Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

poleganie na zasobach ekonomicznych (783)
stosuje się odpowiednio (7026)
niedopuszczalne negocjacje (1636)
inne usługi niepriorytetowe (173)
polisa zbiorowa (51)
brak w formularzu ofertowym (2852)
art. 51 ust. 2 (2293)
2292/13 (27)
xix ga 371/10 (1)
"sumowanie zdolności" (8)
usługi transgraniczne (36)
zdolność kredytowa warunkowa (55)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
"wyjaśnienia po terminie" (5)
oferta otwarcie ofert (4081)
163/08 (11)
krk po terminie składania ofert (336)
36a (161)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (578)
"błąd w siwz" (11)
obliczanie terminów kodeks cywilny (578)
skrośne (13)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
x ga 60/10/za (3)
gugik (24)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
339/12 (4)
140/13 (4)
zamawiający z własnej inicjatywy (697)
koleśnikow główny urząd geodezji (8)
zbyt krótki termin realizacji (381)
nie złożył formularza oferty (5966)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (3513)
1135/10 (4)
x ga 227/09 (6)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
podpis bez pieczęci (289)
krk francja (25)
ważność krk (102)
oferta wariantowa dostawa (276)
dokumenty francuskie (181)
wydruk ze strony internetowej (1189)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1111)
art.87 ust.1 (4109)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
catering (76)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
109/09 (33)
tożsamość czasowa (158)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
rażąco niska cena ryczałt (86)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
weksel (19)
wykaz głównych usług (1795)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
kio 1639/11 (19)
forma uzupełniania dokumentów (1934)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
uzupełnienie referencji (1858)
x ga 98/07/za (1)
nowe zarzuty (7529)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
urssaf (5)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
siemens ag (67)
ii ca 207/11 (4)
kio 122/11 (5)
art. 32 ust. 2 (3508)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
85 ust. 4 (2599)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (25)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (27)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
ćwik (90)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (3)
sygn. akt iv ca 683/12 (92)
"wykazanie równoważności" (134)
rzetelność (630)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (404)
26 ust. 2e (144)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
nie odczytano ceny oferty (515)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (55)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (7)
biegły (513)
"prawo opcji " (73)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10179)
nieistotne zmiany umowy (6198)
ii ca 67/05 (3)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
zmiana producenta (3505)
klauzule społeczne (493)
pwpw (37)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (1989)
626/12 (4)
kio_2746_10 (17)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
iv ca 1299/09 (19)
gwarancja w kopii (1036)
kio 223/12 (18)
kio 100/12 (18)
poprawienie stawki vat (639)
art. 38 ust. 4b (99)
xix ga 112/08 (1)
uzupełnienie tego samego dokumentu (6818)
kary umowne nienależyte wykonanie (624)
ga 122/10 (30)
zapoznać się z jego treścią (4391)
1408/10 (12)
ugoda sądowa (42)
"wyłączenie członka komisji" (5)
358/10 (7)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
autoryzacja producenta (210)
oryginał gwarancji bankowej (357)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
rozwiązanie umowy (3161)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (746)
art. 62 ust. 1 (2501)
usługa okresowa (777)
vi ga 57/07 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (103)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
niezaskarżenie wezwania (1445)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
248 kpc (35)
kio_1776_10 (7)
części oryginalne (1035)
kara finansowa (984)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
waloryzacja wynagrodzenia (191)
jednokrotne wzywanie (487)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
spółka córka (60)
knr (309)
roboty dodatkowe zamienne (413)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
art. 140 ust. 3 (1291)
fujifilm (19)
rękojmia (662)
"art. 15" (968)
na dzień składania ofert (8664)
ii ca 724/06 (3)
"wątpliwości na korzyść" (30)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
grupa zakupowa (43)
"art. 104" (505)
obronności (62)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
art. 91 ust. 2 (5473)
świadczenia okresowe (816)
36 ust. 5 (4094)
pełnomocnictwo oryginał (981)
1059/13 (3)
oferty równoważne (2763)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (435)
zamówienie wielorodzajowe (3)
dokumenty (14424)
"omyłka rachunkowa" (1020)
projektuj i buduj (237)
185 ust. 2 (2736)
"art. 185 ust. 4" (111)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (16)
błędnie wpisany vat (510)
wycofanie oferty (937)
próbek, opisów lub fotografii (102)
pojemniki (320)
równoważność windows (81)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (8012)
należyte wykonanie dostaw (1642)
równoważność oferty (898)
podział zamówienia na części (1460)
odbiór robót (2133)
polisa podwykonawcy (184)
art. 182 (2292)
wykształcenie wyższe (432)
cena do czterech miejsc po przecinku (174)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
dostawy powtarzające się okresowo (134)
tożsamość zamówienia (794)
pge (171)
potwierdzenie referencji (2838)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
i ca 93/11 (5)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (4840)
remondis (132)
spółka zależna (2664)
sprint (97)
art. 57 kpa (60)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
protokół odbioru robót (1544)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
1817/12 (13)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (861)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
disclosure (13)
art. 46 ust. 3 (2772)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
1514/08 (17)
uchyla się (4260)
kontrola doraźna (585)
art. 22 ust. 1 (13225)
nieuiszczenie wpisu (24061)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (17)
bez ograniczeń (10929)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1506)
wadium 46 ust. 4a (456)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (520)
2314/11 (4)
usługi sprzątania rażąco niska cena (180)
art. 83 ust. 3 (1543)
kio/2790/10 (14)
c-387/14 (5)
kopia zobowiązania (1351)
rÓwnowaŻna (2271)
krk wystawione po terminie składania ofert (288)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
nie podał nazwy producenta (2001)
wadliwe wadium (611)
kio 271/12 (16)
centralnej ewidencji (258)
zakup czasu antenowego (10)
xix ga 102/09 (7)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
tamex (57)
inna omyłka w kosztorysie (864)
1535/11 (4)
art. 36 a (5467)
"porównywalność ofert" (171)
rażąco niska cena na roboty budowlane (901)
vii ga 34/07 (3)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
"art.29 ust.3" (596)
równoważność certyfikatów (277)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
interes publiczny (10052)
1037/11 (4)
interwenient (121)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
nieprawidłowy vat (2082)
kio/31/11 (6)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
odwołanie na postanowienia siwz (12016)
modyfikacja formularza ofertowego (1228)
ii ca 688/09 (1)
innej omyłki (3362)
"192 ust. 2" (1829)
"certyfikat iso" (242)
xix ga 167/07 (4)
nienależyte wykonanie (6292)
"cena nierealna" (391)
wybór trybu (15395)
vi ca 693/08 (1)
tusze i tonery (32)
manipulowanie cenami (177)
"niepodpisany formularz cenowy" (15)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
kio 71/11 (13)
iv ca 534/06 (2)
pisemnie (5282)
art. 26 ust.4 (5957)
aqap (14)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2024)
oferta częściowa (2436)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
interes przystepującego (4523)
brak ceny słownie (8097)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
ryczałt brak kosztorysu (187)
"art. 87 ust. 1" (2881)
multikom (36)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (1805)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
kio/uzp 3/09 (92)
farmaceutyczny (183)
serwis w polsce (282)
476/12 (4)
ii ca 1063/05 (17)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
tugeb (5)
kio 1910/11 (6)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
iv ca 280/10 (2)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
średnioroczne zatrudnienie (52)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (365)
"brak harmonogramu" (38)
nadzór autorski z wolnej ręki (99)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
zestawienie materiałów (1843)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
kryteria niemierzalne (153)
"sprawozdanie finansowe" (580)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
dyplom mba (3)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
bezpieczeństwo państwa (771)
utajnienie polisy (56)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
odrzucenie odwołania (18437)
zwolnienie z vat (312)
polskie normy (2829)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
ii ca 587/05 (62)
senetic (7)
krk (461)
wykładnia literalna siwz (954)
próbka "art. 26 ust. 3" (391)
przetarg ograniczony (16010)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1051)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
rozliczenie w walucie obcej (32)
24 ust 1 pkt 1a (2839)
v ca 1500/08 (2)
art 5a (954)
usługi turystyczne vat (31)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
ix gc 201/07 (2)
art. 140 (1304)
"umowa warunkowa" (6)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
inna omyłka ilość (1367)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
wpis od skargi (20518)
x ga 163/10 (2)
bezpłatne użyczenie (31)
certyfikat ibm (92)
błąd co do formy (2559)
24 ust. 2 pkt 2 (15091)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
przedłużenie terminu umowy (1871)
omyłka samodzielnie (1211)
poczta (942)
strafregisterbescheinigung (2)
ilość dostaw (1730)
1293/13 (3)
parafa zamiast podpisu (37)
x ga 48/09 (8)
pełnomocnictwo procesowe (1175)
"oferta złożona po terminie" (14)
zamówień publicznych (22821)
wiedza i doświadczenie (1887)
art. 196 ust. 4 (582)
"zmiany umowy" (431)
simple (61)
x ga 268/08 (1)
i ckn 304/00 (133)
kumulacja kar umownych (21)
x ga 78/09 (2)
887/09 (8)
kio 854/11 (10)
kio 1337/12 (22)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (38)
ii ca 430/09 (1)
vi ga 79/07 (3)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
roboty zamienne (507)
główny urząd geodezji (105)
kio/uzp 938/09 (7)
termin podpisania umowy (5977)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
kio/uzp 853/08 (5)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
wynagrodzenie mieszane (126)
"dzielenie zamówienia" (141)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2422)
"art. 91 ust 2a" (17)
rażąco niska cena zarzut (2178)
"art. 36 ust. 5" (121)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
ii ca 757/06 (1)
"zmiana terminu realizacji" (104)
art. 67 (2013)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (477)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
zamówienia dodatkowe (9565)
2793/12 (3)
v ca 484/04 (2)
aspekty społeczne (662)
"zakres udostępnienia" (121)
2756/10 (4)
ix ca 736/09 (2)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
"niekorzyść wykonawcy" (329)
290/11 (5)
1206/11 (4)
"xix ga 461/12" (12)
know how (401)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (26)
zus dla spółki cywilnej (137)
konsorcjum (6485)
obsługę prawną (2432)
art. 185 ust. 6 (2343)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (1887)
art 85 (2149)
kio_545_11 (7)
warunkowa gwarancja (177)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
338/09 (35)
wykaz wykonanych usług (3994)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1433)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
706/11 (24)
podstawa dysponowania (4071)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (615)
rażąco niska cena bilety lotnicze (20)
krk austria (23)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
próbki uzupełnienie (475)
kio_1016_12 (17)
vi ga 64/08 (1)
i ca 368/11 (1)
autokorekta (9)
wezwanie do uzupełnień (6417)
kio 293/11 (10)
v ga 124/09 (1)
vat 0 (1554)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
uzupełnienie kart katalogowych (442)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (14321)
x ga 117/08 (1)
kio/uzp 301/10 (6)
powtórzenie aukcji (281)
rażąco niska cena żywienie (27)
xii ga 230/07 (2)
iii ca 418/09 (7)
przelew wierzytelności (71)
oprogramowanie windows (229)
alpine bau (30)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (395)
1623/11 (16)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (405)
treśc referencji (2923)
189 ust. 2 pkt 4 (5302)
kio 618/11 (2)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
kio 51/11 (14)
brak oryginału gwarancji wadialnej (273)
przedawnienie (145)
art. 87 ust 2 (5950)
dynamiczny system zakupÓw (107)
art. 23 kp (167)
podstawa wyceny (1785)
ndi (51)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
omyłka w nazwie produktu (648)
sumowanie wartości usług (369)
art. 27 (8524)
"nadmierny formalizm" (93)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
jedno zamówienie (16862)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (185)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
kio 476/12 (4)
odległość kuchni (62)
podmiot prawa publicznego (5902)
zwrot wadium (1554)
radiofarmaceutyki (5)
kio_2796_11 (5)
art. 24b ust. 3 (88)
status wykonawcy (1406)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
xix ga 169/11 (3)
oświadczenie o zgodności z siwz (5660)
180 ust. 4 (4321)
"zmiana podwykonawcy" (23)
rozwojowe (251)
kio 287/11 (8)
"dostawa samochodu" (83)
konflikt interesów (89)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
brak krk wykluczenie (435)
x ga 145/08/za (1)
kio/uzp 694/09 (24)
art. 186 ust. 4 (2124)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (216)
zus spółka cywilna (146)
dokumenty z szwajcarii (63)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
ii ca 258/09 (2)
ii ca 464/09 (1)
ponowne badanie ofert (7100)
naruszenie art. 144 ust. 1 (943)
wadium gwarancja (1104)
x ga 83/06 (3)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
sukcesja (49)
oferta nie została podpisana (6948)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (596)
udostępnienie polisy oc (160)
nieproporcjonalne warunki (938)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
art.26ust.2b (951)
świadectwo pochodzenia towarów (99)
ochrona ubezpieczeniowa (924)
rup (10)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (533)
xii ga 293/11 (1)
naruszenie art 29 (17191)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
prawa wyłączne (6202)
grupa kapitałowa 2013 (170)
"podmiot prawa publicznego" (82)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
naruszenie konkurencji (9188)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
art. 62 ust 1 pkt 1 (2427)
dostawa paliwa (397)
art 43 (2308)
art 94 ust 3 (1933)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (43)
185 ust. 6 (2343)
open source (47)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
interes w przystąpieniu (6858)
x ga 130/10 (1)
iv ga 10/08 (13)
"art. 7 ust. 3" (1338)
nie można było przewidzieć (8355)
2626/10 (4)
kopia gwarancji (688)
dowód zapłaty polisa (159)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2666)
kio 715/14 (16)
"jednokrotne wezwanie" (70)
prokurent (543)
fabrycznie nowy (809)
przejęcie praw autorskich (33)
"odstąpienie od umowy" (371)
xii ga 424/11 (3)
ix ga 265/11 (1)
173/09 (9)
brak płatności częściowych (732)
kosztorys szczegółowy (1481)
stawka vat (1456)
izrael (41)
2702/11 (5)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
ii ca 304/08 (1)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (13)
teoria wysłania (31)
"tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób" (27)
brak kodów źródłowych (222)
nakazuje unieważnienie postępowania (10967)
kryterium odległości (365)
zaświadczenie zus spółka cywilna (136)
niejasne zapisy siwz (1738)
sposób wykorzystania zasobów (1336)
"94 ust. 3" (92)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (11950)
"wadium po terminie" (11)
wyjaśnienie próbek (648)
"przedłużenie terminu składania ofert " (473)
konkurencja (9399)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
nie bada się cen jednostkowych (358)
odrzucenie odwołania w części (10078)
"przeciwnikiem skargi jest" (30)
kryterium termin realizacji (6288)
c-237/99 (9)
zamówienia nieprzewidziane (10794)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (385)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (10)
stalowa wola (112)
art. 5 (20726)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1168)
"usługi prawnicze" (42)
upust jako kryterium (195)
c-103/88 (99)
"art. 90 ust. 2" (774)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
udostępnienie zasobów polisa (184)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
"związanie ofertą" (1280)
2204/10 (4)
wykaz dostaw (1619)
26 2b (1507)
v ca 1621/08 (1)
przedwczesność odwołania (42)
"zdolnośc kredytowa" (879)
csk 456/09 (19)
brak daty w referencjach (1789)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
uprawnień (8251)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (548)
treść zobowiązania podmiotu (4740)
poprawianie omyłek (710)
office (129)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
wysokość polisy (968)
nokia (26)
xix ga 534/08 (2)
zmiany w treści oferty (11714)
"93 ust. 1 pkt 7" (2048)
kio 707/12 (16)
wyroki kio (10121)
nieprecyzyjne warunki (3093)
iso/iec 19752 (17)
ujemna cena jednostkowa (60)
interes publiczny unieważnienie (7455)
treść pełnomocnictwa (3011)
szczecin (1349)
xix_ga_225_10 (14)
beneficjent gwarancji (612)
zezwolenie (981)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
708/10 (6)
wykonawca zagraniczny (708)
i ca 220/07 (1)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (32)
oc konsorcjum (268)
płynność finansowa (161)
uzupełnienie odwołania (6197)
czynności w postępowaniu (22102)
oświadczenie po terminie składania ofert (8720)
naruszenie art. 38 ust. 6 (4162)
kio 4/13 (89)
ii ca 201/05 (4)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
"błędna podstawa prawna" (89)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
data ostatniego wpisu (3811)
skład sądu konkursowego (189)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
kio/uzp 959/09 (38)
wydruk z konta bankowego (57)
zawieszona działalność (124)
cena jednostkowa ujemna (60)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
art. 84 (1523)
kryteria oceny ofert metodologia (356)
i ca 40/07 (5)
niezwłocznie oznacza (909)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
niepodpisany kosztorys (986)
umowa o zamówienie publiczne (14399)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (218)
kio 1201/13 (12)
warunki podmiotowe (2325)
vat 0 % (1806)
należycie (6861)
wykładnia gwarancji (1349)
lek (333)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1221)
xii ga 431/09 (4)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (478)
"art. 36b" (43)
uzupełnienie certyfikatu (1503)
bezprzedmiotowe odwołanie (1833)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (3209)
kryteria (6613)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
c-28/01 (75)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
brak tłumaczenia na język polski (865)
łopianowska wadium (56)
1078/12 (6)
"art. 16 ust. 4" (8)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (80)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
kio/uzp 286/08 (11)
należyta staranność wartość zamówienia (3158)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (338)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (42)
"rozwiązanie umowy" (218)
"art. 32" (751)
płyty głównej producenta komputer (107)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
806/11 (6)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
iii ca 552/10 (2)
usługi priorytetowe (404)
solidarna odpowiedzialność (410)
dostawca a podwykonawca (446)
uchwała zarządu (635)
bank gospodarstwa krajowego (109)
dalszy podwykonawca (1182)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (3191)
"deklaracja zgodności" (756)
zaokrąglenie ceny (287)
luksemburg (65)
art. 87 ust. 1a (1414)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
art. 26 2b pzp (1353)
zmiana wynagrodzenia konkurs (609)
c-234/03 (24)
naruszenie dyscypliny (1230)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
art. 179 (8773)
nie przesłał kopii przystąpienia (1598)
odmowa podpisania umowy (486)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (759)
przenoszenie kosztów (1528)
rebus (25)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (18711)
229/09 (13)
vii ga 59/08 (2)
x_ga_213_11 (13)
informacja o wynikach postępowania (11773)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (114)
sumowanie zdolności kredytowych (66)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (5190)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (53)
brak wskazania podwykonawców (1119)
droga elektroniczna (1846)
krajowa instytucja rozliczeniowa (181)
niewłaściwa stawka vat (1313)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (417)
gwarancja bankowa (778)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
brak ceny w ofercie (7372)
art. 44 (3031)
referencje a poświadczenie (957)
"w ramach jednej umowy" (138)
x ga 183/10 (1)
v ca 84/07 (8)
iv ca 566/09 (1)
"32 ust. 2" (186)
kio/kd 106/10 (5)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (5720)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
rozliczenie kosztorysowe (520)
planeta (33)
kio_2205_11 (6)
wydruk z ceidg (18)
krk szwecji (7)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
obronność i bezpieczeństwo (127)
projekty własne (4611)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
iv ca 1499/11 (1)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (8122)
"art. 90" (2221)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
uzupełnienie dokumentów (5982)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (4887)
inny skład konsorcjum (5911)
udostępnienie wiedzy (2756)
ii ca 584/05 (17)
definicja modernizacji (442)
przedłużenie terminu (2368)
odpady (1249)
"art. 12a" unieważnienie (84)
2343/12 (8)
sumowanie polis oc (64)
dwukrotne uzupełnienie (475)
informacje niejawne (3109)
tłumaczenie dokumentów (1776)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
ograniczenie swobody umów (1166)
"omyłka rachunkowa " (1174)
wolna ręka prawa autorskie (135)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
182 ust. 3 pkt 1 (2800)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (83)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (13122)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2043)
ceny jednostkowe rażąco niskie (975)
ciągłość wadium (116)
dostawa artykułów spożywczych (85)
obejście prawa (675)
i ca 251/08 (3)
x ga 254/10 (7)
kio 350/11 (8)
1016/12 (19)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
podkryteria cenowe (25)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (265)
rażąco niska cena 2014 (633)
ii ca 647/09 (1)
arimr (77)
art.26 ust.2 b (4645)
art.36a (84)
wniosek o upadłość (339)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1246)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2382)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (7274)
uniwersytet szczeciński (32)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
"treść oferty" (6588)
v csk 456/09 (18)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (7217)
gwarancja bezwarunkowa (319)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
usługi opiekuńcze (77)
"koncepcja architektoniczna" (41)
nieprawdziwe oświadczenie (2952)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (162)
typ model (847)
nieuczciwej konkurencji (8966)
ii ca 803/10 (12)
zakaz łączenia funkcji (377)
"zp-1" (328)
rejestr karny wielka brytania (39)
wykluczenie grupa kapitałowa (506)
spółka cywilna (2686)
143/12 (7)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
waloryzacja cen (123)
technologia radiowa (155)
powszechna dostępność (512)
integracji (712)
69 (1166)
dokumenty niezbędne (9353)
imienny wykaz osób (209)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (834)
art.7 (12416)
"art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp" (45)
minimalna wartość dostaw (806)
agencja rynku rolnego (30)
"27 ust. 5" (14)
kio 293/12 (4)
zamiana kary umownej (99)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (162)
"świadczenie niemożliwe" (221)
równość stron kary umowne (150)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (718)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
xii ga 416/10 (1)
wynagrodzenie prace projektowe (1597)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
termin wykonania zamówienia niezgodny (16650)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (3387)
alstal (33)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
art 12a pzp (461)
uzupełnienie harmonogramu (548)
"karty katalogowe" (428)
dostawa powszechnie dostępna (1382)
małżonków (15)
niezgodność próbek z siwz (476)
uzupełnienie nazwy producenta (1312)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2285)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
kserokopia gwarancji (284)
odległość serwisu (69)
dokumenty złożone po terminie (16197)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
"usługi prawne" (31)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
badanie rażąco niskiej ceny (1713)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
informacja z krk (436)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2013)
nadmierna kara umowna (170)
odwrotne obciążenie (496)
żadanie certyfikatu (2248)
zmiana zawartej umowy (8965)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (1776)
zmowa (142)
kio 346/15 (8)
1201/12 (7)
zmiana ceny (5753)
iv ca 1176/09 (5)
"zamówień publicznych" (27871)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
ustalone standardy jakościowe (584)
niejasne warunki udziału (3585)
avr rażąco niska cena (5)
iii czp 53/11 (58)
oświadczenie brokera (73)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7197)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
brak wyceny materiału (1338)
v ca 936/12 (5)
plan zamówień publicznych (1798)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
247/15 (4)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
utajnienie sprawozdania finansowego (90)
sytuacji ekonomicznej (2424)
szkoda (3963)
upadłość członka konsorcjum (140)
konsorcjum doświadczenie (2840)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (300)
"interwenient uboczny" (105)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
kryteria oceny (6345)
c-16/98 (8)
indywidualna ocena oferty (1933)
funkcjonalność system (1243)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
xii ga 423/08 (1)
roboty tożsame (1494)
xxiii ga 924/14 (9)
"art. 36 b" (43)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3251)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (727)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
usługi hotelowe (44)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
podpis bez za zgodność z oryginałem (834)
iv ga 39/08 (1)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (395)
ważność polisy (271)
jeden producent (3255)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
netline (37)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (72)
"przedmiot konkursu" (21)
zaproszenie do negocjacji (920)
"iii czp 25/07" (10)
poprawa ceny jednostkowej (446)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (129)
nowe zarzuty na rozprawie (6746)
"brak ceny oferty" (3)
nie wpłacenie wadium (218)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (54)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
polisa kontraktowa (161)
dokumenty w języku obcym (401)
nowe okoliczności (6988)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
iii ca 299/06 (4)
oświadczenie producenta o serwisie (724)
iv_ca_831_10 (9)
zaświadczenia o niekaralności (354)
art. 29 ust. 4 (19825)
91 ust. 3 (6819)
status podwykonawcy (410)
gwarancja producenta (1082)
funkcjonalność kryterium (1256)
kio_707_11 (31)
umowy o pracę (7665)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2128)
art. 49 ust. 3 (1877)
różna stawka vat (734)
gwarancja wadialna w kopii (208)
art. 23 ust. 2 (11801)
modyfikacja oferty (3556)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10363)
wycinka drzew (74)
wyjaśnienia oferty (10738)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
"wyciąg z rachunku bankowego" (19)
sumowanie wartości polis oc (59)
zawarcie umowy (10710)
definicja wadium (413)
art. 26 ust. 2a (1405)
dokumenty po terminie (13908)
cash pooling (2)
kryterium parametry techniczne (1983)
zatrzymanie wadium brak krk (39)
vii ca 453/09 (1)
sk 22/08 (15)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (4385)
kio 400/14 (4)
ix ca 182/06 (2)
oficjalnego kanału dystrybucji (31)
zmiana terminu zamówienia (10382)
starpol (11)
"polisa oc" (328)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
ii ca 233/06 (1)
oferty dodatkowe (9192)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
czyny nieuczciwej konkurencji (1511)
brak interesu publicznego (10813)
ii ca 529/04 (4)
"oświadczenie wiedzy" (458)
tłumaczenie przysięgłe (381)
odbiór robót budowlanych (1907)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
cena jednostkowa zero (1685)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1466)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2054)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
art. 94 ust. 2 (1573)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (6295)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (325)
opis przedmiotu (11196)
art. 36b ust.2 (58)
"dostawa samochodów" (83)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (6)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (112)
wyjaśnienia ceny po terminie (7838)
zły vat (143)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (35)
termin realizacji dostaw (2067)
bezpieczeństwo przemysłowe (259)
wartość referencji (2528)
zakres polisy oc (584)
preferowanie producenta (517)
banery (6)
wspólna polisa (504)
wadium jeden członek konsorcjum (199)
kio_uzp_694_09 (15)
zwrot odwołania (16868)
informacja z banku (1179)
x ga 42/10 (2)
sztuki budowlanej (1025)
830/10 (3)
forma pełnomocnictwa (1403)
opłacenie polisy (361)
ii ca 207/08 (6)
"art. 182 ust. 4" (12)
wysokie kary umowne (206)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (418)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (16)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (199)
świadczenia ciągłe (998)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
1339/09 (4)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
krk holandia (8)
vii ga 29/05 (6)
ii ca 158/09 (4)
pit (69)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
wzór formularza (3165)
art. 5 ust. 1b pzp (924)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
referencje dla samego siebie (1246)
uzupełnianie próbek (173)
ii ca 231/06 (1)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
brak wyceny (2527)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (393)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
nieuwzględnienie wyjaśnień (13235)
omyłka w cenie jednostkowej (970)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (286)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (62)
"art. 38 ust. 4b" (25)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4014)
termin związania 2011 (3215)
abm solid (62)
c-331/92 (7)
krs komplementariusza (41)
nazwa własna (4460)
art. 68 ust. 2 (1616)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
