Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

ii ca 675/04 (3)
art. 142 ust. 2 (970)
własnoręczny podpis (288)
usługa sprzątania (718)
toner (87)
xix ga 156/07 (1)
skrócenie terminu realizacji (447)
nie otwarto likwidacji austria (16)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (894)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
błędy zamawiającego (4921)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
krk od prokurenta (44)
xix ga 186/07 (2)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (442)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
v ca 1982/12 (7)
26 ust. 3 (10931)
"cena nierealna" (310)
art. 22 ust 4 (12482)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
"art. 181 ust. 1" (216)
dokumenty przedmiotowe (10586)
zbyt wysokie warunki (531)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
vi ga 28/07 (14)
"jednokrotnie" (769)
143/12 (7)
polsuper (30)
"art. 29 ust. 3" (445)
dialog poufny (14)
zachowanie formy pisemnej (1854)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
"prawa autorskie" (202)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (266)
informacja banku forma (617)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
upadłość (333)
wadium wniesione po terminie (1983)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
charakter wynagrodzenia (4742)
art. 6a ustawy pzp (352)
tego samego producenta (3802)
opcja (518)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
"zmiany umowy" (431)
192 ust. 7 (7839)
usługi turystyczne vat (31)
c-107/98 (28)
powtórne wezwanie (1214)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2155)
ii ca 797/09 (5)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1317)
36a (105)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
niedozwolona zmiana oferty (914)
1085/11 (2)
xii ga 13/09 (7)
xii ga 314/11 (31)
turów (54)
umowa zlecenia (1623)
wycinka drzew (74)
ii ca 67/05 (3)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (240)
poprawianie omyłek (710)
xix ga 120/07 (4)
kio 179/12 (3)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (3223)
x ga 98/10 (2)
art 22 (13259)
vii ga 59/08 (2)
błąd ryczałt (185)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
faksymile (17)
iv ca 926/06 (5)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (263)
egis (85)
podstawa wyceny (1785)
c-264/03 (4)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (23)
zwiększenie konkurencyjności (344)
285/09 (15)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
stosunek pracy (4600)
zaświadczenie us (105)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (384)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (345)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
usługi transgraniczne (36)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (266)
naruszenie art 29 (17191)
1629/11 (5)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (97)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
logo producenta (85)
29 ust. 3 (21046)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
zakup samochodu (234)
gratis (7)
x ga 69/09 (3)
98/10 (8)
"potencjał ekonomiczny" (179)
obiekt użyteczności publicznej (292)
zmiana podmiotowa konsorcjum (706)
spółka komandytowa krk (36)
x ga 341/07 (3)
zwrot zatrzymanego wadium (61)
naruszenie art. 29 ust. 2 (18141)
suma ubezpieczenia (558)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
"zmiana umowy" (431)
art. 36a (104)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
xix ga 79/07 (1)
x ga 178/07 (1)
art. 38 ust. 4b (99)
błędna stawka vat (910)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
brak czytelnego podpisu (352)
sita (165)
odwołanie (22190)
treść oferty (16428)
krk zakres (438)
termin zadawania pytań (773)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
1138/11 (4)
przynależność do grupy kapitałowej (79)
równoważne (2271)
wykonawca (20440)
ix ga 113/06 (2)
wyjaśnienia oferty (10738)
farmaceutyczny (166)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
i ca 101/09 (3)
kompania węglowa (388)
art. 17 (9574)
utrata statusu wykonawcy (270)
tyco (78)
formularz cenowy (1828)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
upływ ważności wadium (564)
poświadczenie nieprawdy (241)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
art. 94 ust. 3 (1547)
ix ga 49/09 (6)
opisanie równoważności (583)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
nie przesłał kopii przystąpienia (1315)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
gwarancja tuz (41)
koncepcja architektoniczna (143)
próbka (667)
art 25 ust 1 (10221)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
jakościowe kryteria oceny ofert (819)
kio 8/11 (166)
mainframe (39)
grupowe ubezpieczenie (45)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (296)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (80)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
błąd w kosztorysie ofertowym (1105)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
poświadczenie należytego wykonania (1228)
salans (5)
zamówienie wspólne (5592)
"odmowa udostępnienia" (154)
fortum (9)
c-318/94 (24)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
"zmowa cenowa" (28)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1260)
x ga 67/08 (42)
art. 2 pkt 7a (521)
knr (309)
xix ga 195/09 (11)
v ca 1314/08 (1)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
wyrok kio (10121)
nieuczciwej konkurencji (8966)
podwykonawca 2014 (336)
wajda (51)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
odrzucenie oferty interes (8512)
passmark (15)
kio_uzp_1564_09 (4)
poświadczenie protokół odbioru (447)
zmiany istotne (8648)
brak podpisu na ofercie (1929)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
data dokumentu (6606)
gaz system (311)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
oryginał (3457)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
res iudicata (30)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
alpine bau (30)
"omyłka rachunkowa" (1020)
89 ust. 1 pkt. 2 (11670)
kio/uzp 878/09 (23)
zmiana przepisów (10308)
konsalnet rażąco niska cena (12)
457/12 (14)
pocztowych (2090)
art 144 (761)
komisja przetargowa (1548)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
pge (171)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
1797/11 (7)
zatrzymał wadium (606)
telkaz (4)
złożenie dwóch ofert (10181)
kio_uzp_278_09 (12)
vi ca 527/05 (15)
art. 5 ust. 1 (20649)
x ga 316/09 (2)
xix ga 599/07 (1)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
prawa autorskie (586)
"podpis elektroniczny" (652)
x ga 124/11 (1)
doświadczenie "3 lat" (1389)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
24 ust. 1 pkt 1 (13059)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
zmiana istotnych postanowień umowy (5460)
vi_ga_192_10 (11)
tłumaczenie sysmark (9)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (343)
"wykładnia funkcjonalna" (57)
kryterium serwisu (700)
x ga 427/10 (1)
"udostępnienie polisy" (3)
v ca 2224/03 (10)
wadium po terminie (2004)
rażąco niska cena 2013 (507)
holandia krk (8)
art. 87 ust. 2 (5950)
forma zobowiązania (2510)
próbka jest dokumentem (567)
"art 144" (358)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
2010 (11772)
"znajomość języka polskiego" (20)
usługa kompleksowa (1290)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
kio_uzp_1085_09 (6)
brak wskazania producenta (2138)
windows (285)
"uchwała kio" (400)
próbek (667)
brak interesu przystępującego (4080)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
"oferta złożona po terminie" (14)
kompatybilność (288)
93/12 (11)
"wiedzy i doświadczenia" (3453)
zapoznać się z jego treścią (4391)
art. 183 ust. 2 pzp (1169)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (54)
"opłacona polisa" (279)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
243/12 (8)
utajnienie wykazu osób (310)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
zmiana terminu rozpoczęcia (1858)
wykaz usług wykonywanych (3282)
229/09 (8)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
niejasne zapisy specyfikacji (1810)
generalny wykonawca (2263)
kody cpv (295)
iii czp 146/93 (15)
x ga 92/11 (6)
materiały opatrunkowe (65)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
1041/11 (3)
wynagrodzenie prowizyjne (11)
art. 6 ust. 2 (20410)
xii ga 308/08 (3)
x ga 284/11/za (1)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
brak tłumaczenia na język polski (865)
podpis oferty (2182)
"na korzyść wykonawcy" (325)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (161)
certyfikat zamiast polisy (60)
dodatkowe dokumenty (7917)
unieważnienie czynności (11549)
ograniczenie terytorialne (517)
"zdolność finansowa" (670)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
"nieczytelny podpis" (126)
xix ga 104/07 (3)
faktury (2395)
świadectwo zgodności we (413)
inne usługi niepriorytetowe (173)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
"istotna zmiana okoliczności" (153)
kio 2307/10 (25)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
rażąco niska cena dowody (1232)
"program funkcjonalno użytkowy" (603)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
684/12 (5)
oferta wstępna 26 (846)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
błedna stawka vat (910)
pol-aqua (111)
vii ga 29/05 (6)
x ga 25/09 (17)
błąd w vat (1337)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
interes przystąpienie (6858)
art. 93 ust. 1a (919)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (468)
115 k.c. (163)
"licencja niewyłączna" (10)
powiązania osobowe (233)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
i ca 67/09 (2)
informatyzacja (149)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
istotna zmiana oferty (8081)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
sukcesja (49)
"dokumenty niewymagane" (1366)
upadłość lidera konsorcjum (87)
podstawa dysponowania osobami (3063)
"art. 26 ust. 2" (1298)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
x ga 46/12 (10)
art. 6 (19478)
1201/12 (7)
inna omyłka vat (839)
naruszenie art. 7 (18637)
błąd projektanta (312)
paliwa (525)
iii ca 102/09 (15)
prokurent krk (44)
cena 0 zł. (5012)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (2906)
zdolność kredytowa (771)
kio 350/11 (8)
uzupełnienie tłumaczenia (1224)
"rażąco niska cena" (1564)
zmiany nieistotne (8648)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (592)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
gazy medyczne vat (37)
referencje dla podwykonawcy (654)
zagubienie oferty (18)
formularz cenowy brak podpisu (268)
iso producenta (311)
xiii gc 253/10/iw (3)
brak podpisu kosztorysu (299)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4054)
c-314 (8)
autokorekty (8)
tożsamość zamówienia (794)
meble (243)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
art. 91 ust. 2 (5473)
interes (10055)
ix ca 736/09 (2)
kio_1201_12 (5)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (590)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
x ga 294/07 (6)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
x ga 74/09 (1)
niewykonanie wyroku kio (8577)
brak parafowanej umowy (222)
usługi prawne (7570)
v ca 1500/08 (2)
"ze strony internetowej" (613)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
i ca 40/07 (5)
wezwanie rażąco niska cena (1228)
art. 8 ust. 3 (15649)
niepełnosprawni (292)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (526)
"wątpliwości na korzyść" (21)
protokół odbioru dostawy (866)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (213)
kody źródłowe (171)
cena oferty w euro (1541)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
różne stawki vat w ofertach (784)
ważność referencji (402)
ndi (51)
oferta ocena oferty (15030)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
ii ca 207/11 (4)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
elektroniczny krs (462)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
modyfikacja oferty (3556)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (21)
zus spółka cywilna (146)
36 ust. 5 (4094)
teta (16)
i aca 1018/05 (26)
xix ga 34/07 (5)
protokół odbioru końcowego robót (592)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (264)
"samodzielne uzupełnienie" (33)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
567/09 (2)
chiński rejestr karny (14)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (25)
xix ga 131/08 (13)
udostępnienie samego siebie (1733)
kampania promocyjna (32)
brak wpisu do ewidencji (709)
496/10 (6)
brak krk wykluczenie (396)
282/09 (18)
uchyla (3018)
udział podmiotów trzecich (2696)
arcadis (42)
kryteria (6613)
komplementariusz (80)
wyłączne (9781)
rażaco niska cena (1773)
rup (10)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (2404)
2160/10 (3)
ogłoszenie a siwz (9055)
spis kosztów) (562)
"pilna potrzeba" (104)
ii ca 683/11 (1)
c-103/88 (99)
złożenie dokumentów bez wezwania (5291)
44/09 (15)
doświadczenie dostawy (2821)
oferta dodatkowa (9192)
26 ust.3 (8404)
przeciwnikiem skargi jest (328)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
art. 182 ust. 1 (2292)
źle obliczony vat (103)
żądanie certyfikatu iso (339)
art.144 (358)
kryteria subiektywne (581)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
art.6a (45)
iv ca 1323/08 (1)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
xix_ga_92_11 (14)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
1265/09 (5)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
sprzedaż przedsiębiorstwa (854)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
zwiększenie środków (1473)
"art. 182 ust. 5" (9)
opłata skarbowa (94)
vat (2744)
sygnity (334)
przedmiar a ryczałt (157)
województwo podkarpackie (101)
v ca 1040/08 (8)
niezgodność oferty (5080)
iv ca 915/08 (2)
ostrołęka (162)
art.26 ust.2b (957)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
art. 91 (5477)
brak harmonogramu (1117)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
art. 87 (5965)
x ga 78/09 (2)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
ćwik (90)
wejherowo (59)
kosztorysowe (1280)
tramwaje warszawskie (37)
cena rażąco niska (1773)
uzupełnienie krs (833)
nieproporcjonalny (966)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
nadzór inwestorski (534)
kio/uzp 3/09 (92)
kc (4062)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (211)
alplast (25)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
"roboty zamienne" (85)
linii kredytowej (176)
art 5 ust 1a (2938)
93 ust. 4 (4913)
ramowa (443)
vat zmiana umowy (1512)
179/11 (6)
x ga 101/08/za (2)
xii ga 183/08 (1)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
niepodpisany formularz cenowy (732)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
zakup czasu antenowego (10)
art. 87 ust. 1a (1414)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
29 ust.1 (21871)
produkt równoważny (1140)
polkomtel (91)
2184/13 (4)
iv ca 831/10 (7)
xii ga 315/11 (16)
dostawa czy robota budowlana (153)
cena 0 złotych (4720)
torell (8)
technologia radiowa (125)
970/12 (6)
zużyte opony (24)
związanie wyrokiem (8379)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
179 szkoda (3130)
wykaz osób tajemnica (540)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
pomoc publiczna (5397)
uzupełnienie faxem (310)
xxiii ga 380/11 (4)
"iii czp 25/07" (10)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
v ca 266/08 (2)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
doświadczenie osób (4438)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
ii ca 1049/05 (3)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
c-24/91 (7)
udostępnienie zasobów (1174)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
upadłość konsorcjanta (18)
1667/09 (4)
termin wniesienia odwołania (22948)
in house (93)
centrum usług wspólnych (623)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (2432)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (188)
ii ca 82/12 (1)
"usługi pocztowe" (183)
x ga 255/09/za (2)
krótki termin realizacji (930)
podkryteria (104)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
warunki atmosferyczne (252)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
jedna usługa dwie umowy (2200)
xii ga 261/07 (2)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (431)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
agencja rynku rolnego (30)
pilna potrzeba (173)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
art. 181 ust. 2a (194)
dwie ceny w ofercie (6250)
przed podpisaniem umowy (4383)
xii ga 420/09 (47)
vat stawka (1456)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
ix ca 50/07 (6)
ix ca 297/10 (1)
ciężar dowodu (2059)
miejsce złożenia oferty (8892)
wezwanie do uzupełnienia (5378)
nieaktualny odpis z krs (613)
dowód opłacona polisa (283)
1070/11 (4)
wadium konsorcjum (895)
podpis nieczytelny (375)
"roboty budowlane" (5710)
rażąco niska cena 10% (1548)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (46)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
kio 134/09 (20)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
przedwczesne (947)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
"art. 6a" (45)
art. 86 ust. 2 (1519)
ważność polisy (237)
usługi medyczne (977)
9296 (17)
kluczowe części zamówienia (1222)
"wyjaśnienia oferty" (295)
c-525/03 (5)
art. 184 (2168)
1422/07 (10)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
ii ca 587/05 (62)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
kio 9/11 (240)
v ca 3128/10 (1)
"criminal records bureau" (3)
kio/uzp 757/09 (14)
brak interesu prawnego (7804)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
jawność umów (317)
cesja umowy (91)
usługa pocztowa (964)
"87 ust. 2 pkt 2" (353)
prowizja (104)
oświadczenie wiedzy (4982)
ii ca 544/08 (4)
iii czp 68/06 (13)
informacja z banku (1179)
umowa o pracę (5948)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (383)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
x ga 127/08 (45)
oferta wstępna (1238)
natychmiastowa (368)
oświadczenie przed notariuszem (381)
"zamówienie uzupełniające" (435)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (487)
sumowanie doświadczenia (312)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
i ca 251/08 (3)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
ii ca 279/08 (1)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
169/10 (4)
francuski krs (25)
ii csk 675/10 (10)
2817/10 (8)
dostawa autobusów (182)
arimr (77)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
iii ca 418/09 (7)
zakup paliwa (209)
brak pozycji kosztorysowej (940)
otwarcie ofert (4311)
"art. 189 ust. 6" (19)
1971/09 (8)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
uzupełnienie po terminie (6261)
uzupełnienie próbek (335)
odmowa podpisania umowy (486)
brak formularza cenowego (1617)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (11215)
art. 90 ust. 1 (5546)
art.22 ust. 5 (4720)
usługi badawcze (465)
"z wolnej ręki" (1081)
błąd w gwarancji (1098)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
błędne tłumaczenie dokumentu (921)
udzielanie zamówień uzupełniających (1325)
x ga 311/07 (6)
opóźnienie a zwłoka (173)
warunek doświadczenie (5070)
dysponowanie referencjami (1515)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
umowa na czas oznaczony (3619)
kryterium rabat (194)
458/09 (13)
art. 29 ust. 1 (22089)
świadectwo przejęcia (156)
art.7 (12416)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
obronności i bezpieczeństwa (70)
zmiana zawartej umowy (7281)
2319/11 (4)
Ćwik i partnerzy (9)
parafka (48)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
błąd w numerze katalogowym (185)
1548/11 (5)
kio/uzp 431/10 (3)
wyjaśnienia treści specyfikacji (7900)
termin złożenia odwołania (18991)
2427/11 (5)
972/12 (3)
art. 38 ust. 3 (3740)
opozycja (423)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
xii ga 424/11 (3)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
upadłość konsorcjum (177)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
csk 456/09 (19)
osoba prawna jako członek zarządu (671)
alstom (68)
ii ca 693/05 (51)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
oferta stanowi całość (8190)
"oferta wariantowa" (289)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
"płyta cd" (113)
xii_ga_315_11 (19)
v ca 484/08 (1)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
1206/11 (3)
przerwanie ciągłości wadium (16)
"zaprojektuj i buduj" (16)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
wycofanie zwrot oferty (592)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
vi ga 34/08 (2)
zatrzymanie wadium 4a (404)
kio 1980/12 (5)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
2238/11 (6)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
niekorzyść wykonawcy (521)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
art 6 (20472)
elektrownia turów (22)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (43)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
kio 1562/11 (21)
iv ca 33/09 (4)
skarga (21962)
biegły rewident (21)
iii ca 262/05 (7)
zamówienia dodatkowe ryczałt (283)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
język postepowania (1989)
wyrok sądu (17001)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
tego samego rodzaju (11156)
"art. 151" (58)
dialog (423)
forma dokumentów (5379)
grupa kapitałowa (389)
nie wpłacenie wadium (218)
1093/08 (35)
podstawa dysponowania (4071)
x ga 395/06 (3)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (3)
art.29 ust.3 (1795)
"art. 144" (358)
termin zwiazania ofertą (9110)
zestawienie materiałów (1843)
kryteria oceny (6345)
"art. 30 ust. 5" (143)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
ii ca 689/04 (6)
nie skonkretyzował warunku (628)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
uczciwej konkurencji (8966)
"harmonogram realizacji" (218)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
fujifilm (16)
26 ust. 4 (10612)
v ga 141/09 (3)
"cena rażąco niska" (846)
maxto (57)
kopia gwarancji wadialnej (170)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
685/12 (5)
udział podmiotu trzeciego (3000)
kio 2565/10 (2)
termin podpisania umowy (4882)
"referencje" (3085)
politechnika rzeszowska (24)
online skills (19)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
"chyba, że udowodni" (159)
wyrządził szkodę (378)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
"kio 1535/11" (4)
xix ga 112/08 (1)
japonia (25)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
kara umowna za opóźnienie (251)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
rachunek zysków i strat (380)
odmówił podpisania umowy (787)
poświadczenie (1977)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
"kio 100/12" (15)
kio 883/11 (4)
"art. 170 ust. 4" (7)
zus spółka jawna (97)
usługi pocztowe wolna reka (93)
kredyt (510)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
kio/uzp 1243/08 (7)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
xii ga 488/11 (1)
szukio (5)
x ga 33/09 (4)
"zmiana ogłoszenia" (385)
xii ga 232/11 (1)
ryczałt brak kosztorysu (187)
"nieporównywalne oferty" (137)
