Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

oferta wpłynęła po terminie (5238)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
wiadukt most (120)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
uzupełnienie dokumentu po terminie (6705)
vat 0 % (1712)
zakaz zawarcia umowy (1686)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
definicja podwykonawcy (525)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (163)
podstawa wyceny (1785)
wadium w częściach konsorcjum (427)
kio/uzp 1455/08 (10)
art. 23 ust. 2 (10571)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
informacja krk (468)
telekomunikacyjne (694)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
udział podmiotu trzeciego (3257)
kio/uzp 873/09 (5)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
v ca 537/08 (9)
nowe zarzuty (6588)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
kio/ku 53/11 (4)
"24 ust. 1 pkt 9" (281)
szpital czerniakowski (16)
żądanie unieważnienia postępowania (9684)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
ii ca 688/09 (1)
kio 1437/10 (5)
ponowne wezwanie do uzupełnień (3733)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
iv ca 1148/08 (1)
"kryteria podmiotowe" (104)
"unieważnienie postępowania" (4967)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1236)
xix ga 371/10 (1)
xii ga 308/08 (3)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
deklaracja zgodności (1244)
63/12 (19)
natychmiastowa (368)
v ca 1897/08 (1)
iv ca 1176/09 (5)
polisa oc (499)
rozszerzenie rękojmi (157)
criminal (22)
nabycie udziałów (1699)
"zaprojektuj i buduj" (16)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
nieprecyzyjne (3321)
błędna stawka vat (910)
kio/uzp 22/07 (143)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (5247)
"iii ca 88/09" (16)
112 kc (311)
"zmowa przetargowa" (75)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
29 ust. 2 (22076)
xvi gc 682/08 (3)
kio 223/12 (18)
art. 26 ust. 4 (10612)
"brak interesu" (717)
brak ceny w ofercie (7372)
certyfikat iso 9001:2000 (88)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
domniemanie (1386)
"interes w unieważnieniu" (7)
częściowe uwzględnienie zarzutów (2626)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
ix ga 115/06 (4)
xii ga 254/08 (4)
grafolog (6)
art. 26 2b (1507)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
wykładnia literalna siwz (954)
x ga 139/08 (1)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1204)
interes prawny (9018)
"cena nierealna" (336)
rażąco nisko cena (1773)
"art. 49 ust.3" (19)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
rażąco niska cena 2014 (461)
termin wykonania zamówienia niezgodny (14985)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
kognicja izby (341)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
kio 134/09 (20)
art. 387 (394)
iii czp 146/93 (17)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (56)
36 ust. 5 (4094)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
art. 146 (2005)
kio/uzp 786/10 (15)
spółka w organizacji (770)
x ga 367/09 (1)
wezwanie musi być precyzyjne (1645)
interes publiczny unieważnienie (7455)
fałszywe oświadczenie (262)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (146)
kio_uzp_919_08 (11)
powierzy podwykonawcom (751)
brak tłumaczenia (1750)
inżynieria rzeszów (62)
prawidłowo ukończone (730)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (1842)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
sytuacja finansowa (4185)
x ga 51/09 (3)
użyczenie zdolności finansowej (95)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
dokumenty przedmiotowe (10586)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (120)
uczciwa konkurencja (8966)
tubisz rażąco niska cena (83)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
i ca 134/06 (20)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
"województwo podkarpackie" (78)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
zamówienie wielorodzajowe (3)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
"informacja banku" (377)
uzupełnienie oferty (6109)
dalszy podwykonawca (968)
ii ca 67/05 (3)
budimex (411)
elektroniczny krs (462)
punkty serwisowe (473)
art. 31a (126)
xii ga 414/09 (2)
ii ca 218/06 (2)
85 ust. 4 (2292)
przystąpienie do odwołania (12244)
kio 1318/10 (7)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
wartość polisy oc (373)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
wskaźnik płynności finansowej (69)
2805/10 (5)
xii ga 143/09 (16)
kio/1765/10 (5)
zasada pisemności (372)
kio/ku 63/11 (5)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (170)
budynki użyteczności publicznej (272)
kredytu (532)
art. 46 ust 4a (606)
kio/uzp 1173/08 (3)
v ca 903/08 (8)
spółka z o.o. w organizacji (606)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (575)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
informacje (12802)
art. 67 ust 1 pkt 1 (2189)
vii ga 147/08 (9)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
wycofanie wniosku (777)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
powszechne usługi pocztowe (260)
iv ca 33/09 (4)
vi ga 51/06 (6)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
vi ca 628/05 (13)
"podpis elektroniczny" (713)
wpis od skargi (20518)
brak cen jednostkowych (1622)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
art. 35 (3645)
"xii ga 117/09" (6)
"interwencja uboczna" (53)
wadium w częściach (930)
suma ubezpieczenia (558)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (102)
vat ryczałt (152)
ubezpieczenie na życie (358)
istotne elementy umowy (5940)
art. 26 ust 2b (1506)
"art. 29 ust. 3" (445)
art. 42 ust. 1 (3145)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
próbka "art. 26 ust. 3" (341)
baza magazynowo transportowa (60)
"art. 38 ust. 6" (141)
pełnomocnictwa (3359)
183/11 (15)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
x ga 379/06 (1)
"art. 111" (180)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (72)
kryterium jakości (1721)
vi ga 93/10 (2)
art. 25 ust. 1 (10221)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (933)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
zobowiązanie (5140)
izrael (39)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
technologia radiowa (132)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (648)
"art. 104" (328)
v ca 46/07 (4)
281/12 (18)
tusze (36)
v gaz 21/08 (6)
strona internetowa (3894)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
know-how (246)
termin wniesienia wadium (1998)
24 ust. 1 pkt 3 (13571)
355 kc (175)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
ix ga 83/09 (3)
zamierza przeznaczyć (2041)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (185)
nie może przekroczyć (1883)
1078/12 (6)
umowa zlecenie (1860)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
848/12 (4)
iii ca 199/06 (2)
upust jako kryterium (195)
aktualność krs (54)
brak daty wystawienia referencji (408)
kalisz (236)
sumowanie wartości usług (369)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
pozycja zero (4825)
autoryzowany przedstawiciel (223)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (608)
po przecinku (374)
wadium na niepełny okres związania ofertą (700)
równe traktowanie (8272)
usługi hotelarskie (35)
upadłość (333)
kio 292/13 (5)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
xii ga 2/09 (4)
centrum personalizacji dokumentów (18)
gwarancja wadialna po angielsku (41)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
nieważność umowy (1451)
definicja podwykonawstwa (160)
ii ca 183/05 (2)
usługi badawcze (465)
referencje podwykonawcy (695)
v ca 1982/12 (7)
dwie próbki (541)
"kryterium jakości" (102)
v ca 1213/02 (15)
pracownik ochrony (1991)
termin świadczenie niemożliwe (2321)
wadium (2041)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1307)
związanie wyrokiem (8379)
kio 1600/10 (6)
"wiedzy i doświadczenia" (3711)
krótki termin realizacji (930)
v csk 456/09 (18)
189 ust. 2 pkt 3 (4914)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
wadium termin związania ofertą (1416)
zero w kosztorysie (1553)
dostęp do informacji publicznej (2492)
stadion wrocław (43)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (5)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
tożsamość (809)
referencje dla podwykonawcy (654)
podstawy wykluczenia (7571)
29 ust.2 (17217)
nieczytelny podpis (375)
kio 287/11 (8)
vi ga 85/10 (2)
ryczałtowe (1717)
cena słownie i liczbowo (228)
1993/10 (2)
krk dla komplementariusza (25)
kio 2500/10 (3)
gaz-system (74)
xix ga 235/11 (4)
aktualny krs oznacza (548)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (136)
"wykazanie równoważności" (124)
karty katalogowe (484)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
rażąco niska cena nierealistyczna (616)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (100)
biletów lotniczych (50)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
umowa leasingu (198)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
rażąca strata (97)
telefonia komórkowa (128)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
art. 91 ust. 3 (6233)
"zakres podwykonawstwa" (136)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
art. 7 ust. 1 (22536)
interwencja uboczna (55)
passmark (15)
termin związania ofertą a wadium (1415)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
93 ust. 4 (5126)
zmiana umowy podwykonawca (989)
v ca 360/08 (1)
kio 42/12 (18)
zwrot oferty (13082)
ogłoszenie upadłości (288)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (5)
brak interesu prawnego (7804)
1444/11 (5)
cosmic (7)
umowa ramowa (412)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
spółka cywilna zus (146)
"zmiana terminu realizacji" (104)
miejsce składania ofert (5962)
"art. 12a" unieważnienie (84)
niewykonanie wyroku (12849)
zdolność kredytowa pod warunkiem (586)
microsoft windows lub równoważny (71)
ciężar dowodu rażąco niska cena (652)
vi ga 28/07 (14)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
"art. 96" (672)
skamex (47)
spółka komandytowa krk (36)
inne usługi niepriorytetowe (173)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
cena 0 zł (4794)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
różna interpretacja kryteriów (1188)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
"art. 32 ust. 2" (129)
monopolista (62)
świadczenie usług pocztowych (608)
funkcjonalność system (1243)
istotne postanowienia umowy (6856)
warunkowa gwarancja (177)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (511)
niedozwolona zmiana oferty (914)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (292)
"spółka cywilna" zaświadczenie (138)
na dzień składania ofert (8664)
poprawa kosztorysu (462)
dopuszczenie do obrotu (1616)
"brak podpisu" (193)
"próbka systemu" (18)
kio_1026_10 (3)
ii ca 2194/05 (87)
12a (391)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
uzupełnienie wyroku kio (5780)
spółka zależna (2664)
zamówienia dodatkowe ryczałt (302)
zwiększenie konkurencyjności (380)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1238)
oc konsorcjum (268)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
xxv c 1367/10 (1)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
kio 2710/10 (10)
istotna zmiana okoliczności (7002)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
esri (36)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (2)
kio 1207/12 (8)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
alpine (39)
pkp energetyka (78)
narodowy bank polski (213)
kio 1434/12 (3)
wadliwe referencje (818)
x ga 196/10 (2)
"błędna stawka podatku vat" (156)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
kio_uzp_184_10 (8)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
podstawa dysponowania osobą (3063)
dostawa autobusów (182)
i ca 155/04 (9)
oferta po terminie (17993)
usługi prania (157)
kio/uzp 757/09 (14)
x_ga_67_08 (51)
ilość zamówienia (5814)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
kio/uzp 3/09 (92)
kryterium oceny ofert (6241)
korekta finansowa (409)
"zatrzymanie wadium" (554)
2317/10 (4)
wstępne ogłoszenie (1012)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
uzupełnienie dokumentów (5982)
pit (64)
sumowanie doświadczenia (312)
887/09 (8)
powiązania osobowe (256)
zamówienia podobne (5943)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (91)
podmiot trzeci (2837)
salans (5)
pit osoba fizyczna (24)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
medyczne (2370)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
nie zamieścił ogłoszenia (6438)
materiały promocyjne (84)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
krk niemieckie (30)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
"art. 26 ust. 2c" (41)
x ga 260/08 (19)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (4812)
tetra (22)
poprawianie omyłek (710)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
udostępnienie wiedzy (2375)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
x ga 442/10 (1)
nie dołączył kosztorysu (967)
ii ca 584/05 (17)
uzupełnienie harmonogramu (548)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
c-465/11 (18)
art. 83 ust. 2 (1767)
ii ca 1351/07 (1)
zwrot wadium w formie gwarancji (600)
"jeden producent" (530)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
około (1727)
vii ga 44/05 (3)
"niewykonanie wyroku" (450)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (378)
xix ga 195/09 (11)
produkt równoważny (1140)
art 29 ust 3 (21046)
dokumenty stany zjednoczone (102)
vi ga 29/08 (15)
vi ga 142/08 (1)
wynagrodzenie prowizyjne (13)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
parafka zamiast podpisu (11)
x ga 100/10 (2)
vi ga 79/09 (3)
upadłość wykonawcy (325)
wartość zrealizowanej części (3335)
ii ca 304/08 (1)
vi ga 169/10 (1)
udzielanie zamówień uzupełniających (1434)
"146 ust. 6" (158)
art 6a (483)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
avr rażąco niska cena (5)
utajnienie (661)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
718/12 (9)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
świadczeń okresowych (977)
"nadużycie pozycji dominującej" (12)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (3)
c-525/03 (5)
ix ga 199/11 (1)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (146)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
x ga 327/07 (1)
brak podpisu formularza cenowego (334)
i ca 101/10 (2)
lotos (31)
1553/10 (6)
kio_2817_10 (7)
jakość (3041)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (3596)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
nie przesłał kopii przystąpienia (1442)
"zmiany umowy" (431)
uzupełnienie informacji z krk (289)
poświadczenia (2329)
ii ca 675/04 (3)
art 36 ust 4 (4136)
zdolnośc kredytowa (832)
kio 51/11 (14)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
brak odpowiedzi na wezwanie (5620)
rażąco niska cena dostawa (637)
"zmiana umowy" (431)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
oferta wariantowa dostawa (249)
kio 700/11 (8)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1150)
wysokość kar umownych (709)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
pojęcie dostawy (1220)
vi ga 92/07 (1)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
odtajnienie wykazu osób (289)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (9293)
chiny (70)
zmiana podmiotowa (1667)
kio 293/11 (10)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (474)
iv ca 180/11 (3)
x ga 349/09 (1)
"samodzielne uzupełnienie" (42)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
zus hiszpański (6)
projektuj i buduj (237)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
v ca 52/08 (2)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
próbka system informatyczny (96)
"oferta dodatkowa" (379)
art.51 ust.2 (384)
x ga 140/08/za (1)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
kio 4/13 (72)
19/09 (286)
brak formularza cenowego (1617)
"wspólnota mieszkaniowa" (63)
art. 180 (4472)
vii ga 24/08 (13)
ii ca 258/09 (2)
grupy kapitałowej (389)
kryteria wyboru (5775)
"istotna zmiana treści oferty" (457)
ii ca 207/08 (6)
"żądanie próbek" (36)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
"186 ust. 2" (1655)
przedmiot działalności określony krs (683)
przesłanie kopii przystąpienia (562)
treść pełnomocnictwa (3011)
38 ust. 1a (869)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (377)
wadium w pieniądzu (286)
rezygnacja z części zamówienia (408)
brak podpisu kosztorysu (310)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
treść referencji (2923)
strona z (17545)
"art. 68 ust. 2" (23)
"art. 7 ust. 3" (1338)
kio 457/12 (11)
cezar (45)
ii ca 1950/05 (2)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
"prezentacja próbki" (36)
różny vat w ofertach (1197)
1161/12 (6)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
"spółka komandytowa" (359)
"omyłka rachunkowa" (1020)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
grontmij (149)
tłumaczenie przysięgłe (381)
xii ga 232/11 (1)
gwarancja wadialna (592)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
oryginał wadium (601)
agencja rynku rolnego (30)
"centrum usług wspólnych" (21)
nienależyte wykonanie (6292)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
losowanie (11)
xii ga 102/09 (41)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
luksemburg (65)
kio 2189/10 (14)
multikom (36)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
jednorazowe wezwanie (449)
"istotna zmiana umowy" (26)
hewlett packard (278)
100/12 (20)
xii_ga_254_08 (3)
i ca 410/08 (1)
rozwiązanie umowy (3161)
ubezpieczenia (2304)
c-389/92 (12)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
121/11 (5)
oferta (18628)
lek równoważny (72)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
zakres świadczenia (8053)
nierówne traktowanie (8272)
c-176/98 (36)
oferty częściowe (2436)
zawarcie umowy pod warunkiem (5906)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
usługi ubezpieczeniowe (704)
kio/uzp 286/08 (11)
ii ca 442/06 (6)
"powiązania kapitałowe" (97)
vi ga 68/09 (5)
"kryteria niemierzalne" (20)
podpis podwykonawca (322)
kio 425/12 (6)
xix gz 455/10 (1)
x ga 338/10 (4)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (997)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3271)
"na dzień składania ofert" (1058)
vi ga 174/11 (1)
v ca 1468/10 (3)
epuap (66)
program funkcjonalno użytkowy (623)
polisa oc pkd (55)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
ujawnienie źródła zapytania (151)
kio 2287/10 (21)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
"art. 92 ust. 2" (83)
unieważnienie (12256)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (116)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5199)
krk prokurenta (47)
kio_1776_10 (7)
udział podmiotów trzecich (2696)
świadectwo zgodności we (437)
kryteria oceny ofert inne niż cena (4083)
"ubezpieczenie majątku" (14)
163/08 (11)
"art. 26 ust. 4" (1631)
zwolnienie z vat (312)
"prezentacja systemu" (40)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
290/13 (6)
wybór po terminie związania ofertą (8147)
ibm (233)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
art. 46 ust. 3 (2772)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
badanie rzetelności wykonawcy (589)
v ca 422/06 (1)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
wnosi o unieważnienie postępowania (8083)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
protokół odbioru (1711)
orange (76)
złożenie dwóch ofert (10181)
obsługę prawną (2432)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (953)
"sumowanie doświadczenia" (26)
powiązania kapitałowe (156)
kio 1526/10 (4)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
zakaz udziału podwykonawców (405)
przedwczesne odwołanie (937)
ciągłe (1187)
1123/10 (10)
nie wpłacenie wadium (218)
art. 180 ust. 5 (4774)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (573)
parafowanie umowy (245)
pozacenowe kryteria (66)
zasada konkurencyjności (936)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
"jednokrotne wezwanie" (70)
iv ca 239/05 (5)
"brak kosztorysu" (48)
240/10 (4)
xix ga 408/07 (4)
data wystawienia referencji (417)
36b ust. 2 (37)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
kio 8/11 (166)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (47)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
"powiązania osobowe" (25)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
blok operacyjny (217)
wycofanie oferty (937)
opłaconą polisę (361)
przenoszenie kosztów (1301)
v gaz 22/08 (7)
vii gc 127/11 (1)
poprawa vat (376)
wykluczenie nienależyte wykonanie (5082)
prezentacja oprogramowania (302)
282/09 (18)
xii ga 393/10 (1)
udostępnianie uprawnień (886)
zmiana ryczałtu (269)
iso 9000 (27)
gospodarz postępowania (108)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (168)
2292/13 (19)
krk szwecji (7)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
110/14 (3)
2630/11 (9)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1006)
wadium podmiot trzeci (450)
ix ca 23/12 (9)
kio/uzp 853/08 (5)
46 ust. 5 pkt 1 (2953)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (651)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
ga 92/11 (17)
karta oceny ofert (1572)
disclosure (9)
jednokrotne wezwanie (518)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (31)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
"art. 91 ust. 3" (149)
1759/10 (4)
art. 22 ust. 5 (12514)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
zmiana postanowień umowy (5653)
73/11 (19)
nisko rażąca cena (559)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
art. 24 ust. 4 (12279)
169/10 (4)
"do wglądu w siedzibie" (26)
błedny knr (157)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
podmiot prawa publicznego (5902)
"zmiana składu" (40)
art. 23 (10611)
posiadanie uprawnień (5456)
dowód opłacona polisa (283)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (366)
referencje dla konsorcjum (1409)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (176)
warunki atmosferyczne (267)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
dumping (28)
"nadzór autorski" (250)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3169)
ix gc 159/08 (2)
udostępnienie osoby (2652)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
informatyczne (1698)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (8)
wartość polisy (791)
art. 146 ust.6 (1067)
"roboty zamienne" (85)
art. 29 ust 3 (21046)
oświadczenie zamiast poświadczenia (541)
"przedłużenie terminu składania ofert " (358)
zamówień publicznych (22821)
"licencja niewyłączna" (12)
umowy (11595)
synektik (19)
opłaconej polisy (361)
xix ga 186/07 (2)
odtajnienie dokumentów (467)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
koncesja konsorcjum (177)
krk belgia (8)
"umowa warunkowa" (6)
brak równoważności (707)
ix ca 709/09 (3)
swift (15)
uzupełniające (2754)
naruszenie art. 29 ust. 2 (18990)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
inna omyłka ilość (1367)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
wartość zamówienia (11603)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
oferta ocena oferty (15030)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1058)
192 ust. 2 (7851)
x ga 523/10 (2)
upływ ważności wadium (595)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
niekaralność (628)
darowizna (49)
2336/13 (3)
"art. 83 ust. 3" (33)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
ix ga 147/07 (1)
"wykaz osób" (1397)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
800/12 (6)
"oświadczenie producenta komputera" (13)
bezwarunkowa (534)
kio 1231/11 (21)
art. 36a ust. 2 (124)
14/10 (327)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
koncepcja (1062)
kio 478/12 (12)
art. 23 ust. 3 (9219)
lokata (66)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
naruszenie art 29 (17191)
1285/11 (2)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
utajnienie wyjaśnień (450)
niemożliwa do przewidzenia (2271)
doświadczenie kierownika (1341)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (331)
"własne referencje" (10)
niejasne zapisy specyfikacji (1924)
iv ca 766/11 (1)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
zwłoka opóźnienie (158)
ii ca 1332/06 (1)
cena oferty w euro (1606)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
normy iso (427)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
xix ga 471/08 (2)
wygórowane kary umowne (130)
art. 186 ust. 4 (2124)
"art. 29 ust. 1" (1663)
iv ca 683/12 (51)
"powołanie biegłego" (236)
wymóg jednego producenta (2745)
hitachi (49)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (21)
agencja mienia wojskowego (175)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
ubezpieczenie oc (506)
kio 19/09 (157)