358/11 (15)
x ga 316/09 (2)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2282)
koncentracja środków ochrony (223)
niezależny podmiot (5547)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (492)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
"xii ga 102/09" (64)
186 ust.2 (3633)
v ca 1784/08 (2)
vii ca 363/08 (1)
usługi główne (3526)
v_ca_3036_10 (29)
zmiana wykazu osób (3396)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
zmiana oferty przez wykonawcę (12132)
cena poniżej 1 grosza (2546)
sformalizowane (337)
vii gc 127/11 (1)
kryterium rabat (267)
in house (93)
ii ca 88/09 (35)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (6668)
przetwarzanie odpadów (268)
szacowanie (790)
powtarzające się okresowo (133)
i ca 251/07 (2)
kio 1393/11 (3)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (6081)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
zamówienia powtarzające się okresowo (186)
bliskości (116)
csioz (29)
wizja lokalna (298)
wybór oferty termin związania ofertą (9115)
586/08 (2)
usługa druku (889)
ii_csk_675_10 (15)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
inwentaryzacja (397)
naruszenie art 144 (718)
żywienie (257)
legitymacja czynna (290)
"art. 22 ust. 5" (59)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
wykaz usług wykonywanych (3282)
art 24 ust. 1 pkt 1 (15125)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (47)
xii ga 456/08 (1)
v ca 1554/08 (3)
brak formularza ofert (5402)
parametry równoważności (721)
fałszywe informacje (243)
nierówne traktowanie (8272)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
niewniesienie wadium (2359)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
zmiana terminu (10611)
grzegorz mazurek (291)
zwolnienie od kosztów (765)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
brak pieczątki (316)
udostępnienie rachunku zysków i strat (134)
sufo (62)
polska agencja informacji i inwestycji (83)
strona z (17545)
błąd ryczałt (220)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
art. 15 (15117)
wskazanie konkretnej daty (3539)
i 1 ca 514/10 (1)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
usługa o charakterze ciągłym (744)
emas (20)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1176)
system pobierania krwi (92)
karta katalogowa (484)
protokół odbioru poświadczenie (528)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1084)
xix ga 245/07 (6)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
wybór oferty po terminie związania (9191)
ii ca 1239/06 (2)
prawo do informacji (12616)
dostęp do informacji publicznej (2492)
2363/10 (12)
warbud (308)
v ca 538/08 (9)
87 ust. 1 (7382)
oczywista pomyłka pisarska (386)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
ix ga 392/13 (9)
po terminie związania ofertą (8460)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
wadium (2041)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
zus hiszpański (6)
"art. 46 ust. 4a" (437)
zasada jawności (877)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4136)
spam (6)
x ga 89/10 (4)
x ga 58/09 (4)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2109)
z wolnej ręki (1499)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
457/12 (20)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1472)
informacja z banku wydruk (148)
"termin składania ofert" (4586)
rabat (276)
832/09 (4)
krk hiszpańskie (12)
legitymacja czynna konsorcjum (132)
uzupełnienie próbki (335)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (683)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3045)
art. 22 ust. 2 (13227)
x ga 379/06 (1)
bęben (63)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3008)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (784)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
dokumenty nie wymagane (12623)
rownowaznosc (699)
materiały biurowe (501)
wan (167)
"tauron" (77)
składka polisa (374)
wydłużenie terminu realizacji umowy (747)
218/12 (6)
uzupełnienie wyroku kio (6388)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
wadium w częściach (1032)
kryterium termin płatności (1303)
świadczeń okresowych (1091)
2234/12 (5)
478/12 (10)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2477)
powierzy podwykonawcom (751)
wyrok kio (10121)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
sumowanie (539)
art.75 (62)
wadium podmiot trzeci (450)
omyłki (2999)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
nie podano nazwy producenta (2001)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
kio 762/13 (7)
arcadis (42)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
trakcja (128)
chiński rejestr karny (14)
udostępnienie dokumentów (3877)
plan zamówień (1350)
sprzeciw ryszard tetzlaff (61)
istotna zmiana (8648)
podpis nieczytelny (375)
ostrołęka (162)
art. 93 ust. 1a (919)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
brak podpisu oferty (1929)
oryginał gwarancji wadialnej (290)
skuteczność wadium (508)
potwierdzenie zdolności kredytowej (816)
licytacji (99)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
upadłość (333)
"uzupełnienie wadium" (15)
oświadczenie o podwykonawcach (2143)
skamex (47)
kryterium niemierzalne (153)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (126)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (434)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
krk 10 i 11 (376)
kio 1898/11 (3)
art. 26 ust. 1 (14024)
rażąca cena (1454)
sucg (4)
x ga 143/10/za (1)
termin na zadawanie pytań (773)
"odmowa podpisania umowy" (88)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2183)
wyższe wykształcenie (432)
iii czp 52/11 (88)
1265/09 (5)
język polski (1791)
kio/uzp 745/08 (22)
nie ma wpływu na wynik postępowania (10611)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (184)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
odwrócony vat (37)
sumowanie doświadczenia (312)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
usa (129)
art.22 ust.4 (2905)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
zawarcie umowy pod warunkiem (6840)
858/12 (4)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
usługi transportowe (717)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
xii ga 413/08 (3)
"art. 180 ust. 3" (485)
nieaktualny odpis z krs (613)
oferta forma oferty (5516)
c-496/99 (11)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
90 ust. 1 (7392)
elektroniczne zaświadczenie zus (100)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (65)
art. 141 (1058)
protokół odbioru z usterkami (216)
2191/10 (6)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (491)
referencje a kary umowne (124)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (30)
doświadczenie jako kryterium (3737)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
art.186 ust.2 (2354)
usługa kolokacji (21)
24 ust. 2 pkt 3 (14996)
kredyt odnawialny (21)
"wycofanie oferty" (67)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
wadium części zamówienia (1427)
"nadużycie pozycji dominującej" (13)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2222)
izba (15344)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
vi ca 527/05 (15)
odstąpienie od zawarcia umowy (2296)
roboty dodatkowe (4473)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
"oficjalny kanał dystrybucji" (9)
1641/14 (4)
kio/ku 83/10 (23)
"interwencja uboczna" (55)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1388)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1333)
harmonogram tajemnica (247)
polecenie zmiany (447)
zamówienie mieszane (255)
zdolnośc kredytowa (917)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3548)
co stanowi treść oferty (16056)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (68)
"art. 26 ust. 2" (1298)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
referencje podwykonawca (695)
upłynął termin związania ofertą (1269)
viii ga 22/08 (41)
"zwłoka zamawiającego" (30)
uzasadnione przyczyny (3352)
certyfikat/atest (24)
zmiana wykonawcy (10390)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (755)
"oświadczenie własne wykonawcy" (156)
data dokumentu (6606)
poprawienie jednostki miary (421)
zmiana ceny oferty (7218)
"termin związania ofertą" (960)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (213)
ii ca 997/06 (2)
obiekt budowlany (2321)
zamówienia in house (93)
równoważny (2271)
doświadczenie kierownika budowy (1144)
x ga 139/08 (1)
berger bau (36)
art.29 (3561)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1330)
poprawienie omyłki (2163)
wydłużenie terminu składania ofert (690)
wady gwarancji wadialnej (110)
istotna zmiana treści oferty (7762)
kio 2744 (9)
"wykonawca jest profesjonalistą" (26)
lista podwykonawców (186)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (349)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (811)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
"art. 68 ust. 2" (27)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
wariantowość ceny (66)
zniszczył próbkę (34)
niezgodność oferty z przedmiarem (1100)
"art 24 ust 1 pkt 9" (295)
"26 ust. 2b" (952)
1092/10 (7)
zamówienie uzupełniające na dostawy (1914)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
i1 ca 154/11 (1)
art. 4 pkt 13 pzp (10450)
meble biurowe (122)
"znajomość języka polskiego" (22)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
protokół odbioru jako poświadczenie (525)
zmowa wykonawców (137)
poświadczenie należytego wykonania (1526)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
kio 478/12 (13)
"tłumaczenie przysięgłe" (418)
zasada obiektywizmu (529)
rażąco niska cena brak dowodów (1541)
serwis podwykonawca (313)
art. 4 pkt 3 lit. g (2064)
2492/11 (3)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1018)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (338)
wezwanie do uzupełnienia (6417)
ogólna referencja (1207)
konsalnet rażąco niska cena (13)
x ga 337/07 (7)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
kio 31/11 (16)
ograniczenie konkurencyjności (1248)
xix ga 91/07 (4)
"oferta ocena oferty" (51)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2027)
"24 ust. 2a" (17)
wpłata wadium po terminie (1248)
kio 51/12 (5)
brak informacji o należytym wykonaniu (6158)
dokumenty podmiotu zagranicznego (889)
gwarancja bankowa w kopii (283)
"ubezpieczenie grupowe" (17)
1070/11 (5)
kio/uzp 59/10 (14)
x ga 140/08/za (1)
c-314 (8)
art. 32 (3520)
istotna zmiana w treści oferty (10077)
"art. 60b" (19)
kio 279/15 (11)
brak środków (9959)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (707)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
"umowa ramowa" (281)
xii ga 200/11 (1)
nieczytelny dokument (898)
35/12 (20)
"przedmiar robót" (1443)
krk szwecja (7)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
1255/12 (4)
rozliczenie uzupełniajace (496)
iv ca 288/06 (2)
dowód osobisty (644)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
zabranie wadium (5)
"zmiana ogłoszenia" (385)
zakres referencji (2938)
ii ca 29/05 (37)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
180 ust. 5 (4265)
impel rażąco niska cena (95)
iv ca 1021/09 (1)
v ga 87/10 (1)
ii ca 663/04 (2)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (136)
krk miejsce zamieszkania (132)
kio_1114_12 (6)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
"disclosure scotland" (12)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
818/11 (3)
inne dokumenty określające obroty (1503)
profesjonalista (529)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (3)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (10)
1130/11 (2)
art. 4 pkt 8 (17592)
100/12 (20)
"utracił interes" (87)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
licencja niewyłączna (952)
przedłużenie związania ofertą (1810)
podpis parafka (39)
mieszane (261)
wykładnia autentyczna (168)
zasób własny (1775)
"miejsce zamieszkania" (621)
"autoryzowany serwis" (76)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1129)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
x ga 253/10 (1)
zabezpieczenie należytego (1988)
"udział w realizacji zamówienia" (495)
718/12 (9)
doświadczenie zawodowe (2676)
kio/uzp 31/10 (231)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1129)
zmiana terminu art. 144 (785)
art. 38 ust. 6 (3537)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
xii ga 448/08 (1)
vi ga 39/11 (4)
"22 ust. 2" (1001)
nie podpisany kosztorys (986)
odpadów komunalnych (679)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
lokata (69)
niekompatybilność techniczna (53)
certyfikat ubezpieczenie (430)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2150)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
roboczogodzina (492)
zmiany nieistotne (8648)
rażąco niska cena po nowelizacji (244)
sodexo (28)
zobowiązanie warunkowe (276)
1323/12 (6)
art. 192 ust. 7 (7839)
art. 26 ust. 2b polisa (199)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (200)
referencje podpis (552)
inpost (28)
koncesje (471)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
"prowspólnotowa wykładnia" (13)
elektroniczny krs (462)
"kio 1535/11" (4)
1629/11 (5)
nieczytelne odwołanie (1238)
413/15 (4)
art. 36a (160)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
cena 0 (4870)
oferta formularz oferty (4871)
"ustalenie wartości zamówienia" (469)
średnie roczne zatrudnienie (142)
"należyte wykonanie umowy" (1205)
kio 2181/10 (2)
wartość konkursu (814)
953/13 (26)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (2973)
kio 2480/12 (7)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
komputery (785)
x ga 235/09/za (1)
x ga 73/07 (6)
mpo (75)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1350)
kio 1600/10 (6)
alstom rafako (13)
proporcjonalny (966)
pomoc publiczna (5397)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
unieważnia postępowanie (5121)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
tablice rejestracyjne (14)
ii ca 1049/05 (3)
ii ca 590/09 (5)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (627)
integracja (545)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (692)
udział w przygotowaniu postępowania (4999)
należyte wykonanie usługi (4269)
inspektor nadzoru (846)
1288/10 (21)
"zmiana producenta" (13)
art.144 (358)
art. 36a ust. 2 (160)
ix gc 155/08 (2)
art 144 (761)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (66)
z referencji nie wynika należyte (2713)
skarga wniesiona przez przystępującego (7822)
grupa kapitałowa (389)
brak części formularza ofertowego (2162)
106/10 (11)
ii ca 683/11 (1)
referencje oświadczenie woli (759)
wpis od odwołania na dwie części (7368)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (47)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
produkt równoważny (1140)
wykonanie wyroku (12849)
monistyczny (8)
"opłaconą polisę" (383)
24/14 (12)
"art. 67 ust. 2" (31)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
wyłączny dystrybutor (551)
wartość szacunkowa usługa okresowa (336)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
"ii ca 693/05" (69)
równoważność norm (504)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
0,00 zł (296)
240/10 (4)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (115)
formularz (4952)
nieczytelna kopia (300)
"niezgodność oferty z siwz" (799)
zakres ubezpieczenia (2126)
"cena jednostkowa" (1683)
zamiast polisy certyfikat (56)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (651)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
"art. 29 ust. 2" (1224)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
szpital wolski (19)
zobowiązanie do sprzedaży (962)
112 kc (345)
poręczenie udzielane przez podmioty (172)
"doradztwo prawne" (41)
brak daty na oświadczeniu (5348)
spółka komandytowa krk (36)
roszczenie o zmianę umowy (1064)
"in house" (116)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
pribex (13)
kio 1526/10 (5)
xii_ga_412_11 (2)
"93 ust. 4" (61)
wykaz osob (4235)
data zobowiązania (3860)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
usługa prania (170)
biegła znajomość języka polskiego (35)
kio/kd 22/09 (9)
komisja przetargowa (1548)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (960)
usługa pocztowa (964)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1483)
dokumenty przed podpisaniem umowy (4657)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
referencja (3085)
podpis czytelny (460)
zakres wezwania do uzupełnienia (6122)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (5750)
unix (36)
działalność regulowana (1974)
krk słowacja (2)
kio 254/11 (5)
2480/12 (7)
nieaktualne zaświadczenie z zus (282)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (136)
iii ca 454/08 (2)
brak uzupełnienia dokumentów (6874)
przystąpienie do długu (63)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
art. 6 ust. 2 (23323)
odtajnienie harmonogramu (74)
tubisz rażąco niska cena (91)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
art. 142 ust. 2 (970)
dokumenty podmiotów (7504)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
dyrektywy (2911)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1520)
art 136 (611)
"art. 189 ust. 6" (19)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (5021)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
data wystawienia krs (260)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
630/10 (2)
in dubio pro reo (35)
brak formularza cenowego (1617)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2404)
i cz 103/07 (1)
hawe (11)
toshiba (62)
szczepionki (51)
powiązania rodzinne (31)
umowa konsorcjum (3985)
certyfikat iso 9001:2000 (92)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1589)
bony towarowe (20)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2477)
forma wadium (962)
"pilna potrzeba" (104)
"zmiana treści umowy" (47)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (3628)
doświadczenie w polsce (1116)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
kryterium społeczne (1801)
zamówienie wspólne (5592)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (290)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
art 46 ust. 4a (606)
poleganie na zasobach finansowych (1376)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1011)
kio 1863/10 (11)
ciągłe (1187)
xxiii ga 633/09 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
w sprawie dokumentów (15768)
wolters kluwer (33)
kryteria równoważności (402)
ochrona osób i mienia (492)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
prezentacja, próbki, testy (50)
faktury (2395)
iv_ca_508_05 (4)
751/11 (5)
"art. 32 ust. 2" (178)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
c-31/87 (8)
iv ga 14/07 (16)
"zmiana treści oferty" (1127)
445/12 (3)
"kary umowne" "wygórowane" (164)
ix gc 159/08 (2)
v ca 379/08 (1)
oferta bez podpisu (1644)
postępowanie odwoławcze (17452)
niewykonanie wyroku (12849)
wadium w kilku formach (269)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4058)
"niepodpisane referencje" (31)
iv ca 508/05 (4)
podkryteria (104)
losowanie (11)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
zmiana istotna umowy (8280)
wykaz robót (3448)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
art. 85 ust. 1 (2145)
spółdzielnia naprzód (294)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
awarie (608)
uzupełniony dokument data (2475)
brak numerów katalogowych (564)
"opłacona polisa" (279)
rażąco niska cena dostawa (637)
baza magazynowo transportowa (68)
nisko rażąca cena (559)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (3417)
przedpłata (14)
pilność (57)
rażące naruszenie ustawy (2064)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
v ca 226/10 (10)
x ga 92/11 (6)
oferta złożona w innym miejscu (9812)
c-414/97 (15)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
art. 45 (3901)
suma ubezpieczenia (558)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1098)
ge (264)
zakaz zawarcia umowy (1686)
"usługi niepriorytetowe" (56)
"żądanie unieważnienia postępowania" (181)
x ga 183/11 (1)
opcje (518)
użyczenie zdolności finansowej (95)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
miejsc po przecinku (431)
uzupełnił dokumenty faksem (900)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
art. 31a (141)
kio_457_12 (10)
xix ga 104/07 (3)
xii ga 443/09 (1)
viii ga 136/09 (5)
informacja o grupie kapitałowej (540)
sumowanie zdolności kredytowej (66)
zobowiązanie podmiotów (3463)
energii elektrycznej (474)
równe traktowanie (8272)
x ga 338/10 (4)
inny dokument nie musi być opłacony (579)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
wiedzy i doświadczenia (4259)
iso 22000 (9)
protokół z postępowania (5417)
odbiór odpadów komunalnych (375)
kosztorys (2612)
v ca 570/08 (10)
"xii ga 117/09" (8)
warunki przedmiotowe (11837)
warunki pozytywne negatywne (815)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
odpowiedzialność solidarna (410)
"wykładnia funkcjonalna" (74)
1041/11 (3)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
formy zabezpieczenia (2010)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (6765)
wykluczenie wykonawców (12741)
gwarancja kryterium oceny ofert (2068)
"zasoby finansowe" (102)
kio/uzp 238/10 (3)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
przedmiot zamówienia (20344)
"definicja podwykonawcy" (18)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
art. 171 ust. 4 (1437)
poświadczenie referencje (957)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
i ca 381/07 (2)
iii ca 833/04 (4)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (2741)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (2934)
ograniczenie podmiotowe (2788)
referencje konsorcjantów (161)
rażąco niska cena 2015 (420)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
powszechne usługi pocztowe (260)
przychód (581)
x ga 59/09 (14)
v ca 1040/08 (8)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (4401)
c-318/94 (24)
protokół konieczności (3052)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (267)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
242/10 (17)
tramwaje warszawskie (37)
podmiot zbiorowy (449)
ix ca 724/08 (1)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (5490)
aktualizacja oprogramowania (224)
faktura jako należyte wykonanie (1459)
"10 usług" (37)
ubezpieczenia grupowe (45)
uzupełnienie przystąpienia (5838)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
niemiec (483)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
łączenie polis (211)
utajnienie referencji (211)
wykazanie tajemnicy (1390)
rażąco niska cena nierealistyczna (674)
podział spółki (792)
zmiana treści umowy (6781)
c-295/05 (12)
zatrzymanie wadium 2014 (156)
1138/11 (4)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (5767)
sumowanie obrotów (149)
"art. 38" (1884)
budynek użyteczności publicznej (272)
polisa tajemnica (148)
x ga 23/07 (105)
"odtajnienie oferty" (201)
v ca 886/05 (6)
v ca 788/08 (11)
szkodowość (2)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
"równoważny" (2859)
1818/11 (8)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
ca 137/09 (15)
autoryzowany partner producenta (120)
zmiany umowy (7212)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
c-18/01 (6)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
nieprawdziwa informacja (3068)
zasada koncentracji (257)
produkt leczniczy (322)
te same referencje (3187)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
fałszywe referencje (73)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1468)
"art. 8 ust. 1" (915)
parkomaty (14)
szacowanie zamówienia (787)
błędy w gwarancji wadialnej (248)
stany zjednoczone (130)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
iv ca 11/09 (32)
kio 445/12 (5)
"połączenie spółek" (36)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1533)
odpowiedzialność podwykonawcy (1053)
1008/11 (4)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (143)
"nieczytelny podpis" (141)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
zbiorowa polisa (51)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
treść oferty (16428)
"spółka cywilna" zaświadczenie (159)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1338)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
nie przedłużenie terminu składania ofert (1703)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
zakres świadczenia (8053)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (2000)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (473)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
art. 180 ust. 7 (4450)
podmiot nieuprawniony (7293)
pkp energetyka (78)
niepełnosprawne (292)
gwarancja przetargowa (1860)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
zmiana wartości umowy (6968)
"najdalej idącą" (161)
wysokość kar umownych (831)
36b ust. 2 (58)
konkurencyjność (826)
usługa kompleksowa (1290)
"sukcesja generalna" (23)
warunek tożsamy (1947)
utajnienie formularza cenowego (230)
"różne rozumienie" (27)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
"po upływie terminu związania" (137)
bezpieczeństwo dostaw (771)
1548/11 (5)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
kio 1231/11 (27)
nie może przekroczyć (1883)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (311)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
"art. 96" (672)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
producent (3980)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
interwencja uboczna (55)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
statio fisci (22)
stowarzyszenie (277)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
referencje nie potwierdzają (1822)
nie uzupełnił tłumaczenia (907)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (103)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
meble medyczne vat (27)
zwrot wadium w formie gwarancji (653)
901/09 (10)
zmiana oferty (9886)
bilety lotnicze (50)
kierownik budowy a kierownik robót (1053)
koszty reprezentacji (2109)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1627)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
5 ust. 1b (1131)
omyłka (2999)
rozbicie ceny ofertowej (440)
kio 1437/10 (5)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
kio/uzp 984/08 (70)
klauzula wykonalności (77)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (153)
pocztowych (2090)
oświadczenie woli (3532)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (17)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
iv ca 891/09 (1)
forma oferty (5684)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (4529)
forma pisemna (2616)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
"art. 12a ust. 2" (51)
manipulowanie ceną (177)
zmowy przetargowe (107)
licytacja (99)
koncepcja (1244)
v ca 214/06 (13)
komplementariusz krk (26)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1404)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1310)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (6041)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (920)
"26 ust. 2e" (16)
upadłości (333)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
art. 23 ust. 3 (9219)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
xii ga 133/09 (4)
art. 51 ust. 4 (2802)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
ix ca 542/08 (2)
art. 26 ust. 2b (1506)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
ceidg po terminie (68)
iii ca 727/05 (7)
faktura potwierdza (2006)
interes publiczny 145 (395)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
kryteria pozacenowe (129)
87 ust. 2 pkt. 3 (7193)
barter (4)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (6)
"przed notariuszem" (328)
brak wyceny pozycji (1499)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
kyocera (17)
zmiana umowy podwykonawca (989)
rażąco wygórowana kara umowna (116)
kio 1525/11 (7)
prezentacja, próbki (115)
termin związania (9146)
interwenient uboczny (108)
polsuper (33)
"klauzule społeczne" (9)
nieopłacona polisa (361)
"zastrzeżenie oferty" (23)
"art. 86 ust. 4" (270)
związanie ofertą (8741)
art 89 ust. 1 pkt 3 (13022)
test (880)
forma pisemna oferty (3293)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
1199/12 (6)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
niewystarczające wyjaśnienia (6042)
art. 94 ust. 3 (1547)
wezwanie rażąco niska cena (1572)
wydruk z krs (211)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (54)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (2427)
"art.22 ust.5" (59)
zaliczki (121)
kio_2817_10 (7)
xix ga 82/11 (2)
pracownik ochrony (2313)
umorzenie (7059)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
xix ga 128/08 (47)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
2734/10 (7)
ii ca 1219/06 (4)
vi ga 34/08 (2)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
omyłka inna (3362)
pkp (699)
"tego samego rodzaju" (285)
"art. 93 ust. 1a" (29)
1138 (34)
iii ca 344/08 (1)
art 46 4a (606)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1182)
kio/uzp 540/09 (11)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
art. 27 ust. 1 (8496)
"referencje" (3085)
art. 5 ust. 1a (2938)
interpretacja siwz (3410)
"powołanie biegłego" (260)
opis jednego producenta (3295)
art. 32 ust. 4 (3332)
naruszenie zasady pisemności (362)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
zakazany podział zamówienia na części (195)
warunki płatności (1443)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
x ga 158/0/iza (5)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (55)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
odwrócenie ciężaru dowodu (42)
oferta wstępna (1238)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
kosztorysowe (1280)
art.+94+ust.+3 (92)
xii ga 393/10 (1)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
mace (9)
"utajnienie wykazu usług" (20)
skrócenie terminów (758)
usługi turystyczne (144)
camco (17)
"art. 91 ust. 3" (184)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (32)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
roboty budowlane (6535)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
wykładnia postanowień siwz (3085)
know-how (246)
sosnowiec (377)
"cena 0 zł" (23)
ii ca 373/12 (9)
"oczywista omyłka pisarska" (1173)
dzierżawa pomieszczeń (87)
"22 ust. 5" (61)
niezgodnosc z siwz (5796)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (763)
dysponowanie (5917)
dysponowanie osobami (4318)
blok operacyjny (217)
"odwołanie wobec wezwania" (2)
kuriata rażąco niska cena (95)
182 ust. 1 (2872)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
iii_czp_52_02 (23)
wyjaśnienia po wyborze oferty (11233)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
przynależność do izby samorządu zawodowego (149)
gospodarzem (198)
osoba prawna jako członek zarządu (803)
podmiotu trzeciego (3933)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
orange (106)
uzupełnienie faksem (1337)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
"istotna zmiana treści ogłoszenia" (9)
it expert (95)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (3841)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
razaco niska cena (1773)
2649/11 (18)
rapid (28)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (22)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (295)
kio/uzp 1455/08 (10)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
błąd w gwarancji (1329)
poprawienie innej omyłki (1931)
edf (15)
przedłużenie terminu związania faksem (408)
uzupełnienie opisu technicznego (3669)
kio 1700/12 (2)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1132)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
1234/09 (10)
upływ terminu związania ofertą (3572)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
"art. 198b" (410)
umowa zlecenia (1623)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
bezstronność (328)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (571)
x ga 367/09 (1)
art 8 ust 3 (19619)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (107)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3698)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
podlimity (14)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
andra (49)
