Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

obronności i bezpieczeństwa (78)
gospodarz postępowania (108)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1014)
zamówienia podzielone na części (4883)
manipulowanie cenami (137)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
uprawnienia konsorcjum (2368)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
1971/09 (8)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
złożył nieprawdziwe informacje (2750)
art.38 (1884)
odrzuca odwołanie (15680)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
prince (87)
ubezpieczenia grupowe (45)
x ga 352/11 (1)
v ca 788/08 (11)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
uzupełnienie referencji (1858)
kio 823/12 (5)
x ga 98/10 (2)
błąd pisarski (875)
vat na usługi szkoleniowe (116)
zatrzymanie wadium (606)
"dowód opłacenia polisy" (50)
art.185 ust.6 pzp (797)
energia elektryczna (474)
gwarancja tuz (41)
vi gz 61/10 (1)
1339/09 (4)
uzupełnienie (6427)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
zamówienia podobne (5943)
c-103/88 (99)
utracił status wykonawcy (229)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
usługi turystyczne (108)
1161/12 (6)
opis usługi (5984)
"art. 68 ust. 2" (23)
dokumenty francuskie (164)
przerwa w terminie związania ofertą (281)
leasing (190)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
v ca 264/04 (17)
referencje konsorcjantów (161)
open source (47)
341/12 (12)
x ga 196/10/za (1)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
"roboty dodatkowe" (350)
ii ca 1950/05 (2)
ii ca 616/05 (3)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
centertel (88)
zp-11 (55)
"art 24 ust 1 pkt 9" (272)
spółka cywilna (2686)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
art. 145 (620)
art. 22 ust. 5 (12514)
brak modelu (927)
aport (31)
2480/12 (7)
xii ga 261/07 (2)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
v ca 1281/12 (2)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
kio 8/11 (166)
częściowe uwzględnienie zarzutów (2588)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (40)
"świadczenie niemożliwe" (221)
"art. 96 ust. 3" (377)
xii ga 435/11 (1)
sumowanie szkoleń (68)
oferty dodatkowe (9192)
suma gwarancyjna (403)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (90)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
ii ca 529/04 (4)
x ga 349/09 (1)
właściwości wykonawcy (2043)
krk hiszpańskie (12)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (174)
wysokość polisy (968)
x ga 25/08 (65)
santex (16)
art. 189 ust. 6 (4575)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
166/13 (8)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
tego samego rodzaju (11156)
109/11 (6)
powiat suski (5)
błąd projektowy (988)
wyrok sądu (17001)
kio/kd 46/10 (10)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
utwór (174)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
oferta po terminie (17993)
oferta wstępna (1238)
próbka jest dokumentem (567)
"art. 6a" (45)
wadium osoba trzecia (506)
impel catering (39)
prawo nie działa wstecz (34)
26 ust 3 (10931)
różna interpretacja kryteriów (1188)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
awaria (608)
art. 42 (3151)
wycinka drzew (74)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
karta oceny ofert (1572)
art.29 ust.3 (1795)
martela (16)
biegły (513)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
kio 1639/11 (19)
elektrownia turów (23)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
utrata gwarancji (600)
art.6a (45)
bezwarunkowa (523)
"razaco niska cena" (1803)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
loco (70)
różna stawka vat (734)
x ga 183/10 (1)
zły vat (143)
kio_628_11 (5)
kosztorys przy ryczałcie (198)
"art. 32 ust. 1" (270)
1967/10 (6)
art. 40 ust. 6 (4151)
art. 26 2b (1507)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (568)
"art. 192 ust. 7" (1137)
"art. 36 ust. 4" (181)
v ca 84/07 (8)
zasada pisemności (372)
oryginał pełnomocnictwa (981)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
"stawka vat" (699)
2785/10 (5)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
z referencji nie musi wynikać (2144)
zatrzymanie wadium brak krk (38)
złożył dwie oferty (10181)
wykaz wykonanych zamówień (6638)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
razaco niska cena (1773)
kio/uzp 694/09 (22)
comesa (37)
art. 5 ust. 1 (20649)
zawartość oferty (1422)
v ca 901/08 (3)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
1804/13 (5)
nie ma wpływu na wynik postępowania (8976)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
art. 32 ust.2 (3472)
uzupełnienie faksem (1337)
ujemna cena (154)
1804/09 (10)
termin wniesienia wadium (1998)
"ubezpieczenie oc" (353)
"art. 67 ust.1" (545)
v ca 2024/09 (7)
kio 1050/12 (5)
parafa zamiast podpisu (37)
1563/12 (3)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
protokół odbioru dostawy (866)
dostawa czy robota budowlana (153)
podwykonawstw (690)
upływ terminu związania z ofertą (4163)
421/12 (6)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
podział (1824)
równoważność windows (67)
"zasoby finansowe" (84)
v ca 1660/09 (2)
konsorcjum (6485)
2756/10 (4)
vi ga 79/09 (3)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1109)
iv ca 766/11 (1)
parafa podpis (133)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
opłata od skargi (502)
wartość referencji (2528)
praw wyłącznych (10734)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
iii_czp_53_11 (55)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
tonery gwarancji (24)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
kio 1247/13 (7)
kio 1863/10 (11)
wadium gwarancja konsorcjum (611)
marża (381)
zmiana istotna umowy (6968)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
brak podpisu na referencjach (536)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
cel wadium (343)
brak wyceny pozycji (1499)
oferta złożona przez oddział (2815)
krk po terminie (456)
ix ga 228/09 (2)
kryteria (6613)
zmiana zawartej umowy (7622)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (719)
wygórowane kary umowne (130)
rażąco niska cena ryczałt (86)
wybór trybu (13771)
niewykonanie wyroku kio (8577)
kio 520/11 (2)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
oferty równoważne (2452)
zmiana składu konsorcjum (3379)
1138 (34)
termin wykonania (14372)
osoba fizyczna (1653)
brak formularza oferty (4301)
opcje (518)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
próbek, opisów lub fotografii (86)
termin związania 2011 (3215)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1137)
kio 1437/10 (5)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (567)
2292/13 (19)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1083)
iii ca 582/08 (1)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
kio 204/12 (5)
38 ust. 1a (860)
użyczenie uprawnień (172)
cesja (99)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
błędna podstawa prawna (3868)
intergraph (61)
mace (9)
"brak w ofercie" (679)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
oddala odwołanie (8709)
podpis na referencjach (552)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
kio/uzp 2034/10 (2)
art. 110 pzp (902)
kio 703/09 (20)
brak pełnomocnictwa (2624)
xii ga 423/08 (1)
rapid (24)
typ urządzenia (2445)
za wysokie wadium (209)
oferta równoważna (2202)
x ga 78/09 (2)
iii ca 552/10 (2)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2439)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
oczywista pomyłka pisarska (349)
wejherowo (59)
ponowne wniesienie wadium (1158)
ix ga 265/11 (1)
0 zł (10967)
legitymacja czynna (248)
1013/10 (7)
żądanie oświadczenia producenta (2810)
iii czp 107/12 (12)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
podpis elektroniczny (954)
saas (2)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
kio 363/12 (4)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
podmiot zbiorowy (449)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
uniewaznienie umowy (8656)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (357)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
treść gwarancji wadialnej (563)
art. 5 (20726)
art. 12a wadium (53)
kio/uzp 31/10 (231)
kio 246/12 (3)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
druk oferty (1442)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
art. 84 ust. 1 (1519)
"zamówienia in house" (3)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
kio/uzp 1526/10 (4)
forma pisemna zobowiązania (1410)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
brak pozycji kosztorysowej (940)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
podkryteria (104)
usługi bankowe (1414)
definicja oferty (2925)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
prawnicze (260)
iii czp 25/10 (30)
ix ga 30/08 (11)
oddział spółki (1343)
uchyla się (3180)
negatywnych konsekwencji (2427)
krk zakres (438)
ważność krk (94)
ii ca 337/11 (1)
badanie ofert (9438)
"wniosek o zabezpieczenie" (8)
instalacja solarna (77)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
vat ryczałt (152)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
i ca 134/06 (20)
v ca 1805/09 (2)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
"niedozwolone negocjacje" (98)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
"kredyt odnawialny" (17)
starpol (11)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
kyocera (17)
nieprawdziwe informacje wina (87)
brak formularza ofertowego (2852)
przenoszenie kosztów (1278)
poczta (942)
1437/10 (5)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
nieistniejąca stawka vat (655)
art. 179 (7979)
x ga 117/08 (1)
kio 1207/12 (8)
x ga 83/08 (5)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
xii ga 315/11 (16)
uzupełnił dokumenty faksem (835)
dostawa książek (102)
pribex (13)
kosztorysowe (1280)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
x ga 395/06 (3)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
xvi gc 682/08 (3)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
art. 32 ust. 1 (3955)
ix ga 113/06 (2)
termin związania (9146)
kio 238/12 (28)
doświadczenie osoby (4438)
"przedmiot konkursu" (21)
wojskowy instytut medyczny (47)
766/09 (23)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
studia podyplomowe (36)
jednokrotność wezwania (55)
24 ust. 2 pkt 2 (13541)
zbiorowa polisa (51)
punktacja (1221)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
zmiana istotnych postanowień umowy (5754)
wyciąg z konta (76)
cofnięcie odwołania (3912)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (251)
xiii ga 379/12 (11)
online skills (19)
naruszenie art 29 (17191)
"zmowa cenowa" (30)
xix gz 455/10 (1)
kosztorys szczegółowy (1481)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (4)
706/11 (24)
kryterium oceny ofert doświadczenie (3166)
xxiii ga 666/11 (1)
zdolność kredytowa pod warunkiem (581)
pierwszeństwo wykładni literalnej (93)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (582)
"związanie wyrokiem" (15)
udostępnianie uprawnień (886)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (2832)
2012 (4803)
zasada konkurencyjności (924)
protokół odbioru robót (1371)
art.26 ust. 2b (1316)
chorwacja (13)
"błędna podstawa" (94)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
xii ga 420/09 (47)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (218)
v ga 84/11 (4)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
dostawca a podwykonawca (368)
nabycie udziałów (1679)
2649/11 (18)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1219)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (258)
przedmiot działalności określony krs (683)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (51)
cena zero (6070)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
poważne wykroczenie zawodowe (76)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (16560)
swift (15)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
"zmowa przetargowa" (75)
x_ga_81_09 (6)
2106/11 (2)
nieprawidłowy vat (2082)
"87 ust. 2 pkt 2" (361)
pbg (93)
"z wolnej ręki" (1081)
"zasada równego traktowania" (3871)
art. 86 ust. 2 (1519)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
gwarancja wadialna (592)
kto może wystawić referencje (260)
"jeden producent" (526)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
przystąpienie (12333)
"art. 146 ust. 6" (157)
xix ga 112/08 (1)
notariusz (410)
44/09 (15)
sukcesja (49)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
zatrzymania wadium (606)
x ga 2/08/za (1)
"art. 144 ust. 1" (225)
"przystąpienie do długu" (3)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (423)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (166)
1107/04 (5)
prezentacja funkcjonalności systemu (275)
droga elektroniczna (1553)
dokumenty po terminie składania ofert (7979)
gugik (24)
vi ga 83/10 (4)
żądanie certyfikatu iso (355)
"brak wadium" (71)
suma ubezpieczenia (558)
243/12 (8)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
ceidg (39)
pozycja zerowa (111)
art. 13 (14160)
v ca 571/08 (8)
wniesienie wadium po terminie (1983)
brak kosztorysu (2196)
kio 414/12 (6)
referencje potwierdzają (1822)
igły (82)
x ga 284/11/za (1)
kosztorys uproszczony (414)
kio/uzp 947/09 (2)
wykluczenie po wyborze (8673)
utrata statusu wykonawcy (270)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (442)
wadium w formie kopii (320)
1974/12 (4)
postępowanie obarczone wadą (1418)
inwestor zastępczy (227)
nazwy własne (3494)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
art 7 (22618)
c-21/03 (46)
data zobowiązania (3216)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4351)
x ga 309/08 (1)
ii ca 417/06 (3)
rażące naruszenie ustawy (2064)
kio/uzp 1077/08 (8)
x ga 341/07 (3)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (808)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
domestos (5)
kio/ku 63/11 (5)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
unieważnienie aukcji (316)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
"termin składania ofert" (4586)
budynki użyteczności publicznej (272)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
"produkt równoważny" (283)
12a (391)
art 25 ust 1 (10221)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
1900/11 (5)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (3549)
gispro (17)
ix ca 23/12 (9)
interpretacja siwz (3410)
kio 1159/12 (6)
oracle (154)
niezgodność treści oferty (5601)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
x ga 442/10 (1)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
1164/11 (5)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
wyjaśnienie referencji (2320)
prince2 (94)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
zastępstwo inwestycyjne (269)
błąd w formularzu cenowym (855)
świadczenia zdrowotne (922)
nie przesłał kopii przystąpienia (1417)
licencja open source (44)
zużyte opony (26)
vat 23% (1640)
istotna zmiana w treści oferty (8717)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1170)
csk 456/09 (19)
sprzĘt medyczny (860)
przebudowa budowa (1252)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (13)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
nadmierne warunki (1250)
naprawa pojazdów (173)
hawe (11)
ważność pełnomocnictwa (622)
zła stawka podatku vat (77)
x ga 85/08 (5)
xii ga 368/08 (1)
wartość zamówienia (11603)
art 144 (761)
"art. 16" (379)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
"związanie ofertą" (1151)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
xii ga 317/07 (5)
wiadukt most (120)
dzielenie zamówienia na części (555)
oryginał gwarancji bankowej (314)
bilans (576)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (418)
art. 90 ust. 3 (4955)
x ga 98/07/za (1)
kio_356_11 (13)
kredyt odnawialny (21)
"cesja wierzytelności" (29)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
v ga 61/10 (3)
"brak strony" (82)
zmiana podmiotowa (1667)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
sekocenbud (112)
"treść referencji" (635)
ii ca 87/07 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
brak ceny (7455)
marsh (8)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
1623/11 (16)
1225/10 (8)
protokół odbioru częściowego (507)
inne dokumenty określające obroty (1160)
microsoft lub równoważny (105)
harmonogram realizacji (1098)
brak pieczęci imiennej (152)
kio 9/11 (240)
logo producenta (85)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
referencje dla samego siebie (1246)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (246)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
łączenie zamówień (2149)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1270)
zakres pełnomocnictwa (2879)
przedłużenie terminu (2011)
kio/kd 33/12 (4)
kio 1434/12 (3)
"art. 32 ust. 4" (102)
"inna omyłka" (809)
"192 ust. 2" (1829)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (8539)
art.26 (6234)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
vi ca 206/11 (1)
ii ca 104/06 (11)
art. 6 a (19477)
wartość polisy oc (373)
i c 317/09 (15)
zbyt wysokie warunki (531)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
art 180 ust 5 (4265)
podwykonawca (1846)
kio/uzp 301/10 (6)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (10)
art. 85 ust. 4 (2036)
zamówień publicznych (22821)
2238/11 (6)
c-340/04 (11)
kio/uzp 1455/08 (10)
vi ga 39/11 (4)
maksymalna cena (2030)
na pierwsze żądanie (7129)
970/12 (6)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1297)
krk francja (21)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
zwrot wadium w formie gwarancji (593)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
nieścisłości siwz (536)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
zmiana personelu (795)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
"art. 67" (589)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
oferta bez podpisu (1644)
"oznaczenie strony" (39)
v ca 77/08 (2)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
691/11 (5)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
1041/11 (3)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (3668)
polecenie zmiany (384)
art. 85 ust. 3 (2096)
oryginalne tonery (37)
kio/uzp 133/09 (25)
szczecin (1349)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
x ga 139/08 (1)
"kio 1535/11" (4)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
philips (170)
andra (45)
"sumowanie doświadczenia" (26)
rafako (49)
równe traktowanie wykonawców (8186)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
"art. 144 pzp" (54)
407/12 (3)
26 ust. 2a (1606)
obsługa prawna (2432)
iv ca 683/12 (51)
niemiec (483)
xii ga 448/08 (1)
"oświadczenie producenta" (579)
"ustalenie wartości zamówienia" (395)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
kontrola doraźna (585)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
ii ca 29/05 (37)
"termin płatności" (375)
baza magazynowo transportowa (59)
wielka brytania (186)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
"potencjał ekonomiczny" (179)
ii ca 295/11 (1)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (1611)
norma euro 5 (727)
wzór formularza (2848)
uzupełniony dokument data (2201)
internat użytecznosci publicznej (4)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
v ca 719/10 (1)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
"powtórzenie aukcji" (29)
c-525/03 (5)
aneksowanie umowy (27)
1201/12 (7)
polisa obejmuje kilka podmiotów (170)
certyfikat ubezpieczenia (324)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (789)
nieaktualny krs (737)
art. 26 (11176)
zobowiązanie do sprzedaży (818)
v ca 3128/10 (1)
metodologia (322)
sumowanie wartości polis (59)
art. 26 ust. 3 (10931)
v ca 787/08 (1)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
protokół z usterkami (268)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
"art. 26 ust.3" (5677)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (21)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (49)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
farmaceutyczny (175)
i ca 159/11 (7)
v ca 47/07 (19)
błędy w gwarancji wadialnej (223)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
oferta forma oferty (5516)
utajnienie (646)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
ograniczenie konkurencyjności (883)
alplast (25)
iv ca 362/09 (1)
v ca 359/08 (2)
ii ca 386/05 (2)
jednorazowe wezwanie (442)
x_ga_213_11 (13)
855/05 (14)
"zmiana podwykonawcy" (23)
pfron (61)
"utajnienie wykazu osób" (8)
stawka podatku vat (1295)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
dysponowanie osobami (4318)
art.46 ust.4a (445)
kio 19/11 (206)
kio_uzp_867_09 (8)
metodyka (317)
"odmowa podpisania umowy" (78)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
utajnienie wykazu usług (302)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1166)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
x ga 109/05/p1 (6)
oferty wariantowe (367)
opinie bankowe (352)
interes publiczny a interes prywatny (582)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (383)
art.+94+ust.+3 (92)
kryteria równoważności (402)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
959/09 (35)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
iii ca 583/08 (5)
ix ga 83/09 (3)
krótki termin składania ofert (749)
waloryzacja wynagrodzenia (156)
art 26 2b (1507)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (721)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
autoryzacja producenta (210)
art. 91 ust. 1 (5473)
marża jako kryterium oceny ofert (251)
"jawność umów" (24)
rażąco (2502)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
protokół konieczności (3052)
telefonia komórkowa (128)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
dysponowanie osobą (4318)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
art 8 ust 3 (17378)
pocztowych (2090)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
swoboda umów (878)
xii ga 393/10 (1)
usługa okresowa (777)
bezpodstawne wykluczenie (3268)
brak tłumaczenia na język polski (865)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (2538)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
kio/uzp 320/10 (4)
xix ga 280/08 (10)
wykaz robót budowlanych (2911)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
art. 6 ust. 2 (21089)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
arcadis (42)
cena dumpingowa (169)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (55)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (89)
tylko jeden wykonawca (8757)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
1193/13 (6)
umowa użyczenia (264)
szpital (2547)
art 93 ust 4 (4708)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (1894)
referencje data wystawienia (478)
kz (147)
informacja z banku (1179)
papiery wartościowe (167)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
tożsamość przedmiotowa (707)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
odtajnienie wykazu osób (289)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
średnioroczne zatrudnienie (52)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (2536)
2103/11 (3)
"istotna zmiana okoliczności" (160)
niezasadne wezwanie (4628)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
referencje od podwykonawcy (695)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
"art. 179 ust. 1" (6628)
ii ca 488/09 (4)
interes publiczny unieważnienie (7455)
kio/uzp 745/08 (22)
art. 186 (2822)
wycofanie wniosku (765)
zaokrąglanie cen jednostkowych (52)
kio_2793_10 (19)
xxiii ga 418/09 (3)
miejsce składania ofert (5877)
kio/uzp 286/08 (11)
ii ca 689/04 (6)
wizja lokalna (298)
529/13 (4)
indywidualna ocena oferty (1933)
referencje podpis (552)
kio_908_13 (6)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
v ca 1621/08 (1)
sport halls (7)
kio/uzp 70/08 (6)
zmiana oferty (9886)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
kio/uzp 338/09 (31)
"art. 26 ust. 4" (1631)
wyroby medyczne (600)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
dwie oferty (10606)
opis równoważności (615)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (185)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
v ca 620/08 (3)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
skonto (5)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
polisa oc pkd (55)
ceny jednostkowe (2283)
iv ca 32/09 (1)
i ca 608/09 (4)
art. 185 ust. 1 (2736)
oferta dodatkowa (9192)
x ga 307/09 (4)
"tylko ceny brutto" (5)
szacowanie wartości (752)
legionowo (82)
wadium dla konsorcjum (863)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
kio/uzp 938/09 (7)
2527/10 (3)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
xii ga 62/08 (2)
v ga 87/10 (1)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
art. 183 ust. 2 pzp (1192)
"podstawa dysponowania" (157)
koszty reprezentacji (1941)
