 (5)
dokumenty (14424)
współuczestnik (10)
69 (1166)
kio/uzp 28/10 (247)
272/11 (6)
vi ga 46/07 (5)
rażąco niska cena 2014-12 (36)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1404)
warunki podmiotowe (2325)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (2080)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
kio/uzp 447/11 (41)
875/14 (2)
v ca 2214/06 (65)
wykaz materiałów (3053)
jedna umowa jedna usługa (1835)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
art. 17 ust. 2 (9531)
xix ga 3/07 (189)
protokół postępowania (5417)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
harmonogram wykonania robót (1003)
"definicja podwykonawcy" (18)
krk miejsce zamieszkania (138)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
kio 2816/10 (17)
100/12 (20)
kio 350/11 (8)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
1372/11 (2)
sam sobie wystawił (1818)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (7495)
x ga 288/11/za (1)
"kopia gwarancji bankowej" (3)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
kio_308_12 (6)
"kary umowne" "wygórowane" (175)
sumowanie zdolności kredytowych (69)
1231/13 (5)
997/12 (4)
1548/11 (5)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
wydruk zus (102)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
kio 223/12 (18)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
kio_120_14 (5)
tajemnica przedsiébiorstwa referencje (535)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1078)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (894)
inny dokument nie musi być opłacony (610)
usługi hotelowe (44)
v ga 87/11 (2)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (3645)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
zmiana ceny oferty (7523)
xii_ga_314_11 (47)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
x ga 130/10 (1)
379/14 (3)
skarga na postanowienie (15891)
iv ca 772/05 (4)
usługa pocztowa (964)
43/10 (13)
poleganie na zasobach finansowych (1475)
oświadczenie art. 22 (12363)
gospodarz postępowania (108)
ix ca 182/06 (2)
"art. 26 ust.2b" (951)
2020/12 (9)
aneksowanie umowy (27)
xii ga 206/08 (14)
krk szwecja (7)
art. 140 (1367)
uzp_zo_0_906_07 (3)
1129/10 (13)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2589)
zamknięty katalog dokumentów (1131)
łączenie usług (2321)
ix gc 159/08 (2)
odnowienie licencji (22)
częściowe uwzględnienie (2410)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
art. 12a ust.2 (364)
art. 136 (491)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
173/09 (9)
gazy medyczne (137)
kio/uzp 636/11 (23)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
"art 24 ust 1 pkt 9" (302)
wpis na listę samorządu (225)
2103/11 (3)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (101)
"zakres podwykonawstwa" (194)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2162)
małżonków (15)
kod ean (6)
"połączenie spółek" (38)
niepodpisana gwarancja wadialna (472)
nierówne traktowanie (8272)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
rażąco niska cena 2015 (541)
uniewaznienie postepowania (12253)
"sposób obliczenia ceny" (1557)
wadium 46 ust. 4a (456)
darowizna (49)
qumak (231)
referencje bez podpisu (602)
użyteczności publicznej (512)
brak pieczęci (502)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
kio/uzp 48/09 (29)
prawo nie działa wstecz (34)
parafka (56)
żadanie certyfikatu (2345)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
"autoryzacja producenta" (136)
prawo własności przemysłowej (221)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1293)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
x ga 178/09 (6)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
farmacol (15)
"wolnej ręki" (1554)
elektroniczne zaświadczenie zus (105)
vi ga 29/08 (15)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1344)
738/13 (4)
kio/uzp 607/09 (2)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3365)
x ga 127/08 (45)
zaświadczenie krk (406)
referencje brak podpisu (693)
teoria wysłania (31)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
"kserokopia pełnomocnictwa" (27)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1043)
"termin wykonania zamówienia" (685)
telekomunikacyjne (694)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
uzupełnienie referencji (1858)
kio 1549/12 (6)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (370)
czyścioch (28)
parkomaty (14)
kio 1670/11 (4)
projektuj i buduj (237)
biletów lotniczych (50)
oryginał gwarancji bankowej (375)
dokumenty nie wymagane (12623)
1001/10 (2)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
zmiana treści umowy (6781)
energy star (44)
kio/uzp 741/09 (6)
kio_1840_12 (7)
377/09 (5)
ustalanie wartości zamówienia (2993)
397/14 (5)
oferta warunkowa (616)
prototyp (101)
fałszywe informacje (243)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
"polisa oc" (328)
2352/10 (6)
192 ust. 7 (7839)
93 ust. 4 (5742)
certyfikat iso 9001:2000 (92)
odrzucenie rażąco niska cena (2379)
art 16 (10013)
kio 1809/15 (5)
wybór najkorzystniejszej oferty (16007)
474/11 (9)
886/08 (17)
189 ust. 2 pkt 1 (5693)
"przedmiar robót" (1443)
636/12 (7)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
x ga 83/06/p4 (3)
c_465_11 (51)
art. 5 ust. 1 b (18164)
agencja rozwoju przemysłu (24)
kio/ku 63/11 (7)
2527/10 (3)
próbka niezgodna z siwz (823)
nieważny certyfikat iso (171)
kio_1201_12 (7)
ii ca 373/12 (9)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (379)
kio 822/11 (7)
"przyrzeczenie publiczne" (40)
kio 2964/13 (3)
opis urządzeń technicznych (3255)
kio_1507_11 (5)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
567/10 (3)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
niepełnosprawne (292)
udzielanie zamówień uzupełniających (1813)
naruszenie art 29 (17191)
niewłaściwa stawka vat (1368)
oświadczenie o spełnianiu warunków (10782)
uzp/zo/0-973/07 (3)
rażąco niska (1780)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
kio 615/11 (4)
"komunikat swift" (6)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (1829)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (907)
994/14 (2)
zmiana umowy po złożeniu ofert (8884)
70/09 (16)
iii czp 74/05 (232)
faktura jako dowód należytego wykonania (1246)
2480/13 (3)
2998/13 (3)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
2679/12 (3)
opłata za pełnomocnictwo (212)
wskażniki finansowe (902)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
"zmiana terminu wykonania umowy" (31)
ponowne uzupełnienie (3855)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (11253)
zmiana siwz (10800)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
opis równoważności (615)
1338/13 (7)
c-454/06 (21)
kio 1204/13 (2)
"potwierdzać należyte wykonanie" (379)
brak daty na zobowiązaniu (3840)
termin ważności wadium (949)
powtórzenie aukcji (303)
typ urządzenia (2445)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (521)
termin na złożenie wyjaśnień (13963)
kio 2762/13 (3)
"istotna zmiana" (2138)
brak-wadium (71)
nici chirurgiczne (68)
usług pocztowych (1197)
ii ca 82/12 (1)
nie przedłużenie terminu składania ofert (1791)
jedno zamówienie (17475)
2031/12 (6)
2343/12 (9)
subiektywne kryterium (875)
uniewaznienie postępowania (12253)
ceidg po terminie (76)
xix ga 599/06 (3)
xii ga 86/09 (1)
kio/uzp 265/08 (32)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
c-16/98 (8)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
wykaz dostaw jako tajemnica przedsiębiorstwa (386)
sobota (260)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6035)
229/12 (33)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1342)
te same referencje (3299)
językiem polskim (2380)
kontrola doraźna (585)
94 ust. 3 (1547)
2784/14 (13)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
138 c ust. 1 pkt 1 (800)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
zakup paliwa (209)
ryczałtowe (1717)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
cykl życia produktu (38)
wariantowość ceny (66)
udostępnienie dokumentów (4115)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (1974)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
zmiana wynagrodzenia (7066)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
223/11 (4)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
inżynieria cenowa (117)
informacje niejawne (3109)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
kio 2746/10 (17)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (866)
wolna ręka (1099)
61/14 (16)
kio_916_12 (8)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
kio 907/14 (2)
prowizja (104)
podstawa dysponowania osobami (3063)
"termin płatności" (375)
subiektywne kryteria (581)
należycie wykonane (6292)
kosztorys ryczałt (200)
art. 23 ust. 3 (9219)
kio 1794 (12)
"produkt leczniczy" (225)
131/13 (19)
"art. 36a" (97)
wykaz dostaw (1619)
żądanie certyfikatu iso (415)
wyjaśnienia ceny po terminie (8170)
zmiana terminu art. 144 (843)
definicja oferty (2925)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (498)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
protokół odbioru końcowego (686)
zatrzymanie wadium (606)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
"ii ca 29/05" (13)
"prace projektowe" (706)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
dyskryminacja (369)
dokumenty stany zjednoczone (102)
93 ust. 1a (919)
v ga 141/09 (3)
pełnomocnictwo aukcja (129)
pozacenowe kryterium (148)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (623)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (200)
kio_1724_10 (10)
wygórowana kara umowna (130)
wykładnia językowa (817)
v ca 46/07 (4)
kio 1202/12 (3)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
hotel (114)
art.18 (588)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
46 4a (867)
tajemnic (1795)
dostawa samochodów (533)
ustawa o cenach (9102)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
xii gz 74/10 (2)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1447)
bez pozwolenia na budowę (1636)
skarga wniesiona przez przystępującego (8152)
xxiii ga (187)
iv ca 1176/09 (5)
protokół zdawczo odbiorczy (130)
brak podpisu na dokumencie (1927)
brak wpłaty wadium (1063)
prezentacja oprogramowania (357)
91 ust 3a (674)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
certyfikat ce (359)
1197/13 (6)
polisa obejmuje kilka podmiotów (213)
szkodowość (2)
i aca 1018/05 (26)
"wycofanie oferty" (67)
data wniesienia wadium (1139)
kio_1050_12 (5)
471/12 (17)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
termin upływał w sobotę (84)
"zmiana treści oferty" (1127)
691/11 (5)
kio 1251/15 (8)
nazwy własne (3494)
opozycja (423)
forma pisemnego zobowiązania (2163)
brak podpisu kosztorysu (349)
uzupełnienie próbki (335)
iv ca 280/10 (2)
ii ca 683/11 (1)
ii ca 37/06 (4)
art 24 ust. 1 pkt 1 (15748)
utajnienie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (280)
"art. 83 ust. 3 " (54)
1741/10 (6)
poświadczenie referencje (1009)
kio 1507/12 (5)
lub równoważny (2134)
kryteria równoważności (402)
podstawa do dysponowania (5792)
c-26/03 (59)
1181/10 (3)
passmark (15)
art. 16 pzp (9676)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
kompatybilność (288)
xii ga 416/10 (1)
"art. 17" (788)
1528/08 (2)
kary (1505)
zaprojektuj i wybuduj (342)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (570)
"prezentacja oprogramowania" (20)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
1975/14 (2)
kio/uzp 27/09 (148)
sygnity (334)
242/10 (17)
"art. 183" (1295)
forma uzupełnienia oferty (2999)
iii czp 85/05 (23)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (774)
792/11 (22)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1709)
samodzielna zmiana terminu składania ofert (3097)
serwis w odległości (114)
ezt (70)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
istota ceny ryczałtowej (658)
informacja z banku wydruk (148)
dystrybucja energii elektrycznej (118)
cena jednostkowa 0,00 (133)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (27)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1416)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (5289)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
"niepodpisany formularz cenowy" (15)
"art. 91 ust. 2" (283)
wykazanie równoważności (549)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (8)
xix ga 302/10 (19)
ii ca 797/09 (5)
dwie oferty w jednej kopercie (209)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (170)
kryterium pozacenowe (148)
kio/uzp 1213/08 (5)
art 89 ust. 1 pkt 6 (12467)
"zatrzymanie wadium" (554)
krk komplementariusz (26)
kio 1886/11 (3)
gazy medyczne vat (37)
v ca 569/08 (3)
"tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób" (29)
93 ust. 1 pkt 6 (5488)
ciąg pełnomocnictw (584)
proporcjonalne warunki (938)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
1982/14 (3)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (88)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (887)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (452)
inspire (15)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (66)
sumowaniu (539)
art 145 (620)
wniesienie wadium (2016)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (889)
cash pool (3)
zmiana umowy (7212)
viii ca 442/05 (1)
brak podpisu pod opisem technicznym (1093)
udostępnienie załączników do protokołu (2023)
linia kredytowa (176)
teatr szekspirowski (9)
1533/13 (9)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
142 ust. 5 (1365)
kio_1231_13 (5)
iso 14001 (74)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (426)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2169)
kio/uzp 238/10 (3)
zamówienia nieprzewidziane (11363)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
art. 180 ust. 7 (4450)
miejsce składania ofert (7227)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
kio/uzp 1180/10 (10)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
1526/11 (24)
obiekt użyteczności publicznej (292)
iv ca 1020/08 (2)
ii ca 675/04 (3)
"uwzględnił opozycję" (120)
pkd (135)
xii ga 159/08 (7)
hl7 (35)
"charakter wynagrodzenia" (514)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
termin składania ofert (8545)
wykonawstwo zastępcze (26)
martela (16)
art. 26 ust. 1 (14665)
ii gsk 105/05 (12)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (3464)
355 kc (175)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (2)
"interes publiczny" (694)
treść referencji (2923)
ix ca 724/08 (1)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
"doradztwo prawne" (41)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (465)
sekocenbud (136)
iv ca 726/11 (1)
kryteria oceny ofert dyrektywa (1777)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
brak terminu realizacji (12236)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
art. 230 ksh (40)
iii ca 344/08 (1)
630/09 (2)
budowa a przebudowa (1662)
2637/11 (2)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (172)
kio_1834_11 (3)
wielka brytania (186)
729/12 (6)
"niekorzyść wykonawcy" (344)
ix ca 196/05 (8)
konkurs dwuetapowy (13)
"art. 29 ust. 2" (1224)
uzp/zo/0-616/05 (3)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4837)
polisa oc grupa kapitałowa (47)
kio_uzp_1344_09 (5)
postępowanie odwoławcze (17452)
uzp/zo/0-533/06 (12)
"omyłka rachunkowa" (1020)
poddostawca podwykonawca (44)
kio_1202_13 (6)
nie tylko pisemne zobowiązanie (2922)
statio fisci (25)
kio 426/15 (3)
"certyfikat iso" (248)
pisemność (33)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
opcja (518)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
kio 1898/11 (3)
modyfikacja siwz (3364)
vi ga 57/07 (6)
ii ca 397/13 (5)
89 ust. 1 pkt. 2 (13589)
"zbyt krótki termin składania ofert" (35)
właściwości wykonawcy (2641)
polisa konsorcjum (440)
c-314/01 (6)
x_ga_337_07 (7)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (823)
powtarzające się okresowo (133)
1312/12 (2)
xii ga 443/09 (1)
iv ca 1323/08 (1)
kpc (1093)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
"art. 198b" (410)
jawność (897)
brak formularza ofertowego (2852)
art. 85 ust. 5 (2038)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
x ga 294/07 (6)
udostępnienie referencji (936)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
res iudicata (30)
opłata sądowa (169)
kio_2398_11 (5)
równoważność windows (82)
art. 67 (2013)
definicja dokumentacji projektowej (923)
"zbyt krótki termin składania ofert " (35)
warunki udziału (14081)
podpis na ofercie (2885)
kio 1518/13 (3)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (199)
zmiana terminu dostawy (6476)
ciągłość wadium (116)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (1754)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (431)
kio 1562/11 (47)
podwykonawca podmiot trzeci (1350)
braki w formularzu ofertowym (3759)
asysta techniczna (122)
kluczowe części zamówienia (1773)
i ca 533/09 (4)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
faktura potwierdza (2006)
art. 24 ust. 1 pkt 8 (12652)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (173)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
kio 2500/10 (3)
zmiany w treści oferty (12160)
udostępnienie koncesji (210)
art. 27 ust. 2 (8496)
xix ga 167/07 (4)
xix ga 514/08 (2)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
kio_2774_13 (5)
182 ust. 6 (2522)
liczniki (153)
philips (170)
"brak interesu prawnego" (473)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (572)
uwzględnia odwołanie (17470)
impel security (100)
140/13 (4)
85 ust. 2 (2936)
gwarancja przetargowa (1993)
konsalnet rażąco niska cena (14)
752/11 (10)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
2756/10 (4)
(kio 1408/10 (15)
umowa pod warunkiem (5450)
3036/10 (33)
formy porozumiewania się (253)
podwykonawców (1846)
x ga 46/12 (10)
iii czp 103/10 (14)
kio 49/13 (7)
kio_1918_10 (7)
98/10 (8)
kio 2364/12 (3)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (746)
2234/12 (5)
opłacona polisa oc (222)
429/12 (7)
1980/10 (7)
"art. 4 pkt 3" (95)
rachunek zysków i strat (380)
707/08 (15)
viii ga 58/09 (12)
viii ga 124/07 (11)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
pełnomocnictwo oryginał (981)
zamówienia publiczne (22821)
xii ga 362/08 (4)
art. 24 ust. 2a pzp (1838)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
próbka systemu informatycznego (152)
x ga 45/08/za (1)
utajnienie listy podmiotów grupy kapitałowej (54)
rebus (30)
data dokumentu (6606)
remont a budowa (720)
1234/09 (10)
kio_2407_13 (5)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (814)
poświadczenie protokół odbioru (557)
ii ca 544/08 (4)
"xii ga 117/09" (8)
"formalizm postępowania" (261)
brak zestawienia materiałów (1690)
"art 6a" (45)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
kryteria społeczne (1938)
wykluczenie (10727)
xii ga 1/09 (6)
art 67 ust 1 pkt 6 (2664)
kio/uzp 941/08 (3)
roboty dodatkowe zamienne (413)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
kio 1928/13 (4)
szpital (2547)
krakowski holding komunalny (18)
kio/uzp 924/10 (7)
potwierdzenie czynności (12463)
kio 2939/12 (7)
oświadczenie zamiast poświadczenia (630)
xii ga 311/09 (5)
subsydiowanie skrośne (7)
96/11 (14)
uzp_zo_0_616_05 (3)
informatyczny (2283)
art 24 ust. 2a (2221)
rÓwnowaŻna (2271)
kio 2159/13 (4)
956/12 (9)
zmiana harmonogramu (1267)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (9)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (242)
przeciwko środowisku (275)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
§ 4 ust. 3 (25118)
"art. 94 ust. 3 " (115)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (53)
kserokopia gwarancji (296)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
niespójność ogłoszenia i siwz (243)
vii ga 146/10 za (4)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2016)
tłumaczenie sysmark (9)
"cena nierealna" (415)
na pierwsze żądanie (7129)
prezentacja (658)
"referencje" (3085)
vii ga 2/08 (3)
komenda główna policji (319)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (498)
barter (4)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (183)
cena ryczałtowa (1627)
projekt zamienny (478)
kio 246/12 (3)
xix ga 520/06 (5)
382/12 (3)
art 7 ust. 3 (27006)
gospodarzem (207)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
bettman (1222)
kio/uzp 333/09 (13)
polsuper (34)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
zobowiązanie (5140)
iii ca 552/10 (2)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1461)
kierownik budowy a kierownik robót (1081)
kio/uzp 264/09 (10)
"art. 86 ust. 2" (54)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (6919)
180 ust. 4 (4321)
niejasne zapisy specyfikacji (2359)
zastępstwo inwestycyjne (269)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
unieważnienie postępowania (12253)
forma dokumentów (5379)
"wykładnia językowa" (364)
wpis od skargi (20518)
185 ust. 6 (2343)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (701)
definicja wadium (413)
kio 2129/12 (7)
oferta nie została podpisana (7211)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
2862/13 (6)
ii ca 295/11 (1)
wniesione po terminie (26561)
kio 2081/12 (8)
usługi pocztowe (964)
uprawnienia konsorcjum (2368)
v ca 1108/08 (1)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2514)
kio/kd 29/11 (20)
art. 25 (10248)
unieważnia postępowanie (5257)
1291/10 (17)
dgp dozorbud (96)
art 26 ust 2b (1506)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
ilość dostaw (1824)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3076)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
zapytania o cenę (1912)
"wykładnia siwz" (59)
1679/10 (6)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
nieprawidłowo obliczony vat (1692)
wajda (51)
kio/uzp 938/09 (7)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
xii ga 117/09 (7)
rozwiązanie umowy (3161)
xii ga 282/11 (1)
"na pierwsze żądanie" (161)
cena kosztorysowa (1164)
nieprawdziwych informacji (3204)
c-513/99 (27)
kio/uzp 421/12 (20)
zmiana wykazu (5090)
iv ca 271/10 (2)
art. 16 (10013)
"powtórzenie aukcji" (29)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1416)
nisko rażąca cena (559)
wpis po terminie (24149)
kio 1680/10 (3)
tożsamość podmiotowa (330)
2185/14 (13)
wartość konkursu (814)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
oferty o takiej samej cenie (4512)
art. 6a ustawy (694)
1092/10 (7)
odrzucenie odwołania w części (10450)
wadium gwarancja (1104)
"wysokość kar umownych" (120)
nie figuruje (471)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
i.1. ca 351/06 (1)
będzie dysponował osobami (5879)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1727)
potwierdzanie za zgodność (3756)
kio 1553/10 (7)
system informatyczny (1480)
uczciwej konkurencji (8966)
równoważny (2271)
"omyłka rachunkowa " (1196)
brak wpisu do ewidencji (709)
mba (8)
energia elektryczna (474)
kio_kd_86_12 (5)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
v ca 570/08 (10)
brak informacji o podwykonawstwie (808)
konstancin-jeziorna (87)
iii czp 146/93 (20)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
ugoda sądowa (47)
nieścisłości siwz (536)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
683/11 (4)
wadium oferty częściowe (476)
centralnej ewidencji (269)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
zmiana ceny (5753)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2341)
art. 26 ust. 4 pzp (10306)
kosztorys ofertowy tajemnica (203)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (152)
kryterium oceny ofert (6241)
cena jednostkowa (2283)
iii czp 123/07 (15)
kio/uzp 250/10 (10)
projekt budowlany (3451)
opłacona faktura (233)
kio_744_10 (4)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
kierownik zamawiającego (2051)
kio 1725/11 (9)
2104/11 (6)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3121)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
556/12 (17)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (849)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3282)
2830/13 (4)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (932)
grupa kapitałowa 2013 (170)
sublimity (16)
oddala odwołanie (9884)
ustalenie wartości zamówienia (13863)
wyższe wykształcenie (432)
"zmiana umowy" (431)
144/11 (8)
art. 40 ust. 3 (5892)
kryterium kosztów eksploatacji (1152)
wycofanie zwrot oferty (592)
kredyt kupiecki (16)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
realny (3687)
korekta finansowa (409)
ugoda (55)
wyciąg z konta (76)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2822)
jednego producenta (3255)
krk (461)
"art.22 ust.5" (59)
xix ga 169/11 (3)
"jawność postępowania" (518)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (78)
kio 98/13 (12)
1059/12 (2)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
niedoszacowanie (124)
rażąco niska cena na usługi (1354)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (45)
orzeczenie (5257)
rażąco niska cena dostawy (946)
xii ga 366/10 (1)
v ca 423/08 (10)
526/10 (5)
zasada bliskości (79)
dwie oferty (10606)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (2882)
badanie ofert (9438)
cena całkowita oferty (3923)
kio 24/14 (14)
x ga 379/06 (1)
ii ca 689/04 (6)
554/09 (8)
73/11 (20)
398/14 (5)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
krajowa instytucja rozliczeniowa (200)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
93/12 (15)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
xix ga 245/07 (6)
art. 6 ust. 2 (24115)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (118)
"nadmierny formalizm" (105)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
różny vat (1218)
kryterium (6613)
887/12 (4)
indywidualna ocena oferty (1933)
związanie zarzutami odwołania (10766)
kio 2085/12 (4)
zmiana warunków płatności (1074)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
oznaczenie ce (641)
umowa o zamówienie publiczne (15031)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
zasady równego traktowania (7549)
równowaga stron (202)
dostawa sprzętu medycznego (941)
uzupełnienie odwołania (6197)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
art. 124 (670)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
"zmiana podmiotowa" (43)
kio_254_11 (5)
1287/14 (6)
"art. 8 ust. 3" (385)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (9174)
rażąco niska cena na roboty budowlane (954)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
dzielenie (908)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
nieprawidłowe referencje (2595)
art. 84 (1523)
kio 1961/12 (17)
tłumaczenie na język polski (1262)
kio/uzp 873/09 (5)
ii ca 9/11 (66)
kio 653/13 (3)
art. 8 (21374)
informacja o grupie kapitałowej (598)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (293)
błąd vat (1337)
kio 2765/11 (9)
xii ga 413/08 (3)
71/13 (9)
kio 1032/12 (7)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
kryterium termin płatności (1384)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
kio/uzp 217/10 (12)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (711)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (40)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6004)
chiny (70)
dobre obyczaje (649)
art. 43 ust. 3 (3164)
2666/13 (3)
oświadczenia w oryginale (3464)
kio_281_12_kio_290_12 (10)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (63)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
1807/12 (7)
parafa (170)
vi ga 79/09 (3)
459/10 (4)
kio_245_14 (5)
podwykonawca referencje (942)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