nieprawdziwych informacji (3068)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (12)
586/09 (3)
"wartość szacunkowa" (2666)
878/09 (23)
wdrożenie (1882)
87 (5968)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
dwie próbki (615)
x ga 74/11 (3)
ii ca 435/08 (1)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
kio/2785/10 (3)
i ca 215/10 (2)
viii ga 13/08 (5)
x ga 60/08 (3)
nieprawidłowa punktacja (1034)
próbki (667)
oferta warunkowa (585)
"istotna zmiana" (2051)
v ca 46/07 (4)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
kio 2706/10 (5)
kio/uzp 741/09 (6)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (119)
kio 685/12 (4)
ciężar dowodu na odwołującym (2658)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
art. 91 ust. 4 (6611)
429/12 (7)
usługi bankowe (1414)
inwestor zastępczy (227)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (230)
"zmiana nieistotna umowy" (11)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
kanada (41)
poprawa stawki vat (233)
"zdolność ekonomiczna" (354)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
"oferta wariantowa" (289)
zamówienia dodatkowe ryczałt (341)
cena nierealna (1850)
kompatybilność (288)
interes (10055)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (753)
nazwa producenta (1981)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
"uwzględnia opozycję" (113)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
karty sim (2325)
wilim (253)
zatrzymania wadium (606)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (216)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
grecja (64)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
realny (3482)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
art. 91 ust. 1 (5473)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (44)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (1934)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (18)
proporcjonalne warunki (938)
art. 184 (2168)
linia gwarancyjna (198)
xii ga 132/08 (1)
zmiana produktu (3323)
198d (12)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
rental right (3)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
kio 2765/11 (9)
samouzupełnienie dokumentów (2)
polisa konsorcjum (440)
sygnity (334)
art. 387 kc (296)
kio/1536/10 (5)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (602)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
wynagrodzenie prowizyjne (15)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (526)
zmiana podmiotu (5609)
odrzucenie skargi (15630)
vii ga 36/08 (7)
zakaz podwykonawstwa (160)
słowacja krk (2)
odrzucenie rażąco niska cena (2252)
zezwolenie konsorcjum (486)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (448)
najwyższa staranność (871)
art. 46 ust. 5 (2676)
art. 183 ust. 2 (1637)
kio 459/12 (20)
termin realizacji unieważnienie (7413)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
numery katalogowe (438)
przetarg nieograniczony (19872)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
refundacja (56)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2222)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
wydruk z banku (153)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (280)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1829)
telekomunikacyjne (694)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
zdolność finansowa (1700)
forma pisemna zobowiązania (1410)
"lub równoważne" (743)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
poświadczenie bezpieczeństwa (533)
odbiór odpadów (588)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
jakościowe kryteria oceny ofert (1004)
art 32 (4591)
spółka w organizacji (770)
x ga 22/08 (58)
wyjaśnienia wykonawcy (13535)
w warszawie (25262)
odrzucenie wniosku (8077)
1007/13 (23)
minimalne wynagrodzenie (2085)
tłumaczenie (1950)
xii ga 62/08 (2)
"ii ca 29/05" (12)
projekt wykonawczy (2184)
standstill (48)
pojęcie oferty (2210)
kio/uzp 703/09 (20)
"oświadczenie producenta komputera" (16)
ograniczenie zasady swobody umów (1135)
oświadczenia w oryginale (3339)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (4118)
konsultacje i doradztwo (270)
błąd co do prawa (2987)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
"uzupełnienie próbek" (41)
salans (5)
"art.46 ust. 4a" (437)
dowód oświadczenie producenta (2852)
180 ust.4 (2858)
art 4 pkt 8 (14203)
wycofanie+oferty (67)
podmioty powiązane (889)
lek równoważny (72)
"podatek vat" (1784)
iv ca 362/08 (1)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
podpis pod ofertą (2478)
iii ca 455/08 (2)
v ca 903/08 (8)
"art. 26 ust.2b" (951)
wadium zatrzymanie wadium (553)
kio 20/12 (214)
"samokontrola" (32)
c-24/91 (7)
"sprzęt medyczny" (349)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
2317/10 (4)
epeat (17)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
x ga 81/09 (10)
"złożenie dwóch ofert" (307)
kio 54/12 (16)
stanowi treść oferty (13147)
"inspektorat uzbrojenia" (80)
"art. 32 ust. 5" (12)
strona internetowa dowód (2476)
parafa (170)
zakup licencji (364)
ii ca 220/11 (1)
viii ga 124/07 (11)
ceidg spółka cywilna (27)
prezentacja próbek (115)
"x ga 706/11" (7)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (140)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (2875)
kolektory słoneczne (96)
postępowanie wyjaśniające (4614)
iv ca 831/10 (7)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
c_538_07 (11)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (842)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
nie wniósł wadium (2016)
"wartość zamówienia podstawowego" (182)
ix ca 50/07 (6)
art. 183 ust. 2 pzp (1376)
346/15 (8)
atest pzh (84)
zakres równoważności (674)
kio 41/11 (12)
kary umowne wygórowane (130)
art.22 ust.5 (1922)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (85)
porównywalność (460)
"protokół odbioru" (778)
art 29 ust 2 (22076)
oferta ocena oferty (15030)
"lub równoważny" (743)
podatek dochodowy (124)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
równoważność (699)
nieprawdziwe referencje (958)
niemożliwość świadczenia (650)
44/09 (15)
xii ga 261/07 (2)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (103)
wodzisław (59)
tłumaczenie sysmark (9)
zasada bezstronności (302)
kryteria społeczne (1801)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
rażąco niska cena aukcja (71)
zmiana formularza ofertowego (2313)
intercity (60)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
ii ca 104/06 (11)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (63)
oryginalne części (1035)
mebli (328)
wpis w krs działalność (785)
"art. 140 ust. 3" (60)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (491)
art. 29 ust 3 (21046)
"wskaźnik płynności" (42)
in post (210)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
24 ust. 2 pkt 4 (14652)
kio 2710/10 (10)
telefonii komórkowej (157)
"wiedza i doświadczenie" (719)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (115)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (6150)
inna omyłka vat (839)
zarzuty spóźnione (1582)
pozacenowe kryteria ofert (129)
uzupełnianie dokumentów (2484)
xii ga 231/10 (1)
erp (134)
6 kc (4619)
nieprawidłowo obliczony vat (1619)
adhezyjny (80)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (551)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
x ga 294/06 (9)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
kio/uzp 1876/09 (6)
vi ga 79/09 (3)
podstawa dysponowania osobą (3063)
kio_269_11 (12)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
odpadów (1249)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
koordynator projektu (155)
tego samego rodzaju (11156)
równe traktowanie wykonawców (8186)
1 grosz (19241)
cena jednostkowa (2283)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
criminal records bureau (4)
faktura jako dowód należytego wykonania (1170)
zakaz powierzania podwykonawcom (95)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
art. 179 ust. 1 (7025)
kio 1503/08 (6)
"kosztorys ofertowy" (2041)
art. 17 ust. 1 (11971)
ix ca 541/09 (2)
kio 1321/11 (3)
fcc (33)
kio 1434/12 (3)
v ca 1110/04 (11)
brak okresu gwarancji (2092)
miarkowanie kar umownych (43)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
290/13 (7)
usługi powszechnie dostępne (1631)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
"obsługa prawna" (99)
v ca 571/08 (8)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (886)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2070)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
kio/uzp 2490/10 (8)
fbi (15)
ii ca 585/06 (6)
art 87 (5965)
impel (625)
naruszenie art. 22 ust. 4 (14059)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
pkp s.a. (881)
poręczenie zapłaty wadium (154)
"art. 144" (358)
wizji lokalnej (298)
nieprecyzyjne (3321)
oryginał zobowiązania (1442)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
błąd projektanta (312)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (483)
"art. 26 ust. 2c" (41)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
uzupełnienie informacji z krk (289)
xix ga 225/10 (14)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
hewlett packard (301)
cena kosztorysowa (1164)
czyścioch (28)
91 ust. 2 (6867)
"art 144" (358)
pełnomocnictwa (3359)
kio 165/15 (10)
x ga 255/09/za (2)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (11330)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
nie figuruje w rejestrze płatników (17)
"ochrona danych osobowych" (50)
kredyt (585)
pocztowe (2090)
kio_uzp_867_09 (8)
i csk 293/07 (54)
stawka vat odrzucenie oferty (1673)
2238/11 (6)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
"art. 190 ust. 7" (385)
aport (31)
filgrastim (3)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
faktura (2395)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
omyłki rachunkowe (1257)
"art. 181 ust. 2a" (69)
art. 112 kc (345)
przynależność do grupy kapitałowej (122)
udział w realizacji części zamówienia (8548)
po upływie terminu związania ofertą (4933)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
termin płatności składki po upływie terminu składania (326)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
1980/09 (11)
nieaktualne krk (320)
tyco (78)
x ga 241/10/za (1)
prawo nie działa wstecz (34)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
"art. 36b ust. 2" (19)
ugoda (55)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
kio 14/11 (204)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
protokół z negocjacji (939)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (486)
brak-wadium (71)
rażąca niska cena (738)
x ga 75/08 (9)
"zasada przejrzystości" (380)
art. 29 (22175)
"art. 94 ust. 3 " (111)
"zamówienia tego samego rodzaju" (68)
prawo wyłączne (12387)
współuczestnik (10)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
interes prawny (9018)
nierealny termin realizacji (3061)
częściowe uwzględnienie (2410)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (68)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
kopia wadium (472)
v ga 87/11 (2)
ix ca 709/09 (3)
sprzęt fabrycznie nowy (329)
"chyba, że udowodni" (159)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (492)
kio 711/12 (6)
ii ca 577/06 (7)
oryginał (3457)
brak podpisu na kosztorysie (279)
848/12 (4)
podwykonawca podmiot trzeci (1254)
sikorska (952)
jednokrotne wezwanie (518)
brak wpływu na wynik postępowania (10513)
udostępnienie doświadczenia (1883)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
specyfikacja techniczna (7095)
dokument nie podpisany (4885)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1241)
"kopia gwarancji bankowej" (3)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (10937)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
sam sobie wystawił referencje (811)
x ga 83/08 (5)
wyciąg bankowy (223)
warunki atmosferyczne (310)
windows (285)
ix ga 131/10 (4)
błędy w kosztorysach (1193)
xii_ga_206_08 (20)
obiekt użyteczności publicznej (292)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2252)
bezwarunkowa gwarancja (319)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (203)
wygórowane kary umowne (130)
umowa (11595)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
treść zobowiązania (4789)
niepodpisany formularz cenowy (732)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
x ga 158/11 (2)
definicja robót budowlanych (2060)
upływ terminu realizacji unieważnienie (3981)
wiedza (2974)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
potencjał techniczny (2644)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
93 ust. 1 pkt 6 (5267)
iv ca 648/07 (1)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
ogłoszenie upadłości (288)
ograniczenie podwykonawców (1659)
897/15 (6)
odrzucenie oferty (15153)
umowa współpracy (2017)
zachowanie formy pisemnej (2308)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
podmiotowe kryteria oceny ofert (1631)
ii ca 404/09 (7)
sysmark (25)
zgodność z oryginałem (2385)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
udostępnienie osoby (3086)
wykonanie wyroku izby (11276)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
rozwiązania równoważne (1227)
usługi leśne (408)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
"art. 192 ust. 2" (2401)
"art. 5 ust. 1a" (24)
ryzyko (1914)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1019)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2127)
ii ca 455/06 (6)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3161)
utrata dofinansowania (212)
numer uprawnień (2208)
świadczenie usług pocztowych (608)
xii ga 12/09 (9)
1388/11 (3)
prawo opcji (516)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1314)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (493)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (3281)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
użyczanie zdolności finansowej (93)
bład projektowy (1220)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
"oświadczenie producenta" (579)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (8)
vi ca 32/11 (2)
"zmiana terminu wykonania umowy" (31)
0,00 złotych (277)
protokół odbioru końcowego robót (698)
zmiana ogłoszenia (7362)
certyfikat meble (48)
ii ca 675/04 (3)
wrobis (53)
prawo autorskie (746)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
vii cz 410/10 (1)
sposób obliczenia ceny (3142)
"ii ca 489/06" (24)
x ga 258/09 (4)
krakowski holding komunalny (18)
art 145 (620)
prototyp (101)
art. 26 ust. 2 b (7993)
ceidg (39)
xii ga 106/10 (2)
podmiot trzeci (2837)
gpa (27)
150/12 (15)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (962)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (363)
finanse publiczne (2414)
umowne prawo odstąpienia (782)
próbek (667)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
art.94 ust.3 (399)
art. 7 (22618)
x ga 158/07/za (2)
art. 189 ust. 6 (5088)
"odmowa udostępnienia" (219)
wadium w walucie obcej (15)
x ga 427/10 (1)
sprzeczność w siwz (4387)
uzupełnienie przetarg ograniczony (6752)
telekomunikacja polska (389)
sumowanie polis (65)
gwarancja warunkowa (177)
oświadczenie art. 22 (11885)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
autoryzowany przedstawiciel (223)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
2821/14 (5)
"art. 92 ust. 2" (83)
x ga 327/07 (1)
67 ust. 1 pkt 4 (2563)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
"zdolność kredytowa" (879)
v ca 29/03 (20)
zmiana kryteriów oceny ofert (5697)
"art. 94 ust. 1" (248)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
wykazanie równoważności (549)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
itil równoważny (27)
471/11 (9)
udostępnianie załączników do protokołu (1085)
889/08 (6)
przewozy regionalne (168)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1560)
art. 12a ust.2 (364)
rażąco niskie ceny jednostkowe (975)
przerwanie ciągłości wadium (16)
żądanie dokumentów zbędnych (7679)
kio 1818/11 (5)
1050/12 (5)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (1847)
ii ca 141/07 (1)
ii ca 417/06 (3)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (282)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
xii ga 488/11 (1)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4712)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (9743)
wadium wniesione przez konsorcjum (1051)
341/12 (12)
x ga 65/07 (3)
termomodernizacja (314)
c-328/96 (3)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (5283)
ii ca 337/11 (1)
opinia bankowa tajemnica (102)
"art. 101 ust. 2" (12)
art. 90 (5559)
ii ca 836/09 (1)
pełnomocnictwo dla lidera (1044)
kio 529/13 (4)
uczciwa konkurencja (8966)
2786/11 (7)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (531)
"przystąpienie do długu" (3)
iii czp 74/05 (232)
zamówienie odrębne (6440)
tomograf (239)
wyjątkowa sytuacja (1204)
"zaprojektuj i wybuduj" (290)
niekompletny dokument (1808)
art.51 (513)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
"udostępnienie potencjału finansowego" (6)
referencje dla podwykonawcy (654)
vat zmiana umowy (1512)
wymóg jednego producenta (2745)
skarga do sądu (26617)
jednoznaczne wezwanie (5946)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
"kluczowe części" (48)
brytyjski krk (8)
aktualizacja dokumentacji (431)
"oferta wstępna" (245)
ponowne wniesienie wadium (1158)
wysokość wadium (1891)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (540)
niekompletny formularz cenowy (490)
przekształcenie wykonawcy (217)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
sukcesja generalna (30)
ii ca 489/06 (28)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
subiektywna ocena ofert (1108)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
cena oferty w euro (1759)
kio 1081/10 (6)
brak wskazania nazwy producenta (1768)
wykaz materiałów (3053)
odrzucenie i wykluczenie (10838)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1245)
kopiuj wklej (23)
kio/uzp 250/10 (10)
błąd zamawiającego (5704)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
opinia bankowa (670)
iii ca 583/08 (5)
różne stawki vat (734)
umowa pod warunkiem (5450)
art.185 ust.6 pzp (797)
"powiązania osobowe" (32)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
"warunek doświadczenia" (637)
nie złożył pełnomocnictwa (3954)
uzupełnił bez wezwania (2009)
wykaz (6487)
astaldi (40)
przedmiot konkursu (917)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3065)
1646/10 (3)
kio 2746/10 (17)
opis usługi (6967)
leśnictwo (153)
kozienice (59)
art. 29 pzp (18187)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
"unieważnienie postępowania" (4967)
otwarcie ofert termin (5535)
kio/uzp 70/08 (6)
impel security (100)
zaliczka (246)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
brak pkd (148)
art. 85 ust. 2 (2146)
połowa terminu (1073)
potwierdzenie czynności (12463)
niejednoznaczność siwz (394)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (717)
fundacja (223)
esri (36)
x ga 706/11 (12)
art. 110 pzp (902)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
kio 82/12 (4)
"1 zł" (127)
iii czp 147/08 (8)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (2766)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
"pojęcie zarzutu" (3)
315/12 (4)
przejęcie długu (27)
"modyfikacja formularza ofertowego" (32)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1305)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
x ga 41/07 (10)
wykluczenie wadium (1998)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
iv ca 726/11 (1)
138c ust. 1 pkt 4 (121)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (51)
wadium wpłynęło po terminie (572)
"odrzuca odwołanie" (6514)
polisa podmiotu trzeciego (272)
budowa a przebudowa (1614)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (362)
nieczytelny podpis oferty (352)
koncesja na obrót paliwami (26)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
iii ca 855/05 (7)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
xii ga 138/07 (1)
grupa kapitałowa zmowa (32)
składanie ofert częściowych (1729)
2216/13 (8)
metodyka (385)
realność udostępnienia zasobów (260)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
niemiecki krk (31)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1631)
578/11 (3)
kio 776/11 (8)
wykluczenie (10727)
dysponuje bezpośrednio (3400)
agencja mienia wojskowego (175)
unieważnienie aukcji (316)
"linia kredytowa" (79)
zdolność kredytowa do kwoty (898)
xix ga 524/09 (3)
zus elektroniczny (182)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
art. 46 ust.4a (462)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1521)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3595)
152/11 (8)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (288)
interes w unieważnieniu (9132)
protokół zdawczo odbiorczy (121)
"zobowiązanie producenta" (11)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4112)
grupa kapitałowa konkurencja (477)
2725/11 (10)
"oznaczenie strony" (39)
xix ga 302/10 (19)
v gaz 94/09 (2)
"art. 38 ust. 6" (141)
xxiii ga 566/09 (2)
144 ust 1 (997)
"art.26 ust.2b" (951)
patent (623)
54/10 (19)
badania kliniczne (555)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (634)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2707)
polisa pkd (79)
qumak (231)
powtórne wezwanie (1214)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (384)
badanie cen jednostkowych (1684)
niemożliwa do przewidzenia (2749)
art. 24 ust. 2a (2092)
nieistotna zmiana umowy (6198)
naruszenie art. 87 (5595)
v ca 2214/06 (65)
sprzątanie (931)
przejęcie (265)
tylko jeden wykonawca (8757)
umowa o podwykonawstwo (790)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
art. 34 (2768)
zielone zamówienia (1724)
ii ca 641/07 (3)
x ga 124/11 (1)
xii ga 43/08 (1)
art 25 ust 1 pkt 2 (12453)
treść gwarancji wadium (1229)
"uwzględnia skargę" (420)
dgp dozorbud (96)
rozwiązanie równoważne (1644)
xii ga 143/09 (16)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2180)
potencjał (4000)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
pisemne zobowiązanie (2249)
xii ga 391/08 (9)
i ca 273/09 (1)
"powtarzające się okresowo" (51)
"art. 181 ust. 1" (257)
zamówienia mieszane (186)
"sukcesja uniwersalna" (25)
xix ga 72/08 (2)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1335)
oferta niepodpisana (7041)
kio/uzp 81/10 (11)
"gospodarz postępowania" (136)
uznanie odwołania (11074)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
46 ust. 5 pkt 1 (3387)
ii ca 570/04 (7)
udostępnienie uzupełnień (2458)
i ca 599/09 (2)
"usług prawnych" (44)
paliwa (659)
świadczenie ciągłe (998)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (5064)
nieaktualna informacja z banku (580)
zatarcie skazania (46)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
monopolista (62)
doświadczenie powtarzalność (39)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
"oznaczenie beneficjenta" (16)
brak projektu wykonawczego (1427)
"wskaźnik bieżącej płynności" (27)
855/05 (14)
x ga 458/09 (7)
"krajowy rejestr karny" (543)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
warunek przedmiotowy (9379)
wydruk strony internetowej (865)
odpowiedni termin (11083)
odtajnienie oferty (505)
gwarancja (3257)
okres ważności wadium (769)
materiały promocyjne (84)
rażąco niskiej ceny (1740)
osobiste wykonanie (1099)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
iii ca 177/10 (2)
brak podpisu formularza cenowego (379)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (269)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
leasing (190)
bialmed (27)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (386)
holowanie (37)
26 ust. 3 (10931)
art. 36 ust. 4 (4136)
v ca 2344/03 (5)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
iv ca 32/09 (1)
definicja omyłki (732)
art. 91 ust. 3a (475)
polisa oc przed zawarciem umowy (442)
pozycja zerowa (111)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
art. 96 ust. 3 (1822)
xii ga 414/09 (2)
uniwersytet rzeszowski (24)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
isok (14)
art. 6 a (19477)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
x ga 122/10 (21)
"interes przystępującego" (118)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (157)
podwykonawca dostawy (842)
x ga 59/08/za (1)
"krótki termin składania ofert" (46)
serwis w odległości (111)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
pożyczka (173)
faktura jako referencja (489)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
2398/11 (5)
xii ga 149/07 (2)
referencje wystawia (1702)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
forma porozumiewania się (213)
oświadczenia producenta (4096)
wolna ręka prawa wyłączne (809)
instytut monitorowania mediów (14)
brak wyboru oferty (13842)
2479/11 (3)
"formalizm postępowania" (248)
art 16 (10013)
ciąg pełnomocnictw (584)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
148/15 (10)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (756)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (168)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
gospodarzem postępowania (198)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
art. 38 ust 4a (595)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (30)
zmiana siwz po terminie składania ofert (6036)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
232/12 (11)
zawarcie umowy po terminie (10265)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (3329)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (483)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
"cena ryczałtowa" (944)
miejsce składania ofert (6867)
niegospodarność (45)
iv ca 689/08 (4)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
"zmiana wykazu osób" (6)
kio/ku 53/11 (4)
kio/uzp 27/09 (148)
"poczta polska" (337)
"w gdańsku" (1729)
"art. 9 ust. 2" (259)
art. 12a ust. 1 (390)
kio 2777/11 (3)
dostawa autobusów (182)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (285)
udostępnienie koncesji (181)
i1 ca 143/11 (1)
faksymile (17)
charakter wynagrodzenia (4742)
wyłączne (9781)
produkty lecznicze (261)
dwóch miejsc po przecinku (396)
art. 26 ust. 2c (269)
zaświadczenie o niekaralności (354)
xix ga 213/08 (1)
"przeciwnikiem skargi jest " (30)
wyjaśnienie referencji (2320)
iii ca 490/04 (2)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (15171)
referencja treść (2923)
"ponowne wniesienie wadium" (63)
formalności przed podpisaniem umowy (180)
uzupełnienie kosztorysu (877)
pilna potrzeba (173)
kierownik zamawiającego (2051)
współubezpieczony polisa (4)
krk po terminie (456)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
certificate of compliance (2)
xiii gc 253/10/iw (3)
v ca 266/08 (2)
ii ca 460/05 (8)
wykaz robót budowlanych (2911)
"wada postępowania" (227)
złożenie oferty w innym miejscu (9812)
formalizm (387)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1408)
zakup paliwa (209)
nieuprawnione żądanie dokumentu (6943)
fałszywe oświadczenie (262)
inżynier kontraktu (653)
1093/08 (35)
siły wyższej (110)
281/12 (18)
ii ca 849/09 (1)
art. 297 (375)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1372)
wezwanie musi być precyzyjne (1964)
exatel (93)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
osoba fizyczna (1653)
kio/uzp 1591/09 (3)
xxiii ga 634/09 (5)
odrzuca (15995)
art. 27 ust. 2 (8496)
art. 5 ust. 1b (893)
zakaz udziału podwykonawców (405)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (3122)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1544)
"materiały eksploatacyjne" (284)
wajda (51)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
informatyzacja (149)
art. 32 ust. 5 (4368)
xix ga 225/10 (14)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
"nota pokrycia" (13)
1377/11 (2)
"kopia gwarancji" (24)
v gaz 22/08 (7)
informacje (12802)
wadium na niepełny okres związania ofertą (799)
kio/uzp 873/09 (5)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (878)
kio 2483/13 (3)
"iii czp 25/10" (12)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
skarga (21962)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (826)
art. 12a ust. 2 (390)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
różne stawki vat w ofertach (928)
"brak opłaconej polisy" (13)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
1900/11 (5)
asysta techniczna (122)
związanie zarzutami odwołania (10355)
1759/10 (4)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
x ga 256/10/za (1)
"art. 91 ust. 2a" (17)
zasady równego traktowania (7549)
x ga 12/07 (11)
art.18 (549)
budynki użyteczności publicznej (272)
xii ga 222/07 (2)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
x ga 652/13 (29)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
błędny formularz oferty (2154)
407/12 (3)
udostępnianie doświadczenia (1662)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (718)
udostępnienie zdolności finansowych (1012)
v ca 1213/08 (1)
1835/10 (6)
"oświadczenie woli zamawiającego" (150)
jednorazowe wezwanie (531)
szpital czerniakowski (16)
kio 860/11 (5)
miejsce złożenia oferty (10710)
rezygnacja podwykonawcy (128)
24 ust. 1 pkt 1 (15125)
ecm (145)
open office (22)
kalisz (236)
rozwiązania alternatywne (900)
kio 179/12 (3)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (47)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
telewizja polska (153)
"art. 26 ust.3" (6232)
różna interpretacja kryteriów (1188)
turcja (28)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (115)
konsultacje (697)
ebs (28)
kio 2189/10 (14)
"biuletyn nr 2" (5)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3290)
kio/uzp 38/09 (27)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
1787/11 (5)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (153)
brak kosztorysu (2196)
certyfikat do polisy (188)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (7197)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
ograniczenie zakresu zamówienia (17740)
art 24 ust. 1 pkt 3 (14996)
dobre obyczaje (611)
termin wniesienia wadium (1998)
warunek dysponowania osobami (3319)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
zaokrąglenie (272)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
"zasada koncentracji" (176)
xii ga 13/09 (7)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (801)
art. 91 ust. 5 (6617)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
obligacje (16)
vat 0% (1554)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (1879)
własnoręczny podpis (288)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
ii ca 693/05 (51)
"usługi transgraniczne" (13)
brak odpowiedzi na wezwanie (6638)
art. 17 (9574)
należyta staranność zamawiajacego (3844)
rozszerzenie zarzutów (1388)
referencja nie musi potwierdzać (1670)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (3655)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (4599)
v ca 1377/05 (3)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
certyfikat równoważny (671)
sumowanie zamówień (535)
korekty finansowe (409)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
norma wycofana (537)
krk zakres (438)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
grupy kapitałowej (389)
zeznania świadków (436)
"definicja podwykonawstwa" (4)
"dobre obyczaje" (439)
22 ust. 4 (12482)
"uzupełnienie faksem" (5)
v cz 48/05 (2)
vii ga 9/09 (6)
2250/11 (6)
charakter referencji (1903)
odstąpienie od umowy (1640)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
kio_uzp_1514_09 (6)
ii ca 797/09 (5)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3417)
rebus sic stantibus (14)
"art. 142" (503)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
vat omyłka (931)
vii ga 36/09 (1)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (641)
kio 800/12 (8)
zaświadczenie us (105)
podstawy wykluczenia (8541)
opłata (657)
kio 2500/10 (3)
zmiana vat (1825)
alplast (25)
x ga 349/09 (1)
x ga 251/10/za (1)
nalezyte wykonanie zamówienia (8146)
nieobiektywne kryteria (2757)
26 ust.2b (966)
informatyczne (1698)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
obowiązek wizji lokalnej (255)
art. 22 ust. 4 (12482)
podwykonawców (1846)
kz (147)
roboty budowlane wraz z dostawą (2805)
zamówienia podobne (5943)
x_ga_81_09 (7)
kod ean (5)
"prezentacja próbki" (41)