"kryteria oceny ofert" (3694)
przetarg ograniczony (16010)
ii ca 141/07 (1)
pesa (110)
"art. 91 ust. 3" (142)
"przetarg ograniczony" (15415)
preferowanie producenta (517)
warunek dysponowania osobami (3319)
v gaz 21/08 (6)
rzetelność (630)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (3)
dwie ceny (5915)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
ga 92/11 (16)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
i ca 381/07 (2)
ii ca 836/09 (1)
"art. 96 ust. 3" (377)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
kierownik robót elektrycznych (494)
art. 91 ust. 3a (475)
godziny pracy zamawiającego (1284)
niepodpisana oferta (5505)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
c-16/98 (8)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
nadmierny warunek (831)
referencje konsorcjum (1524)
"wiedza i doświadczenie" (719)
uchwała zarządu (635)
kryteria podmiotowe (1276)
krk (461)
art. 87 ust 2 (5950)
tajemnica opis techniczny (724)
c-340/04 (11)
"kompania węglowa" (396)
wadium części zamówienia (1211)
niezgodnosc z siwz (4981)
vii ca 881/05 (10)
niekaralność (607)
kio 82/12 (4)
kio 31/11 (16)
"art. 82 ust. 3" (774)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (76)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
kio 1287/12 (7)
"disclosure scotland" (6)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (629)
1162/13 (2)
kio/uzp 1874/10 (9)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (232)
brak tłumaczenia (1750)
ii ca 489/06 (28)
art.151a (8)
zasada swobody umów (844)
ubezpieczenie kontraktu (452)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
oddział (3287)
dokumentacja budowlana (5136)
wielka brytania (186)
zmiana wartości umowy (5546)
art. 12a (391)
gispartner (29)
art. 22 (13259)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
koncesja podwykonawcy (119)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
nieczytelny podpis oferty (352)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
2336/13 (3)
v ca 903/08 (8)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
prezentacja funkcjonalności systemu (256)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
cena 0 zł (4794)
pit (63)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
x ga 59/09 (14)
cena zero złotych (6048)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (17)
kio/uzp 1311/10 (8)
art. 25 ust. 1 (10221)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
definicja wadium (413)
faktura potwierdza (2006)
xix ga 102/09 (7)
xii_ga_451_10 (3)
niska cena (1880)
483/11 (5)
800/12 (4)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
i c 317/09 (15)
"udostępnienie doświadczenia" (87)
brak parafy (158)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
c-27-29/86 (4)
v ca 422/06 (1)
referencje wystawia (1702)
edf (15)
rażąco niska cena ecm (40)
v ga 122/10 (30)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
kio 1434/12 (3)
oświadczenie zamiast poświadczenia (496)
529/13 (4)
kio_786_10 (10)
stalowa wola (112)
"art. 22 ust. 4" (619)
oczywista omyłka pisarska (1165)
mieszane (202)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
art. 36a ust. 2 (104)
oryginał wadium (601)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (8)
Łódzka kolej aglomeracyjna (4)
uzupełnienie harmonogramu (548)
kio/uzp 338/09 (28)
ocena ofert (15434)
pierwszeństwo wykładni literalnej (84)
v ca 2056/07 (25)
iv ca 1324/08 (1)
ii ca 87/07 (4)
niepodpisany formularz ofertowy (1446)
odpowiedni termin (9154)
429/12 (5)
v ca 1328/08 (1)
energii elektrycznej (474)
kio 19/09 (157)
tłumaczenie (1950)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
"art. 83 ust. 3" (33)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
powierzy podwykonawcom (751)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
lek równoważny (72)
"biuletyn nr 2" (5)
dokumenty podwykonawcy (1675)
iii ca 389/11 (2)
informacje niejawne (3109)
pożyczka (121)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1040)
zmiana ogłoszenia (7362)
kio 1318/10 (7)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
kio 238/12 (27)
v ca 2446/09 (9)
przedmiar robót (1656)
"art. 4 pkt 3" (95)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (651)
czechy (125)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
gdańsk (944)
iv ca 648/07 (1)
treść pełnomocnictwa (3011)
miejsce zamieszkania (537)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3047)
xii ga 37/09 (2)
wykluczenie podwykonawcy (1567)
błąd co do prawa (2987)
zmiany umowy (7212)
unieważnienie postępowania (12253)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
wniesienie wadium po terminie (1983)
kio_2710_10 (6)
"sprzęt medyczny" (349)
art 145 (620)
uzupełnienie przetarg ograniczony (5686)
xxv c 1367/10 (1)
szwedzkie krk (5)
doświadczenie kierownika budowy (1017)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (5925)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
kio/uzp 1876/09 (6)
"powtarzające się okresowo" (51)
ii ca 435/08 (1)
vat 0 (1554)
oświadczenie producenta (3198)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
wyjaśnienie referencji (2320)
upadłość członka konsorcjum (140)
odbiór robót (2133)
dzielenie zamówienia na części (555)
wielka brytania krk (18)
lex omega (24)
inna omyłka cena (2110)
xix ga 534/08 (2)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
v ca 1639/08 (1)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (58)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
data wystawienia krs (225)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (188)
x ga 196/10 (2)
"odrzuca odwołanie" (6514)
kio 1020/13 (3)
braki formalne przystąpienia (3138)
grupa kapitałowa konkurencja (345)
przedmiot umowy (10618)
wan (167)
ii ca 319/07 (2)
certyfikat ce (359)
zagospodarowanie odpadów (387)
kio 223/12 (18)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (893)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (398)
"do wglądu w siedzibie" (26)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
odmowa zawarcia umowy (746)
gierańczyk (30)
omyłka samodzielnie (1211)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
modyfikacja siwz (3364)
"system informacji prawnej" (50)
uzasadnione przyczyny (2620)
toya (14)
xii ga 423/08 (1)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
solid (131)
zmiana warunków płatności (1074)
brak oświadczenia (10589)
wadium zatrzymanie wadium (553)
wadliwe referencje (818)
disclosure scotland (5)
"przeciwnik skargi" (277)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
itil równoważny (20)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
catering (76)
magellan (8)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
laptop (80)
zaświadczenie z banku (475)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
uzupełnienie krk (299)
apostille (15)
zamiast polisy certyfikat (56)
"art. 5" (1200)
dwie oferty (10606)
poprawa innych omyłek (846)
licytacja elektroniczna (96)
"art. 26 ust.2b" (951)
"cena 0" (77)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
vi ga 7/09 (10)
spółka córka (42)
x ga 253/10 (1)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
1821/11 (3)
kodeks cywilny (3614)
zawarcie umowy (10710)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
naruszenie konkurencji (9188)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
1835/10 (6)
konsorcjum warunki udziału (4746)
1553/10 (6)
przetarg nieograniczony (17069)
zmowa przetargowa (107)
usa (129)
art.38 ust.1 (1849)
9/09 (152)
kio 1600/10 (6)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
"nieporównywalność ofert" (123)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
xii ga 159/08 (7)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
formalizm postępowania (387)
termin realizacji (10949)
dłuższy okres gwarancji (361)
"art 24 ust 1 pkt 9" (262)
odtajnienie (510)
polisa zbiorowa (51)
ii ca 792/07 (1)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
"kredyt odnawialny" (15)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
rażąca cena (1454)
przynależność do izby samorządu zawodowego (123)
kopia gwarancji bankowej (199)
oświadczenie członka komisji (1020)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
art. 65 kc (890)
umowa o dzieło (445)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
certyfikat (2383)
kio/uzp 391/09 (3)
"art. 51 ust. 2" (98)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
dokumenty podmiotowe (2217)
zaświadczenie o niekaralności (354)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
autoryzowany przedstawiciel (223)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
578/11 (3)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
inne omyłki (2660)
1661/11 (3)
płyty głównej producenta komputer (107)
art. 35 (3645)
iii ca 177/10 (2)
art. 34 (2768)
odpowiedzialność podwykonawcy (808)
kio 1818/11 (5)
doświadczenie zawodowe (2306)
38 ust. 4b (99)
v gaz 94/09 (2)
składanie ofert częściowych (1729)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
ix ga 121/07 (1)
rozszerzenie zarzutów (1388)
dzierżawa analizatora (134)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
art 6a (483)
fcc (33)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
przesłanki wykluczenia (6660)
"art. 15" (968)
rentowności (147)
v ga 84/11 (4)
grupa interwencyjna (67)
polisa obejmuje kilka podmiotów (162)
v ca 901/08 (3)
rażąco niska cena dostawa (637)
budynek użyteczności publicznej (272)
formalizm (387)
świadczenie usług pocztowych (608)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
zerwanie umowy (79)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (1817)
vii ca 587/09 (1)
xii ga 39/09 (1)
zamówienia uzupełniajace (2731)
ix ca 661/09 (5)
nieważność umowy (1451)
informacja o wynikach postępowania (11773)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
rebus sic stantibus (14)
fidic lub równoważne (106)
przedłużenie ważności wadium (484)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
odpady medyczne (199)
art.87 (4127)
minimalna wartość dostaw (806)
nadzór autorski wolna ręka (75)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
kognicji (281)
termin przyłączenia się do protestu (676)
wykładnia językowa (611)
oferta równoważna (2202)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
criminal (20)
c-126/03 (77)
skonto (5)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (13059)
brak podpisu na formularzu (747)
przetwarzanie odpadów (191)
kryterium jakość (1721)
nieotwarcie oferty (4311)
cosmic (7)
wykluczenie po wyborze (8673)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
zarzut przedwczesny (906)
interes przystepującego (4523)
sprawozdanie finansowe (895)
"papiery wartościowe" (160)
v ca 52/08 (2)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
1172/11 (16)
nieprawdziwe (2684)
intertrading (75)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
art. 4 pkt 8 (15033)
francuski krk (16)
93 ust. 1 pkt 6 (4706)
ii ca 207/08 (6)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (397)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
iv ca 223/08 (12)
brak formularza ofertowego (2852)
kio 637/11 (19)
ii ca 1332/06 (1)
potencjał innych podmiotów (2252)
rwe (18)
naruszenie dyscypliny (1230)
zakres referencji (2938)
"brak tłumaczenia na język polski" (22)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
dostawa (8721)
v ca 421/07 (15)
"interes publiczny" (694)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1047)
tusze (36)
"art. 142 ust. 2" (10)
vi ga 121/10 (1)
częściowe odrzucenie odwołania (2196)
oświadczenie o należytym wykonaniu (5474)
0,00 złotych (225)
232/12 (11)
kio/uzp 198/09 (9)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
termin związania (9146)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
"brak pozycji" (79)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (428)
gddkia (260)
trezor (15)
2630/11 (9)
projekt budowlany (3451)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
ceidg (39)
wyjaśnienie oferty (10738)
kio 762/13 (4)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
ii ca 577/06 (7)
polska organizacja turystyczna (33)
avr rażąco niska cena (5)
wykluczenie nienależyte wykonanie (4786)
kio 886/10 (5)
kio/uzp 301/10 (6)
dokument przedmiotowy (11247)
1050/12 (5)
wadium w walucie obcej (15)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (943)
wadium gwarancja bankowa (557)
kio/ku 108/10 (7)
x ga 307/09 (4)
konkurs architektoniczny (66)
pfron (61)
kio 2583/11 (4)
xii_ga_314_11 (38)
niepełny formularz ofertowy (1741)
xix ga 213/08 (1)
przedwczesny zarzut (906)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
"art. 26 ust.3" (5402)
"przystąpienie do długu" (3)
brak terminu gwarancji w ofercie (2925)
art. 297 (318)
różna stawka vat (734)
deklaracja ce (405)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1265)
gpa (27)
art. 180 ust. 7 (4450)
interes prawny (9018)
comesa (37)
referencje dla konsorcjum (1409)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
1533/12 (5)
siwz (14692)
komputer (785)
nadleśnictwo (310)
vi ga 87/07 (5)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (9387)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
iv ca 32/09 (1)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (358)
niejasne zapisy siwz (1738)
lub równoważny (2134)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
usługi hotelowe (44)
29 ust.2 (17217)
zezwolenie (981)
zamienniki (122)
x ga 223/07 (6)
zła stawka podatku vat (77)
wyższa stawka podatku vat (503)
iv ca 689/08 (4)
referencje potwierdzają (1822)
krk uzupełnienie (299)
pojęcie zarzutu (2117)
"uzupełnienie wadium" (15)
iii czp 107/12 (10)
oracle (154)
średnioroczne zatrudnienie (52)
bilans (576)
błąd w kosztorysie (1193)
xix ga 468/10 (5)
192 ust 7 (8791)
zwrot wadium (1554)
kio/ku 63/11 (5)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (3387)
0 zł (10967)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
uzupełnienie dokumentów (5982)
normy iso (427)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
nazwa postępowania (6439)
2103/11 (3)
alpine (39)
brak cen jednostkowych w ofercie (1735)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
przyrzeczenie publiczne (115)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (73)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
istotne elementy umowy (5547)
cofnięcie odwołania (3660)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
rozwojowe (251)
kio 1231/11 (20)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
kio_2817_10 (7)
zmiana podwykonawcy (1153)
odrzuca (15995)
użyczenie zdolności finansowej (95)
vi ga 79/07 (3)
"gwarancja producenta" (120)
"doradztwo prawne" (41)
jednorazowe wezwanie (416)
wykładnia literalna siwz (954)
x ga 158/11 (2)
xii ga 358/10 (2)
xii ga 282/11 (1)
jeden producent (3255)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
wadium podmiot trzeci (450)
xii ga 231/10 (1)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
nie ma wpływu na wynik postępowania (8578)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
"zatarcie skazania" (36)
zmiana terminu art. 144 (625)
zasada jawności (877)
iv ga 10/08 (13)
kio 776/11 (8)
339/12 (4)
kio/uzp 38/09 (27)
spółka cywilna zus (146)
"niedozwolone negocjacje" (92)
csk 366/06 (3)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
ii ca 231/06 (1)
art. 92 ust. 1 (2552)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
dyplom mba (3)
brak wyboru oferty (11933)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
27 ust. 5 (7970)
art. 86 ust. 3 (1506)
art 22 ust 4 (12482)
asseco (384)
jednokrotne wezwanie (518)
papiery wartościowe (167)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
kio 1066/10 (28)
vi ga 79/09 (3)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
opłaconej polisy (361)
"zmiana treści umowy" (47)
krk słowacja (2)
przedłużenie terminu (1941)
"93 ust. 4" (61)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (9009)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
art. 12a wadium (52)
29 ust. 1 (22089)
strabag (327)
odbiór odpadów komunalnych (375)
1388/11 (3)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
c-470/99 (23)
zeto (133)
warunek przedmiotowy (7888)
kio/uzp 59/10 (14)
ujemna cena (154)
"wspólnota mieszkaniowa" (61)
1444/11 (5)
polisa podmiotu trzeciego (272)
roboty budowlane wraz z dostawą (2174)
odrzuca odwołanie (15680)
nadmierne warunki udziału (1023)
wpis (21869)
361/12 (5)
"dysponowanie osobami" (1518)
duplikat (16)
x ga 83/06 (3)
astaldi (40)
składka polisa (326)
1719/10 (14)
szczepionki (44)
ii ca 641/07 (3)
"brak w ofercie" (679)
"dysponowanie osobami " (1425)
błędy w kosztorysach (1193)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
xxiii ga 203/09 (3)
kio 1123/10 (12)
usługa ciągła (1035)
prezentacja próbki systemu (112)
powołanie biegłego (402)
informacja krk (450)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
naruszenie art. 36 ust. 5 (4130)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
swoboda umów (878)
"zmiany podmiotowe" (43)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
kio 109/13 (11)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
2213/12 (4)
przekaz pocztowy (41)
referencje podwykonawca (695)
"art. 87 ust. 1" (2881)
warunkowa gwarancja (177)
bład w obliczeniu ceny vat (1077)
data wniesienia wadium (1139)
art. 29 ust. 2 (22076)
parafowanie umowy (245)
kio 246/12 (3)
wadium wniesione przez konsorcjum (928)
v ck 97/03 (8)
poprawa ceny jednostkowej (446)
oryginał zobowiązania (1442)
x ga 458/09 (7)
zmiana treści umowy (6781)
rażąco niska (1780)
"obsługa prawna" (99)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
proporcjonalność (320)
aż do zawarcia umowy (1003)
xix ga 18/10 (19)
należyta staranność wartość zamówienia (2508)
badanie ofert (9438)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
jawność postępowania (897)
"usługi szkoleniowe" (105)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
art. 230 ksh (40)
iii czp 74/05 (232)
brak w formularzu ofertowym (2852)
202/09 (17)
geomar (39)
należycie (6861)
xii ga 368/08 (1)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
prezentacja systemu informatycznego (175)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (584)
kio 1815/11 (7)
trzy miejsca po przecinku (235)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
x ga 228/10/za (1)
ciężar udowodnienia (1766)
c-507/03 (7)
rażąco niska cena ryczałt (86)
dokumenty po terminie (13908)
1456/12 (3)
tonery do drukarek (71)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
art. 84 ust. 1 (1519)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
"brak opłaconej polisy" (13)
świadczenie okresowe (816)
"na dzień składania ofert" (1058)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
gwarancja producenta (1082)
oferta forma oferty (5516)
świadectwo wykonania (848)
"centrum usług wspólnych" (21)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
uwzględnił odwołanie (17470)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
zakres równoważności (674)
art.51 ust.2 (384)
termin zawarcia umowy (10355)
forma dokumentu (5721)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (221)
x ga 311/10 (15)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
art. 93 ust. 4 (4708)
"termin wykonania zamówienia" (685)
art 7 (22618)
nie wniósł wadium (2016)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
opłacona faktura (177)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (16050)
aldesa (28)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
oferta oferta równoważna (2135)
art. 192 ust. 2 (7851)
x ga 254/10 (7)
art. 85 ust. 4 (2036)
art.46 ust.3 (741)
po przecinku (374)
x ga 73/07 (6)
alcatel thales (9)
"województwo podkarpackie" (78)
art. 51 (2297)
ix gc 159/08 (2)
bull (101)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
kio 41/11 (12)
podwykonawca (1846)
"przedłużenie terminu składania ofert " (343)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
kio 1070/11 (4)
1234/09 (10)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
pojemniki (320)
"art. 12a ust. 2" (51)
błąd formalny (1706)
nowy zarzut (5825)
"art. 32" (560)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
utajnienie wyjaśnień (450)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
xii ga 86/09 (1)
informacja z krk (436)
brak pieczątki (316)
art. 26 2b pzp (1353)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
"przedmiar robót" (1443)
iv ca 508/05 (4)
aneksowanie umów (20)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
"prezentacja systemu" (39)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
iv ca 1176/09 (5)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
wniesienie wadium (2016)
sk 22/08 (15)
krakowski holding komunalny (18)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
cztery miejsca po przecinku (170)
niejasności na korzyść wykonawcy (232)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
e-podatki (25)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
art. 27 ust. 1 (8496)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
zysk (1641)
ii ca 590/09 (5)
oświadczenie art 24 konsorcjum (3807)
pełnomocnictwo substytucja (38)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
v ca 2307/09 (3)
charakter referencji (1903)
"zobowiązanie producenta" (11)
1249/09 (8)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
"prekwalifikacja" (41)
vi ga 49/10 (7)
niezgodny z siwz (13979)
art. 101 (1095)
"prezentacja oprogramowania" (17)
odwołanie na treść siwz (13228)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
"art. 36 ust. 4" (181)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
"data wystawienia referencji" (31)
vii ga 147/08 (9)
umowa pod warunkiem (5450)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (80)
art. 110 pzp (902)
1758/11 (6)
x ga 130/10 (1)
marsh (8)
rabat (276)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (7046)
"treść referencji" (635)
"art. 46 ust. 4a" (437)
kio 1207/12 (8)
x ga 569/11 (1)
jakość (3041)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
tk telekom (16)
"art. 90" (1814)
ii ca 199/10 (3)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1088)
koncesja (471)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
iv ca 1299/09 (19)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
sucg (4)
vi ga 64/08 (1)
błędna stawka vat w ofercie (904)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (5909)
błędny formularz oferty (2154)
powiązania kapitałowe (156)
podatek vat (1983)
dysponowanie osobą (4318)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (517)
art 25 ust 1 pkt 2 (10412)
uprawnienia (6279)
kio 2189/10 (14)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
udostępnianie uprawnień (886)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
"należyte wykonanie" (3547)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
2379/11 (3)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (167)
zobowiązanie do sprzedaży (758)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (678)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
zp-1 (328)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
c-234/03 (24)