v ca 1412/07 (6)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
kio 204/12 (5)
iv ga 14/07 (16)
"program funkcjonalno użytkowy" (705)
291/15 (8)
niejasne (2994)
cena słownie (8157)
"art. 142" (503)
art. 36a ust. 2 (179)
klauzula identyfikacyjna (31)
1339/09 (4)
"brak harmonogramu" (38)
1812/13 (2)
"kio 318/12" (7)
346/15 (9)
spółka jawna zus (97)
częściowy sprzeciw (309)
czechy (125)
41/11 (22)
normy iso (427)
office (129)
eod (29)
"biuletyn nr 2" (5)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1446)
c 454/06 (55)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (663)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
oferta złożona po terminie (16941)
art. 86 ust. 3 (1506)
x ga 33/09 (4)
"zmiana nazwy wykonawcy" (2)
kolor (497)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
46 ust 4a (606)
data uzupełnianych dokumentów (2232)
zaświadczenie o niekaralności (354)
"art.91 ust. 3a" (69)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (569)
iv ca 142/11 (5)
v ca 936/12 (5)
xix ga 237/07 (1)
viii ga 244/09 (2)
błąd w gwarancji (1405)
148/11 (6)
878/09 (23)
2345/10 (3)
błąd formalny (1706)
protokół odbioru poświadczenie (557)
ii ca 108/11 (3)
uzupełnienie z własnej inicjatywy (466)
modyfikacja oferty (3556)
361/12 (5)
rażąco nisko cena (1773)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (502)
in post (232)
kio/uzp 814/09 (5)
"wyjaśnienia po terminie" (5)
"26 ust. 4" (2240)
x ga 98/10 (2)
badania kliniczne (570)
0 złotych (11835)
odtajnienie oferty (505)
kio 212/13 (3)
kio 1308/13 (4)
vi ga 107/04 (3)
"kio 1507/11" (5)
354/10 (4)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4829)
wykładnia językowa siwz (436)
"gwarancja producenta" (138)
kio_2483_13 (4)
v ca 440/06 (6)
brak krk wykluczenie (456)
wpis w krs działalność (785)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
kio 821/11 (9)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (74)
art.48 (458)
gwarancja warunkowa (177)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
1488/14 (2)
art. 11 (15481)
kio_2071_12 (3)
niejednoznaczność siwz (413)
"iv ca 142/11" (19)
ii ca 460/05 (8)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
samodzielne uzupełnienie (2257)
meble biurowe (125)
"zmiany podmiotowe" (43)
art. 190 ust. 1a (852)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1340)
"rażąca strata" (51)
v ca 1311/02 (12)
2013 (9437)
gwarancja wadialna po terminie (717)
"zmiana wykazu osób" (6)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
ge (264)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
sukcesja generalna (30)
nie odczytano ceny oferty (515)
2854/12 (11)
186 ust.2 (3805)
x ga 269/11 (3)
"art. 34" (251)
biuletyn nr 3 (2802)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
xix ga 91/07 (4)
179 szkoda (3130)
zagospodarowanie odpadów medycznych (29)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (160)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
x ga 269/07 (2)
kio1498/10 (4)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
obsługa prawna wolna ręka (310)
zmiana umowy konsorcjum (3387)
inspektor nadzoru (871)
instalacje solarne (96)
legitymacja czynna (322)
treść pełnomocnictwa (3011)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
"art. 27" (976)
kio_uzp_1564_09 (4)
145 ust. 1 (1389)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
rażąco niska cena zarzut (2302)
indra (18)
kryterium serwis (984)
wada postępowania (1894)
lte (12)
rebus sic stantibus (14)
kio 2010/13 (5)
art. 42 (3151)
węgry krk (4)
751/11 (5)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (13589)
zamawiający jest związany zapisami siwz (5737)
klauzula waloryzacyjna (69)
1225/10 (8)
iii ca 658/08 (2)
xix ga 256/07 (1)
bez ograniczeń (10929)
tablice rejestracyjne (14)
1071/14 (7)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (122)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (32)
"art. 6" (1968)
"art. 142 ust. 2" (10)
ii ca 464/09 (1)
v ga 1/12 (163)
iv ca 29/10 (21)
kio_kd_58_10 (7)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
metodą kalkulacji szczegółowej (708)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
kody cpv (295)
"art. 179 ust. 1" (6628)
xix ga 43/08 (2)
vi ga 164/11 (2)
ix ga 113/06 (2)
"przedłużenie terminu składania ofert " (481)
jednostka wojskowa (799)
przedłużenie terminu umowy (1979)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (447)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
tajemnica wykaz osób (540)
97/10 (13)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
odwrócenie ciężaru dowodu (44)
kalisz (236)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
xix gz 455/10 (1)
3/09 (187)
kio_14_13 (4)
"32 ust. 2" (195)
podkryteria cenowe (25)
kio 185/13 (4)
zastrzeżenie referencji (1470)
"art. 144 pzp" (70)
xiii ga 379/12 (14)
109/11 (6)
zasada koncentracji środków (292)
pisemne zobowiązanie (2249)
"art. 91 ust. 5" (22)
istotna zmiana oferty (8081)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
art.36a (97)
ix ca 672/11 (1)
c 538/07 (24)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
xii ga 317/09 (11)
usługi pocztowe 2012 (211)
x ga 337/07 (7)
vat 0% (1554)
inne kryteria (5956)
"art. 42 ust. 1" (97)
warunek proporcjonalny (784)
"zamówienie dodatkowe" (488)
kio 1965/10 (5)
art.+94+ust.+3 (92)
kio 322/11 (29)
"kio 609/10" (12)
38 ust. 1a (1056)
kio/2785/10 (3)
kio/uzp 58/09 (39)
naruszenie dyscypliny (1230)
zaliczki (121)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
1117/11 (3)
utajnienie odwołania (811)
955/13 (3)
"art. 189 ust. 6" (19)
wysokość kar umownych (891)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (7576)
prezentacja systemu (444)
xix ga 35/08 (2)
kio/uzp 1158/09 (5)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
1804/13 (5)
"cena słownie" (11)
wadium zatrzymanie wadium (553)
"związanie ofertą" (1323)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
xix ga 79/07 (1)
kopia aneksu (187)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
"uwzględnia skargę" (449)
termin realizacji zamówienia (10744)
uzupełnienie tłumaczenia (1544)
"94 ust. 3" (92)
zmiana terminu (10611)
udostępnienie zasobów polisa (193)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1300)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
referencje treść (3590)
ograniczenie terytorialne (832)
uzupełnienie tego samego dokumentu (7138)
kio_1774_13 (3)
szwedzki rejestr karny (10)
"art. 192 ust. 2" (2521)
639/12 (2)
kio 1756/10 (10)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
utajnienie (827)
covec rażąco niska cena (3)
termin wykonania umowy (12335)
x_ga_332_09 (6)
skrócenie terminu realizacji (447)
zawieszenie terminu związania ofertą (559)
kio 621/13 (2)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1489)
"dysponowanie osobami " (1425)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (348)
563/09 (5)
kio 892/12 (4)
"wykonawca jest profesjonalistą" (27)
kio 841/11 (5)
wyrządził szkodę (378)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2128)
dokument wystawiony po terminie (4964)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (480)
kio_2861_13 (3)
utracił status wykonawcy (229)
nieczytelna kopia (300)
poprawienie omyłek (2163)
zachowanie formy pisemnej (2442)
krs komplementariusza (41)
uwzględnił odwołanie (17470)
§ 6 ust. 2 (19420)
art. 144 ust. 1 (760)
kio 711/12 (6)
"w organizacji" (184)
c-27/98 (8)
serwis producenta (853)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (131)
"podpis elektroniczny" (862)
oferta wstępna (1238)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (4696)
"companies house" (7)
wykluczenie wykonawców (13230)
pełnomocnictwa (3359)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
iv ca 1021/09 (1)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (4875)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (498)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (172)
ii ca 220/11 (1)
plan zamówień publicznych (1911)
kryterium niemierzalne (159)
1404/14 (5)
"oznaczenie strony" (39)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
dowody (9075)
najkorzystniejsza oferta (13538)
1493/08 (9)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
wadium na niepełny okres związania ofertą (836)
załączniki do odwołania (9632)
v ca 1784/08 (2)
treść formularza oferty (4750)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (13)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (6269)
ii ca 319/07 (2)
kio 2006/11 (42)
kio 2710/10 (10)
631/13 (9)
art. 141 (1134)
"materiały eksploatacyjne" (294)
ciągłe (1187)
ceidg z datą po terminie składania ofert (41)
badanie rzetelności wykonawcy (782)
2814/11 (9)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
bład projektowy (1260)
dokumenty przed zawarciem umowy (9710)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (271)
zatrudnienie umowa o pracę (1557)
za krótki termin składania ofert (743)
49/13 (14)
cena jednostkowa zero (1685)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
naruszenie art. 42 (3819)
równoważne materiały (1298)
kio_297_13_kio_300_13 (14)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (394)
kio 1521/11 (10)
2398/11 (5)
kio 2583/11 (4)
zaświadczenie o niekaralności hiszpania (52)
wartość polisy (936)
404/14 (8)
476/12 (4)
prawo opcji (516)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1318)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
oferta wariantowa (367)
doświadczenie w polsce (1166)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
"umowa warunkowa" (6)
rażąco niska cena nierealistyczna (712)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1250)
protokół odbioru potwierdza (2173)
opis przedmiotu (11593)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
ix ga 109/09 (8)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
rażące niedbalstwo (126)
dłuższy okres gwarancji (361)
ważność pełnomocnictwa (622)
339/12 (4)
art. 8 ust. 3 (15649)
wadium na niepełny okres (935)
salans (5)
kd 58/10 (4)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (600)
konflikt interesów (89)
2873/12 (9)
" oferta wariantowa" (356)
zaświadczenia o niekaralności (354)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
143/12 (7)
ii ca 104/06 (11)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
iii ca 855/05 (7)
udostępnienie zasobów (1174)
wolna ręka prawa autorskie (135)
kio/uzp 827/08 (8)
wolnej ręki (1099)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (429)
1158/09 (6)
ga 92/11 (19)
kio 179/12 (3)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
forma wykazu (3918)
odbiór osobisty (344)
art.51 ust.2 (384)
"art. 185 ust. 4" (116)
konsorcjum koncesja (177)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
brak parafy (158)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
"utrata statusu wykonawcy" (19)
osoba prawna jako członek zarządu (846)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1011)
ograniczanie konkurencji (3218)
wykaz osób (4235)
folder (264)
vi ga 174/11 (1)
ii ca 417/06 (3)
domestos (5)
xix_ga_268_09 (10)
kio_507_13 (3)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3348)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
"niemożliwość świadczenia" (106)
słowacja krk (2)
art. 91 ust.3a (112)
poprawa ceny jednostkowej (446)
2557/13 (4)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
"kopia gwarancji" (24)
kyocera (17)
świadczenia okresowe (816)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
kio/uzp/45/10 (4)
wyjaśnienia po wyborze oferty (11676)
567/09 (2)
"potencjał ekonomiczny" (179)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
xxiii ga 683/13 (8)
omyłka pisarska (1304)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
xix ga 32/09 (4)
protokół odbioru dostawy (866)
uzupełnienie informacji z krk (289)
rekultywacja (144)
ujawnienie źródła zapytania (151)
opłaconą polisę (361)
kio_109_13 (14)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (53)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (47)
"obsługę prawną" (146)
1467/12 (2)
2396/10 (2)
przekształcenie wykonawcy (217)
"uzupełnienie faksem" (5)
kio 2396/12 (17)
kio/uzp 799/08 (7)
189 ust. 2 pkt 2 (5687)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (3486)
brak cen jednostkowych w ofercie (2117)
rozwojowe (251)
legionowo (104)
tryb postępowania przetarg ograniczony (19313)
wariantowa (367)
c-24/91 (7)
kio_223_11 (3)
brak daty w referencjach (1789)
kio_1201_13 (11)
status wykonawcy (1406)
poważne wykroczenie zawodowe (106)
kio 1100/10 (4)
wyciąg z banku (130)
dyscyplina finansów publicznych (1544)
1906/12 (3)
charakter wynagrodzenia (4742)
kio 2660/12 (3)
kio/uzp 886/08 (17)
referencje od podwykonawcy (695)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
kio 893 (104)
kryterium oceny doświadczenie (4008)
1936/11 (4)
cena jest rażąco niska (2412)
żądanie unieważnienia postępowania (10825)
koncesja, zezwolenie (219)
856/11 (2)
kio 79/14 (3)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
aktualizacja dokumentacji (431)
xii ga 2/09 (4)
xii ga 456/08 (1)
i ca 40/07 (5)
utajniony wykaz usług (486)
odwołanie wniesione po terminie (25701)
przejęcie praw autorskich (33)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3126)
"brak opłaconej polisy" (13)
"brak interesu" (717)
wartość polisy oc (373)
usługi szkoleniowe (296)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (85)
prezentacja funkcjonalności systemu (330)
ix ga 83/09 (3)
zakres wezwania do uzupełnienia (6394)
"opłaconą polisę" (399)
nowy zarzut (5825)
kio 354/10 (4)
"art. 90 ust. 1" (1873)
36 ust. 4 (4136)
kio_626_12 (4)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
uwzględnienie odwołania (21682)
wykonawca zagraniczny (708)
i ca 67/09 (2)
bezpodstawne wykluczenie (3834)
ripok (60)
kio 1218/13 (2)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
"cena zero złotych" (10)
vi ga 79/09 (3)
stopień szczegółowości wyjaśnień (475)
zus elektroniczny (193)
kryteria podmiotowe (1276)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
umowa zlecenia (1623)
"zasada proporcjonalności" (286)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
ciężar dowodu (2059)
niekaralność chiny (22)
c-376/08 (36)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (14)
litwa (121)
2635/12 (4)
"kompania węglowa" (423)
xix ga 599/07 (1)
pocztowych (2090)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
2649/11 (18)
art.94 ust.3 (416)
"nota pokrycia" (13)
udostępnienie polisy oc (169)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
zmiany podmiotowe (1667)
synektik (19)
v ca 1109/08 (16)
kio 582/11 (14)
pozorna równoważność (125)
podpis oferty (2182)
opłaconej polisy (361)
iv_ca_831_10 (10)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (8835)
"kodeks postępowania cywilnego" (674)
wezwanie rażąco niska cena (1691)
kio 19/11 (206)
197/12 (8)
polska agencja informacji i inwestycji (88)
załącznik (12862)
kio 276/14 (4)
kio/ku 108/10 (7)
229/09 (14)
przecinek (73)
436/08 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (132)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
podstawa dysponowania (4071)
fart (40)
sztuczne łączenie zamówień (258)
"autoryzowany serwis" (81)
duplikat (16)
zła stawka vat (94)
1793/13 (3)
podstawy wykluczenia (8950)
kio/1245/10 (12)
kio 537/13 (4)
najem sali (8)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (760)
krk w niemczech (30)
223/08 (32)
1787/11 (6)
1993/10 (2)
kio_1455_10 (4)
rozbudowa systemu (1286)
raport z badań (1044)
kto wystawia referencje (261)
82/12 (5)
"zobowiązanie producenta" (11)
rażaco niska cena (1773)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2131)
system pobierania krwi (92)
kio/uzp 1500/09 (7)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
parafowana oferta (366)
ważność wadium (953)
nieczytelne odwołanie (1290)
v ca 2344/03 (5)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
ustawowo wolny (1132)
zatrzymał wadium (606)
vi ga 28/07 (14)
x ga 196/10 (2)
warunki pozytywne negatywne (868)
87 (5968)
1629/11 (5)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (193)
kio_uzp_867_09 (8)
kio_1710_12 (6)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (991)
niezaskarżenie wezwania (1445)
dwukrotne uzupełnienie (475)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
kio 460/14 (6)
"art. 101" (108)
457/15 (5)
potencjał ekonomiczny (1056)
190/09 (3)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
x ga 268/07 (2)
inny skład konsorcjum (6130)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
192 ust 7 (11225)
umowa współpracy (2184)
broker ubezpieczeniowy (53)
katalogi producenta (914)
zakup nieruchomości (153)
wizja lokalna obowiązek (255)
sprzeciw (1133)
iii ca 454/08 (2)
pochodzenie (4141)
kopia gwarancji zapłaty wadium (178)
art. 17 ust.2 (10934)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (4751)
kio/kd 80/12 (7)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
478/12 (10)
kryterium jakościowe (1110)
art. 15 (15117)
x ga 338/10 (4)
rentowności (147)
uzasadnienie faktyczne i prawne (11550)
pol-aqua (111)
brak uzupełnienia dokumentów (7199)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
art. 192 ust. 2 (7851)
684/12 (7)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
pełnomocnictwo bez daty (1753)
niepełny formularz ofertowy (1741)
kio/kd 43/10 (3)
kio/kd 92 (121)
aspekty społeczne (738)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2466)
oddział spółki (1343)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (197)
opłacona polisa (361)
"ii ca 693/05" (72)
"kosztorys ofertowy" (2083)
dwóch miejsc po przecinku (406)
kio 41/11 (12)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
kio 973/11 (9)
uchylanie sie od podpisania umowy (618)
kio_2779_12 (5)
nazwy własne w projekcie (2264)
przejęcie długu (29)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
kognicja izby (482)
"1 zł" (135)
aktualizacja oprogramowania (224)
36b ust. 2 (66)
błąd projektowy (988)
"art. 93 ust. 1a" (31)
kio/uzp 745/08 (22)
wszczęcie postępowania (11721)
unix (36)
data wystawienia krs (276)
brak podpisu na referencjach (536)
iii ca 490/04 (2)
x ga 79/10 (3)
x ga 58/09 (4)
brak pozycji kosztorys (1660)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (3815)
art.90 ust.3 (1950)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
umowa ramowa rażąco niska cena (91)
treść gwarancji wadialnej (563)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
x ga 65/07 (3)
interes unieważnienie postępowania (9438)
427/09 (8)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (68)
gwarancja wadialna po angielsku (44)
brak dokumentacji wykonawczej (2765)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
"odmowa udostępnienia" (231)
art. 49 ust. 3 (1877)
kryteria subiektywne (581)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
24 ust 1 pkt 1 (15748)
częściowe odrzucenie odwołania (2735)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
kryterium termin realizacji (6607)
certyfikat iso (395)
różna stawka vat (734)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
termin zawity (549)
x ga 260/08 (19)
próbka (667)
art. 43 ust. 2 (2300)
x ga 253/10 (1)
46 ust. 4 a (3777)
54/10 (19)
kio_2419_14 (5)
aqap (14)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (411)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4604)
74/12 (9)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
wyrób medyczny (766)
"art. 94 ust. 3" (92)
termin wniesienia wadium (1998)
odbiór robót (2133)
88/11 (4)
uznanie odwołania przez zamawiającego (11072)
"art. 67 ust.1" (545)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (15748)
rażąco niska cena (1773)
kio/2730/13 (6)
zatrudnienie personelu (617)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
protokół konieczności (3052)
1206/11 (4)
kio 618/11 (2)
art. 29 ust. 1 (22089)
składka polisa (390)
"zmiany w umowie" (124)
funkcjonalność kryterium (1308)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (35)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
ograniczenie do jednego producenta (3893)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (391)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
art. 2 pkt 11 (19030)
art. 183 ust. 2 (1637)
"definicja producenta" (9)
manipulowanie (233)
niekompletny formularz cenowy (517)
nie wskazał części zamówienia (12496)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3025)
nakazuje unieważnić postępowanie (3965)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
rażąco niska cena ubezpieczenia (489)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
v ga 13/09 (18)
2303/12 (3)
uchyla się (4572)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" (174)
1106/11 (13)
"art. 145" (138)
x ga 100/10 (2)
intel xeon (33)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (133)
kio 854/11 (10)
podwykonawstwo (545)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
niezgodność z siwz (4639)
kio 363/12 (4)
kio_2854_12 (10)
definicja robót budowlanych (2198)
art. 5 ust. 1b pzp (968)
art. 171 ust. 4 (1489)
113/13 (24)
aca 1018/05 (37)
rozkład ciężaru dowodu (305)
prawa wyłączne (6202)
kio_2817_10 (7)
krk hiszpańskie (12)
kio 1384/14 (12)
ii ca 1049/05 (3)
kio_665_13 (9)
świadczeń okresowych (1152)
x_ga_652_13 (31)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
przystąpienie (12333)
fidic lub równoważne (106)
xix_ga_461_12 (13)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
kio/uzp 476/09 (10)
kio/uzp 70/08 (6)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
kio 2706/10 (5)
przedwczesny (1449)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
c-18/01 (14)
kio 1151/11 (9)
"cena rażąco niska" (846)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (6645)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
kio_1758_11 (9)
ogólnodostępność (9)
termin (28208)
ii_ca_489_06 (35)
v ca 1973/11 (14)
v ca 324/10 (3)
"niemożność porównania ofert" (18)
ponowne badanie ofert (7402)
stosuje się odpowiednio (7457)
koncentracja środków ochrony (223)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
"art. 51" (414)
x ga 427/10 (1)
1797/11 (7)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
"grupy kapitałowej" (584)
952/13 (4)
odmówił podpisania umowy (787)
obronności (62)
pojęcie dostawy (1220)
kio_uzp_1941_09 (9)
dysponowanie osobami (4318)
"kryterium oceny ofert" (4964)
kio_uzp_1155_09 (2)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
kio/kd 25/14 (5)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
2033/13 (6)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (250)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1552)
186/13 (13)
kio 1066/10 (32)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (6)
enea operator (53)
"usługi prawnicze" (42)
brak interesu (8520)
kio 2531/11 (8)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (218)
czas oznaczony (6688)
findom (10)
82 ust. 1 (2937)
dostawca a podwykonawca (485)
"roboty zamienne" (85)
ceidg po terminie składania ofert (63)
błędna stawka vat (910)
brak wykazu (7116)
inna omyłka w kosztorysie (864)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
konkurencja (9399)
iii ca 88/09 (33)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4330)
2191/10 (6)
i aca 1201/14 (2)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (142)
kurs walut (160)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
"umowa ramowa" (281)
zakaz podwykonawców (411)
1782/09 (3)
ocena (16208)
bliskości (127)
kio 691/11 (6)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (606)
opłacenie polisy (361)
kryterium doświadczenie (2874)
zastrzeżenie wykazu usług (2613)
wniesienie wadium po terminie (1983)
xii ga 413/08 (3)
1312/13 (3)
"iii czp 52/11" (124)
upadłość niemcy (32)
"obiekt kubaturowy " (148)
jeden producent (3255)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
2348 (21)
338/09 (36)
zmiana treści siwz (10413)
zmiana przepisów (10308)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (132)
1607/2015 (2)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4604)
niskie ceny jednostkowe (1126)
806/11 (6)
x ga 25/10 (21)
kio_1024_11 (11)
naruszenie art 42 ust 1 (3812)
oferta formularz oferty (4871)
"miejsce zamieszkania" (656)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (727)
z referencji nie wynika należyte (2805)
certyfikat prince 2 (76)
"art. 142 ust. 5" (68)
1377/11 (2)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2569)
obniżenie ceny oferty (1846)
art. 65 kc (890)
protokół odbioru jako poświadczenie (553)
język postepowania (1989)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
usługa druku (889)
wynagrodzenie mieszane (126)
2388/11 (2)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (173)
art. 24 ust. 1 pkt 9 (12454)
x ga 23/07/za (39)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1477)
rada administracyjna (2935)
kryterium jakość (1721)
kio_2424_12 (6)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (49)
iii_ca_262_05 (7)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
umowy o pracę (8057)
kio 1910/11 (6)
krk francuskie (16)
preferowanie producenta (517)
powtórzenie otwarcia ofert (2788)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
ii ca 231/06 (1)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
kio 1276/13 (10)
wykładnia autentyczna (182)
wpis od odwołania na dwie części (7602)
"niepodpisane referencje" (32)
i ca 540/09 (1)
885/14 (3)
rażąco niska cena po nowelizacji (271)
kio 2031/14 (5)
kio/uzp 703/09 (20)
opisanie równoważności (583)
kio_1983_11 (4)
wyjaśnienia po wyborze (11911)
kio/uzp 215/09 (7)
"kio/uzp 766/09" (24)
54/12 (22)
w warszawie (25944)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
68/11 (10)
na korzyść wykonawcy (2403)
art. 24 ust. 2a (2221)
848/12 (4)
xii ga 510/10 (1)
umowne prawo odstąpienia (831)
wydruk strony internetowej (865)
kryteria inne niż cena (5026)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (830)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
kio/ku 53/11 (4)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
i ca 88/07 (3)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (481)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (103)
kio/uzp 260/10 (27)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
1780/13 (4)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
429/09 (71)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1721)
sysmark (25)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
kio_uzp_6_10 (20)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
zapytanie o cenę (1912)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (901)
ii ca 2230/05 (2)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
"art. 26 ust. 3" (5021)
306/15 (10)
oświadczenie o wizji lokalnej (352)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
kio 2970/13 (5)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3685)
upływ terminu wykonania zamówienia (6655)
281/12 (18)
295/11 (5)
podpis parafka (39)
art 67 ust 1 pkt 7 (2798)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6409)
"podmiot prawa publicznego" (82)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
855/08 (4)
ii ca 435/08 (1)
kio 4/15 (95)
kio/uzp 110/09 (84)
usługa prania (182)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (2650)
uprawnienia (6279)
termin związania (9146)
kio 47/15 (7)
664/14 (5)
niemiec (483)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
sumowanie zamówień (535)
x ga 706/11 (12)
"usług prawnych" (48)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