treść gwarancji wadialnej (563)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
passmark (15)
usługa ciągła (1291)
własne referencje (1778)
bankowa obsługa budżetu (132)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (670)
"brak ceny" (33)
uzupełniajace (2754)
konkurs architektoniczny (66)
sprzeciw (1133)
konkurs dwuetapowy (13)
"przeciwnik skargi" (323)
środki finansowe (4096)
rażąco niska cena cena jednostkowa (962)
zintegrowany (1273)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
mikronika (27)
usługi prawne (7570)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
disclosure scotland (5)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
załączniki do odwołania (9632)
oddala odwołanie (9591)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
ujawnienie źródła zapytania (151)
wykluczenie podwykonawcy (1925)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4488)
427/09 (8)
mon (110)
usługi szkoleniowe (296)
c-3/88 (7)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
kredyt w rachunku (390)
ubezpieczenia (2304)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (521)
przerwa w terminie związania ofertą (328)
kio/uzp 80/07 (47)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (13703)
saldo (147)
iv ca 362/09 (1)
xii ga 308/08 (3)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
zamówienie podstawowe (5111)
oświadczenie producenta o gwarancji (1242)
oświadczenie spółka cywilna (2791)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
literalnej (2922)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (84)
know (405)
spis kosztów) (562)
viii ga 244/09 (2)
błędna cena jednostkowa (1128)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
kio 2824/14, kio 12/15 (4)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
pozwolenie na zbieranie (251)
"dysponowanie osobami " (1425)
"art. 41 pkt 9" (21)
równoważnych (2271)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (393)
wydłużenie rękojmi (123)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (555)
art. 26 ust. 3 (10931)
dostawa leków (273)
odrzucenie (15995)
treść referencji (2923)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
jednokrotne uzupełnienie (647)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2204)
art. 34 ust. 5 pzp (2525)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
brak wskazania producenta (2138)
kserokopia gwarancji wadium (137)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (204)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4007)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1372)
192 ust. 2 (7851)
ii ca 397/13 (5)
dyrektywa obronna (30)
świadectwo przejęcia (156)
kryteria mierzalne (111)
"istotne zmiany umowy" (26)
udostępnianie ofert (1529)
"art. 90 ust. 1" (1752)
tonery zamienniki (20)
xii ga 254/08 (4)
c-188/89 (4)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
kio 41/12 (14)
intertrading (75)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (958)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
kio/ku 34/10 (5)
brak oświadczenia (10589)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
punktacja (1403)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (302)
wykładnia językowa (760)
oczywista omyłka pisarska wadium (227)
koncesja na usługi (382)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
doświadczenie konsorcjum (2840)
informacje ze stron internetowych (3644)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (27)
nadmierne kary umowne (170)
i ca 608/09 (4)
z referencji nie musi wynikać (2324)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (531)
"93 ust. 1 pkt 6" (203)
usługi badawcze (465)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
niejasne (2994)
companies house (7)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
powtórzenie prezentacji (465)
usługi pocztowe wolna reka (93)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
odpady medyczne (199)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (392)
poprawa omyłek (819)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2043)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (129)
ii ca 918/06 (1)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
xix ga 179/13 (16)
ryczałt kosztorys (200)
itil (31)
xix ga 372/09 (3)
obiektywny charakter (2423)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
dobre obyczaje kupieckie (89)
nieotwarcie oferty (4311)
przedwczesny zarzut (906)
przekształcenie (238)
art. 90 ust. 1 (5546)
x ga 294/07 (6)
zwolnienie z kosztów (1002)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
"treść referencji" (635)
zmiany istotne (8648)
2103/11 (3)
konsorcjum koncesja (177)
uzp/zo/0-533/06 (12)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (4)
i.1. ca 351/06 (1)
poddostawca podwykonawca (39)
wstępne ogłoszenie (1012)
zmiana terminu płatności (1134)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (901)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (3698)
"przerzucanie kosztów" (31)
1013/10 (7)
koncepcja tajemnica (247)
"kara umowna" (692)
wyrok sądu (17001)
znak towarowy (601)
brak pozycji kosztorysowej (940)
kio_1201_12 (7)
zaprojektuj i wybuduj (342)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (152)
wadium po terminie (2004)
krk uzupełnienie (299)
iii ca 262/05 (7)
"nie wniósł wadium" (1051)
kto podpisuje referencje (126)
cena słownie i liczbowo (228)
vi ga 29/08 (15)
i ca 67/09 (2)
doświadczenie wykonawcy (6523)
"z wolnej ręki" (1081)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (951)
podstawa dysponowania osobami (3063)
opinia bankowa obroty (195)
23.02.2011 (28)
alstom (68)
"art. 6 ust. 2" (80)
"opinia bankowa" (309)
katalogi producenta (914)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
xix ga 3/07 (189)
błędnie wyliczony vat (863)
treść oferty definicja (3839)
"brak podpisu na ofercie" (8)
częściowe odtajnienie (206)
kio 8/11 (166)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
dokumenty stany zjednoczone (102)
zamówienia do 14000 euro (133)
art 29 (27045)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
iii czp 103/2010 (2)
slim (6)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
bezusterkowy odbiór (35)
483/11 (6)
forposta (32)
"ubezpieczenie majątku" (16)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (562)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (868)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (5520)
iii ca 582/08 (1)
zsi (49)
zmiana osób (6954)
formularz ofertowy (3203)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
xii ga 102/09 (41)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
"na dzień składania ofert" (1058)
wojskowy instytut medyczny (47)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
art. 17 ust.2 (10419)
postanowienie o zwrocie odwołania (14156)
warunki udziału w postępowaniu służą (5229)
"kryteria niemierzalne" (23)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
2379/11 (3)
kto wystawia referencje (261)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (4632)
opłata od skargi (612)
lepsze parametry (780)
279/15 (11)
istotna zmiana oferty (8081)
xii ga 435/11 (1)
iso/iec 27001 (16)
urząd dozoru technicznego (156)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
iii ckn 1320/00 (6)
przedłużenie terminu związania (1372)
"podmiot trzeci" (1392)
uchyla (3018)
"i ckn 304/00" (130)
kio/uzp 707/08 (15)
zwrot próbek (374)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
przynależności do grupy (208)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
ix ga 30/08 (11)
"podział zamówienia" (253)
błędy w kosztorysie (1193)
art. 92 ust. 1 (2552)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
kompatybilny (434)
"art. 17" (788)
opłaconą polisę (361)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
zamawiający sektorowy (942)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (846)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (54)
"usługi szkoleniowe" (105)
sytuacja finansowa (4185)
"29 ust. 3" (603)
gwarancja wadialna kopia (199)
v gaz 21/08 (6)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (966)
omyłka istotna (3274)
zmiana przepisów (10308)
kosztorys uproszczony (414)
ekonomiczny (2711)
tożsamość podmiotowa (307)
1667/09 (4)
zasada równego traktowania (7549)
podatek vat (1983)
definicja dokumentacji projektowej (889)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
kio 2854/12 (8)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (291)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
vi_ga_34_08 (3)
wadium kopia (549)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
"zmiana ceny jednostkowej" (28)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
art. 43 ust. 2 (2300)
art. 6 (19478)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
art.22 ust. 5 (4720)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (195)
306/15 (8)
x ga 2/07 (30)
dzielenie przez zero (566)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (8007)
pozycja 0 zł (3990)
krk wielka brytania (23)
polisa oc pkd (60)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
"prawa autorskie" (202)
ii ca 377/09 (2)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
zmiana składu konsorcjum (3379)
"86 ust. 4" (191)
kryteria oceny ofert (6241)
strona internetowa producenta (1897)
nie podpisana oferta (5505)
dwie oferty (10606)
i ca 168/09 (8)
art. 8 ust.3 (10077)
grupa kapitałowa spółka cywilna (250)
"inna omyłka" (809)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
uzupełnienie krs (986)
system informacji prawnej (4130)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
tk telekom (16)
kio 363/12 (4)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1319)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (12167)
179/11 (6)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (116)
"zatrzymanie wadium" (554)
x ga 311/10 (15)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (223)
studia podyplomowe (36)
zamawiający nie może domniemywać (729)
"roboty budowlane" (5710)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
control process (68)
"zasoby ekonomiczne" (25)
wynagrodzenie barterowe (2)
x ga 260/08 (19)
wartość zamówienia (11603)
ulotki (312)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
ii ca 442/06 (6)
iv ca 521/08 (4)
22 ust. 1 pkt 1 (15854)
"zmiana nazwy wykonawcy" (2)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
polisa oc grupa kapitałowa (43)
iv ca 33/09 (4)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
sąd okręgowy w poznaniu (3375)
wadium konsorcjum (895)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
świadectwo przejęcia robót (146)
odstapienie od umowy (2377)
bezusterkowy (52)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
wadium w częściach konsorcjum (427)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
termin zawity (549)
pelnomocnictwo (3359)
x ga 123/10 (2)
"informacja banku" (408)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
szpital (2547)
zapytanie o cenę (1912)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (67)
183 ust. 2 (1637)
brak formularza oferty (4301)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
kio/uzp 215/09 (7)
41/11 (21)
błąd w siwz (3877)
v ca 1973/11 (14)
x ga 284/11/za (1)
faktura należyte wykonanie umowy (1336)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
należyta staranność zamawiającego (2920)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (101)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (628)
rozbudowa systemu (1245)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
kryterium koszty eksploatacji (1079)
prowadzisz (24400)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
"91 ust. 3a" (61)
ii ca 689/04 (6)
przetarg kodeks cywilny (3793)
ii ca 752/05 (15)
kio/uzp 260/10 (27)
"spółka celowa" (13)
siemens (507)
art. 82 ust. 1 (2175)
x ga 51/09 (3)
usługi geodezyjne (370)
brak strony formularza cenowego (1969)
rażąco niska cena domniemanie (383)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
art 67 ust 1 pkt 6 (2465)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1368)
"art. 2 pkt 1" (285)
art. 91 ust. 2a (1010)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
rachunek zysków i strat (380)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
v ca 422/06 (1)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
art. 8 (20534)
krs po terminie składania ofert (961)
art. 26 ust.2b (966)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1014)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
vi ga 68/09 (5)
"zaświadczenie z zus" (165)
błąd w stawce vat (1083)
xix ga 520/06 (5)
równość stron (889)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
2010 (11772)
aukcja elektroniczna (319)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
xix ga 214/08 (12)
"wyjaśnienie referencji" (13)
"błędna stawka vat" (94)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
kio 1123/10 (15)
§ 6 ust. 2 (19420)
odpis z ceidg (43)
turów (54)
podpis podwykonawca (322)
brak zestawienia materiałów (1690)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
preferencje lokalne (76)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
292/13 (8)
umowa ustna (1082)
oferta najkorzystniejsza (16295)
zmiana stawki vat (1010)
sam sobie wystawił (1818)
c-337/98 (8)
471/08 (4)
uzupełnienie fax (1648)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
art 181 ust 1 (1357)
jednego producenta (3255)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
zastępstwo procesowe (2391)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
autoryzowany dystrybutor (180)
zmiana siwz po otwarciu ofert (2916)
zmiana istotna (8648)
odstąpienie (2121)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
warta (530)
wykładnia rozszerzająca (488)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
tajemnica przedsiébiorstwa referencje (496)
wykonano zgodnie z umową (12009)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1554)
24 ust. 2a (2092)
brak vat (2841)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
obiekt kubaturowy (203)
xii ga 10/09 (8)
brak podpisu w formularzu ofertowym (636)
1305/11 (2)
litwa (118)
26 ust. 2 b (7993)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (214)
zatarcia (81)
lista podmiotów (702)
kto może wystawić referencje (260)
spółka jawna zus (97)
"bład w obliczeniu ceny" (1167)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (435)
1542/10 (4)
bogdanka (97)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (184)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
umowa na czas oznaczony (3619)
art. 91 (5477)
udostępnienie bezpośrednie (2250)
vi ca 586/05 (3)
art.46 ust.3 (741)
"art. 91 ust. 3a" (59)
podpis oferty (2182)
tajemnica opis techniczny (959)
1181/10 (3)
iso 9001:2008 (46)
termin przyłączenia się do protestu (676)
zaniżenie wartości zamówienia (1275)
art. 87 (5965)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
"zamówienia dodatkowe" (488)
zasada pisemności (372)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
licencje (1301)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (221)
kosztorysy (3020)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
nieproporcjonalne (1396)
v ca 719/10 (1)
"art. 101" (96)
kio 33/12 (31)
nadzór inwestorski (534)
"powiązania rodzinne" (16)
warunek nieproporcjonalny (784)
dysponowanie potencjałem (3240)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
zamknięty katalog dokumentów (1084)
9/09 (152)
2805/10 (5)
centertel (88)
oferta otwarta przed terminem (788)
cisco (105)
art.48 (419)
x ga 213/11 (13)
sumować doświadczenie (312)
zmiana podstawy wyceny (1851)
oferta w języku polskim (2194)
płynność finansowa konsorcjum (68)
inspire (15)
"jawność umów" (38)
spółka jawna dokumenty (2111)
art. 38 ust. 4 (3681)
koncesja konsorcjum (177)
kio/uzp 1173/08 (3)
169/10 (7)
"art. 22 ust. 4" (619)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
x ga 178/07 (1)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (6419)
nazwy producenta (2627)
przed notariuszem (387)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
iv ca 120/11 (1)
subiektywne kryterium (826)
"pozycja dominująca" (103)
netia (133)
oznaczenie ce (613)
kio_133_12 (8)
i ca 88/07 (3)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2056)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
wskaźnik płynności (72)
zmiana podwykonawstwa (637)
uzupełniające (2754)
dokumenty po terminie składania ofert (9079)
oferty wariantowe (367)
microsoft (252)
2854/12 (8)
chorwacja (13)
złożenie dokumentów bez wezwania (6681)
821/11 (9)
poufne (351)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (163)
"wiedzy i doświadczenia" (4198)
zmiany podmiotowe (1667)
przedwczesne odwołanie (937)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (6)
1431/08 (13)
2159/13 (4)
csk 366/06 (4)
"gwarancja producenta" (135)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
nie będzie brał udziału (13043)
oczywista omyłka (2018)
oferta treść oferty (15710)
zasoby podmiotu trzeciego (1674)
gdańsku (2077)
1516/12 (6)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
gwarancja bank zagraniczny (86)
identyfikacja podpisu (258)
opozycja (423)
it.expert (95)
rentowności (147)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
znaki towarowe (601)
przychód netto (359)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
art. 47 (1763)
brak współdziałania zamawiającego (458)
kryterium kosztów eksploatacji (1079)
i aca 1018/05 (26)
pełnomocnictwo bez daty (1676)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
art. 6a ustawy pzp (352)
223/11 (4)
pozwolenie radiowe (84)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
rażaco (3236)
umowa o dzieło (445)
projekt (6373)
rotacja środków pieniężnych (5)
art. 230 ksh (40)
nie otwarto likwidacji austria (16)
zaokrąglanie cen jednostkowych (57)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5594)
poprawianie kosztorysu (353)
iv ca 351/09 (1)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (41)
zwłoka (337)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (182)
art 46 ust 4a (606)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
doświadczenie (6617)
pkwiu (233)
1821/11 (4)
samodzielność finansowa (77)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (315)
pełnomocnictwo do odwołania (3939)
zaświadczenie z zus (344)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (162)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (360)
"art. 23 ust. 2" (456)
kio 776/12 (11)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
unieważnienie postępowania (12253)
kio/uzp 338/09 (35)
gdańsk (944)
"przetarg ograniczony" (15415)
"nowe okoliczności" (377)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
"art. 189 ust. 2" (4658)
certyfikat zamiast polisy (71)
konkurs (1086)
1010/12 (5)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (12610)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1253)
kio_1535_11 (4)
91 ust. 3a (475)
krk nie figuruje (121)
art. 143b ust. 8 (17)
criminal record check (2)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (707)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
utajnienie całej oferty (495)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
"wadliwe pełnomocnictwo" (540)
art 7 ust. 3 (26116)
udzielenie kredytu (541)
kryterium okres gwarancji (1669)
art 67 ust 1 (2007)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
30% (13941)
xix ga 202/09 (2)
xix ga 43/08 (2)
"zasada równego traktowania" (4416)
przeciwko środowisku (275)
"istotna zmiana okoliczności" (174)
okres związania ofertą (5142)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
zobowiązanie podmiotu (4943)
93 ust. 1a (919)
nieprawdziwe (2684)
"prezentacja systemu informatycznego" (5)
art. 29 ust.3 (15609)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
beletrystyka (12)
x ga 228/10/za (1)
strabag (327)
1993/10 (2)
iv ca 140/08 (21)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
prokurent krk (44)
xix ga 237/07 (1)
naruszenie praw patentowych (115)
"uzupełnienie referencji" (79)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (3971)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (8)
ix ca 220/09 (2)
rażąco niska cena 2014-12 (32)
kio/uzp 1077/08 (8)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
dokumenty podmiotowe (2217)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
zakres pełnomocnictwa (2879)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
iv ca 429/10 (5)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
1275/12 (5)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
rażąco niska cena ubezpieczenia (454)
x ga 67/08 (42)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (97)
zakres informacji z krk (478)
art.51 ust.2 (384)
odszkodowanie (418)
"rażąca strata" (43)
art. 181 ust. 2a (194)
ii ca 319/07 (2)
iv ca 271/10 (2)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (359)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (2755)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
usługa zakończona referencje (1043)
określenie wartości zamówienia (13960)
materiały równoważne (1298)
vi ca 464/05 (62)
v ca 871/08 (2)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (15125)
usługi powtarzające się okresowo (119)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (19)
parafka zamiast podpisu (11)
ce (669)
art 12a (391)
"karta katalogowa " (637)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (225)
vii ga 136/09 (7)
kio_uzp_1564_09 (4)
"serwis na terenie polski" (9)
wykaz narzędzi (663)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
xix ga 265/08 (4)
x ga 86/08/za (1)
referencje potwierdzają (1822)
opinie bankowe (352)
referencje własne (1778)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (68)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
kosztorys pomocniczy (650)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
zaświadczenie krk (391)
umowa o pracę (5948)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
termin (27318)
kio 700/11 (8)
v ca 3270/12 (32)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (5282)
iii czp 107/12 (15)
kio 545/11 (11)
26 ust. 4 (10612)
art. 36 ust. 5 (4094)
warunek zawieszający (112)
kio_2103_11 (3)
vii cz 536/10 (2)
ix ga 113/06 (2)
harmonogram wykonania robót (968)
kio 42/12 (18)
folder (264)
art. 40 ust. 3 (5553)
oferta wstepna (1675)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
wynagrodzenie za roboty zamienne (476)
odstępne (4)
xii ga 568/11 (1)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (516)
polisa światowa (12)
naruszenie art. 94 ust. 3 (1839)
uzupełnienie jednorazowe (314)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
46 ust. 3 (2772)
waloryzacji (213)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
rażąco niska cena ecm (40)
"art. 4 pkt 5" (21)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
x ga 21/08 (16)
zakup samochodu (234)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
cpv (403)
pełnomocnictwo prokura (83)
ciężar udowodnienia (1766)
powiązania osobowe (315)
"art. 113 ust. 1" (160)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2376)
nieistniejąca stawka vat (655)
wolnej ręki (1099)
rażąco niska cena zysk (707)
wybór po terminie związania (9395)
podwykonawstwo (545)
energa operator (69)
niewyuczone (18)
krk prokurenta (49)
rozbieżnie liczbowo i słownie (24)
utajnienie odwołania (763)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (683)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
inspektorat uzbrojenia (51)
"razaco niska cena" (2036)
xii ga 232/11 (1)
raząco niska cena (2304)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
wadium na niepełny okres (894)
równoważne materiały budowlane (671)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
art.24 ust.2 pkt 1 (8675)
ix ga 121/07 (1)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (660)
oddział+spółki (21)
wpłata wadium w kasie (72)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (422)
naruszenie art. 36 ust. 5 (4962)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (292)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
vii ga 136/09 za (6)
nieistotna omyłka (3274)
złożył dwie oferty (10181)
referencje wystawione przez siebie (832)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1692)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4488)
opłata za pełnomocnictwo (199)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (97)
"art. 143b" (18)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (713)
zasada konkurencyjności (1303)
"użyteczności publicznej" (563)
kio 162/12 (5)
wysokość posiadanych środków finansowych (3729)
kio_uzp_919_08 (11)
jawność protokołu (757)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (922)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
niezgodność treści oferty (6217)
v ca 421/07 (15)
"art. 34" (251)
"opis przedmiotu" (7098)
art. 2 pkt 11 (18250)
"nie figuruje" (557)
v ga 141/09 (3)
1671/11 (2)
kio 1066/11 (8)
zmowa przetargowa (107)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (3547)
"dłuższy niż 4 lata" (11)
82/12 (5)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
kosztorys inwestorski (625)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
ii ca 139/05 (3)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (22237)
27 ust. 5 (7970)
sprawozdanie finansowe (895)
zakaz podwykonawstwa ochrona (203)
art.144 ust.1 (490)
xii ga 466/09 (2)
grupa kapitałowa definicja (243)
"wspólnota mieszkaniowa" (71)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
"art. 27" (976)
wydruk zus (93)
krajowy rejestr karny (640)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (366)
zatrzymanie wadium (606)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
1797/11 (7)
referencje ogólne (1530)
oferta oferta częściowa (2372)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
ii csk 675/10 (10)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
stadion we wrocławiu (38)
kio/uzp 799/08 (7)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
i ca 533/09 (4)
niepodpisana oferta (5505)
ocena ofert (15434)
hotel (114)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1517)
potrzeby zamawiającego (6063)
ii ca 284/10 (2)
"brak podpisu" (193)
harmonogram robót (768)
89 ust 1 pkt 2 (13122)
cztery miejsca po przecinku (170)
xix ga 471/08 (2)
x ga 319/08 (4)
intel xeon (32)
art. 24 ust. 2a pzp (1747)
częściowy sprzeciw (285)
termin realizacji (10949)
zamówienie dodatkowe (9565)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
"i ca 117/12" (53)
wyroby medyczne (600)
v ca 1514/02 (16)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
wartość polisy (904)
gwarancja wadialna po angielsku (43)
v ca 2739/11 (7)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
89 ust. 1 pkt. 2 (13122)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
utajnienie wyjaśnień (450)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
v ca 1109/08 (16)
xix ga 82/09 (2)
"termin płatności" (375)
krus (112)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
ustawowo wolny (1132)
"wniosek o zabezpieczenie" (8)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
art. 58 kc (814)
będzie dysponował (7604)
"kryterium jakości" (102)
2081/12 (8)
kio 246/12 (3)
i c 125/09 (7)
autoryzowany kanał dystrybucji (28)
składki zdrowotne niemcy (28)
realność udostępnienia potencjału (250)
xix ga 256/07 (1)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (14)
składki społeczne niemcy (44)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2155)
rażąco niska cena lakoniczne (317)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (6351)
kredyt kupiecki (16)
wadium wniesione po terminie (1983)
art. 67 ust. 2 (2004)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
26 ust 2b (1506)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (929)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (654)
zawartośc referencji (244)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
art. 62 (2509)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1493)
biopodobny (9)
art. 65 kc (890)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
kio 628/11 (8)
xix ga 156/07 (1)
niekaralność (687)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (8582)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
ge medical (177)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2101)
100 lat gwarancji (1133)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (267)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
9296 (17)
brak wykazu (6870)
c-399/98 (10)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (157)
kio/uzp 193/08 (6)
"prekwalifikacja" (63)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
vi ga 49/10 (7)
krk od prokurenta (44)
wadium dla konsorcjum (954)
art. 185 ust. 1 (2736)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
art. 4 pkt 8a (380)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2218)
nie wpisał stawki podatku vat (511)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (646)
19/09 (286)
1353/12 (8)
utrata statusu wykonawcy (270)
data pełnomocnictwa (1667)
partner dariusz apelski (5)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
396/11 (7)
x ga 25/10 (21)
zeto (133)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
radca prawny za zgodność z oryginałem (147)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2354)
funkcjonalność (2084)
"26 ust. 2a" (301)
685/12 (5)
"urząd dozoru technicznego" (60)
autoryzowan (587)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
krk komplementariusz (26)
i ca 410/08 (1)
niejasne zapisy specyfikacji (2269)
kio/uzp 757/09 (14)
"brak tłumaczenia" (63)
nie załączył tabeli elementów scalonych (179)
"192 ust. 7" (1611)
spółka z o.o. w organizacji (606)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
nowelizacja (1842)
c-448/01 (18)
kio/uzp 218/08 (25)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
"art. 93 ust. 4" (61)
"183 ust. 2" (157)
iv_ca_689_08 (4)
zmiana podwykonawcy (1153)
vii ca 911/08 (1)
v gaz 48/09 (5)
186 ust. 2 (3906)
kio 2550/10 (8)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
vii ga 147/08 za (9)
związek spółek wodnych (503)
termin skłądania ofert (10798)
magellan (8)
dwie opinie bankowe (339)
przyrzeczenie publiczne (115)
ix ga 115/06 (4)
gratis (7)
thales (73)
bull (101)
kio 44/12 (11)
łączenie funkcji (1153)
wadium w formie kopii gwarancji (275)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
sąd najwyższy strona internetowa (1144)
179 szkoda (3130)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2198)
art.90 (2221)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
zwrot odwołania wpis (15857)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (843)
referencje należyte wykonanie (2821)
x ga 74/09 (1)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1085)
v ga 122/10 (30)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
pzu (142)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1405)
gispartner (29)
art. 22 (13259)
x ga 231/10 (1)
żądanie oświadczeń producenta (3168)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (814)
subiektywne kryteria (581)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (1789)
v sa/wa 875/10 (5)
wykonanie zastępcze (373)
korea (36)
dodatni wynik finansowy (73)
omyłka pisarska (1304)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
saternus (2)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
protokół odbioru końcowego z usterkami (144)
otwarcie oferty złożonej po terminie (5155)
zmiana podmiotowa (1667)
niejasności siwz (468)
braki w formularzu ofertowym (3627)
kio 2159/13 (4)
opis równoważności (615)
93 ust. 4 (5515)
x ga 246/10/za (1)
285/09 (18)
22 ust. 5 (15514)
art. 186 (2822)
"brak interesu" (717)
556/12 (17)
instytucje_prawa_publicznego (52)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (595)
irlandii (77)
198f (148)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
uznanie rachunku (4881)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
charakter stosunku (7060)
xxiii ga 446/08 (18)
centrum unijnych projektów transportowych (27)
uzupełnienie krk (299)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
aneksowanie umów (20)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (338)