ix ga 137/06 (18)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
"razaco niska cena" (1833)
poprawienie omyłki (2163)
politechnika rzeszowska (24)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
ważność krk (97)
"art. 67 ust.1" (545)
93/12 (11)
referencje własne (1778)
zatrzymanie wadium (606)
ix ga 44/08 (29)
292/13 (6)
unizeto (154)
"poczta polska" (337)
holandia krk (8)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
art 5 ust 1a (2938)
"oferta równoważna" (406)
komplementariusz (80)
termin zawity (549)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
"nota pokrycia" (11)
29 ust. 3 (21046)
termin zawarcia umowy (10355)
x ga 269/11 (3)
kio/uzp 215/09 (7)
kio 711/12 (6)
żądanie certyfikatu iso (364)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
kio/uzp 260/10 (27)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (246)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
1719/10 (14)
x ga 269/07 (2)
komputer (785)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
70/09 (16)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
242/10 (17)
csk 456/09 (19)
termin wykonania zamówienia (14142)
lek (306)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
"częściowe przystąpienie" (2)
dynamiczny system zakupÓw (107)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
ochrona osób i mienia (492)
niepriorytetowe (244)
pkd (135)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
x ga 123/10 (2)
koncesja (471)
tryb postępowania (17103)
criminal record bureau (6)
zmiana personelu (795)
wpis od odwołania na dwie części (6783)
art. 151 (499)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (91)
vii ca 453/09 (1)
kio 1123/10 (12)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
polisa zbiorowa (51)
z referencji nie wynika (2880)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
plan higieny (134)
art. 182 ust. 1 (2292)
x ga 316/09 (2)
nabycie przedsiębiorstwa (846)
kryterium rabat (215)
zasady uczciwej konkurencji (9053)
"grupa kapitałowa" (324)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
"przystąpienie do odwołania" (220)
1366/12 (2)
art. 90 ust. 1 (5546)
180 ust. 4 (4321)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
roboty zamienne (507)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
wykaz usług (4203)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
858/12 (4)
meble (243)
ii ca 997/06 (2)
poleganie na zasobach innych podmiotów (1798)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
krk komplementariusza (26)
hotel (114)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
usługi powtarzające się okresowo (119)
1456/12 (3)
"odtajnienie oferty" (177)
sk 22/08 (15)
zatrzymanie wadium brak krk (38)
usługi pocztowe wolna reka (93)
art. 9 ust. 2 (15126)
koncepcja architektoniczna (143)
zobowiązanie podmiotów (3463)
data wystawienia (1023)
zaświadczenie zus spółka cywilna (120)
podmioty powiązane (889)
ii ca 455/06 (6)
xix ga 268/09 (10)
stanowi treść oferty (13147)
nie wniósł wadium (2016)
nazwa postępowania (6439)
art. 24b (67)
sufo (62)
przesunięcia asortymentowe (5)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (8870)
567/09 (2)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
bezstronność (328)
zakład opieki zdrowotnej (1270)
kd 58/10 (4)
art. 95 ust. 2 (1599)
polska organizacja turystyczna (33)
cykl życia produktu (38)
rażaco niska cena (1773)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
wadium euro (350)
przedawnienie (113)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
art. 36 (4296)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
microsoft (252)
certyfikat ibm (78)
udostępnienie referencji (936)
"zastrzeżenie oferty" (23)
błędny vat (1420)
polisa pkd (73)
v ca 421/07 (15)
xix ga 245/07 (6)
ca 3036/10 (18)
kio 2480/12 (7)
uchwała zarządu (635)
"§ 3 ust. 4" (162)
zakres polisy oc (528)
0,00 złotych (252)
polisa podwykonawcy (184)
sprawozdania finansowe (895)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
x ga 294/06 (9)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
art. 49 ust. 3 (1877)
odpowiedni termin (9693)
anonimowość (15)
rozwiązania alternatywne (756)
"art. 86 ust. 3" (214)
art. 25 ust. 2 (10215)
sposób obliczenia ceny (3142)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (318)
kopia pełnomocnictwa (910)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (4162)
oddział (3287)
115 k.c. (163)
dokumenty francuskie (165)
za wysokie wadium (209)
x ga 268/08 (1)
2817/10 (8)
tłumaczenie na język polski (1104)
termin realizacji zamówienia (10744)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
kody źródłowe (171)
prezentacja systemu informatycznego (175)
i ca 251/08 (3)
xii ga 568/11 (1)
i ca 381/07 (2)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
stalowa wola (112)
niezwłocznie (1336)
dokumenty w języku obcym (401)
co stanowi treść oferty (14394)
spółdzielnia naprzód (294)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
tonery oryginalne (37)
wniesienie wadium (2016)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
art. 38 ust. 1a (869)
1164/11 (5)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (144)
art.22 ust.4 (2905)
art. 92 ust. 1 (2552)
cofnięcie skargi (3984)
"przetarg ograniczony" (15415)
xii ga 317/09 (11)
xxiii ga 416/11 (23)
art. 6a (483)
1758/11 (6)
zamówienia mieszane (186)
upadłość podwykonawcy (110)
kio 23/12 (221)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (4048)
zmiana treści oferty (9265)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
"zasada koncentracji" (176)
xix ga 158/07 (4)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1153)
iso producenta (311)
cena 0 złotych (4720)
biegły (513)
niezgodność oferty z siwz (4632)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
upust (300)
wynika z innych dokumentów (10755)
ii ca 84/06 (3)
badanie ofert (9438)
niekorzyść wykonawcy (521)
ga 122/10 (30)
kuchnio (871)
niezwłocznie oznacza (909)
kio/kd 33/12 (4)
"zamówienie uzupełniające" (435)
"opinia bankowa" (297)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (36)
x ga 168/11/za (1)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (141)
cena 0 zł. (5199)
i ca 88/07 (3)
przed notariuszem (387)
umowa o dzieło (445)
997/12 (4)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
pkp intercity (71)
użycie nazw własnych (1571)
nadmierne warunki udziału (1023)
rebus sic stantibus (14)
"art. 6" (1968)
xix ga 372/09 (3)
ii ca 1285/12 (23)
moment wszczęcia postępowania (1716)
"franszyza redukcyjna" (15)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
zasada swobody umów (844)
zobowiązanie do sprzedaży (833)
brak części formularza ofertowego (2162)
kc (4062)
v ca 538/08 (9)
właściwości wykonawcy (2078)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (497)
referencje (3085)
harmonogram (1230)
art. 189 ust. 2 (5112)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
1172/11 (16)
harmonogram robót (768)
29 ust. 1 (22089)
świadectwo pochodzenia towarów (88)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
cena jednostkowa zero (1685)
c-234/03 (24)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
"zdolność finansowa" (739)
"art. 23 ust. 2" (418)
protokół postępowania (5417)
polisa podmiotu trzeciego (272)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
kio 1306/11 (5)
ii ca 443/06 (2)
ii ca 457/08 (1)
"zamówienia dodatkowe" (488)
wyższa stawka podatku vat (552)
zmiana zawartej umowy (7707)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
"uzupełnienie referencji" (73)
2319/11 (4)
x ga 154/11 (2)
pełnomocnictwo dla lidera (979)
aukcja elektroniczna (319)
ceidg po terminie (51)
x ga 20/10/za (1)
x ga 74/11 (3)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
opinia bankowa obroty (195)
x ga 140/08 (42)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (262)
aktualizacja dokumentacji (431)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
x ga 154/07 (3)
inne omyłki polegające na niezgodności (1817)
samokontrola zamawiającego (26)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (159)
open office (22)
xii ga 88/09 (20)
podwykonawców (1846)
cesja umowy (91)
artykuły biurowe (140)
xii ga 282/11 (1)
vi ga 83/10 (4)
polisa oc grupa kapitałowa (37)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
nie leży w interesie publicznym (952)
poprawa innej omyłki (777)
iii czp 107/12 (13)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
x ga 88/06 (5)
"26 ust. 2a" (301)
unieważnienie konkursu (863)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
odmowa zawarcia umowy (746)
2866/12 (7)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
kio/uzp 938/09 (7)
wartość konkursu (814)
1818/11 (7)
v ca 1209/11 (2)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
realny (2905)
niejasności siwz (468)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
zatrzymał wadium (606)
część sprawozdania finansowego (467)
zdolność kredytowa (771)
przedwczesne (947)
oferta niekompletna (1939)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
zmiana terminu realizacji (6866)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
457/12 (16)
numer uprawnień (2208)
zobowiązanie warunkowe (276)
oryginalne tonery (37)
rachunek zysków i strat (380)
rażąco niska cena usługi (1354)
xix ga 409/07 (1)
46/10 (21)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
poświadczenie referencje (876)
x ga 251/10/za (1)
kio 9/11 (240)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
"istotna zmiana okoliczności" (160)
czechy (125)
okres związania ofertą (5142)
zbyt krótki termin realizacji (381)
x ga 122/10 (21)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1085)
proporcjonalność (346)
niemożliwość świadczenia (650)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
podpis nieczytelny (375)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
ix ca 497/09 (1)
art. 49 (1899)
cena jednostkowa (2283)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
wyroki kio (10121)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1591)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
zgodność z oryginałem (2385)
xix ga 43/08 (2)
kio/uzp 924/10 (7)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
1967/10 (6)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
powołanie biegłego (402)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
walory artystyczne (13)
usługa pocztowa (964)
autoryzowany serwis (200)
kio_786_10 (10)
sukcesja generalna (30)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
ge medical (177)
uniewaznienie umowy (8747)
"art. 49 ust. 3" (20)
ca 421/07 (17)
wimax (6)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
v ca 2506/07 (39)
art. 146 ust. 6 (1941)
parafa (170)
cena ujemna (154)
art. 83 ust. 3 (1543)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
generyczne (17)
"usługi niepriorytetowe" (56)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
kio/uzp 1876/09 (6)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
kio/uzp 48/09 (29)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
tabela elementów scalonych (188)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (20259)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
1563/12 (3)
formularz oferty (4902)
vii ca 911/08 (1)
"kio 20/12" (4)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
1013/10 (7)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
art. 4 pkt 8 (15783)
rozbieżnie słownie (314)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
v ca 1174/08 (3)
ochrona danych osobowych (672)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
negatywne konsekwencje (2427)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (1934)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
microsoft lub równoważny (105)
zawartość oferty (1434)
rażąco niska cena ecm (40)
system informacji prawnej (4130)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
krk szwecja (7)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
wpis do rejestru (2156)
bull (101)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
podmiot powiązany (1050)
pełnomocnictwo w kopii (891)
konstancin-jeziorna (80)
kio/uzp 2490/10 (8)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (22)
uzupełnienie jednorazowe (314)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
"art. 182 ust. 4" (12)
norma emisji spalin (59)
art. 6 ust. 2 (21268)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1180)
unieważnia (4787)
kio/uzp 193/08 (6)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
kio 1503/08 (6)
należyte wykonanie dostaw (1642)
"wycofanie oferty" (67)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
23.02.2011 (28)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
unieważnienie aukcji (316)
"fidic lub równoważne" (31)
it expert (95)
wadium gwarancja (1104)
informatyzacja (149)
zamówienie uzupełniające (2731)
niezgodność z treścią siwz (4569)
iv ca 1180/09 (2)
kio 1218/13 (2)
"art. 142 ust 2" (10)
"data wystawienia referencji" (31)
sprawowanie nadzoru autorskiego (116)
mikronika (26)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
art. 2 pkt 11 (16311)
zmiana terminu składania ofert (5452)
art 36 ust 5 (4094)
art. 93 ust. 1a (919)
ii ca 757/06 (1)
nadmierne warunki (1273)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
doświadczenie (6617)
kio 51/12 (5)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
odmowa podpisania umowy (486)
forma pisemna zobowiązania (1410)
szacowanie wartości (752)
tylko jeden wykonawca (8757)
1193/13 (6)
interes faktyczny (6970)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
art.38 (1884)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (92)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
błąd w przedmiarze (856)
strona internetowa dowód (2476)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
strabag (327)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (7479)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
prawa autorskie (586)
vi ga 192/10 (11)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1739)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (215)
xii ga 391/08 (9)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
maxto (57)
gispro (17)
zapytania o cenę (1912)
476/12 (4)
udostępnienie polisy (244)
"jednokrotnie" (839)
art. 181 (1187)
upadłość lidera konsorcjum (87)
"zmiana terminu płatności" (12)
rażąca niska cena (662)
maksymalna cena (2073)
minimalna wartość dostaw (806)
zmiany w treści oferty (10394)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
omyłka w nazwie produktu (562)
vii cz 536/10 (2)
referencje ogólne (1408)
c-21/03 (46)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
błąd pisarski (875)
"93 ust. 1 pkt 6" (190)
1971/09 (8)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1609)
krk (461)
xiii ga 379/12 (12)
istotna zmiana (8648)
kio/uzp 1500/09 (7)
odległość kuchni (58)
uniwersytet szczeciński (29)
błędna cena jednostkowa (1128)
kio 2777/11 (3)
"lub równoważne" (743)
"stawka podatku vat" (896)
system informatyczny (1480)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1352)
"brak strony" (83)
koleśnikow główny urząd geodezji (8)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (164)
japonia (25)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (194)
podwykonawcy (1846)
"ii ca 489/06" (24)
ix ga 37/06 (4)
fidic lub równoważne (106)
język polski (1791)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
fordewind (8)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
jednego producenta (3255)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
brak środków (9959)
iv ca 715/11 (2)
brak dowodu opłaty polisy (119)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (52)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
udostępnienie doświadczenia (1883)
interes (10055)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
nota pokrycia (48)
ii ca 586/05 (4)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
zagospodarowanie odpadów (387)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (730)
uchyla (3018)
v ca 1554/08 (3)
prince (87)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
warunek proporcjonalny (784)
interes przystepującego (4523)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (368)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
interes w uzyskaniu (7927)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
art.26ust.2b (951)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
xii ga 37/09 (2)
nieprawidłowe referencje (2330)
pisemność postępowania (33)
0 zł (10967)
definicja dokumentacji projektowej (744)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1480)
zmiana terminu umowy (6964)
kio/uzp 27/09 (148)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
xii ga 451/10 (3)
c_196_08 (3)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
kozienice (59)
"lub równoważny" (743)
xii ga 261/07 (2)
v ca 3128/10 (1)
x ga 73/07 (6)
teta (16)
bumar (32)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
v ca 787/08 (1)
tłumaczenie (1950)
może odstąpić od umowy (1725)
barter (4)
"sposób obliczenia ceny" (1405)
pisemność (33)
x ga 257/09/za (1)
wrobis (53)
pozacenowe kryteria ofert (86)
1944/11 (9)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (10)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
xii ga 230/07 (2)
xxiii ga 380/11 (4)
xix ga 202/09 (2)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
54/12 (14)
pilna potrzeba (173)
gazy medyczne vat (37)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
oferta treść oferty (15710)
nie skonkretyzował warunku (628)
podwykonawstw (709)
fujifilm (18)
świadczenie niemożliwe (2042)
68/11 (10)
data referencji (1980)
data zobowiązania (3253)
kio 860/11 (5)
wykaz materiałów (3053)
skarga (21962)
niejednoznaczność siwz (356)
dostawa tonerów (70)
kio_457_12 (10)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (268)
iii ca 214/05 (1)
xix ga 102/09 (7)
ii ca 87/07 (4)
tugeb (5)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
szpital wolski (19)
jawność postępowania (897)
podpis na ofercie (2474)
art. 94 ust. 2 (1573)
cena jednostkowa 0 (1431)
x ga 65/07 (3)
"art. 60b" (18)
"art. 180 ust. 3" (485)
interes publiczny 145 (395)
oddział+spółki (21)
przedmiar a ryczałt (157)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
"znajomość języka polskiego" (20)
183 ust. 2 (1637)
tonery do drukarek (71)
imienny wykaz osób (209)
zus osób fizycznych (172)
warunek tożsamy (1947)
kio_2710_10 (6)
xix ga 167/07 (4)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
xii ga 448/08 (1)
informacja z banku (1179)
kio_1535_11 (4)
iso 9001 (228)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
niejasności na korzyść wykonawcy (255)
kio/uzp 703/09 (20)
"dialog techniczny" (24)
termin wykonania (14372)
x ga 352/11 (1)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
opcji (518)
wykonawca (20440)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
ministerstwo finansów (498)
1107/04 (5)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
wyjaśnienie próbek (566)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (957)
"wolnej ręki" (1183)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
kopia gwarancji bankowej (199)
ii ca 788/09 (1)
Łódzka kolej aglomeracyjna (4)
parafowanie oferty (339)
ix ca 196/05 (5)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
"zasada równego traktowania" (3909)
forma wadium (962)
kio 1863/10 (11)
"art. 24b" (44)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
x ga 307/09 (4)
brak wyceny elementu oferty (1828)
istotna zmiana w treści oferty (8822)
art. 24 (12776)
1815/11 (7)
odpadów (1249)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
referencje sztuki budowlanej (398)
art. 38 ust. 6 (3537)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
odbieranie odpadów (304)
kryteria oceny (6345)
błąd co do prawa (2987)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
nieprawdziwe informacje (2482)
podkryteria (104)
wydruk strony internetowej (865)
brak uzupełnienia dokumentów (6169)
czyn nieuczciwej (3622)
v ca 1805/09 (2)
dialog poufny (14)
kio 886/10 (5)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
dialog (423)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
turcja (28)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (282)
rażąco niska cena ryczałt (86)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
kio 786/10 (15)
iii ca 88/09 (33)
działalność twórcza (68)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
art.26 ust.2 b (4645)
586/08 (2)
ramowa (443)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
art. 23 kp (135)
"zdolność kredytowa" (803)
kio/uzp 198/09 (9)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (5960)
płynność finansowa konsorcjum (68)
unieważnia postępowanie (4787)
zmiana oferty przez wykonawcę (10809)
art. 5 (20726)
niepodpisany formularz ofertowy (1542)
wielka brytania (186)
art. 110 pzp (902)
xii ga 368/08 (1)
błędny numer katalogowy (203)
bezpodstawne wykluczenie (3306)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
185 ust. 2 (2736)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
"art. 22 ust. 4" (619)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
złożenie dokumentów bez wezwania (5724)
egis (85)
nadmierny warunek (831)
v ca 324/10 (3)
iii ca 177/10 (2)
vi ga 104/10 (2)
oryginał gwarancji bankowej (320)
dostawa leków (253)
51/09 (23)
"unieważnienie umowy" (412)
nadmierna kara umowna (170)
przedłużenie wadium (697)
kio 637/11 (19)
"26 ust. 2d" (27)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
jednokrotne wzywanie (429)
utajnienie wykazu osób (310)
iv ca 120/11 (1)
ii ca 544/08 (4)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (2752)
rażąco niska cena domniemanie (383)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
kio 115/14 (4)
wykładnia językowa (651)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
dzierżawa pomieszczeń (87)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
xii ga 59/09 (15)
art 46 4a (606)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
jeden producent (3255)
kio 2531/11 (8)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
xii ga 133/09 (4)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
wyjaśnienie treści (10559)
prace badawcze (521)
pełnomocnictwo notarialnie (271)
świadczenia zdrowotne (922)
kio_1469_10 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
vi ga 192/10 (11)
typ urządzenia (2445)
1629/11 (5)
iii ca 102/09 (15)
578/11 (3)
niedoszacowanie (105)
intertrading (75)
ciąg pełnomocnictw (584)
generalny wykonawca (2263)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
art. 29 ust. 1 (22089)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
sumowanie zdolności kredytowej (56)
kopia aneksu (187)
1623/11 (16)
forma pisemnego zobowiązania (1705)
stadion we wrocławiu (38)
art 25 ust 1 (10221)
179 szkoda (3130)
kio 1898/11 (3)
wykluczenie po wyborze (8673)
uwzględnienie odwołania (19351)
wykaz osób tajemnica (540)
art 67 (2013)
54/10 (19)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (5771)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
brak wadium (1743)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (1947)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
2710/10 (10)
bombardier (36)
2222/11 (17)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
zmiana treści siwz (8965)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
rada administracyjna (1914)
ii ca 82/12 (1)
806/11 (6)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2206)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
brak ceny (7455)
ii ca 1398/05 (5)
x ga 60/08 (3)
192 ust 7 (9610)
oświadczenie woli (3532)
oddział przedsiębiorcy (573)
hl7 (31)
upadłość niemcy (32)
iv ca 51/11 (2)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (55)
"biuletyn nr 2" (5)
interes przystępującego (4523)
kio 350/11 (8)
brak modelu (927)
98/10 (8)
wolna reka (1099)
paliwa (581)
szacowanie (790)
awarie (608)
subiektywne kryterium (691)
zdolność finansowa (1700)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
system pobierania krwi (92)
180 ust. 5 (4265)
termin realizacji unieważnienie (7413)
2234/12 (5)
rażąco niska cena zysk (707)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
xii ga 159/08 (7)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (91)
wykładnia językowa siwz (436)
umowa o pracę (5948)
x ga 367/10 (1)
podwykonawstwo (545)
podpis na referencji (636)
"błędna podstawa prawna" (71)
iii ca 833/04 (4)
alcatel thales (9)
brak pełnomocnictwa (2624)
francuski krs (25)
polisa oc konsorcjum (234)
ii ca 585/06 (6)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
"art. 198b" (410)
usługi sprzątania rażąco niska cena (168)
kpc (1093)
kio 33/12 (24)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
składka polisa (344)
referencje wystawione samemu sobie (960)
wadium w walucie obcej (15)