wydruk ze strony internetowej (1245)
błąd ryczałt (235)
obligacje (17)
794/08 (24)
prawo pocztowe (2069)
brak faksu (3047)
38/2014 (12)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
art 24 ust 2 pkt 1 (15760)
"interwencja uboczna" (57)
i ca 337/08 (4)
530/09 (3)
niejasności na korzyść wykonawców (314)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
art. 142 ust. 5 (1365)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
zmiana członka konsorcjum (2351)
naruszenie art. 94 ust. 3 (1998)
v ca 214/06 (13)
oferta dodatkowa (9192)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
unieważnienie postepowania (12253)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
"kryteria niemierzalne" (23)
"dostawa paliwa" (43)
producent nie jest podmiotem niezależnym (1733)
odrzucenie wniosku (8077)
"generalny wykonawca " (365)
otwarcie oferty złożonej po terminie (5413)
180 ust. 5 (4265)
tożsamość przedmiotu (1049)
substrat zaskarżenia (30)
uzupełnienie certyfikatu (1571)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
273/08 (25)
art. 30 (14520)
umowa użyczenia (355)
błedna stawka vat (910)
awarii (862)
suma gwarancyjna (403)
"ochrona danych osobowych" (54)
kio 2542/11 (8)
2817/10 (8)
kryteria wyboru (5775)
kio 818/15 (6)
lex retro non agit (14)
926/11 (9)
udowodnić (4960)
utrata gwarancji (600)
kio 1344/11 (13)
nie może przekroczyć (1883)
art. 26 (11176)
kio 400/13 (3)
zmiana oferty przez wykonawcę (12586)
"86 ust. 4" (191)
"zaprojektuj i wybuduj" (303)
kio 224/13 (3)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
aż do zawarcia umowy (1387)
kopiuj wklej (23)
wejherowo (59)
939/10 (12)
kio 238/12 (34)
profesjonalizm (266)
opinia bankowa (670)
1579/13 (3)
tamex (57)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
kielce (921)
inne dokumenty określające obroty (1594)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3823)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
roboty dodatkowe (4473)
vi ca 377/08 (1)
kio 2494/12 (3)
multikom (36)
fabrycznie nowy (825)
kio/uzp 585/09 (16)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (511)
xii ga 368/08 (1)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
art.6a (45)
wykonawca (20440)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
wydruk z rachunku bankowego (233)
turcja (28)
93 ust. 1 pkt. 7 (5818)
kio 321/11 (7)
kio 2846/13 (9)
polisa tajemnica (153)
art.24 ust.4 (5859)
zaliczka (260)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
art. 36 ust. 4 (4136)
v ca 886/05 (6)
i ca 155/04 (9)
rejestr karny wielka brytania (40)
1323/12 (6)
art. 93 ust. 4 (4708)
zasada swobody umów (844)
przystąpienie do długu (63)
kio/ku (240)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (4837)
ryczałt kosztorys (200)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (525)
"nieporównywalne oferty" (137)
xxiii ga 924/14 (13)
legitymacja czynna konsorcjum (149)
gdańsk (944)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
zaokrąglenie cen (201)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (225)
2224/14 (6)
trakcja (136)
podwykonawca (1846)
brak vat (2997)
doświadczenie "3 lat" (1389)
parafa podpis (133)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
osoba fizyczna (1653)
referencje dla konsorcjum (1409)
v gaz 21/08 (6)
tugeb (5)
556/13 (2)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1379)
jednorazowe wezwanie (570)
saltex (33)
niewykonanie wyroku kio (8577)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
"zmiana składu" (40)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
umowy (11595)
komunikat swift (7)
art. 182 ust. 1 (2292)
zdolność finansowa konsorcjum (1052)
przyrzeczenie publiczne (115)
"art. 26 ust. 2e" (21)
412/15 (4)
art. 5a (984)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
45 ust 7 (4126)
ix_ga_392_13 (11)
"przejęcie pracowników" (17)
oddział (3287)
kara umowna (594)
bgk (23)
x ga 196/10/za (1)
x ga 296/08 (6)
x ga 458/09 (7)
udostępnienie protokołu postępowania (2401)
"złożenie oferty po terminie" (23)
1251/15 (10)
wyjaśnienia siwz (11508)
imienny wykaz osób (209)
kio 1594/12 (3)
24 ust 2 pkt 1 (15760)
referencje powinny zawierać (2059)
889/08 (6)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (489)
brak pozycji kosztorysu (1660)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
zakres polisy oc (600)
1059/13 (3)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
rażąco niska cena żywienie (31)
"brak tłumaczenia" (63)
art. 46 ust. 5 (2676)
1960/11 (4)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (6958)
naruszenie art. 144 ust. 1 (1016)
ibm (233)
"v ga 122/10" (52)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (6027)
"bieg terminu związania ofertą" (245)
solid (131)
siemens ag (67)
"błędna stawka podatku vat" (165)
import docelowy (20)
autokorekta (9)
art.142 (610)
gwarancja (3257)
inne omyłki (2660)
art. 91 ust. 3a (475)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
xxiii ga 634/09 (5)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (278)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
kio 82/12 (4)
art. 90 ust. 3 (4955)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
pkwiu (237)
ii ca 233/06 (1)
"historia rachunku" (7)
skarga (21962)
cztery miejsca po przecinku (170)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1423)
kio/uzp 19/09 (157)
kio 883/14 (6)
vii ca 881/05 (10)
36/10 (24)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
oleju napędowego (108)
"brak kosztorysu" (48)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
ii ca 371/09 (2)
formularz (4952)
1149/08 (6)
dozorbud (105)
"uzupełnianie próbek" (7)
c-107/98 (28)
termin realizacji (10949)
87/07 (22)
887/09 (8)
936/13 (9)
brak terminu realizacji w ofercie (11563)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
xii ga 200/11 (1)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1865)
kio_1553_10 (6)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3314)
2721/12 (3)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (59)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
"niezgodność oferty z siwz" (824)
wrobis (53)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
bezusterkowy odbiór (35)
naruszenie art. 29 ust. 2 (21821)
członek komisji (1252)
oferta w języku polskim (2302)
"świadectwo przejęcia robót" (31)
błąd w formularzu cenowym (855)
różne stawki podatku vat (664)
saas (2)
doświadczenie wykonawcy (6523)
iv ca 32/09 (1)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (55)
kio 2239/13 (7)
rażąca strata (97)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (74)
kwalifikacje osób jako kryterium (1734)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1544)
cena 0,00 (246)
prezentacja, próbki, testy (50)
xii ga 59/09 (15)
kierownik robót elektrycznych (494)
koncentracji środków ochrony prawnej (274)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
art. 5 ust. 1a (2938)
"warunek zawieszający" (36)
sumowanie (539)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2301)
gwarancja wadium (1104)
kio_2873_13 (5)
oświadczenie po terminie składania ofert (9086)
waga kryterium (1942)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
i cz 103/07 (1)
niepodpisany formularz ofertowy (1769)
nazwa postępowania (6439)
758/15 (4)
kio/ku 34/10 (5)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (219)
kio_1096_10 (6)
faks (385)
"wizja lokalna" (284)
certyfikat do polisy (188)
vii ca 911/08 (1)
vii ca 587/09 (1)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1080)
rozliczenie uzupełniajace (496)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
refundacja (56)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2155)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (155)
art. 87 ust. 1a (1414)
elektrownia turów (29)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2798)
kio/uzp 1268/09 (3)
kio 2681/13 (3)
konsultacje (760)
podpis elektroniczny (954)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
x ga 176/10/za (1)
kio/uzp 38/09 (27)
41/12 (33)
kwalifikacja wykonawców (2895)
polisa oc przed zawarciem umowy (458)
nie można było przewidzieć (8856)
kio/kd 24/15 (7)
czeski rejestr karny (4)
2159/13 (4)
krankenkasse (5)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
fifa (57)
v ca 484/08 (1)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (207)
kio 2854/12 (11)
zwolniony z vat (197)
c-264/03 (17)
"nieprawdziwe referencje" (10)
"niewłaściwy tryb" (141)
wpłata wadium po terminie (1257)
"województwo podkarpackie" (78)
"wiedzy i doświadczenia" (4371)
podział zamówienia na części (1460)
uzp/zo/0-46/06 (9)
"art. 111" (180)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
podatek vat (1983)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4231)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
negatywne konsekwencje (2427)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
c-3/88 (12)
sumowanie szkoleń (68)
kio 1974/12 (4)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
2379/11 (3)
należyte wykonanie dostaw (1642)
art. 4 pkt 5 (18321)
kio/ku 18/14 (9)
obliczanie terminów kodeks cywilny (609)
protokół odbioru robót (1619)
"art. 104" (517)
wskazanie jednego producenta (2792)
przelew wierzytelności (74)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (6345)
błędy zamawiającego (5897)
xii ga 304/07 (1)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1218)
uzupełnienie po czasie (3958)
1661/11 (4)
oświadczenie o zgodności z siwz (5855)
tonery oryginalne (37)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
akredytacja (166)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1190)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (65)
kio 2184/13 (6)
1050/12 (5)
dyplom mba (3)
1125/14 (2)
kio 1592/13 (3)
produkt leczniczy (333)
"zamiast polisy" (13)
ubezpieczenie na życie (358)
x_ga_67_08 (57)
2014 (5313)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (2929)
art. 6 kc (4801)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (27)
kart przedpłaconych (6)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2167)
oferta wariantowa dostawa (289)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
kio 886/10 (5)
ii ca 137/07 (10)
ix ga 121/07 (1)
vi ga 142/08 (1)
niewłaściwy tryb postępowania (9896)
kio 1853/12 (2)
uzupełnienie przystąpienia (6072)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
iii ca 112/06 (1)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (366)
intertrading (75)
w wykazie wskazał za dużo osób (1364)
omyłka w nazwie produktu (670)
porównywalne oferty (1906)
uchybienie formalne (1567)
"kryterium odległości" (9)
500/15 (17)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
kio/uzp 594/09 (10)
kryteria oceny ofert inne niż cena (4922)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
kio_ku_35_11 (7)
jedna usługa dwie umowy (3075)
ewa sikorska rażąco niska cena (73)
opłacenie pierwszej raty składki (147)
definicja grupy kapitałowej (274)
prawo opcji roboty budowlane (276)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1044)
kio 42/12 (18)
błąd w obliczaniu ceny (808)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3809)
ii ca 693/05 (51)
wyciąg bankowy (239)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1653)
irlandii (124)
700/11 (8)
zasada proporcjonalnosci (520)
likwidacja (upadłość) (244)
"zasada przejrzystości" (451)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
xix ga 235/11 (4)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
szwedzkie krk (5)
art 144 ust 1 (1071)
nieuiszczenie wpisu (24651)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
przetarg kodeks cywilny (3955)
uzp/zo/0-119/05 (3)
kio 48/14 (14)
żądanie próbek (524)
428/13 (10)
koszty reprezentacji (2180)
art. 94 ust. 2 (1573)
zakaz udziału podwykonawców (405)
prawo opcji w robotach budowlanych (276)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
nieprawidłowy vat (2082)
pozacenowe (148)
iv ca 690/08 (1)
centrum personalizacji dokumentów (18)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (10915)
błędy w siwz (4966)
wznowienie postępowania (344)
"zwłoka zamawiającego" (30)
29 ust.1 (26136)
x ga 59/09 (14)
omyłka istotna (3388)
jednoznaczne wezwanie (6227)
109/12 (18)
forma pełnomocnictwa (1403)
usługi prawnicze (191)
v ca 422/06 (1)
niezgodność z formularzem ofertowym (2443)
odwołanie na treść siwz (13228)
wykazanie tajemnicy (1498)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (846)
uzupełnienie ceidg (61)
informacja banku forma (617)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
poprawienie omyłki (2163)
kio 496/10 (7)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
"art. 5a" (32)
1748/14 (4)
epuap (66)
wyłączenie podwykonawstwa (368)
usg (85)
brak czytelnego podpisu (352)
art. 387 (394)
art.12a (140)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
vii ga 59/08 (2)
inna oczywista omyłka (2415)
koncesji (678)
artykuły biurowe (140)
utajnienie referencji (211)
poświadczenia (2694)
"sumowanie doświadczenia" (38)
zmiana wykazu osób (3554)
kio/31/11 (6)
v ca 1360/09 (6)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
wyjaśnienie siwz (8955)
jedna umowa (4953)
do czterech miejsc po przecinku (192)
postępowanie kończy się z chwilą (456)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
związanie ofertą (8741)
1388/11 (3)
filgrastim (3)
xii_ga_186_13 (9)
kio_uzp_654_08 (11)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (273)
"art. 36 ust. 5" (121)
c-340/04 (11)
sytuacja ekonomiczna (2424)
art. 91 ust 3a (674)
iv ca 588/04 (3)
niezgodnosc z siwz (5972)
art. 51 ust. 1a (801)
gwarancja jakości (965)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
kio 1110/11 (6)
naruszenie art. 26 ust. 4 (12950)
"nadzór autorski" (250)
art. 85 ust. 3 (2096)
938/13 (5)
lek (346)
vii ga 36/08 (7)
2079/14 (5)
2716/13 (11)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
"odtajnienie oferty" (212)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
"10 usług" (38)
saternus (2)
272/13 (11)
cpi (40)
art.151a (8)
kio 1287/12 (12)
kio_uzp_1085_09 (6)
art. 31 (10637)
"v ca 1412/07" (5)
wybór (18556)
tonery gwarancji (24)
umowa na czas oznaczony (3619)
1946/09 (3)
ix ga 392/13 (11)
nie uzupełnił tłumaczenia (951)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
xix ga 471/08 (2)
próbek, opisów lub fotografii (111)
"ze strony internetowej" (613)
"art. 143b" (20)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
14/10 (327)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
ku 18/14 (11)
itil równoważny (28)
kio 2057/11 (2)
przetwarzanie odpadów (300)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (424)
posiadanie uprawnień (6567)
dokumenty po terminie (13908)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
kio 237/13 (6)
"próbka systemu" (18)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (147)
komplementariusz (80)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
kio_77_14 (13)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
2246/10 (3)
działalność regulowana (2142)
"wyjaśnienie referencji" (13)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (167)
brak pełnomocnictwa (2624)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
art. 62 ust. 1 (2728)
odrzucenie (15995)
pfron (61)
uzupełnienie przetarg ograniczony (7050)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (564)
112 kc (370)
v ca 1603/14 (17)
wykluczenie z postępowania (13600)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
iv ca 521/08 (4)
kio 776/11 (8)
c-328/92 (12)
art 5 ust 1a (2938)
v gaz 94/09 (2)
lista podwykonawców (186)
kio_uzp_298_09 (4)
konsorcjum, wadium (1099)
953/13 (26)
x ga 2/07 (30)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (534)
2814/12 (2)
niejasne zapisy siwz (1738)
ix ga 93/09 (1)
49/14 (12)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (49)
dane osobowe (1604)
kio 1515/10 (29)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
"karty katalogowe" (428)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
powiat suski (5)
grupa kapitałowa konkurencja (527)
błędy w dokumentacji (4555)
wskaźnik rentowności (43)
kio 2875/12 (4)
art. 58 kc (814)
kio 59/12 (21)
zmiana podstawy wyceny (1938)
różna interpretacja kryteriów (1188)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
odwołanie z ostrożności (2635)
kio/kd (800)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
kio_509_12 (5)
kio/uzp 540/09 (11)
certyfikat meble (48)
wykaz robót (3448)
hawe (11)
poświadczenie wykonawcy (2640)
682/09 (5)
2786/11 (8)
konsultacje i doradztwo (296)
skład sądu konkursowego (194)
art. 8 ust. 4 (18907)
"brak wadium" (71)
v ca 1982/12 (8)
wyjaśnienie próbek (684)
różne stawki vat w ofertach (977)
kio_uzp_254_08 (18)
grecja (64)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (822)
vi ca 629/09 (1)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (821)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (2550)
skanska (364)
2873/13 (6)
wniosek o ogłoszenie upadłości (338)
brytyjski krk (8)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (248)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
rfid (40)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
klauzule waloryzacyjne (69)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
spółka komandytowa (318)
kio 29/11 (181)
2337/10 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
zawarcie umowy (10710)
kio/ku 35/12 (4)
niewłaściwy podatek vat (1303)
art. 181 ust. 2a (194)
ix ca 542/08 (2)
brak płatności częściowych (778)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
należyte wykonanie (6292)
"oświadczenie producenta komputera" (16)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
ii ca 488/09 (4)
zakres ubezpieczenia (2126)
ix ga 137/06 (18)
maxto (57)
przynależności do grupy (252)
"dwóch producentów" (115)
odpady medyczne (199)
zamówienia dodatkowe ryczałt (370)
"oferta ocena oferty" (52)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (288)
xxiii ga 633/09 (2)
2794/13 (9)
rozwiązanie umowy konsorcjum (1709)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (5)
treść zobowiązania o udostępnieniu (2617)
turów (54)
"wykluczenie wykonawcy" (5643)
rażąco wygórowana kara umowna (127)
art 22 (13259)
kio/uzp 1637/09 (11)
xix ga 258/08 (12)
pełnomocnictwo dla lidera (1076)
kio_uzp_1904_09 (5)
wodociągów (791)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
2572/11 (4)
art. 7 ust. 1 (22536)
1334/11 (3)
jednokrotne (1044)
1881/09 (6)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (183)
kio 2307/10 (25)
189 ust. 2 pkt 3 (5652)
brak numeru katalogowego (585)
"kara umowna" (744)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (626)
kio_628_11 (5)
deklaracja zgodności (1244)
"art. 182 ust. 4" (12)
iii czp 164/94 (6)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4343)
autoryzowan (603)
naruszenie art. 22 ust. 4 (14661)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (862)
tożsame (2999)
kio 51/11 (14)
oferta (18628)
warunki zmiany umowy (6552)
wolna ręka prawa wyłączne (858)
kio/uzp 91/09 (13)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
v ca 537/08 (9)
70/15 (14)
próbka treść oferty (883)
parafowanie umowy (245)
linia gwarancyjna (198)
856/12 (5)
2821/14 (6)
kio_2615_14 (3)
podpisanie umowy bez wadium (949)
consortia (111)
xii ga 731/14 (2)
usługi prawne (7570)
kio 1617/14 (5)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
doświadczenie osoby (4438)
x ga 76/15 (7)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
22 ust. 4 (12482)
konsorcjum wadium (1099)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
kio 1323/12 (8)
282/09 (18)
wadliwe wadium (611)
remondis (132)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
xii ga 151/08 (7)
25 ust. 1 (10221)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (49)
tożsamość zamówienia (794)
36 ust. 5 (4094)
partnerstwo (162)
ważność krk (106)
krk po terminie (456)
ii ca 753/10 (1)
kio_1044_10 (3)
"bład w obliczeniu ceny" (1188)
"wygórowane kary umowne" (20)
companies house (7)
referencje podmiotu trzeciego (973)
uzasadnienie wyroku (15449)
zamienne (1161)
opinia bankowa obroty (195)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
częśc zamówienia (9354)
tłumaczenia (2606)
i ckn 1159/00 (51)
zmiana producenta podczas realizacji (1640)
kio/kd 31/12 (20)
kio 35/15 (8)
siły wyższej (110)
referencje podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (478)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
gwarancja producenta (1082)
niekompletna lista grupy kapitałowej (52)
2643/10 (4)
1408/13 (3)
84/12 (7)
2031/14 (5)
"oferty wariantowe" (356)
kio 138/12 (7)
nadzór autorski z wolnej ręki (101)
linii kredytowej (176)
kio 2015 (3331)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
równoważnych (2271)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (19)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
x ga 154/11 (2)
niegospodarność (45)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
84/08 (15)
53/11 (111)
x ga 140/08 (42)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
oferta wpłynęła po terminie (6252)
dowód wniesienia wadium (1113)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
1172/11 (16)
v ca 2024/09 (7)
x ga 154/07 (3)
antywirus (3)
"zamówień publicznych" (28846)
utrata wadium (409)
niska cena (1880)
"przed notariuszem" (333)
"gwarancja bankowa" (489)
xxiii ga 566/09 (2)
licencje (1357)
x ga 67/08 (42)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2572)
uchylił się od podpisania umowy (1878)
353/11 (8)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
losowanie (11)
naruszenie art 144 (718)
kio 445/12 (6)
2160/10 (3)
89 ust 1 pkt 2 (13589)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
kio 2709/10 (3)
wyrok sądu (17001)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
kio 537/14 (2)
gramatura papieru (21)
csk 675/10 (22)
bumar (35)
rozwiązanie równoważne (1700)
kio 1483/13 (2)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (82)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
zmiana korzystna (1509)
kio/uzp 878/09 (23)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
odległość serwisu (69)
brak daty na oświadczeniu (5348)
vat na usługi szkoleniowe (131)
kio 1003/10 (3)
odrębne zamówienie (4824)
zatrzymanie wadium 4a (404)
niezgodność oferty (5080)
wieloletnia prognoza finansowa (39)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (14113)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (6631)
egis (85)
art. 12a (391)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1184)
kio 2285/14, kio 2328/14 (4)
"przystąpienie do odwołania" (235)
kryteria wyboru oferty (7702)
grupa kapitałowa spółka cywilna (283)
dostawa leków (281)
iii_czp_74_05 (317)
zasoby podmiotu trzeciego (1796)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (586)
x ga 145/08/za (1)
kio_518_14 (8)
"zwrot odwołania" (163)
miarkowanie kar (82)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10815)
pierwotne warunki zostały zmienione (2325)
przesłanie kopii przystąpienia (661)
"oferta wstępna" (250)
związanie wyrokiem (8379)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
ets (652)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4776)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
ii ca 457/08 (1)
357/15 (9)
38 ust. 1 (4972)
forma dokumentu (7190)
polisa grupowa (23)
v gaz 22/08 (7)
art. 38 ust. 4 (3681)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (304)
"utajnienie wykazu usług" (21)
kio 41/12 (14)
certyfikaty meble (71)
kio 1437/10 (5)
art. 23 kp (179)
klauzula apostille (12)
24 ust 1 pkt 1a (2968)
kio_uzp_418_09 (5)
iii_ca_1019_06 (12)
413/15 (5)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
interes (10055)
v ca 1314/08 (1)
kio/uzp 759/08 (5)
okres związania ofertą (5142)
unieważnienie unieważnienia (9793)
"art. 8" (1935)
zasada pisemności (372)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
640/12 (2)
jurysdykcja (44)
671/08 (30)
odbiór odpadów (588)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
nieregenerowane (32)
ii ca 88/09 (35)
podpis czytelny (477)
"24 ust. 1 pkt 10" (1641)
upływ terminu związania z ofertą (5229)
kio 8/11 (166)
"wada postępowania" (230)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
wybór trybu (15971)
art 24 ust. 1 pkt 3 (15608)
kio 1375/11 (4)
946/10 (2)
środki finansowe (4096)
informacje ze stron internetowych (3644)
v csk 456/09 (18)
1366/12 (2)
rażąco niska cena ecm (40)
cena 100% (3921)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
aldesa (28)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
"cena zero" (9)
tusze i tonery (32)
kio 2931/12 (2)
kio 1183/13 (3)
pewność obrotu gospodarczego (686)
warunki proporcjonalne (1468)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
postępowanie wyjaśniające (4855)
mógł użyć nazwy własnej (2148)
1010/11 (2)
dysponowanie (5917)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
subiektywne (885)
nieobiektywne kryteria (2962)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2059)
kio 1060/13 (4)
powiązania osobowe (345)
nowe okoliczności (7383)
kz (147)
kio_908_13 (7)
ii ca 577/06 (7)
"poprawienie omyłek" (1363)
kd_23_13 (4)
nieuwzględnienie wyjaśnień (13761)
i ca 495/13 (11)
kio_148_15 (9)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
zaświadczenie z ceidg (52)
"sprawozdanie finansowe" (580)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
istotna zmiana w treści oferty (10489)
kio 2354/14 (3)
przedwczesny zarzut (906)
kio/uzp 757/09 (14)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (3576)
łopianowska wadium (56)
"art. 46 ust. 4a" (437)
prawa autorskie (586)
zwolnienie od kosztów (765)
krs (1719)
wadium kopia gwarancji (264)
kio 1711/13 (3)
vi ga 83/10 (4)
kio 2398/13 (10)
ix ca 23/12 (9)
"oferta wariantowa" (289)
art. 29 ust. 2 (22076)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
"art. 36 a" (97)
kio_2784_14 (13)
kio 1442/12 (5)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
jednokrotne wzywanie (516)
ii ca 616/05 (3)
kio 1942/12 (2)
1010/12 (5)
art. 32 ust. 1 (4914)
2722/12 (6)
bankowa obsługa budżetu (140)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
zasada języka polskiego (1990)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (835)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
iv ca 33/09 (4)
"roszczenie o zawarcie umowy" (26)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
świadectwo przejęcia (156)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (222)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
przewlekłość postępowania (102)
art. 84 ust. 1 (1519)
kio_269_11 (12)
kio 854/12 (6)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
zakłady usługowe "ezt" (24)
termin na zadawanie pytań (773)
równość stron kary umowne (150)
termin przyłączenia się do protestu (676)
kto może wystawić referencje (260)
użyczenie zdolności finansowej (95)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
cena poniżej 1 grosza (2662)
"świadczenie niemożliwe" (221)
440/10 (3)
"art. 49 ust.3" (24)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
art.24 ust. 2 pkt 3 (9403)
podmiot powiązany (1445)
art. 150 ust. 3 (1386)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
v ca 1897/08 (1)
lar (8)
32 ust. 4 (4636)
"art. 60b" (19)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (3706)
model (850)
in house (93)
warunki przedmiotowe (11837)
ii ca 710/08 (3)
"zmowa cenowa" (41)
6a pzp (533)
przedmiot zamówienia (21128)
dokumenty podmiotów (7504)
udział w realizacji zamówienia (9680)
jedyny wykonawca (12476)