krs niemcy (44)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
dumping (28)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
roboty tego samego rodzaju (5107)
udostępnienie polisy (244)
x ga 178/09 (6)
ii ca 201/05 (4)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
spółka jawna dokumenty (1756)
vii ga 146/10 za (4)
art. 23 (10052)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (9094)
"94 ust. 3" (92)
stawka vat odrzucenie oferty (1456)
xix ga 225/10 (14)
xii ga 200/11 (1)
xix ga 514/08 (2)
xix ga 80/07 (18)
krs z hiszpanii (49)
inne kryteria (5956)
kio/uzp 959/09 (34)
dyskryminacja (369)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
xii ga 230/07 (2)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
xix ga 35/08 (2)
próbka "art. 26 ust. 3" (317)
art. 25 ust. 2 (10215)
ii ca 693/05 (51)
"błędna stawka podatku vat" (151)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (1704)
nota pokrycia (48)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (33)
xii ga 433/08 (13)
x ga 110/09/za (1)
nie będzie brał udziału (11062)
nie odczytano ceny oferty (515)
v ca 569/08 (3)
i ca 215/10 (2)
vi ga 39/11 (4)
ograniczenie konkurencyjności (835)
ustawy nie stosuje się (8235)
ecm (145)
uzupełnienie kart katalogowych (324)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
brak podpisu na referencjach (536)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
423/11 (6)
x ga 145/08/za (1)
wadium gwarancja (1104)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
po terminie związania ofertą (8460)
brak równoważności (670)
szacowanie zamówienia (787)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (38)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
i ca 533/09 (4)
aneksowanie umowy (27)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (294)
xii ga 431/09 (4)
vi ga 46/07 (5)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
referencje sztuki budowlanej (398)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
xii ga 88/09 (20)
"istotna zmiana umowy" (26)
zatrzymane wadium (73)
"franszyza redukcyjna" (13)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1130)
"lub równoważny" (743)
zawarcie umowy pod warunkiem (5568)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
oferta wariantowa (367)
uprawnienia budowlane (3098)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (666)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
różne stawki vat (734)
2710/10 (10)
xix ga 92/11 (14)
znajomość języka polskiego (170)
referencje wystawione samemu sobie (893)
oferta treść oferty (15710)
waloryzacja cen (123)
netia (133)
wykonawca zagraniczny (708)
"wskaźnik płynności" (42)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
upadłość wykonawcy (325)
art. 8 ust.3 (10077)
osobiste wykonanie (859)
"inna omyłka" (809)
"produkt leczniczy" (225)
rażąco niskiej ceny (1740)
doświadczenie konsorcjum (2840)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
i ckn 1159/00 (51)
kio 2744 (9)
art 180 ust 5 (4265)
xix ga 158/07 (4)
zapytania o cenę (1912)
kio/uzp 133/09 (25)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
łączenie polis (153)
wykluczenie (10727)
pełnomocnictwo oryginał (981)
iii czp 52/11 (88)
definicja podwykonawstwa (160)
166/13 (8)
"oferta ocena oferty" (43)
bez ograniczeń (10929)
"prawo opcji" (45)
referencje data wystawienia (461)
podpis na referencjach (552)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (229)
290/11 (5)
termin płatności składki po upływie terminu składania (271)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
24 ust. 1 pkt 3 (12951)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
szkolenia (1804)
sumowanie wartości polis (59)
odpadów komunalnych (679)
"art. 15 ust. 2" (94)
zwrot oryginału gwarancji (569)
i ca 235/09 (5)
stany zjednoczone (130)
1671/11 (2)
niekompletny dokument (1808)
"tauron" (77)
parafa zamiast podpisu (37)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
kio 2184/13 (4)
zasada równego traktowania oznacza (5268)
język polski (1791)
inna omyłka nieistotna (2425)
grupy kapitałowej (389)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
"interwencja uboczna" (51)
kio/2785/10 (3)
niewyuczone (15)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
kio 1337/12 (19)
konkurs dwuetapowy (13)
2012 (4803)
kio/uzp 320/10 (4)
komplementariusz krk (26)
"istotne zmiany umowy" (26)
zmiana terminu dostawy (5177)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
vat na usługi szkoleniowe (106)
brak wpłaty wadium (1020)
pozwolenie na użytkowanie referencje (159)
xii ga 117/09 (7)
odbiór odpadów (588)
żądanie unieważnienia postępowania (9169)
kio/uzp 27/09 (148)
762/13 (4)
nici chirurgiczne (59)
impel catering (39)
przejrzystość (684)
rezygnacja podwykonawcy (89)
wadium w konsorcjum (895)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
lokata (63)
przedmiar (1699)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
eurovia (103)
bialmed (19)
c-414/97 (15)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (362)
zmiana postanowień umowy (5653)
xix ga 268/09 (10)
poświadczenie wykonawcy (2137)
promed (110)
prawo do informacji (12616)
zatarcie skazania (39)
91 ust. 3a (475)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1127)
"kara umowna" (562)
xii ga 413/08 (3)
zamówienia uzupełniające (2731)
1013/10 (7)
cesja (99)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
wykazanie równoważności (549)
zamówienie sektorowe (725)
usługa o charakterze ciągłym (744)
wydruk z ceidg (18)
zmiana umowy 144 (548)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
"zamówienia in house" (3)
obiekt budowlany (2321)
inna omyłka w kosztorysie (864)
cena zero (6070)
sąd najwyższy strona internetowa (890)
art. 12a ust. 1 (390)
"art. 198b" (410)
vi ca 464/05 (62)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (693)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
sumowanie polis (65)
fidic (327)
oferty dodatkowe (9192)
1377/11 (2)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (13)
nie może przekroczyć (1883)
salini (14)
deklaracja zgodności (1244)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
x ga 42/10 (2)
ii ca 1063/05 (17)
brak tabeli elementów scalonych (176)
iv ca 566/09 (1)
xii ga 435/11 (1)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
tozsamość czasowa (102)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
"spoza unii europejskiej" (5)
1759/10 (4)
polisa oc (499)
art. 91 ust. 1 (5473)
ii crn 913/97 (29)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (887)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
tauron (77)
warunek nieproporcjonalny (784)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
data wszczęcia postępowania (4987)
uzupełnianie referencji (780)
v gaz 22/08 (7)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
2793/12 (3)
oddział+spółki (21)
"zasoby finansowe" (78)
"art. 26 ust. 2b" (951)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
"wykaz osób" (1397)
przedłużenie terminu związania (1372)
brak podpisu na dokumencie (1927)
art. 36 (4296)
usługi ochroniarskie (27)
xii ga 443/09 (1)
grzegorz mazurek (291)
iv ca 51/11 (2)
353 kc (259)
vi ga 34/08 (2)
zero w kosztorysie (1553)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
dialog konkurencyjny (387)
art.87 ust.1 (4109)
referencje a kary umowne (103)
cezary machnio (21)
utrata wadium (409)
kosztorys inwestorski (625)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
"utajnienie rozprawy" (2)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
co powinny zawierać referencje (2234)
kognicja izby (306)
legitymacja czynna (236)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
v ga 40/09 (19)
"26 ust. 2b" (952)
podatek dochodowy (124)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
hawe (11)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
konkurencja (9399)
linia kredytowa (176)
treść formularza oferty (4750)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (37)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (49)
kio 2911/12 (5)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
huawei (39)
wzór formularza (2702)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
art. 179 ust. 1 pzp (6657)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
zmiana stron umowy (6356)
982/10 (4)
open office (22)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
zintegrowany system informatyczny (420)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
pełnomocnictwo (3359)
"93 ust. 1 pkt 7" (1935)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
data wystawienia referencji (417)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
keymark (9)
krajowy rejestr karny (640)
uzupełnianie próbek (173)
art.38 (1884)
gwarancja bezwarunkowa (319)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
należyte wykonanie (6292)
kio 1469/10 (13)
i ca 168/09 (8)
oryginalne tonery (37)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
oferta otwarcie ofert (4081)
kio 874/13 (3)
sektorowe (727)
kosztorysy (2713)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
xii ga 143/09 (16)
zamówienia dodatkowe (9565)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
"protokół odbioru" (778)
bezwarunkowa (503)
"brak wadium" (71)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
materiały biurowe (394)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
moment zakończenia postępowania (1146)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
wykonawca uchyla się (2531)
kio 20/12 (214)
zasada bezstronności (302)
referencje bez daty (1458)
v ca 1109/08 (16)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
swift (15)
kara finansowa (984)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
uzupełniające (2754)
warunki płatności (1443)
art 12a (391)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
płynność (184)
losowanie (11)
łączenie usług (1669)
unieważnienie postepowania (12253)
kio 185/13 (4)
referencje konsorcjantów (161)
fałszywe referencje (73)
iv ca 92/09 (2)
kio 1526/10 (4)
istotne zmiany umowy (6198)
x ga 60/08 (3)
nie leży w interesie (1031)
błędna cena jednostkowa (1128)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
x ga 269/11 (3)
kio 42/12 (18)
"zmiana terminu płatności" (11)
upust (300)
x ga 269/07 (2)
x ga 176/10/za (1)
iii czp 73/05 (24)
"art. 86 ust. 2" (54)
konstancin-jeziorna (74)
weksel (19)
rażąca strata (97)
tożsamość (809)
oświadczenie woli (3532)
art. 32 ust. 1 (3763)
art. 43 ust. 3 (2456)
abm solid (62)
koncesja na obrót paliwami (26)
iii ca 454/08 (2)
enigma (100)
energy star (44)
1542/10 (4)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2022)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
istotna zmiana treści oferty (7762)
formy porozumiewania się (223)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
art. 93 (4857)
norma euro 5 (698)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
"oznaczenie strony" (39)
"art. 36 ust. 5" (121)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
karta oceny ofert (1572)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (223)
kio 287/11 (8)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
referencje członka konsorcjum (894)
karty sim (1928)
xii ga 317/07 (5)
szkoda (3963)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
termin na zadawanie pytań (773)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
warunki podmiotowe (2325)
budimex (411)
obiekt kubaturowy (184)
nieprawdziwe referencje (958)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
626/12 (4)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
cedig (3)
1107/04 (5)
179/13 (28)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
uzupełnienie informacji z krk (289)
niezwłocznie oznacza (909)
prawidłowo ukończone (730)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
x ga 140/08/za (1)
monopolista (62)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
podkryteria cenowe (25)
x ga 48/09 (8)
ix ga 137/06 (18)
ix ca 497/09 (1)
ii ca 710/08 (3)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (77)
biegła znajomość języka polskiego (28)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
1815/11 (7)
pełnomocnictwo dla lidera (941)
cena 0,00 (192)
iii ca 658/08 (2)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
ponowne wezwanie do uzupełnień (3475)
definicja oferty (2925)
kio/uzp 1158/09 (5)
kv projekty (123)
wysokość wadium (1891)
"błędna podstawa" (94)
rażąco niska cena (1773)
przekształcenie (238)
zmiana korzystna (1509)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
oferta nieważna (5717)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
opinie bankowe (352)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
licencja niewyłączna (792)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1202)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1050)
vii ga 24/08 (13)
x ga 296/08 (6)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
unieważnienie postępowania wada (1678)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
cena oferty (9027)
1293/13 (2)
ii ca 233/06 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
286/13 (6)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
zobowiązanie do współpracy (909)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (5271)
"art. 29 ust. 2" (1224)
ix ga 258/10 (1)
równoważny (2271)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
numery katalogowe (438)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
art. 36 ust. 4 (4136)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (373)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
wodzisław (58)
kosztorys pomocniczy (586)
art. 47 (1763)
"niemożność porównania ofert" (17)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
kio 776/12 (11)
ii ca 1351/07 (1)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
podpis (2686)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
norma emisji spalin (59)
biegły (513)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4236)
"art. 85 ust. 2 " (224)
aneks do umowy (791)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
x ga 41/07 (10)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
art. 186 (2822)
"odstąpienie od umowy" (371)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
zwolniony z vat (197)
skrócenie terminu składania ofert (400)
na pierwsze żądanie (7129)
uzupełnienie próbki (335)
1010/12 (5)
wynagrodzenie za roboty zamienne (392)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
upadłości (333)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
tabela elementów scalonych (188)
2222/11 (17)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (1526)
udowodnienie równoważności (322)
ii ca 104/06 (11)
harmonogram (1230)
"jawność postępowania" (518)
załączniki do odwołania (9632)
wizji lokalnej (298)
test (880)
chorwacja (13)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
nadzór autorski (332)
v ca 2037/08 (7)
"iii czp 25/10" (10)
art. 24 ust. 2 (12750)
iii ca 833/04 (4)
ii ca 785/10 (1)
1623/11 (16)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (310)
iii czp 25/10 (29)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
"powołanie biegłego" (222)
ii ca 353/10 (1)
125/09 (11)
teoria wysłania (31)
zp-11 (55)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
kio 703/09 (20)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
companies house (5)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
umowa współpracy (1527)
v ca 29/03 (20)
użyczenie uprawnień (157)
kio 51/11 (14)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (2162)
kio 2181/10 (2)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
umowy wieloletnie (416)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
kio 476/12 (4)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
sumowanie szkoleń (68)
art. 90 ust. 3 (4955)
równoważnych (2271)
kontrola doraźna (585)
wasko (405)
kopia aneksu (187)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
ciężar dowodu rażąco niska cena (586)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
art. 29 ust. 3 (21046)
naruszenie art. 87 (5595)
krótki termin składania ofert (749)
iii czp 53/11 (58)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
kserokopia gwarancji wadium (137)
iv ca 288/06 (2)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
zmiana wykazu (4138)
x_ga_213_11 (13)
kio/uzp 694/09 (22)
umowa ryczałtowa (1451)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
240/10 (4)
rozkład ciężaru dowodu (305)
bank gospodarstwa krajowego (76)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
"jednokrotne wezwanie" (70)
protest (11736)
zus dla spółki cywilnej (137)
x ga 139/08 (1)
art. 144 (761)
v ca 405/10 (3)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
za zgodność z oryginałem (2385)
umorzenie (5610)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
x ga 51/09 (3)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
iv ca 891/09 (1)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
istotna zmiana (8648)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
49/10 (19)
art 67 (2013)
xix ga 91/07 (4)
iii ca 299/06 (4)
iv ca 280/10 (2)
1319/10 (2)
uznanie rachunku (4881)
subiektywne (885)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
26 ust. 2a (1516)
x ga 652/13 (18)
x ga 367/10 (1)
wydłużenie rękojmi (99)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
linia gwarancyjna (198)
sanepid (29)
dwie opinie bankowe (268)
"brak ceny jednostkowej" (13)
tylko jeden wykonawca (8757)
xix ga 371/10 (1)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
6a (483)
bład projektowy (1043)
autoryzacja (267)
art. 85 ust. 5 (2038)
brak wskazania nazwy producenta (1410)
kio 1525/11 (7)
metodą kalkulacji szczegółowej (537)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
421/12 (6)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
vi ga 192/10 (11)
dalszy podwykonawca (880)
impel (625)
"zmiana wynagrodzenia" (128)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (46)
"art. 189 ust. 2" (4658)
kio 41/12 (14)
zasoby podmiotów trzecich (1283)
trojan (300)
unizeto (154)
obsługę prawną (2432)
forma wadium (962)
465/11 (38)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
wolnej ręki (1099)
"art. 140 ust. 1" (232)
lex (1019)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
art. 12a ust.2 (364)
wolna reka (1099)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
protokół zamiast referencji (315)
"nie wniósł wadium" (1051)
spółdzielnia naprzód (294)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (232)
"art. 190 ust. 7" (385)
limit kredytowy (100)
art. 22 ust. 1 (13225)
cpv (403)
konwalidowanie (20)
ii ca 284/10 (2)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
"nieprawdziwe referencje" (10)
"art. 38 ust. 4" (609)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
art.46 ust.4a (445)
ii ca 404/09 (7)
złożył dwie oferty (10181)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (667)
"wadium po terminie" (11)
zmiany w treści oferty (9860)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1050)
oświadczenia w oryginale (2883)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
xii ga 43/08 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (158)
ii ca 752/05 (15)
art. 27 ust. 2 (8496)
zwłoka (337)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (3872)
stadion wrocław (43)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
remondis (132)
różny vat w ofertach (1197)
polisa konsorcjum (440)
"uzupełnienie próbek" (41)
kio/uzp 286/08 (11)
brak pozycji kosztorys (1660)
v ca 1897/08 (1)
"znaki towarowe" (589)
zwrot oferty (13082)
kosztorys szczegółowy (1481)
655/13 (10)
proporcjonalne warunki (938)
23.02.2011 (28)
c-328/96 (3)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (76)
kio/kd 19/10 (6)
odległość (622)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (635)
x ga 349/09 (1)
poświadczenie referencje (811)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
treść gwarancji wadium (1079)
zmiana terminu składania ofert (5452)
żądanie oświadczenia producenta (2669)
zaliczki (121)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
nadmierna kara umowna (170)
treść zobowiązania (4789)
zmiana terminu płatności (1134)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4198)
zamówienie podstawowe (5111)
uzupełniajace (2754)
kio/uzp 70/08 (6)
wypowiedzenie umowy (659)
pełnomocnictwo aukcja (92)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
criminal records bureau (4)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (7545)
nie podpisana oferta (5505)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
iv ca 1148/08 (1)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
zmiana przedmiotu zamówienia (9920)
ii ca 417/06 (3)
x ga 295/09 (2)
959/09 (34)
xix ga 245/07 (6)
ii ca 139/05 (3)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
kio_uzp_694_09 (15)
niezależny podmiot (4327)
skamex (47)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
"art. 140" (379)
certyfikat polisy (188)
odrębne zamówienie (4824)
art.26 ust.3 (5774)
produkt leczniczy (275)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
248/12 (19)
dysponuje osobami (4318)
wadium przelewem (220)
xxiii ga 418/09 (3)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (4043)
zamówienie uzupełniające (2731)
awaria (608)
spółka cywilna wykonawca (2583)
art. 24 (12776)
xii ga 151/08 (7)
"art. 38" (1884)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
"spółka celowa" (13)
podobne (6030)
ix ca 709/09 (3)
art. 26 ust. 2 b (7993)
opinia prywatna (632)
esri (35)
iv ca 351/09 (1)
68/11 (10)
okres ważności wadium (670)
396/11 (7)
"uzupełnianie próbek" (7)
koncentracja środków ochrony (223)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
zgodność z oryginałem (2385)
i ca 599/09 (2)
wykształcenie wyższe (432)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
protokół odbioru częściowego (507)
warunki proporcjonalne (1040)
225/08 (4)
formularz oferty (4902)
180 ust. 4 (4321)
"ustalenie wartości zamówienia" (374)
nieaktualne krk (320)
kio 363/12 (4)
nieistotne zmiany umowy (6198)
zamiast polisy (187)
vi ca 628/05 (13)
"93 ust. 1 pkt 6" (185)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
ii ca 529/04 (4)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
dwukrotne uzupełnienie (475)
xix ga 167/07 (4)
nieprawdziwe informacje (2482)
postać leku (128)
co stanowi treść oferty (13707)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
zmowa wykonawców (137)
zły vat (143)
urssaf (5)
nieścisłości siwz (536)
izabela kuciak (872)
kuchnio (871)
x ga 2/07 (30)
aktualna informacja z krk (324)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
oticon (31)
niekompletny formularz ofertowy (596)
art. 183 ust. 2 (1637)
wadium po terminie składania ofert (1396)
odbiór robót budowlanych (1907)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
wyjaśnienia wykonawcy (11543)
cena jednostkowa ujemna (60)
"art 26 ust 4" (1631)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
v ca 960/02 (10)
opis usługi (5657)
równowaga stron (202)
c-328/92 (12)
art.26 (6234)
remondis bydgoszcz (11)
"art. 96" (672)
bogdanka (97)