związanie ofertą (8741)
omyłka w kosztorysie (949)
kio/kd 22/09 (8)
kio 703/09 (20)
odstępne (4)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (798)
"kio 100/12" (15)
"zasady traktatowe" (12)
it.expert (95)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
zamówienia sektorowe (725)
"zmiana podwykonawcy" (23)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
przychód netto ze sprzedaży (175)
kio/uzp 70/08 (6)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
wadium w formie kopii (320)
art. 230 ksh (40)
profesjonalista (529)
linia kredytowa (176)
dokumentacja budowlana (5136)
atest higieniczny (84)
wadium wniesione przez konsorcjum (972)
art. 183 ust. 2 pzp (1196)
oryginał pełnomocnictwa (981)
iv ca 351/09 (1)
"uzupełnienie odwołania" (106)
zmowy przetargowej (134)
kio/uzp 1379/09 (16)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
domestos (5)
remondis (132)
232/12 (11)
kio_uzp_1085_09 (6)
termin związania ofertą (8518)
"zobowiązanie producenta" (11)
kopia wadium (472)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
kio 1525/11 (7)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1103)
nieuprawnione żądanie dokumentu (6040)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
doświadczenie kierownika budowy (1049)
xix ga 534/08 (2)
2103/11 (3)
protokół z usterkami (270)
2480/12 (7)
wielka brytania krk (20)
termin ważności wadium (842)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
x ga 294/07 (6)
okres gwarancji (2307)
"187 ust. 3" (173)
"prekwalifikacja" (51)
pełnomocnictwo substytucja (38)
kio/uzp 1591/09 (3)
wyciąg z konta (76)
brak wpływu na wynik postępowania (8988)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
ii ca 141/07 (1)
formularz (4952)
usługi hotelowe (44)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
zeznania świadków (436)
udostępnienie ofert (3668)
"prowspólnotowa wykładnia" (12)
1974/12 (4)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
pełnomocnictwo oryginał (981)
"disclosure scotland" (8)
xii ga 362/08 (4)
miarkowanie kar umownych (43)
spółka komandytowa (318)
kio/uzp 540/09 (11)
brak stawki vat (1214)
"termin płatności" (375)
"art. 4 pkt 5" (21)
38 ust. 4b (99)
dostawa energii elektrycznej (307)
xii ga 517/11 (2)
cena oferty (9027)
ii ca 231/06 (1)
zmiana wykazu (4379)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
oferta otwarcie ofert (4081)
1432/09 (10)
art.22 ust.5 (1922)
art.186 ust.2 (2354)
xix ga 18/10 (19)
sumowanie zdolności finansowej (115)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (191)
"dokumenty niewymagane" (1366)
kredyt (532)
treść gwarancji wadium (1126)
utajnienie sprawozdania finansowego (77)
grupowe ubezpieczenie (45)
umowy ramowe (412)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
błędny podatek vat (1112)
c-31/87 (8)
x ga 2/07 (30)
230 ksh (40)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (9542)
art. 12a ust.2 (364)
linia gwarancyjna (198)
kio 1949/11 (6)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
v ga 13/09 (18)
xix ga 213/08 (1)
sposób obliczania ceny (1025)
dowód osobisty (644)
v ca 1281/12 (2)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
2527/10 (3)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (10659)
umowa barterowa (3)
laptop (80)
"rozwiązanie umowy" (218)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (492)
barterowa (3)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (62)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
upływ terminu związania ofertą (3572)
krk zakres (438)
nieregenerowane (32)
zmiany istotne (8648)
alpine bau (30)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (219)
2427/11 (5)
art. 6 a (19477)
708/10 (6)
v ca 1930/02 (3)
szwedzkie krk (5)
treść gwarancji wadialnej (563)
dwie oferty (10606)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
"opłaconej polisy" (335)
art.26 (6234)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
sam sobie wystawił referencje (811)
kio/uzp 476/09 (10)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
"art. 38" (1884)
dłuższy okres gwarancji (361)
"art. 181 ust. 1" (230)
rękojmia (662)
należyta staranność (3006)
cena 0 (4870)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
niewykonanie wyroku kio (8577)
xix ga 524/09 (3)
art. 38 ust. 4 (3681)
brak strony formularza cenowego (1762)
art. 7 ust. 3 (23760)
niepełny formularz ofertowy (1741)
zakończenie postępowania (4186)
wyjaśnienia oferty (10738)
niezgodność oferty (5080)
kredyt odnawialny (21)
c-220/05 (11)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
xix ga 112/08 (1)
poprawa stawki vat (233)
ii ca 587/05 (62)
ii csk 675/10 (10)
prince2 (95)
forma wyjaśnień (4008)
przystąpienie do długu (63)
dostawa (8721)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
xix ga 156/07 (1)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9298)
"wadium po terminie" (11)
odmówił podpisania umowy (787)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
339/12 (4)
exatel (93)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
"cena zero złotych" (9)
wariantowość ceny (66)
"ze strony internetowej" (613)
2213/12 (4)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (200)
referencje podwykonawca (695)
polisa grupowa (19)
zakres pełnomocnictwa (2879)
criminal records bureau (4)
vi ca 464/05 (62)
v ga 122/10 (30)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (9915)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
przychód (581)
remondis bydgoszcz (11)
zwrot oferty bez otwierania (175)
usługa kompleksowa (1290)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
106/10 (11)
ubezpieczenie kontraktu (452)
art. 43 ust. 3 (2593)
186 ust.2 (3241)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (5269)
kary umowne wygórowane (130)
brak kosztorysu (2196)
inżynier kontraktu (653)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
art 140 (1029)
wyjaśnienia złożone po terminie (12016)
energa operator (57)
grupa kapitałowa definicja (193)
1804/13 (5)
podobne (6030)
kryterium odległości (365)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (3)
licytacja elektroniczna (96)
haccp (39)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
zakłady usługowe "ezt" (24)
1804/09 (10)
"art. 34" (251)
art. 29 ust.3 (14025)
brak podpisu pod ofertą (1755)
"art.26 ust.2b" (951)
brak daty w referencjach (1789)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
x ga 311/07 (6)
obsługa bankowa (460)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (230)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
"przedłużenie terminu składania ofert" (358)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (257)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
utrata wadium (409)
nieproporcjonalne (1152)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (5686)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (375)
ii ca 404/09 (7)
zamiana kary umownej (86)
1008/11 (4)
za zgodność z oryginałem (2385)
"art. 151" (58)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
pkp s.a. (801)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
dystrybucja energii (93)
ii ca 570/04 (7)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
brak podpisu w formularzu ofertowym (570)
"art. 144" (358)
eod (24)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
wykładnia siwz (3090)
niewyuczone (16)
engave (16)
płynność finansowa (161)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
art 38 (3797)
ii ca 233/06 (1)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
"interes przystępującego" (105)
"przeciwnik skargi" (291)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (9632)
wadium 46 ust. 4a (456)
organizacja szkoleń (320)
pocztowe (2090)
91 ust. 3a (475)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
26 ust. 2a (1625)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
przynależność do grupy kapitałowej (94)
ii ca 683/11 (1)
warunki zmiany umowy (6552)
powiat suski (5)
wypowiedzenie umowy (659)
pomoc publiczna (5397)
1201/12 (7)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (1810)
oddala odwołanie (8786)
"prezentacja oprogramowania" (17)
zamiast polisy certyfikat (56)
niepełnosprawne (292)
1548/11 (5)
x ga 284/11/za (1)
kio/uzp 533/10 (3)
co powinny zawierać referencje (2372)
brak zestawienia materiałów (1690)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
kio/uzp 320/10 (4)
ujemna cena (154)
błędne tłumaczenie (1057)
prawo opcji (516)
wydłużenie terminu realizacji umowy (593)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
numery katalogowe (438)
c-16/98 (8)
rozszerzenie zarzutów (1388)
vi ga 87/07 (5)
ciężar dowodu (2059)
wykluczenie (10727)
x ga 158/11 (2)
netline (37)
46 ust. 4 a (3049)
konkurs dwuetapowy (13)
"art. 36b ust. 2" (11)
nieaktualny odpis z krs (613)
"art. 93 ust. 1a" (21)
lte (12)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (546)
"usługi szkoleniowe" (105)
igły (84)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
opcja (518)
i ca 533/09 (4)
"termin wykonania zamówienia" (685)
144 ust. 1 (760)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
certyfikat do polisy (188)
brak podziału zamówienia na części (1549)
ceny jednostkowe (2283)
wadium oferty częściowe (402)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1082)
zmiana formularza ofertowego (2313)
"odstąpienie od umowy" (371)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1146)
iii ca 177/10 (2)
próbka uzupełnienie (335)
i ca 215/10 (2)
iso 9001:2008 (46)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
nieprawdziwe informacje wina (89)
postępowanie odwoławcze (17452)
zmiana umowy 144 (548)
zawarcie umowy (10710)
ćwik (90)
comesa (37)
144a (15)
kio 14/11 (204)
grupa kapitałowa 2013 (170)
tajemnica (1145)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
cena zero złotych (6048)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
referencje dla samego siebie (1246)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
dialog konkurencyjny (387)
zatarcie skazania (42)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
błędny wykaz dostaw (783)
ii ca 460/05 (8)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
kio_133_12 (8)
niekompletny formularz ofertowy (596)
iii ca 389/11 (2)
x ga 158/07/za (2)
wartość przedmiotu zaskarżenia (2304)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
brak wykazu usług (3712)
farmaceutyczny (177)
i ca 337/08 (4)
philips (170)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1199)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
vat (2744)
sport halls (7)
art 26 ust. 2b (1506)
zamówienia podzielone na części (4883)
art. 182 (2292)
charakter referencji (1903)
"gwarancja producenta" (123)
roboty budowlane definicja (1650)
utajnienie formularza cenowego (178)
wan (167)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (7044)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
kio_1193_13 (6)
karta katalogowa (484)
§ 6 ust. 2 (19420)
x ga 83/06/p4 (3)
2649/11 (18)
wadium na niepełny okres (792)
art.46 ust.4a (445)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
i ca 220/07 (1)
iv ca 140/08 (21)
"x ga 706/11" (5)
26 ust. 2 b (7993)
kio/uzp 31/10 (231)
ii ca 464/09 (1)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
kio 618/11 (2)
1103/11 (9)
zamówienia dodatkowe (9565)
sumowanie szkoleń (68)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
marsh (8)
"zmiana istotna" (261)
xix ga 40/08 (16)
odtajnienie oferty (505)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
zakres krk (470)
keymark (9)
koncesja na usługi (382)
"art. 82 ust. 3" (808)
certyfikat iso (395)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (249)
brak w formularzu ofertowym (2852)
nazwa producenta (1981)
poprawienie stawki vat (639)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
c-507/03 (7)
poczta (942)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (301)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
zmiana podwykonawcy (1153)
inne omyłki (2660)
wszczęcie postępowania (11721)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (738)
zwrot odwołania (16868)
oferta złożona po terminie (16941)
alstom (68)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
brak formularza ofertowego (2852)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (59)
warunki przedmiotowe (11837)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
podpisanie umowy bez wadium (805)
ii ca 1239/06 (2)
"wniosek o zabezpieczenie" (8)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
brak tabeli elementów scalonych (176)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
china (35)
pisemne zobowiązanie (2249)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
na korzyść wykonawcy (2403)
błąd zamawiającego (5171)
vi ga 54/10 (3)
kio_2793_10 (19)
nadzór autorski wolna ręka (78)
brak pieczątki (316)
niezgodność z siwz (4639)
"za pośrednictwem banku" (39)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (383)
179/11 (6)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
x ga 146/08 (2)
kio 776/11 (8)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
rabat (276)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
vi gz 61/10 (1)
art. 67 (2013)
szkolenia (1804)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
xii ga 133/11 (1)
podstawa dysponowania (4071)
iii czp 73/05 (25)
kwalifikacja wykonawców (2895)
odtajnienie informacji (482)
338/09 (32)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1327)
art.46 ust. 4a (461)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
kio/uzp 250/10 (10)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
próbka systemu (393)
kio 11/09 (215)
data wystawienia dokumentu (980)
"zmowa cenowa" (31)
termin składania ofert (8545)
iv ca 1020/08 (2)
materiały eksploatacyjne (539)
art 22 ust 4 (12482)
iso 14001 (71)
art. 140 (1174)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1110)
kryteria niemierzalne (126)
art. 136 (491)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
źle obliczony vat (103)
x ga 5/07 (7)
materiały biurowe (432)
art. 46 ust. 5 (2676)
1535/11 (4)
fabrycznie nowy (718)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
niekompletna lista grupy kapitałowej (33)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
bezprzedmiotowe (1456)
niepodpisany formularz cenowy (732)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3095)
krk usa (14)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
certyfikat zamiast polisy (65)
inna omyłka nieistotna (2425)
kio/uzp 799/08 (7)
iv ca 140/08 (21)
2160/10 (3)
art. 180 ust. 7 (4450)
zmiana vat (1825)
zakazany podział zamówienia na części (151)
konwalidowanie (20)
francuski krk (16)
"art. 4 pkt 8" (123)
"interes publiczny" (694)
"do czterech miejsc po przecinku" (23)
art. 94 ust. 3 (1547)
rotacja środków pieniężnych (4)
1900/11 (5)
"użyteczności publicznej" (474)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
"na korzyść wykonawcy" (325)
odtajnienie harmonogramu (74)
xxiii ga (122)
"art. 5 ust. 1a" (24)
"art. 94 ust. 3" (92)
błedna stawka vat (910)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2533)
ponowne uzupełnienie (3855)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
v ca 671/08 (10)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
eurosystem (31)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
obiekt budowlany (2321)
"usługi transgraniczne" (13)
telaustria (14)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
studia podyplomowe (36)
dokumenty podwykonawcy (1675)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
zamówienie wspólne (5592)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
brak parafowanej umowy (222)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
saas (2)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (42)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (4055)
"art. 12a ust. 2" (51)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
brak parafy (158)
krs chiny (17)
licencji (1021)
certyfikat ubezpieczenia (324)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
wykaz głównych dostaw (613)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
krk niemcy (41)
nadmierne wymagania (1250)
"informacje z internetu" (5)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
podpis na referencjach (552)
uzupełnienie opisu (3721)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
xix ga 179/13 (16)
art. 25 (10248)
cena (9145)
ndi (51)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
i.1. ca 351/06 (1)
protokół zamiast referencji (315)
"nowy zarzut" (246)
brak pozycji kosztorysowej (940)
fortum (9)
iv ca 1322/11 (1)
wykształcenie wyższe (432)
modyfikacja siwz (3364)
art. 181 ust. 2a (194)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
kio_uzp_278_09 (12)
2191/10 (6)
omyłka rachunkowa (1257)
xii ga 420/09 (47)
kosztorys ryczałt (200)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2281)
dzielenie zamówień (646)
1135/10 (4)
oferta stanowi całość (8688)
zasada bliskości (79)
2785/10 (5)
odwołanie wniesione po terminie (23116)
"system informacji prawnej" (50)
v ca 264/04 (17)
2246/10 (3)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
podpis bez za zgodność z oryginałem (750)
odbiór odpadów komunalnych (375)
46 ust. 4a (606)
inny dokument nie musi być opłacony (486)
ograniczenie zakresu zamówienia (15847)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1195)
informacje ze stron internetowych (3644)
xii ga 285/09 (2)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (593)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
iii ca 446/08 (5)
x ga 145/08/za (1)
iii czp 164/94 (6)
wykaz (6487)
586/09 (3)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
w przygotowaniu postępowania (4249)
word warszawa suzuki (2)
1339/09 (4)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (13709)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
art 26 ust 3 (10931)
fałszywe referencje (73)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
krk francja (22)
"art. 51" (414)
różne stawki vat (734)
autokorekty (8)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
kara umowna za opóźnienie (251)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (707)
pojemniki (320)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
iv ca 648/07 (1)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (593)
kio/ku 83/10 (19)
licencja niewyłączna (850)
nakazuje odrzucenie (12546)
referencje a kary umowne (112)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1131)
formularz cenowy ryczałt (142)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
podmioty trzecie (1234)
"dodatni wynik finansowy" (33)
v ca 1360/09 (6)
kio/483/11 (3)
wyjaśnienia wykonawcy (12135)
oczywista omyłka pisarska (1165)
ix ga 258/10 (1)
xii ga 39/09 (1)
"zmiana stawki vat" (51)
kio 854/11 (10)
kio_2205_11 (5)
ix ca 661/09 (5)
umowa o zamówienie publiczne (12624)
"art. 38 ust. 1" (482)
dysponowanie osobą (4318)
estetyka (87)
wykonanie zastępcze (373)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (29)
x ga 75/08 (9)
rownowazny (2271)
art 89 ust 1 pkt 1 (12227)
bialmed (23)
usługa druku (889)
umowa użyczenia (268)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
c-126/03 (77)
upadłości (333)
286/13 (7)
dokumenty podmiotowe (2217)
kio/uzp 1077/08 (8)
wadliwy przedmiar (371)
kio_1525_11 (7)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
iv ca 142/11 (5)
bład w obliczeniu ceny vat (1126)
uprawnienia telekomunikacja (214)
ii ca 1219/06 (4)
kio/uzp 81/10 (10)
stowarzyszenie (277)
czynności w postępowaniu (20039)
konsalnet rażąco niska cena (12)
1162/13 (2)
art. 29 ust. 2 (22076)
xii ga 374/10 (2)
ix ca 220/09 (2)
hawe (11)
art. 84 (1523)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
v ca 901/08 (3)
353 kc (259)
teatr szekspirowski (9)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
bezwarunkowa gwarancja (319)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (454)
spółka jawna zus (97)
2363/10 (12)
usługi priorytetowe (218)
v ca 1784/08 (2)
zmiana terminu dostawy (5484)
kio 1535/11 (4)
przedłużenie terminu związania (1372)
"brak pozycji" (79)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
wadium w konsorcjum (895)
wykaz robót budowlanych (2911)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
harmonogram realizacji (1098)
"istotne zmiany umowy" (26)
x ga 253/10 (1)
445/12 (3)
xix ga 225/10 (14)
metodyka (324)
ii ca 220/11 (1)
wadium treść (1883)
x ga 23/07 (105)
art. 192 ust. 2 (7851)
kio/uzp 780/10 (9)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
x ga 309/08 (1)
novartis (20)
982/10 (4)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
"art. 32 ust. 1" (270)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (204)
art.7 (12416)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
kio/uzp 1564/09 (4)
kio/uzp 1311/10 (8)
stawka vat (1456)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
viii ca 442/05 (1)
vi ga 46/07 (5)
art. 90 ust. 3 (4955)
"nakazuje odtajnienie" (18)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
ujemna cena jednostkowa (60)
"jawność postępowania" (518)
termin na wniesienie odwołania (21718)
szczecin (1349)
"art. 26 ust.3" (5737)
xix ga 79/07 (1)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
zus spółka cywilna (146)
viii ga 124/07 (11)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (310)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
c-314/01 (6)
gispartner (29)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
dystrybutor (648)
biegła znajomość języka polskiego (29)
nieistotne zmiany umowy (6198)
v ga 127/11 (1)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9456)
udostępnienie koncesji (156)
nieaktualne krk (320)
"odmowa podpisania umowy" (78)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (6244)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
kio 1393/11 (3)
dysponowanie referencjami (1515)
x ga 59/08/za (1)
zasoby podmiotów trzecich (1437)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
zapoznać się z jego treścią (4391)
"przedmiot konkursu" (21)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
v ca 47/07 (19)
89 ust. 1 pkt. 2 (12229)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (191)
krs komplementariusza (41)
odwołanie jest przedwczesne (936)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
art. 22 ust 4 (12482)
poprawienie ceny ryczałtowej (731)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
818/11 (3)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (798)
art. 32 ust.2 (3515)
2314/11 (4)
x ga 427/10 (1)
x ga 246/10/za (1)
v gaz 94/09 (2)
"inter system" (25)
kio 54/12 (12)
consortia (111)
impel security (100)
iii ca 855/05 (7)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
ii ca 37/06 (4)
art. 42 (3151)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
autoryzowany kanał (54)
tłumaczenie dokumentów (1776)
obiekt kubaturowy (188)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
x ga 79/10 (3)
brak nazwy urządzenia (2189)
"22 ust. 5" (61)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
"referencje konsorcjum" (27)
vat szkolenia (352)
brak podpisu na referencjach (536)
razaco_niska_cena (1833)
art. 185 ust. 1 (2736)
v ga 141/09 (3)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
kio/31/11 (6)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
próbka system (393)
równoważność oferty (790)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
prokura oddzielna (24)
x ga 110/09/za (1)
uzupełnienie krs (898)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (627)
kryteria (6613)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
x ga 45/08/za (1)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
"art. 26 ust. 2b" (951)
iv ca 726/11 (1)
uzupełnił bez wezwania (2009)
termin na zadawanie pytań (773)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
2184/13 (4)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
kosztorys pomocniczy (604)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
naruszenie art. 36 ust. 5 (4365)
ekonomika postępowania (226)
inwestor zastępczy (227)
kio_2746_10 (17)
oferty wariantowe (367)
oferta niepodpisana (6185)
opłata skarbowa (94)
zwolnienie od kosztów (765)
v ca 3036/10 (18)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
art.12a (140)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
miejsce złożenia oferty (9429)
"art. 140 ust. 3" (57)
iv ca 891/09 (1)
treść zobowiązania (4789)
ii ca 104/06 (11)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
"brak tłumaczenia" (63)
krk po terminie składania ofert (336)
trezor (15)
impel catering (39)
wydłużenie rękojmi (106)
uzupełnienie formularza cenowego (978)
data wniesienia wadium (1139)
vat usługi leśne (86)
doświadczenie osoby (4438)
x ga 98/10 (2)
kto wystawia referencje (261)
miasto gorzów (59)
brak terminu w ofercie (13391)
legitymacja czynna konsorcjum (122)