warunek doświadczenia (5070)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1136)
imienny wykaz osób (209)
art. 183 ust. 2 (1637)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
wykaz narzędzi (663)
"wysokość kar umownych" (120)
"przejęcie pracowników" (16)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
rażąco niska cena domniemanie (383)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
wystawca referencji (385)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1455)
bez udziału podwykonawców (1330)
inna omyłka nieistotna (2425)
art. 146 (2005)
roboty zamienne (507)
i ca 601/05 (3)
świadectwo pochodzenia towarów (87)
919/08 (11)
brak wskazania nazwy producenta (1501)
zmiana treści oferty (9265)
vii ga 44/05 (3)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (8298)
multikom (36)
"podpis elektroniczny" (705)
x ga 103/09/za (1)
zintegrowany system informatyczny (420)
oferta warunkowa (511)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
2343/12 (6)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
zaświadczenie o niekaralności (354)
"art. 94 ust. 1" (248)
ujawnienie źródła zapytania (151)
rozbudowa systemu (1053)
x ga 25/09 (17)
zmiana przepisów (10308)
wadium na niepełny okres (778)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2510)
"art. 4 pkt 3" (95)
496/10 (6)
postać leku (128)
nadmierne kary umowne (170)
109/12 (12)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
xii ga 231/10 (1)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
przejrzystość (731)
charakter oferty wstępnej (897)
kio 1670/11 (4)
"art. 186 ust. 2" (1639)
vat omyłka (931)
nierealny termin realizacji (2485)
utajnienie wyjaśnień (450)
1730/11 (9)
it expert (95)
art. 2 pkt 7a (521)
enigma (100)
wymóg dyplomu (83)
fart (32)
art. 31a (125)
uzupełnianie próbek (173)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (118)
iv ca 51/11 (2)
kio 2159/13 (4)
polisa (1011)
bład projektowy (1078)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (2794)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (664)
"nieczytelny podpis" (131)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
x ga 183/11 (1)
kio/uzp 81/10 (10)
criminal (21)
kio 2706/10 (5)
"brak ceny jednostkowej" (13)
"brak opłaconej polisy" (13)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
art. 26 ust.2b (966)
94 ust. 3 (1547)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
sublimit (13)
tk telekom (16)
isok (14)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (6335)
błędy w kosztorysie (1193)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (789)
iv ga 10/08 (13)
ii ca 139/05 (3)
ix ca 672/11 (1)
wnosi o unieważnienie postępowania (7988)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
uzupełnienie wyroku kio (5701)
uniewaznienie postępowania (12253)
"umowa ramowa" (281)
dokumenty podmiotów (7504)
"brak ceny" (33)
ix ga 199/11 (1)
x_ga_337_07 (7)
odtajnienie dokumentów (467)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1071)
kryterium pozacenowe (80)
2734/10 (7)
69 (1166)
art. 22 ust.4 (6675)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (95)
kio 445/12 (3)
dowód opłacona polisa (283)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (692)
art.12a (140)
xii ga 433/08 (13)
kio 2911/12 (6)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
2160/10 (3)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
referencje nie potwierdzają (1822)
data wniesienia wadium (1139)
wykaz osob (4235)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
sprawozdanie finansowe (895)
microsoft (252)
290/11 (5)
podkryterium (175)
"samodzielne uzupełnienie" (41)
lub równoważne (2134)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
179/11 (6)
"pkp plk" (97)
powszechne usługi pocztowe (260)
355 kc (175)
viii ga 98/09 (2)
ix ca 497/09 (1)
definicja podwykonawstwa (160)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1387)
kio 2181/10 (2)
aqap (14)
tubisz "rażąco niska cena" (70)
usługa pocztowa (964)
ii ca 377/09 (2)
zamówienie wspólne (5592)
tożsame (2999)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
kio_269_11 (12)
poprawa omyłek (819)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
iii ca 416/05 (2)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
art.38 ust.1 (1849)
kompania węglowa (388)
kredyt (527)
xix ga 258/08 (12)
c-328/92 (12)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
zmiana terminu zamówienia (10382)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
"podmiot prawa publicznego" (82)
wykonawca zagraniczny (708)
"niewykonanie wyroku kio" (117)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (112)
wniesienie wadium przez konsorcjum (963)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
ii ca 220/11 (1)
główny urząd geodezji (105)
art. 29 ust.3 (13886)
brak wpływu na wynik postępowania (8893)
obiekt użyteczności publicznej (292)
x ga 354/07 (2)
miejsca po przecinku (404)
x ga 213/09 (1)
v ca 214/06 (12)
art. 8 pzp (11300)
wyjaśnienie treści (10559)
koncesja podwykonawcy (119)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
kio 173/11 (9)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (189)
usługa w trakcie realizacji (3039)
wariantowa (367)
iii ckn 1320/00 (6)
utajnienie wykazu osób (310)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
"art. 91" (4970)
stawka vat odrzucenie oferty (1529)
nienależyte wykonanie (6292)
"nota pokrycia" (11)
certyfikat/atest (24)
x ga 89/10 (4)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
wadium zatrzymanie (606)
wykazanie równoważności (549)
x ga 127/08 (45)
vii ca 911/08 (1)
"art. 84" (226)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
"art. 42 ust. 1" (97)
bez ograniczeń (10929)
art. 146 ust.6 (1063)
niejasne (2994)
ii ca 788/09 (1)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4192)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
wydruk z krs (211)
niepriorytetowe (244)
usługi powtarzające się okresowo (119)
2204/10 (4)
art 25 ust 1 pkt 2 (10833)
248/12 (19)
intercity (60)
nie uzupełnił tłumaczenia (809)
c_196_08 (3)
ii ca 752/05 (15)
kio/ku 83/10 (19)
res iudicata (30)
należyte wykonanie usługi (4269)
upadłość niemcy (32)
v ga 141/09 (3)
dwie ceny w ofercie (6524)
razaco_niska_cena (1803)
warunek przedmiotowy (8244)
"lub równoważne" (743)
art. 96 ust. 3 (1822)
istotna zmiana (8648)
xii ga 488/11 (1)
nieprawdziwych informacji (2769)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
próbka treść oferty (741)
"art. 38 ust. 1" (482)
zwrot zatrzymanego wadium (61)
bony (67)
kpc (1093)
błędny formularz oferty (2154)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (10549)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (443)
błędnie wyliczony vat (768)
2246/10 (3)
kio/uzp 959/09 (35)
równość stron kary umowne (150)
1103/11 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (177)
475/10 (4)
usługi transgraniczne (36)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
kio/uzp 391/09 (3)
art. 93 ust. 1a (919)
utajnienie sprawozdania finansowego (72)
68/11 (10)
zasady uczciwej konkurencji (8946)
"art. 46 ust. 4a" (437)
"sposób obliczenia ceny" (1395)
znaki towarowe (601)
zmiana istotna (8648)
błędny podatek vat (1112)
"chyba, że udowodni" (159)
c-507/03 (7)
przynależności do grupy (150)
energa (131)
ponowne wezwanie (4499)
stanowi treść oferty (13147)
parafka (51)
dowód zapłaty polisa (159)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
art 89 ust 1 pkt 1 (12116)
okres ważności wadium (688)
kio/uzp 1311/10 (8)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
"zmiana ogłoszenia" (385)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
rozbicie ceny ofertowej (440)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
brak podpisu oferty (1929)
483/11 (6)
"porównywalność ofert" (171)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
generyczne (16)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (264)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
vi ga 93/10 (2)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
"niewykonanie wyroku" (447)
zwrot oferty (13082)
uzupełniajace (2754)
poświadczenie referencje (867)
rażące niedbalstwo (65)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (298)
vi ca 464/05 (62)
inspektorat uzbrojenia (51)
różne stawki vat w ofertach (829)
naruszenie zasady pisemności (362)
art. 32 ust. 2 (3508)
termin zawity (549)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1130)
krs po terminie składania ofert (961)
art. 94 ust. 2 (1573)
płynność finansowa konsorcjum (68)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
ii ca 544/08 (4)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
wadium w konsorcjum (895)
deklaracja zgodności (1244)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
24 ust. 2 pkt 3 (13454)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
v ca 1360/09 (6)
vi ga 64/08 (1)
ii ca 435/08 (1)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
1092/10 (7)
abm solid (62)
numery katalogowe (438)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1185)
art 5 ust 1a (2938)
ii ca 679/10 (3)
art. 46 ust. 4a (606)
"dodatni wynik finansowy" (33)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
kwota ubezpieczenia (2212)
podział zamówienia (1790)
wpis od odwołania na dwie części (6703)
"interes przystępującego" (105)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
1535/11 (4)
tamex (57)
"26 ust. 2d" (27)
kio 51/11 (14)
odpady medyczne (199)
1642/10 (4)
"wykazanie równoważności" (123)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
forma pełnomocnictwa (1403)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1078)
roboty tego samego rodzaju (5107)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (182)
v ca 1213/08 (1)
dowód wniesienia wadium (1113)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (538)
sytuacja finansowa (4185)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (622)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
x ga 25/08/za (2)
iv ca 180/11 (3)
"nowy zarzut" (244)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
"program funkcjonalno użytkowy" (628)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
465/11 (42)
zmiana kryteriów oceny ofert (4808)
niepodpisany formularz ofertowy (1517)
xii ga 413/08 (3)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
art.46 ust.3 (741)
faktura wykonanie usługi (1587)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (1490)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
xii ga 413/08 (3)
xii ga 200/11 (1)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
opinia bankowa obroty (195)
awarie (608)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
exatel (93)
vi ga 85/10 (2)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
błedna stawka vat (910)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (373)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (5610)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
xii ga 510/10 (1)
zakup samochodu (234)
art. 86 ust. 3 (1506)
wyjaśnienia złożone po terminie (11904)
"wykładnia funkcjonalna" (60)
1059/12 (2)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
1876/09 (6)
błędna cena jednostkowa (1128)
catering (76)
pełnomocnictwa (3359)
skanska (364)
mba (8)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
v ca 1784/08 (2)
biegły rewident (21)
kod ean (4)
nieczytelne odwołanie (1108)
materiały eksploatacyjne (539)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
różny vat (1218)
"art. 2 pkt 1" (285)
likwidacja (upadłość) (244)
kio/uzp 80/07 (47)
podział spółki (792)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
i ca 251/07 (2)
315/12 (4)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
uzupełnienie odwołania (6197)
prokura oddzielna (24)
kio 400/14 (4)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
dialog poufny (14)
dostawa energii elektrycznej (307)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2442)
v ca 46/07 (4)
art. 67 ust 1 pkt 1 (2172)
kio 2307/10 (25)
kio/ku 34/10 (5)
dostawa artykułów spożywczych (77)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
v ca 1554/08 (3)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
itil (31)
gwarancja producenta (1082)
błąd w kosztorysie ofertowym (1128)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (5695)
pełnomocnictwo prokura (83)
"kryteria oceny ofert" (3694)
ix ga 147/07 (1)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (277)
49/10 (19)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
pozwolenie radiowe (84)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
"zasada swobody umów" (263)
barter (4)
płyty głównej producenta komputer (107)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3047)
art. 24 ust. 1a (2269)
i ca 599/09 (2)
oferta stanowi całość (8588)
"umowa warunkowa" (6)
kio 1600/10 (6)
1741/10 (6)
rażąca cena (1454)
zakres równoważności (674)
xii ga 109/08 (1)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
"poświadczenie" referencje (867)
"iii ca 88/09" (16)
wykładnia językowa siwz (436)
uzupełniające (2754)
lista podmiotów (702)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
iii ca 490/04 (2)
producent (3980)
cedig (3)
proporcjonalny warunek (925)
wynagrodzenie barterowe (2)
"art.46 ust. 4a" (437)
impel (625)
warunki udziału w postępowaniu służą (4367)
obsługę prawną (2432)
krakowski holding komunalny (18)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
kio 2583/11 (4)
aktualna informacja z krk (335)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
ograniczenie konkurencji (8393)
szkoda (3963)
omyłka pisarska (1304)
26 ust.3 (8404)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (466)
inna omyłka ilość (1367)
pwpw (37)
wykaz wykonanych (6000)
termin podpisania umowy (5095)
oc konsorcjum (268)
referencje podmiotu trzeciego (973)
626/12 (4)
wadium w formie kopii 2013 (74)
pozwolenie na użytkowanie (536)
"1 zł" (108)
ce (669)
wartość konkursu (814)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
certyfikat epeat (16)
iv ca 239/05 (5)
x ga 59/08/za (1)
334/09 (4)
poprawienie omyłki (2163)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
polisa zbiorowa (51)
iv ca 831/10 (7)
zasoby podmiotów trzecich (1403)
skarga na postanowienie (15891)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
kio_uzp_1117_09 (11)
jednego producenta (3255)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
kio/uzp 984/08 (70)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
obniżenie ceny oferty (1398)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
novartis (20)
art 145 (620)
kio 271/12 (15)
świadczeń okresowych (962)
ważność referencji (402)
iv ca 33/09 (4)
łączenie polis (162)
spółdzielnia naprzód (294)
wadium po terminie składania ofert (1451)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
x ga 42/10 (2)
niewniesienie wadium (2165)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (220)
ii ca 460/05 (8)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
1797/11 (7)
roboty budowlane wraz z dostawą (2296)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (8569)
zmiana terminu dostawy (5421)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (21)
polisa opłacona (361)
iv ca 223/08 (12)
"146 ust. 6" (158)
kio 1549/12 (5)
csioz (29)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
gwarancja bankowa (778)
certyfikat ce (359)
eod (24)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (883)
podwykonawstwo (545)
vi ga 34/08 (2)
i1 ca 154/11 (1)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
funkcjonalność system (1243)
podstawa dysponowania (4071)
adblue (9)
xii ga 340/09 (9)
v gaz 48/09 (5)
sufo (62)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
przedłużenie umowy (1570)
za pośrednictwem banku (1371)
ograniczenie terytorialne (544)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
ii ca 464/09 (1)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (26)
pełnomocnictwo przed kio (2307)
pkp intercity (68)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (183)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
kognicji (281)
v cz 48/05 (2)
wycofanie oferty (937)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
iv ca 1176/09 (5)
gwarancja wadialna kopia (182)
29 ust. 2 (22076)
błąd w kosztorysie (1193)
wykluczenie podwykonawcy (1651)
art. 85 ust. 5 (2038)
grupa interwencyjna (67)
karta katalogowa (484)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
kio_510_11 (17)
"centrum usług wspólnych" (21)
32 ust. 4 (3744)
x ga 33/09 (4)
przedmiar robót (1656)
błędna stawka podatku vat (821)
kio/uzp 540/09 (11)
v gaz 94/09 (2)
"art. 43" (262)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1086)
1821/11 (3)
oprogramowanie (1925)
inny dokument nie musi być opłacony (481)
kopia wadium (472)
vii ga 24/08 (13)
przedmiot umowy (11068)
przedłużenie wadium (697)
ii ca 753/10 (1)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
charakter wynagrodzenia (4742)
lte (12)
zus spółka cywilna (146)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
c-465/11 (18)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
udostępnienie osób (2216)
xii ga 282/11 (1)
wyższe wykształcenie (432)
ix ga 93/09 (1)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
1288/10 (21)
wykroczenie zawodowe (121)
art.186 ust.2 (2354)
jeden producent (3255)
legitymacja czynna konsorcjum (118)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
atest pzh (84)
2786/11 (7)
"art. 189 ust. 2" (4658)
zmiana wykazu osób (2979)
88/11 (4)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
186 ust.2 (3174)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
ag complex (47)
wizji lokalnej (298)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
26 ust. 2b (1506)
x ga 287/08 (2)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (4739)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
wyjaśnienia wykonawcy (12023)
zdolność kredytowa (771)
v ca 155/08 (1)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
xii ga 2/09 (4)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
sucg (4)
zmiana ogłoszenia (7362)
oferta treść oferty (15710)
"polisa oc" (328)
oświadczenie o należytym wykonaniu (5781)
xix ga 92/08 (7)
kio/uzp 607/09 (2)
"nieporównywalne oferty" (137)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
art 67 ust 1 (2007)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
stawka vat (1456)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (4070)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
certyfikaty (2383)
sysmark (25)
ii ca 785/10 (1)
"zamówienia dodatkowe" (488)
"zasada przejrzystości" (225)
art. 27 (8524)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
materiały opatrunkowe (65)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
kio/uzp 741/09 (6)
referencje oświadczenie woli (759)
art. 26 ust. 4 (10612)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
c-234/03 (24)
c-264/03 (4)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (627)
xix ga 72/08 (2)
brak treści oferty (13937)
podpis na referencji (630)
wadium zatrzymanie wadium (553)
"cena 0 zł" (23)
x ga 214/09 (3)
xii ga 222/07 (2)
art. 26 ust. 2a (1405)
art 38 (3797)
152/11 (8)
fałszywe informacje (243)
38 ust. 4b (99)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
121/11 (5)
c-24/91 (7)
odpowiedni termin (9588)
roboty dodatkowe (4473)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
art. 95 ust. 2 (1579)
"system informacji prawnej" (50)
kopia pełnomocnictwa do oferty (994)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
sposób obliczania ceny (1025)
przekształcenie (238)
x ga 311/07 (6)
wadium części zamówienia (1270)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3218)
brak nazwy urządzenia (2189)
xxiii ga 633/09 (2)
ii ca 676/09 (5)
certyfikat iso 9001:2000 (86)
9/09 (152)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (85)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
kio 2710/10 (10)
xix ga 131/08 (13)
criminal record bureau (6)
metodą kalkulacji szczegółowej (571)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (36)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (177)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
zamawiający wyłączył faks (63)
konsorcjum warunki udziału (4746)
własne referencje (1778)
odstąpienie od umowy (1640)
orange (72)
xix ga 207/09 (9)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (2697)
powtórzenie prezentacji (407)
kalisz (236)
kody cpv (295)
polisa grupowa (19)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (130)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1093)
zwrot oferty bez otwierania (175)
xii gz 74/10 (2)
wydruk z konta bankowego (50)
ii ca 137/07 (10)
ii ca 918/06 (1)
ii ca 570/04 (7)
niemożliwa do przewidzenia (2248)
rada administracyjna (1897)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (5184)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (306)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
ubezpieczenie oc (506)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
kto podpisuje referencje (114)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
zamówienia tożsame (3322)
aktualny krs oznacza (539)
podlimity (14)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (7894)
xii ga 292/11 (1)
ogólna referencja (1207)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
"brak interesu prawnego" (473)
uzupełnienie wadium (977)
x ga 100/10 (2)
xii ga 431/09 (4)
kio 457/12 (11)
zasada bezstronności (302)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1027)
"art. 140" (379)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
kio/uzp 1564/09 (4)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
rfid (26)
świadczenia ciągłe (998)
wilim (253)
art. 42 ust. 1 (3145)
xii ga 10/09 (8)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (1895)
brak podpisu (2288)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
art. 38 ust. 1a (860)
kio/uzp 38/09 (27)
warunki podmiotowe (2325)
kio 1756/10 (10)
bezpieczeństwo państwa (622)
llc (28)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (539)
art. 90 (5559)
560/09 (9)
grupa kapitałowa 2013 (170)
art 6a (483)
brak pozycji kosztorys (1660)
"zatrzymanie wadium" (554)
interwenient uboczny (97)
brak wyboru oferty (12409)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
kio 2816/10 (17)
podatek dochodowy (124)
xii ga 132/08 (1)
art. 26 ust 2b (1506)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
porównywalność (407)
c-470/99 (24)
różnica 1 grosza (2577)
komisja przetargowa (1548)
oferta oferta wariantowa (363)
i cz 103/07 (1)
istotne postanowienia umowy (6856)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
zakup paliwa (209)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
uzupełnienie jednorazowe (314)
"cena zero" (9)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3199)
iii ca 472/09 (2)
bezwarunkowa gwarancja (319)
"jednokrotne wezwanie" (70)
vi ga 50/09 (1)
x ga 499/10 (2)
"zastrzeżenie oferty" (23)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (74)
przejęcie praw autorskich (33)
822/11 (7)
i aca 1018/05 (26)
estetyka (87)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
prezentacja systemu informatycznego (175)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
v ca 985/08 (1)
vi ga 192/10 (11)
porównywalne oferty (1633)
polisa światowa (12)
ii ca 835/04 (5)
art. 185 ust. 2 (3294)
kio 425/12 (6)
forma wadium (962)
v ga 15/09 (14)
"licencja niewyłączna" (10)
art. 7 ust. 1 (22536)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
brak podpisu formularza cenowego (327)
oferta otwarta przed terminem (788)
1759/10 (4)
x ga 41/07 (10)
v ga 87/11 (2)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
brak czytelnego podpisu (352)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
"wycofanie oferty" (67)
"podmiot trzeci" (1392)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1188)
oficjalny kanał sprzedaży (41)
xix ga 186/07 (2)
specyfikacja techniczna (7095)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
art. 151 (499)
unieważnia postępowanie (4734)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
"art. 184" (1834)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (2297)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
x_ga_67_08 (50)
"podział spółki" (6)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (7392)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (277)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (397)
interes prawny (9018)
kio 2189/10 (14)
kio 162/12 (5)
równoważne (2271)
brak tabeli elementów scalonych (176)
x ga 158/07/za (2)
cezar (45)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (8)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
remondis bydgoszcz (11)
1138/11 (4)
kio/uzp 238/10 (3)
równoważnych (2271)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
in dubio pro reo (35)
zakres polisy oc (525)