"art. 184" (1834)
355 kc (175)
art. 146 ust.6 (1045)
protokół odbioru jako poświadczenie (444)
niegospodarność (45)
xii ga 448/08 (1)
iii ca 455/08 (2)
badania naukowe (510)
zamówienia in house (93)
certyfikat równoważny (671)
"art. 49 ust. 3" (20)
"art.46 ust. 4a" (437)
zakaz zawarcia umowy (1686)
art. 2 pkt 11 (15474)
cel wadium (343)
ix ca 220/09 (2)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (248)
wygórowane kary umowne (130)
porównywalne oferty (1572)
ochrona danych osobowych (672)
termin na wniesienie odwołania (21718)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
"użyteczności publicznej" (459)
rafako (49)
v ca 142/09 (5)
wyższe wykształcenie (432)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (395)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
"błędna stawka vat" (94)
krk wielka brytania (18)
"budynek użyteczności publicznej" (169)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
xix ga 235/11 (4)
art. 185 ust. 1 (2736)
podmiot nieuprawniony (5900)
xii ga 292/11 (1)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
kio 1247/13 (7)
xii ga 285/09 (2)
i aca 357/10 (18)
kio 271/12 (13)
x ga 268/07 (2)
tablice rejestracyjne (14)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (2915)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
"oferta alternatywna" (34)
x ga 89/10 (4)
wariantowość ceny (66)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
dystrybutor (611)
cena (9145)
ii ca 443/06 (2)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
brak wyceny pozycji (1499)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (155)
"art. 182 ust. 4" (12)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
zasady uczciwej konkurencji (8547)
brak nazwy urządzenia (2189)
mon (110)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
ii ca 220/11 (1)
v ca 927/08 (9)
kio 1437/10 (5)
dokumenty rosyjskie (37)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (211)
"oświadczenie producenta" (579)
wykaz osób (4235)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (919)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
viii ga 98/09 (2)
106/10 (11)
płynność finansowa konsorcjum (68)
pełnomocnictwo odwołanie (3472)
odstąpienie (2121)
system pobierania krwi (92)
kio_1469_10 (9)
kio/ku 34/10 (5)
wolna ręka prawa wyłączne (593)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
nieprecyzyjny warunek (2108)
dyrektywa obronna (23)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
x ga 21/08 (16)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
vi ga 192/10 (11)
art 38 (3797)
jedna usługa kilka umów (599)
uzupełnienie jednorazowe (314)
umowa (11595)
619/08 (11)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
gramatura papieru (21)
kio 54/12 (12)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
otwarcie ofert przed upływem terminu (1781)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
xix ga 265/08 (4)
"zmiana podmiotowa" (43)
iii czp 85/05 (23)
kio/1765/10 (5)
udostępnienie osób (2216)
inna omyłka ilość (1367)
wykładnia rozszerzająca (488)
"brak interesu prawnego" (473)
kio 2182/13 (8)
"wolnej ręki" (1131)
polisa oc konsorcjum (234)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
art 29 ust 3 (21046)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
ubezpieczenie na życie (358)
nowe zarzuty (6247)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
"art. 29 ust. 1" (1663)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
nieczytelny dokument (898)
art. 144 ust. 1 (760)
v ca 2739/11 (7)
opis urządzeń technicznych (3255)
wykaz wykonanych usług (3994)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1198)
art.+94+ust.+3 (92)
koncert (15)
iii ca 552/10 (2)
samodzielne uzupełnienie (2257)
vi ga 93/10 (2)
"wartość zamówienia podstawowego" (133)
wadium 46 ust. 4a (456)
v ca 2024/09 (7)
kio 854/11 (10)
nieczytelny podpis (375)
oferta (18628)
"192 ust. 2" (1829)
tajemnica wykaz osób (540)
"zmiana treści oferty" (1127)
protokół z postępowania (5417)
kio_1193_13 (6)
"umowa ramowa" (281)
unix (36)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
wykaz punktów serwisowych (244)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
wysokość polisy (968)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
art. 189 ust. 2 (5112)
informacja o grupie kapitałowej (386)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
758/10 (3)
v ca 1660/09 (2)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2319)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
upłynął termin związania ofertą (1269)
kio_628_11 (5)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
szacowanie (790)
wartość szacunkowa (3435)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
v ca 1805/09 (2)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (86)
art.189 (4884)
filgrastim (3)
zamawiający wyłączył faks (61)
oferta bez podpisu (1644)
viii ga 124/07 (11)
c-448/01 (18)
pocztowe (2090)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
dialog techniczny (270)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
błąd projektowy (988)
poczta (942)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
kryterium pozacenowe (67)
2643/10 (4)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
błędy w kosztorysie (1193)
usługi bankowe (1414)
deweloper (11)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
łączenie zamówień (2149)
ponowne wezwanie (4499)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (125)
brak daty w referencjach (1789)
"karta katalogowa " (484)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
przewlekłość postępowania (78)
art 26 ust. 2b (1506)
zasada koncentracji (257)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
rażąco (2502)
c-21/03 (46)
odtajnienie kosztorysu (48)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
adblue (9)
ii ca 29/05 (37)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (4944)
za wysokie wadium (209)
numer uprawnień (2208)
criminal record check (2)
podlimity (14)
475/10 (4)
obiektywny charakter (2423)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
1123/10 (10)
know (287)
błedny knr (157)
822/11 (7)
636/12 (6)
podział (1824)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
zmowy przetargowe (107)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
atest higieniczny (84)
kio/uzp 2034/10 (2)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
124/13 (10)
x ga 213/11 (13)
wniesienie wadium przez konsorcjum (928)
i ca 331/10 (1)
wykaz wykonanych zamówień (6378)
"xii ga 117/09" (6)
należyte (6861)
2480/12 (6)
niezgodność z treścią siwz (4569)
oferta termin związania ofertą (8286)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
protokół konieczności (3052)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
przedmiot konkursu (917)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
kio 14/11 (204)
podział zamówienia (1790)
"wysokość kar umownych" (120)
gwarancja wadialna wadliwa (272)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
wykaz (6487)
"1 zł" (102)
epeat (17)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (57)
2294/11 (13)
xxiii ga 566/09 (2)
xii ga 59/09 (15)
"dłuższy niż 4 lata" (9)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
kary umowne (594)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
zamierza przeznaczyć (1888)
oficjalny kanał sprzedaży (37)
"wniosek o zabezpieczenie" (7)
"żądanie próbek" (33)
istotna zmiana umowy (6198)
prezentacja próbki (115)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
iv ca 534/06 (2)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
składki zdrowotne niemcy (28)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
podmiot zbiorowy (449)
dostawa energii elektrycznej (307)
xix ga 256/07 (1)
połowy terminu (915)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
"złożenie dwóch ofert" (262)
"podatek vat" (1784)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (44)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
art. 16 (10013)
x ga 196/10/za (1)
santex (16)
ag complex (43)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
dysponowanie potencjałem (2668)
viii ga 244/09 (2)
x ga 146/08 (2)
kio/uzp 238/10 (3)
art. 32 ust. 2 (3508)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
32 ust. 4 (3569)
zmiana terminu zamówienia (10382)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
broker (69)
x ga 352/11 (1)
ii ca 285/10 (1)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
iv ca 140/08 (21)
1305/11 (2)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
kio 1292/11 (11)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1267)
art 93 ust 4 (4708)
certyfikat iso podwykonawca (67)
równoważność norm (399)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
"wizja lokalna" (284)
błąd w siwz (3877)
iii czp 103/10 (14)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
uchyla wyrok (2399)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
proporcjonalny warunek (867)
doświadczenie powtarzalność (39)
przystąpienie do długu (63)
pkp energetyka (78)
"art. 144 ust. 1" (225)
1432/09 (9)
żądanie próbek (524)
"bank zagraniczny" (6)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
forma oferty (5684)
finanse publiczne (2414)
program funkcjonalno użytkowy (623)
"podstawa dysponowania" (157)
dokumenty nie wymagane (12623)
wadium w obcej walucie (15)
upadłość podwykonawcy (110)
sztuki budowlanej (1025)
xix ga 409/07 (1)
i ca 337/08 (4)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
2246/10 (3)
camco (17)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
"aukcja elektroniczna" (321)
832/09 (4)
stowarzyszenie (277)
dokumenty spółka cywilna (2387)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
zakres ubezpieczenia (2126)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
ogólna referencja (1207)
potrzeby zamawiającego (6063)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (457)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
ceny jednostkowe (2283)
warunki (16138)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
zdolność ekonomiczna (1066)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
odstępne (4)
crb (5)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (968)
cena słownie i liczbowo (228)
"bieg terminu związania ofertą" (227)
próbki (667)
bezprzedmiotowe (1456)
"146 ust. 6" (158)
1967/10 (6)
sytuacja finansowa (4185)
iv ca 690/08 (1)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
identyfikacja podpisu (258)
uzupełnianie dokumentów (2484)
prawo pocztowe (2069)
1135/10 (4)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (589)
brak wyceny elementu oferty (1708)
zawieszona działalność (124)
"cena jednostkowa" (1683)
roboty uzupełniające (1616)
sport halls (7)
niezgodność z siwz (4639)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
krakowski park technologiczny (5)
usługi pocztowe 2012 (211)
udział w realizacji zamówienia (9680)
"art. 136" (23)
kryteria równoważności (402)
341/12 (12)
"utajnienie wykazu usług" (13)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
rental right (2)
"kryterium jakości" (102)
1225/10 (8)
przecinek (61)
zasada pisemności (372)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
art. 38 ust. 4 (3681)
"art. 26 ust. 4" (1631)
1019/06 (6)
przerwa w terminie związania ofertą (268)
podział spółki (792)
"brak strony" (79)
usługi turystyczne (102)
druk oferty (1442)
iv ca 1020/08 (2)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
2626/10 (4)
v cz 48/05 (2)
wadliwy przedmiar (371)
vat szkolenia (352)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (417)
viii ga 248/09 (4)
omyłki rachunkowe (1257)
kio_1026_10 (3)
vi ga 79/09 (3)
"produkt równoważny" (283)
zmiana vat (1825)
192 ust. 2 (7851)
umowa o zamówienie publiczne (12043)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
kio/uzp 859/09 (12)
iv ca 588/04 (3)
333/11 (7)
porównywalność ofert (360)
art. 36 ust. 5 (4094)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
operator wyznaczony (559)
"brak pełnomocnictwa" (109)
niejasne (2994)
dzierżawa pomieszczeń (87)
okres związania ofertą (5142)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
kary (1505)
certyfikat meble (48)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
równe traktowanie wykonawców (8186)
zabezpieczenie należytego (1988)
"za pośrednictwem banku" (37)
xii ga 451/10 (3)
korekty finansowe (409)
"art. 91 ust. 2" (283)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
dowód opłacenia polisy (283)
wyjaśnienie siwz (8955)
wadium w częściach konsorcjum (427)
uwzględnia odwołanie (17470)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
próbka system informatyczny (96)
ii ca 457/08 (1)
saternus (2)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
data wystawienia dokumentu (980)
odtajnienie harmonogramu (74)
i 1 ca 514/10 (1)
osoba fizyczna (1653)
it expert (95)
brak producenta w ofercie (3239)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
użycie nazw własnych (1571)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
"wyjaśnienie referencji" (13)
błąd vat (1337)
medyczne (2234)
vi ga 92/07 (1)
podstawa dysponowania osobą (3063)
uzupełnienie kosztorysu (877)
równe traktowanie (8272)
zamówienie wielorodzajowe (3)
kara umowna (594)
ii ca 88/09 (35)
zastrzeżenie referencji (1170)
nieuczciwa konkurencja (8966)
gwarancja wadialna kopia (179)
uzp/zo/0-533/06 (12)
dwie próbki (504)
ii_ca_373_12 (5)
794/08 (24)
pkp s.a. (749)
67 ust. 1 pkt 4 (1986)
kio 1535/11 (4)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
art.26ust.2b (951)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
x ga 83/08 (5)
usługa w trakcie realizacji (3039)
1138 (34)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
919/08 (11)
kio/uzp 786/10 (15)
wyroki kio (10121)
termin związania ofertą a wadium (1415)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
kapsch (31)
franszyza redukcyjna (14)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
rażąco niska cena zarzut (1812)
roboty zamienne (507)
kio 51/12 (5)
moment wszczęcia postępowania (1716)
wiadukt most (120)
489/06 (32)
x ga 354/07 (2)
krk francuskie (16)
odwołanie jest przedwczesne (936)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
"xii ga 102/09" (47)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
xii ga 456/08 (1)
ix ga 147/07 (1)
kio 800/12 (4)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (399)
zakaz podwykonawstwa (160)
novartis (20)
cena nierealna (1850)
art 26 ust 3 pzp (8546)
referencja (3085)
wadium art. 46 ust. 4a (484)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1197)
art. 29 ust. 4 (19825)
17 stycznia 2008 (3712)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
wartość zamówienia (11603)
c-324/98 (14)
x ga 375/06 (2)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
i ca 608/09 (4)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (267)
pozacenowe kryteria (66)
ministerstwo finansów (498)
zobowiązanie podmiotów (3463)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
wystawca referencji (385)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
aktualizacja oprogramowania (224)
xii ga 293/11 (1)
"treść oferty" (6588)
474/11 (9)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
kio 2/11 (202)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
obiektywne czynniki (1091)
pełnomocnictwo przed kio (2201)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (8863)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
821/11 (9)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
rozwiązanie umowy (3161)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
art. 38 ust. 6 (3537)
select (14)
x ga 332/09 (6)
art. 12a ust. 2 (390)
art. 145 (620)
wadium osoba trzecia (479)
xii ga 568/11 (1)
przedpłata (14)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
"nowy zarzut" (234)
"cena zero złotych" (9)
ii ca 1285/12 (23)
kosztorys uproszczony (414)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
oświadczenie o zgodności z siwz (4675)
viii ga 13/08 (5)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
kio/uzp 260/10 (27)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (870)
"podział spółki" (6)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
v ca 787/08 (1)
2492/11 (3)
zmiana podmiotowa (1667)
wolters kluwer (33)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
podmiot prawa publicznego (5902)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
lista podmiotów (702)
2781/11 (4)
art. 16 pzp (7663)
art.22 ust.4 (2905)
"uzupełnienie faksem" (5)
krk komplementariusz (26)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
26 ust. 2b (1506)
usługi niepriorytetowe (179)
czyścioch (28)
próbka uzupełnienie (335)
ii ca 386/05 (2)
upust jako kryterium (195)
nie zamieścił ogłoszenia (6088)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
xii ga 414/09 (2)
"brak tłumaczenia" (63)
solaris (79)
zakup nieruchomości (153)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
definicja grupy kapitałowej (159)
ogłoszenie upadłości (288)
interes publiczny (10052)
zakaz udziału podwykonawców (405)
meble biurowe (89)
zakaz podwykonawstwa ochrona (129)
kopia wadium (472)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
vii ca 363/08 (1)
dostawa bonów (57)
art. 138c (104)
niepełnosprawnych (292)
451/09 (3)
zmiana wykonawcy (10390)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
x ga 300/09 (3)
ii ca 762/07 (2)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
orange (63)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (206)
sam sobie wystawił referencje (811)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
iii ca 583/08 (5)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
art. 22 ust. 2 (13227)
xix ga 524/09 (3)
ii ca 442/06 (6)
v ga 1/12 (163)
c-599/10 (31)
iso 14001 (66)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
polecenie zmiany (365)
licytacji (99)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
wadliwe wadium (611)
x ga 379/06 (1)
"art. 94 ust. 1" (248)
szczecin (1349)
usługi ciągłe (944)
iii ca 88/09 (33)
art.186 ust.2 (2354)
przesunięcia asortymentowe (5)
kwalifikacja wykonawców (2895)
ii ca 570/04 (7)
krk usa (14)
domniemanie (1386)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
kio 2191/10 (6)
art. 150 ust. 3 (1386)
opcje (518)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
radiofarmaceutyki (5)
kio 1949/11 (4)
art. 8 pzp (11300)
poleganie na zasobach innych podmiotów (1627)
2124/11 (4)
vii ga 9/09 (6)
vi ga 35/09 (1)
rozliczenie kosztorysowe (520)
harmonogram realizacji (1098)
irlandia krk (4)
xix ga 408/07 (4)
vii ga 163/09 za (10)
wadium zatrzymanie (606)
xxiii ga 633/09 (2)
harmonogram tajemnica (179)
nieprawidłowy vat (2082)
data referencji (1980)
"art. 85 ust. 2" (224)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1164)
uwzględnia skargę (17206)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
x ga 104/10/za (1)
ix ga 30/08 (11)
"spółka cywilna" zaświadczenie (132)
termin wniesienia wadium (1998)
§ 6 ust. 2 (19420)
fałszywe oświadczenie (262)
x ga 387/06 (1)
strona internetowa (3894)
wskaźnik płynności finansowej (69)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
artykuły biurowe (140)
pribex (13)
eurosystem (31)
brak podpisu na kosztorysie (279)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
kredytu (510)
senetic (7)
vii gc 127/11 (1)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
licencji (1021)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
intel xeon (27)
"art. 9 ust. 2" (218)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
zamówienia mieszane (186)
china overseas engineering group (13)
bezusterkowy odbiór (35)
pełnomocnictwo do wadium (663)
unieważnienie konkursu (765)
c-31/87 (8)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
czynność techniczna (8821)
v ca 671/08 (10)
usługa druku (889)
"zp-1" (328)
"referencje konsorcjum" (27)
kio 23/12 (221)
iv ca 29/10 (21)
nabycie udziałów (1591)
zwrot oferty bez otwierania (175)
2741/10 (3)
293/11 (11)
naruszenie zasady jawności (863)
xii ga 62/08 (2)
pełnomocnictwo prokura (83)
zawarcie umowy po terminie (10265)
183 ust. 2 (1637)
v ca 1315/08 (1)
braki w formularzu oferty (4301)
v ca 307/09 (10)
główny urząd statystyczny (233)
termin wykonania (14372)
230 ksh (40)
lista podwykonawców (186)
rozliczenie uzupełniajace (496)
istotna zmiana okoliczności (7002)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (697)
prawo opcji na roboty budowlane (179)
warunki przedmiotowe (11837)
art. 25 (10248)
kio/uzp 533/10 (3)
"art. 22 ust. 5" (59)
kio_707_11 (31)
nienależyte wykonanie (6292)
krk po terminie składania ofert (336)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
cezar (45)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
literalny (2209)
rażąco niska cena usługi (1354)
26 ust. 2 b (7993)
biuletyn nr 3 (2802)
prokura samoistna (36)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
viii ga 137/12 (13)
xii ga 132/08 (1)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (3)
x ga 163/10 (2)
rażąco niska cena domniemanie (383)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
180 ust. 5 (4265)
wykaz dostaw (1619)
1514/08 (17)
kio_uzp_867_09 (8)
referencje ogólne (1317)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (136)
krk szwecji (7)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
1 grosz (19241)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
rÓwnowaŻna (2271)
v ca 264/04 (17)
iv ca 726/11 (1)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
konkurs na prace projektowe (153)
85 ust. 2 (2284)
"zasada swobody umów" (263)
zasada konkurencyjności (875)
i c 125/09 (7)
ceidg po terminie składania ofert (36)
fundacja (223)
opinia bankowa (670)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (4472)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
iso/iec 27001 (16)
umowa ramowa (412)
punkty serwisowe (473)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
fabrycznie nowy (686)
kio_908_13 (4)
art 38 ust 4 (3681)
zwrot odwołania wpis (15857)
ii ca 431/07 (11)
nie istotna zmiana umowy (6198)
ustawowo wolny (1132)
kio 1081/10 (6)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
może odstąpić od umowy (1631)
warunek tożsamy (1947)
brak ceny w ofercie (7372)
art 85 (2149)
v ca 1621/08 (1)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
pzu (142)
naruszenie art 144 (718)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
1563/12 (3)
interes publiczny unieważnienie (7455)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
zaprojektuj i wybuduj (342)
xix ga 72/08 (2)
art. 42 ust. 1 (3145)
"zmiana składu" (40)
zakres podwykonawstwa (627)
zakład opieki zdrowotnej (1208)
zmiana ryczałtu (269)
vi ga 107/04 (3)
kio 1218/13 (2)
omyłki pisarskie (1304)
oferta po terminie (17993)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
"gospodarz postępowania" (107)
awarie (608)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
46 ust. 4 a (2903)
kryterium jakości (1721)
protokół odbioru robót (1302)
system informacji prawnej (4130)
należyte wykonanie dostaw (1642)
vi ga 68/09 (5)
185 ust. 5 (2924)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (37)