warunki udziału w postępowaniu służą (4428)
"błędny adres" (8)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1176)
usługa o charakterze ciągłym (744)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1343)
art. 89 (12319)
zachowanie formy pisemnej (1989)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
broker (69)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
solid (131)
iii ca 299/06 (4)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
art. 138c (104)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
art 26 ust 2b (1506)
kio/2790/10 (14)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
uzupełnił dokumenty faksem (842)
krs niemcy (44)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (1506)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
gwarancja wadialna kopia (186)
26 ust.2b (966)
2238/11 (6)
"przystąpienie do długu" (3)
miarkowanie kary (50)
wykładnia postanowień siwz (2527)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
556/12 (17)
iv ca 1499/11 (1)
"zakres konkursu" (5)
gddkia (260)
zus (616)
adblue (9)
prokurent (543)
"przerzucanie kosztów" (20)
cena minimalna (2217)
"cesja wierzytelności" (29)
art. 26 ust. 2 b (7993)
1437/10 (5)
93 ust. 1 pkt 6 (4900)
formalizm (387)
iv ca 29/10 (21)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
unieważnienie postępowania termin (13516)
zwrot oryginału gwarancji (569)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
art. 189 kpc (176)
ii ca 435/08 (1)
"umowy zlecenia" (240)
różny vat (1218)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (628)
należyte (6861)
27 ust. 5 (7970)
vi ga 34/08 (2)
grzegorz mazurek (291)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
"cena 0 zł" (23)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
art 85 (2149)
"jawność umów" (24)
xix ga 256/07 (1)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2195)
brak oświadczenia (10589)
świadczenie okresowe (816)
energy star (44)
standstill (48)
iii czp 103/10 (14)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
kio 2191/10 (6)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
kary (1505)
czytelny podpis (375)
"dobre obyczaje" (439)
zastępstwo procesowe (2111)
niskie ceny jednostkowe (933)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
podpis elektroniczny (954)
vii ga 163/09 za (10)
kognicji (281)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (311)
"niewykonanie wyroku kio" (118)
vat 0 (1554)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
szukio (5)
przeprowadzenie prezentacji (630)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
gratis (7)
1514/08 (17)
iii czp 74/05 (232)
nieczytelne odwołanie (1118)
bład w obliczeniu ceny (1855)
instytut monitorowania mediów (14)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
xix ga 302/10 (19)
art. 6a pzp (401)
kio 883/11 (4)
oferta termin związania ofertą (8286)
res iudicata (30)
art. 32 ust. 1 (3999)
zbyt wysokie warunki (531)
x ga 74/09 (1)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (22)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
ii ca 2230/05 (2)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
4pi (33)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (442)
kio_269_11 (12)
iv ca 689/08 (4)
iv ca 271/10 (2)
kryterium okres gwarancji (1399)
sita (165)
x ga 124/11 (1)
kio 2550/10 (8)
oferta forma oferty (5516)
285/09 (16)
metodologia (322)
nieproporcjonalne warunki (938)
indywidualna ocena oferty (1933)
kryterium doświadczenie (2874)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
ogłoszenie wstępne (1012)
kio/uzp 812/09 (10)
v ca 423/08 (10)
umowa ustna (1082)
lista podwykonawców (186)
kio 204/12 (5)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
1138/11 (4)
794/08 (24)
x ga 458/09 (7)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
równowaga ekonomiczna (90)
xix ga 162/10 (17)
ii ca 641/07 (3)
brak wpisu do ewidencji (709)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
" oferta wariantowa" (316)
"zasoby finansowe" (88)
vi ca 377/08 (1)
naruszenie dyscypliny (1230)
poczta polska sa (622)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (1982)
x_ga_213_11 (13)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
"płyta cd" (113)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (303)
sumowanie obrotów (116)
2479/11 (3)
open source (47)
warunek doświadczenie (5070)
"usługi prawne" (31)
wadium w obcej walucie (15)
art 43 (2308)
pożyczka (138)
"art. 190 ust. 7" (385)
kio 363/12 (4)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
instalacja solarna (77)
art.90 (1964)
ii ca 319/07 (2)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
irlandia krk (4)
art. 87 ust. 1 (5955)
"zmiana treści umowy" (47)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
roboty tego samego rodzaju (5107)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1102)
sytuacji ekonomicznej (2424)
1671/11 (2)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (151)
art. 40 ust. 3 (5009)
art 93 ust. 1 pkt 1 (5237)
26 ust. 2b (1506)
wartość referencji (2528)
termin zadawania pytań (773)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
pisemnie (5282)
zaokrąglanie cen jednostkowych (52)
x ga 196/10/za (1)
wykaz osob (4235)
art. 124 (670)
postępowanie kończy się z chwilą (334)
art. 85 ust. 1 (2145)
ii ca 371/09 (2)
"art. 26 ust. 3" (5021)
warunki (16138)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
błąd projektanta (312)
"art. 4 pkt 3" (95)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
kara umowna (594)
art. 24 ust. 1a (2269)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
niepełnosprawnych (292)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
"brak ceny" (33)
poświadczenie protokół odbioru (478)
2786/11 (7)
prowizja (104)
nie złożył pełnomocnictwa (3591)
kio/uzp 1526/10 (4)
obiektywne czynniki (1185)
forma oferty (5684)
zmiana istotnych postanowień umowy (5829)
dyrektywa obronna (24)
zp-11 (55)
xxiii ga 446/08 (18)
x ga 78/09 (2)
materiały opatrunkowe (65)
upadłość konsorcjum (177)
kio 1292/11 (11)
edf (15)
referencja treść (2923)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
świadczenia okresowe (816)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
ii ca 417/06 (3)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
zaświadczenie z banku (475)
przedpłata (14)
rażąco niska cena ochrony (1069)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
pzu (142)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
inwentaryzacja (361)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (673)
usługa ciągła (1122)
vi ga 50/09 (1)
polisa konsorcjum (440)
uznanie odwołania (10022)
1797/11 (7)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
ocena (16208)
c-107/98 (28)
"parafa" (195)
zmiana umowy (7212)
wybór po terminie związania (8290)
informacja z krk (436)
częściowe odrzucenie odwołania (2356)
xii ga 183/08 (1)
nieuczciwa konkurencja (8966)
i ca 159/11 (7)
1533/12 (5)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
pfron (61)
oczywista omyłka (2018)
zaliczki (121)
wpis do działalności regulowanej (1192)
zmiana wartości umowy (5908)
kryteria mierzalne (111)
"art. 91 ust. 2" (283)
wodzisław (59)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
definicja oferty (2925)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
kryteria podmiotowe (1276)
i ca 101/09 (3)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
trojan (300)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
wniesienie wadium po terminie (1983)
2010 (11772)
iv ca 280/10 (2)
umowa przedwstępna (84)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
poświadczenie wykonawcy (2285)
art. 2 pkt 13 (11638)
"jedna usługa" (294)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
catering (76)
kio/uzp 607/09 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
eurovia (103)
art. 13 (14330)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
obiektywny charakter (2423)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
ix ca 182/06 (2)
art. 11 (15481)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (13687)
przekształcenie (238)
starpol (11)
"rażąco niska" (1731)
miarkowanie (62)
ii ca 284/10 (2)
wysokość polisy (968)
spółka cywilna reprezentacja (590)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
najkorzystniejsza oferta (13538)
unieważnienie postepowania (12253)
"1 zł" (109)
formularz ofertowy (3203)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (750)
vi gz 51/06 (2)
zamówienia do 14000 euro (94)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (3)
proporcjonalne warunki (938)
subiektywne kryteria (581)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
dokumenty (14424)
xix ga 128/08 (47)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (317)
wskaźnik płynności (72)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (431)
c-470/99 (24)
xii ga 340/09 (9)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (2737)
6a (483)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
cpi (35)
brak wyboru oferty (12527)
xix ga 91/07 (4)
konsorcjum warunki udziału (4746)
brak-wadium (71)
dysponuje osobami (4318)
gwarancja warunkowa (177)
"art. 30 ust. 5" (143)
"zamówienia uzupełniające" (435)
prawo opcji roboty budowlane (195)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
zakres podwykonawstwa (701)
udostępnienie dokumentów (3350)
655/13 (13)
ii ca 529/04 (4)
zintegrowany system informatyczny (420)
vi_ga_192_10 (11)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
"zamówień publicznych" (25212)
druk oferty (1442)
jedna usługa kilka umów (669)
salini (23)
"wartość zamówienia podstawowego" (150)
"art. 32 ust. 4" (103)
"system informatyczny" (1017)
"iii czp 52/11" (101)
243/12 (8)
ważność referencji (402)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
ix ca 709/09 (3)
zbyt wysokie kary (126)
wykaz punktów serwisowych (244)
"usługi powtarzające się okresowo" (27)
1092/10 (7)
kio 762/13 (6)
"zakończenie postępowania" (475)
interwenient uboczny (97)
sumowanie polis (65)
nieotwarcie oferty (4311)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
inspektorat uzbrojenia (51)
brak podpisu (2288)
kryterium (6613)
brak harmonogramu (1117)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
kryterium serwisu (700)
kio 238/12 (28)
interes publiczny (10052)
iv ca 690/08 (1)
kio 1321/11 (3)
kio/kd 46/10 (10)
opozycja (423)
udostępnianie załączników do protokołu (929)
vii ga 34/07 (3)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
zwolniony z vat (197)
kio 345/09 (3)
inna omyłka vat (839)
certyfikat polisy (188)
sukcesja (49)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (94)
realność udostępnienia (243)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (268)
gaz system (311)
kio 1327/09 (18)
kio 2565/10 (2)
ii ca 109/05 (17)
x ga 288/11/za (1)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
wycofanie+oferty (67)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
rażąco niskiej ceny (1740)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
xii ga 109/08 (1)
901/09 (10)
1059/12 (2)
art. 96 ust. 2 (1836)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (55)
1876/09 (6)
remont a budowa (720)
błędy w gwarancji wadialnej (227)
formularz cenowy (1828)
67 ust. 1 pkt 4 (2089)
termin zwiazania ofertą (9635)
kio 776/12 (11)
ekonomiczny (2711)
84/12 (7)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
kosztorys szczegółowy (1481)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (71)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
inna omyłka w kosztorysie (864)
wyrządził szkodę (378)
396/11 (7)
brak okresu gwarancji (2092)
"uzupełnienie faksem" (5)
"krótki termin składania ofert" (37)
inpost (28)
nieporównywalność ofert (187)
spółka "w organizacji" (77)
"oferta wariantowa" (289)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
doświadczenie wykonawcy (6523)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
teoria wysłania (31)
2106/11 (2)
46 ust 4a (606)
przebudowa budowa (1252)
zamówienia tożsame (3364)
zakres referencji (2938)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
solaris (80)
zmiana terminu zawarcia umowy (7467)
wartość robót brutto czy netto (1052)
art. 92 ust. 2 (2553)
458/09 (13)
art. 51 ust. 2 (2293)
odrzuca (15995)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
badania naukowe (510)
thales (68)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
22 ust. 4 (12482)
ii ca 693/05 (51)
"złożenie dwóch ofert" (280)
podwykonawca (1846)
krk spółka cywilna (123)
brak wskazania nazwy producenta (1532)
nie leży w interesie (1087)
parafka (51)
xii ga 314/11 (31)
cena 1 grosz (7947)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
1741/10 (6)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
fcc (33)
"termin związania ofertą" (882)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (64)
opinie bankowe (352)
strafregisterbescheinigung (2)
dostawa czy robota budowlana (153)
ii ca 836/09 (1)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (90)
kwota ubezpieczenia (2212)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
"wiedza i doświadczenie" (719)
dokument nie podpisany (4885)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
certyfikat równoważny (671)
x ga 231/10 (1)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
kara umowna należyte wykonanie (460)
różne stawki vat w ofertach (841)
błąd formalny (1706)
zmiana stawki vat (1010)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
x ga 21/08 (16)
iii czp 85/05 (23)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
błędna podstawa prawna (3868)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
"wyrok kio" (8939)
5 ust. 1b (1018)
zakaz powierzania podwykonawcom (67)
xix ga 237/07 (1)
ii ca 489/06 (28)
niezaskarżenie wezwania (1445)
przesłanki wykluczenia (6660)
zatrzymanie wadium 2014 (101)
"art. 87 ust. 1" (2881)
oprogramowanie (1925)
"zarzut spóźniony" (133)
brak pozycji kosztorys (1660)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
interes publiczny a interes prywatny (582)
odstąpienie od umowy (1640)
uzupełnienie krk (299)
art. 26 (11176)
"program funkcjonalno użytkowy" (632)
i ca 273/09 (1)
centertel (88)
krs po terminie (1648)
niemiec (483)
umowa o podwykonawstwo (614)
1286/11 (4)
"podatek vat" (1784)
certyfikaty meble (54)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
iv ca 588/04 (3)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
poważne wykroczenie zawodowe (77)
dowód opłacenia polisy (283)
będzie dysponował (6646)
xix ga 265/08 (4)
nie figuruje (471)
zmowy przetargowe (107)
możliwość zmiany umowy (6023)
xix ga 472/07 (2)
2734/10 (7)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
x ga 287/08 (2)
serwis podwykonawca (272)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (46)
"art. 51 ust. 2" (98)
"art. 17" (788)
c-264/03 (4)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
"art. 86 ust. 2" (54)
kio/kd 99/10 (9)
ets (652)
obsługa prawna (2432)
ii ca 752/05 (15)
poświadczenie należytego wykonania (1337)
iv ga 39/08 (1)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
produkt leczniczy (299)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
udostępnienie zasobów (1174)
v ca 484/08 (1)
literalny (2209)
naprawa pojazdów (177)
rażąco niska (1780)
2793/12 (3)
"niekonkretna oferta" (94)
art. 7 (22618)
postępowanie obarczone wadą (1418)
art 26 ust 4 (10612)
Ćwik i partnerzy (9)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (18)
wyrok sądu (17001)
porównywalność ofert (360)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
kod ean (4)
błędny formularz oferty (2154)
art.144 ust.1 (391)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
uwzględnia opozycję (412)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
unieważnienie postępowania wada (1678)
przekaz pocztowy (41)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
protokół odbioru potwierdza (1859)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
szkoda (3963)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
referencje powinny zawierać (2059)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
torell (8)
grecja (64)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2382)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (423)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (253)
kio 179/12 (3)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
naruszenie konkurencji (9188)
art. 36a (124)
opis warunków (8539)
energii elektrycznej (474)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (2580)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
zmiana stron umowy (6356)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
subiektywna ocena (983)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
krs (1719)
"cena 0" (77)
konkurencyjność (826)
zapytanie o cenę (1912)
konwalidacja pełnomocnictwa (79)
zakup licencji (364)
wadium w formie kopii 2013 (74)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (872)
ix ga 265/11 (1)
brak podpisu na kosztorysie (279)
data dokumentu (6606)
1730/11 (9)
błędnie wpisany vat (510)
"art. 5" (1200)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
udostępnienie potencjału finansowego (962)
ciężar udowodnienia (1766)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2473)
x ga 25/10 (21)
"produkt leczniczy" (225)
określenie wartości zamówienia (12303)
główny urząd statystyczny (233)
"art. 140 ust. 1" (232)
ważność pełnomocnictwa (622)
"zwrot wadium" (190)
uprawnienia (6279)
art. 29 ust. 3 (21046)
iii czp 123/07 (15)
kio/uzp 984/08 (70)
c-318/94 (24)
"znaki towarowe" (621)
nadzór inwestorski (534)
"x ga 23/07" (85)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
arimr (77)
"art. 6a" (45)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
błąd w kosztorysie (1193)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
"karty katalogowe" (428)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
sprzĘt medyczny (860)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
art.26 ust.2b (957)
kognicja (358)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
"sukcesja uniwersalna" (25)
751/11 (5)
9296 (17)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
zmiana formy wadium (655)
uzupełnienie certyfikatu (1353)
wysokie kary umowne (206)
art. 65 kc (890)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
c-103/88 (99)
zeto (133)
ceidg z datą po terminie składania ofert (27)
roboty dodatkowe zamienne (413)
udowodnienie równoważności (322)
wykaz podwykonawców (1150)
"wadliwe pełnomocnictwo" (470)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (246)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
kio_1201_12 (6)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
nici chirurgiczne (61)
1288/10 (21)
wadium wpłynęło po terminie (572)
cofnął skargę (3984)
pomoc prawna (5020)
uzupełnianie referencji (780)
zmowa cenowa (63)
gwarancja bankowa (778)
użyczanie zdolności finansowej (77)
referencje oświadczenie woli (759)
93 ust. 1 pkt. 7 (5199)
monistyczny (8)
kio 874/13 (3)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
kio 1159/12 (6)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1027)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
ag complex (48)
prezentacja, próbki (115)
361/12 (5)
uniewaznienie postepowania (12253)
zamówienie podstawowe (5111)
26 ust 2b (1506)
wyciąg z banku (130)
zmiana stawki podatku vat (893)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
skonto (5)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
art. 5 ust. 1 (20649)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
opłacona polisa oc (222)
x ga 375/06 (2)
równoważność (699)
zmiana wykazu osób (3015)
"istotna zmiana" (1803)
rental right (3)
kio 800/12 (6)
oferta oferta wariantowa (363)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (5000)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
notariusz (410)
2204/10 (4)
"cena zero" (9)
odrzucenie wniosku (8077)
148/11 (6)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
wieloletnia prognoza finansowa (29)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
kio/uzp 19/09 (157)
kio/uzp 298/09 (4)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (3727)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
art. 185 ust. 2 (3360)
kio/uzp 218/08 (25)
art 46 ust. 4a (606)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
błędne tłumaczenie dokumentu (1005)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
"umowa ramowa" (281)
i ca 302/11 (1)
zamawiający nie może domniemywać (729)
select (14)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
xii ga 350/09 (14)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (3457)
"tłumaczenie przysięgłe" (396)
kio/2785/10 (3)
uzupełnienie faxem (310)
"art. 38 ust. 4b" (25)
uchyla wyrok (2479)
wasko (405)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
faktura (2395)
xix_ga_461_12 (9)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
wygórowana kara umowna (130)
szacowanie wartości zamówienia (751)
ix ga 89/07 (1)
kio 2765/11 (9)
wyższe wykształcenie (432)
grota (36)
"prawo opcji" (45)
ii ca 285/10 (1)
referencje podmiotu trzeciego (973)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
wolters kluwer (33)
prawnicze (260)
żądanie oświadczenia producenta (2858)
kapsch (31)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
urząd dozoru technicznego (136)
ii ca 199/10 (3)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
tożsamość zamówienia (794)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
"iii czp 74/05" (230)
c-448/01 (18)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
przyspieszona (250)
konsorcjum doświadczenie (2840)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
umorzenie (6108)
"pkp plk" (98)
gugik (24)
niespójność ogłoszenia i siwz (192)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
iv ca 1323/08 (1)
xii ga 517/09 (6)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
na pierwsze żądanie (7129)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (49)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
"bank zagraniczny" (6)
skład sądu konkursowego (111)
wadium po terminie składania ofert (1469)
85 ust.4 (1292)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
protokół odbioru robót (1386)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
manipulowanie cenami (143)
vi ca 206/11 (1)
serwis na terenie polski (240)
prawo opcji na roboty budowlane (195)
konsorcjum koncesja (177)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
vat 0% (1554)
xix ga 214/08 (12)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (71)
użyteczności publicznej (512)
wartość szacunkowa (3435)
udział w realizacji zamówienia (9680)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1097)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
ii ca 689/04 (6)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2476)
art. 34 ust. 5 (2973)
124/13 (12)
wykonawca zagraniczny (708)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (89)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
"papiery wartościowe" (166)
dowód oświadczenie producenta (2557)
krajowego rejestru karnego (698)
inna omyłka (2660)
omyłka pisarska (1304)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
art 82 ust 1 (2175)
sektorowe (727)
xii ga 132/08 (1)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
opinia bankowa (670)
"podział zamówienia" (253)
kio/uzp 1243/08 (7)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
xii ga 433/08 (13)
pkp plk (103)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
kio 246/12 (3)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
formularz cenowy brak podpisu (268)
zmiana wynagrodzenia (5976)
wykluczenie podwykonawcy (1673)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
zmiana warunków płatności (1074)
"27 ust. 5" (14)
sublimit (13)
zatrudnienie (1870)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (1872)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
efekt skali (452)
166/13 (8)
"cena ryczałtowa" (944)
pesa (110)
termin realizacji dostaw (2067)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
referencje bez daty (1458)
korea (36)
xii ga 117/09 (7)
brak krk wykluczenie (412)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
"86 ust. 4" (191)
ix ga 109/09 (8)
"chyba, że udowodni" (159)
zmiana kryteriów oceny ofert (4877)
2343/12 (6)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
wykaz wykonanych (6000)
nieczytelny dokument (898)
porównywalne oferty (1647)
przetarg ograniczony (16010)
brak wpłaty wadium (1028)
modyfikacja oferty (3556)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
in dubio pro reo (35)
podpis pod ofertą (2232)
kio 12/14 (190)
v ca 2739/11 (7)
zmiana wysokości wadium (1107)
criminal record check (2)
wizja lokalna (298)
"kryteria oceny ofert" (3694)
nie będzie brał udziału (11638)