zaliczki (121)
109/09 (31)
ga 92/11 (17)
polisa podmiotu trzeciego (272)
blok operacyjny (217)
ponowne uzupełnienie (3855)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (9185)
v ca 977/08 (1)
"22 ust. 5" (61)
badanie rzetelności wykonawcy (578)
bogdanka (97)
art. 44 (3031)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
wybór po terminie związania ofertą (8050)
utajnił formularz cenowy (171)
art 26 ust 3 (10931)
powiązania kapitałowe (156)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (489)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (919)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
kio_uzp_694_09 (15)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
uzupełnienie dokumentów (5982)
ii ca 792/07 (1)
art. 24b (63)
wadium gwarancja bankowa (557)
agencja rynku rolnego (30)
kio_1016_12 (17)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
upust jako kryterium (195)
"26 ust. 4" (1936)
art. 83 ust. 2 (1742)
definicja modernizacji (442)
umorzenie (5990)
rozwiązania alternatywne (745)
dokumenty po terminie (13908)
192 ust 7 (9440)
prawo opcji (516)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
art. 87 ust. 1a (1414)
kio_1525_11 (7)
xix ga 225/10 (14)
856/11 (2)
ii ca 342/06 (10)
"utajnienie wykazu usług" (18)
619/08 (11)
trzy miejsca po przecinku (235)
oddział przedsiębiorcy (573)
certyfikat microsoft (98)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1581)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
cena brutto (3431)
iii ca 112/06 (1)
gwarancja wadialna w kopii (182)
złożenie dwóch ofert (10181)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
kio 459/12 (18)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
błąd vat (1337)
magellan (8)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
wysokość wadium (1891)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
17 stycznia 2008 (3802)
"istotna zmiana treści oferty" (450)
referencje a poświadczenie (867)
zmiana terminu (10611)
deweloper (11)
v ca 117/07 (135)
termin zwiazania ofertą (9525)
93 ust. 1 pkt. 7 (5156)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
vat 0 (1554)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
pojemniki (320)
doświadczenie konsorcjum (2840)
kio/ku 108/10 (7)
cena ujemna (154)
polisa pkd (72)
x ga 23/07/za (39)
usługi opiekuńcze (77)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1115)
vii ca 881/05 (10)
vii ga 34/07 (3)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
brak równoważności (696)
vi ca 628/05 (13)
pożyczka (134)
preferowanie producenta (517)
v ca 330/10 (1)
uzupełnienie próbek (335)
24 ust. 1 pkt 1 (13567)
1533/12 (5)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
błędne tłumaczenie dokumentu (982)
"wartość zamówienia podstawowego" (146)
xxv c 1367/10 (1)
"spółka cywilna" zaświadczenie (137)
omyłka w nazwie produktu (552)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
vi ga 174/11 (1)
x ga 227/09 (6)
85 ust. 2 (2398)
dysponuje lub będzie dysponował (3669)
klauzule społeczne (374)
kio 122/11 (5)
rażaco niska cena (1773)
"26 ust. 2b" (952)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
"art. 86 ust. 4" (226)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
wskaźniki ekonomiczne (310)
opłaconej polisy (361)
zasada jawności (877)
nie otwarto likwidacji austria (16)
postępowanie kończy się z chwilą (330)
iii czp 123/07 (15)
warbud (308)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (279)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
strabag (327)
cena 0 (4870)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (298)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
iv ca 351/09 (1)
xii ga 133/11 (1)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1243)
konkurs na prace projektowe (153)
46 ust. 4 a (3018)
udział w realizacji zamówienia (9680)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
zaprojektuj i wybuduj (342)
art. 12a ust. 1 (390)
v ca 2037/08 (7)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
art. 29 ust 3 (21046)
zamienniki (130)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
termin zawarcia umowy (10355)
nieprawdziwe referencje (958)
kryterium rabat (208)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (13567)
xii ga 11/09 (18)
gratis (7)
niepodpisany kosztorys (860)
brak potwierdzenia otrzymania (5598)
ii ca 353/10 (1)
2814/11 (6)
równowaga ekonomiczna (90)
przychód (581)
oddział (3287)
x ga 332/09 (6)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
218/12 (6)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
kredytu (527)
forma zobowiązania (2510)
"pojęcie zarzutu" (2)
pełnomocnictwo kopia (1034)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
art. 7 (22618)
podpis pod ofertą (2211)
niekompletna lista grupy kapitałowej (32)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (485)
przeciwko środowisku (275)
referencje a kary umowne (110)
polska organizacja turystyczna (33)
2191/10 (6)
konsorcjum koncesja (177)
kio/uzp 853/08 (5)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
oferta termin związania ofertą (8286)
2020/12 (6)
38 ust. 1 (4154)
próbka uzupełnienie (335)
krs niemcy (44)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
kio 618/11 (2)
pge (171)
"prezentacja próbki" (34)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
x ga 20/10/za (1)
"częściowe przystąpienie" (2)
"dokument równoważny" (115)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (18)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (40)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
rotacja środków pieniężnych (4)
"do wglądu w siedzibie" (26)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
ix ga 115/06 (4)
kio_uzp_298_09 (4)
brak interesu przystępującego (4080)
viii ga 58/09 (12)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
"art. 5" (1200)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
godziny pracy zamawiającego (1367)
1162/13 (2)
serwis pogwarancyjny (148)
art. 24 ust. 2 (12750)
podmiot powiązany (1031)
płynność finansowa (161)
przetwarzanie odpadów (215)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (2403)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
brak uzupełnienia dokumentów (6090)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
naruszenie art. 36 ust. 5 (4316)
kio 860/11 (5)
projekt budowlany (3451)
definicja grupy kapitałowej (182)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (10)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
wniosek o upadłość (293)
charakter stosunku (5864)
formalności przed podpisaniem umowy (152)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
"termin związania ofertą" (867)
758/10 (3)
"błędna podstawa prawna" (71)
x ga 300/09 (3)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5156)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
ge medical (177)
183 ust. 2 (1637)
wykonawstwo zastępcze (26)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
partner dariusz apelski (5)
kognicja (353)
x ga 46/12 (10)
polisa podwykonawcy (184)
x ga 523/10 (2)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
kara finansowa (984)
198f (148)
art. 94 ust. 3 (1547)
kio/uzp 533/10 (3)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
art. 150 ust. 3 (1386)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
"interes publiczny" (694)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
iii czp 68/06 (13)
utajnienie polisy (56)
komputery (785)
"poczta polska" (337)
v ca 538/08 (9)
brak podpisu kosztorysu (308)
1353/12 (8)
zmiana korzystna (1509)
1758/11 (6)
viii ca 442/05 (1)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (144)
tauron (77)
"brak kosztorysu" (48)
x ga 379/06 (1)
art. 144 pzp (626)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
upadłość (333)
udostępnianie ofert (1529)
należyta staranność zamawiającego (2920)
certificate of compliance (2)
nieczytelny podpis (375)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
autoryzacja (267)
ekonomika postępowania (224)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
87 (5968)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
efekt skali (438)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (45)
art 29 (24305)
data uzupełnianych dokumentów (1851)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
art. 58 k.c. (498)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
x ga 260/08 (19)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
v ga 124/09 (1)
kio 51/12 (5)
art.22 ust. 5 (4720)
xix ga 372/09 (3)
kierownik robót elektrycznych (494)
uzupełnienie informacji z krk (289)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
kio_uzp_919_08 (11)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (6248)
630/10 (2)
informacja banku forma (617)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
w wykazie wskazał za dużo osób (1098)
"prawo opcji" (45)
art 26 ust 3 pzp (8974)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
serwis podwykonawca (264)
wyciąg z banku (130)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
art.26 ust.2 b (4645)
opis przedmiotu (9868)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
xix ga 524/09 (3)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (569)
oferty o takiej samej cenie (3823)
kio 1020/13 (3)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (146)
warunki płatności (1443)
art. 43 ust. 2 (2300)
ii ca 109/05 (17)
cena 0,00 (209)
prawo pocztowe (2069)
kio_707_11 (31)
1059/13 (3)
interes przystąpienie (6858)
certyfikat do polisy (188)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (258)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
kio 1553/10 (7)
oświadczenia w oryginale (3032)
kio_1193_13 (6)
poświadczenia (2300)
zmiana podmiotu (5609)
kio_133_12 (8)
"przedłużenie terminu składania ofert " (353)
iv ca 715/11 (2)
pełnomocnictwo aukcja (99)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (970)
dokumenty rosyjskie (39)
definicja wadium (413)
obsługa bankowa (460)
c-414/97 (15)
brak oświadczenia (10589)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (195)
xix ga 202/09 (2)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
zbyt krótki termin realizacji (381)
projektuj i buduj (237)
xix ga 302/10 (19)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (55)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
fidic lub równoważne (106)
1286/11 (4)
pozycja zero (4825)
art. 15 (15117)
i.1. ca 351/06 (1)
art. 38 ust. 4a (372)
"art. 136" (23)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
zamiast polisy certyfikat (56)
franszyza redukcyjna (14)
usługi prawnicze (191)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (2321)
"art. 67 ust. 2" (31)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (584)
cykl życia produktu (38)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
niedozwolona zmiana oferty (914)
termin realizacji unieważnienie (7413)
xii ga 293/11 (1)
oferta wariantowa (367)
companies house (6)
i ca 331/10 (1)
889/08 (6)
i ca 273/09 (1)
Ćwik i partnerzy (9)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
csk 366/06 (3)
iv ca 92/09 (2)
v ca 903/08 (8)
spółka jawna dokumenty (1843)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
wodzisław (59)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
ibm (233)
po terminie związania ofertą (8460)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
istota ceny ryczałtowej (658)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
województwo podkarpackie (101)
kio_1776_10 (7)
kio/uzp 1243/08 (7)
wezwanie musi być precyzyjne (1614)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (194)
omyłka formularz oferty (1683)
vii ga 146/10 za (4)
nieprawdziwe informacje (2482)
koncepcja tajemnica (195)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
"dialog techniczny" (24)
oryginał zobowiązania (1442)
inna cena słownie i cyfrowo (492)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
camco (17)
"uzupełnienie wadium" (15)
"interes w unieważnieniu" (7)
rażąca strata (97)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (991)
650/11 (2)
usługi główne (2909)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
prezentacja próbki (115)
"żądanie próbek" (36)
przerwanie ciągłości wadium (16)
stalowa wola (112)
"tłumaczenie przysięgłe" (393)
v ca 484/04 (2)
grafolog (6)
lex retro non agit (14)
tłumaczenie przysięgłe (381)
status wykonawcy (1406)
uzupełnił bez wezwania (2009)
avr rażąco niska cena (5)
usługi pocztowe 2012 (211)
skamex (47)
nieważny certyfikat iso (171)
ix ga 46/08 (1)
skrócenie terminu składania ofert (412)
xii ga 317/09 (11)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (823)
dwie próbki (535)
sprawowanie nadzoru autorskiego (115)
nadmierny warunek doświadczenia (723)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (2921)
niewykonanie wyroku (12849)
unieważnienie postępowania (12253)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
umowa barterowa (3)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2331)
art. 181 ust. 2a (194)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
dysponowanie referencjami (1515)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
formularz (4952)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
ubezpieczenie (2304)
iv ca 140/08 (21)
163/08 (11)
sprzęt komputerowy (1039)
"art. 29 ust. 3" (445)
sygnity (334)
wykaz robót (3448)
oferta oferta częściowa (2372)
xiii gc 253/10/iw (3)
281/12 (18)
xix ga 534/08 (2)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
"warunki przedmiotowe" (201)
nie wniósł wadium (2016)
konwalidowanie (20)
zmowa (142)
"otwarcie ofert" (2537)
kio/2790/10 (14)
china overseas engineering group (13)
należyte wykonanie (6292)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
usługi prawne (7570)
omyłka w kosztorysie (949)
"zakres konkursu" (5)
art. 17 ust. 2 (9531)
art. 46 ust. 1 (3101)
c 538/07 (15)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
972/12 (3)
inżynier kontraktu (653)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
brak projektu wykonawczego (1427)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
"przedmiar robót" (1443)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
rażąco niska cena zarzut (1919)
rękojmia (662)
doświadczenie dostawy (2821)
jakościowe kryteria oceny ofert (860)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
dowód opłacenia polisy (283)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
"dwie ceny" (36)
wycofanie+oferty (67)
podpis na ofercie (2451)
xii ga 466/09 (2)
odrębne zamówienie (4824)
sukcesja uniwersalna (29)
protokół odbioru (1711)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
821/11 (9)
opisanie równoważności (583)
xii ga 232/11 (1)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
referencje własne (1778)
wynagrodzenie prowizyjne (12)
kio 545/11 (11)
46 ust 4a (606)
dwukrotne uzupełnienie (475)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
kio 1562/11 (26)
rażąco niska cena (1773)
urssaf (5)
708/10 (6)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
29 ust. 3 (21046)
pełnomocnictwo substytucja (38)
alcatel thales (9)
"doradztwo prawne" (41)
ix ga 44/08 (29)
1019/06 (6)
wykaz usług wykonywanych (3282)
423/11 (6)
fabrycznie nowy (712)
certyfikat równoważny (671)
"znaki towarowe" (612)
zmiana podwykonawcy (1153)
słowacja krk (2)
prawidłowo ukończone (730)
udzielanie zamówień uzupełniających (1418)
dobre obyczaje (521)
wymóg jednego producenta (2745)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
warunki przedmiotowe (11837)
zdolność finansowa (1700)
nadzór autorski (332)
cena rażąco niska (1773)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (297)
293/11 (11)
uwzględnia odwołanie (17470)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4393)
jedna usługa (2976)
x ga 288/11/za (1)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
wykaz podwykonawców (1150)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
niespójność ogłoszenia i siwz (190)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (5184)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
informacja o grupie kapitałowej (427)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
kryteria niemierzalne (124)
uzupełnienie treści oferty (6643)
"pozycja dominująca" (86)
inna omyłka cena (2110)
x ga 154/11 (2)
sektorowe (727)
referencje (3085)
niejasności siwz (468)
c-599/10 (31)
x ga 140/08 (42)
art. 6 kc (4154)
należycie (6861)
x ga 154/07 (3)
kosztorys pomocniczy (597)
niekompletny dokument (1808)
błąd w siwz (3877)
kio/uzp 431/10 (3)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
wyrządził szkodę (378)
siła wyższa (106)
art. 6 (19478)
v csk 456/09 (18)
jedna usługa kilka umów (657)
forma uzupełnienia oferty (2999)
certyfikat (2383)
art. 186 ust. 2 (3417)
wykaz stawek i narzutów (125)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
usługi priorytetowe (215)
i ca 368/11 (1)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (418)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
uprawnienia budowlane (3098)
oferty częściowe (2436)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
art 22 ust 4 (12482)
nota pokrycia (48)
okres związania ofertą (5142)
brak numerów katalogowych (483)
kio 2565/10 (2)
art. 32 (3520)
warunki udziału (14081)
kio 976/11 (2)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1095)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (74)
planeta (28)
warunkowa gwarancja (177)
c-220/05 (11)
art. 4 pkt 5 (18321)
lek (300)
miejsce zamieszkania (537)
finanse publiczne (2414)
źle obliczony vat (103)
i ca 101/09 (3)
minimalna wartość dostaw (806)
cpi (35)
wolna ręka (1099)
1548/11 (5)
art 43 (2308)
vi ga 7/09 (10)
przynależność do grupy kapitałowej (88)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
odbieranie odpadów (304)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
brak odpowiedzi na wezwanie (5526)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (414)
nieuczciwa konkurencja (8966)
art. 26 ust. 2b (1506)
"i ckn 304/00" (130)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
kio/uzp 20/09 (152)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
warunki proporcjonalne (1107)
"art. 12a ust. 2" (51)
kio 19/09 (157)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
v ca 1051/10 (7)
"błąd w siwz" (10)
kio 1218/13 (2)
iii ca 177/10 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (627)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
zachowanie formy pisemnej (1953)
czyn nieuczciwej (3622)
panep (6)
2817/10 (8)
"naruszenie art. 29" windows (45)
xix ga 245/07 (6)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
odwołanie (22190)
"referencje konsorcjum" (27)
1646/10 (3)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (952)
irlandii (60)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (156)
klauzula apostille (12)
xii ga 12/09 (9)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
zakaz zawarcia umowy (1686)
prokurent (543)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
krk dla komplementariusza (25)
pojęcie zarzutu (2117)
brak daty wystawienia referencji (408)
zdolnośc kredytowa (827)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
oddział+spółki (21)
omyłki (2999)
art. 8 ust. 3 (15649)
kio/uzp 48/09 (29)
doręczenie kopii odwołania (3384)
art.144 (358)
art. 180 ust. 5 (4723)
c-399/98 (9)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
wadium podmiot trzeci (450)
przeciwnikiem skargi (380)
wysokość kar umownych (697)
"przetarg ograniczony" (15415)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9370)
"unieważnienie postępowania" (4967)
generalny wykonawca (2263)
krk wielka brytania (19)
protokół odbioru poświadczenie (474)
protokół odbioru końcowego (686)
kio 1337/12 (20)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
finansowanie (1340)
dokumenty przedmiotowe (10586)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
kio/kd 19/10 (6)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (440)
2317/10 (4)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (86)
zmiana terminu rozpoczęcia (1944)
1293/13 (2)
dystrybutor (639)
"gwarancja bankowa" (489)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
art. 91 (5477)
doświadczenie osób (4438)
uchybienie formalne (1567)
utrata wadium (409)
tablice rejestracyjne (14)
art. 87 (5965)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
najkorzystniejsza oferta (13538)
koncesja, zezwolenie (219)
rabat (276)
oprogramowanie windows (229)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
kio/uzp 1173/08 (3)
"oferta dodatkowa" (379)
kio 2531/11 (8)
odległość kuchni (55)
kio 1231/11 (21)
kio/uzp 250/10 (10)
ogłoszenie upadłości (288)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (2401)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
poprawa innych omyłek (896)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
"wskaźnik bieżącej płynności" (23)
podmiot trzeci (2837)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (112)
demonstracja (44)
"zmiana wynagrodzenia" (141)
xii ga 391/08 (9)
kio/uzp 298/09 (4)
tryb postępowania przetarg ograniczony (16655)
sumowanie zdolności kredytowej (56)
2572/11 (4)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
xix_ga_92_11 (14)
"zasady traktatowe" (12)
tajemnica opis techniczny (793)
"art. 26 ust. 2d" (27)
art. 185 ust. 3 (2615)
sprawozdania finansowe (895)
x ga 163/10 (2)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
fidic (327)
art. 25 ust. 1 (10221)
zapytania o cenę (1912)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
stowarzyszenie (277)
protokół odbioru końcowego robót (620)
vii ga 136/09 za (6)
forma dokumentu (5980)
kio 476/12 (4)
consortia (111)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
aneksowanie umów (20)
sodexo (28)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
odmowa zawarcia umowy (746)
intertrading (75)
nieproporcjonalne (1135)
ii ca 560/06 (1)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
nieuprawnione żądanie dokumentu (5959)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
kio 2/11 (202)
prokura samoistna (36)
kio 254/11 (4)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (58)
projekt zamienny (478)
xix ga 256/07 (1)
art. 12a ust. 2 (390)
termin wykonania zamówienia (14142)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
"art. 9 ust. 2" (224)
2630/11 (9)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
art. 144 ust. 1 (760)
najwyższa staranność (871)
rażąco niska cena nierealistyczna (607)
własnoręczny podpis (288)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (14)
oferta niezgodna z siwz (13540)
art. 190 ust. 7 (2025)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
zasada równego traktowania oznacza (5560)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
xii ga 414/09 (2)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
kara umowna należyte wykonanie (460)
protokół postępowania (5417)
240/10 (4)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
art. 387 (394)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
"oferta złożona po terminie" (14)
kv projekty (123)
udostępnienie zasobów (1174)
energa operator (55)
"art. 146" (1553)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
dgp dozorbud (96)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
art. 45 (3437)
równoważne materiały budowlane (671)
192 ust. 2 (7851)
"art. 92 ust. 2" (83)
miarkowanie (62)
skład sądu konkursowego (111)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
wydruk z ceidg (18)
zarzut przedwczesny (906)
art 26 ust 4 (10612)
farmacol (13)
ważność polisy (243)
kio/uzp 1874/10 (10)
autokorekty (8)
229/12 (27)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
zawarcie umowy pod warunkiem (5834)
błąd w przedmiarze (856)
antywirus (3)
ets (652)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
zmiana umowy 144 (548)
art. 83 ust. 3 (1543)
duplikat (16)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (122)
krs komplementariusza (41)
ostrołęka (162)
referencje należyte wykonanie (2618)
"spółka komandytowa" (349)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
cena jednostkowa (2283)
wskaźnik rentowności (43)
uprawnienia sep (26)
materiały biurowe (421)
1287/12 (8)
1016/12 (19)
za zgodność z oryginałem (2385)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (647)
wadium przelewem (220)
upadłość konsorcjanta (18)
"komisja przetargowa" (1162)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
"93 ust. 4" (61)
oświadczenie zamiast poświadczenia (530)
kio/uzp 1379/09 (16)
proporcjonalny (966)
1181/10 (3)
niepełnosprawne (292)
"zmiana podmiotowa" (43)
zaświadczenie z zus (344)
"powiązania osobowe" (23)
kio/kd 31/12 (20)
brak pkd (132)
ii ca 941/05 (21)
i ca 215/10 (2)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
"86 ust. 4" (191)
wysokie kary umowne (206)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
wynagrodzenie (7916)