art. 46 ust. 4a (606)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
kio/uzp 81/10 (9)
wykaz materiałów (3053)
"art. 146" (1553)
kio/483/11 (3)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (10)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
c-337/98 (8)
grota (36)
kio 445/12 (3)
bankowa (4154)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (4763)
art. 146 ust. 6 (1941)
290/13 (6)
aktualność krs (50)
"art. 92 ust. 2" (83)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
wartość przedmiotu zaskarżenia (2175)
aktualizacja dokumentacji (431)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (376)
zmiana składu konsorcjum (3379)
opłacona polisa oc (222)
brak ceny brutto (2997)
181/08 (6)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
definicja podwykonawcy (525)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
gugik (24)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (2531)
tbd (27)
nadmierne warunki (1185)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (192)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1088)
art.26 ust.2 b (4645)
rękojmia (662)
art 87 ust 1 (5955)
x ga 442/10 (1)
brak terminu w ofercie (13391)
kio 1553/10 (7)
prawo opcji w robotach budowlanych (179)
roboty budowlane (6535)
podwykonawstw (634)
ryczałt (327)
kosztorys ofertowy (2122)
kio 2710/10 (10)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
art. 51 ust. 2 (2293)
cena kosztorysowa (1164)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
próbek, opisów lub fotografii (79)
i ca 302/11 (1)
sumowanie zamówień (535)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
starpol (11)
unieważnienie umowy (7799)
iii ca 344/08 (1)
telaustria (14)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
kio/uzp 984/08 (70)
art 43 (2308)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
art. 15 ust. 2 (15071)
iv ca 362/08 (1)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (13085)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (276)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
nadmierny formalizm (95)
refundacja (56)
dostęp do informacji publicznej (2492)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
xix_ga_461_12 (6)
tłumaczenie na język polski (1026)
ograniczenie podwykonawców (1659)
udostępnienie dokumentów (3077)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
praxis (9)
ii ca 724/06 (3)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
zobowiązanie (5140)
iii ca 582/08 (1)
x ga 231/10 (1)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (416)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (147)
2020/12 (6)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
xii ga 102/09 (41)
jedyny wykonawca (12476)
zakres pełnomocnictwa (2879)
słowacja (28)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
parafka zamiast podpisu (11)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
iso 27001 (39)
art. 40 ust. 3 (4759)
krs po terminie (1648)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
wiedza (2974)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
nie dołączył kosztorysu (967)
v ca 46/07 (4)
wskaźniki ekonomiczne (294)
zmiana formularza ofertowego (2313)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
vii ca 453/09 (1)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
oferta spółki cywilnej (2514)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
138 c ust. 1 pkt 1 (417)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
kio 823/12 (5)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (268)
ix ga 265/11 (1)
podwykonawców (1846)
naruszenie art. 38 ust. 6 (3556)
kopia pełnomocnictwa do oferty (952)
kio/uzp 938/09 (7)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (4656)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
art 26 ust 2b (1506)
podmiot powiązany (966)
wizja lokalna (298)
spółka cywilna reprezentacja (590)
prawnicze (260)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
kio/2790/10 (14)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
"zakończenie postępowania" (441)
krs komplementariusza (41)
uczciwa konkurencja (8966)
brak opłaconej polisy (371)
viii ca 442/05 (1)
"podmiot prawa publicznego" (82)
błędnie wpisany vat (510)
odbieranie odpadów (304)
właściwości wykonawcy (1923)
kio 2550/10 (8)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
kio 1327/09 (18)
zwolnienie od kosztów (765)
ii ca 918/06 (1)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (243)
2527/10 (3)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
vi ga 174/11 (1)
viii ga 58/09 (12)
630/10 (2)
wycofanie+oferty (67)
ii ca 488/09 (4)
kto wystawia referencje (261)
xix ga 237/07 (1)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
183/11 (15)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
ii ca 849/09 (1)
kio/kd 31/12 (20)
czynność otwarcia ofert (3902)
polisa oc grupa kapitałowa (34)
oferta nie została podpisana (5786)
protokół z negocjacji (939)
najkorzystniejsza oferta (13538)
oprogramowanie (1925)
milczenie wykonawcy (142)
xii gz 74/10 (2)
użyczanie zdolności finansowej (66)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
jednego producenta (3255)
"zatrzymanie wadium" (554)
referencje oświadczenie woli (759)
stadion we wrocławiu (38)
v gaz 4/08 (4)
1059/12 (2)
brak pieczęci (502)
1876/09 (6)
udostępnienie potencjału finansowego (862)
sumowanie zdolności kredytowej (56)
v gaz 48/09 (5)
358/10 (7)
tłumaczenie przysięgłe (381)
"art. 179 ust. 1" (6628)
zawartośc referencji (244)
1261/09 (8)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
wadium euro (336)
art. 6a (483)
viii ga 136/09 (5)
zmiana formy wadium (655)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (825)
"umowa warunkowa" (6)
termin ważności wadium (806)
"jawność umów" (22)
xix ga 472/07 (2)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (474)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
"art.26 ust.2b" (951)
art. 46 ust. 1 (2981)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
vii ga 34/07 (3)
oryginał gwarancji bankowej (301)
"zakres udostępnienia" (121)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
"art. 32 ust. 2" (124)
v ca 77/08 (2)
art. 94 ust. 3 pzp (1244)
"zakres konkursu" (5)
v ca 788/08 (11)
vi ga 83/10 (4)
v ga 87/10 (1)
878/09 (23)
świadczenia okresowe (816)
zdolność kredytowa pod warunkiem (555)
nierówne traktowanie (8272)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
kserokopia gwarancji (246)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
błąd pisarski (875)
brak daty wystawienia referencji (408)
1642/10 (4)
kio 1503/08 (6)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
x ga 81/09 (10)
ogłoszenie wstępne (1012)
ix ca 23/12 (9)
iv ca 11/09 (32)
ii ca 718/09 (8)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
strona z (17545)
xii ga 362/08 (4)
855/05 (14)
"nadzór autorski" (250)
ryczałt kosztorys (200)
"rażąco niska" (1731)
3 miejsca po przecinku (364)
ubezpieczenia (2304)
poczta polska sa (622)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
kielce (802)
pełnomocnictwo notarialnie (260)
zmiana istotna (8648)
xii ga 317/09 (11)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
razaco niska cena (1773)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
650/11 (2)
strafregisterbescheinigung (2)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
x ga 143/10/za (1)
xxiii ga 666/11 (1)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
należyte wykonanie usługi (4269)
centrum personalizacji dokumentów (18)
xxiii ga 634/09 (5)
prezentacja, próbki (115)
główny urząd geodezji (105)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
kio_1525_11 (7)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
omyłka formularz oferty (1683)
current ratio (5)
pełnomocnictwo w kopii (891)
uwzględnia opozycję (412)
zakazany podział zamówienia na części (132)
rażąco nisko cena (1773)
art. 58 kc (814)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (4)
vi ga 51/06 (6)
unieważnienie czynności wyboru (10498)
termin realizacji zamówienia (10744)
antywirus (3)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
iv ca 1180/09 (2)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
v ca 1213/08 (1)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
usługi hotelarskie (35)
iii ca 727/05 (7)
kio/uzp 20/09 (152)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
kio/uzp 2490/10 (8)
kio 2396/12 (9)
"zdolność kredytowa" (769)
niezgodnosc siwz (4639)
xii ga 374/10 (2)
kio/uzp 1173/08 (3)
oryginał gwarancji wadialnej (252)
licytacja (99)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
kio 1756/10 (10)
w sprawie dokumentów (13434)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
informacja z banku wydruk (148)
x ga 122/10 (21)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
krk niemcy (41)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
"wskaźnik bieżącej płynności" (23)
pisemnie (5282)
"oferta wstępna" (211)
kio_1623_11 (16)
prawo autorskie (746)
zmowy przetargowej (119)
nieczytelna kopia (300)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
"art. 17" (788)
iii ca 855/05 (7)
kio/uzp 853/08 (5)
kierownik zamawiającego (2051)
kio 1305/13 (3)
wadium termin związania ofertą (1416)
opłacenie polisy (361)
i.1. ca 351/06 (1)
kio/uzp 298/09 (4)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
planeta (26)
art 29 ust 2 (22076)
x ga 12/07 (11)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
engave (14)
ii ca 9/11 (66)
za zgodność (5960)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
x ga 309/08 (1)
art. 49 (1899)
brak wadium (1743)
aqap (14)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (55)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
siemens (507)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
kio/uzp 1526/10 (4)
ge (264)
715/11 (8)
v ca 1554/08 (3)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
wykaz głównych dostaw (613)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
nieistotna zmiana umowy (6198)
gwarancja wadialna (592)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
xix ga 581/06 (7)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
wyjaśnienie treści (10559)
zawartość oferty (1350)
estetyka (87)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
xii ga 129/10 (2)
zamknięty katalog dokumentów (880)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1030)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
wskaźnik płynności (72)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
art. 24 ust. 4 (12279)
xii ga 222/07 (2)
wynika z innych dokumentów (10755)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (608)
art. 26 ust. 3 (10931)
powtórzenie prezentacji (386)
unieważnienie aukcji (316)
kio/uzp 1591/09 (3)
umowa warunkowa (389)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
interwencja uboczna (55)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
brak projektu wykonawczego (1427)
know how (284)
należyta staranność (3006)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
referencje dla samego siebie (1246)
inżynier kontraktu (653)
klauzule społeczne (349)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
46 ust. 4a (606)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
kio/uzp 780/10 (9)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
konwalidacja pełnomocnictwa (75)
i ca 88/07 (3)
"dialog konkurencyjny" (368)
opłacona polisa (361)
ix ca 196/05 (5)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
vi ca 377/08 (1)
błąd w formularzu cenowym (855)
pełny odpis z krs (622)
warunek proporcjonalny (784)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
krk szwecja (7)
1016/12 (19)
zwrot wadium w formie gwarancji (576)
usługi powtarzające się okresowo (119)
poprawa innej omyłki (777)
interes publiczny a interes prywatny (582)
ii ca 137/07 (10)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
kio 529/13 (4)
"zmiana podwykonawcy" (23)
xii ga 416/10 (1)
bezstronność (328)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
telekomunikacyjne (694)
"art. 8 ust. 3" (385)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
wybór oferty po terminie związania (7680)
atest pzh (84)
v csk 456/09 (18)
110/14 (2)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (713)
znak towarowy (601)
nieprawdziwe oświadczenie (2545)
"art. 67 ust. 2" (31)
art. 387 (394)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
znaki towarowe (601)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
wartość robót brutto czy netto (982)
art. 146 (2005)
zasada równego traktowania (7549)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
żądał dokumentów (8282)
26 ust.2b (966)
gospodarz postępowania (108)
rownowazny (2271)
v ga 61/10 (3)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
sam sobie wystawił (1818)
dokument nie podpisany (4885)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
różne stawki podatku vat (664)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
simple (61)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (2692)
art.22 ust.5 (1922)
bony towarowe (20)
powszechne usługi pocztowe (260)
xix ga 471/08 (2)
xix ga 520/06 (5)
błąd w stawce vat (958)
"definicja producenta" (7)
panep (6)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
art 140 (1029)
zmiana oferty przez wykonawcę (10256)
1447/10 (4)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
xix ga 91/07 (4)
vi ca 586/05 (3)
i ca 410/08 (1)
1306/11 (5)
tryb postępowania (17103)
kio 414/12 (6)
przychód netto ze sprzedaży (175)
polisa opłacona (361)
kio/uzp 680/08 (4)
wyciąg z banku (130)
qumak (231)
baza magazynowo transportowa (48)
zmiany podmiotowe (1667)
niepriorytetowe (244)
"art. 142 ust 2" (10)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (243)
678/08 (5)
x ga 183/10 (1)
198f (148)
zastępstwo inwestycyjne (269)
intergraph (61)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (281)
dostawca a podwykonawca (349)
1193/13 (6)
"usługi prawnicze" (42)
zapytanie o cenę (1912)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
1974/12 (3)
opis równoważności (615)
kio 115/14 (3)
kryterium oceny ofert doświadczenie (3005)
ii ca 511/09 (2)
realność udostępnienia (185)
omyłka rachunkowa (1257)
przedawnienie (109)
kio_2205_11 (5)
usługi prania (139)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
nieaktualny krs (737)
kio_356_11 (13)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
"niekonkretna oferta" (94)
loco (70)
brak podpisu w formularzu ofertowym (529)
siły wyższej (110)
szacowanie wartości (752)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (143)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
v ca 985/08 (1)
zmiana wynagrodzenia (5588)
kio 11/09 (215)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (254)
v ca 47/07 (19)
prezentacja systemu (444)
iso 9001:2008 (46)
kio 2777/11 (3)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
pokój (210)
klauzula apostille (12)
komputery (785)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
wadium treść (1883)
vi ga 29/08 (15)
poprawianie kosztorysu (353)
"brak kosztorysu" (48)
ochrona osób i mienia (492)
pbg (93)
kio 100/12 (18)
prawo nie działa wstecz (34)
za krótki termin składania ofert (743)
art. 145 ust. 1 (670)
x_ga_337_07 (7)
gwarancja warunkowa (177)
ix ga 44/08 (29)
prototyp (101)
"wykazanie równoważności" (115)
udostępnienie koncesji (147)
art. 46 ust.4a (462)
gispro (15)
901/09 (10)
ix ga 37/06 (4)
spółka z o.o. w organizacji (606)
konsorcjum doświadczenie (2840)
iv ca 1499/11 (1)
oferta treść oferty (15710)
1199/12 (6)
zobowiązanie warunkowe (276)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (7977)
x ga 257/09/za (1)
darowizna (49)
kio/uzp 707/08 (12)
2314/11 (4)
sodexo (28)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (3099)
vii cz 536/10 (2)
waloryzacja (152)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
usługi finansowe (3020)
"krótki termin składania ofert" (35)
unieważnienie (12256)
różnica 1 grosza (2577)
wycofanie oferty (937)
nieprawdziwe informacje wina (81)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
"zmiana stawki vat" (51)
1804/13 (5)
"pkp plk" (91)
ryzyko (1479)
kio/uzp 250/10 (10)
"ii ca 489/06" (24)
x ga 258/09 (4)
1804/09 (10)
kryterium oceny ofert (6241)
zus hiszpański (6)
art. 7 ust. 1 (22536)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
itil (31)
art. 26 ust.2b (966)
word warszawa suzuki (2)
2785/10 (5)
odrzucenie wniosku (8077)
v ca 379/08 (1)
postępowanie kończy się z chwilą (308)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
v ca 1209/11 (2)
oferta otwarta przed terminem (788)
kary umowne wygórowane (130)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
art. 26 (11176)
inwestor zastępczy (227)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
ca 137/09 (15)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
korea (36)
umowa odpłatna (735)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
ii ca 560/06 (1)
vi ca 464/05 (62)
"związanie wyrokiem" (15)
oferta częściowa (2436)
ubezpieczenie oc (506)
"22 ust. 5" (61)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
12a (391)
art. 26 ust. 2b polisa (168)
ix ga 199/11 (1)
art 67 ust 1 (2007)
"26 ust. 2a" (301)
doświadczenie (6617)
podwykonawstwo (545)
218/12 (6)
"zamówienia uzupełniające" (435)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
spółka komandytowa (318)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1050)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
ii ca 835/04 (5)
wybór po terminie związania (7820)
"definicja podwykonawstwa" (4)
109/11 (6)
niedoszacowanie (99)
niezwłocznie (1336)
"podział zamówienia" (253)
ii ca 460/05 (8)
dokumenty (14424)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (5389)
2479/11 (3)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
data uzupełnianych dokumentów (1750)
pojęcie oferty (2210)
wydruk z banku (153)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (22)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
kio 162/12 (5)
art. 92 ust. 2 (2553)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
1037/11 (4)
poleganie na zasobach finansowych (1021)
ponowne uzupełnienie (3855)
niepełnosprawne (292)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
kio/kd 44/11 (15)
x ga 103/09/za (1)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
cena jednostkowa 0 (1431)
udostępnienie wiedzy (2161)
art. 26 ust.3 (8404)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
"poczta polska" (337)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
użyteczności publicznej (512)
upływ terminu związania ofertą (3572)
termin wykonania zamówienia niezgodny (14301)
ii ca 693/5 (16)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1483)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
doradztwo i konsultacje (197)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
art. 2 pkt 13 (11638)
próbka systemu (393)
2081/12 (7)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (946)
x ga 117/08 (1)
"art. 186 ust. 2" (1639)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
152/11 (8)
ii ca 586/05 (4)
"art 6a" (45)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
art. 87 ust. 1 (5955)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
certyfikat do polisy (188)
185 ust. 6 (2343)
nowe okoliczności (5669)
korekta finansowa (409)
art. 5 ust. 1a (2938)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
cisco (105)
opis warunków (8539)
treść referencji (2923)
xix ga 92/08 (7)
wolna ręka prawa autorskie (135)
2363/10 (12)
art. 190 ust. 7 (1904)
v ca 1110/04 (11)
"art. 34" (251)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
uniewaznienie postępowania (12253)
ii ca 1219/06 (4)
ix ga 83/09 (3)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
zmiana terminu płatności w umowie (667)
art. 185 ust. 3 (2615)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
vi ga 142/08 (1)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
x ga 288/11/za (1)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
stawka vat (1456)
brak wpływu na wynik postępowania (8491)
microsoft windows lub równoważny (71)
iv ca 715/11 (2)
"art. 27" (976)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
art. 26 ust. 2a (1405)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
iv ca 271/10 (2)
status wykonawcy (1406)
zmiana treści oferty (9265)
certyfikat iso (395)
minimalne wynagrodzenie (2085)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
93 ust. 1a (919)
komunikat swift (5)
73/10 (8)
ix ca 724/08 (1)
utwór (166)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
art 87 ust 2 (5950)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (3860)
art 24 ust 2 pkt 1 (13072)
25 ust. 1 (10221)
ochrona praw wyłącznych (5061)
najem sali (8)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
wyjaśnienie próbek (528)
"sprawozdanie finansowe" (580)
oferta oferta częściowa (2372)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
brak numerów katalogowych (451)
x ga 123/10 (2)
kio/uzp 48/09 (29)
"zasada przejrzystości" (210)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
ii ca 616/05 (3)
błędy w gwarancji wadialnej (215)
kio 520/11 (2)
ubezpieczenia grupowe (45)
"zwrot wadium" (190)
iv ca 1021/09 (1)
ii ca 584/05 (17)
wiedzy i doświadczenia (4259)
należyta staranność zamawiającego (2920)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
ważność pełnomocnictwa (622)
"oferta dodatkowa" (379)
koncepcja realizacji (844)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
46 ust. 3 (2772)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
forma uzupełnienia oferty (2999)
iv ca 362/09 (1)
równowaga ekonomiczna (90)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (397)
płynność finansowa (161)
nieczytelne odwołanie (1066)
"art. 146 ust. 6" (157)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
kio 122/11 (5)
v ca 155/08 (1)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2091)
umowa zlecenie (1726)
sukcesja uniwersalna (29)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
iv ga 39/08 (1)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
v ga 13/09 (18)
ii ca 688/09 (1)
471/08 (4)
ix ga 131/10 (2)
"art. 144 pzp" (52)
dopuszczenie do obrotu (1616)
sumowaniu (539)
solid security (49)
spółka w organizacji (770)
iii_czp_147_08 (6)
kozienice (59)
nieregenerowane (32)
v ca 719/10 (1)
tożsamość przedmiotowa (707)
podpis pod ofertą (2101)
x ga 327/07 (1)
kio_269_11 (12)
standstill (48)
polisa grupowa (17)
art. 5 (20726)
postępowanie odwoławcze (17452)
koncesja, zezwolenie (219)
podpis elektroniczny (954)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
vii ga 2/08 (3)
"próbka systemu" (18)
i ca 159/11 (7)
art.46 ust. 4a (461)
"jedna usługa" (294)
pisemność postępowania (33)
cesja wierzytelności (48)
v ca 359/08 (2)
ubezpieczenie grupowe (45)
x ga 25/08/za (2)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
oc konsorcjum (268)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
energa (131)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
związanie wyrokiem kio (6434)
opinia bankowa tajemnica (102)
dowód oświadczenie producenta (2376)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