art. 26 ust. 3 (10931)
test (880)
alpine bau (30)
meble medyczne vat (28)
art. 29 ust.3 (16207)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (347)
prokurent (543)
42/12 (28)
kio 23/15 (19)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
podmiotowe kryterium oceny (1769)
630/15 (4)
uprawnienia telekomunikacja (214)
xii ga 160/08 (2)
aktualny krs oznacza (648)
86/11 (8)
pojęcie zarzutu (2117)
xii ga 435/11 (1)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (379)
uzupełnienie krs (1024)
autoryzowany (603)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
kryterium aspekt społeczny (516)
kio/uzp 680/08 (4)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (8317)
"usługi niepriorytetowe" (56)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (487)
1138 (34)
certyfikaty (2383)
gwarancja bankowa (778)
2216/13 (10)
art 24b (101)
kodeks spółek handlowych (973)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
"art. 36 ust. 4" (181)
vi ga 51/06 (6)
art. 87 ust 2 (5950)
koncert (28)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (612)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
microsoft (252)
oświadczenie producenta o gwarancji (1298)
kio_1734_12 (9)
art. 26 2b pzp (1353)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
poprawienie ceny ryczałtowej (800)
"art. 5 ust. 1b" (8)
341/12 (12)
zawarcie umowy pod warunkiem (7192)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
2734/10 (7)
x ga 109/05/p1 (6)
688/11 (2)
płatność podwykonawcy (524)
kio_1161_12 (6)
kio_2931_13 (3)
błąd w kosztorysie (1193)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
kio_863_15 (5)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
zakup licencji (364)
brak interesu przystępującego (4080)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (6408)
kio_uzp_1400_09 (10)
sacer (4)
zwolnienie z kosztów (1060)
kio/uzp 275/10 (10)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (157)
brak tabeli elementów scalonych (176)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
art. 101 ust. 3 (1438)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (49)
ix ca 541/09 (2)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
ix ca 661/09 (5)
dokument przedmiotowy (13790)
doradztwo i konsultacje (296)
1827/15 (2)
kio 294/11 (3)
kio/uzp 62/12 (13)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
"częściowe przystąpienie" (2)
prekluzja dowodowa (24)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
niezasadne wezwanie (5811)
poręczenie zapłaty wadium (159)
dialog poufny (14)
126/07 (9)
brak nazwy producenta (1745)
powierzy podwykonawcom (751)
uniwersytet rzeszowski (24)
opłata (703)
należyta staranność zamawiajacego (4016)
"art. 6a" (45)
oticon (31)
kosztorys pomocniczy (673)
nota pokrycia (48)
85 ust. 4 (2775)
art 67 ust 1 (2007)
"podstawa dysponowania" (157)
"na korzyść wykonawcy" (325)
art. 186 ust. 2 (4099)
jakość (3041)
kio/uzp 1636/09 (3)
kio_840_12 (7)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
2805/10 (6)
płyty głównej producenta komputer (107)
wyższa stawka podatku vat (664)
kio 90/11 (37)
gierańczyk (30)
2756/12 (4)
kio 2288/13 (6)
polisa opłacona (361)
x ga 110/09/za (1)
żądanie oświadczeń producenta (3285)
v ca 2739/11 (7)
1821/11 (4)
kio_854_11 (9)
gaz-system (74)
"dzielenie zamówienia na części" (136)
usługa kolokacji (22)
art. 180 (4472)
ustalone standardy jakościowe (613)
kio 1064/11 (15)
kio 1883/14 (11)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (289)
kio 2395/14 (2)
kio 345/09 (3)
kio_uzp_694_09 (15)
długi okres gwarancji (351)
fundusz inwestycyjny (334)
art.38 ust.1 (1849)
protokół odbioru z usterkami (228)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (16)
473/14 (3)
ix ga 44/08 (29)
415/15 (3)
art. 25 ust. 1 (10221)
udział w realizacji części zamówienia (8969)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (109)
1553/10 (6)
koncepcja (1342)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (379)
art. 36b ust.2 (66)
360/13 (3)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
żywienie (281)
91 ust. 3a (475)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
1980/12 (35)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
"kryteria oceny ofert" (3694)
zamawiający nie może domniemywać (729)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (6619)
"26 ust. 2c" (41)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
dynamiczny system zakupÓw (107)
kio_966_11_kio_973_11 (6)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (667)
rental right (3)
polisa kontraktowa (166)
przejęcie referencji (70)
ii ca 201/05 (4)
xix ga 213/08 (1)
tonery do drukarek (71)
uzupełnił bez wezwania (2009)
kio_1798_10 (10)
kio_1434_12 (4)
kio 150/12 (13)
kio 800/12 (11)
błąd w tłumaczeniu (1010)
c-470/99 (65)
niezwłocznie (1336)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
"wiedza i doświadczenie" (719)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
błędna stawka vat w ofercie (904)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
1582/12 (6)
v ca 1660/09 (2)
1063/14 (4)
poprawienie jednostki miary (437)
intergraph (61)
harmonogram (1230)
zmowa (142)
art. 34 (2768)
uzupełnienie treści oferty (7773)
818/11 (3)
spółka komandytowa krk (36)
ix ca 497/09 (1)
"brak tłumaczenia na język polski" (24)
zasada obiektywizmu (550)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
1063/12 (8)
spółka z o.o. w organizacji (606)
loco (70)
144 ust. 1 (760)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (991)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
117/12 (65)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
189/10 (8)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (221)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
kio 2480/12 (8)
ii ca 353/10 (1)
ii ca 67/05 (3)
literalnej (3046)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
kio 306/15 (10)
ii ca 641/07 (3)
warunki ograniczające konkurencję (3136)
"art. 58 kc" (103)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
jedna usługa jedna umowa (1168)
vi ga 85/10 (2)
ii ca 511/09 (2)
"tylko ceny brutto" (4)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3128)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
lek równoważny (72)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
art. 51 ust. 2 (2293)
198d (13)
sumowanie obrotów (158)
"wadium po terminie" (11)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
"znaki towarowe" (764)
kio 34/15 (16)
"kio 1797/11" (6)
opłata od pełnomocnictwa (216)
kio 430/14 (6)
koncesja konsorcjum (177)
2106/14 (2)
wartość robót brutto czy netto (1254)
art. 92 ust. 2 (2553)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
ograniczenie konkurencji (8393)
art. 67 ust. 2 (2004)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
gwarancja wadialna w kopii (218)
usługa dystrybucji stawka vat (64)
46/10 (21)
kio 1467/11 (8)
279/15 (14)
2081/12 (8)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
telewizja polska (160)
iii ca 582/08 (1)
"24 ust. 1 pkt 9" (307)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1113)
sygn. akt iv ca 683/12 (97)
porty lotnicze (240)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
"certyfikat ubezpieczenia" (25)
2037/12 (25)
gwarancja po angielsku (257)
v ca 2037/08 (7)
art. 189 ust. 2 (5112)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
art. 27 (8524)
art 87 ust. 2 (5950)
kio 400/14 (5)
66/07 (13)
nadmierny warunek doświadczenia (1030)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (6406)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
nieczytelny podpis oferty (352)
nie leży w interesie (1316)
protokół odbioru końcowego z usterkami (152)
wadium dla konsorcjum (995)
zarzuty (17751)
685/12 (5)
iv ca 1499/11 (1)
materiały producenta (3087)
"opis równoważności" (32)
interes w uzyskaniu (7927)
oferta częściowa (2436)
in dubio pro reo (35)
umowa ramowa (412)
zwłoka opóźnienie (158)
648/10 (5)
zmiana podwykonawstwa (682)
należyte wykonanie kary umowne (673)
dokumenty niezbędne (9779)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (3875)
448/12 (16)
referencje nie potwierdzają (1822)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
brak terminu w ofercie (13391)
"wartość szacunkowa" (2787)
braki formalne przystąpienia (4055)
usługa ciągła (1381)
części oryginalne (1062)
przejęcie (287)
1161/12 (6)
zus (616)
kio 1496/13 (6)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
xii ga 424/11 (3)
ii_csk_675_10 (22)
walory artystyczne (13)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
kio_1498_10 (4)
patent (647)
1769/11 (2)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
kio 2512/10 (21)
referencje należyte wykonanie (2914)
kio 2014/10 (257)
06 austria istotna zmiana (56)
art. 34 ust. 5 (3626)
"urząd dozoru technicznego" (61)
art. 36 ust. 5 (4094)
samochody (1029)
koncesja (471)
vii ga 24/08 (13)
nieczytelny podpis (375)
174/15 (6)
tusze (36)
xii ga 488/11 (1)
188/14 (6)
ii ca 29/05 (37)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (124)
wykładnia siwz (3921)
v ca 226/10 (10)
ca 137/09 (15)
477/14 (2)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2232)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (219)
szukio (5)
kary umowne (594)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
xix ga 92/08 (7)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
v ca 1213/02 (15)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
usługi sprzątania (718)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
"błędny numer katalogowy" (5)
niekaralność (716)
wykaz głównych dostaw (613)
"interes w przystąpieniu" (167)
kio 191/14 (7)
kio 1070/11 (4)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
nie podpisana oferta (5505)
brak części formularza ofertowego (2162)
1237/11 (14)
sanepid (29)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (493)
brak oryginału gwarancji wadialnej (286)
niemożliwa do przewidzenia (2927)
art 26 2b (1507)
kio_uzp_919_08 (11)
"z wolnej ręki" (1081)
paliwa (705)
kio 1312/12 (2)
Łódzka kolej aglomeracyjna (4)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (371)
tajemnica opis techniczny (1031)
1032/14 (4)
kara finansowa (984)
kio/uzp 707/08 (15)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
889/13 (2)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
kio 2242/12 (2)
285/09 (20)
"żądanie próbek" (45)
pisemność postępowania (33)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
"przetarg ograniczony" (15415)
naruszenie zasady pisemności (362)
w przygotowaniu postępowania (4249)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (30)
wyjasnienia po terminie (14293)
kio_2793_10 (19)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
pełnomocnictwo kopia (1172)
kopia gwarancji wadialnej (170)
przebudowa budowa (1252)
v ca 2056/07 (25)
179/11 (6)
zasoby (2999)
uzupełnianie referencji (780)
szkolenia (1804)
vat ryczałt (152)
890/10 (9)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
"utajnienie rozprawy" (2)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (21694)
iii ca 389/11 (2)
"zmiana treści umowy" (47)
wycinka drzew (74)
"zasada bliskości" (56)
unieważnienie umowy (7799)
podpis na referencji (714)
"przeciwnikiem skargi jest " (31)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
wiedzy i doświadczenia (4259)
mace (9)
przedwczesność odwołania (45)
791/14 (2)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
kserokopia gwarancji wadium (137)
1830/09 (3)
1265/09 (5)
"91 ust. 3a" (71)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (322)
"unieważnia umowę" (32)
telefonii komórkowej (166)
termomodernizacja (321)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
wykonanie wyroku (12849)
zmowy przetargowej (176)
protokół z postępowania (5417)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
xix ga 468/10 (5)
6 kc (4801)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
4pi (33)
2397/11 (3)
certyfikat/atest (24)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
iso 22000 (9)
kio 1334/13 (2)
certificate of compliance (2)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (63)
criminal records bureau (4)
podpis pod ofertą (2605)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
kio 2397/13 (3)
wadium na nieokreśloną część (1049)
brak ceny w ofercie (7372)
"centrum usług wspólnych" (21)
art. 90 (5559)
uznanie rachunku (4881)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
kio 954/11 (10)
udostępnianie uprawnień (886)
art. 86 (2092)
kio 1737/11 (4)
bony (67)
489/14 (2)
in-house (130)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
xvi gc 682/08 (3)
iv ca 120/11 (1)
xii ga 39/09 (1)
"informacje ze stron internetowych" (46)
strona internetowa (3894)
inne usługi niepriorytetowe (173)
2175/11 (4)
ii ca 849/09 (1)
kio 860/11 (5)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
kio 2779/12 (5)
v ca 538/08 (9)
krk od prokurenta (44)
art. 5 ust. 1b (893)
zabezpieczenie należytego (1988)
xix ga 461 (27)
ratownik (58)
liczenie terminu składania ofert (2574)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
odrzuca (15995)
ponowne wezwanie do uzupełnień (4410)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
nieaktualny krs (737)
treśc referencji (2923)
utajnienie formularza cenowego (248)
kio 1318/10 (8)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
kio/uzp 1591/09 (3)
usługa zakończona referencje (1086)
105/13 (9)
swoboda umów (878)
ocena wiedzy i doświadczenia (5613)
art. 90 ust. 2 (7785)
30 % (14557)
830/10 (3)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
"prezentacja próbki" (43)
kio/483/11 (3)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (616)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (512)
treść umowy (13959)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (92)
wadium w formie poręczenia (194)
kio 1456/12 (3)
c-286/99 (27)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (391)
2630/11 (9)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
ii ca 199/10 (3)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (528)
niezgodność treści oferty (6428)
stawka podatku vat (1295)
iv_ca_689_08 (4)
wadium konsorcjum gwarancja (705)
rażąco niska cena dostawa (637)
70/11 (21)
art. 38 ust. 6 (3537)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (278)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
c-220/05 (11)
odtajnienie kosztorysu (48)
kopia gwarancji (688)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
charakter oferty wstępnej (897)
pribex (13)
1759/10 (4)
ca 3036/10 (18)
zasób własny (1907)
kio_1833_14 (10)
art.87 ust.1 (4109)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (1716)
"operator systemu dystrybucyjnego" (43)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
system informacji prawnej (4130)
xix ga 268/09 (10)
warszawie (25944)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
kio 1815/11 (7)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
kio 1639/11 (19)
art. 4 pkt 6 (21770)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
1509/11 (7)
inżynier kontraktu (653)
grafolog (6)
kio 1526/10 (6)
"zaprojektuj i buduj" (16)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
wykaz stawek i narzutów (125)
kio 1034/08 (6)
"rezygnacja z podwykonawcy" (10)
kio 103/10 (34)
kio 2600/11 (4)
kio/kd 46/10 (10)
złożył dwie oferty (10181)
xii ga 37/09 (2)
brak formularza ofert (5596)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (7271)
nie wpłacenie wadium (218)
kio 762/13 (7)
c_196_08 (3)
nierealny termin (3608)
referencje kary umowne (136)
dostawa w usłudze (5919)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (442)
wielka brytania krk (24)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
v ca 2552/07 (2)
spółka jawna dokumenty (2217)
art. 185 ust. 1 (2736)
"art. 101 ust. 3" (10)
sikorska (983)
rownowazny (2271)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1028)
ix ga 115/06 (4)
kio/uzp 1848/09 (8)
treść oferty definicja (4025)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
zaświadczenie o niekaralności austria (24)
dyrektywa (3191)
sygn. akt x ga 23/07 (134)
china (35)
projekt (6373)
praw autorskich (1064)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (5501)
sumowanie potencjału ekonomicznego (176)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
informacja o wynikach postępowania (11773)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
telkaz (4)
miarkowanie (62)
rażaco (3406)
deweloper (20)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
327/14 (11)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
169/10 (7)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
wykroczenie zawodowe (121)
błędny wykaz dostaw (956)
niemożliwość świadczenia (650)
krk nie figuruje (121)
art. 44 (3031)
przedłużenie terminu związania (1372)
gwarancja dożywotnia (11)
przeciwnikiem skargi (456)
wypowiedzenie umowy (659)
kio/uzp 81/10 (11)
vi ca 586/05 (3)
rażąco niska cena 10% (1548)
kryteria oceny prac konkursowych (94)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3431)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
karta katalogowa (484)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
"powiązania kapitałowe" (130)
brak podpisu pod ofertą (1755)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
"kio 1741/10" (8)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
referencja (3085)
przerwanie ciągłości wadium (16)
v ca 1040/08 (8)
sieć szerokopasmowa (79)
iv ca 140/08 (21)
kio 69/12 (16)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (3)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (944)
art. 94 ust. 3 (1547)
2184 (22)
podwykonawstw (956)
29 ust.2 (17217)
dysponowanie osobą (4318)
barterowa (3)
v ca 1315/08 (1)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
cena nierealna (1850)
radca prawny za zgodność z oryginałem (154)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
kredyt (619)
oczywista omyłka pisarska wadium (235)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
iv ca 429/10 (5)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
tego samego producenta (4646)
zasada równego traktowania (7549)
kio 290/11 (6)
przedłużenie terminu związania faksem (421)
dzielenie zamówień (646)
26 ust. 3 (10931)
cena jednostkowa 0 (1431)
odwołujący nie złożył oferty (20091)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
oferta oferta wariantowa (363)
2725/11 (10)
109/09 (34)
xix ga 40/08 (16)
it.expert (95)
kio/uzp 1833/09 (4)
kryteria oceny (6345)
mikronika (27)
kio/1536/10 (5)
art. 2 pkt 7a (521)
xii ga 293/11 (1)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
nieprawdziwe (2684)
laptop (80)
817/11 (11)
243/12 (8)
528/08 (7)
rażąco (2502)
kio 115/14 (7)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
krs aktualny (971)
art. 151 (499)
zmiana formularza ofertowego (2313)
kio_99_12 (5)
niemiecki rejestr handlowy (74)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (2807)
xiii gc 253/10/iw (3)
kio/45/11 (2)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (187)
odwolania@uzp.gov.pl (7)
kio/uzp 1280/10 (27)
ciężar dowodu na odwołującym (2791)
"protokół odbioru" (778)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
unieważnienie konkursu (1040)
kio_1883_14 (11)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (694)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (351)
kio/uzp 1358/09 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (431)
błąd w przedmiarze (856)
"art 91 ust 3a" (69)
art 24 ust. 2 pkt 5 (15116)
swift (15)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
kio_uzp_874_08 (18)
"dostawa samochodu" (84)
kio_2253_11 (4)
748/15 (4)
brak cen jednostkowych (1622)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
vii ga 36/09 (1)
kio_910_11 (3)
kio 1567/12 (3)
"odrzuca odwołanie" (6514)
kio_668_13 (3)
"art. 67 ust. 2" (31)
iii ca 416/05 (2)
kary umowne nienależyte wykonanie (673)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
różne stawki vat (734)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (8)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1598)
"rental rights" (10)
kio/uzp 22/07 (143)
koncesja na obrót paliwami (26)
2607/13 (4)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
"papiery wartościowe" (185)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (5387)
pomoc publiczna (5397)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (9737)
wykaz narzędzi (663)
"korekta finansowa" (562)
zbiorowa polisa (51)
kio/uzp 397/08 (4)
nieaktualne krk (320)
złożenie dwóch ofert (10181)
kio 1777/11 (7)
1719/10 (14)
ii ca 762/07 (2)
druk oferty (1442)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (18)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
doradztwo prawne (410)
dokumentacja budowlana (5136)
astaldi (40)
nie będzie brał udziału (13537)
kio_2308_10 (5)
brak wyboru oferty (14372)
kuriata rażąco niska cena (98)
ce (669)
114/14 (4)
art.6 (2629)
kio_1562_11 (47)
115 k.c. (163)
zakaz podwykonawstwa (160)
zamawiający wyłączył faks (73)
kio 1306/11 (6)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
zwrot odwołania (16868)
viii ga 248/09 (4)
inna cena cyfrowo i słownie (555)
gwarancja w oryginale (1140)
bony towarowe (20)
ogłoszenie upadłości (288)
tłumaczenie przysięgłe (381)
"27 ust. 5" (14)
ge medical (177)
omyłka inna (3480)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (669)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (4363)
"naruszenie art. 42" (19)
packo rażąco niska cena (114)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
brak okresu gwarancji (2092)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1256)
v ca 428/05 (4)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
2831/14 (3)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
x ga 2/08/za (1)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (972)
usługi sprzątania rażąco niska cena (198)
kio 2975/13 (6)
nie podpisany kosztorys (1018)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (9)
halcrow (48)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
art. 91 ust. 1 (5473)
pelnomocnictwo (3359)
obiekt kubaturowy (213)
art 5 ust 1b (1190)
uzupełnianie próbek (173)
xix ga 461/12 (6)
kio 776/12 (11)
i ca 601/05 (3)
x ga 349/09 (1)
1542/10 (4)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1263)
brak oświadczenia (10589)
2034/14 (3)
"art. 16" (379)
niejawne (5602)
pwpw (37)
kio_540_13 (4)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (274)
kio 846/10 (4)
manipulowanie cenami (196)
1824/12 (6)
2398/13 (10)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4306)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1920)
2217/13 (5)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3736)
2271/13 (5)
"prawo opcji " (78)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
2396/12 (17)
vat zmiana umowy (1512)
oferta treść oferty (15710)
kio 122/10 (62)
2111/11 (3)
wadium kopia (559)
kio 509/12 (5)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (977)
ii ca 836/09 (1)
2498/10 (19)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
catering (76)
doświadczenie komplementariusza (69)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (900)
v ca 2446/09 (9)
"wizji lokalnej" "art. 29" (137)
kio_424_11 (8)
"wyjaśnienia oferty" (403)
nieporównywalne oferty (1465)
kio_510_11 (17)
vi ca 464/05 (62)
c-295/05 (22)
klauzula wykonalności (85)
alpine (39)
x ga 295/09 (2)
wynagrodzenie za roboty zamienne (507)
tylko jeden wykonawca (8757)
2317/10 (4)
kio 647/14 (3)
abm solid (62)
"ii ca 109/05" (9)
certyfikat ubezpieczenia (324)
niekompletny formularz ofertowy (596)
pozacenowe kryterium oceny ofert (148)
ubezpieczenia grupowe (45)
licytacja elektroniczna (96)
powszechna dostępność (543)
art. 51 (2297)
"187 ust. 3" (193)
upadłość konsorcjanta (18)
świadectwo zgodności we (501)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (10)
rażąco wysoka cena (736)
1922/10 (3)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
toner (87)
2424/13 (3)
istotna zmiana (8648)
warunek zawieszający (121)
xii ga 414/09 (2)
leśnictwo (167)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5072)
"art 46 ust. 4a" (573)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
wadium w częściach (1078)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (178)
aukcja elektroniczna (319)
gwarancja tuz (41)
Ćwik i partnerzy (9)
753/13 (4)
"istotna zmiana okoliczności" (182)
faktura jako referencja (489)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
kio_1366_14 (7)
art. 83 ust. 2 (2110)
treść gwarancji wadium (1271)
nieistotna zmiana umowy (6198)
35/12 (20)
błędnie wpisany vat (510)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
materiały równoważne (1298)
xii ga 143/09 (16)
"art. 67" (589)
siemens (507)
uzupełnienie krk (299)
kio/uzp 191/08 (12)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (6983)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
kio/uzp 133/09 (25)
"dokumenty niewymagane" (1366)
189 ust. 2 pkt 4 (5532)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (6916)
zmiana koncesji (457)
dokument zakaz ubiegania się nierówne traktowanie wykonawców zagranicznych (248)
"zasada jawności postępowania" (642)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
kio 1292/11 (11)
dostęp do informacji publicznej (2492)
interes w przystąpieniu (6858)
979/14 (7)
"jedna usługa" (294)
jawność umów (317)
"art. 29 ust. 1" (1663)
kio/uzp 33/07 (30)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (146)
art 12a pzp (475)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (3376)
żądał dokumentów (8282)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
kio 1716/11 (2)
marsh (8)
przynależność do izby samorządu zawodowego (154)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3105)
kio 51/12 (5)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (107)
xix ga 581/06 (7)
llc (28)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
przystąpienie do odwołania (12244)
xix ga 214/08 (12)
uzupełnienie na rozprawie (7345)
art.93 ust.1 pkt.7 (2425)
stadion wrocław (43)
1936/13 (9)
kio 908/14 (4)
"pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem" (11)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2166)
referencje oświadczenie woli (759)
wadium termin związania ofertą (1416)
dostawa książek (102)
22 ust. 5 (16169)
art. 101 (1095)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
csk 456/09 (19)
auskunft (2)
"art. 9 ust. 2" (266)
wadium wpłacone w kasie (29)
art. 26 ust. 2a (1405)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
wykaz wykonanych usług (3994)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (11480)
kio/ku 50/09 (2)
bezczynność (269)
rażąco niska cena koszty pracownicze (179)
art. 4 pkt 3 lit. g (2212)
brak opłaconej polisy (470)
poprawa innych omyłek (1038)
równoważne materiały budowlane (671)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (14765)
kio/ku 47/11 (9)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
brak w formularzu ofertowym (2852)
faktura należyte wykonanie umowy (1420)
csk 366/06 (4)
nadleśnictwo (310)
x ga 332/09 (6)
407/12 (3)
zdolność kredytowa warunkowa (62)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (7906)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
dysponowanie potencjałem (3380)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1441)
iv ca 1299/09 (19)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
91 ust. 2a (1088)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (306)
kio 1193/13 (6)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (103)