kio 1818/11 (5)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
art. 32 ust. 2 (3508)
kv projekty (123)
"przedmiar robót" (1443)
iv ca 1021/09 (1)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (182)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
x ga 117/08 (1)
xix ga 120/07 (4)
brak podpisu na ofercie (1929)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
wykaz wykonanych usług (3994)
vi ga 7/09 (10)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
martela (16)
"zasada swobody umów" (263)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (223)
1037/11 (4)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
46 ust. 3 (2772)
x ga 254/10 (7)
termin płatności składki po upływie terminu składania (289)
niewłaściwy podatek vat (1303)
odpadów komunalnych (679)
oferta częściowa (2436)
pełnomocnictwo do wadium (663)
"aukcja elektroniczna" (347)
wniosek o upadłość (295)
ryczałt (327)
art. 5 ust. 1a (2938)
cztery miejsca po przecinku (170)
xix ga 403/08 (1)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (436)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
v ca 1051/10 (7)
x ga 296/08 (6)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (2448)
odrzucenie skargi (15630)
treśc referencji (2923)
wartość umowy (7646)
art. 91 ust. 3a (475)
podkryteria cenowe (25)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
xix ga 468/10 (5)
v ca 405/10 (3)
unieważnienie czynności wyboru (11092)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
doświadczenie dostawy (2821)
kio_707_11 (31)
art. 91 ust. 2 (5473)
oleju napędowego (108)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
brak pozycji (5528)
telewizja polska (139)
xix ga 581/06 (7)
i c 317/09 (15)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (90)
kio 1081/10 (6)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
brak producenta w ofercie (3239)
"tauron" (77)
x ga 22/08 (58)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1163)
407/12 (3)
x ga 109/05/p1 (6)
oryginał gwarancji wadialnej (266)
xii_ga_314_11 (39)
"art. 27" (976)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1408)
art 24 ust 2 pkt 1 (13701)
koncesja na obrót paliwami (26)
kio/kd 44/11 (18)
tamex (57)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
zmiana terminu płatności w umowie (712)
rownowaznosc (699)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
tomograf (221)
potencjał ekonomiczny (1056)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (2729)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
szczepionki (45)
vat zmiana umowy (1512)
art. 179 ust. 1 pzp (7080)
pełnomocnictwo aukcja (104)
utrata statusu wykonawcy (270)
1542/10 (4)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
epeat (17)
vi ga 34/08 (2)
art. 85 ust. 2 (2146)
różnica 1 grosza (2577)
ostrołęka (162)
1181/10 (3)
kosztorys inwestorski (625)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (839)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
dokumenty po terminie składania ofert (8084)
art. 96 ust. 3 (1822)
i ca 251/07 (2)
rup (10)
"art. 144 pzp" (56)
"ubezpieczenie oc" (354)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
pojęcie zarzutu (2117)
rentowności (147)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3125)
irlandii (62)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
za pośrednictwem banku (1371)
06 austria istotna zmiana (56)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
protokół odbioru częściowego (507)
44/09 (15)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
aneksowanie umowy (27)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (14)
iberdrola (13)
warunki płatności (1443)
iv ca 521/08 (4)
handel referencjami (115)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
protokół z postępowania (5417)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
wykazanie równoważności (549)
"art. 42 ust. 1" (97)
wyjaśnienie siwz (8955)
dysponowanie (5917)
"oferta alternatywna" (34)
błąd projektowy (988)
klauzule społeczne (386)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
ecm (145)
iv ca 566/09 (1)
ix ga 46/08 (1)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (48)
art.22 ust. 5 (4720)
lub równoważne (2134)
pełnomocnictwo kopia (1046)
zamówienia uzupełniające (2731)
zły vat (143)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
leśnictwo (141)
certyfikat ce (359)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
subiektywna ocena ofert (945)
sysmark (25)
vi ga 57/07 (6)
"zapytanie o cenę" (594)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
"art. 16" (379)
dowód wniesienia wadium (1113)
kio 445/12 (3)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
1646/10 (3)
przychód netto (316)
1516/12 (6)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
poświadczenie (1977)
xix ga 207/09 (9)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
toya (14)
formy porozumiewania się (233)
"art. 140" (379)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
alplast (25)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
chorwacja (13)
87/07 (22)
e-podatki (25)
błąd ryczałt (195)
i ca 608/09 (4)
licytacji (99)
v ca 77/08 (2)
art 46 ust 4a (606)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (997)
składanie ofert częściowych (1729)
cena jednostkowa ujemna (60)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
kio/kd 106/10 (5)
kio/uzp 707/08 (12)
niemożliwą do usunięcia wadą (447)
art 12a (391)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
oferta wstępna 26 (846)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
x ga 228/10/za (1)
gramatura papieru (21)
v ca 1514/02 (16)
uprawnienia konsorcjum (2368)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
przejrzystość (748)
krk miejsce zamieszkania (125)
"utajnienie rozprawy" (2)
china overseas engineering group (13)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (751)
1293/13 (3)
oferta wariantowa (367)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
rażąco (2502)
język postepowania (1989)
wyjaśnienia siwz (10057)
art. 184 (2168)
aport (31)
próbka (667)
"prawa autorskie" (202)
kio 2040/13 (3)
1821/11 (4)
cena nierealna (1850)
brak daty na oświadczeniu (5348)
usługi prawne (7570)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
1353/12 (8)
wykaz osób (4235)
gdańsk (944)
rażąco niska cena cena jednostkowa (851)
własnoręczny podpis (288)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
kio/uzp 680/08 (4)
powszechna dostępność (404)
koncesja podwykonawcy (119)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (188)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
poprawa omyłek (819)
c_538_07 (11)
brak pozycji kosztorysu (1660)
umowa zlecenia (1623)
brak wyceny (2240)
"podstawa dysponowania" (157)
"26 ust. 2c" (41)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
oświadczenie wiedzy (4982)
gwarancja (3257)
realność udostępnienia zasobów (188)
potwierdzenie czynności (12463)
"roszczenie o zawarcie umowy" (19)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (325)
domniemywać (785)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
waloryzacja (152)
"art. 184" (1834)
cena kosztorysowa (1164)
równoważne (2271)
2626/10 (4)
rażąco niska cena 10% (1548)
vi ga 33/09 (3)
"wskaźnik bieżącej płynności" (23)
krk słowacja (2)
zmiana producenta (3150)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
dialog techniczny (270)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
zmiana ogłoszenia (7362)
referencje konsorcjantów (161)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
uzupełnienie po terminie (6261)
iii ca 658/08 (2)
wykaz robót (3448)
ubezpieczenie (2304)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
ii ca 129/07 (3)
ix ga 131/10 (3)
dzielenie zamówienia (646)
art. 31 (8889)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (197)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (54)
"nieprawdziwe referencje" (10)
kio/uzp 80/07 (47)
"art. 192 ust. 7" (1137)
1059/13 (3)
próbka treść oferty (747)
uzupełnianie próbek (173)
v ca 359/08 (2)
xix ga 461/12 (6)
"zmiana wynagrodzenia" (147)
niezależny podmiot (4662)
umowa (11595)
odrzucenie (15995)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
xii ga 416/10 (1)
równoważność windows (69)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
tauron (77)
usługi niepriorytetowe (179)
pełnomocnictwo do odwołania (3624)
kio 2159/13 (4)
179/13 (32)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
sąd najwyższy strona internetowa (962)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
ii ca 762/07 (2)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
harmonogram tajemnica (200)
kredyt w rachunku (390)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
zakres dokumentacji projektowej (2588)
odwołanie bezprzedmiotowe (1632)
iv ca 629/08 (1)
ii ca 792/07 (1)
"sprzęt medyczny" (349)
spóźnione zarzuty (1247)
netia (133)
ii ca 753/10 (1)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
przedłużenie terminu umowy (1573)
i ca 93/11 (5)
v ca 2552/07 (2)
xii_ga_451_10 (3)
218/12 (6)
ii ca 137/07 (10)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (429)
758/10 (3)
"rażąca strata" (40)
certyfikat microsoft (98)
x ga 67/08 (42)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
vi ca 629/09 (1)
współuczestnik (10)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (24)
polsuper (31)
uprawnień (7057)
małżonków (15)
subiektywne (885)
bank gospodarstwa krajowego (87)
vii ca 587/09 (1)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1365)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
przeciwko środowisku (275)
błąd w siwz (3877)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (5110)
uzupełnienie odwołania (6197)
próbek (667)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
"art 24 ust 1 pkt 9" (276)
brak współdziałania zamawiającego (395)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
wadium zatrzymanie (606)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
gwarancja w oryginale (959)
przeciwnikiem skargi jest (328)
llc (28)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
alstal (33)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
konkurencja (9399)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
asysta techniczna (122)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
kio 2746/10 (17)
wejherowo (59)
x ga 295/09 (2)
opłata (540)
pozwolenie radiowe (84)
rozbicie ceny ofertowej (440)
art. 27 ust. 1 (8496)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
opłacona polisa (361)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (47)
"udostępnienie doświadczenia" (94)
tk telekom (16)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (960)
art. 140 ust. 3 (1161)
zaniżenie wartości zamówienia (1132)
błąd w vat (1337)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
planeta (30)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1216)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
x ga 395/06 (3)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (463)
"kopia gwarancji" (24)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
"dysponowanie osobami" (1592)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
art 4 pkt 8 (14203)
xii ga 129/10 (2)
ix gc 155/08 (2)
usługa w trakcie realizacji (3039)
25 ust. 1 (10221)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
świadczenie ciągłe (998)
aneksowanie umów (20)
ii ca 342/06 (10)
"udostępnienie polisy" (3)
korekty finansowe (409)
oddział spółki (1343)
termin przyłączenia się do protestu (676)
vi ca 210/08 (2)
xii ga 149/07 (2)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
proporcjonalny warunek (941)
legitymacja czynna (253)
i ca 67/09 (2)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
iv ca 1324/08 (1)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (3757)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
1265/09 (5)
art. 6a ustawy pzp (352)
składki społeczne niemcy (40)
nieprawdziwe (2684)
"pojęcie zarzutu" (2)
podstawa dysponowania osobami (3063)
"art 144" (358)
iso (557)
budynek użyteczności publicznej (272)
tego samego producenta (4038)
błąd w kosztorysie ofertowym (1139)
brak pieczęci imiennej (154)
vi ga 164/11 (2)
iii ca 418/09 (7)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (818)
art. 27 (8524)
termin podpisania umowy (5156)
358/10 (7)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
centrum usług wspólnych (623)
ulotki (312)
"94 ust. 3" (92)
uprawnienia sep (26)
przetwarzanie odpadów (219)
"art. 189 ust. 6" (19)
błędna stawka vat w ofercie (904)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
kio_628_11 (5)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (4136)
odległość (622)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (600)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
125/09 (11)
siły wyższej (110)
umowa ryczałtowa (1451)
prince ii (65)
grupa interwencyjna (67)
nie figuruje w rejestrze płatników (17)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
jedyny wykonawca (12476)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (11758)
vii ga 36/08 (7)
art.94 ust. 3 (417)
siwz (14692)
x ga 387/06 (1)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
88/11 (4)
minimalny zakres umowy (2931)
kio_1533_13 (7)
regenerowane (32)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1329)
"samokontrola" (26)
referencje członka konsorcjum (894)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
"wykładnia językowa" (364)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
istotne zmiany umowy (6198)
2704/10 (3)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
brak ceny jednostkowej (1995)
nie podpisany kosztorys (873)
"gwarancja bankowa" (489)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
"utajnienie wykazu usług" (18)
x ga 33/09 (4)
109/11 (6)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
uzupełnienie (6427)
"dialog konkurencyjny" (368)
wykaz wykonanych zamówień (6695)
kryteria subiektywne (581)
1019/06 (7)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
łączenie usług (1815)
podział zamówienia (1790)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (1838)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (438)
x ga 103/09/za (1)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
ustawa o cenach (9102)
xii ga 311/09 (5)
ix ca 724/08 (1)
"ustalenie wartości zamówienia" (398)
faktura potwierdza (2006)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (497)
wdrożenie (1882)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
"wizja lokalna" (284)
równowaga stron (202)
"roboty dodatkowe" (350)
v ca 9/08 (12)
1247/11 (3)
iv ca 1299/09 (19)
art.144 (358)
stawka vat odrzucenie oferty (1549)
341/12 (12)
roboty uzupełniające (1616)
ii ca 785/10 (1)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1049)
kio 1066/11 (8)
art. 12a (391)
cesja wierzytelności (48)
iv ca 392/05 (8)
błąd w stawce vat (1004)
umowy barterowe (5)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1302)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
x ga 341/07 (3)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
"wątpliwości na korzyść" (21)
"26 ust. 4" (1956)
"podmiot trzeci" (1392)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
izba (15344)
intergraph (61)
kio/1536/10 (5)
podatek dochodowy (124)
dzierżawa łączy (187)
ocena ofert (15434)
art. 87 ust 2 (5950)
v gaz 48/09 (5)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1049)
załączniki do odwołania (9632)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (288)
brytyjski krk (8)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
cena dumpingowa (174)
opinia bankowa tajemnica (102)
art. 90 (5559)
nieproporcjonalny (966)
art. 29 ust. 4 (19825)
na rzecz różnych odbiorców (872)
art. 15 ust. 2 (15071)
art. 190 ust. 7 (2061)
uzupełniony dokument data (2232)
"iv ca 142/11" (9)
kio 100/12 (18)
1255/12 (4)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (7983)
nieistotna zmiana umowy (6198)
krs z hiszpanii (49)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
kio 1700/12 (2)
art. 43 ust. 2 (2300)
oświadczenia w oryginale (3075)
nieczytelny podpis oferty (352)
xii ga 429/09 (49)
dwie ceny w ofercie (6591)
wezwanie rażąco niska cena (1363)
iii ca 416/05 (2)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (4354)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
nadmierny formalizm (95)
ii_ca_1285_12 (44)
interpretacja siwz (3410)
nie wpisał stawki podatku vat (460)
lek referencyjny (39)
700/11 (8)
jedna usługa (2976)
koncesje (471)
1225/10 (8)
wycofanie zwrot oferty (592)
2725/11 (9)
tajemnica wykaz osób (540)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (16696)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (25)
roboty dodatkowe (4473)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
województwo podkarpackie (101)
wskaźnik rentowności (43)
821/11 (9)
kio 2182/13 (11)
oferta oferta równoważna (2135)
nadmierny warunek doświadczenia (738)
prototyp (101)
xii_ga_315_11 (25)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
iv ca 534/06 (2)
w wykazie wskazał za dużo osób (1123)
polisa opłacona (361)
429/12 (7)
xii ga 431/09 (4)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (310)
uchyla się (3201)
windows (285)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
c-27-29/86 (4)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (42)
zwiększenie środków (1473)
wpis (22922)
brak podpisu na dokumencie (1927)
"wysokość kar umownych" (120)
v gaz 90/07 (18)
moment zakończenia postępowania (1146)
zasada bezstronności (302)
"iii czp 25/10" (10)
osobiste wykonanie (924)
v ck 97/03 (8)
definicja wadium (413)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
wynagrodzenie barterowe (2)
xii ga 366/10 (1)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
wilim (253)
podmiot zbiorowy (449)
intel xeon (31)
prawo nie działa wstecz (34)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
tablice rejestracyjne (14)
v ca 1377/05 (3)
"art. 185 ust. 4" (100)
grupowe ubezpieczenie pracowników (36)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
magellan (8)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
przejęcie pracowników (95)
i 1 ca 514/10 (1)
vii ga 136/09 za (6)
knr (309)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (2565)
udostępnianie ofert (1529)
zamknięty katalog dokumentów (928)
ryczałt kosztorys (200)
24 ust. 2 pkt 2 (13661)
alstom rafako (13)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (71)
zamówienie dodatkowe (9565)
ii ca 724/06 (3)
inne kryteria (5956)
zmowa (142)
"harmonogram realizacji" (218)
"podział spółki" (6)
pwpw (37)
krk od prokurenta (44)
sprzeciw (1133)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
"warunki przedmiotowe" (201)
faktura należyte wykonanie (1314)
i c 125/09 (7)
dysponowanie osobami (4318)
otwarcie ofert przed upływem terminu (1928)
c-414/97 (15)
art. 44 (3031)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
art 32 (4012)
zakaz podwykonawców (411)
poświadczenie nieprawdy (241)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
art.87 ust.1 (4109)
478/12 (10)
art.26 ust.3 (5774)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
obroty na rachunku (1543)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
art. 185 ust. 3 (2615)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
art.75 (62)
niezgodność treści oferty (5664)
zawarcie umowy po terminie (10265)
limit kredytowy (100)
"art. 136" (23)
termin płatności (1553)
termin złożenia odwołania (18991)
ryczałt brak kosztorysu (187)
logo producenta (85)
art 6 (21331)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (858)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
wadium w kilku formach (269)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
francja (260)
in house (93)
błędy zamawiającego (5171)
równoważne materiały budowlane (671)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
ii ca 676/09 (5)
"art. 91" (5044)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
informacja banku forma (617)
art. 144 ust. 1 (760)
kio/uzp 1158/09 (5)
vii ga 29/05 (6)
v csk 444/06 (26)
ii ca 849/09 (1)
v ca 3270/12 (27)
"art. 84" (226)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
niemiecki krk (30)
referencje od podwykonawcy (695)
informacja o wynikach postępowania (11773)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
"zmiany podmiotowe" (43)
i cz 103/07 (1)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
"art.22 ust.5" (59)
x ga 230/08 (1)
202/09 (17)
"niemożność porównania ofert" (17)
kio 1815/11 (7)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (3378)
arcadis (42)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
x ga 213/11 (13)
skrócenie terminu realizacji (447)
rozliczenie uzupełniajace (496)
usługi transgraniczne (36)
"usługi pocztowe" (183)
cena ryczałtowa (1627)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
forposta (21)
855/05 (14)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
fart (32)
x ga 127/08 (45)
należyte wykonanie (6292)
zmiana istotna umowy (7052)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
autoryzacja (267)
"protokół odbioru" (778)
kio/uzp 859/09 (12)
"brak interesu prawnego" (473)
niezgodnosc siwz (4639)
oświadczenie producenta o gwarancji (1110)
charakter wynagrodzenia (4742)
kio/kd 19/10 (6)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
kio/uzp 38/09 (27)
utajnienie polisy (56)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
"dokument równoważny" (115)
i ca 235/09 (5)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4390)
składki zdrowotne niemcy (28)
odległość serwisu (69)
formalizm postępowania (387)
xix ga 258/08 (12)
art. 85 ust. 3 (2096)
"art. 22 ust. 5" (59)
przedłużenie gwarancji wadialnej (266)
projekt wykonawczy (1832)
istota ceny ryczałtowej (658)
152/11 (8)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
przekształcenie wykonawcy (217)
kio/uzp 338/09 (32)
kio_2796_11 (5)
684/12 (6)
kio_356_11 (13)
626/12 (4)
usa (129)
zmiana sposobu płatności (1265)
niejasne zapisy siwz (1738)
art. 34 (2768)
milczenie wykonawcy (142)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
licytacja (99)
błędy w kosztorysie (1193)
art 29 ust 2 (22076)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
rażące niedbalstwo (69)
zysk (1641)
znaki towarowe (601)
vii ca 881/05 (10)
krk po terminie (456)
art.29 (3126)
tramwaje warszawskie (37)
art. 183 ust. 2 (1637)
brak cen jednostkowych w ofercie (1849)
usługa sprzątania (718)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1006)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (2865)
art. 189 ust. 6 (4634)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
uwzględnia odwołanie (17470)
zmiana terminu art. 144 (655)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
art 87 (5965)
nie istotna zmiana umowy (6198)
definicja ceny (1936)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
art. 8 ust.3 (10077)
x ga 652/13 (26)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
zużyte opony (26)
26 ust.3 (8404)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
"sukcesja generalna" (23)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
c-454/06 (21)
"art 6a" (45)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
pełnomocnictwo odwołanie (3624)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
podwykonawca podmiot trzeci (1064)
andra (45)
sucg (4)
stany zjednoczone (130)
referencje wystawia (1702)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1131)
lex (1019)
dokumenty po terminie (13908)
złożył dwie oferty (10181)
odwołanie na treść siwz (13228)
polisa światowa (12)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
upadłość konsorcjanta (18)
1197/13 (6)
istotna zmiana treści oferty (7762)
niezgodny z siwz (13979)
obowiązek wizji lokalnej (255)
ii ca 718/09 (8)
ii ca 918/06 (1)
xii ga 138/07 (1)
z referencji nie musi wynikać (2168)
zwłoka (337)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
"spółka celowa" (13)
miejsca po przecinku (407)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
1016/12 (19)
definicja grupy kapitałowej (193)
zamiast polisy (187)
podział spółki (792)
"kary umowne" (515)
poprawa innych omyłek (908)
umowy wieloletnie (416)
ograniczenie terytorialne (549)
art. 87 ust 2 pkt 3 (6508)
lex retro non agit (14)
iv ca 340/05 (9)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
apostille (15)
1010/12 (5)
art. 179 (8075)
grupa kapitałowa zmowa (32)
333/11 (7)
tonery gwarancji (24)
zp-1 (328)
vi ca 32/11 (2)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
nieaktualny krs (737)
uzupełnienie ceidg (41)
sygnity (334)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
gwarancja bankowa w kopii (249)
usługi telekomunikacyjne (550)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (575)
v ca 977/08 (1)
v_ca_936_12 (5)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