przystąpienie do odwołania (12244)
karty katalogowe (484)
linia gwarancyjna (198)
art. 142 ust. 2 (970)
ii ca 404/09 (7)
faktura (2395)
powszechna dostępność (392)
290/13 (6)
ujemna cena jednostkowa (60)
przedawnienie (113)
5 ust. 1b (1002)
179/13 (31)
x ga 58/09 (4)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
2379/11 (3)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (3)
nie zamieścił ogłoszenia (6359)
cisco (105)
2725/11 (9)
iv ca 271/10 (2)
xix ga 3/07 (189)
komplementariusz (80)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
referencje członka konsorcjum (894)
krs (1719)
x ga 60/10/za (3)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
norma emisji spalin (59)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
dopuszczenie do obrotu (1616)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
rażąca niska cena (650)
radiofarmaceutyki (5)
ubezpieczenie grupowe (45)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
umowy (11595)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
"wyrok kio" (8939)
podstawa wyceny (1785)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
xxiii ga 634/09 (5)
"93 ust. 1 pkt 7" (1976)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
limit kredytowy (100)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
pit (64)
art.26 ust.2b (957)
zwolnienie od kosztów (765)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
ii ca 724/06 (3)
ramowa (443)
odwołanie bezprzedmiotowe (1619)
oświadczenie producenta (3198)
100/12 (20)
kara umowna (594)
185 ust. 5 (3138)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
spółka "w organizacji" (77)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (21)
x ga 86/08/za (1)
"uwzględnił opozycję" (95)
antydatowanie (40)
zmiany w treści oferty (10283)
3 miejsca po przecinku (364)
v ca 936/12 (5)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (12599)
użycie nazw własnych (1571)
grupowe ubezpieczenie pracowników (35)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (41)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
kio 478/12 (11)
odrzucenie wniosku (8077)
"krajowy rejestr karny" (543)
kio 293/12 (4)
świadczenie usług pocztowych (608)
vi ga 164/11 (2)
ii ca 88/09 (35)
energii elektrycznej (474)
282/09 (18)
praxis (9)
doświadczenie wykonawcy (6523)
linia kredytowa (176)
art. 189 kpc (176)
xii_ga_314_11 (39)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (183)
"art. 85 ust. 2" (224)
vi ga 107/04 (3)
x ga 375/06 (2)
19/09 (286)
prawo opcji na roboty budowlane (192)
polisa oc prace projektowe (60)
sieć szerokopasmowa (79)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
informacja z banku wydruk (148)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
koncesja (471)
synektik (19)
poprawa innej omyłki (777)
domniemanie (1386)
"art. 4 pkt 5" (21)
sumowanie polis (65)
oświadczenie o zgodności z siwz (4950)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
z referencji nie wynika (2880)
1071/11 (5)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
1247/11 (3)
vi ga 142/08 (1)
zakłady usługowe "ezt" (24)
interes publiczny 145 (395)
korekty finansowe (409)
"kio 20/12" (4)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
ii ca 233/06 (1)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (391)
brytyjski krk (8)
koncert (15)
rażąco niska cena ecm (40)
"zapytanie o cenę" (594)
v ca 1110/04 (11)
"art. 15" (968)
okres gwarancji (2307)
zaokrąglanie ceny (85)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
art. 38 ust. 1 (3788)
nieprecyzyjny warunek (2108)
dokumenty podmiotowe (2217)
xii ga 151/08 (7)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (3986)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
ii ca 1049/05 (3)
referencje ogólne (1388)
unizeto (154)
opłacenie polisy (361)
x ga 316/07 (2)
zmiana wynagrodzenia (5893)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
1275/12 (5)
bank gospodarstwa krajowego (85)
wartość polisy (785)
czynność techniczna (9214)
uchylił się od podpisania umowy (1234)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
przyspieszona (250)
xix ga 599/06 (3)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
nieistotna zmiana umowy (6198)
dyskryminacja (369)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
kio 1306/11 (5)
konwalidacja pełnomocnictwa (77)
lek referencyjny (38)
"oferta ocena oferty" (44)
enion s.a. (40)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
nadmierny warunek (831)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
"kryteria niemierzalne" (19)
nadmierny formalizm (95)
nieistotne zmiany umowy (6198)
kio_1201_12 (6)
należycie wykonane (6292)
c-496/99 (11)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
zobowiązanie do współpracy (909)
339/12 (4)
kio 23/12 (221)
art. 32 ust. 4 (3332)
xii_ga_254_08 (3)
"parafa" (190)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1056)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
niezwłocznie (1336)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
odwołanie przedwczesne (1059)
iii ca 455/08 (2)
zmiana stawki vat (1010)
prezentacja próbek (115)
wyroki kio (10121)
wadium wniesione przez konsorcjum (963)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
1353/13 (7)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (55)
x ga 143/10/za (1)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
zastrzeżenie oferty (4873)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
brak parafowanej umowy (222)
xii ga 374/10 (2)
"x ga 23/07" (85)
art. 68 kc (363)
"bieg terminu związania ofertą" (229)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (289)
vat stawka (1456)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
"podział zamówienia" (253)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (5)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
doświadczenie kierownika budowy (1041)
x ga 67/08 (42)
udostępnienie doświadczenia (1883)
kio 1469/10 (15)
v ca 383/07 (2)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (751)
wadium w walucie obcej (15)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
próbka (667)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
60/08 (20)
iii ca 389/11 (2)
nowe okoliczności (5931)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
kio 185/13 (4)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
tłumaczenie sysmark (9)
vi ca 377/08 (1)
art 67 (2013)
kio 1318/10 (7)
polisa ubezpieczeniowa (660)
36 ust. 4 (4136)
fujifilm (18)
impel rażąco niska cena (95)
art 87 ust 1 (5955)
usługa kompleksowa (1290)
ii ca 718/09 (8)
epeat (17)
wykluczenie grupa kapitałowa (400)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
referencje dla podwykonawcy (654)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
zus (616)
kio 1745/13 (5)
dwóch miejsc po przecinku (370)
iv ca 690/08 (1)
xii ga 1/09 (6)
tonery oryginalne (37)
art 29 ust 2 (22076)
zatrzymał wadium (606)
c-324/98 (14)
wybór oferty po terminie związania (8050)
wyższa stawka podatku vat (542)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
2081/12 (7)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
gwarancja bezwarunkowa (319)
odrzucenie skargi (15630)
art. 22 ust 4 (12482)
kio 1815/11 (7)
niejawne (5602)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
"kompania węglowa" (402)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
1265/09 (5)
"nieporównywalność ofert" (126)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
milczenie wykonawcy (142)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
"niekonkretna oferta" (94)
dialog konkurencyjny (387)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
nie skonkretyzował warunku (628)
jedyny wykonawca (12476)
zamówienie dodatkowe (9565)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
harmonogram robót (768)
poleganie na zasobach innych podmiotów (1759)
vii ga 9/09 (6)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (88)
kio_2746_10 (17)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
xii ga 13/09 (7)
ii ca 158/09 (4)
zmiana terminu art. 144 (643)
upadłość lidera konsorcjum (87)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
interes w przystąpieniu (6858)
wezwanie do wyjaśnień (6516)
art. 38 ust. 4b (99)
certyfikat iso podwykonawca (67)
818/11 (3)
xix ga 79/07 (1)
kio_2796_11 (5)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
zamówienie uzupełniające (2731)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
itil równoważny (22)
katalogi producenta (914)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
"art. 185 ust. 4" (100)
"1 grosz" (96)
"zamówienie dodatkowe" (488)
brak podpisu na kosztorysie (279)
pkp (699)
"wspólnota mieszkaniowa" (62)
zaświadczenie z krk (343)
fałszywe oświadczenie (262)
jednokrotne wzywanie (423)
v ca 1377/05 (3)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
opłacona polisa oc (222)
qumak (231)
niezaskarżenie wezwania (1445)
"art. 91 ust. 3" (147)
brak ceny w ofercie (7372)
"§ 3 ust. 4" (161)
x ga 122/10 (21)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (8787)
"zamówienia uzupełniające" (435)
szkolenia (1804)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (158)
pisemne zobowiązanie (2249)
podmioty trzecie (1234)
4pi (33)
brak nazwy producenta (1745)
usługi tłumaczeń (1132)
spółka w organizacji (770)
kio 1535/11 (4)
inna omyłka w kosztorysie (864)
bezprzedmiotowe (1456)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1297)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
próbek (667)
usługa ciągła (1101)
ix ca 542/08 (2)
wznowienia (100)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
"unieważnienie umowy" (412)
zamówienia sektorowe (725)
udostępnienie polisy (244)
kio 1123/10 (12)
eurosystem (31)
odwołanie na dwie części (7267)
sukcesja generalna (30)
upadłość podwykonawcy (110)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
xii ga 362/08 (4)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (2)
"dysponowanie osobami" (1577)
pełnomocnictwo odwołanie (3588)
"kluczowe części" (25)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
"umowy zlecenia" (240)
prezentacja systemu (444)
podobne (6030)
"zp-1" (328)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
ponowne badanie ofert (6269)
doświadczenie zawodowe (2388)
"art. 22 ust. 4" (619)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
x ga 235/09/za (1)
nowe zarzuty (6516)
omyłka (2999)
tłumaczenie na język polski (1086)
oświadczenie członka komisji (1020)
wskaźnik płynności (72)
control process (68)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (2807)
"wyjaśnienia oferty" (318)
"art. 140 ust. 1" (232)
vii ga 147/08 (9)
"prowspólnotowa wykładnia" (12)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (45)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (305)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
zobowiązanie podmiotów (3463)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
jakość (3041)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (103)
holandia krk (8)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
"informacja banku" (375)
kio 292/13 (5)
brak podpisu na ofercie (1929)
folder (264)
art. 179 ust. 1 (7025)
vi ga 192/10 (11)
"ubezpieczenie majątku" (13)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
potencjał techniczny (2644)
zakaz podwykonawstwa (160)
zła stawka vat (94)
"interes prawny" (4746)
art. 180 (4472)
kuchnio (871)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
ciągłość wadium (116)
zmiana vat (1825)
"roboty budowlane" (5710)
wykładnia literalna siwz (954)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
v gaz 90/07 (18)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
zmiana przedmiotu zamówienia (10358)
"interwencja uboczna" (53)
830/10 (3)
iv ca 588/04 (3)
podstawa dysponowania osobą (3063)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
braki formalne przystąpienia (3339)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
płynność (184)
przedmiot konkursu (917)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
zobowiązanie (5140)
zwłoka (337)
wskaźnik płynności finansowej (69)
leki (265)
art.29 (3086)
"iii czp 52/11" (101)
uchwała zarządu (635)
1070/11 (4)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (161)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
art. 87 ust 2 (5950)
1514/08 (17)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (5543)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
"art. 26 ust. 3" (5021)
xxiii ga 446/08 (18)
"art. 7 ust. 3" (1338)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (223)
uznanie rachunku (4881)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
informacja krk (462)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
doświadczenie "3 lat" (1389)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
vi ga 87/07 (5)
podpis oferty (2182)
"protokół odbioru" (778)
wolters kluwer (33)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
jawność umów (317)
art 4 pkt 8 (14203)
tozsamość czasowa (102)
x ga 319/08 (4)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
system informacji prawnej (4130)
kio 1898/11 (3)
x ga 92/11 (6)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
vi ga 54/10 (3)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (9531)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
sumowanie wartości usług (369)
pzu (142)
gwarancja bankowa w kopii (243)
kio/uzp 873/09 (5)
1629/11 (5)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
główny urząd statystyczny (233)
wasko (405)
"na korzyść wykonawcy" (325)
"187 ust. 3" (171)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
art. 140 (1159)
nadmierne warunki udziału (1023)
"brak podpisu" (193)
iv ca 648/07 (1)
rownowazny (2271)
pkp energetyka (78)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
art. 136 (491)
kio 2500/10 (3)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
należyte (6861)
projekt (6373)
x ga 104/10/za (1)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (190)
zerwanie umowy (79)
zakaz udziału podwykonawców (405)
unieważnienie umowy (7799)
sumowanie zamówień (535)
wykaz głównych dostaw (613)
26 ust. 2d (201)
ii ca 1332/06 (1)
89 ust. 1 pkt. 2 (12118)
kio 822/11 (7)
zwolniony z vat (197)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
świadczenie ciągłe (998)
lub równoważny (2134)
xii ga 366/10 (1)
wykaz (6487)
krk niemieckie (30)
"dokumenty niewymagane" (1366)
paliwa (571)
338/09 (31)
x ga 59/09 (14)
licencji (1021)
kio/uzp 59/10 (14)
instytut monitorowania mediów (14)
x ga 427/10 (1)
"art. 29" (2794)
dokumenty podwykonawcy (1675)
art. 92 ust. 2 (2553)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
informacja banku (1179)
odpadów (1249)
kopia aneksu (187)
wykaz wykonanych usług (3994)
elektroniczny krs (462)
usługi powszechnie dostępne (1225)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
i csk 293/07 (45)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
xii ga 88/09 (20)
kio/31/11 (6)
art. 29 (22175)
"art. 15 ust. 2" (94)
iv ca 1322/11 (1)
gispartner (29)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (194)
zmiana umowy (7212)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
krk holandia (8)
1542/10 (4)
gazy medyczne vat (37)
"art. 5 ust. 1a" (24)
na dzień składania ofert (8664)
wyłączne (9781)
koordynator projektu (155)
przed notariuszem (387)
kio/uzp 215/09 (7)
wykluczenie (10727)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
profesjonalista (529)
faktura potwierdza (2006)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
kio 71/11 (10)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (5608)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
art. 26 ust. 2c (269)
unieważnienie postępowania termin (13377)
powtórne wezwanie (1214)
podmiot prawa publicznego (5902)
art.51 ust.2 (384)
kio/uzp 260/10 (27)
2492/11 (3)
pomoc publiczna (5397)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
457/12 (16)
dzielenie zamówień (646)
sumowaniu (539)
art.87 ust.1 (4109)
kio 20/12 (214)
nie dołączył kosztorysu (967)
spółka cywilna zus (146)
ii ca 108/11 (3)
karty sim (2030)
nieporównywalne oferty (1465)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (634)
"art. 32" (591)
pkp s.a. (792)
poprawa ceny jednostkowej (446)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
art.90 (1924)
zmiana terminu 144 (643)
kumulacja kar umownych (15)
x ga 101/08/za (2)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
vii ga 163/09 za (10)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
kio/uzp 812/09 (10)
będzie dysponował (6581)
proporcjonalność (339)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (328)
oferta niekompletna (1939)
i ca 93/11 (5)
xii ga 86/09 (1)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
kary umowne (594)
art. 65 kc (890)
xxiii ga 380/11 (4)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
odpadów komunalnych (679)
wizja lokalna obowiązek (255)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
"art. 36 ust. 5" (121)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (854)
rażąco niska cena 10% (1548)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
ii ca 137/09 (13)
1516/12 (6)
2213/12 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
93 ust. 1 pkt 6 (4861)
bład w obliczeniu ceny (1855)
ogłoszenie wstępne (1012)
koncesja konsorcjum (177)
art 36 ust 4 (4136)
art. 6a pzp (395)
"art. 49 ust.3" (19)
72/10 (13)
laptop (80)
prawo autorskie (746)
26 ust. 3 (10931)
odtajnienie kosztorysu (48)
data wystawienia krs (236)
"art. 38 ust. 4" (609)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
inne omyłki (2660)
art 82 ust 1 (2175)
476/12 (4)
x ga 247/09 (1)
"budynek użyteczności publicznej" (177)
zamiana kary umownej (84)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
2498/10 (19)
"art. 90" (1924)
tyco (78)
wpis od skargi (20518)
xix ga 34/07 (5)
kody źródłowe (171)
iii czp 146/93 (17)
iii czp 66/95 (28)
"x ga 706/11" (5)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (68)
wpis w krs działalność (785)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (23)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
"oczywista omyłka pisarska" (1073)
centrum personalizacji dokumentów (18)
nadmierna kara umowna (170)
zero w kosztorysie (1553)
różny vat w ofertach (1197)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
"xii ga 102/09" (53)
niezależny podmiot (4592)
zakres ubezpieczenia (2126)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
v ga 53/05 (1)
wyjaśnienie siwz (8955)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (368)
plan higieny (134)
kio 1700/12 (2)
iv ca 726/11 (1)
brak dokumentacji wykonawczej (2297)
ix ca 541/09 (2)
nieproporcjonalny warunek (784)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (296)
zasoby podmiotu trzeciego (1403)
nie wpisał stawki podatku vat (453)
zamówienia in house (93)
poprawa kosztorysu (457)
tłumaczenie referencji (530)
xix ga 32/09 (4)
"kryteria podmiotowe" (102)
komputer (785)
kio_1535_11 (4)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (85)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1327)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
kio 2854/12 (7)
art 26 ust. 2b (1506)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
oczywista omyłka pisarska (1165)
ii ca 693/5 (16)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
zwrot próbek (374)
dowody (9075)
komunikat swift (6)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
vat usługi leśne (85)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
wyjaśnienia treści specyfikacji (8281)
art. 7 ust. 3 (23555)
art. 25 ust. 2 (10215)
kio 134/09 (20)
kio 1910/11 (6)
"wykładnia językowa" (364)
kio 707/12 (5)
183/11 (15)
"kara umowna" (589)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
kc (4062)
nieczytelny dokument (898)
"zamówień publicznych" (24978)
"powtarzające się okresowo" (51)
cena usługi prawnicze (122)
kio 762/13 (5)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
wyjaśnienie oferty (10738)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
częściowe uwzględnienie (2410)
1093/08 (35)
związanie wyrokiem (8379)
zmiany istotne (8648)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (9212)
wykształcenie wyższe (432)
dodatkowe dokumenty (7917)
modyfikacja oferty (3556)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (306)
uwzględnienie odwołania (19161)
usługi medyczne (977)
zwrot oryginału gwarancji (569)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3073)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (664)
"prezentacja systemu" (40)
kio 1526/10 (4)
iso (557)
cena 0 zł. (5164)
jawność postępowania (897)
xix ga 156/07 (1)
ii ca 84/06 (3)
nieczytelna kopia (300)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (307)
podwykonawca 2014 (439)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
uzasadnienie wyroku (15449)
189 ust. 2 pkt 3 (4848)
referencje wystawione samemu sobie (946)
uwzględnia opozycję (412)
odległość serwisu (69)
koncepcja (1048)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
odrzucenie oferty interes (8512)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
i ca 117/12 (40)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
kio/uzp 66/07 (8)
przekształcenie wykonawcy (217)
kserokopia gwarancji (256)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1258)
zamówienia dodatkowe ryczałt (297)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
iii ca 454/08 (2)
szacowanie (790)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
v ca 537/08 (9)
brak wskazania podwykonawców (1119)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
x ga 207/08 (2)
autoryzowany serwis (195)
xii ga 106/10 (2)
v ga 1/12 (163)
23.02.2011 (28)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (5198)
simple (61)
zmiana producenta (3106)
emas (20)
292/13 (6)
wajda (51)
natychmiastowa (368)
vat (2744)
"uzupełnienie odwołania" (105)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
art. 2 pkt 11 (16159)
wadium kopia gwarancji (264)
ii ca 9/11 (66)
żądanie próbek (524)
iii ca 212/06 (2)
nakazuje odrzucenie (12546)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
forma pisemnego zobowiązania (1675)
kio/uzp 680/08 (4)
dialog techniczny (270)
ii ca 762/07 (2)
art 94 ust 3 (1720)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
"przystąpienie do odwołania" (220)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
xix ga 461 (21)
1236/08 (8)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (205)
ryzyko (1563)
"26 ust. 2c" (41)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
"zarzut spóźniony" (131)
izba (15344)
v ca 1213/02 (15)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (151)
koncepcja architektoniczna (143)
wstępne ogłoszenie (1012)
kio 821/11 (9)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
warunki atmosferyczne (264)
478/12 (10)
"opinia bankowa" (294)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (4926)
wykaz usług (4203)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
pozwolenie na użytkowanie referencje (163)
brak wykazu usług (3712)
"46 ust. 4a" (442)
minimalny zakres umowy (2877)
świadczenie okresowe (816)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
ii ca 129/07 (3)
ii csk 675/10 (10)
art. 91 ust. 3 (6161)
xix ga 170/08 (4)
krajowego rejestru karnego (692)
nie leży w interesie (1076)
kryteria mierzalne (111)
zamówienie sektorowe (725)
rozszerzenie rękojmi (153)
przychód netto ze sprzedaży (175)
x ga 123/10 (2)
xii ga 568/11 (1)
ix gc 155/08 (2)
iv ca 689/08 (4)
"art. 93 ust. 4" (61)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
vi ca 464/05 (62)
kio 345/09 (3)
iii ca 446/08 (5)
warunek nieproporcjonalny (784)
ugoda (55)
kozienice (59)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
x ga 219/07 (1)
tłumaczenie (1950)
iso/iec 27001 (16)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
poświadczenie nieprawdy (241)
protokół z negocjacji (939)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
24 ust. 1 pkt 3 (13454)
"jawność postępowania" (518)
kio/uzp 703/09 (20)
potwierdzenie referencji (2838)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
umowa odpłatna (764)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
"przeciwnik skargi" (291)
poświadczenie protokół odbioru (474)
tej samej marki (872)
zwrot odwołania wpis (15857)
"własne referencje" (10)
usługi szkoleniowe (296)
kio 1066/11 (8)
wadium konsorcjum (895)
czytelny podpis (375)
ii ca 710/08 (3)
polisa oc konsorcjum (234)
85 ust. 4 (2264)
26 ust.2b (966)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (130)
przecinek (63)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
francuski krs (25)
upust (300)
kryteria oceny (6345)
udowodnienie równoważności (322)
185 ust. 6 (2343)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
kryteria wyboru (5775)
forma oferty (5684)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
v ca 266/08 (2)