"udział w realizacji zamówienia" (527)
trzy miejsca po przecinku (235)
1899/10 (7)
kio/uzp 1337/09 (3)
x ga 168/11/za (1)
zatarcia (87)
1353/12 (8)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
1758/11 (6)
art. 67 ust.1 pkt.1a (126)
wadium w obcej walucie (15)
dwie ceny (5915)
przychód netto ze sprzedaży (175)
kio_514_11 (5)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
67/11 (11)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
"oczywista omyłka pisarska" (1199)
art 22 ust 4 (12482)
kio_1420_13 (5)
"certyfikat równoważny" (44)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
kio 2791/11 (2)
kio/uzp 31/10 (231)
iii ca 583/08 (5)
vi ga 93/10 (2)
898/09 (4)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
kio 1525/11 (7)
330/09 (9)
iso (557)
podmiot nieuprawniony (7624)
tłumaczenie dokumentów (1776)
nie dołączył kosztorysu (967)
brak wpływu na wynik postępowania (10978)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
336/15 (8)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
kio 19/09 (157)
kio 2181/10 (2)
udostępnianie załączników do protokołu (1160)
definicja podwykonawcy (525)
kio 225/15 (5)
andra (53)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
wartość przedmiotu zaskarżenia (3346)
art 29 (27995)
kio 2709/11 (3)
kio 20/10 (300)
przekazanie siwz (8533)
siwz czytać całościowo (69)
jedną ofertę (5985)
karta oceny ofert (1572)
art. 38 ust 4a (626)
przetarg ograniczony (16010)
zp-11 (55)
zmiana terminu umowy (6964)
kio_1152_12 (7)
kio_2813_12 (11)
konkurs odrzucenie pracy (663)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
odwołanie (22190)
utrzymanie zieleni (788)
comesa (37)
aport (31)
data wystawienia dokumentu (980)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
1268/09 (3)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (830)
"klauzule społeczne" (11)
kio 628/11 (9)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
kio 1863/10 (11)
kio 109/13 (18)
certyfikowany podpis (118)
szczepionki (52)
1093/08 (35)
iii ca 262/05 (7)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
brak kodów źródłowych (237)
iso 19752 (19)
kio 401/12 (4)
oferty dodatkowe (9192)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
iv ca 362/08 (1)
kio_2531_11 (5)
art. 17 (9574)
obiekt budowlany (2321)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (7364)
"zamówienie uzupełniające" (435)
vi_ga_192_10 (11)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3428)
kio_1122_10 (5)
"sprzęt medyczny" (349)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2234)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
zwrot zabezpieczenia (2893)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (64)
brak numerów katalogowych (585)
kio 41/13 (10)
forma dokumentów uzupełnianych (2033)
stany zjednoczone (130)
autoryzowany kanał dystrybucji (28)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
1971/09 (8)
nadmierne warunki udziału (1023)
v ga 15/09 (14)
87 ust 2 (7686)
wysokość polisy (968)
kio/uzp 80/07 (47)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (307)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
dowód opłacona polisa (283)
świadczenia zdrowotne (922)
846/14 (7)
treść oferty (16428)
niezgodność z treścią siwz (4569)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
578/11 (4)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz po modyfikacji (1985)
"art. 86 ust. 1" (92)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
xix ga 80/07 (18)
vi ga 104/10 (2)
viii ga 13/08 (5)
lex omega (24)
1514/10 (3)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1092)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1568)
zamawiający nie udostępnił ofert (4459)
kio/uzp 151/08 (43)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (2994)
1891/14 (2)
zagubienie oferty (18)
iv ga 39/08 (1)
inwentaryzacja (416)
zdolność kredytowa do kwoty (926)
nieistotne zmiany umowy (6198)
termin na wniesienie odwołania (21718)
kio 1089/10 (2)
22 ust. 1 pkt 1 (16517)
24 ust. 2 pkt 2 (15705)
zmiana producenta (3644)
tożsamość czasowa (174)
c-465/11 (18)
1961/12 (17)
zbyt wysokie warunki (531)
"22 ust. 2" (1014)
isok (14)
osoba fizyczna jako wykonawca (2043)
"kryterium jakości" (102)
kio 529/13 (5)
v ca 421/07 (15)
i1 ca 202/09 (1)
"art. 26 ust.3" (6461)
kio/uzp 51/09 (22)
kio 650/11 (3)
kio 162/12 (5)
kio 1327/09 (18)
kio_2037_12_kio_2047_12 (6)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (46)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1755)
kio 1207/12 (9)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
sublimit (13)
spółka cywilna zus (146)
ciężar dowodu rażąco niska cena (839)
kio 49/14 (11)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
kio 2931/13 (3)
niepotrzebne skreślić (3171)
"po upływie terminu związania" (142)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1414)
kio 797/12 (4)
386/10 (6)
odtajnienie informacji (482)
definicja podwykonawstwa (160)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1285)
podpis (2686)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (538)
wynagrodzenie (7916)
74/14 (8)
kio 1197/13 (6)
36a (180)
kio/uzp 121/10 (5)
termin zapadalności (7)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1747)
jakościowe kryteria oceny ofert (1074)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3871)
205/11 (5)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
iv ca 566/09 (1)
zła stawka podatku vat (77)
kio/ku 44/12 (4)
oferta otwarcie ofert (4081)
nalezyte wykonanie zamówienia (8509)
kio 385/14 (8)
opłata od skargi (650)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (692)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4015)
"dialog konkurencyjny" (368)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (12552)
kio/uzp 193/08 (6)
art. 29 ust. 3 (21046)
uzupełnienie wyroku kio (6652)
v ca 264/04 (21)
1151/11 (9)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
cofnięcie odwołania (4586)
zmiana przed podpisaniem umowy (4110)
kio 1349/12 (9)
1518/14 (12)
cofnięcie odwołania faksem (712)
nieuprawnione żądanie dokumentu (7233)
kio/uzp 816/08 (4)
podmiot trzeci (2837)
c-387/14 (6)
kio 2121/12 (8)
2142/12 (13)
oferta równoważna (2202)
v ca 2224/03 (10)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
258 (275)
kognicji (281)
art. 2 pkt 13 (11638)
art. 32 ust. 2 (3508)
cesja wierzytelności (48)
"kio 1104/10" (8)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (18414)
criminal (25)
kio 493/13 (4)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
kio_445_12 (5)
polisa oc (499)
xix ga 120/07 (4)
minimalny zakres umowy (3663)
xii ga 358/10 (2)
pojęcie oferty (2210)
711/12 (11)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
kio/uzp 338/09 (36)
kio 1305/13 (3)
858/12 (4)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (612)
pełny odpis z krs (773)
brak ogłoszenia (12295)
rozliczenie w walucie obcej (33)
zamówienia podzielone na części (4883)
ii_ca_1285_12 (56)
promed (110)
dysponowanie referencjami (1515)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
47 (2527)
kio/uzp 218/08 (25)
referencje podwykonawcy (695)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (88)
nieistotna omyłka (3388)
funkcjonalność (2168)
"uzupełnienie zobowiązania" (113)
kio_uzp_133_10 (6)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
odwrócony podatek (40)
certyfikat epeat (16)
xix ga 18/10 (19)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
ii ca 139/05 (3)
iso 9000 (27)
monistyczny (8)
czech (180)
26 ust.3 (8404)
art. 26 ust. 4 (10612)
brak formularza oferty (4301)
moc dokumentu urzędowego (6764)
nabycie udziałów (2047)
krk uzupełnienie (299)
vi ca 232/10 (2)
kio/uzp 624/08 (11)
kio 1457/12 (8)
"użyteczności publicznej" (599)
przewozy regionalne (177)
specyfikacja techniczna (7095)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
kio/uzp 951/09 (3)
254/11 (5)
547/15 (8)
tonery (87)
wspólne przeprowadzenie postępowania (4645)
województwo podkarpackie (101)
v ca 960/02 (10)
ii ca 284/10 (2)
odnawialny (144)
kio 969/15 (5)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
błędny podatek vat (1112)
23.02.2011 (28)
915/13 (3)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
"93 ust. 1 pkt 7" (2071)
"art. 41 pkt 9" (21)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (2916)
kio_1895_12 (4)
zamówienia uzupełniajace (2731)
oferta forma oferty (5516)
v ga 84/11 (4)
iii czp 16/93 (25)
chorwacja (13)
"art. 191 ust. 2" (845)
695/14 (3)
kio/uzp 210/09 (8)
otwarcie ofert termin (5802)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
pierwszeństwo wykładni literalnej (119)
prawnicze (260)
"art. 26 ust. 4" (1631)
kio_1785_14 (17)
kio/uzp 687/10 (2)
utajnienie grupy kapitałowej (87)
kio 1096/10 (8)
dwie opinie bankowe (357)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
rażąco niska cena usługi (1354)
zwrot oryginału gwarancji (569)
"zmiana ceny jednostkowej" (28)
"zasady traktatowe" (12)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (9948)
dowód zapłaty polisa (159)
"obsługa prawna" (99)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4158)
"oferta stanowi całość" (5)
przeprowadzenie prezentacji (747)
kio 2041/11 (2)
sanawia (2)
oddział+spółki (21)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
kio 1227/13 (3)
odmowa zawarcia umowy (746)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
kio_1154_11 (15)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
ii ca 529/04 (4)
kio 520/11 (2)
"art. 92 ust. 2" (83)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (4573)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
ograniczenie podmiotowe (2927)
kio 148/15 (12)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
powiązania kapitałowe (156)
ix ga 46/08 (1)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (315)
art 26 ust 3 pzp (10659)
strona internetowa producenta (1968)
art. 29 ust 3 (21046)
knr (309)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
"prawo opcji" (45)
x ga 25/08 (65)
1095/12 (12)
"interes prawny" (4746)
1617/14 (5)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
100 lat gwarancji (1218)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (11770)
zmiana terminu zamówienia (10382)
zobowiązanie do współpracy (909)
krk austria (24)
"zdolność finansowa" (888)
kio_506_15 (5)
iso 27001 (46)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
1095/08 (7)
wyroby medyczne (600)
nadmierny formalizm (95)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
rapid (28)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (1948)
uwzględnia skargę (17206)
art 6a (483)
kio 2436/11 (2)
pracownik ochrony (2482)
zamawiający jako gospodarz (174)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
kio 1745/13 (5)
x ga 213/11 (13)
zmiana produktu (3471)
realne udostępnienie (1502)
profesjonalista (529)
art. 96 ust. 2 (1836)
definicja modernizacji (442)
kio 218/11 (21)
ca 508/05 (4)
materiały biurowe (532)
kio 1020/13 (3)
nie wykonał wyroku kio (8577)
rażąca cena (1454)
kio 90/12 (3)
"istotna zmiana treści oferty" (514)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
art. 91 ust. 2 (5473)
460/14 (6)
po terminie związania ofertą (8460)
kio_551_12 (4)
972/12 (3)
autoryzacja producenta (210)
błędny formularz oferty (2154)
materiały opatrunkowe (65)
1085/11 (2)
antydatowanie (40)
art. 181 (1187)
art. 25 ust. 2 (10215)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
ii csk 675/10 (10)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
odwrotne obciążenie (540)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1204)
0 zł (10967)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2798)
interes prawny (9018)
"na dzień składania ofert" (1058)
iv ca 392/05 (8)
vii cz 536/10 (2)
xii ga 149/07 (2)
pge (171)
iii czp 147/08 (9)
"26 ust. 3" (6495)
1247/11 (3)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
1980/09 (11)
odwołanie na postanowienia siwz (12418)
przedmiot działalności krs (973)
"46 ust. 4a" (442)
nieprawdziwe referencje (958)
oferta złożona w innym miejscu (10287)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (3)
przedmiot konkursu (917)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
połowa terminu (1131)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1500)
nieprecyzyjne warunki (3093)
punkt funkcyjny (83)
polisa pkd (80)
oświadczenie (18661)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (3)
kio_1624_10_kio_1625_10 (3)
ii ca 785/10 (1)
uznanie zarzutów (11365)
fortum (9)
"najdalej idącą" (168)
"za pośrednictwem banku" (43)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (1028)
izabela kuciak (872)
uzp/zo/0-88/07 (3)
art. 46 ust. 4a (606)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (606)
kio/uzp 2525/10 (4)
art.38 (1884)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
skrócenie terminów (802)
przetarg nieograniczony (20583)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (163)
udostępnienie bezpośrednie (2421)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
iii czp 87/08 (8)
"aukcja elektroniczna" (406)
kio_2607_13 (4)
strabag (327)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
"art. 12a ust. 2" (51)
"usługi powtarzające się okresowo" (36)
"produkt równoważny" (283)
ograniczenie zakresu zamówienia (18449)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
zakaz łączenia funkcji (413)
"art. 150 ust. 3" (12)
art. 6 (19478)
"budynek użyteczności publicznej" (225)
"lub równoważny" (743)
roszczenie o zmianę umowy (1177)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
606/11 (11)
żądanie iso (570)
dialog (423)
"1 grosz" (110)
zachowania uczciwej konkurencji (7899)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (785)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (23)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
poprawa kosztorysu (517)
kio/uzp 1443/08 (55)
kio 1388/14 (4)
2775/13 (4)
art 91 ust 3a (674)
sumowanie wartości polis (59)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
kio/kd 30/14 (11)
xix ga 534/08 (2)
art.38 ust. 1 (2424)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (41)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
xii ga 261/07 (2)
c-314 (8)
"cena jednostkowa" (1683)
83/13 (9)
"podział spółki" (6)
składki zdrowotne niemcy (28)
kio_2154_11 (8)
wykluczenie po wyborze (8673)
gwarancja wadium konsorcjum (705)
970/12 (6)
podlimity (14)
c-507/03 (7)
art. 32 (3520)
zabezpieczenie roszczenia (874)
"art. 38 ust. 4b" (25)
x ga 228/10/za (1)
"różne stawki podatku vat" (130)
"zmiana ogłoszenia" (385)
efekt skali (606)
krs z hiszpanii (49)
grupowe ubezpieczenie pracowników (40)
kio 1070/10 (9)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3010)
"na własną rzecz" (22)
kio 18/13 (17)
x ga 652/13 (32)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
zaniechanie czynności (12221)
holandia krk (8)
"art. 5" (1200)
iv ca 683/12 (51)
referencje konsorcjantów (161)
atest pzh (84)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
usługi transportowe (765)
gwarancja bankowa musi zawierać (692)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (801)
655/13 (15)
vi ga 92/07 (1)
143c (18)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1198)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (114)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (5594)
przesłanki wykluczenia (6660)
939/12 (7)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (719)
skrośne (16)
kio_1292_11 (13)
2120/11 (11)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
kio/kd 44/11 (22)
"krótki termin składania ofert" (49)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (261)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7474)
falsus procurator (13)
odmowa podpisania umowy (486)
równe traktowanie (8272)
x ga 241/10/za (1)
gwarancja bankowa w języku obcym (62)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (157)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
naruszenie art. 36 ust. 5 (5271)
"art. 113 ust. 1" (163)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
xii ga 292/11 (1)
kio_uzp_1624_10 (5)
1161/09 (22)
inna omyłka (2660)
windows (285)
kio 2137/11 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (850)
szacowanie wartości (752)
kryteria (6613)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
doświadczenie spółki cywilnej (1731)
usługi ubezpieczeniowe (704)
kio 293/11 (10)
art. 4 pkt 8a (398)
wartość zrealizowanej części (4245)
adhezyjny (82)
"zamówienia tego samego rodzaju" (72)
"zasoby finansowe" (111)
"izrael" (42)
zmowy przetargowe (107)
kio_42_12 (17)
pkp s.a. (915)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
kio_874_13 (3)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
"brak podpisu na ofercie" (8)
"art. 91" (5707)
wykaz osob (4235)
usługa w ramach kilku umów (1301)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
preferowanie jednego wykonawcy (1045)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (196)
roboty zamienne aneks do umowy (124)
kio 2293/12 (10)
parafa zamiast podpisu (37)
sumować doświadczenie (312)
x ga 231/10 (1)
pełnomocnictwo 104 kc (237)
kio 2932/13 (8)
zaokrąglenie ceny (298)
kryterium odległości (365)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (6411)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
skarga do sądu (27465)
"art. 84" (226)
kio/uzp 1455/08 (10)
tubisz rażąco niska cena (97)
usługi artystyczne (142)
brak odpowiedzi na wezwanie (7007)
kio_707_11 (31)
x ga 395/06 (3)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (421)
"związany wyrokiem izby" (5)
kio_425_12 (10)
niekompatybilność techniczna (55)
"system informacji prawnej" (50)
kio 2115/12 (8)
"nakazuje odtajnienie" (18)
kio 2135/12 (4)
protokół odbioru częściowego (507)
kio_1193_13 (6)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
nowelizacja (1927)
e-puap (22)
warunki zaprojektuj i wybuduj (471)
kio 1229/12 (17)
"odmowa podpisania umowy" (90)
art. 40 ust. 6 (4151)
konserwacja zabytków (75)
"wskaźnik płynności" (42)
xii ga 466/09 (2)
"udowodnienie równoważności " (52)
sposób obliczenia ceny tajemnica (550)
§1 ust. 4 rozporządzenia (16874)
ecris (2)
data wszczęcia postępowania (6066)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
warunek udziału w postępowaniu (11346)
x ga 78/09 (2)
unieważnienie zus "art. 93 ust. 1 pkt 4" (19)
udostępnienie doświadczenia (1883)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1413)
107/14 (7)
pozacenowe kryteria (66)
zamawiający nie wykonał wyroku (16151)
grupa zakupowa (52)
"sumowanie zdolności" (11)
tonery zamienniki (20)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
wezwanie do wyjaśnień (7959)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (17)
realność udostępnienia (400)
iv ca 136/06 (1)
"art. 29 ust. 4" (16)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (6)
transgraniczne (49)
art.26ust.2b (951)
kio 257/13 (4)
1259/12 (12)
art.144 (358)
1002/13 (3)
wadium w gotówce (72)
385/11 (9)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
wadium części zamówienia (1480)
c-237/99 (18)
kio/uzp 233/10 (4)
polski związek pracodawców budownictwa (68)
zmiana osób (7348)
niepodpisana gwarancja (2141)
krajowego rejestru karnego (803)
uzupełnienie opisu technicznego (3841)
itil (31)
kosztorys ofertowy (2122)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2171)
ponowne wezwanie do wyjasnień rażąco niskiej ceny (1186)
tłumaczenie gwarancji (789)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (73)
kio 897/15 (6)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
bilans (576)
igły (89)
polisa oc dla konsorcjum (261)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2172)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (121)
pozwolenie na zbieranie (273)
2865/12 (12)
sukcesja referencje (28)
art. 131 (1043)
znajomość języka polskiego (170)
kio/uzp 965/09 (9)
treść oferty niezgodna z siwz (15902)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1051)
zbyt wysokie kary (126)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
dzielenie zamówienia (646)
skuteczność wadium (538)
zmiana stawki podatku vat (893)
prokura samoistna (36)
ćwik (90)
kredyt odnawialny (21)
art. 91 (5477)
ii ca 570/04 (7)
"zmiana nieistotna umowy" (11)
ochrona ubezpieczeniowa (974)
kio_uzp_1877_09 (3)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (281)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
oczywista pomyłka pisarska (394)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (1717)
art. 87 (5965)
główny urząd statystyczny (233)
nie istotna zmiana umowy (6198)
minimalna wartość dostaw (806)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
kio 1975/14 (2)
usuwanie awarii (272)
cezary machnio (21)
kio_1779_13 (6)
cisco (105)
"art. 140 ust. 3" (63)
1432/10 (7)
150/12 (16)
zawarcie umowy po terminie (10265)
łączenie polis (221)
potwierdzenie referencji (2838)
kio 2498/14 (5)
biegły (513)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
vat 0 % (1869)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
termin zadawania pytań (773)
poleganie na zasobach ekonomicznych (864)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (319)
kompatybilny (456)
poprawianie omyłek (710)
kio 5/12 (184)
"prezentacja systemu" (43)
zmiana ogłoszenia (7362)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
89 ust. 1 pkt 1 (13585)
niekompletny dokument (1808)
483/11 (6)
"wspólnota mieszkaniowa" (73)
"zamawiający jest związany" (234)
uczciwa konkurencja (8966)
uzupełnienia (6427)
uzupełnienie formularza cenowego (1153)
gwarancja bank zagraniczny (90)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1686)
ndi (51)
c-305/08 (22)
nadmierne warunki (1856)
v ca 1209/11 (2)
x ga 246/10/za (1)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2273)
nadmierna kara umowna (170)
kio 173/11 (9)
omyłki rachunkowe (1257)
zasada jawności (877)
kio/uzp 857/09 (16)
"pod klucz" (143)
2012/14 (11)
i ca 101/10 (2)
niedopuszczalne negocjacje (1736)
c-532/06 (12)
budynek użyteczności publicznej (272)
vi ga 34/08 (2)
"in house" (130)
awaria faksu (179)
błąd w kosztorysie ofertowym (1249)
kio_1207_12 (8)
kio_2012_14 (7)
"art. 7 ust. 3" (1338)
508/10 (4)
rażąco niska cena budowa (839)
iii_czp_53_11 (55)
spółka "w organizacji" (77)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
przeciwnikiem skargi jest (328)
192 ust. 2 (7851)
może odstąpić od umowy (2388)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
kio_uzp_678_08 (4)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1138)
asseco (384)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
xii ga 393/10 (1)
kio_2212_10 (5)
art.26 ust. 2b (1316)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (2925)
język polski (1791)
franszyza (28)
"błąd w kosztorysie" (154)
odległość (622)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
kio 1078/12 (11)
remondis bydgoszcz (11)
osoby fizyczne (2328)
354/13 (11)
polisa podwykonawcy (184)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (109)
516/14 (4)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (239)
46 ust. 4a (606)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
wadliwy przedmiar (371)
gwarancja wadialna (592)
nieważność umowy (1451)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
rup (10)
brak pieczątki (316)
ix ga 265/11 (1)
usługi telekomunikacyjne (550)
kio 766/09 (25)
kio 735/13 (10)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
c-234/03 (24)
viii ga 327/14 (5)
zwrot próbek (374)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (489)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
aktualna informacja z krk (374)
szacowanie wartości zamówień (1194)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (1834)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (7029)
"referencje konsorcjum" (27)
1674/14 (2)
certyfikat (2383)
art. 185 ust. 2 (4094)
v ca 2307/09 (3)
kryterium koszty eksploatacji (1152)
narusza art. 29 ust. 3 (21580)
"art. 34 ust. 1" (124)
ustawy nie stosuje się (8235)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4116)
vii ga 163/09 za (10)
ii ca 137/09 (13)
736/08 (4)
przerwa w wadium (90)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2356)
"art. 86 ust. 4" (288)
kio 1891/10 (4)
lepsze parametry (813)
1900/11 (5)
iii_czp_147_08 (8)
kio 2864/13 (3)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
wezwanie musi być precyzyjne (2096)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
xii ga 391/08 (9)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (5736)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1409)
warunek doświadczenia (5070)
kio_1535_11 (4)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
brak podpisu na kosztorysie (279)
grupowe ubezpieczenie (45)
"ponowne wniesienie wadium" (64)
marża (484)
kryterium rabat (290)
"art. 4 pkt 8" (171)
art. 30 ust. 4 (13554)
utajnienie wykazu usług (302)
1184/12 (3)
podkryterium cena (216)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
nie złożyli ofert dodatkowych (11794)
art. 45 (4202)
xix ga 179/13 (16)
kio_691_11 (6)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (13064)
"22 ust. 5" (61)
wymóg jednego producenta (2745)
kio_1801_14 (3)
2769/12 (3)
"wyciąg z rachunku bankowego" (19)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (17)
kio_478_12 (12)
kio 974/13 (3)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
utrata statusu wykonawcy (270)
naruszenie art. 91 (6960)
kio_1675_10_kio_1676_10 (2)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (156)
stanowi treść oferty (13147)
kio/uzp 1804/09 (10)
"inter system" (25)
1013/10 (7)
ponowne wezwanie (4499)
krk komplementariusza (26)
ubezpieczenia (2304)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (157)
naruszenie art. 87 (5595)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
1422/07 (10)
kio 218/12 (12)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
xix ga 472/07 (2)
kio_uzp_584_08 (6)
udostępnienie potencjału (1927)
samouzupełnienie (2)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
przedłużenie terminu ważności wadium (608)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (665)
umowa leasingu (258)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
wadium po terminie składania ofert (1687)
iv ca 340/05 (9)
wadium w kasie zamawiającego (102)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
current ratio (5)
know (436)
kio_1533_12 (5)
nadzór autorski (332)
pozycja kosztorysowa 0 (817)
"oznaczenie beneficjenta" (16)
wojskowy instytut medyczny (47)
"zasada koncentracji" (176)
omyłki (2999)
26 ust. 4 (10612)
iii ca 446/08 (5)
v ca 360/08 (1)
zwrot próbki (475)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
inne omyłki polegające na niezgodności (2079)
kio 1408/10 (15)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
i ca 220/07 (1)
243/13 (22)
art.89 ust.1 pkt 6 (11567)
c-318/94 (24)
"disclosure scotland" (14)
nadmierny warunek (831)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (5509)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (227)
wygórowany warunek (524)
trezor (15)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
próbka "art. 26 ust. 3" (409)
kio_uzp_54_10 (7)
"usługi transgraniczne" (13)
arimr (77)
co powinny zawierać referencje (2641)
stwiorb (159)
stawka vat (1456)
"dostęp do informacji publicznej" (252)
wykaz (6487)
1388/13 (12)
kio_2046_14 (9)
kio 366/13 (6)
x ga 25/08/za (2)
kio_uzp_874_09 (9)
"art. 85 ust. 2 " (224)
ograniczenie podwykonawców (1659)
917/10 (10)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
ii ca 386/05 (2)
monitoring mediów (55)