odwołanie przedwczesne (1070)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
art. 5 ust. 1b (893)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (45)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
art 67 ust 1 (2007)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
sytuacja ekonomiczna (2424)
zastrzeżenie oferty (4873)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (547)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (190)
art 94 ust 3 (1737)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
office (129)
637/11 (24)
art. 145 ust. 1 (702)
wyjątkowa sytuacja (1204)
konkurs architektoniczny (66)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (3632)
równoważne materiały (1298)
warunki proporcjonalne (1123)
ge (264)
oticon (31)
"art. 297" (90)
pocztowych (2090)
kio 1910/11 (6)
131e (11)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
impel rażąco niska cena (95)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
ii ca 511/09 (2)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
kio 1287/12 (8)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
definicja referencji (791)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
225/08 (4)
tożsamość przedmiotowa (707)
89 ust. 1 pkt 1 (12227)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
kio 2744 (9)
kampania promocyjna (32)
nie odczytano ceny oferty (515)
26 ust. 2d (208)
x ga 25/08/za (2)
dokument przedmiotowy (11830)
ii_ca_373_12 (6)
oryginał zobowiązania (1442)
art. 8 ust. 3 (15649)
rwe (18)
"produkt równoważny" (283)
zabezpieczenie należytego (1988)
naruszenie art 144 (718)
koncepcja realizacji (917)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (75)
referencje podpis (552)
rozwojowe (251)
porównywalność (412)
certificate of compliance (2)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1132)
pełnomocnictwo (3359)
świadectwo przejęcia robót (146)
1287/12 (8)
umowa na czas oznaczony (3619)
art. 297 (341)
naruszenie art. 38 ust. 6 (3717)
brak interesu przystępującego (4080)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
podwykonawstwa (709)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (164)
878/09 (23)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (251)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
złożył nieprawdziwe informacje (2784)
nieprawdziwe oświadczenie (2705)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
"doradztwo prawne" (41)
oferta bez podpisu (1644)
"brak ceny jednostkowej" (13)
koszty reprezentacji (1963)
data wystawienia krs (239)
zwrot próbek (374)
1157/12 (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
referencje sam sobie (1282)
vi ga 121/10 (1)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
rezygnacja podwykonawcy (99)
podkryterium (175)
"pozycja dominująca" (86)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
brak terminu gwarancji w ofercie (3091)
xix_ga_92_11 (14)
uczciwej konkurencji (8966)
jednoznaczne wezwanie (5132)
"oznaczenie strony" (39)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
v ca 960/02 (10)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
223/11 (2)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
faktura jako referencja (489)
v ca 1110/04 (11)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1025)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
xix ga 461 (22)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
stawka podatku vat (1295)
preferowanie producenta (517)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
x ga 48/09 (8)
art. 22 ust. 1 (13225)
brak tłumaczenia na język polski (865)
niepodpisany kosztorys (873)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
podwykonawca dostawy (842)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
art. 46 ust. 4a (606)
zabranie wadium (5)
przerwanie ciągłości wadium (16)
marża jako kryterium oceny ofert (257)
opłacenie polisy (361)
970/12 (6)
rażąco wysoka cena (591)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
kio 1562/11 (28)
łączenie doświadczenia (1310)
loco (70)
kio 2396/12 (12)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
2012 (4803)
kielce (838)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
umowy o pracę (6733)
1199/12 (6)
upływ terminu związania z ofertą (4231)
uzupełniajace (2754)
art. 38 ust. 1 (3788)
"zamówienia in house" (3)
art. 15 (15117)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (195)
"dłuższy niż 4 lata" (10)
xii ga 412/11 (2)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (345)
v ga 124/09 (1)
pelnomocnictwo (3359)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
xiii gc 253/10/iw (3)
ix ca 736/09 (2)
"art. 38 ust. 4" (609)
wyjaśnienie referencji (2320)
należyta staranność wartość zamówienia (2680)
17 stycznia 2008 (3828)
projekt zamienny (478)
c-340/04 (11)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
bankowa (4574)
kio 2583/11 (4)
droga elektroniczna (1581)
ii ca 560/06 (1)
kierownik robót elektrycznych (494)
pokój (210)
kto może wystawić referencje (260)
rzetelność (630)
oferty równoważne (2482)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
osoba fizyczna (1653)
odrzuca odwołanie (15680)
kio 520/11 (2)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
opłata sądowa (169)
kio 976/11 (2)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
xii ga 424/11 (3)
x ga 46/12 (10)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
naruszenie zasady pisemności (362)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
przeciwnikiem skargi (383)
dwie ceny (5915)
kio 35/12 (15)
sprawozdanie finansowe (895)
trzy miejsca po przecinku (235)
kio_1114_12 (6)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
tbd (27)
1353/13 (8)
v ca 2307/09 (3)
słowacja krk (2)
praxis (9)
certyfikat/atest (24)
companies house (6)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
wadium przelewem (220)
protokół odbioru jako poświadczenie (475)
ugoda (55)
24 ust 2 pkt 1 (13701)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2139)
mieszane (216)
iii ca 262/05 (7)
v ca 155/08 (1)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
"art. 43" (262)
prawo pocztowe (2069)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
c-314 (8)
822/11 (7)
kio/uzp 301/10 (6)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
v ga 84/11 (4)
osoba prawna jako członek zarządu (704)
"wyjaśnienia oferty" (326)
franszyza redukcyjna (14)
tłumaczenie sysmark (9)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
legionowo (86)
"cena jednostkowa" (1683)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
x ga 255/09/za (2)
nowe okoliczności (5998)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (718)
49/10 (19)
ryzyko (1585)
produkty lecznicze (261)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (2567)
sumowaniu (539)
2702/11 (5)
próbek, opisów lub fotografii (89)
1275/12 (5)
ograniczenie konkurencyjności (896)
x ga 83/06 (3)
utrata gwarancji (600)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
1261/09 (8)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
gwarancja tuz (41)
wadium po terminie (2004)
v cz 48/05 (2)
control process (68)
przedmiar robót (1656)
vi ga 79/09 (3)
deklaracja ce (430)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (533)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1184)
mace (9)
zmiana terminu płatności (1134)
"art. 146" (1553)
art. 91 ust. 1 (5473)
kio_uzp_694_09 (15)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
polisa oc prace projektowe (60)
959/09 (35)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
x ga 241/10/za (1)
zmiana istotna (8648)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
równe traktowanie wykonawców (8186)
aneks do umowy (837)
suma gwarancyjna (403)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11437)
art. 144 pzp (638)
zakup paliwa (209)
483/11 (6)
41/11 (21)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (114)
usługi prawnicze (191)
38 ust. 1 (4197)
równoważność certyfikatów (250)
opinia prywatna (677)
vi ca 232/10 (2)
zastępstwo inwestycyjne (269)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
2020/12 (7)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (632)
art. 51 ust. 4 (2513)
zawieszona działalność (124)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
krótki termin składania ofert (749)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
oferta nieważna (5717)
v ga 53/05 (1)
nieporównywalne oferty (1465)
zwrot wadium (1554)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3241)
viii ga 137/12 (13)
v ca 1621/08 (1)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
"interes prawny" (4746)
ii ca 616/05 (3)
iii ca 344/08 (1)
"brak wadium" (71)
gwarancja jakości (965)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
doradztwo i konsultacje (229)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
art. 27 ust. 2 (8496)
xix ga 72/08 (2)
viii ga 13/08 (5)
i ca 368/11 (1)
spółka cywilna (2686)
po terminie związania ofertą (8460)
wadium gwarancja bankowa (557)
"świadczenie niemożliwe" (221)
i ca 117/12 (41)
i ca 168/09 (8)
"art 4 pkt 8" (123)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
konkurs na prace projektowe (153)
art. 51 (2297)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
26 2b (1507)
zmiana przedmiotu zamówienia (10469)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (23)
1306/11 (5)
"art. 96 ust. 3" (377)
kio 1874/10 (10)
529/13 (4)
art. 6 (19478)
warunek nieproporcjonalny (784)
ix ga 121/07 (1)
iv ca 429/10 (5)
kserokopia gwarancji (259)
doradztwo prawne (410)
zarzut przedwczesny (906)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
sformalizowane (337)
brak numerów katalogowych (497)
wybór oferty po terminie związania (8147)
tozsamość czasowa (102)
brak podpisu pod odwołaniem (2292)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4433)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
awaria (608)
data uzupełnianych dokumentów (1872)
usługi bankowe (1414)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
art. 32 (3520)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
umowa pod warunkiem (5450)
porty lotnicze (221)
zasady równego traktowania (7549)
art 16 (10013)
358/11 (15)
kio 707/12 (5)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
v ca 569/08 (3)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (449)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
do czterech miejsc po przecinku (180)
bezusterkowy odbiór (35)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
komplementariusz krk (26)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
ogólna referencja (1207)
685/12 (5)
ubezpieczenie grupowe (45)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
forma uzupełnienia oferty (2999)
art. 101 (1095)
i ca 331/10 (1)
kio_uzp_1564_09 (4)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
dostawca a podwykonawca (378)
uzupełnienie próbki (335)
internat użytecznosci publicznej (4)
art. 68 kc (368)
niegospodarność (45)
santex (16)
919/08 (11)
akredytacja (166)
prezentacja próbki (115)
roche diagnostics (122)
czynność otwarcia ofert (3902)
użyczenie uprawnień (175)
utwór (176)
vii ga 36/09 (1)
fidic (327)
"podmiot prawa publicznego" (82)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
przedłużenie terminu (2035)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
doświadczenie zawodowe (2410)
obniżenie ceny oferty (1424)
"wyrok wiąże" (3)
certyfikat (2383)
brak pkd (133)
zagubienie oferty (18)
109/12 (12)
192 ust. 7 (7839)
xii ga 293/11 (1)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (798)
x ga 178/07 (1)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
art 26 2b (1507)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
turów (54)
żądanie próbek (524)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1305)
viii ga 98/09 (2)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
błąd vat (1337)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
pełnomocnictwo przed kio (2338)
brak projektu wykonawczego (1427)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
kio 173/11 (9)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (89)
dostawa bonów (57)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (282)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (461)
zbiorowa polisa (51)
przedmiar (1699)
uzupełnienie treści oferty (6724)
okres ważności wadium (702)
kio 2706/10 (5)
kopia gwarancji wadialnej (170)
kio/uzp 694/09 (22)
nie wykonał wyroku kio (8577)
ii ca 201/05 (4)
fundacja (223)
art 87 ust 1 (5955)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
c-399/98 (9)
podmiot nieuprawniony (6260)
2492/11 (3)
przedmiot umowy (11170)
równość stron kary umowne (150)
art. 26 ust.3 (8404)
x ga 69/09 (3)
pełny odpis z krs (667)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
polisa ubezpieczeniowa (660)
kio_545_11 (7)
brak formularza oferty (4301)
ix ga 30/08 (11)
oferta nie została podpisana (6095)
protest (11736)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
2379/11 (3)
opis przedmiotu (9978)
oficjalny kanał sprzedaży (41)
1980/09 (11)
"treść referencji" (635)
wykaz usług wykonywanych (3282)
razaco niska cena (1773)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
wyjaśnienie oferty (10738)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
certyfikat prince 2 (67)
kserokopia gwarancji wadium (137)
"otwarcie ofert" (2537)
art. 16 pzp (8149)
próbka jest dokumentem (567)
certyfikaty (2383)
referencja (3085)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
niejasne (2994)
bogdanka (97)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
know (327)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
art. 91 (5477)
kio/uzp 2034/10 (2)
współfinansowane ze środków (385)
omyłki pisarskie (1304)
leasing (190)
x ga 25/08 (65)
art. 87 (5965)
data wszczęcia postępowania (5179)
podział zamówienia na części (1460)
oferta wstępna (1238)
oferta niezgodna z siwz (13540)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
wskaźniki ekonomiczne (317)
xii ga 423/08 (1)
vii ca 363/08 (1)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2116)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
niezgodnosc z siwz (5278)
zmiany podmiotowe (1667)
iv ca 362/08 (1)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
art.26 ust. 2b (1316)
"zp-1" (328)
"z wolnej ręki" (1081)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11671)
v ca 2224/03 (10)
wojskowy instytut medyczny (47)
"brak harmonogramu" (31)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
brak opłaconej polisy (399)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
dowód zapłaty polisa (159)
brak interesu (8520)
podpis (2686)
łączenie polis (165)
ezt (70)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (21)
viii ga 22/08 (41)
sprzęt komputerowy (1039)
v ga 61/10 (3)
xix ga 170/08 (4)
ii ca 295/11 (1)
"pkp energetyka" (56)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
test (880)
uzupełnienie przetarg ograniczony (6084)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
zaświadczenie us (105)
2498/10 (19)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
kio 2181/10 (2)
gwarancja wadialna w kopii (188)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
"uzupełnienie wadium" (15)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
kosztorys uproszczony (414)
udostępnienie samego siebie (1733)
krk nie figuruje (121)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
x ga 223/07 (6)
in-house (106)
brak treści oferty (14069)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
art. 82 ust. 1 (2175)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
swoboda umów (878)
roboty budowlane (6535)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
zmiana korzystna (1509)
1138 (34)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
v ca 307/09 (10)
v ca 936/12 (5)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (13)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2096)
dokumenty rosyjskie (39)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
24 ust. 2 pkt 3 (13571)
viii ga 244/09 (2)
ii ca 710/08 (3)
ii ca 29/05 (37)
"kluczowe części" (28)
kio_1016_12 (17)
kyocera (17)
vi ca 6/05 (5)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
kryterium jakość (1721)
aż do zawarcia umowy (1081)
zmiana oferty (9886)
"referencje" (3085)
data pełnomocnictwa (1667)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
451/09 (3)
umowa konsorcjum (3985)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
iso/iec 19752 (17)
lista podmiotów (702)
forma porozumiewania się (213)
telkaz (4)
dokumenty nie wymagane (12623)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
706/11 (24)
art. 45 (3476)
tożsame (2999)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
"art. 85 ust. 2 " (224)
kio 1020/13 (3)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
zaświadczenie z zus (344)
x ga 319/08 (4)
obronności i bezpieczeństwa (78)
nie uzupełnił tłumaczenia (824)
xii ga 443/09 (1)
"art. 29 ust. 4" (16)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
gwarancja bankowa kopia (228)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
iii czp 25/10 (30)
doświadczenie konsorcjum (2840)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
art 7 (22618)
kio/uzp 20/09 (152)
unieważnienie czynności (11549)
warunek zawieszający (101)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
pozycja 0 zł (3717)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
"art. 26 ust. 2" (1298)
oświadczenie przed notariuszem (381)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
podpis oferty (2182)
82/12 (5)
wykaz dostaw (1619)
kosztorysowe (1280)
finansowanie (1354)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
xix ga 34/07 (5)
braki formalne przystąpienia (3394)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
i1 ca 143/11 (1)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (2336)
uzupełnienie kart katalogowych (372)
wadium kopia gwarancji (264)
iv ca 92/09 (2)
negatywnych konsekwencji (2427)
1071/11 (5)
art. 171 ust. 4 (1300)
vi ga 49/10 (7)
1305/11 (2)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
vi ca 527/05 (15)
1319/10 (2)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (1931)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
"potrzeby zamawiającego" (1521)
"oferta wstępna" (230)
xxiii ga 203/09 (3)
gwarancja wadialna wadliwa (286)
bony towarowe (20)
kio_510_11 (17)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
omyłki (2999)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
"tylko ceny brutto" (5)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
ii ca 431/07 (11)
protokół odbioru końcowego (686)
xxiii ga 633/09 (2)
kio 400/14 (4)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (670)
art. 58 k.c. (498)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (12711)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
vi ga 64/08 (1)
"zasada przejrzystości" (230)
c-599/10 (31)
art. 86 ust. 1 (1520)
rozwiązania równoważne (1227)
bez udziału podwykonawców (1330)
v ca 1213/08 (1)
przewlekłość postępowania (84)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (645)
"przyrzeczenie publiczne" (36)
art 8 ust 3 (17546)
cena zero (6070)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
warunki udziału (14081)
udostępnienie osób (2216)
nowy zarzut (5825)
v ca 142/09 (5)
viii ga 248/09 (4)
kosztorysy (2788)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (379)
kio 153/11 (3)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
biuletyn nr 3 (2802)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
"nieporównywalność ofert" (128)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
1093/08 (35)
ii ca 139/05 (3)
postać leku (128)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
zezwolenie (981)
tajemnica opis techniczny (813)
powtórne wezwanie (1214)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
iii czp 52/11 (88)
wyłączne (9781)
2572/11 (4)
vi ca 693/08 (1)
art 93 ust 4 (4708)
xii ga 226/10 (1)
"zamówienia mieszane" (12)
2081/12 (7)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
specyfikacja techniczna (7095)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
camco (17)
ii ca 353/10 (1)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
termin wniesienia odwołania (24023)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
wizji lokalnej (298)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
"zdolnośc kredytowa" (803)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1318)
"art. 146 ust. 6" (157)
radiofarmaceutyki (5)
disclosure scotland (5)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
"związanie wyrokiem" (15)
przedłużenie umowy (1588)
warunki podmiotowe (2325)
kumulacja kar umownych (16)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
ii ca 131/10 (2)
xii ga 292/11 (1)
i ca 599/09 (2)
koncert (15)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2021)
aktualizacja oprogramowania (224)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
x ga 219/07 (1)
wykaz głównych usług (1529)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
interes przystąpienie (6858)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
"art. 46 ust. 4a" (437)
odpady medyczne (199)
"naruszenie art. 29" windows (45)
kio/uzp 391/09 (3)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
xii ga 10/09 (8)
wykluczenie grupa kapitałowa (417)
art. 87 ust. 2 (5950)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
energia elektryczna (474)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (198)
csioz (29)
zawartośc referencji (244)
pozycja zerowa (111)
181/08 (6)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
ix ga 49/09 (6)
xii ga 358/10 (2)
art. 32 ust. 4 (3332)
kryteria równoważności (402)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4031)
"linia kredytowa" (77)
ii ca 39/09 (4)
art 144 (761)
ograniczenie konkurencji (8393)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
185 ust. 5 (3204)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
x ga 354/07 (2)
"dowód opłacenia polisy" (53)
zestawienie materiałów (1843)
związanie wyrokiem kio (6434)
kto podpisuje referencje (116)
wystawca referencji (385)
"zmiana treści oferty" (1127)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
farmacol (13)
v ca 2056/07 (25)
art. 8 ust 3 (17546)
ii ca 108/11 (3)
prezentacja, próbki, testy (50)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4229)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
"i ckn 304/00" (130)
423/11 (6)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
przyrzeczenie publiczne (115)
"wyjaśnienie referencji" (13)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
kio 20/12 (214)
715/11 (8)
pbg (93)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
rażąco niska cena (1773)
kio 1066/10 (29)
rażąco niska cena zarzut (1955)
x ga 268/07 (2)
znak towarowy (601)
forma pisemna (2616)
krk wielka brytania (20)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
brak wyceny pozycji (1499)
polkomtel (91)
xix ga 80/07 (18)
x ga 58/09 (4)
naruszenie zasady jawności (863)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
830/10 (3)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
uwzględnił odwołanie (17470)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
warunek przedmiotowy (8326)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
ograniczenie podwykonawców (1659)
konsorcjum (6485)
bęben (53)
"umowa pod warunkiem" (21)
art. 38 ust. 4a (372)
rażąco niska cena dowody (1232)
iii ca 727/05 (7)
art.46 ust.3 (741)
art. 91 ust. 4 (6058)
v ca 379/08 (1)
klauzula apostille (12)
xix ga 225/10 (14)
polisa obejmuje kilka podmiotów (173)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
deweloper (11)
kodeks cywilny (3614)
kryterium niemierzalne (126)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (164)
zatrzymane wadium (73)
"stawka vat" (699)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
"kompania węglowa" (406)
ciągłość wadium (116)
lex omega (24)
odrębne zamówienie (4824)
błąd w nazwie producenta (797)
kio/kd 31/12 (20)
i csk 293/07 (45)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (539)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (251)
umowa warunkowa (389)
i ca 601/05 (3)
ii ca 88/09 (35)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
art. 6 kc (4198)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (38)
franszyza (26)
dodatni wynik finansowy (73)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
"art. 26 ust. 2d" (27)
art. 40 ust. 6 (4151)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (90)
faktury (2395)
parafa podpis (133)
315/12 (4)
wolna ręka prawa autorskie (135)
punktacja (1244)
xii ga 206/08 (14)
art. 12a ust. 2 (390)
przed podpisaniem umowy (4629)
kio 529/13 (4)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