kio 2287/10 (21)
doświadczenie kierownika (1341)
sumowanie zdolności finansowej (115)
kd 58/10 (4)
ix ca 542/08 (2)
forposta (18)
ix ga 93/09 (1)
art.12a (140)
oferta niezgodna z siwz (13540)
ca 421/07 (17)
kio 1321/11 (3)
związanie ofertą (8741)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
sprint (97)
art. 180 (4472)
ii ca 295/11 (1)
wynagrodzenie (7916)
przedwczesne odwołanie (937)
zakup licencji (364)
"art. 180 ust. 3" (485)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (417)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
prezentacja (658)
podpis bez pieczęci (289)
integracja (545)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
1535/11 (4)
agencja mienia wojskowego (175)
treść gwarancji wadialnej (563)
metodologia (322)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
292/13 (5)
"polisa oc" (328)
odtajnienie wykazu osób (289)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
uzupełnienie referencji (1858)
zaokrąglenie (272)
gwarancja (3257)
brak współdziałania zamawiającego (374)
kio 860/11 (5)
zmiana umowy (7212)
1103/11 (9)
iv ga 14/07 (16)
xii ga 517/11 (2)
referencje powinny zawierać (2059)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (789)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
"brak interesu" (717)
wydłużenie terminu realizacji umowy (554)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
ii ca 1355/05 (19)
rfid (25)
art. 24 ust. 1a (2269)
wykaz stawek i narzutów (125)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (29)
brak wyceny (2112)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
"udostępnienie zasobów" (566)
x ga 213/09 (1)
c-44/96 (11)
know-how (246)
"zmiana terminu realizacji" (104)
vi ca 6/05 (5)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (706)
art. 68 kc (347)
art 7 ust 1 (23802)
1059/13 (3)
upadłość niemcy (32)
niemożliwa do przewidzenia (2121)
gwarancja wadialna po angielsku (38)
358/11 (15)
v ca 936/12 (5)
xii ga 206/08 (14)
nie leży w interesie publicznym (952)
uzasadnienie wyroku (15449)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
706/11 (24)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (8171)
na dzień składania ofert (8664)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (15)
warunek doświadczenia (5070)
38 ust. 1 (4010)
zmiana nieistotna (8648)
ii ca 206/06 (3)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
tajemnica (1145)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
v ga 87/11 (2)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
comarch zmowa (13)
koncesja konsorcjum (177)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
utajnienie formularza cenowego (146)
"naruszenie art. 29" windows (42)
ii ca 430/09 (1)
in dubio pro reo (35)
ugoda (55)
art. 32 ust. 4 (3332)
multikom (36)
projekt zamienny (478)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
warunek zawieszający (97)
89 ust. 1 pkt 1 (11668)
zamówienie dodatkowe (9565)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
v ca 484/04 (2)
naruszenie zasady pisemności (362)
kio_2103_11 (3)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (4)
xii ga 1/09 (6)
ii ca 158/09 (4)
inna omyłka (2660)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
kio 33/12 (21)
odrzucenie skargi (15630)
ii ca 39/09 (4)
faktura jako referencja (489)
1078/12 (6)
szacowanie wartości zamówienia (751)
cena dumpingowa (163)
"pkp energetyka" (56)
serwis pogwarancyjny (144)
185 ust. 2 (2736)
"odtajnienie oferty" (160)
lex retro non agit (14)
1157/12 (5)
kio/uzp 80/07 (47)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
x ga 59/08/za (1)
144 ust. 1 (760)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
krk hiszpańskie (12)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
kio 173/11 (9)
art. 91 ust. 3 (5832)
leasing (190)
ix ga 89/07 (1)
xii ga 254/08 (4)
ekonomiczny (2711)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
udostępnienie osoby (2439)
brak pełnomocnictwa (2624)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
art 26 ust 3 (10931)
"art. 26 ust. 2d" (27)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
referencje własne (1778)
41/11 (17)
słowacja krk (2)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
ga 122/10 (30)
"dzielenie zamówienia" (141)
46 ust 4a (606)
stręciwilk (877)
iv ca 340/05 (9)
cena ujemna (154)
kio 2480/12 (6)
krk prokurenta (45)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
xix ga 280/08 (10)
równość stron (889)
kio 786/10 (15)
oferty wariantowe (367)
"usługi niepriorytetowe" (56)
narodowy bank polski (213)
xii ga 466/09 (2)
philips (170)
zakaz podwykonawców (411)
kio_133_12 (8)
kosztorys (2612)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
krs chiny (13)
martela (16)
ii ca 679/10 (3)
poświadczenia (2180)
2756/10 (4)
wilim (253)
iv ca 629/08 (1)
parametry papieru (140)
"26 ust. 2d" (27)
zaświadczenie z zus (344)
586/08 (2)
faktura (2395)
zamówienia publiczne (22821)
oprogramowanie windows (229)
v ca 2506/07 (39)
70/09 (16)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (31)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (567)
krk spółka cywilna (123)
błędna stawka podatku vat (821)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
iv ca 766/11 (1)
xix ga 202/09 (2)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
budynki użyteczności publicznej (272)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
oryginał pełnomocnictwa (981)
vii ga 147/08 za (9)
potencjał techniczny (2644)
usługi opiekuńcze (77)
v ca 2214/06 (65)
kilka informacji z banku (310)
ezt (70)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (5926)
wykroczenie zawodowe (121)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (564)
zdolnośc kredytowa (798)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
kio_2793_10 (19)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
"wizji lokalnej" "art. 29" (104)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
podpis na ofercie (2336)
instytut monitorowania mediów (14)
1339/09 (4)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
26 ust 2b (1506)
"łączenie zamówień" (13)
wartość konkursu (814)
podpis na referencji (600)
iii ca 472/09 (2)
708/10 (6)
kio/uzp 218/08 (25)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
wpis od skargi (20518)
roboty tożsame (1494)
kopia gwarancji (688)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
wykaz wykonanych (6000)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
udostępnienie doświadczenia (1883)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
22 ust. 4 (12482)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
warunki udziału (14081)
poprawa kosztorysu (447)
cykl życia produktu (38)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
forma pisemnego zobowiązania (1564)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
xix ga 258/08 (12)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (110)
ii ca 2194/05 (87)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
art. 26 ust. 4 (10612)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (1422)
plan zamówień (1350)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
usługi prawnicze (191)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
"art. 51" (414)
certyfikaty meble (49)
zamówienia podzielone na części (4883)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
zamawiający nie może domniemywać (729)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
kryterium jakościowe (845)
tamex (57)
niezasadne wezwanie (4362)
cena jednostkowa zero (1685)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
163/08 (11)
pkd (135)
unieważnienie postępowania termin (12846)
hl7 (29)
nadmierny warunek doświadczenia (677)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
kio 1549/12 (5)
wada postępowania (1894)
rażąca niska cena (618)
i ca 101/10 (2)
kredyt odnawialny (21)
kio 545/11 (11)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
637/11 (23)
energa operator (51)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
informacje ze stron internetowych (3644)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
próbka treść oferty (700)
zasada bliskości (79)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
ix ca 541/09 (2)
podpis podwykonawca (322)
2106/11 (2)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (425)
x ga 227/09 (6)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
art 4 pkt 8 (14203)
sumowanie wartości usług (369)
forma pełnomocnictwa (1403)
czynności w postępowaniu (19142)
xii ga 413/08 (3)
ii ca 941/05 (21)
x ga 338/10 (4)
kio 2854/12 (6)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
"unieważnienie postępowania" (4967)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
exatel (93)
xix ga 43/08 (2)
"art. 86 ust. 4" (210)
2234/12 (5)
kpc (1093)
315/12 (4)
"spółka komandytowa" (325)
zbiorowa polisa (51)
c-389/92 (11)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
sysmark (25)
mace (9)
2702/11 (2)
sekocenbud (106)
wadium kopia gwarancji (264)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
treśc referencji (2923)
pełnomocnictwa (3359)
art 8 ust 3 (16645)
art. 151 (499)
oferty częściowe (2436)
suma gwarancyjna (403)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (1723)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
oferta wariantowa dostawa (235)
ii ca 1398/05 (5)
i ckn 304/00 (133)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (106)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
iv ca 142/11 (5)
podwykonawca dostawy (842)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
60/08 (20)
2204/10 (4)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
art. 46 ust 4a (606)
ix gc 155/08 (2)
tetra (19)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
"art. 183" (1295)
uniewaznienie postepowania (12253)
jednoznaczne wezwanie (4749)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
inżynieria rzeszów (62)
rażąco niska cena zysk (707)
ii ca 647/09 (1)
v ca 2552/07 (2)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
kio 2706/10 (5)
1244/10 (3)
kio_510_11 (17)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
oferty równoważne (2360)
xix ga 179/13 (16)
handel referencjami (115)
kio/uzp 703/09 (20)
26 ust. 2d (187)
"oferta równoważna" (406)
kio/uzp 215/09 (7)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (55)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
ii ca 1211/09 (10)
xix ga 128/08 (47)
spóźnione zarzuty (1247)
prince (87)
kio 400/14 (4)
kryterium (6613)
"otwarcie ofert" (2537)
unieważnia postępowanie (4570)
katalogi producenta (914)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (161)
art. 26 ust 2b (1506)
inwentaryzacja (345)
art. 24b (53)
v ca 1051/10 (6)
krk spółka komandytowa (36)
x ga 183/11 (1)
kio 2765/11 (9)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
kio 153/11 (3)
comarch tauron (4)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
open source (47)
" oferta wariantowa" (304)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
zasady równego traktowania (7549)
"24 ust. 1 pkt 9" (267)
certyfikat microsoft (98)
xii ga 226/10 (1)
kio/uzp 19/09 (157)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
wpis do rejestru (2156)
art. 22 ust. 4 (12482)
niejawne (5602)
unieważnienie części (6941)
2866/12 (4)
72/10 (13)
kio/uzp 1379/09 (16)
wpis w krs działalność (785)
ii ca 2230/05 (2)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
wolna ręka (1099)
walory artystyczne (13)
umowa ustna (1082)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
"art. 29 ust. 4" (16)
potencjał ekonomiczny (1056)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
formularz (4952)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
zdolność finansowa (1700)
"iii czp 74/05" (230)
jedna usługa jedna umowa (1168)
kio 1874/10 (10)
zatrzymanie wadium (606)
ii ca 753/10 (1)
"nota pokrycia" (10)
kio/ku 53/11 (3)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
nazwa producenta (1981)
usługi sprzątania (718)
koncesja na usługi (382)
kryteria mierzalne (111)
pozycja zero (4825)
art. 67 (2013)
pozwolenie radiowe (84)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1668)
charakter oferty wstępnej (897)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
"brak podpisu" (193)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
wykaz narzędzi (663)
art. 22 ust.4 (6675)
x ga 260/08 (19)
cena brutto (3431)
termin związania ofertą (8518)
art 32 (3776)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
brak środków (9959)
676/09 (12)
odpady (1249)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
brak pieczęci imiennej (143)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
art. 186 ust. 2 (3166)
ekonomika postępowania (217)
zmiana terminu (10611)
xii ga 138/07 (1)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
19/09 (286)
koncesje (471)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
x ga 287/08 (2)
kosztorys przy ryczałcie (198)
art.75 (62)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
mba (8)
uzupełnienie certyfikatu (1251)
wysokie kary umowne (206)
do czterech miejsc po przecinku (174)
vi gz 61/10 (1)
usługa szkoleniowa (296)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (1747)
v ca 3036/10 (18)
997/12 (4)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
ii ca 1950/05 (2)
xix ga 82/09 (2)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
hewlett packard (258)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
x ga 25/10 (21)
zwrot odwołania (16868)
utajnienie sprawozdania finansowego (64)
umowa przedwstępna (84)
art. 179 (7612)
1516/12 (6)
konsorcjum (6485)
ix ca 182/06 (2)
x ga 60/10/za (3)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
vat 23% (1640)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (131)
bez udziału podwykonawców (1330)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
"art. 38 ust. 4b" (25)
2704/10 (3)
prezentacja oprogramowania (281)
kio 4/13 (67)
unieważnia (4570)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
476/12 (4)
c 538/07 (14)
certyfikat iso 9001:2000 (86)
nieprecyzyjne warunki (3093)
antydatowanie (40)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
art. 27 (8524)
1437/10 (5)
teatr szekspirowski (9)
dokumenty francuskie (157)
xii ga 106/10 (2)
nazwy własne (3494)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
pomoc prawna (4710)
"iii czp 52/11" (94)
x ga 214/09 (3)
v ga 124/09 (1)
82/12 (5)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
vii ga 44/05 (3)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1230)
"system informatyczny" (1017)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (4)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
art 46 ust. 4a (606)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (404)
oferta alternatywna (1272)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (746)
zatrzymania wadium (606)
brak okresu gwarancji (2092)
utajnienie (591)
"uzupełnienie zobowiązania" (63)
definicja omyłki (732)
94 ust. 3 (1547)
109/12 (11)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
nieporównywalne oferty (1465)
dostawa tonerów (70)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
partner dariusz apelski (5)
kio/kd 46/10 (10)
"zdolnośc kredytowa" (769)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
85 ust. 4 (2161)
v ca 1784/08 (2)
przeciwko środowisku (275)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
certyfikaty (2383)
data wystawienia (1023)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (349)
sposób obliczania ceny (1025)
"unieważnia umowę" (20)
"oczywista omyłka pisarska" (1033)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (1874)
profesjonalista (529)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
"nadużycie pozycji dominującej" (11)
"oświadczenie producenta komputera" (13)
bony (67)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
wydruk strony internetowej (865)
189 ust. 2 pkt 3 (4573)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
przed notariuszem (387)
93 ust. 1 pkt. 7 (4978)
maksymalna cena (1908)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
polisa podwykonawcy (184)
vi ca 232/10 (2)
tubisz "rażąco niska cena" (66)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1341)
lepsze parametry (649)
mikronika (25)
wygórowana kara umowna (130)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
art.29 (2985)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
art 87 (5965)
art. 144 pzp (609)
gazy medyczne (137)
kio 293/12 (4)
vi ga 164/11 (2)
x ga 158/07/za (2)
eod (23)
330/09 (9)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
856/11 (2)
560/09 (9)
art. 26 ust.4 (5957)
data pełnomocnictwa (1667)
iii_czp_53_11 (55)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
kio/uzp 799/08 (7)
vi ga 54/10 (3)
utracił status wykonawcy (229)
88/11 (4)
iv ca 136/10 (2)
przekształcenie wykonawcy (217)
"art. 7 ust. 3" (1338)
x ga 83/06/p4 (3)
kz (147)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
obronności (62)
iv ca 136/06 (1)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
uzupełnienie treści oferty (6304)
nieprawidłowe referencje (2194)
usługi telekomunikacyjne (550)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (10901)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
art. 5 ust. 1b (893)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
usługa okresowa (777)
zmiana umowy podwykonawca (989)
równoważne materiały budowlane (671)
xii ga 133/09 (4)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
roche diagnostics (122)
wymóg dyplomu (83)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
ii ca 129/07 (3)
udostępnienie ofert (3385)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
art. 26 ust. 2b (1506)
"art. 38 ust. 6" (141)
pisemne zobowiązanie (2249)
art.144 ust.1 (376)
xix ga 194/07 (14)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
v ca 383/07 (2)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
luksemburg (65)
siemens ag (67)
jedna usługa (2976)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
konkurencyjność (826)
73/11 (18)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
lte (12)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
interes w przystąpieniu (6858)
"dowód opłacenia polisy" (48)
223/11 (2)
wskaźnik rentowności (43)
istotne postanowienia umowy (6856)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (619)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
art. 84 (1523)
brak referencji (2654)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
sytuacji ekonomicznej (2424)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
"przedmiot konkursu" (21)
domniemywać (785)
pozycja zerowa (111)
uzupełnienie (6427)
szpital wolski (19)
wadium w pieniądzu (286)
art. 51 ust. 4 (2375)
kio 976/11 (2)
negatywne konsekwencje (2427)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
"zarzut spóźniony" (124)
art. 189 kpc (176)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
opinia bankowa obroty (195)
przedłużenie wadium (697)
iii czp 123/07 (15)
różna interpretacja kryteriów (1188)
chiny (70)
"gwarancja bankowa" (489)
wyjaśnienia po terminie (11135)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
referencje należyte wykonanie (2508)
informacje (12802)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
"cena ryczałtowa" (944)
brak modelu (927)
wniosek o upadłość (281)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
wydruk ze strony internetowej (979)
"umowa pod warunkiem" (20)
334/09 (4)
pilność (57)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
i ca 117/12 (39)
i ca 155/04 (9)
427/09 (8)
kio_uzp_1514_09 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
świadczenia zdrowotne (922)
izrael (36)
prawa wyłączne (6202)
dowód zapłaty polisa (159)
spółka jawna zus (97)
kio/uzp 1564/09 (4)
x ga 86/08/za (1)
przejęcie praw autorskich (33)
2814/11 (6)
"26 ust. 4" (1821)
metodyka (296)
udowodnić (4960)
"art. 142" (503)
kio/uzp 745/08 (22)
"rozwiązanie umowy" (218)
własne referencje (1778)
brak podpisu pod ofertą (1755)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
na korzyść wykonawcy (2403)
zamówień publicznych (22821)
przystąpienie w części (6947)
kio/kd 106/10 (5)
x ga 45/08/za (1)
v ca 620/08 (3)
materiały równoważne (1298)
"cena 0 zł" (23)
orzeczenie (5257)
przyspieszona (250)
brak podpisu pod odwołaniem (2168)
rażące naruszenie ustawy (2064)
vat ryczałt (152)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (494)
uzupełnienie faksem (1337)
wybór trybu (13206)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
v ca 977/08 (1)
brak kosztorysu (2196)
1255/12 (4)
"46 ust. 4a" (442)
"zamiast polisy" (13)
brak odpowiedzi na wezwanie (5181)
łączenie doświadczenia (1310)
"art. 26 ust. 3" (5021)
autoryzacja producenta (210)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
csioz (29)
kio 2159/13 (3)
art. 23 ust. 2 (10014)
wadium oferty częściowe (372)
"art. 4 pkt 5" (21)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
wszczęcie postępowania (11721)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (5621)
nie figuruje (471)
kryteria wyboru (5775)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2082)
uprawnień (6683)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
26 2b (1507)
niezgodność oferty z siwz (4632)
69 (1166)
ix ca 672/11 (1)
x ga 168/11/za (1)
warbud (308)
85 ust.4 (1213)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
"art. 12a" unieważnienie (84)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
art. 42 (3151)
referencje sam sobie (1282)
likwidacja (upadłość) (244)
art. 43 ust. 2 (2300)
brak nazwy producenta (1745)
indra (18)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
kio/uzp 31/10 (231)
definicja referencji (791)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
pwpw (37)
art. 181 (1187)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
gwarancja wadialna w kopii (177)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
nieproporcjonalny warunek (784)
kio/uzp 193/08 (6)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
podmioty trzecie (1234)
2572/11 (4)
dobre obyczaje (477)
skład sądu konkursowego (107)
xii ga 393/10 (1)
tonery oryginalne (37)
tłumaczenie dokumentów (1776)
oferta złożona przez oddział (2815)
tonery gwarancji (24)
koleśnikow główny urząd geodezji (8)
termin wykonania zamówienia (14142)
powiat suski (5)
ii ca 183/05 (2)
podkryterium (175)
xix ga 162/10 (17)
180 ust.4 (2858)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
"potrzeby zamawiającego" (1416)
uznanie odwołania (9508)
kio/ku 83/10 (18)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (55)
"art. 38 ust. 1" (482)
comarch (678)
specyfikacja techniczna (7095)
brak dokumentacji wykonawczej (2205)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
usługi okresowe (777)
badanie cen jednostkowych (1413)
"art. 82 ust. 1" (174)
utrata gwarancji (600)
domestos (5)
xii ga 350/09 (14)
2250/11 (6)
wieloletnia prognoza finansowa (22)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
iv ca 772/05 (4)
leki (265)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
wykaz robót budowlanych (2911)
806/11 (6)