za wysokie wadium (209)
wykładnia postanowień siwz (3226)
oficjalny kanał sprzedaży (51)
v ca 571/08 (8)
"prowspólnotowa wykładnia" (14)
"art.12 a" (217)
bezpieczeństwo państwa (863)
dokumenty przedmiotowe (10586)
biopodobny (9)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (121)
radiofarmaceutyki (5)
kio_1737_14 (8)
art 46 4a (606)
działalność regulowana telekomunikacyjne (157)
kio 1588/10 (9)
wycofanie wniosku (987)
kio 1287/14 (6)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1574)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
vii ga 44/05 (3)
ix gc 155/08 (2)
zero w kosztorysie (1553)
wymóg dyplomu (83)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4110)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (196)
kio uzp 184/10 (11)
kampania reklamowa (29)
sukcesja uniwersalna (29)
kio/kd 22/09 (10)
podpis na referencjach (552)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (86)
kio/uzp 2752/10 (5)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
obroty na rachunku (1785)
zmiana istotna umowy (8707)
zakres dokumentacji projektowej (3021)
ekonomika postępowania (268)
odpowiedzialność podwykonawcy (1125)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2201)
art.7 (12416)
kio_1026_10 (3)
cena dumpingowa (200)
dostawa (8721)
zbyt krótki termin realizacji (381)
usługi pocztowe wolna reka (93)
vi ga 54/10 (3)
nowe zarzuty na rozprawie (7024)
art. 8 ust. 3 pzp (14778)
art 82 ust 1 (2175)
brak podpisu na formularzu (747)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
xii ga 62/08 (2)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (68)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
usługa sprzątania (718)
opis jednego producenta (3414)
"zmiana producenta" (14)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
niejasne kryteria oceny ofert (2424)
rezygnacja podwykonawcy (143)
nieprawdziwe informacje referencje (1202)
pożyczka (181)
wysokość wadium (1891)
zatarcie skazania (50)
kio 2707/12 (11)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
rażąco niska cena 30% (1614)
gratis (7)
tauron (77)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (7362)
pocztowe (2090)
pełnomocnictwo notarialnie (300)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2395)
zwiększenie środków (1473)
kio/ku 1/11 (43)
konkurs (1086)
zmiana terminu składania ofert (5452)
v ca 52/08 (2)
ii ca 285/10 (1)
144 ust 1 (1071)
art. 144 (761)
"art. 32 ust. 2" (186)
krk podmiotów zagranicznych (88)
2814/14 (6)
zakres równoważności (674)
"interes przystępującego" (122)
1060/13 (4)
unizeto (154)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
zawartośc referencji (244)
samodzielność finansowa (86)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
kio_887_12 (4)
rental rights (11)
xix ga 170/08 (4)
kio 698/14 (3)
"kluczowe części" (50)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
licencja niewyłączna (997)
zmiana postanowień umowy (5653)
wykaz wykonanych (6000)
kio 122/11 (5)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
676/09 (13)
645/13 (5)
kosztorys przy ryczałcie (198)
c-324/98 (46)
droga elektroniczna (1956)
odpowiedź na skargę (13085)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (4)
kio 279/15 (14)
v ca 3128/10 (1)
art 6 (24217)
i ca 131/15 (7)
kio_706_12 (4)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1561)
kognicja (565)
ix ca 709/09 (3)
"art. 151" (58)
prezentacja, próbki (115)
doświadczenie kierownika budowy (1181)
24 ust. 1 pkt 1 (15748)
vi ca 32/11 (2)
alcatel thales (9)
"autoryzowany partner" (65)
równe traktowanie wykonawców (8186)
kio 1123/10 (15)
zakończenie postępowania (5299)
518/14 (10)
ubezpieczenie oc (506)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1565)
"zdolność ekonomiczna" (372)
kio_510_12 (12)
art 140 (1029)
576/09 (4)
uszczegółowienie oferty (1132)
kio 1173/11 (5)
demonstracja (44)
wartość techniczna (8677)
jawność postępowania (897)
iv ca 534/06 (2)
termin związania 2011 (3215)
"przedmiot oferty" (842)
art 136 (654)
roche diagnostics (122)
c-414/97 (15)
"art. 144" (358)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (6)
sąd najwyższy strona internetowa (1216)
c-525/03 (5)
zamówienia in house (93)
wyjaśnienie referencji (2320)
652/13 (33)
"unieważnienie postępowania" (4967)
kio 668/13 (3)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
zakres podwykonawstwa (946)
wykonanie wyroku izby (11745)
"oferta dodatkowa" (379)
stręciwilk (877)
art. 180 ust. 2 (5574)
zaniechanie odtajnienia (772)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2279)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2500)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
omyłka formularz oferty (1683)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (596)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
skonto (5)
dowody rażąco niska cena (1809)
"zakończenie postępowania" (668)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
art 25 ust 1 pkt 2 (13030)
unieważnienie aukcji (316)
"warunki przedmiotowe" (201)
ii ca 724/06 (3)
kio 2390/13 (2)
kio 249/11 (5)
słowacja (43)
art. 36 a (5810)
"art. 181 ust. 2a" (69)
szpital wolski (19)
art. 83 ust. 3 (1543)
cosmic (7)
materiały promocyjne (84)
nieotwarcie oferty (4311)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (569)
art. 7 ust. 3 (27006)
v ca 3036/10 (18)
proporcjonalność (529)
"podział zamówienia" (253)
art. 8 pzp (11300)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
zmiana projektu (5987)
sufo (62)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (3651)
cena ujemna (154)
atest higieniczny (84)
x ga 104/10/za (1)
kryterium funkcjonalność (1308)
wykaz osób tajemnica (540)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
v ca 1554/08 (3)
v gaz 4/08 (4)
694/13 (9)
"art. 43" (262)
szwedzkie (88)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1689)
zobowiązanie podmiotów (3463)
"parafa" (208)
literalnie (3046)
tk telekom (16)
składanie ofert częściowych (1729)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
nazwa własna (4632)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
v ca 1639/08 (1)
raząco niska cena (2433)
kryterium termin realizacji zamówienia (6575)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
procentowy wskaźnik graniczny (40)
kio_uzp_1825_09 (4)
informatyzacja (149)
cena zero złotych (6048)
warunek tożsamy (1947)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
kio 1247/13 (8)
niepełnosprawni (292)
brak wyceny elementu oferty (2191)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
zaproszenie do składania ofert (2136)
współubezpieczony polisa (4)
"należyte wykonanie umowy" (1267)
japonia (25)
bialmed (29)
spam (6)
kio/ku 50/14 (3)
zawieszona działalność (124)
kio 1624/10 (14)
xii ga 106/10 (2)
805/09 (7)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (319)
harmonogram tajemnica (269)
225/08 (4)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (407)
art. 26 ust. 2b (1506)
regulamin konkursu (304)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
"art. 29" (2794)
"art. 140" (379)
rozwiązania alternatywne (963)
kio/kd 106/10 (5)
"art. 142 ust 2" (10)
art. 62 (2737)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1601)
brak parafowanej umowy (222)
vi ca 693/08 (1)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (2951)
łączenie doświadczenia (1310)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
art. 58 k.c. (498)
496/10 (6)
dwie próbki (650)
niepodpisany kosztorys (1018)
zwrot oferty (13082)
232/12 (11)
"linia kredytowa" (83)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (101)
182 ust. 1 (2999)
2488/12 (2)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
certyfikat iso podwykonawca (67)
wycena 0 zł (1576)
2776/14 (3)
brak podpisu w formularzu ofertowym (665)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (11)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (757)
"przedmiot konkursu" (21)
katowice (4007)
"uzupełnienie referencji" (83)
interes publiczny unieważnienie (7455)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
błedny knr (157)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
wyroki kio (10121)
kio 1683/11 (7)
1353/13 (11)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1193)
kio 630/10 (2)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
47/12 (21)
definicja kosztorysu szczegółowego (573)
próbka tajemnica (109)
kio 2391/11 (6)
1020/13 (3)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1565)
usługi opiekuńcze (77)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (6)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (224)
2818/12 (5)
treść zobowiązania (4789)
c-331/92 (13)
sektorowe (727)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1064)
kilka informacji z banku (420)
vat szkolenia (352)
tozsamość czasowa (102)
upadłość (333)
zmiana ryczałtu (269)
art. 24 ust. 1a (2269)
błąd w siwz (3877)
kio 223/08 (32)
oświadczenie członka komisji (1020)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
zmiana podmiotowa konsorcjum (900)
24 ust 2a (2221)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
ix ga 258/10 (1)
x ga 268/08 (1)
art. 6a pzp (533)
wykluczenie podwykonawcy (2050)
brak podpisu (2288)
1495/14 (5)
sprzątania (978)
rozszerzenie rękojmi (218)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
kryterium jakości (1721)
1162/13 (2)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
x ga 124/11 (1)
kio 1306/13 (3)
"art. 26 ust. 2" (1298)
"ustalenie wartości zamówienia" (490)
449/09 (6)
emkan pro (10)
zmiana siwz przed rozprawą (5369)
przed podpisaniem umowy (5722)
sucg (4)
kolektory słoneczne (99)
kio_823_12 (6)
art.91 ust.2 (4995)
równoważność norm (533)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
przed notariuszem (387)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
salini (31)
"odwołanie wobec czynności wezwania do uzupełnienia" (4)
dzielenie zamówienia na części (555)
742/11 (9)
błąd pisarski (875)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
krk zakres (438)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
180 ust.4 (2858)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (553)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
nie wpisał stawki podatku vat (533)
dyrektywa rohs (13)
art.26 (6234)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (395)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
kio 1503/08 (6)
miejsc po przecinku (442)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
brak referencji (2654)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
formularz ofertowy (3203)
kio 2369/14 (8)
emas (20)
dystrybucja energii (93)
iv ca 362/09 (1)
x ga 352/11 (1)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (10)
1743/13 (2)
krk wielka brytania (24)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
wykonano zgodnie z umową (12559)
nieistniejąca stawka vat (655)
zasada bezstronności (302)
zasada konkurencyjności (1358)
meble (243)
xii ga 133/11 (1)
art. 22 ust. 1 (13225)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
zmiana wzoru umowy (4094)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
kio_1469_10 (9)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
kio_19_11 (6)
art. 32 ust. 4 pzp (3475)
błędy w kosztorysach (1193)
ulotki (312)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
x ga 307/09 (4)
rażąco niska cena domniemanie (383)
kio 1062/13 (2)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (5)
poprawienie innej omyłki (1931)
ii ca 442/06 (6)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (3706)
"nie określił warunku" (590)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (133)
izba (15344)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (8413)
iv csk 626/13 (8)
termin realizacji unieważnienie (7413)
utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (288)
kio/uzp 1631/09 (8)
"zasada równego traktowania" (4624)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (392)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (763)
referencje członka konsorcjum (894)
kio 68/14 (7)
v ca 1500/08 (2)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (2)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (169)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
cena 0 zł. (5666)
kopia pełnomocnictwa (910)
zamówienia tożsame (4045)
c-103/88 (99)
bezprzedmiotowe (1456)
kio 560/09 (9)
kio_368_11 (6)
kio/uzp 107/09 (20)
kio 2250/11 (7)
654/13 (5)
narodowy bank polski (213)
"zmiana nieistotna" (364)
24 ust. 2 pkt 3 (15606)
810/11 (16)
1366/14 (7)
166/13 (12)
rafako (49)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
istotna zmiana okoliczności (7002)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
xix ga 128/08 (47)
c-324/14 (7)
1181/14 (8)
sprzeczne zapisy siwz (3813)
v_ca_2015_12 (7)
sap (156)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
art. 87 ust. 2 (5950)
"usługi pocztowe" (183)
rzeczoznawca majątkowy (60)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
kio 11/09 (215)
zamówień publicznych (22821)
krs z datą po terminie składania ofert (873)
kio_1467_11 (8)
forma wadium (962)
oferta niekompletna (1939)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
art 38 ust 4 (3681)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (233)
2127/10 (2)
36b (66)
komplementariusz krk (26)
pozycja 0 zł (4111)
dostawa czy robota budowlana (153)
xii ga 423/08 (1)
przystąpienie w części (8595)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
odpadów komunalnych (679)
286/13 (13)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
kio_661_12 (5)
"karta katalogowa " (664)
art. 196 ust. 4 (634)
równoważność certyfikatów (286)
1693/11 (12)
kio 385/15 (2)
bogdanka (97)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6088)
ii ca 2194/05 (87)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
kio/uzp 1221/09 (9)
ogłoszenie (16668)
kio/uzp 729/10 (10)
2866/12 (9)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
przedmiot umowy (13512)
ceidg spółka cywilna (30)
poprawienie harmonogramu (469)
"fidic lub równoważne" (34)
odtajnienie (510)
"wyroki kio" (11501)
art. 29 ust. 4 (19825)
prowizja jako kryterium oceny ofert (89)
nieterminowe wykonanie (1389)
wyłączenie (4427)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (892)
"konkurs" (1687)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
779/13 (4)
uzupełnienie opisu (3721)
zmiany w umowie (4263)
kio 716/11 (2)
"art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp" (47)
wolna reka (1099)
kio 1934/12 (23)
odwołanie jest przedwczesne (936)
cofnięcie skargi (4628)
brak porównywalności ofert (427)
x ga 223/07 (6)
utrata dofinansowania (224)
termin zapłaty (2732)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
poprawa vat (376)
interes przystąpienie (6858)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1317)
wyjasnienia tresci siwz (11054)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
762/13 (7)
1776/10 (8)
xix ga 202/09 (2)
brak odpowiedniego pkd (107)
kio 258/15 (2)
"inspektorat uzbrojenia" (86)
brak podpisu oferty (1929)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
oświadczenie przed notariuszem (381)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
vat 0 (1554)
v ca 1930/02 (3)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (809)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
tajemnica (1145)
44/09 (15)
bez udziału podwykonawców (1330)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (205)
1571/13 (4)
"art. 190 ust. 7" (385)
v ca 533/13 (5)
1306/11 (5)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
471/08 (4)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5818)
kio 2688/10 (2)
spółka w organizacji (770)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
kio 1818/11 (5)
zwrot wadium w formie gwarancji (677)
"art. 26 ust. 2d" (27)
"uwzględnia opozycję" (120)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (1059)
art. 67 ust 1 pkt 1 (2898)
kio 2872/12 (5)
1460/12 (2)
świadczenie niemożliwe (2042)
iso 9001 (228)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2172)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
poprawa stawki vat (233)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
kosztorys uproszczony (414)
art 180 ust 5 (4265)
inna omyłka vat (839)
609/10 (13)
kio/uzp 545/10 (6)
"iii czp 25/07" (10)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
połowy terminu (1131)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1423)
kio/uzp 1120/08 (9)
dzierżawa łączy (230)
ca 262/05 (8)
kio 126/14 (6)
kio 2012/12 (190)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
26 ust. 2a (2075)
2184/13 (6)
pit (71)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
iii ca 833/04 (4)
brak podpisu formularza cenowego (406)
kio_1408_10 (15)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
zakres krk (517)
art 26 ust 3 (10931)
open office (22)
krus (114)
art. 91 ust. 2a (1088)
zaksięgowanie wadium (53)
kio/uzp-606/11 (8)
"pkp plk" (114)
brak wyceny (2647)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2133)
"udostępnienie zasobów" (819)
dyrektywy (3191)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
art. 24 ust. 2 (12750)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
kio/uzp 694/09 (24)
oryginał zobowiązania (1442)
iii ca 1019/06 (6)
i ca 251/07 (2)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (50)
kio 2793/12 (3)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (5)
udział podmiotu trzeciego (4024)
viii ga 98/09 (2)
ix ca 220/09 (2)
norma emisji spalin (59)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
opis warunków (8539)
ujemna cena jednostkowa (60)
usługi medyczne (977)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
opcje (518)
kio/uzp 1098/08 (33)
realność udostępnienia potencjału (295)
zmiana wysokości wadium (1107)
2154/11 (9)
kio 2734/14 (11)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
edf (15)
xix ga 372/09 (3)
"brak opłacenia składki" (4)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (567)
"art. 90 ust. 3" (1076)
kio/kd 33/12 (4)
wyjaśnienie oferty (10738)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (574)
wadium przelewem (220)
doświadczenie osób (4438)
ii ca 1398/05 (5)
termin złożenia odwołania (18991)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
przesunięcia asortymentowe (5)
warunki udziału w postępowaniu służą (5526)
roboty zamienne (507)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
kio 823/12 (6)
oficjalnego kanału dystrybucji (31)
wadium+konsorcjum (18)
rzetelność (630)
brak załącznika (10989)
koncentracja środków odwoławczych (292)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (7494)
dysponuje bezpośrednio (3631)
zwłoka (337)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
kio 540/13 (4)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
x ga 25/09 (17)
kio/uzp 1780/09 (4)
ogłoszenia prasowe (160)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (113)
art. 36 ust.5 (2026)
niewykonanie wyroku (12849)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (107)
skrócenie terminu płatności (170)
korekty finansowe (409)
przejęcie pracowników (95)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (68)
"interwenient uboczny" (110)
"opis przedmiotu" (7338)
kio_1649_12 (16)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
353 kc (259)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
gwarancja w kopii (1088)
xii_ga_350_09 (21)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
dostawy okresowe (791)
certyfikat równoważny (671)
zaświadczenie us (105)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
kio 917/10 (10)
i c 317/09 (15)
kio 2694/14 (13)
"art. 24b" (74)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (315)
interwenient (121)
art. 186 ust. 4 (2124)
sia (26838)
ii ca 431/07 (11)
warunki równoważności (906)
bezwarunkowa (628)
142 ust.5 (411)
brak wskazania podwykonawców (1119)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
xii ga 420/09 (47)
termin płatności (1553)
kio_1670_11 (4)
kosztorys a cena ryczałtowa (1070)
kio 1164/11 (6)
police national computer (4)
wygórowany warunek doświadczenia (436)
krotność (212)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
art.26 ust.2b (957)
kio_279_15 (11)
iii_czp_52_11 (124)
202/09 (17)
"brak projektu wykonawczego" (4)
ii ca 757/06 (1)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2804)
kio/uzp/978/08 (6)
wolters kluwer (33)
art. 182 (2292)
191/10 (14)
kio_2710_10 (6)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (66)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (954)
140 pzp (1067)
stosunek pracy (4600)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (40)
"zamówienia uzupełniające" (435)
kio/uzp 984/08 (70)
"art. 38 ust. 1" (482)
v ca 84/07 (8)
publikacja ogłoszeń prasowych (71)
2407/12 (2)
kio 2358/14 (4)
wadium w konsorcjum (895)
kio 1469/10 (19)
odwrotne obciążenie vat (163)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
985/14 (3)
kio_356_11 (15)
gwarancja wadialna warunkowa (74)
kio/1874/10 (8)
sumowanie zdolności finansowej (115)
zakres świadczenia (8053)
zmiana oferty (9886)
"istotne zmiany umowy" (26)
ii ca 129/07 (3)
4226 (84)
"do wglądu w siedzibie" (26)
kio/uzp 1465/08 (5)
nieproporcjonalne warunki (938)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
kio/uzp 260/09 (2)
milczenie wykonawcy (142)
zły vat (143)
kio 150/14 (6)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
kio 71/11 (14)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
niejasne warunki udziału (3797)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (10956)
529/13 (5)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4072)
pełnomocnictwo procesowe (1233)
prawo do informacji (12616)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (423)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (300)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
uzupełniające (2754)
informacja z krk (436)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
określenie przedmiotu zamówienia (18888)
244/13 (6)
zezwolenie konsorcjum (512)
1299/09 (42)
viii ga 22/08 (41)
"oferty nieporównywalne" (170)
art. 189 kpc (176)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (706)
"stawka podatku vat" (978)
pełnomocnictwo przed kio (2704)
wan (167)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
ii ca 941/05 (21)
"niezależny podmiot" (199)
sobot (260)
kio_1037_11 (4)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (1918)
"art. 140 ust. 1" (232)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
1389/13 (2)
art. 95 ust. 2 (2018)
prezentacje (912)
5.000.000 (350)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (325)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4100)
wykaz usług (4203)
24b (101)
ruda śląska (151)
kio/kd 6/10 (10)
obiektywny charakter (2423)
powołanie biegłego (402)
1667/09 (4)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
art. 51 ust. 4 (3048)
realne udostępnienie zasobów (824)
handel referencjami (115)
198f (148)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
grupa kapitałowa definicja (274)
należyte wykonanie dostawy (4102)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (575)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (147)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
nie wniósł wadium (2016)
x ga 255/09/za (2)
prawo opcji formularz ofertowy (277)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (469)
"art 36 a" (97)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (49)
należyta staranność zamawiającego (2920)
kio/kd 82/10 (4)
magellan (8)
kio/uzp 869/11 (7)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (2634)
ograniczenie zasady swobody umów (1244)
90 ust. 1 (7791)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
897/15 (6)
minimalnego wynagrodzenia (3038)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (308)
"kary umowne" (515)
podwykonawca dostawy (842)
"xix ga 461/12" (13)
kio_1013_11 (13)
art. 29 (22175)
doświadczenie (6617)
"art. 32 ust. 5" (12)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
xxiii ga 446/08 (18)
art.87 (4127)
omyłka samodzielnie (1211)
"pilna potrzeba" (104)
wniosek o upadłość (375)
x ga 146/08 (2)
xii ga 231/10 (1)
wskazanie konkretnej daty (3739)
"oferty dodatkowe" (379)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
kio 1721/11 (11)
omyłka w cenie jednostkowej (1002)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (667)
zysk wykonawcy (2225)
kio 1542/12 (2)
nie figuruje w rejestrze płatników (21)
"cesja wierzytelności" (33)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
warunki płatności (1443)
grupa interwencyjna (67)
omyłka (2999)
wykładnia gwarancji (1477)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
1955/12 (17)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
kio 9/11 (240)
"istotna zmiana treści ogłoszenia" (9)
"art. 91 ust 2a" (17)
roboczogodzina (519)
konwalidacja pełnomocnictwa (92)
"protokół konieczności" (136)
prawo autorskie (746)
zamówienie sektorowe (725)
znaki towarowe (601)
usa (129)
związek spółek wodnych (552)
nieuczciwej konkurencji (8966)
tego samego rodzaju (11156)
odległość kuchni (64)
kio/uzp 1853/09 (2)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
c-21/03 (46)
ii ca 279/08 (1)
dokumenty złożone po terminie (16749)
kio/uzp 1379/09 (16)
uzp/zo/0-648/05 (9)
parafa pod wykazem (90)
wynagrodzenie barterowe (2)
kio_63_11 (9)
połowa terminu składania ofert (453)
broker (69)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
udostępnienie polisy (244)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
zmiana umowy z wolnej reki (909)
1131/12 (3)
kio 1337/12 (22)
komputer (785)
v ca 1281/12 (2)
enigma (100)
usługi transgraniczne (36)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
iv ca 870/06 (1)
kio_ku_54_11 (4)
odstapienie od umowy (2520)
umowa warunkowa (389)
kio_kd_42_10 (3)
pełnomocnictwo materialne (549)
kio 703/09 (20)
odpadów (1249)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
xix ga 403/08 (1)
grota (36)
istotne elementy umowy (7425)
art 87 ust.1 (7588)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
kio_150_12 (10)
kio/kd 86/12 (5)
vi gz 51/06 (2)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (9703)
990/11 (7)
kio 1092/10 (6)
erp (142)
146 ust. 6 (2220)
brak wadium (1743)
wadium po upływie terminu (1412)
doświadczenie konsorcjum (2840)
przedłużenie ważności wadium (484)
brak wyceny pozycji (1499)
wydruk elektroniczny zus (59)
plk (174)
kio 1364/11 (5)
hosting (18)
informacje (12802)
520/11 (3)
iii czp 107/12 (17)
kio_2793_12 (3)
bankowa (5657)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
29 ust. 1 (22089)
"art. 143a" (23)
179/13 (45)
kozienice (59)
kio 2483/10 (13)
niezgodnosc siwz (4639)
gugik (24)
"uchwała kio" (400)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3485)
179/09 (12)
ix gc 201/07 (2)
ceidg (39)
kio_1582_11 (5)
podział spółki (792)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
"art. 6 ust. 2" (90)
podkryterium (175)
cel wadium (343)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
powszechne usługi pocztowe (260)
art. 24b ust. 3 (101)
kio 457/12 (11)
293/10 (5)
art. 8 ust 3 (20420)
fcc (33)
xix ga 162/10 (17)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (531)
zmiana podwykonawcy (1153)
28/11 (377)
"cena 0 zł" (23)
218/12 (6)
"93 ust. 4" (61)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (68)
fbi (15)
mop 83 (64)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
"art. 180 ust. 3 " (582)
36/13 (14)