art. 85 ust. 4 (2036)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
związanej z przedmiotem zamówienia (9379)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (2332)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
niepełnosprawni (292)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (505)
umowa odpłatna (769)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
"nieporównywalne oferty" (137)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
c-328/92 (12)
antydatowanie (40)
wadium wniesione po terminie (1983)
sumowanie polis oc (51)
"93 ust. 4" (61)
art. 180 ust. 2 (4988)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
bilans (576)
1236/08 (8)
status wykonawcy (1406)
zus us spółka cywilna (36)
powtarzające się okresowo (133)
iii ca 472/09 (2)
v ca 1109/08 (16)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1272)
usługi ochroniarskie (27)
"sprawozdanie finansowe" (580)
prezentacja próbek (115)
art. 26 ust. 2a (1405)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
za krótki termin składania ofert (743)
procentowy wskaźnik graniczny (25)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (3628)
inna cena słownie i cyfrowo (504)
c-513/99 (7)
art. 36 ust. 4 (4136)
wyrok kio (10121)
iv ca 223/08 (12)
"poprawienie omyłek" (1211)
skarga na postanowienie (15891)
762/13 (6)
kio_908_13 (6)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
dowód opłaconej polisy (283)
gwarancja producenta (1082)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (478)
ponowne wniesienie wadium (1158)
opcje (518)
świadectwo wykonania (848)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
iv ca 11/09 (32)
330/09 (9)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
iv ga 14/07 (16)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (5699)
próbka systemu informatycznego (123)
potencjał innych podmiotów (2252)
uzasadnienie wyroku (15449)
"art. 8 ust. 3" (385)
art. 22 ust. 2 (13227)
wymóg dyplomu (83)
xii ga 456/08 (1)
"krajowy rejestr karny" (543)
gpa (27)
przerwa w terminie związania ofertą (288)
sieć szerokopasmowa (79)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
art. 38 ust. 2 (3788)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
v ca 788/08 (11)
tonery (87)
"powtarzające się okresowo" (51)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
zaświadczenie z krk (343)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
current ratio (5)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
iii czp 68/06 (13)
isok (14)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
iv ca 870/06 (1)
zmiana terminu 144 (655)
"87 ust. 2 pkt 2" (367)
oferta otwarta przed terminem (788)
xix ga 91/07 (4)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (164)
zasada koncentracji (257)
wyroby medyczne (600)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
usługi finansowe (3020)
zmiana terminu (10611)
1070/11 (4)
błędnie wyliczony vat (780)
usługi sprzątania (718)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
parafa zamiast podpisu (37)
678/08 (5)
kio/uzp 133/09 (25)
uzupełnienie próbek (335)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
jawność (897)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
v ca 2214/06 (65)
"xii ga 102/09" (56)
roboty tożsame (1494)
słowacja (32)
kio 1553/10 (7)
dyskryminacja (369)
vii ga 9/09 (6)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
w sprawie dokumentów (14102)
wyjaśnienia po terminie (11135)
elektrownia turów (23)
zwrot zatrzymanego wadium (61)
aktualna informacja z krk (341)
art. 186 (2822)
"usługi prawnicze" (42)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
"definicja podwykonawstwa" (4)
aqap (14)
potrzeby zamawiającego (6063)
definicja modernizacji (442)
iii ca 454/08 (2)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
x ga 60/10/za (3)
v ca 29/03 (20)
676/09 (12)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (182)
"192 ust. 2" (1829)
kio_1623_11 (16)
wzór formularza (2884)
"oferty nieporównywalne" (150)
forma dokumentu (6048)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
"poświadczenie" referencje (876)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
"łączenie zamówień" (13)
1835/10 (6)
odbiór odpadów (588)
czyścioch (28)
wadium dla konsorcjum (872)
766/09 (23)
art 87 ust. 2 (5950)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
gwarancja wadium (1104)
v ga 1/12 (163)
kompania węglowa (388)
częściowe uwzględnienie (2410)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
pozwolenie na użytkowanie referencje (166)
v ga 40/09 (19)
"art. 144 ust. 1" (225)
334/09 (4)
certyfikat epeat (16)
"art. 36 ust. 5" (121)
kio 2307/10 (25)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (41)
c 538/07 (16)
"art. 67" (589)
zakup nieruchomości (153)
1667/09 (4)
c-324/98 (14)
waloryzacja cen (123)
definicja omyłki (732)
nieproporcjonalny warunek (784)
samodzielne uzupełnienie (2257)
"odtajnienie dokumentów" (110)
koncesja, zezwolenie (219)
informacja banku (1179)
vi ga 240/10 (2)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
zmiana wykonawcy (10390)
"nieczytelny podpis" (131)
sodexo (28)
wynagrodzenie (7916)
brak wskazania producenta (2138)
173/09 (9)
płatność podwykonawcy (350)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
ii ca 206/06 (3)
"uzupełnianie próbek" (7)
abm solid (62)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
modyfikacja formularza ofertowego (1120)
orzeczenie (5257)
x ga 332/09 (6)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1128)
1060/13 (4)
ochrona praw wyłącznych (5061)
niekompletny dokument (1808)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (744)
v ca 330/10 (1)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
ii ca 137/09 (13)
nazwy własne (3494)
x ga 81/09 (10)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
"art. 186 ust. 2" (1639)
jednokrotność wezwania (55)
bony (67)
należycie wykonane (6292)
art. 58 kc (814)
rÓwnowaŻna (2271)
art. 144 (761)
inne dokumenty określające obroty (1171)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (2854)
spis kosztów) (562)
partner dariusz apelski (5)
serwis pogwarancyjny (149)
art. 5 ust. 1 a (20648)
przynależności do grupy (157)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
licencja open source (44)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
"korekta finansowa" (37)
496/10 (6)
brak podpisu oferty (1929)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
2814/11 (6)
ii ca 1063/05 (17)
xxiii ga 418/09 (3)
kio 1639/11 (19)
zarzuty (17751)
kio_uzp_867_09 (8)
żądał dokumentów (8282)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
usługi turystyczne vat (31)
"art.46 ust. 4a" (437)
"art. 101 ust. 3" (7)
iv ca 508/05 (4)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (8394)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
972/12 (3)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (168)
usługa zakończona referencje (971)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
"kara umowna" (598)
tego samego rodzaju (11156)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
należycie (6861)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (26)
ceidg (39)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
24 ust 1 pkt 1a (2545)
kio 2911/12 (6)
ii ca 327/05 (12)
biegły rewident (21)
zatrzymanie wadium 4a (404)
636/12 (6)
integracja (545)
xii ga 160/08 (2)
prezentacja systemu (444)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
85 ust. 2 (2426)
560/09 (9)
pozacenowe (86)
sumowanie zamówień (535)
sekocenbud (113)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
"definicja podwykonawcy" (18)
siemens (507)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (425)
c-24/91 (7)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
vi ca 586/05 (3)
1237/11 (14)
doświadczenie "3 lat" (1389)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
antywirus (3)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (430)
kosztorys przy ryczałcie (198)
brak numeru katalogowego (497)
"46 ust. 4a" (442)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (97)
1206/11 (3)
xix ga 131/08 (13)
usługi pocztowe 2012 (211)
kio/uzp 741/09 (6)
uniewaznienie postępowania (12253)
pierwsze pisemne żądanie (3222)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (7474)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (10)
tożsamość czasowa (123)
xxiii ga 634/09 (5)
vat omyłka (931)
bez ograniczeń (10929)
roboty budowlane wraz z dostawą (2319)
przetarg nieograniczony (18001)
"uchwała kio" (400)
kosztorys (2612)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (281)
cena brutto (3431)
art. 29 (22175)
i ckn 304/00 (133)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
parametry papieru (154)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
art. 26 ust. 2b polisa (179)
art.87 (4127)
atest pzh (84)
nie ma wpływu na wynik postępowania (9068)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
kio 821/11 (9)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3241)
c-328/96 (3)
"dzielenie zamówienia" (141)
cena 0,00 (215)
1960/11 (3)
v ca 1500/08 (2)
"art. 15 ust. 2" (94)
"gospodarz postępowania" (120)
oferta w języku polskim (1987)
równoważności (699)
"porównywalność ofert" (171)
dozorbud (105)
panep (6)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
"błędna stawka vat" (94)
art 7 ust 1 (24936)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1113)
v ca 1108/08 (1)
ii ca 430/09 (1)
art. 67 ust. 2 (2004)
iii czp 53/11 (58)
xii ga 227/10 (1)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
kz (147)
limit debetowy (8)
xix ga 280/08 (10)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
24 ust. 1 pkt 1 (13687)
wydruk z banku (153)
odrzucenie oferty (15153)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
nadmierne kary umowne (170)
koncepcja tajemnica (201)
prezentacja funkcjonalności systemu (277)
1050/12 (5)
v ga 87/10 (1)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (5248)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (303)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
art. 182 ust. 3 (2258)
różne stawki podatku vat (664)
certyfikat meble (48)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
krk uzupełnienie (299)
xii ga 62/08 (2)
brak pieczęci (502)
dowody (9075)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
x ga 235/09/za (1)
"uzupełnienie zobowiązania" (89)
omyłka samodzielnie (1211)
omyłka (2999)
rozkład ciężaru dowodu (305)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
certyfikat iso podwykonawca (67)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
telekomunikacja polska (389)
zastrzeżenie referencji (1277)
"błędna podstawa" (94)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
iv ca 136/10 (2)
zmowa przetargowa (107)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
109/09 (31)
wezwanie do wyjaśnień (6606)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
iv ca 136/06 (1)
próbki (667)
wskazanie konkretnej daty (2952)
c-44/96 (11)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
usługi ciągłe (944)
xii ga 11/09 (18)
x ga 92/11 (6)
zamienniki (132)
wadium art. 46 ust. 4a (508)
"wskaźnik płynności" (42)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
kio 1980/12 (5)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (475)
oświadczenie o należytym wykonaniu (5854)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (6330)
x ga 256/10/za (1)
iii ca 212/06 (2)
instytucje_prawa_publicznego (40)
plan zamówień (1350)
"art. 29 ust. 2" (1224)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (313)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (934)
własne referencje (1778)
cezary machnio (21)
zus dla spółki cywilnej (137)
siemens ag (67)
kio/uzp 1874/10 (10)
v ca 383/07 (2)
xix ga 32/09 (4)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (6409)
art 87 ust 2 (5950)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
691/11 (5)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (2431)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
art. 26 ust.4 (5957)
unieważnienie części (6941)
przystąpienie (12333)
art. 17 ust. 2 (9531)
opis urządzeń technicznych (3255)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (67)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (694)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
itil (31)
brak referencji (2654)
vii ga 147/08 za (9)
vii ga 2/08 (3)
"różne stawki podatku vat" (130)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1360)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
art. 94 ust. 3 pzp (1324)
x_ga_337_07 (7)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
293/11 (11)
demonstracja (44)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
podpis bez pieczęci (289)
"art. 189 ust. 2" (4658)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
oświadczenie o spełnianiu warunków (9408)
x ga 25/09 (17)
poprawienie innej omyłki (1931)
kontrola doraźna (585)
wymagane dokumenty (12623)
art.38 ust.1 (1849)
v ca 1314/08 (1)
v ca 927/08 (9)
kio 2184/13 (4)
charakter oferty wstępnej (897)
usługi główne (2950)
x ga 59/09 (14)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
iv ca 362/09 (1)
oświadczenie członka komisji (1020)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4229)
kio/uzp 878/09 (23)
autoryzacja producenta (210)
"treść oferty" (6588)
xii ga 488/11 (1)
intercity (60)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
"uwzględnił opozycję" (96)
v ca 440/06 (6)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
26 ust. 3 (10931)
refundacja (56)
formalności przed podpisaniem umowy (153)
saternus (2)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
kio/uzp 14/10 (221)
v ca 117/07 (135)
i1 ca 202/09 (1)
dodatkowe dokumenty (7917)
pozwolenie na użytkowanie (536)
"powtórzenie aukcji" (29)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (429)
niedopuszczalne negocjacje (1365)
usługi opiekuńcze (77)
"spoza unii europejskiej" (5)
pojęcie oferty (2210)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
zabezpieczenie (3507)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (7)
"zamówienie dodatkowe" (488)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (2827)
indra (18)
marża (388)
usługa okresowa (777)
leki (265)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (104)
iv ca 772/05 (4)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
"art. 26 ust.2b" (951)
pierwszeństwo wykładni literalnej (95)
kio 2/11 (202)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
usługi szkoleniowe (296)
sumowanie (539)
zamawiający wyłączył faks (63)
sprint (97)
pkp (699)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (281)
zamówienia uzupełniajace (2731)
przynależność do izby samorządu zawodowego (126)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
oferta alternatywna (1272)
69 (1166)
"zatarcie skazania" (36)
"definicja producenta" (9)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (574)
przeciwnik skargi (343)
uzp/zo/0-533/06 (12)
oświadczenie po terminie składania ofert (7838)
viii ga 58/09 (12)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
pełnomocnictwo prokura (83)
i ca 540/09 (1)
lub równoważny (2134)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
v ca 1040/08 (8)
berger bau (36)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
kio 2816/10 (17)
wysokość wadium (1891)
vii ga 59/08 (2)
cena rażąco niska (1773)
sanawia (2)
istotna zmiana oferty (8081)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
art. 185 ust. 5 (2603)
prezentacja (658)
rozliczenie kosztorysowe (520)
427/09 (8)
jedna usługa dwie umowy (2378)
szacowanie zamówienia (787)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
zarzuty spóźnione (1444)
zerwanie umowy (79)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (35)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
421/12 (6)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
xii ga 13/09 (7)
podatek vat (1983)
usługi medyczne (977)
oracle (154)
rażąco niska cena dostawy (774)
projekt (6373)
xix ga 328/06 (2)
vat stawka (1456)
odpowiedzialność podwykonawcy (861)
art. 101 ust. 3 (1199)
v ga 15/09 (14)
viii ga 136/09 (5)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (50)
"odrzuca odwołanie" (6514)
brak podpisu na formularzu (747)
jakościowe kryteria oceny ofert (877)
"art. 86 ust. 4" (233)
opłacona faktura (185)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
xix ga 92/11 (14)
impel (625)
próbka niezgodna z siwz (696)
niepodpisana oferta (5505)
zmiany umowy (7212)
xii ga 413/08 (3)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
iv ca 926/06 (5)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
1249/09 (8)
x ga 86/08/za (1)
solid security (49)
1085/11 (2)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
kio 1822/11 (10)
krakowski park technologiczny (5)
zaokrąglenie (272)
wykaz stawek i narzutów (125)
iso/iec 27001 (16)
art. 4 pkt 5 (18321)
94 ust. 3 (1547)
promed (110)
vi ga 79/07 (3)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
art. 2 pkt 7a (521)
ponowne wezwanie (4499)
x ga 213/09 (1)
ii ca 488/09 (4)
brak oryginału gwarancji wadialnej (250)
potwierdzenie referencji (2838)
pierwotne warunki zamówienia (3454)
art. 150 ust. 3 (1386)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
unieważnienie zmiana okoliczności (6477)
sukcesja uniwersalna (29)
v ca 214/06 (12)
2756/10 (4)
"wykładnia funkcjonalna" (60)
simple (61)
uchylił się od podpisania umowy (1243)
iii ca 455/08 (2)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
kary umowne (594)
iii ca 1019/06 (6)
art. 86 ust. 2 (1519)
materiały równoważne (1298)
odpady (1249)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
x ga 143/10/za (1)
błąd w numerze katalogowym (185)
interwenient (121)
odstąpienie (2121)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
"art. 15" (968)
kara finansowa (984)
uzupełnienie kosztorysu (877)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
1234/09 (10)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
zasoby podmiotu trzeciego (1437)
v ca 226/10 (10)
iii ca 552/10 (2)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
faktura wykonanie usługi (1604)
dysponowanie potencjałem (2857)
wajda (51)
polska agencja informacji i inwestycji (70)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
opóźnienie a zwłoka (181)
równoważny (2271)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
likwidacja (upadłość) (244)
1787/11 (4)
xii gz 74/10 (2)
szpital (2547)
x ga 2/08/za (1)
"roboty budowlane" (5710)
"wizji lokalnej" "art. 29" (108)
iii_czp_53_11 (55)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
odrzucenie oferty interes (8512)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (39)
kio 2854/12 (7)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
"zakres udostępnienia" (121)
brak wyceny materiału (1338)
referencje potwierdzają (1822)
"art. 170 ust. 4" (7)
ii ca 679/10 (3)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (124)
art.29 ust.3 (1795)
potencjał techniczny (2644)
brak czytelnego podpisu (352)
za zgodność (5960)
koncentracja środków ochrony (223)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
wolna ręka prawa wyłączne (624)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
art. 57 kpa (37)
parametry techniczne (4442)
nieprecyzyjny warunek (2108)
ii ca 1355/05 (19)
zatrzymania wadium (606)
przecinek (64)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
doświadczenie osób (4438)
iii_czp_147_08 (6)
"kryterium oceny ofert" (4224)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
kio 1070/11 (4)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
art 180 ust 5 (4265)
usługi okresowe (777)
wiedzy i doświadczenia (4259)
finanse publiczne (2414)
ii ca 70/09 (6)
ii ca 1049/05 (3)
xxiii ga 566/09 (2)
ustawy nie stosuje się (8235)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
obronności (62)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
kierownik zamawiającego (2051)
zamówienia publiczne (22821)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
połowy terminu (951)
iv ca 831/10 (7)
grupa kapitałowa (389)
art 25 ust 1 pkt 2 (10928)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
"termin składania ofert" (4586)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (287)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
kio/uzp 59/10 (14)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
art. 32 ust. 5 (3819)
zakaz podwykonawstwa (160)
"26 ust. 2b" (952)
brak płatności częściowych (506)
x ga 247/09 (1)
185 ust. 6 (2343)
art 145 (620)
v gaz 4/08 (4)
"realność udostępnienia" (43)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
v ca 719/10 (1)
pribex (13)
czynność techniczna (9310)
protokół odbioru dostawy (866)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
ii ca 803/10 (12)
"art. 183" (1295)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
art. 179 ust. 1 (7025)
błędy w kosztorysach (1193)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
wezwanie do uzupełnienia (5763)
forma zobowiązania (2510)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
x ga 183/10 (1)
iv ga 10/08 (13)
ponowne badanie ofert (6355)
kio 41/11 (12)
xix ga 104/07 (3)
wydruk z konta bankowego (51)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
art. 38 ust. 4b (99)
dgp dozorbud (96)
32 ust. 4 (3787)
naruszenie art. 87 (5595)
termin na złożenie wyjaśnień (12120)
art. 93 ust. 4 (4708)
katalogi producenta (914)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (538)
c-496/99 (11)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (763)
naruszenie art. 7 (19513)
"niemożliwość świadczenia" (90)
"zmiana podmiotowa" (43)
skuteczne wniesienie wadium (892)
praw wyłącznych (10836)
zakup samochodu (234)
"art. 85 ust. 2" (224)
toshiba (62)
rozbudowa systemu (1072)
kio 1745/13 (5)
art. 16 (10013)
2294/11 (13)
xii ga 43/08 (1)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (5985)
odtajnienie kosztorysu (48)
kody cpv (295)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (74)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
art 26 ust 3 pzp (9079)
ii ca 693/05 (51)
wykonawca uchyla się (2531)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
płynność (184)
"pilna potrzeba" (104)
nadleśnictwo (310)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
prawo opcji w robotach budowlanych (195)
openoffice (11)
równoważnych (2271)
kryteria oceny ofert (6241)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
art. 46 ust. 1 (3133)
290/11 (5)
art. 85 ust. 5 (2038)
wadium konsorcjum (895)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
x ga 569/11 (1)
niewniesienie wadium (2184)
zaświadczenie o niekaralności (354)
forma dokumentów (5379)
zaświadczenia o niekaralności (354)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
dobre obyczaje kupieckie (72)
kio/ku 34/10 (5)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
saldo (147)
ii ca 797/09 (5)
filgrastim (3)
kio 822/11 (7)
metodą kalkulacji szczegółowej (583)
art. 196 ust. 4 (517)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
tyco (78)
polisa (1011)
referencje wystawione przez siebie (832)
usługi turystyczne (109)
v ca 84/07 (8)
i ckn 1159/00 (51)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (345)
krk komplementariusz (26)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
art. 26 ust. 2b (1506)
wynagrodzenie za roboty zamienne (413)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (6)
ix ca 672/11 (1)
kio 162/12 (5)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
płyty głównej producenta komputer (107)
art. 36 ust. 5 (4094)
ii ca 279/08 (1)
"brak tłumaczenia na język polski" (23)
online skills (19)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
import docelowy (20)
x ga 337/07 (7)
emas (20)
630/10 (2)
ogłoszenie a siwz (9654)
gazy medyczne (137)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
"opłacona polisa" (279)
forma pełnomocnictwa (1403)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
ii ca 950/11 (1)
471/08 (4)
norma euro 5 (737)
"art. 182 ust. 5" (9)
650/11 (2)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
ca 137/09 (15)
xii ga 304/07 (1)
x ga 258/09 (4)
x_ga_81_09 (6)
x ga 89/10 (4)
x ga 300/09 (3)
x ga 207/08 (2)
zmiana podmiotu (5609)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (133)
geomar (39)
1447/10 (4)
doświadczenie powtarzalność (39)
"przejęcie pracowników" (16)
art. 24 ust. 2 (12750)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
art. 87 ust. 1a (1414)
protokół odbioru końcowego robót (626)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
cesja (99)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (5)
ce (669)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
xii ga 12/09 (9)
x ga 42/10 (2)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
art. 38 ust. 3 (3740)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