dowód oświadczenie producenta (2512)
oferta wariantowa dostawa (244)
nie będzie brał udziału (11522)
udostępnienie potencjału finansowego (939)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
opcji (518)
"186 ust. 2" (1655)
microsoft windows lub równoważny (71)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
vi ga 57/07 (6)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
wadliwe wadium (611)
kio_457_12 (10)
art. 57 kpa (36)
umowa (11595)
engave (15)
dokumenty niezbędne (8089)
stadion wrocław (43)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
iii ca 102/09 (15)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
2314/11 (4)
xix ga 195/09 (11)
vii ga 147/08 za (9)
przetarg ograniczony (16010)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
zarzuty spóźnione (1425)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
ix ga 137/06 (18)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
xix ga 158/07 (4)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (529)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
xii_ga_451_10 (3)
art. 15 ust. 2 (15071)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
v ca 1109/08 (16)
xix ga 265/08 (4)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
termin ważności wadium (827)
wolna ręka prawa autorskie (135)
41/11 (21)
małżonków (15)
1085/11 (2)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (9814)
vi ca 6/05 (5)
krk niemcy (41)
kopia gwarancji wadialnej (170)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
krótki termin realizacji (930)
"kary umowne" (515)
ix ca 220/09 (2)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
"art. 82 ust. 1" (174)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
kio 82/12 (4)
iberdrola (13)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
knr (309)
saldo (147)
"oświadczenie producenta komputera" (13)
art.26ust.2b (951)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
xii ga 254/08 (4)
zasady równego traktowania (7549)
"płyta cd" (113)
zezwolenie (981)
art. 38 ust. 2 (3788)
podstawy wykluczenia (7488)
sumowanie doświadczenia (312)
zakład opieki zdrowotnej (1251)
opóźnienie a zwłoka (179)
know (321)
1667/09 (4)
kryterium oceny ofert (6241)
zamówienia dodatkowe (9565)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
kryterium jakości (1721)
1255/12 (4)
806/11 (6)
teta (16)
związanej z przedmiotem zamówienia (9274)
teatr szekspirowski (9)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
intel xeon (31)
"art. 94 ust. 3" (92)
x ga 48/09 (8)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
xix ga 599/07 (1)
"art. 26 ust. 2" (1298)
858/12 (4)
subiektywna ocena (965)
art. 24 ust. 4 (12279)
kio/uzp 193/08 (6)
iv ca 1148/08 (1)
koncesja na usługi (382)
udostępnienie referencji (936)
unieważnienie konkursu (839)
błąd formalny (1706)
26 2b (1507)
miarkowanie kary (49)
grupa kapitałowa konkurencja (383)
180 ust.4 (2858)
cena ryczałtowa (1627)
upłynął termin związania ofertą (1269)
błąd projektanta (312)
serwis na terenie polski (240)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
porty lotnicze (221)
kilka informacji z banku (333)
xix ga 40/08 (16)
wolna ręka prawa wyłączne (620)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
spółka z o.o. w organizacji (606)
art. 32 ust. 5 (3775)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
tajemnica wykaz osób (540)
kio/uzp 218/08 (25)
848/12 (4)
oferta niepodpisana (6115)
kio 1393/11 (3)
v ca 1514/02 (16)
46 ust. 4a (606)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (198)
pozacenowe kryteria ofert (80)
kierownik zamawiającego (2051)
v ca 2739/11 (7)
certyfikat prince 2 (66)
"odtajnienie oferty" (174)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
solaris (80)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
wykaz materiałów (3053)
prezentacja, próbki (115)
kio 2765/11 (9)
cena minimalna (2217)
siemens ag (67)
termin świadczenie niemożliwe (2291)
warunki zmiany umowy (6552)
netline (37)
1835/10 (6)
iv ca 1323/08 (1)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
vi gz 51/06 (2)
kio 2744 (9)
rażąco niska cena dostawy (754)
kio/uzp 19/09 (157)
brak-wadium (71)
wimax (6)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
"błędna stawka vat" (94)
system informatyczny (1480)
nieprecyzyjne (3321)
xix ga 104/07 (3)
art. 124 (670)
art 7 ust 1 (24704)
36 ust. 5 (4094)
art. 36 ust. 4 (4136)
treść gwarancji wadium (1113)
art 87 ust 2 (5950)
"grupa kapitałowa" (324)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
krk słowacja (2)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
asysta techniczna (122)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
zmiana wysokości wadium (1107)
"błędna stawka podatku vat" (155)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
xix ga 43/08 (2)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (49)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
"usługi szkoleniowe" (105)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
forma porozumiewania się (213)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
1237/11 (14)
ii ca 950/11 (1)
x ga 2/07 (30)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
poprawa stawki vat (233)
aukcja elektroniczna (319)
zmiana wartości umowy (5837)
krs z hiszpanii (49)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
współfinansowane ze środków (385)
odmowa podpisania umowy (486)
harmonogram tajemnica (192)
oświadczenie wiedzy (4982)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
windows (285)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
iv ca 120/11 (1)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
omyłka samodzielnie (1211)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
"kryterium odległości" (8)
posiadanie uprawnień (5389)
interes przystępującego (4523)
art. 17 (9574)
obiektywne czynniki (1160)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
uzupełnianie dokumentów (2484)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
1960/11 (3)
art 32 (3968)
73/10 (8)
stany zjednoczone (130)
rental right (2)
1305/11 (2)
kryterium doświadczenie (2874)
rażąco niska cena dowody (1232)
1319/10 (2)
opłata skarbowa (94)
ilość zamówienia (5814)
"użyteczności publicznej" (473)
"sprzęt medyczny" (349)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
błąd zamawiającego (5127)
dokument nie podpisany (4885)
xix ga 461/12 (6)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (4722)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (642)
zmowy przetargowej (129)
xii ga 350/09 (14)
art 87 ust. 2 (5950)
art. 51 ust. 2 (2293)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
1 grosz (19241)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
szwedzkie krk (5)
xix ga 35/08 (2)
art. 11 (15481)
sytuacji ekonomicznej (2424)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
przystąpienie do długu (63)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (279)
siemens (507)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
v_ca_936_12 (4)
protokół z postępowania (5417)
definicja ceny (1936)
v ga 127/11 (1)
wadium (2041)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
niekompletny formularz ofertowy (596)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
dysponuje osobami (4318)
iso producenta (311)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (750)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
spółka komandytowa (318)
ix ga 89/07 (1)
kopia gwarancji (688)
podatek vat (1983)
xix ga 235/11 (4)
zapoznać się z jego treścią (4391)
subiektywne kryteria (581)
błąd ryczałt (191)
"wizji lokalnej" "art. 29" (107)
konserwacja zabytków (75)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
kio 11/09 (215)
2866/12 (6)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (3)
pracownik ochrony (1958)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (417)
błędny wykaz dostaw (773)
istotna zmiana okoliczności (7002)
termin związania ofertą (8518)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
887/09 (8)
faktury (2395)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
salans (5)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
iso 9001:2008 (46)
kio 179/12 (3)
oczywista omyłka (2018)
ndi (51)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1375)
błędny vat (1420)
próbka "art. 26 ust. 3" (336)
gwarancja wadialna wadliwa (279)
iv ca 1180/09 (2)
x ga 69/09 (3)
vi ga 49/10 (7)
art. 181 (1187)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
umowa warunkowa (389)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
art. 46 ust. 3 (2772)
realność udostępnienia zasobów (177)
wyjaśnienia po terminie (11135)
brak referencji (2654)
ix ga 37/06 (4)
xii ga 159/08 (7)
pełnomocnictwo notarialnie (267)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
dobre obyczaje kupieckie (69)
równoważny (2271)
próbka systemu (393)
"jednokrotnie" (827)
należyta staranność wartość zamówienia (2642)
i ca 235/09 (5)
wniesienie wadium (2016)
niedopuszczalne negocjacje (1346)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
zatrudnienie (1839)
iso 14001 (69)
nisko rażąca cena (559)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (500)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
rozliczenie kosztorysowe (520)
impel security (100)
"art. 51 ust. 2" (98)
rup (10)
v ca 1108/08 (1)
xii ga 129/10 (2)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
inne omyłki polegające na niezgodności (1793)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
komplementariusz krk (26)
niewłaściwy podatek vat (1303)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (8)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
umowa na czas oznaczony (3619)
warunek proporcjonalny (784)
nieotwarcie oferty (4311)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
fordewind (8)
nieuczciwej konkurencji (8966)
art. 91 ust. 2 (5473)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (244)
xii ga 451/10 (3)
i1 ca 202/09 (1)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (6180)
informacje (12802)
referencje podwykonawcy (695)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
vi ca 586/05 (3)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
"kryterium jakości" (102)
wykaz osób (4235)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (15)
"rażąca strata" (40)
skarga (21962)
forma wyjaśnień (4008)
art 85 (2149)
138 c ust. 1 pkt 1 (435)
82/12 (5)
konsalnet rażąco niska cena (12)
poprawa vat (376)
iv ca 521/08 (4)
polsuper (31)
podpisanie umowy bez wadium (796)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
podmiot nieuprawniony (6183)
art. 22 ust. 1 (13225)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (42)
rażąco nisko cena (1773)
"zmiana terminu realizacji" (104)
"art. 183" (1295)
art. 192 ust. 7 (7839)
telaustria (14)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
185 ust. 2 (2736)
445/12 (3)
c-389/92 (12)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
ograniczenie zakresu zamówienia (15683)
usługi telekomunikacyjne (550)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (30)
art. 189 ust. 2 (5112)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
kio_1533_13 (7)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2173)
wyrok kio (10121)
kio/uzp 14/10 (221)
xix ga 225/10 (14)
łączenie doświadczenia (1310)
"udostępnienie doświadczenia" (92)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (9439)
bombardier (36)
uczciwa konkurencja (8966)
strona z (17545)
art. 186 ust. 4 (2124)
art. 26 ust. 2b polisa (176)
uzupełnienie formularza cenowego (958)
przesunięcia asortymentowe (5)
v ca 1500/08 (2)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
zmiana formularza ofertowego (2313)
obiektywny charakter (2423)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
konflikt interesów (89)
ustawa o cenach (9102)
równość stron (889)
zus us spółka cywilna (36)
x ga 83/06/p4 (3)
x ga 124/11 (1)
certyfikat ibm (77)
wadium w częściach konsorcjum (427)
x ga 74/11 (3)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (192)
x ga 60/08 (3)
kio 1503/08 (6)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
należyta staranność (3006)
46 ust. 5 pkt 1 (2921)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
xii ga 37/09 (2)
kio 1292/11 (11)
rentowności (147)
art.22 ust.4 (2905)
181/08 (6)
naruszenie art. 87 (5595)
iii czp 103/10 (14)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
v ca 1314/08 (1)
bezusterkowy odbiór (35)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
art.87 (4127)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
v ca 423/08 (10)
x ga 327/07 (1)
vi ga 46/07 (5)
zmiany umowy (7212)
1366/12 (2)
naruszenie zasady jawności (863)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
"łączenie zamówień" (13)
ciężar udowodnienia (1766)
x ga 255/09/za (2)
dowód opłaconej polisy (283)
"art. 297" (89)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (577)
"oferta alternatywna" (34)
koleśnikow główny urząd geodezji (8)
odpady (1249)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (500)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
zmiana terminu składania ofert (5452)
inpost (28)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
ii ca 1351/07 (1)
osoba prawna jako członek zarządu (691)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
przesłanki wykluczenia (6660)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
"oferty dodatkowe" (379)
tożsamość czasowa (122)
art 29 ust 3 (21046)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
901/09 (10)
może odstąpić od umowy (1703)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (483)
"art. 180 ust. 3" (485)
termin składania ofert (8545)
licytacja elektroniczna (96)
1157/12 (5)
"wyrok wiąże" (3)
identyfikacja podpisu (258)
"art. 87 ust. 1" (2881)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
832/09 (4)
krk nie figuruje (121)
dystrybucja energii (93)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
kio 2287/10 (21)
zarzuty (17751)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
x ga 241/10/za (1)
nadzór inwestorski (534)
pesa (110)
art 46 4a (606)
saternus (2)
zamówienia mieszane (186)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
"franszyza redukcyjna" (15)
iv ga 14/07 (16)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
wiedza i doświadczenie (1887)
umowa pod warunkiem (5450)
technologia radiowa (130)
"oferta równoważna" (406)
word warszawa suzuki (2)
dokumenty przed podpisaniem umowy (3898)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
spółka cywilna reprezentacja (590)
wykaz dostaw (1619)
29 ust.1 (22691)
x ga 140/08/za (1)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (936)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
zamiast polisy (187)
zawarcie umowy po terminie (10265)
kio 350/11 (8)
niezgodność z siwz (4639)
waloryzacja cen (123)
"potrzeby zamawiającego" (1498)
zawarcie umowy (10710)
sanawia (2)
"art. 190 ust. 7" (385)
"uzupełnienie próbek" (41)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
obowiązek wizji lokalnej (255)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
xii ga 138/07 (1)
1199/12 (6)
konkurs (1086)
"korekta finansowa" (37)
rÓwnowaŻna (2271)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
art 36 ust 5 (4094)
udostępnienie koncesji (154)
należycie protokół odbioru (1365)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
konstancin-jeziorna (80)
art. 8 ust 3 (17378)
iii czp 73/05 (25)
1234/09 (10)
26 ust. 4 (10612)
trezor (15)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
art. 180 ust. 7 (4450)
fałszywe referencje (73)
x ga 268/08 (1)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
brak interesu prawnego (7804)
iv ga 39/08 (1)
francuski krk (16)
znajomość języka polskiego (170)
"linia kredytowa" (75)
aktualność krs (53)
"dzielenie zamówienia" (141)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
złożenie dokumentów bez wezwania (5636)
"26 ust. 2a" (301)
"zdolność finansowa" (726)
polska agencja informacji i inwestycji (70)
udostępnienie wiedzy (2330)
pełny odpis z krs (654)
"art. 86 ust. 3" (214)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
tabela elementów scalonych (188)
art. 36a (118)
opcja (518)
cena oferty w euro (1594)
v gaz 4/08 (4)
brak daty w referencjach (1789)
art. 93 (4857)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
ocena (16208)
"wykaz osób" (1397)
"wyjaśnienie referencji" (13)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
waloryzacja (152)
v ca 2552/07 (2)
"art 26 ust 4" (1631)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (4293)
niemożliwą do usunięcia wadą (446)
niska cena (1880)
błąd w nazwie producenta (782)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
istotne elementy umowy (5858)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
"wątpliwości na korzyść" (21)
"cena nierealna" (328)
"tauron" (77)
referencje wystawia (1702)
ogłoszenie a siwz (9532)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
xix ga 18/10 (19)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
zmowa wykonawców (137)
rozszerzenie zarzutów (1388)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
dłuższy okres gwarancji (361)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
dwie ceny (5915)
tożsamość zamówienia (794)
iv ca 1020/08 (2)
strona internetowa (3894)
zmiana ryczałtu (269)
roche diagnostics (122)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (2683)
torell (8)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (35)
art. 185 ust. 5 (2603)
27 ust. 5 (7970)
"cena ryczałtowa" (944)
błąd w vat (1337)
doradztwo prawne (410)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
kio 31/11 (16)
czynności w postępowaniu (19853)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
67 ust. 1 pkt 4 (2073)
informacje niejawne (3109)
niewyuczone (16)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
gaz system (311)
ii ca 1355/05 (19)
powiązania osobowe (252)
termin złożenia odwołania (18991)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
brak parafy (158)
232/12 (11)
warunek doświadczenie (5070)
certyfikat zamiast polisy (65)
xix ga 472/07 (2)
ii ca 443/06 (2)
489/06 (32)
ekonomiczny (2711)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (248)
krk komplementariusza (26)
faksymile (17)
iii czp 164/94 (6)
art. 29 ust. 1 (22089)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
inna omyłka vat (839)
parametry papieru (151)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2099)
iv ca 1324/08 (1)
vi ga 34/08 (2)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
referencje powinny zawierać (2059)
878/09 (23)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
użyczanie zdolności finansowej (75)
v ga 13/09 (18)
vi ga 169/10 (1)
aneks do umowy (825)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
umowa o zamówienie publiczne (12509)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (38)
1787/11 (4)
podwykonawstwa (690)
kryterium jakościowe (887)
referencje wystawione przez siebie (832)
kryterium odległości (365)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (461)
krk uzupełnienie (299)
skrócenie terminu realizacji (447)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
ii ca 757/06 (1)
integracja (545)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (367)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
oryginał (3457)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
ii ca 141/07 (1)
x ga 251/10/za (1)
26 ust 2b (1506)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
art 93 ust. 1 pkt 1 (5194)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
2781/11 (4)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
zabezpieczenie należytego (1988)
uwzględnił odwołanie (17470)
"nadużycie pozycji dominującej" (12)
v ca 871/08 (2)
"realność udostępnienia" (43)
art. 47 (1763)
iv ca 392/05 (8)
x ga 231/10 (1)
"art. 96" (672)
błedny knr (157)
krk miejsce zamieszkania (122)
termin przyłączenia się do protestu (676)
zamówienia uzupełniajace (2731)
iii ca 88/09 (33)
nie może przekroczyć (1883)
przychód netto (308)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
ii ca 457/08 (1)
irlandia krk (4)
zmiana umowy podwykonawca (989)
definicja omyłki (732)
toya (14)
x ga 196/10 (2)
xii ga 143/09 (16)
potencjał ekonomiczny (1056)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4247)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
akredytacja (166)
szacowanie wartości zamówienia (751)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (69)
"grupy kapitałowej" (417)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
opłaconą polisę (361)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
konkurencyjność (826)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (5)
it.expert (95)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
telkaz (4)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
tetra (21)
1306/11 (5)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
637/11 (24)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (444)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
1422/07 (10)
domniemywać (785)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1155)
wariantowość ceny (66)
xii ga 314/11 (31)
kio 1305/13 (3)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
upadłości (333)
1206/11 (3)
"art. 182 ust. 5" (9)
oferta ocena oferty (15030)
173/09 (9)
brak daty na oświadczeniu (5348)
i ca 533/09 (4)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
unieważnienie części (6941)
zmiana terminu płatności w umowie (700)
c-337/98 (8)
niezgodny z siwz (13979)
przynależność do izby samorządu zawodowego (125)
realność udostępnienia (229)
xii ga 517/11 (2)
1671/11 (2)
lex omega (24)
kio 41/11 (12)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
xii ga 227/10 (1)
"zmiana składu" (40)
odtajnienie harmonogramu (74)
spółka zależna (2664)
x ga 294/06 (9)
x ga 73/07 (6)
egis (85)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (94)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2178)
połowy terminu (939)
przedwczesne (947)
wykładnia postanowień siwz (2493)
wykluczenie wykonawcy (10444)
uniewaznienie postepowania (12253)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (852)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1055)
ii ca 371/09 (2)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
xix ga 514/08 (2)
oświadczenie art 24 konsorcjum (3984)
"art. 142" (503)
negatywne konsekwencje (2427)
kio 12/14 (188)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
moment wszczęcia postępowania (1716)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11326)
xix ga 102/09 (7)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
zamówienia uzupełniające (2731)
politechnika rzeszowska (24)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
kio/kd 44/11 (18)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
pojęcie oferty (2210)
gwarancja w oryginale (948)
"powiązania kapitałowe" (93)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
poczta polska sa (622)
"art. 93 ust. 1a" (21)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
kio_uzp_278_09 (12)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
art 16 (10013)
zus hiszpański (6)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (7388)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (21)
2741/10 (3)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
sumowanie (539)
vat zmiana umowy (1512)
c-454/06 (21)
112 kc (307)
ezt (70)
zmowa cenowa (63)
"należyte wykonanie" (3547)
grupa kapitałowa zmowa (32)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
eurovia (103)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
istotna zmiana oferty (8081)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
gdańsk (944)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
treśc referencji (2923)
06 austria istotna zmiana (56)
krk francuskie (16)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
podpis bez pieczęci (289)
x ga 338/10 (4)
kara umowna za opóźnienie (251)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
v ca 1209/11 (2)
"nie wniósł wadium" (1051)
prace badawcze (521)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (202)
ix ga 258/10 (1)
brak wyceny materiału (1338)
edf (15)
częściowe odrzucenie odwołania (2320)
do czterech miejsc po przecinku (178)
nabycie przedsiębiorstwa (833)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (46)
kserokopia gwarancji wadium (137)
co powinny zawierać referencje (2350)
1377/11 (2)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
"udostępnienie zasobów" (632)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
błąd co do formy (2229)
kosztorys (2612)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
bład w obliczeniu ceny vat (1112)
xix ga 214/08 (12)
przeciwnik skargi (343)
kio 2184/13 (4)
warunki (16138)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (285)
grupowe ubezpieczenie (45)