wykształcenie wyższe (432)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
nieproporcjonalne (1504)
art.46 ust.3 (741)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
ubezpieczenie kontraktu (452)
ogłoszenie a siwz (11298)
kio_1098_12 (4)
art. 387 kc (307)
zasada przejrzystości (1186)
chiński rejestr karny (15)
brak dowodów rażąco niska cena (1654)
lista podmiotów (702)
kio_629_13 (7)
zwiększenie konkurencyjności (503)
art. 12a wadium (72)
istotna zmiana treści oferty (7762)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
kio 1535/11 (4)
kio/uzp 20/09 (152)
x ga 569/11 (1)
art 4 pkt 6 (21770)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1649)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
proporcjonalny warunek (1230)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (534)
kio 1434/12 (3)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (37)
ballast (32)
2779/12 (5)
bank Światowy (42)
art 29 ust 2 (22076)
rażaco niska cena dowody (1809)
oferta niezgodna z siwz (13540)
jedna usługa kilka umów (939)
upust jako kryterium (195)
definicja omyłki (732)
znak towarowy (601)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
wynagrodzenie prace projektowe (1676)
369/15 (8)
wskazanie podwykonawcy (1818)
poufne (380)
art.186 ust.2 (2354)
1305/11 (2)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
podmioty powiązane (889)
podpis bez pieczęci (289)
podwykonawstwa (956)
kio 1625/10 (11)
należycie protokół odbioru (1637)
87 ust. 1 (7691)
kio/uzp 1502/08 (12)
kio 2687/10 (4)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
1319/10 (3)
"powiązania osobowe" (39)
szacowanie zamówienia (787)
1037/11 (4)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
rękojmia (662)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
odrzucenie oferty (15153)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
wadliwa gwarancja (1362)
kio 369/13 (3)
konsorcjum (6485)
uzupełnienie kart katalogowych (465)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (224)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3183)
kio 404/14 (8)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (4439)
średnie roczne zatrudnienie (166)
kopia wadium (472)
kio 476/12 (4)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
36a ust. 3 (174)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1173)
it expert (95)
kio_uzp_1016_09 (9)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (4831)
zamiana kary umownej (109)
kopia zobowiązania (1416)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (66)
oświadczenie spółka cywilna (2939)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (6737)
c-126/03 (77)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1423)
art. 85 (2943)
kio 1684/12 (4)
xxiii ga 203/09 (3)
polisa światowa (13)
tłumaczenie referencji (530)
utajnienie próbki (45)
za zgodność z oryginałem (2385)
148/15 (12)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
zmiana istotnych postanowień umowy (7208)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (667)
wykładnia literalna siwz (954)
xii ga 448/08 (1)
vi ga 50/09 (1)
"windows" (374)
rwe (18)
art. 4 pkt 8 (18304)
wykaz usług wykonywanych termin (4392)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
kio/uzp 1077/08 (8)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
xix ga 131/08 (13)
vi ga 64/08 (1)
ix ca 709/09 (3)
kryterium właściwości wykonawcy (1630)
496/99 (31)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
aneks do gwarancji wadialnej (182)
ceny jednostkowe (2283)
wskaźniki ekonomiczne (596)
xix ga 175/10 (32)
kio 1533/10 (4)
nie załączył tabeli elementów scalonych (188)
"informacja banku" (419)
brak wykazu usług (3712)
polskie normy (2829)
vii cz 410/10 (1)
x ga 341/07 (3)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (5413)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (16)
protokół z negocjacji (939)
krs po terminie składania ofert (961)
kio_ku_5_08 (8)
wykluczenie wadium (2070)
kio 2040/13 (3)
kio/uzp 1408/10 (15)
kio 2479/13 (3)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
jednokrotne wezwanie (518)
delaware (8)
podstawa dysponowania osobą (3063)
forma zobowiązania (2510)
ochrona danych osobowych (672)
xix ga 207/09 (9)
v ca 671/08 (10)
537/08 (24)
kio 1557/14 (8)
zarzut przedwczesny (906)
energa operator (72)
nieprawdziwe oświadczenie (3071)
kio 779/13 (4)
certyfikat prince2 (75)
rażąco niska cena aukcja (79)
umowy barterowe (8)
orange (121)
usługi ciągłe (944)
"art. 30 ust. 5" (143)
formalizm (387)
art. 185 ust. 3 (2615)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
x ga 158/0/iza (5)
brak nakładów (1464)
cena usługi prawnicze (122)
podkryteria (104)
zawartość oferty (1658)
kio 2679/10 (4)
kio 629/12 (5)
art. 46 ust.4a (462)
"błędna podstawa prawna" (89)
ag complex (55)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
437/13 (9)
przedmiar a ryczałt (157)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (300)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
2939/12, kio 2942/12 (6)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
miarkowanie kar umownych (43)
mpo (81)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (286)
"zmowy przetargowe" (129)
krk dla komplementariusza (25)
kumulacja kar umownych (23)
wykonawca profesjonalny (1799)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (843)
kio 2287/10 (21)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
uzupełnienie faksem (1337)
ii ca 560/06 (1)
kio_746_14 (4)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (355)
kio_uzp_992_09 (50)
spółka zależna (2664)
odszkodowanie (418)
brak potwierdzenia otrzymania (6853)
udostępnienie oferty (4490)
ubezpieczenie grupowe (45)
v ca 266/08 (2)
xix ga 280/08 (10)
2804/13 (4)
dopuszczalność zmiany wykonawcy (1611)
interes przystępującego (4523)
"powtarzające się okresowo" (51)
kwota ubezpieczenia (2212)
ca 421/07 (17)
230 ksh (40)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2320)
rozliczenie kosztorysowe (520)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
dbs (6)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3271)
"przedłużenie terminu składania ofert" (481)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
wykaz usług wykonywanych (3282)
vat 23% (1640)
zmiana personelu (795)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
ii ca 443/06 (2)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (508)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (271)
xix ga 82/11 (2)
art. 151 ust. 1 (1084)
podobne (6030)
zmiana przedmiotu zamówienia (12435)
koncesja na usługi (382)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
"podatek vat" (1784)
kio 307/13 (4)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (880)
"błędny adres" (8)
kio_uzp_619_08 (13)
0,00 zł (307)
gpa (27)
kio 132/11 (8)
xix ga 194/07 (14)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
nowe zarzuty (7885)
przetarg ograniczony interes (10876)
kio 900/14 (7)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
kio_1533_13 (7)
i ca 251/08 (3)
usługi główne (3822)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (4119)
udostępnienie wiedzy (2935)
zaświadczenie urzędu skarbowego spółka cywilna (233)
"umowa pod warunkiem" (25)
kio_101_13 (7)
kio 12/13 (270)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (1852)
kio_uzp_278_09 (12)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
upadłości (333)
sprawozdanie finansowe (895)
zwolnienie z vat (312)
257/13 (4)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (344)
kio_2332_12 (4)
gddkia (260)
iii ca 199/06 (2)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
kio/ku 83/10 (23)
kio_2926_12 (5)
v ga 127/11 (1)
xii_ga_254_08 (3)
kio_1042_13 (6)
maksymalna cena (2584)
azbest (38)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (55)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (431)
kio 2189/10 (14)
ii ca 803/10 (12)
odpis pfron (24)
dml (5)
kio_uzp_54_07 (12)
xxiii ga 416/11 (23)
kio/1756/10 (14)
sygn. akt vi ga 192/10 (21)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (304)
cena jednostkowa omyłka (1188)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
49 ust. 3 (2538)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
x ga 88/06 (5)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
kio 266/14 (2)
x ga 189/13 (7)
kio/uzp 968/08 (8)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (198)
udostępnienie samego siebie (1733)
formalizm postępowania (387)
"opinia bankowa" (316)
nieaktualne zaświadczenie z zus (289)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
kio 229/12 (30)
wadium lidera konsorcjum (559)
art 181 (1400)
"brak pozycji" (79)
2216 (26)
"otwarcie ofert" (2537)
1314/13 (4)
użyczanie zdolności finansowej (104)
art 67 (2013)
"w gdańsku" (1799)
1777/11 (7)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
zmiana terminu płatności (1134)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
ryczałt (327)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (572)
sumowanie polis oc (66)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
pełnomocnictwo za zgodność (1738)
samouzupełnienie dokumentów (2)
"poczta polska" (337)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
forma oferty (5684)
xii ga 102/09 (41)
przeniesienie praw autorskich (274)
brak wyceny materiału (1338)
certyfikat polisy (188)
2363/10 (12)
disclosure scotland (5)
2057/11 (2)
grupa kapitałowa (389)
utajnienie wykazu osób (310)
równość stron (889)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
referencje sam sobie (1282)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (1815)
art. 140 ust. 1 (1363)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2201)
kio_1525_11 (7)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
kio_2037_10 (3)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (115)
"x ga 706/11" (7)
pełnomocnictwo w kopii (891)
xix ga 186/07 (2)
oględziny (289)
złożenie oferty w innym miejscu (10287)
polisa zbiorowa (51)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
nabycie przedsiębiorstwa (1052)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (890)
xii ga 230/07 (2)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
1867/10 (4)
wybór po terminie związania (9828)
v ca 788/12 (11)
pozwolenie radiowe (84)
należyte wykonanie usługi (4269)
ii ca 676/09 (5)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (982)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
kio 478/12 (13)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
vi ga 192/10 (11)
iv ca 926/06 (5)
finansowanie (2213)
kio 1600/10 (6)
strafregisterbescheinigung (2)
"samodzielne uzupełnienie" (54)
kio/uzp 780/10 (9)
xii ga 308/08 (3)
"art. 93 ust. 4" (61)
błąd w nazwie producenta (952)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1693)
kio 1620/11 (21)
x ga 101/08/za (2)
trojan (300)
x ga 174/14 (2)
x ga 42/10 (2)
kio_749_10 (3)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
telefonia komórkowa (128)
cena 0 zł (4794)
art. 145 (620)
v ca 9/08 (12)
nakazuje unieważnienie postępowania (11211)
"186 ust. 2" (1655)
c_538_07 (11)
standstill (48)
kio 791/11 (9)
art. 143b ust. 8 (19)
wykonawca uchyla się (2531)
"dłuższy niż 4 lata" (11)
porównywalność (478)
sam sobie wystawił referencje (811)
2942/12 (6)
"świadectwo przejęcia" (156)
kryterium zatrudnienie (1147)
zamówienia uzupełniające (2731)
wydruk z banku (153)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
x ga 48/09 (8)
"udostępnienie potencjału finansowego" (8)
udzielenie kredytu (575)
zamówienie dodatkowe (9565)
vi ca 210/08 (2)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (338)
1274/10 (5)
"xii ga 102/09" (66)
"rażąco niska cena" (1564)
"art. 26 ust. 2c" (41)
kio 1718/13 (12)
ii ca 327/05 (12)
rozbieżnie słownie (314)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1560)
"różne rozumienie" (28)
art 7 (22618)
2605/14 (9)
hewlett packard (309)
wdrożenie (1882)
serwis pogwarancyjny (171)
podmiot zbiorowy (449)
iv ca 223/08 (12)
kio 1804/12 (8)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
art.22 ust.4 (2905)
ii ca 584/05 (17)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (346)
art. 12a ust. 1 (390)
kio 1081/10 (6)
1463/08 (17)
szpital czerniakowski (16)
982/10 (4)
oddział przedsiębiorcy (573)
kio_806_11 (7)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
kio 2750/11 (5)
"certyfikat microsoft" (24)
atest (452)
kio 874/13 (3)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
cena brutto (3431)
impel (625)
spółdzielnia naprzód (294)
uzasadnienie odrzucenia oferty (15746)
kio_2741_12 (7)
kio/uzp 126/07 (8)
gispartner (29)
zbyt wygórowane kary umowne (97)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
art. 4 pkt 13 pzp (10836)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (967)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
utajnienie sprawozdania finansowego (93)
"ubezpieczenie mienia" (25)
"samokontrola" (35)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
"art. 38 ust. 4" (609)
open source (47)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
podmiotu trzeciego (4239)
kio 2217/13 (5)
c-188/89 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1300)
adblue (9)
pełnomocnictwo ceidg (31)
kio 72/13 (13)
ii ca 688/09 (1)
uzupełnienie fax (1685)
nie złożył pełnomocnictwa (4087)
umorzenie (7367)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4018)
kio 1633/14 (5)
krk słowacja (2)
zakazany podział zamówienia na części (221)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
zmiana wykonawcy (10390)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
uzupełnienie wadium (977)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
"kio 104/12" (7)
973/13 (5)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4107)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
konkretyzacja warunków udziału (507)
po upływie terminu związania ofertą (5191)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1345)
źle obliczony vat (103)
1348/13 (6)
wezwanie do uzupełnień (6704)
"art. 16 ust. 4" (9)
kio_1016_12 (17)
kosztorys (2612)
art. 89 (13686)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
vii ga 34/07 (3)
"art. 192 ust.2" (2521)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
zarzut ewentualny (9475)
roboty tego samego rodzaju (5107)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
"interes w unieważnieniu" (10)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1849)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (10)
kio 2721/12 (3)
karty sim (2425)
nieczytelny podpis referencje (162)
"definicja podwykonawstwa" (4)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (7902)
"kio 1756/10" (14)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
baza magazynowo transportowa (75)
i ca 273/09 (1)
150/11 (4)
"art. 5 ust. 1a" (24)
850/08 (2)
forma uzupełniania dokumentów (2033)
wadium w wyższej kwocie (581)
udostępnienie zdolności finansowych (1087)
1610/10 (16)
kio_2103_11 (3)
kio_584_12_kio_594_12 (6)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1702)
art. 112 kc (370)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (6671)
krk prokurenta (49)
1318/11 (4)
art. 85 ust. 1 (2145)
kio_uzp_855_08 (3)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
245/14 (6)
wybór po terminie związania ofertą (9604)
wynika z innych dokumentów (10755)
bezpieczeństwo przemysłowe (278)
rabat (276)
dodatkowe (12886)
art. 26 ust. 2c (269)
podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy (814)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (601)
xix ga 91/07 (4)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
spóźnione odwołanie (1670)
wadium w częściach konsorcjum (427)
użyczenie (236)
referencje własne (1778)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
dostawa posiłków (142)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (2951)
482/12 (25)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (683)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1378)
6a (483)
oferta otwarta przed terminem (788)
art. 190 ust. 7 (2515)
kio_679_12_kio_700_12 (6)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
strona z (17545)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (546)
certyfikat wystawiony przez producenta (706)
wadium wniesione przez konsorcjum (1092)
315/12 (4)
kio 2223/11 (17)
"poświadczenie" referencje (1009)
kio_uzp_1221_09 (9)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (257)
roboty tożsame (1494)
certyfikat zamiast polisy (71)
396/11 (7)
niejasności na korzyść wykonawcy (314)
kio/uzp 5/10 (264)
art 36 ust 4 (4136)
fundacja (223)
santex (16)
naruszenie konkurencji (9188)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3266)
iii ca 177/10 (2)
nazwy producenta (2717)
"nowe okoliczności" (395)
x ga 83/06 (3)
certyfikat oc (157)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
formalności przed podpisaniem umowy (189)
kio 836/11 (9)
2038/14 (3)
kio_1306_11 (5)
"wykaz osób" (1397)
brak terminu wykonania w ofercie (13848)
"z ostrożności" (2065)
322/08 (3)
poświadczenie należytego wykonania (1611)
642/15 (7)
x ga 117/08 (1)
uzp/zo/0-9/06 (4)
5 ust. 1b (1190)
1078/12 (6)
1835/10 (6)
"pojęcie zarzutu" (4)
kio 2587/13 (4)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
x ga 354/07 (2)
ix ca 297/10 (1)
ii ca 918/06 (1)
brak nazwy urządzenia (2189)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
wybór oferty termin związania ofertą (9512)
niejasności siwz (468)
współfinansowane ze środków (385)
kio 20/12 (214)
zus spółka cywilna (146)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (52)
449/14 (3)
dyrektywa obronna (30)
użyczenie referencji (177)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
"26 ust. 2b" (952)
2427/11 (5)
x ga 254/10 (7)
i ca 235/09 (5)
essentialia negotii (269)
zmiana nieistotna (8648)
szkoda (3963)
brak krk (495)
oferta oferta częściowa (2372)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12622)
1437/10 (5)
iii ca 177/10 (2)
kio_1248_14 (3)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
inwestor zastępczy (227)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
suma ubezpieczenia (558)
kio/uzp 2490/10 (8)
626/12 (4)
kio/uzp 663/09 (15)
3 miejsca po przecinku (364)
"zwrot wadium" (190)
niepodpisane referencje (1602)
656/12 (2)
kio 2252/11 (7)
zwolnienie podmiotowe (291)
żądanie dokumentów zbędnych (8044)
oc konsorcjum (268)
kio 545/11 (11)
polisa oc pkd (61)
cena oferty (9027)
uznanie odwołania (11523)
data zakończenia usługi (2340)
x_ga_213_11 (13)
odtajnienie dokumentów (467)
vi ga 169/10 (1)
ulotki, foldery (90)
świadczenia ciągłe (998)
usługi powtarzające się okresowo (119)
art. 22 ust. 2 (13227)
dostawa bonów (57)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
"zakres konkursu" (5)
kio 1275/12 (7)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
udział podmiotów trzecich (2696)
vii ca 363/08 (1)
biegła znajomość języka polskiego (37)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (69)
kio 987/14 (2)
xii ga 254/08 (4)
kio 1987/10 (3)
częściowe odtajnienie (227)
brak pozycji (5528)
x ga 103/09/za (1)
brak informacji o należytym wykonaniu (6455)
kio/uzp 2611/10 (3)
1486/08 (4)
22 ust 4 (16016)
v ca 984/08 (59)
zobowiązanie osoby fizycznej (1178)
instytut monitorowania mediów (14)
"żądanie unieważnienia postępowania" (183)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
"oferta równoważna" (406)
zarzut spóźniony (1650)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (404)
wadium jeden członek konsorcjum (210)
krk belgia (8)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1399)
2319/11 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
sprzęt fabrycznie nowy (341)
1514/08 (17)
ix ga 49/09 (6)
24 ust. 2 pkt 4 (15250)
668/13 (3)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
kio 2470/11 (9)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
108/15 (9)
"art. 59 ust. 2" (14)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
kio 11/14 (138)
tłumaczenie dokumentu (2391)
kio 1231/11 (27)
kio 100/12 (18)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (10624)
"183 ust. 2" (179)
1941/09 (11)
podział zamówienia (1790)
oferty równoważne (2847)
1785/14 (17)
iv ca 1148/08 (1)
skreślenie ofercie (2901)
kio 1495/14 (4)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
802/15 (2)
"art. 82 ust. 1" (174)
xix ga 225/10 (14)
1405/10 (12)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (5254)
równoważność oferty (937)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (576)
zmiana członków konsorcjum (2351)
kio 797/14 (5)
1123/10 (10)
ii ca 206/06 (3)
termin zawarcia umowy (10355)
kio_uzp_333_09 (11)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
nieczytelny dokument (898)
1673/11 (11)
"termin związania ofertą" (991)
art. 96 ust. 3 (1822)
niewystarczające wyjaśnienia (6389)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
kio/uzp 1876/09 (6)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
co stanowi treść oferty (16636)
francuski krs (25)
warunek na korzyść wykonawcy (2219)
"wykazanie równoważności" (142)
doświadczenie jako kryterium (3927)
uniewaznienie umowy (9807)
624/12 (2)
sposób obliczania ceny (1025)
udostępnianie doświadczenia (1769)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (15726)
333/11 (7)
netia (133)
ix ga 147/07 (1)
kio_225_15 (5)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
ii crn 913/97 (29)
elektroniczny krs (462)
"przystąpienie do długu" (3)
niemożliwą do usunięcia wadą (515)
krk holandia (8)
art. 32 ust. 4 (3332)
kio_1729_10 (4)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (31)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
typ model (895)
brak interesu odwołanie (10837)
niezgodny z siwz (13979)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
wymóg serwisu na terenie polski (339)
produkty lecznicze (261)
1718/12 (4)
formularz cenowy tajemnica (459)
art. 145 ust. 1 (1389)
kio_2434_12 (7)
ca 264/04 (22)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
13/14 (323)
kio 54/12 (20)
kio 2836/13 (2)
"brak pełnomocnictwa" (122)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
zmowa wykonawców (137)
kio 304/13 (5)
kio 2411/12 (6)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
kody źródłowe (171)
wadium podmiot trzeci (450)
"wyciąg z rachunku" (23)
zmiana stawki vat (1010)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
tryb postępowania (17103)
postępowanie obarczone wadą (1418)
"kopia gwarancji wadialnej" (11)
kio_1730_11 (12)
kio 1325/14 (3)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
v ga 124/09 (1)
doręczenie kopii odwołania (3384)
"deklaracja zgodności" (776)
nie przesłał kopii przystąpienia (1655)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
"rozwiązanie umowy" (218)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
zamówienia wielorodzajowe (5)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (506)
tyco (78)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
uzupełnienie kosztorysu (877)
prezentacja próbki (115)
ogólna referencja (1207)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
art.90 (2351)
kio/uzp 298/09 (4)
żądanie oświadczenia producenta (3285)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (922)
bezusterkowy (56)
openoffice (11)
kio 2276/12 (3)
art 38 (3797)
sumowanie robót budowlanych (375)
kio_1239_13 (10)
1716/14 (2)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
1671/11 (2)
26 ust. 2b (1506)
2184/14 (7)
v ca 901/08 (3)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (799)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (179)
kio 976/11 (2)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
microsoft lub równoważny (105)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
faktury (2395)
kio 738/13 (4)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
"roboty dodatkowe" (350)
art 26 ust 4 (10612)
x ga 41/07 (10)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
wiedza i doświadczenie (1887)
niepełnosprawnych (292)
kio 683/11 (4)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1624)
"treść referencji" (635)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (98)
kc (4062)
"jawność umów" (40)
unieważnienie czynności (11549)
xii ga 350/09 (14)
brak stron (16107)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1186)
kio 2019/10 (2)
inna omyłka nieistotna (2425)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
kio_2213_12 (4)
korekty (1721)
zamówienia do 14000 euro (137)
kio/uzp 643/09 (6)
unieważnienie (12256)
kio 2212/10 (6)
przekaz pocztowy (41)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
xxiii ga 380/11 (4)
referencje data (2479)
v ca 3270/12 (36)
wspólna polisa (517)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
kio 1902/13 (11)
kio 154/13 (9)
program funkcjonalno użytkowy (623)
wydłużenie terminu realizacji umowy (781)
iv ca 831/10 (7)
warunki (16138)
nadzór autorski wolna ręka (101)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1441)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (421)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
28.09.2011 rażąco (8)
sosnowiec (384)
2160/14 (8)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (718)
wykaz robót budowlanych (2911)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
x ga 143/10/za (1)
ecm (145)
energii elektrycznej (474)
papiery wartościowe (167)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (71)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (132)
koncentracja środków (298)
185 ust. 2 (2736)
cesja (99)
2522/12 (4)
wasko (405)
"art.29 ust.3" (615)
ebs (31)
2799/11 (3)
wykluczenie grupa kapitałowa (566)
uzupełnienie po terminie (6261)
2336/13 (4)
i csk 293/07 (59)
"kara umowna za opóźnienie" (51)
"istotna zmiana umowy" (26)
powiązania rodzinne (38)
bezpłatne użyczenie sprzętu (26)
"gospodarz postępowania" (146)
"dysponowanie osobami" (1776)
kio_2754_11 (10)
758/10 (4)
2213/12 (4)
i ca 381/07 (2)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
438/13 (2)
fidic (327)
referencje podwykonawca (695)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
x ga 69/09 (3)
zamówienie odrębne (6784)
kv projekty (123)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
data wystawienia referencji (417)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
kio 293/12 (4)
błędna cena jednostkowa (1128)
usługi turystyczne (152)
wzór formularza (3284)
kio 1982/13 (3)
240/10 (4)
wyjaśnienia złożone po terminie (13856)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
x ga 213/09 (1)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
limit kredytowy (100)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
art. 91 ust. 4 (6923)
finanse publiczne (2414)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
select (14)
ga 122/10 (30)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1548)
termin związania oferta (11470)
2344/14 (3)
brak pozycji kosztorysowej (940)
"192 ust. 7" (1697)
"naruszył obowiązki zawodowe" (25)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1532)
pakiet leków (122)
v ga 106/12 (7)
"29 ust. 3" (623)
referencje ogólne (1605)
"spółka cywilna" zaświadczenie (165)
naruszenie praw patentowych (123)
udowodnienie równoważności (322)
1574/10 (9)
2407/13 (5)
wezwanie do uzupełnienia (6704)
kio 2537/13 (4)
kio 1240/13 (15)
rażąco niska cena to cena (2358)
2785/10 (5)
560/09 (9)
vi gz 61/10 (1)
xii ga 517/11 (2)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (6852)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1295)
bezstronności (493)
poręczenie udzielane przez podmioty (179)