inżynieria rzeszów (62)
protokół odbioru jako dowód (1672)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (165)
c-470/99 (28)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
art. 22 ust. 5 (12514)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (117)
"zamówienia in house" (7)
formularz cenowy tajemnica (422)
termin związania ofertą a wadium (1415)
cykl życia produktu (38)
nie zamieścił ogłoszenia (7339)
"art. 111" (180)
"zaprojektuj i buduj" (16)
"art. 144 ust. 1" (225)
termin wykonania (14372)
tbd (27)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
roboty uzupełniające (1616)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1640)
unieważnienie zmiana okoliczności (7106)
brak modelu (927)
doświadczenie spółki cywilnej (1642)
parafka (56)
iv ca 180/11 (3)
generalna (3277)
xii ga 11/09 (18)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (520)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
roboty budowlane rażąco niska cena (901)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
użycie nazw własnych (1571)
"art. 36a ust. 2" (30)
online skills (19)
błędne tłumaczenie (1203)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (216)
1237/11 (14)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
pkp intercity (82)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (598)
fart (37)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (3913)
kio 204/12 (5)
kio 1159/12 (7)
vi ca 464/05 (62)
dowód wniesienia wadium (1113)
xii ga 226/10 (1)
niezgodny z siwz (13979)
tajemnicy przedsiębiorstwa (1581)
odwołanie na treść siwz (13228)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
użyczenie referencji (163)
art. 26 ust. 4 (10612)
46 ust 4a (606)
krótki termin realizacji (930)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
egis (85)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
narodowy bank polski (213)
xii gz 74/10 (2)
sygn. akt vi ga 192/10 (17)
błąd pisarski (875)
zarzut spóźniony (1582)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
xix ga 158/07 (4)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
"gwarancja wadialna" (605)
kosztorys ofertowy (2122)
nadmierny warunek doświadczenia (981)
zamawiający wyłączył faks (69)
hiszpański (143)
brak podpisu (2288)
zwrot oferty (13082)
jurysdykcja (34)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
wygórowana kara umowna (130)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
i ca 302/11 (1)
indra (18)
"art. 29 ust. 1" (1663)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (91)
art. 144 (761)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2698)
"prawo opcji" (45)
obowiązkowa wizja lokalna (69)
źle obliczony vat (103)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
zatrzymane wadium (73)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
822/11 (7)
udostepnienie oferty (4240)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
brak tabeli elementów scalonych (176)
xxiii ga 666/11 (1)
termin zapłaty (2558)
bład w obliczeniu ceny vat (1205)
kio/uzp 759/08 (5)
"cena 0" (77)
podwykonawstw (893)
wyjasnienia po terminie (13767)
i ca 540/09 (1)
"interes w unieważnieniu" (8)
361/12 (5)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
współfinansowane ze środków (385)
oem (56)
grupa interwencyjna (67)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
kio/uzp 1526/10 (4)
kio/uzp 533/10 (3)
naruszenie art 42 ust 1 (3570)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (391)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
"dialog techniczny" (24)
działalność regulowana telekomunikacyjne (150)
xix ga 472/07 (2)
interes przystępującego (4523)
brak nazwy urządzenia (2189)
pesa (110)
informacja krk (492)
telkaz (4)
poświadczenia (2581)
instalacja solarna (93)
krk dla komplementariusza (25)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1365)
ix ga 109/09 (8)
"nie mogą obciążać wykonawców" (72)
w przygotowaniu postępowania (4249)
v ca 484/08 (1)
zmiana wysokości wadium (1107)
c-380/98 (13)
sieć szerokopasmowa (79)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1477)
wadium w wyższej kwocie (556)
uzupełnienie treści oferty (7456)
warunki udziału (14081)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
wymóg przynależności do izby (376)
harmonogram (1230)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
powiat suski (5)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
art. 86 ust. 1 (1520)
zmiana terminu 144 (785)
fidic (327)
xix ga 40/08 (16)
darowizna (49)
kryterium serwis (930)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
oferta alternatywna (1272)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (28)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
warunek doświadczenia (5070)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
"uchwała kio" (400)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
kio 1874/10 (10)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
spółka cywilna zus (146)
"dysponowanie osobami" (1732)
certyfikat iso (395)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1469)
microsoft lub równoważny (105)
zachowania uczciwej konkurencji (7589)
"należyte wykonanie" (3547)
ruda śląska (150)
"art. 32 ust. 1" (270)
udostępnienie samego siebie (1733)
zakład opieki zdrowotnej (1383)
art. 136 (491)
karty katalogowe (484)
długi okres gwarancji (320)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
v ca 360/08 (1)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (20)
x ga 367/10 (1)
dyskryminacja (369)
jakość (3041)
655/13 (14)
aldesa (28)
v ca 1314/08 (1)
v ca 1108/08 (1)
forma wykazu (3783)
czynność techniczna (10375)
"minimalne wynagrodzenie" (320)
upływ terminu wykonania zamówienia (6342)
rownowazny (2271)
"oferty dodatkowe" (379)
rażąca strata (97)
salini (29)
"91 ust. 5" (24)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
v ca 423/08 (10)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
243/12 (8)
kio 115/14 (6)
art. 26 ust 2b (1506)
"uwzględnił opozycję" (113)
adhezyjna (80)
ix ga 37/06 (4)
x ga 352/11 (1)
ii ca 295/11 (1)
uzupełnił dokumenty po terminie (3866)
dystrybucja energii (93)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (17929)
odległość (622)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
odrzucenie oferty interes (8512)
art. 35 (3645)
"art. 59 ust. 2" (13)
wyjaśnienia siwz (11127)
wykonawca uchyla się (2531)
wyjaśnienia dotyczące próbek (632)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (691)
trezor (15)
poświadczenie wykonawcy (2531)
podwykonawcy (1846)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (65)
art.6a (45)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
oferta równoważna (2202)
przesunięcia asortymentowe (5)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
93/12 (13)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (779)
węgry krk (4)
nadmierny formalizm (95)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (856)
kio/uzp 680/08 (4)
omyłka formularz oferty (1683)
856/11 (2)
termin na wniesienie odwołania (21718)
koncesja, zezwolenie (219)
niedoszacowanie (119)
próbka (667)
x_ga_337_07 (7)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
zaświadczenie o niekaralności austria (24)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
zwolniony z vat (197)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
miarkowanie kar (76)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (273)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
"zakres podwykonawstwa" (176)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
wadliwe referencje (818)
26 ust.3 (8404)
omyłka w ofercie (3676)
"program funkcjonalno użytkowy" (686)
1366/12 (2)
vi ga 192/10 (11)
vi ga 50/09 (1)
xix ga 170/08 (4)
zmiana podmiotowa konsorcjum (853)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
siwz czytać całościowo (63)
"pod klucz" (139)
utajnienie (779)
c-324/98 (14)
684/12 (6)
iii ca 214/05 (1)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1202)
wybór po terminie związania ofertą (9191)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
"art. 4 pkt 8" (160)
v ga 13/09 (18)
art. 89 ust.2 (11063)
odwołanie wniesione po terminie (24955)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (251)
1422/07 (10)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (411)
sublimit (13)
zmiana terminu składania ofert (5452)
"art. 51" (414)
szacowanie wartości zamówień (1114)
293/11 (11)
samokontrola zamawiającego (32)
x ga 223/07 (6)
przejęcie pracowników (95)
art 89 ust 1 pkt 1 (13118)
niekompletna lista grupy kapitałowej (46)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
"art 6a" (45)
wpis do działalności regulowanej (1391)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1198)
dzierżawa analizatora (143)
żądał dokumentów (8282)
potencjał ekonomiczny (1056)
kio/uzp 133/09 (25)
"zmiany podmiotowe" (43)
ix ga 37/06 (4)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (10456)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1048)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
kio 134/09 (21)
v ca 324/10 (3)
certyfikat microsoft (98)
miejsca po przecinku (431)
ix ga 228/09 (2)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (165)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1573)
"zbyt krótki termin składania ofert" (33)
kary umowne (594)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (353)
polisa ubezpieczeniowa (660)
sukcesja uniwersalna (29)
niejasności na korzyść wykonawcy (296)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
art. 8 ust 3 (19619)
oferta złożona przez oddział (2815)
sekocenbud (129)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1210)
doradztwo i konsultacje (270)
"art. 82 ust. 1" (174)
kryterium aspekt społeczny (456)
izabela kuciak (872)
doświadczenie osób (4438)
konsorcjum warunki udziału (4746)
opłacona polisa oc (222)
vii ga 2/08 (3)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
referencje sam sobie (1282)
uchybienie formalne (1567)
przekazanie siwz (8207)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
"iii ca 88/09" (27)
kio/kd 46/10 (10)
art. 30 ust. 4 (12970)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
art 67 ust 1 pkt 7 (2596)
żądanie iso (550)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
różnica 1 grosza (2577)
nie istotna zmiana umowy (6198)
przedłużenie ważności wadium (484)
referencje od podwykonawcy (695)
tonery oryginalne (37)
cena zero złotych (6048)
poświadczanie za zgodność (679)
niepriorytetowe (244)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
jednokrotne (987)
rażąco nisko cena (1773)
rekultywacja (132)
"usługi pocztowe" (183)
przewlekłość postępowania (95)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
kio 637/11 (19)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
art. 87 ust. 2 (5950)
cofnął skargę (4446)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
zdolność ekonomiczna (1066)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
kio 2307/10 (25)
kio_1193_13 (6)
"brak w ofercie" (679)
67 ust. 1 pkt 6 (2465)
sumowanie zdolności finansowej (115)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (371)
zmiana przedmiotu zamówienia (11903)
usługi hotelarskie (35)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (22)
zapytania o cenę (1912)
viii ca 442/05 (1)
wymóg dyplomu (83)
crb (5)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (6)
realne udostępnienie zasobów (757)
ii ca 285/10 (1)
zmiana terminu płatności w umowie (1073)
waloryzacja (152)
i aca 357/10 (18)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
holandia krk (8)
"nowy zarzut" (281)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
art 7 ust 1 (27408)
podwykonawca referencje (888)
generalna dyrekcja (909)
iv ca 29/10 (21)
średni roczny przychód (121)
odnowienie licencji (19)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3138)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (785)
art 24b (88)
xix_ga_92_11 (14)
"art. 184" (1834)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (454)
ii ca 84/06 (3)
zarzuty (17751)
637/11 (24)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
"art. 26 ust. 4" (1631)
wykładnia (5162)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
manipulowanie cenami jednostkowymi (103)
art. 46 ust 4a (606)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
ix ga 83/09 (3)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (248)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (2753)
1236/08 (8)
żądanie certyfikatu iso (404)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (778)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1084)
kosztorys przy ryczałcie (198)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
"przystąpienie do odwołania" (231)
skuteczne wniesienie wadium (892)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
art. 142 ust. 5 (1304)
kio/uzp 48/09 (29)
kio 2583/11 (4)
katowice (3882)
282/09 (18)
polisa oc prace projektowe (69)
bilety lotnicze rażąco niska cena (20)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
225/08 (4)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (1992)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (1625)
art. 92 ust. 2 (2553)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (139)
cena ujemna (154)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
"obiekt kubaturowy " (144)
covec rażąco niska cena (3)
x ga 110/09/za (1)
zasoby podmiotów trzecich (1674)
x ga 158/0 (5)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (131)
"26 ust. 2d" (27)
iii ca 177/10 (2)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (309)
tożsame (2999)
niepodpisany formularz ofertowy (1704)
certyfikat wystawiony przez producenta (680)
ii ca 679/10 (3)
aż do zawarcia umowy (1292)
wieloletnia prognoza finansowa (35)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
x ga 127/08 (45)
centrum onkologii (248)
tego samego producenta (4481)
aneksowanie umowy (27)
kara umowna za opóźnienie (251)
referencje konsorcjum (1524)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
cena 0 zł (4794)
iii ca 112/06 (1)
serwis producenta (813)
swoboda umów (878)
przesłanie kopii przystąpienia (633)
panep (6)
kio 1287/12 (11)
art 93 ust 4 (4708)
"błędny numer katalogowy" (5)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
x ga 33/09 (4)
zus osób fizycznych (193)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (3)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (47)
określenie przedmiotu zamówienia (18169)
logo producenta (85)
wartość robót brutto czy netto (1187)
"art. 144 pzp" (65)
"art. 86 ust. 3" (214)
"błędna stawka podatku vat" (163)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
"wyrok wiąże" (4)
"korekta finansowa" (555)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3003)
wyrób medyczny (744)
art. 36b (58)
należyte (6861)
oferta niezgodna z siwz (13540)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4660)
art. 85 ust. 4 (2036)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (5015)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
kio 9/11 (240)
oświadczenie o wizji lokalnej (337)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
wpis na listę samorządu (216)
nieprawdziwe informacje wina (106)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
rezygnacja z części zamówienia (408)
kopia pełnomocnictwa (910)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
wartość techniczna (8277)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
utajnienie wykazu usług (302)
warszawie (25262)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (7530)
pojęcie zarzutu (2117)
kryteria jakościowe (1038)
operator wyznaczony (559)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
najem sali (8)
naruszenie art. 26 ust. 4 (12374)
26 ust. 2a (1955)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (83)
brak podpisu pod ofertą (1755)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (353)
zmiana terminu realizacji (6866)
x ga 146/08 (2)
ii ca 137/07 (10)
art 24 ust. 2 pkt 5 (14512)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (152)
teatr szekspirowski (9)
pierwsze pisemne żądanie (3776)
ii ca 1285/12 (23)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
"podpis elektroniczny" (815)
enigma (100)
prowizja (104)
wykroczenie zawodowe (121)
"art. 91 ust. 2" (283)
przedmiar (1699)
190/09 (3)
v ca 533/13 (5)
iv ca 1148/08 (1)
gwarancja wadialna po terminie (695)
zwrot zabezpieczenia (2771)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
"system informacji prawnej" (50)
x ga 23/07/za (39)
1758/11 (6)
rażąco niska cena (1773)
omyłka w decyzji (2073)
wykluczenie po wyborze (8673)
formularz cenowy bez podpisu (354)
"autoryzowany partner" (63)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
286/13 (10)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
451/09 (3)
2866/12 (9)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
uniewaznienie umowy (9469)
tożsamość (809)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
art. 24 ust. 2 (12750)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
trojanowska rażąco niska cena (93)
"dokument równoważny" (124)
kara umowna należyte wykonanie (460)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3067)
xii ga 129/10 (2)
pojęcie dostawy (1220)
faks (378)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (2367)
art. 146 ust. 6 (1941)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
dostawa samochodów (509)
kryterium właściwości wykonawcy (1531)
niepodpisana gwarancja wadialna (455)
awaria faksu (175)
grontmij (149)
uzupełnienie po terminie (6261)
oświadczenie zamiast poświadczenia (604)
"nieprawdziwe referencje" (10)
"wyjaśnienia oferty" (376)
sprawowanie nadzoru autorskiego (160)
art. 190 ust. 1a (787)
aca 357/10 (23)
termin związania ofertą (8518)
gwarancja wadium (1104)
udostępnienie osób (2216)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
literalnie (2922)
gwarancja po angielsku (238)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12538)
zaokrąglanie ceny (85)
x ga 268/07 (2)
"art 26 ust 4" (1631)
termin świadczenie niemożliwe (2757)
fifa (57)
i ca 159/11 (7)
aktualny krs oznacza (621)
limit kredytowy (100)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (153)
zamówienia podzielone na części (4883)
unieważnienie (12256)
wykaz głównych dostaw (613)
ix ca 497/09 (1)
x ga 395/06 (3)
działalność twórcza (68)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
xii ga 340/09 (9)
słowacja (39)
błędna stawka podatku vat (821)
próbka systemu (393)
zasada równego traktowania oznacza (6630)
"46 ust. 4a" (442)
szacowanie wartości (752)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
viii ga 98/09 (2)
certyfikat prince 2 (75)
doświadczenie "3 lat" (1389)
"związanie wyrokiem" (15)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
openoffice (11)
nazwa postępowania (6439)
program funkcjonalno użytkowy (623)
x ga 88/06 (5)
"niewykonanie wyroku kio" (130)
umowa warunkowa (389)
676/09 (13)
bezwarunkowa (591)
użyteczności publicznej (512)
podkryterium (175)
należyte wykonanie (6292)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
brak ogłoszenia (11751)
inna cena słownie i cyfrowo (541)
sposób obliczania ceny (1025)
"zastępcze oświadczenie woli" (5)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
xii ga 227/10 (1)
obroty na rachunku bieżącym (243)
brak podpisu na dokumencie (1927)
usługa szkoleniowa (296)
cena usługi prawnicze (122)
poważne wykroczenie zawodowe (92)
"art. 29 ust. 4" (16)
iv ca 766/11 (1)
2319/11 (4)
odrzucenie odwołania koszty (18135)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (14)
"ubezpieczenia na życie" (26)
70/09 (16)
krajowego rejestru karnego (771)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
art. 25 ust. 1 (10221)
sport halls (7)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (141)
estetyka (87)
"referencje konsorcjum" (27)
wadium przelewem (220)
zawieszenie terminu związania ofertą (533)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (472)
iso 19752 (19)
iso 9000 (27)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
"zamówienie uzupełniające" (435)
"brak zarzutu" (77)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
deklaracja zgodności ce (440)
wniesienie wadium (2016)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
"opłaconej polisy" (383)
xix ga 235/11 (4)
2020/12 (9)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
ubezpieczenie oc (506)
województwo podkarpackie (101)
zobowiązanie do współpracy (909)
czechy (125)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
"zmiana stawki vat" (51)
dostawa tonerów (70)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3151)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (262)
łączenie zamówień (2149)
zamówienie sektorowe (725)
vat (2744)
kio 11/09 (215)
art.26 ust. 2b (1316)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
art 22 (13259)
art.24 ust. 2 pkt 3 (9107)
zmiana nieistotna (8648)
forma dokumentu (6920)
"art. 4 pkt 3" (95)
60/08 (20)
xii ga 517/11 (2)
przedłużenie umowy (1897)
zakup nieruchomości (153)
tetra (23)
nie figuruje (471)
ii ca 544/08 (4)
ix ca 297/10 (1)
ix ca 672/11 (1)
informacja banku tajemnica (233)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
art. 32 ust.2 (4053)
kryteria oceny ofert dyrektywa (1602)
ważność referencji (402)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (41)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
"brak strony" (91)
pol-aqua (111)
spółka "w organizacji" (77)
ryczałtowe (1717)
"roboty dodatkowe" (350)
lex (1019)
wasko (405)
mop 83 (59)
protokół zamiast referencji (315)
brak zgody na poprawienie (1017)
skarga na postanowienie (15891)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
1447/10 (4)
odrębne zamówienie (4824)
wydruk z rachunku bankowego (219)
iii czp 68/06 (13)
vi ca 628/05 (13)
1306/11 (5)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
viii ga 137/12 (14)
x ga 83/06/p4 (3)
centrum personalizacji dokumentów (18)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (9113)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
iv ca 690/08 (1)
x ga 214/09 (3)
kryteria oceny prac konkursowych (89)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1087)
pbg (93)
prawa autorskie (586)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (13)
"art. 32 ust. 4" (134)
cena zero (6070)
1876/09 (7)
tłumaczenie dokumentu (2297)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (22264)
iv ca 239/05 (5)
interes unieważnienie postępowania (9132)
jednostronna zmiana umowy (916)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
atest (441)
zysk wykonawcy (2082)
"art.12 a" (212)
oferta po terminie (17993)
art. 16 (10013)
iii_czp_74_05 (304)
ga 92/11 (19)
prezentacja oprogramowania (341)
brak pozycji kosztorys (1660)
kopia gwarancji wadium (315)
pełnomocnictwo do przystąpienia (2676)
x ga 311/07 (6)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1573)
ponowne wezwanie do uzupełnień (4207)
tłumaczenie referencji (530)
"unieważnienie umowy" (412)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1319)
opłacona faktura (222)
roche diagnostics (122)
raid (64)
przetarg ograniczony interes (10453)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
zdolność finansowa konsorcjum (1007)
trzy miejsca po przecinku (235)
ii ca 457/08 (1)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
xii ga 117/09 (7)
xii ga 37/09 (2)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (105)
xii ga 358/10 (2)
criminal (23)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
636/12 (7)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1263)
zakres podwykonawstwa (884)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
06 austria istotna zmiana (56)
"zamówienia mieszane" (17)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (259)
unizeto (154)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
art.29 ust.3 (1795)
1432/10 (6)
akredytacja (166)
v ca 1315/08 (1)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (329)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (62)
nadzór autorski (332)
błędny vat (1420)
x ga 25/08/za (2)
jedna usługa dwie umowy (2859)
definicja grupy kapitałowej (243)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6117)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
żądanie oświadczenia producenta (3168)
ix ga 89/07 (1)
ix ga 147/07 (1)
wniesienie wadium po terminie (1983)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
upust (300)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
odnawialny (137)
rażąco niska cena koszty pracownicze (159)
brak pozycji (5528)
gddkia (260)
stosunek pracy (4600)
ubezpieczenie kontraktu (452)
samozatrudnienie (26)
termin składania ofert (8545)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
"146 ust. 6" (158)
równoważności (699)
obroty na rachunku (1735)
samouzupełnienie (2)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1210)
art.91 ust.2 (4811)
pewność obrotu gospodarczego (632)
"kryterium oceny ofert" (4796)
124/13 (19)
linii kredytowej (176)
ii ca 488/09 (4)
chiny (70)
kio 2821/14 (5)
krs niemcy (44)
krs z hiszpanii (49)
wykaz podwykonawców (1150)
dwie ceny w ofercie (7328)
brak terminu wykonania w ofercie (13340)
kampania reklamowa (27)
kio 2191/10 (6)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
z referencji nie wynika (2880)
unieważnienie postępowania wada (1678)
"art. 297" (97)
sumowanie wartości polis (59)
art. 190 ust. 7 (2375)
art. 36b ust. 1 (58)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (239)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1334)
materiały opatrunkowe (65)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (866)
art. 185 ust. 2 (3887)
ogłoszenie wstępne (1012)
pierwszeństwo wykładni literalnej (114)
12a (391)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
francuski krs (25)
"kio 20/12" (4)
budimex (411)
kryterium jakość (1721)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (5115)
1353/13 (10)
vi ca 377/08 (1)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
"art. 26 ust. 2b" (951)
x ga 257/09/za (1)
brak ceny jednostkowej (1995)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (572)
ix ca 196/05 (8)
dzielenie zamówienia na części (555)
ii ca 342/06 (10)
art. 124 (670)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (150)
166/13 (12)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2045)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
1553/10 (6)
"art. 136" (23)
24 ust. 1 pkt 3 (14996)
brak wpłaty wadium (1054)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
żadanie umowy konsorcjum (3860)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (788)
autoryzowany serwis (237)
cezar (45)
art. 36a ust. 3 (155)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
zus us spółka cywilna (36)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
błędy zamawiającego (5704)
"dodatni wynik finansowy" (33)
458/09 (13)
art 36 ust 4 (4136)
warunki zmiany umowy 144 (698)
"art. 51 ust. 2" (98)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
zoz (493)
brak dowodu opłaty polisy (119)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
art 181 (1357)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
dowody (9075)
"kary umowne" (515)
usługi kulturalne (80)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
ca 264/04 (21)
vi ga 79/09 (3)
regenerowane (32)
model (850)
referencje bez daty (1458)
cena 0 zł. (5525)
odtajnienie wykazu osób (289)
upływ terminu związania z ofertą (4970)
ii ca 718/09 (8)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (55)
bilans (576)
xix ga 162/10 (17)
dalsze pełnomocnictwo (1555)
związanie wyrokiem kio (6434)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
linia kredytowa (176)
błedny knr (157)
podpis na referencjach (552)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
okres gwarancji (2307)
nieporównywalność ofert (209)
referencje wystawione samemu sobie (1054)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1164)
art. 23 (11861)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
xxv c 1367/10 (1)
x ga 196/10 (2)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (5454)
uzupełnienie (6427)
błedna stawka vat (910)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
"art. 8 ust. 3" (385)
xii ga 413/08 (3)
unieważnienie czynności wyboru (11991)
faktura wykonanie usługi (1841)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3125)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1102)
"handel referencjami" (33)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
forma dokumentów (5379)
oferta niezabezpieczona wadium (1379)
parametry papieru (181)
v ca 3036/10 (18)
"usługa kompleksowa" (285)
skrócenie terminu składania ofert (495)
rental rights (10)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
obiektywne potrzeby zamawiającego (2824)
udostępnienie potencjału finansowego (1137)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
kompania węglowa (388)
kio 2396/12 (14)
efekt skali (559)
alpine (39)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
przedłużenie terminu ważności wadium (585)
uzupełnienie wadium (977)
xix ga 461/12 (6)
ca 262/05 (8)
cena ryczałtowa (1627)
kio/kd 33/12 (4)
brak wpisu do ewidencji (709)
miarkowanie (62)
ii ca 1398/05 (5)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2321)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
próbka systemu informatycznego (142)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
brak numeru katalogowego (564)
naruszenie art. 29 ust. 2 (21050)
koncentracja środków (288)
zaświadczenie z krk (343)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (2544)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
aktualność krs (63)
umowa przedwstępna (84)
"cena zero" (9)
art. 38 ust. 1 (3788)
siła wyższa (106)
art.90 ust.1 (2212)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (2819)
krankenkasse (5)
związanej z przedmiotem zamówienia (11011)
sumowanie robót budowlanych (358)
"w organizacji" (166)
tozsamość czasowa (102)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (184)
iii ca 416/05 (2)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
wiadukt most (120)
art. 192 ust. 2 (7851)
art.26 ust.3 (5774)
kio 2542/11 (8)
formy porozumiewania się (246)
1123/10 (10)
polkomtel (91)
art. 11 (15481)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (201)
"poświadczenie" referencje (957)
kio 12/14 (223)
sztuczne łączenie zamówień (238)
xxiii ga 416/11 (23)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
c-454/06 (21)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1590)
gwarancja wadialna brak podpisu (175)
art. 96 ust. 2 (1836)
opłaconej polisy (361)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
kio/uzp 1564/09 (4)
data referencji (1980)
inne omyłki polegające na niezgodności (2014)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
prezentacja próbki systemu (145)
1261/09 (8)
kryteria oceny ofert w żywieniu (114)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
v ck 97/03 (8)
brak podpisu pod odwołaniem (2510)
kio 19/11 (206)
kio_356_11 (14)
asseco (384)
i ca 101/10 (2)
ii ca 693/5 (16)
za zgodność z oryginałem (2385)
kwota ubezpieczenia (2212)
2781/11 (4)
ca 3036/10 (18)
moment wszczęcia postępowania (1716)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
spóźnione zarzuty (1247)
brak wyceny elementu oferty (2080)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
miarkowanie kary (89)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (116)
brak referencji (2654)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
koszty dojazdu (1975)
certyfikat iso podwykonawca (67)
xix ga 258/08 (12)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (3346)
data zakończenia usługi (2210)
ogólnodostępność (9)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (2563)
uczciwej konkurencji (8966)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1840)
xix ga 131/08 (13)
810/11 (14)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
próbka system (393)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
"art. 142 ust 2" (10)
naprawa pojazdów (199)
"termin wykonania zamówienia" (685)
krk spółka cywilna (123)
xix ga 34/07 (5)