art 140 (1029)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
należyte wykonanie dostaw (1642)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
open office (22)
1447/10 (4)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
termin realizacji dostaw (2067)
1980/09 (11)
kio 1818/11 (5)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
"oferty nieporównywalne" (150)
inspire (15)
art. 38 ust. 3 (3740)
sumowanie polis oc (51)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
ca 137/09 (15)
2336/13 (3)
zmiana stawki podatku vat (893)
655/13 (13)
v ca 2214/06 (65)
art. 94 ust. 3 pzp (1311)
iv ca 1299/09 (19)
ciężar dowodu (2059)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
nie podpisana oferta (5505)
nie figuruje w rejestrze płatników (17)
"94 ust. 3" (92)
"województwo podkarpackie" (78)
rozliczenie uzupełniajace (496)
kosztorys ofertowy (2122)
x ga 316/09 (2)
"treść oferty" (6588)
"art. 29 ust. 2" (1224)
"art. 24b" (40)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2113)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
pisemność (33)
poprawianie kosztorysu (353)
190/09 (3)
ii ca 688/09 (1)
i ca 155/04 (9)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
kio/uzp 476/09 (10)
określenie wartości zamówienia (12178)
standstill (48)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
zawartośc referencji (244)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
1431/08 (13)
xii ga 183/08 (1)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
udział podmiotów trzecich (2696)
2124/11 (4)
nieaktualny odpis z krs (613)
viii ga 22/08 (41)
46 ust. 3 (2772)
niemożliwość świadczenia (650)
2479/11 (3)
udostępnianie załączników do protokołu (905)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
podwykonawca podmiot trzeci (1046)
modyfikacja formularza ofertowego (1105)
przyrzeczenie publiczne (115)
ix ca 709/09 (3)
samokontrola zamawiającego (26)
odrzuca (15995)
ocena ofert (15434)
kio/uzp 707/08 (12)
oleju napędowego (108)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
umowa przedwstępna (84)
iso 27001 (40)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
strafregisterbescheinigung (2)
produkt leczniczy (289)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (340)
powtarzające się okresowo (133)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
wan (167)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
"dobre obyczaje" (439)
usługi hotelarskie (35)
uzupełnienie dokumentu po terminie (6623)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
93 ust. 1a (919)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
x ga 258/09 (4)
124/13 (12)
data wystawienia dokumentu (980)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
możliwość zmiany umowy (6023)
umowa leasingu (194)
"wolnej ręki" (1176)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
zus spółka jawna (97)
oświadczenie woli (3532)
różne stawki podatku vat (664)
aldesa (28)
"tego samego rodzaju" (285)
xix ga 471/08 (2)
xix ga 91/07 (4)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
odległość (622)
oferta otwarcie ofert (4081)
budynek użyteczności publicznej (272)
144a (15)
prince ii (65)
v ca 1315/08 (1)
ix ca 297/10 (1)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (276)
cztery miejsca po przecinku (170)
ix ga 121/07 (1)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
odstępne (4)
utajnienie formularza cenowego (171)
świadectwo zgodności we (434)
kio 1525/11 (7)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
niepodpisany formularz cenowy (732)
uzupełnienie harmonogramu (548)
spółka komandytowa krk (36)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
kio 1081/10 (6)
oświadczenie po terminie składania ofert (7737)
przewlekłość postępowania (83)
uchyla wyrok (2459)
dokumenty stany zjednoczone (102)
jawność (897)
netia (133)
wadium wpłynęło po terminie (572)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
art. 36 ust. 5 (4094)
wadium art. 46 ust. 4a (500)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
kto wystawia referencje (261)
wadium w kilku formach (269)
700/11 (8)
termin na złożenie wyjaśnień (12008)
nie wpłacenie wadium (218)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
"fidic lub równoważne" (31)
brak krk wykluczenie (406)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
kio/uzp 51/09 (22)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3019)
uchyla (3018)
458/09 (13)
pojęcie dostawy (1220)
wydłużenie rękojmi (104)
pozacenowe kryteria (66)
kodeks cywilny (3614)
kio_1114_12 (6)
usa (129)
art. 26 ust. 2 b (7993)
umowy wieloletnie (416)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
niejasne zapisy specyfikacji (1894)
1060/13 (4)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (160)
stręciwilk (877)
ii ca 206/06 (3)
uzupełnienia (6427)
vat szkolenia (352)
art. 22 (13259)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
"zmiana terminu płatności" (11)
wskazanie konkretnej daty (2904)
xix ga 268/09 (10)
prawo opcji roboty budowlane (192)
pkp plk (103)
zakaz podwykonawców (411)
ii ca 327/05 (12)
kio 1949/11 (6)
brak środków (9959)
kio 2396/12 (12)
kio/uzp 878/09 (23)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (34)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
iii ca 262/05 (7)
1249/09 (8)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
art.46 ust. 4a (461)
iii czp 74/05 (232)
73/11 (19)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (11561)
zasada bliskości (79)
keymark (9)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
prawa wyłączne (6202)
xix ga 80/07 (18)
330/09 (9)
alstom rafako (13)
"ii ca 489/06" (24)
korekta finansowa (409)
718/12 (9)
świadczenia okresowe (816)
dostawa bonów (57)
iv ca 140/08 (21)
ii ca 693/05 (51)
x ga 81/09 (10)
fcc (33)
v ca 3036/10 (18)
kryteria subiektywne (581)
jedna usługa dwie umowy (2342)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
nieważność umowy (1451)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
xii ga 226/10 (1)
i1 ca 143/11 (1)
mainframe (39)
licytacji (99)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
podpis nieczytelny (375)
chiny (70)
słowacja (32)
odwołanie wniesione po terminie (22896)
art.75 (62)
ii ca 797/09 (5)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
grupy kapitałowej (389)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
wydłużenie terminu realizacji umowy (579)
"omyłka rachunkowa" (1020)
krk belgia (8)
678/08 (5)
91 ust. 3a (475)
tubisz rażąco niska cena (79)
"opłacona polisa" (279)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
1815/11 (7)
v ca 52/08 (2)
v ca 927/08 (9)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
wadium 46 ust. 4a (456)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (157)
przesłanie kopii przystąpienia (556)
kio_uzp_1085_09 (6)
czynność otwarcia ofert (3902)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
grecja (64)
centrum usług wspólnych (623)
sk 22/08 (15)
wpis (22695)
wolna reka (1099)
nie leży w interesie publicznym (952)
v ca 440/06 (6)
x ga 158/11 (2)
uprawnień (6982)
nieproporcjonalny (966)
odstąpienie (2121)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
brak formularza cenowego (1617)
"zdolnośc kredytowa" (798)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
ii ca 39/09 (4)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
termin realizacji (10949)
szukio (5)
niezgodność oferty (5080)
x ga 367/09 (1)
x ga 228/10/za (1)
art. 182 (2292)
informatyczne (1698)
wykonanie wyroku (12849)
błędne tłumaczenie (1034)
wydruk ze strony internetowej (1039)
przedwczesne odwołanie (937)
art. 16 pzp (8038)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (451)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
nadzór autorski wolna ręka (77)
dokumenty nie wymagane (12623)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
"kopia gwarancji" (24)
63/12 (19)
vii ga 59/08 (2)
x ga 337/07 (7)
brak harmonogramu (1117)
rwe (18)
kio 1327/09 (18)
"złożenie dwóch ofert" (278)
data ostatniego wpisu (3479)
dzielenie zamówienia (646)
vi ga 240/10 (2)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
wyjątkowa sytuacja (1204)
żądał dokumentów (8282)
1050/12 (5)
odtajnienie oferty (505)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (72)
art. 5 ust. 1a (2938)
art. 31 (8803)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
1197/13 (6)
vi ca 527/05 (15)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
wadium w obcej walucie (15)
kio/uzp 22/07 (143)
moment zakończenia postępowania (1146)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (340)
xix ga 213/08 (1)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (1910)
krs po terminie (1648)
"pilna potrzeba" (104)
art 24 ust 2 pkt 1 (13581)
kwalifikacja wykonawców (2895)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1340)
cena jednostkowa 0 (1431)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
rownowaznosc (699)
"zmiana istotna" (253)
iii czp 85/05 (23)
98/10 (8)
"wiedzy i doświadczenia" (3668)
"sprawozdanie finansowe" (580)
mikronika (26)
grontmij (149)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
cena 1 grosz (7947)
interes faktyczny (6970)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (242)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (49)
"art. 26 ust. 2c" (41)
"zmiana terminu wykonania umowy" (22)
referencje konsorcjum (1524)
zakazany podział zamówienia na części (145)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
art. 5 ust. 1 a (20648)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (424)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
cena słownie (8157)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
iv ca 772/05 (4)
osoba fizyczna jako wykonawca (1648)
sztuki budowlanej (1025)
"roboty zamienne" (85)
roboty dodatkowe zamienne (413)
xix_ga_461_12 (8)
x ga 253/10 (1)
vi ga 104/10 (2)
język postepowania (1989)
wydruk strony internetowej (865)
prototyp (101)
art. 22 ust. 2 (13227)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (336)
pomoc prawna (4958)
kio_uzp_1564_09 (4)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
iso 9000 (27)
sam sobie wystawił referencje (811)
cesja wierzytelności (48)
przedmiar a ryczałt (157)
rozwiązania równoważne (1227)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
gpa (27)
interwenient (121)
formalizm (387)
wyjaśnienia siwz (9956)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
parametry techniczne (4386)
cofnięcie skargi (3925)
xii ga 39/09 (1)
iv ca 29/10 (21)
poprawienie omyłek (2163)
umowa zlecenie (1831)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
in-house (104)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
select (14)
art. 179 ust. 1 pzp (6990)
termin na zadawanie pytań (773)
pełny odpis krs (654)
kio_545_11 (7)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
bull (101)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (45)
umowy o pracę (6655)
niekaralność (622)
"art. 145" (138)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
art.189 (4884)
równoważność (699)
556/12 (17)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
referencje sam sobie (1282)
"rażąco niska cena" (1564)
"nakazuje odtajnienie" (18)
zus dla spółki cywilnej (137)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (4223)
art. 35 (3645)
vi ca 629/09 (1)
iii_czp_147_08 (6)
art. 4 pkt 8 (15650)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
art.22 ust.5 (1922)
brak podziału zamówienia na części (1516)
oświadczenie producenta o gwarancji (1092)
brak producenta w ofercie (3239)
"art.22 ust.5" (59)
zmiana wykazu (4332)
kryteria podmiotowe (1276)
criminal record check (2)
uzupełnienie kart katalogowych (359)
art. 40 ust. 3 (4958)
223/11 (2)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (24)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
art. 92 ust. 1 (2552)
2710/10 (10)
uwzględnia skargę (17206)
kio 2040/13 (3)
alstom (68)
nowy zarzut (5825)
realny (2855)
art. 23 ust. 2 (10457)
oferty nieporównywalne (1465)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
kampania promocyjna (32)
składka polisa (341)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
viii ga 124/07 (11)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
1010/12 (5)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
koncepcja realizacji (904)
zmiana treści siwz (8864)
179 szkoda (3130)
vi ga 92/07 (1)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
uzupełnienie przetarg ograniczony (6007)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
kio 886/10 (5)
unieważnia umowę (2751)
2294/11 (13)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (434)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2250)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
"prezentacja oprogramowania" (17)
język polski (1791)
kosztorysy (2768)
na korzyść wykonawcy (2403)
29 ust.2 (17217)
zgodność z oryginałem (2385)
v ca 2224/03 (10)
przeciwnikiem skargi jest (328)
jednoznaczne wezwanie (5062)
usługi okresowe (777)
alstal (33)
gazy medyczne (137)
ograniczenie podwykonawców (1659)
poświadczenie wykonawcy (2257)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
niepełnosprawnych (292)
zamówienia publiczne (22821)
izabela kuciak (872)
ceidg po terminie (51)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (3415)
grupa kapitałowa definicja (182)
usługi badawcze (465)
"art. 4 pkt 8" (123)
tajemnica (1145)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
"93 ust. 1 pkt 6" (190)
gddkia (260)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (422)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (298)
zaświadczenie z banku (475)
"art. 101 ust. 3" (6)
kio/uzp 1158/09 (5)
ii ca 584/05 (17)
kio_1623_11 (16)
w sprawie dokumentów (13972)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
brak tłumaczenia (1750)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
ii ca 675/04 (3)
viii ga 244/09 (2)
"usługi transgraniczne" (13)
opis warunków (8539)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (138)
data pełnomocnictwa (1667)
"rozwiązanie umowy" (218)
art. 12a (391)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (431)
unieważnienie postepowania (12253)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
dynamiczny system zakupÓw (107)
cena nierealna (1850)
dumping (28)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
70/09 (16)
nie podpisany kosztorys (860)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
wycofanie zwrot oferty (592)
"art. 38 ust. 4b" (25)
iii ca 727/05 (7)
lotos (30)
wykonawca uchyla się (2531)
x ga 706/11 (12)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
xix ga 520/06 (5)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
dowód osobisty (644)
bony towarowe (20)
autoryzowany kanał (54)
istotna zmiana umowy (6198)
biegła znajomość języka polskiego (28)
"data wystawienia referencji" (31)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (1860)
zdolność ekonomiczna (1066)
"lub równoważny" (743)
x ga 246/10/za (1)
kio 4/13 (70)
vi ca 693/08 (1)
wadliwy przedmiar (371)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
v ca 226/10 (10)
art. 185 ust. 6 (2343)
ix ga 37/06 (4)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
"niemożność porównania ofert" (17)
"zatarcie skazania" (36)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
ii ca 1211/09 (10)
rezygnacja z części zamówienia (408)
"informacje z internetu" (5)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
błędnie wpisany vat (510)
ryczałt brak kosztorysu (187)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
podkryteria cenowe (25)
"nieprawdziwe referencje" (10)
v ca 1930/02 (3)
"zmiany umowy" (431)
125/09 (11)
dzierżawa analizatora (139)
kio 1070/11 (4)
c-176/98 (36)
art. 29 ust. 2 (22076)
ii ca 590/09 (5)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
data wszczęcia postępowania (5142)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
x ga 5/07 (7)
"sukcesja generalna" (23)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
dostawa leków (247)
i ca 168/09 (8)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1230)
ii ca 70/09 (6)
próbka tajemnica (76)
zasada swobody umów (844)
indra (18)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
data wystawienia (1023)
brak ceny jednostkowej (1995)
"art. 85 ust. 2 " (224)
22 ust. 4 (12482)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
2805/10 (5)
braki w formularzu oferty (4301)
uzupełnienie ceidg (41)
85 ust.4 (1275)
vat 0% (1554)
ii crn 913/97 (29)
usługi pocztowe (964)
unieważnia (4734)
kio 287/11 (8)
"art. 142 ust. 2" (10)
zmiana formy wadium (655)
"cena zero złotych" (9)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
użyczenie zdolności finansowej (95)
zwrot odwołania (16868)
110/14 (3)
29 ust. 1 (22089)
46/10 (21)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
minimalne wynagrodzenie (2085)
sprint (97)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
opłata (536)
89 ust. 1 pkt 1 (12116)
"art. 32 ust. 2" (129)
umowy ramowe (412)
fortum (9)
bezstronność (328)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
openoffice (11)
cena 0 zł (4794)
429/12 (7)
interes (10055)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
ii ca 803/10 (12)
"aukcja elektroniczna" (341)
pierwotne warunki zamówienia (3403)
pełnomocnictwo dla lidera (970)
obronności (62)
niezgodnosc z siwz (5219)
wadium w pieniądzu (286)
2427/11 (5)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
art. 2 pkt 13 (11638)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
pierwsze pisemne żądanie (3166)
warunek tożsamy (1947)
pełnomocnictwo w kopii (891)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
1172/11 (16)
180 ust. 4 (4321)
kio 700/11 (8)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
usługi turystyczne vat (31)
28.09.2011 rażąco (8)
"zmiany podmiotowe" (43)
ii ca 82/12 (1)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1184)
usługa szkoleniowa (296)
ponowne wezwanie do uzupełnień (3676)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (1855)
warunek dysponowania osobami (3319)
iv ca 11/09 (32)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
xii ga 133/09 (4)
usługa o charakterze ciągłym (744)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (2552)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (90)
nieprawdziwe (2684)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
iv ca 142/11 (5)
sanepid (29)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
xix ga 581/06 (7)
953/13 (21)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
naruszenie art 144 (718)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (13585)
otwarcie ofert (4311)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (637)
iv ca 340/05 (9)
14/10 (327)
polisa konsorcjum (440)
inne kryteria (5956)
396/11 (7)
"zmiana umowy" (431)
nieporównywalność ofert (185)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
c-448/01 (18)
kio 41/12 (14)
termin płatności (1553)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
koncentracja środków ochrony (223)
v ca 1639/08 (1)
x ga 294/07 (6)
załączniki do odwołania (9632)
krk po terminie składania ofert (336)
pocztowe (2090)
potrzeby zamawiającego (6063)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
przedpłata (14)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1359)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
143/12 (7)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
106/10 (11)
upływ terminu związania ofertą (3572)
brak podpisu pod odwołaniem (2272)
kryterium jakość (1721)
thales (67)
art. 26 ust.3 (8404)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
uzupełnienie po terminie (6261)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (109)
"xii ga 117/09" (6)
xii ga 304/07 (1)
"disclosure scotland" (7)
zakres świadczenia (8053)
ix ca 709/09 (3)
93/12 (11)
błąd co do prawa (2987)
darowizna (49)
c-328/96 (3)
niedoszacowanie (104)
brak terminu w ofercie (13391)
1661/11 (3)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
poprawianie omyłek (710)
prezentacja, próbki, testy (50)
umowa ramowa (412)
zwiększenie środków (1473)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
"art. 30 ust. 5" (143)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (6196)
niezgodnosc siwz (4639)
termin na wniesienie odwołania (21718)
"art. 111" (180)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
usługi sprzątania rażąco niska cena (161)
krs chiny (16)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
art. 34 ust. 5 (2934)
"opłaconej polisy" (330)
"art. 104" (325)
brak pozycji kosztorysu (1660)
zakres podwykonawstwa (682)
art. 34 (2768)
"spoza unii europejskiej" (5)
treść formularza oferty (4750)
ustalone standardy jakościowe (485)
art. 89 (12208)
niejasności na korzyść wykonawcy (253)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
gramatura papieru (21)
ii ca 304/08 (1)
24 ust 1 pkt 1a (2521)
nieprecyzyjne warunki (3093)
podwykonawca dostawy (842)
"art. 26 ust.2b" (951)
ii ca 431/07 (11)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
gierańczyk (30)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
"termin wykonania zamówienia" (685)
"art. 91 ust. 2" (283)
nie odczytano ceny oferty (515)
zakres referencji (2938)
"art. 83 ust. 3" (33)
v ca 569/08 (3)
x ga 269/11 (3)
ga 122/10 (30)
licytacja (99)
ii ca 218/06 (2)
odrzucenie oferty (15153)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (246)
x ga 269/07 (2)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
685/12 (5)
doświadczenie kierownika (1341)
art. 49 ust. 3 (1877)
unieważnienie czynności wyboru (10966)
aż do zawarcia umowy (1056)
art. 82 ust. 1 (2175)
brak cen jednostkowych w ofercie (1822)
użyteczności publicznej (512)
rozwojowe (251)
wyjaśnienia oferty (10738)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
93 ust. 4 (5086)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
ecm (145)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
ii ca 397/13 (4)
certyfikat iso (395)
zmiana terminu płatności (1134)
"odrzuca odwołanie" (6514)
uzupełnienie krs (884)
i ca 220/07 (1)
telewizja polska (138)
zmiana wykonawcy (10390)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
poleganie na zasobach finansowych (1104)
składanie ofert częściowych (1729)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
cena słownie i liczbowo (228)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
wypowiedzenie umowy (659)
podpis bez za zgodność z oryginałem (736)
odtajnienie (510)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
opis urządzeń technicznych (3255)
uzupełnienie kosztorysu (877)
kio/uzp 1876/09 (6)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (117)
xii ga 311/09 (5)
kio 883/11 (4)
"zdolność kredytowa" (798)
uzupełnienie próbki (335)
składki zdrowotne niemcy (28)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (18)
"przerzucanie kosztów" (18)
zmowa przetargowa (107)
6a (483)
x ga 254/10 (7)
2216/13 (5)
zestawienie materiałów (1843)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
dalszy podwykonawca (952)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
brak opłaconej polisy (394)
data referencji (1980)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
nieprawdziwe oświadczenie (2670)
vi ga 79/07 (3)
krk prokurenta (46)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
pełnomocnictwo oryginał (981)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
haccp (39)
kio/uzp 2490/10 (8)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (1807)
144 ust. 1 (760)
x ga 256/10/za (1)
i ca 410/08 (1)
"art. 26 ust. 2b" (951)
676/09 (12)
"zamówienie uzupełniające" (435)
przed podpisaniem umowy (4574)
poprawienie innej omyłki (1931)
brak podpisu na dokumencie (1927)
kio_2205_11 (5)
x ga 257/09/za (1)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (56)
kio/uzp 924/10 (7)
"zakres podwykonawstwa" (131)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
kio 1321/11 (3)
prezentacja (658)
wykładnia siwz (3050)
ochrona danych osobowych (672)
dokumentacja budowlana (5136)
charakter referencji (1903)
roboty uzupełniające (1616)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
czechy (125)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (906)
wartość przedmiotu zaskarżenia (2277)
formularz oferty (4902)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (3)
unieważnienie zmiana okoliczności (6394)
usługi finansowe (3020)
art. 85 ust. 1 (2145)
iii ca 214/05 (1)
"cena 0" (77)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
iii ca 418/09 (7)
walory artystyczne (13)
kosztorys ryczałt (200)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
usługa druku (889)
xii ga 443/09 (1)
x ga 75/08 (9)
"wskaźnik płynności" (42)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
361/12 (5)
art. 8 ust.3 (10077)
atest higieniczny (84)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (413)