unieważnienie postępowania termin (14965)
niepodpisany formularz cenowy (732)
kio/uzp 223/08 (31)
kio_565_11 (3)
brak załącznika do oferty (10643)
uzupełniajace (2754)
nie zamieścił ogłoszenia (7593)
art. 182 ust. 6 (2522)
ix ga 37/06 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (74)
udział w przygotowaniu postępowania (5216)
ograniczenie konkurencyjności (1304)
1444/11 (5)
zakres informacji z krk (498)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (4709)
przychód (581)
kio 287/11 (8)
24/14 (15)
korea (36)
238/12 (34)
zdolność kredytowa (771)
ii ca 1239/06 (2)
dialog techniczny (270)
kio 1185/15 (5)
zaświadczenie zus spółka cywilna (144)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (3400)
poprawianie kosztorysu (353)
zakup mebli (105)
rażąco niska cena bilety lotnicze (22)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
"art.46 ust. 4a" (437)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
brak ceny jednostkowej (1995)
odtajnienie wykazu osób (289)
v ca 903/08 (8)
451/09 (3)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (3723)
wartość umowy (7646)
175/14 (8)
189/13 (10)
obowiązek wizji lokalnej (255)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (71)
"87 ust. 2 pkt 2" (409)
krk 10 i 11 (397)
"art. 101 ust. 2" (13)
124/13 (21)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (131)
ix ga 128/13 (5)
nie leży w interesie publicznym (952)
"zakup samochodu" (49)
zniszczył próbkę (41)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (524)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3640)
124/09 (5)
odbiór robót budowlanych (1907)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
gwarancja bankowa kopia (255)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
disclosure of scotland (14)
odwołujący nie posiada interesu (7159)
kio 267/14 (3)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
kio 467/12 (7)
"usługa kompleksowa" (293)
grupa kapitałowa zmowa (32)
wartość szacunkowa usługa okresowa (358)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2585)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (191)
kio/uzp 430/08 (2)
kio 216/09 (24)
"art. 15 ust. 2" (94)
brak podpisu na ofercie (1929)
dokumenty podmiotowe (2217)
358/10 (7)
forma składanych dokumentów (6006)
oracle (154)
kio 1645/11 (8)
art.91 ust.3a (103)
1665/10 (2)
art. 34 ust. 5 pzp (2641)
art 25 ust 1 (10221)
ii ca 587/05 (62)
warunki zmiany umowy 144 (753)
"zmiana wynagrodzenia" (197)
"zamówienia dodatkowe" (488)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (159)
oryginalny toner (47)
"zwrot zabezpieczenia" (30)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (396)
płynność finansowa konsorcjum (68)
interes publiczny (10052)
budynki użyteczności publicznej (272)
art. 68 kc (443)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (746)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1399)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (966)
oryginał wadium (601)
kio 2295/12 (8)
brak harmonogramu (1117)
373/12 (10)
konkurs architektoniczny (66)
faksymile (17)
faktura jako należyte wykonanie (1547)
kio 1362/12 (3)
brak równoważności (854)
własnoręczny podpis (288)
próbka uzupełnienie (335)
573/10 (6)
kio/uzp 14/10 (221)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
oryginał pełnomocnictwa (981)
kio 479/12 (3)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
67 ust. 1 pkt 4 (2762)
x ga 74/11 (3)
naruszenie art. 38 ust. 6 (4421)
nieopłacona polisa (361)
kio 108/10 (20)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
kio 63/12 (22)
x ga 60/08 (3)
uprawnień (8627)
kio_1114_12 (6)
kio_974_13 (3)
czynność techniczna (10771)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1415)
miejsce złożenia oferty (11207)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
instalacja solarna (96)
kio 1502/14 (5)
oem (56)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
kio_uzp_70_08 (5)
badanie rażąco niskiej ceny (1831)
faktura wykonanie usługi (1932)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
kio/uzp 1564/09 (4)
ocena koncepcji (1247)
manipulowanie cenami jednostkowymi (115)
skuteczne wniesienie wadium (892)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
kryterium parametry techniczne (1983)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
ciężar udowodnienia (1766)
1883/09 (7)
możliwość zmiany umowy (6023)
przedmiot działalności określony krs (683)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
2455/13 (6)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1319)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
termin związania ofertą a wadium (1415)
powszechnie dostępne (2239)
"art. 180 ust. 3" (485)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1884)
kio_1217_13 (3)
konsorcjum a koncesja (231)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (620)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
oryginał gwarancji wadialnej (303)
przedłużenie związania ofertą (1911)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1568)
zaniżenie wartości zamówienia (1364)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (32)
c-100/12 (3)
"art. 22 ust. 4" (619)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
"łączenie zamówień" (13)
kio/uzp 1173/08 (3)
brak tłumaczenia (1750)
xii_ga_451_10 (3)
praxis (9)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
odbiór odpadów komunalnych (375)
206/08 (40)
kio_807_11 (5)
uzupełniony dokument data (2607)
wymagane dokumenty (12623)
iii ca 214/05 (1)
odstąpienie od zawarcia umowy (2437)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (6047)
kio_uzp_1636_09 (3)
"prezentacja systemu informatycznego" (5)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
t-9/06 (179)
165/15 (15)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
kio 2744 (9)
i ca 93/11 (5)
xii ga 109/08 (1)
308/12 (6)
przedpłata (14)
nakazuje odrzucenie (12546)
status podwykonawcy (444)
128/13 (11)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
pkp sa (843)
kio_1582_12 (6)
kio_uzp_632_10 (4)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (830)
959/09 (40)
"kluczowe części zamówienia" (45)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
vii gc 127/11 (1)
jednokrotność wezwania (67)
kio 31/11 (16)
umowa ustna (1082)
leasing (190)
ii ca 693/05 (51)
867/10 (7)
kio_uzp_191_08 (12)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (54)
kio 1977/14 (3)
kio/uzp 1070/09 (7)
interes publiczny 145 (395)
art. 46 ust 4a (606)
wyjaśnienia po terminie (11135)
skamex (47)
z referencji nie wynika (2880)
293/11 (11)
x ga 92/11 (6)
i ca 302/11 (1)
kio 75/10 (9)
rejestr instytucji szkoleniowych (62)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
solaris (85)
sprzeczność w siwz (4534)
"naruszenie art. 29" windows (63)
komisja przetargowa (1548)
różnica 1 grosza (2577)
rozszerzenie zarzutów (1388)
dostawa leasing (207)
tożsamy z przedmiotem zamówienia (3804)
warunkowa gwarancja (177)
248/12 (19)
nieobecność członka komisji (105)
"odwołanie na treść siwz" (34)
przynależność do grupy kapitałowej (144)
kio 1877/14 (5)
"art. 15" (968)
stowarzyszenie (277)
autoryzowany serwis (248)
"dokument niewymagany" (1778)
art 87 ust 1 (5955)
rolnik ryczałtowy (11)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
iv ca 136/10 (2)
art. 93 (4857)
adhezyjna (82)
warunki atmosferyczne (326)
nie skonkretyzował warunku (628)
pełnomocnictwo prokura (83)
doświadczenie jako podwykonawca (1777)
aneks do umowy (1370)
987/14 (2)
c-337/98 (8)
przyczyny techniczne (2831)
art. 93 ust. 1a (919)
kio/uzp 859/09 (12)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
kio 447/12 (2)
uzupełnienie krk po terminie (364)
"wykładnia funkcjonalna" (87)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
ceidg bez daty (38)
150/14 (6)
kio_162_12 (7)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
cedig (7)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
art. 94 ust. 3 pzp (1558)
kio 816/14 (4)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
budimex (411)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
ii ca 1285/12 (23)
1249/09 (8)
udostępnienie rachunku zysków i strat (151)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
koncepcja tajemnica (264)
1164/11 (5)
kio/uzp 537/08 (23)
średnioroczne zatrudnienie (52)
termin wykonania zamówienia niezgodny (17252)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
pilność (57)
kio/kd 99/10 (9)
art. 12a ust. 2 (390)
xix ga 92/11 (14)
gwarancja wadialna wadliwa (321)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (8)
rażąco niska cena zysk (707)
"wyrok kio" (8939)
przedłużenie terminu (2490)
pełnomocnictwo do przystąpienia (2765)
"utracił interes" (87)
koncepcja realizacji (1165)
kio/uzp 1069/09 (8)
zdolność finansowa (1700)
kio_uzp_43_08 (8)
związanej z przedmiotem zamówienia (11562)
thales (76)
informacja z banku (1179)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
"rezygnacja z części zamówienia" (6)
bład w obliczeniu ceny vat (1248)
821/11 (9)
kio 425/12 (6)
zamówienia podobne (5943)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
"24 ust. 2a" (30)
tajemnicy przedsiębiorstwa (1694)
kara umowna należyte wykonanie (460)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
krk niemieckie (31)
zintegrowany system informatyczny (420)
umowa konsorcjum (3985)
zagraniczne uprawnienia budowlane (438)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
26 ust.2b (966)
urssaf (5)
kio/uzp 6/10 (258)
kio_uzp_1514_09 (6)
jaworzno (213)
wydruk z konta bankowego (59)
engave (22)
x ga 309/08 (1)
2124/11 (4)
2138/10 (5)
art. 38 ust. 1a (1056)
błąd w numerze katalogowym (185)
ix ga 131/10 (4)
za zgodność (5960)
508/12 (2)
schweerbau (5)
ocena ofert po aukcji (519)
"inna omyłka" (809)
równoważność (699)
iso producenta (311)
produkt równoważny (1140)
upływ terminu związania ofertą (3572)
423/11 (6)
informacja z krk po terminie składania ofert (394)
ii ca 84/06 (3)
odrzucenie oferty interes (8512)
agencja rynku rolnego (30)
kio_1222_10 (3)
dalszy podwykonawca (1282)
"kio/uzp 163/09" (10)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
wykonanie zastępcze (373)
domniemanie ceny rażąco niskiej (598)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (140)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1728)
brak środków (9959)
v ca 2506/07 (39)
ix ga 37/06 (4)
iii ca 299/06 (4)
parafowanie oferty (366)
dowód opłaconej polisy (283)
1286/11 (4)
kio/uzp 198/09 (9)
"ubezpieczenie oc" (404)
de minimis (7)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
cel postępowania (3295)
wadium wniesione po terminie (1983)
kio 707/12 (16)
wada postępowania żądanie dokumentów (1317)
senetic (7)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
v ca 1468/10 (3)
kio/uzp 1147/10 (9)
żądanie krs komplementariusza (51)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
doświadczenie zawodowe (2787)
criminal record bureau (6)
dożywotnia gwarancja (11)
kio_457_11 (4)
pisemnie (5282)
"przeciwnik skargi" (348)
"wartość zamówienia podstawowego" (191)
wybór oferty po terminie związania (9604)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (884)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (3865)
art. 36a (179)
inżynieria rzeszów (62)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (416)
"ii ca 489/06" (24)
kio_1954_10 (7)
kio 2067/13 (3)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
błąd projektanta (312)
na dzień składania ofert (8664)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
aktualna koncesja (319)
dokumenty podwykonawcy (1675)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
inna omyłka cena (2110)
39/10 (20)
kio 96/13 (9)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (198)
brak likwidacji czechy (15)
kio 835/13 (7)
interwencja uboczna (55)
zasoby podmiotów trzecich (1796)
x ga 235/09/za (1)
kio/1765/10 (5)
zobowiązanie podmiotu (5299)
metodologia (322)
szczecin (1349)
odwołanie bezprzedmiotowe (1914)
kapsch (31)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
naprawa pojazdów (209)
kio 1337/12 (22)
2219/11 (3)
usługi kulturalne (90)
zeznania świadków (436)
ix ga 89/07 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
art. 47 (1763)
usługa okresowa (777)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (572)
utwór (214)
"art. 91 ust. 2a" (17)
v ga 53/05 (1)
v ca 379/08 (1)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3044)
zmiana podmiotu (5609)
uzp/zo/0-1625/06 (4)
1191/08 (3)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
określenie wartości zamówienia (14570)
iv ca 766/11 (1)
v ca 985/08 (1)
"brak zarzutu" (80)
kio_uzp_797_09 (7)
podatek dochodowy (124)
zbieranie odpadów (445)
"udostępnienie polisy" (4)
art. 183 ust. 2 pzp (1422)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1531)
razaco_niska_cena (2151)
skreślenie ofercie parafowane (70)
niezgodność oferty z siwz (4632)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
"grupa kapitałowa" (324)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
kio/uzp 458/09 (14)
art 8 ust. 3 (20420)
138c ust. 1 pkt 4 (124)
2314/11 (4)
1103/11 (11)
ii ca 1351/07 (1)
"warunek doświadczenia" (656)
zamówienia powtarzające się okresowo (200)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
martina (35)
"oświadczenie producenta" (579)
osobiste wykonanie (1168)
viii ga 137/12 (15)
kio 12/14 (244)
certyfikat ibm (94)
kio/kd 15/10 (26)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
1457/11 (6)
ii ca 1950/05 (2)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (664)
"x ga 23/07" (85)
237/13 (7)
obowiązkowa wizja lokalna (74)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (746)
kio 1965/15 (2)
kio 459/12 (21)
złożenie dokumentów bez wezwania (7024)
zakres pełnomocnictwa (2879)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
poświadczenie (1977)
"dodatni wynik finansowy" (33)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (15533)
110/09 (87)
kio_uzp_1463_08 (17)
kio/uzp 286/08 (11)
żadanie umowy konsorcjum (4031)
naruszenie obowiązków zawodowych (2816)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
wzmocnienie podłoża gruntowego (20)
internat użytecznosci publicznej (5)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (239)
c-44/96 (11)
agencja mienia wojskowego (175)
kio_2765_11 (11)
v ca 1174/08 (3)
łączenie zamówień (2149)
godziny pracy zamawiającego (1629)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
kio 2079/14 (5)
183 ust. 2 (1637)
udostępnienie osoby (3295)
oferta treść oferty (15710)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (2651)
zatrudnienie (2245)
tożsamość przedmiotowa (707)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
usługa kompleksowa (1290)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
kio 466/12 (12)
vii ga 147/08 za (9)
183 ust 2 (2023)
kio 61/14 (6)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
art. 17 ust. 3 (12286)
impel rażąco niska cena (95)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
biegły rewident (21)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
oferta termin związania ofertą (8286)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
kio 330/11 (20)
brak wskazania nazwy producenta (1841)
bilety lotnicze rażąco niska cena (22)
art. 36b ust. 1 (66)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (494)
koszty dojazdu (2066)
referencje a poświadczenie (1009)
tożsamość (809)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (123)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (98)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (5745)
65/15 (7)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
1500/09 (9)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (655)
kio 2572/13 (3)
cesja umowy (91)
kio_346_15 (9)
"art. 181 ust. 1" (265)
umowa barterowa (3)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (915)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
"91 ust. 5" (25)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (499)
oferta niezabezpieczona wadium (1430)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (2907)
około (2079)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3126)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (169)
pkp (699)
iv ca 239/05 (5)
"bank zagraniczny" (6)
oferta sensu stricto (131)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
"tłumaczenie przysięgłe" (431)
1853/12 (2)
2294/11 (13)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (117)
2369/14 (8)
pit osoba fizyczna (29)
zmowa cenowa (63)
koncepcja architektoniczna (143)
v ca 1328/08 (1)
poświadczenie bezpieczeństwa (556)
upadłość lidera konsorcjum (87)
1173/11 (5)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (553)
kio_1601_13 (6)
xix ga 225/10 (14)
x ga 73/07 (6)
art 24 (16256)
zue (66)
"zarzut spóźniony" (154)
usługi okresowe (777)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
ots-ip (22)
art. 146 (2005)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (125)
umowa o dzieło (445)
kosztorys szczegółowy (1481)
dyskryminacja pośrednia (212)
"art. 146 ust. 6" (157)
cena 0 złotych (4720)
zdolność kredytowa pod warunkiem (690)
v ca 788/08 (11)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (459)
"tauron" (77)
sprzęt komputerowy (1039)
francuski krk (16)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (1977)
sztuki budowlanej (1025)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
urząd dozoru technicznego (159)
art. 138c (104)
poprawienie stawki vat (639)
1563/12 (3)
2292/13 (31)
iii ca 102/09 (15)
art 89 ust. 1 pkt 3 (13488)
uprawnienia budowlane (3098)
xii ga 451/10 (3)
x ga 230/08 (1)
art. 353 (597)
eurovia (103)
24 ust. 1 pkt 3 (15608)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
1288/10 (21)
doświadczenie dostawy (2821)
"zamówienia in house" (9)
oferta po terminie (17993)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
okresowo (1292)
"stawka vat" (699)
krk spółka komandytowa (36)
46 ust. 3 (2772)
xix ga 328/06 (2)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (63)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (7213)
poczta (942)
kio 1804/13 (5)
sumowanie doświadczenia (312)
art.22 ust.5 (1922)
226/10 (17)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
kio 1700/12 (2)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
dokumenty podmiotu zagranicznego (946)
wadium art. 46 ust. 4a (614)
kio_uzp_338_09 (35)
art. 31a (156)
2653/11 (4)
oferta bez podpisu (1644)
nieprawidłowy numer katalogowy (472)
prace badawcze (521)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
pilna potrzeba (173)
xii ga 129/10 (2)
xxiii ga 666/11 (1)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (415)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2408)
cena rażąco niska (1773)
zamówienia mieszane (186)
ii ca 218/06 (2)
ix ca 736/09 (2)
kio/uzp/16/09 (20)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (184)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
kio 1243/11 (10)
629/12 (5)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
rażąco niska cena lakoniczne (353)
art. 26 ust.3 (8404)
art.24 ust.2 pkt 1 (8963)
powaga rzeczy osądzonej (124)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
kio 2104/13 (2)
iv ca 891/09 (1)
i_ca_117_12 (55)
krótki termin składania ofert (749)
ii ca 1355/05 (19)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
kio 918/08 (5)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (828)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
1447/10 (4)
ryczałt brak kosztorysu (187)
kio 219/14 (5)
630/10 (2)
"usługi prawne" (31)
pełnomocnictwo do odwołania (4058)
sumowanie wartości usług (369)
kio 2345/10 (3)
termin wykonania zamówienia (14142)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (300)
centertel (88)
kio 2307/14 (8)
impel catering (39)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
ii ca 796/14 (3)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (74)
dowód osobisty (644)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (174)
zmiana wartości zamówienia (9598)
zgodność z oryginałem (2385)
"omyłka pisarska" (1506)
"koncepcja architektoniczna" (41)
kio 346/15 (9)
ii ca 1332/06 (1)
xii ga 10/09 (8)
kopia gwarancji wadium (321)
leki (265)
czyn nieuczciwej (3622)
38 ust. 4a (626)
"zmiany umowy" (431)
składki społeczne niemcy (55)
ceidg data wydruku (24)
wilim (253)
"93 ust. 1 pkt 6" (206)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1387)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
doświadczenie kierownika (1341)
formularz cenowy bez podpisu (378)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (57)
wykaz głównych usług (1928)
zamówienia dodatkowe (9565)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
kryteria mierzalne (111)
ii ca 835/04 (5)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (96)
kio_1138_11_kio_1173_11 (2)
"unieważnienie umowy" (412)
samokontrola zamawiającego (35)
"utajnienie wykazu osób" (8)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
kio_869_11 (6)
kio/kd 54/12 (7)
rażąco niska cena + lakoniczne (353)
ii ca 131/10 (2)
xii ga 227/10 (1)
licytacji (99)
25/14 (19)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
pentegy (10)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
kio/uzp 244/09 (14)
kio/kd 68/11 (3)
zus us spółka cywilna (36)
usługi turystyczne vat (31)
"art. 8 ust. 1" (985)
2505/11 (6)
1431/08 (13)
1624/10 (14)
art. 85 ust. 2 (2146)
wydruk z ceidg (18)
184/11 (8)
otwarcie ofert (4311)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
kio_uzp_1159_09 (3)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (543)
sumowanie polis konsorcjum (69)
krk wystawione po terminie składania ofert (302)
2047/12 (22)
v ck 97/03 (8)
1524/08 (10)
i 1 ca 514/10 (1)
kio_1818_11 (8)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
ochrona osób i mienia (492)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (387)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
brak terminu gwarancji w ofercie (3693)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1377)
data uzupełnianego pełnomocnictwa (771)
"gwarancja wadialna" (629)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1318)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (1006)
tłumacza przysięgłego (439)
"dowód opłacenia polisy" (58)
tłumaczenie (1950)
125/09 (13)
sąd (28262)
"przesłanie kopii przystąpienia" (23)
sk 22/08 (15)
art 36 ust 5 (4094)
kryteria oceny ofert metodologia (377)
290/11 (5)
kosztorysy (3098)
art 5a (984)
odrzucenie i wykluczenie (11243)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
wygórowane kary umowne (130)
wadium w pieniądzu (286)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
zaokrąglanie ceny (85)
różny vat w ofertach (1197)
brak projektu wykonawczego (1427)
irlandia krk (4)
1130/11 (2)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
v ca 330/10 (1)
"oficjalny kanał dystrybucji" (9)
brak ceny słownie (8357)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1364)
uzupełnienie dokumentów (5982)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (350)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (276)
sąd okręgowy w poznaniu (3501)
452/11 (48)
c-399/98 (29)
kio 1779/13 (6)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
"brak ceny jednostkowej" (13)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (242)
zakład opieki zdrowotnej (1426)
"należyte wykonanie" (3547)
udostępnienie osób (2216)
próbka system informatyczny (96)
"zmowa przetargowa" (75)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (352)
i c 125/09 (7)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (201)
minimalne wynagrodzenie (2085)
art. 8 ust.3 (10077)
licencji (1021)
xii ga 232/11 (1)
nie bada się cen jednostkowych (384)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2282)
pierwsze pisemne żądanie (4046)
spożywczy (182)
1220/11 (2)
"zmiana podwykonawcy" (23)
xix ga 371/10 (1)
x ga 59/08/za (1)
ii ga 117/09 (10)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
iii czp 109/05 (55)
keymark (9)
art. 90 ust.3 (3962)
kio_86_11 (4)
kio 2709/14 (4)
"art. 36b" (50)
1367/08 (4)
kio 20/13 (19)
ważność polisy (283)
kio/uzp 565/08 (8)
"kio 1874/10" (8)
dysponowanie potencjałem technicznym podmiotu trzeciego (1470)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
"pozycja dominująca" (119)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (23)
kio_167_11 (3)
1004/12 (4)
niezgodność oferty z przedmiarem (1123)
96 (2585)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3138)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (23)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (290)
usługi hotelarskie (35)
zwrot odwołania wpis (15857)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
brak tłumaczenia na język polski (865)
referencje potwierdzają (1822)
38/11 (47)
v csk 444/06 (30)
kio/uzp 236/08 (18)
650/11 (2)
upadłość konsorcjum (177)
kryteria jakościowe (1110)
x ga 81/09 (10)
art 91 ust. 3a (674)
nieaktualny odpis z krs (613)
szacowanie wartości zamówienia (751)
656/13 (2)
siła wyższa art. 144 (34)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (86)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
lex (1019)
"art. 192 ust. 7" (1137)
uchwała zarządu (635)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
pkp plk (103)
ix ga 199/11 (1)
1565/12 (4)
oprogramowanie windows (229)
zamówienia sektorowe (725)
art 85 (2149)
dzierżawa analizatora (145)
art. 192 ust. 7 (7839)
kuchnio (871)
art. 22 ust. 3 (16697)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2741)
podstawa wyceny (1785)
cpv (403)
odpowiedni termin (11592)
potrzeby zamawiającego (6063)
dumping (28)
grontmij (149)
kio 254/11 (5)
telaustria (14)
kawa (568)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
holowanie (38)
"art. 32" (805)
treść zobowiązania podmiotu (5044)
kio 144/14 (7)
cena 1 grosz (7947)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1913)
użyczenie doświadczenia (291)
t-matic (64)
kio/uzp 319/08 (12)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
subiektywna ocena (1226)
v ca 3384/14 (18)
chiński (80)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (12371)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
art.26 ust.3 (5774)
art 12a (391)
nieuczciwa konkurencja (8966)
xii ga 133/09 (4)
185 ust. 3 (3932)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
zmiana siwz po terminie składania ofert (6287)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
"kio 100/12" (15)
awarie (608)
228/10 (45)
dysponowanie sprzętem (2515)
świadczenie niemożliwe termin (2917)
"art. 36b ust. 2" (21)
"odtajnienie dokumentów" (110)
kio 1874/10 (10)
ii ca 586/05 (4)
i ca 599/09 (2)
próbka kryterium (554)
634/14 (6)
proporcjonalność warunku (443)
wykładnia (5551)
c-27-29/86 (4)
klauzule społeczne (537)
art. 22 (13259)
miejsce zamieszkania (537)
§ 3 ust. 4 (25118)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (455)
2250/11 (6)
pełnomocnictwo (3359)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (64)
basic disclosure (8)
"licencja niewyłączna" (16)
"181 ust. 2" (160)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
946/14 (7)
wysokie kary umowne (206)
art. 91 ust. 3 (7142)
166/15 (2)
kio 281/12 (18)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
"nowy zarzut" (298)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (6)
"błędna stawka vat" (94)
kio 2294/12 (7)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
kio_715_14 (18)
zielone zamówienia (1793)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (667)
"art. 184" (1834)