"ii ca 137/07" (9)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (376)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
"umowa pod warunkiem" (21)
xii ga 374/10 (2)
art. 34 ust. 5 (3335)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
haccp (39)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
lek referencyjny (41)
art. 87 ust. 1 (5955)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
1960/11 (4)
art. 22 ust.4 (6675)
brak harmonogramu (1117)
narusza art. 29 ust. 3 (20823)
zmiana terminu zawarcia umowy (8639)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
pit osoba fizyczna (28)
art. 145 (620)
referencje członka konsorcjum (894)
istotne postanowienia umowy (6856)
v ca 405/10 (3)
xii ga 510/10 (1)
koszty pracy (10171)
"jeden producent" (612)
zmowy przetargowej (156)
"płyta cd" (113)
zysk (1641)
90 ust. 2 (7387)
biegłego rewidenta (257)
forma pisemnego zobowiązania (2029)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (119)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (384)
sprzęt komputerowy (1039)
x ga 79/10 (3)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (15012)
gospodarz postępowania (108)
krs po terminie (1648)
usługi finansowe (3020)
subsydiowanie skrośne (4)
różny vat (1218)
art. 90 ust. 3 (4955)
referencje dla konsorcjum (1409)
maksymalna cena (2448)
gwarancja bankowa musi zawierać (658)
protest (11736)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
wyjaśnienie treści specyfikacji (9380)
c-264/03 (4)
art.29 ust. 1 (3554)
"art. 91 ust. 5" (21)
nieważny certyfikat iso (171)
ponowne wezwanie (4499)
nieuczciwa konkurencja (8966)
nici chirurgiczne (66)
doświadczenie jako podwykonawca (1664)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1005)
kio 786/10 (15)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (310)
nieuprawniony podział zamówienia (1490)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
1071/11 (5)
cesja wierzytelności (48)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
zmiana stawki podatku vat (893)
samochody (987)
567/09 (2)
zamówienia tożsame (3872)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
protokół odbioru potwierdza (2068)
cesja (99)
natychmiastowa (368)
łączenie usług (2173)
"niemożność porównania ofert" (17)
swift (15)
"warunki przedmiotowe" (201)
błąd w tłumaczeniu (967)
jedna usługa (2976)
rozszerzenie rękojmi (204)
xii ga 59/09 (15)
płatność podwykonawcy (486)
art. 86 ust. 2 (1519)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
"zamówienia uzupełniające" (435)
kio 1562/11 (39)
ii ca 941/05 (21)
ii ca 785/10 (1)
podmiot powiązany (1338)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
usługi telekomunikacyjne (550)
zmiana przed podpisaniem umowy (3913)
brak potwierdzenia otrzymania (6538)
niezgodnosc siwz (4639)
art. 46 ust. 4 a (3494)
ii ca 82/12 (1)
art. 94 ust. 3 pzp (1493)
zastrzeżenie referencji (1405)
partnerstwo (143)
v ca 960/02 (10)
wskaźnik rentowności (43)
kio/kd 86/12 (5)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (59)
kluczowe części zamówienia (1652)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1477)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (25)
uzupełnienie formularza cenowego (1101)
zp-1 (328)
800/12 (8)
błąd w vat (1337)
vii ca 587/09 (1)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (54)
14/10 (327)
ilość zamówienia (5814)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
v ca 671/08 (10)
xii ga 109/08 (1)
zawartość oferty (1593)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
v ca 1328/08 (1)
skanska (364)
"umowy zlecenia" (240)
uzupełnienie próbek (335)
pozacenowe kryteria (66)
kio 703/09 (20)
kio/uzp 607/09 (2)
formularz cenowy ryczałt (152)
x ga 269/11 (3)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (73)
oferta dodatkowa (9192)
dokumenty podwykonawcy (1675)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
art. 36 (4296)
"na korzyść wykonawcy" (325)
x ga 269/07 (2)
viii ga 248/09 (4)
niezgodność oferty (5080)
formularz oferty (4902)
nie skonkretyzował warunku (628)
omyłki pisarskie (1304)
2160/10 (3)
zarzut przedwczesny (906)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
vi ga 93/10 (2)
zmiana koncesji (391)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3215)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
"produkt równoważny" (283)
dopuszczalność zmiany wykonawcy (1483)
x ga 307/09 (4)
wykonawca profesjonalny (1694)
cena (9145)
ii ca 371/09 (2)
użyczenie zasobów (236)
ocena wiedzy i doświadczenia (5364)
131e (16)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (832)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1421)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (1723)
hitachi (49)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (101)
t-matic (64)
2396/12 (14)
poczta polska sa (622)
nadpłata wadium (3)
kio 1327/09 (18)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
ix ca 23/12 (9)
230 ksh (40)
28.09.2011 rażąco (8)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
kio/uzp 1337/09 (3)
ranking wniosków (1123)
błąd w formularzu cenowym (855)
xii_ga_254_08 (3)
"art. 36 ust. 4" (181)
protokół odbioru częściowego (507)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
proporcjonalny warunek (1148)
v ca 2224/03 (10)
kio 2040/13 (3)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (109)
art.87 (4127)
Ćwik i partnerzy (9)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
cena oferty (9027)
179/13 (43)
ix ga 93/09 (1)
krs aktualny (941)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
politechnika rzeszowska (24)
podział (1824)
załącznik (12384)
prawidłowo ukończone (730)
koncesji (594)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (812)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
vi ga 104/10 (2)
x ga 168/11/za (1)
v ca 2307/09 (3)
opłata sądowa (169)
"zmowa cenowa" (37)
art. 8 ust. 3 pzp (14242)
niewłaściwy podatek vat (1303)
ograniczenie do jednego producenta (3759)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (1940)
wolna ręka (1099)
toner (87)
art. 24 ust. 1a (2269)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
v ca 1897/08 (1)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
kio_1469_10 (9)
2498/10 (19)
art. 84 ust. 1 (1519)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
0 zł (10967)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (320)
wgląd do ofert (902)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
"oferta dodatkowa" (379)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1488)
38 ust. 1a (990)
powtórzenie otwarcia ofert (2660)
art. 2 pkt 7a (521)
ii ca 511/09 (2)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1808)
x ga 230/08 (1)
podwykonawca 2014 (731)
definicja kosztorysu szczegółowego (553)
przebudowa budowa (1252)
v ca 1311/02 (12)
microsoft whcl (11)
niejawne (5602)
osoba fizyczna jako wykonawca (1924)
1719/10 (14)
należycie wykonane (6292)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
29 ust. 2 (22076)
unieważnia umowę (2751)
x ga 296/08 (6)
testy (1142)
nieodpłatne użyczenie (54)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (223)
wykluczenie nienależyte wykonanie (5826)
"nieporównywalność ofert" (139)
eurosystem (31)
brak wykazu usług (3712)
referencje data (2391)
ubezpieczenie na życie (358)
iii_ca_262_05 (7)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (7192)
tubisz "rażąco niska cena" (81)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2045)
kio 1535/11 (4)
113/13 (16)
zmiana terminu dostawy (6180)
i ckn 1159/00 (51)
i ca 331/10 (1)
"art. 49 ust.3" (22)
kio 1305/13 (3)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (65)
"na własną rzecz" (22)
"art. 85 ust. 2 " (224)
autoryzowany kanał (54)
iv ca 870/06 (1)
art. 180 ust. 2 (5392)
pisemność postępowania (33)
2012 (4803)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
vii ga 163/09 za (10)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1234)
zobowiązanie (5140)
vat stawka (1456)
papiery wartościowe (167)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
art.38 ust.1 (1849)
jedna umowa jedna usługa (1694)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
wezwanie do wyjaśnień (7575)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (551)
generyczne (21)
wadium po terminie składania ofert (1624)
równowaga stron (202)
nie wykonał wyroku kio (8577)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
"aukcja elektroniczna" (387)
scotland disclosure (12)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (528)
bezpłatne użyczenie sprzętu (25)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
kio/uzp 19/09 (157)
notariusz (410)
kio 1207/12 (9)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
zmowa cenowa (63)
iv ca 142/11 (5)
vi ga 83/10 (4)
badanie ofert (9438)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (1782)
referencje (3085)
iii ca 389/11 (2)
pochodzenie (3938)
art. 93 (4857)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
usługa w ramach kilku umów (1188)
wycofanie zwrot oferty (592)
brak producenta w ofercie (3239)
atest higieniczny (84)
c 538/07 (19)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
kierownik robót elektrycznych (494)
"nadzór autorski" (250)
zerwanie umowy (79)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
"iv ca 683/12" (89)
fundusz inwestycyjny (320)
preferowanie jednego wykonawcy (1002)
c-465/11 (18)
art 26 ust. 2b (1506)
ogłoszenie (15984)
uzupełnienie na rozprawie (7061)
polisa opłacona (361)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
kio/kd 44/11 (21)
brak stawki vat (1214)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (75)
art. 5 ust. 1 (20649)
"utrata statusu wykonawcy" (18)
ratownik (57)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
iv ca 1322/11 (1)
certyfikat (2383)
cedig (5)
1319/10 (3)
oświadczenie (17994)
kryteria podmiotowe (1276)
"art. 146" (1553)
"stawka podatku vat" (960)
uzupełnienie faxem (310)
przedmiar robót (1656)
x ga 213/09 (1)
794/08 (24)
roboty zamienne aneks do umowy (118)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
posiadanie uprawnień (6293)
"art. 26 ust. 2e" (16)
125/09 (13)
zatrudnienie (2101)
barterowa (3)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
x ga 178/09 (6)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (285)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (233)
wyrządził szkodę (378)
kryterium jakościowe (1038)
"norma emisji spalin" (42)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
należyta staranność (3006)
v gaz 4/08 (4)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
błędna stawka vat w ofercie (904)
świadectwo zgodności we (487)
roboty budowlane definicja (2060)
pomoc prawna (5956)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
"charakter stosunku" (244)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
kio_786_10 (10)
c-107/98 (28)
xii ga 350/09 (14)
kio/uzp 924/10 (7)
wskazanie podwykonawcy (1703)
usługi okresowe (777)
2572/11 (4)
x ga 98/10 (2)
"franszyza redukcyjna" (16)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (970)
dialog (423)
art. 85 ust. 5 (2038)
wyjaśnienia złożone po terminie (13347)
energy star (44)
ii ca 835/04 (5)
"brak ceny jednostkowej" (13)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1234)
udostępnianie uprawnień (886)
omyłka w kosztorysie (949)
wynagrodzenie (7916)
cena jednostkowa 0 (1431)
oferta wariantowa (367)
art. 49 (1899)
gramatura papieru (21)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3102)
iii ca 199/06 (2)
vii ca 881/05 (10)
deklaracja ce (462)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (520)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
leki (265)
"zmiana wynagrodzenia" (182)
110/14 (7)
oferta (18628)
dokumenty przedmiotowe (10586)
"papiery wartościowe" (177)
opcji (518)
uniewaznienie postepowania (12253)
badanie rzetelności wykonawcy (712)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
"dostęp do informacji publicznej" (240)
język postepowania (1989)
kd 58/10 (4)
ceidg bez daty (34)
należyta staranność wykonawcy (3831)
pkd (135)
usługa sprzątania (718)
2817/10 (8)
"potencjał ekonomiczny" (179)
oryginalny toner (47)
xxiii ga 380/11 (4)
utrata wadium (409)
wznowienia (340)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
26 ust. 2b (1506)
hl7 (34)
"26 ust. 4" (2143)
błędny podatek vat (1112)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (7005)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (507)
inna cena cyfrowo i słownie (541)
"bank zagraniczny" (6)
dysponowanie referencjami (1515)
liczenie terminu składania ofert (2456)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (447)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
dokument przedmiotowy (13305)
siła wyższa art. 144 (32)
kosztorys a cena ryczałtowa (1042)
zdolność kredytowa pod warunkiem (665)
należycie protokół odbioru (1543)
świadczenie okresowe ciągłe (771)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
rekomendacje prezesa uzp (341)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
medyczne (2634)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
kio 1949/11 (7)
ix ca 709/09 (3)
kio 229/12 (29)
francuski krk (16)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (496)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
1971/09 (8)
i ca 155/04 (9)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (199)
zasada przejrzystości (1037)
zus spółka jawna (97)
antydatowanie (40)
93 ust. 1 pkt. 7 (5594)
oświadczenie producenta (3198)
v ca 1213/02 (15)
kody cpv (295)
ii ca 129/07 (3)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (83)
rafako (49)
art.46 ust. 4a (461)
usługi ochroniarskie (27)
art. 6 kc (4619)
fordewind (9)
oferta oferta wariantowa (363)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (5310)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3009)
"fidic lub równoważne" (33)
kpc (1093)
brak cen jednostkowych w ofercie (2033)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
wykonawca (20440)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
stręciwilk (877)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (890)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (393)
1161/12 (6)
"uzupełnienie odwołania" (116)
"centrum usług wspólnych" (21)
sanepid (29)
bankowa (5434)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
doradztwo prawne (410)
kryteria oceny ofert inne niż cena (4679)
kio/uzp 66/07 (8)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (124)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
kio_2710_10 (6)
udział w realizacji zamówienia (9680)
treść oferty niezgodna z siwz (15454)
c-44/96 (11)
24b (88)
ważność pełnomocnictwa (622)
"cena rażąco niska" (846)
"dokument niewymagany" (1722)
zakres krk (496)
protokół odbioru końcowego (686)
iii czp 103/10 (14)
vi ga 92/07 (1)
"bieg terminu związania ofertą" (242)
"interes publiczny" (694)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
vi ga 34/08 (2)
zamówienie uzupełniające (2731)
kio/uzp 878/09 (23)
v ca 3128/10 (1)
"prezentacja oprogramowania" (20)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
przedwczesne (947)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
kurs walut (152)
punkt funkcyjny (77)
wyciąg z konta (76)
błąd w kosztorysie (1193)
kampania promocyjna (32)
zwiększenie środków (1473)
protokół odbioru dostawy (866)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
kio_uzp_1117_09 (11)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (716)
referencje data wystawienia (517)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1667)
powszechnie dostępne (2106)
uwzględnił odwołanie (17470)
krk niemieckie (31)
doświadczenie komplementariusza (67)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
dostawa (8721)
"art. 6" (1968)
próbka kryterium (525)
art. 32 ust. 2 pzp (3519)
pełnomocnictwo za zgodność (1668)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
982/10 (4)
"art. 94 ust. 3" (92)
lub równoważne (2134)
wykaz stawek i narzutów (125)
art. 25 ust. 2 (10215)
niepełnosprawni (292)
bezstronności (449)
"zamówienie dodatkowe" (488)
"wygórowane kary umowne" (16)
zmiana członków konsorcjum (2270)
art. 68 kc (418)
nie opłacona polisa (476)
iso 9001 (228)
przyspieszona (250)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
x ga 287/08 (2)
ceidg po terminie składania ofert (55)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
niezgodność z treścią siwz (4569)
przeciwnik skargi (343)
248/12 (19)
c-389/92 (16)
art 91 ust 3a (638)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (6251)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
krk francuskie (16)
2814/11 (6)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
potwierdzanie za zgodność (3603)
impel catering (39)
x ga 20/10/za (1)
kio_1026_10 (3)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (164)
błędy w dokumentacji (4407)
usługi medyczne (977)
legionowo (102)
tonery gwarancji (24)
1563/12 (3)
kio 821/11 (9)
"art. 42 ust. 1" (97)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (669)
wykaz usług (4203)
iv ca 136/10 (2)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (443)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (10)
irlandia krk (4)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1300)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (283)
cena 1 grosz (7947)
kio 1521/11 (8)
przed podpisaniem umowy (5465)
nieporównywalne oferty (1465)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
iv ca 136/06 (1)
x ga 295/09 (2)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (185)
353 kc (259)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
x ga 109/05/p1 (6)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
xxiii_ga_924_14 (9)
obsługa bankowa (460)
referencje sztuki budowlanej (398)
"jedna usługa" (294)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
charakter oferty wstępnej (897)
polisa oc konsorcjum (234)
szkolenia (1804)
konsorcjum a koncesja (216)
dostawa książek (102)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
"zmiana istotna" (345)
art. 2 pkt 13 (11638)
iv ca 1323/08 (1)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (136)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (3934)
brak terminu w ofercie (13391)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
inne omyłki (2660)
kuchnio (871)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (6918)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (2520)
połowy terminu (1073)
iii czp 16/93 (22)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (420)
art 90 (7407)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1613)
miejsce zamieszkania (537)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
202/09 (17)
"istotna zmiana treści oferty" (499)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (462)
certyfikaty meble (67)
word warszawa suzuki (2)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
i c 317/09 (15)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (501)
mba (8)
1967/10 (6)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (711)
1193/13 (6)
korekta finansowa (409)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (10266)
łączenie doświadczenia (1310)
realność udostępnienia (339)
cena rażąco niska (1773)
ryzyko gospodarcze (1133)
x ga 341/07 (3)
"kryteria oceny ofert" (3694)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (491)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
odrzuca odwołanie (15680)
stadion wrocław (43)
uwzględnia opozycję (412)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
poświadczenie protokół odbioru (528)
formalizm postępowania (387)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
x ga 85/08 (5)
druk oferty (1442)
kryterium funkcjonalność (1256)
parafowanie oferty (363)
praw wyłącznych (12387)
"zatarcie skazania" (36)
viii ga 58/09 (12)
umowa spółki cywilnej (2663)
rażaco niska cena dowody (1690)
73/10 (8)
co powinny zawierać referencje (2541)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (183)
ustawa o cenach (9102)
x ga 196/10/za (1)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
dodatkowe (12366)
wskaźniki ekonomiczne (569)
nieprawdziwe informacje referencje (1155)
wejherowo (59)
"odwołanie wobec czynności wezwania do uzupełnienia" (4)
xii ga 451/10 (3)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
udostępnienie zasobów (1174)
wolna reka (1099)
umowy barterowe (7)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
ii ca 2194/05 (87)
literalny (2209)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
kopia gwarancji bankowej (199)
rażąco niska cena na usługi (1354)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (495)
6a (483)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
cena brutto (3431)
zastrzeżenie oferty (4873)
prawo pocztowe (2069)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
v ca 47/07 (19)
v ca 1412/07 (6)
utajnienie próbki (41)
xix ga 32/09 (4)
wyjaśnienie oferty (10738)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (2864)
rażąco niska cena 10% (1548)
zmiana korzystna (1509)
comesa (37)
przedmiot umowy (12923)
sprzeczne zapisy siwz (3705)
złożył nieprawdziwe informacje (3047)
zamierza przeznaczyć (2364)
odwołanie z ostrożności (2524)
x ga 69/09 (3)
dokumenty rosyjskie (41)
art. 36b ust. 2 (58)
przesłanki wykluczenia (6660)
zaksięgowanie wadium (51)
sfałszowany podpis (20)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
znajomość języka polskiego (170)
art. 185 ust. 3 (2615)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (513)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
art. 146 ust.6 (1112)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
rwe (18)
wyjaśnienia treści specyfikacji (9380)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (962)
certyfikat polisy (188)
oczywista omyłka pisarska (1165)
x ga 154/11 (2)
termin na złożenie wyjaśnień (13453)
dokumenty spółka cywilna (2839)
x ga 154/07 (3)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
29 ust. 1 (22089)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
kio 2/11 (202)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (196)
x ga 25/08 (65)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
obronności i bezpieczeństwa (127)
uzupełnienie dokumentu po terminie (7420)
marża jako kryterium oceny ofert (303)
dożywotnia gwarancja (11)
vi ga 7/09 (10)
utwór (208)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (530)
496/10 (6)
uprawnienia sep (28)
"wizji lokalnej" "art. 29" (134)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
38 ust. 4a (595)
art 26 ust 2b (1506)
iii ca 472/09 (2)
opis warunków (8539)
189 ust. 2 pkt 1 (5460)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
art 36 ust 5 (4094)
zamienne (1105)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1062)
"potwierdzenie należytego wykonania" (833)
art. 46 ust. 4a (606)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
xix ga 403/08 (1)
v ca 2552/07 (2)
vi ga 142/08 (1)
komunikat swift (6)
przecinek (70)
termin realizacji zamówienia (10744)
"art. 16" (379)
v ca 142/09 (5)
kielce (905)
bezczynność (261)
nie dołączył kosztorysu (967)
"brak tłumaczenia na język polski" (24)
umowa barterowa (3)
udział podmiotu trzeciego (3753)
wadium oferty częściowe (454)
laptop (80)
xxiii ga 418/09 (3)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (6148)
rozkład ciężaru dowodu (305)
x ga 189/13 (5)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
art. 24 (12776)
gaz-system (74)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
inna omyłka nieistotna (2425)
próbka uzupełnienie (335)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
0 złotych (11667)
kognicja izby (456)
xix ga 581/06 (7)
iv_ca_1299_09 (36)
vat usługi leśne (91)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
art. 7 ust. 1 (22536)
iii ca 1019/06 (6)
wadium wpłacone w kasie urzędu (28)
dostawa leasing (190)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3108)
jedna usługa kilka umów (854)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (456)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (7215)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
"warunek zawieszający" (33)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
wadium w obcej walucie (15)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
toya (14)
doświadczenie dostawy (2821)
opinia prywatna (802)
istotne zmiany umowy (6198)
kio 1292/11 (11)
xii ga 285/09 (2)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (481)
brak ceny (7455)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
xix gz 455/10 (1)
ag complex (53)
xii_ga_429_09 (65)
formularz cenowy brak podpisu (268)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1335)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (294)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
brak tłumaczenia (1750)
polisa grupowa (21)
691/11 (5)
"nie określił warunku" (574)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
podpis na ofercie (2734)
zwrot zatrzymanego wadium (68)
x_ga_67_08 (57)
art. 38 ust. 2 (3788)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
"łączenie zamówień" (13)
błąd w nazwie producenta (910)
xix ga 80/07 (18)
xii ga 304/07 (1)
ii ca 199/10 (3)
art 8 ust. 3 (19619)
908/13 (17)
rolnik ryczałtowy (10)
ceidg z datą po terminie składania ofert (36)
"ubezpieczenie mienia" (24)
odtajnienie kosztorysu (48)
certyfikat ubezpieczenia (324)
limit debetowy (8)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (2827)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
świadczenia zdrowotne (922)
art.26 ust.4 (5405)
koncesja (471)
przerwa w wadium (84)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1312)
185 ust. 3 (3735)
oferta oferta równoważna (2135)
ważność wadium (918)
dowód opłacenia polisy (283)
v ca 9/08 (12)
torell (8)
"art. 67" (589)
częściowe odrzucenie odwołania (2621)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
vi ga 33/09 (3)
vi ga 54/10 (3)
"art 4 pkt 8" (160)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (333)
wadium kopia gwarancji (264)
różne stawki podatku vat (664)
"186 ust. 2" (1655)
lte (12)
xii ga 39/09 (1)
wyjaśnienie siwz (8955)
pełny odpis krs (749)
54/12 (18)
wskażniki finansowe (870)
doręczenie kopii odwołania (3384)
uprawnienia (6279)
"prezentacja systemu" (41)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
68/11 (10)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (4477)
nieproporcjonalny (966)
poprawa kosztorysu (504)
ii crn 913/97 (29)
marża (452)
xii_ga_186_13 (8)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (720)
upadłość podwykonawcy (110)
przedłużenie wadium (697)
kio/uzp 1500/09 (7)
"art. 192 ust. 7" (1137)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
prawo opcji na roboty budowlane (248)
kognicji (281)
vi ca 210/08 (2)
treść formularza oferty (4750)
art 140 (1029)
kio/kd 31/12 (20)
oficjalny kanał sprzedaży (51)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
opłacona polisa (361)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
referencje powinny zawierać (2059)
iso 1043-4 (6)
brak daty wystawienia referencji (408)
"uchyla się od zawarcia umowy" (129)
"kopia gwarancji wadialnej" (11)
do czterech miejsc po przecinku (187)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (130)
podpis (2686)
kryteria wyboru (5775)
"§ 7 ust. 2" (348)
Łódzka kolej aglomeracyjna (4)
przystąpienie w części (8266)
koncert (25)
odtajnienie dokumentów (467)
jedna usługa jedna umowa (1168)
art. 144 pzp (768)
brak dokumentacji wykonawczej (2635)
rażąco niska (1780)
braki formalne przystąpienia (3873)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
formularz cenowy (1828)
iii ca 446/08 (5)
razaco_niska_cena (2036)
udostępnienie potencjału (1819)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
art. 387 (394)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
art 6a (483)
numer katalogowy (618)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
kc (4062)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
brak treści oferty (15684)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (845)
wszczęcie postępowania (11721)
"przyrzeczenie publiczne" (39)
"parafa" (206)
art. 146 (2005)
podobne (6030)
nadleśnictwo (310)
wadium osoba trzecia (579)
kara umowna (594)
46 ust. 4a (606)
usług pocztowych (1138)
kio_510_11 (17)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
gwarancja jakości (965)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1797)
kwalifikacja wykonawców (2895)
franszyza redukcyjna (14)
farmacol (14)
certyfikat ce (359)
klauzula waloryzacyjna (66)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (5)
"art. 96 ust. 3" (377)
"złożenie oferty po terminie" (23)
ii ca 39/09 (4)
aneks do umowy (1305)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
brak podziału zamówienia na części (1824)
oddział przedsiębiorcy (573)
dostawa w usłudze (5575)
pełnomocnictwo materialne (514)
ii ca 616/05 (3)
"częściowe przystąpienie" (2)
"otwarcie ofert" (2537)
x ga 5/07 (7)
oczywista omyłka pisarska data (704)
v csk 444/06 (28)
art. 31 (10120)
brak czytelnego podpisu (352)
iv ca 629/08 (1)
wadliwy przedmiar (371)
profesjonalizm (248)
zbyt wygórowane kary umowne (92)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
pierwotne warunki zamówienia (4015)
zmiana członka konsorcjum (2270)
zamówienie udzielane w częściach (3604)
ii_ca_373_12 (9)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (20986)
art. 42 ust. 1 (3145)
ii ca 753/10 (1)
usługi tłumaczeń (1132)
art.25 ust.1 pkt 2 (4088)
1249/09 (8)
naruszenie zasady jawności (863)
kio 1070/11 (4)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (345)
"roszczenie o zawarcie umowy" (25)
zdolność kredytowa (771)
negatywne konsekwencje (2427)
brak pieczęci imiennej (162)
xii ga 315/11 (16)
kodeks cywilny (3614)
fortum (9)
"zmiana wzoru umowy" (34)
1085/11 (2)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
475/10 (4)
usługi pocztowe 2012 (211)
brak faksu (2978)
"art. 49 ust. 3" (20)
oddział (3287)
"brak kosztorysu" (48)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
inna omyłka cena (2110)
usługi pocztowe (964)
oferta niekompletna (1939)
xix ga 91/07 (4)
kio 457/12 (11)
art.38 (1884)
radio (122)
22 ust 4 (15370)
podpisanie umowy bez wadium (910)
rażąco niska cena budowa (792)
"§ 3 ust. 4" (251)
dumping (28)
niezwłocznie (1336)
doświadczenie osoby (4438)
kredyt obrotowy (75)
art. 86 ust. 3 (1506)
odwołanie jest przedwczesne (936)
nazwy własne (3494)
"zakup samochodu" (47)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (6817)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
oferta stanowi całość (10020)
"pkp plk" (107)
przystąpienie termin (15439)
prawo opcji roboty budowlane (248)
krótki termin składania ofert (749)
i ca 337/08 (4)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
wyjaśnienia po terminie (11135)
jawność umów (317)
teta (16)
prowizja jako kryterium oceny ofert (87)
v ca 2056/07 (25)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
fidic lub równoważne (106)
zakończenie postępowania o udzielenie (4739)
odbieranie odpadów (304)
punkty serwisowe (473)
x ga 354/07 (2)
informacja z krk po terminie składania ofert (374)
kio 23/12 (221)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
art. 189 kpc (176)
current ratio (5)
"unieważnia umowę" (28)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
iv ca 140/08 (21)
72/10 (13)
51/09 (23)
realne udostępnienie (1387)
xii ga 1/09 (6)
vii ga 24/08 (13)
kio/uzp 476/09 (10)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
v ca 787/08 (1)
c-525/03 (5)
"rażąco niska cena" (1564)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
2785/10 (5)
udostępnienie ofert (4240)
rażąco niska cena dowody (1232)
"art. 24 ust. 2a" (17)
3 miejsca po przecinku (364)
ocena ofert po aukcji (484)
kio 1050/12 (5)
vi ga 164/11 (2)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (678)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1063)
ii ca 443/06 (2)
karta oceny ofert (1572)
art. 93 ust. 4 (4708)
1444/11 (5)
zwrot oryginału gwarancji (569)
kio 1670/11 (4)
przeciwnikiem skargi jest (328)
komplementariusz (80)
opcja (518)
ocena (16208)
krs chiny (20)
art. 91 ust.3a (101)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
subiektywna ocena (1157)
brak parafy (158)
błąd w obliczaniu ceny (773)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