pkp plk (103)
negatywnych konsekwencji (2427)
190/09 (3)
rownowaznosc (699)
haccp (39)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
v ca 1281/12 (2)
art. 67 ust. 2 (2004)
art. 46 ust. 3 (2772)
karty katalogowe (484)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
siła wyższa (106)
prince2 (89)
sufo (62)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
miasto gorzów (59)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
"zasady traktatowe" (12)
xii ga 133/11 (1)
omyłki (2999)
brak formularza oferty (4301)
xix ga 372/09 (3)
kio/uzp 1077/08 (8)
kio 707/12 (5)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
kio/uzp 51/09 (22)
termin związania 2011 (3215)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
uzupełniony dokument data (2079)
xii ga 227/10 (1)
funkcjonalność system (1243)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
2498/10 (19)
"inter system" (25)
art. 32 ust. 5 (3588)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
"dodatni wynik finansowy" (33)
v ca 9/08 (12)
718/12 (9)
przedłużenie umowy (1511)
termin zawity (549)
kwota ubezpieczenia (2212)
ii ca 371/09 (2)
zabezpieczenie (3507)
c-176/98 (36)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
"definicja podwykonawcy" (18)
kio 292/13 (5)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
ii ca 997/06 (2)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
nie uzupełnił tłumaczenia (749)
iii ca 416/05 (2)
ii ca 70/09 (6)
i ca 93/11 (5)
kio 12/14 (172)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1017)
2317/10 (4)
art. 51 ust. 1a (613)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
udostępnianie ofert (1529)
gwarancja wadium (1104)
wykonanie wyroku (12849)
xii ga 311/09 (5)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
oferta wpłynęła po terminie (4913)
forma uzupełniania dokumentów (1582)
87/07 (22)
xix ga 40/08 (16)
zakres polisy oc (509)
podwykonawca podmiot trzeci (969)
"zmiana istotna" (239)
uzupełnienie wadium (977)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
dokumenty stany zjednoczone (102)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
"korekta finansowa" (37)
nadmierne kary umowne (170)
termin realizacji unieważnienie (7413)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
c-496/99 (11)
niejasności siwz (468)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
brak podziału zamówienia na części (1427)
xix ga 461/12 (6)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
ii ca 304/08 (1)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
legitymacja czynna konsorcjum (112)
art. 49 ust. 3 (1877)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
polisa ubezpieczeniowa (660)
121/11 (5)
iso/iec 19752 (17)
"niewykonanie wyroku kio" (112)
v gaz 90/07 (18)
doświadczenie osoby (4438)
materiały promocyjne (84)
rozwiązania równoważne (1227)
art.94 ust. 3 (417)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
iv ca 120/11 (1)
"różne stawki podatku vat" (130)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
"zasada równego traktowania" (3729)
skuteczne wniesienie wadium (892)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
subiektywne kryteria (581)
przejęcie pracowników (95)
art 26 ust 4 (10612)
kio_545_11 (7)
microsoft (252)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
kio_1533_13 (4)
"dwie ceny" (36)
xix ga 225/10 (14)
kio_uzp_919_08 (11)
1730/11 (9)
iv ca 140/08 (21)
brak płatności częściowych (475)
vi ga 104/10 (2)
vi ga 169/10 (1)
doradztwo prawne (410)
podmiot trzeci (2837)
grontmij (149)
termin realizacji dostaw (2067)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
ponowne badanie ofert (5953)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
kio/31/11 (6)
1286/11 (4)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
równoważność oferty (749)
kio/uzp 1455/08 (10)
nieproporcjonalne (1068)
586/09 (3)
2786/11 (7)
przychód (581)
v ga 15/09 (14)
x ga 241/10/za (1)
wyjątkowa sytuacja (1204)
zmiana stawki vat (1010)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
grupowe ubezpieczenie pracowników (33)
błędny wykaz dostaw (729)
nisko rażąca cena (559)
oferty nieporównywalne (1465)
lotos (29)
isok (14)
zmiana oferty (9886)
"zamówienia dodatkowe" (488)
x ga 235/09/za (1)
zmowa (142)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (6)
v ca 117/07 (135)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
556/12 (17)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1276)
c-399/98 (9)
ripok (60)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
alstom rafako (13)
wykaz usług (4203)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
środki finansowe (4096)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
xix ga 302/10 (19)
art 16 (10013)
criminal record bureau (6)
ujemna cena jednostkowa (60)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
"dobre obyczaje" (439)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
sumowanie (539)
kio/kd 33/12 (4)
brak podpisu oferty (1929)
"art. 93 ust. 4" (61)
1646/10 (3)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
"prezentacja próbki" (30)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
kio 1393/11 (3)
xii ga 160/08 (2)
"nakazuje odtajnienie" (18)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
xix ga 3/07 (189)
art. 83 ust. 2 (1667)
x ga 100/10 (2)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
poprawa vat (376)
i ca 540/09 (1)
xii ga 11/09 (18)
opłata sądowa (169)
forma pisemna zobowiązania (1410)
2734/10 (7)
saldo (147)
krk po terminie (456)
sformalizowane (337)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (21)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
akredytacja (166)
887/09 (8)
poprawa stawki vat (233)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
1818/11 (6)
przebudowa budowa (1252)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
"usługi powtarzające się okresowo" (27)
ge medical (177)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
art 93 ust. 1 pkt 7 (4978)
xxiii ga 446/08 (18)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (12144)
referencja treść (2923)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
xix ga 214/08 (12)
art. 15 (15117)
dgp dozorbud (96)
poprawienie omyłki (2163)
"art. 192 ust. 7" (1137)
brak dowodu opłaty polisy (119)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
v ga 53/05 (1)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
"art. 67 ust.1" (545)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
regenerowane (32)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
kio 35/12 (14)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
445/12 (3)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
sumować doświadczenie (312)
ii ca 337/11 (1)
art 26 2b (1507)
"podmiot trzeci" (1392)
dzierżawa łączy (172)
"wadliwe pełnomocnictwo" (414)
ii ca 137/09 (13)
oddział przedsiębiorcy (573)
wyroby medyczne (600)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
cena jednostkowa (2283)
usługi szkoleniowe (296)
warunki udziału w postępowaniu służą (4140)
dowód opłaconej polisy (283)
krk dla komplementariusza (25)
x ga 23/07 (105)
"zasada koncentracji" (176)
xii ga 510/10 (1)
ustawa o cenach (9102)
xix ga 175/10 (32)
"istotna zmiana" (1688)
konserwacja zabytków (75)
kio 1863/10 (11)
zwłoka opóźnienie (158)
v ca 1930/02 (3)
producent (3980)
roboty dodatkowe (4473)
umowa leasingu (171)
kryterium doświadczenie (2874)
dysponowanie (5917)
zus us spółka cywilna (36)
ce (669)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
polisa (1011)
sprawowanie nadzoru autorskiego (111)
współuczestnik (10)
"roboty dodatkowe" (350)
iberdrola (13)
interwenient (121)
odtajnienie informacji (482)
dokumenty podmiotów (7504)
vii ca 911/08 (1)
niemożliwą do usunięcia wadą (421)
v ca 1514/02 (16)
opłaconą polisę (361)
zmiana wykazu osób (2836)
kio_1016_12 (17)
kio_2746_10 (17)
zus osób fizycznych (164)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
sprzĘt medyczny (860)
"pojęcie zarzutu" (2)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
"sukcesja uniwersalna" (25)
wadium na niepełny okres związania ofertą (657)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
zaniżenie wartości zamówienia (1043)
podział zamówienia na części (1460)
x ga 58/09 (4)
oferta oferta wariantowa (363)
consortia (111)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
grafolog (6)
x ga 20/10/za (1)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
"iii ca 88/09" (16)
dwóch miejsc po przecinku (360)
1288/10 (21)
ii ca 585/06 (6)
odległość serwisu (69)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (183)
"x ga 23/07" (85)
kio 700/11 (8)
x_ga_81_09 (6)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (73)
art. 192 ust. 7 (7839)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
obsługa bankowa (460)
brak pozycji (5528)
krk niemieckie (29)
x ga 316/07 (2)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1094)
zakaz powierzania podwykonawcom (61)
"art. 145" (138)
xix ga 328/06 (2)
zakres dokumentacji projektowej (2480)
"187 ust. 3" (161)
wycofanie wniosku (715)
xii ga 2/09 (4)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
tonery (87)
v ca 1377/05 (3)
vii cz 410/10 (1)
ii ca 1239/06 (2)
kod ean (4)
poprawienie innej omyłki (1931)
uniewaznienie umowy (8295)
krk miejsce zamieszkania (117)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
art. 22 ust. 5 (12514)
"koncepcja architektoniczna" (41)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
iii ca 490/04 (2)
art. 5 ust. 1 a (20648)
typ urządzenia (2445)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
v ca 538/08 (9)
art 87 ust. 2 (5950)
doręczenie kopii odwołania (3384)
"interes w unieważnieniu" (7)
"art. 4 pkt 8" (119)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
nieporównywalność ofert (180)
"art. 297" (83)
brak wykazu usług (3712)
wstępne ogłoszenie (1012)
krk anglia (6)
oddział spółki (1343)
świadczenie ciągłe (998)
kio 457/12 (11)
francja (260)
usługi pocztowe (964)
dystrybucja energii (93)
hitachi (49)
wykładnia siwz (2863)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
błąd co do formy (2123)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
inny dokument nie musi być opłacony (449)
indywidualna ocena oferty (1933)
ocena (16208)
oleju napędowego (108)
ca 3036/10 (18)
termin płatności (1553)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
dodatni wynik finansowy (73)
iii ca 199/06 (2)
kio_uzp_184_10 (8)
biletów lotniczych (50)
1092/10 (7)
24 ust. 2 pkt 3 (12951)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
kio 345/09 (3)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (1765)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
1960/11 (2)
dysponowanie osobami (4318)
brak-wadium (71)
"cesja wierzytelności" (29)
cena usługi prawnicze (122)
przynależności do grupy (138)
ii ca 950/11 (1)
fałszywe informacje (243)
kio/uzp 924/10 (7)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1125)
478/12 (10)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
karta katalogowa (484)
"poprawienie omyłek" (1160)
autoryzowany kanał (54)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
warunki zmiany umowy (6552)
w przygotowaniu postępowania (4249)
766/09 (23)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1035)
54/12 (14)
v ca 84/07 (8)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
84/12 (7)
v csk 444/06 (24)
ii ca 455/06 (6)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
odwołanie po terminie (21024)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
kio 2500/10 (3)
art 82 ust 1 (2175)
"dialog techniczny" (24)
v ca 1360/09 (6)
iso 9000 (27)
28.09.2011 rażąco (8)
alstal (33)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
art. 7 ust. 3 (22701)
1285/11 (2)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
art. 9 ust. 2 (15126)
xii ga 412/11 (2)
gwarancja jakości (965)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
urząd dozoru technicznego (132)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (145)
art. 32 (3520)
art. 6 a (19477)
porty lotnicze (210)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
"kopia gwarancji" (24)
niemiec (483)
"unieważnienie umowy" (412)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
ibm (233)
comarch tajemnica przedsiębiorstwa (128)
licencja open source (43)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
c-454/06 (21)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4034)
certyfikat epeat (16)
udostępnienie referencji (936)
odrzucenie (15995)
miarkowanie kary (48)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
zaświadczenie z krk (343)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (622)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
art. 96 ust. 2 (1836)
kio/uzp 540/09 (11)
art 36 ust 4 (4136)
it.expert (95)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1100)
1197/13 (5)
brak wyceny materiału (1338)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
ii ca 109/05 (17)
przystąpienie do odwołania (12244)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
zbyt wysokie kary (126)
"x ga 706/11" (5)
109/09 (28)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
x ga 74/11 (3)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
niemożliwość świadczenia (650)
zabranie wadium (5)
"brak ceny" (33)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
xii ga 10/09 (8)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
odszkodowanie (418)
odtajnienie dokumentów (467)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
x ga 88/06 (5)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
c-220/05 (11)
"art. 185 ust. 4" (94)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
iv ca 521/08 (4)
zmiana producenta (2955)
art. 140 ust. 3 (1089)
niemiecki krk (29)
kio 204/12 (5)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
małżonków (15)
odpadów (1249)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
zamówienia tożsame (3172)
demonstracja (44)
instytucje_prawa_publicznego (40)
art. 4 pkt 5 (18321)
kio/uzp 22/07 (143)
kio 1910/11 (6)
x ga 367/09 (1)
iv ca 180/11 (3)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
system informatyczny (1480)
zwrot próbek (374)
c_196_08 (3)
kio/uzp 607/09 (2)
kryterium okres gwarancji (1316)
ix ga 109/09 (8)
wykładnia językowa siwz (436)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
1275/12 (5)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
ii_ca_1285_12 (36)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
tugeb (5)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
x ga 523/10 (2)
kio/uzp 1337/09 (3)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
ryczałtowe (1717)
"zamówienie dodatkowe" (488)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (178)
microsoft lub równoważny (105)
x ga 337/07 (7)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
x ga 22/08 (58)
art. 185 ust. 5 (2603)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
omyłka (2999)
miarkowanie kar umownych (43)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
"art. 32 ust. 1" (270)
kio_1114_12 (6)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (236)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (7929)
kio 821/11 (9)
art. 26 ust. 2c (269)
zamówienia podobne (5943)
brak wskazania podwykonawców (1119)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1131)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
przeciwnik skargi (343)
"art. 94 ust. 3" (92)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (73)
gwarancja bankowa (778)
zakłady usługowe "ezt" (24)
certyfikat ubezpieczenia (324)
model (850)
omyłka pisarska (1304)
uprawnienia konsorcjum (2368)
ciągłe (1187)
kio/kd 22/09 (8)
uzupełnienie oferty (6109)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
pkp intercity (64)
certyfikat/atest (24)
art. 29 ust.3 (13333)
v ca 1108/08 (1)
poprawienie omyłek (2163)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
minimalny zakres umowy (2716)
100/12 (20)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
kio_uzp_1117_09 (11)
wydruk z konta bankowego (47)
podpis bez za zgodność z oryginałem (692)
kara umowna należyte wykonanie (460)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (8451)
x ga 109/05/p1 (6)
ii ca 84/06 (3)
"art. 6" (1968)
parafa podpis (133)
odtajnienie oferty (505)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (99)
kosztorys ryczałt (200)
"brak projektu wykonawczego" (3)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
informatyczne (1698)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
wiedza i doświadczenie (1887)
"stawka vat" (699)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
"art. 42 ust. 1" (97)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
utajnienie polisy (56)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
inspektorat uzbrojenia (51)
remont a budowa (720)
błędny vat (1420)
dowód osobisty (644)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
nieistniejąca stawka vat (655)
usługa zakończona referencje (906)
kio/uzp 947/09 (2)
inpost (28)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
forma wyjaśnień (4008)
zmiana podmiotu (5609)
uzupełnienie opisu (3721)
uchybienie formalne (1567)
xii ga 366/10 (1)
art. 179 ust. 1 (7025)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (256)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
kio 478/12 (9)
forma porozumiewania się (213)
poprawa omyłek (819)
kio 1700/12 (2)
uzupełnienie odwołania (6197)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (75)
xii_ga_254_08 (3)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
691/11 (5)
v ca 1213/02 (15)
ii ca 788/09 (1)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
aktualny krs oznacza (503)
art. 40 ust. 6 (4151)
zeznania świadków (436)
cpi (34)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
niewłaściwy podatek vat (1303)
dowód wniesienia wadium (1113)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
kio/uzp 759/08 (5)
art. 85 ust. 3 (2096)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (659)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
1900/11 (5)
art. 17 ust. 2 (9531)
art. 7 (22618)
art. 171 ust. 4 (1255)
nie podpisany kosztorys (831)
fordewind (8)
enion s.a. (40)
242/10 (17)
miarkowanie (62)
wynagrodzenie barterowe (2)
okres gwarancji (2307)
x ga 319/08 (4)
oddala odwołanie (8393)
"art. 111" (180)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
art. 189 ust. 6 (4331)
ceidg po terminie (47)
umowy ramowe (412)
"art. 16" (379)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
oferta formularz oferty (4871)
porównywalność (390)
art. 23 ust. 3 (9219)
2805/10 (5)
"art. 5 ust. 1a" (24)
v ca 1973/11 (14)
odstąpienie od umowy (1640)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
omyłka w nazwie produktu (515)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
możliwość zmiany umowy (6023)
zaświadczenia o niekaralności (354)
"sposób obliczenia ceny" (1339)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (600)
v_ca_936_12 (4)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
umowa barterowa (3)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
sieć szerokopasmowa (79)
marża jako kryterium oceny ofert (231)
wadium w kilku formach (269)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
formularz ofertowy (3203)
148/11 (6)
xix gz 455/10 (1)
kio 2746/10 (17)
art. 182 (2292)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3036)
iii ca 214/05 (1)
v ca 330/10 (1)
wznowienia (96)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
nieopłacona polisa (361)
ii ca 757/06 (1)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (746)
szpital (2547)
1353/12 (8)
dzielenie zamówień (646)
46/10 (21)
x ga 75/08 (9)
stanowi treść oferty (13147)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
zbyt krótki termin realizacji (381)
wariantowa (367)
kopia pełnomocnictwa (910)
spółka "w organizacji" (77)
sprzęt komputerowy (1039)
blok operacyjny (217)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
x ga 251/10/za (1)
referencje nie potwierdzają (1822)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
epuap (66)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (4451)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
xii ga 517/09 (6)
cena ryczałtowa (1627)
berger bau (36)
vii ga 36/08 (7)
"art. 24b" (32)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (70)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
"art. 67" (589)
konsorcjum koncesja (177)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
brak pkd (126)
protokół postępowania (5417)
umowa konsorcjum (3985)
odrzucenie oferty (15153)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
iv ca 429/10 (5)
prokura oddzielna (24)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (4045)
751/11 (5)
control process (68)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
art. 58 k.c. (498)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1084)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
przedmiot działalności określony krs (683)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
pojęcie dostawy (1220)
usługi tłumaczeń (1132)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
parafa (170)
kalisz (236)
x ga 268/08 (1)
xii ga 340/09 (9)
konkurs (1086)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
14/10 (327)
art. 82 ust. 1 (2175)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
x ga 706/11 (12)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
materiały eksploatacyjne (539)
nieproporcjonalne warunki (938)
wynagrodzenie mieszane (126)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
forma pisemna (2616)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
serwis podwykonawca (246)
próbka system (393)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
czytelny podpis (375)
848/12 (4)
nie wykonał wyroku kio (8577)
kio/uzp 1500/09 (7)
roboty dodatkowe zamienne (413)
v ca 570/08 (10)
"kary umowne" (515)
kumulacja kar umownych (15)
udostępnianie załączników do protokołu (811)
ograniczenie konkurencji (8393)
"umowy zlecenia" (240)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
art. 38 ust. 1 (3788)
dostawa książek (102)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
art. 140 (1102)
termin składania ofert (8545)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4054)
art. 136 (491)
iii czp 66/95 (28)
kio/uzp 14/10 (221)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
zmiana personelu (795)
kto może wystawić referencje (260)
x ga 154/11 (2)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (2270)
brak zestawienia materiałów (1690)
art. 26 2b (1507)
procentowy wskaźnik graniczny (24)
kio 1050/12 (5)
x ga 140/08 (42)
kio 1066/11 (8)
x ga 154/07 (3)
"iv ca 142/11" (4)
"86 ust. 4" (191)
281/12 (16)
istotna zmiana w treści oferty (8317)
"prowspólnotowa wykładnia" (12)
świadczenie niemożliwe (2042)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
ulotki (312)
i ca 368/11 (1)
cena 1 grosz (7947)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
uchylił się od podpisania umowy (1201)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