x ga 45/08/za (1)
vi ga 33/09 (3)
tożsamość (809)
łączenie usług (1787)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (95)
ii ca 183/05 (2)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
2222/11 (17)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
xii ga 358/10 (2)
strona internetowa dowód (2476)
sąd najwyższy strona internetowa (949)
krk komplementariusz (26)
"roszczenie o zawarcie umowy" (19)
i 1 ca 514/10 (1)
siwz (14692)
upadłość wykonawcy (325)
uzupełnienie oferty (6109)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
pisemnie (5282)
polisa oc grupa kapitałowa (37)
dialog (423)
vii ga 36/08 (7)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (47)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
brak zgody na poprawienie (880)
i ckn 304/00 (133)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
54/10 (19)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
faktura należyte wykonanie (1302)
przeprowadzenie prezentacji (620)
vii ca 587/09 (1)
nie istotna zmiana umowy (6198)
spis kosztów) (562)
żądanie unieważnienia postępowania (9567)
rażąco niska cena na usługi (1354)
kognicja izby (336)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
art. 96 ust. 2 (1836)
v ca 1897/08 (1)
tugeb (5)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
751/11 (5)
środki finansowe (4096)
kio/2785/10 (3)
x ga 230/08 (1)
porównywalność ofert (360)
poświadczenie (1977)
586/08 (2)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
"brak pełnomocnictwa" (112)
upływ ważności wadium (581)
parafa (170)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (732)
xxiii ga 566/09 (2)
art. 23 (10497)
równoważności (699)
barterowa (3)
umowa o pracę (5948)
brak okresu gwarancji (2092)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
wpis do działalności regulowanej (1177)
nieprawdziwa informacja (2769)
wadium na niepełny okres związania ofertą (686)
kio/1765/10 (5)
iv ca 891/09 (1)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
oświadczenie przed notariuszem (381)
kio/uzp 799/08 (7)
rażąco niska cena dostawa (637)
636/12 (6)
brak podpisu w formularzu ofertowym (563)
87/07 (22)
wygórowana kara umowna (130)
termin związania ofertą a wadium (1415)
dokument przedmiotowy (11718)
wartość szacunkowa (3435)
x ga 23/07 (105)
podmioty powiązane (889)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
kopia gwarancji bankowej (199)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (61)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4192)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
próbka niezgodna z siwz (690)
art. 51 ust. 4 (2482)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (946)
xix ga 237/07 (1)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
ii ca 1285/12 (23)
wynika z innych dokumentów (10755)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (700)
kio 685/12 (4)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
1037/11 (4)
kio 711/12 (6)
przedmiar (1699)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
kryteria oceny ofert (6241)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (602)
"brak projektu wykonawczego" (3)
dokumenty spółka cywilna (2491)
art. 101 ust. 3 (1189)
358/10 (7)
"gwarancja producenta" (122)
kio 54/12 (12)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
krk spółka cywilna (123)
"art. 36b ust. 2" (11)
cena oferty (9027)
ii_ca_373_12 (5)
x ga 21/08 (16)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
krk szwecji (7)
zasada koncentracji (257)
nieprawidłowe referencje (2306)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
x ga 79/10 (3)
członek komisji (1085)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
"oferta wariantowa" (289)
x ga 65/07 (3)
art. 43 ust. 3 (2570)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
składki społeczne niemcy (39)
toner (87)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
v ca 484/08 (1)
leśnictwo (140)
uprawnienia telekomunikacja (214)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
242/10 (17)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
ii ca 997/06 (2)
169/10 (4)
disclosure (8)
"art. 17" (788)
iv ca 1021/09 (1)
"definicja producenta" (9)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
zmiana terminu realizacji (6866)
produkty lecznicze (261)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (38)
cesja umowy (91)
brak zestawienia materiałów (1690)
ii ca 836/09 (1)
sumowanie zdolności finansowej (115)
brak interesu (8520)
"art 144" (358)
"usługi niepriorytetowe" (56)
i ca 251/08 (3)
brak podpisu na formularzu (747)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (1777)
wykaz osób tajemnica (540)
"art. 49 ust. 3" (20)
xii ga 285/09 (2)
xix ga 92/11 (14)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
0,00 złotych (245)
ii ca 849/09 (1)
i ca 540/09 (1)
1993/10 (2)
prezentacja oprogramowania (300)
iso/iec 19752 (17)
aktualizacja oprogramowania (224)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (91)
"po upływie terminu związania" (124)
parafowanie umowy (245)
ii_ca_1285_12 (41)
nie wykonał wyroku kio (8577)
vi ga 35/09 (1)
"produkt leczniczy" (225)
zamknięty katalog dokumentów (916)
art. 46 ust. 5 (2676)
odbiór odpadów (588)
x ga 178/07 (1)
"criminal records bureau" (4)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (788)
niskie ceny jednostkowe (911)
ca 421/07 (17)
odwołanie na treść siwz (13228)
telekomunikacja polska (389)
pilność (57)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
przetarg nieograniczony (17809)
uzupełnienie tłumaczenia (1310)
konkurencja (9399)
urząd dozoru technicznego (136)
upadłość członka konsorcjum (140)
ripok (60)
ciężar dowodu rażąco niska cena (635)
"znajomość języka polskiego" (20)
ii ca 683/11 (1)
art. 5 ust. 1b (893)
brak numeru katalogowego (483)
art.151a (8)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
błędy w kosztorysach (1193)
wykluczenie nienależyte wykonanie (5028)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
szpital czerniakowski (16)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
84/12 (7)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
rażąco niska cena zysk (707)
dostawa tonerów (70)
rażąco wysoka cena (575)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1279)
art. 91 ust. 4 (5989)
roboty budowlane (6535)
kio/uzp 759/08 (5)
"definicja podwykonawcy" (18)
treść zobowiązania (4789)
inna omyłka (2660)
ix ca 50/07 (6)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2119)
"obsługa prawna" (99)
art. 87 ust. 1 (5955)
i ca 302/11 (1)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
tomograf (221)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
przedłużenie gwarancji wadialnej (260)
kio/uzp 780/10 (9)
"prekwalifikacja" (49)
ix ca 724/08 (1)
oferta nie została podpisana (6025)
"dysponowanie osobami " (1425)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
niekorzyść wykonawcy (521)
ii ca 442/06 (6)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (140)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
wielka brytania krk (19)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
art 87 (5965)
nieproporcjonalne warunki (938)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
kio 1287/12 (8)
x ga 223/07 (6)
"wizja lokalna" (284)
równoważność norm (422)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
wieloletnia prognoza finansowa (27)
definicja dokumentacji projektowej (732)
ministerstwo finansów (498)
opozycja (423)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (371)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
kio/uzp 757/09 (14)
kio 14/11 (204)
iso 9001 (228)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1109)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
"brak harmonogramu" (30)
miejsce złożenia oferty (9318)
x ga 25/10 (21)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
mieszane (212)
skuteczne wniesienie wadium (892)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
wykładnia językowa (645)
xix ga 328/06 (2)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
opłata sądowa (169)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
otwarcie ofert przed upływem terminu (1891)
naruszenie art. 29 ust. 2 (18809)
kio/uzp 1337/09 (3)
v ca 324/10 (3)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
1388/11 (3)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (241)
wrobis (53)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (5040)
grzegorz mazurek (291)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (490)
brak pieczęci (502)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
szacowanie zamówienia (787)
pełnomocnictwo (3359)
meble biurowe (97)
nici chirurgiczne (61)
chiński rejestr karny (14)
1444/11 (5)
biuletyn nr 3 (2802)
tłumaczenie dokumentów (1776)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
v ca 2056/07 (25)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
próbka system informatyczny (96)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (60)
art. 87 ust 2 pkt 3 (6442)
kio 42/12 (18)
interes publiczny (10052)
art. 36 (4296)
art. 51 (2297)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
huawei (39)
x ga 74/09 (1)
referencje podwykonawca (695)
błędy zamawiającego (5127)
przedwczesny zarzut (906)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (970)
ii ca 37/06 (4)
odwołanie jest przedwczesne (936)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
"istotna zmiana" (1774)
próbka systemu informatycznego (121)
brak strony formularza cenowego (1735)
art. 67 ust. 2 (2004)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (687)
przedłużenie terminu związania (1372)
zaświadczenie zus spółka cywilna (119)
art. 23 ust. 3 (9219)
wadium w częściach (917)
zwolnienie z vat (312)
kio 1874/10 (10)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
usługa zakończona referencje (959)
vii ca 363/08 (1)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (20084)
franszyza (26)
literalny (2209)
v ca 422/06 (1)
hewlett packard (271)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
x ga 458/09 (7)
kio_2710_10 (6)
kapsch (31)
kryterium (6613)
x ga 176/10/za (1)
"przyrzeczenie publiczne" (36)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
wolnej ręki (1099)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
1244/10 (3)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
ochrona praw wyłącznych (5061)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
produkt równoważny (1140)
oferta spółki cywilnej (2514)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1571)
konsorcjum doświadczenie (2840)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (83)
art. 101 (1095)
wartość umowy (7646)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
pilna potrzeba (173)
ii ca 319/07 (2)
art. 6a (483)
zamawiający nie może domniemywać (729)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
x ga 569/11 (1)
vi ca 210/08 (2)
brak terminu gwarancji w ofercie (3053)
kio/kd 22/09 (8)
rażąco niska cena 2013 (507)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
certyfikaty meble (53)
system pobierania krwi (92)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
in house (93)
art. 140 ust. 3 (1146)
poprawienie stawki vat (639)
"24 ust. 1 pkt 9" (277)
dostawa autobusów (182)
dzierżawa łączy (186)
naruszenie art. 7 (19331)
9296 (17)
koncesja na obrót paliwami (26)
427/09 (8)
§ 6 ust. 2 (19420)
2626/10 (4)
formularz cenowy ryczałt (137)
2250/11 (6)
uzupełnienie faxem (310)
izrael (38)
model (850)
iv ca 1499/11 (1)
polkomtel (91)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (6956)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
"art. 140 ust. 3" (57)
najem sali (8)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
"samokontrola" (26)
filgrastim (3)
podwykonawców (1846)
"art. 12a" unieważnienie (84)
zeto (133)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
nie złożyli ofert dodatkowych (9960)
wadium wpłacone w kasie (29)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1150)
lokata (66)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (6)
vii ga 2/08 (3)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (37)
kio 1980/12 (5)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
vii cz 536/10 (2)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (669)
kio 854/11 (10)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
niepełny formularz ofertowy (1741)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
art. 138c (104)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (3320)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
medyczne (2335)
kio 293/11 (10)
zmiana sposobu płatności (1249)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (609)
kio 33/12 (24)
kryterium okres gwarancji (1377)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
sita (165)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
oferta oferta równoważna (2135)
unieważnienie (12256)
świadectwo przejęcia (156)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
brak części formularza ofertowego (2162)
faktura jako referencja (489)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
"odtajnienie dokumentów" (110)
1432/09 (10)
xii ga 102/09 (41)
684/12 (5)
"cena jednostkowa" (1683)
xii ga 429/09 (49)
sumować doświadczenie (312)
art. 9 ust. 2 (15126)
"art 6a" (45)
brak cen jednostkowych (1622)
vii gc 127/11 (1)
v ca 3270/12 (26)
artykuły biurowe (140)
kio/uzp 859/09 (12)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
vi ga 28/07 (14)
i c 125/09 (7)
iv ca 926/06 (5)
formy porozumiewania się (232)
kio/kd 106/10 (5)
lista podwykonawców (186)
1078/12 (6)
uzupełnienie krk (299)
" oferta wariantowa" (310)
sprzedaż przedsiębiorstwa (921)
inne usługi niepriorytetowe (173)
handel referencjami (115)
ii ca 284/10 (2)
iv ca 508/05 (4)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
ryczałt (327)
termin płatności składki po upływie terminu składania (283)
1323/12 (6)
cena jednostkowa zero (1685)
udostępnienie ofert (3606)
interes przystepującego (4523)
xix ga 91/07 (4)
viii ga 13/08 (5)
kio/uzp 1591/09 (3)
kio_2817_10 (7)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
ix ca 196/05 (5)
art. 29 ust. 3 (21046)
rażąco niska (1780)
bumar (32)
ii ca 1239/06 (2)
ix ca 661/09 (5)
"nadzór autorski" (250)
dodatni wynik finansowy (73)
225/08 (4)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
związanie ofertą (8741)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
brak stawki vat (1214)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
kio_uzp_184_10 (8)
2643/10 (4)
"art. 38" (1884)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
xix ga 194/07 (14)
krk spółka komandytowa (36)
"urząd dozoru technicznego" (51)
zmiana warunków płatności (1074)
wadium oferty częściowe (396)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (569)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (177)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
office (129)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
current ratio (5)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
upadłość konsorcjum (177)
zawieszona działalność (124)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
wadium termin związania ofertą (1416)
x ga 83/06 (3)
kio/uzp 786/10 (15)
c-314 (8)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (184)
naruszenie dyscypliny (1230)
c-27-29/86 (4)
art. 49 (1899)
opinia prywatna (664)
474/11 (9)
dokumenty (14424)
"ze strony internetowej" (613)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
wykonawca (20440)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (4113)
co stanowi treść oferty (14259)
zmiana treści umowy (6781)
x ga 296/08 (6)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
ii ca 207/11 (4)
cena (9145)
lex (1019)
sformalizowane (337)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
art.144 ust.1 (384)
art. 38 ust. 4 (3681)
"system informatyczny" (1017)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
"zaprojektuj i buduj" (16)
zmiana podmiotowa konsorcjum (747)
usługi ubezpieczeniowe (704)
ii ca 455/06 (6)
cpv (403)
22 ust 4 (13795)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
x ga 168/11/za (1)
kredyt w rachunku (390)
sposób obliczenia ceny (3142)
brak wskazania producenta (2138)
"27 ust. 5" (14)
art 38 ust 4 (3681)
powierzy podwykonawcom (751)
180 ust. 5 (4265)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
know how (318)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
ii ca 2194/05 (87)
"wadliwe pełnomocnictwo" (460)
niepełnosprawni (292)
zysk (1641)
usługi prania (149)
"koncepcja architektoniczna" (41)
2010 (11772)
naruszenie konkurencji (9188)
zmiana terminu umowy (6964)
"art. 34" (251)
zabezpieczenie (3507)
oryginał gwarancji wadialnej (261)
rezygnacja podwykonawcy (96)
protokół zamiast referencji (315)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
rozbieżnie słownie (314)
błędna stawka vat w ofercie (904)
przedłużenie ważności wadium (484)
omyłka rachunkowa (1257)
gwarancja warunkowa (177)
iii czp 52/11 (88)
794/08 (24)
art. 58 kc (814)
know-how (246)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
"art. 27" (976)
agencja mienia wojskowego (175)
997/12 (4)
data wystawienia referencji (417)
"harmonogram realizacji" (218)
vi ga 68/09 (5)
kio 2550/10 (8)
1818/11 (7)
naruszenie art. 38 ust. 6 (3680)
51/09 (23)
ulotki (312)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
doświadczenie (6617)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (466)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
samodzielne uzupełnienie (2257)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (2718)
niezgodność z treścią siwz (4569)
xii_ga_315_11 (24)
interes w uzyskaniu (7927)
uzasadnione przyczyny (2751)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (5622)
xii ga 517/09 (6)
postępowanie odwoławcze (17452)
x ga 22/08 (58)
protokół odbioru jako poświadczenie (471)
tryb postępowania (17103)
wymagane dokumenty (12623)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
iii ca 1019/06 (6)
iii ca 299/06 (4)
"art. 38 ust. 6" (141)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (514)
art. 26 ust.4 (5957)
"uzupełnienie zobowiązania" (87)
niegospodarność (45)
oferta formularz oferty (4871)
badania naukowe (510)
kielce (833)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
ii ca 647/09 (1)
art. 182 ust. 3 (2258)
"gospodarz postępowania" (119)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
iii ca 199/06 (2)
vii cz 410/10 (1)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
zeznania świadków (436)
"przedłużenie terminu składania ofert" (353)
biletów lotniczych (50)
"dłuższy niż 4 lata" (9)
kio/uzp 1500/09 (7)
viii ga 137/12 (13)
uniwersytet szczeciński (28)
prawa autorskie (586)
spółka cywilna wykonawca (2583)
24 ust 2 pkt 1 (13581)
kio_1469_10 (9)
iv ca 629/08 (1)
art 22 (13259)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
"za pośrednictwem banku" (39)
oferta złożona po terminie (16941)
art. 46 ust.4a (462)
teoria wysłania (31)
ćwik (90)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (948)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (3582)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
obiekt budowlany (2321)
"na dzień składania ofert" (1058)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
świadectwo przejęcia robót (146)
iii ca 658/08 (2)
prezentacja próbki systemu (120)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (528)
c-31/87 (8)
aktualizacja dokumentacji (431)
brak wyceny elementu oferty (1795)
ciąg pełnomocnictw (584)
iv ca 280/10 (2)
ii ca 489/06 (28)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
brak podpisu pod ofertą (1755)
471/08 (4)
kryterium niemierzalne (124)
v ck 97/03 (8)
stadion we wrocławiu (38)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
parafowanie oferty (339)
koncesje (471)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
vi ga 51/06 (6)
linii kredytowej (176)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
krk szwecja (7)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
senetic (7)
"spółka celowa" (13)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
v ca 9/08 (12)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (3691)
podwykonawcy (1846)
1285/11 (2)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
dostawa (8721)
opinia bankowa tajemnica (102)
"zmiana stawki vat" (51)
xix ga 179/13 (16)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
"różne stawki podatku vat" (130)
xix ga 128/08 (47)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
umowa współpracy (1638)
odbiór robót budowlanych (1907)
"kryterium oceny ofert" (4163)
"karta katalogowa " (528)
art. 90 ust. 1 (5546)
ubezpieczenia (2304)
energy star (44)
800/12 (5)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (13)
iii ca 344/08 (1)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
powołanie biegłego (402)
dokumenty w języku obcym (401)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (5)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
opłacona polisa (361)
wykaz głównych usług (1501)
usługi ciągłe (944)
xii ga 308/08 (3)
gwarancja wadialna po angielsku (38)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (727)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (189)
brak w formularzu ofertowym (2852)
pisemność postępowania (33)
nazwa producenta (1981)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1289)
v ca 142/09 (5)
ustawowo wolny (1132)
brak pieczątki (316)
zmiany nieistotne (8648)
astaldi (40)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
krakowski park technologiczny (5)
zobowiązanie warunkowe (276)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
polisa podlimity (15)
x ga 12/07 (11)
współuczestnik (10)
art. 51 ust. 1a (649)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
gwarancja wadium (1104)
disclosure scotland (5)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
materiały promocyjne (84)
kio 2191/10 (6)
kio 637/11 (19)
budimex (411)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
spółka córka (49)
i ca 67/09 (2)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
miasto gorzów (59)
spóźnione zarzuty (1247)
oferta w języku polskim (1965)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (159)
art. 85 ust. 2 (2146)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
art. 87 ust. 2 (5950)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
ceidg po terminie składania ofert (40)
sumowanie obrotów (116)
"niemożliwość świadczenia" (89)
dzierżawa pomieszczeń (87)
iii ca 177/10 (2)
vii ga 29/05 (6)
nieregenerowane (32)
harmonogram (1230)
zwrot wadium (1554)
informacja z krk (436)
prawo do informacji (12616)
omyłki rachunkowe (1257)
zatarcie skazania (41)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
xxiii ga 416/11 (23)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
unieważnienie czynności (11549)
x ga 146/08 (2)
instytucje_prawa_publicznego (40)
mon (110)
"papiery wartościowe" (166)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (29)
e-podatki (25)
w przygotowaniu postępowania (4249)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
art. 27 ust. 1 (8496)
x ga 110/09/za (1)
1261/09 (8)
brak wpisu do ewidencji (709)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
przejęcie pracowników (95)
apostille (15)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
cezary machnio (21)
"brak tłumaczenia" (63)
dysponowanie potencjałem (2819)
vii ga 36/09 (1)
"iii czp 74/05" (230)
referencja (3085)
tusze (36)
kio 786/10 (15)
przystąpienie w części (7320)
art 46 ust. 4a (606)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
wadliwe referencje (818)
odpowiedzialność podwykonawcy (850)
zakup nieruchomości (153)
pełnomocnictwo do odwołania (3588)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
"art. 142 ust 2" (10)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (606)
sam sobie wystawił (1818)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
referencje bez daty (1458)
ciągłe (1187)
zmiana oferty przez wykonawcę (10697)
subiektywne kryterium (678)
wpis do rejestru (2156)
202/09 (17)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (161)
doświadczenie powtarzalność (39)
v gaz 21/08 (6)
art. 171 ust. 4 (1295)
zaświadczenia o niekaralności (354)
x ga 295/09 (2)
586/09 (3)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1024)
termin wniesienia odwołania (23794)
konkurs dwuetapowy (13)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
organizacja szkoleń (320)
jedna usługa jedna umowa (1168)
geomar (39)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
operator wyznaczony (559)
wezwanie do uzupełnienia (5689)
weksel (19)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
prawo opcji w robotach budowlanych (192)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
ii ca 587/05 (62)
982/10 (4)
zamówienia do 14000 euro (94)