"brak podpisu pod ofertą" (4)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
x ga 103/09/za (1)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (285)
pełnomocnictwo substytucja (38)
art 93 ust. 1 pkt 1 (5642)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
"art. 151" (58)
art. 51 (2297)
urządzenia równoważne (1630)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
odtajnienie (510)
wariantowa (367)
v ca 1982/12 (8)
kio 1822/11 (10)
ix ga 44/08 (29)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
"art. 83 ust. 3" (33)
"zmiana składu" (40)
"tylko ceny brutto" (5)
zaświadczenie urzędu skarbowego spółka cywilna (218)
brak informacji o podstawie dysponowania osobami (4343)
art.189 (4884)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (587)
serwis na terenie polski (240)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
v ca 1639/08 (1)
spóźnione odwołanie (1605)
2931/13 (3)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
usługi ciągłe (944)
"sąd okręgowy w warszawie" (5740)
xii ga 420/09 (47)
v ca 264/04 (20)
broker ubezpieczeniowy (49)
podstawa do dysponowania (5484)
oferta wpłynęła po terminie (5964)
zamówienia uzupełniajace (2731)
kio/uzp 780/10 (9)
"świadectwo przejęcia robót" (31)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
2213/12 (4)
63/12 (19)
udowodnienie równoważności (322)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (24)
art. 6a pzp (510)
tauron (77)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
165/15 (10)
kio/uzp 431/10 (3)
promocja (343)
umowa odpłatna (897)
wykaz potencjału technicznego (2500)
zmiana siwz (10452)
zużyte opony (35)
dowód opłaconej polisy (283)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
metodologia (322)
959/09 (38)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
"sumowanie doświadczenia" (34)
98/10 (8)
użyczenie doświadczenia (270)
błąd projektowy (988)
kio/uzp 812/09 (10)
błąd w kosztorysie ofertowym (1219)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
ii ca 386/05 (2)
brak nazwy producenta (1745)
biuletyn nr 3 (2802)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (430)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (61)
zmiana umowy 144 (548)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
błędny numer katalogowy (203)
pozacenowe (129)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (90)
polisa oc podlimity (12)
przeciwnikiem skargi (425)
pełnomocnik ceidg (45)
"nieporównywalne oferty" (137)
1103/11 (11)
"x ga 23/07" (85)
skrócenie terminu realizacji (447)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
kio_uzp_1085_09 (6)
tłumaczenie na język polski (1216)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
"rezygnacja z podwykonawcy" (9)
lasy (316)
oferta sensu stricto (122)
art.26 ust.2b (957)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
utajnienie części odwołania (705)
dysponowanie osobą (4318)
"iv ca 142/11" (17)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
art 87 ust 1 (5955)
polisa podlimity (16)
"powtórzenie aukcji" (29)
"zasady traktatowe" (12)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (245)
maxto (57)
kio 822/11 (7)
podwykonawca (1846)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
postępowanie obarczone wadą (1418)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (2)
naruszenie art. 144 (945)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
iso producenta (311)
kio 1020/13 (3)
tajemnicą przedsiębiorstwa (1581)
29 ust. 3 (21046)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
xii ga 151/08 (7)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
proporcjonalność warunku (398)
art 22 ust 4 (12482)
ii ca 1332/06 (1)
iii_czp_147_08 (7)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
iv ca 715/11 (2)
"iii czp 52/11" (115)
"art. 90 ust. 3" (995)
"kryterium odległości" (9)
kosztorys ryczałt (200)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (4240)
nie złożyli ofert dodatkowych (11341)
rozszerzająca interpretacja siwz (596)
warunek proporcjonalny (784)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (242)
iii ca 212/06 (2)
wartość zrealizowanej części (4006)
iv ca 1324/08 (1)
odmowa zawarcia umowy (746)
xii ga 317/07 (5)
"niewykonanie wyroku" (487)
podmioty trzecie (1234)
iv ca 392/05 (8)
xix_ga_268_09 (9)
ciężar dowodu (2059)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
duplikat (16)
wadium euro (382)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (4758)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (6743)
modyfikacja siwz (3364)
333/11 (7)
iii czp 25/10 (32)
oferty o takiej samej cenie (4314)
oticon (31)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
x ga 442/10 (1)
upływ ważności wadium (661)
potwierdzenie opłacenia składki (395)
sanawia (2)
cash pool (3)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
kryterium potencjał kadrowy (446)
licencja open source (47)
art. 140 ust. 1 (1303)
"oferta równoważna" (406)
art. 12a (391)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
xix ga 599/06 (3)
kryterium serwisu (700)
projekt zamienny (478)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (23)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
cofnięcie skargi (4446)
usługi prawnicze (191)
"sposób obliczenia ceny" (1509)
krk komplementariusza (26)
tryb postępowania (17103)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
wykaz osób (4235)
termin zapadalności (7)
kopia gwarancji wadialnej (170)
iv ca 915/08 (2)
1274/10 (5)
kio 1756/10 (10)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
xix ga 18/10 (19)
xii ga 133/11 (1)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
"zmowa przetargowa" (75)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
"samodzielne uzupełnienie" (48)
ii ca 1351/07 (1)
wyższa stawka podatku vat (629)
ponowne uzupełnienie (3855)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
nabycie udziałów (1943)
1642/10 (4)
uchylił się od podpisania umowy (1761)
consortia (111)
art. 29 ust. 1 (22089)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (349)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
orzeczenie (5257)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (265)
"art. 179 ust. 1" (6628)
"art. 143a" (23)
rażąco niska cena ochrony (1201)
oświadczenie zamiast krk (138)
zmiana warunków płatności (1074)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
dystrybucja energii elektrycznej (109)
alcatel thales (9)
sumowanie szkoleń (68)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
anonimowość (17)
kio 98/13 (12)
919/08 (11)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
przedłużenie gwarancji wadialnej (302)
700/11 (8)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
ii ca 109/05 (17)
iii_czp_53_11 (55)
ezt (70)
uzupełnianie referencji (780)
wadliwa gwarancja (1290)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (9869)
termin płatności (1553)
"dokumenty niewymagane" (1366)
"spoza unii europejskiej" (5)
dopuszczenie do obrotu (1616)
błąd w przedmiarze (856)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (109)
wycofanie wniosku (926)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
zaproszenie do składania ofert (1988)
art. 87 ust 2 pkt 3 (7192)
niezgodność oferty z siwz (4632)
ograniczanie konkurencji (3037)
uzasadnienie wyroku (15449)
jawność (897)
" oferta wariantowa" (345)
wymóg serwisu na terenie polski (322)
rażące niedbalstwo (106)
solid (131)
vi ga 51/06 (6)
certyfikat prince2 (74)
"licencja niewyłączna" (16)
c-513/99 (12)
"potrzeby zamawiającego" (1782)
nieważność umowy (1451)
109/11 (6)
gwarancja w oryginale (1068)
1730/11 (9)
oferta złożona po terminie (16941)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (187)
38 ust. 1 (4682)
miasto gorzów (98)
zmiana wykazu (4890)
projekt budowlany (3451)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
"dialog konkurencyjny" (368)
xii ga 429/09 (49)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
materiały eksploatacyjne (539)
powołanie biegłego (402)
kio 2531/11 (8)
zbieranie odpadów (413)
2160/14 (6)
brak równoważności (811)
broker (69)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
ii ca 131/10 (2)
błędny wykaz dostaw (917)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
solaris (84)
brak cen jednostkowych (1622)
kio 2012/12 (190)
85 ust. 2 (2756)
742/11 (9)
kio 1883/14 (10)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
art. 5 ust. 1 a (20648)
529/13 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
członek komisji (1181)
650/11 (2)
wadium art. 46 ust. 4a (578)
85 ust.4 (1483)
474/11 (9)
2037/12 (23)
unieważnienie umowy (7799)
c-376/08 (29)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
porty lotnicze (235)
polska organizacja turystyczna (35)
"art. 91" (5506)
26 ust. 2c (368)
prokura samoistna (36)
x ga 332/09 (6)
ii ca 137/09 (13)
handel referencjami (115)
przekaz pocztowy (41)
szwedzkie krk (5)
vi ga 240/10 (2)
geomar (39)
drager (105)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
brak parafowanej umowy (222)
bezprzedmiotowe (1456)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12233)
dialog techniczny (270)
zamienniki (150)
"187 ust. 3" (187)
zakaz podwykonawców (411)
"art. 84" (226)
najkorzystniejsza oferta (13538)
remondis bydgoszcz (11)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
zabezpieczenie (3507)
vi ga 87/07 (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
"24 ust. 1 pkt 9" (300)
619/08 (11)
zarzut ewentualny (9037)
uprawnienia konsorcjum (2368)
konwalidowanie (20)
iii czp 66/95 (28)
dysponuje osobami (4318)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
utajnił formularz cenowy (230)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (1575)
biegły rewident (21)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
46 ust. 4 a (3494)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
x ga 309/08 (1)
wadium w formie kopii 2013 (74)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (7)
zamówienia publiczne (22821)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
1804/13 (5)
c-434/02 (3)
wspólnota mieszkaniowa (115)
nadmierne warunki udziału (1023)
kio 1218/13 (2)
art. 24 ust. 4 (12279)
ii ca 1211/09 (10)
kio 976/11 (2)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
"kio 100/12" (15)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (48)
zmiana terminu umowy (6964)
1804/09 (10)
x ga 46/12 (10)
kio 2911/12 (6)
xii ga 160/08 (2)
rozbieżność cena słownie (1779)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (189)
około (1957)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
niepełny formularz ofertowy (1741)
interes przystąpienie (6858)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
energia elektryczna (474)
2527/10 (3)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (106)
i1 ca 202/09 (1)
zatrzymanie wadium 4a (404)
uzasadnienie faktyczne i prawne (11016)
uwzględnienie odwołania (21001)
art. 150 ust. 3 (1386)
art.94 ust. 3 (417)
niemożliwą do usunięcia wadą (499)
kio/uzp 2034/10 (2)
doświadczenie kryteria oceny ofert (3768)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
ii ca 1355/05 (19)
1437/10 (5)
zobowiązanie osoby fizycznej (1085)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1146)
uzupełnienie ceidg (55)
"województwo podkarpackie" (78)
rażąco wysoka cena (685)
kio 1318/10 (8)
art 87 ust. 2 (5950)
32 ust. 4 (4316)
ots-ip (22)
upadłość konsorcjanta (18)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1634)
referencje kary umowne (124)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
art. 51 ust. 1a (739)
zintegrowany system informatyczny (420)
2710/10 (10)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (634)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
błędna stawka vat (910)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
"istotna zmiana umowy" (26)
za pośrednictwem banku (1371)
v ca 1468/10 (3)
xix ga 175/10 (32)
ochrona danych osobowych (672)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (853)
iii ca 102/09 (15)
vi ga 85/10 (2)
zmiana formy wadium (655)
"utajnienie wykazu osób" (8)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
ii ca 676/09 (5)
nadzór autorski wolna ręka (99)
błędne wezwanie do uzupełnienia (2965)
basic disclosure (7)
"art. 85 ust. 2" (224)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
"przesłanie kopii przystąpienia" (20)
kio/uzp 22/07 (143)
kryterium pozacenowe (129)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
nieprecyzyjny warunek (2108)
częśc zamówienia (8929)
kio 1247/13 (8)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
uzupełnienie tłumaczenia (1485)
kio_1533_13 (7)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (342)
92 ust. 1 pkt 2 (3125)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
konkurs na prace projektowe (153)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
"zamawiający jest związany" (222)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (173)
ministerstwo finansów (498)
art. 180 (4472)
wadium w pieniądzu (286)
wizja lokalna obowiązek (255)
umowa leasingu (237)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (393)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (119)
kio 345/09 (3)
v ca 985/08 (1)
cena 0 złotych (4720)
v ca 927/08 (9)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (91)
data wystawienia dokumentu (980)
ustalanie wartości zamówienia (2820)
spożywczy (173)
"za pośrednictwem banku" (43)
pełnomocnictwo przed kio (2605)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
kio 1549/12 (6)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
art. 46 ust. 1 (3588)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
xix ga 35/08 (2)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
2294/11 (13)
należyte wykonanie dostawy (3911)
brak interesu odwołanie (10417)
kio_uzp_298_09 (4)
art 26 ust 3 pzp (10270)
klauzule waloryzacyjne (66)
definicja podwykonawstwa (160)
uzupełnienie opisu (3721)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
xix ga 514/08 (2)
xix ga 280/08 (10)
art. 40 ust. 6 (4151)
sumowanie polis konsorcjum (66)
kio 886/10 (5)
"art. 180 ust. 3 " (569)
46/10 (21)
pełny odpis z krs (749)
rada administracyjna (2690)
art 25 ust 1 (10221)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
dialog konkurencyjny (387)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
355 kc (175)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (5965)
"niekonkretna oferta" (94)
informacja banku (1179)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
x ga 569/11 (1)
brak formularza ofertowego (2852)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (342)
tłumaczenia (2502)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (4807)
nie leży w interesie publicznym (952)
zagospodarowanie odpadów (387)
proporcjonalność (469)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
v ca 2506/07 (39)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
tonery (87)
xii ga 183/08 (1)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
v ca 1209/11 (2)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (664)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1609)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
dwie ceny (5915)
omyłka rachunkowa (1257)
ii ca 1950/05 (2)
zmiana sposobu płatności (1746)
certyfikat epeat (16)
brak kryteriów równoważności (506)
kio/uzp 14/10 (221)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
zmiana wzoru umowy (3935)
xii ga 517/09 (6)
vi gz 51/06 (2)
rzeczoznawca majątkowy (55)
dozorbud (105)
autoryzowany (587)
telaustria (14)
telefonia komórkowa (128)
ii ca 950/11 (1)
odwrotne obciążenie vat (148)
microsoft windows lub równoważny (71)
w wykazie wskazał za dużo osób (1287)
zasada proporcjonalnosci (460)
c-507/03 (7)
kognicja (536)
nieuczciwej (11593)
"grupa kapitałowa" (324)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
kio/uzp 585/09 (15)
ii ca 425/05 (5)
zp-11 (55)
nieaktualny krs (737)
xix ga 92/11 (14)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
naruszenie art. 7 (21653)
koncepcja realizacji (1084)
wartość umowy (7646)
art. 8 pzp (11300)
wadium treść (1883)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
vi_ga_192_10 (11)
1883/14 (10)
"termin realizacji zamówienia" (827)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
iv ca 340/05 (9)
nowy zarzut (5825)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1127)
v ca 307/09 (10)
"zasada bliskości" (53)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
wadium w formie kopii (320)
ewa sikorska rażąco niska cena (67)
cena 0,00 (236)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (5262)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
v ga 15/09 (14)
kryterium zatrudnienie (1052)
autokorekty (8)
forma wyjaśnień (4008)
deklaracja zgodności (1244)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (163)
"żądanie próbek" (39)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
"przedłużenie terminu składania ofert" (473)
meble (243)
art.86 ust.4 (476)
v ca 1360/09 (6)
aneks do gwarancji wadialnej (175)
udostępnienie uprawnień (2338)
1348/13 (6)
potencjał innych podmiotów (2252)
758/10 (4)
warunki (16138)
data uzupełnianych dokumentów (2116)
v ga 40/09 (19)
nadmierny warunek (831)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
zmiana istotnych postanowień umowy (6848)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
niska cena (1880)
protokół postępowania (5417)
x ga 104/10/za (1)
"art. 170 ust. 4" (7)
utrzymanie zieleni (744)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (102)
73/11 (19)
xii ga 2/09 (4)
koncepcja architektoniczna (143)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
niezgodność z siwz (4639)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (7653)
brak podpisu na formularzu (747)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1684)
godziny pracy zamawiającego (1556)
"interes w przystąpieniu" (161)
ulotki, foldery (82)
odwołujący nie złożył oferty (19538)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (374)
jaworzno (207)
354/13 (10)
"poprawienie omyłek" (1322)
pełnomocnictwo aukcja (117)
"art. 182 ust. 5" (9)
v ca 620/08 (3)
138 c ust. 1 pkt 1 (758)
art 6 (23414)
2336/13 (4)
postać leku (128)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
"usługi powtarzające się okresowo" (33)
nadmierne warunki (1747)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (1687)
xii ga 314/11 (31)
vii ga 147/08 (9)
termin ważności wadium (914)
uznanie odwołania przez zamawiającego (10645)
świadczenie niemożliwe termin (2757)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
powiązania kapitałowe (156)
krk usa (14)
ibm (233)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (11146)
iberdrola (13)
"na każdym etapie postępowania" (428)
unieważnienie części (6941)
niedozwolona zmiana oferty (914)
konstancin-jeziorna (82)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
ca 489/06 (38)
"termin na złożenie wyjaśnień" (60)
rażąco niska cena a aukcja (71)
wadium gwarancja konsorcjum (679)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (294)
krk niemcy (41)
kio/uzp 1874/10 (12)
usługa w trakcie realizacji (3039)
kio 883/11 (4)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (37)
vi ga 121/10 (1)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
art.26 (6234)
złożenie dwóch ofert (10181)
data wystawienia (1023)
"udostępnienie polisy" (4)
wadium w formie poręczenia (187)
ii_ca_1285_12 (52)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (800)
182 ust. 6 (2415)
2694/14 (10)
dystrybutor (719)
v ga 1/12 (163)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
c-21/03 (46)
2124/11 (4)
subiektywne (885)
polisa obejmuje kilka podmiotów (202)
v ca 1930/02 (3)
brak załącznika do oferty (10235)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
tożsamość przedmiotowa (707)
ii ca 792/07 (1)
bez udziału podwykonawców (1330)
"kryterium parametry techniczne" (34)
zmiana stron umowy (6356)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (409)
"oferty wariantowe" (345)
interes w uzyskaniu (7927)
uprawnienia telekomunikacja (214)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
x ga 25/09 (17)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (367)
art 29 ust 3 (21046)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
art 82 ust 1 (2175)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (56)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (7042)
"omyłka pisarska" (1472)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3557)
forma uzupełnienia oferty (2999)
opisanie równoważności (583)
res iudicata (30)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
"art. 67 ust.1" (545)
91 ust 3a (638)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
sprzĘt medyczny (860)
kio 1469/10 (18)
1285/11 (2)
art. 85 ust. 3 (2096)
38 ust. 4b (99)
vi gz 61/10 (1)
189 ust. 2 pkt 2 (5454)
próbka jest dokumentem (567)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
"niewłaściwy tryb" (138)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (213)
xii ga 206/08 (14)
upadłość konsorcjum (177)
zła stawka podatku vat (77)
krotność (203)
"cena zero złotych" (10)
ii ca 206/06 (3)
warunek udziału w postępowaniu (10899)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
181/08 (6)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
kio 173/11 (9)
wadium w konsorcjum (895)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (62)
"znaki towarowe" (739)
uprawnienia budowlane (3098)
uzupełnienie oferty (6109)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
art. 25 (10248)
"oferta alternatywna" (34)
"grupy kapitałowej" (529)
serwis pogwarancyjny (168)
brak interesu (8520)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (6388)
próbka system informatyczny (96)
wadium uznanie rachunku (921)
eod (28)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (447)
china (35)
17 stycznia 2008 (4322)
cel wadium (343)
kio 150/12 (12)
180 ust. 2 (5392)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
art. 182 ust. 6 (2415)
art.24 ust.4 (5642)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (56)
zastrzeżenie wykazu usług (2489)
zatrzymał wadium (606)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
c-328/92 (12)
vi ga 192/10 (11)
termin niezwłocznie (1736)
kio 1815/11 (7)
wartość polisy oc (373)
umowa ramowa (412)
art. 4 pkt 5 (18321)
art. 186 ust. 2 (3906)
umowa ramowa rażąco niska cena (83)
kio 35/12 (16)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
prezentacja funkcjonalności systemu (319)
termin zwiazania ofertą (10991)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (10782)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (8447)
część sprawozdania finansowego (559)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
rażąco niska cena 30% (1500)
uwzględnia odwołanie (17470)
1060/13 (4)
naliczenie kar umownych (346)
ii ca 37/06 (4)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (6584)
eurovia (103)
pozorna równoważność (119)
"zarzut spóźniony" (146)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
art.90 ust.3 (1825)
zbyt wysokie kary (126)
przeprowadzenie prezentacji (713)
art. 38 ust. 3 (3740)
ii ca 87/07 (4)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2156)
wyjaśnienia po wyborze (11453)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (787)
oferta termin związania ofertą (8286)
art. 38 ust. 1a (990)
"naruszenie art. 29" windows (59)
dyscyplina finansów publicznych (1480)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (2827)
sytuacja ekonomiczna (2424)
certyfikowany podpis (114)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (23)
144a (19)
niepodpisana gwarancja (2040)
metodą kalkulacji szczegółowej (665)
samodzielne uzupełnienie (2257)
kio/uzp 51/09 (22)
wyciąg z banku (130)
roboty tego samego rodzaju (5107)
kio_uzp_278_09 (12)
"dowód opłacenia polisy" (56)
engave (19)
minimalnego wynagrodzenia (2856)
ii ca 2230/05 (2)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
przystąpienie do odwołania (12244)
epuap (66)
pkp plk (103)
błąd formalny (1706)
wadium w innej walucie (63)
"art. 43" (262)
zmiana cen jednostkowych (1716)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
obiektywne czynniki (1395)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
ubezpieczenie (2304)
"harmonogram realizacji" (218)
art. 8 ust. 3 (15649)
art. 26 2b (1507)
keymark (9)
kio 19/09 (157)
"brak pozycji" (79)
prezentacja próbki (115)
parametry techniczne (4978)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
art. 22 ust 4 (12482)
wnosi o unieważnienie postępowania (8703)
wimax (6)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (312)
oświadczenie przed notariuszem (381)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (9414)
licytacja elektroniczna (96)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
e-podatki (25)
podpis elektroniczny (954)
odwołanie na dwie części (8154)
kio/uzp 1243/08 (7)
"produkt leczniczy" (225)
"roboty zamienne" (85)
"art. 29" (2794)
"ze strony internetowej" (613)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (306)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (7067)
v ca 984/08 (57)
podpis na referencji (681)
hosting (18)
brak podpisu na referencjach (536)
art. 189 ust. 2 (5112)
poprawa vat (376)
interes faktyczny (6970)
art. 138c (104)
kio/uzp 320/10 (4)
oświadczenie o spełnianiu warunków (10412)
loco (70)
szukio (5)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
"błędny adres" (8)
usg (81)
istotna zmiana okoliczności (7002)
"wizja lokalna" (284)
vi ga 174/11 (1)
błędna stawka podatku (1097)
"inter system" (25)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (265)
192 ust 7 (10727)
konserwacja zabytków (75)
obliczenie terminu składania ofert (2523)
"udostępnienie zasobów" (764)
ujemna cena (154)
art. 151 (499)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
115 k.c. (163)
może odstąpić od umowy (2249)
brak pieczęci (502)
prezentacja (658)
ryczałt (327)
kryterium oceny doświadczenie (3813)
brak pełnomocnictwa (2624)
ii ca 70/09 (6)
v ca 359/08 (2)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (572)
vii ga 146/10 za (4)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
ograniczenie terytorialne (739)
"zapytanie o cenę" (594)
dzielenie zamówień (646)
rozwiązanie umowy konsorcjum (1604)
oświadczenie wiedzy (4982)
"zbyt krótki termin składania ofert " (33)
rażąco niska cena po aukcji (71)
kryterium doświadczenie (2874)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1097)
kio/uzp 859/09 (12)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (144)
kio 109/13 (17)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (102)
v gaz 90/07 (18)
pozycja zero (4825)
brak terminu realizacji w ofercie (11100)
"generalny wykonawca " (351)
opis urządzeń technicznych (3255)
protokół z usterkami (316)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
"zasada swobody umów" (263)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
podwykonawstwa (893)
brak interesu przystępującego (4080)
oferta treść oferty (15710)
kio/uzp 1158/09 (5)
art. 179 ust. 1 pzp (7706)
zarzut okoliczności faktyczne (10822)
"interes prawny" (4746)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1319)
"art. 183" (1295)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
art 26 ust 3 (10931)
"podstawa dysponowania" (157)
parafa podpis (133)
czyn nieuczciwej (3622)
"art. 26 ust. 3" (5021)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (368)
chiński krs (17)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
"spółka komandytowa" (411)
węgry (36)
próbka tajemnica (99)
wydruk elektroniczny zus (54)
"niezależny podmiot" (188)
1974/12 (4)
ceny jednostkowe (2283)
jedyny wykonawca (12476)
brak nakładów (1399)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
ii ca 218/06 (2)
ix ga 199/11 (1)
wskaźnik płynności finansowej (69)
89 ust. 1 pkt 1 (13118)
87/07 (22)
"udostępnienie doświadczenia" (99)
wykładnia językowa siwz (436)
oryginał pełnomocnictwa (981)
kody źródłowe (171)
pełnomocnictwo do aukcji (117)
brak porównywalności ofert (412)
świadectwo wykonania (848)
błędy w siwz (4804)
kio/uzp 1311/10 (8)
powaga rzeczy osądzonej (118)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
iv ca 1180/09 (2)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
"wykładnia językowa" (364)
porównywalne oferty (1825)
art. 24b (88)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
489/06 (32)
387 kc (296)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
tusze (36)
poprawienie ceny ryczałtowej (780)
29 ust.1 (25267)
art 5 ust 1a (2938)
poczta polska rażąco niska cena (96)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
94 ust. 3 (1547)
xxiii ga 584/13 (4)
"26 ust. 2c" (41)
45 ust 7 (3832)
zaokrąglenie cen (191)
art. 182 ust. 1 (2292)
2643/10 (4)
"wykaz osób" (1397)
iv ca 51/11 (2)
domniemywać (785)
warunki ograniczające konkurencję (2959)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (65)
udowodnić (4960)
przystąpienie (12333)
odpowiedź na skargę (12493)
nieprawidłowe referencje (2498)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2700)
"iii czp 74/05" (230)
kio_628_11 (5)
kio 520/11 (2)
"kompania węglowa" (414)
xix ga 120/07 (4)
polisa warunek nadmierny (136)
zła stawka vat (94)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
nabycie przedsiębiorstwa (974)
x ga 2/08/za (1)
prawo opcji formularz ofertowy (264)
dialog poufny (14)
odbiór osobisty (328)
instalacje solarne (93)
bezpodstawne wykluczenie (3670)
"art. 86 ust. 2" (54)
kredytu (585)
remont a budowa (720)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
vi ca 6/05 (5)
uwzględnia skargę (17206)
definicja podwykonawcy (525)
awaria (608)
zmiana umowy konsorcjum (3224)
1162/13 (2)
art. 42 (3151)
"kryteria podmiotowe" (128)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (640)
kio 1553/10 (7)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
umowy ramowe (412)
opaska hydrotechniczna (9)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
kio/kd 19/10 (6)
tajemnica (1145)
spółka komandytowa (318)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1664)
wartość szacunkowa (3435)
iii ca 88/09 (33)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
2741/10 (3)
xix ga 468/10 (5)
vi ga 35/09 (1)
ogłoszenie a siwz (10914)
wypowiedzenie (1155)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
xix_ga_461_12 (12)
"brak pełnomocnictwa" (119)
przedmiot działalności określony krs (683)
istota ceny ryczałtowej (658)
igły (88)
krk spółka komandytowa (36)
równoważne (2271)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
odtajnienie informacji (482)
dostawy okresowe (750)
iii czp 164/94 (6)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (58)
usługi niepriorytetowe (179)
"potwierdzać należyte wykonanie" (370)
poprawienie omyłek (2163)
ii ca 327/05 (12)
x ga 140/08 (42)
za krótki termin składania ofert (743)
kio_908_13 (7)
970/12 (6)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
dłuższy okres gwarancji (361)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
"naruszył obowiązki zawodowe" (15)
saas (2)
polisa oc dla konsorcjum (254)
zasada swobody umów (844)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
nie potwierdzają należytego wykonania (3922)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2624)
warunki równoważności (864)
doświadczenie kierownika (1341)
v ca 440/06 (6)
biletów lotniczych (50)
zasady uczciwej konkurencji (10350)
2106/11 (2)
oświadczenie członka komisji (1020)
zero w kosztorysie (1553)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
umowa użyczenia (332)
franszyza (27)
udostępnienie polisy (244)
"ubezpieczenie oc" (394)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
umowa ryczałtowa (1451)
art. 91 ust. 3 (6819)
unieważnienie czynności (11549)
dostawa bonów (57)
"jawność postępowania" (518)
xii ga 159/08 (7)
x ga 387/06 (1)
synektik (19)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (155)
siwz (14692)
84/12 (7)
dzielenie (859)
gwarancja dożywotnia (11)
stawka podatku vat (1295)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
xii ga 362/08 (4)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
podział zamówienia (1790)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