art. 85 ust. 1 (2145)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
x ga 79/10 (3)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (543)
przeciwnikiem skargi (365)
iv ca 1322/11 (1)
x ga 65/07 (3)
xii ga 109/08 (1)
kio/1536/10 (5)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
posiadanie uprawnień (5139)
iii ca 177/10 (2)
art. 57 kpa (32)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (5335)
"oferty dodatkowe" (379)
iii ca 112/06 (1)
referencje od podwykonawcy (695)
rezygnacja z części zamówienia (408)
potwierdzenie referencji (2838)
formularz cenowy ryczałt (132)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
nieprecyzyjne (3321)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
rażąco niska cena na usługi (1354)
ets (652)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1018)
173/09 (9)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
c-465/11 (18)
plan higieny (134)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
v ca 537/08 (9)
wadium w formie kopii (320)
oferta niekompletna (1939)
projekt (6373)
emas (20)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (412)
brak części formularza ofertowego (2162)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
czyn nieuczciwej (3622)
"odtajnienie dokumentów" (110)
ii ca 377/09 (2)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (8)
dokumenty w języku obcym (401)
xix ga 32/09 (4)
dysponuje lub będzie dysponował (3481)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (47)
182 ust. 3 pkt 1 (2377)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
barterowa (3)
impel security (100)
830/10 (3)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (431)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (153)
koordynator projektu (155)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
iii ca 1019/06 (6)
izba (15344)
równoważność (699)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
87 (5968)
x ga 499/10 (2)
folder (264)
opis przedmiotu (9430)
ix ga 115/06 (4)
sprawozdania finansowe (895)
"zapytanie o cenę" (594)
obsługa prawna (2432)
63/12 (19)
brak numeru katalogowego (451)
umowy (11595)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
1071/11 (5)
wadium wpłynęło po terminie (572)
pit osoba fizyczna (24)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
wizja lokalna obowiązek (255)
lub równoważne (2134)
zaokrąglanie cen jednostkowych (51)
błędnie wyliczony vat (714)
"opinia bankowa" (284)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (344)
i ca 251/07 (2)
i ca 601/05 (3)
dynamiczny system zakupÓw (107)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
krs (1719)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
vi ga 57/07 (6)
referencje podpis (552)
"wycofanie oferty" (67)
889/08 (6)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
"grupa kapitałowa" (324)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
26 ust 3 (10931)
vi ca 629/09 (1)
definicja dokumentacji projektowej (703)
jawność (897)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
brak ceny jednostkowej (1995)
kio 1159/12 (6)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
iv ca 239/05 (5)
unieważnienie zmiana okoliczności (6074)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (76)
konflikt interesów (89)
v ca 214/06 (11)
art. 83 ust. 3 (1543)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
odwołanie przedwczesne (1019)
imienny wykaz osób (209)
29 ust. 2 (22076)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1168)
ii ca 37/06 (4)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (5318)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
istota ceny ryczałtowej (658)
brak podpisu (2288)
sanawia (2)
prawo opcji (516)
zmiana ceny (5753)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (2352)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
bumar (32)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
wykaz głównych usług (1400)
protokół odbioru (1711)
art. 38 ust. 4a (372)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1202)
bład w obliczeniu ceny (1855)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9020)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
"błędny adres" (8)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
wrobis (53)
kio 425/12 (6)
"186 ust. 2" (1655)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
niepodpisany kosztorys (831)
1008/11 (4)
art. 94 ust. 2 (1573)
"informacje z internetu" (5)
prezentacja próbek (115)
grecja (64)
viii ga 22/08 (41)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (10100)
vat 0 % (1637)
wartość referencji (2528)
tomograf (214)
telefonia komórkowa (128)
vi ca 210/08 (2)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
referencje (3085)
"art. 32 ust. 4" (96)
xxiii ga 416/11 (23)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
notariusz (410)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
"27 ust. 5" (14)
zła stawka vat (94)
v ca 1468/10 (3)
x ga 246/10/za (1)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
usługi główne (2759)
1060/13 (4)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
sukcesja generalna (30)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
vat omyłka (931)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (2817)
odwołanie bezprzedmiotowe (1537)
1366/12 (2)
uzupełnienie ceidg (37)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
oferta złożona po terminie (16941)
utajnił formularz cenowy (146)
brytyjski krk (8)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (770)
office (129)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (2590)
kio 19/11 (206)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
kio 822/11 (7)
art. 182 ust. 3 (2258)
ii ca 131/10 (2)
ii ca 676/09 (5)
1741/10 (6)
vi ga 33/09 (3)
szpital czerniakowski (16)
x_ga_67_08 (50)
"sumowanie doświadczenia" (26)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (21)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
kio 2816/10 (17)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
xix ga 461 (18)
xii ga 304/07 (1)
kio 618/11 (2)
harmonogram robót (768)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
monistyczny (8)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
"razaco niska cena" (1696)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
nieprawdziwa informacja (2640)
i ca 134/06 (20)
"cena zero" (9)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
produkty lecznicze (261)
błąd w przedmiarze (856)
vi ga 240/10 (2)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
"termin składania ofert" (4586)
równość stron kary umowne (150)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (22)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
krk komplementariusza (26)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
tłumaczenie referencji (530)
"termin płatności" (375)
ciągłość wadium (116)
proporcjonalny (966)
iv ca 683/12 (51)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (2535)
składki społeczne niemcy (38)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
vi ca 693/08 (1)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
c-314/01 (6)
x ga 2/08/za (1)
ii ca 803/10 (12)
xix ga 599/06 (3)
sprzeciw (1133)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
54/10 (19)
współfinansowane ze środków (385)
spółka cywilna (2686)
uzupełnienie formularza cenowego (890)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
brak strony formularza cenowego (1630)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (33)
kio 459/12 (16)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
kio 2040/13 (3)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
i1 ca 202/09 (1)
studia podyplomowe (36)
kio 1822/11 (10)
kio 2531/11 (8)
pozacenowe kryteria ofert (67)
"dokument równoważny" (111)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
ix ga 37/06 (4)
zmowa cenowa (63)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
należycie wykonane (6292)
art.185 ust.6 pzp (797)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (231)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
najwyższa staranność (871)
2292/13 (13)
2216/13 (5)
iv ca 392/05 (8)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
"realność udostępnienia" (43)
import docelowy (20)
polskie normy (2829)
v ca 423/08 (10)
kio 293/11 (10)
próbka niezgodna z siwz (649)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
x ga 98/07/za (1)
1164/11 (5)
229/12 (25)
poprawienie stawki vat (639)
pracownik ochrony (1857)
opcji (518)
xiii ga 379/12 (8)
brak pozycji kosztorysu (1660)
i ca 220/07 (1)
kyocera (17)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
podmioty powiązane (889)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
v ca 360/08 (1)
brak cen jednostkowych (1622)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
zus (616)
rażąco niska cena dostawy (704)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
art. 186 ust. 4 (2124)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (11)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
wykaz podwykonawców (1150)
vi ga 50/09 (1)
v ca 324/10 (3)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
cena 0 (4870)
"warunki przedmiotowe" (201)
zmiana terminu realizacji (6866)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
ciąg pełnomocnictw (584)
1980/09 (11)
"art. 84" (226)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
zarzuty spóźnione (1359)
krk belgia (8)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (3429)
nieważny certyfikat iso (171)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
x ga 230/08 (1)
skarga na postanowienie (15891)
tożsame (2999)
wartość polisy oc (373)
1787/11 (4)
kio/uzp 476/09 (10)
"błędna podstawa prawna" (67)
aport (31)
kio/kd 99/10 (9)
dowody (9075)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
wysokość kar umownych (657)
iso 9001 (228)
kio_uzp_298_09 (4)
aukcja elektroniczna (319)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
x ga 25/08 (65)
kio 685/12 (4)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1218)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
"rażąca strata" (37)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
vi ga 85/10 (2)
v ca 871/08 (2)
i1 ca 143/11 (1)
kio 1306/11 (5)
kio 711/12 (6)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
rażąco wysoka cena (536)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
oferta warunkowa (490)
rozbicie ceny ofertowej (440)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
kredyt w rachunku (390)
953/13 (19)
vi ca 206/11 (1)
2343/12 (4)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
art. 29 (22175)
interpretacja siwz (3410)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
2649/11 (18)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
"art.22 ust.5" (59)
vi ca 32/11 (2)
ii ca 425/05 (5)
stawka podatku vat (1295)
ilość zamówienia (5814)
22 ust 4 (13265)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (317)
różny vat (1218)
art 94 ust 3 (1641)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
xii ga 12/09 (9)
2725/11 (8)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
xix ga 170/08 (4)
pozacenowe (67)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
wymóg jednego producenta (2745)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
art 46 ust 4a (606)
dozorbud (105)
brak ceny (7455)
art 36 ust 5 (4094)
art 46 4a (606)
4pi (33)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
powtarzające się okresowo (133)
wdrożenie (1882)
1993/10 (2)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
irlandii (58)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
zastrzeżenie oferty (4873)
świadectwo pochodzenia towarów (76)
uprawnienia telekomunikacja (214)
ii ca 258/09 (2)
"istotna zmiana treści oferty" (432)
x ga 294/06 (9)
usługi ubezpieczeniowe (704)
sytuacja ekonomiczna (2424)
definicja ceny (1936)
toshiba (62)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
limit debetowy (8)
informacja banku (1179)
1161/12 (6)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
1237/11 (14)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
świadczenia ciągłe (998)
brak stawki vat (1214)
v ca 571/08 (8)
xii ga 149/07 (2)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
uprawnienia sep (26)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
prokurent (543)
równoważne materiały (1298)
energia elektryczna (474)
pisemność (33)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (1789)
barter (4)
"karty katalogowe" (428)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
"zmowa przetargowa" (75)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
kio 1898/11 (3)
gwarancja w oryginale (905)
bilety lotnicze (50)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
kio_1535_11 (4)
kio/uzp 66/07 (8)
wimax (6)
36 ust. 4 (4136)
obowiązek wizji lokalnej (255)
"art. 2 pkt 1" (285)
art 89 ust 1 pkt 1 (11668)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
wykaz osob (4235)
x ga 247/09 (1)
kryterium odległości (365)
xxiii ga (105)
niezgodność treści oferty (5347)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
"i ckn 304/00" (130)
"tego samego rodzaju" (285)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
modyfikacja formularza ofertowego (1047)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
407/12 (3)
"lub równoważne" (743)
błędny numer katalogowy (203)
utajnienie referencji (211)
xii ga 391/08 (9)
ix ca 709/09 (3)
doświadczenie wykonawcy (6523)
art. 185 ust. 6 (2343)
"zamówień publicznych" (24070)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
xii ga 429/09 (49)
v ga 127/11 (1)
tej samej marki (832)
saas (2)
i1 ca 154/11 (1)
tryb postępowania przetarg ograniczony (15925)
faktura należyte wykonanie (1242)
turcja (28)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (99)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (1831)
zaświadczenie zus spółka cywilna (114)
krs po terminie składania ofert (961)
postępowanie obarczone wadą (1418)
przystąpienie (12333)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
nakazuje odrzucenie (12546)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
odwołanie wniesione po terminie (22102)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
dzielenie zamówienia (646)
i cz 103/07 (1)
vii ga 136/09 za (6)
ii ca 464/09 (1)
vat 0% (1554)
"wykładnia językowa" (364)
iii ca 446/08 (5)
art. 90 (5559)
ograniczenie zakresu zamówienia (15068)
organizacja szkoleń (320)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
c-513/99 (7)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (5620)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
art. 124 (670)
ix ga 46/08 (1)
kio/uzp 812/09 (10)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
płatność podwykonawcy (326)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
x ga 5/07 (7)
naprawa pojazdów (160)
zakres świadczenia (8053)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
1287/12 (7)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (2)
art. 180 ust. 5 (4522)
uzupełnienia (6427)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
"krajowy rejestr karny" (543)
wydruk z krs (211)
zasoby podmiotu trzeciego (1283)
cena słownie (8157)
telekomunikacja polska (389)
iii ckn 1320/00 (6)
gaz-system (74)
wykaz robót (3448)
wykonawstwo zastępcze (26)
x ga 85/08 (5)
osoba fizyczna jako wykonawca (1571)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
x ga 23/07/za (39)
zmiana istotna umowy (6633)
asysta techniczna (122)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
"zastrzeżenie oferty" (23)
ujawnienie źródła zapytania (151)
2191/10 (6)
wadium (2041)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
xix ga 403/08 (1)
serwis na terenie polski (240)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
art. 29 ust 3 (21046)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
niewykonanie wyroku (12849)
"świadczenie niemożliwe" (221)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
ii ca 218/06 (2)
brak interesu (8520)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
"informacja banku" (362)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
działalność twórcza (68)
pelnomocnictwo (3359)
"art. 26 ust. 2c" (41)
openoffice (11)
i csk 293/07 (44)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
art.26 ust. 2b (1316)
x ga 207/08 (2)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
"interes prawny" (4746)
świadczeń okresowych (903)
1431/08 (13)
1944/11 (9)
art. 11 (15481)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (1757)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (3908)
błędna podstawa prawna (3868)
równoważność certyfikatów (232)
"usługi transgraniczne" (13)
c_538_07 (11)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
związanej z przedmiotem zamówienia (8858)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1046)
"26 ust. 2c" (41)
sumowanie obrotów (116)
pkp (699)
równoważności (699)
sublimit (13)
definicja modernizacji (442)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
krk nie figuruje (121)
"odmowa podpisania umowy" (75)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
ix ga 228/09 (2)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (34)
zamówienia sektorowe (725)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1200)
858/12 (4)
china (35)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
kio/uzp 873/09 (5)
art. 44 (3031)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
nie wpisał stawki podatku vat (433)
"własne referencje" (10)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
unieważnia umowę (2751)
cena minimalna (2217)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
błędny podatek vat (1112)
art. 86 ust. 1 (1520)
referencje podwykonawcy (695)
grupa kapitałowa zmowa (32)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
wadium w formie kopii 2013 (74)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11123)
interes w uzyskaniu (7927)
uzupełnienie dokumentu po terminie (6299)
z referencji nie wynika (2880)
projektuj i buduj (237)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
"porównywalność ofert" (171)
kryteria oceny ofert (6241)
1353/13 (4)
prawo opcji roboty budowlane (179)
sposób obliczenia ceny (3142)
art. 6 kc (4020)
prince ii (65)
kio_457_12 (10)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
grupa kapitałowa 2013 (170)
spółka zależna (2664)
skanska (364)
art. 32 ust.2 (3303)
użyczenie (236)
x ga 219/07 (1)
niezaskarżenie wezwania (1445)
1247/11 (3)
nadmierne wymagania (1166)
referencje podmiotu trzeciego (973)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (2613)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3120)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2013)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
referencje wystawione przez siebie (832)
"wyrok kio" (8939)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
vi gz 51/06 (2)
inna cena słownie i cyfrowo (473)
wymagane dokumenty (12623)
netline (37)
utajnienie wykazu usług (302)
transgraniczne (49)
"samokontrola" (26)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
1323/12 (6)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (428)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
vii ga 36/09 (1)
rotacja środków pieniężnych (4)
"przejęcie pracowników" (14)
brak treści oferty (13408)
zmiana terminu umowy (6964)
centertel (88)
"zamówienia mieszane" (12)
"fidic lub równoważne" (31)
wadium wpłacone w kasie (29)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
kio 1670/11 (4)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
xix ga 207/09 (9)
ii ca 108/11 (3)
kio 1745/13 (3)
"art. 43" (262)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1050)
telewizja polska (132)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
wykonanie zastępcze (373)
wezwanie do wyjaśnień (6142)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
700/11 (8)
338/09 (28)
"kio 20/12" (4)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
"utajnienie wykazu osób" (8)
zatrudnienie (1742)
zmiana stawki podatku vat (893)
podwykonawstwa (634)
38 ust. 1a (821)
hotel (114)
protokół odbioru końcowego (686)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
v ca 226/10 (10)
kio 1639/11 (19)
art. 96 ust. 3 (1822)
interes publiczny 145 (395)
art. 46 ust. 5 (2676)
iii ca 212/06 (2)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
realność udostępnienia zasobów (143)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
llc (28)
"art. 29" (2794)
częściowe uwzględnienie (2410)
pozwolenie na użytkowanie (536)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
51/09 (23)
"sukcesja generalna" (23)
intercity (60)
"związanie ofertą" (1122)
podwykonawcy (1846)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
za pośrednictwem banku (1371)
i ca 273/09 (1)
zwolnienie z vat (312)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (33)
zarzuty (17751)
brak daty na oświadczeniu (5348)
"art. 86 ust. 3" (214)
potwierdzenie czynności (12463)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
autoryzowany serwis (184)
iv ca 870/06 (1)
uzupełnił bez wezwania (2009)
kio_2796_11 (5)
1181/10 (3)
interes faktyczny (6970)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (506)
prace badawcze (521)
1236/08 (8)
synektik (19)
art. 38 ust. 2 (3788)
wojskowy instytut medyczny (47)
rozbieżnie słownie (314)
wyciąg z konta (76)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
06 austria istotna zmiana (56)
interes przystępującego (4523)
bezwarunkowa gwarancja (319)
omyłka w kosztorysie (949)
kio 254/11 (4)
strona internetowa dowód (2476)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
"kryterium oceny ofert" (3951)
"pozycja dominująca" (82)
zatrzymanie wadium 2014 (74)
xvi gc 682/08 (3)
kryterium parametry techniczne (1983)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
818/11 (3)
ubezpieczenie (2304)
ii ca 327/05 (12)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
gwarancja bankowa kopia (213)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (2394)
wartość umowy (7646)
kio 71/11 (9)
kio/uzp 741/09 (6)
wykluczenie wykonawcy (10444)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
x ga 256/10/za (1)
inspire (15)
iso (557)
"usługi prawne" (31)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (439)
"powtórzenie aukcji" (29)
prezentacja, próbki, testy (50)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
miejsce składania ofert (5563)
ponowne wniesienie wadium (1158)
v ca 440/06 (6)
gwarancja bankowa w kopii (231)
nieprawdziwych informacji (2640)
v ca 1174/08 (3)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
ii ca 342/06 (10)
wezwanie musi być precyzyjne (1497)
zmiana wysokości wadium (1107)
impel rażąco niska cena (95)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
zaokrąglanie ceny (85)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
art. 85 ust. 2 (2146)
świadectwo przejęcia robót (146)
"tylko ceny brutto" (5)
wnosi o unieważnienie postępowania (7663)
bombardier (36)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
oczywista omyłka (2018)
112 kc (287)
kio_1776_10 (7)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)