art. 182 ust. 1 (2292)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
próbki (667)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (221)
"usługi pocztowe" (183)
art. 24 (12776)
v ca 360/08 (1)
losowanie (11)
v ca 2446/09 (9)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
kryteria oceny ofert inne niż cena (4027)
xix ga 371/10 (1)
vi ga 29/08 (15)
iv ca 915/08 (2)
deklaracja ce (423)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
"sukcesja uniwersalna" (25)
ii ca 67/05 (3)
po przecinku (374)
"inter system" (25)
kio 153/11 (3)
uzupełnienie certyfikatu (1328)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
oticon (31)
luksemburg (65)
art 12a (391)
xix ga 409/07 (1)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
udostępnienie dokumentów (3290)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
różne stawki vat (734)
istotna zmiana treści oferty (7762)
brak ceny brutto (2997)
informacje ze stron internetowych (3644)
ii ca 585/06 (6)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
ii ca 279/08 (1)
kosztorys inwestorski (625)
nieczytelny podpis oferty (352)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (1985)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (22)
ca 3036/10 (18)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
sytuacja ekonomiczna (2424)
obroty na rachunku (1538)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
"utajnienie rozprawy" (2)
"zwrot wadium" (190)
brak dowodu opłaty polisy (119)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
kary (1505)
358/11 (15)
ii ca 693/05 (51)
v ga 40/09 (19)
kryterium parametry techniczne (1983)
użyczenie (236)
pełnomocnictwo do wadium (663)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
cena 0 złotych (4720)
"prawa autorskie" (202)
x ga 51/09 (3)
formalizm postępowania (387)
"bank zagraniczny" (6)
kio 776/11 (8)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
odrzucenie (15995)
2702/11 (4)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
kio/483/11 (3)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
zmiana postanowień umowy (5653)
"art. 82 ust. 3" (801)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
art. 36a ust. 2 (118)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3119)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (3591)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (86)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (4012)
zmowy przetargowe (107)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
nie figuruje (471)
umowy barterowe (5)
wynagrodzenie za roboty zamienne (406)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
zagubienie oferty (18)
promed (110)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (5909)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (163)
ii ca 285/10 (1)
viii ga 136/09 (5)
za krótki termin składania ofert (743)
"uzupełnienie referencji" (73)
rażąco niska cena ochrony (1048)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
referencje sztuki budowlanej (398)
telekomunikacyjne (694)
v ca 1973/11 (14)
tonery do drukarek (71)
oferta (18628)
brak wyceny (2206)
"zakończenie postępowania" (469)
v ca 671/08 (10)
protest (11736)
protokół odbioru potwierdza (1840)
doradztwo i konsultacje (222)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (1812)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
zmiana stron umowy (6356)
kio/ku 53/11 (4)
art. 184 (2168)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
przedłużenie terminu umowy (1555)
"uzupełnienie faksem" (5)
umowa o dzieło (445)
"art. 86 ust. 2" (54)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
ii ca 430/09 (1)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
kopia pełnomocnictwa (910)
uczciwej konkurencji (8966)
cosmic (7)
"zamówienia mieszane" (12)
krk anglia (6)
hitachi (49)
xii ga 160/08 (2)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
termin realizacji zamówienia (10744)
"do czterech miejsc po przecinku" (23)
odbiór robót (2133)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
zus osób fizycznych (171)
treść oferty (16428)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
xii ga 416/10 (1)
333/11 (7)
szczepionki (44)
china (35)
udostępnienie samego siebie (1733)
"iii czp 25/07" (10)
kio_1026_10 (3)
art. 26 2b pzp (1353)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
obiekt kubaturowy (187)
art. 196 ust. 4 (510)
"art. 23 ust. 2" (416)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
"art. 51" (414)
numer uprawnień (2208)
v csk 444/06 (26)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
usługa sprzątania (718)
zastępstwo procesowe (2089)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
dyplom mba (3)
sprzeciw (1133)
wadium gwarancja (1104)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
art. 6a ustawy pzp (352)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
"odmowa udostępnienia" (173)
pit osoba fizyczna (24)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
interwencja uboczna (55)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (729)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
"krótki termin składania ofert" (36)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
kio 529/13 (4)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (2498)
błędny numer katalogowy (203)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
art. 144 (761)
anonimowość (15)
art. 22 ust. 4 (12482)
limit debetowy (8)
oferta alternatywna (1272)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
lepsze parametry (686)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
578/11 (3)
c-513/99 (7)
"iii czp 25/10" (10)
data dokumentu (6606)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (373)
formularz cenowy brak podpisu (268)
ix ga 49/09 (6)
"poprawienie omyłek" (1196)
referencja treść (2923)
nieopłacona polisa (361)
ryczałt kosztorys (200)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1336)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
wadium treść (1883)
niejednoznaczność siwz (349)
xix ga 82/09 (2)
błąd w numerze katalogowym (185)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (11653)
iii czp 53/11 (58)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
25 ust. 1 (10221)
meble (243)
iv ca 136/10 (2)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (67)
"referencje" (3085)
iv ca 429/10 (5)
odszkodowanie (418)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
"istotna zmiana umowy" (26)
iv ca 136/06 (1)
subiektywna ocena ofert (927)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
równoważność oferty (779)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
hotel (114)
formularz cenowy (1828)
kio/uzp 3/09 (92)
i ckn 1159/00 (51)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
świadczenie niemożliwe (2042)
1719/10 (14)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1385)
"powołanie biegłego" (233)
crb (5)
"stawka podatku vat" (887)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
autoryzowany przedstawiciel (223)
cena kosztorysowa (1164)
salini (21)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
odwołanie po terminie (21024)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
remondis (132)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
2704/10 (3)
certyfikat meble (48)
nadmierne wymagania (1229)
zaświadczenie us (105)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
omyłki pisarskie (1304)
art 24 ust. 1 pkt 1 (13567)
oferta treść oferty (15710)
art. 230 ksh (40)
criminal records bureau (4)
odbiór odpadów komunalnych (375)
x ga 88/06 (5)
ii ca 201/05 (4)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
182 ust. 3 pkt 1 (2509)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
licencja niewyłączna (840)
"dialog konkurencyjny" (368)
związanie wyrokiem kio (6434)
kio 115/14 (4)
definicja referencji (791)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
proporcjonalne warunki (938)
"karty katalogowe" (428)
451/09 (3)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
próbka system (393)
"usługi powtarzające się okresowo" (27)
rażąco niska cena cena jednostkowa (830)
vii ca 453/09 (1)
wybór po terminie związania (8193)
"art. 60b" (18)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
forposta (21)
bankowa (4473)
c_538_07 (11)
xix ga 162/10 (17)
tramwaje warszawskie (37)
26 ust. 2 b (7993)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
umowa o podwykonawstwo (597)
transgraniczne (49)
rachunek zysków i strat (380)
"art. 182 ust. 4" (12)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
art 46 ust 4a (606)
v ca 1040/08 (8)
"jedna usługa" (294)
rozwiązanie umowy (3161)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
grupa kapitałowa (389)
zamówienie podstawowe (5111)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
remont a budowa (720)
rażąco niska cena 2014 (429)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
brak wadium (1743)
zbyt wysokie kary (126)
ii ca 586/05 (4)
plan zamówień (1350)
v ca 1468/10 (3)
wartość robót brutto czy netto (1037)
bilety lotnicze (50)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
pkd (135)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
krajowy rejestr karny (640)
zamówienie wielorodzajowe (3)
v ga 122/10 (30)
hl7 (31)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2351)
istotne zmiany umowy (6198)
monopolista (62)
"usługi prawnicze" (42)
ii ca 1219/06 (4)
kio 2777/11 (3)
turcja (28)
autoryzowany (512)
x ga 213/11 (13)
unieważnienie postępowania wada (1678)
xii ga 117/09 (7)
ix ca 182/06 (2)
"kio 100/12" (15)
zmiana nieistotna (8648)
762/13 (5)
pokój (210)
xix ga 408/07 (4)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (747)
solid (131)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (54)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
umowa konsorcjum (3985)
ix gc 159/08 (2)
opłacona faktura (183)
podpis podwykonawca (322)
wadium po terminie (2004)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (69)
termin zadawania pytań (773)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2068)
konkurs architektoniczny (66)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1729)
równoważność certyfikatów (244)
ceidg z datą po terminie składania ofert (27)
krk (461)
"zobowiązanie producenta" (11)
udział podmiotu trzeciego (3206)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
ii ca 641/07 (3)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
rebus sic stantibus (14)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
uznanie odwołania (9923)
kio_uzp_1514_09 (6)
nie złożył pełnomocnictwa (3555)
"art. 8 ust. 3" (385)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
art 26 ust 2b (1506)
zabranie wadium (5)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
zakaz podwykonawstwa ochrona (142)
zmiany podmiotowe (1667)
błędna stawka vat (910)
"oferta wstępna" (226)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
inżynieria rzeszów (62)
art. 146 ust. 6 (1941)
japonia (25)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
ii ca 1398/05 (5)
vi ga 121/10 (1)
zwłoka opóźnienie (158)
kio/kd 99/10 (9)
za zgodność (5960)
148/11 (6)
wiedza (2974)
iii ca 855/05 (7)
"art. 198b" (410)
vat 0 % (1694)
ii ca 511/09 (2)
ix ga 131/10 (3)
v ca 2307/09 (3)
x ga 311/10 (15)
54/12 (14)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
"brak tłumaczenia na język polski" (22)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
286/13 (7)
art. 12a ust.2 (364)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
materiały równoważne (1298)
"zmiana treści umowy" (47)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
"wadium po terminie" (11)
roboty tożsame (1494)
x ga 367/10 (1)
kluczowe części zamówienia (1311)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
niepodpisana oferta (5505)
niezwłocznie oznacza (909)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
x ga 652/13 (25)
warunek zawieszający (101)
iv ca 566/09 (1)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
353 kc (259)
brak pozycji (5528)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
art. 29 ust. 4 (19825)
zmiana terminu zawarcia umowy (7383)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
vi ca 32/11 (2)
jednokrotne wezwanie (518)
i ca 40/07 (5)
import docelowy (20)
ubezpieczenie na życie (358)
potwierdzenie czynności (12463)
"art. 29 ust. 1" (1663)
definicja podwykonawcy (525)
rażąco niska cena usługi (1354)
informatyzacja (149)
odmówił podpisania umowy (787)
informacja o wynikach postępowania (11773)
230 ksh (40)
procentowy wskaźnik graniczny (24)
francja (260)
bęben (52)
Łódzka kolej aglomeracyjna (4)
uzp/zo/0-533/06 (12)
termin wykonania zamówienia niezgodny (14842)
"odstąpienie od umowy" (371)
"pkp energetyka" (56)
umowa zlecenia (1623)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
art.94 ust. 3 (417)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
zakup licencji (364)
gwarancja jakości (965)
kio 874/13 (3)
program funkcjonalno użytkowy (623)
v gaz 22/08 (7)
xii ga 149/07 (2)
xix ga 120/07 (4)
192 ust. 7 (7839)
kio 1066/10 (29)
ustawy nie stosuje się (8235)
gwarancja bankowa kopia (223)
wdrożenie (1882)
xxiii ga 203/09 (3)
cena jednostkowa ujemna (60)
wadium wniesione po terminie (1983)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
art. 46 ust 4a (606)
715/11 (8)
usługi ochroniarskie (27)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
roboty budowlane definicja (1627)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
krk austria (21)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
kio 800/12 (5)
ii ca 258/09 (2)
ii ca 207/08 (6)
ix ca 736/09 (2)
wykonanie zastępcze (373)
podział zamówienia na części (1460)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
v ca 1174/08 (3)
wykaz punktów serwisowych (244)
"uzupełnianie próbek" (7)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
oferta wstępna 26 (846)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
"zmiana treści oferty" (1127)
i ca 88/07 (3)
xii ga 230/07 (2)
uzupełnienie opisu (3721)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
wykładnia rozszerzająca (488)
arimr (77)
viii ga 248/09 (4)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
oświadczenie o spełnianiu warunków (9306)
zatrzymane wadium (73)
oferta nieważna (5717)
art. 23 kp (131)
xix ga 468/10 (5)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
udostępnienie osoby (2607)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
uprawnienia (6279)
pol-aqua (111)
"rażąco niska" (1731)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
utajnienie referencji (211)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (534)
około (1701)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
1123/10 (10)
"błędny adres" (8)
kio 109/13 (13)
certyfikat polisy (188)
2793/12 (3)
kio/uzp 198/09 (9)
kio 2480/12 (7)
ii ca 425/05 (5)
"zamiast polisy" (13)
v ca 1982/12 (7)
ge (264)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
2363/10 (12)
xii ga 59/09 (15)
kio 2182/13 (11)
"art 4 pkt 8" (123)
poprawienie ceny ryczałtowej (721)
opinia bankowa (670)
stosunek pracy (4600)
xix ga 403/08 (1)
pozacenowe (80)
c-107/98 (28)
kio 223/12 (18)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
grota (36)
art.7 (12416)
art. 86 ust. 1 (1520)
berger bau (36)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (31)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
wynagrodzenie mieszane (126)
kio 35/12 (15)
referencje dla konsorcjum (1409)
229/09 (10)
kd 58/10 (4)
osobiste wykonanie (912)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
poświadczenie należytego wykonania (1318)
zapytanie o cenę (1912)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1311)
kio/1536/10 (5)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
1135/10 (4)
broker (69)
gwarancja (3257)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
c-16/98 (8)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
v ca 960/02 (10)
1008/11 (4)
"inspektorat uzbrojenia" (69)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
świadectwo wykonania (848)
i aca 357/10 (18)
2234/12 (5)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
badanie cen jednostkowych (1493)
alpine (39)
część sprawozdania finansowego (460)
zp-1 (328)
v ca 307/09 (10)
polskie normy (2829)
zwiększenie konkurencyjności (372)
kio_786_10 (10)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
oryginał wadium (601)
kio 1822/11 (10)
formularz ofertowy (3203)
"definicja podwykonawstwa" (4)
nieaktualne krk (320)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
1944/11 (9)
ix ga 109/09 (8)
siły wyższej (110)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
v ca 421/07 (15)
uznanie odwołania przez zamawiającego (9578)
art 6 (21152)
działalność twórcza (68)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
niezgodność oferty z siwz (4632)
zaniżenie wartości zamówienia (1110)
ubezpieczenie kontraktu (452)
uzupełnianie referencji (780)
zmiana ceny (5753)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
modyfikacja siwz (3364)
36a (119)
zakup czasu antenowego (10)
prowizja (104)
prokurent krk (44)
narodowy bank polski (213)
brak oryginału gwarancji wadialnej (245)
esri (36)
xix ga 175/10 (32)
zakaz powierzania podwykonawcom (65)
niemiecki krk (30)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (247)
art. 91 ust. 3a (475)
forma uzupełniania dokumentów (1683)
cofnął skargę (3925)
tonery (87)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
umowa ryczałtowa (1451)
567/09 (2)
asseco (384)
art.26 ust.3 (5774)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
131e (11)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
brak wpłaty wadium (1024)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
wyjaśnienie próbek (561)
ochrona osób i mienia (492)
i ca 381/07 (2)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
regenerowane (32)
wartość zrealizowanej części (3290)
maxto (57)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (374)
xxiii ga (115)
vi_ga_192_10 (11)
kio 100/12 (18)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
c-126/03 (77)
"art. 189 ust. 6" (19)
"uchwała kio" (400)
korea (36)
ii ca 577/06 (7)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
art. 38 ust. 6 (3537)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (5884)
kio 2746/10 (17)
iv ca 288/06 (2)
niejasne zapisy siwz (1738)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
art. 145 ust. 1 (697)
lek równoważny (72)
zatrzymanie wadium 4a (404)
"brak interesu" (717)
odtajnienie informacji (482)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
"art. 6" (1968)
fundacja (223)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (140)
brak płatności częściowych (500)
c-318/94 (24)
tego samego producenta (3982)
podpis (2686)
x ga 268/07 (2)
vi ga 79/09 (3)
zamierza przeznaczyć (2004)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
krk usa (14)
i ca 337/08 (4)
"zakres udostępnienia" (121)
art. 67 (2013)
"iv ca 142/11" (8)
wszczęcie postępowania (11721)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (7)
udowodnić (4960)
turów (54)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
iii ca 833/04 (4)
zakres dokumentacji projektowej (2563)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
dyrektywa obronna (24)
spółka jawna zus (97)
szpital wolski (19)
inwentaryzacja (358)
usługi pocztowe wolna reka (93)
subiektywne (885)
"cena rażąco niska" (846)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (1945)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
zakres krk (464)
285/09 (16)
treść referencji (2923)
podstawa dysponowania osobami (3063)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1301)
tbd (27)
nazwa postępowania (6439)
równowaga stron (202)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
art. 16 (10013)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
epuap (66)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
forma pisemna (2616)
kio/uzp 27/09 (148)
art. 27 ust. 2 (8496)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1115)
zatrzymanie wadium 2014 (95)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
czyścioch (28)
zakończenie postępowania (4146)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
zagospodarowanie odpadów (387)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
x ga 387/06 (1)
dwie opinie bankowe (278)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
"udostępnienie polisy" (3)
art. 192 ust. 2 (7851)
"art. 22 ust. 5" (59)
"brak pozycji" (79)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (458)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (78)
ii ca 1063/05 (17)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
"art. 181 ust. 1" (226)
oferta częściowa (2436)
rażąco niskiej ceny (1740)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
usługi hotelowe (44)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (427)
na rzecz różnych odbiorców (860)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (309)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
2319/11 (4)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
brak współdziałania zamawiającego (388)
płatność podwykonawcy (341)
równoważne materiały (1298)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
"istotne zmiany umowy" (26)
alpine bau (30)
"art. 151" (58)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3224)
ii ca 231/06 (1)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1183)
przekaz pocztowy (41)
wiedzy i doświadczenia (4259)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
wadium euro (346)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (977)
ii ca 131/10 (2)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
refundacja (56)
dysponowanie (5917)
umowa ustna (1082)
"art. 144" (358)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1040)
art. 297 (336)
solid security (49)
równe traktowanie (8272)
i ca 101/10 (2)
art. 25 (10248)
punkty serwisowe (473)
xii ga 456/08 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (996)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
passmark (15)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
iv ca 870/06 (1)
v ca 1328/08 (1)
nadleśnictwo (310)
kio_2103_11 (3)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
iv ca 362/08 (1)
x ga 145/08/za (1)
"unieważnia umowę" (22)
xii ga 412/11 (2)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
projekt wykonawczy (1805)
v ca 379/08 (1)
"umowa pod warunkiem" (21)
vi ca 232/10 (2)
krk od prokurenta (44)
treść pełnomocnictwa (3011)
unix (36)
znak towarowy (601)
parafka zamiast podpisu (11)
usługi niepriorytetowe (179)
"wiedza i doświadczenie" (719)
"art.26 ust.2b" (951)
c-44/96 (11)
normy iso (427)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
błąd w stawce vat (992)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
potencjał innych podmiotów (2252)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (282)
art. 93 ust. 4 (4708)
zastrzeżenie referencji (1258)
v ca 2506/07 (39)
oferta wpłynęła po terminie (5176)
1456/12 (3)
c-314/01 (6)
usługi sprzątania (718)
trojan (300)
pelnomocnictwo (3359)
xii ga 206/08 (14)
xii ga 424/11 (3)
orzeczenie (5257)
v ca 405/10 (3)
x ga 130/10 (1)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
"usługi prawne" (31)
wada postępowania (1894)
zaokrąglenie (272)
kio 776/12 (11)
kary umowne wygórowane (130)
monistyczny (8)
iv ca 534/06 (2)
2184/13 (4)
rzetelność (630)
1553/10 (6)
gaz-system (74)
nierówne traktowanie (8272)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
cena zero złotych (6048)
"podatek vat" (1784)
wezwanie rażąco niska cena (1329)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
"próbka systemu" (18)
"zasada koncentracji" (176)
dozorbud (105)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
v ca 570/08 (10)
xii ga 43/08 (1)
rozkład ciężaru dowodu (305)
kryterium serwisu (700)
art. 180 ust. 2 (4935)
"art. 170 ust. 4" (7)
polisa oc (499)
xix ga 167/07 (4)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
"art. 29 ust. 4" (16)
36b ust. 2 (35)
"biuletyn nr 2" (5)
v ca 29/03 (20)
zasada równego traktowania (7549)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
bialmed (21)
ii ca 2230/05 (2)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
wydruk z banku (153)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
kompatybilność (288)
miarkowanie kar umownych (43)
toshiba (62)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
pozycja 0 zł (3687)
ii ca 199/10 (3)
test (880)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
dostęp do informacji publicznej (2492)
115 k.c. (163)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
forma dokumentów (5379)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
x ga 178/09 (6)
błąd w gwarancji (1149)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
art. 84 (1523)
ryczałtowe (1717)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)