art. 101 (1095)
zmiana terminu rozpoczęcia (2280)
przedmiar a ryczałt (157)
iii czp 85/05 (23)
usługi ubezpieczeniowe (704)
bumar (35)
"zdolność finansowa" (845)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
iv ca 92/09 (2)
zmiana projektu (5692)
kio 148/15 (10)
ix ga 258/10 (1)
referencje spółki przekształcanej (18)
art 87 ust 2 (5950)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
prace badawcze (521)
kio_1525_11 (7)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
artykuły biurowe (140)
novartis (20)
cloud computing (5)
i ca 235/09 (5)
wynajem pomieszczeń (76)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
internat użytecznosci publicznej (5)
iii czp 146/93 (20)
kio_uzp_184_10 (8)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
związanie wyrokiem (8379)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (3887)
art. 6a (483)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (519)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1420)
tej samej marki (976)
przejściówka (28)
krakowski park technologiczny (5)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
zwiększenie konkurencyjności (479)
zwrot próbki (455)
"niedozwolone negocjacje" (117)
referencje kara umowna (124)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
"zmiana terminu płatności" (13)
kio/uzp 786/10 (15)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
145 ust. 1 (1324)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
"powtórzenie czynności" (8515)
art. 145 ust. 1 (1324)
wadium gwarancja bankowa (557)
"art. 29 ust. 3" (445)
26 ust 3 (10931)
marsh (8)
zmiana ryczałtu (269)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
c-84/03 (11)
warunek na korzyść wykonawcy (2092)
"obsługę prawną" (137)
energa (131)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1476)
elektrownia turów (24)
kio 2287/10 (21)
2184/13 (4)
kio_1623_11 (16)
oryginalne tonery (37)
"art. 5a" (28)
iii czp 25/07 (21)
kio 2816/10 (17)
zamawiający nie udostępnił ofert (4212)
"odtajnienie dokumentów" (110)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
żądanie unieważnienia postępowania (10470)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
xix ga 599/07 (1)
gwarancja wadialna (592)
121/11 (5)
udostępnienie oferty (4240)
715/11 (8)
skonto (5)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
regulamin konkursu (277)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (778)
"art. 24b" (62)
v ca 330/10 (1)
pozwolenie na użytkowanie referencje (188)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (7524)
informacja banku forma (617)
zasada bliskości (79)
kio 292/13 (7)
porównywalność ofert (360)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
148/11 (6)
wadium wpłacone w kasie (29)
"art. 38 ust. 1" (482)
china overseas engineering group (13)
próbka niezgodna z siwz (786)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
art 24 ust 2 pkt 1 (15140)
1181/14 (7)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
licencji (1021)
art.151a (8)
dzierżawa łączy (215)
plan higieny (134)
1944/11 (9)
art. 17 ust. 2 (9531)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (471)
oferta spółki cywilnej (2514)
ii ca 693/05 (51)
ii ca 431/07 (11)
art. 29 ust. 2 (22076)
wystawca referencji (385)
xix ga 328/06 (2)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2024)
art. 24 ust 2 pkt 1 (15140)
polisa oc (499)
prince (87)
organizacja szkoleń (320)
generalny wykonawca (2263)
iii czp 87/08 (7)
zmiana wynagrodzenia (6723)
vi ga 107/04 (3)
walory artystyczne (13)
wadium+konsorcjum (18)
wpis (24612)
jednokrotność wezwania (62)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2596)
xii_ga_314_11 (47)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
2630/11 (9)
moment zakończenia postępowania (1146)
santex (16)
82 ust. 1 (2763)
c-314/01 (6)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
xii ga 366/10 (1)
wynika z innych dokumentów (10755)
deweloper (11)
poprawa innej omyłki (777)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
braki w formularzu oferty (4301)
ix ga 46/08 (1)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
"podział spółki" (6)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (558)
parafowana oferta (363)
utajnienie wykazu osób (310)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
krs (1719)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
nieprawdziwe informacje (2482)
import docelowy (20)
dowody rażąco niska cena (1690)
uchyla wyrok (3507)
cena jednostkowa omyłka (1152)
faktura należyte wykonanie (1503)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1129)
kio/uzp 298/09 (4)
pełnomocnictwo (3359)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
iv ca 772/05 (4)
sukcesja referencje (26)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (528)
"zmiany w umowie" (114)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
972/12 (3)
"rental rights" (9)
kio 238/12 (32)
"utajnienie rozprawy" (2)
prezentacja systemu informatycznego (175)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (112)
szacowanie wartości zamówienia (751)
nota pokrycia (48)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
109/12 (16)
polisa (1011)
nie wskazał części zamówienia (11961)
vat na usługi szkoleniowe (129)
art. 9 ust. 2 (15126)
zakłady usługowe "ezt" (24)
norma emisji spalin (59)
x ga 375/06 (2)
xii ga 282/11 (1)
usługi prania (170)
"definicja producenta" (9)
1661/11 (4)
"zwrot wadium" (190)
1286/11 (4)
zaświadczenie z banku (475)
"art. 140 ust. 1" (232)
v ca 1174/08 (3)
doświadczenie wspólnika (491)
wyjaśnienie treści (10559)
kio/1765/10 (5)
560/09 (9)
i ca 601/05 (3)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
ubezpieczenie grupowe (45)
aktualna informacja z krk (360)
art. 5 ust. 1 b (17375)
pisemność (33)
art. 32 ust. 1 (4576)
v_ca_2015_12 (7)
"wyrok kio" (8939)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
kryterium oceny ofert doświadczenie (3768)
philips (170)
nieczytelny podpis (375)
423/11 (6)
mainframe (39)
opłata skarbowa (94)
xix ga 92/08 (7)
rozbieżnie słownie (314)
26 ust. 2d (257)
c-126/03 (77)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
dyrektywa rohs (13)
"rażąco niska" (1731)
klauzula apostille (12)
kio 1980/12 (5)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
spółka cywilna reprezentacja (590)
błędne tłumaczenie dokumentu (1144)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (91)
art. 95 ust. 2 (1862)
330/09 (9)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (237)
inna oczywista omyłka (2335)
§1 ust. 4 rozporządzenia (16263)
brak interesu prawnego (7804)
"181 ust. 2" (159)
obsługa prawna (2432)
art. 38 ust. 4a (372)
stopień szczegółowości wyjaśnień (444)
"nakazuje odtajnienie" (18)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
brak ciągłości krk (12)
równowaga ekonomiczna (90)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
solid security (49)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3251)
vii ga 44/05 (3)
x ga 316/07 (2)
sprawozdania finansowe (895)
niewłaściwy tryb postępowania (9437)
krk w niemczech (28)
art 67 (2013)
czytelny podpis (375)
japonia (25)
x ga 101/08/za (2)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
ix ca 661/09 (5)
rażaco niska cena (1773)
pełnomocnictwo notarialnie (292)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (76)
postępowanie kończy się z chwilą (426)
xii ga 86/09 (1)
ii ca 279/08 (1)
art 144 ust 1 (997)
"ujawnienie źródła zapytania " (7)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
rfid (36)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (561)
"wykładnia siwz" (56)
iv ca 926/06 (5)
ii ca 710/08 (3)
koszty (26256)
wymagane dokumenty (12623)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
na korzyść wykonawcy (2403)
odwołanie (22190)
niewykonanie wyroku kio (8577)
cena dumpingowa (189)
"do czterech miejsc po przecinku" (25)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (829)
art. 144 ust. 1 (760)
niemiecki rejestr handlowy (72)
grafolog (6)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (807)
"stawka vat" (699)
doświadczenie kryterium oceny ofert (3768)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
kio 2182/13 (14)
za wysokie wadium (209)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3417)
wycena 0 zł (1515)
c-26/03 (32)
"komisja przetargowa" (1314)
"art. 82 ust. 3" (884)
kio/uzp 1379/09 (16)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
brak opłaconej polisy (453)
kryterium jakości (1721)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
oświadczenie o należytym wykonaniu (6631)
treść zobowiązania o udostępnieniu (2451)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
umowy wieloletnie (416)
36 ust. 4 (4136)
na rzecz różnych odbiorców (987)
data wystawienia referencji (417)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (829)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
1059/12 (2)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (572)
v ca 383/07 (2)
bombardier (36)
"zmiana podmiotowa" (43)
art. 13 (16271)
pozacenowe kryterium oceny ofert (129)
wartość przedmiotu zaskarżenia (3120)
zagubienie oferty (18)
oryginał wadium (601)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (2699)
unieważnienie postępowania termin (14516)
forma składanych dokumentów (5779)
inne kryteria (5956)
xix ga 207/09 (9)
cofnięcie odwołania faksem (694)
"zasada proporcjonalności" (240)
kio/uzp 198/09 (9)
v ca 2037/08 (7)
vi ca 232/10 (2)
i ca 230/10 (13)
strona internetowa (3894)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
art. 181 (1187)
"uzupełnianie próbek" (7)
"wolnej ręki" (1480)
pokój (210)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4671)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
milczenie wykonawcy (142)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (932)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
762/13 (7)
brak terminu gwarancji w ofercie (3523)
brak wadium (1743)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3638)
zmiana personelu (795)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (16)
87 ust 2 (7377)
ochrona praw wyłącznych (5061)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
martela (16)
"zamiast polisy" (13)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (398)
"oferta stanowi całość" (5)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
rażąco (2502)
ustalenie wartości zamówienia (13290)
t-9/06 (178)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
"kodeks postępowania cywilnego" (628)
334/09 (4)
art. 83 ust. 2 (1967)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
enion s.a. (40)
odwołanie przedwczesne (1238)
art. 101 ust. 3 (1334)
"na pierwsze żądanie" (152)
umowa zlecenie (2181)
ii ca 788/09 (1)
xix ga 408/07 (4)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
zmiana treści oferty (9265)
vat szkolenia (352)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
niespójność ogłoszenia i siwz (231)
typ urządzenia (2445)
jawność postępowania (897)
udział podmiotów trzecich (2696)
niekompletny formularz ofertowy (596)
"operator systemu dystrybucyjnego" (40)
v ga 127/11 (1)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
wielka brytania krk (23)
zmiana siwz przed rozprawą (5170)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
świadczenie okresowe (816)
x ga 100/10 (2)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
referencje podwykonawcy (695)
opóźnienie a zwłoka (215)
"zakończenie postępowania" (613)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (138)
konkretyzacja warunków udziału (480)
odwołanie bezprzedmiotowe (1833)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
art. 26 ust.3 (8404)
"art. 30 ust. 5" (143)
kryterium (6613)
88/11 (4)
brak pozycji kosztorysu (1660)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
odpis pfron (24)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
cesja umowy (91)
1533/12 (5)
"180 ust. 2" (1512)
dostawa posiłków (130)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
"art. 8" (1797)
przejrzystość (1064)
cezary machnio (21)
termin wniesienia odwołania (25901)
"dwie ceny" (36)
1815/11 (7)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
ii ca 353/10 (1)
usługi sprzątania (718)
pozwolenie na użytkowanie (536)
zus (616)
v ca 977/08 (1)
parafowanie umowy (245)
kio 68/14 (6)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (2904)
lex omega (24)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (66)
1244/10 (3)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
select (14)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
kio 153/11 (3)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
x ga 499/10 (2)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
xvi gc 682/08 (3)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (118)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
możliwość zmiany umowy (6023)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
"do wglądu w siedzibie" (26)
unieważnia (5121)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1319)
zmiana harmonogramu (1219)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1597)
za zgodność (5960)
kio 414/12 (6)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
art. 182 ust. 3 (2258)
prokura oddzielna (24)
xix ga 186/07 (2)
"kredyt odnawialny" (17)
gwarancja tuz (41)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (3471)
"jednokrotnie" (987)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
niezasadne wezwanie (5537)
huawei (39)
xii ga 88/09 (20)
v ga 53/05 (1)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (10382)
zmiana członków zarządu (1761)
sita (165)
oferty częściowe (2436)
766/09 (23)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (92)
i ca 134/06 (20)
bgk (22)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (9588)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
1432/09 (12)
domestos (5)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
równoważne materiały (1298)
wykaz punktów serwisowych (244)
warunki proporcjonalne (1363)
art 87 ust.1 (7290)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (426)
koncesja podwykonawcy (119)
art 7 (22618)
kio 1306/11 (6)
odwrócony podatek (33)
ix_ga_392_13 (9)
likwidacja (upadłość) (244)
apostille (15)
kio 2184/13 (4)
ii ca 183/05 (2)
antywirus (3)
wznowienie postępowania (340)
"system informatyczny" (1017)
"art. 142 ust. 2" (10)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
162/12 (10)
koncentracji środków ochrony prawnej (266)
iv ca 588/04 (3)
ii ca 108/11 (3)
ii ga 117/09 (10)
xix ga 194/07 (14)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (607)
"próbka systemu" (18)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (9245)
kio/483/11 (3)
"uzupełnienie zobowiązania" (100)
uszczegółowienie oferty (1093)
nieścisłości siwz (536)
data wniesienia wadium (1139)
1172/11 (16)
demonstracja (44)
utrata gwarancji (600)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (6634)
data wszczęcia postępowania (5853)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
unieważnienie postepowania (12253)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
art. 185 ust. 5 (2603)
referencje podmiotu trzeciego (973)
kapsch (31)
art 180 ust 5 (4265)
ca 508/05 (4)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (508)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
criminal record bureau (6)
główny urząd statystyczny (233)
art. 15 ust. 2 (15071)
vi ga 28/07 (14)
gierańczyk (30)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
4pi (33)
183/11 (15)
brak podpisu na ofercie (1929)
"certyfikat microsoft" (24)
785/14 (11)
i ca 117/12 (55)
komputer (785)
x ga 76/15 (4)
xix ga 461 (26)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1230)
pfron kryterium (43)
art. 131 (971)
pełnomocnictwo odwołanie (3939)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (57)
wykluczenie wykonawcy (10444)
brak ceny brutto (2997)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (4189)
podkryterium cena (206)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (136)
pełnomocnictwo do wadium (663)
"udowodnienie równoważności " (51)
art. 43 ust. 3 (2924)
wykładnia siwz (3756)
nadmierne wymagania (1728)
gwarancja bankowa kopia (251)
"art. 186 ust. 2" (1639)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
protokół odbioru jako referencje (795)
uzupełnienia (6427)
zmiana postanowień umowy (5653)
warunki zmiany umowy (6552)
189 ust. 2 pkt 3 (5419)
iso 27001 (46)
tłumacza przysięgłego (426)
"przejęcie pracowników" (17)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (167)
xxiii ga (160)
wadium zatrzymanie (606)
centrum usług wspólnych (623)
iv ca 223/08 (12)
dzielenie zamówienia (646)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
niezgodność z formularzem ofertowym (2365)
spółka cywilna wykonawca (2583)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2474)
art. 30 (13904)
"v ga 122/10" (50)
parafa pod wykazem (90)
rażąco niska cena + lakoniczne (317)
oddział spółki (1343)
art. 26 (11176)
badania naukowe (510)
"art. 146 ust. 6" (157)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
2222/11 (17)
brak daty na zobowiązaniu (3597)
1225/10 (8)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
2704/10 (3)
essentialia negotii (260)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
kio 874/13 (3)
kio 1745/13 (5)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (687)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4379)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
kio 823/12 (6)
art. 7 ust. 3 (26116)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
dbałość o finanse publiczne (164)
nie tylko pisemne zobowiązanie (2699)
żądanie próbek (524)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
c-27-29/86 (4)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
xix ga 79/07 (1)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1297)
"konkurs" (1589)
art. 16 pzp (9170)
"art. 6a" (45)
prawnicze (260)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (978)
udostępnienie referencji (936)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
definicja referencji (791)
art.46 ust.4a (445)
v ca 77/08 (2)
art.93 ust.1 pkt.7 (2386)
wniosek o ogłoszenie upadłości (310)
dokumentacja budowlana (5136)
oferty nieporównywalne (1465)
termin wykonania zamówienia (14142)
kio 425/12 (6)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3476)
połowa terminu składania ofert (409)
c-176/98 (36)
1197/13 (6)
gwarancja wadialna warunkowa (74)
c-324/93 (6)
"pkp energetyka" (64)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
niekorzyść wykonawcy (521)
997/12 (4)
poprawa innych omyłek (1006)
"windows" (366)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (60)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
konwalidacja pełnomocnictwa (89)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (10656)
mebli biurowych (122)
obniżenie ceny oferty (1728)
należyte wykonanie kary umowne (624)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (534)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
zaniechanie czynności (11760)
kv projekty (123)
"certyfikat ubezpieczenia" (25)
wadium w formie gwarancji (891)
tajemnica wykaz osób (540)
udzielanie zamówień uzupełniających (1684)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
ix ga 49/09 (6)
185 ust. 5 (3696)
1456/12 (3)
"art. 38 ust. 4" (609)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1054)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
art 24 (15608)
ciężar dowodu rażąco niska cena (767)
kio/ku 108/10 (7)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
art 38 (3797)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
vi ga 169/10 (1)
dowód opłacona polisa (283)
normy iso (427)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (177)
wielka brytania (186)
zamówienia uzupełniające (2731)
xii ga 311/09 (5)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (3490)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (9630)
art. 5a (954)
wzmocnienie podłoża gruntowego (17)
art. 58 k.c. (498)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
nakazuje odrzucenie (12546)
odmówił podpisania umowy (787)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2472)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (25)
cosmic (7)
v ca 155/08 (1)
art. 8 ust. 4 (18169)
nieproporcjonalny warunek (784)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
308/12 (6)
podmiotowe kryterium oceny (1676)
lex retro non agit (14)
umowy (11595)
i ca 101/09 (3)
kio/uzp 947/09 (2)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
zasada koncentracji środków (283)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
art.142 (597)
oferta nieważna (5717)
prezentacja systemu (444)
ilość rdzeni (74)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (319)
odwołanie po terminie (21024)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
prince2 (105)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (427)
próbka treść oferty (842)
rażąco niska cena usługi (1354)
ramowa (443)
niejasności na korzyść wykonawców (296)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (1837)
właściwości wykonawcy (2513)
1107/04 (5)
192 ust. 7 (7839)
xii_ga_315_11 (28)
v ca 428/05 (4)
przejęcie referencji (67)
uniewaznienie postępowania (12253)
"art. 15 ust. 2" (94)
tryb postępowania przetarg ograniczony (18649)
grupowe ubezpieczenie pracowników (40)
zaświadczenie z ceidg (46)
art 38 ust 4 (3681)
nieregenerowane (32)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
różny vat w ofertach (1197)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
definicja oferty (2925)
pierwotne warunki zostały zmienione (2164)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
pełnomocnictwo kopia (1133)
art. 91 ust 3a (638)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1510)
wpis do rejestru (2156)
system informatyczny (1480)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (8)
finansowanie (2070)
inżynieria cenowa (107)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (6642)
zakres dokumentacji projektowej (2922)
norma euro 5 (882)
art.91 ust.3a (92)
wykaz wykonanych zamówień (7324)
świadczenie niemożliwe (2042)
"informacje z internetu" (5)
c-91/08 (12)
pfron (61)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
wykonawstwo zastępcze (26)
"87 ust. 2 pkt 2" (398)
cpi (40)
"świadectwo przejęcia" (152)
"data wystawienia referencji" (31)
"art. 191 ust. 2" (810)
zakończenie postępowania (5023)
"wysokość kar umownych" (120)
termin zawarcia umowy (10355)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
poprawienie harmonogramu (453)
v ca 2446/09 (9)
rażąco niska cena dostawy (879)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
2246/10 (3)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
wypowiedzenie umowy (659)
art 26 ust 4 (10612)
x ga 219/07 (1)
1019/06 (13)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
aktualna koncesja (288)
1287/12 (11)
kryteria inne niż cena (4780)
zamiast polisy (187)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
otwarcie ofert (4311)
czynność otwarcia ofert (3902)
ustawy nie stosuje się (8235)
v_ca_936_12 (6)
xix ga 268/09 (10)
czas oznaczony (6297)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
bony (67)
v ga 61/10 (3)
cena całkowita oferty (3722)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
wada postępowania (1894)
1157/12 (5)
poświadczenie (1977)
v ca 1281/12 (2)
1164/11 (5)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
"niemożliwość świadczenia" (104)
"wykluczenie wykonawcy" (5461)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1071)
"brak interesu prawnego" (473)
kio 1066/10 (30)
xix ga 195/09 (11)
kryteria subiektywne (581)
wykluczenie z postępowania (13066)
wyjasnienia tresci siwz (10682)
zwrot oferty bez otwierania (175)
skrócenie terminu płatności (157)
art.90 ust. 3 (2213)
vat 23% (1640)
c-220/05 (11)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (588)
bład w obliczeniu ceny (1855)
"prawidłowo ukończone" (433)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
"art. 145" (138)
upadłość lidera konsorcjum (87)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
ii ca 586/05 (4)
art 5 ust 1b (1131)
xii ga 412/11 (2)
termin zadawania pytań (773)
"art. 26 ust. 2d" (27)
29 ust.2 (17217)
"budynek użyteczności publicznej" (218)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (5837)
"1 grosz" (107)
678/08 (5)
c-599/10 (31)
x ga 247/09 (1)
warunek doświadczenie (5070)
ii ca 9/11 (66)
autoryzacja (267)
2427/11 (5)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
iii ca 658/08 (2)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
termin złożenia odwołania (18991)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
wadium termin związania ofertą (1416)
144 ust. 1 (760)
kio 185/13 (4)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
"zmiana umowy" (431)
kio/kd 99/10 (9)
dysponuje lub będzie dysponował (4362)
tonery do drukarek (71)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (802)
229/12 (32)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (866)
należyte wykonanie robót budowlanych (3880)
"zakres konkursu" (5)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
x ga 523/10 (2)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2243)
iso 14001 (73)
24 ust 2 pkt 1 (15140)
art. 12a wadium (71)
nie leży w interesie (1232)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (6710)
kilka informacji z banku (401)
na pierwsze żądanie (7129)
kio/uzp 391/09 (3)
"gwarancja bankowa" (489)
iii czp 73/05 (29)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2074)
krk belgia (8)
użyczenie (236)
in-house (116)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (10937)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
gwarancja wadialna wadliwa (311)
dodatkowe dokumenty (7917)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
suma gwarancyjna (403)
tabela elementów scalonych (188)
brak stron (15465)
ograniczenie konkurencji (8393)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
"różne stawki podatku vat" (130)
kio 2565/10 (2)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
wadium w gotówce (67)
ii ca 762/07 (2)
brak podpisu kosztorysu (336)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
wykaz osób tajemnica (540)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
art. 67 ust 1 pkt 1 (2692)
v ca 569/08 (3)
przedwczesny (1389)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
krk anglia (6)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1117)
procentowy wskaźnik graniczny (39)
błąd vat (1337)
oprogramowanie (1925)
ceidg data wydruku (20)
"26 ust. 3" (6265)
x ga 288/11/za (1)
v ca 1051/10 (10)
dokumenty z innego postępowania (14614)
pentegy (10)
lotos (37)
c_196_08 (3)
v ca 2024/09 (7)
art.12a (140)
49/10 (19)
dostawa energii elektrycznej (307)
ix ga 137/06 (18)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
"brak projektu wykonawczego" (4)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
xxiii ga 203/09 (3)
"cesja wierzytelności" (32)
ripok (60)
niepełnosprawnych (292)
oracle (154)
lub równoważny (2134)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
niejasne kryteria oceny ofert (2269)
okresowo (1223)
utajniony wykaz usług (455)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
certyfikaty (2383)
protokół odbioru (1711)
art. 89 (13215)
"związany wyrokiem izby" (5)
llc (28)
utracił status wykonawcy (229)
rażąco niska cena 2013 (507)
v ca 1660/09 (2)
v ga 106/12 (7)
prince ii (65)
upadłość niemcy (32)
interes publiczny a interes prywatny (582)
zbyt wysokie warunki (531)
c-340/04 (11)
sektorowe (727)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
disclosure of scotland (12)
1247/11 (3)
gazy medyczne vat (37)
"brak opłacenia składki" (4)
"powiązania kapitałowe" (122)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
grupowe ubezpieczenie (45)
gazy medyczne (137)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1011)
"art. 5 ust. 1b" (5)
"utajnienie części odwołania" (2)
421/12 (6)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
"kluczowe części zamówienia" (43)
v ca 52/08 (2)
v ca 537/08 (9)
gispro (19)
xii_ga_451_10 (3)
xix ga 409/07 (1)
sumowaniu (539)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (526)
harmonogram realizacji (1098)
cena słownie (8157)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
465/11 (57)
trojan (300)
"prace projektowe" (673)
x ga 176/10/za (1)
"24 ust. 1 pkt 10" (1637)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
niskie ceny jednostkowe (1054)
po przecinku (374)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (2766)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
udostępnienie załączników do protokołu (1903)
"błędna podstawa" (94)
art.6 (2499)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
iv ca 1020/08 (2)
art. 32 ust. 4 pzp (3333)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (166)
zmiana treści siwz (10075)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
zamówienia sektorowe (725)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
x ga 207/08 (2)
v ca 901/08 (3)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (18)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
x ga 300/09 (3)
"criminal records bureau" (5)
definicja ceny (1936)
iii czp 123/07 (15)
zwłoka opóźnienie (158)
iso (557)
błąd w numerze katalogowym (185)
pełnomocnictwo w kopii (891)
forma zobowiązania (2510)
praxis (9)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (642)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
vi ca 629/09 (1)
iv ca 683/12 (51)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
przychód netto ze sprzedaży (175)
francja (260)
promed (110)
użyczenie uprawnień (214)
xii ga 433/08 (13)
vi ca 206/11 (1)
25 ust. 1 (10221)
ekonomika postępowania (256)
"oferty nieporównywalne" (162)
"art. 5" (1200)
xiii ga 379/12 (13)
xii ga 292/11 (1)
art. 180 ust. 5 (5166)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (603)
xii ga 317/09 (11)
unieważnienie konkursu (988)
"realność udostępnienia" (43)
cofnięcie odwołania (4405)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
inna omyłka (2660)
1741/10 (6)
cel postępowania (3050)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
v ga 84/11 (4)
oleju napędowego (108)
ii ca 560/06 (1)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1246)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
gaz system (311)
"art. 140" (379)
adblue (9)
kio 191/14 (7)
ca 421/07 (17)
xii ga 368/08 (1)
dostawa czy robota budowlana (153)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
błędna podstawa prawna (3868)
zmiana umowy (7212)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (47)
w ramach jednej umowy (6780)
ets (652)
pełnomocnictwo konsorcjalne (136)
cena minimalna (2217)
płynność (184)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
kary (1505)
brak kosztorysu szczegółowego (1636)
upadłość wykonawcy (325)
intergraph (61)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
kio_2793_10 (19)
"art. 101 ust. 3" (8)
prawo opcji w robotach budowlanych (248)
istotna zmiana umowy (6198)
art 26 2b (1507)
v ca 117/07 (135)
kio/uzp 20/09 (152)
"art. 142 ust. 5" (62)
"własne referencje" (10)
vi ga 46/07 (5)
kopia aneksu (187)
negatywnych konsekwencji (2427)
wykaz usług wykonywanych termin (4198)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
kio/ku 63/11 (7)
x ga 45/08/za (1)
vat ryczałt (152)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
krk podmiotów zagranicznych (83)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4169)
"błąd w kosztorysie" (152)
dokument wystawiony po terminie (4801)
istotne elementy umowy (7034)
zastępstwo inwestycyjne (269)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1586)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
v ca 1805/09 (2)
transgraniczne (49)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
"brak wadium" (71)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
grota (36)
oferta wstępna 26 (846)
art. 29 ust. 3 (21046)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (168)
kryterium oceny ofert (6241)
wykaz wykonanych (6000)
minimalny zakres umowy (3429)
ocena koncepcji (1152)
domniemanie (1386)
poświadczenie nieprawdy (241)