art. 17 (9574)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3071)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
kio 109/13 (13)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
kryterium pozacenowe (86)
190/09 (3)
odwołanie (22190)
brak nazwy producenta (1745)
"potencjał ekonomiczny" (179)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
wpis w krs działalność (785)
vi ca 464/05 (62)
"oczywista omyłka pisarska" (1082)
zamówienie sektorowe (725)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (445)
"iii czp 25/07" (10)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
zmiany nieistotne (8648)
"brak opłaconej polisy" (13)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (5683)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (4261)
xix ga 194/07 (14)
prokurent krk (44)
xix ga 599/06 (3)
użyczenie (236)
art 38 ust 4 (3681)
"bieg terminu związania ofertą" (232)
nie podpisana oferta (5505)
nieistniejąca stawka vat (655)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (1631)
unieważnienie umowy (7799)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (968)
"criminal records bureau" (5)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1004)
ii ca 337/11 (1)
najwyższa staranność (871)
zmiana ceny (5753)
wadium osoba trzecia (517)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
kio 1247/13 (7)
know how (324)
"zamiast polisy" (13)
"niedozwolone negocjacje" (103)
229/12 (27)
wykonawstwo zastępcze (26)
osoba fizyczna jako wykonawca (1666)
"oferta ocena oferty" (44)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
dobre obyczaje (534)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
v ca 1315/08 (1)
kopia gwarancji (688)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
art. 12a ust. 1 (390)
kio 1337/12 (21)
"koncepcja architektoniczna" (41)
stosunek pracy (4600)
"93 ust. 1 pkt 7" (1982)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
proporcjonalny (966)
i aca 357/10 (18)
opis równoważności (615)
bilety lotnicze (50)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
konflikt interesów (89)
zobowiązanie do współpracy (909)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (222)
projekt budowlany (3451)
ix ca 50/07 (6)
referencje data wystawienia (482)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
doręczenie kopii odwołania (3384)
ubezpieczenia grupowe (45)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (192)
kio/uzp 66/07 (8)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
"związanie ofertą" (1169)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
art. 186 ust. 2 (3490)
obiekt użyteczności publicznej (292)
i1 ca 154/11 (1)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
kio 19/11 (206)
art.151a (8)
nieważny certyfikat iso (171)
kio/uzp 431/10 (3)
lepsze parametry (698)
ważność polisy (244)
wykroczenie zawodowe (121)
należyta staranność zamawiającego (2920)
kio 122/11 (5)
enigma (100)
x ga 101/08/za (2)
prawo do informacji (12616)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (1895)
wiedza (2974)
oferta dodatkowa (9192)
niska cena (1880)
xii ga 315/11 (16)
oczywista pomyłka pisarska (353)
brak ceny brutto (2997)
248/12 (19)
v ca 1973/11 (14)
jedna usługa jedna umowa (1168)
komisja przetargowa (1548)
x ga 83/08 (5)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
"komisja przetargowa" (1174)
rapid (24)
referencje a poświadczenie (876)
zaprojektuj i wybuduj (342)
475/10 (4)
953/13 (21)
pol-aqua (111)
powtórzenie prezentacji (413)
art. 26 ust. 3 (10931)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (8)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (15)
i aca 1018/05 (26)
uznanie odwołania przez zamawiającego (9677)
cena słownie (8157)
oferta spółki cywilnej (2514)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
9/09 (152)
łączenie zamówień (2149)
zmiana przepisów (10308)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
art.+94+ust.+3 (92)
qumak (231)
zamówienia in house (93)
nadzór autorski (332)
ix ga 93/09 (1)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
"art. 29" (2794)
itil równoważny (23)
nie złożyli ofert dodatkowych (10061)
należycie protokół odbioru (1380)
miejsce zamieszkania (537)
2250/11 (6)
świadczenia ciągłe (998)
rażąco niska cena 2013 (507)
polskie normy (2829)
duplikat (16)
linii kredytowej (176)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
wykonanie wyroku (12849)
143/12 (7)
kio/uzp 947/09 (2)
poprawianie kosztorysu (353)
kio 1549/12 (5)
36 ust. 4 (4136)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (185)
kio 1670/11 (4)
nieprecyzyjne warunki (3093)
art.185 ust.6 pzp (797)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
wydruk ze strony internetowej (1058)
art. 145 (620)
"art. 67 ust. 2" (31)
art. 26 2b pzp (1353)
iso 27001 (41)
tryb postępowania przetarg ograniczony (16844)
xii ga 231/10 (1)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
upłynął termin związania ofertą (1269)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
interes w przystąpieniu (6858)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (55)
x ga 316/07 (2)
sumować doświadczenie (312)
wada postępowania (1894)
ii ca 1211/09 (10)
faksymile (17)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
ii ca 158/09 (4)
polisa podlimity (15)
zaokrąglanie ceny (85)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
"art. 142 ust. 2" (10)
wolna ręka (1099)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
autoryzowany (520)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
rfid (27)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
dzierżawa analizatora (139)
komputery (785)
kio/uzp 959/09 (35)
xii ga 86/09 (1)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
"oferta złożona po terminie" (14)
zakres równoważności (674)
dwie opinie bankowe (282)
uzupełnianie dokumentów (2484)
"art. 9 ust. 2" (225)
polecenie zmiany (390)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (646)
xix ga 35/08 (2)
waloryzacja wynagrodzenia (162)
"art. 32" (596)
główny urząd geodezji (105)
zakaz podwykonawstwa ochrona (148)
xii ga 435/11 (1)
nieprawdziwe referencje (958)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
spółka jawna dokumenty (1866)
2781/11 (4)
opisanie równoważności (583)
ii ca 647/09 (1)
x ga 706/11 (12)
856/11 (2)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (116)
usługi pocztowe (964)
utracił status wykonawcy (229)
godziny pracy zamawiającego (1390)
kryterium jakościowe (904)
art.189 (4884)
dzielenie zamówienia na części (555)
kio 82/12 (4)
182 ust. 3 pkt 1 (2538)
krk austria (22)
izabela kuciak (872)
465/11 (43)
różna stawka vat (734)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (19)
odwołanie po terminie (21024)
zmiana nieistotna (8648)
istotna zmiana umowy (6198)
"art. 142" (503)
art 22 (13259)
cedig (4)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
60/08 (20)
kio 1050/12 (5)
kio 1469/10 (15)
świadectwo przejęcia (156)
"inspektorat uzbrojenia" (70)
xix ga 3/07 (189)
x ga 130/10 (1)
nieczytelna kopia (300)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
rażąco niska cena na usługi (1354)
odbiór robót (2133)
karty sim (2059)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
xix ga 520/06 (5)
ustawowo wolny (1132)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
3 miejsca po przecinku (364)
"oferty dodatkowe" (379)
v ca 570/08 (10)
przedwczesny zarzut (906)
ii ca 835/04 (5)
kio_uzp_1117_09 (11)
"art. 90" (1964)
nieścisłości siwz (536)
błędna stawka podatku vat (821)
cisco (105)
treść formularza oferty (4750)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
22 ust 4 (13921)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
ceidg po terminie składania ofert (40)
konkurs (1086)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
krk francuskie (16)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
93 ust. 1a (919)
"rażąco niska cena" (1564)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (395)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
ustalone standardy jakościowe (495)
xii ga 413/08 (3)
v ga 87/11 (2)
model (850)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (256)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1389)
uchybienie formalne (1567)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (2953)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
cpv (403)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (44)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
nie otwarto likwidacji austria (16)
informacja z banku wydruk (148)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
2124/11 (4)
uzupełnienie tłumaczenia (1340)
2216/13 (6)
xii ga 317/07 (5)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (546)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
wadium zatrzymanie wadium (553)
prokura samoistna (36)
x ga 85/08 (5)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
krk hiszpańskie (12)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
weksel (19)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
mainframe (39)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
kio 1756/10 (10)
72/10 (13)
kio 1305/13 (3)
utajnienie wykazu usług (302)
x ga 178/09 (6)
"obsługa prawna" (99)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
energa (131)
zakres ubezpieczenia (2126)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
kio/uzp 238/10 (3)
ix ca 542/08 (2)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
kryterium parametry techniczne (1983)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
kio 414/12 (6)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
krs po terminie składania ofert (961)
x ga 41/07 (10)
art. 84 ust. 1 (1519)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (894)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (200)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
referencje należyte wykonanie (2642)
dysponuje lub będzie dysponował (3716)
poleganie na zasobach finansowych (1132)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
"art 26 ust 4" (1631)
iii ca 582/08 (1)
art. 46 ust.4a (462)
"kio 1535/11" (4)
dwukrotne uzupełnienie (475)
29 ust.1 (22907)
"po upływie terminu związania" (125)
iii ca 490/04 (2)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
niezasadne wezwanie (4689)
zmiana składu konsorcjum (3379)
gwarancja bezwarunkowa (319)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1057)
minimalne wynagrodzenie (2085)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (80)
v ca 2037/08 (7)
dyplom mba (3)
operator wyznaczony (559)
2741/10 (3)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (4787)
umowa współpracy (1665)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
1388/11 (3)
unix (36)
wizja lokalna obowiązek (255)
prawa wyłączne (6202)
art. 93 (4857)
v ca 985/08 (1)
ii ca 941/05 (21)
ix ga 228/09 (2)
kio_uzp_298_09 (4)
oświadczenie o zgodności z siwz (5021)
referencje konsorcjum (1524)
art. 26 ust.2b (966)
v ca 1328/08 (1)
kio/uzp 745/08 (22)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
inna omyłka cena (2110)
"brak pełnomocnictwa" (113)
zwrot odwołania wpis (15857)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
krk spółka komandytowa (36)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (682)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (2548)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1418)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
cel wadium (343)
26 ust. 4 (10612)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
środki finansowe (4096)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
kio/uzp 51/09 (22)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (119)
kluczowe części zamówienia (1334)
toner (87)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
cena usługi prawnicze (122)
art. 192 ust. 7 (7839)
art. 12a wadium (53)
36a (125)
opis usługi (6067)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
konserwacja zabytków (75)
"błąd w siwz" (10)
zakup czasu antenowego (10)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
udowodnić (4960)
1422/07 (10)
wadliwe wadium (611)
oferty dodatkowe (9192)
wznowienia (101)
wadium gwarancja konsorcjum (619)
zmiana podmiotowa konsorcjum (757)
tej samej marki (883)
usługi powszechnie dostępne (1252)
wniesienie wadium przez konsorcjum (972)
wydruk z krs (211)
vii cz 410/10 (1)
chiński rejestr karny (14)
wynagrodzenie mieszane (126)
zmiana terminu zamówienia (10382)
x ga 23/07/za (39)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
krakowski holding komunalny (18)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (447)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
cofnięcie odwołania (3971)
"art. 82 ust. 1" (174)
warbud (308)
c-337/98 (8)
"art. 179 ust. 1" (6628)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (294)
kio 823/12 (5)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
474/11 (9)
"zmiana ogłoszenia" (385)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
ripok (60)
informacje niejawne (3109)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
kryterium oceny ofert doświadczenie (3217)
v ca 266/08 (2)
vii ga 146/10 za (4)
"unieważnia umowę" (22)
tłumaczenie referencji (530)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
folder (264)
papiery wartościowe (167)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (766)
uprawnienia budowlane (3098)
protokół konieczności (3052)
forma uzupełniania dokumentów (1703)
"1 grosz" (99)
"kryterium odległości" (8)
enion s.a. (40)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
ii ca 425/05 (5)
warunek doświadczenia (5070)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
uzupełnienie wadium (977)
identyfikacja podpisu (258)
meble biurowe (101)
członek komisji (1093)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
rafako (49)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (423)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
art. 47 (1763)
protokół odbioru poświadczenie (478)
brak dokumentacji wykonawczej (2324)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
równoważność norm (429)
art. 185 ust. 6 (2343)
kio 545/11 (11)
spółka córka (49)
opłata od skargi (506)
kio_2103_11 (3)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
zmowa wykonawców (137)
wydruk z ceidg (18)
489/06 (32)
asseco (384)
protokół z negocjacji (939)
uznanie rachunku (4881)
komunikat swift (6)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (6271)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (8719)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
utajnienie referencji (211)
błąd w formularzu cenowym (855)
vi ga 107/04 (3)
xix ga 92/08 (7)
treść oferty (16428)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (51)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
prezentacja próbki systemu (124)
kio 271/12 (15)
art 29 (24536)
oferta złożona przez oddział (2815)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
"odmowa udostępnienia" (174)
termin związania 2011 (3215)
"karta katalogowa " (542)
uwzględnia skargę (17206)
oferta formularz oferty (4871)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
oryginał (3457)
ix ca 297/10 (1)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2363)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
oferta równoważna (2202)
wiedza i doświadczenie (1887)
xii ga 510/10 (1)
vi ga 35/09 (1)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
uzupełnienia (6427)
1377/11 (2)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
"nie wniósł wadium" (1051)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
x ga 104/10/za (1)
sztuki budowlanej (1025)
podwykonawca 2014 (462)
"art. 94 ust. 1" (248)
mon (110)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
dostawa książek (102)
x ga 227/09 (6)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
iv ca 32/09 (1)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
"inna omyłka" (809)
gierańczyk (30)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
skanska (364)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
niejawne (5602)
2643/10 (4)
198f (148)
1041/11 (3)
zmiana terminu rozpoczęcia (1968)
brak wskazania podwykonawców (1119)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
krk anglia (6)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (757)
kio_uzp_1514_09 (6)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (400)
zła stawka vat (94)
spółka cywilna wykonawca (2583)
art. 86 ust. 3 (1506)
1 grosz (19241)
poprawa ceny jednostkowej (446)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
pge (171)
ii ca 590/09 (5)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (8635)
zmiana treści umowy (6781)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
kilka informacji z banku (337)
ix ga 37/06 (4)
x ga 163/10 (2)
ii ca 397/13 (4)
wykaz narzędzi (663)
kio 459/12 (19)
"dysponowanie osobami " (1425)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (502)
jawność umów (317)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
fałszywe informacje (243)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
xxiii ga 666/11 (1)
przedmiot konkursu (917)
1431/08 (13)
oferta oferta częściowa (2372)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
podlimity (14)
iv ca 915/08 (2)
podział (1824)
wadium wpłacone w kasie (29)
v ca 1639/08 (1)
"urząd dozoru technicznego" (51)
"oświadczenie producenta" (579)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2148)
siła wyższa (106)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
"art. 93 ust. 4" (61)
utajnił formularz cenowy (178)
art. 51 ust. 1a (658)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
omyłki rachunkowe (1257)
i ca 40/07 (5)
wykluczenie wykonawcy (10444)
brak potwierdzenia otrzymania (5672)
"art. 36 ust. 4" (181)
rażące naruszenie ustawy (2064)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
sumowanie wartości polis (59)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
x ga 98/07/za (1)
ii ca 207/11 (4)
ii crn 913/97 (29)
xii ga 1/09 (6)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
równość stron (889)
xix ga 82/09 (2)
kio 254/11 (4)
unieważnia umowę (2751)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (671)
oprogramowanie windows (229)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (37)
przejęcie praw autorskich (33)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (35)
ix ca 541/09 (2)
aldesa (28)
błąd co do formy (2254)
"utajnienie wykazu osób" (8)
vat na usługi szkoleniowe (119)
"brak w ofercie" (679)
kio/uzp 759/08 (5)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
stręciwilk (877)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (195)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (426)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
kio/ku 108/10 (7)
iii ckn 1320/00 (6)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
zasada równego traktowania (7549)
nieopłacona polisa (361)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
art.6a (45)
889/08 (6)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
poprawienie omyłek (2163)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
vat 23% (1640)
sprzedaż przedsiębiorstwa (937)
1323/12 (6)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
błąd w gwarancji (1164)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
"brak projektu wykonawczego" (3)
znajomość języka polskiego (170)
vi ga 39/11 (4)
krajowy rejestr karny (640)
zasada jawności (877)
art. 8 pzp (11300)
iii czp 66/95 (28)
koordynator projektu (155)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
odwołanie na dwie części (7348)
"cena rażąco niska" (846)
wariantowa (367)
urssaf (5)
wolnej ręki (1099)
87 (5968)
kio 685/12 (4)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
oferta warunkowa (523)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
"udostępnienie zasobów" (652)
omyłka formularz oferty (1683)
x ga 183/11 (1)
kio 41/12 (14)
v ca 871/08 (2)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1384)
sanepid (29)
kio 71/11 (10)
"grupy kapitałowej" (437)
ii ca 386/05 (2)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (404)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1289)
huawei (39)
pełny odpis krs (667)
mba (8)
xii ga 466/09 (2)
dokumenty przed podpisaniem umowy (3948)
xix ga 175/10 (32)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
"tego samego rodzaju" (285)
kio 476/12 (4)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (13)
"art. 145" (138)
art. 142 ust. 2 (970)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
26 ust 3 (10931)
warunek dysponowania osobami (3319)
oferty o takiej samej cenie (3869)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
usługi tłumaczeń (1132)
przedłużenie ważności wadium (484)
xii ga 200/11 (1)
odbiór robót budowlanych (1907)
oferta treść oferty (15710)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (616)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (30)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
uzasadnione przyczyny (2779)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
prawo autorskie (746)
nieprawidłowy vat (2082)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
ii ca 377/09 (2)
ii ca 577/06 (7)
charakter stosunku (5935)
v ca 2446/09 (9)
odtajnienie (510)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
najem sali (8)
sam sobie wystawił (1818)
termin realizacji (10949)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
wybór trybu (13913)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
nieuczciwej konkurencji (8966)
xii ga 151/08 (7)
x ga 176/10/za (1)
x ga 311/10 (15)
nieprawdziwa informacja (2803)
"polisa oc" (328)
kompatybilność (288)
odszkodowanie (418)
kio 185/13 (4)
dwóch miejsc po przecinku (373)
xix ga 514/08 (2)
dokumenty niezbędne (8171)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
"budynek użyteczności publicznej" (178)
dostawa artykułów spożywczych (77)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
oferty nieporównywalne (1465)
usługa szkoleniowa (296)
zasada równego traktowania oznacza (5635)
"należyte wykonanie" (3547)
kio/uzp 1337/09 (3)
v ca 571/08 (8)
ix ga 113/06 (2)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4297)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
dokumenty podmiotów (7504)
należyte wykonanie usługi (4269)
astaldi (40)
1642/10 (4)
średnioroczne zatrudnienie (52)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (5)
przystąpienie w części (7419)
art. 26 ust. 2c (269)
"uzupełnienie próbek" (41)
uzupełnienie faksem (1337)
zus spółka jawna (97)
upadłość członka konsorcjum (140)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
braki w formularzu oferty (4301)
próbka tajemnica (78)
1244/10 (3)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
grupa kapitałowa konkurencja (397)
v ca 1660/09 (2)
xii ga 222/07 (2)
brak zgody na poprawienie (899)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
"art. 2 pkt 1" (285)
28.09.2011 rażąco (8)
art 24 ust. 1 pkt 1 (13687)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
iv ca 288/06 (2)
senetic (7)
tubisz "rażąco niska cena" (74)
referencje nie potwierdzają (1822)
x ga 499/10 (2)
832/09 (4)
73/10 (8)
wykładnia rozszerzająca (488)
art. 22 ust. 4 (12482)
kio 293/12 (4)
180 ust.4 (2858)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (345)
xii ga 106/10 (2)
krk holandia (8)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
bład projektowy (1090)
otwarcie ofert (4311)
bezpieczeństwo państwa (628)
zdolność ekonomiczna (1066)
iii ca 112/06 (1)
"zmiana terminu wykonania umowy" (22)
619/08 (11)
art. 22 (13259)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
138 c ust. 1 pkt 1 (439)
ii ca 9/11 (66)
csk 366/06 (3)
x ga 12/07 (11)
x ga 214/09 (3)
skrócenie terminu składania ofert (420)
1661/11 (3)
dokumenty spółka cywilna (2515)
data ostatniego wpisu (3519)
wycinka drzew (74)
kio 31/11 (16)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (5607)
transgraniczne (49)
iii ca 583/08 (5)
rażąca cena (1454)
ii ca 693/5 (16)
v ca 620/08 (3)
badanie cen jednostkowych (1519)
unieważnienie postępowania (12253)
wadium części zamówienia (1284)
nierealny termin realizacji (2534)
pilność (57)
kosztorys ofertowy (2122)
xix ga 599/07 (1)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
termin związania (9146)
v ca 2024/09 (7)
crb (5)
art. 22 ust.4 (6675)
nieprawdziwych informacji (2803)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
"dwie ceny" (36)
inspire (15)
oświadczenie producenta (3198)
producent (3980)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (141)
wyjaśnienia treści specyfikacji (8367)
v ca 484/04 (2)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
informacja o grupie kapitałowej (446)
zła stawka podatku vat (77)
uzupełnienie referencji (1858)
229/09 (11)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
"kredyt odnawialny" (17)